I NARZÊDZI PORT EL METOD. Bo ena Jaskowska* Ukryty internet jakie korzyœci mog¹ mieæ z niego naukowcy i praktycy?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I NARZÊDZI PORT EL METOD. Bo ena Jaskowska* Ukryty internet jakie korzyœci mog¹ mieæ z niego naukowcy i praktycy?"

Transkrypt

1 PORT EL METOD I NARZÊDZI Bo ena Jaskowska* Ukryty internet jakie korzyœci mog¹ mieæ z niego naukowcy i praktycy? Bo ena Ukryty internet Jaskowska Przedstawiony jakie korzyœci... tekst to kompendium wiedzy na temat wyszukiwania w sieci wartoœciowej i bezp³atnej informacji naukowej. Scharakteryzowano w nim specyfikê zasobów ukrytego internetu oraz dokonano przegl¹du przyk³adowych (przede wszystkim angielskojêzycznych) narzêdzi wyszukiwawczych, umo liwiaj¹cych dostêp do pe³notekstowych dokumentów naukowych: artyku³ów z czasopism, referatów konferencyjnych, raportów z badañ, opracowañ roboczych, ksi¹ ek lub ich fragmentów. ród³a informacji ukrytego internetu przedstawiono w trzech grupach: bazy danych i repozytoria naukowe, katalogi stron WWW oraz specjalistyczne narzêdzia wyszukiwawcze. Artyku³ zakoñczono krótk¹ charakterystyk¹ polskojêzycznych Ÿróde³ elektronicznych przydatnych w poszukiwaniu ogólnodostêpnej informacji z zakresu nauk ekonomicznych. Termin ukryty internet (invisible web, deep web, hidden web) po raz pierwszy zosta³ u yty 12 lat temu przez Jill Ellsworth na okreœlenie tych zasobów sieciowych, których wyszukiwarki nie mog¹ lub nie chc¹ indeksowaæ i które ostatecznie staj¹ siê dla u ytkownika niewidzialne i niedostêpne [Bergman, 2001]. Wielki wk³ad w rozwój badañ nad ukrytym internetem wniós³ Gary Price bibliotekarz i obecny szef Online Information Resources w serwisie ask.com. Jego s³awn¹ bezp³atnie dostêpn¹ online listê list [http://www.specialissues.com/lol/], zawieraj¹c¹ wykaz rankingów firm, wybitnych ludzi i ich zawodowych osi¹gniêæ, prowadzon¹ od 1998 r., zna chyba ka dy u ytkownik informacji biznesowej, podobnie jak i jego pionierskie prace nad serwisem directsearch [http://www.freepint.com/gary/direct.htm], za poœrednictwem którego mo na dotrzeæ do wielu zasobów ukrytego internetu. * mgr Bo ena Jaskowska jest pracownikiem Oddzia³u Informacji Naukowej w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego; obecnie przygotowuje pracê doktorsk¹ pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Wandy Pindlowej

2 80 Bo ena Jaskowska Mimo i obserwujemy ogromny postêp technologiczny i zaawansowane techniki przeszukiwania i indeksowania zasobów internetu stosowane przez twórców wyszukiwarek (np. kompleksowe wyszukiwarki widz¹ce równie grafikê, dÿwiêki, wideo: [http:// [http://www.altavista.com], [http://www.alltheweb.com], [http://multimedia.lycos.com/] lub tylko obrazy: [http://www.ditto.com/], [http://www.picsearch. com/]), w dalszym ci¹gu zdecydowania wiêkszoœæ zasobów sieciowych jest ukryta przed okiem internauty pos³uguj¹cym siê jedynie standardowymi narzêdziami WWW. A ukryty internet uwa any jest za najszybciej rozwijaj¹c¹ siê i powiêkszaj¹c¹ czêœæ wirtualnych zasobów sieciowych i tym bardziej nale y poœwiêciæ mu wiêcej uwagi. Badania dowodz¹, e zasoby ukrytego internetu znacznie przewy szaj¹ liczbê dokumentów indeksowanych przez tradycyjne wyszukiwarki WWW, mo e byæ ich nawet 500 razy wiêcej. Iloœæ informacji w ukrytym internecie w 2001 r. szacowano na ponad 550 miliardów dokumentów wobec biliona stron indeksowanych przez powszechne wyszukiwarki. W ukrytym internecie znajduj¹ siê ponadto dokumenty o wysokim stopniu relewancji z potrzebami u ytkowników, tj. zawieraj¹ cenn¹ i wartoœciow¹ informacjê naukow¹. I co wa ne, ok. 95% ukrytego internetu stanowi¹ zasoby, do których dostêp jest bezp³atny, a blisko po³owa to specjalistyczne, dziedzinowe bazy danych niezwykle cenne w poszukiwaniach bibliograficznych [Bergman, 2001]. Na zasoby ukrytego internetu sk³adaj¹ siê przede wszystkim ró norodne specjalistyczne bazy danych (bibliograficzne, np. katalogi bibliotek, bazy dziedzinowe: faktograficzne, abstraktowe i pe³notekstowe), serwisy tematyczne zarówno o dostêpie bezp³atnym, jak i subskrybowanym oraz dokumenty w formacie innym ni popularny HTML (np. postscript, flash, shockwaves, plików skompresowanych:.zip.,.tar) [Sherman, Price, 2003]. Tradycyjne wyszukiwarki nie potrafi¹ jeszcze myœleæ ani dokonywaæ logicznych i faktycznie relewantnych wyborów oraz nie docieraj¹ do ogromnej iloœci wartoœciowych naukowo i ukrytych zasobów sieciowych. Bazy danych nie s¹ indeksowane przez szperacze wyszukiwarek (crawlers) ze wzglêdu na swoj¹ budowê: przegl¹daæ tego typu Ÿród³a mo- na jedynie poprzez wyszukiwanie bezpoœrednie (direct search), roboty wyszukiwarek nie s¹ bowiem w stanie zaindeksowaæ, a potem przekazaæ do poprawnego wyœwietlenia informacji zorganizowanej w postaci pól i rekordów powi¹zanych ze sob¹ relacjami. Roboty te nie widz¹ dynamicznie generowanych stron w odpowiedzi na konkretne pytanie u ytkownika, podobnie jak w przypadku sprzê eñ zwrotnych w pytaniach o informacjê szybko dezaktualizuj¹c¹ siê (np. rozk³ad lotów, prognoza pogody itp.). Pliki p³atnej rejestracji zazwyczaj s¹ specjalnie chronione przez swych twórców przed szperaczami internetowymi i te wzglêdy komercyjne i finansowe decyduj¹ ostatecznie o ich niewidocznoœci. W przypadku serwisów bezp³atnej rejestracji indeksowanie utrudnia du a liczba formularzy subskrypcyjnych i rejestracyjnych wymagaj¹cych reakcji u ytkownika na poszczególne elementy strony WWW [Sherman, Price, 2003].

3 Ukryty internet jakie korzyœci Do ukrytych zasobów sieciowych mo na dotrzeæ na kilka sposobów: wykorzystaæ standardowe wyszukiwarki do znalezienia okreœlonych baz danych, archiwów i repozytoriów tekstów naukowych; skorzystaæ z dostêpnych na stronach portali katalogów oraz pos³u yæ siê specjalnymi programami przeszukuj¹cymi zasoby ukrytego internetu [Pamu³a, 2004]. Bazy danych, archiwa i repozytoria jako zasoby ukrytego internetu Najprostszym sposobem dotarcia do zasobów ukrytego internetu w postaci baz danych jest wpisanie w okno tradycyjnej wyszukiwarki poszukiwanego has³a wraz z okreœleniami: database [Invisible Web, 2006], repository, archive lub w przypadku poszukiwañ polskojêzycznych s³owa: baza danych, repozytorium, archiwum (np. languages database, toxic chemicals database, information science archive, sport baza danych). Wówczas na stronie g³ównej bazy nale y za pomoc¹ oferowanych narzêdzi bezpoœrednio przeszukaæ jej zawartoœæ. Obok typowych bibliograficznych baz danych coraz liczniejsze s¹ cyfrowe zbiory tekstów naukowych, tzw. repozytoria, archiwa tworzone w ramach inicjatywy Open Access. Open Access to inicjatywa darmowego dostêpu do literatury poprzez internet, pozwalaj¹ca ka demu u ytkownikowi na czytanie, œci¹ganie z serwerów, kopiowanie, dystrybucjê, drukowanie, przeszukiwanie lub linkowanie do pe³nych tekstów artyku³ów, indeksowanie w wyszukiwarkach, w³¹czanie jako danych albo wykorzystanie w jakikolwiek zgodny z prawem sposób, jedynym ograniczeniem jest przestrzeganie prawa autora do zachowania integralnoœci jego pracy [Deklaracja Open Acces, 2002]. W tym celu uczelnie wy sze, ich biblioteki oraz inne instytucje naukowo-badawcze tworz¹ elektroniczne repozytoria, w których zamieszczaj¹ za zgod¹ autorów elektroniczne wersje pe³nych tekstów ich artyku³ów, referatów, ksi¹ ek oraz ich fragmentów, raportów z badañ, a tak e preprintów. Do najpopularniejszych bezp³atnych Ÿróde³ tego typu z zakresu ekonomii zaliczyæ mo na: EconPapers [http://econpapers.repec.org/] bibliograficzna i pe³notekstowa baza danych z zakresu ekonomii tworzona w ramach RePeC (Research Papers on Economics) [http://repec.org/] miêdzynarodowego przedsiêwziêcia, którego celem jest dzielenie siê wiedz¹ i wynikami badañ pomiêdzy instytucjami naukowymi i ich pracownikami; rejestruje artyku³y z czasopism, ksi¹ ki i rozdzia³y z ksi¹ ek oraz tzw. working papers, z czego ponad po³owa znajduje siê w pe³nej i bezp³atnej wersji tekstowej; baza ma postaæ otwartego repozytorium, do którego ka dy z teoretyków, praktyków i badaczy nauk ekonomicznych mo e dodaæ swoje publikacje; IDEAS [http://ideas.repec.org/] serwis zawieraj¹cy bezp³atne, pe³ne wersje tekstów naukowych z nauk ekonomicznych stworzony na podstawie licznych naukowych repozytoriów i archiwów akademickich instytucji, oœrodków badawczych oraz uczelni wy -

4 82 Bo ena Jaskowska szych z ca³ego œwiata (równie polskich); obok dokumentów pe³notekstowych w serwisie znajduje siê ogromna iloœæ dokumentów zawieraj¹cych abstrakty, cytowania oraz literaturê przedmiotu; dostêpna jest równie podbaza NEP [http://ideas.repec.org/n/] (New Economics Papers), zawieraj¹ca same najnowsze publikacje dodane do serwisu Ideas. Katalogi tematyczne i specjalistyczne portale jako zasoby ukrytego internetu Katalogi (directories) zbudowane w postaci rozga³êziaj¹cego siê drzewa, umieszczane na tematycznych portalach lub tworzone specjalnie jako brama wprowadzaj¹ca do cyfrowych ukrytych zasobów sieciowych, wydaj¹ siê byæ najlepszym narzêdziem u³atwiaj¹cym orientacjê i poruszanie siê po ukrytym internecie. Katalogi mog¹ byæ albo ogólne, albo specjalistyczne, poœwiêcone jednej dziedzinie wiedzy. Autorami takich kolekcji s¹ zazwyczaj pracownicy informacji i bibliotekarze, którzy dokonuj¹ weryfikacji tematyki Ÿróde³, czuwaj¹ nad aktualnoœci¹ linków oraz oceniaj¹ ich zawartoœæ pod k¹tem przydatnoœci dla potencjalnego u ytkownika. Najbardziej cenione w œrodowisku brokerów informacji (nie tylko ekonomicznej) s¹ nastêpuj¹ce katalogi i serwisy: CompletePlanet [http://aip.completeplanet.com/] katalog zasobów ukrytego internetu, zawiera linki do ponad 70 tys. baz danych i specjalistycznych narzêdzi wyszukiwawczych z wielu dziedzin wiedzy, w tym bogate Ÿród³a z zakresu biznesu, ekonomii, finansów, logistyki itp.; serwis tworzony jest przez korporacjê Bright Planet, która zajmuje siê profesjonalnymi us³ugami informacyjno-informatycznymi; Librarian s Internet Index [http://lii.org/] informacje dotycz¹ce zasobów ukrytego internetu z wielu dziedzin wiedzy uaktualniane co tydzieñ, strony, którym mo na ufaæ jak napisano na stronie g³ównej, tworzony przez pracowników sieci bibliotecznej w Pensylwanii (Kalifornia). Zawiera obszerny wykaz Ÿróde³ ekonomicznych (finanse, marketing, prawo, ekonomika, przestêpstwa i korupcja, przemys³ itp.); Academic Info [http://www.academicinfo.net/] edukacyjny katalog zasobów sieciowych przeznaczony dla szkolnictwa wy szego, zawiera programy nauczania, materia³y metodyczne i dydaktyczne, w tym rozbudowany dzia³ Business; Infomine [http://infomine.ucr.edu/] wirtualna biblioteka zasobów internetowych adresowana do pracowników nauki i studentów, oferuje informacje na poziomie akademickim oraz dostêp do m.in. baz danych, czasopism elektronicznych, e-ksi¹ ek, list dyskusyjnych, katalogów stron WWW oraz bibliotecznych itp.; serwis tworzony przez Bibliotekê Uniwersytetu w Kalifornii; WWW Virtual Library [http://vlib.org/] wirtualna biblioteka WWW uwa ana jest za najstarszy katalog sieci (stworzona jeszcze w 1991 r. przez Tima Berners-Lee); w jej sk³ad wchodzi wiele specjalistycznych kolekcji; z nauk ekonomicznych nale y wymieniæ:

5 Ukryty internet jakie korzyœci WebEc WWW Resources in Economics [http://www.helsinki.fi/webec/] R E Resources for Economists on the Internet [http://rfe.org/] WWW Virtual Library of Economic and Business History [http://www.neha.nl/w3vl/] WWW Virtual Library Latour History [http://www.iisg.nl/~w3vl/] Virtual inance Library [http://fisher.osu.edu/fin/overview.htm] Know.This.com Marketing Virtual Library [http://www.knowthis.com/]; Digital Librarian [http://www.digital-librarian.com/] katalog zasobów ukrytego internetu tworzony od 10 lat przez bibliotekarkê Margaret Mail Anderson; zawiera wykaz cennych Ÿróde³ internetowych z nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, spo³ecznych i ekonomicznych; aktualizowany na bie ¹co; Bubl Link Information Science [http://bubl.ac.uk/] katalog usystematyzowanych wed³ug dziewiêciu g³ównych dzia³ów wiedzy linków do ciekawych zasobów sieciowych, równie z zakresu nauk spo³ecznych i ekonomicznych; Open Directory Project [http://dmoz.org/] specyficzny katalog wartoœciowych zasobów sieciowych tworzony przez internautów redaktorów-ochotników na ca³ym œwiecie. Oprócz podstawowej angielskojêzycznej wersji posiada tak e 16 mutacji jêzykowych, w tym wersjê polsk¹ [http://dmoz.org/world/polska/]; bogaty dzia³ dotycz¹cy biznesu i ekonomii liczy ponad 250 tys. dokumentów; DOAJ Directory of Open Acces Journal [http://www.doaj.org/] katalog elektronicznych czasopism naukowych i popularno-naukowych, których wydawcy popieraj¹ inicjatywê wolnego dostêpu do wiedzy i udostêpniaj¹ ich zawartoœæ bezp³atnie w internecie; z zakresu nauk ekonomicznych dostêpnych jest ponad 70 tytu³ów czasopism z ca³ego œwiata. Oprócz wymienionych katalogów ogólnych warto zwróciæ uwagê na katalogi specjalistyczne poœwiêcone wy³¹cznie naukom ekonomicznym, np.: EconDirectory [http://www.inomics.com/cgi/econdir] specjalistyczny katalog u ytecznych linków z zakresu ekonomii; dwie wersje jêzykowe, angielska i niemiecka; katalog tworzony w ramach portalu Inomics adresowanego bezpoœrednio do ekonomistów; WebEc [http://www.helsinki.fi/webec/] katalog zasobów ukrytego internetu z zakresu ekonomii tworzony w ramach wspomnianej inicjatywy WWW Virtual Library; Economic Journals on the Web [http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm] na bie ¹co aktualizowany wykaz setek czasopism ekonomicznych, których pe³na zawartoœæ dostêpna jest bezp³atnie drog¹ online; Alta Plana International Economics Gataway [http://altaplana.com/gate.html] brama do miêdzynarodowych zasobów z zakresu: Ÿróde³ informacji ekonomicznej, organizacji i instytutów naukowych, a tak e organizacji rz¹dowych i komercyjnych zwi¹zanych z ekonomi¹ i naukami pokrewnymi.

6 84 Bo ena Jaskowska Narzêdzia przeszukuj¹ce zasoby ukrytego internetu Nie ma narzêdzia, za pomoc¹ którego mo na by by³o przejrzeæ wszystkie lub przynajmniej wiêkszoœæ zasobów ukrytego internetu. Prowadz¹c poszukiwania cennych elektronicznych Ÿróde³, nale y wykorzystywaæ wiele ró norodnych narzêdzi i sposobów, np.: Opendoar [http://www.opendoar.org] wyszukiwarka repozytoriów ze wszystkich dziedzin wiedzy; w zakresie biznesu i ekonomii Opendoar podaje a 53 repozytoria tekstów naukowych (zarówno amerykañskich, jak i europejskich: angielskich, niemieckich, szwedzkich, francuskich, hiszpañskich, holenderskich); niezwykle cenne Ÿród³o informacji; Oaister [http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/] multiwyszukiwarka przeszukuj¹ca zasoby kilkuset archiwów instytucjonalnych; obecnie rejestruje ponad milion publikacji z ponad 680 repozytoriów z ca³ego œwiata; dostêpnych jest wiele mo liwoœci przegl¹dania zasobów Oaister: poprzez autora, s³owa kluczowe, temat, jêzyk dokumentu, typ dokumentu; autorzy serwisu promuj¹ go has³em: Oaister znajdÿ pere³kê. Bardzo u yteczne zarówno w poszukiwaniach bibliograficznych, jak i pe³notekstowych s¹ wyszukiwarki naukowe, spoœród których nale y wymieniæ: Scirus [http://www.scirus.com] wyszukiwarka tekstów naukowych zarówno w otwartym, jak i ukrytym internecie, rejestruje ponad 250 milionów stron o charakterze naukowym: artyku³ów z czasopism, preprintów, referatów, raportów z badañ, patentów; bardzo cenne narzêdzie wyszukiwawcze, za poœrednictwem którego mo na uzyskaæ wysoce relewantne odpowiedzi na pytanie; indarticles [http://www.findarticles.com/] wyszukiwarka tekstów naukowych zarówno tych bezp³atnych, jak i wymagaj¹cych p³atnej subskrypcji; rejestruje ponad 10 milionów artyku³ów z ponad 1000 wydawnictw; u yteczne narzêdzie wyszukiwawcze doskonale uzupe³niaj¹ce wyszukiwarkê Scirus; Google.scholar [http://scholar.google.com/] wersja beta kolejnej inicjatywy twórców najpopularniejszej wyszukiwarki; narzêdzie przydatne przede wszystkich w poszukiwaniach bibliograficznych, gdy linki otrzymywane w wynikach wyszukiwania prowadz¹ g³ównie do dokumentów p³atnych. Do narzêdzi u³atwiaj¹cych orientacjê w zasobach ukrytego internetu wielu pracowników informacji zalicza równie multiwyszukiwarki, których dzia³anie opiera siê na równoczesnym przeszukiwaniu indeksów kilku b¹dÿ nawet kilkunastu wyszukiwarek i na wyœwietlaniu wyników po uprzednim usuniêciu adresów dubluj¹cych siê. Do przeszukiwania ukrytego internetu polecane jest np. multinarzêdzie Surfwax [http://www.surfwax. com/]. A jeœli mimo wypróbowania wszystkich sugerowanych w niniejszym artykule mo liwoœci wyszukiwawczych, nadal mamy problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek cennej informacji czy wiarygodnego Ÿród³a, zawsze mo na zadaæ konkretne pytanie ekspertowi.

7 Ukryty internet jakie korzyœci A serwisów informacyjnych, gdzie po drugiej stronie zamiast automatycznych robotów i szperaczy wyszukiwarek czekaj¹ ludzie specjaliœci z okreœlonej dziedziny, jest w internecie sporo [np. Eksperci (wolontariusze) poza dobr¹ znajomoœci¹ okreœlonych i specjalistycznych zagadnieñ posiadaj¹ tak e wszechstronn¹ wiedzê z zakresu wyszukiwania informacji naukowej w sieci i chêtnie oraz, co wa ne, bezp³atnie dziel¹ siê ni¹ z innymi pasjonatami. Dotychczasowe rozwa ania dowodz¹ o wielkim zró nicowaniu i liczebnoœci angielskojêzycznych internetowych Ÿróde³ informacji z zakresu nauk ekonomicznych. Nieco inaczej wygl¹da sytuacja w odniesieniu do narzêdzi polskojêzycznych, chocia i tutaj pojawiaj¹ siê ciekawe inicjatywy: Ekonomia online [http://kangur.ae.krakow.pl] przewodnik po wirtualnych zasobach polskich i zagranicznych z zakresu ekonomii opracowywany (od 2000 r.) przez zespó³ redaktorów z Biblioteki G³ównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie; mo liwoœæ przeszukiwania za pomoc¹ miniwyszukiwarki lub wed³ug tematycznych dzia³ów; aktualizacja kwartalna; obecnie zawiera ponad 1800 cennych linków do specjalistycznych serwisów, portali, baz danych i stron instytucji naukowo-badawczych; naprawdê warte polecenia zarówno dla pracowników nauki, jak i studentów (BG AE w Krakowie opracowuje równie u yteczne bazy bibliograficzno-abstraktowe indeksuj¹ce zawartoœæ polskich ekonomicznych czasopism naukowych: Nauki Spo³eczne oraz Gospodarka ; dostêp do nich nie jest jednak powszechny, ale w wiêkszoœci dobrych bibliotek uczelni ekonomicznych jest on mo liwy w uniwersyteckiej sieci komputerowej); Zasoby Ekonomiczne online [http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/ zasobyonline/] wykaz u ytecznych dla studentów, pracowników nauki oraz teoretyków linków do zasobów sieciowych z zakresu ekonomii, opracowywany przez Bibliotekê G³ówn¹ Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie; Wirtualne Zasoby Biznesowe [http://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/definicje.shtml] wszechstronny katalog Ÿróde³ sieciowych z zakresu biznesu i ekonomii adresowany do studentów oraz pracowników nauki, zarówno praktyków, jak i teoretyków; uk³ad tematyczny wed³ug oœmiu dzia³ów g³ównych; zawiera równie wykaz ekonomicznych czasopism online oraz s³ownik podstawowych definicji; katalog opracowywany przez Bibliotekê Wy szej Szko³y Biznesu National Louis University w Nowym S¹czu. Z polskich Ÿróde³ informacji biznesowej nale y jeszcze wspomnieæ o powszechnie dostêpnych katalogach, w których znajduj¹ siê dzia³y poœwiêcone biznesowi i ekonomii (np. [http://www.google.com/top/world/polska/biznes/], katalogi na popularnych portalach internetowych). Niniejszy przegl¹d nie ukazuje pe³nego obrazu wszystkich mo liwoœci, które stoj¹ przed badaczami i biznesmenami w pozyskiwaniu wartoœciowej i bezp³atnej informacji naukowej z zakresu ekonomii. Warunkiem jest jedynie umiejêtnoœæ wykorzystania odpo-

8 86 Bo ena Jaskowska wiednich narzêdzi przeszukiwania zbiorów. Z du ¹ doz¹ pewnoœci mo na ufaæ tekstom umieszczonym na serwerach instytucji naukowych i placówek badawczych (w adresie URL wystêpuje z regu³y jeden z cz³onów:.edu.,.gov.,.univ.) oraz uzyskanych z instytucjonalnych archiwów i repozytoriów elektronicznych wersji publikacji naukowych. Argumentem utwierdzaj¹cym w pewnoœci mo e byæ niew¹tpliwie opatrzenie dokumentu, strony WWW, bazy danych czy wyszukiwarki imieniem i nazwiskiem autora/autorów oraz ew. afiliacj¹, nazw¹ instytucji sprawczej, a tak e kontaktowym adresem . Warto równie zwróciæ uwagê na datê ostatniej aktualizacji na ogólny poziom funkcjonalnoœci i u ytecznoœci, a tak e estetyki i wygl¹du witryny internetowej. Zdaj¹c sobie sprawê z ulotnoœci i hybrydowoœci internetowych zasobów informacyjnych i maj¹c œwiadomoœæ, e prawdopodobnie za dwa lata czêœæ z proponowanych narzêdzi bêdzie ju nieaktualna, autorka niniejszego artyku³u wyra a nadziejê, i tekst ten pomo e w pracy naukowej wszystkim zainteresowanym, a tak e zaprasza do dzielenia siê uwagami oraz w³asnymi doœwiadczeniami z zakresu poszukiwañ informacji biznesowej w ukrytym i otwartym internecie: Literatura Bergman M. (2001), The deep surface: surfacing hidden value, The Journal of Electronic Publishing, No. 7, Issue 1 [http://www.press.umich.edu/jep/07-01/bergman.html] odczyt: Invisible or Deep Web: what it is, why it is exists, how to find it and its inherent ambiguity [dok. elektr.] (2006) [http://www.lib.berkeley.edu/teachinglib/guides/internet/invisibleweb.html] odczyt: Pamu³a N. (2004), Efektywne wyszukiwanie w Internecie: przegl¹d problemów i rozwi¹zañ [w:] Biblioteki wobec nowych wyzwañ pod red. Ewy G³owackiej, Toruñ: UMK, s. 67. Sherman Ch., Price G. (2001), The invisible web: uncovering sources search engines can t see, Medford: CyberAge Books, 439 p. Sherman Ch., Price G. (2003), The invisible web: uncovering sources search engines can t see, Library Trends, Vol. 52, No. 2, p Wykaz Ÿróde³ elektronicznych odczyt [http://aip.completeplanet.com/], [http://altaplana.com/gate.html], [http://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/definicje.shtml], [http://bubl.ac.uk/], [http://dmoz.org/], [http://dmoz.org/world/polska/], [http://econpapers.repec.org/], [http://fisher.osu.edu/fin/overview.htm], [http://ideas.repec.org/], [http://ideas.repec.org/n/], [http://infomine.ucr.edu/], [http://kangur.ae.krakow.pl], [http://lii.org/], [http://multimedia.lycos.com/], [http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/, [http://repec.org/], [http://rfe.org/], [http://scholar.google.com/], [http://vlib.org/], [http://www.academicinfo.net/], [http://www.allexperts.com/], [http://www.alltheweb.com], [http://www.altavista.com], [http://www.digital-librarian.com/], [http://www.ditto.com/], [http://www.picsearch.com/], [http://www.doaj.org/], [http://www.findarticles.com/], [http://www.freepint.com/gary/direct.htm], [http://www.freepint.com/gary/direct.htm],

9 Ukryty internet jakie korzyœci [http://www.google.com/top/world/polska/biznes/], [http://www.google.pl], [http://www.helsinki.fi/webec/], [http://www.helsinki.fi/webec/], [http://www.iisg.nl/~w3vl/], [http://www.inomics.com/cgi/econdir], [http://www.knowthis.com/], [http://www.neha.nl/w3vl/], [http://www.opendoar.org], [http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm], [http://www.scirus.com], [http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/zasobyonline], [http://www.specialissues.com/lol/].

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 4 (72)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Bardziej szczegółowo

Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej

Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej 11 Gra yna Piotrowicz Biblioteka Uniwersytecka Wroc³aw piotrowicz@bu.uni.wroc.pl Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej Hybrid model as the

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Stefan Jackowski Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej?

Stefan Jackowski Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej? Nauka i Szkolnictwo Wy sze, nr 1/23/2004 Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej? Autor omawia wp³yw techniki komputerowej, a zw³aszcza Internetu, na metody nauczania akademickiego. Zwraca

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVII Nr 4 (68)/2009 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY X KRAJOWE FORUM INT

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyszukiwarki zasobów naukowych w Internecie

Wybrane wyszukiwarki zasobów naukowych w Internecie 2008, nr 1 Natalia Pamuła-Cieślak Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu e-mail: pamula@vp.pl Wybrane wyszukiwarki zasobów naukowych w Internecie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê

Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê 74 Komunikaty Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê W artykule dokonano przegl¹du wybranych zastosowañ technologii informatycznych, wspomagaj¹cych procesy organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA G ÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2003 1 Redaguj¹: El bieta Budkiewicz, Renata Mroczek, Ma³gorzata Nahotko Adres redakcji: Akademia Wychowania Fizycznego,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie POLSKIE FunkcjonalnoϾ TOWARZYSTWO geoinformacyjknych INFORMACJI witryn internetowych PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 2 77 FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo