INFORMATOR O INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEśNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEśNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE"

Transkrypt

1 INFORMATOR O INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEśNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

2 Informator zebrał i opracował: Kamil Klebański INFORMATOR O INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEśNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Powielanie i przedruk tekstów zamieszczonych w publikacji nie podlega ograniczeniom pod warunkiem podania źródła. WYDANIE INFORMATORA SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEśNIENIOM NA LATA UJĘTYCH W BUDśECIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2009 ROKU Wydanie VI Szczecin 2009 Nakład 1500 egzemplarzy URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE Wydział Współpracy Szczecin, ul. Korsarzy 34 Tel , fax

3 Drodzy Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przekazuje w Państwa ręce Informator zawierający dane teleadresowe działających na terenie naszego województwa jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów przeciwdziałania przemocy. Informator jest zestawieniem danych przygotowanych na początku roku przez gminy i powiaty Województwa Zachodniopomorskiego. Z tego powodu mogą wystąpić drobne nieścisłości wynikające z rotacji kadr w wymienionych poniŝej jednostkach. Odbiorcami prezentowanego szóstego wydania Informatora są osoby potrzebujące pomocy oraz instytucje zajmujące się problemem uzaleŝnień i przemocy domowej. Mam nadzieję Ŝe nasz Informator ułatwi nawiązanie współpracy powołanych do przeciwdziałania uzaleŝnieniom i przemocy podmiotów. Serdecznie chciałbym podziękować przedstawicielom miast i gmin za pomoc przy realizacji Informatora. Ufam Ŝe przygotowany Informator będzie dla Państwa pomocny i znaczący sposób przysłuŝy się podejmowanym przez Państwa działaniom zmierzającym do rozwiązywania problemów uzaleŝnień i przemocy domowej.

4

5 i/lub Banie k Teresa Sadowska Banie ul. Skośna Barlinek k Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Pełnomocnik burmistrza ds. UzaleŜnień Alina Sznabowicz Alina Sznabowicz Barlinek ul. Strzelecka Barlinek ul. Strzelecka poczta.onet.pl poczta.onet.pl Jadwiga Danisz Barlinek ul. Strzelecka Gminna Poradnia Terapii UzaleŜnienia od alkoholu i WspółzaleŜnienia Anita Pawlak - Perska Barlinek ul. Strzelecka Punkt Konsultacyjny Pomoc Rodzinie i Przeciwdziałania Przemocy Jadwiga Danisz Barlinek ul. Strzelecka Barwice k Będzino k Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Barlinecki Klub Abstynenta Centrum Integracji Poradnia Leczenia UzaleŜnień (GKRPA). Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy (MGOPS). Punkt Konsultacyjny dla osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych Świetlica Socjoterapeutyczna Gminny Ośrodek Pomocy Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Małgorzata Makowska - Kociemba Roman Nowaczyk Marian Pędziszczak Marian Pędziszczak Zofia Kula przewodnicząca GKRPA, pracownik socjalny w MGOPS; Renata Serweta pełnomocnik ds. uzaleŝnień UMiG, członek komisji. Jolanta Lis Zofia Wesołowska terapeuta uzaleŝnień Wioletta Pietras Joanna śurawska Teresa Dębiec Aneta Piszer Barlinek ul. Szosowa Barlinek ul. Strzelecka Barlinek ul. Szosowa 2b Barlinek ul. Strzelecka Barwice ul. Zwycięzców 22 go2.pl Poradnictwo, diagnoza, terapia dzieci i młodzieŝy Mitingi, telefon zaufania, terapia Terapia UzaleŜnień Barwice ul. Czaplinecka Barwice ul. Wojska Polskiego Barwice ul. Wojska Polskiego Będzino Będzino barwice.pl o2.pl barwice.pl - poradnictwo w zakresie uzaleŝnień i przemocy ; - pomoc w skorzystaniu z terapii; - przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe oraz zgłoszeń o przemocy. - poradnictwo dla osób uzaleŝnionych, współuzaleŝnionych; - grupa wsparcia; - terapia Będzino Będzino Zespół Szkół Mścice ul. Szkolna 1a oczta.onet.pl Gminny Zespół Interdyscyplinarny Specjalista ds. uzaleŝnień Ewa Krawiec ElŜbieta Karnicka Będzino Będzino Będzino Będzino Pomoc ofiarom przemocy domowej Prowadzenie punktu konsultacyjnego Pięć Ognisk Wychowawczych (TPD) Jerzy Łuczak Będzino Będzino Pomoc i opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych Klub TĘCZA w Będzinie Jan Chlewicki Będzino Będzino Motywowanie do leczenia, wspieranie w utrzymaniu abstynencji 5

6 i/lub Posterunek Policji Komendant Franciszek Adamiuk Będzino Będzino wp.pl Pedagodzy szkolni B. Bukowczan K. Roszkowska Gimnazjum: - Tymień - Mścice poczta.onet.pl Monitorowanie młodzieŝy w zakresie róŝnych uŝywek Białogard k Pełnomocnik Burmistrza do spraw realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów i jednocześnie Przewodniczący Miejskiej Komisji rozwiązywania Problemów w Białogardzie Wojewódzka Przychodnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółzaleŜnienia Punkt konsultacyjno- Informacyjny ds. Narkomanii Henryk Kraczkowski Dyrektor Henryk Kędzierski Kierownik Bogdan Mieszkowicz - Adamowicz Małgorzata Kwiatkowska Białogard ul. Moniuszki Białogard ul. Krótka Białogard Plac Wolności poczta.onet.pl wp.pl - poradnictwo dla osób uŝywających narkotyków (nieuzaleŝnionych), - poradnictwo dla osób uzaleŝnionych od narkotyków, - poradnictwo dla rodzin osób uzaleŝnionych, Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzaleŝnionych, - psychoterapia grupowa, - grupa wsparcia dla rodziców Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge Hostel Re-entry w Białogardzie Małgorzata Kwiatkowska, Białogard ul. Wileńska Prowadzenie hostelu dla osób dla osób uzaleŝnionych od narkotyków terapia, rehabilitacja, prowadzenie punktu konsultacyjnego Profilaktyka i Terapia UzaleŜnień Miejski Ośrodek Pomocy w Białogardzie Interdyscyplinarny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko w Białogardzie Bogdan Mieszkowicz -Adamowicz, Małgorzata Mieszkowicz Dyrektor Sylwia śmuda - Kowalczyk Dyrektor MOPS Sylwia śmuda - Kowalczyk Dyrektor Poradni Pani Małgorzata Lis Eleonora Zamszyn Prezes Zarządu Radosław Reich Białogard ul. Krótka Białogard ul. Krótka Białogard ul. Krótka Białogard ul. Dworcowa Białogard Plac Wolności Białogard ul. 1 Maja wp.pl wp.pl poczta.onet.pl poczta.onet.pl Profilaktyka i terapia w zakresie uzaleŝnienia od alkoholu i innych substancji uzaleŝniających oraz psychoterapia współuzaleŝnienia, psychoterapia - udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, - konsultacje terapeutyczne osób uzaleŝnionych Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci. Wsparcie i profesjonalna dzieciom i rodzinom, będącymi ofiarami przemocy oraz ich sprawcom; - grupy wsparcia dla rodziców, - grupy wsparcia dla młodzieŝy, - grupy samopomocowe, - Szkoła dla Rodziców, - zajęcia profilaktyczne w szkołach, - zajęcia psychoedukacyjne obejmujące dzieci, młodzieŝ i opiekunów prawnych Wsparcie prawne i psychologiczne Pomoc ofiarom przemocy - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, poradnictwo, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagroŝonych alkoholizmem, profilaktyka przemocy 6

7 i/lub Centrum Integracji Kierownik Mirosława Raczewska Białogard ul. Kisielice DuŜe ElŜbieta Grygorcewicz - Cupał Białogard ul. Wileńska koszalin.pl Biały Bór k ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi Zespół Szkół Nr 1 Punkt Konsultacyjny UzaleŜnień od Alkoholu i WspółzaleŜnienia Maciej Niechciał, Joanna Czupreta Wioletta Pączkowska Witold Kędzierski Mirosław Wolański Mirosław Wolański BoŜena Sadlak Białogard ul. Wileńska Biały Bór ul. Dworcowa Biały Bór ul. Nadrzeczna 2 A gminabialogard.pl Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Program profilaktyczny uzaleŝnień od narkomani i alkoholu pt. Nie zamykaj oczu kierowane do dzieci i młodzieŝy edycja letnia i zimowa Pomoc dla osób uzaleŝnionych od narkotyków i kierowanie do ośrodków specjalistycznych Bielice k Bierzwnik k Biesiekierz k ds. ds. Kamela Wilczyńska Anna Maria Kopacka GraŜyna Pytlarz Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych GraŜyna Pytlarz kierownik Karina Gębal Alina Składanek Bielice ul. Niepokalanej Bierzwnik ul. Krajowej Rady Narodowej Bierzwnik ul. Krajowej Rady Narodowej Biesiekierz Biesiekierz Biesiekierz Biesiekierz bielice.com.pl com.pl o2.pl o2.pl onet.pl post.pl Przewodnicząca GKRPA Koordynator GKRPA pomoc osobom uzaleŝnionym i współuzaleŝnionym, działalność ustawowa, koordynacja Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy Iwona Jurek Biesiekierz Biesiekierz post.pl Pomoc ofiarom przemocy domowej Punkt Konsultacyjny Punkt Poradnictwa Rodzinnego Caritas Parafii Chrystusa Króla Janina Lipowiec Iwona Jurek Zbigniew Kukiel Biesiekierz Biesiekierz Biesiekierz Biesiekierz Biesiekierz Biesiekierz Kierowanie na leczenie, motywowanie do podjęcia leczenia Pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych (aktualnie nie działa) Kształtowanie właściwych postaw, zachowań, ingerencja społeczna Bobolice k Juliusz Glaser Bobolice ul. Jedności Narodowej neostrada.pl Profilaktyka i wszechstronna pomoc dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Pełnomocnik ds. Jolanta Stępień Bobolice ul. Jedności Narodowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Bobolicach Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Przymierze Jolanta Stępień Aneta Jasiulek Jolanta Piekarzewicz Bobolice ul. Jedności Narodowej Bobolice ul. Jedności Narodowej Bobolice ul. Koszalińska neostrada.pl neostrada.pl Prowadzenie grupy wsparcia, profilaktyka, propagowanie trzeźwości, porady i mityngi, pomoc osobom uzaleŝnionym i współuzaleŝnionymi, organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu 7

8 i/lub Punkt Konsultacyjny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Punkt Przeciwdziałania Przemocy Sens Lokalna Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Podaj Dłoń Zbigniew Cieślik Marcin Pachołek Jolanta Stępień Aneta Jasiulek Bobolice ul. Koszalińska Bobolice ul. Jedności Narodowej Bobolice ul. Ratuszowa Bobolice ul. Jedności Narodowej eostrada.pl porady i konsultacje psychologiczne, prawne oraz profilaktyka, edukacja, wstępna rehabilitacja, udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym problemem uzaleŝnienia i współuzaleŝnienia Profilaktyka społeczna, praca z dziećmi i młodzieŝą zagroŝoną patologią społeczną, praca z uzaleŝnionymi, starszymi i bezdomnymi. Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, doradztwo, konsultacje. Doradztwo, poradnictwo Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bobolicach Kinga Laskowska Bobolice ul. Pocztowa powiat. koszalin.pl prv.pl Działania profilaktyczne w zakresie, edukacja społeczna Boleszkowice k Maria Zaradzka Czesława Kudła ElŜbieta Potapińska Boleszkowice ul. Świerczewskiego Boleszkowice ul. Świerczewskiego Terapia uzaleŝnień Poradnia uzaleŝnień Gminny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Urszula Kotas Ewa Jaworska Boleszkowice ul. Świerczewskiego Boleszkowice ul. Świerczewskiego Borne Sulinowo k Brojce Przewodnicząca Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Inspektor ds. uzaleŝnień Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta Pierwszy Krok Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Małgorzata Zyśko Irena Stecenko Stefania Pykało Małgorzata Zyśko Przewodnicząca Irena Stecenko Gminny Koordynator Lilia Przybysławska Halina Struglińska Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo Borne Sulinowo Al. Niepodległości 6 Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo Borne Sulinowo Al. Niepodległości Borne Sulinowo ul. Szpitalna 1 Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo Borne Sulinowo Al. Niepodległości Brojce ul. Długa Brojce ul. Długa bornesulinowo.pl Koordynacja pracy Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii Grupa wsparcia bornesulinowo.pl Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji dotyczącej przeciwdziałania przemocy. BrzeŜno k Teresa Buda BrzeŜno BrzeŜno brzezno.pl Jerzy Anielski BrzeŜno BrzeŜno brzezno.pl Koordynator Gminnego Programu UzaleŜnień i WspółuzaleŜnień Zofia Lewkowicz BrzeŜno BrzeŜno brzezno.pl 8

9 i/lub Cedynia k ds. GraŜyna MaŜol Urząd Miejski w Cedyni Cedynia Pl. Wolności Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie, Koordynacja pracy Gminnego Punktu Konsultacyjnego Chociwel k Barbara Kowalska Chociwel ul. Armii Krajowej chociwel.pl Zgodne z art. 4¹ ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy Chojna k Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Gminny Punkt Konsultacyjny Poradnia Odwykowa Barbara Pawełczak Mgr psycholog Irena Konieczna Eugeniusz Stamirowski Chojna ul. Jagiellońska Chojna ul. Jagiellońska Chojna ul. Kościuszki 5 pokój nr Pomoc na rzecz osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz współuzaleŝnionych Pomoc osobom uzaleŝnionym oraz współuzaleŝnionym Pomoc osobom uzaleŝnionym oraz współuzaleŝnionym Grupa Samopomocowa AA ŚWIT Chojna ul. Jagiellońska Pomoc osobom uzaleŝnionym Ośrodek Pomocy Agnieszka Chorwat - Makowska Chojna ul. Jagiellońska Pomoc osobom uzaleŝnionym oraz współuzaleŝnionym Choszczno k Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Joanna Guzek Małgorzata Andrzejewska Joanna Guzek Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Choszcznie Choszczno ul. Grunwaldzka 30 Urząd Miejski Choszczno ul. Wolności Choszczno ul. Grunwaldzka choszczno.net mina. choszczno.pl choszczno.net Punkt Interwencji Kryzysowej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Ośrodek Wspierania Rodziny Grupa AA Arka Grupa AA Uśmiech Izabela Murat Małgorzata Kapela Ks. Sławomir Kokorzycki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Choszczno ul. Grunwaldzka Choszczno ul. Bolesława Chrobrego 27a Korytowo ul. Kościelna 4A Choszczno ul. B. Chrobrego 2 ul. Kościuszki (przy małej parafii) choszczno.net Pomoc osobom uzaleŝnionym, współuzaleŝnionym, pomoc pedagoga, psychologa, doradcy rodzinnego, pracownika socjalnego, prawnika, terapeuty uzaleŝnień, informacje i porady. Poradnictwo, diagnoza, konsultacja dzieci i młodzieŝy Poradnictwo Grupy wsparcia Punkt Interwencyjno- Mediacyjny Maria Jędrzejczyk Choszczno ul. B. Chrobrego 2 ul. Kościuszki (przy małej parafii) wp.pl Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna w sytuacjach kryzysu rodzinnego, grupa korekcyjno- edukacyjna dla sprawców przemocy domowej Czaplinek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Maria Jędrzejczyk Renata Podkowiak Małgorzata Nowacka Choszczno ul. B. Chrobrego 27a Czaplinek ul. Pławieńska Czaplinek ul. Rynek wp.pl wp.pl home.pl Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Agnieszka Kałamajska Czaplinek ul. Rynek home.pl Grupa Samopomocowa HELP ME Wiesław Runowicz Czaplinek ul. Rynek Grupa wsparcia Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst Zygmunt Skibicki Czaplinek ul. Wałecka Ruch abstynencki 9

10 i/lub Punkt konsultacyjny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i współuzaleŝnionych Dorota Budzisz Czaplinek ul. Wałecka 49 Terapia indywidualna i grupowa, porady i konsultacje psychologiczne Punkt konsultacyjnoinformacyjny ds. narkomanii Małgorzata Janda Czaplinek ul. Rynek 1 porady i konsultacje psychologiczne Człopa k Halina Rakowska Człopa ul. Strzelecka Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy ElŜbieta Drab Człopa ul. Kolejowa Darłowo k Miejskie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień w Darłowie. Miejska Świetlica Środowiskowa Bezpieczna Przystań Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Na Dzisiaj w Darłowie Agnieszka Mioduszewska Arkadiusz Płóciennik Krystyna Mądry Darłowo ul. O.D. Tynieckiego Darłowo ul. M. C. Skłodowskiej Darłowo ul. O.D. Tynieckiego Darłowo ul. O.D. Tynieckiego Udzielanie informacji, konsultacji i porad na temat uzaleŝnień Prowadzenie konsultacji psychologicznych i terapii indywidualnych dla osób współuzaleŝnionych i ofiar przemocy domowej. Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie w rodzinie. Darłowskie Stowarzyszenie Abstynentów Unittas Stowarzyszenie na rzecz osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Otwarte Drzwi GOPS Darłowo ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Edward Kozłowski Tomasz Mielczarek Ewa Szymczak Justyna Pacuła ElŜbieta Karnicka Darłowo ul. M.C. Skłodowskiej Darłowo ul. Tynieckiego Darłowo ul. Dąbrowskiego Darłowo ul. Dąbrowskiego Darłowo ul. M.C. Skłodowskiej 32, zeto.koszlin.pl interia.pl Pomoc osobom z problemami uzaleŝnień i ich rodzinom. - Propagowanie, rozwijanie postaw, inicjatyw i działań zmniejszających zagroŝenie wykluczenia społecznego, - zapobieganie tworzeniu się dysfunkcji społecznych. Pomoc dla rodzin, w których występuje problem z uzaleŝnieniem od alkoholu Pomoc uzaleŝnionym oraz kierowanie na leczenie Pomoc uzaleŝnionym oraz ich rodzinom Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej NO S.C. BoŜena Hrymniak ul. Chełmońskiego Sławno Pomoc uzaleŝnionym oraz prowadzenie terapii alkoholowej Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej NO S.C Darłowo ul. M.C. Skłodowskiej Pomoc uzaleŝnionym oraz prowadzenie terapii alkoholowej Dębno k Ośrodek Pomocy Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznych Przewodniczący Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Poradnia UzaleŜnień Ognisko wychowawcze Nasz Dom przy Parafii św. Ap. Piotra i Pawła Krystyna Stankiewicz Renata Jarmuszka - Izak Wacław Baranowicz Urszula Kotas ks. Tomasz Motyka Dębno ul. Zielona Droga Dębno ul. Piłsudskiego 5 Urząd Miasta i Gminy Dębno ul. Piłsudskiego 5 Urząd Miasta i Gminy Dębno ul. Kościuszki Dębno pl. Konstytucji 3. Maja do 04 w do 04 wew Pomoc uzaleŝnionym od alkoholu, narkotyków i dla ofiar przemocy w rodzinie Pomoc i opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych 10

11 i/lub Ognisko wychowawcze Caritas przy Parafii Matki Boskiej Fatimskiej Dębno ul. Puławskiego 22 Pomoc i opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych Klub Abstynenta śycie Janusz Wielemborek Dębno ul. Kościuszki 23a Pomoc alkoholikom i ich rodzinom Dobra Profilaktyki i Rozwiązań Problemów w Dobrej Anna Kowalczyk Barbara Ostrowska Dobra ul. Rynek agmina.pl Dobra k Rozwiązywania problemów w Dobrej Iwona Futyma Gminne Centrum Informacji Dołuje ul. Daniela ska.pl Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Dobrzany k ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych GraŜyna Koczot Małgorzata Michalska Urząd Miejski Dobrzany wew. 203 Biuro pełnomocnika Ognisko TPD Dobrzany, Kozy, Kępno, Lutkowo, Błotno Magdalena Szmiłyk Dobrzany ul. Świerczewskiego Dolice k Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii Szymon Górski Urząd Gminy Dolice ul. Ogrodowa Dolice eria.pl, Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Narkomanii. Przewodniczący GKRPA.. Drawno k Punkt Konsultacyjno Informacyjny przy GCISiP Gminne Centrum Integracji i Profilaktyki Dolicki Klub Abstynenta Grupa Samopomocowa AA Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Pełnomocnik Burmistrza do spraw uzaleŝnień Szymon Górski Szymon Górski Weber Marzena Anita Ukleja Andrzej Czechowski Mieczysław Kalinowski Grzegorz Zieliński Magdalena Ciechanowicz Urząd Gminy Dolice Dolice ul.ogrodowa 16 Gminne Centrum Integracji i Profilaktyki w Dolicach ul. Wiejska 4 Gminne Centrum Integracji i Profilaktyki Dolice ul. Wiejska 4 GOPS Dolice Dolice ul. Ogrodowa 16 GCISiP Dolice ul. Wiejska 4 GCISiP Dolice ul. Wiejska Drawno ul. Kościuszki Drawno ul. Kościuszki interia.pl interia.pl pl Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Narkomanii. Przewodniczący GKRPA.. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Narkomanii. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego, udostępnianie pomieszczeń Klubowi Abstynenta, grupom wsparcia. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Grupa wsparcia Grupa wsparcia Miejsko- ElŜbieta Myślicka Drawno ul. Kościuszki Drawsko Pomorskie k Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Monika Chmielecka Przewodniczący Monika Chmielecka Urząd Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie ul. Sikorskiego 41 Gminne Centrum Profilaktyki Drawsko Pomorskie Plac Konstytucji drawsko.pl zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 11

12 i/lub Stowarzyszenie Klub Abstynenta Przystań Punkt informacyjnokonsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym Punkt Informacyjnokonsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym Punkt informacyjnokonsultacyjny ds. Prezes Maciej Kmieciński Alicja Błaszczyk Małgorzata Janda Agnieszka Redmann Izabela Madera Gminne Centrum Profilaktyki Drawsko Pomorskie Plac Konstytucji 7 Gminne Centrum Profilaktyki Drawsko Pomorskie Plac Konstytucji 7 Gminne Centrum Profilaktyki Drawsko Pomorskie Plac Konstytucji 7 Gminne Centrum Profilaktyki Drawsko Pomorskie Plac Konstytucji Pomoc osobom uzaleŝnionym i ich rodzinom. Pomoc i terapia osób uzaleŝnionych i ich rodzin. Pomoc osobom z problemem narkotykowym Pomoc osobom z problemem przemocy Dygowo k Monika Szmyt Dygowo ul. Kolejowa Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Starym i Potrzebującym Opieki Senior Antoni Bernatowicz Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kołobrzeg ul. Ogrodowa Pomoc ofiarom przemocy Dziwnów k Punkt informacyjnokonsultacyjny Przewodniczący GKRPA: Włodzimierz Aleksandrowski Sekretarz GKRPA: Anna Betka Zygmunt Gural Dziwnów ul. Szosowa Międzywodzie ul. Kwiatowa ow.pl Propagowanie trzeźwości i zmiana obyczajów w kierunku osiągnięcia pełnej abstynencji Rozwiązywanie problemów alkoholowych Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dziwnowie Beata Dudek Dziwnów ul. Dziwna 4a Przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku rodzin alkoholowych i rodzin zagroŝonych alkoholizmem Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dziwnowie Marta Raźniewska Dziwnów ul. Niezłomnych Przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku rodzin alkoholowych i rodzin zagroŝonych alkoholizmem Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dziwnówku Magdalena Beluch Dziwnówek ul. Kamieńska Przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku rodzin alkoholowych i rodzin zagroŝonych alkoholizmem Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łukęcinie Małgorzata Taras Kamień Pomorski Łukęcin ul. Słoneczna Przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku rodzin alkoholowych i rodzin zagroŝonych alkoholizmem Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Międzywodziu Anna Donart Międzywodzie ul. Kwiatowa Przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku rodzin alkoholowych i rodzin zagroŝonych alkoholizmem Golczewo k ds. Waldemar Bartniczuk Golczewo ul. Zwycięstwa

13 i/lub Goleniów k Punkt Pierwszego Kontaktu działający na zasadzie umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Stonominie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Włodzimierz Aleksandrowski Gizela Rybicka Stanisław Zbigniew Świątek ul. Zwycięstwa Golczewo Goleniów ul. Pocztowa Goleniów pl. Lotników poczta.onet.pl neostrada.pl 1.informowanie o moŝliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego przez osoby uzaleŝnione, 2.motywowanie do leczenia, 3.udzielanie wsparcia psychoterapeutycznego osobom utrzymującym trzeźwość, 4.podejmowanie interwencji, motywowanie ofiar przemocy do działań zaradczych, 5.udzielanie podstawowych porad i informacji na temat narkomanii i AIDS.. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, i Przeciwdziałania Narkomanii Rozwiązywania Problemów Przewodniczący Stanisław Zbigniew Świątek Goleniów ul. Pocztowa neostrada.pl Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi Ośrodek Pomocy Rodzinie Poradnia Odwykowa Kierownik - Irena Adamczyk lek. psychiatra Tomasz Matławski Goleniów ul. Pocztowa Goleniów ul. Pocztowa neostrada.pl Pomoc psychologiczna i prawna rodzinom, przeciwdziałanie przemocy Usługi medyczne Terapia uzaleŝnienia od alkoholu i współuzaleŝnienia Psycholog - terapeuta uzaleŝnień Andrzej Zborowski Goleniów ul. Pocztowa neostrada.pl Grupa wsparcia dla alkoholików Punkty Informacyjno- Konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin koterapeuta Mieczysław Bździuch koterapeuta Bogdan Zaborski Goleniów ul. Pocztowa Goleniów ul. Pocztowa Mosty Kliniska ul. Szczecińska Goleniów śółwia Błoć Terapia uzaleŝnionych od alkoholu, współuzaleŝnionych i DDA Rozmowy informacyjne z osobami z problemami osobistymi i rodzinnymi. Rozmowy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym. Powiatowy Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym i ich rodzin pedagog, terapeuta uzaleŝnień Marzanna Gąsior Goleniów ul. Pocztowa eostrada.pl Rozmowy motywacyjne dla osób z problemem narkotykowym oraz ich rodzin. Goleniowskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta EXODUS Prezes Mieczysław Pieprz Goleniów ul. Jagiełły 3a Propagowanie trzeźwego stylu Ŝycia. UŜyczanie pomieszczeń dla grup AA, Al.-Anon, DDA, Alateen. Organizacja abstynenckich imprez sportoworekreacyjnych. 13

14 i/lub ElŜbieta Gadowska Goleniów ul. Słowackiego Jolanta Pioterek Mosty Joanna Piotrowicz śółwia Błoć Świetlice Środowiskowe, Ogniska Wychowawcze TPD Lidia Lasek Kliniska ul. Szczecińska Socjoterapia dzieci i młodzieŝy Krystyna Woźniak Danowo Julia Gajek Święta Magdalena Figurska Marszewo Gościno k Jan Seńko Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego com.pl Anna Strojna- Waszkowska ul. IV Dywizji Wojska Polskiego Gościno fax wp.pl Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy, osób uzaleŝnionych, współuzaleŝnionych i ich rodzin, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy w Gościnie Grupa AA, działająca przy Gminnym Ośrodku Pomocy w Rodzinie Schronisko dla osób bezdomnych Bezpieczna Przystań, działające przy Gminnym Ośrodku Pomocy w Gościnie Anna Strojna- Waszkowska (Dyrektor GOPS Gościno) Maria Dominiak (koordynator grupy AA ) Lilia Linkiewicz (starszy pracownik socjalny w GOPS) w Gościnie Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 w Gościnie Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 w Gościnie Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego fax fax fax wp.pl wp.pl pl - Poradnictwo psychologiczne udzielane jest w siedzibie GOPS w kaŝdy czwartek miesiąca, w godz Poradnictwo prawne udzielane jest w siedzibie GOPS w drugi piątek miesiąca, w godz Poradnictwo terapeuty rodzinnego udzielane jest w siedzibie GOPS w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, w godz Spotkania/mityngi członków grupy odbywają się w siedzibie GOPS w kaŝdą środę miesiąca w godz Pierwsza środa miesiąca mityng otwarty. Czasowy pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i uzaleŝnionych. Gryfice k Klub Integracji, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy w Gościnie Alicja Sznajder (starszy pracownik socjalny w GOPS) Andrzej Szczygieł Burmistrz Gryfic, przewodniczący komisji, Regina Borowiak koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gościnie Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 Urząd Miejski Gryfice Pl. Zwycięstwa fax wp.pl gryfice.eu - Działania na rzecz osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - Kursy zawodowe - Poradnictwo specjalistyczne - Kształtowanie aktywności społecznej - Inicjowanie grup samopomocowych - Działania zatrudnieniowe Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnych z załoŝeniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, udzielanie informacji o instytucjach udzielających pomocy prawnej, terapeutycznej, psychologicznej, pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych, prowadzenie profilaktycznej działalności na terenie całej Gminy. 14

15 i/lub Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Rega Edward Pietrzyk prezes klubu Gyfice ul. Armii Krajowej Prowadzenie grup samopomocowych AA, Al.-Anon. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny - Oddział Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu Jan Lewandowski kierownik Gryfice ul. Niechorska wew gryfice.com.pl. Leczenie osób (męŝczyzn) podejmujących terapię dobrowolnie oraz na mocy postanowień sądowych Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny - Poradnia Leczenia Odwykowego Jan Lewandowski kierownik Gryfice ul. Niechorska wew. 373 Prowadzenie terapii ambulatoryjnej, przygotowuje do podjęcia terapii stacjonarnej, zapewnia opiekę powypisową z Oddziału Leczenia Odwykowego. Klub Pacjenta Hobbit Przy Oddziale Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu Szpitala Specjalistycznego w Gryficach Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczn Ośrodek Pomocy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Anna Witczak - opiekun klubu Edmund Woźniakdyrektor Iwona Małek - kierownik Ewa Godycka - kierownik Gryfice ul. Niechorska Gryfice, ul. Kościuszki Gryfice Pl. Zwycięstwa Gryfice ul. Dworcowa tlen.pl Prowadzenie grup edukacyjnych i wsparcia dla osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych. Prowadzenie diagnozy, terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci, poradnictwo dla rodziców, nauczycieli i młodzieŝy. Objęcie opieką socjalną rodzin z problemem alkoholowym finansową i merytoryczną, kierowanie wniosków o leczenie odwykowe. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzaleŝnionych od narkotyków oraz dla ich rodzin. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Uśmiech Jolanta Mazurek - prezes Gryfice ul. Dworcowa Prowadzenie działań terapeutycznych wobec dzieci i młodzieŝy mającej trudności w nawiązywaniu kontaktów oraz ich rodziców w zakresie bezradności w sprawach wychowawczych. Gryfino k Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Ewa Urbańska Gryfino ul. ŁuŜycka Eugeniusz Kuduk Przewodniczący Komisji Gryfino ul. ŁuŜycka pl Punkt Informacyjno Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Poradnia Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Alkoholu Stowarzyszenie Klub Abstynenta Feniks Ośrodek Pomocy Ewa Urbańska Jacek Kargul Prezes - Henryk Puacz BoŜena Górak Gryfino ul. ŁuŜycka od poniedziałku do piątku w godz. od do Gryfino ul. Niepodległości Gryfino ul. Sprzymierzonych Gryfino ul. ŁuŜycka wp.pl Rodzaj pomocy: - konsultacje - poradnictwo aci pomocy: - osoby z problemem alkoholowym, - współuzaleŝnieni - uzaleŝnieni od środkówpsychotropowych Terapia dla uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych Rodzaj pomocy - poradnictwo - grupy samopomocowe - mityngi aci pomocy - osoby z problemem alkoholowym, - współuzaleŝnieni 15

16 i/lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Punkt Interwencji Kryzysowej Teresa Gólcz Gryfino ul. ŁuŜycka home.pl Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Jolanta Majewska Gryfino ul. ŁuŜycka poczta.onet.pl Poradnictwo, diagnoza, konsultacje dla dzieci i młodzieŝy Grzmiąca k Pełnomocnik Wójta ds. Krystyna Adamczewska Jadwiga Bierkowska Grzmiąca ul. 1 Maja Grzmiąca ul. 1 Maja op.pl Ińsko k Zbigniew Zimnicki Urząd Gminy i Miasta Ińsko Ińsko ul. Boh. Warszawy telefon zaufania Działalność statutowa Kalisz Pomorski k Towarzystwo przyjaciół dzieci Oddział Miejsko- Gminny w Ińsku Ośrodek Pomocy w Ińsku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Miejsko ds. Profilaktyki i Grupa samopomocy dla osób z problemem alkoholowym Jacek Tomkowiak Mariola Hochhaus Seweryn Szymczyk Seweryn Szymczyk Ińsko ul. Tuwima 5 Urząd Gminy i Miasta Ińsko Ińsko ul. Boh. Warszawy Kalisz Pomorski ul. Mickiewicza Kalisz Pomorski ul. Mickiewicza Kalisz Pomorski ul. Wolności fax fax onet.pl pom.pl mgopsk.zeto.kosza lin.pl pom.pl mgopsk.zeto.kosza lin.pl Socjoterapia, pomoc dzieciom gorszych szans w zakresie edukacji, pomoc socjalna; realizacja programów profilaktycznych Działania wspomagające GKRPA Pomoc i wsparcie dla osób i rodzin z problemem alkoholowym Gminny Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej GraŜyna Błądek Kalisz Pomorski ul. Mickiewicza fax Pomoc ofiarom przemocy domowej Grupa AA NOE Punkt konsultacyjny Seweryn Szymczyk Kalisz Pomorski ul. Wolności Kalisz Pomorski ul. Mickiewicza Pomoc i wsparcie dla osób z problemem alkoholowym Prowadzenie konsultacji z osobami z problemem alkoholowym oraz członkami ich rodzin, prowadzenie konsultacji psychologicznych dla rodzin patologicznych i rodzin z problemem narkotykowym Kamień Pomorski k Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy Marzena Krakowska- Duda Maria Nowak Kamień Pomorski ul. Szpitalna Kamień Pomorski ul. Wąska pcpr.kamienpomor interia.pl Interwencja kryzysowa, pomoc socjalna, pomoc prawników i psychologów W miarę potrzeb socjalno- bytowych, interwencja kryzysowa, mini schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie 16

17 i/lub Przewodniczący Komisji- Bronisław Karpiński Pełnomocnik- BoŜena Górska Kamień Pomorski ul. Stary Rynek ski.pl Uchwalenie gminnego programu dotyczącego uzaleŝnień i w rodzinie - kierowanie osób uzaleŝnionych na leczenie - kontrola punktów sprzedaŝy - działania profilaktyczne dot. wym. Zadań Filia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Stanominie Henryk Kędzierski Stanomino -Włodzimierz Aleksandrowski Kamień Pomorski Stanomino Stanomino Terapia indywidualna i grupowa Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Andrzej Jędrzejewski Kamień Pomorski ul. Stary Rynek kamienpomorski.pl Pomoc ofiarom przemocy w rodzinach Karlino k ds. GraŜyna Kogut Karlino Plac Jana Pawła II Karnice k Ewa Domagalska Karnice ul. 11 Marca Działalność statutowa Kobylanka k Pełnomocnik Wójta ds. i Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Robert Bartosik Kobylanka ul. Szkolna Pomoc osobom: uzaleŝnionym i członkom ich rodzin; doświadczających przemocy; sprawcom przemocy Kołbaskowo k Kołobrzeg k Rozwiązywania Problemow Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. UzaleŜnień Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Stanominie - Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu Miejski Ośrodek Pomocy Romana Karpińska Waldemar Michalski Barbara Makiewicz- Trąbka Aniela Szerszeń Beata Cwajda Tomasz Piechowiak Małgorzata Rękawiecka Marzanna Pakmur Lech Pieczyńskiprzewodniczący Monika Glińska- Sekretarz Henryk Kędzierski- Dyrektor GraŜyna Foszcz- Mirecka -Dyrektor Kobylanka ul. Szkolna Kobylanka ul. Szkolna Kołbaskowo Kołbaskowo Przecław Przecław Kołobrzeg ul. Ratuszowa Kołobrzeg ul. Kniewskiego Kołobrzeg ul. Kniewskiego Kołobrzeg ul. Okopowa owo.pl obrzeg.pl brzeg.pl kolobrzeg.pl Pomoc osobom: uzaleŝnionym i członkom ich rodzin; doświadczających przemocy; sprawcom przemocy Pomoc osobom: uzaleŝnionym i członkom ich rodzin; doświadczających przemocy; sprawcom przemocy Pomoc rodzinie w sytuacjach trudnych i kryzysowych Koordynacja realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rzecz mieszkańców Kołobrzegu. Inicjowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców miasta Teren powiatu kołobrzeskiego, terapia osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych Pomoc materialna, praca socjalna z rodzinami, organizacja imprez dla dzieci z rodzin alkoholowych 17

18 i/lub Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta Neptun Wojciech Jabłoński - Prezes Kołobrzeg ul. Kniewskiego 11 estekaaneptun.kolo Statutowo rozwiązywanie problemów alkoholowych, działalność na rzecz osób uzaleŝnionych i ich rodzin Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemami Alkoholowymi Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy Stowarzyszenie UŜytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ich Rodzin i Przyjaciół Feniks Regionalny Szpital w Kołobrzegu Dzienny Oddział Psychiatryczny Mirosław Buraczewski Jan Lewandowski - psycholog Mariola Maksymowicz - radca prawny Ewa Giza - Prezes Ewa Giza - Ordynator Podczele - Szkoła Podstawowa Nr 9 Radzikowo - Szkoła Podstawowa Nr Kołobrzeg ul. Kniewskiego Kołobrzeg ul. Warszawska Kołobrzeg ul. Łopuskiego Konsultacje, edukacja, motywowanie do podjęcia terapii odwykowej dla mieszkańców Kołobrzegu Konsultacje, porady dla ofiar przemocy Konsultacje prawne dla ofiar przemocy Statutowo rozwiązywanie problemów osób z podwójna diagnoząalkoholizm/choroba psychiczna dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego Działalność wobec osób z podwójna diagnozą (alkoholizm i choroba psychiczna) mieszkańców powiatu kołobrzeskiego Rozwiązywanie Problemów Jan Lewandowski Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Małgorzata Mazur Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a Punkty Konsultacyjne dla Osób z Problemami UzaleŜnień od Alkoholu, Narkotyków i Przemocy Katarzyna Długosz Cezary Ziętek w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a Punkt Konsultacyjny ul. Kolobrzeska Kołobrzeg Porady w zakresie terapii uzaleŝnień od alkoholu i narkotyków, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz rozmowy motywacyjne dla osób uzaleŝnionych Ewa Rdzanek Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48b Zespół Interdyscyplinarny ds. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy Jan Lewandowski Urząd Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a Stowarzyszenie UŜytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej i Ich Rodzin Feniks Ewa Giza Kołobrzeg ul. Warszawska Rozwiązywanie problemów osób dotkniętych chorobą psychiczną i alkoholową Kozielice k ds. Stanisława Gabryś Urząd Gminy Kozielice wew. 44 ce.pl Koszalin Pełnomocnik Prezydenta ds. UzaleŜnień Miejska Komisja Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Małgorzata Borek Konrad Barczak Maria Kosińska Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 Urząd Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 Urząd Miasta Koszalin u. Morska um.man.koszalin.pl um.man.koszalin.pl Poradnictwo, terapia 18

19 i/lub Dział Pomocy Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Komenda Miejska Policji Aneta Boruch Wiesław Tyl Koszalin ul. Al. Monte Cassino Koszalin ul. Słowackiego rada.pl n.pl lin.pl Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna, poradnictwo rodzinne, interwencja w środowisku dziecka, porady prawne, grupa wsparcia dla ofiar przemocy, terapia indywidualna dla dzieci i osób dorosłych ofiar przemocy w rodzinie Spotkania profilaktyczno -edukacyjne z młodzieŝą szkolną StraŜ miejska Jerzy Orzechowski Koszalin ul. Mariańska man.koszalin.pl Spotkania profilaktyczno edukacyjne z młodzieŝą szkolną Ośrodek Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi s.c. Niepubliczny Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy (przy Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii) Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia ANON Polskiego Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Koszalinie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi Młodym Chrześcijańska Misja Społeczna TEEN CHALLENGE Oddział w Koszalinie Caritas Dieciezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Centrum Kryzysowe dla kobiet z dziećmi Nadzieja Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Dom Samotnej Matki Dar Ŝycia Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi świetlica środowiskowa Wiesław Wójcik Włodzimierz Wawrzynowski Irena Śliwińska Ewa Masłowska Henryk Zabrocki Dominika Mielczarek Janusz Piotrowski ks. Piotr Popławski Danuta Rompa s. Beata Iwaszko s. Danuta Kupczak Koszalin ul. Mieszka I Koszalin ul. Zwycięstwa Koszalin ul. Al. Monte Cassino Koszalin ul. Zwycięstwa Koszalin ul. Piłsudskiego Koszalin ul. Zwycięstwa Koszalin ul. Zwycięstwa Koszalin ul. Bpa Domina Koszalin ul. Harcerska Koszalin ul. Wojska Polskiego Koszalin ul. śeglarska faks pl zalin zalin zalin 2.pl Opieka nad osobami nietrzeźwymi, wczesna terapia z elementami profilaktyki, motywowanie do podjęcia leczenia Diagnoza osób uzaleŝnionych, kwalifikowanie i motywowanie do terapii, terapie i grupy wsparcia dla rodzin osób uzaleŝnionych Stsacjonarny program terapii uzaleŝnienia od alkoholu (oddział dzienny), ambulatoryjny program terapii uzaleŝnienia od alkoholu, psychoterapia współuzaleŝnienia, psychoterapia osób z syndromem DDA Poradnictwo, psychoterapia edukacyjna, telefon zaufania, kierowanie do ośrodków odwykowych Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieŝy, profilaktyka uzaleŝnień od alkoholu i narkotyków, praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieŝą zagroŝoną uzaleŝnieniami i uzaleŝnioną Kluby młodzieŝowe, spotkania, edukacja Pomoc osobom bezdomnym i biednym, motywowanie osób uzaleŝnionych do podjęcia leczenia odwykowego, prowadzenie świetlicy, prowadzenie Domu Samotnej Matki Dar Ŝycia Udzielanie schronienia ofiarom przemocy domowej, kobietom i kobietom z dziećmi, pomoc w usamodzielnieniu Schronienie dla kobiet w okresie okołoporodowym, pomoc w usamodzielnieniu Udzielanie dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu pomocy opiekuńczo-wychowawczej na bazie świetlicy profilaktycznowychowawczej Klub Abstynenta Pomorze ElŜbieta Kaniewska Koszalin ul. Zwycięstwa Mityngi AA, porady prawne, porady psychologiczne, telefon informacyjne Koszalińskie Stowarzyszenie Abstynenta Północ Michał Mroczkowski Koszalin ul. Śniadeckich 1F (wejście od tarasu) Mityngi AA, mityngi Al.-ANON, telefon informacyjny 19

20 i/lub Krzęcin k Ośrodek Pomocy w Krzęcinie Wiesława Gruszczyńska Przewodnicząca GKRPA Agnieszka Pacholczykpracownik socjalny Krzęcin ul. Tylna Krzęcin ul. Szkolna UzaleŜnienie od alkoholu, narkotyków, przemoc Praca socjalna z osobami uzaleŝnionymi i rodzinami problemowymi Lipiany k przy Urzędzie Miejskim w Lipianach Teresa Gąsowska Lipiany ul. Plac Wolności Łobez k przy UM Łobez Stowarzyszenie Klub Abstynenta Fral D. Jagiełka (Przewodnicząca) M. Turbak (Sekretarz) W. Małyszek Urząd Miejski Łobez ul. Niepodległości Łobez ul. Niepodległości lobez.pl Pomoc osobom uzaleŝnionym od alkoholu. - organizacja samopomocowych spotkań terapeutycznych, - prowadzenie działalności rekreacyjnej mającej na celu propagowanie trzeźwości. Poradnia Odwykowa terapeuta: A.Witczak psycholog: D. Jagiełka Łobez ul. Kwiatowa Edukacja na temat choroby alkoholowej i moŝliwości jej leczenia w formie pogadanek, prelekcji, wykładów oraz spotkań z osobami uzaleŝnionymi i współuzaleŝnionymi. Grupa AA działająca przy Klubie Abstynenta Fral Komenda Powiatowa Policji w Łobzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Łobzie Stowarzyszenie MONAR Grabowo Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Łobeski A. Sarnowski E. Gralińska W. Dopierała H. Musiał Łobez ul. Niepodległości Łobez ul. Wojska Polskiego Łobez ul. Niepodległości Łobez Grabowo Łobez ul. Konopnickiej pro.onet.pl op.pl tlen.pl Wzajemne wspieranie się osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz ich rodzin. - działania w zakresie w rodzinie w tym - wdraŝanie Niebieskiej Karty -działania w kierunku profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi ukierunkowane na prowadzenie rozmów profilaktycznych i pouczających. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje trudna sytuacja związana z naduŝywaniem alkoholu: - pomoc finansowa - poradnictwo i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. - pomoc pedagogiczną i socjalną. - prowadzenie rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych, - prowadzenie edukacji prozdrowotnej obejmującej profilaktykę zachowań ryzykownych dotyczących przede wszystkim HIV, AIDS, HCV i innych chorób związanych z zaŝywaniem substancji psychoaktywnych. - prowadzenie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in.: *prowadzenie edukacji prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodziny i dziecka, * opracowanie i realizacja programów profilaktycznych adekwatnych do występujących patologii społecznych, zagroŝeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, ukierunkowanych na sprawy dzieci i młodzieŝy. 20

INFORMATOR O INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN

INFORMATOR O INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN INFORMATOR O INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Bardziej szczegółowo

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2012 r.

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2012 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2012 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 MIASTO SZCZECIN W Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie, profilaktyka dla osób z problemem alkoholowym. Adres Numery telefonów Adres e-mail i/ lub strona WWW

Przeciwdziałanie, profilaktyka dla osób z problemem alkoholowym. Adres Numery telefonów Adres e-mail i/ lub strona WWW Przeciwdziałanie, profilaktyka dla osób z problemem alkoholowym L. P 1. Nazwa osoby lub jednostki organizacyjnej oraz organizacji pozarządowej, stowarzyszenia, działających w Gminie i statutowo zajmujących

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z artykułem 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Tydzień Ofiar Przestępstw

Tydzień Ofiar Przestępstw Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Wprowadzenie Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr XL/ 239/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE...11 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE...16 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE...25

Bardziej szczegółowo