UCHWALA Nr X/73/07 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALA Nr X/73/07 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 28 grudnia 2007 r."

Transkrypt

1 UCHWALA Nr X/73/07 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych na 2008 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.71, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007,Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007, Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz.1238) Rada Miasta i Gminy Szamocin uchwala, co nastcpuje: 1. Uchwala sic Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na rok 2008 stanowiqcy zatacznik nr 1 do uchwaly. 2. Wykonanie uchwaty powierza sic Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin. 3. Uchwata wchodzi w ±ycie z dniem podjccia. /P RZEV( 'N;CZ r iiady IASTA Gh1 3Z JId> GIN fi'r' ms" $ / Tm:Ls i^'c as

2 Za#acznik nr 1 do uchwa#y Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2007 roku Nr X/73/07 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIkZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA I GMINY SZAMOCIN NA 2008 ROK WSTkP SpotrOd Iicznych problem6w spo4ecznych jakie wystgpuja w naszym kraju, problemy zwiazane z alkoholem maja szczegolne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarow tego zjawiska oraz spo#ecznych i ekonomicznych kosztow. Nadu2ywanie alkoholu ma niekorzystny wp#yw na zdrowie fizyczne i psychiczne zarowno jednostek jak i rodzin, a konsekwencje tego nadu2ywania dotycza nie tylko osob pijqcych szkodliwie, ale wp#ywaja na ca#a populacjg. Naduiywanie alkoholu powoduje wiele szk6d spo#ecznych takich jak: zak#ocenia bezpieczenstwa publicznego, przestqpczot6, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubostwo i bezrobocie. Dlatego wszelkie dzia#ania w zakresie zapobiegania i rozwiazywania problem6w alkoholowych powinny by6 przedmiotem szczeg6lnej troski ze strony organow administracji. Ustawa o wychowaniu w trzeiwo ci i przeciwdzia#aniu alkoholizmowi z dnia 26 pazdziernika (tekst jednolity Dz.U nr 70 poz. 473, z pomniejszymi zmianami) zobowiazuje samorzady gmin do podejmowania dzia#an zmierzajqcych do budowy zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych na terenie gminy. Celem budowy takiego zintegrowanego systemu profilaktyki jest: zapobieganie powstawaniu nowych problem6w alkoholowych, zmniejszenie rozmiarow problem6w, ktore aktualnie wystqpuja, zwigkszenie zasobow niezbqdnych do radzenia sobie z ju2 istniejacymi problemami. Dzia#ania w zakresie realizacji Gminnego Programu wymagaja holistycznego sposobu dzia#ania, a wigc anga2uje sig 'tine instytucje i organizacje zajmujace sig profilaktyka i rozwiqzywaniem problem6w alkoholowych. Realizacja zadan programu ma na celu poprawg stanu wiadomo ci spo#eczno ci lokalnej dotyczaca zdrowia, bezpieczenstwa, kultury iycia oraz promocjg spo#ecznych postaw sprzyjajqcych skutecznej profilaktyce. W wietle ujgcia pojgcia zdrowie przez Swiatowa Organizacjg Zdrowia, ktore rozumiemy jako nie tylko brak choroby lub niepe#nosprawnosci, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i spo4ecznego, profilaktyka i promocja zdrowia, jako proces umoiliwiajacy Iudziom zwigkszenie kontroli nad swoim zdrowiem i jego poprawg, nabiera szczegolnego znaczenia. CELE PROGRAMU zwiqkszenie dostgpno ci terapii dla osob uzale2nionych i wsp64uzale2nionych, zmniejszenie i zapobieganie skutkom spoiywania alkoholu przez dzieci i m#odziei, ograniczenie dostgpnotci do alkoholu, promocja zdrowego stylu iycia w spo#ecznotci lokalnej, edukacja publiczna, zmniejszanie przestqpczosci, innych naruszen prawa i porzadku publicznego,

3 wspieranie trodowisk wzajemnej pomocy i stowarzyszen majacych w zakresie swych zadan rozwiqzywanie problem6w alkoholowych, dalsze doskonalenie bazy materialnej, organizacyjnej, merytorycznej zabezpieczajacej realizacjg programu. DIAGNOZA STANU PROBLEMOW I ZAGRO2EN miasto i gmina Szamocin Iiczy mieszkancow Iiczba bezrobotnych na dzien r. wynosi 344 w tym kobiet 233 z tego: bez prawa do zasifku 310 w tym kobiet 215 dfugotrwale bezrobotni pow. 12 m-cy 233 w tym kobiet 175 stopa bezrobocia dla powiatu chodzieskiego 10,8% wg stanu na dzien r. na terenie gminy istnieja43 punkty sprzeda2y napojow alkoholowych, z tego: v gastronomic...10 w tym: piwo 10 wino 7 wodka 6 v detal piwo 33 - wino 29 - wodka 15 Miejsko-Gminny Osrodek Pomocv Spofecznei w ramach swoich zadan obejmuje pomocy: ogofem 46 trodowisk rodzinnych z problemem alkoholowym, w tym 20 trodowisk, gdzie wychowuje sig 44 dzieci. ogofem Iiczba osob w rodzinach z problemem alkoholowym Mieisko-Gminna Komisia Rozwiazvwania Problemow Alkoholowych rozpatrzyfa 18 wnioskow o zastosowanie obowiazku leczenia odwykowemo, z tego: â 5 os6b zadeklarowafo gotowosc podjgcia dobrowolnego leczenia, â w stosunku do 4 osob wystapiono do Sadu Rejonowego o orzeczenie obowiazku poddania sig Ieczeniu odwykowemu, â 2 osoby skierowano na badanie przez biegfego w celu wydania opinii w przedmiocie uzale2nienia, â 2 osoby zlecenie opinii przez Sad Rejonowy w wyniku wniosku Komisji, â 7 os6b - zawieszenie postgpowania, â 1 osoba wycofanie wniosku, â 6 osoby podjgcie dobrowolnej terapii w specjalistycznych otrodkach leczenia uzaleznien (Piecewo, ZfotOw). W ramach Punktu Konsultacyjnego z terapii korzystafo 20 osob uzale2nionych i wspofuzaleznionych. Stan przestepczotci, wykroczen i innych naruszen prawa wq danych Komisariatu Policji w 2007 r. n rozboje, pobicia i uszkodzenia ciafa 8 n zakfocenie porzadku publicznego 6 n kradzie2e 27 n przestgpstwa przeciwko rodzinie 7

4 interwencje og6tem/pod wptywem alkoholu 104/46 n osoby umieszczone w Izbie Wytrzeiwiell 6 nietrzeiwi kierowcy 12 n nietrzeiwi rowerzysci 19 n liczba wnioskow o ukaranie do Sadu Grodzkiego 1 (kierujacy pod wptywem alkoholu). Analizujac dane z roku 2006 i 2007 mo2na zauwaiyc, ie nastapit wzrost przestcpstw przeciwko rodzinie o 133% oraz w 2007 roku zatrzymano o 140% wigcej nietrzeiwych kierowcow. Obserwuje sig natomiast spadek o 50% w liczbie wnioskow o ukaranie do Sqdu Grodzkiego, o 40% w zaktoceniu porzadku publicznego i 50% w liczbie kradzie2y. Poradnia Leczenia Uzaleinien i WspOtuzaleinien w Chodziezy Liczba os6b podejmujacych dobrowolne leczenie odwykowe 6 Liczba osob leczacych sig w zwiazku z wydaniem postanowienia sadowego 4 Liczba osob uczestniczacych w systematycznej terapii grupowej 3 Liczba osob, ktore przerwaty leczenie 5 - plac6wki oswiatowe W szkotach w Lipiej G6rze i w Szamocinie przeprowadzono badania metoda sonda2u diagnostycznego w klasach I-III Gimnazjum. Badania to pokazujq niepokojacy obraz sytuacji spo2ywania alkoholu przez mtodzie2. Z przygotowanego Raportu dot. problemu alkoholu wsr6d uczniow Zespotu Szkot w Lipiej Gorze wynika, 2e wigkszosc badanych uczni6w nie spo2ywa alkoholu. Do kontaktu z alkoholem przyznaje sic 40% uczniow, kt6ry miat miejsce poza terenem szkoty. Odpowiedzi anklet wskazuja, ie do kontaktu z alkoholem dochodzi na imprezach towarzyskich, dyskotekach, a tak2e podczas uroczystosci rodzinnych. 10% uczniow przyznaje sic do kupowania alkoholu w sklepie, a 19% wskazuje, ie alkohol mole kupic bez problemu. Wyniki ankiet Zespotu SzkOt w Szamocinie wskazuja, ze 28 uczniow pije alkohol, a wiek, w ktorym zaczcli pic to 14 lat. Na pytanie, czy czuja sic uzale2nieni wszyscy odpowiedzieli przeczaco. Wyniki badan ankietowych przeprowadzonych w/w plac6wkach szkolnych wskazuja na koniecznos6 dalszego kontynuowania dziatan profilaktycznych polegajacych na ksztattowaniu pozytywnych umiejgtnosci 2yciowych, przede wszystkim prozdrowotnych, do ktorych nale2y zaliczyc m. in. umiejgtnos6 domawiania. Kontynuowad nale2y r6wnie2 dziatania zapobiegawcze, do ktorych nale2y zaliczy6 informacjg i edukacjg zdrowotnq oraz poszukiwanie nowych atrakcyjnych form spgdzania czasu wolnego. Obydwie szkoty wskazaty na koniecznos6 prowadzenia dziatan profilaktycznych we wsp6tpracy z rodzicami, srodowiskiem lokalny, systematycznego monitorowania zachowar mtodzieiy, oferowanie mtodzieiy atrakcyjnych form spgdzania czasu wolnego oraz kompleksowego oddziatywania terapeutycznego, edukacyjnego, informacyjnego oraz prewencyjnego. STRATEGIE DZIALANIA 1. Zwigkszenie dostgpnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dia osob uzaleznionych od alkoholu 1. Kontynuacja dziatalnosci Punktu Konsultacyjnego poradnictwo). (pomoc psychologiczna, 2. Rozmowy motywujqce w ramach posiedzen Komisji. 3. Przeprowadzanie wywiadow srodowiskowych. 4. Kierowanie na badanie przez biegtego w przedmiocie uzale2nienia. 5. Kierowanie do Sadu wnioskow o orzeczenie zastosowania obowiazku poddania sig Ieczeniu odwykowemu. 6. WspOtpraca z poradniami leczenia odwykowego, policja, Sadem, Izba Wytrzeiwien.

5 7. Wspieranie grup wzajemnej pomocy. 8. Edukacja publiczna poprzez upowszechnienie materiaf6w informacyjno-edukacyjnych. Il. Udzielanie rodzinom, w ktorych wystgpuja problemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoca w rodzinie. 1. Punkt Konsultacyjny - pomoc psychologiczna, pedagogiczna oraz poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie. 2. Wspblpraca z pedagogami szkolnymi w celu wczesnego wykrywania zagrozeri alkoholowych. 3. Dofinansowanie kolonii i innych form wypoczynku z elementami profilaktyki wg przedstawionych ofert. 4. Wspieranie alternatywnych form spgdzania czasu wolnego promujacych zdrowy styl 2ycia zajgcia rekreacyjne, sportowe, kulturalne, kampanie profilaktyczne promujace zdrowy styl iycia. III. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w szczegolnosci dla dzieci i mlodzieiy. 1. Kontynuacja dzialalnosci srodowiskowych wietlic terapeutycznych z uwzgigdnieniem program6w profiiaktycznych. 2. Realizacja program6w profilaktyczno-edukacyjnych w szkofach dla dzieci, mlodzieiy i rodzic6w, w tym: skierowanych na przeciwdzialanie przemocy i agresji w szkofach, - skierowanych na pracg z rodzicami uwra2liwianie ich na problemy zagro2en. 3. Szkolenia ro2nych grup zawodowych w zakresie profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych oraz podmiot6w gospodarczych prowadzacych sprzeda2 napojow alkoholowych. 4. Koncerty, konkursy, festyny i inne imprezy okolicznosciowe forma profilaktyki dia dzieci, mlodzieiy i doroslych. 5. Zakup i dystrybucja material6w informacyjno-edukacyjnych sluiacych oddzialywaniom profilaktycznym. IV. Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszer, osob fizycznych sluiacej rozwiazywaniu problemow alkoholowych. 1. WspOlpraca z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami iycia spolecznego w zakresie przedsicwzigd sluzacych profilaktyce oraz realizacji wybranych zadari gminnego programu. 2. Wspieranie idei ruch6w samopomocowych w celu zwigkszenia integracji spolecznej i psychicznej ich czfonk6w w srodowisku Iokalnym i regionie. 3. Dofinansowanie Izby Wytrzezwieri w Pile w zakresie realizowanych indywidualnych program6w terapeutycznych, zgodnie z zawarta umowa, wobec pacjentow nietrzezwych gminy Szamocin. ROZWIPZANIA NIEZBkDNE DO REALZIACJI ZADAN OBJETYCH PROGRAMEM 1. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych jako cialo opiniujace, inicjujace i koordynujace wykonanie Gminnego Programu. 2. Przewodniczqcy Komisji pelni jednoczesnie funkcjg pelnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy d/s profilaktyki i rozwiazywania problem6w alkoholowych. 3. Srodki finansowe niezbgdne do realizacji Gminnego Programu srodki pochodzace z oplat za korzystanie z zezwolef na sprzeda2 napoj6w alkoholowych. 4. Zasady wynagradzania czfonkow Miejsko Gminnej Komisji Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych - ustala sig nastgpujace stawki wynagradzania: Sekretarz Komisji do 60% minimalnego wynagrodzenia

6 Za udziaf w posiedzeniu Komisji 15% minimalnego wynagrodzenia Za przeprowadzenie wywiadow rodowiskowych dla potrzeb Komisji do 7 % minimalnego wynagrodzenia Za prowadzenie zajgc w ramach twietlicy terapeutycznej wietlice wiejskie 25,00 z# wietlica Szamocin 20,00 zf DYZURY SPECJALISTOW w Punkcie Konsultacyjnym pedagog 30,00 zf psycholog 50,00 zf Podstawa wypfaty wynagrodzen sa umowy zlecenia za wykonywane czynno ci, okre lone Regulaminem Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiazywania Problembw Alkoholowych oraz lista wynagrodzen za pracg na posiedzeniu Komisji. RZEI RAD 1AS [A dic Lomas: roda

7 HARMONOGRAM DZIALAN NA ROK 2008 REALIZOWANYCH I FINANSOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH Lp. Temat- zadania 1. Dotacja przedmiotowa z bud2etu dia jednostki nie zaliczanej do sektora finans6w publicznych. 2. Prowadzenie swietlic terapeutycznych: - Szamocin, J6zefowice, Lipia G6ra, Jaktorowo Podmiotrealizator, koordynator RMiG a) wydatki osobowe ( umowy zlecenia) b) nakfady rzeczowe do2ywianie, doposa2enie w pomoce, sprzgt, materiafy do zajgc) - zakup energii 3. Profilaktyka dia dzieci i mfodziezy: - programy profilaktycznoedukacyjne, prelekcje, pogadanki, - warsztaty - przedstawienia teatralne, koncerty, turnieje, festyny, inne okolicznotciowe - GWIAZDKA Punkt Konsultacyjny profilaktyka dzieci, mfodziezy, dorosfych (dyzury specjalistow ) 5. Wspieranie alternatywnych form spgdzania czasu wolnego imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe, promujace zdrowy sty! zycia, majace na celu przeciwdziafanie skutkom patologii spofecznej 6. Dziafalnotc Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych: -wynagrodzenia dia czfonk6w zespofow - wynagrodzenie Sekretarza Komisji (czynnotci zwiqzane z profilaktykaj wynagrodzenie biegfego (opinie sadowe) - wywiady rodowiskowe na

8 potrzeby Komisji - koszty administracyjne, materiafy, doposa2enie lub modernizacja sprzgtu - prenumerata publikacji - podr62e sfuzbowe 7. Szkolenia i edukacja r62nych grup zawodowych, podmiot6w gospodarczych, os6b obsfugujacych gminny program 8. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pita z przeznaczeniem na zakup usfug w OModku Profilaktyki Alkoholowej w Pile 9. Wspieranie ruchu samopomocowego: - grup AA wyjazdy o charakterze terapeutycznym : Jasna G6ra, G6reckie Rekolekcje itp. - Innych grup wsparcia zwigkszajacych integracjg spofeczna i psychicznq swoich czfonk6w

9 UZASADNIENIE DO UCHWALY NR X/73/07 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2008 rok. Zgodnie z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeiwotci i przeciwdziataniu alkoholizmowi prowadzenie dziafan zwiazanych z profilaktyka i rozwiqzywaniem problem6w alkoholowych oraz integracja spodeczna osbb uzaleinionych od alkoholu nale2y do zadan wfasnych gminy. Strategicznym aktem prawnym, na podstawie ktorego prowadzona jest realizacja wskazanych dziafan jest gminny program profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych uchwalany kazdego roku przez RadQ Miasta i Gminr. R6wnie2 na podstawie art. 4' ust. 5 integralna czetc programu stanowia zasady wynagradzania czfonkow Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. Srodki finansowe na realizacjg gminnego programu pochodza zgodnie z art. 111 ust. 1 i 182 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziafaniu alkoholizmowi z op1at za korzystanie z zezwolen na sprzeda2 napojow alkoholowych.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r. Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. Na podstawie art.4 1 ust 1 i 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii Załącznik do Uchwa ły nr:k Ott?,11 33. 2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.1124i...2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Bardziej szczegółowo