RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi"

Transkrypt

1 RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r/ opracowane przez Ministra Zdrowia Warszawa 2014 r. *Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z pozn. zm.), sprawozdanie jest corocznie skladane przez Rad? Ministrow Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2 Spis tresci Wst?p 5 CEL STRATEGICZNY Ograniczenie szkod zdrowotnych, wynikaj^cych ze spozywania alkoholu 9 Cel cz^stkowy Poszerzenie wiedzy naukowej na temat zaburzen wynikajxcych z uzywania alkoholu 9 Cel cz^stkowy Ograniczenie szkod zdrowotnych wynikaj^cych z picia szkodliwego i uzaleznienia od alkoholu, w tym zmniejszenie odsetka konsumentow spozywajxcych alkohol ryzykownie i szkodliwie 11 Cel cz^stkowy Poprawa stanu psychofizycznego i funkcjonowania spolecznego osob uzaleznionych od alkoholu 18 CEL STRATEGICZNY Zmniejszenie dost^pnosci i zmiana struktury spozywanego alkoholu 30 Cel cz^stkowy Zmniejszenie spozycia napojow alkoholowych i zmiana struktury spozycia 30 CEL STRATEGICZNY Ograniczenie zaburzen zycia rodzinnego, w tym szkod zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 35 Cel cz^stkowy Zwi?kszenie dost?pnosci i poprawa jakosci pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 35 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie kompetencji osob zajmuj^cych si pomaganiem dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 39 Cel szczegolowy Poprawa funkcjonowania rodziny dotkni^tej problemami picia szkodliwegoi uzaleznienia od alkoholu 40 oraz 40 Cel szczegolowy Poprawa funkcjonowania dorosiych czlonkow rodzin osob pij^cychalkohol ryzykownie i szkodliwie 40 CEL STRATEGICZNY Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i mlodziez 43 Cel cz^stkowy: Zwi^kszenie jakosci i dost^pnosci programow profilaktycznych 43 Cel cz^stkowy: Utrwalenie postaw abstynenckich w srodowisku dzieci i mlodziezy oraz zwi^kszenie swiadomosci mlodziezy w zakresie szkod wynikaj^cych z picia alkoholu 46 Cel cz^stkowy: Zmniejszenie liczby mlodziezy cz^sto pij^cej alkohol i upijaj^ej si? 48 Cel cz^stkowy: Zmiana postaw dorosiych wobec picia alkoholu przez dzieci i mlodziez oraz zwi^kszenie kompetencji wychowawczych rodzicow 49 CEL STRATEGICZNY Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwi^kszenie skutecznosci pomocy rodzinom 51 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie dost^pnosci i podniesienia jakosci pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym - dorosiych i dzieci 52 2z83

3 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie kompetencji shizb dzialaj^cych w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym 56 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie dost^pnosci i podniesienie jakosci oddziatywari korekcyjno-edukacyjnych 58 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie wiedzy spoleczenstwa na temat przemocy w rodzinie, mozliwosci przeciwdzialania zjawisku oraz sposobow reagowania i uzyskania pomocy 60 CEL STRATEGICZNY Poprawa jakosci dzialan podejmowanych przez gminy w ramach gminnych programow profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych oraz ograniczenie wydatkowania srodkow finansowych na zadania niezwi^ane z profilaktyki i rozwi^ywaniem problemow alkoholowych 62 Cel cz^stkowy Podniesienie kompetencji czionkow Gminnych Komisji Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych oraz pelnomocnikow/koordynatorow gminnych programow w zakresie rozwi^ywania problemow alkoholowych w spoiecznosciach lokalnych 62 oraz 62 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie wiedzy wojtow/burmistrzow/prezydentow miast oraz radnych w zakresie polityki lokalnej wobec alkoholu jako zadania wlasnego gminy 62 Cel cz^stkowy Zwi^kszenie liczby gminnych programow uwzgl^dniaj^cych diagnoz^ lokalnych problemow, zasobow i potrzeb w zakresie profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych 64 Cel cz^stkowy Poprawa jakosci nadzoru nad realizacj^ gminnych programow wykonywanego przez Regionalne Izby Obrachunkowe, Najwj^zsz^ Izb^ Kontroli oraz Wojewodow 65 CEL STRATEGICZNY Ograniczenie przypadkow naruszeh prawa w zwi^zku z alkoholem 66 Cel cz^stkowy Ograniczanie przypadkow nielegalnej produkcji lub wprowadzania do obrotu alkoholu (w tym przemytu i wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem alkoholu etylowego skazonego) 66 Cel cz^stkowy Zmniejszenie skali naruszeh prawa w zakresie sprzedazy alkoholu bez wymaganego zezwolenia oraz wbrew jego warunkom i zasadom 67 Cel cz^stkowy Ograniczenie zjawiska prowadzenia pojazdow pod wplywem alkoholu 68 Cel cz^stkowy Zmniejszenie liczby przest^pstw oraz innych przypadkow naruszeh prawa popelnianych przez osoby b^d^ce pod wplywem alkoholu (w tym ograniczenie zjawiska picia alkoholu w miejscach publicznych wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi) 72 Cel cz^stkowy Ograniczenie przypadkow nielegalnej reklamy i promocji napojow alkoholowych 73 CEL STRATEGICZNY Oszacowanie strat ekonomicznych zwi^anych z alkoholem 74 Finansowanie realizacji zadari wynikaj^cych z ustawy o wychowaniu w trzezwosci 75 3z83

4 Aneks-Tabele 79 Tabela 1. Dane PARPA i NFZ w zakresie liczby placowek leczenia uzaleznienia od alkoholu w latach Tabela 2. Dane NFZ osoby leczone z rozpoznaniem glownym w roznych typach placowek leczenia uzaleznienia od alkoholu w 2013 r 79 Tabela 3. Wartosci umow z placowkami leczenia uzaleznienia od alkoholu w latach Zrodlo: NFZ.. 80 Tabela 4. Liczba wnioskow wplywaj^cych do s^dow rodzinnych, wykonywanych orzeczeri, spraw z nadzorem kuratora s^dowego oraz liczba osob zobowi^zanych, oczekuj^cych na leczenie w zakladzie stacjonamym w latach Zrodlo: Ministerstwo Sprawiedliwosci 80 Tabela 5. Dostawy napojow alkoholowych na zaopatrzenie kraju w latach (w tys. hi). Zrodlo: GUS 80 Tabela 6. Produkcja wybranych napojow alkoholowych w latach (w hi). Na podstawie publikacji GUS Produkcja wyrobow przemysiowych w 2013 r." 80 Tabela 7. Import napojow alkoholowych w latach Zrodlo: GUS 81 Tabela 8. Wysokosc dochodow paristwa z tytuhi podatku akcyzowego od napojow alkoholowych w latach Zrodlo: Ministerstwo Finansow 81 Tabela 9. Wskaznik cen napojow alkoholowych w latach Zrodlo: GUS 82 Tabela 10. Inne oddzialywania profilaktyczne realizowane w samorz^dach gminnych w 2013 r. Zrodlo: Ankiety PARPA Gl 82 Tabela 12. Zestawienie wykonania w 2013 r. dochodow gmin, miast na prawach powiatu i wojewodztw z tytuhi wplywow z oplat za korzystanie z zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych (par 048), wydatkow poniesionych w rozdziale Przeciwdzialanie alkoholizmowi oraz w rozdziale Zwalczanie narkomanii 83 4z83

5 Wstfp Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z pozn. zm.), Rada Ministrow sklada corocznie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z wykonania niniejszej ustawy. Ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi okresla zadania organow administracji rz^dowej i jednostek samorz^du terytorialnego zobowi^zanych do podejmowania dzialan zmierzaj^cych do ograniczania spozycia napojow alkoholowych oraz zmiany struktury ich spozywania, inicjowania i wspierania przedsi^wzi^c maj^cych na celu zmian? obyczajow w zakresie sposobu spozywania tych napojow, dzialania na rzecz trzezwosci w miejscu pracy, przeciwdzialania powstawaniu i usuwania nast?pstw naduzywania alkoholu, a takze wspierania dzialalnosci w tym zakresie organizacji spolecznych i zakladow pracy. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, zadania w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi, s^ uwzgl?dniane w zalozeniach polityki spoleczno-gospodarczej w postaci Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych. Uwzgl^dniaj^c powyzsze, sprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zostalo przygotowane zgodnie ze struktury Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych na lata (przyj^tym przez Rad^ Ministrow w dniu 22 marca 2011 r.). Celem prowadzonej polityki pahstwa wobec alkoholu jest przede wszystkim przeciwdzialanie oraz ograniczanie szkod powodowanych przez konsumpcj^ alkoholu. Wszelkie dzialania w tym zakresie s^ podejmowane w ramach systemu profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych opartego na trzech, wzajemnie komplementamych programach, realizowanych na poszczegolnych poziomach administracji samorz^dowej oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych. Ponizej przedstawione zostaly najwazniejsze dane dotycz^ce realizacji w 2013 r. zadan wynikaj^cych z ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. Wzrost spozycia napojow alkoholowych W 2013 r. spozycie alkoholu per capita wynioslo 9,67 1, co oznacza wzrost wobec 2012 r. o 0,51 1. Najbardziej wzroslo spozycie wyrobow spirytusowych - bylo wi^ksze o 15% w stosunku do 2012 r. i wynioslo 3,6 1. Spozycie wina wynioslo 5,8 1, natomiast spozycie piwa - 97,7 1. Przy analizie powyzszych danych trzeba miec na uwadze istotne zwi^kszenie produkcji napoj6w wysokoprocentowych po ogloszeniu informacji o zwi?kszeniu akcyzy od alkoholu etylowego. Mialo ono ogromny wplyw na zwi^kszenie ostatecznej wysokosci spozycia napojow alkoholowych wyliczanego na podstawie dostaw na rynek krajowy'. W wyniku dodatkowych okolicznosci wynikaj^cych z planow podwyzszenia podatku akcyzowego zadzialaly inne mechanizmy rynkowe niz tylko reakcja podazy na popyt. Dlatego tez w tym przypadku nalezy obserwowac zmiany wieucosci spozycia w perspektywie lat Wi?cej informacji na temat wielkosci spozycia oraz dost^pnosci alkoholu. ' Dostawy zdefiniowane s^ jako ilosc wytworzonych w kraju wyrobow (dane dotycz^ podmiotow gospodarczych, w ktorych liczba pracuj^cych przekracza 9 osob) pomniejszona o ich eksport i powi?kszona o import, skorygowana o saldo zmian zapasow u producentow (dane dotycz^ podmiotow gospodarczych, w ktorych liczba pracuj^cych przekracza 49 osob). 5 z 83

6 znajduje si? w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Zmniejszenie dost^pnosci i zmiana struktury spozywanego alkoholu. Zwi^kszenie wydatkow oraz niewielki wzrost liczby placowek leczenia uzaleznienia od alkoholu Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej NFZ", wynika, ze w 2013 r. w placowkach leczenia uzaleznienia od alkoholu zarejestrowano osob z roznymi rozpoznaniami, w tym z zaburzeniami b^d^cymi nast^pstwem naduzywania alkoholu przez osoby bliskie. Liczba ta wzrosla w porownaniu z 2012 r. Osoby z rozpoznaniem zaburzeh spowodowanych uzywaniem alkoholu stanowily 72% wszystkich leczonych. Porownanie liczby placowek kontraktuj^cych swiadczenia w zakresie uzaleznienia od alkoholu w latach pokazuje niewielki przyrost liczby placowek, zwlaszcza ambulatoryjnych. Co dziesi^ty powiat nie zapewnia ambulatoryjnych swiadczen w zakresie leczenia uzaleznienia od alkoholu. Wartosc kontraktow zawieranych przez NFZ w zakresie leczenia uzaleznienia od alkoholu wzrosla w porownaniu do 2012 r. o bhsko 14 mln zl i wynosila w 2013 r zl. Blisko 2/3 tych srodkow skierowano do lecznictwa stacjonamego. Ok 7% srodkow, tj zl wydatkowanych na realizacj? gminnych programow profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych przeznaczonych zostaio na dofmansowanie lecznictwa odwykowego w ramach gminnych programow profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych i byla to kwota o ok. 1,7 mln zl wyzsza w porownaniu z 2012 r. 56% samorz^dow gmin nie przekazalo na ten eel zadnych srodkow. Wi?cej informacji na temat szkod zdrowotnych zwi^anych z piciem alkoholu, w tym z uzaleznieniem, znajduje siq w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Ograniczenie szkod zdrowotnych, wynikaj^cych ze spozywania alkoholu. Zmniejszenie liczby placowek pomagaj^cym dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym Istotnym problemem spolecznym szkody zdrowotne i rozwojowe, jakie zachodz^ u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Dzieci te wymagajq. pomocy i troski, ktorych cz^sto nie zaznaj^ w domu rodzinnym. Pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych udzielana jest w prowadzonych i finansowanych przede wszystkim przez jednostki samorz^du terytorialnego miejscach pomocy dla dzieci: specjalistycznych, opiekuhczych oraz podworkowych. Istotn^ tendencj^ zauwazanq. w ci^ ostatnich kilku lat jest zmniejszanie si? liczby placowek tego typu, zwlaszcza dotyczy to placowek specjalistycznych, ktorych liczba w ci^ ostatnich 5 lat zmniejszyla si? o jedn^ czwart^. Ponadto niepokoi fakt, ze w placowkach w duzej mierze finansowanych ze srodkow z oplat za korzystanie z zezwoleh na sprzedaz alkoholu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym stanowi^ jedynie 27%. Wi?cej informacji na ten temat znajduje si? w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Ograniczenie zaburzen zycia rodzinnego, w tym szkod zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 6z83

7 Zmniejszenie liczby interwencji sluzb pomocy spolecznej przy jednoczesnym zwi^kszeniu interwencji policji oraz gminnych komisji rozwi^zywania problemow alkoholowych wobec zjawiska przemocy w rodzinie Po powaznym zmniejszeniu w latach (o ponad 27%) liczby interwencji pohcji w sytuacji przemocy w rodzinie, w 2013 r. nast^il istotny wzrost (o prawie 16%). W 2013 r. w przypadkach podejrzenia przemocy w rodzinie policjanci interweniowali w ramach procedury..niebieskie Karty". W 2013 r. nast^ilo dramatyczne zmniejszenie liczby dzialah podejmowanych przez pracownikow socjalnych w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie. W omawianym okresie pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej wypelnili formularzy "Niebieska Karta - A". Gminne komisje rozwi^ywania problemow alkoholowych kontaktowaly siq z wi^ksz^ liczby zarowno osob doznaj^cych jak i stosuj^cych przemoc w rodzinie, choc ich dzialania wobec tych osob cz^sto ograniczaly si? do motywowania do skorzystania ze specjalistycznej pomocy. Zmniejszyla si? liczba dzialan zwi^anych z powiadomieniem o przemocy takich instytucji jak prokuratura, policja czy s^d. Po raz kolejny odnotowany zostal spadek liczby skazah z art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, zwanego dalej kk (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pozn. zm.). Wi?cej informacji na temat przeciwdzialania przemocy w rodzinie znajduje si? w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Ograniczenie skah zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwi?kszenie skutecznosci pomocy rodzinom. Niewielka liczba gmin realizuj^cych efektywne oddzialywania profilaktyczne Jak wykazujq_ badania naukowe prowadzone w obszarze analizowania skutecznosci roznorodnych dzialan w profilaktyce uniwersalnej (takich jak pogadanki, spektakle, konkursy itp.) nie tylko nie maj^ one potwierdzonej skutecznosci, ale wr?cz stwierdzono brak ich efektywnosci w zakresie ograniczania spozywania substancji psychoaktywnych przez mlodych ludzi. S^ one pomimo to ch?tnie stosowane. Kwota wydatkowana na realizacj? nieefektywnych form profilaktyki jest szesciokrotnie wi?ksza niz kwota wydawana na programy o potwierdzonej skutecznosci. Wi?cej informacji na temat dzialan profilaktycznych znajduje si? w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i mlodziez. Mniejsza liczba wypadkow z udzialem osob nietrzezwych W porownaniu z 2012 r. zmniejszyla si? liczba wypadkdw z udzialem osob nietrzezwych, a takze osob zabitych i rannych. Zmniejszyla si? tez liczba wypadkow spowodowanych przez nietrzezwych kieruj^cych. Ponadto nast^il spadek liczby ujawnionych kieayxcych pojazdami pod wplywem alkoholu (w stanie po uzyciu oraz w stanie nietrzezwosci). Bardzo waznym czynnikiem maj^cym wpl3w na zmniejszenie zjawiska nietrzezwosci na drogach jest sukcesywny wzrost kontroli policyjnych. W 2013 r. przeprowadzono ok. 9 mln badah stanu trzezwosci. Wi?cej informacji na temat nietrzezwosci na drogach znajduje si? w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Ograniczenie przypadkow naruszeh prawa w zwi^ku z alkoholem. 7z83

8 Zwifkszenie liczby grain prowadzq^cych badania na temat problemow alkoholowych na ich terenie Zgodnie z polskim modelem rozwi^zywania problemow alkoholowych wi^kszosc uprawnieh oraz srodkow finansowych wydatkowanych w ramach wykonania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi) znajduje si na poziomie samorz^dow gmin. To samorz^dy gmin decyduj^ o lokalnej polityce alkoholowej, realizowanej w formie gminnych programow profilaktyki i rozwi^ywania problemow alkoholowych. Dlatego wazne jest, by programy byly tworzone w oparciu o najnowsz^ wiedzy naukow^ dotycz^c^ skutecznych form pomocy oraz diagnoz^ problemow alkoholowych wyst^puj^cych w gminie. W 2013 r. znacznie zwi^kszyia si^ liczba gmin realizuj^cych badania lub diagnozq problemow alkoholowych, choc nadal liczba gmin realizuj^cych takie badania jest zdecydowanie zbyt mala (badania byly prowadzone w co jedenastej gminie). W CO drugiej gminie czlonkowie gminnych komisji rozwi^ywania problemow alkoholowych mieli okazj poszerzac swoj% wiedzy na szkoleniach. Wi cej informacji na ten temat znajduje si? w rozdziale - CEL STRATEGICZNY Poprawa jakosci dzialan podejmowanych przez gminy w ramach gminnych programow profilaktyki i rozwi^zywania problem6w alkoholowych oraz ograniczenie wydatkowania srodkow finansowych na zadania niezwi^ane z profilaktyki i rozwiizywaniem problemow alkoholowych Bior%c pod uwag? przytoczone powyzej informacje konieczne jest: 1) zmniejszanie dost^pnosci fizycznej i ekonomicznej alkoholu oraz ograniczenie dzialan majicych na celu zach?canie do picia alkoholu (reklama); 2) zapewnienie osobom pij^cym alkohol szkodliwie i uzaleznionym dost?pnosci do swiadczeh w ambulatoryjnych placowkach leczenia uzaleznienia od alkoholu; 3) zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej specjalistycznym placowkom pomagajicym dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym; 4) wzmocnienie dzialan oraz aktywizacja shizb maj^cych na celu przeciwdzialanie przemocy w rodzinie; 5) rozpowszechnianie i rozwijanie programow profilaktycznych o naukowo sprawdzonej skutecznosci; 6) kontynuacja dzialan maj^cych na celu zmniejszenie problemu nietrzezwosci na drogach; 7) podnoszenie jakosci gminnych programow profilaktyki i rozwi^zywania programow alkoholowych oraz pelnego wydatkowaniu srodkow w tym zakresie w celu zwi^kszenia efektywnosci tych programow. 8z83

9 CEL STRATEGICZNY Ograniczenie szkod zdrowotnych, wynikajqcych ze spozywania alkoholu Ponad 80% doroslych mieszkahcow Rzeczypospolitej Polskiej spozywa alkohol. Postawy abstynenckie s^ cz^stsze wsrod kobiet (25,5%), niz wsrod m^zczyzn (10,9%). Poziom rozpowszechnienia spolecznych i zdrowotnych problemow zwi^anych z uzywaniem alkoholu jest tym wi^kszy, im powszechniej spozywany jest alkohol. Wi^kszosc konsumentow alkoholu spozywa go na poziomie niskiego ryzyka szkod, jednak ponad 11% doroslych Polakow naduzywa alkoholu, tzn. pije go w sposob powoduj^cy szkody zdrowotne i spoleczne. Do grupy tej zalicza si? osoby nieuzaleznione (okreslane jako pij^ce szkodliwie) i uzaleznione od alkoholu. Proba ekstrapolacji wynikow badah epidemiologicznych na populacj? ludnosci Rzeczypospolitej Polskiej w wieku lata daje liczb? ponad 3 mln osob, u ktorych mozna rozpoznac zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania wynikaj^ce ze spozywania alkoholu. W grupie tej ponad 0,6 mln osob to osoby uzaleznione od alkoholu. Problemy alkoholowe dotykaj^ zdecydowanie cz^sciej m?zczyzn (20,4%) niz kobiet (3,5%)^ Grupa osob najwi^cej pij^cych (powyzej % alkoholu rocznie), stanowi^ca 7,3% konsumentow napoj6w alkoholowych, spozywa az 46,1% calego wypijanego alkoholu. Grupa osob maio pij^cych (do 1, % alkoholu rocznie), stanowi^ca 46,9% konsumentow alkoholu, wypija tylko 4,9% calosci spozywanego alkoholu^. Cel cz^stkowy Poszerzenie wiedzy naukowej na temat zaburzen wynikaj^cych z uzywania alkoholu Dzialania podejmowane przez jednostki samorzqdu terytorialnego W 2013 r. w 214 jednostkach samorz^du terytorialnego (9% jednostek, ktore przyslaly ankiet?) byiy prowadzone badania z zakresu profilaktyki i rozwi^ywania problemdw alkoholowych. Najcz^sciej badania byly prowadzone na temat stanu problemow alkoholowych na terenie gminy (107 gmin) oraz problemow alkoholowych mlodziezy szkolnej (97 gmin). Na realizacj? badah wydatkowano w sumie zl. Dzialania podejmowane przez samorz^dy wojewodztw W 2013 r. 5 samorz^dow wojewodzkich przeprowadzilo badania dotycz^ce problematyki alkoholowej. W wojewodztwie lubelskim przeprowadzono Diagnoz^ uzywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i mlodziez w wojewodztwie lubelskim, w wojewodztwie podlaskim - badanie pn.: Profdaktyka i rozw'iqzywanie problemdw alkoholowych na terenie wojewddztwa podlaskiego w 2012 r., w woj. sl^skim - ekspertyz? pn.: Problem uzaleznienia od alkoholu M' wojewodztwie slqskim, w wielkopolskim - badanie pn.: Analiza i obliczenia statystyczne oraz sporzqdzenie pisemnego raportu nt. rozpowszechnienie picia alkoholu i uzym'ania narkotykow oraz zwiqzane z tym problemy spoleczne M'srod mieszkahcom' wojewddztm'a wielkopolskiego, w zachodniopomorskim wykonano autorski monitoring lokalny West Pomerania. 2 Wyniki badania EZOP, Moskalewicz J., Kiejna A., Wojtyniak B. (red.), Kondycja psychiczna mieszkamow PoM/, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ' Badanie wzorow konsumpcji alkoholu w Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowane przez Centrum Badama Opinii Spolecznej na zlecenie PARPA w 2008 r. 9z83

10 Dzialania podejmowane przez urz^dy centralne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego ze srodkow budzetu na nauk? na kwot? zl dofinansowalo przeprowadzenie badah dotycz^cych problemow alkoholowych: 1 projekt realizowany we wspolpracy z zagranic% 6 projektow badawczych realizowanych w Narodowym Centrum Nauki oraz 1 projekt realizowany w ramach programu pn. Inventus Plus. Glowny Inspektorat Sanitarny, zwany dalej GIS", we wspolpracy z partnerami: Inst)1:utem Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki w Lublinie, Instj^tem MedycjTiy Pracy im. Prof. J. Nofera w Lodzi, PARPA oraz Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdzialania Narkomanii, zwanjmi dalej Biurem", kontynuowal realizacj? projektu Profilaktyczny program w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniu od alkoholu, tytoniu i innych srodkow psychoaktywnych, wspolfmansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspolpracy z nowymi pahstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej. Wi?cej informacji na temat projektu znajduje si? w celu cz^stkowym Panstwowa Agencja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w 2013 r. zaangazowana byla w realizacj? 3 projektow badawczych wspolfinansowanych ze srodkow Komisji Europejskiej: 1) ODHIN - ktorego celem jest zbadanie gotowosci lekarzy rodzinnych do podejmowania procedury wczesnej diagnozy i krotkiej interwencji i na tej podstawie wdrozenie dzialah podnosz^cych motywacj? do jej stosowania. Projekt b?dzie trwal do kohca 2014 r.; 2) Alice Rap - PARPA jest koordynatorem jednego z pakietow roboczych Costing Addiction (Koszty uzaleznien), ktorego celem jest ocena kosztow finansowych, spolecznych i zdrowotnych roznego typu uzaleznien: od alkoholu, papierosow, narkotykow oraz hazardu. Projekt b?dzie trwal do 2016 r. Wi?cej na temat projektu znajduje si? w rozdziale CEL STRATEGICZNY Oszacowanie strat ekonomicznych zwi^anych z alkoholem; 3) EWA - European Workplace and Alcohol (EWA) ktorego celem jest wypracowanie skutecznych sposobow wspierania pracownikow i pracodawcow w dzialaniach dotycz^cych rozwi^ywania problemow powodowanych przez alkohol w miejscu pracy. W ramach projektu w ktorym uczestniczylo 20 instytucji z 12 panstw europejskich: Anglii, Szkocji, Irlandii, Belgii, Niemiec, Wloch, Hiszpanii, Grecji, Rumunii, Chorwacji, Finlandii oraz Polski. W Polsce za realizacj? projektu odpowiadaly dwie instytucje: Panstwowa Agencja Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych jako partner wiod^cy i Instytut Medycy Pracy z Lodzi. W ramach projektu dokonano przegl^du istniej^cych rozwi^ah prawnych _oraz istniej^cych praktyk dotycz^cych alkoholu w miejscu pracy. Nast?pnie w kazdym z 12 panstw, we wspolpracy z lokalnymi przedsi?biorstwami lub instytucjami zorganizowano dzialania profilaktyczne dotycz^ce alkoholu obejmuj^ce nie mniej niz 750 osob. Dzialania te byly realizowane w miejscu pracy i byly skierowane zarowno do pracownikow nizszego i wyzszego szczebla. W Polsce projekt reauzowano we wspolpracy z Pahstwowq. Straz^ Pozam^. Wi?cej informacji znajduje si? na stronie intemetowej oraz w celu cz^stkowym Ponadto PARPA realizowala nast?puj^ce badania: 1) ALICJA - Populacyjne badanie rozpowszechnienia FASD w Polsce oraz walidacja roznych metod badan przesiewowych dzieci w wieku 7 9 lat: Celem badania jest okreslenie jak wiele dzieci w wieku 7-9 lat jest dotkni?tych problemami zdrowotnymi b?d^cymi wynikiem dzialania alkoholu na rozwijaj^cy si? plod. Badacze podejmuj^ tez prob? wyboru najbardziej efektywnych metod rozpoznawania takich problemow zdrowotnych 10z83

11 u dzieci po to, by zastosowac wlasciw^ terapi? i obj^c dzieci i ich rodziny fachow^ opiek^. Projekt realizowany jest w 4 powiatach wytypowanych ze wzgl^du na roznorodnosc spozywania alkoholu przez kobiety. S^ to powiaty zywiecki i lezajski oraz Krakow i Kielce. 2) dotycz^ce jakosci leczenia uzaleznienia o alkoholu: a) ocena jakosci realizacji etapow programu szkoleniowego: stazy klinicznych i superwizji klinicznej, b) ocena realizacji zadah pozaleczniczych Wojewodzkich Osrodkow Terapii Uzaleznienia i Wspoluzaleznienia, c) ocena poziomu kontraktowania swiadczeh w zakresie leczenia uzaleznienia od alkoholu, d) kontynuacja badania pilotazowego metody ewaluacji efektow terapii uzaleznienia od alkoholu; 3) Lokalny system przeciwdzialania przemocy w rodzinie w percepcji osob pracujqcych w gi'upach roboczych i zespolach interdyscyplinarnych - w 2013 r. zlecono wykonanie analiz i obliczeh statystycznych oraz napisanie raportu z badah przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2012 r. Badania dotyczyiy m.in. przekonah nt. przemocy, obiektywnej wiedzy z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie, opinii nt. procedury Niebieskie Karty" i rozwi^zah prawnych, kondycji zawodowej, wspolpracy z przewodniczq-cym zespolu interdyscyplinamego i pozostaiymi czlonkami grup roboczych oraz subiektywnej oceny systemu przeciwdzialania przemocy. Cel cz^stkowy Ograniczenie szkod zdrowotnych wynikaj^cych z picia szkodliwego i uzaleznienia od alkoholu, w tym zmniejszenie odsetka konsumentow spozywajqcych alkohol ryzykownie i szkodliwie Szkody zdrowotne spowodowane piciem alkoholu Wedhig Swiatowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje si na trzecim, a w Europie na drugim"* miejscu wsr6d czynnikow ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajow chorob i urazow wi^ze si? z jego spozywaniem. Choroby wyst^puj^ce na tie uzywania alkoholu to przede wszystkim: urazy, zaburzenia umyslowe i psychiczne, zaburzenia zolidkowo-jelitowe, nowotwory, choroby ukladu sercowo-naczyniowego, zaburzenia immunologiczne, choroby ukladu kostno-szkieletowego, dysfiinkcje ukladu rozrodczego i szkody prenatalne. Corocznie z przyczyn bezposrednio i posrednio zwi^zanych z uzywaniem alkoholu umiera w Rzeczj^ospolitej Polskiej kilkanascie tysi?cy osob. 4 Zrodto: -h Swiatowa Organizacja Zdrowia, 11 Z 83

12 "^^1^' ; CG4 ^^"^1583 IS r r r r r r r r r r r r r r r r.» Liczba zgonow z powodu zatruc alkoholem Liczba zgonow z powodu chorob wqtroby Liczba zgonow z powodu zaburzen psychicznych zwiqzanych z uzywaniem alkoholu Rycina 1. Liczba zgonow zwiq^zanych z alkoholem w latach Wedhig danych GUS w 2012 r. w porownaniu z 2011 r.: 1) zmniejszyla si? o 9,5% liczba zgonow z powodu zaburzen psychicznych zwi^zanych z uzywaniem alkoholu (1.583 zgony w 2012 wobec zgonow w 2011 r.), spadek ten dotyczy w wi?kszym stopniu m?zczyzn (10,4%), niz kobiet (3,8%); 2) zwi?kszyia si? o 4% liczba zgonow z powodu chorob w^troby (z w 2011 r. do w 2012 r.), wzrost ten dotyczy w zblizonym stopniu m?zczyzn (wzrost o 3,7% wzgl?dem 2011 r.) jak i kobiet (wzrost o 4,6% wzgl?dem 2011 r.); 3) nast^il nieznaczny spadek (o 0,8%)) ogolnej liczby zgonow z powodu zatrucia alkoholem (z w 2011 r. do w 2012 r.), przy czym spadek ten dotyczy wyl^cznie zgonow m?zczyzn (o 3,4% wzgl?dem 2010 r.) natomiast liczba zgonow kobiet wzrosla o 20% (ze 180w2011 r. do 216 w 2012 r.). Powyzsze wskazniki zgonow s^zwi^zane z wielkosci^ spozycia alkoholu. W 2012 r. nast^il nieznaczny spadek spozycia o 0, % alkoholu na doroslego mieszkanca Rzeczypospolitej Polskiej, co prawdopodobnie mialo wplyw na niewielkie wahania liczby zgonow spowodowanych piciem alkoholu. Profilaktyka problemow alkoholowych dorosiych Rozpoznawanie osob pij^cych alkohol w sposob ryzykowny i szkodliwy jest waznym zadaniem stoj^cym przed personelem medycznym podstawowej opieki zdrowotnej. Prowadzenie wsrod pacjent6w podstawowej opieki zdrowotnej badan przesiewowych i udzielanie porad osobom z grupy podwyzszonego ryzyka, maj^cych na celu sklonienie ich do ograniczenia picia alkoholu do poziomu uwazanego za bardziej bezpieczny dla zdrowia, jest bardzo efektywnyrn sposobem ograniczania szkod zdrowotnych, spowodowanych spozywaniem alkoholu. Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowala proste w uzyciu narz?dzie przesiewowe dla personelu podstawowej opieki zdrowotnej, tj. test AUDIT {Test Rozpoznawania Zaburzen Zwiqzanych z Piciem Alkoholu, ang. Alcohol Use Disorders Identification Test) oraz zalecenia do przeprowadzania interwencji wobec pacjentow pij^cych 12z83

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku * opracowane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r.

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS - 44060-2 (2)/06 Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego PRIORYTET 2. DOSTOSOWYWANIE KWALIFIKACJI KADR DO ZMIENIAJA.CYCH SIE. POTRZEB RYNKU PRACY Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Cel operacyjny 2.1. Zadanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2007 2013

I. Podstawy prawne wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2007 2013 I. Podstawy prawne wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2007 2013 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r., Nr 142,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM DIAGNOZA STANU ZASTANEGO W DZIEDZINIE POLITYKI, POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ BILANS OTWARCIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia 69.000 zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ Załącznik do Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ I. Wprowadzenie I PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo