Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh. i konsultacji publicznych do projektu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh. i konsultacji publicznych do projektu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia"

Transkrypt

1 RPW/85080/2014 P Data:2014-ll-13 Minister Zdrowia Warszawa MZ-ZP-P /LC/14 Wedtug rozdzielnika Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh i konsultacji publicznych do projektu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia zmieniaj^cego rozporzqdzenie w sprawie wykazu zakladow psychiatrycznych i zakfadow leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezpieczajqcych oraz skfadu, trybu powolywania i zadah komisji psychiatrycznej do spraw srodkow zabezpieczajqcych, stosownie do postanowien uchwaly Rady Ministrow Nr 190 z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979), w zaiqczeniu przesytam przedmiotowy projekt rozporz^dzenia uwzgl^dniajqcy ww. zmiany, z uprzejm^ prosb^ o zaopiniowanie i zgtoszenie ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Ewentualne uwagi prosz? r6wnie2 przestac w wersji elektronicznej na adres gel ). I 7. upowi?.nienia (NISTRA ZDR0\^IA " Igor Radziewicz-Winnicki 1. Minister - Czlonek Rady Ministrow, Przewodniczqcy Statego Komitetu Rady Ministrow, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, 2. Wiceprezes Rady Ministr6w, Minister Gospodarki, 3. Wiceprezes Rady Ministrow, Minister Obrony Narodowej, 4. Prezes Rz^dowego Centrum Legislacji - 2 egz., 5. Minister Administracji i Cyfryzacji, 6. Minister Edukacji Narodowej, 7. Minister Finans6w, 8. Minister Infrastruktury i Rozwoju. 9. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa Warszawa Telefon: (22) AAZ

2 10. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, 11. Minister Pracy i Polityki Spotecznej, 12. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 13. Minister Skarbu Paristwa, 14. Minister Sportu i Turystyki, 15. Minister Spraw Wewn^trznych, 16. Minister Spraw Zagranicznych, 17. Minister Sprawiedliwosci, 18. Minister Srodowiska, 19. Komisja Wspoinej Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego, 20. Krajowy Konsultantowi w dziedzinie psyciiiatrii, 21. Krajowy Konsultantowi w dziedzinie psychiatrii dzieci i mtodziezy, 22. Krajowy Konsultantowi w dziedzinie piel^gniarstwa psycliiatrycznego, 23. Krajowy Konsultantowi w dziedzinie psychologii klinicznej, 24. Krajowy Konsultantowi w dziedzinie neuroiogii, 25. Marszalek Wojewodztwa Dolnoslqskiego, 26. Marszatek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, 27. Marszaiek Wojewodztwa Lubelskiego, 28. Marszatek Wojew6dztwa Lubuskiego, 29. Marszatek Wojewodztwa tddzkiego, 30. Marszatek Wojewodztwa Matopolskiego, 31. Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego, 32. Marszatek Wojewodztwa Opolskiego, 33. Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego, 34. Marszatek Wojewodztwa Podlaskiego, 35. Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego, 36. Marszatek Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego. 37. Marszatek Wojewodztwa ^l^skiego, 38. Marszatek Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego, 39. Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego, 40. Marszatek Wojewodztwa Zacliodniopomorskiego, 41. Instytut Psychiatrii i Neuroiogii w Warszawie, 42. Generalny Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, 43. Urz^d Ochrony Konkurencji i Konsumentow, 44. Helsihska Fundacja Praw Cztowieka, 45. Naczeina Rada Lekarska,

3 46. Naczeina Rada Piel^gniarek i Potoznych, 47. Naczeina Rada Aptekarska, 48. Krajowa Rada Diagnostow Labolatoryjnych, 49. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 50. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, 51. Federacja Zwi^zkow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia i Pomocy Spotecznej, 52. Patistwowa Agencja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych, 53. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziatania Narkomanii, 54. Rada Krajowa Federacji Konsumentow, 55. Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ Soiidarnosc", 56. Ogolnopoiskie Porozumienie Zwigzkow Zawodowych, 57. Ogolnopolski Zwiqzek Zawodowy Lekarzy, 58. Ogolnopolski Zwiqzek Zawodowy Piel^gniarek i Potoznych, 59. Zwiqzek Pracodawcow Ochrony Zdrowia, 60. Fundacja Batorego, 61. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 62. Konfederacja Lewiatan, 63. Zwi^zek Pracodawcow Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzaleznieii, 64. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, 65. Stowarzyszenie Monar, 66. Stowarzyszenie Samorz^dowych Osrodkow Pomocy Spotecznej FORUM, 67. Fundacja instytut Spraw Publicznych, 68. Krajowy Zwi^zek Zawodowy Pracownikow Ratownictwa Medycznego, 69. Business Center Club, 70. Federacja Zwi^zkow Pracodawcow Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogorskie, 71. Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca. 72. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, 73. Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Ratownikow Medycznych, 74. Polski Komitet Pomocy Spotecznej, 75. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 76. Rada Krajowa Federacji Konsumentow, 77. Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego, 78. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Wzajemna Pomoc, 79. Stowarzyszenie Osob i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumiec i Pomoc,

4 80. Stowarzyszenie Osob i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychiatrii Srodowiskowej Integracji, 81. Wieiospecjalistyczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 1, GorzowWIkp., 82. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespot Opieki Zdrowotnej, ul. Aleksandrowska 159, Lodz, 83. Centrum Psychiatryczne, ul. Sieradzka 3, Warta, 84. Dolnoslqskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o., Wybrzeze J. Conrada - Korzeniowskiego 18, Wroctaw, 85. Samodzielny Pubiiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Klinika Psychiatrii, Oddzial S^dowo-Psychiatryczny, ul. Gluska 1, Lublin, 86. Szpital Specjalistyczny im. dr Jozefa Babihskiego, ul. dr J. Babinskiego 29, Krakow, 87. Specjalistyczny Psychiatryczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego K^pinskiego, ul. Kosciuszki 18, Jaroslaw.

5 Proiekt z dnia r. ROZPORZ4DZENIE M I N I S T R A Z 1) R O W 1 A zdnia 2014 r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie wykazii zakladow psychiatr>'cznych i zakladow ieczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezpieczajs cych oraz skladii, trybu powolywania i zadan komisji psychiatryczncj do spraw srodkow zabezpieczajjjcych Na podstawie art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz z pozn. zm. zarz^dza si?, co nast^puje: 1. W rozporz^dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakladow psychiatrycznych i zakladow Ieczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezpieczaj^cych oraz skladu, trybu powolywania i zadan komisji psychiatrycznej do.spraw srodkow zabezpieczaj^cych (Dz. U. z 2014 r. poz. 599) wprowadza si«j nast^pujace zmiany: 1) w 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie; b) podmioty lecznicze utworzone i prowadzone przcz uczelnie raedyczne, 0 ktorych movva w art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 15 kvvietnia 2011 r. Minister Zdrowia kieruje dzialern administracji rzj dowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporz^dzenia Prezcsii Rady Ministrdw z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Minisira Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). Zmiany wymienionej ustawy zoslaly ogtoszone w Dz. U, z 1997 r. Nr 160, poz , z 1999r. Nr83, poz. 9,'?1, z 000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98. poz i Nr Ul, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74. poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr Ul, poz. 1061, Nr 142, poz i Nr 179, poz. 17,50, z 2004 r. Nr 93. poz, 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r, Nr 96, poz Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr US, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz i Nr 206, poz z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 202, Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz, 1280 i Nr 240, poz. 1232, z 2012 r. poz. 98. z 2013 r. poz. 628 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 287 i 619.

6 2-0 dziaklnosci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 2!7, z pozn. zm. oraz podmioty lecznicze, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 tej ustavvy,"; 2) w 10: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Regulamin organizacyjno-porz^dkowy w'konywania srodkow zabezpieczajcjcych okresla za^cznik nr 6 do rozporz4dzcnia.", b) uchyla si<? ust. 4.; 3) w zat^czniku nr 1 do rozporz^dzenia: a) Ip. 9 otrzymuje brzmienie: 9 Wielcspecjalistyczny Szpilal wojewodztwo lubuskie: 45 Wojewodzki w Gorzowie powiaty - gorzowsld, Gorzow Wielkopolski Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Dekerta.1, Gorzow Wlkp. 11 b) Ip otrzymujfj. brzmienie: Specjalistyczny wojewodztwo lodzkie: Psyciiiatryczny Zespol Opieki powiaty - Zdrowotnej - Szpital im. dr J. kutnow.ski, l^czj'cki, lowicki, lodzki wschodni, Babinskiego, ul. opoczynski, radomszczaiiski, rawski, Aleksandrowska 159, skierniewicki, tomaszowski, zgierski, Lodz, z ^29 Lodz Skierniewice 12 Szpital Wojew6dzki im. wojewodztwo iodzkie: 40 Pryma,sa Kardynala Stefana powiaty - belchatovvski, laski, pabianicki, Wyszynskiego w Sieradzu paj^czanski, piotrowski, podd^bicki, sieradzki, Centrum Psychiatrycznc w wielunski, wieruszowski, zdunskowolski, Warcie Piotrk6w Trybunalski ul. Sicradzka 3, Warla Zmiany tekstujednolitego wymienionej uslawy zostaly ogbszone w Dz. U z20i4 r. poz. 24, 423, 619,11.38, 1146 Cum.

7 3-13 Szpital Specjalistyczny wojewodztwo maiopolskie 40 im. dr J. Babinskiego 29, Krakow c) dodaje si^ Ip. 34 w brzmieniu: 34 Dolnosl^kie Centrum wojewodztwo dolnosl^skie 8 Zdrowia Psychicznego Sp. z 0.0. wc Wroclawiu, Wybrzeze.1. Conrada Korzeniowskiego 18, Wroclaw 4) w zal^czniku nr 2 do rozporz^dzenia: a) Ip. 2 i 3 otrzymujai brzmienie: 2 Samodzielny Publiczny Szpital Kiiniczny vvojew6dztwo lubelskie 21 dla m^zczyzn. nr 1 w Lublinie, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Oddzial Si dowo-psychialryczny ul. Gtuska 1, Lublin 3 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, Gorzow Wlkp. wojewodztwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 81 dlam^zczyzn 26 dla kobiet b) Ip. 7 otrzymuje brzmienie; 7 Specjalistyczny wojewodztwa: 50 dla m^zczyzn Psychiatryczny Zespol podkarpackie, swi^tokrzyskie 20 dla kobiet Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego K^pihskiego, ul.

8 Kosciuszki 18, Jarostaw. 5) w za^jjczniku nr 4 do rozporz^dzenia uchyla si? Ip. 4; 6) zal^cznik nr 6 do rozporzq,dzenia otrzymuje brzmienie okreslone w zal^czniku do niniejszego rozporzqdzenia. 2. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia. MINISTER ZDROWIA w porozumieniu: MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Za zgodno^a pod wzglfdem prawnym i r^cvjnvm D e p a r t a m t/n f 11 A* unvncgo Pubon /ASTEKADYREKTORA XOA

9 Zaiacznik nr 6 l^gulamin ORGANIZACYJNO-PORZ4DKOWY WYKONYWANIA SRODKOW ZABEZPIECZAJ4CYCH 1. Sprawca przyjmowany do zakladu w cclu wykonania srodka zabezpieczaj^cego: 1) jest infonnowany o przysluguj^cych mu prawach i obowi^kach; 2) jest poddawany czynnosciom maj^cym na celu jego identyfikacj?; 3) podaje informacje o posiadanych srodkach pieni^znych i innych rzeczach wartosciowych; 5) oddaje do depozytu dokumenty oraz rzeczy, o ktorych mowa w pkt Sprawca przyj^ty do zakladu w celu wykonania srodka zabezpieczajqcego ma prawo do: 1) przebywania w warunkach zapewniajacych higieny, bezpieczenstwo, ochrony przed wszelkimi forraami przemocy fizycznej bqdz psychicznej oraz ochrony i poszanowanie jego godnosci osobistej; 2) swiadczen opieki zdrowotnej, opieki psychologicznej i wsparcia socjalnego; 3) opieki duszpasterskiej; 4) ochrony wi^zi rodzinnych; 5) kontaktu osobistego, telefonicznego, lub korespondencyjnego z irmymi osobami, 6) poszanowania prywatnosci z ograniczeniamt wynikaj^cymi ze specyfiki zakladu; 7) skladania prosb, skarg, wnioskow i odwolan do organu wtasciwego do ich rozpatrywania. 2. Korzyslanie przez sprawc^ przyj^tego do zakladu w celu wykonania srodka zabezpieczajqcego z przyshiguj^cych praw nie moze naruszac praw innych osob i zaklocac ustalonego w zakladzie porzadku. 3. Sprawca przyj^ty do zakladu w celu wykonania srodka zabezpieczaj^jcego ma obowi^zek: 1) przestrzegac ustalonych w zakladzie regulaminow; 2) przestrzegac zasad wspolzycia spolecznego; 3) przestrzegac zasad bezpieczenstwa na terenie zakladu; 4) stosowac si^ do polecen personelu; 5) poprawnie traktowac imie osoby; 6) dbac o slan zdrowia i higienq; osobistq; 7) dbac o kullurij osobisls i kultur^ slowa; 8) utrzymywac nalezyty porz< dek w pomieszczeniach, w ktorych przebywa, chyba ze aktualny stan zdrowia to uniemozliwia; 9) uczestniczyc w programach rehabilitacyjno-leczniczych i resocjalizacyjnych zakladu. 4. Personel zakladu jest zobovvic zany do: 1) dbania o przestrzeganie praw i obowiqzkow ustalonych w zakladzie regulaminach; 2) zapewnienia sprawcy przyj^temu do zakladu w celu wykonania srodka zabezpieczajj cego prawidlowego procesu leczenia, terapii lub rehabilitacji; 3) dbania o bezpieczenstwo sprawcy przyj^tego do zakladu w celu wykonania srodka zabezpieczaj^cego, personelu i osob odwiedzaj^cych; 4) natychmiastowego interweniowania i reagowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia lub zycia osob przebywaj^cych w zakladzie; 5. Odwiedziny sprawcy przyj^tego do zakladu w celu w\4onania srodka

10 zabezpieczajq-cego odbywaj^ si? w godzinach wyznaczonych przez kierownika zakladu. 6. Kontrola przedmiolow posiadanych przez sprawc? przyj^tego do zaktadu w celu wykonania srodka zabezpieczajcjcego oraz pomieszczen, w ktorych on przcbywa, moze bye prowadzana przez personel w zakladach dysponujejcych warunkami wzmocnionego zabczpieczenia i warunkami maksymaluego zabezpieczenia na zasadach olcresionych w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawezy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pozn. zm.*^) 7. Zaklady dysponuj^ce warunkami wzmocnionego zabezpieczenia i warunkami maksymalnego zabezpieczenia posiadaj^ procedury post«jpowania na wypadek wystc^pienia pozaru, bumu, ucieczki tub innych zagrozen, uzgodnione z wlasciwymi jednostkarni Policji, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego. Zmiany wymienionej ustavvy zostafy ogtoszone vv Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 10<S3, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz i Nr ill, poz. 1J94, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz z 2003 r. Nr 1II. poz. 1061, Nr 142, poz, 1380 i Nr 179, poz , z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz , Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r, Nr 163, poz i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz, 849, z 2008 r. Nr 96, poz, 620 i.nr 214, poz, 1344, z 2009 r. Nr 8, poz, 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz..504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz, 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz, 227, Nr 125, poz, 842 i -Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 202, Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz, 1092, Nr 217, poz i Nr 240, poz. 1232, z 2012 r. poz. 98, z 2013 r. poz. 628 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 287 j 619.

11 U Z A S A D Nl E N I E Proponovvana nowelizacja rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakladow psychiatrycznych i zakladow Ieczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezpieczaj^cych oraz skladu, trybu powolywania i zadan komisji psychiatrycznej do spraw srodkow zabezpieczaj^cych (Dz. U. z 2014 r. poz. 599) jest konsekwencjcj postulatow zgiaszanych przez podmioty lecznicze, do kt6r>'ch odnosza si? zal^czniki tego aktu w>'konawczego. Samodzielny Pubiiczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie WielkopoLskim (ul. Dekerta I, Gorzow Wlkp.) wskazal na potrzeb? zmiany zal^cznika nr 1 w poz. 9 z uwagi na zmian? swojej nazwy i adresu - dotychczas Samodzielny Pubiiczny Szpital Wojewodzki, ul. Walczaka 42, Gorzow Wlkp. Odpowiednie zmiany dotycz^ce jego nazwy wprowadzono rowniez wpozostalych zal^cznikach nowelizowanego rozporz^dzenia. Jednoczesnie zasygnalizowal postulat zmiany liczby lozek z dotychczasowych 15 na 45. Powyzszy postulat wynika z przeksztalcenia tego podmiotu leczniczego oraz uzyskania w wyniku konkursu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia srodkow finansowych na psychiatryczny opiek? zdrowotny w zakresie utworzenia 30 16zkowego oddziaiu psychiatrii.s^dowej dla internowanych w warunkach podstawowego zabezpieczenia. Ponadto dokonano odpowiedniej zmiany liczby lozek z dotychczasowych 55 dla m?zczyzn na 81 dla m^zczyzn w zal fczniku nr 2 w poz. 3. Povy>'zszy postulat wynika z przeksztalcenia sqdowego oddziaiu odw7kowego o wzmocnionym zabezpieczeniu w oddziai s^dowy dla m^zczyzn dysponujycy wzmocnionym zabezpieczeniem. Z przedstawionej przez Samodzielny Pubiiczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie Wlkp. wynika, ze utrzymywanie oddziaiu odwykowego 0 wzmocnionym zabezpieczeniu jest nieuzasadnione z uwagi na brak skierowan przez Komisj? psychiatryczny ds. srodkow zabezpicezajycych w zwiyzku z czym dokonano odpowiedniej zmiany w zalyczniku nr 4 ww. rozporzqdzenia. Ponadto z przeprowadzonej analizy wynika, iz pozostale istniejyce sydowe oddzialy odwykowe o wzmocniony zabezpieczeniu w pelni zabezpieczajy realizacj? ww. swiadczenia zdrowotnego, a przeksziatcenie odwykowego oddziaiu w oddziai o wzmocnionym zabezpieczeniu zapewni realizacj? wykonywania srodka zabezpieczajycego o stopniu wzmocnionym w polnocnozachodniej cz^sci Polski w adekwatnej ilosci do liczby wnioskow Komisji psychiatrycznej do.spraw srodkow zabezpieczajycych. Na koniecznosc zmiany liczby lozek zwrdcii uwag^ rowniez Specjalistyczny Psychiatryczny Zcspol Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Babinskiego w Lodzi (zalycznik nr 1 Ip. 11).

12 Wskazuj^c jako uzasadnienie proponowanej zmiany (z 20 na 30 lozek) zakonczenie inwestycji zwiqzanej z adaptacjq pomieszczeii w celu przenicsienia lozek przeznaczonycli do rcalizacji zadai'i w zakresie wykonywania srodkow zabezpieczaji^cycii. Ponadto proponowana zmiana ma na celu popraw? jakosci wykonywanych swiadczen dla csob kierowanych ze wzgl^du na dlugotrwalosc ich pobytu oraz specyfikc? schorzen. Biorqc pod uwag? powyzsze argumenly zostal wyodr?bniony w szpitalu oddziai psychiatrii s^lowej. Z propozycj^ analogicznej zmiany (zait^cznik nr 1 Ip. 12) zwrocil si? rowniez Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Warcie, wskazujqc na potrzeb? zmiany liczby lozek z 30 na 40. Szpita! ten zakohczyt realizacj? zadania inwestycyjnego w postaci pawilonu, ktory stworzy nowe warunki do ho,spitalizowania i leczenia internowanych pacjentow. Ponadto ww. szpilal wszedi w struktury Samodzielnego Pubiicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynata Stefana Wyszyaskiego w Sieradzu i jest jednostk^ organizacyjnq o nazwie Centrum Psychiatryczne w Warcie. Z takim samym wnioskiem odnosnie zmiany liczby iozek wyst^pil Szpital Specjalistyczny im. dr.1. Babinskiego w Kiakowie (zatqcznik nr 1 Ip. 13), ktory umotywowal swoj^ prosb? rosn^cym zapolrzebowaniem na udzielanie swiadczen pacjentom kierowanym przcz s^dy i w zwi^.ku z tym piano wane jest utworzenie oddzialu psycliiatrii sqdpwcj, tak by proces diagnostyczno-terapeiityczny by! dostosowany do specyficznej sytuacji pacjentow przebywajqcych w szpitalu psychiatrycznym ze wzgl?du na decyzj? s^du. Proponuje si? takze rozszerzenie dotychczasowego zaiacznika nr 1 0 Dolnosl^skie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. z liczby 8 lozek, ktore aby podpisac umow? z Narodowym Funduszem Zdrowia musi zoslac wymienione w nowelizowanych zal^czniku do rozporzqdzenia. W przypadku zmiany dotyczqcej zali^cznika nr 2 Ip. 2 szpital wniosl o zniian? nazwy oraz liczby lozek z 22 na 21 z uwagi na koniecznosc dostosowania pomieszczen oddzialu psychiatrii sqdowej do rozporzejdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegolowych wymagari, jakim powinny odpowiadac poniieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonuj^cego dzialalnosc lecznicz^ (Dz. U. poz. 739). Ponadto Specjalistyczny Psychiatryczny Zespot Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego K?pinskiego w.jaroslawcu wniosl koniecznosc zmiany liczby lozek z 60 do 70 na oddziale psychiatrii s^dowej o wzmocnionym zabezpieczeniu i ich podziai - 50 dla m?zczyzn i 20 dla kobiet (zal j.czn!k nr 2 Ip. 7). Osrodek ten poprzez dokonanie prac remontowo-budowlanych poiegaj^cych m.in. na przeniesieniu apteki i pracowni RTG z budynku, w ktorym ziokalizowany jest oddzial. b?dzic golowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do przyj?cia wi?k.szej

13 liczby pacjentow w przystosowanych do tego celu pomieszczen. Nalezy wskazac, iz powyzsze zmiany rozporz^dzenia konsekwencj^ dzialari faktycznych podejmowanych przez poszczegolne podmioty lecznicze zwi^anc z inwestycjarai (rozbudowa lub przebudowa szpitala) oraz wynikajqcjj z tych okolicznosci potrzebi zawarcie umow z NFZ lub zlozeniem wnioskow konkursowych do NFZ. W trakcie prowadzonych prac na przedmiotow>''m projektem rozporzcj^dzenia Rzecznik Praw Obywatelskich ziozyl wniosek do Trybunaiu Konst>'tucyjnego o stwierdzenie niezgodnosci 10 ust. 4 aktualnie obowi^zuj^cego rozporz^dzenia Minislra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakladow psychialrycznych i zakladow leczenia odm'ykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezpieczajqcych oraz skladu, trybu powofyimyiia i zadan komisji psychialrycznej do spraw srodkow zabezpieczajqcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 599) z art. 92 ust. Konstytucji RP oraz odpowiednich postanowiefi regulaminu organizacyjno porzqdkowego zakladow wykonuj^cych srodki zabezpieczajjjce z ail. 41 ust. ], art. 47 w zwii^zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RJ\ Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich 10 ust. 4 zawiera subdelegacj^ do wydania przepisow wykonawczych w zakresie, w jakim do ich wydania zo.stal wyl^cznie upowazniony minister wlasciwy do spra.w zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci, gdyz tresc WW. przepisu wyraznie wskazuje, ze to minister wlasciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci, powinlen okreslic regulamin organizacyjno - porzijdkowy wykonywania srodkow zabezpieczajqcych. Jednakze, w occnie Rzecznika Praw Obywatelskich, minister wlasciwy do spraw zdrowia zaniechal realizacji tego obowij zku i swqje kompetencje dotyczjjce tej materii przekazal innemu organowi. Dodatkowo, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, materia dotyczqca kontroli osobistej, przewidziana w reguiaminie organizacyjno - porz<^dkowy wykonywania srodkow zabezpieczajqcych, powinna zostac uregulowana w sposob kompletny na poziomie ustawy, dlatego tez nie mozna poszukiwac legitymacji do takiej ingercricji w akcie podustawowym, jakim jest rozporzqdzenie. Pow>'zsze zastrzezenia zostaly uwzgl^dnione w przedmiotowym projekcie rozporzqdzenia. Jednoczcsnie projekt rozporzqdzenia obejmuje zmiany dotyczqcq 2 w pkt 1 lit. b, ktora ma charakter dostosowujqcy do obowiqzujqcego ustawodawstwa (porzqdkowy) w zakresie terminologii i odeslania do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z2013 r. poz, 217, z pozn. zm.), zamiast do ustawy, ktora utracila moc obowiqzujqcq

14 tj. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z pozn. zm.). Rozporz^dzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszeaia. Zgodnie z 4 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w.sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pozn. zm.) projektowaiie rozporzqdzenie nie podlega notytikacji Komisji Europejskiej. Przedmiot projektowanej rcgulacji nie jest obj^ty zakresem prawa Unii Europejskiej.

15 Nazwa projcktu RozpoiZc^dzcnie Miiiistra Zdrowia zmieniajjjcc rozporz^dzenie w sprawie vvykazu zakladow psychiatrycznych i zakladow leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezp cczaji^cych oraz skjadu, trybu powolywania i zadan komisji psycliirtrycznej do spraw srodkow zabezpieczajqcycli Ministtrstwo wiod^ce i itiinisterstvva wspolpracuj^cc Minisltirstwo Zdrowia oraz Ministcrstwo Sprawiedliwosci Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Minlstra, Sekretarza Stanu iub Podsekrctarza Stanu Fan 1_ Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerslwic Zdrow Kontal t do opiekuna nierytorjcznego projektu Pan Lu vasz Cieciorowski, Departament Zdrowia Publicznego, tel.: 22I l.cieciorowskifrmti/.gov.pl Data sporz dzcnia r. Zrodlo: Art ustawy z dnia 6 czcrwca 1997 r. ~ Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pozn. zm.) Nr w wykazie prac Miiiistra Zdrowia: MZ Ja d problem jest rozwi^zywany? Istotj^ zniiany przcdmiotowego rozporzfjdzenia jest dostosowanie obowi^zujejcej regulacji do zmienionego stanu prawnego ;o i t'aktycznego, w tym w zakresie danych dotyczqcych liczby lozek w aiektorych podmiotach leczniczych. Zapr-o\ 0 nowane zmiany rozporzqdzenia w zakresie danych obj^tych zalj^cznikarai maj^ charakter formalny i si konsel w 'encj^ dziaian faktycznych podejmowanych przez poszczegolne podniioty lecznicze zw'r^zanc z inwestycjaini (rozbu low (.a lub przebudowa szpitala) oraz wynikaj^cq z tych okolicznosci potrz,ebi zawarcie umovv z Narodowym Fundutzem Zdrowia lub zlozeniem wnioskow konkursowych do NFZ. Zmiana dotycz4ca okreslenia zakladu psychi itrycznego wynika ze zmian wprowadzonych ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci lecznic/.ej (Dz. U z 2013 r, poz. 217, z pozn, zm,). 2. Rj komendowane rozwis^zanie, w tym planowane narzfdzia interwencjt, i oczekiwany efekt Zwi^k: zenie liczby lozek okreslonych w wykazach stanowiqcych zalqczniki do nowelizowanego rozporzadzenia spow oduj e popraw(^ wykonywania orzeczeri sijdowych, poprzez zwi^kszenie dost^pnosci do specjalistycznego leczenia psyi chiat rycznego i odwykowego w warunkach podstawowego zabezpieczenia. 3. Jak problem zoslal rozwisjzany w innych krajach, w szczeg61no ci krajach cztonkowskich QECD/UE? Nie dc 4. P< dmioty, na ktore oddzialuje projekt Grupa Pacjcrjci kierowani do poszci egolnych podmiotow leczni izych obj^t>'ch zakresem proponowanej regukipji. Podm oty lecznicze obj<;te projelt towanf(. regulacji Wielkosc 7 podmiousw leczniczych wyinienionych w zmienianych zidacznikach Zrodto danych Informacje przekazane przez wnioskuj^cc o novvelizacj^ podmioty lecznicze. Analiza danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Komi.sj^ psychiau^czn^ ds. srodkow zabezp ieczaj qcy ch. Inlbrmacjc przekazane przez vvnioskuj^ce 0 novvelizacj^ podmioty lecznicze. Analiza danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Komisji psychiatr>'cznc^ ds. srodk6vv zabezpieczajjjcych. Oddzialvwanie Niezaklocone podji?cie procesu terapeutycznego wobec osob, ktore popehiiaji czyny zabronione. Ponadto syluacja nieprzyj(?cia do oddzialu osoby oczekuj^cej powoduje, iz. moze stwarzac ona nlebezpicczeristwo djajjjoleczenstwa. Zmiana tbrmalna (zmiana liczby lozek) wplywaj^ca na polep.szenie warunkow funkcjonowania poszczegolnych podmiotow leczniczych oraz mozliwosc ubiegania si^ 0 poszerzenie kontraktu z Narodowym Fnnduszem Zdrowia,

16 5. Informacje na temat zakresu, czasu tnvania i podsumowanie wynikdw konsuuacji Odnosnie ww. projektu rozporz4dzenia nie prowadzone tzw. pre-konsultacji. Termii planowanych konsultacji zcstal okrcslony na 14 dni. Projeit rcgulacji zo-stal przekazany do kon.sultacji publicznych nasi^pujacyin podmiotoni: 1) Komi.sji Wspolnej Rz^du i Samorzydu Terytoriainego; 2) Krajowcmu Konsultantovvi w dziedzinie psychiatrii; 3) Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie psychiatrii dzieci i nilodziezy; 4) Krajowcmu Konsultantowi w dziedzinie piel^gniarstwa psycliiatrycznego; 5) Krajowcmu Konsultantowi w dziedzinie psychologii klinicznej; 6; Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie neurologii; 1] Marszalkowi Wojcwodztwa Dolnosi^kiego; 8^ Marszalkowi Wojcvvodziwa Kiijawsko-Pomorskiego; 9~ Marszalkowi Wojevvodztwa Lubelskiego; 10) Marszalkowi Wojevvodztwa Lubuskiego; 1.) Marszalkowi Wojewodztwa l,,6dzkiego; V.\) Marszalkowi Wojewodztwa Malopolskiego; 13) Marszalkowi Wojewodztwa Mazowieckiego; 14) Marszalkowi Wojewodztwa Opolskiego; 1 j) Marszalkowi Wojewodztwa Podkarpackicgo; 1 )) Marszalkowi Wojewodztwa Podlaskiego; 1?) Marszalkowi Wojewodztwa Pomorskiego; 1 ^) Marszalkowi Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego; 1 ^) Marszalkowi Wojewodztwa SlEjskiego; 2 )) Marszalkowi Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego; 21) Marszalkowi Wojewodztwa Wielkopolskicgo; 22) Marszalkowi Wojewodztwa Zachodnioporaorskiego; 23) ihstytutowi Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; 24) Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych; 25) Urz^dowi Ochrony Konkurencji i Konsiimentow; 26) Helsiiiskiej Fundacja Praw Czlowieka; 27) Naczelnej Radzie Ixkarskiej; 28) Naczelnej Radzie Picl(;gniarek i Poloznych; 29) Naczelna Rada Aptekarska; 30) Krajowa Rada Diagnostow Labolatoryjnych 21) Polskiemu Towarzystwu Psychologicznemu; :2) Polskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu; : 3) Federacji Zwi^zkow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia i Pomocy Spolecznej; : 4) Paristwowej Agencji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych;,'5) Krajowemu Biuru ds. Przeciwdzialania Narkomanii; : 6) Radzie Krajowcj Federacji Konsumentow; : 7) Sekretariatow! Ochrony Zdrowia KK NSZZ Solidarnosc"; ; 8) Ogolnopolskiemu Porozumieniu Zwi^zkow Zawodowych; - 9) Ogolnopolskiemu Zwiyzkowi Zawodowemu Lekarzy; ' 0) Ogolnopolskiemu Zwi^zkowi Zawodowemu Piel^gniarek i Poloznych; '1) Zwiijzkovvi Pracodawcow Ochrony Zdrowia; 42) Fundacji Batorego; 43) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej; 44) Polskiej Konfederacji Pracodawcow Prywatnych Lewiatan; 45) Zwiazkowi Pracodawcow Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzaleznien; 46) Stowarzyszeniu Zdrowych Miasi Polskich; 47) Stowarzyszeniu Monar; 18) Stowarzyszeniu Samorz^dowych Osrodkow Pomocy Spolecznej FORUM; 19) Fundacji Instytut Spraw Publicznych; )0) Krajowemu Zwiazkowi Zawodowemu Pracownikow Raiownictwa Medycznego; 51) Business Center Club; 52) Federacji Zwii^zkow Pracodawcow Ochrony Zdrowia Porozuniienie Zielonogorskie; 53) Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca; 54) Lubelskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego; 55) Ogolnopolskiemu Zwiazkowi Zawodowemu Ratownikow Mcdycznych; 56) Polskiemu Komitetowi Pomocy Spolecznej; 57) Polskiemu Towarzystwu lligieny Psychicznej; _58} Radzie Krajowcj Federacii Konsumeniow;

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez RPW/y7935/2014 p Data:2014-04-10 MINISTER ZDROWIA MZ-OZG-079-35099-4/MS/14 Warszawa, 2014-04= 0 7 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowien 36 ust. 1 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. 2010 r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o usługach turystycznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822 oraz z 2015 r. poz. 390) w art.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r.

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-37-15 Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPU/20034/2014 P Data:2014-03-19 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia^, ^ marca 2014 r. DRP-II-02101-1( 8^)-EZD/13 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego W zal^czeniu przekazuj?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 599 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 599 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 599 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r.

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. R O Z P O R Z D Z E N I E Projekt z dnia 4 marca 2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1276 Warszawa, 31 października 2008 r.

Druk nr 1276 Warszawa, 31 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-170-08 Druk nr 1276 Warszawa, 31 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 18 maja 2015 r.

Data sporządzenia 18 maja 2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych Projekt z dnia 24 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 20. Uzasadnienie

Strona 1 z 20. Uzasadnienie Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

Bardziej szczegółowo

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi , J 20110/, 1 Warszawa, dnia. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWN~TRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I-0231-44/11/JZG Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 26 kwietnia 2011 r. KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR 18 maja 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z pón. zm. 2)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r.

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego zdnia 2013r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 2) podmiotach ratowniczych alarmowym; centra. szczegółowych procedur;

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l)

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, r, V.7016.108.2014.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW ROZPORZADZENIE Projektz30.09.20llr. RADY MINISTROW zdnia... 2011r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie programu badari statystycznych statystyki publicmej narok2012 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo