Przedmiotowy system oceniania z plastyki WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z plastyki WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2013/2014"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z plastyki WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2013/2014 Ocena określa przede wszystkim poziom umiejętności ucznia. Przy ustalaniu oceny za prace plastyczne bierze się pod uwagę zaangażowanie i wkład pracy, postęp ucznia w zakresie obserwacji i interpretacji, oraz stopień realizacji podanego zadania plastycznego. Wiedza o sztuce wspiera rozwijanie umiejętności plastycznych i orientacji w kulturze, także regionalnej. Do umiejętności plastycznych zaliczamy dokonywanie analizy dzieła sztuki. Zakres umiejętności uzupełnia edukacja fotograficzna. O otrzymaniu pozytywnej oceny decyduje również systematyczność i obowiązkowość w przygotowaniu ucznia do lekcji, oraz udział i osiągnięcia w konkursach. OCENA NIEDOSTATECZNY Poziom umiejętności uniemożliwia podjęcie nauki na następnym etapie edukacyjnym. POZIOM EDUKACYJNY KONIECZNY OCENA DOPUSZCZAJĄCY Uczeń rozpoznaje dziedziny sztuki, popularne tematy malarskie: PORTRET, PEJZAŻ, MARTWA NATURA, odróżnia dzieła sztuki nowoczesnej od sztuki dawnych epok, wie, że w XX w film i plakat został włączony w poczet dziedzin sztuki, zna czas powstania nowej dziedziny fotografii. Uczeń zna nazwy podstawowych technik plastycznych, rozumie, na czym polega PLAKATÓWKA, AKWARELA, PASTEL, OLEJ NA PŁÓTNIE,RYS. WĘGLEM, ODBITKI GRAFICZNE. Umie posługiwać się plakatówką, węglem, pastelem. Rozumie praktyczne znaczenie słów: BARWA, GAMA ZIMNA - CIEPŁA, KONTRAST, PLAMA MALARSKA, WALOR, KONTUR, FAKTURA, PERSPEKYYWA, KADR, INTERPRETACJA, GEOMETRYZACJA, UPROSZCZENIE, DEFORMACJA, ABSTRAKCYJNY, EKSPRESYJNY, KUBISTYCZNY, SYMBOLICZNY, PLAKAT, PROJEKT, SZKIC, BRYŁA, ESTETYKA, WERNISAŻ, SZTUKA NOWOCZESNA, REGIONALIZM. Rozpoznaje kompozycję: RÓWNOWAŻNĄ, DYNAMICZNĄ I STATYCZNĄ, rozpoznaje różnicę miedzy plamą i kreską środkami wyrazu należącymi do malarstwa i rysunku. Potrafi wymienić zabytki najbliższego regionu, zwracając uwagę na przynależność do różnych kultur ( kościoły, cerkwie, dwory, pałace, cmentarze, drewniane domy mieszczańskie) Umie wymienić nazwy objętych programem epok i stylów: STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, ODRODZENIE, BAROK, KLASYCYZM, ROMANTYZM, REALIZM, IMPRESJONIZM Umie wymienić objęte programem kierunki sztuki nowoczesnej: (IMPRESJONIZM, KUBIZM, ABSTRAKCJONIZM, EKSPRESJONIZM, SURREALIZM) i wyjaśnić pojęcie sztuki współczesnej Umie odnaleźć w podręczniku odpowiedzi na pytania dotyczące dziejów sztuki: chronologia epok i stylów, przedstawiciele epok i stylów i przykłady dzieł, oraz udzielić odpowiedzi na proste pytania dotyczące sztuki nowoczesnej: czas powstania kierunków, przedstawiciele i przykłady dzieł słynnych artystów europejskich i polskich. Realizuje przynajmniej połowę ćwiczeń i prac plastycznych*, a zadania wykonuje w ograniczonym zakresie - spełniają one przynajmniej jedno z podanych do realizacji wymagań: technika, temat, podane środki wyrazu plastycznego ( np. kompozycja, gama barw, geometryzacja), środki wyrazu plastycznego stosuje niekonsekwentnie ( przypadkowo). Wie, na czym polega analiza dzieła sztuki, potrafi dokonać analizy w zakresie treści W oparciu o podany plan napisze recenzję wystawy w zakresie treści. Częściowo przygotowuje potrzebne do lekcji materiały i narzędzia. W czasie pobytu w galerii i podczas lekcji muzealnych stosuje się do poleceń nauczyciela. Potrafi zaplanować teoretycznie realizację tematycznego zadania fotograficznego Potrafi wykonać notatkę z wystawy wg. wskazówek nauczyciela Umie wprowadzić do programu GIMP polecone elementy graficzne Umie wskazać w praktyce nierealistyczne środki wyrazu POZIOM EDUKACYJNY PODSTAWOWY OCENA DOSTATECZNY Uczeń rozpoznaje dziedziny sztuki, popularne tematy malarskie: PORTRET, PEJZAŻ, MARTWA NATURA, SCENA SAKRALNA, SCENA HISTORYCZNA i sposoby interpretacji świata w dziele sztuki: REALIZM, UPROSZCZENIE, EKSPRESJA, odróżnia dzieła sztuki nowoczesnej od sztuki dawnych epok, wie, że w XX w film i plakat zostały włączone w poczet dziedzin sztuki, zna czas powstania nowej dziedziny

2 fotografii, potrafi wskazać fotografie ARTYSTYCZNE I DOKUMENTALNE. Stara się wyrazić swój stosunek do prezentowanych podczas lekcji dzieł sztuki. Umie posługiwać się kilkoma technikami plastycznymi ( PLAKATÓWKA, PASTEL, RYS. WĘGLEM, podejmuje próbę wykonania RZEŹBY Z GLINY), rozumie, na czym polega technika malarska OLEJ NA PŁÓTNIE i technika graficzna (np. linoryt). Rozumie praktyczne znaczenie słów: FORMA I TREŚC DZIEŁA SZTUKI, BARWA PODSTAWOWA I POCHODNA, GAMA ZIMNA - CIEPŁA, KOLORY CZYSTE I ZŁAMANE, KONTRAST BARW, PLAMA MALARSKA, WALOR, KONTUR, FAKTURA, KONTRAPOST, PERSPEKYYWA ZBIEŻNA, KADR, INTERPRETACJA, GEOMETRYZACJA, UPROSZCZENIE, DEFORMACJA, RELISTYCZNA FORMA, IRRACJONALNA TREŚĆ, ABSTRAKCYJNY, EKSPRESYJNY, KUBISTYCZNY, SYMBOLICZNY, PLAKAT, KRÓJ PISMA, LOGO, PROJEKT, SZKIC, KOPIA, BRYŁA, ESTETYKA, ANTYK, SZTUKA LUDOWA, REGIONALIZM, WERNISAŻ, rozpoznaje kompozycję: RÓWNOWAŻNĄ, DYNAMICZNĄ I STATYCZNĄ, rozpoznaje różnicę miedzy plamą i kreską środkami wyrazu należącymi do malarstwa i rysunku. W pracach stara się zastosować elementy przedstawienia realistycznego: PERSPEKTYWA, PROPORCJE, BARWA LOKALNA, ŚWIATŁOCIEŃ, oraz wykonywać prace plastyczne w nawiązaniu do nurtów artystycznych (np. interpretować temat w ujęciu kubistycznym, ekspresyjnym, surrealistycznym), próbuje stosować symbole i znak plastyczny Potrafi wymienić zabytki najbliższego regionu, zwracając uwagę na przynależność do różnych kultur i przenikanie się tradycji na pograniczu kultur (np. gotycki kościół farny, kapliczka Kopiec tarski, cerkwie, zespoły pałacowo parkowe, dwór krzeczowicki, cmentarze polskie i żydowskie) Umie wymienić objęte programem epoki style: STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, ODRODZENIE, BAROK, KLASYCYZM, ROMANTYZM, REALIZM, i podać przykład kilku najbardziej typowych dzieł (np. Leonardo Mona Liza, katedra Notre Dame, Wit Stwosz Ołtarz Mariacki, Rembrandt Powrót syna marnotrawnego, Monet Wschód słońca ). Umie wymienić objęte programem kierunki sztuki nowoczesnej (IMPRESJONIZM, KUBIZM, ABSTRAKCJONIZM, EKSPRESJONIZM, SURREALIZM i wymienić kilku najbardziej znanych artystów ( np. Van Gogh, Picasso, Salwador Dali, Chagall) i dowolne kierunki sztuki współczesnej (np. HAPPENING, OP ART, LAND ART) i korzystając ze źródeł poprzeć przykładem dzieła. Umie wymienić przedstawicieli nowoczesnej sztuki polskiej ( Wyspiański, Witkiewicz), dowolne nazwiska polskich artystów współczesnych: np. Tadeusz Kantor, Andrzej Wajda, oraz cenionych artystów naszego regionu (np. Zdzisław Beksiński) Potrafi wymienić charakterystyczne dzieła architektury współczesnej Potrafi korzystać z podręcznika i znaleźć w jego treści potrzebne informacje. Umie opisać (analizować) dzieło sztuki w zakresie treści i podstawowych środków wyrazu ( GAMA BARW: CIEPŁA - ZIMNA, KOMPOZYCJA: STATYCZNA - DYNAMICZNA, PRZEDSTAWIENIE: REALISTYCZNE, NIEREALISTYCZNE), oraz przekazać odczucia powstające podczas kontaktu z dziełem. Na podstawie podanego planu potrafi napisać recenzję wystawy Realizuje znaczną część ćwiczeń i prac plastycznych*, spełniających połowę podanych do realizacji wymagań w zakresie środków wyrazu plastycznego ( np. kompozycja, gama barw, uproszczenie, geometryzacja), a praca odpowiada na temat. Rozumie, na czym polega tworzenie prezentacji medialnej w zakresie formy i treści. Potrafi wykonać proste zadanie fotograficzne Stara się przygotowywać potrzebne do lekcji materiały i narzędzia. Otrzymał nie więcej niż 3 oceny niedostateczne wynikające z sumy nieprzygotowań. Umie zachować się w galerii i podczas lekcji muzealnych, wykonuje zadania podane przez nauczyciela. Współpracuje w grupie. Bierze udział w realizacji zespołowej zadań fotograficznych i medialnych Potrafi wykonać kartę ćwiczeń z wystawy Umie wprowadzić do programu GIMP polecone elementy graficzne Posługuje się nierealistycznymi środkami wyrazu POZIOM EDUKACYJNY ROZSZERZAJĄCY OCENA DOBRY Uczeń umie wymienić dziedziny sztuki i podać przykłady dzieł PRZEDSTAWIAJĄCYCH I NIEPRZEDSTAWIAJACYCH, wymienić tematy malarskie(portret, PEJZAŻ, MARTWA NATURA, SCENA SAKRALNA, MITOLOGICZNA, HISTORYCZNA, BATALISTYKA), wymienić i rozpoznać przedstawienia REALISTYCZNE, SYNTETYCZNE, EKSPRESYJNE. Wie, na czym polega różnica między sztuką nowoczesną a sztuką dawnych epok, (szybkie przemiany w sztuce, odejście od dokumentacyjnej roli sztuki, nierealistyczny sposób interpretacji świata, często rezygnacja z treści, pojawienie się NOWYCH TECHNIK - szczególnie w rzeźbie i architekturze współczesnej i ZACIERANIE DZIEDZIN), rozumie rolę fotografii i filmu w kształtowaniu się sztuki nowoczesnej, potrafi wskazać fotografie ARTYSTYCZNE I ROBOCZE, oraz plakat jako dziedzinę związaną z sztuką nowoczesną. Stosuje w pracach lekcyjnych polecone techniki, wie, na czym polega technika olejna i podstawowe techniki graficzne ( linoryt, monotypia), wykazuje zainteresowanie zadaniami fotograficznymi i dodatkowymi zadaniami z zakresu komunikacji medialnej. Posługuje się odpowiednimi zasadami w przekazywaniu komunikatów liternictwo, informacja wizualna, prezentacja, stosuje umiejętności kompozycyjne w życiu, umie dostrzec poprawność i wady komunikatów wizualnych występujących wokoło.

3 Rozumie znaczenie pojęcia dziedzictwo kulturowe, potrafi wskazać zabytki wielokulturowe, związane z przenikaniem tradycji na pograniczu kultur, stosuje tę wiedzę w praktyce ( podczas wycieczki, wykonując zadania) Potrafi wyjaśnić pojęcia: FORMA I TREŚC DZIEŁA SZTUKI, BARWA PODSTAWOWA I POCHODNA, KONTRAST BARW, PLAMA MALARSKA, MODELUNEK ŚWIATŁOCIENIOWY, WALOR, KONTUR, PŁASKA PLAMA, FAKTURA, BARWA LOKALNA, KONTRAPOST, PERSPEKYYWA ZBIEŻNA, RZEDOWA, KULISOWA, KADR, INTERPRETACJA, GEOMETRYZACJA, UPROSZCZENIE, DEFORMACJA, RELISTYCZNA FORMA, IRRACJONALNA TREŚĆ, ABSTRAKCYJNY, EKSPRESYJNY, KUBISTYCZNY, SYMBOLICZNY, DESIGNE, PLAKAT, POSTER, KRÓJ PISMA, LOGO, PROJEKT, SZKIC, KOPIA, BRYŁA I KONSTRUKCJA, FUNKCJONALNOŚĆ, ESTETYKA, ANTYK, HUMANIZM, OŚWIECENIE, SZTUKA LUDOWA, REGIONALIZM, WERNISAŻ, rozpoznaje kompozycję: RÓWNOWAŻNĄ, DYNAMICZNĄ I STATYCZNĄ, SYMETRYCZNĄ i ASYMETRYCZNĄ, OTWARTĄ I ZAMKNIETĄ, rozpoznaje i potrafi zastosować w praktycznych ćwiczeniach różnicę miedzy plamą i kreską środkami wyrazu należącymi do malarstwa i rysunku. W pracach stara się zastosować elementy przedstawienia realistycznego: PERSPEKTYWA, PROPORCJE, BARWA LOKALNA, ŚWIATŁOCIEŃ, oraz wykonać pracę plastyczną w nawiązaniu do nurtów artystycznych (np. interpretować temat w ujęciu kubistycznym, ekspresyjnym, surrealistycznym), stosować symbole i znak plastyczny umie przełożyć teorię na praktykę, stara się poszukiwać własnych rozwiązań. Umie wymienić chronologicznie epoki i style, podać nazwiska należących do nich najwybitniejszych artystów i przykłady dzieł. Rozpoznaje najbardziej wyraziste cechy stylów ( przykłady z podręcznika, lub otoczenia): starożytność Grecja: PIĘKNO, Fidiasz Procesja panatenajska, Rzym REALIZM, portret konny Marka Aureliusza średniowiecze TEMATYKA SAKRALNA romanizm: kościół w Strzelnie, gotyk katedra Notre Dame, konstrukcja kościała farnego w Przeworsku odrodzenie PIĘKNO I HARMONIA Michał Anioł Dawid, Rafael Piękna ogrodniczka Kaplica Bożego Grobu w kościele farnym w Przeworsku barok DEKORACYJNOŚĆ, ŚWIATŁO Bernini Konfesja nad grobem świętego Piotra, Rembrandt Powrót syna marnotrawnego Ołtarz główny w kościele farnym w Przeworsku klasycyzm WZORY ANTYCZNE, RÓWNOWAGA Canaletto Kościół karmelitów, Canova H. Lubomirski, jako Amor Pałac Lubomirskich w Przeworsku romantyzm DYNAMIKA, WYRAŻANIE UCZUĆ Goja Rozstrzelanie powstańców madryckich, Michałowski Somosierra realizm PRZEDSTAWIANIE SCEN Z ŻYCIA ZWYKŁYCH LUDZI, KRYTYKA ZŁEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ Milet Kobiety zbierające kłosy, Kotsis Ostatnia chudoba Umie wymienić objęte programem kierunki sztuki nowoczesnej i współczesnej, poprzeć przykładem dzieła i jego autora, potrafi rozpoznać najbardziej wyraziste cechy tych kierunków: IMPRESJONIZM Monet Wschód słońca MALARSTWO WRAŻEŃ KUBIZM Picasso Martwa natura - GEOMETRYZACJA EKSPRESJONIZM Munch Krzyk DEFORMACJA, KOLOR ABSTRAKCYJNY SURREALIZM Dali Trwałość pamięci TEMATYKA JAK ZE SNU ABSTRAKCJONIZM Kandinsky Pierwsza akwarela abstrakcyjna - BRAK TREŚCI HAPPENING WYDARZENIE ARTYSTYCZNE, Kantor ACTION PAINTING MALARSTWO AKCJI - Pollock OP - ART. - SZTUKA WZROKOWA - Victor Vasarely POP ART - SZTUKA POPULARNA - E. Warchol HIPERREALIZAM REALIZM FOTOGRAFICZNY LAND ART. SZTUKA ZIEMI Christo ASAMBLAŻ ŁACZENIE PRZEDMIOTÓW W. Hasior Dzieciom zamojszczyzny Potrafi wskazać podobieństwa w obrębie stylów i kierunków, kojarzyć fakty historyczne, towarzyszące zmianom w sztuce, (czyli umie umieścić dzieło sztuki w kontekście tradycji i współczesnej kultury, określić funkcje sztuki w życiu ( np. przekaz uczuć patriotycznych, rejestracja wydarzeń, przekazywanie informacji) Umie wymienić przedstawicieli nowoczesnej sztuki polskiej i dziedziny w których tworzyli ( np. Wyspiański, Witkiewicz), polskich artystów współczesnych (np. Tadeusz Kantor, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda ), oraz nazwiska cenionych artystów naszego regionu (np. Zdzisław Beksiński, Józef Szajna), Umie opisać dowolne dzieło architektury współczesnej (np. Frank Getry Tańczący dom ) Umie opisać (analizować) dzieło sztuki stosując trójdzielność wypowiedzi: CO WIDZĘ ( treść dzieła, opis) CO WIEM ( forma dzieła, środki plastyczne) CO CZUJĘ ( odbiór dzieła, własna ocena) - umie wyrazić swoje odczucia i opinie na temat dzieła.

4 Poprawnie konstruuje recenzję wystawy Potrafi korzystać z podręcznika i znaleźć w jego treści potrzebne informacje, wyciąga wnioski w oparciu o nie. Wykonuje ćwiczenia i prace plastyczne* realizując większość podanych wymagań dotyczących techniki, środków wyrazu plastycznego, praca odpowiada na temat. W ćwiczeniach stara się zaangażować wyobraźnię. Zwykle przygotowuje potrzebne do lekcji materiały i narzędzia, bierze udział w lekcji w pracowni i poza nią ( wycieczka przedmiotowa, warsztaty w galerii, lekcja muzealna) wykonuje zadania podane przez nauczyciela, potrafi korzystać z katalogu Konsekwentnie i pracowicie wykonuje polecone zadnia Współpracuje w grupie. Uczestniczy w realizacji zespołowej zadań fotograficznych i medialnych Potrafi wykonać kartę ćwiczeń z wystawy Umie wprowadzić do programu GIMP polecone elementy graficzne i zrealizować temat zadania Posługuje się nierealistycznymi środkami wyrazu Realizuje większość postawionych zadań projektowych (z reguły po 2 na półrocze) POZIOM EDUKACYJNY DOPEŁNIAJĄCY OCENA BARDZO DOBRY Uczeń umie wymienić dziedziny sztuki i podać przykłady dzieł PRZEDSTAWIAJĄCYCH I NIEPRZEDSTAWIAJACYCH, wymienić tematy malarskie, wymienić i rozpoznać przedstawienia REALISTYCZNE, SYNTETYCZNE, EKSPRESYJNE. Wie, na czym polega różnica między sztuką nowoczesną a sztuką dawnych epok, (szybkie przemiany w sztuce, odejście od dokumentacyjnej roli sztuki, nierealistyczny sposób interpretacji świata, często rezygnacja z treści, zastosowanie innych kategorii estetycznych niż piękno - ORYGINALNOŚĆ, PROWOKACJA, ABSURD, EKSPRESJA, PSYCHOLOGIZM, pojawienie się NOWYCH TECHNIK - szczególnie w rzeźbie i architekturze współczesnej i ZACIERANIE DZIEDZIN), rozumie rolę fotografii i filmu w kształtowaniu się sztuki nowoczesnej, potrafi wskazać fotografie ARTYSTYCZNE I ROBOCZE, oraz plakat jako dziedzinę związaną z sztuką nowoczesną. Stosuje w pracach lekcyjnych polecone techniki, wie, na czym polega technika olejna i podstawowe techniki graficzne, wykonuje zadania fotograficzne, wykazuje zainteresowanie dodatkowymi zadaniami z zakresu komunikacji medialnej. Posługuje się odpowiednimi zasadami w przekazywaniu komunikatów liternictwo, informacja wizualna, prezentacja, stosuje umiejętności kompozycyjne w życiu, wykonane prace cechuje poprawność komunikatów wizualnych Rozumie znaczenie pojęcia dziedzictwo kulturowe, potrafi wskazać zabytki wielokulturowe, związane z przenikaniem tradycji na pograniczu kultur, wykazuje zainteresowanie regionalizmem. Potrafi wyjaśnić pojęcia: FORMA I TREŚC DZIEŁA SZTUKI, BARWA PODSTAWOWA I POCHODNA, KONTRAST BARW, PLAMA MALARSKA, MODELUNEK ŚWIATŁOCIENIOWY, WALOR, KONTUR, PŁASKA PLAMA, FAKTURA, BARWA LOKALNA, KONTRAPOST, PERSPEKYYWA ZBIEŻNA, RZEDOWA, KULISOWA, ILUZJONIZM, KADR, INTERPRETACJA, GEOMETRYZACJA, UPROSZCZENIE, DEFORMACJA, RELISTYCZNA FORMA, IRRACJONALNA TREŚĆ, ABSTRAKCYJNY, EKSPRESYJNY, KUBISTYCZNY, SYMBOLICZNY, DESIGNE, PLAKAT, POSTER, KRÓJ PISMA, LOGO, PROJEKT, SZKIC, KOPIA, BRYŁA I KONSTRUKCJA, FUNKCJONALNOŚĆ, ESTETYKA, ANTYK, HUMANIZM, OŚWIECENIE, SZTUKA LUDOWA, REGIONALIZM, WERNISAŻ, rozpoznaje kompozycję: RÓWNOWAŻNĄ, DYNAMICZNĄ I STATYCZNĄ, SYMETRYCZNĄ i ASYMETRYCZNĄ, OTWARTĄ I ZAMKNIETĄ, rozpoznaje i potrafi zastosować w praktycznych ćwiczeniach różnicę miedzy plama i kreską środkami wyrazu należącymi do malarstwa i rysunku. W pracach umie zastosować elementy przedstawienia realistycznego: PERSPEKTYWA, PROPORCJE, BARWA LOKALNA, ŚWIATŁOCIEŃ, oraz wykonać pracę plastyczną w nawiązaniu do nurtów artystycznych (np. interpretować temat w ujęciu kubistycznym, ekspresyjnym, surrealistycznym) i stosować symbole i znak plastyczny. Umie wymienić chronologicznie epoki i style, podać nazwiska należących do nich najwybitniejszych artystów i przykłady dzieł. Rozpoznaje najbardziej wyraziste cechy stylów ( przykłady z podręcznika, lub otoczenia): Starożytność Grecja: PIĘKNO, Fidiasz Procesja panatenajska, Rzym REALIZM, portret konny Marka Aureliusza średniowiecze TEMATYKA SAKRALNA romanizm: kościół w Strzelnie, gotyk katedra Notre Dame konstrukcja kościoła farnego w Przeworsku odrodzenie PIĘKNO I HARMONIA Michał Anioł Dawid, Rafael Piękna ogrodniczka Kaplica Bożego Grobu w kościele farnym w Przeworsku barok DEKORACYJNOŚĆ, ŚWIATŁO Bernini Konfesja nad grobem świętego Piotra, Rembrandt Powrót syna marnotrawnego Wystrój kościoła farnego 00. Bernardynów w Przeworsku klasycyzm WZORY ANTYCZNE, RÓWNOWAGA

5 Canaletto Kościół karmelitów, Canova H. Lubomirski, jako Amor Pałac Lubomirskich w Przeworsku romantyzm DYNAMIKA, WYRAŻANIE UCZUĆ Goja Rozstrzelanie powstańców madryckich, Michałowski Somosierra realizm PRZEDSTAWIANIE SCEN Z ŻYCIA ZWYKŁYCH LUDZI, KRYTYKA ZŁEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ Milet Kobiety zbierające kłosy, Aleksander Kotsis Ostatnia chudoba Umie wymienić objęte programem kierunki sztuki nowoczesnej i współczesnej, poprzeć przykładem dzieła i jego autora, potrafi rozpoznać najbardziej wyraziste cechy tych kierunków: IMPRESJONIZM Monet Wschód słońca MALARSTWO WRAŻEŃ KUBIZM Picasso Martwa natura - GEOMETRYZACJA EKSPRESJONIZM Munch Krzyk DEFORMACJA, KOLOR ABSTRAKCYJNY SURREALIZM Dali Trwałość pamięci TEMATYKA JAK ZE SNU ABSTRAKCJONIZM Kandinsky Pierwsza akwarela abstrakcyjna - BRAK TREŚCI HAPPENING WYDARZENIE ARTYSTYCZNE, Kantor ACTION PAINTING MALARSTWO AKCJI - Pollock OP - ART. - SZTUKA WZROKOWA - Victor Vasarely POP ART - SZTUKA POPULARNA - E. Warchol HIPERREALIZAM REALIZM FOTOGRAFICZNY LAND ART. SZTUKA ZIEMI Christo ASAMBLAŻ ŁACZENIE PRZEDMIOTÓW W. Hasior Dzieciom zamojszczyzny Potrafi wskazać podobieństwa w obrębie stylów i kierunków, kojarzyć fakty historyczne, towarzyszące zmianom w sztuce, (czyli umie umieścić dzieło sztuki w kontekście tradycji i współczesnej kultury, nawiązać do znanych dzieł literackich i muzycznych stworzonych w poznanych epokach i kierunkach, określić funkcje sztuki w życiu ( np. przekaz uczuć patriotycznych, rejestracja wydarzeń, przekazywanie informacji) Umie wymienić przedstawicieli nowoczesnej sztuki polskiej i ich słynne dzieła ( np. Wyspiański, Witkiewicz), polskich artystów współczesnych (np. Tadeusz Kantor, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda ), oraz nazwiska cenionych artystów naszego regionu (np. Zdzisław Beksiński, Józef Szajna), Umie opisać dowolne dzieło architektury współczesnej (np. Frank Getry Tańczący dom ) Umie opisać (analizować) dzieło sztuki stosując trójdzielność wypowiedzi: CO WIDZĘ ( treść dzieła, opis) CO WIEM ( forma dzieła, środki plastyczne) - potrafi rozbudować wypowiedź na temat środków plastycznych CO CZUJĘ ( odbiór dzieła, własna ocena) - umie wyrazić swoje odczucia i opinie na temat dzieła. Potrafi wyrazić opinię w recenzji wystawy, poprawnie konstruuje te formę wypowiedzi Sprawnie korzysta z podręcznika znajdując w jego treści potrzebne informacje, wyciąga wnioski w oparciu o nie. Wykonuje ćwiczenia i prace plastyczne* realizując wszystkie podane wymagania: technika, temat, środki wyrazu plastycznego. Samodzielnie interpretuje temat, w trakcie lekcji wykazuje się twórczym myśleniem, stara się nie wybierać najprostszych rozwiązań i w ćwiczeniach zaangażować wyobraźnię Wykazuje zaangażowanie i pracowitość Współpracuje w grupie Systematycznie przygotowuje potrzebne do lekcji materiały i narzędzia, bierze aktywny udział w lekcji w pracowni i poza nią ( plener, wycieczka przedmiotowa, warsztaty w galerii) Bierze aktywny udział w realizacji zespołowej zadań fotograficznych i medialnych Potrafi wykonać kartę ćwiczeń z wystawy Przy pomocy dowolnego programu graficznego realizuje zadanie z zakresu projektowania graficznego W pracach plastycznych umie zastosować nierealistyczne środki wyrazu Realizuje wszystkie postawione zadania projektowe POZIOM EDUKACYJNY WYKRACZAJACY OCENA CELUJĄCY Uczeń posiada wiedzę i umiejętności z poziomu DOPEŁNIAJĄCEGO w zakresie wiedzy o sztuce i warsztatu plastycznego, samodzielnie rozwija swój warsztat, doskonali techniki, poszukuje własnych pomysłów, pracuje systematycznie i przedstawia ciekawą tematykę prac domowych, lub pozalekcyjnych. Uczy się korzystać z korekty. W ćwiczeniach lekcyjnych wykonuje wszystkie podane do realizacji zadania, stosuje różnorodne środki wyrazu plastycznego, wykazuje własną inwencję i oryginalność w interpretacji tematu, wykazuje się oryginalnością wypowiedzi plastycznej, myśleniem przekrojowym, wnioskowaniem, aktywnością twórczą, lub wkłada w pracę szczególny wysiłek, podobnie analizuje dzieło sztuki. Samodzielnie odwiedza galerie i muzeum, uczestniczy w wernisażach i spotkaniach autorskich, potrafi wyrazić swoje odczucia i opinie dotyczące wystaw i dzieł sztuki, popierając je argumentami. W czasie zajęć bierze udział w dyskusji. Korzysta z podręcznika, oraz innych źródeł wiadomości o sztuce.

6 W kontakcie dziełami sztuki współczesnej ( galeria, reprodukcja) wykazuje zrozumienie występujących zjawisk, stawia pytania, poszukuje inspiracji, poszerza zasób pojęć wyjaśnić pojęć (np. MAKROFOTOGRAFIA, STRUKTURA,TASZYZM, ENVIRONMENT) Wykonuje dodatkowe zadania z zakresu komunikacji medialnej. Bierze udział w aranżacji wystaw, potrafi zauważyć wpływ sztuki na rzeczywistość. Rozumie znaczenie pojęcia dziedzictwo kulturowe, potrafi wskazać zabytki wielokulturowe, związane z przenikaniem tradycji na pograniczu kultur, wykazuje zainteresowanie regionalizmem, samodzielnie poszukuje faktów i obiektów w swoim otoczeniu. Bierze udział i otrzymuje nagrody w konkursach. Zdobył główną nagrodę w konkursie DZIEŁO ROKU - podsumowującym rok pracy w gimnazjum, lub otrzymał tytuł Fotograf Roku. Ocenę celujący otrzymuje również uczeń systematycznie i efektywnie pracujący na zajęciach kółka plastycznego. NA ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH podejmuje dodatkowe zadania ( projekty fotograficzne, medialne), systematycznie korzysta z konsultacji i korekty podczas ich realizacji, poszukuje ulubionej formy własnych realizacji artystycznych. PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA: INTERPRETACJA MALARSKA UTWORU POETYCKIEGO SZKICE POSTACI LUDZKIEJ Z MODELA SZKIC PERSPEKTYWICZNY WE WNĘTRZU LUB PLENERZE MARTWA NATURA KOMPONOWANIE NAPISU SCENA FIGURALNA ANALIZA DZIEŁA SZTUKI PLAKAT RECENZJA WYSTAWY KUBISTYCZNA INTERPRETACJA MARTWEJ NATURY KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA Z PROSTYCH FIGUR GEOMETRYCZNYCH RYSUNEK SURREALISTYCZNY ( RAEALIZTYCZNA FORMA, IRRACJONALNA TREŚĆ) PORTRET RZEŹBA Z GLINY WARSZTOWE ZAJĘCIA W GALERII FOTOGRAFIA DOKUMENTACYJNA I ARTYSTYCZNA PREZENTACJA MEDIALNA PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA NA ZAJĘCIA ARTYCZNE: INTERPRETACJA MALARSKA UTWORU MUZYCZNEGO I POETYCKIEGO KOMPOZYCJA MALARSKA WYRAŻAJĄCA PRZESTRZEŃ MARTWA NATURA SCENA FIGURALNA KOPIA DZIEŁA SZTUKI ABSTRAKCYJNA INTERPRETACJA MARTWEJ NATURY KOMPONOWANIE NAPISÓW PRZY POMOCY PROSTYCH PROGRAMÓW GRAFICZNYCH ANALIZA DZIEŁA SZTUKI WARSZTOWE ZAJĘCIA W GALERII I MUZEUM KARTA ĆWICZEŃ PRACA Z WYSTAWĄ RECENZJA WYSTAWY PREZENTACJA MEDIALNA PORTRET MALARSKI I RZEŹBIARSKI PORTRET PSYCHOLOGICZNY ŚRODKI WYRAZU SZTUKI NOWOCZESNEJ HAPPENING FOTOGRAFIA DOKUMENTACYJNA, ARTYSTYCZNA, REPORTAŻOWA I REKONSTRUKCYJNA W formie projektu: PLAKAT PROJEKTOWANIE GRAFICZNE DESIGNER (GIMP, PS do wyboru) FOTOGRAFICZNA SESJA REKONSTRUKCYJNA KADR ABSTRAKCYJNY FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni Przedmiotowy System oceniania z plastyki w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Zórawinie nauczyciel mgr Zofia Adamek Zasady oceniania uczniów 1 ocenie podlegają ćwiczenia plastyczne rysunkowe,

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA II GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną przedstawia - potrafi w praktyce zastosować

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI.

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu.

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach IV-VI: Prace plastyczne(malarskie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3

Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3 Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3 W takcie ustalania ocen z zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: systematyczność, wytrwałość w pracy, przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim KLASA IV Przy wystawianiu ocen z przedmiotu plastyka bardzo ważnym elementem składowym oceny jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu. Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV Wymagania konieczne Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dopuszczającą. Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne. klasa IV

Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne. klasa IV Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne klasa IV Ocena semestralna i roczna jest wystawiana z uwzględnieniem WSO oraz zgodna nową podstawą programową przedmiotu plastyka. Jest ona wykładnikiem osiągniętych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA Temat lekcji Światło i cień. 1. Światłocień w malarstwie ćwiczenie rysunkowe. 2. Budowa bryły światłem i cieniem. Wymagania programowe podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Obszary podlegające ocenianiu na plastyce klasy IV- VI 1. Prace plastyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie V

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie V Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie V Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DO PROGRAMU LUBIĘ TWORZYĆ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DO PROGRAMU LUBIĘ TWORZYĆ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DO PROGRAMU LUBIĘ TWORZYĆ KLASA V Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Ocena niedostateczna - uczeń nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6 Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna usprawiedliwiona. NA OCENĘ Z PLASTYKI WPŁYWA: aktywne uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu plastyki w klasie 4, 5 i 6

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu plastyki w klasie 4, 5 i 6 Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu plastyki w klasie 4, 5 i 6 Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania przez niego wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA. Wymagania edukacyjne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA Wymagania edukacyjne Klasa IV Ocena ucznia w zakresie przedmiotu plastyka jest osobliwie złożona i trudna. Nauczyciel plastyki oceniając osiągnięcia edukacyjne ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania wiedzy z plastyki w roku szkolnym 2010\2011

Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania wiedzy z plastyki w roku szkolnym 2010\2011 mgr Anna Wiktorowicz Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania wiedzy z plastyki w roku szkolnym 2010\2011 KLASA V Ocena dopuszczająca : - wykonuje prace plastyczne, często niestaranne i schematyczne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl.5 1)Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował zakresu wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Podstawowe kryteria oceny osiągnięć ucznia: 1. Opanowanie podstawowego warsztatu plastycznego. 2. Znajomość

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM

WOJEWÓDZKI KONKURS STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI cz. I STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM CZĘŚĆ I Rozpoznawanie dzieł prezentowanych na slajdach, prawidłowe umieszczenie odpowiedzi w przygotowanym teście. Część I max. 70 punktów

Bardziej szczegółowo

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, 30, 45, 60godzin) W 1983 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV Opracowanie: Andrzej Murzydło 1) Na ocenę dopuszczającą z plastyki, uczeń: wymienia miejsca, w których można zobaczyć dzieła

Bardziej szczegółowo

uczeń spełnia kryteria wymagane na ocenę bardzo dobrą w danej klasie.

uczeń spełnia kryteria wymagane na ocenę bardzo dobrą w danej klasie. Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV OCENA CELUJĄCA bierze udział w konkursach plastycznych szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich. uczeń potrafi dokonać podziału barw na podstawowe i pochodne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne plastyka, II etap edukacyjny

Wymagania edukacyjne plastyka, II etap edukacyjny Ocenie podlegają: przygotowanie do zajęć prace i ćwiczenia praktyczne, zaangażowanie w pracę twórczą aktywność na lekcji, wypowiedzi ustne, wyniki testów, kartkówek prace i ćwiczenia domowe, zeszyt przedmiotowy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA TEMAT WYMAGANIA NA OCENY 1 Lekcja organizacyjna. - wyodrębnia kształt przedmiotu i otacza konturem(2) - tworzy prostą pracę plastyczną z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI KLASA I Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: w odpowiednim porządku chronologicznym i w centrum kulturotwórczym, które miały zasadniczy wpływ dla ich powstania; we współczesnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas V zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia 1 ZASADY OCENIANIA 1. 1. Przy wypowiedziach ustnych i pisemnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Oprac. Karolina Szymczak Rok szkolny 2013/14 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Ocena wiedzy

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I

PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I Ocena dopuszczająca Uczeo: rozróżnia poszczególne dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, architekturę, grafikę, rzemiosło artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Iwona Piętowska Kusior. Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła!

Iwona Piętowska Kusior. Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Iwona Piętowska Kusior Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z PLASTYKI w klasie 4 Szkoły Podstawowej str. 1 W klasie IV uczeń:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS / 04. 1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS / 04. 1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia, PLASTYKA KLASA V KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS-5002-66/ 04 I wiedzy każdego ucznia. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę na przede wszystkim na: 1) poziom uzdolnień i predyspozycji

Bardziej szczegółowo

Zasady otrzymywania ocen bieżących z plastyki:

Zasady otrzymywania ocen bieżących z plastyki: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny z plastyki w klasach I gimnazjum w roku szkolnym 2015 / 2016 Program dostosowany jest do podręcznika do plastyki dla gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne,

przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, Przedmiotowy System Oceniania z PLASTYKI Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY PODSTAWA PROGRAMOWA- ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008R. W SPRAWIE PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Kryteria oceniania Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki w klasach IV-VI. Wymagania edukacyjne

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki w klasach IV-VI. Wymagania edukacyjne Przedmiotowy System Oceniania z plastyki w klasach IV-VI Wymagania edukacyjne Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PLASTYKA klasa III gimnazjum Sztuka starożytnej Grecji. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie posługuje się formą kariatydy

Bardziej szczegółowo

W J O E J WÓ W D Ó ZK Z I I K ON O KURS

W J O E J WÓ W D Ó ZK Z I I K ON O KURS WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI cz. I STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM Uczestnik eliminacji rozpoznaje dzieła prezentowane na slajdach, prawidłowe odpowiedzi umieszcza w przygotowanym teście. Czas 45 minut ZADANIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KOŃCOWE STOPNIE KLASYFIKACYJNE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KL. IIa, b, c, d, e, f, g, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE FOTOGRAFIA I FILMOWANIE.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KOŃCOWE STOPNIE KLASYFIKACYJNE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KL. IIa, b, c, d, e, f, g, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE FOTOGRAFIA I FILMOWANIE. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KOŃCOWE STOPNIE KLASYFIKACYJNE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KL. IIa, b, c, d, e, f, g, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE FOTOGRAFIA I FILMOWANIE. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania Plastyka Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania ocena celująca - dysponuje wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza wymagania edukacyjne sformułowane dla jego poziomu; - sprawnie, świadomie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne plastyki klasa 4

Wymagania edukacyjne plastyki klasa 4 edukacyjne plastyki klasa 4 Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASY4-6 (II etap edukacyjny)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASY4-6 (II etap edukacyjny) Strona1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 28 im. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY w ZABRZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY4-6 (II etap edukacyjny) Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: Sabina Węglarz Strona2 1. JAK OCENIAM :.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne plastyka kl. I Gimnazjum

Wymagania edukacyjne plastyka kl. I Gimnazjum Wymagania edukacyjne plastyka kl. I Gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę semestralną celującą, jeśli spełnia następujące kryteria: a. uczeń potrafi samodzielnie, w sposób twórczy, posługując się wskazanymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki kl. IV-VI. Wymagania edukacyjne. Stopnie szkolne

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki kl. IV-VI. Wymagania edukacyjne. Stopnie szkolne Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki kl. IV-VI. Wymagania edukacyjne Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VI Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI w klasach IV VI Szkoły Podstawowej Nr 10 w Głogowie

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI w klasach IV VI Szkoły Podstawowej Nr 10 w Głogowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI w klasach IV VI Szkoły Podstawowej Nr 10 w Głogowie 1 CELE: 1.Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Cele kształcenia I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. IV-VI nauczyciel przedmiotu Dorota Kondracka na rok 2015/16 1 Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne

PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący -nie opanował wiedzy o sztuce w zakresie wymaganym na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV-VI Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - podejmuje próby wykonania portretów w różnych technikach

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - podejmuje próby wykonania portretów w różnych technikach ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA III GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza podejmuje próby wykonania portretów w różnych technikach fotografiami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system ocenienia z przedmiotu plastyka dla klas IV - VI

Przedmiotowy system ocenienia z przedmiotu plastyka dla klas IV - VI Przedmiotowy system ocenienia z przedmiotu plastyka dla klas IV - VI CELE OCENIANIA BIEŻĄCEGO: 1. Systematyczne monitorowanie i ocenianie osiągnięć uczniów. 2. Informowanie o zrozumieniu polecenia i stopniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę śródroczną

Wymagania na ocenę śródroczną Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. PLASTYKA KLASA IV Wymagania na ocenę śródroczną

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 5 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 5 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 5 szkoły podstawowej Temat 1. Dowiadujemy się, czym jest bryła 2. Tworzymy niezwykłą bryłę - Moja ulica Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Temat KLASA 5 1. Kontrast w plastyce 2. Barwy kontrastowe na urodzinowym stole wykonanie pracy plastycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE-PLASTYKA

SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE-PLASTYKA Przedmiot plastyka realizowany jest w klasach I w wymiarze 1 godziny tygodniowo w ciągu całego roku szkolnego. Zajęcia artystyczne-plastyka realizowane są w klasach II i III w wymiarze 1 godziny tygodniowo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEW KLASIE IV Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W BYDGOSZCZY

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEW KLASIE IV Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W BYDGOSZCZY ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEW KLASIE IV Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W BYDGOSZCZY Ocenianie przedmiotowe plastyki jest jednym z najtrudniejszych problemów z powodu szerokiego zakresu przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Kraina sztuki. Scenariusz 9. Wolna i ekspresyjna sztuka abstrakcjonizmu. Elżbieta Jezierska

Kraina sztuki. Scenariusz 9. Wolna i ekspresyjna sztuka abstrakcjonizmu. Elżbieta Jezierska Elżbieta Jezierska Kraina sztuki Scenariusz 9 Wolna i ekspresyjna sztuka abstrakcjonizmu Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2015, wcześniej wydawany przez Wydawnictwo Szkolne PWN Zagadnienie programowe Wiedza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki Gimnazjum OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE Ocena nie może być tylko wykładnikiem poziomu uzyskiwanej wiedzy i umiejętności, powinna również pobudzać

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w programie nauczania, wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA Opracowanie: Anna Kowalska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA Opracowanie: Anna Kowalska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA Opracowanie: Anna Kowalska KLASA: PODRĘCZNIK: PROGRAM: III GIMNAZJUM Lidia Frydzińska, Beata Marcinkowska; Kraina sztuki! Podręcznik do plastyki dla gimnazjum; Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy i potrafi podać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w Szkole Podstawowej w Człopie

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w Szkole Podstawowej w Człopie Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w Szkole Podstawowej w Człopie Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy IV 1. Kryteria ocen z plastyki. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: indywidualny wkład pracy potrzebny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości. Podczas wystawiania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze i samodzielne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI Ocenianie osiągnięć w przypadku plastyki nie jest proste i jednoznaczne. Należy brać pod uwagę różnice w uzdolnieniach uczniów, oraz subiektywizm odbioru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku SPIS TREŚCI: 1. Wymagania edukacyjne. 2. Zasady oceniania bieżącego uczniów. 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Próchniak. Komputerowy artysta. Program zajęć artystycznych w gimnazjum. Rok 2010/2011

Grzegorz Próchniak. Komputerowy artysta. Program zajęć artystycznych w gimnazjum. Rok 2010/2011 Grzegorz Próchniak Komputerowy artysta Program zajęć artystycznych w gimnazjum Rok 2010/2011 1 S t r o n a 1. Założenia programu i sposoby realizacji Program zajęć artystycznych Komputerowy artysta w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KL. IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KL. IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KL. IV jego wiedza wykracza poza program kl. V. Uczestniczy w wystawach. Zainteresowanie sztuką poprzez KONTRAKT NAUCZYCIELA Z UCZNIAMI KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PLASTYKA Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PLASTYKA Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PLASTYKA Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 Badana czynność uczniów Poziom wymagań 2 3 4 5 6 O barwach - zna pojęcia: kontrast, barwy czyste, barwy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO kl. 2 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO kl. 2 GIMNAZJUM Dominika Woźniak 2013/14 WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO kl. 2 GIMNAZJUM Nr. Lekcji Temat zajęć Zakres materiału kształcenia Podstawowe Wymagania edukacyjne Ponadpodstawowe Metody formy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE PLASTYKA IV VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE PLASTYKA IV VI PLASTYKA 1 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE PLASTYKA IV VI Wstęp 1. Na lekcjach plastyki uczeń podlega systematycznej ocenie w zakresie wiadomości i umiejętności. 2. Ocenie podlega również aktywność i kreatywność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega:

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega: IRENA SZLACHTA Przedmiotowy System Oceniania - Plastyka 4-6 Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania na zajęciach plastycznych

Zasady oceniania na zajęciach plastycznych Zasady oceniania na zajęciach plastycznych Obszary aktywności oceniane na lekcjach plastyki: Aktywność na lekcjach: przygotowanie się do zajęć, praca i wypowiedzi na lekcji, zadania dodatkowe, konkursy,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV

Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV Numer ponad 1. Co widzimy i jak to pokazać? 2. ABC sztuki 3. i 4. Linia i punkt 1 - termin język plastyki oraz terminy plastyczne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA Wymagania edukacyjne Klasa IV - Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z plastyki ocenia pracę plastyczną ucznia bezpośrednio po jej ukończeniu lub na najbliŝszych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI KL.IV-V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI KL.IV-V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI KL.IV-V KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Niedostateczny - otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiadomości określonych programem nauczania, - nie potrafi rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Cele kształcenia I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi ekspresja poprzez sztukę.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI ETAP III: KLASA I ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowanie: mgr Anna Bielewska ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI ETAP III: KLASA I ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowanie: mgr Anna Bielewska ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI ETAP III: KLASA I ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowanie: mgr Anna Bielewska ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI OGÓLNE KRYTERIA OCENY 1. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym. 2. Zaangażowanie w pracę twórczą przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 1. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia są realizacją podstawy programowej oraz są określone kryteriami oceniania. 2. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM Wymagania podstawowe, które uwzględniają wiadomości i umiejętności łatwe, praktyczne życiowo, bazowe dla przedmiotu, umożliwiają uczenie się innych przedmiotów, są pewne i wdrożone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W KL III Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W KL III Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W KL III Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Nauczyciel: zawsze uwzględnia trudności ucznia w miarę możliwości pomaga, wspiera, dodatkowo instruuje,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej gimnazjum z przedmiotu zajęcia artystyczne na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej gimnazjum z przedmiotu zajęcia artystyczne na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej gimnazjum z przedmiotu zajęcia artystyczne na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga Ocenę celującą otrzymuje uczeo: -którego wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY: 2011/ Cel zajęć:

ROK SZKOLNY: 2011/ Cel zajęć: dr Natasza Posadzy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I LO IM. C. K. NORWIDA ROK SZKOLNY: 2011/2012 PRZEDMIOT: Kultura Hiszpanii (historia, geografia, literatura) 1. Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo