Pzeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spoftecznym - przeciwdzialanie alkoholizmowi. ,,Znowu rodzina!" Zarzqd Wojew6dztwa t-6d zkieg o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pzeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spoftecznym - przeciwdzialanie alkoholizmowi. ,,Znowu rodzina!" Zarzqd Wojew6dztwa t-6d zkieg o"

Transkrypt

1 Data i miejsce zlozenia oferty (wypelnia organ administracji publicznej) gp 5 p147ef Rr*rruSp6tNtt I ORGAN IZACJ I POZARZADOWEJH ++)/POEIME+q4$4, O KTORYM (.YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 ]$/letnla 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO IOWOLONTARIACIE (Dz. U r. Nr234, poz. 1536)l), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Pzeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spoftecznym - przeciwdzialanie alkoholizmowi. (rodzal zadania publicznego2)),,znowu rodzina!" (tytul zadania publicznego) w okresie od 05 wrze6nia do 30 listopada 2011r. W FORMIE M/SPI ERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1) PRZEZ Zarzqd Wojew6dztwa t-6d zkieg o (organ administracji publicznej) skladana na podstawie pzepis6w dziafu ll rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno$ci po2ytku publicznego i o wolontariacie

2 l. Dane oferenta/eferentsvvtf) 1) nazwa: Stowazyszenie,MONAR" OSrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Sokolnikach 2) forma prawna:o) (X) stowarzyszenie ( ) ko$cielna osoba prawna ( )fundacja ( ) koscielna jednostka organizacyjna () sp6tdzielniasocjalna ()inna... 3) numerw Krajowym Rejestze Sqdowym, w innym rejestze lub ewidencji:5) Nr KRS: ) data wpisu, rejestracji lub utwozenia:6) ) nr Nf P: nr REGON: ) adres: miejscowose: ul.: Kasprowicza 68 dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:d... gmina: Ozork6w powiats) Zgien wojew6dztwo: L6dzkie kod pocztowy: poczta: 7) tel.: faks: ) numer rachunku bankowego:22 124Q nazwa banku: PEKAO S.A. Vll OILOD? 9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/eferent6wl): a) Malgozata Rudnicka b)... c)... 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpo5rednio wykonujqcej zadanie, o kt6rym mowa w ofercie:s) NZOZ"MONAR'ORR w Sokolnikach ul. Kasprowicza 68 tel:

3 11) osoba upowa2niona do skladania wyja5nieri dotyczqcych oferty (imig i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Karofina Proc Tel: U4 12) pzedmiot dziafalnosci po2ytku publicznego: a) dzialalno5d nieodplatna po2ytku publicznego Swietlice Srodowiskowe, punkty informacyjne, konsultacyjne, oddzialy i programy detoksykacyjne, osrodki pobytu dziennego, o6rodki rehabilitacjidla dzieci mlodzie2y, o5rodki rehabilitacjidla os6b dorosnych, o5r. reh., dla os6b z nawrotiami, hostele, telefony zaufania, noclegownie dla os6b uzale2nionych, bezdomnych, matek samotnie wychowujqcych dzieci, osrodki resocjalizacyjne, rewalidacyjne iterapeutyczne, domy iosady dla bezdomnych, osrodki pomocy geriatrycznej i paliatywnej, o5rodki, punkty iprogramy pomocy postpenitencjarnej, programy redukcjiszk6d etc. b) dzianalnos6 odptatna pozytku publicznego Swietlice Srodowiskowe, punkty informacyjne, konsultacyjne, oddzialy i programy detoksykacyjne, osrodki pobytu dziennego, o5rodki rehabilitacjidla dzieci mlodzie2y, osrodki rehabilitacjidla os6b doroslych, o5r. reh., dla os6b z nawrotami, hostele, telefony zaufania, noclegownie dla os6b uzale2nionych, bezdomnych, matek samotnie wychowujqcych dzieci, o5rodkiresocjalizacyjne, rewalidacyjne iterapeutyczne, domy iosady dla bezdomnych, o5rodki pomocy geriatrycznej i paliatywnej, o5rodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej, programy redukcjiszk6d etc. 13) jezeli oferent /ofcreneit) prowadzi/prer*aelzql) dzialalnosd gospodarczq: a) numerwpisu do rejestru pzedsiqbiorc6w... b) pzedmiot dzianalnosci gospodarczej Stowarzyszenie MONAR nie prowadzi dzialalno5ci gospodarczej i nie jest wpisane do Rejestru Pzedsigbiorstw ll. lnfonnacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznei wraz z przytoczeniem podstawy prawneilol Nie dotyczy.

4 lll. Szczeg6lowy zakres Eeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji {. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego OSrodek MONAR w Sokolnikach istnieje od 1982 roku i zajmujqc siq leczeniem, resocjalizacjq i rehabilitacjq os6b uzale2nionych od narkotyk6w pzeciwdziala uzale2nieniom i patologiom spolecznym, wpisujqc siq w okreslone w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o dziafalno6ci po2ytku publicznego i wolontariacie zadania publiczne. Plac6wka Stowarzyszenia,,MONAR" w Sokolnikach prowadzi terapiq w formule spoleczno6ci terapeutycznej, gdzie nacisk kladziony jest nie tylko na utzymanie abstynencji pzez pacjent6w, ale tak2e poprawe jakosci Zycia w trakcie i po opuszczeniu osrodka. Pelne zaleczenie to w definicji MONARU pelna adaptacja spoleczna os6b uzale2nionych, ich powr6t do petnienia r62nych 16l spolecznych, zv,thaszcza w kom6rce rodzinnej i wychowania dzieci, aktywno66 zawodowa, podnoszenie kwalifikacji, rozw6j osobisty i Zycie zgodnie z normami spofecznymi. WartoSd rodziny, odpowiedzialnos6 za wlasne potomstwo ijego dobro, Swiadomo66 negatywnych skutk6w spolecznych wynikajqcych z dysfunkcji w rodzinie dotkniqtej uzale2nieniem, dla os6b pelnoletnich, w du2ej mierze maja wptyw na motywacjq do podjqtej terapii, jej ukoriczenie, a w rezultacie pozwolq na powrot do pelnienia 16l 2yciowych, w spos6b akceptowany spolecznie i redukujqcy zachowania patologiczne. Aby osiqgnq6 ten cel potrzebne sq r62ne formy oddziatywafi: terapeutycznych, wychowawczych, socjalnych. Niniejszy projekt wykracza poza oddziatywania stricte lecznicze, ale biorqc pod uwagg wcze6niejsze doswiadczenia w pracy z osobami uzale2nionymi, mamy nadziejg, 2e efekty, jakie pzyniesie przyczyniq siq w du2ym stopniu na osiqgniqcie przez naszych podopiecznych celu, jakim jest utrzymanie abstynencji i powr6t do spoleczefstwa. 2. Opis potzeb wskazujqcych na konieczno66 wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutk6w

5 Pracujqc z osobami uzaleznionymi ciqgle ukazuje nam sie problem nieprawidlowego funkcjonowania os6b uzaleznionych w systemie rodzinnym (zablokowana komunikacja, brak zaufania do siebie i rodziny, brak poczucia to2samosci). Zadanie,,Znowu rodzina!" zaknada pzeprowadzenie cyklu warsztat6w dotyczqcych umiejgtno6ci psychosponecznych pzeznaezonych dla matek lub ojc6w uzafeznionych od alkoholu lub SPA, objgtych oddziatywaniem NZOZ ORR MONAR oraz dla pacjent6w kt6rzy ukoficzyli pelen cykl terapii i zostali objgci programem readaptacyjnym. wsr6d naszych podopiecznych znajdujq sie osoby, kt6re uczestniczq w terapii wraz z dzieckiem lub dzie6mi, posiadajq dziecko, z kt6rym pozostajq w kontakcie lub chcq odnowi6 kontakt. Zdarzalq siq r6wnie2 pary, kt6re wsp6fnie jako osoby uzalehnione od alkoholu lub SPA, zmagaiq sig z trudami rodzicielstwa, lub czekajq na narodziny potomstwa. Warto pamiqta6, 2e du2a czq56 naszych podopiecznych stoi przed decyzjq zalo2enia rodziny (do tej pory nie widzieli pozytywnych aspekt6w rodzicielstwa, bycia razem). wigkszo66 naszych podopiecznych po skoriczonym programie terapii stacjonarnej, decyduje siq wziq6, udzial w programie postrehabilitacyjnym i zamieszkai w hostelu fundacji Arka w Lodzi lub w Zgierzu. Dla wielu spo6rod tych os6b powr6t do spoleczeristwa jest bardzo trudny. Mo2na powiedzie6,2e ci mlodzi ludzie zaczynajqwszystkod nowa. Zalqcta pzez nas prowadzone z pewno6ciq ulatwiq im start. Wiedza jakq uzyskajq podczas warsztat6w: budowania prawidtowych relacji rodzinnych, pozwolim uniknq6 blgd6w i budowa6 prawidlowe systemy rodzinne. Mamy nadziejq, 2e program pomo2e tak2e uchroni6 ich potomstwo przed popelnieniem bnqd6w rodzic6w. Z naszego do6wiadczenia wynika, 2e wielu podopiecznych naszej placowki (uzaleznionych od alkoholu lub SPA) wywodzi sig z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym. Nalezy pamigta6, 2e problem alkoholizmu jest zjawiskiem powszechnym i wiefopokoleniowym. Czgsto zdarza sig, 2e nasi pacjenci powielajq wzorce swoich rodzin pierwotnych, gdyz tylko takie zna1q. W ich historii uzale2nienia czqsto wida6, 2e byt to proces eskalujqcy o kolejne Srodki psychoaktywne, ale w wigkszosci na podlo2u alkoholowym. Aby wyeliminowa6 efekt,,btgdnego kola" (powielania negatywnych wzorc6w na wlasne potomstwo), wa2ne jest u6wiadomienie nieprawidtowych postaw, relacji i zagro2efi. Szczeg6lny nacisk chcemy takze polo2y6 na problem stosowania pzemocy wobec dzieci i wobec partner6w. Poniewaz w rodzinach wigkszo6ci naszych podopiecznych wystgpowala przemoc, pacjenci powiefajq wyuczony v,tz6r nie wiedzqc, 2e istniejq inne, konstruktywne sposoby radzenia sobie z potomstwem, nawet je6li sprawia ono problemy wychowawcze. Warsztaty maje takze u6wiadomil,2e przemoc to nie tylko bicie, 2e istniejqtakhe rodzaje przemocy bardziej ukrytej, nie a2 tak drastyczne w skutkach, ale nie mniej powazne, odciskajqce piqtno na psychice dziecka. Zliczyt, do nich mozemy chodby przemoc slownq czy zaniedbanie. 3. Opis grup adresat6w zadania publicznego Odbiorcami projektu sq pacjenci objgci oddziafywaniem NZOZ ORR MONAR oraz osoby, kt6re ukoriczyly pefen cykl terapii i zostajq objgte programem readaptacyjnym. W szczeg6lno6ci odbiorcami zadania sq uzaleznione matki i icowie. Zadanie adresowane iest do os6b. kt6re uczestnicza w wraz z

6 dzieckiem lub dzie6mi, posiadajq dziecko, z kt6rym pozostajq w kontakcie lub chcq nawiqzae kontakt. Plac6wka obejmuje opiekq r6wnie2 pary, kt6re wsp6lnie jako osoby uzale2nione od alkoholu lub SPA, zmagajq sig z trudami rodzicielstwa, lub czekajq na narodziny potomstwa. Warto pamigta6, 2e du2a czq66, naszych podopiecznych stoi przed decyzjq zalohenia rodziny (do tej pory nie widzieli pozytywnych aspekt6w rodzicielstwa, bycia razem). 4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycjizwiqzanych z realizaqq zadania publicznego, w szczeg6lno6ci ze wskazaniem w jaki spos6bpnyczyni siq to do podwy2szenia standardu realizacji zadania.lll Nie dotyczy. 5. Informacid, ay w ciqgu ostatnich 5 lat oferenttoferorc.il) otrzymal/ot+46ali! dotacjq na dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizaqq zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re zostafy dofinansowane, organu kt6ry udzielin dofinansowania oraz daty otzymania dotacji.11) Nie dotyczy. 6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacii Cel oq6lnv: Celem og6lnym programu jest stworzenie ok. dwudziesto osobowej grupy utrzymujqcej abstynencjq alkoholowq i od Srodk6w psychoaktywnych majqcej problemy w relacji z dzieckiem w wyniku swojego nalogu, deklarujqcych chg6 poprawy relacjiz dzieckiem i powr6t do rodziny. Cele szczeq6lowe: o Utrzymanie abstynencji i pozostawanie w terapii. Nabycie umiejqtnosci spolecznych w relacjach z rodzinq o Ukazanie uczestnikom, w jaki spos6b uzale2nienie od alkoholu czy SPA wpfywa na rodzinq o Nauka konstruktywnych sposob6w organizacji i spqdzania czasu wolnego z dzieckiem r Podniesienie samooceny i poczucia sprawczosci uczestnik6w projektu, na ich wptyw na relacje w rodzinie o Obni2enie poziomu lgku uczestnik6w programu w planowaniu wsp6lnej przyszlo6ci z dzieckiem o Efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresogennych antiqzanych z

7 wychowywaniem dzieci o USwiadomienie wlasnego potencjalu izdolno5ciw relacjach z dzieckiem o Wypracowanie nowych, prawidtowych wzorc6w wychowania o Nauczenie uzaleznionych rodzic6w efektywnego rozwiqzywania problem6w rodzinnych oraz zwigkszenie ich zaradno6ci zyciowej. Aby osiqgnqc zakladane cele, zaplanowali6my zajqcia informacyjno-edukacyjne i warsztatowe dla uczestnik6w projektu. Zaiecia informacvino - edukacvine ( w formie wykladowej z aktywnym stuchaniem uczestnika) majq na celu przygotowanie,,gruntu" do zajq6, warszatowych, czyli zrozumienia podjqtej tematyki oraz u5wiadomienie prawidtowych wzorc6w postqpow ania z dziedm i. Nasza propozycja jest oddziatywaniem grupowym (liczebnos6 grup: 10 os6b). Zalqcia prowadzone bgdq tak2e w formie warsztatowej, angazujqcej aktywno56 wlasnq uczestnik6w, odwolujqc siq zar6wno do sfery emocjonalnej, jak i poznawczej. Podczas warsztat6w odbiorcy majq mozliwo5d uzyskania wiedzy i przetrenowania nowych umiejgtno5ci, co w du2ym stopniu wptywa na skuteczno5c oddziatywafi w sferze zmiany postaw i zachowafi. Warsztaty maje na celu zwigkszenie wiedzy i umiejgtnosci w relacji rodzic - dziecko, aby wzajemne relacje pozwalaty zar6wno dzieciom jak i rodzicom czerpa6 satysfakcjq i rados6, a pzede wszystkim, aby przestaly by6 Zrodtem napig6 lub wyrzut6w sumienia. Zajqcia zawierae bqdq elementy psychologii rozwojowej dziecka, naukq radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz konkretnych metod reagowania. Ponadto cykl ten ma stuzy6 rodzicom do odzyskania wiary w mo2liwo56 naprawienia zachwianych relacji z dzie6mi. Poznanie i zrozumienie tego, co czuje i prze2ywa dziecko, pozwoli rodzicom czerpad satysfakcje z rodzicielstwa. Wielu spo6rod klient6w naszej plac6wki na skutek mechanizm6w zwiqzanych z uzale2nieniem od alkoholu i innych substancji ma poczucie odcigcia sig od wlasnych emocji i kieruje poczuciem winy lub zado66uczynieniem. Paradoks ich polo2enia polega na splqtaniu chqci wyj6cia z nalogu z ciq2arem kzywd, jakie poczynili swoim bliskim. Zajqcta pomogq tak2e uczestnikom w zdobywaniu konkretnych umiejgtno6ci zyciowych, co pomo2e im efektywnie rozwiqzywa6 problemy rodzinne oraz zwiqkszy zaradno66 2yciowq. 7. Miejsce realizacji zadania publicznego NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKIZDROWOTNEJ STOWARZYSZENIA,,MONAR" OSRODEK REHABILITACYJNO READAPTACYJNY W SOKOLNIKACH. sala terapeutyczna

8 8. Opis poszczeg6lnych dziatafi w zakresie realizacji zadania publicznegol2) Zajecia informacyino - edukacyjne: Podjqte zostane takie tematy jak: 1. Przyczyny trudno6ci wychowawczych wptyw uzale2nionego rodzica na pojawiajqce siq klopoty wychowawcze 2. Warunki prawidlowego rozwoju czlowieka 3. Prawidlowe postawy wychowawcze rodzic6w Cze56 prakwczna (warsztatowa) podzielona zostata na dwie czq6ci z my6lq o rodzicach i dzieciach. Pierwsza czq66 uczy praktycznego postgpowania rodzic6w z dzieckiem. Podjgta zostanie nastgpujqca tematyka: 1. Typv nieprawidlowych kontakt6w rodzice * dziecko - analiza wlasnych kontakt6w z rodzicami, ich wptyw na zaburzenia osobowo6ci oraz rozrv6j uzale2nienia od alkoholu lub SPA - Swiadomo6d zaburzonych kontakt6w rodzic - dziecko i ich wptyw na wlasne potomstwo 2. Skuteczne komunikowanie sie z dzieckiem - komunikacja werbalna i niewerbalna - skrypt psychologiczny - nasz spos6b porozumiewania siq z innymi wyksztalcony w procesie wychowania 3. Przemoc wobec dziecka w rodzinie. prawo rodzinne i opiekuhcze - skutki fizyczne i psychiczne - ich wptyw nazaburzenia w rozwoju - nauka umiejgtno6ci 2yciowych (przedstawienie formalnosci i procedur organ6w sqdowo - opiekuficzych) - nauka pisania wniosk6w np. o odzyskanie praw rodzicielskich, odzyskanie opieki nad dzieckiem oddanym do rodziny zastgpczej, wnioski rozwojowe dla zwiqzk6w toksycznych i patologicznych, wniosek o przyznanie lub podwy2szenie aliment6w, wniosek o dodatek dla matek samotnie wychowujqcych dzieci itp. 4. Konfrontacia z obawami dotvczacvmi pnvszlo1ci - losu dzieci - odbudowa relacjiz dzieckiem - stworzenie nowego zwiqzku z partnerem - znalezienie nowej praca 5. Nauka spqdzania wolneoo czasu z dzieckiem - kreatywne metody spqdzania wolnego czasu z dzieckiem - scenariusze zabaw dla dzieci i mtodziezy - alternatywne sposoby spqdzania wolnego czasu dla mlodego czlowieka Druga czq56 z4gt warsztatowych pozwala na dofqczenia do z4g dzieciom. W praktyce pozwala to zastosowa6 nabyte umiejqtno6ci. Wspolne spqdzanie czasu rodzic6w z dzielmi i stworzenie planu zalee; gry i zabawy w pleneze i w,,domu". Nauka wspolnej organizacji czasu wolnego i umiejqtno5ci planowania czasu wsp6lnych zabaw. Ta czq56 jest szczeg6lnie istotna, poniewa2 dla zdecydowanej wiqkszo5d uczestnik6w projektu bqdq to pierwsze spotkania z dzie6mi, od wielu miesigcy na trzeborc.

9 i czas trwania Zalqcia informacyjno - edukacyjne -jeden prowadzqcy o Grupa I i ll* I odzin - 3 spotkania x 3 godziny Zajqcia warsztatowe dla rodzic6w (osoby uzaleznione) - dw6ch prowadzqcych. Grupa l-2a godzin -5 spotkafi x4 godziny. Grupa ll - 20 godzin - 5 spotkafi x 4 godziny Z$qcia warsztatowe dla dzieci i rodzic6w * dw6ch prowadzqcych r Grupa l-12 godzin-2 spotkaniexg godzin o Grupa L-12 godzin-2 spotkania x6 godzin 9. Harmonogramtt) HARMONOGRAM TAJE1 Zadanie publiczne realizowane w okresie od do Poszczeg6lne dzialania w zakresie realizowanego zadania publicznegora) 1. Zajqcia edukacyjno - informacyjne - I i II grupa Terminy realizacji poszczeg6lnych dzialafi Wrzesiefi 2011 Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za dzialanie w zakresie realizowanego 2. Zajqcita edukacyjno - informacyjne -I i II grupa 3. Zajqcia edukacyjno - informacyjne -I i II grupa Wrzesiefi 2011 Wrzesieri 2011 Warsztat m6wiqcy o nieprawidlowych konta ktach rodzic - dziecko - I grupa Warsztat m6wiqcy o nieprawidlowych kontaktach rodzic - dziecko - II grupa Warsztat skutecznej komunikacji z dzieckiem- I 9rupa Warsztat skutecznej komunikacji z dzieckiem - II Wrzesieri 2011 Wrzesiefi 2011 Wrzesieri 2011 Wrzesiefi 2011 NZOZ ORR,,Monaf 9

10 7. Warsztat: przemoc wobec dziecka, elementy prawa rodzinnego i opiekuriczego- I grupa 8. Warcztat: przemoc wobec dziecka, elementy prawa rodzinnego i opiekuf czego- II grupa 9. Warsztat: konfrontacja z obawami dot. Przyszlo6ci w 2yciu w rodzinie - I grupa 10. Warsztat: konfrontacja z obawami dot. Przyszlo6ci w 2yciu w rodzinie - II grupa 11. Warsztat: Nauka spqdzania wolnego czasu z dzieckiem- I grupa 12. Warsztat: Nauka spqdzania wolnego czasu z dzieckiem- II grupa L2. Zajqcia wa rsztatowe dla dzieci i rodzic6w - I grupa 13. Zajqcia warsztatowe dla dzieci i rodzic6w - II grupa L4. Zajqcia warsztatowe d la dzieci i rodzic6w - I grupa 15. Zajqcia warsztatowe dla dzieci i rodzic6w - II grupa Pafldziernlk 2OtL Paidziernik 2011 Pa2dziernik 2011 Pa2dziernik 2011 Pa2dziernik 2011 Paidziernik 2011 Pafdziernik 2011 Listopad 2011 Listopad 2011 Listopad 2011 Listopad 2011 NZOZ ORR,Monar" NZOZ ORR,,Monar" NZOZ ORR,,Monar" NZOZ ORR,,Monar" NTOZ ORR,,Monar" Wrzesiefi Pa2dziernik Listopad Taiqcia edukacvine Grupa I ill 3 spotkania (3x3 qodzinv) Grupa I ZEqcla wansztatowe 2spotkania (2x4oodzinv) 3spotkania (3x4oodzinv) 2spotkania rodzice+dzieci (2 x 6 qodzin) Grupa ll 2spotkania (2x4oodzinv) 3spotkania (3x4oodzinv) 2spotkania rodzice+dzieci (2 x 6 qodzin) We wze6niu zostanq przeprowadzone zalqcia teoretyczne oraz dwa warsztaty dla rodzic6w. W pa2dzierniku pzeprowadzone zostanq 3 warsztaty dla rodzic6w, w natomiast dwa w kt6rvch udzial wezma rodzice zdziefimi. 10

11 Wszystkie zajgcia odbgdq siq w NZOZ,,MONAR w Sokolnikach ptzy ul. Kasprowicza 68 w Sali terapeutycznej o6rodka,( przy warsztatach rodzice+ dzieci mo2liwe zalqcia w pleneze w poblizu o6rodka). Ka2dy z uczestnik6w wezmie udzial w trzech zajgciach informacyjno - edukacyjnych, ka2de po 3 godziny, piqciu warsztatach po 4 godziny kazdy, oraz dwoch warsztatach rodzice + dzieci, po 6 godzin kazdy. t-qcznie kazdy z uczestnik6 we2mie udzial w 41 godzinach zajg6 ( 9 godzin teoria, 20 godzin warsztaty indywidualne,12 godzin warsztaty zdzieflmi). Doktadne terminy wszystkich z{gt bgdq uzgodnione z kadrq merytorycznq o6rodka, by jak najlepiej wspolgraty z programem terapeutycznym realizowanym w plac6wce. I 0. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5) Probfem uzaleznienia (od alkoholu lub SPA ) jest co raz bardziej widoczny ze wzglqdu na negatywne skutki spoleczne, Zycia w rodzinie, zaniedbafi wychowawczych, narazanie dzieci na zaniedbania wychowawcze, przemoc, nieprawidtowy rozw6j emocjonalny. Nale2y pamiqta6, 2e osoby uzaleznione, na co dziefi pozostaje w nalogu, w wiqkszo6ci przypadkow wykazujq znaczne uposledzenie w sferze spolecznej. Pelnienie rol spotecznych ( ojciec, matka, me Zona, rodzicielstwo, zywiciel rodziny) jest dla os6b uzale2nionych bardzo trudne. Brak umiejqtno5ci w tym zakresie, czgsto prowadzi do frustracji, niskiej samooceny, wyrzut6w sumienia, odcinanie siq od realnych problem6w lub zaakceptowanie zachowafi razqcych w rodzinie. Wiele os6b nie szuka nawet pomocy, poniewaz nie majq odniesienia do prawidlowych zachowafi spdecznych. Czgsto sq nie6wiadome konsekwencji swojego dzialania i jego wptywu na irycie w spoleczefistwie. Poprzez pokoleniowe, powielanie funkcjonowania rodzin dotkniqtych uzaleznieniem, trudno znalete odniesienie do poprawnego funkcjonowania, czy starafi do zlagodzenia negatywnych skutk6w uzale2nienia np. na zycie w rodzinie, wychowanie dzieci. Projekt,,Znowu Rodzina" w duzej mierze ma szanse na tagodzenie ujemnych, negatywnych skutkow w sferze spolecznej, poniewaz kierowany jest do os6b uzale2nionych, kt6re ze wzglqdu na nal6g, wtasne deficyty i zaniedbania w sferze emocjonalnej i spotecznej, wychodzq poza wszelkie obowiqzujace normy w 2yciu na co dziefi. Brak utrwalonych warto6ci ( szacunek, rodzina, bezpieczefistwo, odpowiedzialno66), wiedzy dot. mechanizm6w przyczynowo- skutkowych swoich dzialah, bardzo czqsto, w du2ej mierze, negatywnie wptywa na rodzinq. Dzieci ze zwiqzk6w toksycznych ( dot. uzaleznienia jednego lub obojga rodzic6w) poza tym, 2e powielajq wzorce i zachowania swoich rodzic6w, to szkody w ich rozwoju emocjonalnym, czqsto powodujq du2e problemy w przestrzeganiu obowiqzujacych norm spotecznych, prawnych, itp. Rodzice uzaleznieni, podejmujqcy walkg z nalogiem, czqsto swoje 2ycie w rodzinie traktujq jako wyrzut sumienia. Nie potrafiq naprawi6 swoich relacji, nie wiedzq gdzie popelnili btqd. Obawa przed trudno6ciami, przykrymi emocjami, wyrzuty sumienia, powodujq nawroty choroby uzaleznieniowej. Okazuje siq, 2e osoby uzaleznione pr6cz wsparcia terapeutycznego, traktujqcego stricte o natogu, potrzebujq wsparcia w pracy nad deficytami w sfeze spolecznej, a ie nam doswiadczenie. zwlaszcza w komorce rodzinnei. Umiei 11

12 pracy nad polepszeniem relacji w rodzicie, kontaktu z dzieckiem, zadbanie i uregulowanie prawne spraw rodzinnych, nadaje naszym podopiecznym sens 2ycia, budzi pozytywne emocje i uczucia, zawiqz$e wiqzi, co niewqtpliwie jest jednym z wa2nych element6w przy trwatym utrzymaniu abstynencji. Rezultaty miekkie: o Utrwaleniefekt6w terapii, utrzymanie abstynencji alkoholowej i SPA o Pokazanie wptywu uzaleznienia od alkoholu czy SPA na relacje w rodzinie r Nauczenie uczestnik6w nowych, konstruktywnych sposob6w radzenia sobie w sytuacjach trudnych w codziennym 2yciu z dzieckiem lub w czasie kontakt6w z nim o Poznanie i zrozumienie tego, co czuje i prze2ywa dziecko pozwoli rodzicom czerpad satysfakcj q z rodztcielstwa. Zwiekszenie wiedzy i umieiqtno6ci w zakresie relacji rodzic - dziecko. Wzmacnianie SwiadomoSci proces6w dzieiqcych sie w naszych relacjach z dzieckiem. Zdobycie umieiqtno6ci odkrywania, czego potrzebujemy, aby funkcjonowa6 w relacji z dzieckiem na wy2szym poziomie. Zdobycie umiejgtno6ci znajdowania nowych rozwiqzafi dla powtarzaiqcych siq trudnosci ikonflikt6w o Pomoc uzale2nionym rodzicom w efektywnym rozwiqzywaniu problem6w rodzinnych oraz w zwiqkszeniu ich zaradno6ci 2yciowej o Nabycie umieiqtno6ci spqdzania wolnego czasu rodzica z dzieckiem o U6wiadomienie wtasnego potencjalu o Obni2enie poziomu lgku uczestnik6w programu dotyczqce przyszlosci ich dzieci i wzajemnych relacji o Rozw6j osobisty. Nabycie umiejgtnosci zdystansowania do siebie i otwarcia na nowe do6wiadczenia. Lepsze przygotowanie do programu postrehabilitacyjnego i/lub podiqcia samodzielnego 2ycia po ukoriczeniu leczenia e Mniejszaliczba os6b poddaiqca sig nawrotom choroby Rezultatv twarde:. Szacujemy, ze okolo 20 os6b (grupa w o6rodku jest rotacyjna) otrzyma wsparcie w nabywaniu nowych umiejqtno6ci wychowawczych o ka2dy z uczestnik6w programu ma mo2liwo6i skorzystad z 32 godzin zalee warsztatowych, 9 godzin zeee informacyjno - edukacyjnych o ok. 20 os6b otrzyma wsparcie w utrzymaniu abstynencji alkoholowej i SPA Warto66 dodana proiektu: o stworzenie nowatorskiego programu dla os6b pelnoletnich, uzaleznionych od alkoholu lub SPA, borykajqcych siq z problemami rodzinnymi. rozszerzenie oferty merytorycznej o6rodka o opracowane i zweryfikowane w praktyce scenariusze zaiq6, z problematyki wychowania dla kolejnych os6b podejmujqcych leczenie w o6rodku. o zwiekszenie umieiqtnosci, nabycie doswiadczenia kadry merytorycznej o6rodka w prowadzeniu zajq6 warsztatowych. t2

13 lv. Kal ku lacia przewidywanych koszt6w realazacj i zada nia publ icznego 1. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w: Lp. Rodzaj koszt6w'"' Koszty merytoryczne'-' po stronie NZOZ,,MONAR" 1) zajqcia edukacyjne (edna osoba prowadzqca) v ọ A o g!t o{.) o s q N B 3 o ia o E E o N o Y 5 a.g E (! N E o d Godz. Koszt calkowity (w zf) 45 z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zl) 45 zte{,oz finansowych Srodk6w wlasnych, Srodk6w z innych 2r6del, wtym wplat i optat adresat6w zadania 17, publicznego''' (w zl) Koszt do pokrycia z wkladu osobowego, w tym pracy spobcznej czlonk6w iswiadczef wolontariuszy (wzl) 2lzajqcia warsztatowe {oro6li (2 grupy po 5 80 warsztat6w po 4 godzx 2 osoby prowadzqce) 7 Godz ) zajqcia warcztatowe - z dziedmi (2 grupy po 48 2 warsztaty po 6 godz. x 2 osoby prowadzqce) 7 Godz tl ill IV Koszty obslugi"' zadania publicznego, w tym koszty adminislracyjne po stronie NZOZ "MOMR"): 'l) obsluga fin.- ksiggowa 2) Koszty utzynania Sali 3) Materialy do prowadzenia zajqd i dokumentacji 4) Art. Spozywcze (poczgstunek podczas truvania zaied) Inne koszty, w tym kosztywyposaienia i promocji po stronie... (nazwa Oferenta)lg) : 1)... 2\. Og6lem: Projekt Projekt Projekt Projekt ' Przewidywane tr6dla finansowania zadania publicznego 1 Wnioskowana kwota dotacji ,110/o t3

14 2 Srodki fi nansowe wliasne ") 3 Srodkifinansowe z innych?;.ooa og6lem (Srodkifinansowe wymienione w pkt )"' 3.1 wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznego' " 3.2 $rodki finansowe z innych 2r6del publicznych (w szczeg6lnosci: dotacje ,89%..4..o/o -. zl...o/o z bud2etu paristwa lub bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego, funduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych) "'.. zl...o/o 3.3 pozostale" 4 \Nklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna.. zl...o/o czlonk6w).. zl...o/o 5 Og6tem (Srodki wymienione w pkt 1-4) % 3. Finansowe $rodki z innych 2r6det publicznych2ll Nazwa organu administracji publicznej lub innejednostki sektora fi nans6w publicznych Kwota Srodk6w (w zl) lnformacja o tym, czy wniosek (oferta) o pzyznanie Srodk6w zostal (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy te2 nie zostal(-a) jeszcze rozoatrzonv(-a) TAK/NIE" Termin rozpatzenia w pzypadku wniosk6w (ofert) nierozpatzonych do czasu zlo2enia niniejszej oferty TAK/NIE" TAI(NIE" TAI(NIE', Uwagi, kt6re mogq mied znaczenie przy ocenie kosztorysu: V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego 1. Zasoby kadrowe przewidyrrvane do wykozystania pzy realizaqizadania publicznego22) Aleksandra Raiska - psycholog, I lat wsp6tpracuje z grupq teatralnq,,sr6dmiejskie Forum Kultury" w Lodzi, 4 lata prowadzi zajecia teatralne w t-dk w Lodzi, posiada dyplom I Stopnia Dramy. Ukoficzyta szkolenie z zakresu arteterapii w Instytucie t4

15 Ericsonowskim w t-odzi., wspolautor p rojektu. Paulina Miller - psycholog, cergfikowany specjalista terapii uzale2niefi, 17-letnie doswiadczenie w pracy z osobami uzale2nionymi, do6wiadczenie w pracy warsztatowej, wspolautor projektu Karofina Proc - promotor zdrowia, certyfikowany specjalista terapii uzale2niefi, z 8 - letnim do5wiadczeniem w pracy z osobami uzale2nionymi, autorka i prowadzqca wa rsztaty a ktywizacj i zawod owej, ws p6ta uto r p rojektu. Wszystkie te osoby prowadzily jul warsztaty konstruktywnych zachowafi w o$rodku. Te do6wiadczenia pozwolily na skorygowanie wadliwych i wypracowanie skutecznych sposob6w oddziatywania na grupe oraz zwigkszenie atrakcyjno5ci dzialafi i ich efektywno6ci. Zalqcia warsztatowe prowadzi6 bqdzie kadra do6wiadczona w pracy z osobami uzale2nionymi, znalqca specyfikq grupy, jej oczekiwania i potrzeby. CzqS6 z realizator6w proiektu to autozy i prowadzqcy wiele zajq6, psychoedukacyjnych dla mtodzie2y, student6w, pedagog6w i osob uzale2nionych: 2. Zasoby rzeczowe oferenta/ofercnt6wl) pzewidywane do wykozystania przy realizacji zadania23) - o5rodek dysponuje salq terapeutycznq pzystosowanq do prowadzenia zajq6 warsztatov'rych. Sala jest w dobrym stanie technicznym, gwarantujqcym wla6ciwe wykonanie zadania. - materialy do warsztat6w: dtugopisy, mazaki, papier do tablicy, markery, kartony, papier do pisania, farby, kredki, zabawki potrzebne do gier plenerowych - materiaty potrzebne do prowadzenia dokumentacji programu (tonery, papier, eksploatacja sprzqtu, komputer, skaner, ksero, dostqp do Internetu etc' - herbata, kawa i maly poczgstunek dla uczestnik6 warsztat6w. 3. Dotychczasowe do5wiadczenia w realizacji zadari publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kt6re z tych zadafi realizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publicznq). Kadra merytoryczna osrodka od wielu lat prowadzi zalqcia w formie warsztatowej jak i wykladowej, zar6wno dla pacjent6w o6rodka, jak i na zlecenie innych organizacji dla innych odbiorc6w (np. warsztaly z zakresu profilaktyki uzale2niefi dla uczni6w, student6w, dla nauczycieli, rodzic6w rnlodzie2y zagro2onej narkomaniq lub zabytaiqcej SPA szkodliwie, warsztaty przeciwdziatania przemocy dla stuzb wigziennych, pedagogow etc, zajqcia z zakresu redukcji szkod t zagroilefi an tiqzany ch z uzalehn ie n iem d I a stuzb m u nd u rowych. ) W plac6wce organizowane byty warsaaty z obszaru promocji zdrowia na temat Wa /, STP - realizowane w ramach kontraktu z NFZ, warsztaty ekologiczne prowadzone przez wolontariuszkq w ramach sta2u studenckiego. Dla pacjent6w w koficowym etapie leczenia organizowane sq warsztaty aktywizacji zawodowej, realizowane we wsp6lpracy z Fundacjq ARI(A. 15

16 W roku 2008, 2009 iw 2010, dzigki dotacji RCPS w t-odzi przeprowadzili5my cykl warsztat6w konstruktywnych zachowafi, kt6re po zweryfikowaniu w praktyce stanowiq podstawq niniejszego projektu. Grupa leczqcych sig jest grupq rotacyinq i ka2dego roku pojawiaiq sig nowe osoby, kt6re powinny skorzystad z tej oferty, by skuteczniej poradzid sobie z uzale2nieniem i lepiej przygotowa6 do Zycia w trze2wo6ci. Projekt warsztat6w,,znowu rodzina!" dopelni ofertq naszej plac6wki, poniewa2 pacjenci borykajq siq nie tylko z chorobq uzaleznieniowq, ale tak2e pohzebujq pomocy w odbudowaniu relacji rodzinnych (np. z dzieckiem). 4. Informacja, &y oferenvsfereneil) pzewiduje(-q) zlecad realizacjg zadania publicznego w trybie, okt6rym mowawart. 16 ust.7 ustawy dnia24 kwietnia2003 r. odzialalnosci po2ytku publicznego io wolontariacie. Nie przewidujemy zlecania realizacji zadania publicznego w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust.7 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalno6ci pozytku publicznego i wolontariacie. O6wiadczam (-y), ze: 1) proponowane zadanie publiczne w calo3ci miesci sig w zakresie dzialalnosci po2ytku publicznego oferenta/erfe*ent5wl ); 2) w ramach skladanejoferty pzewidujemypebierenie/niepobieraniel) opfat od adresat6w zadania; 3) oferenve{ersssil) lesusql) zwiqzany(-ni) niniejszq ofertq do dnia 30 listopada 2011; 4) w zakresie zwiqzanym z otwarlym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, pzetwazaniem i pzekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotyczq, zlo?yly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926, zp62n. zm.), 5) oferenueferenel) skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega (+q)lzel g+iq}1) z oplacaniem nale2no5ci z tytulu zobowiqzafi podatkowych/sktadek na ubezpieczen ia spolecznel); 6) dane okre5lone w czgsci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym/uda eiwq e,rigene#); 7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. l6

17 IlllgB z.o.z.,,monan,, os RODEK_ ReHne._REnon pr. e.5_93e soror_rulrr r.,i3 ^l'3"ts!,"#ei?. BB.,, o.,1!_l-rownti< l;,hffi?h,^?6ye%l^fs,f...:' A{.Frqronn... (podpis osoby u powa2nionej lub podpisy os6b upowaznionych do skladania o6wiadczefi woliw imieniu oferenta/oferent6wl) Data ,Q1...2,O//. Zalqczniki: 1. Kopia aktualnegodpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji2a) 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w sktadajqcych ofertg wsp6lnq ni2 wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy upowa2nienie do dzialania w imieniu oferenta(-6w). Po6wiadczenie zlo2enia ofertfs) ilhpta Adnotacje uzqdowe2s) t7

18 t) Niepotrzebne slaeslic. t) Rodzaiem zadaniajest jedno lub wigcej zadan publicmych okre5lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po;z5rtku publicznego i o wolontariacie. 't Kuitd! z oferent6w skladaj4cych ofertg wsp6ln4 przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dol4czaj1wlasciwe pola. o) Forma prawna ozrtacza formg dzialalnosci organizacji poznz4dowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreslon4 na podstawie obowiqzuj4cych przepis6w, w szczeg6lnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie przepis6w o stosunku Paf,stwa do KoSciola Katolickiego w Rzecrypospolitej Polskiej, o stosunku Paristwa do innych kosciol6w i zud4zkbw wymaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, je2eli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalno5ci pozytku publicznego, uczriowskie kluby sportowe, ochotricze sll:ale po:zarne oraz inne. Nale2y zannczyt, odpowiedni4 formg lub wpisai innq. t) Podad nazwg wlasciwego rejestru lub ewidencji. " W zale2nosci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal. " Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypehrienie nie obowipkowe. NaleZy wypelnid jezeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byd realimwane w obrgbie danejednostki. o) Nie wypelniad w przypadku miasta stolecznego Warszawy. \ Dotyczy oddzial6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Naleiry wypehri6 je$li?:danie ma byd realizowane w obrgbie dane jednostki organizacyjnej. '"' Nalezy okreslid czy podstaw4 s4 zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura cry tea innv p.odstawa. Dotyczy tylko oferty wsp6lnej. "'Wypehrii tylko w przypadku ubiegania sig o dofinansowanie inwestycji. "' Opis musi byd sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W prrypadku oferty wsp6lnej - nalety wskaza( dokladny podzial dzialafi w ramach realizacji zadaniapublicznego migdzy skladajqcymi ofertg wsp6ln4. '" W harmonogramie nale2ry poda6 terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczeg6lnych dzialah oraz liczbowe okreslenie skali dzialan planowanych przy rcalizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego n!*nu publicanego, np. liczba Swiadczefl udzielanych tygodniowo, miesigcznie, liczba adresat6w)..liopis ttr zgodny z kosztorysem. Nale4, opisai zakladane rezultaty zadania publicznego - czy bgdq trwale oraz w jakim stopniu realuacja zadaniaprzyczyni sig doromi4zania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki. 'b') Nalezy uwzglgdnii wszystkie planowane koszty, w szczeg6lnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzefi. "' Dotyczy jedynie wspieranra zadania publicanego. ") Nalezy wpisad koszry bezposrednio z-wiqzane z celem realizowanego zadania publicznego. ") W przypadku oferty wsp6lnej kolejni oferenci dolqczaj4do tabeli informacjg o swoich kosztach. '"' Nale2y wpisad koszty zwi4zane z obslug4 i administracj4 realizowanego zadania, kt6re nwiqzane s4 z wykonywaniem dzialari o charakterze administracyjnym, nadzorcrry i kontrolnyn, w tym obslug4 finansow4 i prawnq projektu. tt) Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, ramowego wzoru umowy, stanowi4cego o kt6rym mowa w $ 16 zalqczniknr 2 do roryorz4dznnia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia w sprawie wzom oferty i ramowego wzoru umowy dotycz4cych realizacjizadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotycry jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicmego. "' Informacje o kwalifikacjach os6b, kt6re bgd4 zatrudnione przy realizacji zadania publiczrego, oraz o kwalifrkacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wsp6lnej nale?y przyporz4dkowa6 zasoby kadrowe do dysponuj 4cych nimi oferent6w. --' Np. lokal, sprzqt, materialy. W pr4padku oferty wsp6lnej nalezy prryporz4dkowa6 zasoby rzeczowe do dysponuj 4cych nimi oferent6w. to) Odpis musi byd zgodny z aktualnym stanem faktyczrym i prawnym, niezaleinie od tego, kiedy zostal lyydany. 25) V/ypehria organ administracj i publicznej. 18

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej data i miejsce złożenia oferty O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 2 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW),

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WSPARCIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI

OFERTA NA WSPARCIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1784/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2012 r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku (poz.25) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA*

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA* ... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA* ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (Y-CH)*/ PODMIOTU(-ÓW) O KTÓRYM (-CH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

;*"-'9'.f:-'o\ 53i."#l[e "

;*-'9'.f:-'o\ 53i.#l[e Fundacja "ARKA" ;*"-'9'.f:-'o\ 53i."#l[e " oferta REALTZACJT ZADANTA PUBLTCZNE tum'u'o*t5- e rltl f.ir f1*o& 5[P ll'l ltol'l REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ w LODZI 2011 _08_ 2 6 :,&,f,7.(,,,.roar,,&r

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (rodzaj zadania publicznego 2) ) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (rodzaj zadania publicznego 2) ) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ... Data i miejsce złożenia oferty OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2) ) w okresie od... do...

W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2) ) w okresie od... do... W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... (rodzaj zadania publicznego 2) )......

Bardziej szczegółowo

OFERTA W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ

OFERTA W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 30/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2014 r. (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/*, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST.

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) WZÓR... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego)

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego) ... Data i miejsce złoŝenia oferty OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do...

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1 organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych) mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Biskupiec z dnia 05 lutego 2015r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ OFERTA

Bardziej szczegółowo

w okresie od... do... (organ administracji publicznej)

w okresie od... do... (organ administracji publicznej) WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) 1) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ OFERTA/OFERTA WSPÓLNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 '

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' I. Dane oferenta/oferentów 1 ' 3 ' 1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' ( x) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna osoba prawna

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie... (pieczęć oferenta) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce ożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... 1 Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA / OFERTA WSPÓLNA* Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej). organizacji pozarządowej (-ych)/ podmiotu (-ów),

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA. I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA. I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej)

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej) Spółdzielnia Socjalna VITA 64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 22 NIP 69723008220, Regon: 302396850 ZAŁĄCZNIK Nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 9.12.2014.r Data i miejsce złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego) Załącznik nr 2 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego) WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10) nd.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10) nd. 7) tel.: 667972560 faks:.- e-mail: cypel@ulanow.eu, http: 8) numer rachunku bankowego: 21 9430 1032 4000 1922 2000 0002 nazwa banku: Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli oddział Ulanów 9) nazwiska

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do...

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do... Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr222/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 grudnia 2016 r....... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia oferty) WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz.U poz. 715 z późn. zm.

OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz.U poz. 715 z późn. zm. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22.01.2016 r.... pieczątka wnioskodawcy... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Mielec, dnia 16.01.2012 r. (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/ PODMIOTU/JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

STAROSTWOPOWIATOWE1. w Pulawach. . (P lecze C organizacji pozarza owej u.' podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) OFERTA

STAROSTWOPOWIATOWE1. w Pulawach. . (P lecze C organizacji pozarza owej u.' podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) OFERTA --,uwskie TowarzystwoPIIyjacIól ClIOIyCh HOSPICJUM o ':l4-100pulawy.ul. Niemcewicza 2a ~ ~ STAROSTWOPOWIATOWE1 w Pulawach Do ~ c.. &J ~... 2010 06 25 dn. ReI.430938763,NIP718-220-24-30~:g -. la 2010-06-

Bardziej szczegółowo

-wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

-wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO . ~ T ii Gj\Q do kct&l 11 Urzad Miasta Szczecin Biurods.OrganizacjiPozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel.+48914245 los bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl "1 BOP-lO "';:'. '::L'~~;.. "':.,)-

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny z dnia 10 marca 20'14 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Turystykr i krrjoznawstwo (rodzaj zadania publicznegozl)

Turystykr i krrjoznawstwo (rodzaj zadania publicznegozl) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce zlozenia oferty (wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPOLNAT) organtzacjt POZARZ4DOWEJTYCHyPODMTOTU(-OW), O KTORYMGYCH) MOWA w ARr.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(YCH)/PODMIOTU (ÓW), O KTÓRYM (YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) BOP-10... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*). (data i miejsce złożenia oferty - wypełnia organ administracji publicznej) BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2))

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2)) QUISISANA StoUlilfl',Ullie 45037 Opole,ul.Sienkiewicza20ofiCYna tel. 509205063,521_333_173 KRS: 0000331872 NIP7542979099.REGON160262948 Urzad Miasta Opola Biuro Organizacji Pozarzadowych Wplynelo ~ 1 OR

Bardziej szczegółowo

Fundacja PHAROS trl. Braterska 3, 98-220 Zdunska Wola Nr KRS 0000373338 ItEcoN 1010i2e47' NrP 82er73052 oferta REALTZACJT ZADANTA publrcznego

Fundacja PHAROS trl. Braterska 3, 98-220 Zdunska Wola Nr KRS 0000373338 ItEcoN 1010i2e47' NrP 82er73052 oferta REALTZACJT ZADANTA publrcznego trl. Braterska 3, 98-220 Zdunska Wola Nr KRS 0000373338 ItEcoN 1010i2e47' NrP 82er73052 oferta REALTZACJT ZADANTA publrcznego P,cPs t>() at!", -{6I4I o, 11P l/! 0r4^ REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r.

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadaf Gminy Dgbe Wielkie w z&kresie organizacji czasu wolnegoraz

Bardziej szczegółowo

1 3. 07, 2015 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. ,,Wakacyjny turniej pilki noznej" w okresie od20.07.2015 r. do 30.08.2015 r.

1 3. 07, 2015 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. ,,Wakacyjny turniej pilki noznej w okresie od20.07.2015 r. do 30.08.2015 r. Zalqcznik nr, OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Zespol ' Ekonomiczno-Admrnistracyjny Szkol w Staninie 1 3. 7, 215 wpt YhlEL Data i miejsce zlohenia oferty (qpetnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego)

Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego) Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego)... (pieczęć nagłówkowa oferenta) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI

Bardziej szczegółowo

(rodzaj zadania publicznego. Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

(rodzaj zadania publicznego. Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) (rodzaj zadania publicznego Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym. PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA Głogów. 28.02.2014 WK.DPSiZ. 525. Y. 2014 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym. 1, Parafia Rzymsko

Bardziej szczegółowo

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO...

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... WZÓR Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wójta Gminy Bogoria z dnia 17 marca 2014 r.... (Pieczęć organizacji pozarządowej)... data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 ZAŁĄCZNIK Nr 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 05.12.2013 Data i

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 grudnia 2015 r.

z dnia 1 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 127/67/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 BOP-IO OFERTA

Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 BOP-IO OFERTA 11 UrzadMiastaSzczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl KLUB ~ SPORTOWY 71-637 Szczecin, ul. Firlika 41 tel.

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP REGON

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP REGON ZAŁĄCZNIK Nr 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 22.10.2012 Data

Bardziej szczegółowo

OFERTA Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU. (rodzaj zadania) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMINĘ MALBORK

OFERTA Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU. (rodzaj zadania) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMINĘ MALBORK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Malbork Nr 32/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r....... (pieczęć klubu sportowego) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA KLUBU SPORTOWEGO składana na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarządowych pl. Armii Krajowej 1,70456 Szczecin tel.+48 91 42 45 105 bop@um.szczecin.pl www.szczecin.pl Stowarzyszenie SpołecznoEkologiczne "Zwierzęcy Telefon

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPOLNA'

OFERTA/OFERTA WSPOLNA' OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNE&fRZ^D GMINY MlfdLzyrzec Podlaskl W P t Y N 5 t. O q Data i miejsce ztozenra o (wypelnia organ admmistracji pu Zn3K ', podpis: OFERTA/OFERTA WSPOLNA' ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ(-YCHyPODMIOTU(-OW),

Bardziej szczegółowo

Miasto Leszno (organ administracji publicznej)

Miasto Leszno (organ administracji publicznej) Rehabilitacyjne AMAZONKA 64 100 Leszno, ul. Chrobrego 37 Tel. 065 520 51 15 NIP 6971599698 REGON 410223889 ZAŁĄCZNIK Nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, dnia 10.09.2013 r. Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) - NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ!!! ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW),

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego) Przed wypełnieniem ofert należy zapoznać się z komentarzami do ofert oraz przypisami od 1 do 25. Informacje w punktach opatrzonych zieloną czcionką zamieszczone są w treści umowy należy zadbać o rzetelne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Wzór oferty konkursowej Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ LUBSKA (organ administracji publicznej)

BURMISTRZ LUBSKA (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek Załącznik nr 1do Uchwały Nr XX/203/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012 r.. ( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Wzór oferty konkursowej Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publiczne j ) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 * ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715)

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego w zakresie rozwoju sportu w roku 2015 r. w kategorii młodzieŝowej i senior... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA KLUBU

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Nie dotyczy. I. Dane oferenta/oferentów

Nie dotyczy. I. Dane oferenta/oferentów ZAŁĄCZNIK Nr 1 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE AMAZONKA 64 100 LESZNO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, dnia 22.10.2012 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta: Prezydent Miasta Częstochowy 2. Tryb,

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY 2010 r. Burmistrz Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ(-YCH)/PODM10TUf4W), O KT6RVM(- H) MOWA

ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ(-YCH)/PODM10TUf4W), O KT6RVM(- H) MOWA V OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Kosciot Chrzescijan Baptystow Zbor w Rzeszowie 35-074 RZESZOW, Al. J. Piisudskiego 11 ln'lsd29r4973 Dm. micjsce zioimi6 ofcrty) OFERTA/QFERTA ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ(-YCH)/PODM10TUf4W),

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MLODZIKOW W ZAPASACH WOLNY

ORGANIZACJA OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MLODZIKOW W ZAPASACH WOLNY 15.03.2013 Stargard Szczecinski Data i miejsce ztotenia oferty (wypetnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW), 0 KTORYM (-YCH) MOWA WART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. w zespole/druzynie wokresie od skladany na podstawie uchwaly nr.. Rady Gminy Golub- Dobrzyn z dnia 2009 r. W KWOCIE

WNIOSEK. w zespole/druzynie wokresie od skladany na podstawie uchwaly nr.. Rady Gminy Golub- Dobrzyn z dnia 2009 r. W KWOCIE Za^cznik nr 1 do uchwaly nr XXVI /150/09 Rady Gminy Golub- Dobrzyri z dnia 24.02. 2009 r. (piecz^c) (data i miejsce zlozenia) WNIOSEK (nazwa klubu/ stowarzyszenia sportowego) O WSPARCIE SPORTU KWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO. Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO. Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO WPROWADZENIE Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta: Prezydent Miasta Częstochowy 2. Tryb,

Bardziej szczegółowo

Realizacja kompleksowych. działań profilaktycznych. Realizacja kompleksowych

Realizacja kompleksowych. działań profilaktycznych. Realizacja kompleksowych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 528/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 07.04.2010 r. Wykaz ofert, które zostały złoŝone do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do...

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do... 1 WNIOSEK KONKURSOWY w Konkursie na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy - nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przed wypełnieniem oferty naleŝy zapoznać się z komentarzami do oferty oraz przypisami od 1 do 25. Informacje w punktach opatrzonych czerwoną czcionką zamieszczane są w treści umowy naleŝy zadbać o rzetelne

Bardziej szczegółowo

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (rodzaj zadania publicznego 2) )

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (rodzaj zadania publicznego 2) ) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. Załącznik nr 2 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ ...... (pieczęć organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/* JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ/* składana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Międzychodu (organ administracji publicznej)

Burmistrza Międzychodu (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo