Cel I. Zmniejszanie rozmiarow uszkodzen zdrowia spowodowanych naduzywaniem i uzaleznieniem od alkoholu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cel I. Zmniejszanie rozmiarow uszkodzen zdrowia spowodowanych naduzywaniem i uzaleznieniem od alkoholu."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji uchwaty NR XXXII/635/12 Rady Miejskiej w dlodzi z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyj^cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych na rok 2012 oraz Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok Cel I. Zmniejszanie rozmiarow uszkodzen zdrowia spowodowanych naduzywaniem i uzaleznieniem od alkoholu. - Uzaleznienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, ktore diagnozuje si$ na podstawie Mie_dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorob i Problemow Zdrowotnych ICD X. Naduzywanie alkoholu nawet bez stwierdzonych cech uzaleznienia powoduje podobne skutki zdrowotne i spoleczne. Alkohol jest na trzecim iniejs.cu \vsrod czynnikow ryzyka utraty z^'cwia oraz. przeri\yo?.esnego] -sgonu, zar1- po paleniu papierosow i nadcisnieniu t^tniczym. Moze bye przyczyna_ okolo 60-ciu roznego rodzaju schorzen i urazow. Poza tym, ze jest substancja_silnie uzalezniaja_ca_. Podstawowa_ metoda^ leczenia osoby uzaleznionej lub osoby szkodliwie pija_cej jest psychoterapia indywidualna i grupowa. Zaj^cia terapii indywidualnej sa_ oddzialywaniem na pacjenta w zakresie rozpoznawania i trenowania umiejejnosci radzenia sobie z osobistymi problemami. Shiza^ temu m.in. opracowane do realizacji Osobiste Plany Terapii. Natomiast zaj^cia grupowe pozwalaja_ przede wszystkirn uzyskac informacj^, jak postrzegane sa_ zachowania pacjenta przez inne osoby. Psychoterapia moze bye w indywidualnych przypadkach wspierana farmakologicznie dla wzmocnienia oddzialywan psychologicznych. Zalecane jest takze obok uczestnictwa w profesjonalnej psycho terapii, systematyczne korzystanie ze spotkah grup Anonimowych Alkoholikow, ktore sq. sposobem na utrzymanie trzezwosci. Alkohol me tylko przynosi szkod$ pijacemu, ale tez wszystkirn w jego srodowisku. Osoba pija_ca w sposob destrukcyjny dostarcza wszystkirn czlonkom rodziny problemow zyciowych, fmansowych i emocjonalnych. Funkcjonowanie w ci^glym poczuciu zagrozenia, l^ku, powoduje zmiany osobowosci, tzw. syndrom osoby wspoluzaleznionej., wymagaja_ce specjalistycznej pomocy. KOORDYNATOR: Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta iodzi Zaplanowana wj'sokosc srodkow fmansowych ,00zl. Zadania z zakresu I Celu realizowane byly przez: 6 miejskich samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej, 2 sarnodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej podlegle Urz^dowi Marszaikowskiemu, 1 niepubliczny zaklad opieki zdrowotnej, 21 organizacji pozarzajdowych oraz 2 organizacje koscielne. Oferta pomocoava realizatorow byia skierowana zarowno do osob z problemem alkoholowym, jak rowniez do ich rodzin. Wsrod prowadzonych dzialan byly rn.in.: psychoterapia indywidualna i grupowa, zaje_cia terapii rodzinnej, zabezpieczenie trzezwienia w warunkach kontrolowanych, hospitalizacja krotkoterminowa, poradnictwo i konsultacje specjalistyczne, grupy wsparcia, wczesna interwencja, grupy samopomocowe.

2 Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bt. Rafala Chylinskiego* obok using w zakresie hospitalizacji krotkoterminowej udzielalo swiadczeh zdrowotnych na rzecz osob z problemern alkoholowym, ich rodzin oraz osob doswiadczajacych przemocy domowej. Byty to m.in.: diagnoza psychologiczna, terapia indywidualna i grupowa, poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne, wczesna interwencja. Osrodek prowadzil takze dzialania resocjalizacyjno ~ opiekuncze w ramach hostelu dla osob bezdomnych chcacych podjac leczenie odwykowe. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl Tab. Wykaz dzialan zrealizowanych przez Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Lodzi im. bt. R. Chylinskiego. Rodzaj dzialan Terapia osob uzaleznionych od alkoholu: 1. porada diagnostyczna 2. hospitalizacja krotkoterminowa 3. ambulatoryjne. leczenie zespolow abstynencyjnych. Terapia osob szkodliwie pija_cych: 1. porada diagnostyczna 2. hospitalizacja krotkoterminowa. Terapia czfonkow rodzin osob z problemern alkoholowym - diagnoza psychologiczna. Terapia osob doswiadczajacych przemocy vv rodzinie oraz sprawcow przeraocy - sesja psychoterapii grupowej. Poradnictwo specjalistyczne dla osob z problemern alkoholowym, ich rodzin oraz os6b doswiadczajacych przemocy w rodzinie: 1. porada pravvna 2. porada socjalna. Dzialania resocjalizacyjno-opiekuncze wobec osob uzaleznionych - zabezpieczenie trzezwienia w warunkach kontrolowanych. Profilaktyczna dziatelnosc informacyjno edukacyjna. Wczesna interwencja poprzez tzw. krotka_ interwencjej. Liczba p rzep ro\va dzo ny ch dzialan porad hosp. 5S6 hosp. 500 porad hosp. 13 diagnoz 94 g porad 2 14 porad osobodni 175g. planowana (zl) ,00 200, , , , , , , , , , , , , ,00 wydatkowana (zo ,00 200, , , , , , ,00 14, , , , , ,00 Liczba osob S Realizacja projektu,,audit" wykonywanie wsrod pacjentow POZ testow przesiewowych sluzqcych rozpoznawaniuproblemow alkoholowych orazprowadzenie krotkich interwencji. Naduzywanie alkoholu jest zarowno przyczyna^ wielu chorob somatycznych jak i braku efektow leczenia. Zalozeniem projektu jest wychwycenie przypadkow, w ktorych alkohol jest podlozem choroby lub braku poprawy stanu zdrowia, pomirno zastosowanego leczenia. Projekt byi realizowany przez miejskie zaklady opieki zdrowotnej. Testy przesiewovve zostaly przeprowadzone wsrod pacjentow POZ, u ktorych przebieg choroby budzil watpliwosci lekarza. W przypadku porwierdzenia si^ przypuszczen, lekarz przeprowadzal z pacjentem rozmow? nt. wplywu alkoholu na jego Stan zdrowia, motywowai do zrniany stylu zycia poprzez tzw. krotka_ interwencj?. Koszt przeprowadzenia 1 testu 15 zl, test + krotka interwencja 25 zl. Koordynatorem projektu bylo Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bl. Rafala Chylinskiego., ktore w roku 2012 przeprowadzilo rowniez szkolenia kolejnych 11 wykonawcow testow przesiewowych. Koszt koordynacji i szkolen wyniosl 7 800,00 zl

3 Tab. Miejskie ZOZ realizujace projekt,,audit" Liczba Nazwa jednostki wykonanych testow oraz koordynacja MP Lecznicza 445 testow, 89 testow z krotk% interwencja^ ZOZ Lodz-Baluty 9 10 testow, 91 testow z krotka_ interwencjg. MP Chojny testow, 40 testow z krotka_ intervvencjq ZOZ Lodz-Polesie 55 testow, 267 testow z krotk^ interwencja. *zwrot275zlw2013r. ** zwrot555 zlw2013r. planowana (7.1) 9 000, , , ,00 wydatkowana ( , ,00* 29500,00** 7 500,00 Liczba osob Lacznie wykonano testow, oraz 487 testow z krotka_ interwencja_. Liczba osob obje_tych dzialam'em wyniosla osob. Narealizacjeprojektuw 2012 r. wydatkowano ,00 zl. Podmioty lecznicze ~ zakup using Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ~ ,00 zl. Uslugi zdrowotne z zakresu terapii osob uzaleznionycli od alkoholu, czlonkow ich rodzin oraz osob dotkniejych przemocy domowa^ a takze zajecia korekcyjno - edukac)'jne dla sprawcow przemocy w rodzinie realizowaly tez podmioty lecznicze wylonione w drodze konkursu ofert: Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Lodzi ul. Aleksandrowska 159, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Wojewodzki Osrodek Leczenia Uzaleznien w Lodzi ul. Pomorska 54, Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu ul. Parze_czewska 35, NZOZ przy Fundacji,:Uwolnienie" Lodz ul. Inowroclawska 5a. Lacznie przeprowadzono godziny zaje_c terapeutycznych. Uczestniczyly w nich osoby. Wartosc wykonanych uslug zdrowotnych wyniosla ,89 zl; z czego ze srodkow finansowych w 2012 r. pokryto kwot$ ,00 zl. Pozostala_ wysokosc naleznosci wkwocie22.769,89 zlzaplacono ze srodkow finansowych narealizacje_programu w 2013 r. Tab. Dzialania realizowane przez podmioty lecznicze Liczba Rodzaj dzialari zrealizowanych godzin/badari Terapia osob uzaleznionych od alkoholu - sesje 873 g. psychoterapii grupowej oraz porady diagnostyczne i terapeutyczne. Terapia czlonkow rodzin osob z problemem 196g. alkoholowym «sesje psychoterapii grupowej. Terapia osob doswiadczajacych przemocy 83 g. domowej oraz zajecia dla sprawcow przemocy - sesje grupowe oraz indywidualne. planowana (zo , , ,00 wydatkowana (zf) ,00* i 8 140,00** 3 190,00 *** Liczba osob objgtych dziafaniami * Faktury na kwot? ,89 z-t zaptacone w 2013 r. ** Faktura na kwot? zl zaplacona w 2013 r. ***Faktury na kwote_ zl zaplacone w 2013 r. Ponadto w 2012 r. zaplacona zostala faktura w wysokosci zl za uslugi zrealizowane w2011 r.

4 Organizacje pozarzqdowe ~ dotacje w ramach otwartego konkursu ofert. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Terapia osob uzaleznionych od alkoholu. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Celem zdecydowanej wie_kszosci programow terapeutycznych dla osob uzaleznionych jest nauczenie pacjenta zycia w abstynencji (programy wysokoprogowe). Biora_c pod uwag fakt, ze uzaleznienie jest chorobq. chroniczna_, najlepsza^ dla pacjenta bylaby calkowita abstynencja. Problemem jednak jest to, ze w chwili rozpocze_cia leczenia wie_kszosc pacjentow nie akceptuje celu jakirn jest calkowite zaniechanie spozywania alkoholu. Dla pacjentow nie radza_cych sobie z utrzymaniem abstynencji, majaeych male zasoby osobiste i spoleczne prowadzone sa_ programy niskoprogowe. Ich celem jest ograniczenie spozycia alkoholu i redukcja szkod zdrowotnych. Doswiadczenie specjalistow pokazuje, ze cze_sc tych pacjentow wybierapojakims czasiepelna_abstynencje_. -. ' Zaj^cia terapeutyczne prowadzi-to 6 organizacji pozarza_dowych: Bahickie Stowarzyszenie Abstynentow,,Rodzina", Fundacja,,R6wne Szanse", Fundacja,,Uwolnienie", Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii: Stowarzyszenie Rodzin z Problemem Alkoholowym,3T?cza", Stowarzyszenie Wspierania Rodziny,,Bakcyr. W terapii uczestniczylo 890 osob. Wydatkowano ,00 zl Terapia osob szkodliwie pij^cych. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Picie szkodliwe okreslane jest jako wzorzec picia, ktory powoduje szkody zdrowotne, fizyczne lub psychiczne. Zas picie ryzykowne to wzorzec, ktory doprowadzi do wystapienia szkod zdrowotnych, jezeli istnieja_ce nawyki picia zostana_ utrzymane. Oba te wzorce bez dokonania zmian w stylu picia moga_ prowadzic do uzaleznienia. Stad zalozeniem programow terapeutycznych dla osob pijacych szkodliwie i ryzykownie jest uswiadomienie pacjentom konsekwencji wynikajacych z naduzywania alkoholu oraz koniecznosci dokonania zmian. Uzyskaniu efektow sluzy zmniejszenie cz^stotliwosci i ilosci spozywania alkoholu oraz unikanie i eliminowanie sytuacji ryzykownych. Zaj^cia terapeutyczne dla tej grupy odbiorcow prowadzilo 5 organizacji pozarza^dowych: Fundacja,5Praesterno" - Osrodek w Lodzi, Fundacja,,R6wne Szanse", Fundacja,,Uwolnienie"3 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Towarzystwo Rodzin i Przyjaciol Dzieci Uzaleznionych,,Powrot z U". Uczestniczylo wnich 347 osob. Na realizacje_ dzialania wydatkowano , 00 zl. Terapia czlonkow rodzin osob z problemem alkoholowym. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Terapia dla osob wspoluzaleznionych skierowana jest do czlonkow rodzin osob naduzywajapych alkohol, zarowno tych ktorzy podj^li leczenie, jak i tych, ktore nie uznaja^ potrzeby leczenia. Polega na rozpoznaniu natury wlasnych problemow zwiazanych z alkoholizmem bliskiej osoby oraz na zdobyciu wiedzy o uzaleznieniu i wspohizaleznieniu. Uczy konstruktywnych zachowan i postaw wobec osoby pija_cej i siebie samego. Zaje_cia terapeutyczne, prowadzilo 9 organizacji pozarzadowych, byly to: Baluckie Stowarzyszenie Abstynentow,,Rodzina"; Fundacja,,Praesterno" - Osrodek w JLodzi, Fundacja,,R6wne Szanse", Fundacja,,Uwolnienie", Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii,

5 Stowarzyszenie Rodzin z Problemem Alkoholowym JSTecza;'s Stowarzyszenie Wspierania Dziei Ewangelizacji,,AGAPE", Stowarzyszenie Wspierania Rodziny,,Bakcyl", Towarzystwo Rodzin i Przyjaciol Dzieci Uzaleznionych,,Powrot z U". Z tej formy pomocy skorzystaly 617 osoby. Wydatkowano zl. Terapia osob doswiadczaj^cych przemocy w rodzinie oraz sprawcow przemocy Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ,00 zl. 2/3 osob naduzywaja_cych alkohol jest sprawcami przemocy domowej. Roznorodnych jej form doswiadczaj\y czlonkowle rodziny. Przemoc stanowi ogromnie niszcza_ca_ sil? zwiaszcza stosowana przez osobe_ bliska_. Pod jej wpiywem ofiara zaczyna wierzyc, ze jakiekolwiek proby zmiany sytuacji skazane sq. na niepowodzenie. Dochodzi do tego poczucie wstydu, lejc, poczucie winy. Celem terapii osob doswiadczaja_cych przemocy jest zmiana postrzegania siebie oraz sytuacji, wiara w mozliwa^ zmiane_, a przede wszystkim wola do przeciwstawienia si jej stosowaniu. Swiadczona pomoc obejmowaia wsparcie emocjonalne, psychologiczne, wyposazenie w wiedz^ i podstawowe umiej^tnosci skutecznej obrony oraz korzystania z przysluguja_cych praw. Tej formy pomocy udzielalo 8 organizacji pozarzajdowych: Fundacja JSPraesterno:5 Osrodek w Lodzi, Fundacja,,R6v,'ne Szanse"; Fundacja J5Uwolnienie"5 Stowarzyszenie,,Edukacja i Wychowanie", Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Stowarzyszenie Wspierania Rodziny ;,Bakcyl"., Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie 5)Centrum Pomocy Niematerialnej". Skorzystaio z niej 714 osob. Wydatkowano ,00 zl. Dzialania wspieraj^ce dla osob z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osob doswiadczaj^cych przemocy w rodzinie i sprawcow przemocy. Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ~ :00 zl. Dziaiania wspierajace to m.in. grupy wsparcia, grupy samopomocowe, zaj^cia motyvsoij^ce do podje_cia leczenia., informowanie o mozliwosciach uzyskania pomocy, a takze inne zwia_zane z organizacja_ czasu wolnego lub imprez okolicznosciowych. Prowadzilo je 16 organizacji pozarza_dowych: Baluckie Stowarzyszenie Abstynentow,,Rodzina"5 Fundacja,,Praesterno" - Osrodek w Lodzi, Fundacja,,R6wne Szanse", Fundacja,,Uwolnienie", Liga Kobiet Polskich Lodzki Oddzial Wojewodzki, Oratorium im. Sw. Jana Bosko, L6dz; Stowarzyszenie Abstynentow j^oczewka", Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Stowarzyszenie Przeciwdzialania Patologiorn Klub,,Pod \Yielbla_dem", Stowarzyszenie Rodzin z Problemem Alkoholowym,3T cza"., Stowarzyszenie Wspierania Rodziny ^Bakcyl", Stowarzyszenie Samopomocowe,,Abakus". Z tej formy pomocy skorzystalo osob. Wydatkowano ;00 zl. Poradnictwo specjalistyczne dla osob z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osob doswiadczaj^cych przemocy w rodzinie. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl Poradnictwo specjalistyczne umozhwilo skorzystanie z fachowych porad rodzinnych, psychologicznych, prawnych i socjalnych. Ta forma pomocy miala na celu popraw^ sytuacji zyciowej osob ba_dz rodzin obj^tych wsparciem oraz udzielenie pomocy w stworzeniu optymalnych warunkow w pokonywaniu biezapych problemow rodziny.

6 Dziatanie realizowalo 7 organizacji pozarza_dowych: Caritas Archidiecezji Lodzkiej, Fundacja,,Praesterno" - Osrodek w odzi, Fundacja,,R6wne Szanse" Fundacja Pomocy Rodzinie,:OPOKA", Fundacja Wspierania Rozwoju Pelnego Zdrowia, Stowarzyszenie Mediatorow,,Pactus". Pomocy objej;o 871 osob. Na powyzsze dzialanie wydatkowano ,00 zt. Specjalistyczne dzialania konsultacyjno - interwencyjne dla osob z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osob doswiadczaj^cych przemocy w rodzinie. Zaplanowana wysokosc srodkow fmanso\vych ,00 zt. Punkty konsultacyjno - interwencyjne pemia_ istotna^ rol w lokalnym systemie pomocy, bowiem posiadaja_ szerokaj interdyscyplinarna^ oferte_ w zakresie pomocy psychologicznej, psychiatry cznej, prawnej, socjalnej. W sytuacjach kr}'zysowych podejmuja^ stosowne dziatania interwencyjne. Zadaniem osob dyzuruja^cych w Punktach jest nie t>'lko pomoc osobie zgiaszajapej si^; ale takze zdiagnozowanie problemow calej rodziny oraz przedstawienie oferty pomocy dla poszczegolnych jej czlonkow. W ramach specjalistycznych dziaian konsultacyjnych osoby doswiadczaja_ce przemocy iizycznej mogly rowniez wj'konac obdukcj? lekarska^. Dziatania w tym zakresie prowadzily 4 organizacje pozarzadowe: Fundacja,,Praesterno" Osrodek w Lodzi, Liga Kobiet Polskich - Lodzki Oddzial Wojewodzki, Stowarzyszenie Wspierania Rodziny,}Bakcyl"3 Tereno\vy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Udzielono pomocy osobom. Wydatkowano ,00 zl. * Wczesna Intenvencja. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych 5 000,00 zl Dziaianie skierowane do osob pija_cych szkodliwie, zagrozoaych uzaleznieniem od alkoholu. Celem wczesnej interwencji jest uswiadomienie zagrozen i konsekwencji oraz motywowanie osoby do zmiany stylu picia. Fundacja,,Uwolnienie" obj^la tym dzialaniem osob. Na realizacje dzialania wydatkowano 5 000,00 zt. Organizacje pozarzqdowe - iakup using. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. W trybie zakupu uslug Pro51aktyczno Rozwojowy Osrodek Mlodziezy i Dzieci kontynuowal realizacje innowacyjnego projektu dot. dziaian interwencyjno terapeutycznych pn.,,redukcja problemow zdrowotnych i spolecznych w rodzinach z problemem alkoholowym". Program byl skierowany do mlodziezy naduzywaja^cej alkoholu i ich rodzicow, przez co angazowal w prac^ terapeutyczna_ cai% rodzine_. Mtodziez do udziaiu w programie kierowali pedagodzy szkolni, kuratorzy rodzinni oraz kuratorzy dla nieletnich. W projekcie udziat wzie_ly 33 rodziny (69 osob). Realizacja programu zostala dofinansowana w wysokosci zl. Cel II. Ograniczanie zaburzen zycia rodzlnnego i spolecznego wj^volanych naduzywaniem alkoholu, przemocy i innymi czynnikami niszcz^cymi zycie rodzinne 1 spoleczne. Zaburzenia zycia rodzinnego wynikaja_ce z choroby alkoholowej chociazby jednego czlonka rodziny sa^ przyczyna_ cierpienia doroslych, a przede wszystkim dzieci. To one szczegolnie narazone sa_ na konsekwencje zycia w rodzinie dysfunkcyjnej. Obok braku poczucia

7 bezpieczenstwa, nie maja^ zapewnionych podstawowych warunkow dla wlasnego rozwoju oraz doswiadczaja_ wielu traumatycznych przezyc, ktore cze_sto skutkuj^ problemami emocjonalnymi i psychicznymi w zyciu doroslym. Problem alkoholowy w rodzinie jest najcz^sciej przyczyna_ niskiego statusu materialnego i niewydolnosci wychowawczej rodziny. Udzielaja_c wsparcia nalezy uwzgl^dnic caly system rodzinny. Swiadczona pomoc powinna obejmowac wszystkich jej czlonkow w roznych aspektach lunkcjonowania. Sta_d w ramach Celu II prowadzone dziaiania wspieraja^ce to m.in. dozywianie dzieci w szkolach, swietlicach srodowiskowych i socjoterapeutycznych, refundacja zakupu lekow, programy reintegracji spolecznej i zawodowej. KOORDYNATOR: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi Zaplanowana wysokosc srodkow fmanso\vych ,00 zl. Realizatorami Celu II byio: 13 organizacji pozarza_dow}'ch i koscielnych oraz I, II, III Wydzial Pracy Srodowiskowej Miejskiego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Lodzi. Prowadzone byly nast^puja^ce dziaiania: Organizewanie i prowadzenie placowek wsparcia dziennego oraz specjalistycznych placowek wsparcia dziennego dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym. Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ,00 zl. Dzieci i mlodziez ucz^szczary do 12 swietlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez 7 organizacji pozarza_dowych i koscielnych. W placowkacli tych obok pracy opiekunczo wychowawczej polegaja^cej na pomocy w nauce i wspojpracy z rodzicarni, udzielana byla takze pomoc specjalistyczna dziecku i rodzinie. Jej podstaw? stanowila opracowana diagnoza psychologiczno pedagogiczna. W swietlicach dzieci i mlodziez otrzymywaly rowniez posilek oraz pomoc materialnq. w formie doposazenia w artykuty szkolne, odziez i inne przedmioty osobistego uzytku. La_cznie obj^tych opieka_ bylo 672 dzieci i mlodziezy. Wydatkowano ;00 zl. Tab. Swietlice prowadzone przez organizacje pozarzajiowe i koscielne. Nazrvva podmiotu Stowarzyszenie Malych Dzieci Mi^dzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy,,Srysz Serce" Caritas Archi'diecezji Lodzkiej ZG. SS. Urszulanek Serca Jezusa Konaja^cego Swietlica Specjalistyczna Swietlica,,Malych Dzieci" przy ul. Kopciiiskiego 1 /3. Socjoterapeutyczny Klub Srodowiskowy,,KAZIK" przy ul. Wspolnej 6. 3 Specjalist>'czne Swietlice Srodowiskowe przy: ul. Piotrkowskiej 85, ul. Gdariskiej 111, ul. Czarnieckiego 4. Ognisko Wychowawcze typu specjalistycznego przy ul. Obywatelskiej 60. planowana (zl) , , , , , ,00 wydatkowana (zt) , , , , , ,00 Liczba osob

8 Nazwa podmiotu TPD Zarza_d Oddzialu Dzielnicowego Lodz- Polesie Stowarzyszenie E wange 1 i zacyjno -Charytatywne MOCNI W DUCHU Pracownia Alternatywnego Wychowania Swietlica Ognisko Opiekuriczo- Wychowavvcze przy; ul. Ogrodowej 28, uh Gdariskiej 150, ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich 52/54, ul. Ksi^zy Mlyn 1. Specjalistyczna Placowka Wsparcia Dziennego Amelisko" ul. Slenklewicza 60 Socjoterapeutyczna Swietlica Srodowiskowa przy ul. Wolczariskiej 225. piano wan a (z*) , , , , ,00 48,00 wydatkowana ( , , , , ,00 48,00 Liczba osob Przy Wydzialach Pracy Srodowiskowej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi funkcjonuj3,4 swietlice srodowiskowe. Podopiecznymi sa^ dzieci z rodzin wieloproblemowych niewydolnych- wychowawczo i finansowo, w wi^kszosci z' rozpoznanym problemem alkoholowym lub pozostaja_ce pod opieka_ kuratora sa_dowego. Ze wsparcia w rarnach przedmiotowego dzialania skorzystafo 167 dzieci. Zapewniono im pomoc w nauce, zaj^cia specjalistyczne (oddzialywania terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne, indywidualne programy korekcyjne), rozwqj zainteresowan, a takze posilek. Na funkcjonowanie placowek wydatkowano ,59 zl. Tab. Placowki funkcjonujape przy Wydziaiach Pracy Srodowiskowej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi. Nazwa podmiotu I Wydzial Pracy Srodowiskowej w MOPS (Baluty) II Wydziat Pracy Srodowiskowej w MOPS (Widzew) III Wydzial Pracy Srodowiskowej w MOPS (Gorna) Swietlica Swietlica Srodowiskowa przy ul, Tybury 1 6. Swietlice Srodowiskowe przy: ul. Smetany 4, ul. Cwiklinskiej 5 a. Swietlica Srodowiskowa, przy ul. Senatorskiej 4. Organizowanie i prowadzenie bankdw zywnosci. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. planowana ( ,00 wydatkowana ( ,59 Liczba osob Fundacja,,Bank Zywnosci" im. Marka Edelmana, prz}^ al. Piisudskiego 150/152, pozyskiwaia nieodplatnie zywnosc od firm 2 sektora prywatnego i rowniez nieodplatnie przekazywala ja_ organizacjom pozarzajdowym i instytucjom zajmujacym si? niesieniem pomocy osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom. W 2012 roku Fundacja za posrednictwem 123 podmiotowpozyskala ,010 kg zywnosci. Z pomocy w tej formie skorzystalo osob. Wydatkowano kwote_ ,00 zl

9 Prowadzenie jadiodajnl, kuchni spolecznych dla osob z problemera alkoholowym i czlonkow ich rodzin (doroslych i dzieci). Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. 4 organizacje pozarzadowe i koscielne prowadziiy 7 jadlodajni, w ktorych w dni powszednie wydawane byly gorace posilki, a na dni wolne od pracy podopieczni otrzymywali paczki zywnosciowe. Wydanych zostalo posilkow 801 osobom. Tab. Placowki prowadza_ce jadiodajnie i kuchnie spoleczne. Nazwa podmiotu Konwent Bonifratrow w i,odzi (Gorna) Centrum Sluzby Rodzinie (Gorna) Caritas Archidiecezji Lodzkiej (Baluty) ' - ' - (Widzew) Liczba wydanych posiikow planovvana ( , , , ,00 wydatkowana (21) , , , ,00 Liczba osob Zarzaji Okr^gowy Polskiego Komitetu Pomocy Spotecznej w Lodzi (Bahity) (G6rna) (Widzew) , , , , , , Pomoc w formie posilkow swiadczyl takze Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi poprzez Wydziaty Pracy Srodowiskowej. Zaplanowana wysokos6 srodkow fmansowych ,00 zl Dozywianiem obj^te byly dzieci z rodzin dotkniejych problemem alkoholowym. Wydano posilkow dla 332 dzieci. Wydatkowano ,50 zl. Organizowanie i prowadzenie hostell dla osob z problemem alkoholowym. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Hostel prowadzony jest przez Stowarzyszenie Samopomocowe :5ABAKUS", w Lodzi przy ul. Prochnika 5, II p. Zapewnia on calodobowe schronienie osobom z problemem alkoholowym nie moga_cym wrocic do rodzin, po opuszczeniu zakladu karnego lub stacjonarnego osrodka odwykowego. Mieszkancom hostelu udzielana byla pomoc socjalna i prawna. Mogli oni takze skorzystac z porad pierwszego kontaktu oraz indywidualnych programow v.'ychodzenia z bezdomnosci. Dzialaniem obj^tych bylo 40 m^zczyzn. Wydatkowano kwot ,00 zl. Refundacja kosztow zakupu lekow, srodkow opatrunkowych i testow do wykryvvania srodkow psychoaktywnych (dla doroslych i dzieci). Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Wielokierunkowe wspieranie rodzin dotlcni^tych problemem alkoholowym, to takze pomoc w rozwiazywaniu problemow zdrowotnych ich czlonkow. Podopieczni Miejskiego Osrodka

10 Pomocy Spolecznej w Lodzi, osoby i rodziny o bardzo niskim statusie materialnym korzystaiy rowniez z tej formy pomocy. Refundacji podlegaly leki uj^te w receptariuszu sporzadzonym przez Lekarza Miasta. Wspolrealizatorem dzialania byly apteki znajdujq.ce sie na terenie Miasta Lodzi. Na refundacj? kosztow zakupu recept lekarskich, zostaly wypiacone 1363 zasilki. Z tej formy pomocy skorzystalo osob. Wydatkowano ,11 il. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji spotecznej dla osob uzaleznionych od alkoholu. Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ,00 zl. Centrum Integracji Spolecznej prowadzone jest przez Fundacje_,.Uwolnienie"; z siedziba^ w Lodzi przy ul. Inowroclawskiej 5a. Glovvnym jego zadaniem jest aktywizacja zawodowa i reintegracja spoleczna m.in. osob z problemem alkoholowym, ktore ukonczyly terapie^ odwykowq.. Programem zostalo objejych 41 osob. Uczestnicy zaje_c oprocz nabywania nowych umieje_tnosci zawodowych uczyli si?: planowania zycia i zaspokajania potrzeb finansowych wlasnym staraniem, racj onalnego gospodarowania posiadanymi srodkami finansowymi oraz ksztalcili umieje^tnosci, zachowania i postawy pozwalajajse na powrot do pelnienia rol spolecznych, niepodlegaja_cych wykluczeniu spolecznemu. Na realizacje_ zadania Vv^ydano ,00 zl. Cel III. Zapobieganie spozywaniu alkoholu ze szczegolnym uwzgl^dnieniem dzieci i mlodziezy. Picie alkoholu przez mlodych ludzi jest najcz^stszym zachowaniem ryzykownyrn kontakt z alkoholem ma za soba_ ponad 80% badanej mlodziezy. Alkohol jako najcze_sciej spozywana substancja psychoaktywna otwiera droge_ do podejmowania innych zachowan ryzykownych. Ostatnie badania wskazuja^ ze w Lodzi wskazniki dotycza_ce uzywania substancji psychoaktywnych przez mlodziez utrzymuj^ si na podobnym poziomie, a niektore z nich znacznie spadly. Nie oznacza to jednak, ze powirmismy zaprzestac intensy\vnych dzialan profilaktycznych. Zapobieganie bowiem jest najlepsza^ metoda_ kontroli zachowan ryzykownych. Roznorodne formy oddzialywan profilaktycznych niaja_ sluzyc zmniejszeniu lub eliminowaniu czynnikow ryzyka sprzyjaja_cych ich powstawaniu. Jest wiele przyczyn dla ktorych mlodzi ludzie si^gajq. po alkohol, m. in. problemy emocjonalne, nacisk rowiesnikow, brak pomyslu na spe_dzanie czasu wolnego, ch^c poprawlenia sobie nastroju czy nie radzenie sobie z problemami. Maja_c te_ wiedz mozeniy podja^c adekwatne dzialania aby uchronic mlodego czlowieka przez szukaniem rozwia_zan w piciu alkoholu. Roznorodnosc form prowadzonych zaj^c stanowi element zach^caja_cy mlodych ludzi do uczestnictwa w nich. Dotyczy to zarowno dzieci i mlodziezy, ktore nie mialy kontaktu z alkoholem, jak i tych okreslanych jako grupa zwiejcszonego ryzyka. W ofercie skierowanej do dzieci i mlodziezy byly rn.in.: programy profilaktyczne w formie wykladow, konferencji, debat i warsztatow, zaj^cia dodatkowe rozwijaja^ce zdolnosci i zainteresowania, zajqcia i imprezy promuja_ce zdrowy styl zycia, wyjazdy narajdy i biwaki. Dzialania profllaktyczne i edukacyjne prowadziiy: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bl. R, Chylinskiego, Straz Miejska w Lodzi, 58 organizacji pozarzq-dowych i koscielnych, kluby sportowe, Miejska Biblioteka Publiczna Lodz - Srodmiescie oraz szkoty i placowki oswiatowe. 10

11 KOOKDYNATOR: Wydzial Edukacji w Departamencie. Spraw Spolecznych Urz$du Miasta -LodzJ Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Wspieranle dodatkowych form sp^dzania czasuavoinego-zaj^cia dodatkowe dla dzieci i mlodzlezy. Zaplanowana wysokosc srodkow frnansowych ,00 zl. Zaje^cia dodatkowe dla dzieci i mlodziezy prowadzilo 29 organizacji pozarzajdowych i koscielnych: TPD Lodz Baluty, Caritas Archidiecezji Lodzkiej, TPD Lodz Gorna, Oratorium sw. Dominika de Savio, Mi^dzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy SLYSZ^ SERGE, UKS RATAJCZYK, TPD Lodz Polesie, Fundacja ROWNE SZANSE, Fundacja PRAESTERNO, Fundacja Prospoleczna PODUCHA, Fundacja Czlowiek i Srodowisko, TPD OddziaJ Regionalny, TPD Lodz Widzew, Fundacja Przeciwdziaiania Uzaleznieniora DOMINIK, Fundacja Pomocy Solidarnosci, ZHP Chora_giew Lodzka, TPD Lodz Srodmiescie, OCHRONKA BALUCKA,, Pracownia. - Alternatywnego Wychowania, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsajdnych Polakow, ZHP Lodz Srodmiescie, ZHP Lodz Baluty, Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Spolecznej: Stowarzyszenie ZACHODNIA, Stowarzyszenie Edukacja i Wychowanie, ZHP Lodz Polesie, ZHR, ZHP Lodz Gorna, Stowarzyszenie Mocni w Duchu. Organizowaiy one dla dzieci i mlodziezy z rodzin dotknietych problemem alkoholowym roznego rodzaju imprezy, festyny i zaj^cia promujape zdrowy styl zycia wolny od uzywek. Ch^tni mogli uczestniczyc w zaj^ciach komputerowych, tanecznych, teatralnych i innych. Celem zaje_6 dodatkowych bylo stworzenie warunkow do rozwoju zdolnosci i zainteresowan dzieci i miodziezy, a jednoczesnie pokazanie mozliwosci innego spedzania czasu wolnego anizeli ulica czy galerie handlowe. W zaje_clach uczestniczylo dzieci i mlodziezy. Wydatkowano kwot^ ,00 zl. Zajecia dodatkowe pozalekcyjne prowadzone byly takze w szkolach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i placowkach oswiatowych. La_cznie przeprowadzono 32 godzin zaje_c dodatkowych, w ktorych uczestniczylo uczniow. Cze_sc zaj^c prowadzonych byla poza placowkami, m.in. w niuzeach, domach kultury, galeriach. Narealizacj^ dzialania wydatkowano kwot , 80 zl Imprezy promuj^ce zdrowie. Zaplanowana wysokosc srodkow flnansowych ,00 zl. Imprezy promuja^ce zdrowy styl zycia organizowalo 10 organizacji pozarza_dowych i koscielnych: TPD Lodz Baluty, Caritas Archidiecezji Lodzkiej, Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej NADZIEJA, PTTK im. J.Czeraszkiewicza, Fundacja Wspierania ERICA, Polskie Towarzystwo Oswiaty Zdrowotnej, Fundacja Czlowieki Srodowisko, Stowarzyszenie Cyklomariiak, Fundacja ROWNE SZANSE, Pracownia Alternatywnego Wychowania oraz szkoly i placowki oswiatowe. La^czny czas zorganizowanych zaj^c \vyniosl godzin. Byly to m.in.: trzydniowy zjazd gimnazjow pracuja_cych z MOPR, trzydniowe wyjazdy grup warsztatowych, kampania,,postaw na Rodzin^" realizowana w 42 szkolach i placowkach oswiatowych. W roznego typu imprezach uczestniczylo 3718 dzieci i mlodziezy. Wydatkowano zl. Szkoly i placowki oswiatowe takze organizowaly imprezy promuja_ce zdrowie. Odbylo si godzin zaje_c z udzialem uczniow. Wydatkowano ,08 zl. II

12 Szkolenia wybranych grup zawodowych - doskonalenie nauczycieli w zakresie umiej tnosci wychom'awczych w szkole. Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ,00 zl. Zmieniaja_ca si$ rzeczywistosc, wystepowanie nowych problemow wymusza takze na szkole nowe podejscie do wielu zagadnieri. Szkola jest drugim najwazniejszym srodowiskiem dla mlodego cziowieka. Otwartosc kadry pedagogicznej, dobra wspoipraca z rodzicami, wiedza o zachowaniach ryzykownych i metodach pomocy uczniom pozwala w wielu przypadkach unikna^c powazniejszych problemow. Doskonalenie nauczycieli w zakresie umiej^tnosci wychowawczych i iodzkiego modelu dzialan profilaktycznych i wychowawczych w szkole odbywalo sie_ poprzez szkolenia, warsztaty, wyklady i debaty. Prowadziio je 7 organizacji pozarza_dow}'ch: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Mlodziezy, ZHP Chora_giew Lodzka, Fundacja Prospoleczna PODUCHA, Pracownia Alternatywnego Wychowania, Fundacja Cziowiek i Srodowisko, Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzaleznien MONAR, Stowarzyszenie Obszary Kultury. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono: 820 godzin szkolen i warsztatow (10 szkolen, 3 debaty oraz IkonferencjeJ. Uczestniczylo w nich nauczycieli. Na powyzsze dziaianie wydatkowano ,00.zt.. -..',... KOORDYNATOR: Wydzial Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urz^du Miasta Lodzi Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ,00 zt. Organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zaj^c sportoavych dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholoyvym. Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Zaj^cia sportowe stanowia^ element oddziaiywan profilaktycznych sluzapych budowaniu wiasciwych postaw wobec uzywek, rozwia^ywania konfliktow., eliminowania przemocy. Powinny one takze wzmacniac czynniki chroriiajce, zwlaszcza przez ukazywanie autorytetow promuja^cych wzorzec trzezwosci. Waznym jest rowniez aby obok elementow rywalizacji wprowadzac do zaj^c jak najwie_cej elementow wspotpracy, zaangazowania calego zespoiu, docenienia kazdego czlonka. T^ forme_ oddziaiywan profilaktycznych realizowaio: 26 organizacji pozarza_dowych: Lodzkie Centrum Sportow Walki, Mlodziezowy Klub Sporto\vy );Metalowiec", Centrum Sportu, Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej Osob Niepelnosprawnych, Fundacja Waldiego,:Serce na Dioni", TPD Oddzial Dzielnicowy todz - Baiuty; Uczniowski Klub Lyzwiarski UKS SP 46, TPD Zarzad Oddzialu Dzielnicowego Lodz Gorna, Uczniowski Klub Sportowy,,Boks-Tur"., Uczniowski Klub Sportowy,30rientus", Stowarzyszenie Klub Sportowy ^Dragon" L6dz; Uczniowski Klub Sportowy,,UKS 41", JUidzki Klub Sportow}', Ludowy Klub Sportowy,,Polonia Lodz ~ Andrzejow", Fundacja Widzew Lodz,,Akademia Futbolu", Zeiiski Klub Hokejowy Lodz, Lodzki Klub Sportowy Glucliych Stowarzyszenie Sportowo - Edukacyjne, Lodzki Okr^gowy Zwia_zek Piywacki, Uczniowski Klub Sporto\vy ^Jordan", Zapasnicza Dwudziestka, Klub Sportowy Budowlani S.A., Klub Sportowy 5JEnergetyk" Lodz, Klub Sportu Psich Zaprz^gow ;,ALASKA", Fundacja Centrum Informacji Kulturalnej, TPD Zarzajd Oddzialu Dzielnicowego Lodz Srodmiescie, ZHP Hufiec Lodz Baluty, Uczniowski Klub Sportowy,,NEPTUN" Lodz. Oferta skierowana byla rowniez do podopiecznych domow dziecka oraz dzieci i mlodziezy niepeinosprawnej. 12

13 Wsrod proponowanych form spe_dzania czasu wolnego byly zaje_cia z roznych dyscyplin sportowych (lekka atletyka, tenis stolowy i ziemny, pilka nozna, pilka re_czna, siatkowka, hokej., sumo, biegi na orientacjej oraz imprezy sportowo rekreacyjne, m.in. XVI Mie_dzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej "Lodz 2012", ktorej organizatorem byl Uczniowski Klub Sportowy "UKS 41". Srodki fmansowe w wysokosci ,00 zl zostaly wykorzystane na dofmansowanie wydatkow zwia^zanych z prowadzeniem zajec sportowych, m.in. na wynagrodzenie osob prowadzapych zaje^cia, zakup sprze^tu, wynaje^cie obiektow oraz posilek dla uczestnikow. W imprezach i zaje_ciach sportowych uczestniczyio osob. Projekt,,Trener Osiedlowy". Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ~ ,00 zl. Realizatorami Projektu byiy 2 Kluby Sportowe: LKS Koszykowka M ska i Brygada Baluty Rugby Club. Zaiozeniem Projektu,bylo zapewnicnie jak najwi^kszej liczbie dzieci i mlodziezy mozliwosci aktywnego sp^dzenia czasu wolnego, poprawienie spra~\vnosci fizycznej, promowanie zdrowego i wolnego od uzywek stylu zycia, a takze zorganizowanie atrakc^'jnej formuly wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i mlodziezy pozostajacej w miescie z uwagi na trudna_ s}'tuacj^ zyciowq. Zaj^cia rekreacyjno- sportowe odbywaiy si^ od czerwca do listopada przy 20 lodzkich placowkach edukacyjnych. Byly to zaje_cia z roznych dyscyplin sportu, m.in. siatkowki, koszykowki: pilki noznej, rugby, dostosowane do wieku, mozliwosci i zainteresowan uczestnikow. Poza codziennymi zaj^ciami na boiskach, organizowane byly, m.in. wyjscia na plywalnie? kre_gielnie, bilard, gokarty, do kina i muzeum. La^cznie bylo to wejsc na roznego rodzaju zaj^cia sportowe oraz mecze. Skorzystaio z nich dzieci i mlodziezy. Na realizacje_ Projektu wydatkowano ,00 zl. KOOKOYNATOR: Wydzial Kultury w Departamende Spraw Spolecznych Urz^du Miasta iodzi Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ,00 zl. Srodki finansowe w wysokosci ,00 zl wydatkowano na realizacj^ roznorodnych inicjatyw podejmowanych przez Miejska_Bibliotek^ Publiczna^Lodz - Srodmiescie na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii spolecznych, takich jakrn.in. alkoholizm. Poprzez swoje filie Biblioteka zrealizowala: 17 spektakli teatralnych, 15 paneli dyskusyjnych, 5 spotkan autorskich oraz 28 warsztatow psychologicznych. Obj^tych dzialaniami bylo dzieci i mlodziezy. KOOKDYNATOR: Straz Miejska w Lodzi Zaplanowana w^'sokosc srodkow finansowych ,00 zl. Zachowania ryzykowne mlodych ludzi wia_za_ si^ czesto z konsekwencjami prawnymi. Ten aspekt problemu byl przedmiotem zaj^c profilaktyczno- edukacyjnych prowadzon}'ch przez runkcjonariuszy Strazy Miejskiej w Lodzi. Mlodziez ze 109 placowek oswiatowych miala okazj$ podczas wykladow i warsztatow zapoznac si^ z przepisami prawa w lym 13

14 zakresie. rn.in. z obowia_zuja_ca_ procedura_ poste_powania w przypadku zatrzymania mlodego czlowieka be_dacego po spozyciu alkoholu. Dla mlodszych dzieci byiy organizovvane konkursy i zabawy z wia_czonymi elementami profllaktyki zachowari ryzykownych. Srodki finansowe w wysokosci zl zostaiy przeznaczone na zakup materialow promocyjnych. W zaje_ciach uczestniczylo uczniow. KOORDYNATOR: Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego Im. bl. Rafata Chylinskiego w iodzi Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych - 000,00 zl W rarnach wspolpracy z lodzkimi szkolami pracownicy MCZP przeprowadzili w szkolach nast?puja_ce prograrny profilaktyc;zno.-.e.dukacyjne: - program warsztatow psychoedukacyjnych i artystycznych dotycza_cych uzaleznienia od alkoholu i dopalaczy - zrealizowano 240 godzin warsztatow podstawowych oraz 120 godzin warsztatow artystycznych dla 765 uczniow szkol gimnazjalnych; -,,Profilaktyka uzaleznienia od hazardu dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjow zrealizowano 146 godziny spotkah warsztatowych, w ktorych uczestniczylo 836 dzieci w wieku lat; - program promocji zdrowego stylu zycia z elementami dotyczacymi substancji psychoaktywnych - zrealizowano 144 godziny zaje.c warsztatowych dla 750 uczniow klas I-III szkol podstawowych; - program interwencyjny dla pala_cych tyton i kanabinole - zrealizowano 129 godzin spotkah warsztatowych dla 542 uczniow szkol gimnazjalnych. Uczestnicy zaje_c warsztatowych oraz placowki szkolne otrzymywaly materialy edukacyjno - informacyjne. La_cznie wydatkowano kwot? ,00 zl. Gel IV- Zmniejszanie rozmiarow naruszen prawa na rynku alkoholowym oraz prowadzenie procedur zmierzaj^cych do uzyskania orzeczenia o obowi^zku poddania sig leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego. KOORDYNATOR: Miejska Komisja Rozwiqzywania Prohlemow Alkoholowych w iodzi Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych zl. Wydatkowano ,11 zl. Miejska Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Lodzi zostala powolana Zarza_dzeniem Nr 308/VI/ll Prezydenta Miasta Lodzi z dn. 15 marca 2011 r., zmienionym Zarza_dzeniem Nr 641A^I/11 Prezydenta Miasta Lodzi z dn. 11 maja 2011 r. oraz Zarzajizeniern Nr 3437/VI/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dn. 7 grudnia2012 r. Czlonkowie Miejskiej Komisji Rozwiajsywania Problemow Alkoholowych w Lodzi pracuja_ na posiedzeniach plenarnych, w zespolach orzeczniczych i merytorycznych. W2012roku odbyly si?: - 52 posiedzenia plenarne, 14

15 - 194posiedzeniaZespolow Orzeczniczych, - 39 posiedzefi zespolow merytorycznych - przeprowadzono 990 wizji lokalizacyjnych w terenie. Podejmowanie dzialan interwencyjnych wobec osob naduzywajqcych napoje alkoholowe. Zadaniem ustawowym Komisji jest m.in. prowadzenie czynnosci zmierzaja_cych do sajdowego zobowiazania osoby uzaleznionej od alkoholu do podje^cia leczenia w zakiadzie lecznictwa odwykowego. W 2012 roku do Komisji skierowano 872 osoby. W wyniku rozmow motywujaj^ych 498 osob wyrazilo zgod^ na dobrowolne podje_cie terapii odwykowej. W przypadkach gdy osoba zgloszona potwierdza swoje agresywne zachowania po spozyciu alkoholu i wykazuje wol ich zmiany, Komisjakieruje takze do uczestnictwa w programie korekcyjno- edukacyjnym dla sprawcow przemocy w rodzinie. W omawianyrn okresie 10 osob zdecydowalo sie_ wziaj5 udziai w vvw. programie. Wobec osob nie uznaja^cych potrzeby leczenia., byly kontynuowane czynnos'ci przypisane procedurze. 246 osob zostalo skierowanych na badanie do bieglych sa_dowych. Sprawy 205 osob z orzeczonym uzaleznieniem od alkoholu -Komisja skierowala-do sa_du. W stosimku do 269 (dot. takze wnioskow zlozonych w 2011 r.) osob sad wydai decyzj? o zobowi^zaniu do podj^cia leczenia w zakiadzie lecznictwa odwykowego, w tym: 205 osob skierowal do leczenia w systemie ambulatory]nym i 64 osoby w systemie stacjonarnym. Na posiedzenia Zespolow Orzeczniczych zapraszani sq. takze dorosli czionkowie rodzin osob zgloszonych do Komisji. W zaleznosci o konkretnych potrzeb rodziny, czionkowie Zespohi wskazuja^ instytucje i organizacje pozarzajdowe, ktore udzielaja^ specjalistycznej pomocy rodzinom z problemem alkoholowym. W przypadkach wystejdowania przemocy w rodzinie zostaje wszcze_ta procedura,,niebieskie Karty". Czionkowie Komisji uczestnicza_ rowniez w pracach grup roboczych Zespolu Interdyscyplinarnego w Lodzi. Opiniowanie punktdw sprzedazy pod wzglgdem zgodnosci ich lokalizacji z pnepisami prawa oraz wydawanie i cofanie zezwolen na spnedaz napojow alkoholowych. Miejska Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w Lodzi opiniuje w przedmiocie lokalizacji punkty sprzedazy wskazane przez przedsi^biorcow we wnioskach o wydanie zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych. W 2012 roku przeprowadzonych zostalo 990 wizji lokalizacyjnych (w tym: 60 wstejmych) przed wydaniem opinii (postanpwienia). Komisja wydaia 935 postanowien, w tym: 926 z opinia_ pozytywna_ i 9 z opinia_ negatywna_. Pozytywna opinia Komisji jest jednyrn z obligateryjnych dokumentow dla wydania zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych. W roku sprawozdawczym Oddzial Licencji i Zezwolen w Biurze Rozwoju Przedsi^biorczosci i Miejsc Pracy wydal la^cznie zezwolen, w tym: zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy, z tego: zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych o zawartosci do 4,5% alkoholu oraz piwa, zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych o zawartosci powyzej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjajkiem piwa), zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych o zawartosci powyzej 18% alkoholu; * 602 zezwolenia na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy, z tego: 15

16 - 257 zezwolenia na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych o zawartosci do 435% alkoholu oraz piwa, -177 zezwoleh na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych o zawartosci powyzej 4,5% do 18% alkoholu (z wyja_tkiern piwa), zezwolen na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych o zawartosci powyzej 18% alkoholu; - 32 zezwolenia wydano przedsi^biorcom, ktorych dzialalnosc polega na organizacji przyj^c (catering); zezwolenia jednorazowe. w tyrn: - 23 zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy, zezwolen na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy; *...12 zezwolen ria wyprzedaz posiadanych zinwentaryzowanych..zapasow napojow alkoholowych. Ponadto wydano 4 decyzje odmawiaja_ce wydania zezwolen. Wszcze^to 147 poste_powan administracyjnych o cofni^cie zezwolen, w wyniku ktorych: - 12 zezwolen zostalo cofhiejych, - 90 poste_powah umorzono z uwagi na dopelnienie przez przedsie_biorcow warunkow wymienionych w przedmiotowej ustawie, - 45 postej)owaripozostaje w toku. - Podejmowanie dziatan interwencyjnych wobec nietegalnego handlu i lamania przepisow ustawy. REALIZATOR: Straz Miejska w iodzi Funkcjonariusze Strazy Miejskiej w Lodzi przeprowadzili kontroli punktow sprzedazy napojow alkoholowych, w wyniku ktorych stwierdzono: - w 58 placowkach popelnienie wykroczenia z art. 45 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, tj. nie umieszczeniu w widocznyrn miejscu informacji o szkodliwosci spozywania alkoholu. Skutkowaly one: wystosowaniem 2 wnioskow do sajdu; ukaraniem 13 wlascicieli placowek grz}'wna_ w forrnie rnandatow oraz pouczeniem 43 wlascicieli placowek. - w 4 placowkach popelnienie przeste_pstwa z art. 43 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziaianiu alkoholizmowi, tj. 2 przypadki dot. sprzedazy napojow alkoholowych bez wymaganych zezwolen, 2 przypadki dot. sprzedazy napojow alkoholowych osobom ponizej 18 roku zycia. Sprawy zostaly przekazane Policji. REALIZA TOR: Oddzial Licencji i Zezwolen w Biurze Rozwoju Przedsigbiorczosci I Miejsc Pracy w Departamencie Architektury irozwoju UM. Pracownicy Oddzialu przeprowadzili 39 kontroli placowek handlowych i gastronomicznych prowadzajcych sprzedaz napojow alkoholowych. Stwierdzono wiele przypadkow naruszania 16

17 przepisow. Czyny niedozwolone polegaly m. in. na: - braku w placowkach decyzji zezwalajacych na prowadzenie dziaialnosci gospodarczej polegajajcej na sprzedazy napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy oraz w miejscu sprzedazy; - braku dowodu dokonania wplaty oplaty za zezwolenia na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych; Odnotowano rowniez brak tabliczek informuja_cych o szkodliwosci spozywania alkoholu, ba_dz byiy one wywieszane w nievvidocznych miejscach dla potencjalnego klienta. Pozostale wydatki w 2012 roku zwlqzane z realizacjq MPPiRPA. Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ,00 z\ Wydatkowana kwota w wysokosci 3 508, 98 zl zostala przeznaczona na : - dofinansowanie organizacji XXI Konferencji Zdrowych Miast Polskich - jeden z paneli poswie_cony byi zjawisku wykluczenia spolecznego z powodu uzaleznienia od alkoholu inarkotykow-^ zl'-.-.., opiaceme podatku dochodowego od osob fizycznych, dot. wynagrodzenia wynikaja_cego z umowy o dzielo, wypiaconego w miesiapi gradniu 2011 r. 72 zi. - zwi^zku z podj^ciem przez Rad? Miejska uchwaty Mr XXXVI11/ z dnia r. z dniem 1 pazdziernika 2012 r. nastajiito pola^czenie podmiotow: Miejskiego Osrodka Profilaktyki Zdrowotnej, Miejskiego Osrodka Profilaktyki i Terapii Uzaleznien im. Bi Rafata Chyliriskiego w i,odzi i Miejskiej Przychodni,,Nowe Rokicie". Z dniem pol^czenia nowy podrniot otrzymal nazw?: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bh Rafala Chyliriskiego w Lodzi. 17

18 Wyszczegolnienie wydatko\ wgzadan, plan na.dzieri r. (>v zl) \vykonanie \v2012r. (wzl) ' % wykonania MPPiRPA -osotem , ,78 97,86 Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych , ,98 98,96 Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych - srodki fmansowe znajdujfjce si w budzecie Wydzialu przeznaczone na dodatkowe dziatania zwiazane z realizacja Programu. MPPiRPA - pozostaie \vydatki zwiqzane z realizacjq Programu , , , ,98 63, 69 63,69 Wydzial Zdrowia i Spraw SpoJecznych - realizator , , MPPiRPA - dotacja dla MCZP na realizacje_ swiadczeti zdrowotnych z zakre.su profilaktykl I rozwiqzywania problemow uzaleznien. MPPiRPA - wczesna interwencja (Audit) - dotacje dla podmiotow leczniczych MPPiRPA - s\viadczenia zdrowotne z zakresu profilaktykl i rozwiqzywania problemow uzaleznien - zakup using MPPiRPA - wspomaganie dzialalnosci stowarzyszen i innychjednostek organ izacyjnych zajmujqcych siqprofi!aktyka_ i przechvdzialaniem uzaleznieniu od alkoholu - dotacje MPPiRPA ushtgi z zakresu profdaktyki i rozwiqzywania problemow uzaleznien od alkoholu - zakup -uslug organizacje pozarzqdowe , , , , ,00, , , , , ,00 99,43 93,73 96,8* Wydzial Kultury , ,00 Mie'jska Biblioteka Publiczna Lodz Srodmiescie , ,00 Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej , ,86 99,50 MPPiRPA - swietlice srodowiskowe , ,59 98,2 MPPiRPA -prowadzeme taniego zywienia dla dzieci rodzin dotknie_tych problemem alkoholo\vym , ,50 MPPiRPA - organizacje pozarzqdowe. Organize wanie I prowadzenie hostel! dla os6b 2 problemem alkoholowym. Organizowanie I prowadzenie specjalistycznych placowek wsparcia dziennego dla dzieci i mlodziezy 2 rodzin z problemem alkoholowym. Organizowanie i prowadzenie bankow zywnosci. Prowadzenie jadlodajni, kuchni spolecznych dla osob 2 problemem alkoholowym i czlonkow ich rodzin (doroslych i dzieci) , , , , , , , , , ,00 99,9 99,9 MPPiRPA - apteka komunalna , ,77 MPPiRPA prowadzenie Centrum Integracji Spolecznej. Wydzial Edukacji , , , ,88 97,8 98,56 MPPiRPA - szkofy: - zaje_cia dodatkowe dla dzieci i mlodziezy - imprezy promujace zdrowie , , ,00 I , , ,08 99,77 99,76 18

19 \Vys2czegdlnienie wydatkdw wg zadan MPPIRPA - realizacja zadan przez organizacje pozarzqdowe: * zajqcia dodatkowe diet dzieci i mlodziezy, " itnprezy promujqce zdrowle, * doskonalenie nauczyciell w zakresie umiejqtnosci wychowawczych. plan na dzieri r. (>v zl) , , , ,00 wykonanie w 2012 r. OzO , , , ,00 "/ /o vvykonania 94,07 77,06 Wydzial Sportu ,00 MPPIRPA - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajqcsportowych dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym. Zadanie realizowane przez organizacje pozarzqdowe. MPPIRPA Trener Osiedlovsy" , , , ,00 Straz Miejska w Lodzi , ,95 99,65 MPPIRPA realizacja programow profilaktycznych na ierenle placowek oswiatowych. MPPiRPA - Miejska Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Lodzi 20000, , , ,11 99,65 75,66 Wydziaf Zdrowia i Spraw Spofecznych- srodki finansowe na zadania Komisji znajdujx si? w budzecie Wydziaiu, z przeznaczeniem na: naleznosci za orzeczenia biegfych sqdowych, wynagrodzenia dla czlonkow Kom isji za pracq na posiedzeniach plenarnych, w zespolach oraz w terenie, skiadki i ubezpieczenia, zakup malerialdw i wyposazenia. (Do 29 marca 2012 r. srodki fmanso'we przeznaczone na zadania realizowane przez MKRPA usytuowane byfy w Centrach Obslugi Mieszkancow dla poszczegolnych dzielnic.) * zadanie zostato zrealizowane w 96,8%, natomiast faktury zapjacone w 2013 r. Sporzajdziia: Alicja Groblewska , ,11 v/ wysokosci ,89 z\y p.o. DYREKTORA. Wydziaf ui Zdrowia i Sprsw (SsgjiacjB^ych Agata[Tyli]bskcL '} q nc; -in1*7, zo. ua zuio WICEPREZYDENT M1ASTA 75,66 Rrzysztof PiQtkowski DYREKTOR Rodainia 19 mgr Elzbiefy Rosochacka

20 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii za rok 2012 We wspolczesnym swiecie zjawisko narkomanii ma niesiychanie zlozony charakter. Narkomania stala si? problemem dotykajqcym takze w naszym spoleczenstwie osoby w roznyrn wieku, z roznych grup spolecznych i zawodowych. Jest ona zarowno negatywnym zjawiskiem spolecznym, jak i choroba_. Powoduje powazne szkody we wszystkich sferach zycia jednostki i spoleczeristwa. Problem narkomanii jest szczegolnie grozny, gdy dotyka mlodych ludzi. Chociaz wi^kszosc z nich przystosowana jest do zycia w spoleczenstwie, nie wszyscy potrafia_ radzic sobie z presja_ rowiesnicza^ wymaganiami spolecznymi czy ograniczeniami stawianymi przez srodowisko spoleczne czy zawodowe. Najbardziej podatnymi na szkodliwe dzialanie narkotykow sa_ mlodzi ludzie w okresie dorastania. Nie traktuja_ oni narkotyku, jako czegos szkodliwego, dlatego tak bardzo narazeni sa_ na wejscie w uzaleznienie. Potrzeby rozwojowe okresu dorastania, takie jak: che^c przynaleznosci, do grupy, poszukiwanie wlasnej tozsamosci, ciekawosc, potrzeba mocnych wrazen, nowych doznaii, sprzyjaja_si^ganiu przez mlodziez po narkotyki. Przeciwdzialanie narkomanii to szeroki wachlarz oddziaiywan profilaktycznych, terapeutycznych i pomocowych. To talcze dobra wspolpraca miedzy podmiotami dzialaja_cymi w tyrn obszarze oraz monitorowanie zjawiska. Postaw^ prawna^ dzialan w zalcresie zapobiegania i zwalczania narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (z pozn. zm.). Cel I. Zmniejszanie rozmiarow uszkodzeu zdrowia spowodowanych uzyvvaniem substancji psychoakty\vnych. Substancje psychoaktywne oddzialuja^ na osrodkowy uklad nerwowy poprzez bezposredni wplyw na funkcj^ mozgu, czego efektem sa^ czasowe zmiany postrzegania, nastroju, swiadomosci i zachowania. Uzywanie ich moze doprowadzic do naiogu i uzaleznienia. Zazywanie substancji psycho aktywnych nie jest oboj^tne dlaludzkiego organizmu powoduje w nim diametralne zmiany, niekiedy prowadzi nawet do dramatycznych i nieodwracalnych zrnian organicznych. Somatyczne skutki uzaleznienia od narkotykow najcze_sciej ujawniaja_ si^ w obr^bie ukladu kra_zenia; nerwowego, oddechowego, wydzielania wewne_trznego; mi^sniowo- szkieletowego, a ponadto watroby i skory. W tym gronie takze rosnie ryzyko zachorowania na choroby weneryczne i wszczepienne (AIDS, zoltaczka). Wsrod uzytkownikow srodkow odurzaja_cych jest rowniez kilkakrotnie wyzsze zagrozenie zgonem, anizeli w pozostalej populacji. Sta_d tak waznajest wspolpraca mie_dzy wszystkimi stronarni zainteresowanymi przeciwdzialaniem uzaleznieniom zwlaszcza w procesie wczesnego interweniowania, leczenia, oraz obnizania szkodliwosci uzywania narkotykow. KOORDYNATOR: WydzialZdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Spraw Spolecznych UML Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych ,00 zl. Zadania z zakresu Celu I byly realizowane przez: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bl. Rafala Chylinskiego w Lodzi (do 30 wrzesnia 2012 r. Miejski Osrodek Profilaktyki i Terapii Uzaleznien im. bl. Rafala Chylinskiego) oraz 7 organizacji pozarzajiowych. W zaj^ciach terapeutycznych uczestniczyly nie tylko osoby uzaleznione, ale takze szkodliwie iizywajace i eksperymentujq.ce z narkotykami. Z pomocy specjalistycznej korz}'stali rowniez czlonkowie ich rodzin. 1

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok \ Zalacznik do Uchwaly Nr XI/60/20 11 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok Narkomanii W polskiej tradycji alkoholizm i narkomania traktowane sa jako

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sprawozdanie z realizacji uchwaty Nr XCIX/1823/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 pazdziernika 2010 r. w sprawie przyj^cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych na rok2011

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na lata 2009-2010. Dzialajac na

Bardziej szczegółowo

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r.

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. RADA U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyje_cia,,gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Zai^cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Prowadzenie dziaian

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok Zadania Lp. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji I. Tworzenie warunkbw motywujqcych ograniczenie spozywania napoj6w

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Zadania Up. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji Tworzenie warunkdw motywujqcych ograniczenie spozywania napojdw

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r.

GMINNY PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r. Zalacznik do Uchwaly nr XIX/119/04 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 01 marca 2004 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r. 1. Podstawa opracowania a) Ustawa o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok - Zalacznik do uchwaly Nr XX/9112008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008 GMNNY PROGRAM PRZECWDZALANA NARKOMAN na 2009 rok Sypniewo 2009r. Wstep Narkomania, czyli uzaleznienie od narkotyków (srodków

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały nr LI/335/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 marca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012

UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 RAiJA GMINV OPOROVV Oporow UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMIJ PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014

RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014 RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014 woj. kujawsko-pomorskip RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyj?cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii"

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii RADA GMINY OPOR6W ISlzkie UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii" Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alko1101owych w Gminie Niebylec na 20JOr. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr XXXIX/282/14 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 lutego 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/296/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/296/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/296/2016 RADY GMINY SZEMUD z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r. RADA QMINY w Daszynle UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjtjicia,,gminnego Programu Profilaktylci i PvOzwiajzywania Problemow AlkoMowych oraz Przeciwdzialania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do MPPN

Załącznik Nr 1 do MPPN Załącznik Nr 1 do MPPN KATALOG KATEGORII DZIAŁAŃ I RODZAJÓW CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO ZLECANIA PODMIOTOM W RAMACH REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIDZIAŁANIA NARKOMANII W 2008 ROKU LP. KATEGORIA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2007 ROK WSTĘP

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2007 ROK WSTĘP Załącznik do uchwały Nr IV/29/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 25 stycznia 2007 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2007

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/9/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Z 2005 r. Nr 179 poz. 1485,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach nr XXXVI/229/09 z dnia 6 lutego 2009 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXIII 1 126/2008 RADY GMINY ELBLAG z dnia 30 grudnia 2008 r.

UCHWALA NR XXIII 1 126/2008 RADY GMINY ELBLAG z dnia 30 grudnia 2008 r. UCHWALA NR XXIII 1 126/2008 RADY GMINY ELBLAG z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2007 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2007 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT S P I S T R E Ś C I Wstęp Rozdział I Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr ZARZA.DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.. w sprawie Raportu z realizacji Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w 2007 r.

UCHWALA Nr ZARZA.DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.. w sprawie Raportu z realizacji Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w 2007 r. UCHWALA Nr ZARZA.DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.. w sprawie Raportu z realizacji Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w 2007 r. Na podstawie art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii"

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii RAPA GMINY OPOROW 99 322 Oporow UCHWAtA Mr XXXIV/144/2013 umo, woj. todzkie GMJN y QPOROW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 stycznia 200Br

z dnia 29 stycznia 200Br Uchwala Nr XVI/91/0B Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 200Br w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec na 200Br. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAtANr 111/11/14. RADY GMINY StUPIA. z dnia 29 grudnia 2014 roku

UCHWAtANr 111/11/14. RADY GMINY StUPIA. z dnia 29 grudnia 2014 roku UCHWAtANr 111/11/14 RADY GMINY StUPIA z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art- 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr XI/113/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE Projekt z dnia 22 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo