UCHWALA Nr XV/59/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALA Nr XV/59/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2012"

Transkrypt

1 KADA GMINY OPOROW Oporow pow. Kuino, woj. 16dzkie UCHWALA Nr XV/59/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2012 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMO W ALKOHOLOW YCH na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz inr214,poz ; z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz i Nr 175, poz oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z2008rnr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,poz. 420 i Nr 157,poz.l241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4! ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793: Nr 176, poz. 1238; z 2008 Nr 227, poz. 1505; z 2009 Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857; z 201 Ir. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690) Rada Gminy Oporow uchwala co nast^puje: 1. Uchwala si$,,gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych na 2012 rok." stanowia^cy zaj^cznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie uchwaty powierza si$ Wojtowi Gminy. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu. RADY ozefkuras

2 ^A GMINY OPOROW U>0por6w m,v. Kutno. woj. I6dzkie do uchwajy Nr XV/59/2012 Rady Gminy Oporow zdnia291utego2012 Wprowadzenie GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKII ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2012 rok Podstawq. prawnq. dzialan zwiq.zanych z rozwiazywaniem problemow alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi z dnia 26 pazdziernika 1982r. (tekst jednolity Dz. U, z 2007 Nr 70 poz.473 ze zm.), Na mocy tej ustawy zadaniem wlasnym gminy jest realizacja dzialari zwia^zanych z profilaktyka^ i rozwiajzywaniem problemow alkoholowych. Konsekwencje naduzywania alkoholu dotyczq. nie tylko samych osob pijqcych szkodliwie, ale cze^sto ofiarami naduzywania alkoholu 53. czlonkowie rodzin osob pijq.cych, a przede wszystkim dzieci i mlodziez, W dzialaniach profilaktycznych wazne jest,,wychowanie w trzezwosci", w ktorym obok przekazywania wiedzy na temat uzaleznieri, istotnq. rol^ odgrywa ksztaltowanie prawidlowych postaw zyciowych i umiej^tnosci spolecznych, pomoc w budowaniu poczucia wlasnej wartosci, przekazywanie odpowiedniego systemu norm. Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych uwzgl^dnione zostaty wskazowki wynikaja^ce z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programow profilaktyki i rozwia^zywania problemow alkoholowych w 2012 roku Panstwowej Agencji Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych. Adresatami programu sq, mieszkahcy gminy Oporow, a w tym m. in. osoby uzaleznione wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmuja^ce si? praca^ z rodzinami dysfunkcyjnymi, w ktorych wyst^puja^ problemy zwia^zane z uzaleznieniami, placowki oswiatowe, instytucja kultury, Gmtnny Osrodek Pomocy Spolecznej, organizacje pozarza^dowe oraz wszyscy, ktorym zalezy na promowaniu zdrowego stylu zycia, wolnego od nalogow oraz na szerzeniu idei trzezwosci w srodowisku lokalnym, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem dzieci i mlodziezy. Diagnoza i ocena stanu zagrozenia 1. Gmina Oporow polozona jest w wojewodztwie lodzkim. Do Gminy naleza^ 40 wsie, ktore obejmuje 24 solectw. Zamieszkuje jq mieszkancow, Na terenie Gminy znajduje si$ Zespol Szkol w Szczycie oraz Zespol Szkol w Oporowie. NZOZ w Oporowie. Wysoki poziom bezrobocia ma istotny wptyw na stan problemow alkoholowych. Wedhig stanu na dzieri 31 grudnia 201 Ir. w Gminie zarejestrowanych jest 162 bezrobotnych w tym 80 kobiety. Rodziny z problemem alkoholowym, obj?te 33. pomocq, udzielanq, przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej Oporow

3 2. Na terenie gminy jest 10 punktow sprzedazy napojow alkoholowych w tym: 1) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy - 8 a) do 4,5% oraz piwo - 8 punktow, b) od 4,5% do 18 % - 8 punktow, c) powyzej 18% - 6 punktow, 2) przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy - 2 a) do 4,5% oraz piwa - 2 punkty b) od 4,5% do 18% - 2 punkty c) powyzej 18% - 1 punkt Na jeden punkt sprzedazy napojow alkoholowych przypada 280 mieszkancow. Z danych uzyskanych z Komisariatu Policji w Zychlinie wynika, ze w 201 Ir. stwierdzono: 14 - przypadkow kierowania pojazdem w stanie nietrzezwosci; prowadzenie spraw 13 - rodzin w ramach procedury,,niebieskiej Karty"; 4 - wykroczeri dotyczajoych spozywania alkoholu w miejscach publicznych; 6 - wykroczenia popehiione pod wprywem alkoholu; 2 - przypadki przest?pstw zn?cania si? nad rodzina^ Zatrzymano 2 osoby do wytrzezwienia Wsrod uczniow Zespohi Szkoly w Szczycie w 2009r zostala przeprowadzona ankieta nt. uzywania alkoholu, narkotykow i papierosow. W ankiecie bralo udzial 25 uczniow Na pytanie czy spotkales si? z narkotykami w jakiejkolwiek formic? 2 uczniow odpowiedzialo, ze spotkalo si? z tym problemem na dyskotece i u kolegow. Wi?kszosc uczniow twierdzi ze nigdy nikt ich nie namawial do zazywania narkotykow lub srodkow odurzaja^cych. 11 uczniow potwierdzilo ze pala^ papierosy Trzech uczniow przyznalo ze palili tylko raz Zaden z uczniow nie palil papierosow w obecnosci rodzicow. Niepokoja^cym zjawiskiem jest rowniez to, ze ponad polowa ankietowanych uczniow przyznalo si? do picia alkoholu. Najbardziej sprzyjajajce okolicznosci do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarzaj^. wakacje (wyjazdy na kolonie), dlatego tez dzieci w tym okresie powinny zostac otoczone szczegolnq. uwagq. opiekunow i uswiadamiane w kwestii niebezpieczenstw, jakie wiaza^ si? ze spozywaniem alkoholu, narkotykow i paleniem papierosow. Ponadto nalezy zwrocic uwag? na fakt, ze rodzice cz?sto nie zauwazaj% tego, ze ich dzieci znajdujq. si? pod wptywem alkoholu i narkotykow. Uzyskane wyniki powinny zaalarmowac rodzicow i opiekunow, aby poswi?cali swoim dzieciom wi?cej uwagi i nie zapominali o odpowiedzialnosci, jaka^za nie ponosza^. ZrodJa i zasady finansowania: Zrodlem finansowania zadan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwia_zywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2012 sq. srodki finansowe pochodzajce z optat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz

4 napojow alkoholowych. Niewykorzystane srodki fmansowe w danym roku kalendarzowym, przechodza^ na rok nast^pny I. CELE I ZALOZENIA PROGRAMU Glownym celem Programu Przeciwdziatania Alkoholizmowi jest zapobieganie problemom zwia^zanych z alkoholizmem i przemocq.. 1. Prowadzenie dziajan profllaktycznych w srodowisku lokalnym, 2. Przeciwdzialanie zjawisku przemocy w rodzinie, 3. Rozwijanie edukacji publicznej, 4. Wspolpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi sluzajca rozwia^zywaniu problemow alkoholowych i przemocy w rodzinie. 5. Promocja zdrowego stylu zycia, trzezwosci i abstynencji, 6. Organizowanie czasu wolnego poprzez zwi^kszenie liczby organizowanych zaj$c, imprez, wycieczek, kolonii, biwakow itp. b^dajcych alternatywq. wobec picia alkoholu, 7. Zwi^kszenie skutecznosci i doste_pnosci programow terapeutycznych dla osob uzaleznionych i wspofuzaleznionych oraz pija^cych szkodliwie i ryzykownie, 8. Zwi^kszenie udzialu dzieci i mlodziezy w dziateniach profllaktycznych poprzez wdrazanie programow profllaktycznych i organizowanie czasu wolnego, 9. Zwiejcszenie swiadomosci sprzedawcow napojow alkoholowych poprzez ograniczenie sprzedazy alkoholu mlodziezy do lat 18-tu, II. ZWI^KSZENIE DOST^PNOSCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSOB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU Podstawowym zadaniem samorzajdu terytorialnego jest zwi^kszenie dost^pnosci terapii uzaleznienia od alkoholu i wspoluzaleznienia dla mieszkancow gminy m.in. poprzez: 1. Utworzenie i fmansowanie Punktu Konsultacyjnego w zakresie: - udzielania wsparcia osobom po zakonczonym leczeniu odwykowym - motywowania i informowania zarowno o mozliwosci podj^cia leczenia osob uzaleznionych, jak i terapii osob wspoluzaleznionych, - dysponowanie aktualnymi informacjami na temat mozliwosci pomocy i kompetencji poszczegolnych sluzb, ktore mozna angazowac w profesjonalnq. i systemowa^ pomoc dla osob uzaleznionych i ich rodzin, - konsultacji i pomocy prawnej, - posiadania dobrej orientacji na temat mozliwosci pomocy i kompetencji poszczegolnych sluzb i innych instytucji, ktore moga^ zaangazowac si? w profesjonalnq. i systemowq. pomoc

5 2. Wspolpraca z placowkami lecznictwa odwykowego w zakresie leczenia i terapii osob uzaleznionych od alkoholu oraz z bieglymi sajdowymi w zakresie opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakladu leczniczego. 3. Dzialalnosc Gminnej Komisji Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych: - podejmowanie przez GKRPA czynnosci zmierzaja^cych do obj^cia leczeniem osob uzaleznionych, przeprowadzanie rozmow i wywiadow srodowiskowych w sprawach osob naduzywajajcych alkoholu oraz przeciwdzialania przemocy w rodzinie, -moty wowanie osob naduzy waj q.cych alkoholu do podj cia leczenia i przyjmowanie wnioskow dotyczajcych kierowania na obowia^zkowe leczenie odwykowe, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przy kierowaniu wnioskow do Sajdu Rejonowego w Kutnie (przeprowadzanie wywiadow srodowiskowych, zlecanie wykonania opinii przez biegtych), 4. Finansowanie udzialu czlonkow GKRPA w szkoleniach i kursach w celu doskonalenia i usprawnienia pracy zwia^zanej z obszarem terapii i profilaktyki uzaleznieri. Realizatorzy: 1) Gminna Komisja Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych, 2) Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej. 3) Punkt Konsultacyjno- Informacyjny III. UDZIELANIE RODZINOM, W KTORYCH WYST^PUJE PROBLEM ALKOHOLOWY, POMOCY PSYCHOSPOLECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGOLNOSCI OCHRONY PRZED PRZEMOC4 W RODZINIE. Szkody zdrowotne wywotane alkoholem nie ograniczajq. si$ tylko do szkod wyst^puja^cych u osob uzaleznionych, dotyczq. takze czlonkow ich rodzin. Leczenie wspoluzaleznienia wymaga odpowiedniego post^powania terapeutycznego. Dzieci wychowujajse si^ w rodzinach z problemem alkoholowym znajduja^ si^ w dramatycznej sytuacji zagrazajqpej ich zdrowiu i zyciu. Cz^sto sq. one ofiarami przemocy ze strony najblizszych czlonkow rodziny lub otoczenia. Stanowia^ rowniez grup? ryzyka pod wzgl^dem prawdopodobienstwa uzaleznienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Dlatego tez nalezy zintegrowac dzialania roznych instytucji zajmuja^cych si? pomaganiem dziecku i rodzinie tj. - szkoty, poradnia psychologiczno - pedagogiczna, GOPS, sq.d rodzinny, policja, gminna komisja rozwia^zywania problemow alkoholowych. W celu realizacii w/w zagadnien planuje sie: 1. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie:

6 1) prowadzenie zaj^c terapeutycznych dla osob uzaleznionych i wspohizaleznionych, 2) indywidualne poradnictwo i pomoc ofiarom przemocy, 2. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z rodzin z problemem alkoholowym: 1) prowadzenia programow socjoterapeutycznych lub profilaktycznych; zaj?c edukacyjnych, rozwijaja^cych pasje i zainteresowania, organizowania roznych form wypoczynku, 2) dofmansowanie szkolen i kursow specjalistycznych w zakresie: pracy z dziecmi rodzin z problemem alkoholowym, 3) organizewanie narad, seminariow i konferencji w zakresie wdrazania systemu pomocy dziecku w rodzinie z problemem alkoholowym. 3. Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie: 1) realizacja gminnego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 2) udzial gminnej komisji w pracach zespolu interdysplinarnego i grup roboczych oraz zwiajzana z tym procedura,,niebieskiej Karty" 3) organizowanie szkolen, narad, konferencji w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzenie dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej 4) podniesienie jakosci programow profilaktycznych realizowanych w srodowisku szkolnym i pozaszkolnym. 5) dzialalnosc punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Realizatorzy: 1) Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 2) Gminna Komisja Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych, 3) Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, 4) Komisariat Policji, 5) placowki oswiatowe IV. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIALALNOSCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIALANIANARKOMANII W SZCZEGOLNOSCI DLA DZIECII MLODZIEZY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJ^C SPORTOWYCH 1. Realizacja profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej skierowanej bezposrednio i posrednio do dzieci i mlodziezy na terenie gminy, a przede wszystkim: 1) prowadzenie i fmansowanie na terenie szkol programow profilaktycznych dla dzieci i mlodziezy zagrozonych uzaleznieniem i przemocaj 2) podejmowanie dzialari o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodzicow,

7 3) wdrazanie programow profilaktyczno- interwencyj nych dla mlodziezy upijajqcej sie., 4) dofmansowanie szkolen, kursow specjalistycznych w zakresie pracy z dziecmi, mlodziezy oraz rozwijanie umieje_tnosci prowadzenia zaje_c profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogow, ktorzy deklarujq. gotowosc podje_cia pracy profilaktycznej z dziecmi lub mlodziezy i aktualnie zatrudnieni sq. w placowkach oswiatowych, 5) prowadzenie w ramach profilaktyki zajejc sportowych promujajsych zdrowy styl zycia bez alkoholu, papierosow, narkotykow i sterydow, 6) w ramach realizacji zaj c sportowych zakup sprz^tu sportowego i materialow sluza^cych do wlasciwej realizacji tych programow, 7) podejmowanie dziaiari edukacyjnych skierowanych do sprzedawcow napojow alkoholowych oraz dzialari kontrolnych i interwencyj nych maj^cych na celu ograniczenie dost^pnosci napojow alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu osobom ponizej 18 roku zycia, 8) kontrola punktow sprzedazy alkoholu przy wspoipracy policji 9) organizowanie pogadanek szkolnych dotyczajcych uzaleznien, 10) organizowanie konkursow plastycznych i literackich maja^cych na celu promocj^ zdrowia i propagowanie trzezwych obyczajow 2. Dziatalnosc informacyjna i edukacyjna skierowana do osob doroslych a) edukacja publiczna w zakresie rozwia^zywania problemow alkoholowych, b) zakup poradnikow, przewodnikow c) opracowanie ulotek i broszur o mozliwosci otrzymania pomocy w zakresie rozwia^zywania problemow alkoholowych, narkomanii i nikotynizmu. d) zakup materialow niezb^dnych do opracowania ulotek i broszur. 4. Organizowanie szkolen i warsztatow dla sprzedawcow napojow alkoholowych. 5. Propagowanie i wspieranie trzezwych obyczajow w ramach tworzenia alternatywnych form spe_dzania czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy oraz doroslych poprzez dofmansowanie zaj c profilaktyczno - kulturalno - artystycznych, edukacyjno - rozwojowych (nauka tanca, spiewu, nauka origami, Dzieh Dziecka, Andrzejki, Mikolajki, Choinka, zaje.cia tematyczne) oraz wyjazdow, wycieczek maja^cych na celu promowanie zdrowego stylu zycia w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy m.in. z rodzin ubogich oraz patologicznych, uczajoych nieagresywnego rozwia^zywania konfliktow i radzenia sobie ze stresem i frustracj^. oraz umozliwiaj^cych rozwijanie wlasnych zainteresowan i hobby. 6. Wspieranie finansowe przedsi^wzi^c sp^dzania wolnego czasu i propagowania zdrowego trybu zycia wolnego od nalogow u doroslych mieszkancow w celu unikni^cia marginalizacji spolecznej

8 7. Dofmansowanie i wspieranie tworczosci, festynow i innych imprez o charakterze profilaktycznym, promuja^cych zdrowy styl zycia 8. Organizacja i wsparcie fmansowe polkolonii letnich, zimowych, czy wakacyjnych form wyjazdowych dla dzieci i mtodziezy w szczegolnosci z rodzin dysfunkcyjnych (wspolpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarzajdowymi, fundacjami) 10. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i narkomanii: a) wdrazanie, uczestnictwo w kampaniach edukacyjnych dotyczajzych profilaktyki i rozwiajzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii oraz przeciwdzialania przemocy domowej, c) przygotowanie, zakup i dystrybucja materialow edukacyjnych dotycza^cych problematyki alkoholowej i narkomanii oraz przeciwdzialania przemocy domowej, 11. Placowki oswiatowe dzialaj3.ce na terenie gminy realizujq. obligatoryjnie zadania dotycza^ce zapobieganiu problemom spolecznym w oparciu o tzw. szkolne programy profilaktyki, co jest wymogiem Ustawy o systemic oswiaty. Cele i dzialania szkolnych programow profilaktyki finansowanych na podstawie GPPiRPA powinny koncentrowac si? na nastejdujajcych zagadnieniach: - organizowanie otwartych imprez szkolnych i srodowiskowych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, konkursow tematycznych, spektakli teatralnych zawieraja^ce elementy profilaktyki uzaleznien - wspieranie i prowadzenie edukacji szkolnej, publicznej w zakresie profilaktyki uzaleznien - finansowanie programow oraz przedstawien profilaktycznych organizowanych dla dzieci i mlodziezy na terenie gminy dostarczajajze uczestnikom wiedzy na tematy uzaleznien, umiej^tnosci w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami - propagowanie wsrod dzieci i mlodziezy zdrowego stylu zycia, sp^dzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w programach pozalekcyjnych zaj?c profilaktycznych, w tym zaj^c sportowych, a takze zaj^c edukacyjnorozwojowych ( np. warsztaty taneczne, muzyczne, komputerowe, itp.) - organizowanie i dofmansowanie przedsi^wzi^c sportowych - imprez, turniejow, zawodow sportowych promujajcych zdrowy styl zycia, - podejmowanie dzialari o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie profilaktyki i rozwiajzywania problemow uzaleznien oraz przeciwdziatania przemocy domowej adresowane do rodzicow, opiekunow, osob dorosfych - zakup potrzebnych materialow biurowych, plastycznych itp. do realizacji dzialan i zaj^c profilaktycznych w szkolach o tematyce scisle powia^zanej z problemem uzaleznien, profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu zycia, - zakup nagrod dla uczestnikow konkursow i zawodow z elementami profilaktyki uzaleznien

9 - zakup specjalistycznej literatury, prasy oraz filmow edukacyjnych zwla^zanych z edukowaniem i informowaniem dzieci i mlodziezy na temat szkodliwosci problemow alkoholowych i narkomanii - prezentacje teatralnych i innych artystycznych form programow profllaktycznych dotyczajsych problemow uzaleznieri oraz zjawisk przemocy i agresji. 12. podejmowanie dziatari edukacyjnych poprzez zakup i przekazywanie materialow edukacyjnych, Zadania uj?te w programach b^da^ mialy okreslone mi^dzy innymi: cele programu, harmonogram i metody realizacji, uczestnikow i ich liczbe_, miejsce i czas realizacji, a takze srodki i materialy niezb^dne do realizacji. Po zakoriczeniu realizacji programow i dzialari profllaktycznych w 2012r., placowki oswiatowe przekaza^ szczegolowe sprawozdanie z realizacji w/w dzialan profllaktycznych (z uwzgl^dnieniem merytorycznych opisow poszczegolnych dziatan i kosztach ich realizacji) finansowanych ze srodkow GPPiRPA na 2012r. Realizatorzy: 1) Punkt Konsultacvino-Informacvjny 2) Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, 3) Gminny Osrodek Pomocv Spotecznej, 4) Komisariat Policji, 5) placowki oswiatowe V. WSPOMAGANIE DZIALALNOSCIINSTYTUCJI STOWARZYSZEN I OSOB FIZYCZNYCH SLUZ^CEJ ROZWI^ZYWANIU PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH 1. Dofmansowanie szkoleri przedstawicieli roznych grup zawodowych, ktorzy w swojej pracy spotykaja^ si? z osobami z problemem alkoholowym i czlonkami ich rodzin. 2. Dofmansowanie dzialalnosci placowek lecznictwa odwykowego z ktorych korzystaj^mieszkaricy naszej gminy 3 Wspieranie dziatalnosci organizacji pozarz^dowych stowarzyszeri, fundacji i klubow abstynenckich zajmuj^cych si? profilaktyk^ uzaleznien, 4 Wspieranie programow innych instytucji, stowarzyszeri, inicjatyw i dzialari zwiajzanych z: - promocjq. aktywnych form sp^dzania wolnego czasu, - profilaktykq_ i pracq. z grupami ryzyka, - przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie, 5 wyposazenie w sprz^t pomocniczy oraz materialy biurowe Punktu Konsultacyjnego, 6 dofmansowanie obshigi organizacyjno-technicznej i szkoleri Zespoha Interdyscyplinarnego utworzonego przez GOPS

10 Wspolpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarza^dowymi polegaja^ca na: 1) ukierunkowaniu na zapobieganie lub zmniej szanie szkod zwi^zanych z alkoholem i przemocq. w rodzinie, 2) wymianie informacji, konsultacjach, wspolnych inicjatywach na rzecz profilaktyki rozwiajzywaniu problemow alkoholowych, 3) organizowaniu konferencji, szkolen, narad. VI. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWI^ZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISOW OKRESLONYCH W ART ART. 15 USTAWY ORAZ W YST^POWANIE PRZED S^DEM W CHARAKTERZE OSKARZYCIELA PUBLICZNEGO 1. Kontrole punktow sprzedazy i podawania napojow alkoholowych prowadzone przez Policje oraz Gminna^ Komisjej Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych pod katem prawidtowego oznakowania i informowania o szkodliwosci napojow alkoholowych, a takze sprzedazy alkoholu osobom niepemoletnim. 2. W przypadku ztamania zakazu sprzedazy alkoholu nieletnim lub nietrzezwym oraz w przypadku zlamania zakazu promocji i reklamy napojow alkoholowych gmina moze podejmowac interwencje oraz wyst^powac przed sq.dem jako oskarzyciel publiczny, czyli kierowac sprawy bezposrednio do sa^du z pomini^ciem prokuratora. 3. Podejmowanie roznych akcji (kampanie, informowanie, edukowanie itp.) na rzecz ksztattowania wlasciwych postaw I reagowanie w sytuacjach sprzedazy alkoholu osobom nieletnim i nietrzezwym. Realizatorzy: 1) Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych, 2) Policja VII. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CENTROW INTEGRACJI SPOLECZNEJ 1. Wspieranie przedsi^wzi^c maj^cych na celu przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu marginalizacji oraz na rzecz integracji spolecznej i zawodowej osob uzaleznionych od alkoholu i ich rodzin. 2. Podejmowanie dzialan zmierzaja^cych do realizacji projektu POKL (Program Operacyjny Kapital Ludzki) - dot. udzialu osob dtugotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych w szkoleniach podnoszajcych ich kwalifikacje i zdobywanie umiej^tnosci poruszania si^ na rynku pracy oraz skierowanie i sfmansowanie zaj^c szkolnych zwiq.zanych z uzupehiieniem wyksztakenia przez beneficjentow. 10

11 Realizatorzy: 1) Gminnv Osrodek Pomocy Spotecznej, 2) Gminna Komisja Rozwigzywania Problemow Alkoholowych. VIII. KOMPETENCJE GMINNEJ KOMISJI ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych podejmuje czynnosci zmierzajajce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obowia^zku poddania si? leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego 1. Do zadah gminnej komisji rozwi^zywania problemow alkoholowych nalezy : 1) przyjmowanie zgloszenia o przypadku wyst^pienia naduzywania alkoholu z jednoczesnym wystaj)ieniem przeslanek dotyczajoych osoby, ktore w zwiazku z naduzywaniem alkoholu powoduja^ rozktad zycia rodzinnego, demoralizacj^ maloletnich, uchylajq. si od pracy albo systematycznie zaklocaja^ spokoj i porzadek publiczny, 2) wezwanie na rozmow^ osob$, co do ktorej wplyna^l wniosek o leczenie odwykowe oraz najblizszq. osob^ z rodziny i prowadzi rozmowy motywuja^ce do podj^cia leczenia odwykowego, 3) wnioskuje do Komisariatu Policji i Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej o przeprowadzenie wywiadow srodowiskowych w najblizszym srodowisku osoby uzaleznionej, 4) kierowanie na badanie przez bieglego w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i wskazanie zakladu leczniczego, 5) przygotowanie dokumentacji oraz wnioskuje do Sa^du o wszcz^cie post^powania w sprawie zastosowania obowia^zku poddania si$ leczeniu odwykowemu niektorych osob uzaleznionych od alkoholu, 6) podejmowanie dziatania w zakresie przeciwdzialania przemocy, 8) opiniowanie zgodnosci lokalizacji punktu sprzedazy zgodnie z uchwalami Rady, 9) podejmowanie dzialan na rzecz ograniczenia dost^pnosci alkoholu, 10) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunkow korzystania z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych 11) wspolpraca w zakresie diagnozowania lokalnych problemow uzaleznien, 12) podejmowanie i realizowanie dzialan w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie. n

12 2. Wynagrodzenie czlonkow GKRPA 1) dla czlonkow komisji, ktorzy 53. pracownikami Urze_du Gminy za udzial w posiedzeniu komisji poza godzinami pracy, ustala si? wynagrodzenie w formie diety w wysokosci pie_cdziesiat zlotych. 2) czlonkowie komisji, ktorzy nie sa^ pracownikami Urz^du otrzymuja^za udzial w posiedzeniu komisji wynagrodzenie w formie diety w wysokosci pie_cdziesiaj; zlotych bez wzgle_du na godziny posiedzenia komisji 3) za udzial w posiedzeniach komisji, kontrolach punktow sprzedazy napojow alkoholowych czlonkowie komisji otrzymujq. wynagrodzenie w formie diety w wysokosci pi^cdziesiaj; zlotych, niezaleznie od czasu trwania posiedzenia lub kontroli punktow sprzedazy IX. Propozycje przeznaczenia srodkow finansowych na realizacjf zadan uj^tych w gminnym programie profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych Wptyw oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych na 2012 rok przewiduje si? na kwot? zl zl - diety za posiedzenia komisji zl - zakup materialow i wyposazenia zl - zakup pozostalych uslug zl - ubezpieczenia spoleczne 5. $ zl - skladki na FP Razem zl Y RADV ozefkuras 12

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~...

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... r...:\),. ~... \.-W".;'~..,,~~'.\'.c'.' v..p'. ~\a,\o~ ~\. UCH\VALA Nr V.H.l.~~./2007 RADY GMINY W LIPNIKU..", - z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... w sprawie Strategii Rozwiazywania lata 2007-2015 Problemów Spolecznych

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego PRIORYTET 2. DOSTOSOWYWANIE KWALIFIKACJI KADR DO ZMIENIAJA.CYCH SIE. POTRZEB RYNKU PRACY Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Cel operacyjny 2.1. Zadanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZASOBÓW

I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZASOBÓW I. WSTĘP Alkoholizm. Choroba, która potrafi zniszczyć nie tylko osobę na nią chorującą, ale także dotyka pośrednio osoby z najbliższego otoczenia. Obecnie mamy do czynienia z niebezpiecznym zjawiskiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo