UCHWALA NR XLIII/474/2014 RADY MlEJSKlEJ W TOSZKU. z dnia 26 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALA NR XLIII/474/2014 RADY MlEJSKlEJ W TOSZKU. z dnia 26 marca 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWALA NR XLIII/474/2014 RADY MlEJSKlEJ W TOSZKU z dnia 26 marca 2014 r. w sp rawie przyj~cia rocznego sprawozdania za 2013 rok z realizacji G minnego P rogramu W spierania Rodziny na lata wraz ze wskazaniem potrzeb Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustavvy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poi n. zm.) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z p6in. zm.) Rada Miejska w Toszku postanawia 1. Przyj l.c roczne sprawozdanie za 2013 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata wraz ze wskazaniem potrzeb, stanowi l.ce zal l.cznik do niniejszej uchwaiy. 2. Wykonanie uchwaiy powierza si~ Burmistrzowi Toszka. 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. Przewodnicz l.cy Rady Miejskiej w Toszku rr 1//- /J' J~ ~L- ~;.,.. Ireneusz Kokoszka " Id: C9EC551 :L-68B6-4F32-99A8-0BC6A8EFAOAF. Podpisany Strona I

2 Zal'1cznik Nr 1 do Uchwaly Nr XLIII/474 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014r. Osrodek Po mocy Spotecznej w Toszku ROCZNE SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA WRAZ ZE WSKAZANIEM POTRZEB Id: FFB7BS4B-D A421-47CBDSFD7734. Podpisany Strona 1

3 Opracowal: Osrodek Pomocy Spolecznej w Toszku Zatwierdzi! Toszek Marzec 2014 r. Spis tresci SP1S TRESr[...,~,...", Id: FFB7B54B-D A42 I -47CBD5FD7734. Podpisany Strona 2

4 Wsf~p Naturalnym srodowiskiem zycia kazdego czfowieka jest rodzina, w ktorej to nabywa podstawowych umiej~tnosci zyciowych, ksztahuje osobowose i charakter, uczy si~ zaspokajania potrzeb wlasnych i innych osob, ksztahuje postaw~ wobec swiata. Otaczany trosk'l w bezpiecznych warunkach uczy si~ zasad wspoizycia spofecznego, wzrasta do odpowiedzialnosci spofecznej. W wyniku r6znych sytuacji, funkcjonowanie rodziny jako podstawowej kom6rki spofecznej moze bye zaburzone. W sytuacjach utraty rodzica/rodzic6w, niewypelniania przez nich nalezycie obowiqzk6w opiekullczych, napotykanych trudnosci, braku pomocy i wsparcia z zewnqtrz, rodzina moze ulec rozpadowi, czego konsekwencje najcz~sciej odczuwajq dzieci, przenoszqc niejednokrotnie bagaz zfych doswiadczen na kolejne pokolenia. Z myslq 0 rodzinach z Gminy Toszek zostaf opracowany Gminny Program Wspierania Rodzi ny na lata IS. Program ten ma za zadanie wzmacniae rodziny i przeciwdzialae ich rozpadowi poprzez wspieranie ich w poszczeg61nych elementach zycia spofecznego, jak r6wniez wspomagae powr6t do nalezytego wypelniania obowiqzk6w wynikaj rtcych z posiadania dzieci. W obecnych czasach coraz wi~cej zagrozen czyha na rodziny, systematycznie powodujqc oddalanie si~ jej czfonk6w od siebie. Migracje zawodowe cz~sto przedfuzaj'lce s i~ do wielu lat, powodujq rozpadanie si~ relacji emocjonalnych pomi~dzy czlonkami rodziny. Dochodzi do tego niestabilnose finansowa, ktora generuje stres i kumulacj~ przezywania negatywnych emocji. Konsekwencjq powyzszego niejednokrotnie jest rozpad relacji rodzinnej. Ostatecznie, rozw6d lub rozejscie si~ partner6w zyciowych wiqze si~ z koniecznosciq opuszczenia mieszkania przez jednego z nich. Angazuje to dodatkowe srodki finansowe, komplikujqc zycie rodzinne, ktore cz~sto dzieli potomstwo mi~dzy mam~ i tat~. Z badan wynika, ze zdecydowanie gorsze wspomnienia z dziecinstwa maj'l osoby wychowywane w rodzinach alkoholowych i/lub przemocowych. Nierzadko dochodzi do tego bezrobocie czy ub6stwo. 0 takie rodziny w spos6b szczeg61ny dba Panstwo, zabezpieczaj'lc ni pefno letnie dzieci w pieczy zast~pczej, do czasu poradzenia sobie rodzicow z trudnosciami. Takie rodziny potrzebujq duzego wsparcia ze strony instytucji w pokazaniu kierunku rozwoju, dziafania, naprawienia bf~dow. Wazna jest tu swiadomose, ze takie dzia1ania jak zabezpieczenie dziecka Sq rozwiqzaniem tymczasowymi, trwajqcymi do momentu poradzenia sobie rodzic6w z problemami. Tylko w wyjqtkowych sytuacjach, gdy z roznych przyczyn rodzice nadal nie angazujq si~ w naprawienie swojej trudnej sytuacji zyciowej, prawa rodzicielskie nad dzieckiem mogq zostae ograniczone lub cafkowicie odebrane. Wspomniane wyzej trudnosci w wypefnianiu funkcji rodziny, to Ole jedyne zagrozenia. Rozwijajqcy si~ swiat na biezqco dostarcza kolejnych powod6w, kt6re mogq Id: FFB7B54B-D A CBD5FD7734. Podpisany Strona 3

5 wplywae negatywnie na rodzin~. Uchwata nr XXXV/337/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyj~cia Grninnego Prograrnu Wspierania Rodziny na lata rna na celu stworzenie jak najlepszych warunk6w dla dzieci i rodzin, kt6rych prawidtowe funkcjonowanie moze bye zagrozone. ld: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 4

6 E waluacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Wspierania Rodzinie na lata zakiada przygotowywanie cyklicznych raport6w (corocznych sprawozdao) dotyczqcych real izacj i dzia1ao. Celem g16wnym okrdlonym w Programie jest Udzielanie kompieksoyvej pomocy i wsparcia rodzinom z gminy Toszek w prmvidlowym wypelnianiufunkcji opiekuj1czych i wychowawczych. Drogq do osiqgni«cia powyzszego Sq r6wniez okreslone w Programie, cele szczeg61owe: a) Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin przezywajqcych trudnosci, b) Organizacja i prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie swietlic opiekul1czo - wychowawczych, ognisk wychowawczych lub klub6w i k61 zainteresowan, c ) Poszerzenie swiadomosci mieszkaoc6w Gminy 0 mozliwych formach pomocy realizowanych przez OP S, d ) Poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych, e ) Wspieranie rodzin w kryzysie, f) Realizacja wszelkich innych dziaian w obszarze wspierania rodziny W nawiqzaniu do wymienionych cel6w, zostal okresjony plan dzialania. Obejmuje on: 1. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego w ramach dzialalnosci Punktu Pomocy Rodzinie 2. Prowadzenie terapiilpsychoterapii 3. Obj«cie rodzin z problemarni opiekunczo - wychowawczymi asystenturq 4. Profesjonalizacja kadry pracujqcej z dzieckiem i rodzinq s. Tworzenie i rozw6j $wietlic opiekunczo - wychowawczych, k61 zainteresowan, klub6w lub ognisk 6. Udzielanie wsparcia finansowego rodzinom 7. Wsp6lfinansowanie pobytu dziecka w zast«pczych formach opieki 8. Organizacja klubu mam - punktu samopomocowego wspierajqcego funkcje opiekuoczo - wychowawcze Id : FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 5

7 2. ZadaDia zrealizowane w 2013 roku 2.1. Punk! Pomocy Rodzinie Gmina Toszek prowadzi specjalistyczne poradnictwo, kt6rego wykonawq jest Osrodek Pomocy Spofecznej. W jego strukturach uruchomiony zosta! Punkt Pomocy w Rodzinie, zlokalizowany w poblizu siedziby tut. Osrodka (ul. Rynek 4, Toszek). Osoby borykajqce si~ z trudnosciami r6znego rodzaju mog<\. tam bezpiatnie skorzystac ze specjalistycznej konsultacji wedrug harmonogramu dost~pnego na stronie internetowej. Konsultacji udzielaj<\.: pedagog, terapeuta uzaleznien oraz radca prawny. W 2013 roku konsultacje prawne dotyczyiy g!6wnie spraw rozwodowych, maj<\.tkowych spowodowanych problemem naduzyvvania alkoholu, oraz procedur uruchamianych w sytuacji przemocy w rodzinie. Zgfaszaj<\.cy si~ otrzymywaji pol'ad ~ prawn<\. takze w zakresie prawa pracy i prawa karnego. W ciqgu 2013 roku miaiy miejsce 279 porady dla 79 klient6w. Id : FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 6

8 2.2. Terapia/psychoterapia W ramach Gminnego Programy Profilaktyki, Przeciwdzialania i Rozwi<\.zywania Problem6w Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok w Osrodku Pomocy Spofecznej w Toszku, mieszkancy Gminy mog<\. bezplatnie korzystat z konsultacji z certyfikowanym specjalist<t psychoterapii uzaleznien. W 2013 roku na spotkania z terapeut<\. leczenia uzaleznien zglosily si~ osoby uzaleznione od alkoholu, wsp6ruzaleznione oraz osoby doswiadczaj<\.ce przemocy domowej. Konsultacje rozpocz ~ly si~ w kwietniu minionego roku. Hose os6b korzysj;;tn9'ch z konsultacjl" z'terapeut~ leczenia uial ezn i~p. w 2013 roku Osoby Miesil!.c Osoby uzaleznione Osoby doswiadczajl!.ce od alkoholu wsp6luzalei:nione przemocy domowcj Kwiecien M ai Czerwiec Lipiec Sierpien Wrzesien Id: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 7

9 Paidziernik Listopad G rudzien Asyslenl rodziny Asystent rodziny to wedtug ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 0 wspieraniu rodziny i system ie pieczy zast~pczej (Dz. U Nr }49 poz. 887 z p6in. zm.) osoba, ktora przydzielana jest rodzinie, gdy ta napotkala trudnosci w wypelnianiu funkcj i opiekunczo wychowawczych. Pracuje bezposrednio w miejscu zamieszkania klienta lub w miejscu przez niego wskazanym, przyczyniaj'lc si~ do poprawy sytuacji problemowej w zakresie socjalnym. psychologicznym, wychowawczym. Dzi~ki takiej wspolpracy, klient moze zw i~kszye swoj'l. aktywnose spolecznq, bye Jepiej zmotywowanym do podejmowania dzialan zawodowych oraz wszystkich innych prowadz'lcych do poprawy sytuacj i zyciowej wfasnej oraz j ego rodziny. Od polowy 2013 roku w Osrodku Pomocy Spolecznej zatrudnionych bylo dwoeh asystentow rodziny w niepelnym wymiarze czasu pracy. Obie osoby realizowaly swoje obowi'lzki, pracuj'lc na pol etatu w zadaniowym systemie czasu pracy. Pozwalal0 to na zapewnienie klientowi kompleksowej pomoey bez wzgl~du na dni i godziny funkcjonowania tut. Osrodka. Dotychczasowe doswiadczenie pokazywalo, iz sytuacje kryzysowe zazwyczaj mialy miejsce w godzinach poporudniowych lub w weekendy. Dzi ~ki takiemu rozwi'lzan iu, asystent rodziny byl dost~pny wtedy, gdy klient tego najbardziej potrzebuje. Id: FFB7B54B-D A421-47CBDSFD7734. Podpisany Strona 8

10 W 2013 roku na terenie Gminy Toszek, pomocq asystenta rodziny obj<ttych zostato 18 rodzin. Sq to srodowiska charakteryzujqce si<t m. in. dysfunkcjami w spelnianiu funkcj i opiekunczo - wychowawczych, brakiem zaradnosci zyciowej, uzaleznieniami, bezrobociem, wieloma zobowiqzaniami finansowymi, problemami zdrowotnymi, w tym psychicznymi. W tych rodzinach urodzi!o si<t lqcznie 51 dzieci (do 18 roku zycia), z czego 10 z nich znaj dujc si<t w pieczy zast~pczej, a w stosunku do 12 rodzice zostali pozbawieni wladzy rodzicielskiej. Wsr6d dzialan, jakie podj<tli asystenci, mozemy wyr6znic: 1. pomoc w znalezieniu punkt6w swiadczqcych pomoc specjalistycznq w fonnie konsultacji, poradnictwa, mediacji lub terapii, 2. utrzymywanie stalego kontaktu z klientem, 3. towarzyszenie mu w codziennym funkcjonowaniu, 4. udzielanie wsparcia w sytuacjach tego wymagajqcych s. interweniowanie, gdy zagrozone jest zycie lub zdrowie klienta lub jego rodziny. Asystent rodziny zobligowany jest takze do utrzymywania kontaktu z instytucjami zaangazowanymi w spraw)' podopiecznych, w tym z Policjq, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi nie, s tdami, pracownikami socjalnymi itp. Wedlug wspomnianej wczesniej ustaw)" w szczeg6lnosci: "do zadan asystenta rodziny nalezy 1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin t we wspalpracy z czlonkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym, 0 kt6rym mowa wart. 11 ust. 1; 2 ) opracowanie, we wspalpracy z czlonkami rodziny i koordynatorem rodzi nnej pieczy zast<tpczej, planu pracy z rodzinq, kt6ry jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zast<tpczej ; 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji zyciowej, w tym w zdobywanlu umiej<ttnosci prawidlowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwi tzywaniu prob1emaw socjalnych; 5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwi tzywaniu problemaw psychologicznych; 6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiqzywaniu problemaw wychowawczych z dziecmi; 7) wspieranie aktywnosci spolecznej rodzin; 8 ) motywowanie czlonk6w rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Id: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 9

11 9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu utrzymywaniu pracy zarobkowej; 10) motywowanie do udziahi w zaj((ciach grupowych dla rodzic6w, majqcych na celu ksztahowanie prawidlowych wzorc6w rodzicielskich umi ej ~tno sci psychospotecznych; 1 1) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczeg6lnosci poprzez udzial w zaj((ciach psychoedukacyj nych; 12) podejmowanie dziala6 interwencyjnych zaradczych w sytuacji zagrozenia bezpieczeiistwa dzieci i rodzin; 13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzic6w i dzieci; 14) prowadzenie dokumentacji dotyczqcej pracy z rodzinq; 1 5) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niz CO p61 roku. i przekazywanie tej oceny podmiotowi, 0 kt6rym mowa wart. 17 ust. 1; 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakoiiczeniu pracy z rodzinq; 17) sporzqdzanie, na wniosek sqdu, opinii 0 rodzinie i jej czlonkach; 18) wsp6lpraca z jednostkami administracji rzqdowej i samorzqdowej, wlasciwymi organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami i osobami specj ajizl.ljqcymi si(( w dzialaniach na rzecz dziecka i rodziny; 19) wsp61praca z zespolem interdyscyplinarnym lub grupq roboczq, 0 kt6rych mowa wart. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu przemocy), lub innymi podmiotami, kt6rych pomoc przy wykonywaniu zadaii uzna za niezb((dnq".' W tabeli znajdujqcej si(( ponizej uj((to dwa rodzaje danych liczbowych - ilosc spotkan asystenta z rodzinq obj((tq wsparciem oraz ilosc godzin przepracowanych przez asystenta w zwiqzku z wykonywaniem swoich obowiqzk6w w sprawach dotyczqcych poszczeg61nych rodzin.. 'tjosc~ prz_e p racowanych przez ~,s.y,stent6w godzin i '~p,otka D z rodzinami wpierwszym '''. ' 61roczu 2013 roku 1 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast'tpczej (Dz. U. 20 II Nr 149 poz. 887 z p6in. zm.) Id: FFB7B54B-D A CBD5FD7734, Podpisany Strona 10

12 Rodzina styczen Luty Marzec Kwiecien Maj CzerwieclfRLOr'W, liose spotka,; liose F,odzin sdotkait ]Jose godzin llosc S )otkan llose godzin Ilose sdotkatl liose Todzin liose spotkait liose godzin Jlosc spotkait ARI I ARl2/ , ARl3/ , ,5 0 0 ARl4/ , ,5 0 0 ARlS/ , ARl6/ , , ARl7/ , ,5 0 0 ARlS/ , ARl9/ , ARlI0/2012 I , ARlII/ ,5 1 12,5 0 0 ARlI2/ , ,5 - - ARlI3/ ,5 0 0 ARlJ4/ ARlIS/ ARllGI20J ARlI7/ ARlJ S/ RAZEM M! 4] I (,l~ 32 1M! 0 1I0se godzin 1I0se przepracowanych przez i! sys~ento~. godz~ n\!j~ sp otk~fi z t;'9.~ zinami w drugim jh i,l t'..., '...,. " 'p6lroczu 2013 roku. ~c~ '~ Lipiec Sierpien Wrzesien Paidziemik Listopad Grudzien Roclzina IJose spotka n!lose godzin!lose spotka Ii!lose godzin!lose spotka Ii!lose godzin 1I0se spotka n 1I0se godzin 1I0se spotka n 1I0se godzin 1I0se spotka t'1 ARl1I ARl2/ , ARl3/ , , ARl4/ , ,5 ARlS/ ,5 3 8,5 ARl6/ ARl7/ ARlS/ ARl9/ ,5 3 9,5 ARlI0/ ,5 ARlI1/ ,5 ARlI2/ ARlI3/ ,5 7 II ,5 ARiI 4/ ARllS/ , ARl16/ ,5 4 12,5 ARl17/20J II 3 13,5 ARlIS/ , RAZEM ,4. Profesjonalizacja kadry pracujqcej z dzieckiem i rodzinq 1I0se godzin Obszar praey z rodzinct eiqgle sit( zmienia, tak jak zmieniajct sit( uwarunkowania zycia spoleeznego. Aby wlaseiwie swiadezyc pomoe i wspareie dla rodzin zagrozonyeh lub juz Id: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 11

13 dotkni~tych dysfunkcjami w spelnianiu funkcji opiekul1czo - wychowawczych, kadra musi stale podwyzszac swoje kwalifikacje zawodowe, tak by jak najlepiej wypelniac swoje obowi<tzki. Pracownicy Sekcji Wsparcia Rodziny, Profilaktyki i Programow Celowych Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku w 2013 roku brali udzial w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej Wojewodztwa Sl<tskiego w Katowicach. Byly to: - "Superwizja w obszarze przeciwdzialania przemocy w rodzinie", ktorego program obejmowal m. in. Gminny system przeciwdzialania przemocy w rodzinie - interdyscypliname podejscie do problemu i wspolpraca sluzb; Superwizja w pomocy interwencyjnej ; Superwizja w pomocy psychologicznej; Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie - "Praca z osob<t uzaleznion'l. i jej rodzin<t", ktorego bloki tematyczne to m. in. Uzaleznienie, naduzywanie, uzywanie szkodliwe - jak rozpoznac?; Zasady i strategie dzialan wobec osoby z probjemem alkoholowym narkotykowym; Znaczenie pomocy postrehabilitacyjnej; Rodzina i uzaleznienie - uj~cie systemowe; Charakterystyczne trudnosci w kontakcie z rodzinami; Jak i gdzie mozna pomoc rodzinie? W Regionalnym Osrodku Metodyczno - Edukacyjnym Metis w K atowicach, pracownicy brali udzial w szkoleniu "Zmiana jest mozliwa - kurs podstawowy w 7.akresie Podejscia Skoncentrowanego na Rozwi'l.zaniach. Jego program obejmowal m. in.: strateg i~ rozwi'l.zywania problemow, podstawowe zalozenia Podejscia Skoncentrowanego na Rozwi<tzaniach, etapy budowania rozwi<tzan, podstawowe techniki i strategie stosowane w praktyce. W 2013 roku z inicjatywy Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku odbyly si~ szkolenia w Urz((dzie Miejskim w Toszku. Pierwsze z nich adresowane by to do kadry pedagogicznej - "Strategie pracy w obszarze pomocy dzieciom w rodzinie al koholowej. Pro rilaktyka w srodowisku, szkole, rodzinie - strategie pomocy". Wsrod omowionych podczas warsztatu tresci znalazly si~: wplyw uzaleznienia na funkcjonowanie rodziny, fazy przystosowania do zycia w rodzinie alkoholowej, cechy i konsekwencje zdrowotne zycia w rodzinie, mozliwosci pomocy dziecku w rodzinie alkoholowej, mechanizmy rz<tdz'l.ce systemem rodzinnym, tworzenie lokalnego systemu wsparcia oraz profilaktyka - diagnoza potrzeb. D rugie szkolenie, przeznaczone dla pracownikow Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku oraz czlonkow Miejsko - Gminnej Komisji Rozwi<tzywania Problemow Alkoholowych, nosilo tytul "Strategie pracy w obszarze uzaleznienia, wsp6luzalezn ienia, pomocy dzieciom w rodzinie alkoholowej. Motywowanie do zmiany destrukcyj nych zachowar'l". Zawartosc merytoryczna obejmowala: system leczenia odwykowego w kraju, obszary oddzialywan komisji, rodzin~ z problemem alkoholowym, mechanizmy rz'l.dz'l.ce system em rodzinnym, cwiczenia podstawowych umiej~tnosci budowania kontaktu pomocowego, wiedz~ na temat specyfiki kontaktu z osob'l. uzaleznion<t i wsp6luzaleznion<t oraz cwiczenie umiej~tnosci motywowania do zmiany. dwa Id: FFB7B54B-D A42 I -47CBD5FD7734. Podpisany Strona 12

14 Ponadto, pracownicy uczestniczyli w szkoleniu prawnym pt. "Procedura Niebieskie Karty", ktorego organizatorem byl Osrodek Informacji Prawnej Grzegorz Wrona. W sr6d omawianych element6w znajazly sit(: zasady wszczt(cia procedury, wymiany informacj i i dokument6w, ochrona danych osobowych, relacja procedury do prawa kamego Placowki wsparcia dziennego Rodzaj dzialan p\acowki wsparcia dziennego reguiuje ustawa z dnia 9 czerwca r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastt(pczej (Dz. U Nr 149 poz. 887 z p6in. zm.). Id : FF87854B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 13

15 Wedlug niej plac6wka ta zapewnia organizacjt( czasu wolnego dzieci i mlodziezy watrakcyjny dla nich spos6b, idqcy w parze z odzialywaniem profilaktycznym i zainteresowaniami uczestnik6w. Zajt(cia powinny miec r6znorodnq formt(: ruchowq, stolikowq, dydaktycznq oraz powinny obejmowac pomoc w odrabianiu zadan domowych lub wyr6wnywanie brak6w w nauce szkolnej. Powyzsze z sukcesem realizowane jest w plac6wkach wsparcia dziennego, prowadzonych przez Osrodek Pomocy Spokcznej w Toszku. Organizacja i spos6b prowadzenia plac6wek jako elementu Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdzialania i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2013, jest zgodne z "Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych program6w profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych w 2013 roku", kt6re wydawane Sq corocznie przez Panstwowq Agencjt( Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Warszawie. W Gminie Toszek funkcjonuje 8 plac6wek wsparcia dziennego - jedna w Toszku, pozostale w okolicznych solectwach. Kazda z nich dziala raz w tygodniu przez 3 godziny (z wylqczeniem dni swiqtecznych), tj.: w poniedziakk w Toszku w godzinach 14:30-17:30 i w Boguszycach w godzinach 16:00-19:00, we wtorek w Pniowie w godzinach 15:00 18:00, w srodt( w Sarnowie w godzinach IS :00-18:00, w czwartek w K otulinie w godzinach 14:00-17:00, w piqtek w Ptuzniczce w godzinach 15 :00-18:00 i w Ligocie Toszeckiej w godzinach 15:00-18:00 oraz w Paczynie w soboty w godzinach 9:30-12:30. llosc i glldzin funkcjonowaulii'placowek wsparcia dziennego w 2013ro"ku Boguszyce Toszek Pni6w Sam6w Kotulin Ligota Pluzniczka Paczyna Toszecka Styczen Luty Marzec Kwiecien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien Wrzesien Paidzierni k Listopad Grudzien ]2 RAZEM OGOLEM: 977 godzin pracy Z koncem 2013 roku lqczna ilosc uczestnik6w zajt(c w plac6wkach wsparcia dziennego wynosila 126. Czas spt(dzany w swiet1icach poswit(cany byl na: przeprowadzanie z aj ~c wychowawczych i profilaktycznych, zabaw dydaktycznych i integracyjnych, zabaw i gier ruchowych, stolikowych, pomoc w odrabianiu zadail domowych oraz wyr6wnywaniu Id: FFB7BS4B-D A421-47CBDSFD7734. Podpisany Strona 14

16 brakow w nauce, organizacj(( wydarzen sezonowych, np. spotkania swi'lteczne, kiermasz adwentowy, wycieczki b((dqce odzwierciedleniem zainteresowan dzieci. Wsrod tematow zaj((c, jakie w 2013 roku pojawity si(( w placowkach wsparcla dziennego w Gminie Toszek znalazty sict: Moje najwi~ksze marzenie, Jestem bezpieczny na drodze, Poznajemy uczucia, "Amazonia" - podroz do Ameryki Poludniowej, Muzyka lagodzi obyczaje, Swiat malowany r~koma, Czas na piknik, Cos z niczego - tworzymy nowq zabawk~, W malowniczym swiecie bajek, Poznajemy tradycje kulturowe, Asertywnosc um iej ~tnosc mowienia "NIE", Spos6b na szostk~, czyli jak si~ uczyc skutecznie, Barb6rka, M ikolajki, Id q swi~ta..., Witaj choinko. W trakcie trwania 2013 roku Osrodek Pomocy Spolecznej w Toszku zgtosil ch~c realizacji zadania finansowanego ze srodkow budzetu wojewodztwa sl'lskiego w ramach ogloszonego przez Zarzqd wojew6dztwa slqskiego konkursu pod nazwq Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemow projilaktyki rozwiqzywania problemow uzaleznien oraz przeciwdzialania przemocy w rodzinie. Zadaniem tym jest Wzmocnienie dzialalnosci placowek wsparcia dziennego dla dzieci i mlodziezy (swietlic oraz klubow) funkcjonujqcych na terenie wojew6dztwa slqskiego. Gmina otrzymala dofinansowanie dla 8 placowek wsparcia dziennego: Swietlica opiekunczo - wychowawcza w Toszku, Swietlica opiekunczo - wychowawcza w Boguszycach, Swietlica opiekunczo - wychowawcza w Pniowie, Swietlica opiekunczo - wychowawcza w Sarnowie, Swietlica opiekunczo - wychowawcza w Kotulinie, SwietJica opiekunczo - wychowawcza w Pluzniczce, Swietlica opiekunczo wychowawcza w Ligocie Toszeckiej oraz Swietlica opiekunczo - wychowawcza w Paczynie. Lqczna kwota uzyskanych srodk6w wynosila ,00 zl, po ,00 zt na kazdq z pjacowek. Realizacja tego zadania zostata zakonczona roku. Wykonanie zadania w kazdej z placowek przebiegalo w ten sam sposob. Rozpoczctto si~ od zorganizowania potkojonii dla dzieci i mtodziezy pod nazwq "Wesote wakacje". Miaty one na celu urozmaicenie czasu wolnego dzieci i mlodziezy w czasie letniej przerwy w nauce szkolnej, z jednoczesnym wpojeniem im ejementow profilaktyki uzaleznien. W dzisiej szych czasach rodzice nie zawsze majq mozliwosc i wystarczajqcq ilosc czasu na zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunkow sp~dzania czasu wolnego, w spos6b dla nich atrakcyjny. Zwi((ksza sict przez to ryzyko popadni~cia mtodziezy w nieodpowiednie towarzystwo osob starszych i rowiesnikow, co w konsekwencj i moze prowadzic na nieakceptowanych spotecznie zachowan i demoralizacji. Powyzsze stanowi powod, dla ktorego Osrodek Pomocy Spotecznej w Toszku zdecydowat si~ na przystqpienie do wspomnianego wczesniej konkursu. W ramach polkolonii zatrudniona do tego zadania kadra w postaci szesnastu opiekunow, trzech terapeutow leczenia uzaleznien, ktorzy prowadzili zaj~cia zwiqzane z profilaktykq zazywania substancji psychoaktywnych oraz personel obslugi zadania. organizowata dla uczestnikow: zaj~cia 0 tematyce profilaktycznej i wychowawczej, bazuj<\.cej na programie "Obiezyswiat", ktorego podstaw~ stanowiq spotkania tematyczne, b ~ d<\.ce sposobem na poznanie przez uczestnikow kultur i spolecznosci z catego swiata. Ponadto, zaj ~cia ruchowe, korzystnie wp-lywajqce na relacje w grupie, sprzyjajqce integracj i, gry edukacyjne oraz zabawy rozwijajqce wyobraznict, zaj~cia plastyczne i muzyczne, b~dqce Id: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734, Podpisany Strona 15

17 odzwierciedleniem zainteresowan uczestnik6w. W czasie p61kolonii zorganizowane zostaly dwie wycieczki, jedna do "Juraparku" w Krasiejowie, druga do Cinema City w Gliwicach. n ose godzin ~,aj~~ ' profilaktycznychprzeprowadzonych przez terapeutr leczenia'.'," '. '".,_~..t,.,tfzaleinien 'wplacowkach ws pal-cia dziennego w 2Q13 roku... Boguszyce Toszek Pni6w Sarn6w Kotulin Ligota Pluzniczka Paczyna Toszecka RAZEM: 80 Niew<ttpliwie wainym elementem p61kolonii byly zaj~cia profilaktyczne, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeut6w leczenia uzaleznien. ProfiJaktyka w g16wnej mierze dotyczyla poznania czynnik6w chroni<tcych przez stosowaniem substancji psychoaktywnych, m. in. swiadomosci swoich sbbych i mocnych stron, umiej~tnosci wykorzystania zasob6w, wzmocnienia poczucia wlasnej wartosci oraz komunikowania si~ w prawidlowy spos6b, nie rani<tcy innych os6b, z jednoczesnym akcentem na wlasne potrzeby. I'. nos ~ ' god zi n fli'nkcjonowania placowek wsparcia dziennego w czasie p61kolonii,. :~.~. w 2013 rqku,!i,i '" Boguszyce Toszek Pni6w Sarn6w Kotulin Ligota Pluzniczk Paczyna ) Toszecka a r J3 r r r r r r r RAZEM:720 Realizacja zadania 0 nazwie Wzmocnienie dzialalnosci plac6wek wsparcia dziennego dla dzieci i mlodziezy (swietlic oraz klub6w) funkcjonujqcych na terenie wojew6dz{vva slqskiego, nie skoijczyla si~ na p61koloniach. Do konca 2013 roku, trwaly organizowane przez opiekun6w zaj~cia w swietlicach opiekunczo - wychowawczych obejmuj<tce m. in. : pomoc w nauce szkolnej, wsp61ne przygotowywanie posilk6w, ksztaltuj<tce umiej~tnosci kuli narne oraz zdolnosc pracy w grupie z zachowaniem podmiotowosci kazdego uczestn ika, zabawy ruchowe, zmniejszaj<tce stres szkolny, wpajaj<tce stosowanie zasady fair play, zaj~cia artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, r~kodzielnicze itp.), wycieczki edukacyjne, ktorych waznym elementem jest poznanie srodowiska, w kt6rym zyj<t uczestnicy oraz wdrataj<tce do ekologicznego stylu zycia. Jednym z wazniejszych element6w pracy placowki wsparcia dziennego jest integracja uczestnik6w oraz emocjonalne zespolenie ich z ni<t. M ozna to osi<tgn<tc poprzez organizacj~ sezonowych okolicznosciowych wydarzen, takich jak: kiermasz adwentowy czy spotkania swi<tteczne. Aktywnosc uczestnik6w w przygotowaniu i przeprowadzeniu takich wydarzen daje im mozliwosc wsp61nego zaangazowania si~ Id: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisa ny Strona 16

18 w dzialania na rzecz plac6wki, wsp61grania w grupie, jak i ksztahowania odpowiedzialnosci za wlasne decyzje i zachowanie Wsp6ljinansowanie pobytu dziecka w zast?jjczych formach opieki ld : FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 17

19 W 2013 roku Gmina Toszek wyda1a f tcznie 5.363,47 zl na oplaty zwi tzane z pobytem dwojki dzieci w pieczy zasti\:pczej. Gmina, w ktorej dziecko jest zameldowane lub w przypadku braku meldunku, Gmina, w kt6rej by1 ostatni aktualny meldunek, ponosi czi\:sc kosztow utrzymania tego dziecka w pieczy zasti\:pczej. Obowi tzek ten reguluje ustawa z d nia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zasti\:pczej (1. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z poin. zm.) Dzieje sii\: tak, gdy rodzice pomimo pomocy ze strony instytucji nadal nie wywi tzuj t sii\: prawidfowo z pelnienia funkcji opiekunczo - wychowawczych. Z powodu uzaleznienia, przemocy, braku mozliwosci lub chi\:ci zapewnienia wlasciwej opieki lub zaniedbania, dziecko nalezy zabezpieczyc w rodzinie zasti\:pczej lub w placowce opiekunczo wychowawczej. Ma to na celu ochroni\: tego dziecka, jego zycia lub zdrowia, jak rowniez zabezpieczenie jego potrzeb rozwojowych i wychowawczych. Takie rozwi tzanie stosuje s i~ w ostatecznosci, gdy rodzina samodzielnie nie potrafi zadbac 0 poszczegolnych jej czfonk6w. Potrzehy Td: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 18

20 Zadan dla pracownik6w Osrodka Pomocy Spokcznej stale przybywa. Pracownicy stykaj(t si ~ coraz cz~sciej z bardzo trudnymi przypadkami wymagaj(tcymi pomocy od zaraz (s(t to sytuacje dotycz(tce dzieci, os6b starszych, os6b chorych psychicznie). Coraz cz~sciej pracownicy dzialaj(t interwencyjnie (po otrzymaniu anonimowych zgloszen). W celu rozwijania funkcjonuj(tcego systemu pomocy spokcznej Osrodek Pomocy Spokcznej jako potrzeby wskazuje w szczeg6lnosci: - utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej Celem Osrodka Interwencji Kryzysowej b~dzie zapewnienie wsparcia dla rodzin zagrozonych wyst1tpieniem zjawiska przemocy i dotkni~tych przemoq poprzez dzialania PR dotycz(tce poszerzenia wiedzy na temat przemocy, przyczyn powstania zjawiska, mozl iwosci i narz«dzi zapobiegania przemocy, a takze zapoznanie mlodziezy z konsekwencjami prawnymi i spo!ecznymi w przypadku zachowan antyspo!ecznych. - utworzenie mieszkania chronionego na 5 miejsc Zgodnie z ustaw(t 0 pomocy spotecznej w mieszkaniu chronionym mog(t przebywac osoby, kt6re ze wzgl~du na trudna sytuacj~ zyciowq, wiek, niepelnosprawnosc lub chorob~ potrzebuj(t wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym zyciu, ale nie wymagaj(t usrug w zakresie swiadczonym przez jednostk~ calodobowej opieki, w szczeg6lnosci osobom z zaburzeniami psychicznymi, opuszczaj(tcym piecz~ zast~pczq, mlodziezowy osrodek wychowawczy, zaklad dla nieletnich, a takze cudzoziemcom, kt6rzy uzyskali w Polsce status uchodzcy lub ochron~ uzupelniaj(tc(t. - utworzenie klubu mam Klub mam rozumiany jest jako punkt samopomocowy, wspieraj(tcy fl.lnkcj e opiekunczo - wychowawcze. Organizuj(tca si~ grupa os6b, chqcych poprawic swoje relacje z dziecmi poprzez m(tdre wychowywanie ich. Szczeg610wy zakres wsp61pracy moze zostac okreslony na podstawie zainteresowan i zglaszanych potrzeb. - zabezpieczenie w budzecie Gminy kwot maj~cych stanowic tzw. wklad wlasny do wniosk6w projektowych Zadania, kt6rych finansowanie pochodzi z zewn~trznych srodk6w finansowych w dl.lzej mierze koncentruj(t si~ na polepszeniu sytuacji rodzin, aktywizacji spolecznej, zawodowej lub edukacyjnej mieszkanc6w danego regionu zagrozonych wykluczeniem spolecznym. Wyst~powanie do organizatora z wnioskiem konkursowym wi(tze si~ z zabezpieczeniem w budzecie srodk6w finansowych na tzw. wklad wlasny, kt6ry naj cz~s ciej wynosi ok 20% wnioskowanej dotacj i. Nierzadko Set to kwoty rz~du kilkudziesi~ciu ty s j ~ cy zlotych. Podsumowanie ld: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisa ny Strona 19

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michalow na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny ~.tj.

Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny ~.tj. Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spoleczn j 77-430 KRAJENKA, ul Ks. Oomansklego 22.::.!t:L 672639086, tel/fax 6726380 81 Ht.:gon 004611479 * NIP 767-14-49-009 Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016"

UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016" Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Zai^cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Prowadzenie dziaian

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu Zarz~tdzenie nr 29/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 05-11-2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na lata 2009-2010. Dzialajac na

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie informuje o realizowanych ZADANIA WZAKRESIE POMOCY OSOBOMNIEPELNOSPRA WNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie informuje o realizowanych ZADANIA WZAKRESIE POMOCY OSOBOMNIEPELNOSPRA WNYM zadaniach. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie informuje o realizowanych ZADANIA WZAKRESIE POMOCY OSOBOMNIEPELNOSPRA WNYM I. Opracowanie i reaiizacja Powiatowego Programu na Rzecz Osob Niepelnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXJ209/01 Rady Miejskiej w przemkowie z dnia 19 kwietnia 2001 r.

Uchwala Nr XXXJ209/01 Rady Miejskiej w przemkowie z dnia 19 kwietnia 2001 r. Uchwala Nr XXXJ209/01 Rady Miejskiej w przemkowie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie przyj tcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych na terenie gminy i miasta Przemk6w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXIV/120/2013 RADY GMINY BYTNICA. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWALA NR XXIV/120/2013 RADY GMINY BYTNICA. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWALA NR XXIV/120/2013 RADY GMINY BYTNICA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjftcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwillzywania Problemow Alkoholowych w gminie Bytnica na 2013 rok Na podst. art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAlA. Nr XL/317/09. Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r.

UCHWAlA. Nr XL/317/09. Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r. UCHWAlA Nr XL/317/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: przyjecia "Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii na lata 2010-2015" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/197/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/197/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/197/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXIX/30S/2013. Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013

Uchwala Nr XXXIX/30S/2013. Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013 RADA GMINY Fredropol Uchwala Nr XXXIX/30S/2013 Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013 Narkomanii Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r. Załącznik do uchwały nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok \ Zalacznik do Uchwaly Nr XI/60/20 11 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok Narkomanii W polskiej tradycji alkoholizm i narkomania traktowane sa jako

Bardziej szczegółowo

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii"

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii RADA GMINY OPOR6W ISlzkie UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii" Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2012 ORAZ WYKAZ POTRZEB ZWIĄZANYCH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2012 ORAZ WYKAZ POTRZEB ZWIĄZANYCH Załącznik do Uchwały Nr../2013 Rady Gminy Lipno z dnia 2013 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2012 ORAZ WYKAZ POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W GMINIE LIPNO LIPNO,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinis w Mogilnie SPRAWOZDANIE QRAGNIZATORA RQDZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ - POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE - WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 09.06 2011 r. O WSPIERANIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii"

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii RAPA GMINY OPOROW 99 322 Oporow UCHWAtA Mr XXXIV/144/2013 umo, woj. todzkie GMJN y QPOROW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok - Zalacznik do uchwaly Nr XX/9112008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008 GMNNY PROGRAM PRZECWDZALANA NARKOMAN na 2009 rok Sypniewo 2009r. Wstep Narkomania, czyli uzaleznienie od narkotyków (srodków

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Zadania Up. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji Tworzenie warunkdw motywujqcych ograniczenie spozywania napojdw

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 2015r. I. Wprowadzenie Wdrażanie modelowych rozwiązań pracy z rodziną wieloproblemową, w szczególności rozwój pracy socjalno-

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r.

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie przyj^cia lokalnego programu pomocy spolecznej Powiatu Mogilenskiego na rok 2015 r. Na podstawie art. 112 ust. 13 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku BURMISTRZ MIASTA MARKI 05.270 MARKI AI. J. Piisudsldego 95 Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ w 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA. 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA. 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie RADA POWIATU w STRZY~OWIE 38-1QO Stngribw, Przeclawczyka 15 UCHWALA Nr XVIIY146/2012 Rady Powiatu w Strzyzowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia..2008 roku w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "Program rozwiązywania problemów bezdomności Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020"

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/96/04 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 4 lutego 04 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 04-06 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Xill/69/2011 RADY GMINY SECEMIN. z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWALA NR Xill/69/2011 RADY GMINY SECEMIN. z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWALA NR Xill/69/2011 RADY GMINY SECEMIN z dnia 29 grudnia 2011 roku wsprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwis^zywania Problemow Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014

RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014 RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014 woj. kujawsko-pomorskip RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyj?cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/387/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 15 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/387/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 15 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/387/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2013-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie Czernikowo, dnia 2014.03.09 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 179 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Rodzina jest pierwszym i głównym środowiskiem wychowawczym. To właśnie w niej tworzą się określone normy regulujące zachowania jej członków, a także

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa obowiązuje od 1.01.2012r. Ustawa określa : zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r.

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. RADA U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyje_cia,,gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH ZA 2014R. ORAZ POTRZEBY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Marzec, 2015r. Z dniem 01.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PILZNO NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PILZNO NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PILZNO NA LATA 2013-2015 Pilzno, kwiecień 2013 I. Wprowadzenie Rodzina jest podstawowym środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka, które powinno zapewnić

Bardziej szczegółowo

UCHW ALA NR XXXIIII16512014 RADY GMINY BYTNICA. zal'lcznik do GPPiRPA 2014

UCHW ALA NR XXXIIII16512014 RADY GMINY BYTNICA. zal'lcznik do GPPiRPA 2014 UCHW ALA NR XXXIIII16512014 RADY GMINY BYTNICA z dnia 26lutego 2014 r. w sprawie przyj~cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi~ania Problem6w Alkoholowych w gminie Bytnica na 2014 rok Na podst. art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2014 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 2015 wraz ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 03. Określenie zadań własnych gminy Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015 1. Określenie zadań własnych gminy Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy

SPRAWOZDANIE. I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy DA. 0321-10/14 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY za 2013 rok zgodnie z art.179 USTAWY z dnia 9 CZERWCA 2011r. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Realizacja

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

Gminny program wspierania rodziny w Tarnowskich Górach na lata

Gminny program wspierania rodziny w Tarnowskich Górach na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/435/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013r. Gminny program wspierania rodziny w Tarnowskich Górach na lata 2013 2015 Tarnowskie Góry 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r.

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r. UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU z dnia 27 pazdziemika 20 U r. w sprawie zmiany nazwy Dziennego Osrodka Opiekunczego dla Malych Dzieci w Z>'wcu i nadania statutu Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DRZEWICA

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DRZEWICA Zalacznik do uchwaly Nr XXVIII I74i2009 Rudy Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 25.02.2009 r. GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DRZEWICA Zgodnie Z definicja zawarta w usrawie 0

Bardziej szczegółowo

RADA 42-512 Psary, ul M.ili

RADA 42-512 Psary, ul M.ili r: RADA 42-512 Psary, ul M.ili Projekt,,Malyszo mania" Zal^cznik Nr 1 do Uchwaty Rady Gminy Nr XIV/91/2007 z dnia 28 listopada 2007 Jest realizowany w ramach rza_dowego programu,,razem bezpieczniej" z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. Rada Gminy Jablonna uchwala co nastqpuje: 9 1.

UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. Rada Gminy Jablonna uchwala co nastqpuje: 9 1. _ I?,.... Ci; i., n.!,,!.,i,:lr!;'.it -,,. ' 3 - UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. W sprawie: przyjecia do realizacji Programu Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr ZARZA.DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.. w sprawie Raportu z realizacji Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w 2007 r.

UCHWALA Nr ZARZA.DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.. w sprawie Raportu z realizacji Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w 2007 r. UCHWALA Nr ZARZA.DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.. w sprawie Raportu z realizacji Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w 2007 r. Na podstawie art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r.

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r. UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia 22.03.2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Świercze na lata 2012 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/162/2013 RADY GMINY ROJEWO. z dnia 28 marca 2013r.

UCHWAŁA Nr XXVII/162/2013 RADY GMINY ROJEWO. z dnia 28 marca 2013r. UCHWAŁA Nr XXVII/162/2013 RADY GMINY ROJEWO z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Rojewo na lata 2013-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Boleszewie

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Boleszewie Zalqcznik do Uchwa!y Nr XXV 1235 /2012 Rady Gminy S!avvno z dnia 21 grudnia 20 12r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Boleszewie PRZEWO Rady Mart Opracowany na podstawie: I) ustawy z dnia 7 wrzesnia

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok Zadania Lp. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji I. Tworzenie warunkbw motywujqcych ograniczenie spozywania napoj6w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r.

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. PROJEKT WNIOSKODAWCA WÓJT GMINY WODZIERADY UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 2015. Na podstawie art. 176 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w 2012 roku części Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2015-2017

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2015-2017 Zaigcznik do uchwaty Nr VI/36/15 Rady Gminy Stupca z dnia 5 marca 2015 roku. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2015-2017 SLUPCA 2015r. Spis tresci I Wprowadzenie Str.3 II Podstawa prawna programu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 Projekt z dnia 1 października 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok. Załącznik Nr 3 Na podstawie art. 179 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 Załącznik do uchwały Nr XL/357/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 czerwca 2014 r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP II. Diagnoza środowiska i problemu III. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo