UCHWALA NR XLIII/474/2014 RADY MlEJSKlEJ W TOSZKU. z dnia 26 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALA NR XLIII/474/2014 RADY MlEJSKlEJ W TOSZKU. z dnia 26 marca 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWALA NR XLIII/474/2014 RADY MlEJSKlEJ W TOSZKU z dnia 26 marca 2014 r. w sp rawie przyj~cia rocznego sprawozdania za 2013 rok z realizacji G minnego P rogramu W spierania Rodziny na lata wraz ze wskazaniem potrzeb Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustavvy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poi n. zm.) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z p6in. zm.) Rada Miejska w Toszku postanawia 1. Przyj l.c roczne sprawozdanie za 2013 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata wraz ze wskazaniem potrzeb, stanowi l.ce zal l.cznik do niniejszej uchwaiy. 2. Wykonanie uchwaiy powierza si~ Burmistrzowi Toszka. 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. Przewodnicz l.cy Rady Miejskiej w Toszku rr 1//- /J' J~ ~L- ~;.,.. Ireneusz Kokoszka " Id: C9EC551 :L-68B6-4F32-99A8-0BC6A8EFAOAF. Podpisany Strona I

2 Zal'1cznik Nr 1 do Uchwaly Nr XLIII/474 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014r. Osrodek Po mocy Spotecznej w Toszku ROCZNE SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA WRAZ ZE WSKAZANIEM POTRZEB Id: FFB7BS4B-D A421-47CBDSFD7734. Podpisany Strona 1

3 Opracowal: Osrodek Pomocy Spolecznej w Toszku Zatwierdzi! Toszek Marzec 2014 r. Spis tresci SP1S TRESr[...,~,...", Id: FFB7B54B-D A42 I -47CBD5FD7734. Podpisany Strona 2

4 Wsf~p Naturalnym srodowiskiem zycia kazdego czfowieka jest rodzina, w ktorej to nabywa podstawowych umiej~tnosci zyciowych, ksztahuje osobowose i charakter, uczy si~ zaspokajania potrzeb wlasnych i innych osob, ksztahuje postaw~ wobec swiata. Otaczany trosk'l w bezpiecznych warunkach uczy si~ zasad wspoizycia spofecznego, wzrasta do odpowiedzialnosci spofecznej. W wyniku r6znych sytuacji, funkcjonowanie rodziny jako podstawowej kom6rki spofecznej moze bye zaburzone. W sytuacjach utraty rodzica/rodzic6w, niewypelniania przez nich nalezycie obowiqzk6w opiekullczych, napotykanych trudnosci, braku pomocy i wsparcia z zewnqtrz, rodzina moze ulec rozpadowi, czego konsekwencje najcz~sciej odczuwajq dzieci, przenoszqc niejednokrotnie bagaz zfych doswiadczen na kolejne pokolenia. Z myslq 0 rodzinach z Gminy Toszek zostaf opracowany Gminny Program Wspierania Rodzi ny na lata IS. Program ten ma za zadanie wzmacniae rodziny i przeciwdzialae ich rozpadowi poprzez wspieranie ich w poszczeg61nych elementach zycia spofecznego, jak r6wniez wspomagae powr6t do nalezytego wypelniania obowiqzk6w wynikaj rtcych z posiadania dzieci. W obecnych czasach coraz wi~cej zagrozen czyha na rodziny, systematycznie powodujqc oddalanie si~ jej czfonk6w od siebie. Migracje zawodowe cz~sto przedfuzaj'lce s i~ do wielu lat, powodujq rozpadanie si~ relacji emocjonalnych pomi~dzy czlonkami rodziny. Dochodzi do tego niestabilnose finansowa, ktora generuje stres i kumulacj~ przezywania negatywnych emocji. Konsekwencjq powyzszego niejednokrotnie jest rozpad relacji rodzinnej. Ostatecznie, rozw6d lub rozejscie si~ partner6w zyciowych wiqze si~ z koniecznosciq opuszczenia mieszkania przez jednego z nich. Angazuje to dodatkowe srodki finansowe, komplikujqc zycie rodzinne, ktore cz~sto dzieli potomstwo mi~dzy mam~ i tat~. Z badan wynika, ze zdecydowanie gorsze wspomnienia z dziecinstwa maj'l osoby wychowywane w rodzinach alkoholowych i/lub przemocowych. Nierzadko dochodzi do tego bezrobocie czy ub6stwo. 0 takie rodziny w spos6b szczeg61ny dba Panstwo, zabezpieczaj'lc ni pefno letnie dzieci w pieczy zast~pczej, do czasu poradzenia sobie rodzicow z trudnosciami. Takie rodziny potrzebujq duzego wsparcia ze strony instytucji w pokazaniu kierunku rozwoju, dziafania, naprawienia bf~dow. Wazna jest tu swiadomose, ze takie dzia1ania jak zabezpieczenie dziecka Sq rozwiqzaniem tymczasowymi, trwajqcymi do momentu poradzenia sobie rodzic6w z problemami. Tylko w wyjqtkowych sytuacjach, gdy z roznych przyczyn rodzice nadal nie angazujq si~ w naprawienie swojej trudnej sytuacji zyciowej, prawa rodzicielskie nad dzieckiem mogq zostae ograniczone lub cafkowicie odebrane. Wspomniane wyzej trudnosci w wypefnianiu funkcji rodziny, to Ole jedyne zagrozenia. Rozwijajqcy si~ swiat na biezqco dostarcza kolejnych powod6w, kt6re mogq Id: FFB7B54B-D A CBD5FD7734. Podpisany Strona 3

5 wplywae negatywnie na rodzin~. Uchwata nr XXXV/337/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyj~cia Grninnego Prograrnu Wspierania Rodziny na lata rna na celu stworzenie jak najlepszych warunk6w dla dzieci i rodzin, kt6rych prawidtowe funkcjonowanie moze bye zagrozone. ld: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 4

6 E waluacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Wspierania Rodzinie na lata zakiada przygotowywanie cyklicznych raport6w (corocznych sprawozdao) dotyczqcych real izacj i dzia1ao. Celem g16wnym okrdlonym w Programie jest Udzielanie kompieksoyvej pomocy i wsparcia rodzinom z gminy Toszek w prmvidlowym wypelnianiufunkcji opiekuj1czych i wychowawczych. Drogq do osiqgni«cia powyzszego Sq r6wniez okreslone w Programie, cele szczeg61owe: a) Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin przezywajqcych trudnosci, b) Organizacja i prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie swietlic opiekul1czo - wychowawczych, ognisk wychowawczych lub klub6w i k61 zainteresowan, c ) Poszerzenie swiadomosci mieszkaoc6w Gminy 0 mozliwych formach pomocy realizowanych przez OP S, d ) Poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych, e ) Wspieranie rodzin w kryzysie, f) Realizacja wszelkich innych dziaian w obszarze wspierania rodziny W nawiqzaniu do wymienionych cel6w, zostal okresjony plan dzialania. Obejmuje on: 1. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego w ramach dzialalnosci Punktu Pomocy Rodzinie 2. Prowadzenie terapiilpsychoterapii 3. Obj«cie rodzin z problemarni opiekunczo - wychowawczymi asystenturq 4. Profesjonalizacja kadry pracujqcej z dzieckiem i rodzinq s. Tworzenie i rozw6j $wietlic opiekunczo - wychowawczych, k61 zainteresowan, klub6w lub ognisk 6. Udzielanie wsparcia finansowego rodzinom 7. Wsp6lfinansowanie pobytu dziecka w zast«pczych formach opieki 8. Organizacja klubu mam - punktu samopomocowego wspierajqcego funkcje opiekuoczo - wychowawcze Id : FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 5

7 2. ZadaDia zrealizowane w 2013 roku 2.1. Punk! Pomocy Rodzinie Gmina Toszek prowadzi specjalistyczne poradnictwo, kt6rego wykonawq jest Osrodek Pomocy Spofecznej. W jego strukturach uruchomiony zosta! Punkt Pomocy w Rodzinie, zlokalizowany w poblizu siedziby tut. Osrodka (ul. Rynek 4, Toszek). Osoby borykajqce si~ z trudnosciami r6znego rodzaju mog<\. tam bezpiatnie skorzystac ze specjalistycznej konsultacji wedrug harmonogramu dost~pnego na stronie internetowej. Konsultacji udzielaj<\.: pedagog, terapeuta uzaleznien oraz radca prawny. W 2013 roku konsultacje prawne dotyczyiy g!6wnie spraw rozwodowych, maj<\.tkowych spowodowanych problemem naduzyvvania alkoholu, oraz procedur uruchamianych w sytuacji przemocy w rodzinie. Zgfaszaj<\.cy si~ otrzymywaji pol'ad ~ prawn<\. takze w zakresie prawa pracy i prawa karnego. W ciqgu 2013 roku miaiy miejsce 279 porady dla 79 klient6w. Id : FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 6

8 2.2. Terapia/psychoterapia W ramach Gminnego Programy Profilaktyki, Przeciwdzialania i Rozwi<\.zywania Problem6w Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok w Osrodku Pomocy Spofecznej w Toszku, mieszkancy Gminy mog<\. bezplatnie korzystat z konsultacji z certyfikowanym specjalist<t psychoterapii uzaleznien. W 2013 roku na spotkania z terapeut<\. leczenia uzaleznien zglosily si~ osoby uzaleznione od alkoholu, wsp6ruzaleznione oraz osoby doswiadczaj<\.ce przemocy domowej. Konsultacje rozpocz ~ly si~ w kwietniu minionego roku. Hose os6b korzysj;;tn9'ch z konsultacjl" z'terapeut~ leczenia uial ezn i~p. w 2013 roku Osoby Miesil!.c Osoby uzaleznione Osoby doswiadczajl!.ce od alkoholu wsp6luzalei:nione przemocy domowcj Kwiecien M ai Czerwiec Lipiec Sierpien Wrzesien Id: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 7

9 Paidziernik Listopad G rudzien Asyslenl rodziny Asystent rodziny to wedtug ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 0 wspieraniu rodziny i system ie pieczy zast~pczej (Dz. U Nr }49 poz. 887 z p6in. zm.) osoba, ktora przydzielana jest rodzinie, gdy ta napotkala trudnosci w wypelnianiu funkcj i opiekunczo wychowawczych. Pracuje bezposrednio w miejscu zamieszkania klienta lub w miejscu przez niego wskazanym, przyczyniaj'lc si~ do poprawy sytuacji problemowej w zakresie socjalnym. psychologicznym, wychowawczym. Dzi~ki takiej wspolpracy, klient moze zw i~kszye swoj'l. aktywnose spolecznq, bye Jepiej zmotywowanym do podejmowania dzialan zawodowych oraz wszystkich innych prowadz'lcych do poprawy sytuacj i zyciowej wfasnej oraz j ego rodziny. Od polowy 2013 roku w Osrodku Pomocy Spolecznej zatrudnionych bylo dwoeh asystentow rodziny w niepelnym wymiarze czasu pracy. Obie osoby realizowaly swoje obowi'lzki, pracuj'lc na pol etatu w zadaniowym systemie czasu pracy. Pozwalal0 to na zapewnienie klientowi kompleksowej pomoey bez wzgl~du na dni i godziny funkcjonowania tut. Osrodka. Dotychczasowe doswiadczenie pokazywalo, iz sytuacje kryzysowe zazwyczaj mialy miejsce w godzinach poporudniowych lub w weekendy. Dzi ~ki takiemu rozwi'lzan iu, asystent rodziny byl dost~pny wtedy, gdy klient tego najbardziej potrzebuje. Id: FFB7B54B-D A421-47CBDSFD7734. Podpisany Strona 8

10 W 2013 roku na terenie Gminy Toszek, pomocq asystenta rodziny obj<ttych zostato 18 rodzin. Sq to srodowiska charakteryzujqce si<t m. in. dysfunkcjami w spelnianiu funkcj i opiekunczo - wychowawczych, brakiem zaradnosci zyciowej, uzaleznieniami, bezrobociem, wieloma zobowiqzaniami finansowymi, problemami zdrowotnymi, w tym psychicznymi. W tych rodzinach urodzi!o si<t lqcznie 51 dzieci (do 18 roku zycia), z czego 10 z nich znaj dujc si<t w pieczy zast~pczej, a w stosunku do 12 rodzice zostali pozbawieni wladzy rodzicielskiej. Wsr6d dzialan, jakie podj<tli asystenci, mozemy wyr6znic: 1. pomoc w znalezieniu punkt6w swiadczqcych pomoc specjalistycznq w fonnie konsultacji, poradnictwa, mediacji lub terapii, 2. utrzymywanie stalego kontaktu z klientem, 3. towarzyszenie mu w codziennym funkcjonowaniu, 4. udzielanie wsparcia w sytuacjach tego wymagajqcych s. interweniowanie, gdy zagrozone jest zycie lub zdrowie klienta lub jego rodziny. Asystent rodziny zobligowany jest takze do utrzymywania kontaktu z instytucjami zaangazowanymi w spraw)' podopiecznych, w tym z Policjq, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi nie, s tdami, pracownikami socjalnymi itp. Wedlug wspomnianej wczesniej ustaw)" w szczeg6lnosci: "do zadan asystenta rodziny nalezy 1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin t we wspalpracy z czlonkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym, 0 kt6rym mowa wart. 11 ust. 1; 2 ) opracowanie, we wspalpracy z czlonkami rodziny i koordynatorem rodzi nnej pieczy zast<tpczej, planu pracy z rodzinq, kt6ry jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zast<tpczej ; 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji zyciowej, w tym w zdobywanlu umiej<ttnosci prawidlowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwi tzywaniu prob1emaw socjalnych; 5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwi tzywaniu problemaw psychologicznych; 6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiqzywaniu problemaw wychowawczych z dziecmi; 7) wspieranie aktywnosci spolecznej rodzin; 8 ) motywowanie czlonk6w rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Id: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 9

11 9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu utrzymywaniu pracy zarobkowej; 10) motywowanie do udziahi w zaj((ciach grupowych dla rodzic6w, majqcych na celu ksztahowanie prawidlowych wzorc6w rodzicielskich umi ej ~tno sci psychospotecznych; 1 1) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczeg6lnosci poprzez udzial w zaj((ciach psychoedukacyj nych; 12) podejmowanie dziala6 interwencyjnych zaradczych w sytuacji zagrozenia bezpieczeiistwa dzieci i rodzin; 13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzic6w i dzieci; 14) prowadzenie dokumentacji dotyczqcej pracy z rodzinq; 1 5) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niz CO p61 roku. i przekazywanie tej oceny podmiotowi, 0 kt6rym mowa wart. 17 ust. 1; 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakoiiczeniu pracy z rodzinq; 17) sporzqdzanie, na wniosek sqdu, opinii 0 rodzinie i jej czlonkach; 18) wsp6lpraca z jednostkami administracji rzqdowej i samorzqdowej, wlasciwymi organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami i osobami specj ajizl.ljqcymi si(( w dzialaniach na rzecz dziecka i rodziny; 19) wsp61praca z zespolem interdyscyplinarnym lub grupq roboczq, 0 kt6rych mowa wart. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu przemocy), lub innymi podmiotami, kt6rych pomoc przy wykonywaniu zadaii uzna za niezb((dnq".' W tabeli znajdujqcej si(( ponizej uj((to dwa rodzaje danych liczbowych - ilosc spotkan asystenta z rodzinq obj((tq wsparciem oraz ilosc godzin przepracowanych przez asystenta w zwiqzku z wykonywaniem swoich obowiqzk6w w sprawach dotyczqcych poszczeg61nych rodzin.. 'tjosc~ prz_e p racowanych przez ~,s.y,stent6w godzin i '~p,otka D z rodzinami wpierwszym '''. ' 61roczu 2013 roku 1 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast'tpczej (Dz. U. 20 II Nr 149 poz. 887 z p6in. zm.) Id: FFB7B54B-D A CBD5FD7734, Podpisany Strona 10

12 Rodzina styczen Luty Marzec Kwiecien Maj CzerwieclfRLOr'W, liose spotka,; liose F,odzin sdotkait ]Jose godzin llosc S )otkan llose godzin Ilose sdotkatl liose Todzin liose spotkait liose godzin Jlosc spotkait ARI I ARl2/ , ARl3/ , ,5 0 0 ARl4/ , ,5 0 0 ARlS/ , ARl6/ , , ARl7/ , ,5 0 0 ARlS/ , ARl9/ , ARlI0/2012 I , ARlII/ ,5 1 12,5 0 0 ARlI2/ , ,5 - - ARlI3/ ,5 0 0 ARlJ4/ ARlIS/ ARllGI20J ARlI7/ ARlJ S/ RAZEM M! 4] I (,l~ 32 1M! 0 1I0se godzin 1I0se przepracowanych przez i! sys~ento~. godz~ n\!j~ sp otk~fi z t;'9.~ zinami w drugim jh i,l t'..., '...,. " 'p6lroczu 2013 roku. ~c~ '~ Lipiec Sierpien Wrzesien Paidziemik Listopad Grudzien Roclzina IJose spotka n!lose godzin!lose spotka Ii!lose godzin!lose spotka Ii!lose godzin 1I0se spotka n 1I0se godzin 1I0se spotka n 1I0se godzin 1I0se spotka t'1 ARl1I ARl2/ , ARl3/ , , ARl4/ , ,5 ARlS/ ,5 3 8,5 ARl6/ ARl7/ ARlS/ ARl9/ ,5 3 9,5 ARlI0/ ,5 ARlI1/ ,5 ARlI2/ ARlI3/ ,5 7 II ,5 ARiI 4/ ARllS/ , ARl16/ ,5 4 12,5 ARl17/20J II 3 13,5 ARlIS/ , RAZEM ,4. Profesjonalizacja kadry pracujqcej z dzieckiem i rodzinq 1I0se godzin Obszar praey z rodzinct eiqgle sit( zmienia, tak jak zmieniajct sit( uwarunkowania zycia spoleeznego. Aby wlaseiwie swiadezyc pomoe i wspareie dla rodzin zagrozonyeh lub juz Id: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 11

13 dotkni~tych dysfunkcjami w spelnianiu funkcji opiekul1czo - wychowawczych, kadra musi stale podwyzszac swoje kwalifikacje zawodowe, tak by jak najlepiej wypelniac swoje obowi<tzki. Pracownicy Sekcji Wsparcia Rodziny, Profilaktyki i Programow Celowych Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku w 2013 roku brali udzial w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej Wojewodztwa Sl<tskiego w Katowicach. Byly to: - "Superwizja w obszarze przeciwdzialania przemocy w rodzinie", ktorego program obejmowal m. in. Gminny system przeciwdzialania przemocy w rodzinie - interdyscypliname podejscie do problemu i wspolpraca sluzb; Superwizja w pomocy interwencyjnej ; Superwizja w pomocy psychologicznej; Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie - "Praca z osob<t uzaleznion'l. i jej rodzin<t", ktorego bloki tematyczne to m. in. Uzaleznienie, naduzywanie, uzywanie szkodliwe - jak rozpoznac?; Zasady i strategie dzialan wobec osoby z probjemem alkoholowym narkotykowym; Znaczenie pomocy postrehabilitacyjnej; Rodzina i uzaleznienie - uj~cie systemowe; Charakterystyczne trudnosci w kontakcie z rodzinami; Jak i gdzie mozna pomoc rodzinie? W Regionalnym Osrodku Metodyczno - Edukacyjnym Metis w K atowicach, pracownicy brali udzial w szkoleniu "Zmiana jest mozliwa - kurs podstawowy w 7.akresie Podejscia Skoncentrowanego na Rozwi'l.zaniach. Jego program obejmowal m. in.: strateg i~ rozwi'l.zywania problemow, podstawowe zalozenia Podejscia Skoncentrowanego na Rozwi<tzaniach, etapy budowania rozwi<tzan, podstawowe techniki i strategie stosowane w praktyce. W 2013 roku z inicjatywy Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku odbyly si~ szkolenia w Urz((dzie Miejskim w Toszku. Pierwsze z nich adresowane by to do kadry pedagogicznej - "Strategie pracy w obszarze pomocy dzieciom w rodzinie al koholowej. Pro rilaktyka w srodowisku, szkole, rodzinie - strategie pomocy". Wsrod omowionych podczas warsztatu tresci znalazly si~: wplyw uzaleznienia na funkcjonowanie rodziny, fazy przystosowania do zycia w rodzinie alkoholowej, cechy i konsekwencje zdrowotne zycia w rodzinie, mozliwosci pomocy dziecku w rodzinie alkoholowej, mechanizmy rz<tdz'l.ce systemem rodzinnym, tworzenie lokalnego systemu wsparcia oraz profilaktyka - diagnoza potrzeb. D rugie szkolenie, przeznaczone dla pracownikow Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku oraz czlonkow Miejsko - Gminnej Komisji Rozwi<tzywania Problemow Alkoholowych, nosilo tytul "Strategie pracy w obszarze uzaleznienia, wsp6luzalezn ienia, pomocy dzieciom w rodzinie alkoholowej. Motywowanie do zmiany destrukcyj nych zachowar'l". Zawartosc merytoryczna obejmowala: system leczenia odwykowego w kraju, obszary oddzialywan komisji, rodzin~ z problemem alkoholowym, mechanizmy rz'l.dz'l.ce system em rodzinnym, cwiczenia podstawowych umiej~tnosci budowania kontaktu pomocowego, wiedz~ na temat specyfiki kontaktu z osob'l. uzaleznion<t i wsp6luzaleznion<t oraz cwiczenie umiej~tnosci motywowania do zmiany. dwa Id: FFB7B54B-D A42 I -47CBD5FD7734. Podpisany Strona 12

14 Ponadto, pracownicy uczestniczyli w szkoleniu prawnym pt. "Procedura Niebieskie Karty", ktorego organizatorem byl Osrodek Informacji Prawnej Grzegorz Wrona. W sr6d omawianych element6w znajazly sit(: zasady wszczt(cia procedury, wymiany informacj i i dokument6w, ochrona danych osobowych, relacja procedury do prawa kamego Placowki wsparcia dziennego Rodzaj dzialan p\acowki wsparcia dziennego reguiuje ustawa z dnia 9 czerwca r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastt(pczej (Dz. U Nr 149 poz. 887 z p6in. zm.). Id : FF87854B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 13

15 Wedlug niej plac6wka ta zapewnia organizacjt( czasu wolnego dzieci i mlodziezy watrakcyjny dla nich spos6b, idqcy w parze z odzialywaniem profilaktycznym i zainteresowaniami uczestnik6w. Zajt(cia powinny miec r6znorodnq formt(: ruchowq, stolikowq, dydaktycznq oraz powinny obejmowac pomoc w odrabianiu zadan domowych lub wyr6wnywanie brak6w w nauce szkolnej. Powyzsze z sukcesem realizowane jest w plac6wkach wsparcia dziennego, prowadzonych przez Osrodek Pomocy Spokcznej w Toszku. Organizacja i spos6b prowadzenia plac6wek jako elementu Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdzialania i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2013, jest zgodne z "Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych program6w profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych w 2013 roku", kt6re wydawane Sq corocznie przez Panstwowq Agencjt( Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Warszawie. W Gminie Toszek funkcjonuje 8 plac6wek wsparcia dziennego - jedna w Toszku, pozostale w okolicznych solectwach. Kazda z nich dziala raz w tygodniu przez 3 godziny (z wylqczeniem dni swiqtecznych), tj.: w poniedziakk w Toszku w godzinach 14:30-17:30 i w Boguszycach w godzinach 16:00-19:00, we wtorek w Pniowie w godzinach 15:00 18:00, w srodt( w Sarnowie w godzinach IS :00-18:00, w czwartek w K otulinie w godzinach 14:00-17:00, w piqtek w Ptuzniczce w godzinach 15 :00-18:00 i w Ligocie Toszeckiej w godzinach 15:00-18:00 oraz w Paczynie w soboty w godzinach 9:30-12:30. llosc i glldzin funkcjonowaulii'placowek wsparcia dziennego w 2013ro"ku Boguszyce Toszek Pni6w Sam6w Kotulin Ligota Pluzniczka Paczyna Toszecka Styczen Luty Marzec Kwiecien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien Wrzesien Paidzierni k Listopad Grudzien ]2 RAZEM OGOLEM: 977 godzin pracy Z koncem 2013 roku lqczna ilosc uczestnik6w zajt(c w plac6wkach wsparcia dziennego wynosila 126. Czas spt(dzany w swiet1icach poswit(cany byl na: przeprowadzanie z aj ~c wychowawczych i profilaktycznych, zabaw dydaktycznych i integracyjnych, zabaw i gier ruchowych, stolikowych, pomoc w odrabianiu zadail domowych oraz wyr6wnywaniu Id: FFB7BS4B-D A421-47CBDSFD7734. Podpisany Strona 14

16 brakow w nauce, organizacj(( wydarzen sezonowych, np. spotkania swi'lteczne, kiermasz adwentowy, wycieczki b((dqce odzwierciedleniem zainteresowan dzieci. Wsrod tematow zaj((c, jakie w 2013 roku pojawity si(( w placowkach wsparcla dziennego w Gminie Toszek znalazty sict: Moje najwi~ksze marzenie, Jestem bezpieczny na drodze, Poznajemy uczucia, "Amazonia" - podroz do Ameryki Poludniowej, Muzyka lagodzi obyczaje, Swiat malowany r~koma, Czas na piknik, Cos z niczego - tworzymy nowq zabawk~, W malowniczym swiecie bajek, Poznajemy tradycje kulturowe, Asertywnosc um iej ~tnosc mowienia "NIE", Spos6b na szostk~, czyli jak si~ uczyc skutecznie, Barb6rka, M ikolajki, Id q swi~ta..., Witaj choinko. W trakcie trwania 2013 roku Osrodek Pomocy Spolecznej w Toszku zgtosil ch~c realizacji zadania finansowanego ze srodkow budzetu wojewodztwa sl'lskiego w ramach ogloszonego przez Zarzqd wojew6dztwa slqskiego konkursu pod nazwq Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemow projilaktyki rozwiqzywania problemow uzaleznien oraz przeciwdzialania przemocy w rodzinie. Zadaniem tym jest Wzmocnienie dzialalnosci placowek wsparcia dziennego dla dzieci i mlodziezy (swietlic oraz klubow) funkcjonujqcych na terenie wojew6dztwa slqskiego. Gmina otrzymala dofinansowanie dla 8 placowek wsparcia dziennego: Swietlica opiekunczo - wychowawcza w Toszku, Swietlica opiekunczo - wychowawcza w Boguszycach, Swietlica opiekunczo - wychowawcza w Pniowie, Swietlica opiekunczo - wychowawcza w Sarnowie, Swietlica opiekunczo - wychowawcza w Kotulinie, SwietJica opiekunczo - wychowawcza w Pluzniczce, Swietlica opiekunczo wychowawcza w Ligocie Toszeckiej oraz Swietlica opiekunczo - wychowawcza w Paczynie. Lqczna kwota uzyskanych srodk6w wynosila ,00 zl, po ,00 zt na kazdq z pjacowek. Realizacja tego zadania zostata zakonczona roku. Wykonanie zadania w kazdej z placowek przebiegalo w ten sam sposob. Rozpoczctto si~ od zorganizowania potkojonii dla dzieci i mtodziezy pod nazwq "Wesote wakacje". Miaty one na celu urozmaicenie czasu wolnego dzieci i mlodziezy w czasie letniej przerwy w nauce szkolnej, z jednoczesnym wpojeniem im ejementow profilaktyki uzaleznien. W dzisiej szych czasach rodzice nie zawsze majq mozliwosc i wystarczajqcq ilosc czasu na zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunkow sp~dzania czasu wolnego, w spos6b dla nich atrakcyjny. Zwi((ksza sict przez to ryzyko popadni~cia mtodziezy w nieodpowiednie towarzystwo osob starszych i rowiesnikow, co w konsekwencj i moze prowadzic na nieakceptowanych spotecznie zachowan i demoralizacji. Powyzsze stanowi powod, dla ktorego Osrodek Pomocy Spotecznej w Toszku zdecydowat si~ na przystqpienie do wspomnianego wczesniej konkursu. W ramach polkolonii zatrudniona do tego zadania kadra w postaci szesnastu opiekunow, trzech terapeutow leczenia uzaleznien, ktorzy prowadzili zaj~cia zwiqzane z profilaktykq zazywania substancji psychoaktywnych oraz personel obslugi zadania. organizowata dla uczestnikow: zaj~cia 0 tematyce profilaktycznej i wychowawczej, bazuj<\.cej na programie "Obiezyswiat", ktorego podstaw~ stanowiq spotkania tematyczne, b ~ d<\.ce sposobem na poznanie przez uczestnikow kultur i spolecznosci z catego swiata. Ponadto, zaj ~cia ruchowe, korzystnie wp-lywajqce na relacje w grupie, sprzyjajqce integracj i, gry edukacyjne oraz zabawy rozwijajqce wyobraznict, zaj~cia plastyczne i muzyczne, b~dqce Id: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734, Podpisany Strona 15

17 odzwierciedleniem zainteresowan uczestnik6w. W czasie p61kolonii zorganizowane zostaly dwie wycieczki, jedna do "Juraparku" w Krasiejowie, druga do Cinema City w Gliwicach. n ose godzin ~,aj~~ ' profilaktycznychprzeprowadzonych przez terapeutr leczenia'.'," '. '".,_~..t,.,tfzaleinien 'wplacowkach ws pal-cia dziennego w 2Q13 roku... Boguszyce Toszek Pni6w Sarn6w Kotulin Ligota Pluzniczka Paczyna Toszecka RAZEM: 80 Niew<ttpliwie wainym elementem p61kolonii byly zaj~cia profilaktyczne, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeut6w leczenia uzaleznien. ProfiJaktyka w g16wnej mierze dotyczyla poznania czynnik6w chroni<tcych przez stosowaniem substancji psychoaktywnych, m. in. swiadomosci swoich sbbych i mocnych stron, umiej~tnosci wykorzystania zasob6w, wzmocnienia poczucia wlasnej wartosci oraz komunikowania si~ w prawidlowy spos6b, nie rani<tcy innych os6b, z jednoczesnym akcentem na wlasne potrzeby. I'. nos ~ ' god zi n fli'nkcjonowania placowek wsparcia dziennego w czasie p61kolonii,. :~.~. w 2013 rqku,!i,i '" Boguszyce Toszek Pni6w Sarn6w Kotulin Ligota Pluzniczk Paczyna ) Toszecka a r J3 r r r r r r r RAZEM:720 Realizacja zadania 0 nazwie Wzmocnienie dzialalnosci plac6wek wsparcia dziennego dla dzieci i mlodziezy (swietlic oraz klub6w) funkcjonujqcych na terenie wojew6dz{vva slqskiego, nie skoijczyla si~ na p61koloniach. Do konca 2013 roku, trwaly organizowane przez opiekun6w zaj~cia w swietlicach opiekunczo - wychowawczych obejmuj<tce m. in. : pomoc w nauce szkolnej, wsp61ne przygotowywanie posilk6w, ksztaltuj<tce umiej~tnosci kuli narne oraz zdolnosc pracy w grupie z zachowaniem podmiotowosci kazdego uczestn ika, zabawy ruchowe, zmniejszaj<tce stres szkolny, wpajaj<tce stosowanie zasady fair play, zaj~cia artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, r~kodzielnicze itp.), wycieczki edukacyjne, ktorych waznym elementem jest poznanie srodowiska, w kt6rym zyj<t uczestnicy oraz wdrataj<tce do ekologicznego stylu zycia. Jednym z wazniejszych element6w pracy placowki wsparcia dziennego jest integracja uczestnik6w oraz emocjonalne zespolenie ich z ni<t. M ozna to osi<tgn<tc poprzez organizacj~ sezonowych okolicznosciowych wydarzen, takich jak: kiermasz adwentowy czy spotkania swi<tteczne. Aktywnosc uczestnik6w w przygotowaniu i przeprowadzeniu takich wydarzen daje im mozliwosc wsp61nego zaangazowania si~ Id: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisa ny Strona 16

18 w dzialania na rzecz plac6wki, wsp61grania w grupie, jak i ksztahowania odpowiedzialnosci za wlasne decyzje i zachowanie Wsp6ljinansowanie pobytu dziecka w zast?jjczych formach opieki ld : FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 17

19 W 2013 roku Gmina Toszek wyda1a f tcznie 5.363,47 zl na oplaty zwi tzane z pobytem dwojki dzieci w pieczy zasti\:pczej. Gmina, w ktorej dziecko jest zameldowane lub w przypadku braku meldunku, Gmina, w kt6rej by1 ostatni aktualny meldunek, ponosi czi\:sc kosztow utrzymania tego dziecka w pieczy zasti\:pczej. Obowi tzek ten reguluje ustawa z d nia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zasti\:pczej (1. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z poin. zm.) Dzieje sii\: tak, gdy rodzice pomimo pomocy ze strony instytucji nadal nie wywi tzuj t sii\: prawidfowo z pelnienia funkcji opiekunczo - wychowawczych. Z powodu uzaleznienia, przemocy, braku mozliwosci lub chi\:ci zapewnienia wlasciwej opieki lub zaniedbania, dziecko nalezy zabezpieczyc w rodzinie zasti\:pczej lub w placowce opiekunczo wychowawczej. Ma to na celu ochroni\: tego dziecka, jego zycia lub zdrowia, jak rowniez zabezpieczenie jego potrzeb rozwojowych i wychowawczych. Takie rozwi tzanie stosuje s i~ w ostatecznosci, gdy rodzina samodzielnie nie potrafi zadbac 0 poszczegolnych jej czfonk6w. Potrzehy Td: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisany Strona 18

20 Zadan dla pracownik6w Osrodka Pomocy Spokcznej stale przybywa. Pracownicy stykaj(t si ~ coraz cz~sciej z bardzo trudnymi przypadkami wymagaj(tcymi pomocy od zaraz (s(t to sytuacje dotycz(tce dzieci, os6b starszych, os6b chorych psychicznie). Coraz cz~sciej pracownicy dzialaj(t interwencyjnie (po otrzymaniu anonimowych zgloszen). W celu rozwijania funkcjonuj(tcego systemu pomocy spokcznej Osrodek Pomocy Spokcznej jako potrzeby wskazuje w szczeg6lnosci: - utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej Celem Osrodka Interwencji Kryzysowej b~dzie zapewnienie wsparcia dla rodzin zagrozonych wyst1tpieniem zjawiska przemocy i dotkni~tych przemoq poprzez dzialania PR dotycz(tce poszerzenia wiedzy na temat przemocy, przyczyn powstania zjawiska, mozl iwosci i narz«dzi zapobiegania przemocy, a takze zapoznanie mlodziezy z konsekwencjami prawnymi i spo!ecznymi w przypadku zachowan antyspo!ecznych. - utworzenie mieszkania chronionego na 5 miejsc Zgodnie z ustaw(t 0 pomocy spotecznej w mieszkaniu chronionym mog(t przebywac osoby, kt6re ze wzgl~du na trudna sytuacj~ zyciowq, wiek, niepelnosprawnosc lub chorob~ potrzebuj(t wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym zyciu, ale nie wymagaj(t usrug w zakresie swiadczonym przez jednostk~ calodobowej opieki, w szczeg6lnosci osobom z zaburzeniami psychicznymi, opuszczaj(tcym piecz~ zast~pczq, mlodziezowy osrodek wychowawczy, zaklad dla nieletnich, a takze cudzoziemcom, kt6rzy uzyskali w Polsce status uchodzcy lub ochron~ uzupelniaj(tc(t. - utworzenie klubu mam Klub mam rozumiany jest jako punkt samopomocowy, wspieraj(tcy fl.lnkcj e opiekunczo - wychowawcze. Organizuj(tca si~ grupa os6b, chqcych poprawic swoje relacje z dziecmi poprzez m(tdre wychowywanie ich. Szczeg610wy zakres wsp61pracy moze zostac okreslony na podstawie zainteresowan i zglaszanych potrzeb. - zabezpieczenie w budzecie Gminy kwot maj~cych stanowic tzw. wklad wlasny do wniosk6w projektowych Zadania, kt6rych finansowanie pochodzi z zewn~trznych srodk6w finansowych w dl.lzej mierze koncentruj(t si~ na polepszeniu sytuacji rodzin, aktywizacji spolecznej, zawodowej lub edukacyjnej mieszkanc6w danego regionu zagrozonych wykluczeniem spolecznym. Wyst~powanie do organizatora z wnioskiem konkursowym wi(tze si~ z zabezpieczeniem w budzecie srodk6w finansowych na tzw. wklad wlasny, kt6ry naj cz~s ciej wynosi ok 20% wnioskowanej dotacj i. Nierzadko Set to kwoty rz~du kilkudziesi~ciu ty s j ~ cy zlotych. Podsumowanie ld: FFB7B54B-D A421-47CBD5FD7734. Podpisa ny Strona 19

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~...

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... r...:\),. ~... \.-W".;'~..,,~~'.\'.c'.' v..p'. ~\a,\o~ ~\. UCH\VALA Nr V.H.l.~~./2007 RADY GMINY W LIPNIKU..", - z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... w sprawie Strategii Rozwiazywania lata 2007-2015 Problemów Spolecznych

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy 87300 Brodnica, ul. Ustronie 2 b, tel./fax (056) 49 827 42, 49 849 33, email: sekretariat@mops.brodnica.pl SPIS TRESCI SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY DMOSIN z dnia..2013 r. Gminy Dmosin na lata 2013-2015.

projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY DMOSIN z dnia..2013 r. Gminy Dmosin na lata 2013-2015. projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY DMOSIN z dnia..2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Dmosin na lata 2013-2015. Na podstawie art. 176 pkt.1, art.179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o Kędzierzyn-Koźle, dnia 22.03.2013 r. INFORMACJA O ZADANIACH I SYTUACJI MIEJSKIGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wykonuje

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych Biuro Projektu: Główny Instytut Górnictwa;

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 Spis tresci Ws t ~p (Malgorzata lwanicz-drozdowska)... 9 1. ROLA I ZNACZENlE EDUXAC/I FINANSOWEJ (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 1.1. Edukacja finansowa i poj~cia powi~zane (M.lwanicz-Drozdowska,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014 1 I WSTĘP Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich obszar miasta podzielony jest

Bardziej szczegółowo

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35 2. Dział Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie-Koilu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/236/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27.03.2013 r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA na lata 2013 2020 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo