INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII"

Transkrypt

1 MINISTER ZDROWIA INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII w r. Podstawa prawna: at t. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przcciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) WARSZAWA 2013

2 SPIS TRESCI Slowniczek podstawowych poj~c ooooooo ooo oooo ooooooo oo ooooooooooooo oo ooo oooo oo oooooooooooooooooooooooooooo oo ooo 3 UW AGI WSTF;PNE ooo Oo 0 oo oo oo oooooo 0 oooooo Oo 0 0 ooo oo ooo EPIDEMIOLOGIA oooooo ooooooooooooooooooooo oo oooooooooooooooooo oooooooooooooo ooooo ooo ooooooooo oooooooo oo ooooooooooooo 10 CZF;SC I Realizacja Krajowego Programu Przeciwdzialania Narkomanii przez resorty wlasciwe do podejmowania okreslonych dzialan oraz przez jednostki samorz::tdu terytorialnego w 2011 r. Profilaktyka oooooooooooooo oo oooooo oooo oooooo oooooo ooo oooooooooooooooo oo oooo ooooooo oo oooo ooo ooooo oo ooooo oooo ooo ooooooo ooo oo 28 Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szk6d zdrowotnych reintegracja spolecznaooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooo ooooo oooo oooooo ooooo oooooooooo ooooooooooooooo ooooo ooooooooo ooo oo ooo ooooooo oo o 62 Ograniczenie podazyooo oooo ooooooooooooooooo oooooo oooooooooooo oo oooooooooooooo ooo ooooooooooooo ooo oo ooo ooooooooo oo oo oo oo 81 Wsp6lpraca mi((dzynarodowao oooo oo ooooooooooooo ooooo ooooo oooooooooo ooooooooooo ooo ooo ooo ooo ooo oo ooooo oo ooooooo o oo oo 101 Badania i monitoring Ooo Oo o 00 ooo Oo OOoOo ooo Oo Wydatki na realizacj(( Krajowego Programu Przeciwdzialania Narkomanii poniesione w 2011 r. ooooooo ooooo ooooooooooo oooooooo oo oo ooooooooooooooooooooo ooo ooooooooooo oooo oo oooo oooo ooooooooooooo ooo oooo oooooooo oooo 135 PODSUMOW ANIE I WNIOSKioooo ooo ooooooooooooooooooooooooooo oooooooo oooooooooooooooo oo oooo oooooooooooooo oooo 138 CZF;SC II ANEKSY Aneks 1. Publikacje wydane i dofinansowane przez Krajowe Biuro dso Przeciwdzialania Narkomanii oooo ooo oo ooo oo oooooo ooo ooooooooooooooooooooooooooo ooo oooo oooooooooo oo oooooooooooo oooo oooo oooo oo o 157 Aneks 2. Wykaz realizator6w program6w wspieranych przez Krajowe Biuro dso Przeciwdzialania Narkomaniioooooooo o o oo oooooooooooo oo o o ooo~o o o o o o oo oo o o o o ooooooooo o oo o ooooo o o o oooooo 161 Aneks 3. Zadania z zakresu redukcji popytu i ograniczania szk6d finansowane przez Krajowe Biuro dso Przeciwdzialania Narkomanii w 2011 r. (zestawienia liczbowe) Aneks 4. Zaangazowanie urz((d6w marszalkowskich w realizacj(( zadan z zakresu profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i ograniczania szk6d zdrowotnych, badm1, monitoringu i ewaluacjiooo oooooooooooooooooooooo oo ooo oooooooooooooooooooo ooooo ooooo oo ooooooooooooooo ooo 187 2

3 Slowniczek podstawowych poj~c BMK - prekursor do produkcji amfetaminy (1-fenylo-2-propanon) dopalacze- zwyczajowa nazwa srodkow zast~pczych grzyby halucynogenne - grzyby zawierajq_ce substancje psychotropowe importer - przedsi~biorca dokonujq_cy wprowadzenia srodk6w odurzajq_cych lub substancji psychotropowych albo ich prekursor6w na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konopie wlokniste - ro~hiny z gatunku konopie siewne (Catmabis sativa L.), w kt6rych suma zawartosci delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-thc-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujq_cych wierzcholkach roslin, z kt6rych nie u suni~to zywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na such'l mas~ leczenie substytucyjne - stosowanie, w ramach programu leczenia uzaleznienia, produkt6w leczniczych lub srodk6w odurzaj q_cych 0 dzialaniu agonistycznym na receptor opioidowy leczenie uzaleznienia - leczenie skutk6w zdrowotnych, b~dq_cych nast((pstwem uzaleznienia mak - roslina z gatunku mak lekarski (Papaver somniferum L.), zwana r6wniez makiem ogrodowym albo uprawnym mak niskomorfinowy - roslina z gatunku mak lekarski (Papaver somniferum L.) nale:z lca do odmiany, w kt6rej zawartosc morfiny w torebce (mak6wce) bez nasion, wraz z przylegajq_cq_ do niej lodygq_ o dlugosci do 7 em, wynosi ponizej 0,06% w przeliczeniu na zasad~ morfiny ina suchq_ mas~ wymienionych cz~sci rosliny narkomania - stale lub okresowe uzywanie w celach niemedycznych srodk6w odurzajq_cych Jub substancji psychotropowych albo srodk6w zast~pczych, w wyniku czego moze powstac lub powstalo uzaleznienie od nich narkotyk - substancja psychoaktywna inna niz alkohol i tyt01'l; termin narkotyk obejmuje substancje nielegalne, a tak:ze niekt6re legalne, jak leki psychotropowe oraz substancje wziewne (kleje, benzyny), uzywane w celu odurzenia si~ opium - st~zaly sok mleczny torebki (mak6wki) maku osoba uzalezniona - osoba, kt6ra w wyniku uzywania srodk6w odurzajq_cych, substancji psychotropowych lub srodk6w zast~pczych albo uzywania ich w celach 3

4 r rnedycznych znajduje si(( w stanie uzaleznienia od tych srodk6w lub substancji osoba zagrozona uzaleznieniem - osoba, u kt6rej zesp6l zjawisk psychicznych i oddzialywan srodowiskowych stwarza wysokie prawdopodobier1stwo powstania zaleznosci od srodk6w odurzajqcych lub substancji psychotropowych, albo osoba sporadycznie uzywajqca srodk6w odurzajqcych lub substancji psychotropowych albo srodk6w zast((pczych postrehabilitacja - dzialania w celu przystosowania do warunk6w zewn((trznego srodowiska spolecznego lub zawodowego osoby, kt6ra w wyniku narkornanii wykazuje zaburzenia adaptacji do srodowiska, prowadzone po zakor1czonyrn leczeniu w osrodku stacjonarnyrn lub plac6wce arnbulatoryjnej prekursor - kazda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, kt6ra rnoze bye przetworzona na srodek odurzajqcy lub substancj(( psychotropowq albo rnoze s!uzye do ich wytworzenia preparat - roztw6r lub rnieszanina w kazdyrn stanie fizycznyrn, zawierajqca jeden lub wi((cej srodk6w odurzajqcych lub substancji psychotropowych albo ich prekursor6w, stosowane w lecznictwie jako leki w postaci dawkowanej albo nie podzielonej producent - podrniot wytwarzajqcy srodki odurzajqce lub substancje psychotropowe albo ich prekursory profilaktyka uniwersalna - rna na celu przeciwdzialanie inicjacji w zakresie r6znych zachowan ryzykownych (zwlaszcza wsr6d rnlodziezy szkolnej) poprzez dostarczenie odpowiedniej inforrnacji oraz wzrnacnianie czynnik6w chroniqcych i redukcj(( czynnik6w ryzyka. Dzialania te dotyczq zagroze1l. rozpowszechnionych, takich jak np. uzywanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol) czy przernoc profilaktyka selektywna - rna na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejrnowania przez jednostk(( zachowaij. ryzykownych. Cele te rnogq bye osiqgane rniydzy i1myrni poprzez ograniczanie czy1mik6w ryzyka zwiqzanych ze srodowiskiern rodzi1myrn i r6wiesniczym, popraw~ funkcjonowania emocjonalnego i spolecznego, ksztaltowanie adekwatnych przekonan norrnatywnych dotyczqcych narkotyk6w, promocj(( postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiqzywaniu problern6w zwiqzanych z uzywaniern narkotyk6w przez dziecko przer6b - otrzyrnywanie stalych lub cieklych mieszanin srodk6w odurzajqcych, substancji psychotropowych lub prekursor6w oraz nadawanie tym srodkorn lub substancjorn postaci stosowanej w lecznictwie 4

5 przetwarzanie - czynnosci prowadzqce do przemrany srodk6w odurzajqcych, substancji psychotropowych lub prekursor6w na inne srodki odurzajqce, substancje psychotropowe lub prekursory albo na substancje nie b~dqce srodkami odurzajqcymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami readaptacja - dzialania w celu przystosowania do warunk6w zewn~trznego srodowiska spolecznego lub zawodowego osoby, kt6ra w wyniku narkomanii wykazuje zaburzenia adaptacji do srodowiska redukcja ryzyka - termin oznaczajqcy r edukcj~ wszystkich rodzaj6w szk6d spowodowanych przez zachowanie sr~ os6b uzywajqcych, b~dqcych pod wplywem narkotyk6w, poprzez interwencj~ o charakterze spolecznym, medycznym lub edukacyjnym rehabilitacja - dzialania w celu przywr6cenia sprawnosci fizycznej lub psychicznej, obnizonej lub utraconej z powodu narkomanii sloma makowa - torebka (mak6wka) maku bez nasron, wraz z lodygq_, lub poszczeg6lne ich cz~sci substancja psychotropowa - ka:zda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego dzialajqca na osrodkowy uklad nerwowy; wykaz substancji psychotropowych stanowi zalqcznik nr 2 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) srodek odurzaj~cy - kazda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego dzialajqca na osrodkowy uklad nerwowy; wykaz srodk6w odurzajq_cych stanowi zahtcznik nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii srodek zast~pczy - substancja w kazdym stanie fizycznym, kt6ra jest truciznct lub srodkiem szkodliwym, uzywana zamiast lub w takich samych celach innych niz medyczne jak srodek odurzajq_cy lub substancja psychotropowa uprawa maku lub konopi - plantacje tych roslin bez wzgl~du na powierzc hni~ uprawy uzale:inienie od srodk6w odurzahcych lub substancji psychotropowych - zesp6l zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikajqcych z dzialania srodk6w odurzajqcych lub substancji psychotropowych na organizm ludzki, charakteryzujq_cy si~ zmianq zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi i koniecznoscict uzywania stale lub okresowo tych srodk6w lub substancji w celu doznania ich wplywu na psychik~ lub dla unikni~cia nast~p stw wywolanych ich brakiem ueywanie - wprowadzanie do organizmu czlowieka srodka odurzajqcego, substancj i 5

6 psychotropowej lub srodka zast~pczego, niezaleznie od drogi podania wprowadzanie do obrotu - wszelkie udost~pnienie osobom trzecim odplatnie lub nieodplatnie srodk6w odurzaj<tcych, substancji psychotropowych lub ich prekursor6w wytwarzanie - czynnosci, za pomoc<t kt6rych mog<t bye otrzymywane srodki odurzajqce Jub substancje psychotropowe albo ich prekursory, ich oczyszczanie, ekstrakcja surowc6w i p6lprodukt6w oraz otrzymywanie soli tych srodk6w lub substancji ziele konopi - kwiatowe lub owocuj<tce wierzcholki konopi, z kt6rych nie usuni~to zywicy 6

7 UW AGI WST~PNE Krajowy Program Przeciwdzialania Narkomanii, zwany dalej,kppn", na lata jest czwartym programem, kt6ry opiera sitt na zasadzie zr6wnowazonego podejscia (ang. balance approach), wedlug kt6rego w rozwiqzywaniu problem6w narkotyk6w r6wnie wazne Sq dzialania z zahesu redukcji popytu na narkotyki (profilaktyka i leczenie), jak i ograniczanie podazy poprzez dzialania sluzb majqcych na celu walktt z nielegalnym rynkiem narkotyk6w. Celem og6lnym nowego KPPN,Ograniczenie uzywania narkotyk6w i zwiqzanych z tym problem6w spolecznych i zdrowotnych". W ramach KPPN, podobnie jak w poprzednim programie, oheslonych zostalo pittc obszar6w, w kt6rych podejmowana jest interwencja: I. Profilaktyka 11. Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szk6d zdrowotnych i reintegracja spoleczna III. Ograniczanie podazy IV. W sp6lpraca mittdzynarodowa V. Badania i monitoring KPPN na lata oraz obecny na lata Sq w pelni zintegrowane ze Strategiq Antynarkotykowq i Planem Dzialania Uni i Europejskiej, zwanej dalej,ue". KPPN zgodnie z art. 7 ust.l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124) stanowi podstawtt dzialan w zahesie przeciwdzialania narkomanii. Informacja o realizacji dzialan wynikajqcych z KPPN, zwana dalej,informacjq", jest corocznie przedkladana Radzie Ministr6w w tem1inie do dnia 30 wrzesnia przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia, a nastttpnie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej przez Radtt Ministr6w do dnia 31 pazdziernika, zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 wyzej wymienionej ustawy. Rok 2011 byl pierwszym rokiem realizacji nowego KPPN na lata Niniejsza Informacja opracowana zostala na podstawie danych przeslanych przez podmioty zobowiqzane do realizacji poszczeg6lnych dzialan tj. z prawie 2300 kwestionariuszy. W Informacji wykorzystano dane z niemal wszystkich instytucji centralnych i jednostek samorzqdu terytorialnego zobowiqzanych do realizacji KPPN. Zgodnie z art. 5 ust. 1 wyzej wymienionej ustawy zadania w zakresie przeciwdzialania narkomanii realizujq organy administracji rzqdowej i jednostek samorzqdu terytorialnego w zakresie oheslonym w ustawie. Do zadan Krajowego Biura ds. Przeciwdzialania Narkomanii, zwanego dalej 7

8 ,Krajowym Biurem" (art. 6. ust. 3. ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii) nalezy: 1) opracowywanie projektu Krajowego Programu Przeciwdzialania Narkomanii oraz koordynowanie i monitorowanie }ego wykonania, przy wsp6lpracy z innymi podmiotami wlasciwymi do podejmowania dzialan wynikajqcych z tego programu. Zgodnie z powyzszym, a takze z uwagi na rozpocz((cie wdrazania w 2011 r. nowego KPPN na lata , Krajowe Biuro opracowalo nowe kwestionariusze sprawozdawcze, kt6re nast((pnie rozeslalo do wszystkich instytucji zaangazowanych w jego realizacj((. W przypadku jednostek samorzctdu wojew6dztw i gmin, opracowano wystandaryzowane ankiety sluzctce zebraniu materialu ilosciowego, niezb((dnego do oszacowania stopnia zaangazowania wladz regionalnych i lokalnych w realizacj(( KPPN. Dane zbierano za posrednictwem os6b koordynujctcych problematyk(( zapobiegania narkomanii na poziomie wojew6dzkim - ekspert6w wojew6dzkich wsp6lpracujctcych w zakresie monitorowania epidemiologii narkomanii z Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura, zwanego dalej,cinn KBPN". Sprawozdania za rok 2011 dostarczyly praw1e wszystkie instytucje szczebla centralnego, z wyjcttkiem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Transportu, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego. Przedstawiciele ww. instytucji pisemnie poinformowali, ze nie realizowali dzialan uj((tych w KPPN. W niekt6rych sprawozdaniach brakowalo jednak informacji o realizacji CZ((SCi dzialail przewidzianych w programie dla danego podmiotu i nie wszystkie podmioty, kt6re zlozyly sprawozdania, podaly wysokosc wydatk6w poniesionych w 2011 r. na przeciwdzialanie narkomanii. W ramach KPPN sformulowanych zostalo 100 dzialail, do realizacji kt6rych zobowictzanych zostalo 7 ministr6w, 22 instytucje centralne oraz wladze samorzctdowe wojew6dztw i gmin. Podjycie realizacji programu przez poszczeg6lnych ministr6w czy urz((dy centralne oznaczalo w praktyce zaangazowanie wielu podleglych im lub nadzorowanych przez nich instytucji. W 2011 r. sprawozdania z KPPN przekazaly wszystkie urz((dy marszalkowskie oraz gminy z og6lnej liczby 2 479, tj. 92 %. W ramach prowadzonych dzialarl. na poziomie lokalnym gminy przygotowywaly programy przeciwdzialania narkomanii. W 2011 r. 92% gmin opracowalo strategi(( dotyczqcct problem6w narkotykowych. Co czwarta gmma w ramach przygotowania strategii przeprowadzila diagnoz(( problem6w (23,4%). 8

9 Odnosnie aktywnosci podejmowanych przez Krajowe Biuro nalezy zaznaczyc, ze wszystkie dotacje na realizacj~ zadan zleconych z rozdzialu zwalczanie narkomanii sq_ udzielane jednostkom nie zaliczanym do sektora finans6w publicznych, na podstawie pisemnego pelnomocnictwa udzielonego dyrektorowi Krajowego Biura przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia. W dniu 1 kwietnia 2011 r. Sejm RP przyjq_l no welizacj~ ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii, kt6rej zmiany dotyczyly m.in. mozliwosci umarzania post~powania przez prokuratora, o ile osoba oskarzona podda si~ leczeniu lub rehabilitacji. Nalezy jednak zaznaczyc, ze nowelizacja weszla w zycie w dniu 9 grudnia 2011 r., dlatego tez przedstawienie analizy efekt6w jej wprowadzenia mozliwe b~dzie dopiero w Informacji o realizacji dzialar1 \Vynikajq_cych z KPPN w 2012 r. Przedkladany dokument sklada si~ z dw6ch c z~sc i. W pierwszej z nich zostalo op1sane zjawisko narkomanii z perspektywy epidemiologicznej; przedstawiono najnowsze dane dotyczq_ce rozpowszeclmienia uzywania narkotyk6w oraz kr6tkq_ charakterystyk~ os6b zglaszajq_cych si~ do stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego w poszukiwaniu pomocy z powodu uzaleznienia. W cz~sci pierwszej zostaly tez opisane aktywnosci instytucji podj~te w celu osiagni~cia zalozonych cel6w, a takze uw zg l~dniono informacj~ na temat wydatk6w poniesionych przez te instytucje na ich rea lizacj~. Cz~sc t~ zamykajq_ wnioski i podsumowanie. Cz~sc druga dokumentu zawiera aneksy do lnformacji. 9

10 Epidemiologia zjawiska narkomanii w Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wst~pne Zaprezentowane ponizej analizy epidemiologiczne przedstawiajq zjawisko narkotyk6w i narkomanii w kilku podstawowych jego aspektach. Dane dotyczqce zjawiska narkotyk6w i narkomanii oparte Sq na systemach statystycznych prowadzonych przez niezalezne od KBPN instytucje oraz w oparciu o powtarzalne pomiary realizowane w ramach projekt6w badawczych. W przypadku wi~kszosci system6w statystycznych dane dost~pne sq z op6:z:nieniem. Wynika to z pewnej naturalnej inercji system6w statystycznych zwiqzanej z organizacjq przeplywu danych, stosowania zlozonych proces6w czyszczema danych oraz analiz i udost~pniania danych. Z tego wlasnie powodu prezentowane w niniejszej Informacji dane cz~sto dotyczq lat wczesniejszych niz Sq to najbardziej aktualne dane dost~pne na chwil~ przygotowywania Informacji z realizacji KPPN w 2011 r.. Powtarzalne pomiary realizowane w ramach projekt6w badawczych me Sq realizowane corocznie. Wynika to z czynnik6w ekonomicznych oraz kwestii zwiqzanych z dynamikq zjawiska. W Rzeczypospolitej Polskiej badania takie realizowane sq co 4 lata zgodnie z zaleceniami instytucji i organizacji mi~dzynarodowych, w szczeg6lnosci Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyk6w i Narkomanii w Lizbonie. Stqd przedstawiane wyniki badan nie zawsze pochodzq z 2012r. W niniejszej informacji przedstawione Sq najnowsze dost~pne \V chwili przygotowania dokumentu dane. Ponadto przedstawiane dane zgodnie z zasadami analiz dynamiki zjawisk prezentowane sq w szeregach czasowych co pozwala na analiz~ trend6w opisywanych zjawisk. Stqd w zestawieniach pojawiajq si~ dane z lat wczesniejszych. Rozpowszechnienie uzywania narkotyk6w w populacji os6b doroslych Zr6dlo wiedzy o zjawisku uzywania narkotyk6w stanowiq badania przeprowadzane na og6lnopolskiej losowej pr6bie doroslych mieszkm1c6w (tzw. badania populacji generalnej General Population Survey - GPS) oraz badania szkolne. W 2006 r. i 2010 r. Krajowe Biuro przeprowadzilo badania obejmujqce reprezentatywnq grup~ mieszkanc6w naszego kraju w wieku lat. Badania tego typu Sq realizowane co 4 lata i Sq zgodne z zalozenimni 10

11 Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyk6w Narkomanii, zwanego dalej,emcdda". Por6wnujqc wyniki obu edycji badan, mozemy zaobserwowac wyrazny wzrost odsetka os6b doroslych deklarujqcych uzywanie narkotyk6w we wszystkich wskaznikach, tj. uzywania kiedykolwiek w zyciu, uzyv,rania w czasie ostatnich 12 mie s i~cy przed badaniem oraz w czasie 30 dni przed badaniem. Najwi ~ kszy wzrost mozemy odnotowac w przypadku marihuany, kt6ra pozostaje najbardziej popularnym narkotykiem w Rzeczypospolitej Polskiej. Do uzywania przetwor6w konopi kiedykolwiek w zyciu przyznalo si~ ponad 17,6% ankietowanych. Odsetek ten w 2006 r. wyni6sl 9,1 % (wykres 1). Mniejsze wzrosty mozna odnotowac w przypadku ecstasy (z 1,2% w 2006 r. do 3,4% w 2010 r.), amfetaminy (z 2,7% w 2006 r. do 4,0% w 2010 r.) oraz w przypadku halucynogen6w i LSD (1 % w 2006 r. do 2% w 2010 r.). Wykres 1. Uiywanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w zyciu - wyniki badan GPS ,..,----'-1-'-'7"" , f Zr6dlu. CINN KBPN Zdecydowany wzrost odsetka os6b uzywajqcych narkotyk6w nastqpil w przypadku kategorii uzywania w czasie ostatnich 12 miesi~c y, (wykres 2). w szczeg6lnosci w odniesieniu do marihuany 11

12 , W 2006 r. zaledwie 2, 7% ankietowanych deklarowalo uzywanie marihuany w ciqgu ostatnich 12 miesi~cy przed badaniem, natomiast w 2010 r. odsetek ten wzr6sl ponad trzykrotnie. W przypadku pozostalych substancji wzrosty te nie byly juz tak wysokie i tak na przyklad dla amfetaminy odsetek uzytkownik6w wzr6sl z 0,7% do prawie 2%, a dla ecstasy z 0,3% do 1,5%. Wykres 2. Uzywanie substancji psychoaktywnych w czasie ostatnich 12 miesi~cy wyniki badari GPS. 10~~9~,6~ , 9~~~ ~============~ ZrOdlo: CJNN KBPN Rozpowszechnienie uiywania narkotykow wsr6d mlodziety Drugim podstawowym zr6dlem informacji o skali rozpowszechnienia uzywania substancji psychoaktywnych Sq badania szkolne oraz badania nad mlodziezq. W 2011 r. Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii wraz z Panstwowq_ Agencjq_ Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych zlecilo realizacj(( og6lnopolskiego audytoryjnego badania ankietowego na temat uzywania alkoholu i narkotyk6w przez mlodziez szkolnq_. Badanie prowadzone jest co cztery lata na reprezentatywnej pr6bie uczni6w klas III szk6l gimnazjalnych oraz klas II szk6l 12

13 ponadgimnazjalnych w ramach mi~d zynarod owego Europejskiego Programu Badai1 Ankietowych w Szkolach ESPAD. W badaniu ESPAD z 2011 r. po raz pierwszy uj ~ to tematyk~,dopalaczy". Najbardziej popularne substancje nielegalne, po kt6re s 1 ~ga mlodziez, to marihuana i haszysz. Do uzywania przetwor6w konopi przyznalo si~ 24,3% mlodszych uczni6w i 37,3% starszych uczni6w. W obu przypadkach stanowilo to zdecydowany wzrost wzg l ~ dem badai1 z 2007 r., gdzie do przyjmowania przetwor6w konopi przyznawalo si~ blisko 16% respondent6w mlodszych uczni6w oraz 27,9 % badanych ze starszej grupy wiekowej (wykresy 3 i 4). Wykres 3. Odsetki uczni6w w wieku Iat, kt6rzy uzywali poszczeg61nych srodk6w chociaz raz w swoim :lyciu - wyniki badania ESP AD EJ Q) Q). c a. a. c 0 (/) Q) c :::l (/) 0 :.;;:: ro c ~ Q)...J.C ~ ~ ro 0 ro ro >- >.--' c C/) c c (/) -o 0.E "Cii ro...j e... ~.c.:.: (/) Cl> ro ro 0 Q)... u... c ~ :I: w Cl) ro Q)... E Zr odfo. W.:vniki badm1!pin 13

14 Wykres 4. Odsetki uczniow w wieku lat, kt6rzy uzywali poszczeg6lnych srodk6w chociaz raz w swoim :Zyciu - wyniki badania ESP AD. t'll 0 t'll t'll c (/) c c.e...j 'iii ~ e t'll Q) Q) ~ J: 'E <1: Zr6dlo: Wyniki badm1!pin Podobna sytuacja miala miejsce w przypadku uzywania poszczeg6lnych substancji w trakcie ostatniego roku. Do uzywania marihuany i haszyszu w czasie ostatnich 12 miesi~cy przyznalo si~ 20,1% mlodszych uczni6w (trzecie klasy gimnazjum) oraz 28,5% uczni6w z II klas szk6l ponadgimnazjalnych. W pomiarze z 2007 r. odsetki te wyniosly odpowiednio 10,9% oraz 17,4%. Do uzywania przetwor6w konopi w czasie ostatnich 30 dni w 2011 r. przyznalo si~ 10,5% uczni6w z mlodszej grupy oraz 15,5% z grupy starszej. W 2007 r. odsetki te wyniosly odpowiednio 6,4% oraz 9,5 %. Wsr6d substancji nielegalnych na drugim llllejscu pod wzgl~dem rozpowszechnienia uzywania uplasowala si~ amfetamina. Po najpopulamiejszy stymulant przynajmniej raz w zyciu si~gn~lo 4,6% latkow oraz 8,3% latkow. Nie odnotowano zdecydowanego zr6znicowania pomi~dzy pomiarami w 2007 r. i 2011 r. w przypadku stymulant6w oraz innych substancji. W najnowszej edycji badan ESPAD z 2011 r. uwzgl~dniono r6wniez tematyk~,dopalaczy". Pomimo faktu, ze badanie ESP AD zostalo zrealizowane w 2011 r. odsetki badanych deklarujqcych uzywanie,dopalaczy" znajdujq_ si~ na wysokim poziomie. Na wzgl~dnie wysokie, por6wnywalne z badaniem,mlodziez 201 0" CBOS, odsetki os6b deklarujq_cych uzywanie,dopalaczy" kiedykolwiek w zyciu oraz w ciq_gu 12 miesi~cy nie bez wplywu 14

15 pozostaje fakt, ze oba te okresy obejmujq_ jeszcze czas aktywnego dzialania sklep6w z,dopalaczami" na naszym rynku. Badanie ESPAD zostalo przeprowadzone na wwsn~ 2011 r., a zamkni~cie sklep6w z,dopa1aczami" mialo miej see pod koniec r. Tabela 1. Urywanie,dopalaczy" z uwzgl~dnieniem plci badanych i ogolem. POZIOM KLASY CHLOPCY DZIEWCZF;T A OGOLEM III klasy gimnazjum Kiedykolwiek 13,2 8,0 10,5 w i.yciu W czasie 12 9,0 5,4 7,1 miesi~cy pt zed badaniem W czasie 30 dni 3,5 1,6 2,5 przed badaniem II ldasy szk61 Kiedykolwiek 21,5 9,9 15,8 ponadgimnazjalnych w i:yciu W czasie 12 11,6 6,2 9,0 miesi~cy przed badaniem W czasie 30 dni 2,9 1,5 2,2 pned badaniem Zr6dlo: ESP AD 201/. Wyniki badan /PiN Uzywanie,dopalaczy" jest dose silnie zr6znicowane ze wzgl~du na plec respondent6w, co jest szczeg6lnie widoczne w przypadku starszych uczni6w. W przypadku wszystkich kategorii uzywania, tj. uzywania kiedykolwiek w zyciu, uzywania w czasie ostatnich 12 miesi~cy oraz w czasie ostatnich 30 dni, dominuj q_ chlopcy. Kiedykolwiek w zyciu po, dopalacze" si~gn~lo og6lem 10,5% uczni6w mlodszych. W tej grupie,dopalaczy" uzywalo nieznacznie wi~cej chlopc6w niz dziewczq_t ( odpowiednio 13,2% i 8,0%). Wsr6d starszych respondent6w odsetki uzytkownik6w,dopalaczy" byly wyzsze - kiedykolwiek w zyciu kontakt z tymi substancjami mialo blisko 16% badanych. ajwi~ksze zr6znicowanie ze wzgl~du na plec badanych w uzywaniu,dopa1aczy" kiedyko1wiek w zyciu mozna zaobserwowac wsr6d uczni6w II klas szk6l ponadgimnazjalnych. Ponad dwukrotnie CZf(sciej po,dopalacze" sif(gali chlopcy niz dziewc z~ ta (21,5% oraz 9,9%). Starsi chlopcy czf(sciej si~gali po,dopalacze" niz ic h mlodsi koledzy, jednak r6znica ta byla znaczq_ca w przypadku uzywania kiedykolwiek w zyciu. Odsetki dziewczq_t uzywajq_cych, dopalaczy" z mlodszej i starszej grupy wiekowej r6znily si~ jedynie nieznacznie. Wyniki badania ESPAD pokazaly, ze wsr6d mlodziezy szkolnej uzywajq_cej,dopalaczy" dominujq_ chlopcy ze starszej grupy wiekowej. Jedynie w przypadku uzywania,dopalaczy" 15

16 w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem odsetki respondent6w byly nieznacznie wyzsze dla chlopc6w mlodszych (3,5% do 2,9% chlopc6w ze starszej grupy wiekowej). Stosunkowo niskie odsetki uzywajqcych, dopalaczy" w czasie ostatnich 30 dni zar6wno wsr6d dziewczqt, jak i chlopc6w swiadczct o tym, ze mlodziez raczej eksperymentuje z nowymi substancjami niz uzywa regularnie. Konsekwencje zdrowotne i spoleczne uzywania narkotyk6w Poddajqc analizie ska l ~ konsekwencji zdrowotnych i spolecznych wynikajqcych z uzywania narkotyk6w, zbierano dane statystyczne stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego, dzi~ki kt6rym obserwowac mozna trendy w rozwoju zjawiska narkomanii rozumianego jako regularne uzywanie narkotyk6w powodujqce powazne problemy, mi~dzy i1mymi zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. W 2011 r. do plac6wek stacjonarnych przyj~to os6b z problemem narkotyk6w, co oznacza nieznaczny spadek w stosunku do 2010 r. Od poczcttku lat 90-tych do polowy obecnego stulecia obserwujemy trend wzrostowy, z niewielkim zalamaniem w 2003 r. W latach notowano trend spadkowy, zas w kolejnych trzech latach wzrost liczby os6b podejmujqcych leczenie z powodu problemu z narkotykami. Wykres 5. Liczba pacjent6w przyjfttych do lecznictwa stacjonarnego w latach ~ ~ Zn 5d!o.!PiN (201 I)

17 Wykres nr 6 prezentuje dane na temat liczby os6b p rzyj~tych do lecznictwa stacjonarnego w przeliczeniu na mieszkanc6w w latach Dane te ilustrujq_ te same tendencje, co dane z poprzedniego wykresu. Wsp6lczynnik na 100 tys. mieszkanc6w dla 2011 r. wynosi 36,7. Wykres 6. Przyj~ci do lecznictwa stacjonarnego w latach (wskazniki na mieszkaiic6w). 40~ , 3 5~ ~~~~~~~~~~~~H 3 0~ ~~~~~~~ 2 5~ ~~~~ 20~ ~~~~~ 1 5~ ~~~~~~~,~ 1 0~~~-d--'-'.~~ 5.JH!l!~~&-!D Zr6dlo.!PiN (2011) O ~~!!.;=!ir!!;=l[:!;= ~ ~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~ Wsr6d wszystkich os6b, kt6re zglosily s1~ do leczenia w plac6wkach stacjonarnych w 2011 r., podobnie jak w Iatach poprzednich, wi~k sz osc stanowili m~zczyzni (73,8%). Wsr6d pacjent6w przyj~tych do plac6wek stacjonarnych w 2011 r. wi~kszosc stanowily osoby z diagnozq_ F19 (,mieszane i nieokrdlone'' ). Oznacza to, iz w przypadku blisko % Ieczonych nie mozna nic powiedziec o typach substancji, kt6rych uzywanie leglo u podstaw zgloszenia si~ do leczenia. Osoby z problemem opiat6w stanowily 7,8% przyj~tych, w por6wnaniu do danych z 2010 r. (14,7%) odsetek ten jest nizszy. 13% pacjent6w mialo problemy ze srodkami uspokajajq_cymi i nasennymi, a u 3,5% pacjent6w zdiagnozowano problemy zwiq_zane z u:zywaniem innych stymulant6w. W 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, niewielkie grupy stanowily osoby uzaleznione od przetwor6w konopi (3,0%), srodk6w wziewnych (0,4%) oraz halucynogen6w (0,3%). R6wniez bardzo maly odsetek pacjent6w zglaszal problemy zwiq_zane z uzywaniem kokainy (0,3%). 17

18 Wykres 7. Przyj~ci do lecznictwa stacjonarnego w 2011 r. z powodu zaburzen psychicznych zaburzen zachowania spowodowanych uzywaniem substancji, wg typu substancji. leki uspokajaja,ce i kokaina 0,3% inne stymulanty 3,5% 3,0% halucynogeny 0,3% 'if opiaty 7,8% mieszane i nieokreslone 71,8% ZrOd/o:!PiN (2011) W 2010 r. przeprowadzono oszacowanie liczby problemowych uzytkownik6w narkotyk6w dla 2009 roku. Pod tym pojl(ciem rozumiemy regularnego uzytkownika narkotyk6w (substancji nielegalnych), kt6ry doswiadcza w zwiq,zku z uzywaniem powaznych problem6w. W oparciu o dane zaczerpnil(te ze wskaznik6w zglaszalnosci do leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego wstl(pne oszacowanie wskazuje na spadek liczby problemowych uzytkownik6w narkotyk6w w stosunku do 2005 r. i zgodnie z wstl(pnym raportem mozna przyj<t_c, ze liczba problemowych uzytkownik6w narkotyk6w midci sil( w szerokim przedziale (w oszacowaniu dla 2005 r. liczba ta midcila sil( w przedziale ). Liczba problemowych uzytkownik6w opiat6w w 2009 r. miescila sil( w przedziale (w 2005r.: ). Dane dotycz<t_ce statusu zamieszkania oraz aktywnosci zawodowej os6b leczonych pochodz<t_ z pilota:zowego projektu monitorowania zglaszalnosci do leczenia z powodu problemu narkotyk6w (Treatment Demand Indicator TDI) przeprowadzonego w 2010 r. 18

19 Wykres 8. Status zamieszkania os6b zglaszaj~cych si~ do leczenia z powodu narkotyk6w w r. state miejsce zamieszkania 55,4% / 13 niestate miejsce zamieszkania 6,5% nie ustalono 35,5% instytucja szpital, itp.) 2,6% (wi ~zie nie, Zr6dlo: Krajowe Biuro ds. Przeciwd::ialania Narkomanii, Centrum Jnformacji o Narkotykach i Narkomanii, Monitorovvanie zglasza!no ci do leczenia z powodu prob!emu narkotyk6w (Treatmel11 Demand Indicator) Wsr6d os6b zglaszajqcych Sl(( do leczenia w r. ponad polowa pacjent6w (55,4%) posiadala uporzqdkowanq_ sytuacj{( mieszkaniowq i pewnosc, ze nie zmieni si{( to w ciqgu najblizszych dni. Brak uregulowanej sytuacji mieszkaniowej oraz czasowe pomieszkiwanie u innych os6b lub schronisku dla bezdomnych zadeklarowalo 6,5% os6b. Kolejne 2,6% pacjent6w przed przyj{(ciem do leczenia przebywalo w r6znego rodzaju instytucjach jak: szpital, wi((zienie, wojsko lub schronisko dla bezdomnych. Znacznq_ CZ((SC odpowiedzi w 2010 r. stanowila kategoria,nie ustalono" (35,5%). 1 Najnowsze do s t~pne w chwili przygotowania rapo11u dane w oparciu o projekt pilotazowy TO! 19

20 , Wykres 9 2 Aktywnosc zawodowa os6b zglaszaj~cych si-r do leczenia z powodu narkotyk6w w 2010 r. 52 stata praca 16,8% ~ uczen, student 17,2% nie ustalono 1,5% m inni 6,0% ekonomicznie nieaktywny (rencista, emeryt, gospodyni domowa, itp.) 4,3% bezrobotny 54,2% Zrodlo: Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii, Centrum!nformacji a Narkotykach i Narkomanii, Monitorowanie zglaszalnosci do leczenia z powodu problemu narkotyk6w (Treatment Demand Indica/ OJ) Wsr6d 1342 os6b, kt6re zostaly w 2010 r. objf(te monitorowaniem zglaszalnosci do leczenia (TDI) ponad polowa oswiadczyla, ze kategori<t najlepiej charakteryzuj<~cc<~c ich aktualn<t sytuacjf( (r6wniez w ci<tgu 30 dni poprzedzaj<~ccych zgloszenie sit( do leczenia) jest status osoby bezrobotnej (54,2%). Posiadanie stalej pracy zadeklarowalo ok. 17% pacjent6w. Podobny odsetek dotyczyl os6b ucz<~ccych sit( lub studiuj<~ccych. Jednym z najpowazniejszych problem6w zdrowotnych zwi<~czanych z narkotykami S<t choroby zakazne. Og6lnopolskie dane o zgloszonych do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zakazeniach HIV i zachorowaniach na AIDS, w tym takze w zwi<~czku z uzywaniem narkotyk6w, sq udost~pniane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaklad Higieny, zwany dalej,nizp-pzh". Zgodnie z danymi uaktualnionymi do 31 marca 2012 r., og6lna liczba os6b, u kt6rych rozpoznano zakazenie HIV do konca 2011 r. w Rzeczypospolitej Polskiej wyniosla , w tym dla 38,2% (5 887) os6b prawdopodobn<t drog<~c zakazenia bylo iniekcyjne uzywanie narkotyk6w. : Najnowsze dostt<pne w chwili przygotowania raportu dane w oparciu o projekt pilotazowy TDI 20

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r.

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r. Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 215 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ESPAD Badanie zostało wykonane przez

Bardziej szczegółowo

Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce

Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami gmin z terenu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Rekomendowane działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły i placówki systemu oświaty. Anna Radomska konferencja Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEM ODZIEŻ W 11 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji źródła danych

Zakres prezentacji źródła danych Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Pzeciwdziałania Narkomanii SYTUACJA W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ UZALEŻNIENIAMI. EPIDEMIOLOGIA: POMORSKIE NA TLE POLSKI III debata

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób prof. UG dr hab. Tomasz Michalski Prezentację oparto o fragment: RAPORT DOTYCZĄCY LOKALNEGO MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII ORAZ EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na lata 2009-2010. Dzialajac na

Bardziej szczegółowo

Zalozenia programowe, harmonogram realizacji i oprzyrzadowanie modulu u dla szkól

Zalozenia programowe, harmonogram realizacji i oprzyrzadowanie modulu u dla szkól Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV Zalozenia programowe, harmonogram realizacji i oprzyrzadowanie modulu u dla szkól (wersja z grudnia 2010) Opis problemu Zakazenia HCV: skapoobjawowe zakazenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. w 2012 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. w 2012 r. MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2012 r. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Artur Malczewski Problem narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Wijewo na lata 2016-2020 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 256/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU. Powiat:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU. Powiat: ... pieczęć urzędu Sprawozdanie prosimy przesłać na adres: Grzegorz Kasprzycki Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2 Roczny pakiet sprawozdawczy sytuacja w zakresie narkotyków > publikacje Charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 8 października 2010 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 8 października 2010 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Narkotyki, alkohol, papierosy dopalacze, przemoc czy problem istnieje w naszej

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Załącznik do uchwały nr LXXV/808/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 Wprowadzenie Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok \ Zalacznik do Uchwaly Nr XI/60/20 11 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok Narkomanii W polskiej tradycji alkoholizm i narkomania traktowane sa jako

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/235/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok UCHWAŁA NR XI/79/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U z 2012 roku,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK 2014-2016 WSTĘP Problem zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież jest jednym z głównych problemów społecznych zarówno w Polsce

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK Popyt na narkotyki mierzony jest rozpowszechnieniem ich konsumpcji. Dysponujemy kilkoma źródłami informacji na ten temat,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2007-2010

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2007-2010 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2007-2010 Opracowany na podstawie: ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 przez Regionalne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Konferencja PAP,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r.

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ZALEWO NA ROK 2017 Spis treści ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 A. Wprowadzenie Narkotyki są problemem wielowymiarowym, ograniczającym rozwój gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. druga litera nazwiska

WZÓR. druga litera nazwiska Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. (poz. 1332) WZÓR Indywidualny kwestionariusz sprawozdawczy osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających

Bardziej szczegółowo

Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień. Osoba uzależniona od przetworów konopi w systemie lecznictwa odwykowego w Polsce

Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień. Osoba uzależniona od przetworów konopi w systemie lecznictwa odwykowego w Polsce Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień Osoba uzależniona od przetworów konopi w systemie lecznictwa odwykowego w Polsce Boguslawa Bukowska Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

G r z e g o r z Wo d o w s k i P o r a d n i a M O N A R w K r a k o w i e

G r z e g o r z Wo d o w s k i P o r a d n i a M O N A R w K r a k o w i e Współpraca organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi na przykładzie Poradni MONAR w Krakowie w przeciwdziałaniu demoralizacji dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku od

Bardziej szczegółowo

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.wws.wzp.pl Do zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/434/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 19 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/434/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 19 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/44/206 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 9 grudnia 206 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Czeladź na lata 207-202. Na podstawie art.8 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 Monitorowanie definicja Systematyczna, zazwyczaj naukowa, ale zawsze kontynuowana obserwacja wybranych aspektów rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Opracowano: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia

Opracowano: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia RAPORT Z WYKONANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Opracowano: Urząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 %

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 % BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2015-02-18 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0012.2.2.2015 Komisja ds. Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012 Załącznik do uchwały Nr XVIII/187/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 października 2011 r. I. WSTĘP MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012 Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w województwie małopolskim w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna

Sytuacja w województwie małopolskim w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna Sytuacja w województwie małopolskim w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna DEBATA REGIONALNA - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ 4 GRUDNIA 2015 KRAKÓW MAŁGORZATA NOWOBILSKA

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok. Wprowadzenie i diagnoza problemu

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok. Wprowadzenie i diagnoza problemu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/282/09 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 15 grudnia 2009 roku Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok Wprowadzenie i diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/499/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/499/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/499/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 2010. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2013 r. Poz. 1332

Warszawa, dnia 18 listopada 2013 r. Poz. 1332 Warszawa, dnia 18 listopada 2013 r. Poz. 1332 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015r. Kowala 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Zakres i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Dz.U.2015.1249 z dnia 2015.08.28

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE. z dnia. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE. z dnia. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE z dnia w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Gminy Łapsze Niżne na 2016 rokniżne, dnia 6.12.2015 r. Na podstawie art. 10 ust. 1,2

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK Załącznik do uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2012 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK

RAPORT ZA ROK 2012 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK RAPORT ZA ROK 2012 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK PŁOCK, 2013 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STAN PRAC NAD WDRAŻANIEM MONITORINGU PROBLEMU UZALEŻNIEŃ W PŁOCKU...

Bardziej szczegółowo

ESPAD. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. Janusz Sierosławski

ESPAD. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. Janusz Sierosławski Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEś A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA U

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/165/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 marca 2010 roku

UCHWAŁA Nr XXV/165/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 marca 2010 roku UCHWAŁA Nr XXV/165/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAlA. Nr XL/317/09. Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r.

UCHWAlA. Nr XL/317/09. Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r. UCHWAlA Nr XL/317/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: przyjecia "Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii na lata 2010-2015" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie lokalnych strategii promocji zdrowia i profilaktyki dobra praktyka. Sławomir P. Pietrzak

Tworzenie lokalnych strategii promocji zdrowia i profilaktyki dobra praktyka. Sławomir P. Pietrzak Tworzenie lokalnych strategii promocji zdrowia i profilaktyki dobra praktyka. Sławomir P. Pietrzak Promocja zdrowia Promocja zdrowia proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

... pieczęć urzędu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2007 ROKU

... pieczęć urzędu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2007 ROKU ... pieczęć urzędu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2007 ROKU Gmina: Powiat: Województwo: Proszę zaznaczyć typ gminy 1. gmina miejska 2. gmina wiejska 3. gmina

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE 2009-2012 Uchwalony...14 września 2009 r...na posiedzeniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w Polsce w kontekście ustawy o grach hazardowych. Warszawa, 25-26 listopada 2014 r. Regulacje Prawne - Fundusz

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień"

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 28 października 2010r.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 28 października 2010r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 28 października 2010r. w sprawie: Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2011r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXJ209/01 Rady Miejskiej w przemkowie z dnia 19 kwietnia 2001 r.

Uchwala Nr XXXJ209/01 Rady Miejskiej w przemkowie z dnia 19 kwietnia 2001 r. Uchwala Nr XXXJ209/01 Rady Miejskiej w przemkowie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie przyj tcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych na terenie gminy i miasta Przemk6w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo