Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh. i konsultacji publicznych do projektu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh. i konsultacji publicznych do projektu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia"

Transkrypt

1 RPW/85080/2014 P Data:2014-ll-13 Minister Zdrowia Warszawa MZ-ZP-P /LC/14 Wedtug rozdzielnika Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh i konsultacji publicznych do projektu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia zmieniaj^cego rozporzqdzenie w sprawie wykazu zakladow psychiatrycznych i zakfadow leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezpieczajqcych oraz skfadu, trybu powolywania i zadah komisji psychiatrycznej do spraw srodkow zabezpieczajqcych, stosownie do postanowien uchwaly Rady Ministrow Nr 190 z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979), w zaiqczeniu przesytam przedmiotowy projekt rozporz^dzenia uwzgl^dniajqcy ww. zmiany, z uprzejm^ prosb^ o zaopiniowanie i zgtoszenie ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Ewentualne uwagi prosz? r6wnie2 przestac w wersji elektronicznej na adres gel ). I 7. upowi?.nienia (NISTRA ZDR0\^IA " Igor Radziewicz-Winnicki 1. Minister - Czlonek Rady Ministrow, Przewodniczqcy Statego Komitetu Rady Ministrow, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, 2. Wiceprezes Rady Ministr6w, Minister Gospodarki, 3. Wiceprezes Rady Ministrow, Minister Obrony Narodowej, 4. Prezes Rz^dowego Centrum Legislacji - 2 egz., 5. Minister Administracji i Cyfryzacji, 6. Minister Edukacji Narodowej, 7. Minister Finans6w, 8. Minister Infrastruktury i Rozwoju. 9. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa Warszawa Telefon: (22) AAZ

2 10. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, 11. Minister Pracy i Polityki Spotecznej, 12. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 13. Minister Skarbu Paristwa, 14. Minister Sportu i Turystyki, 15. Minister Spraw Wewn^trznych, 16. Minister Spraw Zagranicznych, 17. Minister Sprawiedliwosci, 18. Minister Srodowiska, 19. Komisja Wspoinej Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego, 20. Krajowy Konsultantowi w dziedzinie psyciiiatrii, 21. Krajowy Konsultantowi w dziedzinie psychiatrii dzieci i mtodziezy, 22. Krajowy Konsultantowi w dziedzinie piel^gniarstwa psycliiatrycznego, 23. Krajowy Konsultantowi w dziedzinie psychologii klinicznej, 24. Krajowy Konsultantowi w dziedzinie neuroiogii, 25. Marszalek Wojewodztwa Dolnoslqskiego, 26. Marszatek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, 27. Marszaiek Wojewodztwa Lubelskiego, 28. Marszatek Wojew6dztwa Lubuskiego, 29. Marszatek Wojewodztwa tddzkiego, 30. Marszatek Wojewodztwa Matopolskiego, 31. Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego, 32. Marszatek Wojewodztwa Opolskiego, 33. Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego, 34. Marszatek Wojewodztwa Podlaskiego, 35. Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego, 36. Marszatek Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego. 37. Marszatek Wojewodztwa ^l^skiego, 38. Marszatek Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego, 39. Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego, 40. Marszatek Wojewodztwa Zacliodniopomorskiego, 41. Instytut Psychiatrii i Neuroiogii w Warszawie, 42. Generalny Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, 43. Urz^d Ochrony Konkurencji i Konsumentow, 44. Helsihska Fundacja Praw Cztowieka, 45. Naczeina Rada Lekarska,

3 46. Naczeina Rada Piel^gniarek i Potoznych, 47. Naczeina Rada Aptekarska, 48. Krajowa Rada Diagnostow Labolatoryjnych, 49. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 50. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, 51. Federacja Zwi^zkow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia i Pomocy Spotecznej, 52. Patistwowa Agencja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych, 53. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziatania Narkomanii, 54. Rada Krajowa Federacji Konsumentow, 55. Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ Soiidarnosc", 56. Ogolnopoiskie Porozumienie Zwigzkow Zawodowych, 57. Ogolnopolski Zwiqzek Zawodowy Lekarzy, 58. Ogolnopolski Zwiqzek Zawodowy Piel^gniarek i Potoznych, 59. Zwiqzek Pracodawcow Ochrony Zdrowia, 60. Fundacja Batorego, 61. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 62. Konfederacja Lewiatan, 63. Zwi^zek Pracodawcow Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzaleznieii, 64. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, 65. Stowarzyszenie Monar, 66. Stowarzyszenie Samorz^dowych Osrodkow Pomocy Spotecznej FORUM, 67. Fundacja instytut Spraw Publicznych, 68. Krajowy Zwi^zek Zawodowy Pracownikow Ratownictwa Medycznego, 69. Business Center Club, 70. Federacja Zwi^zkow Pracodawcow Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogorskie, 71. Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca. 72. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, 73. Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Ratownikow Medycznych, 74. Polski Komitet Pomocy Spotecznej, 75. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 76. Rada Krajowa Federacji Konsumentow, 77. Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego, 78. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Wzajemna Pomoc, 79. Stowarzyszenie Osob i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumiec i Pomoc,

4 80. Stowarzyszenie Osob i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychiatrii Srodowiskowej Integracji, 81. Wieiospecjalistyczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 1, GorzowWIkp., 82. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespot Opieki Zdrowotnej, ul. Aleksandrowska 159, Lodz, 83. Centrum Psychiatryczne, ul. Sieradzka 3, Warta, 84. Dolnoslqskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o., Wybrzeze J. Conrada - Korzeniowskiego 18, Wroctaw, 85. Samodzielny Pubiiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Klinika Psychiatrii, Oddzial S^dowo-Psychiatryczny, ul. Gluska 1, Lublin, 86. Szpital Specjalistyczny im. dr Jozefa Babihskiego, ul. dr J. Babinskiego 29, Krakow, 87. Specjalistyczny Psychiatryczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego K^pinskiego, ul. Kosciuszki 18, Jaroslaw.

5 Proiekt z dnia r. ROZPORZ4DZENIE M I N I S T R A Z 1) R O W 1 A zdnia 2014 r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie wykazii zakladow psychiatr>'cznych i zakladow ieczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezpieczajs cych oraz skladii, trybu powolywania i zadan komisji psychiatryczncj do spraw srodkow zabezpieczajjjcych Na podstawie art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz z pozn. zm. zarz^dza si?, co nast^puje: 1. W rozporz^dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakladow psychiatrycznych i zakladow Ieczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezpieczaj^cych oraz skladu, trybu powolywania i zadan komisji psychiatrycznej do.spraw srodkow zabezpieczaj^cych (Dz. U. z 2014 r. poz. 599) wprowadza si«j nast^pujace zmiany: 1) w 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie; b) podmioty lecznicze utworzone i prowadzone przcz uczelnie raedyczne, 0 ktorych movva w art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 15 kvvietnia 2011 r. Minister Zdrowia kieruje dzialern administracji rzj dowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporz^dzenia Prezcsii Rady Ministrdw z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Minisira Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). Zmiany wymienionej ustawy zoslaly ogtoszone w Dz. U, z 1997 r. Nr 160, poz , z 1999r. Nr83, poz. 9,'?1, z 000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98. poz i Nr Ul, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74. poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr Ul, poz. 1061, Nr 142, poz i Nr 179, poz. 17,50, z 2004 r. Nr 93. poz, 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r, Nr 96, poz Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr US, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz i Nr 206, poz z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 202, Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz, 1280 i Nr 240, poz. 1232, z 2012 r. poz. 98. z 2013 r. poz. 628 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 287 i 619.

6 2-0 dziaklnosci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 2!7, z pozn. zm. oraz podmioty lecznicze, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 tej ustavvy,"; 2) w 10: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Regulamin organizacyjno-porz^dkowy w'konywania srodkow zabezpieczajcjcych okresla za^cznik nr 6 do rozporz4dzcnia.", b) uchyla si<? ust. 4.; 3) w zat^czniku nr 1 do rozporz^dzenia: a) Ip. 9 otrzymuje brzmienie: 9 Wielcspecjalistyczny Szpilal wojewodztwo lubuskie: 45 Wojewodzki w Gorzowie powiaty - gorzowsld, Gorzow Wielkopolski Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Dekerta.1, Gorzow Wlkp. 11 b) Ip otrzymujfj. brzmienie: Specjalistyczny wojewodztwo lodzkie: Psyciiiatryczny Zespol Opieki powiaty - Zdrowotnej - Szpital im. dr J. kutnow.ski, l^czj'cki, lowicki, lodzki wschodni, Babinskiego, ul. opoczynski, radomszczaiiski, rawski, Aleksandrowska 159, skierniewicki, tomaszowski, zgierski, Lodz, z ^29 Lodz Skierniewice 12 Szpital Wojew6dzki im. wojewodztwo iodzkie: 40 Pryma,sa Kardynala Stefana powiaty - belchatovvski, laski, pabianicki, Wyszynskiego w Sieradzu paj^czanski, piotrowski, podd^bicki, sieradzki, Centrum Psychiatrycznc w wielunski, wieruszowski, zdunskowolski, Warcie Piotrk6w Trybunalski ul. Sicradzka 3, Warla Zmiany tekstujednolitego wymienionej uslawy zostaly ogbszone w Dz. U z20i4 r. poz. 24, 423, 619,11.38, 1146 Cum.

7 3-13 Szpital Specjalistyczny wojewodztwo maiopolskie 40 im. dr J. Babinskiego 29, Krakow c) dodaje si^ Ip. 34 w brzmieniu: 34 Dolnosl^kie Centrum wojewodztwo dolnosl^skie 8 Zdrowia Psychicznego Sp. z 0.0. wc Wroclawiu, Wybrzeze.1. Conrada Korzeniowskiego 18, Wroclaw 4) w zal^czniku nr 2 do rozporz^dzenia: a) Ip. 2 i 3 otrzymujai brzmienie: 2 Samodzielny Publiczny Szpital Kiiniczny vvojew6dztwo lubelskie 21 dla m^zczyzn. nr 1 w Lublinie, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Oddzial Si dowo-psychialryczny ul. Gtuska 1, Lublin 3 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, Gorzow Wlkp. wojewodztwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 81 dlam^zczyzn 26 dla kobiet b) Ip. 7 otrzymuje brzmienie; 7 Specjalistyczny wojewodztwa: 50 dla m^zczyzn Psychiatryczny Zespol podkarpackie, swi^tokrzyskie 20 dla kobiet Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego K^pihskiego, ul.

8 Kosciuszki 18, Jarostaw. 5) w za^jjczniku nr 4 do rozporz^dzenia uchyla si? Ip. 4; 6) zal^cznik nr 6 do rozporzq,dzenia otrzymuje brzmienie okreslone w zal^czniku do niniejszego rozporzqdzenia. 2. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia. MINISTER ZDROWIA w porozumieniu: MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Za zgodno^a pod wzglfdem prawnym i r^cvjnvm D e p a r t a m t/n f 11 A* unvncgo Pubon /ASTEKADYREKTORA XOA

9 Zaiacznik nr 6 l^gulamin ORGANIZACYJNO-PORZ4DKOWY WYKONYWANIA SRODKOW ZABEZPIECZAJ4CYCH 1. Sprawca przyjmowany do zakladu w cclu wykonania srodka zabezpieczaj^cego: 1) jest infonnowany o przysluguj^cych mu prawach i obowi^kach; 2) jest poddawany czynnosciom maj^cym na celu jego identyfikacj?; 3) podaje informacje o posiadanych srodkach pieni^znych i innych rzeczach wartosciowych; 5) oddaje do depozytu dokumenty oraz rzeczy, o ktorych mowa w pkt Sprawca przyj^ty do zakladu w celu wykonania srodka zabezpieczajqcego ma prawo do: 1) przebywania w warunkach zapewniajacych higieny, bezpieczenstwo, ochrony przed wszelkimi forraami przemocy fizycznej bqdz psychicznej oraz ochrony i poszanowanie jego godnosci osobistej; 2) swiadczen opieki zdrowotnej, opieki psychologicznej i wsparcia socjalnego; 3) opieki duszpasterskiej; 4) ochrony wi^zi rodzinnych; 5) kontaktu osobistego, telefonicznego, lub korespondencyjnego z irmymi osobami, 6) poszanowania prywatnosci z ograniczeniamt wynikaj^cymi ze specyfiki zakladu; 7) skladania prosb, skarg, wnioskow i odwolan do organu wtasciwego do ich rozpatrywania. 2. Korzyslanie przez sprawc^ przyj^tego do zakladu w celu wykonania srodka zabezpieczajqcego z przyshiguj^cych praw nie moze naruszac praw innych osob i zaklocac ustalonego w zakladzie porzadku. 3. Sprawca przyj^ty do zakladu w celu wykonania srodka zabezpieczaj^jcego ma obowi^zek: 1) przestrzegac ustalonych w zakladzie regulaminow; 2) przestrzegac zasad wspolzycia spolecznego; 3) przestrzegac zasad bezpieczenstwa na terenie zakladu; 4) stosowac si^ do polecen personelu; 5) poprawnie traktowac imie osoby; 6) dbac o slan zdrowia i higienq; osobistq; 7) dbac o kullurij osobisls i kultur^ slowa; 8) utrzymywac nalezyty porz< dek w pomieszczeniach, w ktorych przebywa, chyba ze aktualny stan zdrowia to uniemozliwia; 9) uczestniczyc w programach rehabilitacyjno-leczniczych i resocjalizacyjnych zakladu. 4. Personel zakladu jest zobovvic zany do: 1) dbania o przestrzeganie praw i obowiqzkow ustalonych w zakladzie regulaminach; 2) zapewnienia sprawcy przyj^temu do zakladu w celu wykonania srodka zabezpieczajj cego prawidlowego procesu leczenia, terapii lub rehabilitacji; 3) dbania o bezpieczenstwo sprawcy przyj^tego do zakladu w celu wykonania srodka zabezpieczaj^cego, personelu i osob odwiedzaj^cych; 4) natychmiastowego interweniowania i reagowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia lub zycia osob przebywaj^cych w zakladzie; 5. Odwiedziny sprawcy przyj^tego do zakladu w celu w\4onania srodka

10 zabezpieczajq-cego odbywaj^ si? w godzinach wyznaczonych przez kierownika zakladu. 6. Kontrola przedmiolow posiadanych przez sprawc? przyj^tego do zaktadu w celu wykonania srodka zabezpieczajcjcego oraz pomieszczen, w ktorych on przcbywa, moze bye prowadzana przez personel w zakladach dysponujejcych warunkami wzmocnionego zabczpieczenia i warunkami maksymaluego zabezpieczenia na zasadach olcresionych w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawezy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pozn. zm.*^) 7. Zaklady dysponuj^ce warunkami wzmocnionego zabezpieczenia i warunkami maksymalnego zabezpieczenia posiadaj^ procedury post«jpowania na wypadek wystc^pienia pozaru, bumu, ucieczki tub innych zagrozen, uzgodnione z wlasciwymi jednostkarni Policji, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego. Zmiany wymienionej ustavvy zostafy ogtoszone vv Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 10<S3, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz i Nr ill, poz. 1J94, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz z 2003 r. Nr 1II. poz. 1061, Nr 142, poz, 1380 i Nr 179, poz , z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz , Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r, Nr 163, poz i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz, 849, z 2008 r. Nr 96, poz, 620 i.nr 214, poz, 1344, z 2009 r. Nr 8, poz, 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz..504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz, 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz, 227, Nr 125, poz, 842 i -Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 202, Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz, 1092, Nr 217, poz i Nr 240, poz. 1232, z 2012 r. poz. 98, z 2013 r. poz. 628 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 287 j 619.

11 U Z A S A D Nl E N I E Proponovvana nowelizacja rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakladow psychiatrycznych i zakladow Ieczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezpieczaj^cych oraz skladu, trybu powolywania i zadan komisji psychiatrycznej do spraw srodkow zabezpieczaj^cych (Dz. U. z 2014 r. poz. 599) jest konsekwencjcj postulatow zgiaszanych przez podmioty lecznicze, do kt6r>'ch odnosza si? zal^czniki tego aktu w>'konawczego. Samodzielny Pubiiczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie WielkopoLskim (ul. Dekerta I, Gorzow Wlkp.) wskazal na potrzeb? zmiany zal^cznika nr 1 w poz. 9 z uwagi na zmian? swojej nazwy i adresu - dotychczas Samodzielny Pubiiczny Szpital Wojewodzki, ul. Walczaka 42, Gorzow Wlkp. Odpowiednie zmiany dotycz^ce jego nazwy wprowadzono rowniez wpozostalych zal^cznikach nowelizowanego rozporz^dzenia. Jednoczesnie zasygnalizowal postulat zmiany liczby lozek z dotychczasowych 15 na 45. Powyzszy postulat wynika z przeksztalcenia tego podmiotu leczniczego oraz uzyskania w wyniku konkursu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia srodkow finansowych na psychiatryczny opiek? zdrowotny w zakresie utworzenia 30 16zkowego oddziaiu psychiatrii.s^dowej dla internowanych w warunkach podstawowego zabezpieczenia. Ponadto dokonano odpowiedniej zmiany liczby lozek z dotychczasowych 55 dla m?zczyzn na 81 dla m^zczyzn w zal fczniku nr 2 w poz. 3. Povy>'zszy postulat wynika z przeksztalcenia sqdowego oddziaiu odw7kowego o wzmocnionym zabezpieczeniu w oddziai s^dowy dla m^zczyzn dysponujycy wzmocnionym zabezpieczeniem. Z przedstawionej przez Samodzielny Pubiiczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie Wlkp. wynika, ze utrzymywanie oddziaiu odwykowego 0 wzmocnionym zabezpieczeniu jest nieuzasadnione z uwagi na brak skierowan przez Komisj? psychiatryczny ds. srodkow zabezpicezajycych w zwiyzku z czym dokonano odpowiedniej zmiany w zalyczniku nr 4 ww. rozporzqdzenia. Ponadto z przeprowadzonej analizy wynika, iz pozostale istniejyce sydowe oddzialy odwykowe o wzmocniony zabezpieczeniu w pelni zabezpieczajy realizacj? ww. swiadczenia zdrowotnego, a przeksziatcenie odwykowego oddziaiu w oddziai o wzmocnionym zabezpieczeniu zapewni realizacj? wykonywania srodka zabezpieczajycego o stopniu wzmocnionym w polnocnozachodniej cz^sci Polski w adekwatnej ilosci do liczby wnioskow Komisji psychiatrycznej do.spraw srodkow zabezpieczajycych. Na koniecznosc zmiany liczby lozek zwrdcii uwag^ rowniez Specjalistyczny Psychiatryczny Zcspol Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Babinskiego w Lodzi (zalycznik nr 1 Ip. 11).

12 Wskazuj^c jako uzasadnienie proponowanej zmiany (z 20 na 30 lozek) zakonczenie inwestycji zwiqzanej z adaptacjq pomieszczeii w celu przenicsienia lozek przeznaczonycli do rcalizacji zadai'i w zakresie wykonywania srodkow zabezpieczaji^cycii. Ponadto proponowana zmiana ma na celu popraw? jakosci wykonywanych swiadczen dla csob kierowanych ze wzgl^du na dlugotrwalosc ich pobytu oraz specyfikc? schorzen. Biorqc pod uwag? powyzsze argumenly zostal wyodr?bniony w szpitalu oddziai psychiatrii s^lowej. Z propozycj^ analogicznej zmiany (zait^cznik nr 1 Ip. 12) zwrocil si? rowniez Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Warcie, wskazujqc na potrzeb? zmiany liczby lozek z 30 na 40. Szpita! ten zakohczyt realizacj? zadania inwestycyjnego w postaci pawilonu, ktory stworzy nowe warunki do ho,spitalizowania i leczenia internowanych pacjentow. Ponadto ww. szpilal wszedi w struktury Samodzielnego Pubiicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynata Stefana Wyszyaskiego w Sieradzu i jest jednostk^ organizacyjnq o nazwie Centrum Psychiatryczne w Warcie. Z takim samym wnioskiem odnosnie zmiany liczby iozek wyst^pil Szpital Specjalistyczny im. dr.1. Babinskiego w Kiakowie (zatqcznik nr 1 Ip. 13), ktory umotywowal swoj^ prosb? rosn^cym zapolrzebowaniem na udzielanie swiadczen pacjentom kierowanym przcz s^dy i w zwi^.ku z tym piano wane jest utworzenie oddzialu psycliiatrii sqdpwcj, tak by proces diagnostyczno-terapeiityczny by! dostosowany do specyficznej sytuacji pacjentow przebywajqcych w szpitalu psychiatrycznym ze wzgl?du na decyzj? s^du. Proponuje si? takze rozszerzenie dotychczasowego zaiacznika nr 1 0 Dolnosl^skie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. z liczby 8 lozek, ktore aby podpisac umow? z Narodowym Funduszem Zdrowia musi zoslac wymienione w nowelizowanych zal^czniku do rozporzqdzenia. W przypadku zmiany dotyczqcej zali^cznika nr 2 Ip. 2 szpital wniosl o zniian? nazwy oraz liczby lozek z 22 na 21 z uwagi na koniecznosc dostosowania pomieszczen oddzialu psychiatrii sqdowej do rozporzejdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegolowych wymagari, jakim powinny odpowiadac poniieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonuj^cego dzialalnosc lecznicz^ (Dz. U. poz. 739). Ponadto Specjalistyczny Psychiatryczny Zespot Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego K?pinskiego w.jaroslawcu wniosl koniecznosc zmiany liczby lozek z 60 do 70 na oddziale psychiatrii s^dowej o wzmocnionym zabezpieczeniu i ich podziai - 50 dla m?zczyzn i 20 dla kobiet (zal j.czn!k nr 2 Ip. 7). Osrodek ten poprzez dokonanie prac remontowo-budowlanych poiegaj^cych m.in. na przeniesieniu apteki i pracowni RTG z budynku, w ktorym ziokalizowany jest oddzial. b?dzic golowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do przyj?cia wi?k.szej

13 liczby pacjentow w przystosowanych do tego celu pomieszczen. Nalezy wskazac, iz powyzsze zmiany rozporz^dzenia konsekwencj^ dzialari faktycznych podejmowanych przez poszczegolne podmioty lecznicze zwi^anc z inwestycjarai (rozbudowa lub przebudowa szpitala) oraz wynikajqcjj z tych okolicznosci potrzebi zawarcie umow z NFZ lub zlozeniem wnioskow konkursowych do NFZ. W trakcie prowadzonych prac na przedmiotow>''m projektem rozporzcj^dzenia Rzecznik Praw Obywatelskich ziozyl wniosek do Trybunaiu Konst>'tucyjnego o stwierdzenie niezgodnosci 10 ust. 4 aktualnie obowi^zuj^cego rozporz^dzenia Minislra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakladow psychialrycznych i zakladow leczenia odm'ykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezpieczajqcych oraz skladu, trybu powofyimyiia i zadan komisji psychialrycznej do spraw srodkow zabezpieczajqcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 599) z art. 92 ust. Konstytucji RP oraz odpowiednich postanowiefi regulaminu organizacyjno porzqdkowego zakladow wykonuj^cych srodki zabezpieczajjjce z ail. 41 ust. ], art. 47 w zwii^zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RJ\ Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich 10 ust. 4 zawiera subdelegacj^ do wydania przepisow wykonawczych w zakresie, w jakim do ich wydania zo.stal wyl^cznie upowazniony minister wlasciwy do spra.w zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci, gdyz tresc WW. przepisu wyraznie wskazuje, ze to minister wlasciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci, powinlen okreslic regulamin organizacyjno - porzijdkowy wykonywania srodkow zabezpieczajqcych. Jednakze, w occnie Rzecznika Praw Obywatelskich, minister wlasciwy do spraw zdrowia zaniechal realizacji tego obowij zku i swqje kompetencje dotyczjjce tej materii przekazal innemu organowi. Dodatkowo, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, materia dotyczqca kontroli osobistej, przewidziana w reguiaminie organizacyjno - porz<^dkowy wykonywania srodkow zabezpieczajqcych, powinna zostac uregulowana w sposob kompletny na poziomie ustawy, dlatego tez nie mozna poszukiwac legitymacji do takiej ingercricji w akcie podustawowym, jakim jest rozporzqdzenie. Pow>'zsze zastrzezenia zostaly uwzgl^dnione w przedmiotowym projekcie rozporzqdzenia. Jednoczcsnie projekt rozporzqdzenia obejmuje zmiany dotyczqcq 2 w pkt 1 lit. b, ktora ma charakter dostosowujqcy do obowiqzujqcego ustawodawstwa (porzqdkowy) w zakresie terminologii i odeslania do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z2013 r. poz, 217, z pozn. zm.), zamiast do ustawy, ktora utracila moc obowiqzujqcq

14 tj. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z pozn. zm.). Rozporz^dzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszeaia. Zgodnie z 4 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w.sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pozn. zm.) projektowaiie rozporzqdzenie nie podlega notytikacji Komisji Europejskiej. Przedmiot projektowanej rcgulacji nie jest obj^ty zakresem prawa Unii Europejskiej.

15 Nazwa projcktu RozpoiZc^dzcnie Miiiistra Zdrowia zmieniajjjcc rozporz^dzenie w sprawie vvykazu zakladow psychiatrycznych i zakladow leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezp cczaji^cych oraz skjadu, trybu powolywania i zadan komisji psycliirtrycznej do spraw srodkow zabezpieczajqcycli Ministtrstwo wiod^ce i itiinisterstvva wspolpracuj^cc Minisltirstwo Zdrowia oraz Ministcrstwo Sprawiedliwosci Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Minlstra, Sekretarza Stanu iub Podsekrctarza Stanu Fan 1_ Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerslwic Zdrow Kontal t do opiekuna nierytorjcznego projektu Pan Lu vasz Cieciorowski, Departament Zdrowia Publicznego, tel.: 22I l.cieciorowskifrmti/.gov.pl Data sporz dzcnia r. Zrodlo: Art ustawy z dnia 6 czcrwca 1997 r. ~ Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pozn. zm.) Nr w wykazie prac Miiiistra Zdrowia: MZ Ja d problem jest rozwi^zywany? Istotj^ zniiany przcdmiotowego rozporzfjdzenia jest dostosowanie obowi^zujejcej regulacji do zmienionego stanu prawnego ;o i t'aktycznego, w tym w zakresie danych dotyczqcych liczby lozek w aiektorych podmiotach leczniczych. Zapr-o\ 0 nowane zmiany rozporzqdzenia w zakresie danych obj^tych zalj^cznikarai maj^ charakter formalny i si konsel w 'encj^ dziaian faktycznych podejmowanych przez poszczegolne podniioty lecznicze zw'r^zanc z inwestycjaini (rozbu low (.a lub przebudowa szpitala) oraz wynikaj^cq z tych okolicznosci potrz,ebi zawarcie umovv z Narodowym Fundutzem Zdrowia lub zlozeniem wnioskow konkursowych do NFZ. Zmiana dotycz4ca okreslenia zakladu psychi itrycznego wynika ze zmian wprowadzonych ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci lecznic/.ej (Dz. U z 2013 r, poz. 217, z pozn, zm,). 2. Rj komendowane rozwis^zanie, w tym planowane narzfdzia interwencjt, i oczekiwany efekt Zwi^k: zenie liczby lozek okreslonych w wykazach stanowiqcych zalqczniki do nowelizowanego rozporzadzenia spow oduj e popraw(^ wykonywania orzeczeri sijdowych, poprzez zwi^kszenie dost^pnosci do specjalistycznego leczenia psyi chiat rycznego i odwykowego w warunkach podstawowego zabezpieczenia. 3. Jak problem zoslal rozwisjzany w innych krajach, w szczeg61no ci krajach cztonkowskich QECD/UE? Nie dc 4. P< dmioty, na ktore oddzialuje projekt Grupa Pacjcrjci kierowani do poszci egolnych podmiotow leczni izych obj^t>'ch zakresem proponowanej regukipji. Podm oty lecznicze obj<;te projelt towanf(. regulacji Wielkosc 7 podmiousw leczniczych wyinienionych w zmienianych zidacznikach Zrodto danych Informacje przekazane przez wnioskuj^cc o novvelizacj^ podmioty lecznicze. Analiza danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Komi.sj^ psychiau^czn^ ds. srodkow zabezp ieczaj qcy ch. Inlbrmacjc przekazane przez vvnioskuj^ce 0 novvelizacj^ podmioty lecznicze. Analiza danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Komisji psychiatr>'cznc^ ds. srodk6vv zabezpieczajjjcych. Oddzialvwanie Niezaklocone podji?cie procesu terapeutycznego wobec osob, ktore popehiiaji czyny zabronione. Ponadto syluacja nieprzyj(?cia do oddzialu osoby oczekuj^cej powoduje, iz. moze stwarzac ona nlebezpicczeristwo djajjjoleczenstwa. Zmiana tbrmalna (zmiana liczby lozek) wplywaj^ca na polep.szenie warunkow funkcjonowania poszczegolnych podmiotow leczniczych oraz mozliwosc ubiegania si^ 0 poszerzenie kontraktu z Narodowym Fnnduszem Zdrowia,

16 5. Informacje na temat zakresu, czasu tnvania i podsumowanie wynikdw konsuuacji Odnosnie ww. projektu rozporz4dzenia nie prowadzone tzw. pre-konsultacji. Termii planowanych konsultacji zcstal okrcslony na 14 dni. Projeit rcgulacji zo-stal przekazany do kon.sultacji publicznych nasi^pujacyin podmiotoni: 1) Komi.sji Wspolnej Rz^du i Samorzydu Terytoriainego; 2) Krajowcmu Konsultantovvi w dziedzinie psychiatrii; 3) Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie psychiatrii dzieci i nilodziezy; 4) Krajowcmu Konsultantowi w dziedzinie piel^gniarstwa psycliiatrycznego; 5) Krajowcmu Konsultantowi w dziedzinie psychologii klinicznej; 6; Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie neurologii; 1] Marszalkowi Wojcwodztwa Dolnosi^kiego; 8^ Marszalkowi Wojcvvodziwa Kiijawsko-Pomorskiego; 9~ Marszalkowi Wojevvodztwa Lubelskiego; 10) Marszalkowi Wojevvodztwa Lubuskiego; 1.) Marszalkowi Wojewodztwa l,,6dzkiego; V.\) Marszalkowi Wojewodztwa Malopolskiego; 13) Marszalkowi Wojewodztwa Mazowieckiego; 14) Marszalkowi Wojewodztwa Opolskiego; 1 j) Marszalkowi Wojewodztwa Podkarpackicgo; 1 )) Marszalkowi Wojewodztwa Podlaskiego; 1?) Marszalkowi Wojewodztwa Pomorskiego; 1 ^) Marszalkowi Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego; 1 ^) Marszalkowi Wojewodztwa SlEjskiego; 2 )) Marszalkowi Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego; 21) Marszalkowi Wojewodztwa Wielkopolskicgo; 22) Marszalkowi Wojewodztwa Zachodnioporaorskiego; 23) ihstytutowi Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; 24) Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych; 25) Urz^dowi Ochrony Konkurencji i Konsiimentow; 26) Helsiiiskiej Fundacja Praw Czlowieka; 27) Naczelnej Radzie Ixkarskiej; 28) Naczelnej Radzie Picl(;gniarek i Poloznych; 29) Naczelna Rada Aptekarska; 30) Krajowa Rada Diagnostow Labolatoryjnych 21) Polskiemu Towarzystwu Psychologicznemu; :2) Polskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu; : 3) Federacji Zwi^zkow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia i Pomocy Spolecznej; : 4) Paristwowej Agencji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych;,'5) Krajowemu Biuru ds. Przeciwdzialania Narkomanii; : 6) Radzie Krajowcj Federacji Konsumentow; : 7) Sekretariatow! Ochrony Zdrowia KK NSZZ Solidarnosc"; ; 8) Ogolnopolskiemu Porozumieniu Zwi^zkow Zawodowych; - 9) Ogolnopolskiemu Zwiyzkowi Zawodowemu Lekarzy; ' 0) Ogolnopolskiemu Zwi^zkowi Zawodowemu Piel^gniarek i Poloznych; '1) Zwiijzkovvi Pracodawcow Ochrony Zdrowia; 42) Fundacji Batorego; 43) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej; 44) Polskiej Konfederacji Pracodawcow Prywatnych Lewiatan; 45) Zwiazkowi Pracodawcow Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzaleznien; 46) Stowarzyszeniu Zdrowych Miasi Polskich; 47) Stowarzyszeniu Monar; 18) Stowarzyszeniu Samorz^dowych Osrodkow Pomocy Spolecznej FORUM; 19) Fundacji Instytut Spraw Publicznych; )0) Krajowemu Zwiazkowi Zawodowemu Pracownikow Raiownictwa Medycznego; 51) Business Center Club; 52) Federacji Zwii^zkow Pracodawcow Ochrony Zdrowia Porozuniienie Zielonogorskie; 53) Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca; 54) Lubelskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego; 55) Ogolnopolskiemu Zwiazkowi Zawodowemu Ratownikow Mcdycznych; 56) Polskiemu Komitetowi Pomocy Spolecznej; 57) Polskiemu Towarzystwu lligieny Psychicznej; _58} Radzie Krajowcj Federacii Konsumeniow;

17 i, Rada Dzialalnosci Poz)'tku Publicznego; 6(: ) Stowarzyszeniu Ochroriy Zdrowia Psychicznego Wzajemna Pomoc; 6t) Siowarzyszeniu Osob i Rodzin na llzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumiec i Pomoc; 6i) Stowarzyszeniu Osob i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Rozvvoju Psychiatrii Srodowiskovvej Integracji. 62 ) Samodzieliiemu Publiczneinu Szpilalowi Wojewodzkienui w Gorzowie Wielkopolskim, ul, Dckcrta 1, GorzowWlkp.; 64), Specjalistycznenui Psychialrycznemu ZespoJowi Opieki Zdrowotiiej, ul. Aleksandrowska 159, Lodz; ) Centrum Psychiatrycznemu, ul. Sieradzka 3, Warta; 60 Dolnosl^skiemu Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o., Wybrzeze J. Conrada - Korzcniovvskicgo 18, Wroclaw; 6' ') Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Kliniczncniu nr 1 w Lublinie. Klinika Psychiatrii, Oddzial S^dowo-Psychiatryczny, ul, Ghiska 1, Lublin; 61 Szpitalowi Specjalistyczncmu im. dr Jozefa Babinskiego, ul. dr J. Babinskiego 29, Krakow; 6^) Specjalistyczny Psychiatryczny Zespoi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego K^pifiskiego, ul. Kosciuszki 18, Jaroslaw, ramach konsultacji publicznych i opinii projekt rozporz^dzenia, z chwil^ jego przekazania do uzgodnien m ^dzyresortowych, zostat zamieszczony w Biuletynie Informacji Publiczrsej na stronie podmiotowej Mnustcrstwa Zdrowia zgodnie z ustawj z dnia 7 lipca 2005 r. o dziahlnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. h. N 69, poz. 1414, z pozn. zm.) oraz na stronie Rz dowego Centrum Legislacji, zgodnie uchwah Nr 190 Rady Ml Snistr6w z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. z 2013 r. poz. 979). W' ramach konsultacji publicznych Zwifjzek Pracodawcow Opieki Psychiatrycznej i Lcczenia Uzaleznien zwrocil vag^ na obszary zwi<p',ane z realizacj^ srodk6w zabezpieczajjjcych, kwestionowane przez Rzecznika Praw Obywaielskich. \y swietle przekazanych informacji, Rzecznik Praw Obywatelskich podczas kontroli jcdnej zjednostek realizuji cych si odek zapobiegawczy zakwcstionowal zasadnosc tworzenia i realizacji srodkow zabezpieczaj^cych podslawowego zabe )ezpieczenia vv oddzialach psychiatrii s^dowej o podstawowym zabezpieczeniu (kod 4730), wskazuj< c, iz ten SIO' dek zabezpieczajqcy winien bye reaiizovvany w oddzialach ogolnych (kod 4700). Maj^c na wzgl^dzie powyzszc, 7wi /iijzek Pracodawcow Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzaleznieri wnidsl o doprecyzowanie w rozporzj dzcniu azewnictwa oddzialbw realizuj^cych srodki do nazewnictwa zastosowanego w rozporz^dzeniu o swiadczeniach. /.gloszona uwaga jest nie zostala uvvzgl^dniona, albowiem wykracza poza zakres przedmiotowy upowaznienia u stawowego, zawartego w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy. Ponadto, w trakcie prac na przedmiotowym projektem, Rzecznik Praw Obywatelskich zlozyl wniosek do Trybunalu 1^ onstylucyjnego o stwierdzenie niezgodnosci 10 ust. 4 aktualnie obowiijzuj^cego rozporz<}dzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakladovv psychiatrycznych i zakladow leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezpicczajqcych oraz skladu, trybii powotywania i zadah komisji psychiatrycznej do spraw srodkow zabezpieczajijcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 599) z art. 92 ust. Konstytucji RP oraz odpowiednich postanovvieri regulaminu organizacyjno - porzijdkowcgo zakladow wykonuj^cych srodki zibezpieczaj^ce z art. 41 ust. 1, art. 47 vv zwiqzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich 10 ust. 4 zawiera subdelcgacj^ do wydania przcpisow wykonawczych w zakresie, w jakim do ich wydania zostal wy}j}cznie upowazniony minister wlasciwy do.spraw zdrowia w orozuniieniu z Ministrem Sprawiedliwosci, gdyz tresc ww. przepisu wyraznie wskazuje, ze to Minister Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci, powinien okre^lic regulamin organizacyjno - porz^dkowy ykonywania srodkow zabezpieczajcjcych. Jednakzc, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Zdrowia ijaniechal realizacji tego obowi2}zku i swoje kompetencje dotyczqce tej materii przekazat innemu organowi, Dodatkowo, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, materia dotyczj^ca kontroli osobistej, przcwidziana w r;gulaniinic organizacyjno - porzjfdkowy wykonywania srodk6w zabezpieczaj^cych, powinna zostac uregulowana w sposob kompletny na poziomie ustawy, diatego tez nie mozna poszukiwac legitymacji do takiej ingerencji w akcie p odustawowym, jakim jest rozporz dzenie. rowyzszc zastrzezenia zoslaty uwzglfdnione vv przedmiotowym projekcie rozporz^dzenia. Uwag^ do projektu zglosil takze Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ im. prof A. K^pinskiego w Jarostavviu, (otycz^c^ zwi^kszenia liczby iozek na oddziale psychiatrii se dowej o wzmocnionym zabezpieczeniu i ich podzial - 0 dla m<jzczyzn i 20 dia kobiet, ktora rowniez zostaja uwzgl^dniona w projekcie rozporzadzenia. ll'ozostaii adresaci konsultacji publicznych, do ktorych skierowano ww. projekt rozporz^dzania, nie zgtosili uwag. ; uvvagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnien i konsultacji publicznych do rojcktu rozporzjjdzenia zosfal on ponownie przekazany do uzgodnien i konsultacji publicznych. 6. Wptyw' na sektor finansow publicznych Skutki w okresie 10 lat od vvejscia w zycie zmian [vv zl] LacznU Dochody ogolem

18 budzet panslwa J ST pozosia c jednostki (oddzielnie) VVydatii og6lem budget paristwa JST pozost; Saldo (tgotem budzet panstwa JST pozosliile jednostki (oddzieliiie) Zrodte finansowania Dodatli :owe informacje, Projektowana regulacja nie b^dzie miak wplywu na budzet paiistwa. w tym wskazanie zrodel danych i przyj? ych do obliczcn zatozefi 7. Wjply^v na konkurencyjnoic gospodarki i przedsi^biorczosd, w tym fuokcjonowanie przedsifbiorcow oraz na Czas odzin^, obywateli i gospodarstwa domowe pieni^pny an (w mlip z\, ceny sak i e 7- ) le jednostki (oddzielnie) W Llj? ;fciu niepien i^znym Nie dotyczy latach od wejggia. w zycie zmian dufe rzedsi^biorstwa sektor mikro-, maiych i srednich przedsi^biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe dige przedsi^biorstwa sektor mikro-, maiych i srednich przedsi^biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe ^ Skutki laczriie (0-10} Doda jkowe informacje, w tyitj wskazanie zrode danycli i przyjdly ch do obliczen zaloicn Projektowana regulacja nie b?dzie miaia wplywu na konkurencyjnosc gospodarlci i przedsi^biorczosc, w tym na funkcjonowanie przedsi^biorstw oraz na rodzui?, obywateh i gospodarstwa domowe. 8. ^miana obcittzen regulacyjn)^h(wjyi^,c cirnvczv Wpi rfflw /adzane si obci p:eriia poza bezwzgl^dnie wy ganymi przez UE (szczegoly w odwroconcj tabeli zgo dkios.osci). ZT skj- inne; niejszenie iiczby dokumentow z^niejszenie Iiczby procedur -ocenic czasu na zalatwienie spravvy tak nie nie dotyczy zwi^kszenie Iiczby doktmientow zwi^kszenie Iiczby procedur wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy inne:

19 Wprovy; idzanc obcii 7.enia s ^ przystosowane do ich eiekt rotnizacji. tak nic nie dolyczy Komeitarz: brak. 9. Wplyw tia rynck pracy Reguli cje zaproponowane w projekcie rozporz^dzenia nie b^dsj miaiy wptyvvu na rynek pracy. 10. VVply^v na poxostajc obszary H] srokiowisko naturalne O svt uacj a i rozwoj regionalny i' nr e: Omovfienie wplywu O demografia r~1 mienie panstwowe 11. Planovumc wykouanie przeplsdw aktu prawnego inforraatyzacja Kl zdrowie Proiektowana regulacja zawiera rozwij^zania, ktore bqd^ miaty pozytywny wplyw na zdrowie osob umieszczonych w poszczegolnych podnaiotach leczniczych obj<?tych przedniiolow^ ; /amianfj. Projektowane rozporzjidzenie powinno wcjsc w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia. 12. \ / jaki spos6b i kicdy nastj pi cwaluacja efekt6w projektu oraz jakic micrniki zostang; zastosowane? Nie dotyczy 13. Z^l^czniki (istotne dokumenty zrodtowe, badania, analizy itp.) Brak.

/. /] Wfidtug rozdzielnika 1 \/^'^'

/. /] Wfidtug rozdzielnika 1 \/^'^' RPW/68339/2014 P Data.-2014-09-12 ister Zdrowia Warszawa 20U -OiJ- 1 0 MZ-ZP-P-0212-1/LC/14 /. /] Wfidtug rozdzielnika 1 \/^'^' Stosownie do postanowieti uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu. RPW/84850/2014 P Data:2014-11-12 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 4 MZ-ZP-P-0214-1/LC/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowieri uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. -

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl MINISTER ZDROWIA MZ-ZP-P-0212-27594-4/AA/14 RPW/5112/2014 P Data:2014-01-27 Warszawa, 2014-01- 2 3 Wedlug rozdzielnika Stosownie do przepisu 35 i 38 uchwaty Rady Ministrow Nr 190 z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 RPU/15673/2614 P Data:2014-03-04 MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 MZ-UZ-PR-70-33289-2/RZ/14 Stosownie do postanowien 35, 36 i 38 uchwaty nr 190 Rady Ministrdw z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/60091/2015 P Data:2015-07-24 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, 23 'ipca 2015 r. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz DPR-V.02101.4.2015.AP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Data.-2014-01-03'^ MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

2. Q!)lAjt?^SlyO[A^-'^

2. Q!)lAjt?^SlyO[A^-'^ RPU/56383/2015 P Dati:2015-07-13 MINISTER ZDROWIA OZG.50.89.2015/JCM Warszawa, 'in i)' Wedtug rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 ust. 1 uchwaty nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r.

Bardziej szczegółowo

u-<*< Uriitd Ochrony Konkurtocji i Kon>umant6w

u-<*< Uriitd Ochrony Konkurtocji i Kon>umant6w Prezes Urz^du Ochrony Konkurencji i Konsumentow Adam Jasser RPW/17000/2015 P Data:2015-02-26 u-umant6w DDO-022 1( 5 )/15/MGr Warszawa, J'o lutego 2015 r. Wg rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji BON-VIII.02101.2.2015. UK Warszawa, 2015-06 - 1 2 W edług rozdzielnika Stosownie do postanowień Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979)

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW Warszawa, dnia ^J^^ipca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/58000/2014 P Data:2014-08-01 DD2/0301/9/KOI/2014/RD- (^^%p//(c/ Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu RPW/50594/2015 P Data:2015-06-22 Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. MINISTER KULTURYIDZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. Malgorzata Omilanowska DL.022.2-3.2015.TW Pan Szymon Wrd bel Sekretarz Rz^dowej Komisji

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia $ listopada 2012 r. DPR - I - 021-18(2)/JS/BL/M F/2012 Według rozdzielnika Na podstawie przepisów Uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/57334/2014 P Data:2014-07-30 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSEWU.5026.76.2014.AM0 Warszawa3(lipca 2014 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego stosownie do postanowieh uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia.0.5r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 9c w pkt Kodeks karny oraz podmiotów

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 13.04.2015 r.

Data sporządzenia 13.04.2015 r. Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Projekt z dnia 11 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Na podstawie art. 52 ustawy

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. 27 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 czerwca 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia czerwca 05 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c w pkt -3 Kodeks karny oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Projekt 30.09.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika RPW/12532/2014 P Data:2014-02-20 DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14 wg rozdzielnika Stosownie do postanowien 40 Uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 RPM76i829/2014 P Data:2614-08-18 Warszawa, dnia 2014 r. MINISTER SRODOWISKA DP- 0230-88/32304/14/AKO Komisja Wspolna Rz^du i Samofz^du Tetytorialnego Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny Projekt z dnia 11 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządze Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Ministerstwo wiodące:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

MJWziEr. J-uaaaaias SWISS CONTRIBUTION 1 9-07- 2013 GLOWNY INSPEKTOR SANITARNY. \...\!.^'f-^f-o ) WSSE w KATOWICACH ) >

MJWziEr. J-uaaaaias SWISS CONTRIBUTION 1 9-07- 2013 GLOWNY INSPEKTOR SANITARNY. \...\!.^'f-^f-o ) WSSE w KATOWICACH ) > Oata;2013-07-25 RPU/6374/2013 N GLOWNY INSPEKTOR SANITARNY GIS-PZ-PZ-441-164/MW/l 3 Warszawa, dnia ) > WSSE w KATOWICACH MJWziEr ip N?-.;,'* NS-HR; rwg rozdzielnika- '~ - QPK K.., UK, %,GK; KF; J-uaaaaias

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci przebywających za granicą Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. rozporzdzenie przygotowane do skierowania do publikacji w Dzienniku Ustaw ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. o zmianie rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ n z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-49-10 Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Projekt z dnia 28.08.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r. Projekt 15.12.2011r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 24 września 2007 r. USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Prosz^ o przestanie uwag takze w postaci eiektronicznej na adres. Jednoczesnie informuj?, ze projekt rozporzqdzenia jest dost^pny na stronie

Prosz^ o przestanie uwag takze w postaci eiektronicznej na adres. Jednoczesnie informuj?, ze projekt rozporzqdzenia jest dost^pny na stronie RPW/53320/201S ^ Data:2015-07-01 inister Zdrowia Warszawa, OZZ.0212.2.2015/AW (4) Wa rozdzielnika Stosowanie do postanowieri uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. zdnia... L^.W:.^...2011 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. zdnia... L^.W:.^...2011 r. UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia... L^.W:.^....2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Biura Geodezji i Terenow Rolnych w Zielonej Gorze Na podstawie 6 uchwaly

Bardziej szczegółowo

ROZPORZAP ZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia...2013 r.

ROZPORZAP ZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia...2013 r. PROJEKT z dnia 17 grudnia 2012 r. ROZPORZAP ZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia...2013 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Bardziej szczegółowo

Naczelna Rada Piel?gniarek i Potoznych

Naczelna Rada Piel?gniarek i Potoznych NACZELNA IZBA PIEL^GNIAREK I POLOZNYCH Naczelna Rada Piel?gniarek i Potoznych NIPiP-NRPiP-DM.0025.279.2015 Warszawa, dnia 19 sierpnia 2015r. OS Pan Piotr Warczynski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) UZASADNIENIE Przedstawiony projekt rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez RPW/y7935/2014 p Data:2014-04-10 MINISTER ZDROWIA MZ-OZG-079-35099-4/MS/14 Warszawa, 2014-04= 0 7 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowien 36 ust. 1 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Projekt USTAWA z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Art. 1. Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia... 2011 r. Strona znajduje się w archiwum. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MSWIA W SPRAWIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA POLICJI PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO Projekt 09.02.2011

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 lipca 2011 r.

Projekt z dnia 7 lipca 2011 r. Projekt z dnia 7 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Na podstawie art. 13a ust.

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 r' l.j v WOJEWODA SWIETOKRZYSKI Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym IDz.U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo