Cel I. Zmniejszanie rozmiarow uszkodzen zdrowia spowodowanych naduzywaniem i uzaleznieniem od alkoholu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cel I. Zmniejszanie rozmiarow uszkodzen zdrowia spowodowanych naduzywaniem i uzaleznieniem od alkoholu."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji uchwaty NR XXXII/635/12 Rady Miejskiej w dlodzi z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyj^cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych na rok 2012 oraz Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok Cel I. Zmniejszanie rozmiarow uszkodzen zdrowia spowodowanych naduzywaniem i uzaleznieniem od alkoholu. - Uzaleznienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, ktore diagnozuje si$ na podstawie Mie_dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorob i Problemow Zdrowotnych ICD X. Naduzywanie alkoholu nawet bez stwierdzonych cech uzaleznienia powoduje podobne skutki zdrowotne i spoleczne. Alkohol jest na trzecim iniejs.cu \vsrod czynnikow ryzyka utraty z^'cwia oraz. przeri\yo?.esnego] -sgonu, zar1- po paleniu papierosow i nadcisnieniu t^tniczym. Moze bye przyczyna_ okolo 60-ciu roznego rodzaju schorzen i urazow. Poza tym, ze jest substancja_silnie uzalezniaja_ca_. Podstawowa_ metoda^ leczenia osoby uzaleznionej lub osoby szkodliwie pija_cej jest psychoterapia indywidualna i grupowa. Zaj^cia terapii indywidualnej sa_ oddzialywaniem na pacjenta w zakresie rozpoznawania i trenowania umiejejnosci radzenia sobie z osobistymi problemami. Shiza^ temu m.in. opracowane do realizacji Osobiste Plany Terapii. Natomiast zaj^cia grupowe pozwalaja_ przede wszystkirn uzyskac informacj^, jak postrzegane sa_ zachowania pacjenta przez inne osoby. Psychoterapia moze bye w indywidualnych przypadkach wspierana farmakologicznie dla wzmocnienia oddzialywan psychologicznych. Zalecane jest takze obok uczestnictwa w profesjonalnej psycho terapii, systematyczne korzystanie ze spotkah grup Anonimowych Alkoholikow, ktore sq. sposobem na utrzymanie trzezwosci. Alkohol me tylko przynosi szkod$ pijacemu, ale tez wszystkirn w jego srodowisku. Osoba pija_ca w sposob destrukcyjny dostarcza wszystkirn czlonkom rodziny problemow zyciowych, fmansowych i emocjonalnych. Funkcjonowanie w ci^glym poczuciu zagrozenia, l^ku, powoduje zmiany osobowosci, tzw. syndrom osoby wspoluzaleznionej., wymagaja_ce specjalistycznej pomocy. KOORDYNATOR: Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta iodzi Zaplanowana wj'sokosc srodkow fmansowych ,00zl. Zadania z zakresu I Celu realizowane byly przez: 6 miejskich samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej, 2 sarnodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej podlegle Urz^dowi Marszaikowskiemu, 1 niepubliczny zaklad opieki zdrowotnej, 21 organizacji pozarzajdowych oraz 2 organizacje koscielne. Oferta pomocoava realizatorow byia skierowana zarowno do osob z problemem alkoholowym, jak rowniez do ich rodzin. Wsrod prowadzonych dzialan byly rn.in.: psychoterapia indywidualna i grupowa, zaje_cia terapii rodzinnej, zabezpieczenie trzezwienia w warunkach kontrolowanych, hospitalizacja krotkoterminowa, poradnictwo i konsultacje specjalistyczne, grupy wsparcia, wczesna interwencja, grupy samopomocowe.

2 Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bt. Rafala Chylinskiego* obok using w zakresie hospitalizacji krotkoterminowej udzielalo swiadczeh zdrowotnych na rzecz osob z problemern alkoholowym, ich rodzin oraz osob doswiadczajacych przemocy domowej. Byty to m.in.: diagnoza psychologiczna, terapia indywidualna i grupowa, poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne, wczesna interwencja. Osrodek prowadzil takze dzialania resocjalizacyjno ~ opiekuncze w ramach hostelu dla osob bezdomnych chcacych podjac leczenie odwykowe. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl Tab. Wykaz dzialan zrealizowanych przez Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Lodzi im. bt. R. Chylinskiego. Rodzaj dzialan Terapia osob uzaleznionych od alkoholu: 1. porada diagnostyczna 2. hospitalizacja krotkoterminowa 3. ambulatoryjne. leczenie zespolow abstynencyjnych. Terapia osob szkodliwie pija_cych: 1. porada diagnostyczna 2. hospitalizacja krotkoterminowa. Terapia czfonkow rodzin osob z problemern alkoholowym - diagnoza psychologiczna. Terapia osob doswiadczajacych przemocy vv rodzinie oraz sprawcow przeraocy - sesja psychoterapii grupowej. Poradnictwo specjalistyczne dla osob z problemern alkoholowym, ich rodzin oraz os6b doswiadczajacych przemocy w rodzinie: 1. porada pravvna 2. porada socjalna. Dzialania resocjalizacyjno-opiekuncze wobec osob uzaleznionych - zabezpieczenie trzezwienia w warunkach kontrolowanych. Profilaktyczna dziatelnosc informacyjno edukacyjna. Wczesna interwencja poprzez tzw. krotka_ interwencjej. Liczba p rzep ro\va dzo ny ch dzialan porad hosp. 5S6 hosp. 500 porad hosp. 13 diagnoz 94 g porad 2 14 porad osobodni 175g. planowana (zl) ,00 200, , , , , , , , , , , , , ,00 wydatkowana (zo ,00 200, , , , , , ,00 14, , , , , ,00 Liczba osob S Realizacja projektu,,audit" wykonywanie wsrod pacjentow POZ testow przesiewowych sluzqcych rozpoznawaniuproblemow alkoholowych orazprowadzenie krotkich interwencji. Naduzywanie alkoholu jest zarowno przyczyna^ wielu chorob somatycznych jak i braku efektow leczenia. Zalozeniem projektu jest wychwycenie przypadkow, w ktorych alkohol jest podlozem choroby lub braku poprawy stanu zdrowia, pomirno zastosowanego leczenia. Projekt byi realizowany przez miejskie zaklady opieki zdrowotnej. Testy przesiewovve zostaly przeprowadzone wsrod pacjentow POZ, u ktorych przebieg choroby budzil watpliwosci lekarza. W przypadku porwierdzenia si^ przypuszczen, lekarz przeprowadzal z pacjentem rozmow? nt. wplywu alkoholu na jego Stan zdrowia, motywowai do zrniany stylu zycia poprzez tzw. krotka_ interwencj?. Koszt przeprowadzenia 1 testu 15 zl, test + krotka interwencja 25 zl. Koordynatorem projektu bylo Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bl. Rafala Chylinskiego., ktore w roku 2012 przeprowadzilo rowniez szkolenia kolejnych 11 wykonawcow testow przesiewowych. Koszt koordynacji i szkolen wyniosl 7 800,00 zl

3 Tab. Miejskie ZOZ realizujace projekt,,audit" Liczba Nazwa jednostki wykonanych testow oraz koordynacja MP Lecznicza 445 testow, 89 testow z krotk% interwencja^ ZOZ Lodz-Baluty 9 10 testow, 91 testow z krotka_ interwencjg. MP Chojny testow, 40 testow z krotka_ intervvencjq ZOZ Lodz-Polesie 55 testow, 267 testow z krotk^ interwencja. *zwrot275zlw2013r. ** zwrot555 zlw2013r. planowana (7.1) 9 000, , , ,00 wydatkowana ( , ,00* 29500,00** 7 500,00 Liczba osob Lacznie wykonano testow, oraz 487 testow z krotka_ interwencja_. Liczba osob obje_tych dzialam'em wyniosla osob. Narealizacjeprojektuw 2012 r. wydatkowano ,00 zl. Podmioty lecznicze ~ zakup using Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ~ ,00 zl. Uslugi zdrowotne z zakresu terapii osob uzaleznionycli od alkoholu, czlonkow ich rodzin oraz osob dotkniejych przemocy domowa^ a takze zajecia korekcyjno - edukac)'jne dla sprawcow przemocy w rodzinie realizowaly tez podmioty lecznicze wylonione w drodze konkursu ofert: Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Lodzi ul. Aleksandrowska 159, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Wojewodzki Osrodek Leczenia Uzaleznien w Lodzi ul. Pomorska 54, Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu ul. Parze_czewska 35, NZOZ przy Fundacji,:Uwolnienie" Lodz ul. Inowroclawska 5a. Lacznie przeprowadzono godziny zaje_c terapeutycznych. Uczestniczyly w nich osoby. Wartosc wykonanych uslug zdrowotnych wyniosla ,89 zl; z czego ze srodkow finansowych w 2012 r. pokryto kwot$ ,00 zl. Pozostala_ wysokosc naleznosci wkwocie22.769,89 zlzaplacono ze srodkow finansowych narealizacje_programu w 2013 r. Tab. Dzialania realizowane przez podmioty lecznicze Liczba Rodzaj dzialari zrealizowanych godzin/badari Terapia osob uzaleznionych od alkoholu - sesje 873 g. psychoterapii grupowej oraz porady diagnostyczne i terapeutyczne. Terapia czlonkow rodzin osob z problemem 196g. alkoholowym «sesje psychoterapii grupowej. Terapia osob doswiadczajacych przemocy 83 g. domowej oraz zajecia dla sprawcow przemocy - sesje grupowe oraz indywidualne. planowana (zo , , ,00 wydatkowana (zf) ,00* i 8 140,00** 3 190,00 *** Liczba osob objgtych dziafaniami * Faktury na kwot? ,89 z-t zaptacone w 2013 r. ** Faktura na kwot? zl zaplacona w 2013 r. ***Faktury na kwote_ zl zaplacone w 2013 r. Ponadto w 2012 r. zaplacona zostala faktura w wysokosci zl za uslugi zrealizowane w2011 r.

4 Organizacje pozarzqdowe ~ dotacje w ramach otwartego konkursu ofert. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Terapia osob uzaleznionych od alkoholu. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Celem zdecydowanej wie_kszosci programow terapeutycznych dla osob uzaleznionych jest nauczenie pacjenta zycia w abstynencji (programy wysokoprogowe). Biora_c pod uwag fakt, ze uzaleznienie jest chorobq. chroniczna_, najlepsza^ dla pacjenta bylaby calkowita abstynencja. Problemem jednak jest to, ze w chwili rozpocze_cia leczenia wie_kszosc pacjentow nie akceptuje celu jakirn jest calkowite zaniechanie spozywania alkoholu. Dla pacjentow nie radza_cych sobie z utrzymaniem abstynencji, majaeych male zasoby osobiste i spoleczne prowadzone sa_ programy niskoprogowe. Ich celem jest ograniczenie spozycia alkoholu i redukcja szkod zdrowotnych. Doswiadczenie specjalistow pokazuje, ze cze_sc tych pacjentow wybierapojakims czasiepelna_abstynencje_. -. ' Zaj^cia terapeutyczne prowadzi-to 6 organizacji pozarza_dowych: Bahickie Stowarzyszenie Abstynentow,,Rodzina", Fundacja,,R6wne Szanse", Fundacja,,Uwolnienie", Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii: Stowarzyszenie Rodzin z Problemem Alkoholowym,3T?cza", Stowarzyszenie Wspierania Rodziny,,Bakcyr. W terapii uczestniczylo 890 osob. Wydatkowano ,00 zl Terapia osob szkodliwie pij^cych. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Picie szkodliwe okreslane jest jako wzorzec picia, ktory powoduje szkody zdrowotne, fizyczne lub psychiczne. Zas picie ryzykowne to wzorzec, ktory doprowadzi do wystapienia szkod zdrowotnych, jezeli istnieja_ce nawyki picia zostana_ utrzymane. Oba te wzorce bez dokonania zmian w stylu picia moga_ prowadzic do uzaleznienia. Stad zalozeniem programow terapeutycznych dla osob pijacych szkodliwie i ryzykownie jest uswiadomienie pacjentom konsekwencji wynikajacych z naduzywania alkoholu oraz koniecznosci dokonania zmian. Uzyskaniu efektow sluzy zmniejszenie cz^stotliwosci i ilosci spozywania alkoholu oraz unikanie i eliminowanie sytuacji ryzykownych. Zaj^cia terapeutyczne dla tej grupy odbiorcow prowadzilo 5 organizacji pozarza^dowych: Fundacja,5Praesterno" - Osrodek w Lodzi, Fundacja,,R6wne Szanse", Fundacja,,Uwolnienie"3 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Towarzystwo Rodzin i Przyjaciol Dzieci Uzaleznionych,,Powrot z U". Uczestniczylo wnich 347 osob. Na realizacje_ dzialania wydatkowano , 00 zl. Terapia czlonkow rodzin osob z problemem alkoholowym. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Terapia dla osob wspoluzaleznionych skierowana jest do czlonkow rodzin osob naduzywajapych alkohol, zarowno tych ktorzy podj^li leczenie, jak i tych, ktore nie uznaja^ potrzeby leczenia. Polega na rozpoznaniu natury wlasnych problemow zwiazanych z alkoholizmem bliskiej osoby oraz na zdobyciu wiedzy o uzaleznieniu i wspohizaleznieniu. Uczy konstruktywnych zachowan i postaw wobec osoby pija_cej i siebie samego. Zaje_cia terapeutyczne, prowadzilo 9 organizacji pozarzadowych, byly to: Baluckie Stowarzyszenie Abstynentow,,Rodzina"; Fundacja,,Praesterno" - Osrodek w JLodzi, Fundacja,,R6wne Szanse", Fundacja,,Uwolnienie", Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii,

5 Stowarzyszenie Rodzin z Problemem Alkoholowym JSTecza;'s Stowarzyszenie Wspierania Dziei Ewangelizacji,,AGAPE", Stowarzyszenie Wspierania Rodziny,,Bakcyl", Towarzystwo Rodzin i Przyjaciol Dzieci Uzaleznionych,,Powrot z U". Z tej formy pomocy skorzystaly 617 osoby. Wydatkowano zl. Terapia osob doswiadczaj^cych przemocy w rodzinie oraz sprawcow przemocy Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ,00 zl. 2/3 osob naduzywaja_cych alkohol jest sprawcami przemocy domowej. Roznorodnych jej form doswiadczaj\y czlonkowle rodziny. Przemoc stanowi ogromnie niszcza_ca_ sil? zwiaszcza stosowana przez osobe_ bliska_. Pod jej wpiywem ofiara zaczyna wierzyc, ze jakiekolwiek proby zmiany sytuacji skazane sq. na niepowodzenie. Dochodzi do tego poczucie wstydu, lejc, poczucie winy. Celem terapii osob doswiadczaja_cych przemocy jest zmiana postrzegania siebie oraz sytuacji, wiara w mozliwa^ zmiane_, a przede wszystkim wola do przeciwstawienia si jej stosowaniu. Swiadczona pomoc obejmowaia wsparcie emocjonalne, psychologiczne, wyposazenie w wiedz^ i podstawowe umiej^tnosci skutecznej obrony oraz korzystania z przysluguja_cych praw. Tej formy pomocy udzielalo 8 organizacji pozarzajdowych: Fundacja JSPraesterno:5 Osrodek w Lodzi, Fundacja,,R6v,'ne Szanse"; Fundacja J5Uwolnienie"5 Stowarzyszenie,,Edukacja i Wychowanie", Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Stowarzyszenie Wspierania Rodziny ;,Bakcyl"., Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie 5)Centrum Pomocy Niematerialnej". Skorzystaio z niej 714 osob. Wydatkowano ,00 zl. Dzialania wspieraj^ce dla osob z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osob doswiadczaj^cych przemocy w rodzinie i sprawcow przemocy. Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ~ :00 zl. Dziaiania wspierajace to m.in. grupy wsparcia, grupy samopomocowe, zaj^cia motyvsoij^ce do podje_cia leczenia., informowanie o mozliwosciach uzyskania pomocy, a takze inne zwia_zane z organizacja_ czasu wolnego lub imprez okolicznosciowych. Prowadzilo je 16 organizacji pozarza_dowych: Baluckie Stowarzyszenie Abstynentow,,Rodzina"5 Fundacja,,Praesterno" - Osrodek w Lodzi, Fundacja,,R6wne Szanse", Fundacja,,Uwolnienie", Liga Kobiet Polskich Lodzki Oddzial Wojewodzki, Oratorium im. Sw. Jana Bosko, L6dz; Stowarzyszenie Abstynentow j^oczewka", Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Stowarzyszenie Przeciwdzialania Patologiorn Klub,,Pod \Yielbla_dem", Stowarzyszenie Rodzin z Problemem Alkoholowym,3T cza"., Stowarzyszenie Wspierania Rodziny ^Bakcyl", Stowarzyszenie Samopomocowe,,Abakus". Z tej formy pomocy skorzystalo osob. Wydatkowano ;00 zl. Poradnictwo specjalistyczne dla osob z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osob doswiadczaj^cych przemocy w rodzinie. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl Poradnictwo specjalistyczne umozhwilo skorzystanie z fachowych porad rodzinnych, psychologicznych, prawnych i socjalnych. Ta forma pomocy miala na celu popraw^ sytuacji zyciowej osob ba_dz rodzin obj^tych wsparciem oraz udzielenie pomocy w stworzeniu optymalnych warunkow w pokonywaniu biezapych problemow rodziny.

6 Dziatanie realizowalo 7 organizacji pozarza_dowych: Caritas Archidiecezji Lodzkiej, Fundacja,,Praesterno" - Osrodek w odzi, Fundacja,,R6wne Szanse" Fundacja Pomocy Rodzinie,:OPOKA", Fundacja Wspierania Rozwoju Pelnego Zdrowia, Stowarzyszenie Mediatorow,,Pactus". Pomocy objej;o 871 osob. Na powyzsze dzialanie wydatkowano ,00 zt. Specjalistyczne dzialania konsultacyjno - interwencyjne dla osob z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osob doswiadczaj^cych przemocy w rodzinie. Zaplanowana wysokosc srodkow fmanso\vych ,00 zt. Punkty konsultacyjno - interwencyjne pemia_ istotna^ rol w lokalnym systemie pomocy, bowiem posiadaja_ szerokaj interdyscyplinarna^ oferte_ w zakresie pomocy psychologicznej, psychiatry cznej, prawnej, socjalnej. W sytuacjach kr}'zysowych podejmuja^ stosowne dziatania interwencyjne. Zadaniem osob dyzuruja^cych w Punktach jest nie t>'lko pomoc osobie zgiaszajapej si^; ale takze zdiagnozowanie problemow calej rodziny oraz przedstawienie oferty pomocy dla poszczegolnych jej czlonkow. W ramach specjalistycznych dziaian konsultacyjnych osoby doswiadczaja_ce przemocy iizycznej mogly rowniez wj'konac obdukcj? lekarska^. Dziatania w tym zakresie prowadzily 4 organizacje pozarzadowe: Fundacja,,Praesterno" Osrodek w Lodzi, Liga Kobiet Polskich - Lodzki Oddzial Wojewodzki, Stowarzyszenie Wspierania Rodziny,}Bakcyl"3 Tereno\vy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Udzielono pomocy osobom. Wydatkowano ,00 zl. * Wczesna Intenvencja. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych 5 000,00 zl Dziaianie skierowane do osob pija_cych szkodliwie, zagrozoaych uzaleznieniem od alkoholu. Celem wczesnej interwencji jest uswiadomienie zagrozen i konsekwencji oraz motywowanie osoby do zmiany stylu picia. Fundacja,,Uwolnienie" obj^la tym dzialaniem osob. Na realizacje dzialania wydatkowano 5 000,00 zt. Organizacje pozarzqdowe - iakup using. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. W trybie zakupu uslug Pro51aktyczno Rozwojowy Osrodek Mlodziezy i Dzieci kontynuowal realizacje innowacyjnego projektu dot. dziaian interwencyjno terapeutycznych pn.,,redukcja problemow zdrowotnych i spolecznych w rodzinach z problemem alkoholowym". Program byl skierowany do mlodziezy naduzywaja^cej alkoholu i ich rodzicow, przez co angazowal w prac^ terapeutyczna_ cai% rodzine_. Mtodziez do udziaiu w programie kierowali pedagodzy szkolni, kuratorzy rodzinni oraz kuratorzy dla nieletnich. W projekcie udziat wzie_ly 33 rodziny (69 osob). Realizacja programu zostala dofinansowana w wysokosci zl. Cel II. Ograniczanie zaburzen zycia rodzlnnego i spolecznego wj^volanych naduzywaniem alkoholu, przemocy i innymi czynnikami niszcz^cymi zycie rodzinne 1 spoleczne. Zaburzenia zycia rodzinnego wynikaja_ce z choroby alkoholowej chociazby jednego czlonka rodziny sa^ przyczyna_ cierpienia doroslych, a przede wszystkim dzieci. To one szczegolnie narazone sa_ na konsekwencje zycia w rodzinie dysfunkcyjnej. Obok braku poczucia

7 bezpieczenstwa, nie maja^ zapewnionych podstawowych warunkow dla wlasnego rozwoju oraz doswiadczaja_ wielu traumatycznych przezyc, ktore cze_sto skutkuj^ problemami emocjonalnymi i psychicznymi w zyciu doroslym. Problem alkoholowy w rodzinie jest najcz^sciej przyczyna_ niskiego statusu materialnego i niewydolnosci wychowawczej rodziny. Udzielaja_c wsparcia nalezy uwzgl^dnic caly system rodzinny. Swiadczona pomoc powinna obejmowac wszystkich jej czlonkow w roznych aspektach lunkcjonowania. Sta_d w ramach Celu II prowadzone dziaiania wspieraja^ce to m.in. dozywianie dzieci w szkolach, swietlicach srodowiskowych i socjoterapeutycznych, refundacja zakupu lekow, programy reintegracji spolecznej i zawodowej. KOORDYNATOR: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi Zaplanowana wysokosc srodkow fmanso\vych ,00 zl. Realizatorami Celu II byio: 13 organizacji pozarza_dow}'ch i koscielnych oraz I, II, III Wydzial Pracy Srodowiskowej Miejskiego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Lodzi. Prowadzone byly nast^puja^ce dziaiania: Organizewanie i prowadzenie placowek wsparcia dziennego oraz specjalistycznych placowek wsparcia dziennego dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym. Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ,00 zl. Dzieci i mlodziez ucz^szczary do 12 swietlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez 7 organizacji pozarza_dowych i koscielnych. W placowkacli tych obok pracy opiekunczo wychowawczej polegaja^cej na pomocy w nauce i wspojpracy z rodzicarni, udzielana byla takze pomoc specjalistyczna dziecku i rodzinie. Jej podstaw? stanowila opracowana diagnoza psychologiczno pedagogiczna. W swietlicach dzieci i mlodziez otrzymywaly rowniez posilek oraz pomoc materialnq. w formie doposazenia w artykuty szkolne, odziez i inne przedmioty osobistego uzytku. La_cznie obj^tych opieka_ bylo 672 dzieci i mlodziezy. Wydatkowano ;00 zl. Tab. Swietlice prowadzone przez organizacje pozarzajiowe i koscielne. Nazrvva podmiotu Stowarzyszenie Malych Dzieci Mi^dzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy,,Srysz Serce" Caritas Archi'diecezji Lodzkiej ZG. SS. Urszulanek Serca Jezusa Konaja^cego Swietlica Specjalistyczna Swietlica,,Malych Dzieci" przy ul. Kopciiiskiego 1 /3. Socjoterapeutyczny Klub Srodowiskowy,,KAZIK" przy ul. Wspolnej 6. 3 Specjalist>'czne Swietlice Srodowiskowe przy: ul. Piotrkowskiej 85, ul. Gdariskiej 111, ul. Czarnieckiego 4. Ognisko Wychowawcze typu specjalistycznego przy ul. Obywatelskiej 60. planowana (zl) , , , , , ,00 wydatkowana (zt) , , , , , ,00 Liczba osob

8 Nazwa podmiotu TPD Zarza_d Oddzialu Dzielnicowego Lodz- Polesie Stowarzyszenie E wange 1 i zacyjno -Charytatywne MOCNI W DUCHU Pracownia Alternatywnego Wychowania Swietlica Ognisko Opiekuriczo- Wychowavvcze przy; ul. Ogrodowej 28, uh Gdariskiej 150, ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich 52/54, ul. Ksi^zy Mlyn 1. Specjalistyczna Placowka Wsparcia Dziennego Amelisko" ul. Slenklewicza 60 Socjoterapeutyczna Swietlica Srodowiskowa przy ul. Wolczariskiej 225. piano wan a (z*) , , , , ,00 48,00 wydatkowana ( , , , , ,00 48,00 Liczba osob Przy Wydzialach Pracy Srodowiskowej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi funkcjonuj3,4 swietlice srodowiskowe. Podopiecznymi sa^ dzieci z rodzin wieloproblemowych niewydolnych- wychowawczo i finansowo, w wi^kszosci z' rozpoznanym problemem alkoholowym lub pozostaja_ce pod opieka_ kuratora sa_dowego. Ze wsparcia w rarnach przedmiotowego dzialania skorzystafo 167 dzieci. Zapewniono im pomoc w nauce, zaj^cia specjalistyczne (oddzialywania terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne, indywidualne programy korekcyjne), rozwqj zainteresowan, a takze posilek. Na funkcjonowanie placowek wydatkowano ,59 zl. Tab. Placowki funkcjonujape przy Wydziaiach Pracy Srodowiskowej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi. Nazwa podmiotu I Wydzial Pracy Srodowiskowej w MOPS (Baluty) II Wydziat Pracy Srodowiskowej w MOPS (Widzew) III Wydzial Pracy Srodowiskowej w MOPS (Gorna) Swietlica Swietlica Srodowiskowa przy ul, Tybury 1 6. Swietlice Srodowiskowe przy: ul. Smetany 4, ul. Cwiklinskiej 5 a. Swietlica Srodowiskowa, przy ul. Senatorskiej 4. Organizowanie i prowadzenie bankdw zywnosci. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. planowana ( ,00 wydatkowana ( ,59 Liczba osob Fundacja,,Bank Zywnosci" im. Marka Edelmana, prz}^ al. Piisudskiego 150/152, pozyskiwaia nieodplatnie zywnosc od firm 2 sektora prywatnego i rowniez nieodplatnie przekazywala ja_ organizacjom pozarzajdowym i instytucjom zajmujacym si? niesieniem pomocy osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom. W 2012 roku Fundacja za posrednictwem 123 podmiotowpozyskala ,010 kg zywnosci. Z pomocy w tej formie skorzystalo osob. Wydatkowano kwote_ ,00 zl

9 Prowadzenie jadiodajnl, kuchni spolecznych dla osob z problemera alkoholowym i czlonkow ich rodzin (doroslych i dzieci). Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. 4 organizacje pozarzadowe i koscielne prowadziiy 7 jadlodajni, w ktorych w dni powszednie wydawane byly gorace posilki, a na dni wolne od pracy podopieczni otrzymywali paczki zywnosciowe. Wydanych zostalo posilkow 801 osobom. Tab. Placowki prowadza_ce jadiodajnie i kuchnie spoleczne. Nazwa podmiotu Konwent Bonifratrow w i,odzi (Gorna) Centrum Sluzby Rodzinie (Gorna) Caritas Archidiecezji Lodzkiej (Baluty) ' - ' - (Widzew) Liczba wydanych posiikow planovvana ( , , , ,00 wydatkowana (21) , , , ,00 Liczba osob Zarzaji Okr^gowy Polskiego Komitetu Pomocy Spotecznej w Lodzi (Bahity) (G6rna) (Widzew) , , , , , , Pomoc w formie posilkow swiadczyl takze Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi poprzez Wydziaty Pracy Srodowiskowej. Zaplanowana wysokos6 srodkow fmansowych ,00 zl Dozywianiem obj^te byly dzieci z rodzin dotkniejych problemem alkoholowym. Wydano posilkow dla 332 dzieci. Wydatkowano ,50 zl. Organizowanie i prowadzenie hostell dla osob z problemem alkoholowym. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Hostel prowadzony jest przez Stowarzyszenie Samopomocowe :5ABAKUS", w Lodzi przy ul. Prochnika 5, II p. Zapewnia on calodobowe schronienie osobom z problemem alkoholowym nie moga_cym wrocic do rodzin, po opuszczeniu zakladu karnego lub stacjonarnego osrodka odwykowego. Mieszkancom hostelu udzielana byla pomoc socjalna i prawna. Mogli oni takze skorzystac z porad pierwszego kontaktu oraz indywidualnych programow v.'ychodzenia z bezdomnosci. Dzialaniem obj^tych bylo 40 m^zczyzn. Wydatkowano kwot ,00 zl. Refundacja kosztow zakupu lekow, srodkow opatrunkowych i testow do wykryvvania srodkow psychoaktywnych (dla doroslych i dzieci). Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Wielokierunkowe wspieranie rodzin dotlcni^tych problemem alkoholowym, to takze pomoc w rozwiazywaniu problemow zdrowotnych ich czlonkow. Podopieczni Miejskiego Osrodka

10 Pomocy Spolecznej w Lodzi, osoby i rodziny o bardzo niskim statusie materialnym korzystaiy rowniez z tej formy pomocy. Refundacji podlegaly leki uj^te w receptariuszu sporzadzonym przez Lekarza Miasta. Wspolrealizatorem dzialania byly apteki znajdujq.ce sie na terenie Miasta Lodzi. Na refundacj? kosztow zakupu recept lekarskich, zostaly wypiacone 1363 zasilki. Z tej formy pomocy skorzystalo osob. Wydatkowano ,11 il. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji spotecznej dla osob uzaleznionych od alkoholu. Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ,00 zl. Centrum Integracji Spolecznej prowadzone jest przez Fundacje_,.Uwolnienie"; z siedziba^ w Lodzi przy ul. Inowroclawskiej 5a. Glovvnym jego zadaniem jest aktywizacja zawodowa i reintegracja spoleczna m.in. osob z problemem alkoholowym, ktore ukonczyly terapie^ odwykowq.. Programem zostalo objejych 41 osob. Uczestnicy zaje_c oprocz nabywania nowych umieje_tnosci zawodowych uczyli si?: planowania zycia i zaspokajania potrzeb finansowych wlasnym staraniem, racj onalnego gospodarowania posiadanymi srodkami finansowymi oraz ksztalcili umieje^tnosci, zachowania i postawy pozwalajajse na powrot do pelnienia rol spolecznych, niepodlegaja_cych wykluczeniu spolecznemu. Na realizacje_ zadania Vv^ydano ,00 zl. Cel III. Zapobieganie spozywaniu alkoholu ze szczegolnym uwzgl^dnieniem dzieci i mlodziezy. Picie alkoholu przez mlodych ludzi jest najcz^stszym zachowaniem ryzykownyrn kontakt z alkoholem ma za soba_ ponad 80% badanej mlodziezy. Alkohol jako najcze_sciej spozywana substancja psychoaktywna otwiera droge_ do podejmowania innych zachowan ryzykownych. Ostatnie badania wskazuja^ ze w Lodzi wskazniki dotycza_ce uzywania substancji psychoaktywnych przez mlodziez utrzymuj^ si na podobnym poziomie, a niektore z nich znacznie spadly. Nie oznacza to jednak, ze powirmismy zaprzestac intensy\vnych dzialan profilaktycznych. Zapobieganie bowiem jest najlepsza^ metoda_ kontroli zachowan ryzykownych. Roznorodne formy oddzialywan profilaktycznych niaja_ sluzyc zmniejszeniu lub eliminowaniu czynnikow ryzyka sprzyjaja_cych ich powstawaniu. Jest wiele przyczyn dla ktorych mlodzi ludzie si^gajq. po alkohol, m. in. problemy emocjonalne, nacisk rowiesnikow, brak pomyslu na spe_dzanie czasu wolnego, ch^c poprawlenia sobie nastroju czy nie radzenie sobie z problemami. Maja_c te_ wiedz mozeniy podja^c adekwatne dzialania aby uchronic mlodego czlowieka przez szukaniem rozwia_zan w piciu alkoholu. Roznorodnosc form prowadzonych zaj^c stanowi element zach^caja_cy mlodych ludzi do uczestnictwa w nich. Dotyczy to zarowno dzieci i mlodziezy, ktore nie mialy kontaktu z alkoholem, jak i tych okreslanych jako grupa zwiejcszonego ryzyka. W ofercie skierowanej do dzieci i mlodziezy byly rn.in.: programy profilaktyczne w formie wykladow, konferencji, debat i warsztatow, zaj^cia dodatkowe rozwijaja^ce zdolnosci i zainteresowania, zajqcia i imprezy promuja_ce zdrowy styl zycia, wyjazdy narajdy i biwaki. Dzialania profllaktyczne i edukacyjne prowadziiy: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bl. R, Chylinskiego, Straz Miejska w Lodzi, 58 organizacji pozarzq-dowych i koscielnych, kluby sportowe, Miejska Biblioteka Publiczna Lodz - Srodmiescie oraz szkoty i placowki oswiatowe. 10

11 KOOKDYNATOR: Wydzial Edukacji w Departamencie. Spraw Spolecznych Urz$du Miasta -LodzJ Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Wspieranle dodatkowych form sp^dzania czasuavoinego-zaj^cia dodatkowe dla dzieci i mlodzlezy. Zaplanowana wysokosc srodkow frnansowych ,00 zl. Zaje^cia dodatkowe dla dzieci i mlodziezy prowadzilo 29 organizacji pozarzajdowych i koscielnych: TPD Lodz Baluty, Caritas Archidiecezji Lodzkiej, TPD Lodz Gorna, Oratorium sw. Dominika de Savio, Mi^dzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy SLYSZ^ SERGE, UKS RATAJCZYK, TPD Lodz Polesie, Fundacja ROWNE SZANSE, Fundacja PRAESTERNO, Fundacja Prospoleczna PODUCHA, Fundacja Czlowiek i Srodowisko, TPD OddziaJ Regionalny, TPD Lodz Widzew, Fundacja Przeciwdziaiania Uzaleznieniora DOMINIK, Fundacja Pomocy Solidarnosci, ZHP Chora_giew Lodzka, TPD Lodz Srodmiescie, OCHRONKA BALUCKA,, Pracownia. - Alternatywnego Wychowania, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsajdnych Polakow, ZHP Lodz Srodmiescie, ZHP Lodz Baluty, Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Spolecznej: Stowarzyszenie ZACHODNIA, Stowarzyszenie Edukacja i Wychowanie, ZHP Lodz Polesie, ZHR, ZHP Lodz Gorna, Stowarzyszenie Mocni w Duchu. Organizowaiy one dla dzieci i mlodziezy z rodzin dotknietych problemem alkoholowym roznego rodzaju imprezy, festyny i zaj^cia promujape zdrowy styl zycia wolny od uzywek. Ch^tni mogli uczestniczyc w zaj^ciach komputerowych, tanecznych, teatralnych i innych. Celem zaje_6 dodatkowych bylo stworzenie warunkow do rozwoju zdolnosci i zainteresowan dzieci i miodziezy, a jednoczesnie pokazanie mozliwosci innego spedzania czasu wolnego anizeli ulica czy galerie handlowe. W zaje_clach uczestniczylo dzieci i mlodziezy. Wydatkowano kwot^ ,00 zl. Zajecia dodatkowe pozalekcyjne prowadzone byly takze w szkolach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i placowkach oswiatowych. La_cznie przeprowadzono 32 godzin zaje_c dodatkowych, w ktorych uczestniczylo uczniow. Cze_sc zaj^c prowadzonych byla poza placowkami, m.in. w niuzeach, domach kultury, galeriach. Narealizacj^ dzialania wydatkowano kwot , 80 zl Imprezy promuj^ce zdrowie. Zaplanowana wysokosc srodkow flnansowych ,00 zl. Imprezy promuja^ce zdrowy styl zycia organizowalo 10 organizacji pozarza_dowych i koscielnych: TPD Lodz Baluty, Caritas Archidiecezji Lodzkiej, Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej NADZIEJA, PTTK im. J.Czeraszkiewicza, Fundacja Wspierania ERICA, Polskie Towarzystwo Oswiaty Zdrowotnej, Fundacja Czlowieki Srodowisko, Stowarzyszenie Cyklomariiak, Fundacja ROWNE SZANSE, Pracownia Alternatywnego Wychowania oraz szkoly i placowki oswiatowe. La^czny czas zorganizowanych zaj^c \vyniosl godzin. Byly to m.in.: trzydniowy zjazd gimnazjow pracuja_cych z MOPR, trzydniowe wyjazdy grup warsztatowych, kampania,,postaw na Rodzin^" realizowana w 42 szkolach i placowkach oswiatowych. W roznego typu imprezach uczestniczylo 3718 dzieci i mlodziezy. Wydatkowano zl. Szkoly i placowki oswiatowe takze organizowaly imprezy promuja_ce zdrowie. Odbylo si godzin zaje_c z udzialem uczniow. Wydatkowano ,08 zl. II

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~...

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... r...:\),. ~... \.-W".;'~..,,~~'.\'.c'.' v..p'. ~\a,\o~ ~\. UCH\VALA Nr V.H.l.~~./2007 RADY GMINY W LIPNIKU..", - z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... w sprawie Strategii Rozwiazywania lata 2007-2015 Problemów Spolecznych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy 87300 Brodnica, ul. Ustronie 2 b, tel./fax (056) 49 827 42, 49 849 33, email: sekretariat@mops.brodnica.pl SPIS TRESCI SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego PRIORYTET 2. DOSTOSOWYWANIE KWALIFIKACJI KADR DO ZMIENIAJA.CYCH SIE. POTRZEB RYNKU PRACY Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Cel operacyjny 2.1. Zadanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ Załącznik do Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ I. Wprowadzenie I PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii Załącznik do Uchwa ły nr:k Ott?,11 33. 2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.1124i...2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA TERENIE SIERADZA SIERADZ 2011

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA TERENIE SIERADZA SIERADZ 2011 DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA TERENIE SIERADZA SIERADZ 2011 Spis treści ANALIZA DESK RESEARCH... 4 1.1. ALKOHOLIZM... 7 1.2. NARKOMANIA... 8 1.3. PRZEMOC W RODZINIE... 9 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt Załącznik do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 projekt Białystok 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo