Pzeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spoftecznym - przeciwdzialanie alkoholizmowi. ,,Znowu rodzina!" Zarzqd Wojew6dztwa t-6d zkieg o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pzeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spoftecznym - przeciwdzialanie alkoholizmowi. ,,Znowu rodzina!" Zarzqd Wojew6dztwa t-6d zkieg o"

Transkrypt

1 Data i miejsce zlozenia oferty (wypelnia organ administracji publicznej) gp 5 p147ef Rr*rruSp6tNtt I ORGAN IZACJ I POZARZADOWEJH ++)/POEIME+q4$4, O KTORYM (.YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 ]$/letnla 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO IOWOLONTARIACIE (Dz. U r. Nr234, poz. 1536)l), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Pzeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spoftecznym - przeciwdzialanie alkoholizmowi. (rodzal zadania publicznego2)),,znowu rodzina!" (tytul zadania publicznego) w okresie od 05 wrze6nia do 30 listopada 2011r. W FORMIE M/SPI ERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1) PRZEZ Zarzqd Wojew6dztwa t-6d zkieg o (organ administracji publicznej) skladana na podstawie pzepis6w dziafu ll rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno$ci po2ytku publicznego i o wolontariacie

2 l. Dane oferenta/eferentsvvtf) 1) nazwa: Stowazyszenie,MONAR" OSrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Sokolnikach 2) forma prawna:o) (X) stowarzyszenie ( ) ko$cielna osoba prawna ( )fundacja ( ) koscielna jednostka organizacyjna () sp6tdzielniasocjalna ()inna... 3) numerw Krajowym Rejestze Sqdowym, w innym rejestze lub ewidencji:5) Nr KRS: ) data wpisu, rejestracji lub utwozenia:6) ) nr Nf P: nr REGON: ) adres: miejscowose: ul.: Kasprowicza 68 dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:d... gmina: Ozork6w powiats) Zgien wojew6dztwo: L6dzkie kod pocztowy: poczta: 7) tel.: faks: ) numer rachunku bankowego:22 124Q nazwa banku: PEKAO S.A. Vll OILOD? 9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/eferent6wl): a) Malgozata Rudnicka b)... c)... 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpo5rednio wykonujqcej zadanie, o kt6rym mowa w ofercie:s) NZOZ"MONAR'ORR w Sokolnikach ul. Kasprowicza 68 tel:

3 11) osoba upowa2niona do skladania wyja5nieri dotyczqcych oferty (imig i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Karofina Proc Tel: U4 12) pzedmiot dziafalnosci po2ytku publicznego: a) dzialalno5d nieodplatna po2ytku publicznego Swietlice Srodowiskowe, punkty informacyjne, konsultacyjne, oddzialy i programy detoksykacyjne, osrodki pobytu dziennego, o6rodki rehabilitacjidla dzieci mlodzie2y, o5rodki rehabilitacjidla os6b dorosnych, o5r. reh., dla os6b z nawrotiami, hostele, telefony zaufania, noclegownie dla os6b uzale2nionych, bezdomnych, matek samotnie wychowujqcych dzieci, osrodki resocjalizacyjne, rewalidacyjne iterapeutyczne, domy iosady dla bezdomnych, osrodki pomocy geriatrycznej i paliatywnej, o5rodki, punkty iprogramy pomocy postpenitencjarnej, programy redukcjiszk6d etc. b) dzianalnos6 odptatna pozytku publicznego Swietlice Srodowiskowe, punkty informacyjne, konsultacyjne, oddzialy i programy detoksykacyjne, osrodki pobytu dziennego, o5rodki rehabilitacjidla dzieci mlodzie2y, osrodki rehabilitacjidla os6b doroslych, o5r. reh., dla os6b z nawrotami, hostele, telefony zaufania, noclegownie dla os6b uzale2nionych, bezdomnych, matek samotnie wychowujqcych dzieci, o5rodkiresocjalizacyjne, rewalidacyjne iterapeutyczne, domy iosady dla bezdomnych, o5rodki pomocy geriatrycznej i paliatywnej, o5rodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej, programy redukcjiszk6d etc. 13) jezeli oferent /ofcreneit) prowadzi/prer*aelzql) dzialalnosd gospodarczq: a) numerwpisu do rejestru pzedsiqbiorc6w... b) pzedmiot dzianalnosci gospodarczej Stowarzyszenie MONAR nie prowadzi dzialalno5ci gospodarczej i nie jest wpisane do Rejestru Pzedsigbiorstw ll. lnfonnacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznei wraz z przytoczeniem podstawy prawneilol Nie dotyczy.

4 lll. Szczeg6lowy zakres Eeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji {. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego OSrodek MONAR w Sokolnikach istnieje od 1982 roku i zajmujqc siq leczeniem, resocjalizacjq i rehabilitacjq os6b uzale2nionych od narkotyk6w pzeciwdziala uzale2nieniom i patologiom spolecznym, wpisujqc siq w okreslone w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o dziafalno6ci po2ytku publicznego i wolontariacie zadania publiczne. Plac6wka Stowarzyszenia,,MONAR" w Sokolnikach prowadzi terapiq w formule spoleczno6ci terapeutycznej, gdzie nacisk kladziony jest nie tylko na utzymanie abstynencji pzez pacjent6w, ale tak2e poprawe jakosci Zycia w trakcie i po opuszczeniu osrodka. Pelne zaleczenie to w definicji MONARU pelna adaptacja spoleczna os6b uzale2nionych, ich powr6t do petnienia r62nych 16l spolecznych, zv,thaszcza w kom6rce rodzinnej i wychowania dzieci, aktywno66 zawodowa, podnoszenie kwalifikacji, rozw6j osobisty i Zycie zgodnie z normami spofecznymi. WartoSd rodziny, odpowiedzialnos6 za wlasne potomstwo ijego dobro, Swiadomo66 negatywnych skutk6w spolecznych wynikajqcych z dysfunkcji w rodzinie dotkniqtej uzale2nieniem, dla os6b pelnoletnich, w du2ej mierze maja wptyw na motywacjq do podjqtej terapii, jej ukoriczenie, a w rezultacie pozwolq na powrot do pelnienia 16l 2yciowych, w spos6b akceptowany spolecznie i redukujqcy zachowania patologiczne. Aby osiqgnq6 ten cel potrzebne sq r62ne formy oddziatywafi: terapeutycznych, wychowawczych, socjalnych. Niniejszy projekt wykracza poza oddziatywania stricte lecznicze, ale biorqc pod uwagg wcze6niejsze doswiadczenia w pracy z osobami uzale2nionymi, mamy nadziejg, 2e efekty, jakie pzyniesie przyczyniq siq w du2ym stopniu na osiqgniqcie przez naszych podopiecznych celu, jakim jest utrzymanie abstynencji i powr6t do spoleczefstwa. 2. Opis potzeb wskazujqcych na konieczno66 wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutk6w

5 Pracujqc z osobami uzaleznionymi ciqgle ukazuje nam sie problem nieprawidlowego funkcjonowania os6b uzaleznionych w systemie rodzinnym (zablokowana komunikacja, brak zaufania do siebie i rodziny, brak poczucia to2samosci). Zadanie,,Znowu rodzina!" zaknada pzeprowadzenie cyklu warsztat6w dotyczqcych umiejgtno6ci psychosponecznych pzeznaezonych dla matek lub ojc6w uzafeznionych od alkoholu lub SPA, objgtych oddziatywaniem NZOZ ORR MONAR oraz dla pacjent6w kt6rzy ukoficzyli pelen cykl terapii i zostali objgci programem readaptacyjnym. wsr6d naszych podopiecznych znajdujq sie osoby, kt6re uczestniczq w terapii wraz z dzieckiem lub dzie6mi, posiadajq dziecko, z kt6rym pozostajq w kontakcie lub chcq odnowi6 kontakt. Zdarzalq siq r6wnie2 pary, kt6re wsp6fnie jako osoby uzalehnione od alkoholu lub SPA, zmagaiq sig z trudami rodzicielstwa, lub czekajq na narodziny potomstwa. Warto pamiqta6, 2e du2a czq56 naszych podopiecznych stoi przed decyzjq zalo2enia rodziny (do tej pory nie widzieli pozytywnych aspekt6w rodzicielstwa, bycia razem). wigkszo66 naszych podopiecznych po skoriczonym programie terapii stacjonarnej, decyduje siq wziq6, udzial w programie postrehabilitacyjnym i zamieszkai w hostelu fundacji Arka w Lodzi lub w Zgierzu. Dla wielu spo6rod tych os6b powr6t do spoleczeristwa jest bardzo trudny. Mo2na powiedzie6,2e ci mlodzi ludzie zaczynajqwszystkod nowa. Zalqcta pzez nas prowadzone z pewno6ciq ulatwiq im start. Wiedza jakq uzyskajq podczas warsztat6w: budowania prawidtowych relacji rodzinnych, pozwolim uniknq6 blgd6w i budowa6 prawidlowe systemy rodzinne. Mamy nadziejq, 2e program pomo2e tak2e uchroni6 ich potomstwo przed popelnieniem bnqd6w rodzic6w. Z naszego do6wiadczenia wynika, 2e wielu podopiecznych naszej placowki (uzaleznionych od alkoholu lub SPA) wywodzi sig z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym. Nalezy pamigta6, 2e problem alkoholizmu jest zjawiskiem powszechnym i wiefopokoleniowym. Czgsto zdarza sig, 2e nasi pacjenci powielajq wzorce swoich rodzin pierwotnych, gdyz tylko takie zna1q. W ich historii uzale2nienia czqsto wida6, 2e byt to proces eskalujqcy o kolejne Srodki psychoaktywne, ale w wigkszosci na podlo2u alkoholowym. Aby wyeliminowa6 efekt,,btgdnego kola" (powielania negatywnych wzorc6w na wlasne potomstwo), wa2ne jest u6wiadomienie nieprawidtowych postaw, relacji i zagro2efi. Szczeg6lny nacisk chcemy takze polo2y6 na problem stosowania pzemocy wobec dzieci i wobec partner6w. Poniewaz w rodzinach wigkszo6ci naszych podopiecznych wystgpowala przemoc, pacjenci powiefajq wyuczony v,tz6r nie wiedzqc, 2e istniejq inne, konstruktywne sposoby radzenia sobie z potomstwem, nawet je6li sprawia ono problemy wychowawcze. Warsztaty maje takze u6wiadomil,2e przemoc to nie tylko bicie, 2e istniejqtakhe rodzaje przemocy bardziej ukrytej, nie a2 tak drastyczne w skutkach, ale nie mniej powazne, odciskajqce piqtno na psychice dziecka. Zliczyt, do nich mozemy chodby przemoc slownq czy zaniedbanie. 3. Opis grup adresat6w zadania publicznego Odbiorcami projektu sq pacjenci objgci oddziafywaniem NZOZ ORR MONAR oraz osoby, kt6re ukoriczyly pefen cykl terapii i zostajq objgte programem readaptacyjnym. W szczeg6lno6ci odbiorcami zadania sq uzaleznione matki i icowie. Zadanie adresowane iest do os6b. kt6re uczestnicza w wraz z

6 dzieckiem lub dzie6mi, posiadajq dziecko, z kt6rym pozostajq w kontakcie lub chcq nawiqzae kontakt. Plac6wka obejmuje opiekq r6wnie2 pary, kt6re wsp6lnie jako osoby uzale2nione od alkoholu lub SPA, zmagajq sig z trudami rodzicielstwa, lub czekajq na narodziny potomstwa. Warto pamigta6, 2e du2a czq66, naszych podopiecznych stoi przed decyzjq zalohenia rodziny (do tej pory nie widzieli pozytywnych aspekt6w rodzicielstwa, bycia razem). 4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycjizwiqzanych z realizaqq zadania publicznego, w szczeg6lno6ci ze wskazaniem w jaki spos6bpnyczyni siq to do podwy2szenia standardu realizacji zadania.lll Nie dotyczy. 5. Informacid, ay w ciqgu ostatnich 5 lat oferenttoferorc.il) otrzymal/ot+46ali! dotacjq na dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizaqq zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re zostafy dofinansowane, organu kt6ry udzielin dofinansowania oraz daty otzymania dotacji.11) Nie dotyczy. 6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacii Cel oq6lnv: Celem og6lnym programu jest stworzenie ok. dwudziesto osobowej grupy utrzymujqcej abstynencjq alkoholowq i od Srodk6w psychoaktywnych majqcej problemy w relacji z dzieckiem w wyniku swojego nalogu, deklarujqcych chg6 poprawy relacjiz dzieckiem i powr6t do rodziny. Cele szczeq6lowe: o Utrzymanie abstynencji i pozostawanie w terapii. Nabycie umiejqtnosci spolecznych w relacjach z rodzinq o Ukazanie uczestnikom, w jaki spos6b uzale2nienie od alkoholu czy SPA wpfywa na rodzinq o Nauka konstruktywnych sposob6w organizacji i spqdzania czasu wolnego z dzieckiem r Podniesienie samooceny i poczucia sprawczosci uczestnik6w projektu, na ich wptyw na relacje w rodzinie o Obni2enie poziomu lgku uczestnik6w programu w planowaniu wsp6lnej przyszlo6ci z dzieckiem o Efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresogennych antiqzanych z

7 wychowywaniem dzieci o USwiadomienie wlasnego potencjalu izdolno5ciw relacjach z dzieckiem o Wypracowanie nowych, prawidtowych wzorc6w wychowania o Nauczenie uzaleznionych rodzic6w efektywnego rozwiqzywania problem6w rodzinnych oraz zwigkszenie ich zaradno6ci zyciowej. Aby osiqgnqc zakladane cele, zaplanowali6my zajqcia informacyjno-edukacyjne i warsztatowe dla uczestnik6w projektu. Zaiecia informacvino - edukacvine ( w formie wykladowej z aktywnym stuchaniem uczestnika) majq na celu przygotowanie,,gruntu" do zajq6, warszatowych, czyli zrozumienia podjqtej tematyki oraz u5wiadomienie prawidtowych wzorc6w postqpow ania z dziedm i. Nasza propozycja jest oddziatywaniem grupowym (liczebnos6 grup: 10 os6b). Zalqcia prowadzone bgdq tak2e w formie warsztatowej, angazujqcej aktywno56 wlasnq uczestnik6w, odwolujqc siq zar6wno do sfery emocjonalnej, jak i poznawczej. Podczas warsztat6w odbiorcy majq mozliwo5d uzyskania wiedzy i przetrenowania nowych umiejgtno5ci, co w du2ym stopniu wptywa na skuteczno5c oddziatywafi w sferze zmiany postaw i zachowafi. Warsztaty maje na celu zwigkszenie wiedzy i umiejgtnosci w relacji rodzic - dziecko, aby wzajemne relacje pozwalaty zar6wno dzieciom jak i rodzicom czerpa6 satysfakcjq i rados6, a pzede wszystkim, aby przestaly by6 Zrodtem napig6 lub wyrzut6w sumienia. Zajqcia zawierae bqdq elementy psychologii rozwojowej dziecka, naukq radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz konkretnych metod reagowania. Ponadto cykl ten ma stuzy6 rodzicom do odzyskania wiary w mo2liwo56 naprawienia zachwianych relacji z dzie6mi. Poznanie i zrozumienie tego, co czuje i prze2ywa dziecko, pozwoli rodzicom czerpad satysfakcje z rodzicielstwa. Wielu spo6rod klient6w naszej plac6wki na skutek mechanizm6w zwiqzanych z uzale2nieniem od alkoholu i innych substancji ma poczucie odcigcia sig od wlasnych emocji i kieruje poczuciem winy lub zado66uczynieniem. Paradoks ich polo2enia polega na splqtaniu chqci wyj6cia z nalogu z ciq2arem kzywd, jakie poczynili swoim bliskim. Zajqcta pomogq tak2e uczestnikom w zdobywaniu konkretnych umiejgtno6ci zyciowych, co pomo2e im efektywnie rozwiqzywa6 problemy rodzinne oraz zwiqkszy zaradno66 2yciowq. 7. Miejsce realizacji zadania publicznego NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKIZDROWOTNEJ STOWARZYSZENIA,,MONAR" OSRODEK REHABILITACYJNO READAPTACYJNY W SOKOLNIKACH. sala terapeutyczna

8 8. Opis poszczeg6lnych dziatafi w zakresie realizacji zadania publicznegol2) Zajecia informacyino - edukacyjne: Podjqte zostane takie tematy jak: 1. Przyczyny trudno6ci wychowawczych wptyw uzale2nionego rodzica na pojawiajqce siq klopoty wychowawcze 2. Warunki prawidlowego rozwoju czlowieka 3. Prawidlowe postawy wychowawcze rodzic6w Cze56 prakwczna (warsztatowa) podzielona zostata na dwie czq6ci z my6lq o rodzicach i dzieciach. Pierwsza czq66 uczy praktycznego postgpowania rodzic6w z dzieckiem. Podjgta zostanie nastgpujqca tematyka: 1. Typv nieprawidlowych kontakt6w rodzice * dziecko - analiza wlasnych kontakt6w z rodzicami, ich wptyw na zaburzenia osobowo6ci oraz rozrv6j uzale2nienia od alkoholu lub SPA - Swiadomo6d zaburzonych kontakt6w rodzic - dziecko i ich wptyw na wlasne potomstwo 2. Skuteczne komunikowanie sie z dzieckiem - komunikacja werbalna i niewerbalna - skrypt psychologiczny - nasz spos6b porozumiewania siq z innymi wyksztalcony w procesie wychowania 3. Przemoc wobec dziecka w rodzinie. prawo rodzinne i opiekuhcze - skutki fizyczne i psychiczne - ich wptyw nazaburzenia w rozwoju - nauka umiejgtno6ci 2yciowych (przedstawienie formalnosci i procedur organ6w sqdowo - opiekuficzych) - nauka pisania wniosk6w np. o odzyskanie praw rodzicielskich, odzyskanie opieki nad dzieckiem oddanym do rodziny zastgpczej, wnioski rozwojowe dla zwiqzk6w toksycznych i patologicznych, wniosek o przyznanie lub podwy2szenie aliment6w, wniosek o dodatek dla matek samotnie wychowujqcych dzieci itp. 4. Konfrontacia z obawami dotvczacvmi pnvszlo1ci - losu dzieci - odbudowa relacjiz dzieckiem - stworzenie nowego zwiqzku z partnerem - znalezienie nowej praca 5. Nauka spqdzania wolneoo czasu z dzieckiem - kreatywne metody spqdzania wolnego czasu z dzieckiem - scenariusze zabaw dla dzieci i mtodziezy - alternatywne sposoby spqdzania wolnego czasu dla mlodego czlowieka Druga czq56 z4gt warsztatowych pozwala na dofqczenia do z4g dzieciom. W praktyce pozwala to zastosowa6 nabyte umiejqtno6ci. Wspolne spqdzanie czasu rodzic6w z dzielmi i stworzenie planu zalee; gry i zabawy w pleneze i w,,domu". Nauka wspolnej organizacji czasu wolnego i umiejqtno5ci planowania czasu wsp6lnych zabaw. Ta czq56 jest szczeg6lnie istotna, poniewa2 dla zdecydowanej wiqkszo5d uczestnik6w projektu bqdq to pierwsze spotkania z dzie6mi, od wielu miesigcy na trzeborc.

9 i czas trwania Zalqcia informacyjno - edukacyjne -jeden prowadzqcy o Grupa I i ll* I odzin - 3 spotkania x 3 godziny Zajqcia warsztatowe dla rodzic6w (osoby uzaleznione) - dw6ch prowadzqcych. Grupa l-2a godzin -5 spotkafi x4 godziny. Grupa ll - 20 godzin - 5 spotkafi x 4 godziny Z$qcia warsztatowe dla dzieci i rodzic6w * dw6ch prowadzqcych r Grupa l-12 godzin-2 spotkaniexg godzin o Grupa L-12 godzin-2 spotkania x6 godzin 9. Harmonogramtt) HARMONOGRAM TAJE1 Zadanie publiczne realizowane w okresie od do Poszczeg6lne dzialania w zakresie realizowanego zadania publicznegora) 1. Zajqcia edukacyjno - informacyjne - I i II grupa Terminy realizacji poszczeg6lnych dzialafi Wrzesiefi 2011 Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za dzialanie w zakresie realizowanego 2. Zajqcita edukacyjno - informacyjne -I i II grupa 3. Zajqcia edukacyjno - informacyjne -I i II grupa Wrzesiefi 2011 Wrzesieri 2011 Warsztat m6wiqcy o nieprawidlowych konta ktach rodzic - dziecko - I grupa Warsztat m6wiqcy o nieprawidlowych kontaktach rodzic - dziecko - II grupa Warsztat skutecznej komunikacji z dzieckiem- I 9rupa Warsztat skutecznej komunikacji z dzieckiem - II Wrzesieri 2011 Wrzesiefi 2011 Wrzesieri 2011 Wrzesiefi 2011 NZOZ ORR,,Monaf 9

10 7. Warsztat: przemoc wobec dziecka, elementy prawa rodzinnego i opiekuriczego- I grupa 8. Warcztat: przemoc wobec dziecka, elementy prawa rodzinnego i opiekuf czego- II grupa 9. Warsztat: konfrontacja z obawami dot. Przyszlo6ci w 2yciu w rodzinie - I grupa 10. Warsztat: konfrontacja z obawami dot. Przyszlo6ci w 2yciu w rodzinie - II grupa 11. Warsztat: Nauka spqdzania wolnego czasu z dzieckiem- I grupa 12. Warsztat: Nauka spqdzania wolnego czasu z dzieckiem- II grupa L2. Zajqcia wa rsztatowe dla dzieci i rodzic6w - I grupa 13. Zajqcia warsztatowe dla dzieci i rodzic6w - II grupa L4. Zajqcia warsztatowe d la dzieci i rodzic6w - I grupa 15. Zajqcia warsztatowe dla dzieci i rodzic6w - II grupa Pafldziernlk 2OtL Paidziernik 2011 Pa2dziernik 2011 Pa2dziernik 2011 Pa2dziernik 2011 Paidziernik 2011 Pafdziernik 2011 Listopad 2011 Listopad 2011 Listopad 2011 Listopad 2011 NZOZ ORR,Monar" NZOZ ORR,,Monar" NZOZ ORR,,Monar" NZOZ ORR,,Monar" NTOZ ORR,,Monar" Wrzesiefi Pa2dziernik Listopad Taiqcia edukacvine Grupa I ill 3 spotkania (3x3 qodzinv) Grupa I ZEqcla wansztatowe 2spotkania (2x4oodzinv) 3spotkania (3x4oodzinv) 2spotkania rodzice+dzieci (2 x 6 qodzin) Grupa ll 2spotkania (2x4oodzinv) 3spotkania (3x4oodzinv) 2spotkania rodzice+dzieci (2 x 6 qodzin) We wze6niu zostanq przeprowadzone zalqcia teoretyczne oraz dwa warsztaty dla rodzic6w. W pa2dzierniku pzeprowadzone zostanq 3 warsztaty dla rodzic6w, w natomiast dwa w kt6rvch udzial wezma rodzice zdziefimi. 10

11 Wszystkie zajgcia odbgdq siq w NZOZ,,MONAR w Sokolnikach ptzy ul. Kasprowicza 68 w Sali terapeutycznej o6rodka,( przy warsztatach rodzice+ dzieci mo2liwe zalqcia w pleneze w poblizu o6rodka). Ka2dy z uczestnik6w wezmie udzial w trzech zajgciach informacyjno - edukacyjnych, ka2de po 3 godziny, piqciu warsztatach po 4 godziny kazdy, oraz dwoch warsztatach rodzice + dzieci, po 6 godzin kazdy. t-qcznie kazdy z uczestnik6 we2mie udzial w 41 godzinach zajg6 ( 9 godzin teoria, 20 godzin warsztaty indywidualne,12 godzin warsztaty zdzieflmi). Doktadne terminy wszystkich z{gt bgdq uzgodnione z kadrq merytorycznq o6rodka, by jak najlepiej wspolgraty z programem terapeutycznym realizowanym w plac6wce. I 0. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5) Probfem uzaleznienia (od alkoholu lub SPA ) jest co raz bardziej widoczny ze wzglqdu na negatywne skutki spoleczne, Zycia w rodzinie, zaniedbafi wychowawczych, narazanie dzieci na zaniedbania wychowawcze, przemoc, nieprawidtowy rozw6j emocjonalny. Nale2y pamiqta6, 2e osoby uzaleznione, na co dziefi pozostaje w nalogu, w wiqkszo6ci przypadkow wykazujq znaczne uposledzenie w sferze spolecznej. Pelnienie rol spotecznych ( ojciec, matka, me Zona, rodzicielstwo, zywiciel rodziny) jest dla os6b uzale2nionych bardzo trudne. Brak umiejqtno5ci w tym zakresie, czgsto prowadzi do frustracji, niskiej samooceny, wyrzut6w sumienia, odcinanie siq od realnych problem6w lub zaakceptowanie zachowafi razqcych w rodzinie. Wiele os6b nie szuka nawet pomocy, poniewaz nie majq odniesienia do prawidlowych zachowafi spdecznych. Czgsto sq nie6wiadome konsekwencji swojego dzialania i jego wptywu na irycie w spoleczefistwie. Poprzez pokoleniowe, powielanie funkcjonowania rodzin dotkniqtych uzaleznieniem, trudno znalete odniesienie do poprawnego funkcjonowania, czy starafi do zlagodzenia negatywnych skutk6w uzale2nienia np. na zycie w rodzinie, wychowanie dzieci. Projekt,,Znowu Rodzina" w duzej mierze ma szanse na tagodzenie ujemnych, negatywnych skutkow w sferze spolecznej, poniewaz kierowany jest do os6b uzale2nionych, kt6re ze wzglqdu na nal6g, wtasne deficyty i zaniedbania w sferze emocjonalnej i spotecznej, wychodzq poza wszelkie obowiqzujace normy w 2yciu na co dziefi. Brak utrwalonych warto6ci ( szacunek, rodzina, bezpieczefistwo, odpowiedzialno66), wiedzy dot. mechanizm6w przyczynowo- skutkowych swoich dzialah, bardzo czqsto, w du2ej mierze, negatywnie wptywa na rodzinq. Dzieci ze zwiqzk6w toksycznych ( dot. uzaleznienia jednego lub obojga rodzic6w) poza tym, 2e powielajq wzorce i zachowania swoich rodzic6w, to szkody w ich rozwoju emocjonalnym, czqsto powodujq du2e problemy w przestrzeganiu obowiqzujacych norm spotecznych, prawnych, itp. Rodzice uzaleznieni, podejmujqcy walkg z nalogiem, czqsto swoje 2ycie w rodzinie traktujq jako wyrzut sumienia. Nie potrafiq naprawi6 swoich relacji, nie wiedzq gdzie popelnili btqd. Obawa przed trudno6ciami, przykrymi emocjami, wyrzuty sumienia, powodujq nawroty choroby uzaleznieniowej. Okazuje siq, 2e osoby uzaleznione pr6cz wsparcia terapeutycznego, traktujqcego stricte o natogu, potrzebujq wsparcia w pracy nad deficytami w sfeze spolecznej, a ie nam doswiadczenie. zwlaszcza w komorce rodzinnei. Umiei 11

12 pracy nad polepszeniem relacji w rodzicie, kontaktu z dzieckiem, zadbanie i uregulowanie prawne spraw rodzinnych, nadaje naszym podopiecznym sens 2ycia, budzi pozytywne emocje i uczucia, zawiqz$e wiqzi, co niewqtpliwie jest jednym z wa2nych element6w przy trwatym utrzymaniu abstynencji. Rezultaty miekkie: o Utrwaleniefekt6w terapii, utrzymanie abstynencji alkoholowej i SPA o Pokazanie wptywu uzaleznienia od alkoholu czy SPA na relacje w rodzinie r Nauczenie uczestnik6w nowych, konstruktywnych sposob6w radzenia sobie w sytuacjach trudnych w codziennym 2yciu z dzieckiem lub w czasie kontakt6w z nim o Poznanie i zrozumienie tego, co czuje i prze2ywa dziecko pozwoli rodzicom czerpad satysfakcj q z rodztcielstwa. Zwiekszenie wiedzy i umieiqtno6ci w zakresie relacji rodzic - dziecko. Wzmacnianie SwiadomoSci proces6w dzieiqcych sie w naszych relacjach z dzieckiem. Zdobycie umieiqtno6ci odkrywania, czego potrzebujemy, aby funkcjonowa6 w relacji z dzieckiem na wy2szym poziomie. Zdobycie umiejgtno6ci znajdowania nowych rozwiqzafi dla powtarzaiqcych siq trudnosci ikonflikt6w o Pomoc uzale2nionym rodzicom w efektywnym rozwiqzywaniu problem6w rodzinnych oraz w zwiqkszeniu ich zaradno6ci 2yciowej o Nabycie umieiqtno6ci spqdzania wolnego czasu rodzica z dzieckiem o U6wiadomienie wtasnego potencjalu o Obni2enie poziomu lgku uczestnik6w programu dotyczqce przyszlosci ich dzieci i wzajemnych relacji o Rozw6j osobisty. Nabycie umiejgtnosci zdystansowania do siebie i otwarcia na nowe do6wiadczenia. Lepsze przygotowanie do programu postrehabilitacyjnego i/lub podiqcia samodzielnego 2ycia po ukoriczeniu leczenia e Mniejszaliczba os6b poddaiqca sig nawrotom choroby Rezultatv twarde:. Szacujemy, ze okolo 20 os6b (grupa w o6rodku jest rotacyjna) otrzyma wsparcie w nabywaniu nowych umiejqtno6ci wychowawczych o ka2dy z uczestnik6w programu ma mo2liwo6i skorzystad z 32 godzin zalee warsztatowych, 9 godzin zeee informacyjno - edukacyjnych o ok. 20 os6b otrzyma wsparcie w utrzymaniu abstynencji alkoholowej i SPA Warto66 dodana proiektu: o stworzenie nowatorskiego programu dla os6b pelnoletnich, uzaleznionych od alkoholu lub SPA, borykajqcych siq z problemami rodzinnymi. rozszerzenie oferty merytorycznej o6rodka o opracowane i zweryfikowane w praktyce scenariusze zaiq6, z problematyki wychowania dla kolejnych os6b podejmujqcych leczenie w o6rodku. o zwiekszenie umieiqtnosci, nabycie doswiadczenia kadry merytorycznej o6rodka w prowadzeniu zajq6 warsztatowych. t2

13 lv. Kal ku lacia przewidywanych koszt6w realazacj i zada nia publ icznego 1. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w: Lp. Rodzaj koszt6w'"' Koszty merytoryczne'-' po stronie NZOZ,,MONAR" 1) zajqcia edukacyjne (edna osoba prowadzqca) v ọ A o g!t o{.) o s q N B 3 o ia o E E o N o Y 5 a.g E (! N E o d Godz. Koszt calkowity (w zf) 45 z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zl) 45 zte{,oz finansowych Srodk6w wlasnych, Srodk6w z innych 2r6del, wtym wplat i optat adresat6w zadania 17, publicznego''' (w zl) Koszt do pokrycia z wkladu osobowego, w tym pracy spobcznej czlonk6w iswiadczef wolontariuszy (wzl) 2lzajqcia warsztatowe {oro6li (2 grupy po 5 80 warsztat6w po 4 godzx 2 osoby prowadzqce) 7 Godz ) zajqcia warcztatowe - z dziedmi (2 grupy po 48 2 warsztaty po 6 godz. x 2 osoby prowadzqce) 7 Godz tl ill IV Koszty obslugi"' zadania publicznego, w tym koszty adminislracyjne po stronie NZOZ "MOMR"): 'l) obsluga fin.- ksiggowa 2) Koszty utzynania Sali 3) Materialy do prowadzenia zajqd i dokumentacji 4) Art. Spozywcze (poczgstunek podczas truvania zaied) Inne koszty, w tym kosztywyposaienia i promocji po stronie... (nazwa Oferenta)lg) : 1)... 2\. Og6lem: Projekt Projekt Projekt Projekt ' Przewidywane tr6dla finansowania zadania publicznego 1 Wnioskowana kwota dotacji ,110/o t3

14 2 Srodki fi nansowe wliasne ") 3 Srodkifinansowe z innych?;.ooa og6lem (Srodkifinansowe wymienione w pkt )"' 3.1 wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznego' " 3.2 $rodki finansowe z innych 2r6del publicznych (w szczeg6lnosci: dotacje ,89%..4..o/o -. zl...o/o z bud2etu paristwa lub bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego, funduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych) "'.. zl...o/o 3.3 pozostale" 4 \Nklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna.. zl...o/o czlonk6w).. zl...o/o 5 Og6tem (Srodki wymienione w pkt 1-4) % 3. Finansowe $rodki z innych 2r6det publicznych2ll Nazwa organu administracji publicznej lub innejednostki sektora fi nans6w publicznych Kwota Srodk6w (w zl) lnformacja o tym, czy wniosek (oferta) o pzyznanie Srodk6w zostal (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy te2 nie zostal(-a) jeszcze rozoatrzonv(-a) TAK/NIE" Termin rozpatzenia w pzypadku wniosk6w (ofert) nierozpatzonych do czasu zlo2enia niniejszej oferty TAK/NIE" TAI(NIE" TAI(NIE', Uwagi, kt6re mogq mied znaczenie przy ocenie kosztorysu: V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego 1. Zasoby kadrowe przewidyrrvane do wykozystania pzy realizaqizadania publicznego22) Aleksandra Raiska - psycholog, I lat wsp6tpracuje z grupq teatralnq,,sr6dmiejskie Forum Kultury" w Lodzi, 4 lata prowadzi zajecia teatralne w t-dk w Lodzi, posiada dyplom I Stopnia Dramy. Ukoficzyta szkolenie z zakresu arteterapii w Instytucie t4

15 Ericsonowskim w t-odzi., wspolautor p rojektu. Paulina Miller - psycholog, cergfikowany specjalista terapii uzale2niefi, 17-letnie doswiadczenie w pracy z osobami uzale2nionymi, do6wiadczenie w pracy warsztatowej, wspolautor projektu Karofina Proc - promotor zdrowia, certyfikowany specjalista terapii uzale2niefi, z 8 - letnim do5wiadczeniem w pracy z osobami uzale2nionymi, autorka i prowadzqca wa rsztaty a ktywizacj i zawod owej, ws p6ta uto r p rojektu. Wszystkie te osoby prowadzily jul warsztaty konstruktywnych zachowafi w o$rodku. Te do6wiadczenia pozwolily na skorygowanie wadliwych i wypracowanie skutecznych sposob6w oddziatywania na grupe oraz zwigkszenie atrakcyjno5ci dzialafi i ich efektywno6ci. Zalqcia warsztatowe prowadzi6 bqdzie kadra do6wiadczona w pracy z osobami uzale2nionymi, znalqca specyfikq grupy, jej oczekiwania i potrzeby. CzqS6 z realizator6w proiektu to autozy i prowadzqcy wiele zajq6, psychoedukacyjnych dla mtodzie2y, student6w, pedagog6w i osob uzale2nionych: 2. Zasoby rzeczowe oferenta/ofercnt6wl) pzewidywane do wykozystania przy realizacji zadania23) - o5rodek dysponuje salq terapeutycznq pzystosowanq do prowadzenia zajq6 warsztatov'rych. Sala jest w dobrym stanie technicznym, gwarantujqcym wla6ciwe wykonanie zadania. - materialy do warsztat6w: dtugopisy, mazaki, papier do tablicy, markery, kartony, papier do pisania, farby, kredki, zabawki potrzebne do gier plenerowych - materiaty potrzebne do prowadzenia dokumentacji programu (tonery, papier, eksploatacja sprzqtu, komputer, skaner, ksero, dostqp do Internetu etc' - herbata, kawa i maly poczgstunek dla uczestnik6 warsztat6w. 3. Dotychczasowe do5wiadczenia w realizacji zadari publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kt6re z tych zadafi realizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publicznq). Kadra merytoryczna osrodka od wielu lat prowadzi zalqcia w formie warsztatowej jak i wykladowej, zar6wno dla pacjent6w o6rodka, jak i na zlecenie innych organizacji dla innych odbiorc6w (np. warsztaly z zakresu profilaktyki uzale2niefi dla uczni6w, student6w, dla nauczycieli, rodzic6w rnlodzie2y zagro2onej narkomaniq lub zabytaiqcej SPA szkodliwie, warsztaty przeciwdziatania przemocy dla stuzb wigziennych, pedagogow etc, zajqcia z zakresu redukcji szkod t zagroilefi an tiqzany ch z uzalehn ie n iem d I a stuzb m u nd u rowych. ) W plac6wce organizowane byty warsaaty z obszaru promocji zdrowia na temat Wa /, STP - realizowane w ramach kontraktu z NFZ, warsztaty ekologiczne prowadzone przez wolontariuszkq w ramach sta2u studenckiego. Dla pacjent6w w koficowym etapie leczenia organizowane sq warsztaty aktywizacji zawodowej, realizowane we wsp6lpracy z Fundacjq ARI(A. 15

16 W roku 2008, 2009 iw 2010, dzigki dotacji RCPS w t-odzi przeprowadzili5my cykl warsztat6w konstruktywnych zachowafi, kt6re po zweryfikowaniu w praktyce stanowiq podstawq niniejszego projektu. Grupa leczqcych sig jest grupq rotacyinq i ka2dego roku pojawiaiq sig nowe osoby, kt6re powinny skorzystad z tej oferty, by skuteczniej poradzid sobie z uzale2nieniem i lepiej przygotowa6 do Zycia w trze2wo6ci. Projekt warsztat6w,,znowu rodzina!" dopelni ofertq naszej plac6wki, poniewa2 pacjenci borykajq siq nie tylko z chorobq uzaleznieniowq, ale tak2e pohzebujq pomocy w odbudowaniu relacji rodzinnych (np. z dzieckiem). 4. Informacja, &y oferenvsfereneil) pzewiduje(-q) zlecad realizacjg zadania publicznego w trybie, okt6rym mowawart. 16 ust.7 ustawy dnia24 kwietnia2003 r. odzialalnosci po2ytku publicznego io wolontariacie. Nie przewidujemy zlecania realizacji zadania publicznego w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust.7 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalno6ci pozytku publicznego i wolontariacie. O6wiadczam (-y), ze: 1) proponowane zadanie publiczne w calo3ci miesci sig w zakresie dzialalnosci po2ytku publicznego oferenta/erfe*ent5wl ); 2) w ramach skladanejoferty pzewidujemypebierenie/niepobieraniel) opfat od adresat6w zadania; 3) oferenve{ersssil) lesusql) zwiqzany(-ni) niniejszq ofertq do dnia 30 listopada 2011; 4) w zakresie zwiqzanym z otwarlym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, pzetwazaniem i pzekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotyczq, zlo?yly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926, zp62n. zm.), 5) oferenueferenel) skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega (+q)lzel g+iq}1) z oplacaniem nale2no5ci z tytulu zobowiqzafi podatkowych/sktadek na ubezpieczen ia spolecznel); 6) dane okre5lone w czgsci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym/uda eiwq e,rigene#); 7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. l6

ek:s,p Wycieczka z elementami edukacji na trasie tr-6dz - Warszawa- tr-6dz (tytul zadania) W okresie od 16 siemnia 2011r. do 31 siemnia 2011r. roku.

ek:s,p Wycieczka z elementami edukacji na trasie tr-6dz - Warszawa- tr-6dz (tytul zadania) W okresie od 16 siemnia 2011r. do 31 siemnia 2011r. roku. OFERTA REALIZACJI ZAD PCLS Ki r S"t'c'v,JAi1.z'l s : r!'j I E Fi f ' J,..i,_,. 0ri0B Z Llir0gl[liEijlElr4 UL4ytii.i)',i r r,;!{'.fi.cl y.,l-'i--r[-tz! ie:i. {-i*!l liii ili: g4?234t-(:riz, ul. Ka;icjsivsil::

Bardziej szczegółowo

Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO')

Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO') OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ii l:j'i i tl i'i,.'i i- l'{ ;- (.-- i: I i i}. i-l r;i ii{ } i.i I i' r' i'l :;'i i- i: il::ii i:.j \'. i -QD):.i Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji

Bardziej szczegółowo

~J 1~Ll.Q;-r s roill u. BOP-lO OFERTA. OFERTA/OFERT,". WSPÓT,N A l-1

~J 1~Ll.Q;-r s roill u. BOP-lO OFERTA. OFERTA/OFERT,. WSPÓT,N A l-1 ~J 1~Ll.Q;-r s roill u LT 0 L~-5\'1lU( l] Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +48 91 4245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl GKS HUTNIK

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych)

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLECKA OLECKO 2013 OFERTA REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY INFORMUJE:

WÓJT GMINY INFORMUJE: WÓJT GMINY INFORMUJE: Na podstawie art.19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie - Dz.U. z 21 nr 234 poz. 1536- brzmienie od 1 stycznia 213, zamieszcza się Ofertę złożoną

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) BOP-1... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*). (data i miejsce złożenia oferty - wypełnia organ administracji publicznej) BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

2015-04- 02 Uj'a Wpfywu,

2015-04- 02 Uj'a Wpfywu, OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEG^Pnalny Osrodek ;-o!ii:vki Spofecznei w Opoli 2015-04- 02 Uj'a Wpfywu, Burner Oz f Data i miejsceoz&nia-oferty (wypetnia organ administracji publicznej' OFERTA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Krapkowice 2015 Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) )

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) ) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Lidzbark Warmiński 26.06.2012 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego)

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Komentarz [BP1]: Niepotrzebne skreślić (przypis nr 1 w ofercie) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or.0050.13.201s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2))

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2)) l] Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1.70-456 Szczecin tel. +43 91 4245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl Fundacja "Fv:rum GRYF" ul. Niemierzynska 27 B/19

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo