RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi"

Transkrypt

1 RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r/ opracowane przez Ministra Zdrowia Warszawa 2014 r. *Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z pozn. zm.), sprawozdanie jest corocznie skladane przez Rad? Ministrow Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2 Spis tresci Wst?p 5 CEL STRATEGICZNY Ograniczenie szkod zdrowotnych, wynikaj^cych ze spozywania alkoholu 9 Cel cz^stkowy Poszerzenie wiedzy naukowej na temat zaburzen wynikajxcych z uzywania alkoholu 9 Cel cz^stkowy Ograniczenie szkod zdrowotnych wynikaj^cych z picia szkodliwego i uzaleznienia od alkoholu, w tym zmniejszenie odsetka konsumentow spozywajxcych alkohol ryzykownie i szkodliwie 11 Cel cz^stkowy Poprawa stanu psychofizycznego i funkcjonowania spolecznego osob uzaleznionych od alkoholu 18 CEL STRATEGICZNY Zmniejszenie dost^pnosci i zmiana struktury spozywanego alkoholu 30 Cel cz^stkowy Zmniejszenie spozycia napojow alkoholowych i zmiana struktury spozycia 30 CEL STRATEGICZNY Ograniczenie zaburzen zycia rodzinnego, w tym szkod zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 35 Cel cz^stkowy Zwi?kszenie dost?pnosci i poprawa jakosci pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 35 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie kompetencji osob zajmuj^cych si pomaganiem dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 39 Cel szczegolowy Poprawa funkcjonowania rodziny dotkni^tej problemami picia szkodliwegoi uzaleznienia od alkoholu 40 oraz 40 Cel szczegolowy Poprawa funkcjonowania dorosiych czlonkow rodzin osob pij^cychalkohol ryzykownie i szkodliwie 40 CEL STRATEGICZNY Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i mlodziez 43 Cel cz^stkowy: Zwi^kszenie jakosci i dost^pnosci programow profilaktycznych 43 Cel cz^stkowy: Utrwalenie postaw abstynenckich w srodowisku dzieci i mlodziezy oraz zwi^kszenie swiadomosci mlodziezy w zakresie szkod wynikaj^cych z picia alkoholu 46 Cel cz^stkowy: Zmniejszenie liczby mlodziezy cz^sto pij^cej alkohol i upijaj^ej si? 48 Cel cz^stkowy: Zmiana postaw dorosiych wobec picia alkoholu przez dzieci i mlodziez oraz zwi^kszenie kompetencji wychowawczych rodzicow 49 CEL STRATEGICZNY Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwi^kszenie skutecznosci pomocy rodzinom 51 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie dost^pnosci i podniesienia jakosci pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym - dorosiych i dzieci 52 2z83

3 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie kompetencji shizb dzialaj^cych w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym 56 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie dost^pnosci i podniesienie jakosci oddziatywari korekcyjno-edukacyjnych 58 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie wiedzy spoleczenstwa na temat przemocy w rodzinie, mozliwosci przeciwdzialania zjawisku oraz sposobow reagowania i uzyskania pomocy 60 CEL STRATEGICZNY Poprawa jakosci dzialan podejmowanych przez gminy w ramach gminnych programow profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych oraz ograniczenie wydatkowania srodkow finansowych na zadania niezwi^ane z profilaktyki i rozwi^ywaniem problemow alkoholowych 62 Cel cz^stkowy Podniesienie kompetencji czionkow Gminnych Komisji Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych oraz pelnomocnikow/koordynatorow gminnych programow w zakresie rozwi^ywania problemow alkoholowych w spoiecznosciach lokalnych 62 oraz 62 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie wiedzy wojtow/burmistrzow/prezydentow miast oraz radnych w zakresie polityki lokalnej wobec alkoholu jako zadania wlasnego gminy 62 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie liczby gminnych programow uwzgl^dniaj^cych diagnoz^ lokalnych problemow, zasobow i potrzeb w zakresie profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych 64 Cel cz^stkowy Poprawa jakosci nadzoru nad realizacj^ gminnych programow wykonywanego przez Regionalne Izby Obrachunkowe, Najwj^zsz^ Izb^ Kontroli oraz Wojewodow 65 CEL STRATEGICZNY Ograniczenie przypadkow naruszeh prawa w zwi^zku z alkoholem 66 Cel cz^stkowy Ograniczanie przypadkow nielegalnej produkcji lub wprowadzania do obrotu alkoholu (w tym przemytu i wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem alkoholu etylowego skazonego) 66 Cel cz^stkowy Zmniejszenie skali naruszeh prawa w zakresie sprzedazy alkoholu bez wymaganego zezwolenia oraz wbrew jego warunkom i zasadom 67 Cel cz^stkowy Ograniczenie zjawiska prowadzenia pojazdow pod wplywem alkoholu 68 Cel cz^stkowy Zmniejszenie liczby przest^pstw oraz innych przypadkow naruszeh prawa popelnianych przez osoby b^d^ce pod wplywem alkoholu (w tym ograniczenie zjawiska picia alkoholu w miejscach publicznych wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi) 72 Cel cz^stkowy Ograniczenie przypadkow nielegalnej reklamy i promocji napojow alkoholowych 73 CEL STRATEGICZNY Oszacowanie strat ekonomicznych zwi^anych z alkoholem 74 Finansowanie realizacji zadari wynikaj^cych z ustawy o wychowaniu w trzezwosci 75 3z83

4 Aneks-Tabele 79 Tabela 1. Dane PARPA i NFZ w zakresie liczby placowek leczenia uzaleznienia od alkoholu w latach Tabela 2. Dane NFZ osoby leczone z rozpoznaniem glownym w roznych typach placowek leczenia uzaleznienia od alkoholu w 2013 r 79 Tabela 3. Wartosci umow z placowkami leczenia uzaleznienia od alkoholu w latach Zrodlo: NFZ.. 80 Tabela 4. Liczba wnioskow wplywaj^cych do s^dow rodzinnych, wykonywanych orzeczeri, spraw z nadzorem kuratora s^dowego oraz liczba osob zobowi^zanych, oczekuj^cych na leczenie w zakladzie stacjonamym w latach Zrodlo: Ministerstwo Sprawiedliwosci 80 Tabela 5. Dostawy napojow alkoholowych na zaopatrzenie kraju w latach (w tys. hi). Zrodlo: GUS 80 Tabela 6. Produkcja wybranych napojow alkoholowych w latach (w hi). Na podstawie publikacji GUS Produkcja wyrobow przemysiowych w 2013 r." 80 Tabela 7. Import napojow alkoholowych w latach Zrodlo: GUS 81 Tabela 8. Wysokosc dochodow paristwa z tytuhi podatku akcyzowego od napojow alkoholowych w latach Zrodlo: Ministerstwo Finansow 81 Tabela 9. Wskaznik cen napojow alkoholowych w latach Zrodlo: GUS 82 Tabela 10. Inne oddzialywania profilaktyczne realizowane w samorz^dach gminnych w 2013 r. Zrodlo: Ankiety PARPA Gl 82 Tabela 12. Zestawienie wykonania w 2013 r. dochodow gmin, miast na prawach powiatu i wojewodztw z tytuhi wplywow z oplat za korzystanie z zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych (par 048), wydatkow poniesionych w rozdziale Przeciwdzialanie alkoholizmowi oraz w rozdziale Zwalczanie narkomanii 83 4z83

5 Wstfp Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z pozn. zm.), Rada Ministrow sklada corocznie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z wykonania niniejszej ustawy. Ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi okresla zadania organow administracji rz^dowej i jednostek samorz^du terytorialnego zobowi^zanych do podejmowania dzialan zmierzaj^cych do ograniczania spozycia napojow alkoholowych oraz zmiany struktury ich spozywania, inicjowania i wspierania przedsi^wzi^c maj^cych na celu zmian? obyczajow w zakresie sposobu spozywania tych napojow, dzialania na rzecz trzezwosci w miejscu pracy, przeciwdzialania powstawaniu i usuwania nast?pstw naduzywania alkoholu, a takze wspierania dzialalnosci w tym zakresie organizacji spolecznych i zakladow pracy. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, zadania w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi, s^ uwzgl?dniane w zalozeniach polityki spoleczno-gospodarczej w postaci Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych. Uwzgl^dniaj^c powyzsze, sprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zostalo przygotowane zgodnie ze struktury Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych na lata (przyj^tym przez Rad^ Ministrow w dniu 22 marca 2011 r.). Celem prowadzonej polityki pahstwa wobec alkoholu jest przede wszystkim przeciwdzialanie oraz ograniczanie szkod powodowanych przez konsumpcj^ alkoholu. Wszelkie dzialania w tym zakresie s^ podejmowane w ramach systemu profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych opartego na trzech, wzajemnie komplementamych programach, realizowanych na poszczegolnych poziomach administracji samorz^dowej oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych. Ponizej przedstawione zostaly najwazniejsze dane dotycz^ce realizacji w 2013 r. zadan wynikaj^cych z ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. Wzrost spozycia napojow alkoholowych W 2013 r. spozycie alkoholu per capita wynioslo 9,67 1, co oznacza wzrost wobec 2012 r. o 0,51 1. Najbardziej wzroslo spozycie wyrobow spirytusowych - bylo wi^ksze o 15% w stosunku do 2012 r. i wynioslo 3,6 1. Spozycie wina wynioslo 5,8 1, natomiast spozycie piwa - 97,7 1. Przy analizie powyzszych danych trzeba miec na uwadze istotne zwi^kszenie produkcji napoj6w wysokoprocentowych po ogloszeniu informacji o zwi?kszeniu akcyzy od alkoholu etylowego. Mialo ono ogromny wplyw na zwi^kszenie ostatecznej wysokosci spozycia napojow alkoholowych wyliczanego na podstawie dostaw na rynek krajowy'. W wyniku dodatkowych okolicznosci wynikaj^cych z planow podwyzszenia podatku akcyzowego zadzialaly inne mechanizmy rynkowe niz tylko reakcja podazy na popyt. Dlatego tez w tym przypadku nalezy obserwowac zmiany wieucosci spozycia w perspektywie lat Wi?cej informacji na temat wielkosci spozycia oraz dost^pnosci alkoholu. ' Dostawy zdefiniowane s^ jako ilosc wytworzonych w kraju wyrobow (dane dotycz^ podmiotow gospodarczych, w ktorych liczba pracuj^cych przekracza 9 osob) pomniejszona o ich eksport i powi?kszona o import, skorygowana o saldo zmian zapasow u producentow (dane dotycz^ podmiotow gospodarczych, w ktorych liczba pracuj^cych przekracza 49 osob). 5 z 83

6 znajduje si? w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Zmniejszenie dost^pnosci i zmiana struktury spozywanego alkoholu. Zwi^kszenie wydatkow oraz niewielki wzrost liczby placowek leczenia uzaleznienia od alkoholu Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej NFZ", wynika, ze w 2013 r. w placowkach leczenia uzaleznienia od alkoholu zarejestrowano osob z roznymi rozpoznaniami, w tym z zaburzeniami b^d^cymi nast^pstwem naduzywania alkoholu przez osoby bliskie. Liczba ta wzrosla w porownaniu z 2012 r. Osoby z rozpoznaniem zaburzeh spowodowanych uzywaniem alkoholu stanowily 72% wszystkich leczonych. Porownanie liczby placowek kontraktuj^cych swiadczenia w zakresie uzaleznienia od alkoholu w latach pokazuje niewielki przyrost liczby placowek, zwlaszcza ambulatoryjnych. Co dziesi^ty powiat nie zapewnia ambulatoryjnych swiadczen w zakresie leczenia uzaleznienia od alkoholu. Wartosc kontraktow zawieranych przez NFZ w zakresie leczenia uzaleznienia od alkoholu wzrosla w porownaniu do 2012 r. o bhsko 14 mln zl i wynosila w 2013 r zl. Blisko 2/3 tych srodkow skierowano do lecznictwa stacjonamego. Ok 7% srodkow, tj zl wydatkowanych na realizacj? gminnych programow profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych przeznaczonych zostaio na dofmansowanie lecznictwa odwykowego w ramach gminnych programow profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych i byla to kwota o ok. 1,7 mln zl wyzsza w porownaniu z 2012 r. 56% samorz^dow gmin nie przekazalo na ten eel zadnych srodkow. Wi?cej informacji na temat szkod zdrowotnych zwi^anych z piciem alkoholu, w tym z uzaleznieniem, znajduje siq w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Ograniczenie szkod zdrowotnych, wynikaj^cych ze spozywania alkoholu. Zmniejszenie liczby placowek pomagaj^cym dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym Istotnym problemem spolecznym szkody zdrowotne i rozwojowe, jakie zachodz^ u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Dzieci te wymagajq. pomocy i troski, ktorych cz^sto nie zaznaj^ w domu rodzinnym. Pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych udzielana jest w prowadzonych i finansowanych przede wszystkim przez jednostki samorz^du terytorialnego miejscach pomocy dla dzieci: specjalistycznych, opiekuhczych oraz podworkowych. Istotn^ tendencj^ zauwazanq. w ci^ ostatnich kilku lat jest zmniejszanie si? liczby placowek tego typu, zwlaszcza dotyczy to placowek specjalistycznych, ktorych liczba w ci^ ostatnich 5 lat zmniejszyla si? o jedn^ czwart^. Ponadto niepokoi fakt, ze w placowkach w duzej mierze finansowanych ze srodkow z oplat za korzystanie z zezwoleh na sprzedaz alkoholu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym stanowi^ jedynie 27%. Wi?cej informacji na ten temat znajduje si? w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Ograniczenie zaburzen zycia rodzinnego, w tym szkod zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 6z83

7 Zmniejszenie liczby interwencji sluzb pomocy spolecznej przy jednoczesnym zwi^kszeniu interwencji policji oraz gminnych komisji rozwi^zywania problemow alkoholowych wobec zjawiska przemocy w rodzinie Po powaznym zmniejszeniu w latach (o ponad 27%) liczby interwencji pohcji w sytuacji przemocy w rodzinie, w 2013 r. nast^il istotny wzrost (o prawie 16%). W 2013 r. w przypadkach podejrzenia przemocy w rodzinie policjanci interweniowali w ramach procedury..niebieskie Karty". W 2013 r. nast^ilo dramatyczne zmniejszenie liczby dzialah podejmowanych przez pracownikow socjalnych w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie. W omawianym okresie pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej wypelnili formularzy "Niebieska Karta - A". Gminne komisje rozwi^ywania problemow alkoholowych kontaktowaly siq z wi^ksz^ liczby zarowno osob doznaj^cych jak i stosuj^cych przemoc w rodzinie, choc ich dzialania wobec tych osob cz^sto ograniczaly si? do motywowania do skorzystania ze specjalistycznej pomocy. Zmniejszyla si? liczba dzialan zwi^anych z powiadomieniem o przemocy takich instytucji jak prokuratura, policja czy s^d. Po raz kolejny odnotowany zostal spadek liczby skazah z art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, zwanego dalej kk (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pozn. zm.). Wi?cej informacji na temat przeciwdzialania przemocy w rodzinie znajduje si? w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Ograniczenie skah zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwi?kszenie skutecznosci pomocy rodzinom. Niewielka liczba gmin realizuj^cych efektywne oddzialywania profilaktyczne Jak wykazujq_ badania naukowe prowadzone w obszarze analizowania skutecznosci roznorodnych dzialan w profilaktyce uniwersalnej (takich jak pogadanki, spektakle, konkursy itp.) nie tylko nie maj^ one potwierdzonej skutecznosci, ale wr?cz stwierdzono brak ich efektywnosci w zakresie ograniczania spozywania substancji psychoaktywnych przez mlodych ludzi. S^ one pomimo to ch?tnie stosowane. Kwota wydatkowana na realizacj? nieefektywnych form profilaktyki jest szesciokrotnie wi?ksza niz kwota wydawana na programy o potwierdzonej skutecznosci. Wi?cej informacji na temat dzialan profilaktycznych znajduje si? w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i mlodziez. Mniejsza liczba wypadkow z udzialem osob nietrzezwych W porownaniu z 2012 r. zmniejszyla si? liczba wypadkdw z udzialem osob nietrzezwych, a takze osob zabitych i rannych. Zmniejszyla si? tez liczba wypadkow spowodowanych przez nietrzezwych kieruj^cych. Ponadto nast^il spadek liczby ujawnionych kieayxcych pojazdami pod wplywem alkoholu (w stanie po uzyciu oraz w stanie nietrzezwosci). Bardzo waznym czynnikiem maj^cym wpl3w na zmniejszenie zjawiska nietrzezwosci na drogach jest sukcesywny wzrost kontroli policyjnych. W 2013 r. przeprowadzono ok. 9 mln badah stanu trzezwosci. Wi?cej informacji na temat nietrzezwosci na drogach znajduje si? w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Ograniczenie przypadkow naruszeh prawa w zwi^ku z alkoholem. 7z83

8 Zwifkszenie liczby grain prowadzq^cych badania na temat problemow alkoholowych na ich terenie Zgodnie z polskim modelem rozwi^zywania problemow alkoholowych wi^kszosc uprawnieh oraz srodkow finansowych wydatkowanych w ramach wykonania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi) znajduje si na poziomie samorz^dow gmin. To samorz^dy gmin decyduj^ o lokalnej polityce alkoholowej, realizowanej w formie gminnych programow profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych. Dlatego wazne jest, by programy byly tworzone w oparciu o najnowsz^ wiedzy naukow^ dotycz^c^ skutecznych form pomocy oraz diagnoz^ problemow alkoholowych wyst^puj^cych w gminie. W 2013 r. znacznie zwi^kszyia si^ liczba gmin realizuj^cych badania lub diagnozq problemow alkoholowych, choc nadal liczba gmin realizuj^cych takie badania jest zdecydowanie zbyt mala (badania byly prowadzone w co jedenastej gminie). W CO drugiej gminie czlonkowie gminnych komisji rozwi^ywania problemow alkoholowych mieli okazj poszerzac swoj% wiedzy na szkoleniach. Wi cej informacji na ten temat znajduje si? w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Poprawa jakosci dzialan podejmowanych przez gminy w ramach gminnych programow profilaktyki i rozwi^zywania problem6w alkoholowych oraz ograniczenie wydatkowania srodkow finansowych na zadania niezwi^ane z profilaktyki i rozwiizywaniem problemow alkoholowych Bior%c pod uwag? przytoczone powyzej informacje konieczne jest: 1) zmniejszanie dost^pnosci fizycznej i ekonomicznej alkoholu oraz ograniczenie dzialan majicych na celu zach?canie do picia alkoholu (reklama); 2) zapewnienie osobom pij^cym alkohol szkodliwie i uzaleznionym dost?pnosci do swiadczeh w ambulatoryjnych placowkach leczenia uzaleznienia od alkoholu; 3) zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej specjalistycznym placowkom pomagajicym dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym; 4) wzmocnienie dzialan oraz aktywizacja shizb maj^cych na celu przeciwdzialanie przemocy w rodzinie; 5) rozpowszechnianie i rozwijanie programow profilaktycznych o naukowo sprawdzonej skutecznosci; 6) kontynuacja dzialan maj^cych na celu zmniejszenie problemu nietrzezwosci na drogach; 7) podnoszenie jakosci gminnych programow profilaktyki i rozwi^zywania programow alkoholowych oraz pelnego wydatkowaniu srodkow w tym zakresie w celu zwi^kszenia efektywnosci tych programow. 8z83

9 CEL STRATEGICZNY Ograniczenie szkod zdrowotnych, wynikajqcych ze spozywania alkoholu Ponad 80% doroslych mieszkahcow Rzeczypospolitej Polskiej spozywa alkohol. Postawy abstynenckie s^ cz^stsze wsrod kobiet (25,5%), niz wsrod m^zczyzn (10,9%). Poziom rozpowszechnienia spolecznych i zdrowotnych problemow zwi^anych z uzywaniem alkoholu jest tym wi^kszy, im powszechniej spozywany jest alkohol. Wi^kszosc konsumentow alkoholu spozywa go na poziomie niskiego ryzyka szkod, jednak ponad 11% doroslych Polakow naduzywa alkoholu, tzn. pije go w sposob powoduj^cy szkody zdrowotne i spoleczne. Do grupy tej zalicza si? osoby nieuzaleznione (okreslane jako pij^ce szkodliwie) i uzaleznione od alkoholu. Proba ekstrapolacji wynikow badah epidemiologicznych na populacj? ludnosci Rzeczypospolitej Polskiej w wieku lata daje liczb? ponad 3 mln osob, u ktorych mozna rozpoznac zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania wynikaj^ce ze spozywania alkoholu. W grupie tej ponad 0,6 mln osob to osoby uzaleznione od alkoholu. Problemy alkoholowe dotykaj^ zdecydowanie cz^sciej m?zczyzn (20,4%) niz kobiet (3,5%)^ Grupa osob najwi^cej pij^cych (powyzej % alkoholu rocznie), stanowi^ca 7,3% konsumentow napoj6w alkoholowych, spozywa az 46,1% calego wypijanego alkoholu. Grupa osob maio pij^cych (do 1, % alkoholu rocznie), stanowi^ca 46,9% konsumentow alkoholu, wypija tylko 4,9% calosci spozywanego alkoholu^. Cel cz^stkowy Poszerzenie wiedzy naukowej na temat zaburzen wynikaj^cych z uzywania alkoholu Dzialania podejmowane przez jednostki samorzqdu terytorialnego W 2013 r. w 214 jednostkach samorz^du terytorialnego (9% jednostek, ktore przyslaly ankiet?) byiy prowadzone badania z zakresu profilaktyki i rozwi^ywania problemdw alkoholowych. Najcz^sciej badania byly prowadzone na temat stanu problemow alkoholowych na terenie gminy (107 gmin) oraz problemow alkoholowych mlodziezy szkolnej (97 gmin). Na realizacj? badah wydatkowano w sumie zl. Dzialania podejmowane przez samorz^dy wojewodztw W 2013 r. 5 samorz^dow wojewodzkich przeprowadzilo badania dotycz^ce problematyki alkoholowej. W wojewodztwie lubelskim przeprowadzono Diagnoz^ uzywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i mlodziez w wojewodztwie lubelskim, w wojewodztwie podlaskim - badanie pn.: Profdaktyka i rozw'iqzywanie problemdw alkoholowych na terenie wojewddztwa podlaskiego w 2012 r., w woj. sl^skim - ekspertyz? pn.: Problem uzaleznienia od alkoholu M' wojewodztwie slqskim, w wielkopolskim - badanie pn.: Analiza i obliczenia statystyczne oraz sporzqdzenie pisemnego raportu nt. rozpowszechnienie picia alkoholu i uzym'ania narkotykow oraz zwiqzane z tym problemy spoleczne M'srod mieszkahcom' wojewddztm'a wielkopolskiego, w zachodniopomorskim wykonano autorski monitoring lokalny West Pomerania. 2 Wyniki badania EZOP, Moskalewicz J., Kiejna A., Wojtyniak B. (red.), Kondycja psychiczna mieszkamow PoM/, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ' Badanie wzorow konsumpcji alkoholu w Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowane przez Centrum Badama Opinii Spolecznej na zlecenie PARPA w 2008 r. 9z83

10 Dzialania podejmowane przez urz^dy centralne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego ze srodkow budzetu na nauk? na kwot? zl dofinansowalo przeprowadzenie badah dotycz^cych problemow alkoholowych: 1 projekt realizowany we wspolpracy z zagranic% 6 projektow badawczych realizowanych w Narodowym Centrum Nauki oraz 1 projekt realizowany w ramach programu pn. Inventus Plus. Glowny Inspektorat Sanitarny, zwany dalej GIS", we wspolpracy z partnerami: Inst)1:utem Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki w Lublinie, Instj^tem MedycjTiy Pracy im. Prof. J. Nofera w Lodzi, PARPA oraz Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdzialania Narkomanii, zwanjmi dalej Biurem", kontynuowal realizacj? projektu Profilaktyczny program w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniu od alkoholu, tytoniu i innych srodkow psychoaktywnych, wspolfmansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspolpracy z nowymi pahstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej. Wi?cej informacji na temat projektu znajduje si? w celu cz^stkowym Panstwowa Agencja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w 2013 r. zaangazowana byla w realizacj? 3 projektow badawczych wspolfinansowanych ze srodkow Komisji Europejskiej: 1) ODHIN - ktorego celem jest zbadanie gotowosci lekarzy rodzinnych do podejmowania procedury wczesnej diagnozy i krotkiej interwencji i na tej podstawie wdrozenie dzialah podnosz^cych motywacj? do jej stosowania. Projekt b?dzie trwal do kohca 2014 r.; 2) Alice Rap - PARPA jest koordynatorem jednego z pakietow roboczych Costing Addiction (Koszty uzaleznien), ktorego celem jest ocena kosztow finansowych, spolecznych i zdrowotnych roznego typu uzaleznien: od alkoholu, papierosow, narkotykow oraz hazardu. Projekt b?dzie trwal do 2016 r. Wi?cej na temat projektu znajduje si? w rozdziale CEL STRATEGICZNY Oszacowanie strat ekonomicznych zwi^anych z alkoholem; 3) EWA - European Workplace and Alcohol (EWA) ktorego celem jest wypracowanie skutecznych sposobow wspierania pracownikow i pracodawcow w dzialaniach dotycz^cych rozwi^ywania problemow powodowanych przez alkohol w miejscu pracy. W ramach projektu w ktorym uczestniczylo 20 instytucji z 12 panstw europejskich: Anglii, Szkocji, Irlandii, Belgii, Niemiec, Wloch, Hiszpanii, Grecji, Rumunii, Chorwacji, Finlandii oraz Polski. W Polsce za realizacj? projektu odpowiadaly dwie instytucje: Panstwowa Agencja Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych jako partner wiod^cy i Instytut Medycy Pracy z Lodzi. W ramach projektu dokonano przegl^du istniej^cych rozwi^ah prawnych _oraz istniej^cych praktyk dotycz^cych alkoholu w miejscu pracy. Nast?pnie w kazdym z 12 panstw, we wspolpracy z lokalnymi przedsi?biorstwami lub instytucjami zorganizowano dzialania profilaktyczne dotycz^ce alkoholu obejmuj^ce nie mniej niz 750 osob. Dzialania te byly realizowane w miejscu pracy i byly skierowane zarowno do pracownikow nizszego i wyzszego szczebla. W Polsce projekt reauzowano we wspolpracy z Pahstwowq. Straz^ Pozam^. Wi?cej informacji znajduje si? na stronie intemetowej oraz w celu cz^stkowym Ponadto PARPA realizowala nast?puj^ce badania: 1) ALICJA - Populacyjne badanie rozpowszechnienia FASD w Polsce oraz walidacja roznych metod badan przesiewowych dzieci w wieku 7 9 lat: Celem badania jest okreslenie jak wiele dzieci w wieku 7-9 lat jest dotkni?tych problemami zdrowotnymi b?d^cymi wynikiem dzialania alkoholu na rozwijaj^cy si? plod. Badacze podejmuj^ tez prob? wyboru najbardziej efektywnych metod rozpoznawania takich problemow zdrowotnych 10z83

11 u dzieci po to, by zastosowac wlasciw^ terapi? i obj^c dzieci i ich rodziny fachow^ opiek^. Projekt realizowany jest w 4 powiatach wytypowanych ze wzgl^du na roznorodnosc spozywania alkoholu przez kobiety. S^ to powiaty zywiecki i lezajski oraz Krakow i Kielce. 2) dotycz^ce jakosci leczenia uzaleznienia o alkoholu: a) ocena jakosci realizacji etapow programu szkoleniowego: stazy klinicznych i superwizji klinicznej, b) ocena realizacji zadah pozaleczniczych Wojewodzkich Osrodkow Terapii Uzaleznienia i Wspoluzaleznienia, c) ocena poziomu kontraktowania swiadczeh w zakresie leczenia uzaleznienia od alkoholu, d) kontynuacja badania pilotazowego metody ewaluacji efektow terapii uzaleznienia od alkoholu; 3) Lokalny system przeciwdzialania przemocy w rodzinie w percepcji osob pracujqcych w gi'upach roboczych i zespolach interdyscyplinarnych - w 2013 r. zlecono wykonanie analiz i obliczeh statystycznych oraz napisanie raportu z badah przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2012 r. Badania dotyczyiy m.in. przekonah nt. przemocy, obiektywnej wiedzy z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie, opinii nt. procedury Niebieskie Karty" i rozwi^zah prawnych, kondycji zawodowej, wspolpracy z przewodniczq-cym zespolu interdyscyplinamego i pozostaiymi czlonkami grup roboczych oraz subiektywnej oceny systemu przeciwdzialania przemocy. Cel cz^stkowy Ograniczenie szkod zdrowotnych wynikaj^cych z picia szkodliwego i uzaleznienia od alkoholu, w tym zmniejszenie odsetka konsumentow spozywajqcych alkohol ryzykownie i szkodliwie Szkody zdrowotne spowodowane piciem alkoholu Wedhig Swiatowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje si na trzecim, a w Europie na drugim"* miejscu wsr6d czynnikow ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajow chorob i urazow wi^ze si? z jego spozywaniem. Choroby wyst^puj^ce na tie uzywania alkoholu to przede wszystkim: urazy, zaburzenia umyslowe i psychiczne, zaburzenia zolidkowo-jelitowe, nowotwory, choroby ukladu sercowo-naczyniowego, zaburzenia immunologiczne, choroby ukladu kostno-szkieletowego, dysfiinkcje ukladu rozrodczego i szkody prenatalne. Corocznie z przyczyn bezposrednio i posrednio zwi^zanych z uzywaniem alkoholu umiera w Rzeczj^ospolitej Polskiej kilkanascie tysi?cy osob. 4 Zrodto: -h Swiatowa Organizacja Zdrowia, 11 Z 83

12 "^^1^' ; CG4 ^^"^1583 IS r r r r r r r r r r r r r r r r.» Liczba zgonow z powodu zatruc alkoholem Liczba zgonow z powodu chorob wqtroby Liczba zgonow z powodu zaburzen psychicznych zwiqzanych z uzywaniem alkoholu Rycina 1. Liczba zgonow zwiq^zanych z alkoholem w latach Wedhig danych GUS w 2012 r. w porownaniu z 2011 r.: 1) zmniejszyla si? o 9,5% liczba zgonow z powodu zaburzen psychicznych zwi^zanych z uzywaniem alkoholu (1.583 zgony w 2012 wobec zgonow w 2011 r.), spadek ten dotyczy w wi?kszym stopniu m?zczyzn (10,4%), niz kobiet (3,8%); 2) zwi?kszyia si? o 4% liczba zgonow z powodu chorob w^troby (z w 2011 r. do w 2012 r.), wzrost ten dotyczy w zblizonym stopniu m?zczyzn (wzrost o 3,7% wzgl?dem 2011 r.) jak i kobiet (wzrost o 4,6% wzgl?dem 2011 r.); 3) nast^il nieznaczny spadek (o 0,8%)) ogolnej liczby zgonow z powodu zatrucia alkoholem (z w 2011 r. do w 2012 r.), przy czym spadek ten dotyczy wyl^cznie zgonow m?zczyzn (o 3,4% wzgl?dem 2010 r.) natomiast liczba zgonow kobiet wzrosla o 20% (ze 180w2011 r. do 216 w 2012 r.). Powyzsze wskazniki zgonow s^zwi^zane z wielkosci^ spozycia alkoholu. W 2012 r. nast^il nieznaczny spadek spozycia o 0, % alkoholu na doroslego mieszkanca Rzeczypospolitej Polskiej, co prawdopodobnie mialo wplyw na niewielkie wahania liczby zgonow spowodowanych piciem alkoholu. Profilaktyka problemow alkoholowych dorosiych Rozpoznawanie osob pij^cych alkohol w sposob ryzykowny i szkodliwy jest waznym zadaniem stoj^cym przed personelem medycznym podstawowej opieki zdrowotnej. Prowadzenie wsrod pacjent6w podstawowej opieki zdrowotnej badan przesiewowych i udzielanie porad osobom z grupy podwyzszonego ryzyka, maj^cych na celu sklonienie ich do ograniczenia picia alkoholu do poziomu uwazanego za bardziej bezpieczny dla zdrowia, jest bardzo efektywnyrn sposobem ograniczania szkod zdrowotnych, spowodowanych spozywaniem alkoholu. Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowala proste w uzyciu narz?dzie przesiewowe dla personelu podstawowej opieki zdrowotnej, tj. test AUDIT {Test Rozpoznawania Zaburzen Zwiqzanych z Piciem Alkoholu, ang. Alcohol Use Disorders Identification Test) oraz zalecenia do przeprowadzania interwencji wobec pacjentow pij^cych 12z83

13 alkohol ryzykownie i szkodliwie. Procedura wczesnego rozpoznawania i krotkiej interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej przynosi efekt w stosunku do jednego na osmiu pacjentow, wobec ktorych j ^ zastosowano. Jest to jedna z najtahszych interwencji medycznych, prowadz^cych do skutecznej zmiany zachowah i poprawy stanu zdrowia. Mimo jej wysokiej efektywnosci, rzadko jest wl^czana do rutynowego post?powania klinicznego przez personel podstawowej opieki zdrowotnej^. Profilaktyka problemow alkoholowych wsrod doroslych w dzialaniach samorz^dow gminnych W ramach dzialan profilaktycznych z zakresu wczesnego rozpoznawania i krotkiej interwencji samorz^dy gminne finansuji szkolenia lekarzy i pielqgniarek oraz innych pracownikow opieki zdrowotnej. W 2013 r. odsetek gmin, w ktorych odbyiy si? szkolenia, nie ulegl wi?kszej zmianie w porownaniu z 2012 r., natomiast zwiqkszyla si? liczba przeszkolonych lekarzy (265) oraz piel?gniarek (248). Wzrost ten wynikal z przeszkolenia 212 lekarzy przez miasto stoleczne Warszawa. W 2012 r. przeszkolono w calym kraju jedynie 18 lekarzy i 184 piel?gniarki w 22 gminach. Gminy podejmowaly rowniez dzialania obejmuj^ce profilaktyczne programy pracownicze. Zrealizowano je w 11 wojew6dztwach, w 21 gminach. Udzial gmin realizuj^cych programy pracownicze wynosil ponizej 1% ogolu gmin w RzeczypospoUtej Polskiej. PARPA zach?cajic przedstawicieli srodowisk lokalnych do szerszego zaj?cia si? tematem dotycz^cym dzialan profilaktycznych kierowanych do osob doroslych w szczegolnosci prowadzonych w miejscu pracy rozeslala do gmin publikacj? pod tytulem Srodowisko pracy a alkohol. Dzialania profilaktyczne i aspekty prawne. W 2013 r gmin (64%) prowadzilo dzialania z zakresu edukacji pubucznej. Edukacja prowadzona byla przede wszystkim poprzez dystrybucj? plakatow oraz ulotek (1.159 gmin) oraz organizowanie festynow lub imprez profilaktycznych (955 gmin). W ogolnopolskich kampaniach spolecznych bralo udzial 513 gmin. Na dzialania edukacyjne samorz^dy gminne wydaly kwot? zi. Profilaktyka problemow alkoholowych wsrod doroslych w dzialaniach samorz^dow wojewodzkich Ze sprawozdah nadeslanych przez urz?dy marszalkowskie wynika, ze w 2013 r. zadne z wojewodztw nie podj?lo dzialan w obszarze przeszkolenia personelu medycznego z zakresu procedury wczesnego rozpoznawania problemow alkoholowych i krotkiej interwencji wobec pacjentow podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach wojewodzkich programow profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych samorz^dy siedmiu wojewodztw (wojewodztwo lodzkie, opolskie, pomorskie, sl^skie, swi?tokrzyskie, warminsko-mazurskie oraz wielkopolskie) zaangazowane byiy w dzialania maj^ce na celu zmniejszenie negatywnych konsekwencji wynikaj^cych ze spozywania alkoholu przez osoby dorosie. W szesciu wojewodztwach prowadzono dzialania maj^ce na celu przeciwdzialanie nietrzezwosci publicznej, w tym przeciwdzialanie nietrzezwosci kierowcow. We wszystkich wojewodztwach organizowano kampanie informacyjne, programy edukacyjne, konferencje, narady i szkolenia oraz rozpowszechniono materialy edukacyjne w postaci ulotek, broszur i ksi^zek poswi?conych problematyce alkoholowej. Celem podj?tych dzialan, byla profilaktyka problemow wynikaj^cych z naduzywania alkoholu przez osoby dorosie, w tym zagrozone wykluczeniem spolecznym. ' P Anderson A. Gual, J. Colom, Alkohol i podstawowa opieka zdrowotna. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krotkiej interwencji", Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa z 83

14 Profilaktyka problemow alkoholowych wsrod doroslych w dzialaniach urz^dow wojewodzkich, ministerstw i instytucji centralnych Urz^dy wojewodzkie Ze sprawozdah urz^dow wojewodzkich wynika, ze wiqkszosc z nich nie podejmowala dzialan w powyzszym zakresie. Aktywnosc w obszarze profilaktyki problemow alkoholowych wsrod osob doroslych wykazalo pi^c urz d6w wojewodzkich: lodzki, mazowiecki, podlaski, pomorski i swi^tokrzyski. Lodzki Urz^d Wojewodzki prowadzil dzialalnosc informacyjn^. Mazowiecki Urz^d Wojewodzki zorganizowal cykl Piknikow Zdrowia, w trakcie ktorych udzielano porad, rozdawano ulotki oraz informatory. Podlaski Urz^d Wojewodzki promowal dobre praktyki maj^ce na celu zmniejszenie i zmian? struktury spozycia alkoholu oraz zmniejszenie szkod zdrowotnych spowodowanych piciem alkoholu, ktore zostaly wypracowane przez jednostki samorz^du terytorialnego. Pomorski Urz^d Wojewodzki wspolpracowal z przedstawicielami samorz^du wojewddztwa w ramach monitoringu realizacji zadan z zakresu przeciwdzialania zjawiskom patologii spolecznej na terenie wojewodztwa. Swi^tokrzyski Urz^d Wojewodzki kontynuowal prac^ utworzonego przy Wojewodzie Zespohi ds. Rodziny i Przeciwdzialaniu Uzaleznieniom, zorganizowano kolejn^ edycj^ Swiftokrzyskich Dni Profilaktyki oraz wspolpracowano w zakresie profilaktyki z Urzqdem Marszalkowskim, Urz?dem Miasta i instytucjami pozarz^dowymi. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju W Spolkach Grupy PKP reauzowane byly systemowe dzialania, maj^ce na celu przeciwdzialanie mozliwosci swiadczenia pracy przez pracownikow b?d%cych pod wplywem alkoholu. Tematyka wpiywu alkoholu na kieruj^cego pojazdem jest zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osob ubiegajqcych si^ o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorow i wykladowcow (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019), obowi^zkowo uwzgl^dniana w ramach szkoleh dla kandydatow na kierowcow wszystkich kategorii prawa jazdy jak rowniez w trakcie kursow na instruktorow, wykladowcow oraz egzaminatorow. Ministerstwo Obrony Narodowej Resort obrony narodowej zrealizowal liczne zadania z zakresu profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych przede wszystkim w oparciu o: Program umacniania dyscypliny, przeciwdzialania uzaleznieniom oraz zapobiegania patologiom spolecznym w Silach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach , Program profilaktyczny z zakresu bezpieczenstwa w ruchu drogowym na lata oraz roczne programy profilaktyki uzaleznien, tworzone i wdrazane w jednostkach wojskowych. Podsumowuj^c, w 2013 r., w ramach profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych, resort zrealizowal roznorodnych przedsi^wzi^c o charakterze szkoleniowym. Wzi^lo w nich udzial ok. 178 tys. uczestnikow. Poza tym w ramach innych form profilaktyki alkoholowej zorganizowano pokazy multimedialne dotycz%ce skutkow naduzywania alkoholu, opracowano i przeslano do jednostek wojskowych komunikaty profilaktyczne dotycz^ce zagrozeh alkoholowych, przeprowadzano wywiady psychologiczne z no wo przyj^tymi zolnierzami shizby przygotowawczej i zolnierzami Narodowych Sil Rezerwowych celem wylonienia grup podwyzszonego ryzyka alkoholowego oraz udzielano konsultacji psychologicznych zolnierzom ze sklonnosciami do naduzywania alkoholu. Dodatkowo przedstawiciele Departamentu Wychowania i Promocji Obronnosci w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Wojskowego Biura Badah Spolecznych uczestniczyli w pracach grupy roboczej pilotazowego projektu Program profilaktyki problemdw alkoholowych M' srodowisku sluzb mundurowych, ktora dziala pod auspicjami 14z83

15 PARPA. Celem Programu jest wdrozenie modelowych rozwi^ah obejmuj^cych obszary przeciwdzialania i interwencji w zakresie zagrozen problemami alkoholowymi. Ministerstwo Sprawiedliwosci W 2013 r. Shizba wi?zienna wspolpracowala z PARPA przy realizacji pilotazowego projektu Program profilaktyki problemow alkoholowych w srodomnsku sluzb mundurom>ych. Ministerstwo Spraw Wewn^trznych Komenda Giowna Policji w 2013 r. zrealizowala l^cznie 714 szkoleh dla policjantow i pracownikow cywilnych w calosci b^dz w cz?sci poswi?conych tematowi profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych. Byly to inicjatywy realizowane przede wszystkim przez psychologow policyjnych, ale rowniez przez specjalistyczne podmioty zewn?trzne. Psycholodzy Komendy Glownej Pohcji podejmowali intensywne dzialania, maj^ce na celu przygotowanie spojnego dla caiej Policji programu profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych, ktory ma bye wdrozony w 2014 r. Problematyka profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych byla rowniez elementem licznych szkoleh i kursow specjalistycznych, realizowanych przez szkoly policyjne. W 2013 r. byla ona obecna w szkoleniach zawodowych podstawowych (10 edycji, 6554 absolwentow), szkoleniach dla absolwentow szkol wyzszych (2 edycje, 360 absolwentow), kursach specjalistycznych z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie (11 edycji, 223 absolwentow) oraz kursach specjalistycznych dla sluzby dyzumej jednostek organizacyjnych Policji (16 edycji, 326 absolwentow). W ramach dzialalnosci profilaktycznej, realizowanej zgodnie z zalozeniami Systemu Pomocy Psychologicznej Panstwowej Strazy Pozarnej, w 2013 r. w szkoleniach dotycz^cych profilaktyki uzaleznien uczestniczylo 693 strazakow, pracownikow cywilnych, oraz kadetow i podchor^ych. Przedstawiciele Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej kontynuowali prace w Zespole ds. pilotazowego programu profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych w shizbach mundurowych. We wspolpracy z PARPA realizowano takze projekt badawczy European Workplace and Alcohol (EWA), ktory nadzorowaia PARPA. Podj?ta w projekcie wspolpraca miala na celu przygotowanie i wdrozenie zalozen do programu profilaktycznego oraz wypracowanie narz?dzi i procedur post?powania w sytuacji wyst^ienia problemow powodowanych przez alkohol, a maj^cych wplyw na wykonywane obowi^ki, w maksymalnym stopniu odpowiadaj^cego na potrzeby i wymogi stawiane strazakom i pracownikom cywilnym Panstwowej Strazy Pozarnej, zwanej dalej PSP". W projekt zaangazowanych zostaio szesciu psychologow i dwoch lekarzy PSP. Przeprowadzono szkolenia przygotowuj^ce do realizacji zaplanowanych dzialah szkoleniowych i interwencyjnych. Dodatkowo opracowane zostaly jednolite materialy szkoleniowe i informacyjne, tj.: prezentacja i broszury Srodowisko pracy a alkohol oraz Licznik trzezm'osci. Docelowo programem profilaktycznym w ramach projektu EWA obj?to niemalze 800 strazakow i pracownikow pi?ciu jednostek organizacyjny^ch PSP. W 2013 r. rowniez w Strazy Granicznej w ramach dzialah okreslonych w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych na lata udzielano porad osobom maj^cym problemy alkoholowe, obj?to opiek^^ psychologiczn% osoby z problemem alkoholowym oraz osoby wspohizaleznione. Psychologowie Sluzby Zdrowia jednostek organizacyjnych Strazy Granicznej przeprowadzili cykl szkoleh na temat uzaleznien, w tym uzaleznienia od alkoholu. Kontynuowano realizowany wspdlnie z PARPA Program profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych w srodowisku sluzb mundurowych. Samodzielne Publiczne Zaklady Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn^trznych (zwane dalej SP ZOZ MZW) w ramach prowadzonych na terenie zakladow dzialah 15z83

16 z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zrealizowaly w 2013 r. liczne zadania dotycz^ce m.in. profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych, adresowane do funkcjonariuszy, pracownikow oraz pacjentow SP ZOZ MSW. Dzialania te mialy na celu promocj? zdrowia w tym m.in. ukazanie szkod zdrowotnych zwiqzanych z piciem szkodliwym oraz uzaleznieniem od alkoholu. W ramach prowadzonych dzialah zrealizowano 4 konferencje szkoleniowe poswi?cone m.in. profilaktyce uzaleznienia od alkoholu w miejscu pracy. Poszczegolne SP ZOZ MSW przeprowadzily szereg wykladow i warsztatow szkoleniowych dotyczqcych promocji zdrowia, profilaktyki uzaleznienia od alkoholu. Realizowaly rowniez, na bazie Poradni Zdrowia Psychicznego, dzialania o charakterze pomocowym, obejmujqce terapi? indywidualn^ terapi? w grupie wsparcia oraz poradnictwo dla osob chcqcych podjqc leczenie uzaleznienia od alkoholu oraz po odbytym leczeniu. Kontynuowano szkolenia dla personelu medycznego SP ZOZ MSW, w tym dofinansowywanie udziahi pracownikow w szkoleniach zewn?trznych podnoszqcych kwalifikacje z zakresu pracy z osobami uzaleznionymi od alkoholu. Lqcznie wszystkimi dzialaniami, w wi?kszosci o charakterze edukacyjnym, podejmowanymi przez SP ZOZ MSW, obj?to grup? osob, w ktorej funkcjonariusze stanowili 42% uczestnikow. Glowny Inspektorat Sanitarny W 2013 r. Glowny Inspektorat Sanitarny kontynuowal dzialania w projekcie: Profilaktyczny program w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniu od alkoholu, tytoniu i innych srodkow psychoaktywnych", nakierowanym na zapobieganie szkodom wynikajqcych z uzywania substancji psychoaktywnych, w tym na zdrowie kobiet w ci^y i ich potomstwa. Jednostki Pahstwowej Inspekcji Sanitamej, zwanq dalej PIS, prowadzily szereg roznorodnych dzialah o charakterze informacyjno-edukacyjnym, ktorych celem bylo upowszechnianie wiedzy z zakresu skutkow zdrowotnych uzywania alkoholu. W ramach dzialah zwi^anych z profilaktykq uzywania alkoholu, jednostki PIS na szczeblu regionalnym i lokalnym zorganizowaly szkolenia, wyklady, debaty i pogadanki, imprezy prozdrowotne, konkursy, wystawy edukacyjne, dystrybuowano materialy informacyjno-edukacyjne. Grupq docelowq prowadzonych dzialah byli: uczniowie, nauczyciele, rodzice, piel?gniarki srodowiska nauczania i wychowania, kierownicy i uczestnicy wypoczynku letniego i zimowego, opiekunowie dzieci, placowki medyczne i ich pacjenci, sprzedawcy oraz media i spolecznosc lokalna. Profilaktyka problemow alkoholowych wsrod dorosiych w dziaianiach PARPA W 2013 r. PARPA, jako partner GIS, uczestniczyla w kontynuacji projektu Profilaktyczny program w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniu od alkoholu, tytoniu i innych srodkow psychoaktywnych. Kontynuowano rowniez prace nad opracowaniem schematu programu zdrowotnego dotyczqcego procedury Wczesnego Rozpoznania i Krotkiej Interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej. Ponadto PARPA od lat podejmuje prace dotyczqce rozpowszechnienia procedury wczesnego rozpoznania i krotkiej interwencji. Mi?dzy innymi od 2011 r. realizuje mi?dzynarodowy projekt badawczy ODHIN majqcy na celu zbadanie gotowosci lekarzy rodzinnych do podejmowania procedury wczesnej diagnozy i krotkiej interwencji i na tej podstawie wdrozenie dzialah podnoszqcych motywacj? do jej stosowania. Projekt b?dzie trwal do kohca 2014 r. PARPA kontynuowala prace nad opracowaniem programow profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych w srodowisku pracy. Powyzsze dzialania realizowane byly wspolnie z przedstawicielami shizb mundurowych. 16z83

17 Projekt PilotazoM'y program profilaktyki i roz^viqzywania problemow alkoholowych M! srodowisku sluzb mundurowych realizowany byl we wspotpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Komend^ Glown^ Zandarmerii Wojskowej, Komend^ Glown^ Panstwowej Strazy Pozamej, Komendq^ Glown^ Strazy Granicznej, Komend^ Gt6wn% Policji oraz Centralnym Zarz^dem Shazby Wi^ziennej. Celem projektu hy\o stworzenie wspolnego programu profilaktycznego, uwzglqdniajxcego specyfik? pracy i sluzby w formacjach mundurowych. Zorganizowano w Ministerstwie Zdrowia seminarium z udziaiem dowodcow shizb bior^cych udziai w projekcie, ktorego celem bylo podsumowanie dotychczasowych prac oraz wskazanie kierunkow dalszych dzialan w oparciu o wyniki badan i zdobyte doswiadczenia. W oparciu o wyniki badan zawarte w raporcie oraz zalozenia zapisane w przygotowanym konspekcie programu, PARPA przeszkolila 17 liderow programu z kazdej ze siuzb. Odpowiadaj\ oni za realizacje programu w swoich shizbach zarowno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Opracowano takze Zasady post^owania wobec funkcjonariusza/zolnierza vi- sytuacji podejrzenia o problem alkoholowy. Stanowi^ one wazny element programu i skierowane do przelozonych. W sluzbach rozpocz^to prace nad zrealizowaniem szkolen pilotazowych w celu wprowadzenia ewentualnych korekt do przyj^tych zalozeri dotycz^cych programu. Przekazano materiaty dydaktyczne wspieraj^ce realizacje programu. Projekt EWA {European Workplace and Alcohol) Europejskie miejsca pracy a alkohol zostal zrealizowany zgodnie z przyj^tymi zalozeniami. We wspolpracy z Panstwow^ Straz% Pozam^ przygotowano program profilaktyczny Srodowisko pracy a alkohol, w ramach ktorego przeszkolono 800 strazakow i pracownikow cywilnych w tym dowodcow wyzszego szczebla z pi^ciu wojewodztw. Zorganizowano przy udziale Panstwowej Strazy Pozamej, dwudniow% konferencje podsumowuj^c^ wyniki programu profilaktycznego zrealizowanego w PSP. W konferencji wzi^lo udzial ponad 40 osob zajmuj^cych si^ dziaianiami z obszaru profilaktyki w srodowisku pracy z roznych srodowisk i instytucji. Przethimaczono i wydano w j^zyku polskim publikacj^ Wskazowki do realizacji programow pracowniczych dotyczqcych problemow alkoholowych w srodowisku pracy b^d^c^ zbiorem najwazniejszych ustalen oraz rekomendacji do dalszych dzialan na bazie doswiadczen wszystkich krajow bior^cych udzial w projekcie. Powyzsze dzialanie bylo ostatnim w projekcie ktory zostal zakonczony w grudniu 2013 r. Ponadto PARPA prowadzila edukacyjno-informacyjne strony intemetowe: i in. PARPA dofinansowala wydawanie pi?ciu czasopism poswi^conych profilaktyce i rozwi^ywaniu problemow alkoholowych oraz zakup i dystrybucj^ pisma prezentuj^cego wyniki badan w zakresie spozywania alkoholu jego wpiywu na organizm, zaleznosci mi^dzy dost^pnosci^ alkoholu a szkodami zdrowotnymi i spolecznymi itp.: 1) Eleuteria - pismo adresowane jest do srodowisk dobrowolnych abstynentow, szczegolnie do uczestnikow Krucjaty Wyzwolenia Czlowieka, ale takze do lokalnych swieckich i koscielnych srodowisk promuj^cych abstynencj^, w tym do mlodziezy; 2) Trzezwymi bqdzcie dwumiesi^cznik trafia do przedstawicieli Kosciola Katolickiego: zarowno do duchownych, jak i wiemych i promuje abstynencj^ oraz zgodne ze swiatopogl^dem katolickim podejscie do tematyki alkoholowej; 3) Remedium ~ pismo poswi^cone jest profilaktyce problemowej i promocji zdrowego stylu zycia. Celem miesi^cznika jest upowszechnianie wiedzy w srodowisku nauczycieli, wychowawcow, pedagogow i psychologow na temat nowoczesnych strategii dziaiah wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych w pracy z dziecmi i mlodziezy oraz zwi^kszanie kompetencji osob pracuj^cych w tej dziedzinie; 17z83

18 4) SM'iat ProblemoM' - pismo poswi^cone jest profilaktyce i rozwi^ywaniu problemow alkoholowych, w szczegolnosci dzialalnosci srodowisk lokalnych; 5) Niebieska Linia - dwumiesi^cznik adresowany jest do osob zawodowo zajmuj^cych si problematyk^ przeciwdziaiania przemocy w rodzinie: psychologow, lekarzy, kuratorow s^dowych, policjantow, pracownikow osrodkow pomocy spolecznej, pedagogow; animatorow dziaian profilaktycznych z zakresu przeciwdziaiania przemocy w rodzinie i w innych srodowiskach, studentow oraz ofiar przemocy domowej; 6) Terapia Uzaleinienia i Wspoluzaleznienia - pismo adresowane jest do pracownikow lecznictwa odwykowego. Pismo jest jedynym ogolnopolskim periodykiem, ktory speinia wazn^ rol? edukacyjno-informacyjn^ w zakresie zwi^kszania kompetencji zawodowych pracownikow lecznictwa odwykowego. Istotnym, systematycznie prowadzonym dzialaniem edukacyjnym jest dystrybucja materiaiow informacyjnych. Profilaktyka problemow alkoholowych wsrod doroslych w dzialaniach innych podmiotow Telewizja Polska S.A. Telewizja Polska S.A. wyemitowala, zarowno na antenach ogolnokrajowych (ok. 73 godz.), jak i regionalnych (ok. 60 godz.), programy podejmuj^ce problematyk? negatywnych skutkow naduzywania alkoholu. Polskie Radio S.A. Tematyce wychowania w trzezwosci i przeciwdziaiania alkoholizmowi (w tym zwi^kszaniu spolecznej swiadomosci zdrowotnych szkod powodowanych przez alkohol), w czterech ogolnopolskich programach oraz kanale cyfrowym, poswi?cono w 2013 r. ok. 20 godz., w ramach 303 audycji bezposrednio dotycz^cych tematyki alkoholowej. Wszystkie 17 rozgiosni regionalnych radia publicznego wyemitowalo l^cznie ok. 211 godz. audycji, ktorych celem bezposrednim jak i posrednim byio przeciwdzialanie alkoholizmowi. Panstwowa Inspekcja Pracy Panstwowa Inspekcja Pracy podejmowaia dzialania polegaj^ce na zapobieganiu i ograniczaniu zagrozeri zawodowych w srodowisku pracy, w szczegolnosci poprzez badanie okolicznosci i przyczjm wypadkow przy pracy oraz kontrole srodkow zapobiegaj^cych tym wypadkom. W 2013 r. byio 66 wypadkow przy pracy ktorych jedn^ z ustalonych przyczyn bylo spozycie alkoholu, srodkow odurzaj^cych lub substancji psychotropowych. Poszkodowanych w tych wypadkach zostalo 80 osob, co stanowi 0,88% wszystkich wypadkow zbadanych przez Panstwowa Inspekcj? Pracy (w 2012 r. poszkodowanych bylo 111 osob, tj. 1,4% wszystkich wypadkow). Cel cz^stkowy Poprawa stanu psychofizycznego i funkcjonowania spolecznego osob uzaleznionych od alkoholu Maj^c na uwadze wyniki trzyletniego ogolnopolskiego badania EZOP - Epidemiologia zaburzen psychiatrycznych i dost^pnosc psychiatrycznej opieki zdrowotnej stwierdzono, 18z83

19 ze 2,4% dorosiych mieszkancow naszego kraju (ponad osob) spelnia kryteria uzaleznienia od alkoholu^. W Rzeczypospolitej Polskiej leczenie uzaleznienia jest dobrowolne, za wyj^tkiem sytuacji s^dowego zobowi^zania do leczenia. Leczenie zaburzen wynikajxcych z uzywania alkoholu oraz zaburzen wynikaj^cych z naduzywania alkoholu przez osoby bliskie jest bezplatne, rowniez dla osob nieubezpieczonych. Placowkami leczenia uzaleznienia od alkoholu s^: poradnie terapii uzaleznienia od alkoholu i wspohizaleznienia, poradnie leczenia uzaleznieh, calodobowe oddziaiy terapii uzaleznienia od alkoholu, calodobowe oddziaiy leczenia uzaleznien, dzienne oddziaiy terapii uzaleznienia od alkoholu, dzienne oddziaiy leczenia uzaleznieh, oddziaiy leczenia alkoholowych zespoiow abstynencyjnych oraz hostele dla osob uzaleznionych od alkoholu. Osoby maj^ce s^dowe zobowi^anie do podj^cia leczenia odwykowego mog^ realizowac je we wszystkich placowkach leczenia uzaleznienia od alkoholu finansowanych ze srodkow NFZ. Lista adresowa placowek znajduje si? na stronie Szkody zdrowotne zwi^zane z uzaleznieniem od alkoholu Uzaleznienie jest zaburzeniem bio-psycho-spolecznym. Przyczynia si? do rozwoju wielu powaznych chorob (s^ to m.in. stluszczenie, zapalenie lub marskosc w^troby, alkoholowe zespoly psychoorganiczne, zapalenie trzustki, przewlekle psychozy alkoholowe, zespol Wemickego-Korsakowa, napady drgawkowe abstynencyjne czy polineuropatia obwodowa) oraz powoduje dezorganizacj? zycia spolecznego osob uzaleznionych i ich rodzin. Istnieje wysoka zaleznosc mi?dzy uzaleznieniem od alkoholu a bezrobociem, nizszym statusem socjoekonomicznym, wypadkami i przemoc^. Dost^pnosc swiadczen dla osob uzaleznionych od alkoholu Zestawienie danych uzyskanych z NFZ i danych PARPA za lata pokazuje niewielki przyrost liczby placowek leczenia uzaleznienia od alkoholu, zwiaszcza ambulatoryjnych. Zdecydowana wi?kszosc placowek (70%) jest niesamodzielna, wchodzi w skiad wi?kszych struktur leczniczych (szpitali czy przychodni specjalistycznych)^. Poza przedstawion^ statystyk^ znajduje si? cz?sc podmiotow leczniczych i gabinetow, ktore nie mialy zawartych umow z NFZ. Szczegolowe informacje na ten temat znajduje si? w tabeli 1 znajduj^cej si? w Aneksie. W 2013 r. CO dziesi^ty powiat nie zabezpieczai ambulatoryjnych swiadczen w zakresie leczenia uzaleznienia od alkoholu. Najmniejsz^ dost?pnosci^ swiadczen ambulatoryjnych cechowaly si? wojewodztwa: zachodniopomorskie, podlaskie i pomorskie. W wojewodztwach: opolskim i swi?tokrzyskim we wszystkich powiatach funkcjonowaly poradnie leczenia uzaleznien. Zdecydowana wi?kszosc (84%)) placowek ambulatoryjnych byla czynna co najmniej przez pi?c dni w tygodniu. 2/3 poradni przyjmowalo pacjentow przez ponad 40 godzin tygodniowo, a 7% byla dost?pna dla osob potrzebuj^cych przez mniej niz 20 godzin w tygodniu. Poniewaz dominuj^c^ metod^ leczenia uzaleznienia od alkoholu jest psychoterapia, dost?pnosc do programow terapeutycznych bywa ograniczona roznego rodzaju problemami zdrowotnymi osob uzaleznionych. Zgodnie z deklaracjami placowek dost?pnosc leczenia ^ Wyniki badania EZOP, Moskalewicz J., Kiejna A., Wojtyniak B. (red.), Kondycja psychiczna mieszkancow Polski", Instytut Psychiatrii i Neurologii, ^ Dane PARPA, Placowki lecznictwa odwykowego w 2013 /-., zebrane we wspoipracy z WOTUW z 81% placowek znajduj^cej si? na liscie adresowej PARPA. * Dane PARPA, Placowki lecznictm'a odwykowego w 2013 r. 19z83

20 uzaleznienia od alkoholu dla osob z roznymi rodzajami niepelnosprawnosci przedstawiala si? w 2013 r. nast^puj^co: 1) osoby niewidome - 37% placowek; 2) osoby nieslysz^ce - 9% placowek; 3) osoby niedoslysz^ce - 78% placowek; 4) osoby poruszaj^ce si? na wozkach inwalidzkich - 76% placowek; 5) osoby uposledzone umyslowo w stopniu lekkim - 89%) placowek; 6) osoby uposledzone umyslowo w stopniu umiarkowanym - 39%) placowek; 7) osoby z organicznymi zaburzeniami psychicznymi w stopniu lekkim - 86%) placowek; 8) osoby z organicznymi zaburzeniami psychicznymi w stopniu umiarkowanym - 43% placowek; 9) osoby uzaleznione ze wsp61wyst?puj^cym iime zaburzeniem psychicznym - 82% placowek; 10) osoby przewlekle chore somatycznie, samodzielnie si? poruszaj^ce - 90% placowek; 11) osoby z chorobami zakaznymi (HIV, HCV, inne) - 78%o placowek. Z informacji zgromadzonych przez PARPA na temat funkcjonowania placowek leczenia uzaleznienia wynika, ze niemal wszystkie z nich (ok %o), poza oddzialami leczenia alkoholowych zespolow abstynencyjnych, oferowaty pacjentom podstawowy program terapii uzaleznienia od alkoholu. W grupie wszystkich osob uzaleznionych, zarejestrowanych w tych placowkach, leczenie podstawowe rozpoczynalo 38%) pacjentow poradni, 85%o pacjentow oddzialow dziennych i 14% pacjentow calodobowych oddzialow terapeutycznych. Ofert? terapii uzaleznienia w programach pogl?bionych deklarowalo ok. 85%o poradni. W 2013 r. uczestniczylo w niej 42%) pacjentow, ktorzy ukonczyli podstawowy program terapii. W 2013 r. PARPA oraz dziewi?c Wojewodzkich Osrodkow Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Wspohizaleznienia, zwanych dalej WOTUW", prowadzilo dziaiania konsultacyjno-superwizyjne maj^^ce na celu popraw? jakosci program6w terapii vizaleznienia i wspohizaleznienia realizowanych w 30 placowkach. Osoby leczone z powodu zaburzen spowodowanych uzywaniem alkoholu^ Z danych przekazanych przez NFZ wynika, ze w placowkach leczenia uzaleznienia od alkoholu zarejestrowano w 2013 r pacjentow z roznymi rozpoznaniami, dopuszczonymi przez koszyk swiadczeh gwarantowanych, w tym z rozpoznaniami zaburzen wyst?puj^cych u czionkow rodziny z powodu naduzywania alkoholu przez osoby bliskie. Osoby z rozpoznaniem zaburzen spowodowanych uzywaniem alkoholu stanowiiy 72% wszystkich pacjentow placowek leczenia uzaleznienia od alkoholu. W grupie tej dominowaly osoby przyj?te z rozpoznaniem zespotu uzaleznienia od alkoholu (66%)) i alkoholowego zespotu abstynencyjnego, w tym rowniez powiklanego majaczeniem (15%)). Leczeniem obj?to osob cierpi^cych z powodu innych zaburzen psychicznych wynikaj^cych z przewleklego spozywania alkoholu (0,5%o leczonych zaburzen poalkoholowych). Zarejestrowano tylko osob pij^cych alkohol szkodliwie. Mimo poszerzonego katalogu rozpoznah uprawniaj^cych do przyjmowania w placowkach leczenia uzaleznienia od alkoholu pacjentow uzywaj^cych narkotykow oraz cierpi^cych z powodu zaburzen nawykow i pop?d6w ich liczba w 2013 r. byla niewielka. Leczono zaledwie osoby z zaburzeniami wynikaj^cymi z uzywania narkotykow (5%) wszystkich leczonych) oraz ' Dane NFZ za 2013 r. W latach ubiegiych populacja pacjentow leczonych w placowkach leczenia uzaleznienia od alkoholu byla analizowana w oparciu o dane przekazywane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Wobec braku aktualnosci i kompletnosci danych IPiN za 2012 r., a takze braku jakichkolwiek danych za 2013 r. w aktualnym sprawozdaniu zrezygnowano z tego zrodia informacji. 20z83

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Zai^cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Prowadzenie dziaian

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r.

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. RADA U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyje_cia,,gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na lata 2009-2010. Dzialajac na

Bardziej szczegółowo

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku ^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profdaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii"

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii RADA GMINY OPOR6W ISlzkie UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii" Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata

Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 262 / 5237 / 17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017 r. Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii"

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii RAPA GMINY OPOROW 99 322 Oporow UCHWAtA Mr XXXIV/144/2013 umo, woj. todzkie GMJN y QPOROW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRIV/17/15 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWALA NRIV/17/15 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 stycznia 2015 r. RADA GMINY ZAPOLICE ul. Plac Straiacki 5 98-161 ZAPOLICE pow. zduiiskowolski, wojmidzkie UCHWALA NRIV/17/15 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok \ Zalacznik do Uchwaly Nr XI/60/20 11 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok Narkomanii W polskiej tradycji alkoholizm i narkomania traktowane sa jako

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok RADA GMINY OPOROW pow.tuml wojjbdzkie UCHWALA Nr IV/11/2011 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r.

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie przyj^cia lokalnego programu pomocy spolecznej Powiatu Mogilenskiego na rok 2015 r. Na podstawie art. 112 ust. 13 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012

UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 RAiJA GMINV OPOROVV Oporow UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMIJ PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r. RADA QMINY w Daszynle UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjtjicia,,gminnego Programu Profilaktylci i PvOzwiajzywania Problemow AlkoMowych oraz Przeciwdzialania

Bardziej szczegółowo

RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014

RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014 RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014 woj. kujawsko-pomorskip RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyj?cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Projekt. Rada Miasta Rybnika

Projekt. Rada Miasta Rybnika Projekt z dnia 30 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... 2015-110863 Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok Zadania Lp. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji I. Tworzenie warunkbw motywujqcych ograniczenie spozywania napoj6w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r.

Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r. RAD A MIEJSKA Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA

European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA Józefów koło Warszawy, 20-21 Maja 2013 rok. INFORMACJE O PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 256/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy w Wisniewie z dnia 30 stycznia 2014r.

Rady Gminy w Wisniewie z dnia 30 stycznia 2014r. UCHWALA Nr XXXVII/143/14 Rady Gminy w Wisniewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Gminnego Programu Proftlaktyki i Rozwi~zywania Alkoholowyeh oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2014 r. Problemow Na

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie informuje o realizowanych ZADANIA WZAKRESIE POMOCY OSOBOMNIEPELNOSPRA WNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie informuje o realizowanych ZADANIA WZAKRESIE POMOCY OSOBOMNIEPELNOSPRA WNYM zadaniach. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie informuje o realizowanych ZADANIA WZAKRESIE POMOCY OSOBOMNIEPELNOSPRA WNYM I. Opracowanie i reaiizacja Powiatowego Programu na Rzecz Osob Niepelnosprawnych

Bardziej szczegółowo

MJWziEr. J-uaaaaias SWISS CONTRIBUTION 1 9-07- 2013 GLOWNY INSPEKTOR SANITARNY. \...\!.^'f-^f-o ) WSSE w KATOWICACH ) >

MJWziEr. J-uaaaaias SWISS CONTRIBUTION 1 9-07- 2013 GLOWNY INSPEKTOR SANITARNY. \...\!.^'f-^f-o ) WSSE w KATOWICACH ) > Oata;2013-07-25 RPU/6374/2013 N GLOWNY INSPEKTOR SANITARNY GIS-PZ-PZ-441-164/MW/l 3 Warszawa, dnia ) > WSSE w KATOWICACH MJWziEr ip N?-.;,'* NS-HR; rwg rozdzielnika- '~ - QPK K.., UK, %,GK; KF; J-uaaaaias

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

Gminnv Program Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2013 rok"

Gminnv Program Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2013 rok Zalcjcznik nr 1 do uchwaty Nr XXIV/139/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27.12.2012 r. Gminnv Program Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2013 rok" Prowadzenie dziatan

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku, przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowny Panie Marszałku, przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM 4822-18(5)/14 Druk nr 3095 Warszawa, 14 stycznia 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W PABIANICACH. 2005 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W PABIANICACH. 2005 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH 2005 roku CELE MIEJSKIEGO PROGRAMU: I. Zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzalenionych

Bardziej szczegółowo

UQ-IW ALA Nr XXVIII 1021 13. Rady Gminy w Wciniewie z dnia 20.03.2013r.

UQ-IW ALA Nr XXVIII 1021 13. Rady Gminy w Wciniewie z dnia 20.03.2013r. UQ-IW ALA Nr XXVIII 1021 13 Rady Gminy w Wciniewie z dnia 20.03.2013r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Xill/69/2011 RADY GMINY SECEMIN. z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWALA NR Xill/69/2011 RADY GMINY SECEMIN. z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWALA NR Xill/69/2011 RADY GMINY SECEMIN z dnia 29 grudnia 2011 roku wsprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwis^zywania Problemow Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok UCHWAŁA NR XI/79/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U z 2012 roku,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Zadania Up. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji Tworzenie warunkdw motywujqcych ograniczenie spozywania napojdw

Bardziej szczegółowo

Projekt. Rada Miasta Rybnika

Projekt. Rada Miasta Rybnika Projekt z dnia 8 października 2014 r. Zatwierdzony przez... (2014/248050) Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr ZARZA.DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.. w sprawie Raportu z realizacji Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w 2007 r.

UCHWALA Nr ZARZA.DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.. w sprawie Raportu z realizacji Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w 2007 r. UCHWALA Nr ZARZA.DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.. w sprawie Raportu z realizacji Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w 2007 r. Na podstawie art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: przyj^cia Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/9/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r.

GMINNY PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r. Zalacznik do Uchwaly nr XIX/119/04 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 01 marca 2004 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r. 1. Podstawa opracowania a) Ustawa o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok - Zalacznik do uchwaly Nr XX/9112008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008 GMNNY PROGRAM PRZECWDZALANA NARKOMAN na 2009 rok Sypniewo 2009r. Wstep Narkomania, czyli uzaleznienie od narkotyków (srodków

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XV/59/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2012

UCHWALA Nr XV/59/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2012 KADA GMINY OPOROW 99-322 Oporow pow. Kuino, woj. 16dzkie UCHWALA Nr XV/59/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2012 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMO W ALKOHOLOW

Bardziej szczegółowo

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów 266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów dorosłych (15 %) przekracza ten poziom; 20 milionów (6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r.

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo