UCHWALA Nr XV/59/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALA Nr XV/59/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2012"

Transkrypt

1 KADA GMINY OPOROW Oporow pow. Kuino, woj. 16dzkie UCHWALA Nr XV/59/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2012 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMO W ALKOHOLOW YCH na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz inr214,poz ; z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz i Nr 175, poz oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z2008rnr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,poz. 420 i Nr 157,poz.l241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4! ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793: Nr 176, poz. 1238; z 2008 Nr 227, poz. 1505; z 2009 Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857; z 201 Ir. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690) Rada Gminy Oporow uchwala co nast^puje: 1. Uchwala si$,,gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych na 2012 rok." stanowia^cy zaj^cznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie uchwaty powierza si$ Wojtowi Gminy. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu. RADY ozefkuras

2 ^A GMINY OPOROW U>0por6w m,v. Kutno. woj. I6dzkie do uchwajy Nr XV/59/2012 Rady Gminy Oporow zdnia291utego2012 Wprowadzenie GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKII ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2012 rok Podstawq. prawnq. dzialan zwiq.zanych z rozwiazywaniem problemow alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi z dnia 26 pazdziernika 1982r. (tekst jednolity Dz. U, z 2007 Nr 70 poz.473 ze zm.), Na mocy tej ustawy zadaniem wlasnym gminy jest realizacja dzialari zwia^zanych z profilaktyka^ i rozwiajzywaniem problemow alkoholowych. Konsekwencje naduzywania alkoholu dotyczq. nie tylko samych osob pijqcych szkodliwie, ale cze^sto ofiarami naduzywania alkoholu 53. czlonkowie rodzin osob pijq.cych, a przede wszystkim dzieci i mlodziez, W dzialaniach profilaktycznych wazne jest,,wychowanie w trzezwosci", w ktorym obok przekazywania wiedzy na temat uzaleznieri, istotnq. rol^ odgrywa ksztaltowanie prawidlowych postaw zyciowych i umiej^tnosci spolecznych, pomoc w budowaniu poczucia wlasnej wartosci, przekazywanie odpowiedniego systemu norm. Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych uwzgl^dnione zostaty wskazowki wynikaja^ce z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programow profilaktyki i rozwia^zywania problemow alkoholowych w 2012 roku Panstwowej Agencji Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych. Adresatami programu sq, mieszkahcy gminy Oporow, a w tym m. in. osoby uzaleznione wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmuja^ce si? praca^ z rodzinami dysfunkcyjnymi, w ktorych wyst^puja^ problemy zwia^zane z uzaleznieniami, placowki oswiatowe, instytucja kultury, Gmtnny Osrodek Pomocy Spolecznej, organizacje pozarza^dowe oraz wszyscy, ktorym zalezy na promowaniu zdrowego stylu zycia, wolnego od nalogow oraz na szerzeniu idei trzezwosci w srodowisku lokalnym, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem dzieci i mlodziezy. Diagnoza i ocena stanu zagrozenia 1. Gmina Oporow polozona jest w wojewodztwie lodzkim. Do Gminy naleza^ 40 wsie, ktore obejmuje 24 solectw. Zamieszkuje jq mieszkancow, Na terenie Gminy znajduje si$ Zespol Szkol w Szczycie oraz Zespol Szkol w Oporowie. NZOZ w Oporowie. Wysoki poziom bezrobocia ma istotny wptyw na stan problemow alkoholowych. Wedhig stanu na dzieri 31 grudnia 201 Ir. w Gminie zarejestrowanych jest 162 bezrobotnych w tym 80 kobiety. Rodziny z problemem alkoholowym, obj?te 33. pomocq, udzielanq, przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej Oporow

3 2. Na terenie gminy jest 10 punktow sprzedazy napojow alkoholowych w tym: 1) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy - 8 a) do 4,5% oraz piwo - 8 punktow, b) od 4,5% do 18 % - 8 punktow, c) powyzej 18% - 6 punktow, 2) przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy - 2 a) do 4,5% oraz piwa - 2 punkty b) od 4,5% do 18% - 2 punkty c) powyzej 18% - 1 punkt Na jeden punkt sprzedazy napojow alkoholowych przypada 280 mieszkancow. Z danych uzyskanych z Komisariatu Policji w Zychlinie wynika, ze w 201 Ir. stwierdzono: 14 - przypadkow kierowania pojazdem w stanie nietrzezwosci; prowadzenie spraw 13 - rodzin w ramach procedury,,niebieskiej Karty"; 4 - wykroczeri dotyczajoych spozywania alkoholu w miejscach publicznych; 6 - wykroczenia popehiione pod wprywem alkoholu; 2 - przypadki przest?pstw zn?cania si? nad rodzina^ Zatrzymano 2 osoby do wytrzezwienia Wsrod uczniow Zespohi Szkoly w Szczycie w 2009r zostala przeprowadzona ankieta nt. uzywania alkoholu, narkotykow i papierosow. W ankiecie bralo udzial 25 uczniow Na pytanie czy spotkales si? z narkotykami w jakiejkolwiek formic? 2 uczniow odpowiedzialo, ze spotkalo si? z tym problemem na dyskotece i u kolegow. Wi?kszosc uczniow twierdzi ze nigdy nikt ich nie namawial do zazywania narkotykow lub srodkow odurzaja^cych. 11 uczniow potwierdzilo ze pala^ papierosy Trzech uczniow przyznalo ze palili tylko raz Zaden z uczniow nie palil papierosow w obecnosci rodzicow. Niepokoja^cym zjawiskiem jest rowniez to, ze ponad polowa ankietowanych uczniow przyznalo si? do picia alkoholu. Najbardziej sprzyjajajce okolicznosci do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarzaj^. wakacje (wyjazdy na kolonie), dlatego tez dzieci w tym okresie powinny zostac otoczone szczegolnq. uwagq. opiekunow i uswiadamiane w kwestii niebezpieczenstw, jakie wiaza^ si? ze spozywaniem alkoholu, narkotykow i paleniem papierosow. Ponadto nalezy zwrocic uwag? na fakt, ze rodzice cz?sto nie zauwazaj% tego, ze ich dzieci znajdujq. si? pod wptywem alkoholu i narkotykow. Uzyskane wyniki powinny zaalarmowac rodzicow i opiekunow, aby poswi?cali swoim dzieciom wi?cej uwagi i nie zapominali o odpowiedzialnosci, jaka^za nie ponosza^. ZrodJa i zasady finansowania: Zrodlem finansowania zadan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwia_zywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2012 sq. srodki finansowe pochodzajce z optat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz

4 napojow alkoholowych. Niewykorzystane srodki fmansowe w danym roku kalendarzowym, przechodza^ na rok nast^pny I. CELE I ZALOZENIA PROGRAMU Glownym celem Programu Przeciwdziatania Alkoholizmowi jest zapobieganie problemom zwia^zanych z alkoholizmem i przemocq.. 1. Prowadzenie dziajan profllaktycznych w srodowisku lokalnym, 2. Przeciwdzialanie zjawisku przemocy w rodzinie, 3. Rozwijanie edukacji publicznej, 4. Wspolpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi sluzajca rozwia^zywaniu problemow alkoholowych i przemocy w rodzinie. 5. Promocja zdrowego stylu zycia, trzezwosci i abstynencji, 6. Organizowanie czasu wolnego poprzez zwi^kszenie liczby organizowanych zaj$c, imprez, wycieczek, kolonii, biwakow itp. b^dajcych alternatywq. wobec picia alkoholu, 7. Zwi^kszenie skutecznosci i doste_pnosci programow terapeutycznych dla osob uzaleznionych i wspofuzaleznionych oraz pija^cych szkodliwie i ryzykownie, 8. Zwi^kszenie udzialu dzieci i mlodziezy w dziateniach profllaktycznych poprzez wdrazanie programow profllaktycznych i organizowanie czasu wolnego, 9. Zwiejcszenie swiadomosci sprzedawcow napojow alkoholowych poprzez ograniczenie sprzedazy alkoholu mlodziezy do lat 18-tu, II. ZWI^KSZENIE DOST^PNOSCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSOB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU Podstawowym zadaniem samorzajdu terytorialnego jest zwi^kszenie dost^pnosci terapii uzaleznienia od alkoholu i wspoluzaleznienia dla mieszkancow gminy m.in. poprzez: 1. Utworzenie i fmansowanie Punktu Konsultacyjnego w zakresie: - udzielania wsparcia osobom po zakonczonym leczeniu odwykowym - motywowania i informowania zarowno o mozliwosci podj^cia leczenia osob uzaleznionych, jak i terapii osob wspoluzaleznionych, - dysponowanie aktualnymi informacjami na temat mozliwosci pomocy i kompetencji poszczegolnych sluzb, ktore mozna angazowac w profesjonalnq. i systemowa^ pomoc dla osob uzaleznionych i ich rodzin, - konsultacji i pomocy prawnej, - posiadania dobrej orientacji na temat mozliwosci pomocy i kompetencji poszczegolnych sluzb i innych instytucji, ktore moga^ zaangazowac si? w profesjonalnq. i systemowq. pomoc

5 2. Wspolpraca z placowkami lecznictwa odwykowego w zakresie leczenia i terapii osob uzaleznionych od alkoholu oraz z bieglymi sajdowymi w zakresie opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakladu leczniczego. 3. Dzialalnosc Gminnej Komisji Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych: - podejmowanie przez GKRPA czynnosci zmierzaja^cych do obj^cia leczeniem osob uzaleznionych, przeprowadzanie rozmow i wywiadow srodowiskowych w sprawach osob naduzywajajcych alkoholu oraz przeciwdzialania przemocy w rodzinie, -moty wowanie osob naduzy waj q.cych alkoholu do podj cia leczenia i przyjmowanie wnioskow dotyczajcych kierowania na obowia^zkowe leczenie odwykowe, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przy kierowaniu wnioskow do Sajdu Rejonowego w Kutnie (przeprowadzanie wywiadow srodowiskowych, zlecanie wykonania opinii przez biegtych), 4. Finansowanie udzialu czlonkow GKRPA w szkoleniach i kursach w celu doskonalenia i usprawnienia pracy zwia^zanej z obszarem terapii i profilaktyki uzaleznieri. Realizatorzy: 1) Gminna Komisja Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych, 2) Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej. 3) Punkt Konsultacyjno- Informacyjny III. UDZIELANIE RODZINOM, W KTORYCH WYST^PUJE PROBLEM ALKOHOLOWY, POMOCY PSYCHOSPOLECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGOLNOSCI OCHRONY PRZED PRZEMOC4 W RODZINIE. Szkody zdrowotne wywotane alkoholem nie ograniczajq. si$ tylko do szkod wyst^puja^cych u osob uzaleznionych, dotyczq. takze czlonkow ich rodzin. Leczenie wspoluzaleznienia wymaga odpowiedniego post^powania terapeutycznego. Dzieci wychowujajse si^ w rodzinach z problemem alkoholowym znajduja^ si^ w dramatycznej sytuacji zagrazajqpej ich zdrowiu i zyciu. Cz^sto sq. one ofiarami przemocy ze strony najblizszych czlonkow rodziny lub otoczenia. Stanowia^ rowniez grup? ryzyka pod wzgl^dem prawdopodobienstwa uzaleznienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Dlatego tez nalezy zintegrowac dzialania roznych instytucji zajmuja^cych si? pomaganiem dziecku i rodzinie tj. - szkoty, poradnia psychologiczno - pedagogiczna, GOPS, sq.d rodzinny, policja, gminna komisja rozwia^zywania problemow alkoholowych. W celu realizacii w/w zagadnien planuje sie: 1. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie:

6 1) prowadzenie zaj^c terapeutycznych dla osob uzaleznionych i wspohizaleznionych, 2) indywidualne poradnictwo i pomoc ofiarom przemocy, 2. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z rodzin z problemem alkoholowym: 1) prowadzenia programow socjoterapeutycznych lub profilaktycznych; zaj?c edukacyjnych, rozwijaja^cych pasje i zainteresowania, organizowania roznych form wypoczynku, 2) dofmansowanie szkolen i kursow specjalistycznych w zakresie: pracy z dziecmi rodzin z problemem alkoholowym, 3) organizewanie narad, seminariow i konferencji w zakresie wdrazania systemu pomocy dziecku w rodzinie z problemem alkoholowym. 3. Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie: 1) realizacja gminnego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 2) udzial gminnej komisji w pracach zespolu interdysplinarnego i grup roboczych oraz zwiajzana z tym procedura,,niebieskiej Karty" 3) organizowanie szkolen, narad, konferencji w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzenie dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej 4) podniesienie jakosci programow profilaktycznych realizowanych w srodowisku szkolnym i pozaszkolnym. 5) dzialalnosc punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Realizatorzy: 1) Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 2) Gminna Komisja Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych, 3) Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, 4) Komisariat Policji, 5) placowki oswiatowe IV. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIALALNOSCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIALANIANARKOMANII W SZCZEGOLNOSCI DLA DZIECII MLODZIEZY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJ^C SPORTOWYCH 1. Realizacja profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej skierowanej bezposrednio i posrednio do dzieci i mlodziezy na terenie gminy, a przede wszystkim: 1) prowadzenie i fmansowanie na terenie szkol programow profilaktycznych dla dzieci i mlodziezy zagrozonych uzaleznieniem i przemocaj 2) podejmowanie dzialari o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodzicow,

7 3) wdrazanie programow profilaktyczno- interwencyj nych dla mlodziezy upijajqcej sie., 4) dofmansowanie szkolen, kursow specjalistycznych w zakresie pracy z dziecmi, mlodziezy oraz rozwijanie umieje_tnosci prowadzenia zaje_c profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogow, ktorzy deklarujq. gotowosc podje_cia pracy profilaktycznej z dziecmi lub mlodziezy i aktualnie zatrudnieni sq. w placowkach oswiatowych, 5) prowadzenie w ramach profilaktyki zajejc sportowych promujajsych zdrowy styl zycia bez alkoholu, papierosow, narkotykow i sterydow, 6) w ramach realizacji zaj c sportowych zakup sprz^tu sportowego i materialow sluza^cych do wlasciwej realizacji tych programow, 7) podejmowanie dziaiari edukacyjnych skierowanych do sprzedawcow napojow alkoholowych oraz dzialari kontrolnych i interwencyj nych maj^cych na celu ograniczenie dost^pnosci napojow alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu osobom ponizej 18 roku zycia, 8) kontrola punktow sprzedazy alkoholu przy wspoipracy policji 9) organizowanie pogadanek szkolnych dotyczajcych uzaleznien, 10) organizowanie konkursow plastycznych i literackich maja^cych na celu promocj^ zdrowia i propagowanie trzezwych obyczajow 2. Dziatalnosc informacyjna i edukacyjna skierowana do osob doroslych a) edukacja publiczna w zakresie rozwia^zywania problemow alkoholowych, b) zakup poradnikow, przewodnikow c) opracowanie ulotek i broszur o mozliwosci otrzymania pomocy w zakresie rozwia^zywania problemow alkoholowych, narkomanii i nikotynizmu. d) zakup materialow niezb^dnych do opracowania ulotek i broszur. 4. Organizowanie szkolen i warsztatow dla sprzedawcow napojow alkoholowych. 5. Propagowanie i wspieranie trzezwych obyczajow w ramach tworzenia alternatywnych form spe_dzania czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy oraz doroslych poprzez dofmansowanie zaj c profilaktyczno - kulturalno - artystycznych, edukacyjno - rozwojowych (nauka tanca, spiewu, nauka origami, Dzieh Dziecka, Andrzejki, Mikolajki, Choinka, zaje.cia tematyczne) oraz wyjazdow, wycieczek maja^cych na celu promowanie zdrowego stylu zycia w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy m.in. z rodzin ubogich oraz patologicznych, uczajoych nieagresywnego rozwia^zywania konfliktow i radzenia sobie ze stresem i frustracj^. oraz umozliwiaj^cych rozwijanie wlasnych zainteresowan i hobby. 6. Wspieranie finansowe przedsi^wzi^c sp^dzania wolnego czasu i propagowania zdrowego trybu zycia wolnego od nalogow u doroslych mieszkancow w celu unikni^cia marginalizacji spolecznej

8 7. Dofmansowanie i wspieranie tworczosci, festynow i innych imprez o charakterze profilaktycznym, promuja^cych zdrowy styl zycia 8. Organizacja i wsparcie fmansowe polkolonii letnich, zimowych, czy wakacyjnych form wyjazdowych dla dzieci i mtodziezy w szczegolnosci z rodzin dysfunkcyjnych (wspolpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarzajdowymi, fundacjami) 10. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i narkomanii: a) wdrazanie, uczestnictwo w kampaniach edukacyjnych dotyczajzych profilaktyki i rozwiajzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii oraz przeciwdzialania przemocy domowej, c) przygotowanie, zakup i dystrybucja materialow edukacyjnych dotycza^cych problematyki alkoholowej i narkomanii oraz przeciwdzialania przemocy domowej, 11. Placowki oswiatowe dzialaj3.ce na terenie gminy realizujq. obligatoryjnie zadania dotycza^ce zapobieganiu problemom spolecznym w oparciu o tzw. szkolne programy profilaktyki, co jest wymogiem Ustawy o systemic oswiaty. Cele i dzialania szkolnych programow profilaktyki finansowanych na podstawie GPPiRPA powinny koncentrowac si? na nastejdujajcych zagadnieniach: - organizowanie otwartych imprez szkolnych i srodowiskowych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, konkursow tematycznych, spektakli teatralnych zawieraja^ce elementy profilaktyki uzaleznien - wspieranie i prowadzenie edukacji szkolnej, publicznej w zakresie profilaktyki uzaleznien - finansowanie programow oraz przedstawien profilaktycznych organizowanych dla dzieci i mlodziezy na terenie gminy dostarczajajze uczestnikom wiedzy na tematy uzaleznien, umiej^tnosci w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami - propagowanie wsrod dzieci i mlodziezy zdrowego stylu zycia, sp^dzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w programach pozalekcyjnych zaj?c profilaktycznych, w tym zaj^c sportowych, a takze zaj^c edukacyjnorozwojowych ( np. warsztaty taneczne, muzyczne, komputerowe, itp.) - organizowanie i dofmansowanie przedsi^wzi^c sportowych - imprez, turniejow, zawodow sportowych promujajcych zdrowy styl zycia, - podejmowanie dzialari o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie profilaktyki i rozwiajzywania problemow uzaleznien oraz przeciwdziatania przemocy domowej adresowane do rodzicow, opiekunow, osob dorosfych - zakup potrzebnych materialow biurowych, plastycznych itp. do realizacji dzialan i zaj^c profilaktycznych w szkolach o tematyce scisle powia^zanej z problemem uzaleznien, profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu zycia, - zakup nagrod dla uczestnikow konkursow i zawodow z elementami profilaktyki uzaleznien

9 - zakup specjalistycznej literatury, prasy oraz filmow edukacyjnych zwla^zanych z edukowaniem i informowaniem dzieci i mlodziezy na temat szkodliwosci problemow alkoholowych i narkomanii - prezentacje teatralnych i innych artystycznych form programow profllaktycznych dotyczajsych problemow uzaleznieri oraz zjawisk przemocy i agresji. 12. podejmowanie dziatari edukacyjnych poprzez zakup i przekazywanie materialow edukacyjnych, Zadania uj?te w programach b^da^ mialy okreslone mi^dzy innymi: cele programu, harmonogram i metody realizacji, uczestnikow i ich liczbe_, miejsce i czas realizacji, a takze srodki i materialy niezb^dne do realizacji. Po zakoriczeniu realizacji programow i dzialari profllaktycznych w 2012r., placowki oswiatowe przekaza^ szczegolowe sprawozdanie z realizacji w/w dzialan profllaktycznych (z uwzgl^dnieniem merytorycznych opisow poszczegolnych dziatan i kosztach ich realizacji) finansowanych ze srodkow GPPiRPA na 2012r. Realizatorzy: 1) Punkt Konsultacvino-Informacvjny 2) Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, 3) Gminny Osrodek Pomocv Spotecznej, 4) Komisariat Policji, 5) placowki oswiatowe V. WSPOMAGANIE DZIALALNOSCIINSTYTUCJI STOWARZYSZEN I OSOB FIZYCZNYCH SLUZ^CEJ ROZWI^ZYWANIU PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH 1. Dofmansowanie szkoleri przedstawicieli roznych grup zawodowych, ktorzy w swojej pracy spotykaja^ si? z osobami z problemem alkoholowym i czlonkami ich rodzin. 2. Dofmansowanie dzialalnosci placowek lecznictwa odwykowego z ktorych korzystaj^mieszkaricy naszej gminy 3 Wspieranie dziatalnosci organizacji pozarz^dowych stowarzyszeri, fundacji i klubow abstynenckich zajmuj^cych si? profilaktyk^ uzaleznien, 4 Wspieranie programow innych instytucji, stowarzyszeri, inicjatyw i dzialari zwiajzanych z: - promocjq. aktywnych form sp^dzania wolnego czasu, - profilaktykq_ i pracq. z grupami ryzyka, - przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie, 5 wyposazenie w sprz^t pomocniczy oraz materialy biurowe Punktu Konsultacyjnego, 6 dofmansowanie obshigi organizacyjno-technicznej i szkoleri Zespoha Interdyscyplinarnego utworzonego przez GOPS

10 Wspolpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarza^dowymi polegaja^ca na: 1) ukierunkowaniu na zapobieganie lub zmniej szanie szkod zwi^zanych z alkoholem i przemocq. w rodzinie, 2) wymianie informacji, konsultacjach, wspolnych inicjatywach na rzecz profilaktyki rozwiajzywaniu problemow alkoholowych, 3) organizowaniu konferencji, szkolen, narad. VI. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWI^ZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISOW OKRESLONYCH W ART ART. 15 USTAWY ORAZ W YST^POWANIE PRZED S^DEM W CHARAKTERZE OSKARZYCIELA PUBLICZNEGO 1. Kontrole punktow sprzedazy i podawania napojow alkoholowych prowadzone przez Policje oraz Gminna^ Komisjej Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych pod katem prawidtowego oznakowania i informowania o szkodliwosci napojow alkoholowych, a takze sprzedazy alkoholu osobom niepemoletnim. 2. W przypadku ztamania zakazu sprzedazy alkoholu nieletnim lub nietrzezwym oraz w przypadku zlamania zakazu promocji i reklamy napojow alkoholowych gmina moze podejmowac interwencje oraz wyst^powac przed sq.dem jako oskarzyciel publiczny, czyli kierowac sprawy bezposrednio do sa^du z pomini^ciem prokuratora. 3. Podejmowanie roznych akcji (kampanie, informowanie, edukowanie itp.) na rzecz ksztattowania wlasciwych postaw I reagowanie w sytuacjach sprzedazy alkoholu osobom nieletnim i nietrzezwym. Realizatorzy: 1) Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych, 2) Policja VII. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CENTROW INTEGRACJI SPOLECZNEJ 1. Wspieranie przedsi^wzi^c maj^cych na celu przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu marginalizacji oraz na rzecz integracji spolecznej i zawodowej osob uzaleznionych od alkoholu i ich rodzin. 2. Podejmowanie dzialan zmierzaja^cych do realizacji projektu POKL (Program Operacyjny Kapital Ludzki) - dot. udzialu osob dtugotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych w szkoleniach podnoszajcych ich kwalifikacje i zdobywanie umiej^tnosci poruszania si^ na rynku pracy oraz skierowanie i sfmansowanie zaj^c szkolnych zwiq.zanych z uzupehiieniem wyksztakenia przez beneficjentow. 10

11 Realizatorzy: 1) Gminnv Osrodek Pomocy Spotecznej, 2) Gminna Komisja Rozwigzywania Problemow Alkoholowych. VIII. KOMPETENCJE GMINNEJ KOMISJI ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych podejmuje czynnosci zmierzajajce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obowia^zku poddania si? leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego 1. Do zadah gminnej komisji rozwi^zywania problemow alkoholowych nalezy : 1) przyjmowanie zgloszenia o przypadku wyst^pienia naduzywania alkoholu z jednoczesnym wystaj)ieniem przeslanek dotyczajoych osoby, ktore w zwiazku z naduzywaniem alkoholu powoduja^ rozktad zycia rodzinnego, demoralizacj^ maloletnich, uchylajq. si od pracy albo systematycznie zaklocaja^ spokoj i porzadek publiczny, 2) wezwanie na rozmow^ osob$, co do ktorej wplyna^l wniosek o leczenie odwykowe oraz najblizszq. osob^ z rodziny i prowadzi rozmowy motywuja^ce do podj^cia leczenia odwykowego, 3) wnioskuje do Komisariatu Policji i Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej o przeprowadzenie wywiadow srodowiskowych w najblizszym srodowisku osoby uzaleznionej, 4) kierowanie na badanie przez bieglego w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i wskazanie zakladu leczniczego, 5) przygotowanie dokumentacji oraz wnioskuje do Sa^du o wszcz^cie post^powania w sprawie zastosowania obowia^zku poddania si$ leczeniu odwykowemu niektorych osob uzaleznionych od alkoholu, 6) podejmowanie dziatania w zakresie przeciwdzialania przemocy, 8) opiniowanie zgodnosci lokalizacji punktu sprzedazy zgodnie z uchwalami Rady, 9) podejmowanie dzialan na rzecz ograniczenia dost^pnosci alkoholu, 10) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunkow korzystania z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych 11) wspolpraca w zakresie diagnozowania lokalnych problemow uzaleznien, 12) podejmowanie i realizowanie dzialan w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie. n

12 2. Wynagrodzenie czlonkow GKRPA 1) dla czlonkow komisji, ktorzy 53. pracownikami Urze_du Gminy za udzial w posiedzeniu komisji poza godzinami pracy, ustala si? wynagrodzenie w formie diety w wysokosci pie_cdziesiat zlotych. 2) czlonkowie komisji, ktorzy nie sa^ pracownikami Urz^du otrzymuja^za udzial w posiedzeniu komisji wynagrodzenie w formie diety w wysokosci pie_cdziesiaj; zlotych bez wzgle_du na godziny posiedzenia komisji 3) za udzial w posiedzeniach komisji, kontrolach punktow sprzedazy napojow alkoholowych czlonkowie komisji otrzymujq. wynagrodzenie w formie diety w wysokosci pi^cdziesiaj; zlotych, niezaleznie od czasu trwania posiedzenia lub kontroli punktow sprzedazy IX. Propozycje przeznaczenia srodkow finansowych na realizacjf zadan uj^tych w gminnym programie profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych Wptyw oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych na 2012 rok przewiduje si? na kwot? zl zl - diety za posiedzenia komisji zl - zakup materialow i wyposazenia zl - zakup pozostalych uslug zl - ubezpieczenia spoleczne 5. $ zl - skladki na FP Razem zl Y RADV ozefkuras 12

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012

UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 RAiJA GMINV OPOROVV Oporow UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMIJ PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok RADA GMINY OPOROW pow.tuml wojjbdzkie UCHWALA Nr IV/11/2011 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Zai^cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Prowadzenie dziaian

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2014 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2014 rok RADA GM1NY OPOROW 99-322 oporow UCHWALA Nr XXXIV/143/2013 RADYGMINY OPOROW z dnia 30 grudnia 2013 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii"

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii RADA GMINY OPOR6W ISlzkie UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii" Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r.

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. RADA U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyje_cia,,gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok Zadania Lp. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji I. Tworzenie warunkbw motywujqcych ograniczenie spozywania napoj6w

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii"

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii RAPA GMINY OPOROW 99 322 Oporow UCHWAtA Mr XXXIV/144/2013 umo, woj. todzkie GMJN y QPOROW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na lata 2009-2010. Dzialajac na

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r. RADA QMINY w Daszynle UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjtjicia,,gminnego Programu Profilaktylci i PvOzwiajzywania Problemow AlkoMowych oraz Przeciwdzialania

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Zadania Up. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji Tworzenie warunkdw motywujqcych ograniczenie spozywania napojdw

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alko1101owych w Gminie Niebylec na 20JOr. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok \ Zalacznik do Uchwaly Nr XI/60/20 11 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok Narkomanii W polskiej tradycji alkoholizm i narkomania traktowane sa jako

Bardziej szczegółowo

UCHWAtANr 111/11/14. RADY GMINY StUPIA. z dnia 29 grudnia 2014 roku

UCHWAtANr 111/11/14. RADY GMINY StUPIA. z dnia 29 grudnia 2014 roku UCHWAtANr 111/11/14 RADY GMINY StUPIA z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art- 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 111/12/10 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWALA NR 111/12/10 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWALA NR 111/12/10 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku ^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profdaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 stycznia 200Br

z dnia 29 stycznia 200Br Uchwala Nr XVI/91/0B Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 200Br w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec na 200Br. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014

RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014 RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014 woj. kujawsko-pomorskip RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyj?cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r.

Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r. RAD A MIEJSKA Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r.

GMINNY PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r. Zalacznik do Uchwaly nr XIX/119/04 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 01 marca 2004 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r. 1. Podstawa opracowania a) Ustawa o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/116/2009 RADY GMINY OPORÓW z dnia 4 lutego 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/116/2009 RADY GMINY OPORÓW z dnia 4 lutego 2009 r. UCHWAŁA Nr XXIX/116/2009 RADY GMINY OPORÓW z dnia 4 lutego 2009 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały nr LI/335/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 marca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRIV/17/15 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWALA NRIV/17/15 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 stycznia 2015 r. RADA GMINY ZAPOLICE ul. Plac Straiacki 5 98-161 ZAPOLICE pow. zduiiskowolski, wojmidzkie UCHWALA NRIV/17/15 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr XXXIX/282/14 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 lutego 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Zał. Nr 1 do Uchwały nr IV/18/07 z dnia 23 lutego 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Uchwata Nr//2015 Rady Gminy Tarnowo Podgorne z dnia ^^. grudnia 2015r.

Uchwata Nr//2015 Rady Gminy Tarnowo Podgorne z dnia ^^. grudnia 2015r. Projekt Nr.^../5 Uchwata Nr//5 Rady Gminy Tarnowo Podgorne z dnia ^^. grudnia 5r. w sprawie: zmianv uchwatv Nr XV/94/5 Radv Gminv Tarnowo Podqorne z dnia 6 sierpnia 5r. w sprawie uchwalenia Gminneqo Proqramu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.169.2016 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiącego część gminnej

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXIX/30S/2013. Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013

Uchwala Nr XXXIX/30S/2013. Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013 RADA GMINY Fredropol Uchwala Nr XXXIX/30S/2013 Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013 Narkomanii Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2009 z dnia...listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.78.2015 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. UCHWAŁA Nr IV/14/2011 RADY GMINY W OKSIE z dnia 31.01.2011 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXIII 1 126/2008 RADY GMINY ELBLAG z dnia 30 grudnia 2008 r.

UCHWALA NR XXIII 1 126/2008 RADY GMINY ELBLAG z dnia 30 grudnia 2008 r. UCHWALA NR XXIII 1 126/2008 RADY GMINY ELBLAG z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Projekt Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok WSTĘP Zgodnie z art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/91/15 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/91/15 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/91/15 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2016 rok Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 z dnia października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L 443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok - Zalacznik do uchwaly Nr XX/9112008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008 GMNNY PROGRAM PRZECWDZALANA NARKOMAN na 2009 rok Sypniewo 2009r. Wstep Narkomania, czyli uzaleznienie od narkotyków (srodków

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo