I NARZÊDZI PORT EL METOD. Bo ena Jaskowska* Ukryty internet jakie korzyœci mog¹ mieæ z niego naukowcy i praktycy?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I NARZÊDZI PORT EL METOD. Bo ena Jaskowska* Ukryty internet jakie korzyœci mog¹ mieæ z niego naukowcy i praktycy?"

Transkrypt

1 PORT EL METOD I NARZÊDZI Bo ena Jaskowska* Ukryty internet jakie korzyœci mog¹ mieæ z niego naukowcy i praktycy? Bo ena Ukryty internet Jaskowska Przedstawiony jakie korzyœci... tekst to kompendium wiedzy na temat wyszukiwania w sieci wartoœciowej i bezp³atnej informacji naukowej. Scharakteryzowano w nim specyfikê zasobów ukrytego internetu oraz dokonano przegl¹du przyk³adowych (przede wszystkim angielskojêzycznych) narzêdzi wyszukiwawczych, umo liwiaj¹cych dostêp do pe³notekstowych dokumentów naukowych: artyku³ów z czasopism, referatów konferencyjnych, raportów z badañ, opracowañ roboczych, ksi¹ ek lub ich fragmentów. ród³a informacji ukrytego internetu przedstawiono w trzech grupach: bazy danych i repozytoria naukowe, katalogi stron WWW oraz specjalistyczne narzêdzia wyszukiwawcze. Artyku³ zakoñczono krótk¹ charakterystyk¹ polskojêzycznych Ÿróde³ elektronicznych przydatnych w poszukiwaniu ogólnodostêpnej informacji z zakresu nauk ekonomicznych. Termin ukryty internet (invisible web, deep web, hidden web) po raz pierwszy zosta³ u yty 12 lat temu przez Jill Ellsworth na okreœlenie tych zasobów sieciowych, których wyszukiwarki nie mog¹ lub nie chc¹ indeksowaæ i które ostatecznie staj¹ siê dla u ytkownika niewidzialne i niedostêpne [Bergman, 2001]. Wielki wk³ad w rozwój badañ nad ukrytym internetem wniós³ Gary Price bibliotekarz i obecny szef Online Information Resources w serwisie ask.com. Jego s³awn¹ bezp³atnie dostêpn¹ online listê list [http://www.specialissues.com/lol/], zawieraj¹c¹ wykaz rankingów firm, wybitnych ludzi i ich zawodowych osi¹gniêæ, prowadzon¹ od 1998 r., zna chyba ka dy u ytkownik informacji biznesowej, podobnie jak i jego pionierskie prace nad serwisem directsearch [http://www.freepint.com/gary/direct.htm], za poœrednictwem którego mo na dotrzeæ do wielu zasobów ukrytego internetu. * mgr Bo ena Jaskowska jest pracownikiem Oddzia³u Informacji Naukowej w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego; obecnie przygotowuje pracê doktorsk¹ pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Wandy Pindlowej

2 80 Bo ena Jaskowska Mimo i obserwujemy ogromny postêp technologiczny i zaawansowane techniki przeszukiwania i indeksowania zasobów internetu stosowane przez twórców wyszukiwarek (np. kompleksowe wyszukiwarki widz¹ce równie grafikê, dÿwiêki, wideo: [http:// [http://www.altavista.com], [http://www.alltheweb.com], [http://multimedia.lycos.com/] lub tylko obrazy: [http://www.ditto.com/], [http://www.picsearch. com/]), w dalszym ci¹gu zdecydowania wiêkszoœæ zasobów sieciowych jest ukryta przed okiem internauty pos³uguj¹cym siê jedynie standardowymi narzêdziami WWW. A ukryty internet uwa any jest za najszybciej rozwijaj¹c¹ siê i powiêkszaj¹c¹ czêœæ wirtualnych zasobów sieciowych i tym bardziej nale y poœwiêciæ mu wiêcej uwagi. Badania dowodz¹, e zasoby ukrytego internetu znacznie przewy szaj¹ liczbê dokumentów indeksowanych przez tradycyjne wyszukiwarki WWW, mo e byæ ich nawet 500 razy wiêcej. Iloœæ informacji w ukrytym internecie w 2001 r. szacowano na ponad 550 miliardów dokumentów wobec biliona stron indeksowanych przez powszechne wyszukiwarki. W ukrytym internecie znajduj¹ siê ponadto dokumenty o wysokim stopniu relewancji z potrzebami u ytkowników, tj. zawieraj¹ cenn¹ i wartoœciow¹ informacjê naukow¹. I co wa ne, ok. 95% ukrytego internetu stanowi¹ zasoby, do których dostêp jest bezp³atny, a blisko po³owa to specjalistyczne, dziedzinowe bazy danych niezwykle cenne w poszukiwaniach bibliograficznych [Bergman, 2001]. Na zasoby ukrytego internetu sk³adaj¹ siê przede wszystkim ró norodne specjalistyczne bazy danych (bibliograficzne, np. katalogi bibliotek, bazy dziedzinowe: faktograficzne, abstraktowe i pe³notekstowe), serwisy tematyczne zarówno o dostêpie bezp³atnym, jak i subskrybowanym oraz dokumenty w formacie innym ni popularny HTML (np. postscript, flash, shockwaves, plików skompresowanych:.zip.,.tar) [Sherman, Price, 2003]. Tradycyjne wyszukiwarki nie potrafi¹ jeszcze myœleæ ani dokonywaæ logicznych i faktycznie relewantnych wyborów oraz nie docieraj¹ do ogromnej iloœci wartoœciowych naukowo i ukrytych zasobów sieciowych. Bazy danych nie s¹ indeksowane przez szperacze wyszukiwarek (crawlers) ze wzglêdu na swoj¹ budowê: przegl¹daæ tego typu Ÿród³a mo- na jedynie poprzez wyszukiwanie bezpoœrednie (direct search), roboty wyszukiwarek nie s¹ bowiem w stanie zaindeksowaæ, a potem przekazaæ do poprawnego wyœwietlenia informacji zorganizowanej w postaci pól i rekordów powi¹zanych ze sob¹ relacjami. Roboty te nie widz¹ dynamicznie generowanych stron w odpowiedzi na konkretne pytanie u ytkownika, podobnie jak w przypadku sprzê eñ zwrotnych w pytaniach o informacjê szybko dezaktualizuj¹c¹ siê (np. rozk³ad lotów, prognoza pogody itp.). Pliki p³atnej rejestracji zazwyczaj s¹ specjalnie chronione przez swych twórców przed szperaczami internetowymi i te wzglêdy komercyjne i finansowe decyduj¹ ostatecznie o ich niewidocznoœci. W przypadku serwisów bezp³atnej rejestracji indeksowanie utrudnia du a liczba formularzy subskrypcyjnych i rejestracyjnych wymagaj¹cych reakcji u ytkownika na poszczególne elementy strony WWW [Sherman, Price, 2003].

3 Ukryty internet jakie korzyœci Do ukrytych zasobów sieciowych mo na dotrzeæ na kilka sposobów: wykorzystaæ standardowe wyszukiwarki do znalezienia okreœlonych baz danych, archiwów i repozytoriów tekstów naukowych; skorzystaæ z dostêpnych na stronach portali katalogów oraz pos³u yæ siê specjalnymi programami przeszukuj¹cymi zasoby ukrytego internetu [Pamu³a, 2004]. Bazy danych, archiwa i repozytoria jako zasoby ukrytego internetu Najprostszym sposobem dotarcia do zasobów ukrytego internetu w postaci baz danych jest wpisanie w okno tradycyjnej wyszukiwarki poszukiwanego has³a wraz z okreœleniami: database [Invisible Web, 2006], repository, archive lub w przypadku poszukiwañ polskojêzycznych s³owa: baza danych, repozytorium, archiwum (np. languages database, toxic chemicals database, information science archive, sport baza danych). Wówczas na stronie g³ównej bazy nale y za pomoc¹ oferowanych narzêdzi bezpoœrednio przeszukaæ jej zawartoœæ. Obok typowych bibliograficznych baz danych coraz liczniejsze s¹ cyfrowe zbiory tekstów naukowych, tzw. repozytoria, archiwa tworzone w ramach inicjatywy Open Access. Open Access to inicjatywa darmowego dostêpu do literatury poprzez internet, pozwalaj¹ca ka demu u ytkownikowi na czytanie, œci¹ganie z serwerów, kopiowanie, dystrybucjê, drukowanie, przeszukiwanie lub linkowanie do pe³nych tekstów artyku³ów, indeksowanie w wyszukiwarkach, w³¹czanie jako danych albo wykorzystanie w jakikolwiek zgodny z prawem sposób, jedynym ograniczeniem jest przestrzeganie prawa autora do zachowania integralnoœci jego pracy [Deklaracja Open Acces, 2002]. W tym celu uczelnie wy sze, ich biblioteki oraz inne instytucje naukowo-badawcze tworz¹ elektroniczne repozytoria, w których zamieszczaj¹ za zgod¹ autorów elektroniczne wersje pe³nych tekstów ich artyku³ów, referatów, ksi¹ ek oraz ich fragmentów, raportów z badañ, a tak e preprintów. Do najpopularniejszych bezp³atnych Ÿróde³ tego typu z zakresu ekonomii zaliczyæ mo na: EconPapers [http://econpapers.repec.org/] bibliograficzna i pe³notekstowa baza danych z zakresu ekonomii tworzona w ramach RePeC (Research Papers on Economics) [http://repec.org/] miêdzynarodowego przedsiêwziêcia, którego celem jest dzielenie siê wiedz¹ i wynikami badañ pomiêdzy instytucjami naukowymi i ich pracownikami; rejestruje artyku³y z czasopism, ksi¹ ki i rozdzia³y z ksi¹ ek oraz tzw. working papers, z czego ponad po³owa znajduje siê w pe³nej i bezp³atnej wersji tekstowej; baza ma postaæ otwartego repozytorium, do którego ka dy z teoretyków, praktyków i badaczy nauk ekonomicznych mo e dodaæ swoje publikacje; IDEAS [http://ideas.repec.org/] serwis zawieraj¹cy bezp³atne, pe³ne wersje tekstów naukowych z nauk ekonomicznych stworzony na podstawie licznych naukowych repozytoriów i archiwów akademickich instytucji, oœrodków badawczych oraz uczelni wy -

4 82 Bo ena Jaskowska szych z ca³ego œwiata (równie polskich); obok dokumentów pe³notekstowych w serwisie znajduje siê ogromna iloœæ dokumentów zawieraj¹cych abstrakty, cytowania oraz literaturê przedmiotu; dostêpna jest równie podbaza NEP [http://ideas.repec.org/n/] (New Economics Papers), zawieraj¹ca same najnowsze publikacje dodane do serwisu Ideas. Katalogi tematyczne i specjalistyczne portale jako zasoby ukrytego internetu Katalogi (directories) zbudowane w postaci rozga³êziaj¹cego siê drzewa, umieszczane na tematycznych portalach lub tworzone specjalnie jako brama wprowadzaj¹ca do cyfrowych ukrytych zasobów sieciowych, wydaj¹ siê byæ najlepszym narzêdziem u³atwiaj¹cym orientacjê i poruszanie siê po ukrytym internecie. Katalogi mog¹ byæ albo ogólne, albo specjalistyczne, poœwiêcone jednej dziedzinie wiedzy. Autorami takich kolekcji s¹ zazwyczaj pracownicy informacji i bibliotekarze, którzy dokonuj¹ weryfikacji tematyki Ÿróde³, czuwaj¹ nad aktualnoœci¹ linków oraz oceniaj¹ ich zawartoœæ pod k¹tem przydatnoœci dla potencjalnego u ytkownika. Najbardziej cenione w œrodowisku brokerów informacji (nie tylko ekonomicznej) s¹ nastêpuj¹ce katalogi i serwisy: CompletePlanet [http://aip.completeplanet.com/] katalog zasobów ukrytego internetu, zawiera linki do ponad 70 tys. baz danych i specjalistycznych narzêdzi wyszukiwawczych z wielu dziedzin wiedzy, w tym bogate Ÿród³a z zakresu biznesu, ekonomii, finansów, logistyki itp.; serwis tworzony jest przez korporacjê Bright Planet, która zajmuje siê profesjonalnymi us³ugami informacyjno-informatycznymi; Librarian s Internet Index [http://lii.org/] informacje dotycz¹ce zasobów ukrytego internetu z wielu dziedzin wiedzy uaktualniane co tydzieñ, strony, którym mo na ufaæ jak napisano na stronie g³ównej, tworzony przez pracowników sieci bibliotecznej w Pensylwanii (Kalifornia). Zawiera obszerny wykaz Ÿróde³ ekonomicznych (finanse, marketing, prawo, ekonomika, przestêpstwa i korupcja, przemys³ itp.); Academic Info [http://www.academicinfo.net/] edukacyjny katalog zasobów sieciowych przeznaczony dla szkolnictwa wy szego, zawiera programy nauczania, materia³y metodyczne i dydaktyczne, w tym rozbudowany dzia³ Business; Infomine [http://infomine.ucr.edu/] wirtualna biblioteka zasobów internetowych adresowana do pracowników nauki i studentów, oferuje informacje na poziomie akademickim oraz dostêp do m.in. baz danych, czasopism elektronicznych, e-ksi¹ ek, list dyskusyjnych, katalogów stron WWW oraz bibliotecznych itp.; serwis tworzony przez Bibliotekê Uniwersytetu w Kalifornii; WWW Virtual Library [http://vlib.org/] wirtualna biblioteka WWW uwa ana jest za najstarszy katalog sieci (stworzona jeszcze w 1991 r. przez Tima Berners-Lee); w jej sk³ad wchodzi wiele specjalistycznych kolekcji; z nauk ekonomicznych nale y wymieniæ:

5 Ukryty internet jakie korzyœci WebEc WWW Resources in Economics [http://www.helsinki.fi/webec/] R E Resources for Economists on the Internet [http://rfe.org/] WWW Virtual Library of Economic and Business History [http://www.neha.nl/w3vl/] WWW Virtual Library Latour History [http://www.iisg.nl/~w3vl/] Virtual inance Library [http://fisher.osu.edu/fin/overview.htm] Know.This.com Marketing Virtual Library [http://www.knowthis.com/]; Digital Librarian [http://www.digital-librarian.com/] katalog zasobów ukrytego internetu tworzony od 10 lat przez bibliotekarkê Margaret Mail Anderson; zawiera wykaz cennych Ÿróde³ internetowych z nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, spo³ecznych i ekonomicznych; aktualizowany na bie ¹co; Bubl Link Information Science [http://bubl.ac.uk/] katalog usystematyzowanych wed³ug dziewiêciu g³ównych dzia³ów wiedzy linków do ciekawych zasobów sieciowych, równie z zakresu nauk spo³ecznych i ekonomicznych; Open Directory Project [http://dmoz.org/] specyficzny katalog wartoœciowych zasobów sieciowych tworzony przez internautów redaktorów-ochotników na ca³ym œwiecie. Oprócz podstawowej angielskojêzycznej wersji posiada tak e 16 mutacji jêzykowych, w tym wersjê polsk¹ [http://dmoz.org/world/polska/]; bogaty dzia³ dotycz¹cy biznesu i ekonomii liczy ponad 250 tys. dokumentów; DOAJ Directory of Open Acces Journal [http://www.doaj.org/] katalog elektronicznych czasopism naukowych i popularno-naukowych, których wydawcy popieraj¹ inicjatywê wolnego dostêpu do wiedzy i udostêpniaj¹ ich zawartoœæ bezp³atnie w internecie; z zakresu nauk ekonomicznych dostêpnych jest ponad 70 tytu³ów czasopism z ca³ego œwiata. Oprócz wymienionych katalogów ogólnych warto zwróciæ uwagê na katalogi specjalistyczne poœwiêcone wy³¹cznie naukom ekonomicznym, np.: EconDirectory [http://www.inomics.com/cgi/econdir] specjalistyczny katalog u ytecznych linków z zakresu ekonomii; dwie wersje jêzykowe, angielska i niemiecka; katalog tworzony w ramach portalu Inomics adresowanego bezpoœrednio do ekonomistów; WebEc [http://www.helsinki.fi/webec/] katalog zasobów ukrytego internetu z zakresu ekonomii tworzony w ramach wspomnianej inicjatywy WWW Virtual Library; Economic Journals on the Web [http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm] na bie ¹co aktualizowany wykaz setek czasopism ekonomicznych, których pe³na zawartoœæ dostêpna jest bezp³atnie drog¹ online; Alta Plana International Economics Gataway [http://altaplana.com/gate.html] brama do miêdzynarodowych zasobów z zakresu: Ÿróde³ informacji ekonomicznej, organizacji i instytutów naukowych, a tak e organizacji rz¹dowych i komercyjnych zwi¹zanych z ekonomi¹ i naukami pokrewnymi.

6 84 Bo ena Jaskowska Narzêdzia przeszukuj¹ce zasoby ukrytego internetu Nie ma narzêdzia, za pomoc¹ którego mo na by by³o przejrzeæ wszystkie lub przynajmniej wiêkszoœæ zasobów ukrytego internetu. Prowadz¹c poszukiwania cennych elektronicznych Ÿróde³, nale y wykorzystywaæ wiele ró norodnych narzêdzi i sposobów, np.: Opendoar [http://www.opendoar.org] wyszukiwarka repozytoriów ze wszystkich dziedzin wiedzy; w zakresie biznesu i ekonomii Opendoar podaje a 53 repozytoria tekstów naukowych (zarówno amerykañskich, jak i europejskich: angielskich, niemieckich, szwedzkich, francuskich, hiszpañskich, holenderskich); niezwykle cenne Ÿród³o informacji; Oaister [http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/] multiwyszukiwarka przeszukuj¹ca zasoby kilkuset archiwów instytucjonalnych; obecnie rejestruje ponad milion publikacji z ponad 680 repozytoriów z ca³ego œwiata; dostêpnych jest wiele mo liwoœci przegl¹dania zasobów Oaister: poprzez autora, s³owa kluczowe, temat, jêzyk dokumentu, typ dokumentu; autorzy serwisu promuj¹ go has³em: Oaister znajdÿ pere³kê. Bardzo u yteczne zarówno w poszukiwaniach bibliograficznych, jak i pe³notekstowych s¹ wyszukiwarki naukowe, spoœród których nale y wymieniæ: Scirus [http://www.scirus.com] wyszukiwarka tekstów naukowych zarówno w otwartym, jak i ukrytym internecie, rejestruje ponad 250 milionów stron o charakterze naukowym: artyku³ów z czasopism, preprintów, referatów, raportów z badañ, patentów; bardzo cenne narzêdzie wyszukiwawcze, za poœrednictwem którego mo na uzyskaæ wysoce relewantne odpowiedzi na pytanie; indarticles [http://www.findarticles.com/] wyszukiwarka tekstów naukowych zarówno tych bezp³atnych, jak i wymagaj¹cych p³atnej subskrypcji; rejestruje ponad 10 milionów artyku³ów z ponad 1000 wydawnictw; u yteczne narzêdzie wyszukiwawcze doskonale uzupe³niaj¹ce wyszukiwarkê Scirus; Google.scholar [http://scholar.google.com/] wersja beta kolejnej inicjatywy twórców najpopularniejszej wyszukiwarki; narzêdzie przydatne przede wszystkich w poszukiwaniach bibliograficznych, gdy linki otrzymywane w wynikach wyszukiwania prowadz¹ g³ównie do dokumentów p³atnych. Do narzêdzi u³atwiaj¹cych orientacjê w zasobach ukrytego internetu wielu pracowników informacji zalicza równie multiwyszukiwarki, których dzia³anie opiera siê na równoczesnym przeszukiwaniu indeksów kilku b¹dÿ nawet kilkunastu wyszukiwarek i na wyœwietlaniu wyników po uprzednim usuniêciu adresów dubluj¹cych siê. Do przeszukiwania ukrytego internetu polecane jest np. multinarzêdzie Surfwax [http://www.surfwax. com/]. A jeœli mimo wypróbowania wszystkich sugerowanych w niniejszym artykule mo liwoœci wyszukiwawczych, nadal mamy problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek cennej informacji czy wiarygodnego Ÿród³a, zawsze mo na zadaæ konkretne pytanie ekspertowi.

7 Ukryty internet jakie korzyœci A serwisów informacyjnych, gdzie po drugiej stronie zamiast automatycznych robotów i szperaczy wyszukiwarek czekaj¹ ludzie specjaliœci z okreœlonej dziedziny, jest w internecie sporo [np. Eksperci (wolontariusze) poza dobr¹ znajomoœci¹ okreœlonych i specjalistycznych zagadnieñ posiadaj¹ tak e wszechstronn¹ wiedzê z zakresu wyszukiwania informacji naukowej w sieci i chêtnie oraz, co wa ne, bezp³atnie dziel¹ siê ni¹ z innymi pasjonatami. Dotychczasowe rozwa ania dowodz¹ o wielkim zró nicowaniu i liczebnoœci angielskojêzycznych internetowych Ÿróde³ informacji z zakresu nauk ekonomicznych. Nieco inaczej wygl¹da sytuacja w odniesieniu do narzêdzi polskojêzycznych, chocia i tutaj pojawiaj¹ siê ciekawe inicjatywy: Ekonomia online [http://kangur.ae.krakow.pl] przewodnik po wirtualnych zasobach polskich i zagranicznych z zakresu ekonomii opracowywany (od 2000 r.) przez zespó³ redaktorów z Biblioteki G³ównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie; mo liwoœæ przeszukiwania za pomoc¹ miniwyszukiwarki lub wed³ug tematycznych dzia³ów; aktualizacja kwartalna; obecnie zawiera ponad 1800 cennych linków do specjalistycznych serwisów, portali, baz danych i stron instytucji naukowo-badawczych; naprawdê warte polecenia zarówno dla pracowników nauki, jak i studentów (BG AE w Krakowie opracowuje równie u yteczne bazy bibliograficzno-abstraktowe indeksuj¹ce zawartoœæ polskich ekonomicznych czasopism naukowych: Nauki Spo³eczne oraz Gospodarka ; dostêp do nich nie jest jednak powszechny, ale w wiêkszoœci dobrych bibliotek uczelni ekonomicznych jest on mo liwy w uniwersyteckiej sieci komputerowej); Zasoby Ekonomiczne online [http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/ zasobyonline/] wykaz u ytecznych dla studentów, pracowników nauki oraz teoretyków linków do zasobów sieciowych z zakresu ekonomii, opracowywany przez Bibliotekê G³ówn¹ Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie; Wirtualne Zasoby Biznesowe [http://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/definicje.shtml] wszechstronny katalog Ÿróde³ sieciowych z zakresu biznesu i ekonomii adresowany do studentów oraz pracowników nauki, zarówno praktyków, jak i teoretyków; uk³ad tematyczny wed³ug oœmiu dzia³ów g³ównych; zawiera równie wykaz ekonomicznych czasopism online oraz s³ownik podstawowych definicji; katalog opracowywany przez Bibliotekê Wy szej Szko³y Biznesu National Louis University w Nowym S¹czu. Z polskich Ÿróde³ informacji biznesowej nale y jeszcze wspomnieæ o powszechnie dostêpnych katalogach, w których znajduj¹ siê dzia³y poœwiêcone biznesowi i ekonomii (np. [http://www.google.com/top/world/polska/biznes/], katalogi na popularnych portalach internetowych). Niniejszy przegl¹d nie ukazuje pe³nego obrazu wszystkich mo liwoœci, które stoj¹ przed badaczami i biznesmenami w pozyskiwaniu wartoœciowej i bezp³atnej informacji naukowej z zakresu ekonomii. Warunkiem jest jedynie umiejêtnoœæ wykorzystania odpo-

8 86 Bo ena Jaskowska wiednich narzêdzi przeszukiwania zbiorów. Z du ¹ doz¹ pewnoœci mo na ufaæ tekstom umieszczonym na serwerach instytucji naukowych i placówek badawczych (w adresie URL wystêpuje z regu³y jeden z cz³onów:.edu.,.gov.,.univ.) oraz uzyskanych z instytucjonalnych archiwów i repozytoriów elektronicznych wersji publikacji naukowych. Argumentem utwierdzaj¹cym w pewnoœci mo e byæ niew¹tpliwie opatrzenie dokumentu, strony WWW, bazy danych czy wyszukiwarki imieniem i nazwiskiem autora/autorów oraz ew. afiliacj¹, nazw¹ instytucji sprawczej, a tak e kontaktowym adresem . Warto równie zwróciæ uwagê na datê ostatniej aktualizacji na ogólny poziom funkcjonalnoœci i u ytecznoœci, a tak e estetyki i wygl¹du witryny internetowej. Zdaj¹c sobie sprawê z ulotnoœci i hybrydowoœci internetowych zasobów informacyjnych i maj¹c œwiadomoœæ, e prawdopodobnie za dwa lata czêœæ z proponowanych narzêdzi bêdzie ju nieaktualna, autorka niniejszego artyku³u wyra a nadziejê, i tekst ten pomo e w pracy naukowej wszystkim zainteresowanym, a tak e zaprasza do dzielenia siê uwagami oraz w³asnymi doœwiadczeniami z zakresu poszukiwañ informacji biznesowej w ukrytym i otwartym internecie: Literatura Bergman M. (2001), The deep surface: surfacing hidden value, The Journal of Electronic Publishing, No. 7, Issue 1 [http://www.press.umich.edu/jep/07-01/bergman.html] odczyt: Invisible or Deep Web: what it is, why it is exists, how to find it and its inherent ambiguity [dok. elektr.] (2006) [http://www.lib.berkeley.edu/teachinglib/guides/internet/invisibleweb.html] odczyt: Pamu³a N. (2004), Efektywne wyszukiwanie w Internecie: przegl¹d problemów i rozwi¹zañ [w:] Biblioteki wobec nowych wyzwañ pod red. Ewy G³owackiej, Toruñ: UMK, s. 67. Sherman Ch., Price G. (2001), The invisible web: uncovering sources search engines can t see, Medford: CyberAge Books, 439 p. Sherman Ch., Price G. (2003), The invisible web: uncovering sources search engines can t see, Library Trends, Vol. 52, No. 2, p Wykaz Ÿróde³ elektronicznych odczyt [http://aip.completeplanet.com/], [http://altaplana.com/gate.html], [http://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/definicje.shtml], [http://bubl.ac.uk/], [http://dmoz.org/], [http://dmoz.org/world/polska/], [http://econpapers.repec.org/], [http://fisher.osu.edu/fin/overview.htm], [http://ideas.repec.org/], [http://ideas.repec.org/n/], [http://infomine.ucr.edu/], [http://kangur.ae.krakow.pl], [http://lii.org/], [http://multimedia.lycos.com/], [http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/, [http://repec.org/], [http://rfe.org/], [http://scholar.google.com/], [http://vlib.org/], [http://www.academicinfo.net/], [http://www.allexperts.com/], [http://www.alltheweb.com], [http://www.altavista.com], [http://www.digital-librarian.com/], [http://www.ditto.com/], [http://www.picsearch.com/], [http://www.doaj.org/], [http://www.findarticles.com/], [http://www.freepint.com/gary/direct.htm], [http://www.freepint.com/gary/direct.htm],

9 Ukryty internet jakie korzyœci [http://www.google.com/top/world/polska/biznes/], [http://www.google.pl], [http://www.helsinki.fi/webec/], [http://www.helsinki.fi/webec/], [http://www.iisg.nl/~w3vl/], [http://www.inomics.com/cgi/econdir], [http://www.knowthis.com/], [http://www.neha.nl/w3vl/], [http://www.opendoar.org], [http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm], [http://www.scirus.com], [http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/zasobyonline], [http://www.specialissues.com/lol/].

Ukryty Internet jakie korzyści mogą mieć z niego nauki ekonomiczne?

Ukryty Internet jakie korzyści mogą mieć z niego nauki ekonomiczne? Bożena Jaskowska 1 Ukryty Internet jakie korzyści mogą mieć z niego nauki ekonomiczne? Przedstawiono problematykę wyszukiwania w sieci wartościowej i bezpłatnej informacji naukowej z zakresu nauk ekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy II seminarium z cyklu INFOBROKER: Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe.

Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe. Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe. Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 2008-02-28 Plan prezentacji Metainformacja

Bardziej szczegółowo

Ukryty internet (Web)

Ukryty internet (Web) Ukryty internet (Web) Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Pomorski Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego,

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Definicja Głębokiego Internetu

Definicja Głębokiego Internetu Anna Zych Plan prezentacji Wstęp Definicja Głębokiego Internetu Dlaczego niewidzialne dla wyszukiwarek? Co zawiera Głęboki Internet Strategie wyszukiwawcze Narzędzia wyszukiwawcze Przyszłość Niewidzialnego

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej]

Jak przetrwać w wieku informacji? [sieciowej] II Forum Wiedzy Interdyscyplinarnej im. J. J. Śniadeckich Bydgoszcz - Żnin, 28-29.04.2004 Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej] Żyć i działać we współczesnym świecie to znaczy korzystać z informacji

Bardziej szczegółowo

Oprac. wrzesień 2015

Oprac. wrzesień 2015 PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy Oprac. wrzesień 2015 Siedziba Biblioteki Głównej Informacje ogólne System biblioteczno-informacyjny UTP Biblioteka Główna Czytelnia Główna

Bardziej szczegółowo

Projekt Runeberg internetowe centrum literatury nordyckiej. http://runeberg.org/

Projekt Runeberg internetowe centrum literatury nordyckiej. http://runeberg.org/ Projekt Runeberg internetowe centrum literatury nordyckiej http://runeberg.org/ Zawartość W serwisie udostępniana jest nieodpłatnie, dla wszystkich, literatura nordycka. Są to darmowe elektroniczne publikacje

Bardziej szczegółowo

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r.

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r. Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, 24-25 października 2013 r. Po pierwsze Primo! Doświadczenia z wdrożenia mgr Martyna Darowska Biblioteka Główna Politechnika

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Telefon:

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zjawisko Ukrytego Internetu rola bibliotek w upowszechnianiu jego zasobów

Zjawisko Ukrytego Internetu rola bibliotek w upowszechnianiu jego zasobów SESJA POSTEROWA 379 Natalia Pamuła-Cieślak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Zjawisko Ukrytego Internetu rola bibliotek w upowszechnianiu jego zasobów

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne Remigiusz Sapa IINiB UJ Problem Przydatność formatów opisów bibliograficznych generowanych przez systemy

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego. dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego. dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Open Access znaczy Otwarty Dostęp do Wiedzy Open Access Koncepcja wiedzy i kultury jako dóbr wspólnych

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

M G R M A R L E N A B O R O W S K A

M G R M A R L E N A B O R O W S K A M G R M A R L E N A B O R O W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A B I Z N E S U W D Ą B R O W I E G Ó R N I C Z E J zmiana modelu finansowania publikacji naukowych zmiany w ocenach parametrycznych publikacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT

Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT Nasze wczoraj, dziś i jutro. Konferencja poznańskich bibliotek naukowych. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań, 10 września 2014 Iwona

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua I N F O R M A C J A Studenci wszystkich rodzajów studiów i pracownicy: Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historycznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Science Citation Index

Science Citation Index Biblioteka Politechniki Krakowskiej Oddział Informacji Naukowej Science Citation Index Cytowania publikacji na podstawie bazy wyposażonej w narzędzia do ich analizy Science Citation Index Expanded baza

Bardziej szczegółowo

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Iwona Sójkowska Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Plan prezentacji: 1. Biblioteka dla uczelni 2. Biblioteka dla regionu 3. Biblioteka dla środowiska zawodowego

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl 221 Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl Wp³yw nowoczesnych technologii na podniesienie standardu us³ug biblioteki (na podstawie badañ

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto stanowiącej aplikację systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Aplikacja do wypożyczeń Liberetto

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access

Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access X Konferencja Wirtualny Uniwersytet - model, narzędzia, praktyka 16-18 18 czerwca 2010 Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access Teresa Gumołowska owska Biblioteka Główna G Politechniki

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online Rynek Budowlany Online oferuje dostæp do najswiezszych wiadomosci dotyczacych rynku budowlanego w Polsce. W serwisie znajduja sie informacje na temat wykonawców, dostawców, materialów

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych PAULINA STUDZIŃSKA-JAKSIM Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie INTERPERSONALNA PERSWAZYJNA WERBALNA JĘZYKOWA

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki /

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki / CZĘŚĆ A WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (poz....) (oznaczenie wniosku wypełnia właściwy minister)... (pieczęć uczelni) WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nasze wczoraj, dziś i jutro konferencja bibliotek poznańskich 10 września 2014 roku Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Dorota Wojewoda Biblioteka Główna UEP, Sekcja

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa - Pracownia Komputerowa Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa - Pracownia Komputerowa Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Dostęp do wszystkich baz z komputerów uczelnianych lub zarejestrowanych w Centrum Informatycznym Uczelni. Wejście na stronę Zagraniczne bazy danych z adresu: http://www.awf.edu.pl/biblioteka/bazy-danych/zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt Halina Ganińska Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej Plan prezentacji I. Koncepcja informatora

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Naukowe zasoby elektroniczne. Biblioteka Collegium Da Vinci

Naukowe zasoby elektroniczne. Biblioteka Collegium Da Vinci Naukowe zasoby elektroniczne. Biblioteka Collegium Da Vinci 15.09.2016 r ZAWARTOŚĆ: BAZY DOSTĘPNE NA TERENIE UCZELNI... 3 EBSCOHOST... 3 ELSEVIER - ScienceDirect... 5 IBUK.pl... 5 NASBI... 6 SCOPUS...

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/20/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Metalurgii

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Otwarty Dostęp do publikacji naukowych

Otwarty Dostęp do publikacji naukowych Otwarty Dostęp do publikacji naukowych Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH 16 czerwca 2015 Otwarty dostęp (ang. Open Access) to model, w którym prace naukowe, wyniki badań i materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 pojawi³a siê nazwa firmy, produktów, bran y, konkurentów, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA

OFERTA REKLAMOWA OFERTA REKLAMOWA www.zinfo.pl W celu zasiêgniêcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Alicja Dubiel reklama@zinfo.pl tel. 790 569 869 Dostêpne formy reklamowe: 1. REKLAMA GRAFICZNA Reklama graficzna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Grala-Kociak Łódź - UM

Dr Barbara Grala-Kociak Łódź - UM Dr Barbara Grala-Kociak Łódź - UM Jakość naukowa elektronicznych źródeł informacji Abstract We live in the world of the information overload. In the Internet there is huge amount of materials of very low

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu

REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu Podstawa prawna: Art. 22abcde Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Przedstawiane informacje Dzięki szkoleniu dowiesz się m.in.: jak korzystać z poszczególnych agend Biblioteki (Czytelni

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka daje moŝliwość przeszukania większości baz udostępnianych na UW oraz katalogu Bibliotek UW. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu. Jak rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie

Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie Z czasem coraz częściej będziesz zaglądał Są to: bazy danych (Lista e-baz), e-czasopisma i e-książki (Lista tytułów e-źródeł) o głównie anglojęzyczne, ale również

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

PAIR Portal to Asian Internet Resources

PAIR Portal to Asian Internet Resources PAIR Portal to Asian Internet Resources Portal Azjatyckich Zasobów Internetowych http://digicoll.library.wisc.edu/pair/ 1. Zawartość serwisu PAIR to amerykańska rozproszona biblioteka cyfrowa prezentująca

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania

Oferta pozycjonowania www.kamelot.pl 2012 Oferta pozycjonowania Iloœæ stron w Google Iloœæ stron Iloœæ linków w Google Iloœæ linków podstron w Pañstwa strony w wyszukiwarce google: podstron w Pañstwa strony wed³ug Majesticseo:

Bardziej szczegółowo

Natalia Pamuła-Cieślak. Ukryty Internet. jako przedmiot edukacji informacyjnej

Natalia Pamuła-Cieślak. Ukryty Internet. jako przedmiot edukacji informacyjnej Natalia Pamuła-Cieślak Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej Toruń 2015 Recenzent prof. dr hab. Wiesław Babik Redakcja i korekta Iwona Wakarecy Projekt okładki Krzysztof Skrzypczyk wg projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu społecznościowego "sprawdzwykladowce.pl"

Regulamin Portalu społecznościowego sprawdzwykladowce.pl Regulamin Portalu społecznościowego "sprawdzwykladowce.pl" 1 Definicje Usługodawca - 3K-Infrastructure Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie Bocheńskim (32-007) przy Zabierzów Bocheński 529 Wykładowca pracownik

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Program Quotes Update to niewielkie narzędzie ułatwiające pracę inwestora. Jego celem jest szybka i łatwa aktualizacja plików lokalnych z historycznymi notowaniami spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl i dlastudenta.pl Studenci + Maturzyści = 1,1 MILIONA potencjalnych uczniów miesięcznie! WYPROMUJ swoją szkołę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 1. Informacje o uczestniku: DANE OSOBOWE: Nazwisko Data urodzenia Dowód osobisty (seria i numer) Imię Miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja o talenty z bran y IT przybiera na sile

Rywalizacja o talenty z bran y IT przybiera na sile Poszukujesz Programistów, Informatyków b¹dÿ In ynierów IT? Zaprezentuj swoje mo liwoœci pasjonatom nowoczesnych technologii. WeŸ udzia³ w wyj¹tkowej publikacji rekomenduj¹cej najbardziej interesuj¹ce miejsca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego oraz katalogu Biblioteki. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko,

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo