STATUT. BRÓDNOWSKlEGO CENTRUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. BRÓDNOWSKlEGO CENTRUM"

Transkrypt

1 Zalacznik do Uchwaly Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zaopiniowania Statutu Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego STATUT BRÓDNOWSKlEGO CENTRUM S PECJALISTYCZN EGO MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2 Rozdzial I. Postanowienia ogólne _ Bródnowskie Centrum Specjalistyczne, zwane dalej Zakladem, jest niepublicznym zakladem opieki zdrowotnej utworzonym uchwala Zarzadu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z 0.0. Nr 01/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego. -- _ 2. Zaklad bedac wyodrebnionym organizacyjnie zespolem osób i srodków majatkowych, jest integralna czescia Spólki pod firma : Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z 0.0., wpisanej w rejestrze przedsiebiorców prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem , zwanej dalej Spólka. 3. Organem prowadzacym Zaklad jest Spólka, która swoje uprawnienia i obowiazki, w zakresie niezastrzezonym dla innych organów Spólki, wykonuje przez Zarzad Spólki. _ 4. Do podstawowych obowiazków organu prowadzacego Zaklad, nalezy: l) programowanie kierunków rozwoju oraz przedsiewziec inwestycyjnych i modernizacji Zakladu; _ 2) organizacja obslugi rachunkowo-ksiegowej administracyjnej, eksploatacyjno-technicznej, i prawnej Zakladu ; gospodarczej, _ 3) zapewnienie zakladowi pomieszczen i urzadzen technicznych dla prowadzenia dzialalnosci medycznej i utrzymywanie ich w odpowiednim stanie ;----- _ 4) wyposazenie Zakladu w sprzet i aparature diagnostyczna oraz zabiegowa; _ 5) zapewnienie srodków finansowych na dzialalnosc Zakladu ; _ 5. Nadzór nad dzialalnoscia Zakladu sprawuje Spólka, która swoje uprawnienia i obowiazki w tym zakresie, wykonuje przez Rade Nadzorcza Spólki, z wylaczeniem kompetencji zastrzezonych dla Zgromadzenia WspÓlników Spólki" Zaklad dziala na podstawie: _ 1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (t. jedno Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 87 z pózno zm.), zwanej dalej ustawa o zakladach opieki zdrowotnej, oraz innych powszechnie obowiazujacych przepisów prawa dotyczacych dzialalnosci medycznej; ) umowy Spólki, zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 31 lipca 2009 r. przed notariuszem Czeslawa Kolcun, prowadzaca Kancelarie Notarialna w Warszawie przy ul. Ogrodowej 9 (RP.:A. Nr 12041/2009), z pózniejszymi zmianami ) uchwaly Nr 01/2010 Zarzadu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z 0.0. z dnia 5 maja 2010 r. sprawie utworzenia Bródnowskiego Centrum Specja listycznego; 4) niniejszego statutu Rozdzial II. Siedziba i obszar dzialania Zakladu Siedziba Zakladu jest miasto stoleczne Warszawa. 2. Obszarem dzialania Zakladu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdzial III. Cele i zadania Zakladu Celem dzialania Zakladu jest udzielanie swiadczen zdrowotnych i promocja zdrowia Realizujac cele okreslone w ust. 1, Zaklad moze uczestniczyc: ) w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i ksztalceniu osób wykonujacych zawód medyczny na zasadach okreslonych w Obowiazujacych przepisach prawa; ) w prowadzeniu badan naukowych i badawczych w powiazaniu z udzielaniem swiadczen zdrowotnych i promocja zdrowia na zasadach okreslonych w umowie cywilnoprawnej Strona 2 z 5

3 zawartej przez Zaklad z uczelnia medyczna lub inna uczelnia prowadzaca dzialalnosc w dziedzinie nauk medycznych lub Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego Do podstawowych zadan Zakladu nalezy udzielanie swiadczen zdrowotnych obejmujacych: ) ambulatoryjne specjalistyczne porady i konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne i inne zabiegi medyczne; ) leczenie stacjonarne w tym: hospitalizacje, diagnozowanie i leczenie chorych w trybie calodobowym lub calodziennym w zakresie specjalnosci reprezentowanych przez oddzialy szpitalne Zakladu; ) udzielanie stacjonarnych swiadczen zdrowotnych jednodniowych w ramach specjalnosci reprezentowanych w Zakladzie Rozdzial IV. ROdzaje i zakres udzielanych swiadczen W Zakladzie sa udzielane swiadczenia zdrowotne w zakresie nastepujacych dziedzin medycyny: ) alergologii ; ) audiologii i foniatrii; ) chorób wewnetrznych ; ) dermatologii ; ) diabetologii ; ) diagnostyki laboratoryjnej ; ) diagnostyki obrazowej i radiologii; ) gastroenterologii ; ) hipertensjologii ; ) kardiologii ; ) neurologii ; ) psychiatrii ; ) chirurgii ogólnej ; ) chirurgii naczyniowej ; ) chirurgii plastycznej ; ) okulistyki ; ) ortopedii i traumatologii narzadu ruchu ; ) neurochirurgii ; ) otolaryngologii ; ) endokrynologii ; ) ginekologii ; ) poloznictwa ; ) neonatologii (z patologia noworodka z intensywna terapia) ; ) anestezjologii i intensywnej terapii; 25) rehabilitacji i fizykoterapii; ) medycyny nuklearnej - terapii radioizotopowej; ) medycyny pracy ; ) medycyny rodzinnej ; ) onkologii ;' ) ratownictwa medycznego ; ) patomorfologii Swiadczenia zdrowotne w dziedzinach medycyny okreslonych w ust. 1, obejmuja swoim zakresem dzialania sluzace zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne dzialania medyczne wynikajace z procesu leczenia lub przepisów odrebnych regulujacych zasady ich wykonywania, w szczególnosci zwiazane z : ) badaniem i porada lekarska; ) leczeniem; ) badaniem i terapia psychologiczna; Strona 3 z 5

4 4) rehabilitacja lecznicza; ) opieka nad kobieta ciezarna i jej plodem, porodem, pologiem oraz nad noworodkiem; ) opieka nad zdrowym dzieckiem; ) badaniem diagnostycznym, w tym z analityka medyczna; ) pielegnacja chorych; ) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia; )zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez dzialania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne; )czynnosciami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze Zaklad udziela swiadczen zdrowotnych na podstawie : ) umów zawartych z podmiotami finansujacymi ich udzielanie ze srodków publicznych;-- 2) umów zawartych bezposrednio z pacjentami lub podmiotami finansujacymi swiadczenia udzielane pacjentom Zakladu Ceny za swiadczenia zdrowotne udzielane przez Zaklad odplatnie lub za czesciowa odplatnoscia, ustala Zarzad Spólki, z zachowaniem obowiazujacych w tym zakresie przepisów prawa. 5. Bez wzgledu na okolicznosci, Zaklad nie moze odmówic udzielenia swiadczenia zdrowotnego osobie znajdujacej sie w stanie naglego zagrozenia zdrowotnego tj. w stanie polegajacym na naglym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu sie objawów pogarszania zdrowia, którego bezposrednim nastepstwem moze byc powazne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciala lub utrata zycia, wymagajacego podjecia natychmiastowych medycznych czynnosci ratunkowych i leczenia W razie potrzeby Zaklad w oparciu o obowiazujace przepisy prawa realizuje zadania na rzecz bezpieczenstwa i obronnosci panstwa. Rozdzial V. Organy Zakladu Na czele Zakladu stoi dyrektor Zakladu, spelniajacy wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac osoby na stanowiskach kierowniczych w zakladach opieki zdrowotnej okreslonego rodzaju (Dz.U. Nr 44 poz. 520 z pózn.zm.) Dyrektor Zakladu kieruje biezaca dzialalnoscia Zakladu i odpowiada za jego prawidlowe i zgodne z obowiazujacymi przepisami funkcjonowanie Dyrektor Zakladu moze reprezentowac Zaklad na zewnatrz w zakresie odnoszacym sie do dzialalnosci medycznej Zakladu na podstawie pelnomocnictwa udzielonego mu przez Zarzad Spólki Z Dyrektorem Zakladu zawiera sie umowe o prace lub umowe cywilnoprawna o zarzadzanie Zakladem Czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy lub zawierania i rozwiazywania umowy cywilnoprawnej w stosunku do Dyrektora Zakladu oraz pracowników Zakladu, wykonuje Prezes Zarzadu SpÓlki lub osoby przez niego upowaznione. Rozdzial VI. Struktura organizacyjna Zakladu W strukturze organizacyjnej Zakladu wyodrebnia sie: 1) jednostki organizacyjne dzialalnosci medycznej, tj.: a) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, b) Przychodnia Specjalistyczna, c) Szpitalny Oddzial Ratunkowy, Strona 4 z 5

5 d) Szpital, e) Dzial Diagnostyczny, f) Zaklad Rehabilitacji i Fizykoterapii ; ) komórki organizacyjne dzialalnosci funkcjonalnej, tj. : a) Dzial Koordynacji Swiadczen Pielegniarskich, Polozniczych i Obslugi Pacjentów --- b) Dzial Statystyki i Dokumentacji Medycznej, c) Dzial Organizacji i Marketingu Swiadczen Opieki Zdrowotnej. 2. W sklad jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1, pkt. 1 wchodza komórki organizacyjne dzialalnosci medycznej, których szczególowy wykaz zawiera zalacznik Nr 1 do Statutu Organizacje i porzadek procesu udzielania swiadczen zdrowotnych w Zakladzie, a w szczególnosci: przebieg procesu udzielania swiadczen zdrowotnych, organizacje i zadania jednostek i komórek organizacyjnych I o których mowa w 8 ust.l, w tym zakresy czynnosci pracowników, oraz warunki wspóldzialania miedzy jednostkami organizacyjnymi a takze warunki wspóldzialania z innymi zakladami opieki Zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidlowosci diagnostyki, leczenia pacjentów i ciaglosci postepowania, prawa i obowiazki pacjenta, obowiazki Zakladu w razie smierci pacjenta, ustala Dyrektor Zakladu w Regulaminie Porzadkowym Regulamin Porzadkowy Zakladu podlega przyjeciu przez Zarzad Spólki i zatwierdzeniu przez Rade Nadzorcza Rozdzial VII.Gospodarka finansowa Zakladu, Gospodarka finansowa Zakladu stanowi integralna czesc gospodarki finansowej calej Spólki, prowadzonej na podstawie planu rzeczowo-finansowego uchwalanego przez Zarzad Spólki. 2. Srodki na dzialalnosc Zakladu moga pochodzic z : ) publicznych srodków finansowych uzyskanych z realizacji umów o udzielanie swiadczen zdrowotnych zawartych z dysponentami tych srodków ; ) dochodów uzyskanych z tytulu swiadczen zdrowotnych udzielanych przez Zaklad odplatnie lub za czesciowa odplatnoscia, na podstawie umów zawartych bezposrednio z pacjentami lub innymi podmiotami finansujacymi swiadczenia udzielane pacjentom Zakladu ) dochodów uzyskiwanych z innej dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez Spólke,---- 4) innych wplywów Rozdzial VIII.Postanowienia koncowe Zmiana statutu nastepuje w trybie przewidzianym dla jego nadania W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem do Zakladu, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy o zakladach opieki Zdrowotnej oraz innych powszechnie obowiazujacych przepisów prawa dotyczacych dzialalnosci medycznej. 12. Niniejszy statut wchodzi w zycie z dniem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Strona S z S

6 - I Zalacznik do Statutu Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego. Wykaz komórek organizacyjnych dzialalnosci medycznej wchodzacych w sklad jednostek organizacyjnych dzialalnosci medycznej Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego _.- ---"' identyfikujacy ----_ Liczba 001.._ specjalnosc charakteryzujacy Kodkomórki 0010 Lekarza! Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla _._-~ Alergologiczna Audiologiczna Pielegniarki Otoneurologiczna Kod Uwagi Nazwa i Poloznej komórki i ENG Srodowiskowej j 7000 Audiometryczna..,-._ _.---'-j Naczyniowej organizacyjnej lózek I Dermatologiczna Foniatryczna Endokrynologiczna Ogólnej Logopedyczna Ginekologiczno-Poloznicza Kardiologiczna 1100 Bólu z Pracownia EKG u--1.'-j t Profilatyki i. u_i f Leczenia Nadcisnienia I Jaskry Siatkówki Pracownia Neurochirurgiczna Okulistyczna Otolaryngologiczna Neonatologiczna Neurologiczna Onkologii Ginekologicznej Chorób Tetniczego Piersi - Chirurgii Retinopatii Laserowa doroslych :J I Urazowo-Ortopedycznej t i o Poradnia -..._-~ --l Zdrowia Patologii Ginekologiczno Medycyny Psychicznego Ciazy Pracy Urodynamiczna Gabinet Zabiegowy i -- I-.._j PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ---~j -~ -----', ~ 1

7 I Liczba GastroskopII)..+--_.~ Poradnia Pracownia Izba Przyjec Chorób Gastroenterologiczna Diabetologiczna Metabolicznych i Leczenia Otylosci Pododdzial Intensywnej Terapii Internistycznej 8 lózek ! _._- Elektrofizjologii Hemodynamiki Echokardiografii ( Echa Serca) _- -~f= Pokarmowego Pracownia Kolonoskopii (Pracownia ~ I.. identyfikujacy charakteryzujacy specjalnosc Kodkomórki '---.-j Poradnia Szpitalny Pododdzial Chorób Diabetologii Parkinsonizmu Stwardnienia Oddzial Wszczepiania Kardiologii --I Wewnetrznych Ratunkowy Kod Uwagi Nazwa Rozsianego i Chorób Rozruszników komórki Ukladu organizacyjnej Pozapiramidowego ~ I intensywnej Neurologii Jednego Dnia I Udarowy Rehabilitacji opieki Neurologicznej C]4260 ~ddzial Oddzial Anestezjologii Neonatologii.. medycznej w tym 7 ló;:ek ----j Oddzial i Intensywnej 14.. ChoróbTerapii Wewnetrznych Oddzial Gastroenterologii.== , ~. 74 -~===--=~:-~ Oddzial Gastroenterologii Jednego Dnia --_._._---_._._~ tt=~---.l ~~ --~A 2

8 Lp. Kod identyfikujacy komórke organizacyjna Kod charakteryzujacy specjalnosc komórki Nazwa komórki organizacyjnej Liczba lózek Uwagi Oddzial Patologii Noworodka 4423 IOddzial Intensywnej Terapii Noworodka Zespól Oddzialów Ginekologiczno-Polozniczych Oddzial Ginekologoczno - Polozniczy, w tym: 63 Pododdzial Polozniczy (kod 4456, 6 lózek) w tym' 4 lózka Intensywnej op,ekl medyczne) Pododdzial Polozniczy rooming-in (kod 4458, 21 lózek) Pododdzial Patologii Ciazy (kod 4454, 16 lózek) Pododdzial Ginekologii (kod 4452, 20 lózek) 4452 Oddzial Ginekologii Jedngo Dnia 4246 Oddzial Onkologii Ginekologicznej 4242 Oddzial Chemioterapii 7210 Pracownia USG ( badania ginekologiczne) Zespól Oddzialów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej =j , 74, ~ IPododdzial Oddzial Detoksykacji Alkoholowej (OLAZA - Oddzial Leczenia oaot Psychiatryczny Zespól Leczenia Srodowiskowego dla Oddzial Izba Przyjec Dzienny Neurochirurgii Okulistyki Rehabilitacji Chirurgii Chirurgii Otolaryngologii Psychiatryczna Psychiatryczny Urazowo-Ortopedycznej Naczyniowej Ogólnej Jednego IOddzial Narzadu Jednego Dnia Psychiatrii Dnia Ruchu Dnia Zespól Zespól Doroslych Alkoholowych Oddzialów Oddzialów Zespolów Neurochirurgii Psychiatrycznych Otolaryngologii Okulistyki Abstynenckich) - Oddzialów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji w tym 1 lozko 1 intensywnej opieki I medyczne) 34 intensywnej opieki I w tym 2 10zka I I 1 JI medyclnee; j! 53-r IN tyrn 10 lolek intensywnej opieki medyczno) w tym 1 lozko 35 I intensywnej opieki medycznej -~_.- 15 t "-j _._-., ; 3 - _m_ m I miejsc dziennego _ pobytu -1 :3

9 - ---i----_..- Identyfikuj~cy Kod Liczba ch~rakteryluj~cy specjalnosc komórki Analityki Ogólnej ( z Pracownia WZW ) 10 miejsc dziennego Oddzial Apteka Blok Centralna Operacyjny Szpitalna Dzienny Sterylizatornia Radiologii Terapii Zabiegowej Kod Uwagi Nazwa Uzaleznien komórkii Badan organizacyjnej od Alkoholu Naczyniowych. z Punktem l -J Hematologii Biochemii Bakteriologii , I, r Poradnia Medycyny._-~ Serologii RTG I Tomografii Testów Immunochemii Diagnostyki Rezonansu Echokardiografii Holtera Elektrokardiografii USG =~-~ ----_._ lózek pobytu I Wysilkowych znuklearnej Bankiem Komputerowej Magnetycznego Izotopowej ( echo Krwi serca) - I Pracownia Zaklad.--- Patomorfologii Mammografii EMG --t ~ Pracownia EEG Apteka DZIAL Szpitalna._----_._---~ J Zaklad Diagnostyki Laboratoryjnej DIAGNOSTYCZNY ~ ==-~~~~~I --~-1..- m -- I ~- -] 4

10 Liczba identyfikujacy charakteryzujacy specjalnosc Kodkomórki Rehabilitacyjna Poradnia Poradnia Osrodek Rehabilitacji Psychologiczna Kardiologicznej z Pracownia Prób Nazwa Dziennej komórki organizacyjnej lózek Kod Uwagi Zespól Rehabilitacji, Domowej ( przy Zakladzie Reahabilitacji Dzial Kinezyterapii - Pracownia Cwiczen Ciezarkowo- Fizjoterapii z Pracowniami: Indywidualnych i Dzial h Kinezyterapii -- - Cwiczen Terapii Zajeciowej w Wodzie -- Pracownia Fizykoterapii Fizykoterapii ) (kod: 1312) Dzial Kinezyterapii - Pracownia Masazu ----

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 3423 UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.14.2011.PW

PS.2.9612.1.14.2011.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.204 r PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie Nr /204/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI Kod Opis 0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI 0030 PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJEO ZAMAWIAJACYM

I. INFORMACJEO ZAMAWIAJACYM - --- - - -- - I. INFORMACJEO ZAMAWIAJACYM Nazwa iednostki: Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Adres: 32-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 Strona internetowa: www.zozsuchabeskidzka.pl Wpis

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

STATUT. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego

STATUT. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 339/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.05.2012 r. STATUT Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego Misja. Misja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

I. Komórki organizacyjne i stanowiska podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu

I. Komórki organizacyjne i stanowiska podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala (Uchwała Nr.. Senatu UMK w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r.) Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy I. Komórki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (Uchwała Nr 73 Senatu UMK w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r.) Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Projekt z dnia 24 września 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo