Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r.

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 Zadania samorządu województwa....4 Rozdział 1 Podstawy prawne. Polskie i międzynarodowe dokumenty korelujące z Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Rozdział 2 Diagnoza problemów alkoholowych Skala zjawiska w kraju Skala zjawiska w Małopolsce Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Liczba leczonych w województwie małopolskim.10 Rozdział 3 Zasoby instytucjonalne Województwa Małopolskiego Działalność publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie stacjonarnych oddziałów leczenia uzależnień w województwie małopolskim Wykaz zasobów instytucjonalnych w województwie małopolskim w 2012 roku 14 Rozdział 4 Zrealizowane wskaźniki w 2012 roku w ramach celów i zadań Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Rozdział 5 Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego w 2012 r. na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym Realizowane projekty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Pozostałe działania PODSUMOWANIE ORAZ WNIOSKI Z REALIZACJI W 2012 r. MAŁOPOLSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA Załączniki: Zał. nr 1 Sprawozdanie z działań przeprowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie.47 Zał. nr 2 Lista adresowa placówek w województwie małopolskim zajmujących się leczeniem problemów alkoholowych stan na styczeń

3 WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie przedstawia działania podejmowane w 2012 roku przez Samorząd Województwa, jednostki samorządu gminnego oraz powiatowego, Wojewodę Małopolskiego, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie, placówki leczenia uzależnień, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wojewódzką Komendę Policji w Krakowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz organizacje pozarządowe. Powyższe instytucje zostały wskazane na etapie przygotowania Programu jako jego realizatorzy. Nie wszyscy realizatorzy angażowali się na rzecz osiągnięcia każdego z wymienionych wskaźników przypisanych do poszczególnych celów Programu. Brak pełnych danych z jednostek samorządów szczebla gminnego i powiatowego, nie pozwolił na przeprowadzenie pełnej analizy. Należy jednak stwierdzić, iż gminy wykonują większość zadań w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym, co wynika przede wszystkim z faktu, że są prawnie zobligowane do podejmowania licznych aktywności w tym zakresie (zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.). Najbardziej zaangażowani realizatorzy Programu to: 1. Samorządy gminne województwa małopolskiego. 2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. 3. Placówki leczenia uzależnień. 4. Samorząd Województwa Małopolskiego. Wszystkie wymienione w opracowaniu działania wpisują się w cele oraz zadania Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Przedstawione w sprawozdaniu dane statystyczne i epidemiologiczne zostały opracowane w oparciu o dane z następujących opracowań: Diagnoza Społeczna 2011 (diagnoza przeprowadzana jest co 2 lata), Raport z badania ESPAD 2011 (diagnoza przeprowadzana jest co 4 lata), Raport opublikowany w 2011 roku z badań ankietowych realizowanych w 2010 roku w Województwie Małopolskim pt.: Substancje psychoaktywne: postawy i zachowania (badanie zostało przeprowadzone na losowej próbie min. 500 mieszkańców województwa małopolskiego w wieku lata), sprawozdania merytorycznego z działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia za rok 2012, danych z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie za rok 2011, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz ze sprawozdań MZ-29 za rok 2012 (dane ze szpitali). Należy zaznaczyć, że dane statystyczne i epidemiologiczne zawarte w niniejszym sprawozdaniu, zbierane są zgodnie z ustawą o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.592). Upoważnione instytucje, po opracowaniu dostępnego zakresu danych, udostępniają je zazwyczaj dopiero w drugiej połowie roku, następującego po roku sprawozdawczym. Z uwagi na to niektóre dane przedstawione w raporcie bazują na danych z 2011 r., gdyż część danych za rok 2012 nie była dostępnych w chwili opracowania niniejszego spawozdania. 3

4 Zadania samorządu województwa Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.), organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałaniu powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. W ślad za art. 2 ust.1 ww. ustawy, zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, tj.: 1. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożycia alkoholu, 2. Działalność wychowawczą i informacyjną, 3. Ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w kraju, 4. Ograniczanie dostępności alkoholu, 5. Leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, 6. Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie 7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej. Według art. 4 cytowanej ustawy, samorząd województwa realizuje powyższe zadania poprzez wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiący część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. Zarząd województwa odpowiada za koordynację przygotowania i realizację programu, udziela pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte tym programem oraz współdziała z innymi organami administracji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 31 marca 2008 roku podjął Uchwałę Nr XVII/220/08 w sprawie uchwalenia Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata W Programie określono cel nadrzędny tj.: zmniejszenie rozmiarów negatywnych skutków o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym, związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu, 5 celów operacyjnych, a także 30 zadań. Cele operacyjne programu to: 1. Zapobieganie spożywaniu alkoholu przez dzieci i młodzież. 2. Zmniejszenie szkód o charakterze społecznym, ekonomicznym, prawnym i rodzinnym spowodowanych przez picie ryzykowne i szkodliwe. 3. Zwiększenie liczby osób uzależnionych i współuzależnionych podejmujących leczenie. 4. Skuteczne współdziałanie instytucji i osób w dziedzinie rozwiązywania problemów społecznych i uzależnień. 5. Wysoka świadomość problematyki alkoholowej wśród społeczeństwa. 4

5 Rozdział 1 Polskie i międzynarodowe regulacje prawne dla realizacji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Ustawy: 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz z późn. zm.). 6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). Programy krajowe: 1. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata z dnia 22 marca 2012 roku. 2. Narodowy Program Zdrowia na lata z dnia 15 maja 2007 roku. Założenia wojewódzkie: 1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata przyjęta Uchwałą Nr XLI/527/2006 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 roku. 2. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata przyjęta Uchwałą Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku. 3. Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata przyjęty Uchwałą nr LI/651/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2006 roku. 4. Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata przyjęty Uchwałą Nr 1262/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2011 roku. 5. Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata przyjęty Uchwałą Nr 532/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2007 roku. Dokumenty międzynarodowe: 1. Strategia UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu ogłoszona 24 października 2006 roku. 2. Globalna Strategia Redukująca Szkodliwe Spożywanie Alkoholu dokument WHO przyjęty 21 maja 2010 r., podczas 63 obrad Światowego Zgromadzenia Zdrowia. 5

6 Rozdział 2 Diagnoza problemów alkoholowych 2.1 Skala zjawiska w kraju W oparciu o wyniki polskich badań epidemiologicznych, liczbę osób uzależnionych w Polsce szacuje się na ok. 850 tys., zaś osób pijących alkohol szkodliwie na ok. 3,6 mln. Według danych otrzymanych z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, systematycznie wzrasta spożycie piwa wśród mieszkańców kraju. W 2011 roku spożycie piwa w litrach wzrosło o 3,10 litra (3,39 %) i w porównaniu do 2009 roku Piwo stanowi ponad 55% spożywanego alkoholu. W 2011 roku średnio na 1 mieszkańca przypadało 9,25 litra 100% alkoholu. Tabela 1. Spożycie alkoholu w litrach na jednego mieszkańca Polski w latach Spożycie w litrach na jednego mieszkańca Lata Wyroby spirytusowe (100% alkoholu) Wino i miody pitne* Wino i miody pitne* w przeliczeniu na 100% alkohol Piwo* Piwo w przeliczeniu na 100% alkohol ,2 7 0,84 91,2 5, ,2 7 0,84 90,5 4, ,3 6,4 0,77 94,3 5,19 Źródło: * Przyjmuje się założenie, iż w jednym litrze piwa zawartych jest 5,5% alkoholu, a w winie (miodzie pitnym) zawartych jest 12% alkoholu. Według Diagnozy Społecznej 2011, odsetek osób, które na kłopoty reagują sięganiem po alkohol (3,4%), jest mniejszy niż odsetek osób, które przyznają się do nadużywania alkoholu (6,8%). W przekroju grup zawodowych najbardziej dotkniętymi problemem nadużywania alkoholu są robotnicy budowlani (15,99%), górnicy (14,15%), robotnicy w przetwórstwie spożywczym (13,70%), inni wykwalifikowani pracownicy (13,54%) i operatorzy pojazdów wolnobieżnych (13,39%), są to zawody typowo męskie. Najmniejszy odsetek nadużywających alkoholu jest wśród pielęgniarek (0%), nauczycieli szkół podstawowych (1,96%), robotników produkcji odzieży (2,32%) i średniego personelu biurowego (2,40%), a więc w zawodach wybitnie sfeminizowanych. Ponadto nadużywanie alkoholu występuje w grupie bezrobotnych (12,19%), a w dalszej kolejności w grupie innych biernych zawodowo (6,52%), przedsiębiorców (11,33%), uczniów i studentów (6,27%) oraz pracowników sektora prywatnego (9,79%). Prawdopodobieństwo nadużywania alkoholu jest ponad 5-krotnie mniejsze wśród kobiet niż wśród mężczyzn. W porównaniu z najmłodszymi respondentami (16-24 lata) istotnie większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemu alkoholowego występuje w grupie wieku lata, a o połowę mniejsze w grupie osób najstarszych (65+lat). Czynnikiem silnie różnicującym powszechność nadużywania alkoholu jest miejsce zamieszkania: w mniejszych miastach, i na wsi problem ten jest zdecydowanie mniej powszechny niż w dużych aglomeracjach. Osoby z wykształceniem wyższym nadużywają alkoholu, rzadziej od osób 6

7 z wykształceniem podstawowym. W porównaniu z osobami żyjącymi w stanie wolnym o połowę lub prawie o połowę rzadziej nadużywają alkoholu osoby żyjące w małżeństwie oraz owdowiałe. Stres życiowy niezwykle silnie wiąże się z nadużywaniem alkoholu. Osoby doświadczające wysokiego poziomu stresu nadużywają alkoholu 4,5 razy częściej w porównaniu z osobami doświadczającymi niewielkiego stresu. Związek przyczynowy może być tu dwustronny: zarówno stres może skłaniać do picia, jak i nadużywanie alkoholu może wywoływać różne problemy życiowe 1. Spożywanie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem ryzykownym nie tylko wśród osób dorosłych ale i wśród nastolatków. Podsumowując, Badania ESPAD z 2011 roku zrealizowane wśród uczniów dwóch roczników: wiek: lat (trzecie klasy gimnazjum) i lat (drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych) wskazały, iż młodzież w większości zalicza się do konsumentów alkoholu, pije przede wszystkim piwo, rzadziej sięgając po inne napoje, a poważnym problemem staje się upijanie. Ponadto nastąpiło zahamowanie procesu zmniejszania się różnic miedzy chłopcami i dziewczętami w spożyciu napojów alkoholowych. Zauważono także niewielką tendencję spadkową w traktowaniu picia alkoholu jako zachowania bardzo ryzykownego. Według ocen badanych nastąpił również spadek dostępności napojów alkoholowych oraz spadek zakupów 2. Tabela 2. Picie napojów alkoholowych wśród chłopców i dziewcząt. Poziom klasy Chłopcy dziewczęta kiedykolwiek życiu 89,0 85,6 II klasy gimnazjum w czasie 12 miesięcy przed badaniem 80,2 76,5 w czasie 12 miesięcy przed badaniem 62,3 53,1 kiedykolwiek życiu 96,2 94,2 w czasie 12 miesięcy przed II klasy szkół 93,9 89,2 badaniem ponadgimnazjalnych w czasie 12 miesięcy przed 84,9 75,6 badaniem Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu: Sierosławski J., Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Warszawa 2001, str Skala zjawiska w Małopolsce Alkohol jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną 3. Ponad 78% respondentów deklaruje, że używało alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem. Najczęściej badani wymieniają piwo (69%), nieco rzadziej wskazują wino (63%) oraz napoje spirytusowe (55%) Tabela 3. 1 Czapiński J., Panek T.(red): Diagnoza Społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa 2011, Rada Monitoringu Społecznego, str Sierosławski J.: Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną, Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r., badania ESPAD 2011; Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa Źródło: Autorzy: Kidawa M., Malczewski A., Struzik M. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w 2010 roku w Województwie Małopolskim. Substancje psychoaktywne: postawy i zachowania, Kraków

8 Tabela 3. Odsetek konsumentów alkoholu oraz poszczególnych typów napojów alkoholowych. Rodzaj napoju alkoholowego Odsetek konsumentów Napoje alkoholowe 78,3 Napoje spirytusowe 55,1 Wino 62,8 Piwo 69,0 Źródło: Kidawa M., Malczewski A., Struzik M., Raport z badań ankietowych zrealizowanych w 2010 roku w Województwie Małopolskim. Substancje psychoaktywne: postawy i zachowania, Kraków 2011, str.49. Największe średnie spożycie 100% alkoholu w roku w litrach dotyczy napojów spirytusowych oraz piwa. Konsumenci piwa wypijali rocznie średnio 3,4 litra czystego alkoholu. Wśród konsumentów napojów spirytusowych średnia wyniosła 3,7 litra czystego alkoholu rocznie Tabela 4. Tabela 4. Szacowane średnie roczne spożycie alkoholu w litrach 100% alkoholu. Napoje spirytusowe Średnia dla wszystkich badanych Średnia dla konsumentów napojów spirytusowych Wino 0,5 0,9 Piwo 2,2 3,4 Źródło: Kidawa M., Malczewski A., Struzik M., Raport z badań ankietowych zrealizowanych w 2010 roku w Województwie Małopolskim. Substancje psychoaktywne: postawy i zachowania, Kraków 2011, str.50. Wśród konsumentów napojów alkoholowych w podziale na płeć przeważają mężczyźni, którzy najwięcej wypijają piwa oraz wódki - Tabela 5. Tabela 5. Spożycie różnych rodzajów alkoholu w podziale na płeć. Rodzaj napoju alkoholowego Mężczyźni Kobiety Piwo 76,5 61,5 Wino 64,3 61,1 Wódka 67,7 42,6 Łącznie spożycie 81,9 74,7 Źródło: Kidawa M., Malczewski A., Struzik M., Raport z badań ankietowych zrealizowanych w 2010 roku w Województwie Małopolskim. Substancje psychoaktywne: postawy i zachowania, Kraków 2011, str Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Dane statystyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dotyczące ilości sprawców z podziałem na nietrzeźwych podejrzanych (dorosłych) i nietrzeźwych nieletnich sprawców czynów karalnych w kategoriach przestępstw w roku 2012 przedstawiają się następująco: 1. Zabójstwo dorośli podejrzani ogółem 51 (w 2011 roku 44), w tym nietrzeźwi 25 (28), co stanowi 49,0% ogółu podejrzanych; nieletni sprawcy ogółem 0 (1), w tym nietrzeźwi 0 (0), co stanowi 0% ogółu nieletnich sprawców, 2. Uszczerbek na zdrowiu dorośli podejrzani ogółem 628 (622), w tym nietrzeźwi 121 (129), co stanowi 19,0% ogółu podejrzanych; nieletni sprawcy ogółem 152 (162) w tym nietrzeźwi 4 (3), co stanowi 2,6% ogółu nieletnich sprawców, 3. Udział w bójce lub pobiciu dorośli podejrzani ogółem 1045 (1125), w tym nietrzeźwi 255 (323), co stanowi 24,4% ogółu podejrzanych; nieletni sprawcy ogółem 189 (279) w tym nietrzeźwi 3 (10), co stanowi 1,6% ogółu nieletnich sprawców, 8

9 4. Zgwałcenia dorośli podejrzani ogółem 52 (86), w tym nietrzeźwi 12 (16), co stanowi 23,0% ogółu podejrzanych; nieletni sprawcy ogółem 3 (16), w tym nietrzeźwi, 0 (0) co stanowi 0% ogółu nieletnich sprawców, 5. Kradzież cudzej rzeczy dorośli podejrzani ogółem 3613 (3341), w tym nietrzeźwi 367 (314), co stanowi 10,2% ogółu podejrzanych; nieletni sprawcy ogółem 392 (493), w tym nietrzeźwi 6 (5), co stanowi 1,5% ogółu nieletnich sprawców, 6. Kradzież z włamaniem dorośli podejrzani ogółem 1191 (1334), w tym nietrzeźwi 171 (166), co stanowi 14,4% ogółu podejrzanych; nieletni sprawcy ogółem 190 (251), w tym nietrzeźwi 5 (2), co stanowi 2,6% ogółu nieletnich sprawców, 7. Rozbój kradzież i wymuszenie rozbójnicze dorośli podejrzani ogółem 806 (964) w tym nietrzeźwi 167 (209), co stanowi 20,7% ogółu podejrzanych; nieletni sprawcy ogółem 215 (264), w tym nietrzeźwi 9(11), co stanowi 4,2% ogółu nieletnich sprawców, 8. Uszkodzenie rzeczy dorośli podejrzani ogółem 1191 (1413), w tym nietrzeźwi 465 (518), co stanowi 39,1% ogółu podejrzanych; nieletni sprawcy ogółem 142 (222), w tym nietrzeźwi 17 (28), co stanowi 12,0% ogółu nieletnich sprawców, 9. Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu dorośli podejrzani ogółem 1264 (1149), w tym nietrzeźwi 736 (709), co stanowi 58,2% ogółu podejrzanych; nieletni sprawcy ogółem 79 (84) w tym nietrzeźwi 8 (11), co stanowi 10,1% ogółu nieletnich sprawców. Tabela 6. Przedstawienie w tabeli liczby sprawców w podziale na kategorie przestępstw za rok Dorośli Nieletni - w tym - w tym podejrzani sprawcy nietrzeźwi nietrzeźwi ogółem ogółem Zabójstwo Uszczerbek na zdrowiu Udział w bójce lub pobiciu Zgwałcenia Kradzież cudzej rzeczy Kradzież z włamaniem Rozbój kradzież i wymuszenie rozbójnicze Uszkodzenie rzeczy Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu Źródło: Dane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie za rok W roku 2012 funkcjonariusze Ruchu Drogowego w garnizonie Województwa Małopolskiego przebadali kierowców na drogach, z czego u osób stwierdzono spożycie alkoholu. Reasumując, alkoholizm dotyka ludzi w każdym wieku, a jak wynika ze statystyk policyjnych średnia wieku osób rozpoczynających picie niepokojąco się obniża. Odnotowuje się coraz więcej przypadków zwłaszcza wśród nieletnich, w których coraz to młodsze osoby sięgają po alkohol lub alkohol podawany jest im przez dorosłych. Policjanci garnizonu małopolskiego realizują działania zmierzające do ograniczenia zjawiska jakim jest alkoholizm poprzez organizowanie akcji mających na celu m.in. ujawnienie łamania prawa w zakresie: nielegalnej sprzedaży alkoholu, udostępniania czy ułatwiania dostępu do alkoholu osobom nieletnim. Specjaliści ds. nieletnich oraz dzielnicowi prowadzą spotkania i prelekcje z młodzieżą, podczas których Policja uświadamia młodym osobom szkodliwość 9

10 spożywania alkoholu. Funkcjonariusze realizujący problematykę przeciwdziałania alkoholizmowi i likwidowania jego skutków na bieżąco współpracują z Gminnymi/Miejskimi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (udział policjantów w komisjach, kierowanie wniosków o leczenie). Prowadzone są także rozmowy z właścicielami lokali, w których sprzedawany jest alkohol, na temat ewentualnych konsekwencji czynów przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości Liczba leczonych w województwie małopolskim Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie nie posiada obecnie danych za rok 2012, które są wciąż w opracowaniu, dlatego sprawozdanie bazuje na danych za rok W 2011 roku nastąpił wzrost o 643 osoby (5%) liczby leczonych z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w województwie małopolskim w porównaniu do 2010 roku. Wykres nr 1. Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w województwie małopolskim w latach liczba leczonych Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej na podstawie danych z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie za lata Liczba leczonych ogółem w województwie małopolskim wynosiła w 2011 roku osób, w porównaniu z rokiem poprzednim w przedziale wiekowym 0-18 lat odnotowano wzrost o 15 osób (20%), a w liczbie osób leczonych po raz pierwszy ogółem wzrost o 426 osób (8%). Zgłaszający się do poradni odwykowej pacjenci to głównie mężczyźni osób (78,01% ogółu leczonych). Opieką czynną objęto pacjentów, w tym osób zamieszkałych na wsi (95,28%). Najwięcej pacjentów, bo aż leczono, z powodu zespołu uzależnienia (tabela 7). 10

11 Tabela 7. Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w województwie małopolskim w 2011 roku. Leczeni Leczeni po raz pierwszy Wyszczególnienie w wieku w wieku ogółem ogółem 0-18 lat 0-18 lat Ogółem 2010r r w tym: mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi grupy poradniane opieka czynna Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu: ostre zatrucie (F10.0) używanie szkodliwe (F10.1) zespół uzależnienia (F10.2) zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5) zespół amnestyczny (F10.6) inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9) współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych (F11-F19) Współuzależnienia Źródło: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, MUW w Krakowie (poprzednio do 2009 r. Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie). Wnioski spożywanie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem ryzykownym zarówno wśród osób dorosłych jak i dzieci. Ze społecznego punktu widzenia niezwykle ważne jest podejmowanie działań edukacyjnych oraz profilaktycznych dostosowanych profilem do wieku odbiorców i poddawanych bieżącej ewaluacji. stwierdzono zależność pomiędzy alkoholem i stresem. Szybkie tempo życia oraz towarzyszący temu stres sprzyja podejmowaniu zachowań ryzykownych. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia może również w tym zakresie przynieść pozytywne efekty. dane statystyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dotyczące ilości sprawców z podziałem na nietrzeźwych podejrzanych (dorosłych) i nietrzeźwych nieletnich sprawców czynów karalnych w kategoriach przestępstw w roku 2012 potwierdzają, że część osób dokonujących czynów karalnych jest pod wpływem alkoholu. Wskazany jest rozwój działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń jakie za sobą niesie ryzykowne spożywanie alkoholu. 11

12 Rozdział 3 Zasoby instytucjonalne województwa małopolskiego 3.1. Działalność publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie stacjonarnych oddziałów uzależnień w województwie małopolskim. W Województwie Małopolskim funkcjonują 4 oddziały detoksykacyjne, 3 oddziały terapii uzależnienia od alkoholu oraz 1 oddział uzależnień i współuzależnień (Tabela 8). Od roku 2008 systematycznie wzrasta liczba pacjentów leczonych na wyżej wymienionych oddziałach Wykres 2. Tabela 8. Działalność publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie stacjonarnych oddziałów leczenia uzależnień w województwie małopolskim w 2012 roku. Liczba Osobodni łóżek Leczeni Leczeni w % Lp Nazwa, adres zakładu, oddziały Oddział leczenia stan na w r. obłożenie w 2012 r Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła w Nowym Targu Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu Uzależnień i Współuzależnienia % Detoksykacyjny % Terapii Uzależnienia od Alkoholu % Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie Detoksykacyjny % Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie Terapii Uzależnienia od Alkoholu % Detoksykacyjny % Terapii Uzależnienia od Alkoholu % Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza, Gorlice Detoksykacyjny % (działa od r.) Źródło: opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej na podstawie danych z jednostek ochrony zdrowia. 12

13 Wykres 2. Liczba leczonych pacjentów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w zakresie stacjonarnych oddziałów leczenia uzależnień w województwie małopolskim w latach r r r r r. Oddział Uzależnień i Współuzależnienia Oddział Detoksykacyjny Oddzial Terapii Uzaleznienia od Alkoholu Źródło: opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Zdrowotnej na podstawie danych z jednostek ochrony zdrowia. W roku 2012 zwiększyła się liczba osób leczonych z powodu uzależnienia od alkoholu. W stosunku do roku ubiegłego tj nastąpił wzrost liczby leczonych w: oddziale uzależnień i współuzależnień o 38 pacjentów (9,98%), oddziale detoksykacyjnym o 143 pacjentów (4,46%) oddziale terapii uzależnienia od alkoholu o 30 pacjentów (1,92%). Mapa 1. Rozmieszczenie stacjonarnych oddziałów leczenia uzależnień w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Województwie Małopolskim w 2012 roku. miechowski olkuski proszowicki dąbrowski chrzanowski krakowski Kraków Tarnów oświęcimski wadowicki wielicki brzeski bocheński myślenicki tarnowski suski limanowski Nowy Sącz gorlicki nowotarski nowosądecki 46 Oddział Uzależnień i Współuzależnienia tatrzański Oddział Detoksykacji Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 13

14 3.2 Wykaz zasobów instytucjonalnych funkcjonujących w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w województwie małopolskim w 2012 roku. W województwie małopolskim na każdym szczeblu samorządu terytorialnego, tj. wojewódzkim, powiatowym i gminnym funkcjonują instytucje, które działają na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w tym na rzecz profilaktyki alkoholowej. Instytucje te są partnerami przy realizacji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Na szczeblu wojewódzkim funkcjonują m.in. następujące jednostki: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Kuratorium Oświaty, Komenda Wojewódzka Policji, sądy, prokuratury okręgowe i prokuratury rejonowe. W powiatach funkcjonują m.in. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej oraz poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Natomiast gminy powołują Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocników oraz Koordynatorów gminnych ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom (w tym rozwiązywania problemów alkoholowych). Pomoc można uzyskać także w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, jak również w punktach konsultacyjnych, świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo- wychowawczych. Szczegółowo zasoby instytucjonalne Województwa Małopolskiego w zakresie uzależnień przedstawia Tabela 9. 14

15 Tabela 9. Zasoby instytucjonalne funkcjonujące w województwie małopolskim w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Lp. JEDNOSTKA LICZBA JEDNOSTEK OPIS 1. WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIIEŃ WOTUW jest miejscem leczenia osób uzależnionych oraz jednostką koordynującą działania w obszarze I WSPÓŁUZALEŻNIENIA leczenia uzależnień w Małopolsce. 2. MAŁOPOLSKI OŚRODEK SZKOLENIA TERAPEUTÓW Zajmuje się prowadzeniem szkoleń osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień UZALEŻNIEŃ lub instruktora terapii uzależnień oraz innych szkoleń specjalistycznych. 3. DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament merytoryczny UMWM nadzoruje realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania UMWM problemów alkoholowych oraz działalność WOTUW-u 4. WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Subwydział Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 5. KURATORIUM OŚWIATY Współpracuje m.in. z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i realizowania regionalnej i lokalnej polityki oświatowej. 6. PLACÓWKI OŚWIATOWE: 7. szkoły podstawowe (w tym publiczne I niepubliczne) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 30 znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością gimnazja (w tym publiczne i niepubliczne) 756 szkoły policealne ponadgimnazjalne (publiczne i 269 niepubliczne) licea ogólnokształcące i profilowane (publiczne I 362 niepubliczne) LECZNICTWO UZALEŻNIEŃ: poradnie leczenia uzależnień 39 Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży 4 Poradnia i przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 5 dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu 10 całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu 4 oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych 4 W województwie małopolskim istnieje szereg instytucji, tj. szkół, które w sposób bezpośredni oraz pośredni uczestniczą w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem wśród dzieci i młodzieży. Na terenie województwa Małopolskiego istnieje kilkadziesiąt placówek terapii uzależnień od alkoholu. 8. SĄDY: sądy okręgowe 3 sądy rejonowe (4 w Tarnowie, 4 w Nowym Sączu oraz 10 w Krakowie) 19 Sądy okręgowe sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do wiadomości innych sądów i wykonującym zadania z zakresu ochrony prawnej dla obszaru właściwości sądów rejonowych, tworzących okręg sądowy. 15

16 Lp. JEDNOSTKA LICZBA JEDNOSTEK OPIS 9. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE: komendy miejskie 3 komendy powiatowe policji CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE 11. PROKURATURY OKRĘGOWE I REJONOWE: prokuratury okręgowe 3 prokuratury rejonowe (13 w Krakowie, 6 w Nowym Sączu i 4 w Tarnowie) 12. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE GMINNE KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PEŁNOMOCNICY GMINNI DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH/KOORDYNATORZY GMINNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM poradni (- 50 publicznych, - 5 niepublicznych) Pełnomocników/ osób zajmujących się problematyką alkoholową 16. PUNKTY KONSULTACYJNE 160* 17. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 182 GOPS/MOPS* 18. ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE 19. ŚWIETLICE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE 60 * placówek realizujących program socjoterapeutyczny * 538 * świetlic realizujących program opiekuńczowychowawczych* 20. KIS/CIS 6 CIS*/11 KIS Wydział prewencji w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej nawiązuje współpracę z organizacjami samorządowymi, administracją publiczną, sądami, a także organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. Ponadto koordynuje działania związane z prewencja kryminalną oraz przestępczością i demoralizacją nieletnich. CBŚ w Małopolsce przede wszystkim koncentruje swoje działania na rozpoznaniu zorganizowanych struktur przestępczych zajmujących się produkcją, handlem i przemytem narkotyków. Prokuratury wszczynają postępowania przygotowawcze celem sprawdzenia czy doszło do przestępstwa w sytuacji istnienia uzasadnionego podejrzenia, wyjaśniają okoliczności zdarzenia, zbierają i zabezpieczają dowody, ujmują sprawców. PCPR realizują zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny. Realizują swoje zadania poprzez działalność profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną i doradczą. GKRPA zajmują się w szczególności inicjowaniem działań w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe. Zadania realizowane przez Pełnomocników koncentrują się przede wszystkim na podejmowaniu czynności zmierzających do zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Zadaniem punktów konsultacyjnych jest m.in. motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych, terapii osób współuzależnionych, kierowanie na leczenia specjalistyczne. Realizują zadania własne gminy w postaci m.in. udzielania schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym. Zadania świetlicy socjoterapeutycznej to także sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego sytuacji rodzinnej i szkolnej, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych zgodnie z programem przygotowanym dla całej grupy i diagnozą indywidualną dzieci. Zadaniami świetlicy opiekuńczo-wychowawczej są: stała, systematyczna współpraca z rodziną dziecka, rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych, prowadzenie pracy z grupą poprzedzone jej planowaniem w zespole pracowników. W zajęciach programu reintegracji społecznej i zawodowej w KIS-ach i CIS-ach mogą uczestniczyć m.in. osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, 16

17 Lp. JEDNOSTKA LICZBA JEDNOSTEK OPIS 21. OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ IZBY WYTRZEŹWIEŃ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO (działające w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym) 24. PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ PORADNIE RODZINNE GRUPY POMOCOWE I SAMOPOMOCOWE (AA, AL- ANON, AL-ATEEN, DDA, KLUBY ABSTYNENTA) 27. STRAŻ MIEJSKA 28 Straży Miejskich 28. PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Placówek Wsparcia Dziennego/ 29. DUSZPASTERSTWA TRZEŹWOŚCI Brak danych uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej. Do podstawowych zadań Ośrodków należą przede wszystkim: kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych. Izby współpracują z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom. Organizacje pozarządowe mają coraz większe znaczenie w kształtowaniu polityki w obszarze problematyki alkoholowej, w tym także profilaktyki dzieci i młodzieży. Podmioty lecznicze zobowiązane są do udzielania pomocy medycznej. Wczesne rozpoznawanie problemów alkoholowych i stosowanie metod interwencyjnych jest zadaniem placówek udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Zajmują się m.in. kształtowaniem postaw prorodzinnych, uczeniem zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, rozwiązywaniem konfliktów małżeńskich i rodzinnych (dane ze stronu ) termin odnoszący się do dwóch rodzajów grup terapeutycznych, używany jednak najczęściej dla określenia tego, co bardziej prawidłowo zwane jest grupą wzajemnej pomocy. Do zadań straży należy między innymi: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania. W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych (zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań); specjalistycznej (organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny); pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę (realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne). Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd. Kościół w Polsce, świadom zagrożeń wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, podejmował i podejmuje działania duszpasterskie w celu rozwijania i ugruntowania cnoty trzeźwości w Narodzie oraz w celu niesienia pomocy tym, którzy są zagrożeni lub cierpią na skutek problemów alkoholowych. *Źródło: opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, na podstawie danych z ankiet PARPA -G1 (* dane za rok 2011, z uwagi na brak opracowanych danych za rok 2012) oraz stron internetowych poszczególnych instytucji (Kuratorium Oświaty, bazy NGO, Wojewody, ROPS, PARPA, Diecezji Tarnowskiej i Krakowskiej). 17

18 WNIOSKI: na przestrzeni lat rozwija się baza lecznictwa stacjonarnego, jednak nadal czas oczekiwania na przyjęcie jest stosunkowo długi (np. ok. siedem miesięcy na oddział terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie) jednak jak wynika z obserwacji ok. 30 % osób z kolejki oczekujących na miejsce zgłasza sie na leczenie. Wnioskować zatem można, że osoby deklarujące chęć podjęcia leczenia mają niską rzeczywistą motywacje. konieczne jest wzmacnianie lecznictwa ambulatoryjnego poza Krakowem, a w szczególności w powiatach bocheńskim, miechowskim, dąbrowskim i proszowickim. wskazane jest wzmacnianie współpracy pomiędzy różnymi placówkami leczenia uzależnień w celu lepszego zabezpieczenia ciągłości terapii pacjentów zwłaszcza tych kończących leczenie w ośrodkach całodobowych (kontynuacja leczenia w poradniach). 18

19 Rozdział 4 Zrealizowane wskaźniki w 2012 roku w ramach celów, zadań oraz wskaźników Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Tabela 10. Wskaźniki realizacji Programu. Cel Zadania: Wskaźniki Realizatorzy 2012 rok Cel 1 Zapobieganie spożywaniu alkoholu przez dzieci i młodzież 1.1. Wprowadzenie systemu monitorowania i zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim 1.2 Wspieranie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów w obszarze profilaktyki problemowej i rodzinnej Liczba gmin prowadzących monitoring Liczba gmin prowadzących kontrole punktów sprzedaży Liczba gmin szkolących sprzedawców napojów alkoholowych Liczba zorganizowanych szkoleń Liczba uczestników szkoleń Liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki problemowej i rodzinnej Liczba projektów zrealizowanych w ramach konkursów grantowych Liczba szkoleń zorganizowanych dla organizacji pozarządowych WOTUW/Pełnomocnik ZWM ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom * ROPS, MCZP**, Jednostki samorządu szczebla gminnego, Policja WOTUW/Pełnomocnik ZWM ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Jednostki samorządu szczebla gminnego i powiatowego***, organizacje pozarządowe Liczba przedstawicieli powiaty: 0 33 gminy prowadzące monitoring Policja: 44 gminy 102 gminy prowadzące kontrole punktów sprzedaży Policja: gmin Policja: 44 gminy: 62 szkolenia Policja: 7 gminy: uczestników Policja: 142 powiaty: 14 gminy: 277 NGO-s Samorząd Województwa: w ramach konkursu ofert w obszarze uzależnień Województwo Małopolskie udzieliło wsparcia finansowego następującym organizacjom w zakresie profilaktyki rodzinnej: 1. Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą Razem Bezpieczne, ZDROWA KOBIETA SZCZĘŚLIWA RODZINA 2. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei Powstrzymaj przemoc. Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy: 223 projektów Powiaty: 5 Powiaty: 0 Gminy: 26 szkoleń 19

20 Cel Zadania: Wskaźniki Realizatorzy 2012 rok 1.3 Inicjowanie różnych form profilaktyki rówieśniczej 1.4. Wspieranie tworzenia placówek leczenia uzależnień oraz wdrażania programów terapeutycznych i korekcyjnych dla dzieci młodzieży uzależnionej i używającej problemowo substancji psychoaktywnych organizacji pozarządowych uczestniczących w szkoleniach i konferencjach Liczba projektów zrealizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi Liczba zrealizowanych projektów Liczba osób i instytucji uczestniczących w projektach Liczba publikacji i wydawnictw Liczba placówek leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży Liczba programów terapeutycznych i korekcyjnych dla WOTUW/Pełnomocnik ZWM ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Jednostki samorządu szczebla gminnego i powiatowego Organizacje pozarządowe, Szkoły Uczelnie wyższe WOTUW /Pełnomocnik ZWM ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Placówki leczenia uzależnień Samorządy powiatowe i gminne gminy: 309 Samorząd Województwa: 2 projekty (j.w.) powiaty: 4 gminy: 340 Samorząd Województwa: 1. Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja oddział w Krakowie, LIDERZY DO GRY! - nowoczesna profilaktyka młodzieżowa 2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Azymut trzeźwości powiaty: 22 projekty gminy: 335 (m.in. program profilaktyczno- wychowawczy "Przyjaciel", "Profilaktyka przez sport", "Szanuj zdrowie, "Ratuj życie", Program profilaktyki uzależnień "Egoiści", Samorząd Województwa: 246 osób w 2 w/w projektach powiaty: osób gminy: osób powiaty:1 wydawnictwo gminy: placówki leczenia uzależnień: 5 (4 poradnie oraz ośrodek dla dzieci i młodzieży w Jeżówce) powiaty: 3 ( w strukturach Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu: Poradnia Psychologii Zdrowia i Trzeźwości dla dzieci i Młodzieży oraz Placówka opiekuńczowychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego pod nazwą Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce rozpoczęła swoją działalność w 2011r. Placówka zapewnia opiekę 17 wychowankom w wieku lat w uzasadnionych przypadkach młodszym, którzy są uzależnieni od środków psychoaktywnych. gminy: 7 placówki leczenia uzależnień: 5 Programy prowadziło także Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach. 20

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku * opracowane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r.

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS - 44060-2 (2)/06 Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ Załącznik do Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ I. Wprowadzenie I PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt Załącznik do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 projekt Białystok 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014 Załącznik do uchwały nr LI/677//09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo