Przedmiotowy system oceniania z plastyki WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z plastyki WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2013/2014"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z plastyki WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2013/2014 Ocena określa przede wszystkim poziom umiejętności ucznia. Przy ustalaniu oceny za prace plastyczne bierze się pod uwagę zaangażowanie i wkład pracy, postęp ucznia w zakresie obserwacji i interpretacji, oraz stopień realizacji podanego zadania plastycznego. Wiedza o sztuce wspiera rozwijanie umiejętności plastycznych i orientacji w kulturze, także regionalnej. Do umiejętności plastycznych zaliczamy dokonywanie analizy dzieła sztuki. Zakres umiejętności uzupełnia edukacja fotograficzna. O otrzymaniu pozytywnej oceny decyduje również systematyczność i obowiązkowość w przygotowaniu ucznia do lekcji, oraz udział i osiągnięcia w konkursach. OCENA NIEDOSTATECZNY Poziom umiejętności uniemożliwia podjęcie nauki na następnym etapie edukacyjnym. POZIOM EDUKACYJNY KONIECZNY OCENA DOPUSZCZAJĄCY Uczeń rozpoznaje dziedziny sztuki, popularne tematy malarskie: PORTRET, PEJZAŻ, MARTWA NATURA, odróżnia dzieła sztuki nowoczesnej od sztuki dawnych epok, wie, że w XX w film i plakat został włączony w poczet dziedzin sztuki, zna czas powstania nowej dziedziny fotografii. Uczeń zna nazwy podstawowych technik plastycznych, rozumie, na czym polega PLAKATÓWKA, AKWARELA, PASTEL, OLEJ NA PŁÓTNIE,RYS. WĘGLEM, ODBITKI GRAFICZNE. Umie posługiwać się plakatówką, węglem, pastelem. Rozumie praktyczne znaczenie słów: BARWA, GAMA ZIMNA - CIEPŁA, KONTRAST, PLAMA MALARSKA, WALOR, KONTUR, FAKTURA, PERSPEKYYWA, KADR, INTERPRETACJA, GEOMETRYZACJA, UPROSZCZENIE, DEFORMACJA, ABSTRAKCYJNY, EKSPRESYJNY, KUBISTYCZNY, SYMBOLICZNY, PLAKAT, PROJEKT, SZKIC, BRYŁA, ESTETYKA, WERNISAŻ, SZTUKA NOWOCZESNA, REGIONALIZM. Rozpoznaje kompozycję: RÓWNOWAŻNĄ, DYNAMICZNĄ I STATYCZNĄ, rozpoznaje różnicę miedzy plamą i kreską środkami wyrazu należącymi do malarstwa i rysunku. Potrafi wymienić zabytki najbliższego regionu, zwracając uwagę na przynależność do różnych kultur ( kościoły, cerkwie, dwory, pałace, cmentarze, drewniane domy mieszczańskie) Umie wymienić nazwy objętych programem epok i stylów: STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, ODRODZENIE, BAROK, KLASYCYZM, ROMANTYZM, REALIZM, IMPRESJONIZM Umie wymienić objęte programem kierunki sztuki nowoczesnej: (IMPRESJONIZM, KUBIZM, ABSTRAKCJONIZM, EKSPRESJONIZM, SURREALIZM) i wyjaśnić pojęcie sztuki współczesnej Umie odnaleźć w podręczniku odpowiedzi na pytania dotyczące dziejów sztuki: chronologia epok i stylów, przedstawiciele epok i stylów i przykłady dzieł, oraz udzielić odpowiedzi na proste pytania dotyczące sztuki nowoczesnej: czas powstania kierunków, przedstawiciele i przykłady dzieł słynnych artystów europejskich i polskich. Realizuje przynajmniej połowę ćwiczeń i prac plastycznych*, a zadania wykonuje w ograniczonym zakresie - spełniają one przynajmniej jedno z podanych do realizacji wymagań: technika, temat, podane środki wyrazu plastycznego ( np. kompozycja, gama barw, geometryzacja), środki wyrazu plastycznego stosuje niekonsekwentnie ( przypadkowo). Wie, na czym polega analiza dzieła sztuki, potrafi dokonać analizy w zakresie treści W oparciu o podany plan napisze recenzję wystawy w zakresie treści. Częściowo przygotowuje potrzebne do lekcji materiały i narzędzia. W czasie pobytu w galerii i podczas lekcji muzealnych stosuje się do poleceń nauczyciela. Potrafi zaplanować teoretycznie realizację tematycznego zadania fotograficznego Potrafi wykonać notatkę z wystawy wg. wskazówek nauczyciela Umie wprowadzić do programu GIMP polecone elementy graficzne Umie wskazać w praktyce nierealistyczne środki wyrazu POZIOM EDUKACYJNY PODSTAWOWY OCENA DOSTATECZNY Uczeń rozpoznaje dziedziny sztuki, popularne tematy malarskie: PORTRET, PEJZAŻ, MARTWA NATURA, SCENA SAKRALNA, SCENA HISTORYCZNA i sposoby interpretacji świata w dziele sztuki: REALIZM, UPROSZCZENIE, EKSPRESJA, odróżnia dzieła sztuki nowoczesnej od sztuki dawnych epok, wie, że w XX w film i plakat zostały włączone w poczet dziedzin sztuki, zna czas powstania nowej dziedziny

2 fotografii, potrafi wskazać fotografie ARTYSTYCZNE I DOKUMENTALNE. Stara się wyrazić swój stosunek do prezentowanych podczas lekcji dzieł sztuki. Umie posługiwać się kilkoma technikami plastycznymi ( PLAKATÓWKA, PASTEL, RYS. WĘGLEM, podejmuje próbę wykonania RZEŹBY Z GLINY), rozumie, na czym polega technika malarska OLEJ NA PŁÓTNIE i technika graficzna (np. linoryt). Rozumie praktyczne znaczenie słów: FORMA I TREŚC DZIEŁA SZTUKI, BARWA PODSTAWOWA I POCHODNA, GAMA ZIMNA - CIEPŁA, KOLORY CZYSTE I ZŁAMANE, KONTRAST BARW, PLAMA MALARSKA, WALOR, KONTUR, FAKTURA, KONTRAPOST, PERSPEKYYWA ZBIEŻNA, KADR, INTERPRETACJA, GEOMETRYZACJA, UPROSZCZENIE, DEFORMACJA, RELISTYCZNA FORMA, IRRACJONALNA TREŚĆ, ABSTRAKCYJNY, EKSPRESYJNY, KUBISTYCZNY, SYMBOLICZNY, PLAKAT, KRÓJ PISMA, LOGO, PROJEKT, SZKIC, KOPIA, BRYŁA, ESTETYKA, ANTYK, SZTUKA LUDOWA, REGIONALIZM, WERNISAŻ, rozpoznaje kompozycję: RÓWNOWAŻNĄ, DYNAMICZNĄ I STATYCZNĄ, rozpoznaje różnicę miedzy plamą i kreską środkami wyrazu należącymi do malarstwa i rysunku. W pracach stara się zastosować elementy przedstawienia realistycznego: PERSPEKTYWA, PROPORCJE, BARWA LOKALNA, ŚWIATŁOCIEŃ, oraz wykonywać prace plastyczne w nawiązaniu do nurtów artystycznych (np. interpretować temat w ujęciu kubistycznym, ekspresyjnym, surrealistycznym), próbuje stosować symbole i znak plastyczny Potrafi wymienić zabytki najbliższego regionu, zwracając uwagę na przynależność do różnych kultur i przenikanie się tradycji na pograniczu kultur (np. gotycki kościół farny, kapliczka Kopiec tarski, cerkwie, zespoły pałacowo parkowe, dwór krzeczowicki, cmentarze polskie i żydowskie) Umie wymienić objęte programem epoki style: STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, ODRODZENIE, BAROK, KLASYCYZM, ROMANTYZM, REALIZM, i podać przykład kilku najbardziej typowych dzieł (np. Leonardo Mona Liza, katedra Notre Dame, Wit Stwosz Ołtarz Mariacki, Rembrandt Powrót syna marnotrawnego, Monet Wschód słońca ). Umie wymienić objęte programem kierunki sztuki nowoczesnej (IMPRESJONIZM, KUBIZM, ABSTRAKCJONIZM, EKSPRESJONIZM, SURREALIZM i wymienić kilku najbardziej znanych artystów ( np. Van Gogh, Picasso, Salwador Dali, Chagall) i dowolne kierunki sztuki współczesnej (np. HAPPENING, OP ART, LAND ART) i korzystając ze źródeł poprzeć przykładem dzieła. Umie wymienić przedstawicieli nowoczesnej sztuki polskiej ( Wyspiański, Witkiewicz), dowolne nazwiska polskich artystów współczesnych: np. Tadeusz Kantor, Andrzej Wajda, oraz cenionych artystów naszego regionu (np. Zdzisław Beksiński) Potrafi wymienić charakterystyczne dzieła architektury współczesnej Potrafi korzystać z podręcznika i znaleźć w jego treści potrzebne informacje. Umie opisać (analizować) dzieło sztuki w zakresie treści i podstawowych środków wyrazu ( GAMA BARW: CIEPŁA - ZIMNA, KOMPOZYCJA: STATYCZNA - DYNAMICZNA, PRZEDSTAWIENIE: REALISTYCZNE, NIEREALISTYCZNE), oraz przekazać odczucia powstające podczas kontaktu z dziełem. Na podstawie podanego planu potrafi napisać recenzję wystawy Realizuje znaczną część ćwiczeń i prac plastycznych*, spełniających połowę podanych do realizacji wymagań w zakresie środków wyrazu plastycznego ( np. kompozycja, gama barw, uproszczenie, geometryzacja), a praca odpowiada na temat. Rozumie, na czym polega tworzenie prezentacji medialnej w zakresie formy i treści. Potrafi wykonać proste zadanie fotograficzne Stara się przygotowywać potrzebne do lekcji materiały i narzędzia. Otrzymał nie więcej niż 3 oceny niedostateczne wynikające z sumy nieprzygotowań. Umie zachować się w galerii i podczas lekcji muzealnych, wykonuje zadania podane przez nauczyciela. Współpracuje w grupie. Bierze udział w realizacji zespołowej zadań fotograficznych i medialnych Potrafi wykonać kartę ćwiczeń z wystawy Umie wprowadzić do programu GIMP polecone elementy graficzne Posługuje się nierealistycznymi środkami wyrazu POZIOM EDUKACYJNY ROZSZERZAJĄCY OCENA DOBRY Uczeń umie wymienić dziedziny sztuki i podać przykłady dzieł PRZEDSTAWIAJĄCYCH I NIEPRZEDSTAWIAJACYCH, wymienić tematy malarskie(portret, PEJZAŻ, MARTWA NATURA, SCENA SAKRALNA, MITOLOGICZNA, HISTORYCZNA, BATALISTYKA), wymienić i rozpoznać przedstawienia REALISTYCZNE, SYNTETYCZNE, EKSPRESYJNE. Wie, na czym polega różnica między sztuką nowoczesną a sztuką dawnych epok, (szybkie przemiany w sztuce, odejście od dokumentacyjnej roli sztuki, nierealistyczny sposób interpretacji świata, często rezygnacja z treści, pojawienie się NOWYCH TECHNIK - szczególnie w rzeźbie i architekturze współczesnej i ZACIERANIE DZIEDZIN), rozumie rolę fotografii i filmu w kształtowaniu się sztuki nowoczesnej, potrafi wskazać fotografie ARTYSTYCZNE I ROBOCZE, oraz plakat jako dziedzinę związaną z sztuką nowoczesną. Stosuje w pracach lekcyjnych polecone techniki, wie, na czym polega technika olejna i podstawowe techniki graficzne ( linoryt, monotypia), wykazuje zainteresowanie zadaniami fotograficznymi i dodatkowymi zadaniami z zakresu komunikacji medialnej. Posługuje się odpowiednimi zasadami w przekazywaniu komunikatów liternictwo, informacja wizualna, prezentacja, stosuje umiejętności kompozycyjne w życiu, umie dostrzec poprawność i wady komunikatów wizualnych występujących wokoło.

3 Rozumie znaczenie pojęcia dziedzictwo kulturowe, potrafi wskazać zabytki wielokulturowe, związane z przenikaniem tradycji na pograniczu kultur, stosuje tę wiedzę w praktyce ( podczas wycieczki, wykonując zadania) Potrafi wyjaśnić pojęcia: FORMA I TREŚC DZIEŁA SZTUKI, BARWA PODSTAWOWA I POCHODNA, KONTRAST BARW, PLAMA MALARSKA, MODELUNEK ŚWIATŁOCIENIOWY, WALOR, KONTUR, PŁASKA PLAMA, FAKTURA, BARWA LOKALNA, KONTRAPOST, PERSPEKYYWA ZBIEŻNA, RZEDOWA, KULISOWA, KADR, INTERPRETACJA, GEOMETRYZACJA, UPROSZCZENIE, DEFORMACJA, RELISTYCZNA FORMA, IRRACJONALNA TREŚĆ, ABSTRAKCYJNY, EKSPRESYJNY, KUBISTYCZNY, SYMBOLICZNY, DESIGNE, PLAKAT, POSTER, KRÓJ PISMA, LOGO, PROJEKT, SZKIC, KOPIA, BRYŁA I KONSTRUKCJA, FUNKCJONALNOŚĆ, ESTETYKA, ANTYK, HUMANIZM, OŚWIECENIE, SZTUKA LUDOWA, REGIONALIZM, WERNISAŻ, rozpoznaje kompozycję: RÓWNOWAŻNĄ, DYNAMICZNĄ I STATYCZNĄ, SYMETRYCZNĄ i ASYMETRYCZNĄ, OTWARTĄ I ZAMKNIETĄ, rozpoznaje i potrafi zastosować w praktycznych ćwiczeniach różnicę miedzy plamą i kreską środkami wyrazu należącymi do malarstwa i rysunku. W pracach stara się zastosować elementy przedstawienia realistycznego: PERSPEKTYWA, PROPORCJE, BARWA LOKALNA, ŚWIATŁOCIEŃ, oraz wykonać pracę plastyczną w nawiązaniu do nurtów artystycznych (np. interpretować temat w ujęciu kubistycznym, ekspresyjnym, surrealistycznym), stosować symbole i znak plastyczny umie przełożyć teorię na praktykę, stara się poszukiwać własnych rozwiązań. Umie wymienić chronologicznie epoki i style, podać nazwiska należących do nich najwybitniejszych artystów i przykłady dzieł. Rozpoznaje najbardziej wyraziste cechy stylów ( przykłady z podręcznika, lub otoczenia): starożytność Grecja: PIĘKNO, Fidiasz Procesja panatenajska, Rzym REALIZM, portret konny Marka Aureliusza średniowiecze TEMATYKA SAKRALNA romanizm: kościół w Strzelnie, gotyk katedra Notre Dame, konstrukcja kościała farnego w Przeworsku odrodzenie PIĘKNO I HARMONIA Michał Anioł Dawid, Rafael Piękna ogrodniczka Kaplica Bożego Grobu w kościele farnym w Przeworsku barok DEKORACYJNOŚĆ, ŚWIATŁO Bernini Konfesja nad grobem świętego Piotra, Rembrandt Powrót syna marnotrawnego Ołtarz główny w kościele farnym w Przeworsku klasycyzm WZORY ANTYCZNE, RÓWNOWAGA Canaletto Kościół karmelitów, Canova H. Lubomirski, jako Amor Pałac Lubomirskich w Przeworsku romantyzm DYNAMIKA, WYRAŻANIE UCZUĆ Goja Rozstrzelanie powstańców madryckich, Michałowski Somosierra realizm PRZEDSTAWIANIE SCEN Z ŻYCIA ZWYKŁYCH LUDZI, KRYTYKA ZŁEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ Milet Kobiety zbierające kłosy, Kotsis Ostatnia chudoba Umie wymienić objęte programem kierunki sztuki nowoczesnej i współczesnej, poprzeć przykładem dzieła i jego autora, potrafi rozpoznać najbardziej wyraziste cechy tych kierunków: IMPRESJONIZM Monet Wschód słońca MALARSTWO WRAŻEŃ KUBIZM Picasso Martwa natura - GEOMETRYZACJA EKSPRESJONIZM Munch Krzyk DEFORMACJA, KOLOR ABSTRAKCYJNY SURREALIZM Dali Trwałość pamięci TEMATYKA JAK ZE SNU ABSTRAKCJONIZM Kandinsky Pierwsza akwarela abstrakcyjna - BRAK TREŚCI HAPPENING WYDARZENIE ARTYSTYCZNE, Kantor ACTION PAINTING MALARSTWO AKCJI - Pollock OP - ART. - SZTUKA WZROKOWA - Victor Vasarely POP ART - SZTUKA POPULARNA - E. Warchol HIPERREALIZAM REALIZM FOTOGRAFICZNY LAND ART. SZTUKA ZIEMI Christo ASAMBLAŻ ŁACZENIE PRZEDMIOTÓW W. Hasior Dzieciom zamojszczyzny Potrafi wskazać podobieństwa w obrębie stylów i kierunków, kojarzyć fakty historyczne, towarzyszące zmianom w sztuce, (czyli umie umieścić dzieło sztuki w kontekście tradycji i współczesnej kultury, określić funkcje sztuki w życiu ( np. przekaz uczuć patriotycznych, rejestracja wydarzeń, przekazywanie informacji) Umie wymienić przedstawicieli nowoczesnej sztuki polskiej i dziedziny w których tworzyli ( np. Wyspiański, Witkiewicz), polskich artystów współczesnych (np. Tadeusz Kantor, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda ), oraz nazwiska cenionych artystów naszego regionu (np. Zdzisław Beksiński, Józef Szajna), Umie opisać dowolne dzieło architektury współczesnej (np. Frank Getry Tańczący dom ) Umie opisać (analizować) dzieło sztuki stosując trójdzielność wypowiedzi: CO WIDZĘ ( treść dzieła, opis) CO WIEM ( forma dzieła, środki plastyczne) CO CZUJĘ ( odbiór dzieła, własna ocena) - umie wyrazić swoje odczucia i opinie na temat dzieła.

4 Poprawnie konstruuje recenzję wystawy Potrafi korzystać z podręcznika i znaleźć w jego treści potrzebne informacje, wyciąga wnioski w oparciu o nie. Wykonuje ćwiczenia i prace plastyczne* realizując większość podanych wymagań dotyczących techniki, środków wyrazu plastycznego, praca odpowiada na temat. W ćwiczeniach stara się zaangażować wyobraźnię. Zwykle przygotowuje potrzebne do lekcji materiały i narzędzia, bierze udział w lekcji w pracowni i poza nią ( wycieczka przedmiotowa, warsztaty w galerii, lekcja muzealna) wykonuje zadania podane przez nauczyciela, potrafi korzystać z katalogu Konsekwentnie i pracowicie wykonuje polecone zadnia Współpracuje w grupie. Uczestniczy w realizacji zespołowej zadań fotograficznych i medialnych Potrafi wykonać kartę ćwiczeń z wystawy Umie wprowadzić do programu GIMP polecone elementy graficzne i zrealizować temat zadania Posługuje się nierealistycznymi środkami wyrazu Realizuje większość postawionych zadań projektowych (z reguły po 2 na półrocze) POZIOM EDUKACYJNY DOPEŁNIAJĄCY OCENA BARDZO DOBRY Uczeń umie wymienić dziedziny sztuki i podać przykłady dzieł PRZEDSTAWIAJĄCYCH I NIEPRZEDSTAWIAJACYCH, wymienić tematy malarskie, wymienić i rozpoznać przedstawienia REALISTYCZNE, SYNTETYCZNE, EKSPRESYJNE. Wie, na czym polega różnica między sztuką nowoczesną a sztuką dawnych epok, (szybkie przemiany w sztuce, odejście od dokumentacyjnej roli sztuki, nierealistyczny sposób interpretacji świata, często rezygnacja z treści, zastosowanie innych kategorii estetycznych niż piękno - ORYGINALNOŚĆ, PROWOKACJA, ABSURD, EKSPRESJA, PSYCHOLOGIZM, pojawienie się NOWYCH TECHNIK - szczególnie w rzeźbie i architekturze współczesnej i ZACIERANIE DZIEDZIN), rozumie rolę fotografii i filmu w kształtowaniu się sztuki nowoczesnej, potrafi wskazać fotografie ARTYSTYCZNE I ROBOCZE, oraz plakat jako dziedzinę związaną z sztuką nowoczesną. Stosuje w pracach lekcyjnych polecone techniki, wie, na czym polega technika olejna i podstawowe techniki graficzne, wykonuje zadania fotograficzne, wykazuje zainteresowanie dodatkowymi zadaniami z zakresu komunikacji medialnej. Posługuje się odpowiednimi zasadami w przekazywaniu komunikatów liternictwo, informacja wizualna, prezentacja, stosuje umiejętności kompozycyjne w życiu, wykonane prace cechuje poprawność komunikatów wizualnych Rozumie znaczenie pojęcia dziedzictwo kulturowe, potrafi wskazać zabytki wielokulturowe, związane z przenikaniem tradycji na pograniczu kultur, wykazuje zainteresowanie regionalizmem. Potrafi wyjaśnić pojęcia: FORMA I TREŚC DZIEŁA SZTUKI, BARWA PODSTAWOWA I POCHODNA, KONTRAST BARW, PLAMA MALARSKA, MODELUNEK ŚWIATŁOCIENIOWY, WALOR, KONTUR, PŁASKA PLAMA, FAKTURA, BARWA LOKALNA, KONTRAPOST, PERSPEKYYWA ZBIEŻNA, RZEDOWA, KULISOWA, ILUZJONIZM, KADR, INTERPRETACJA, GEOMETRYZACJA, UPROSZCZENIE, DEFORMACJA, RELISTYCZNA FORMA, IRRACJONALNA TREŚĆ, ABSTRAKCYJNY, EKSPRESYJNY, KUBISTYCZNY, SYMBOLICZNY, DESIGNE, PLAKAT, POSTER, KRÓJ PISMA, LOGO, PROJEKT, SZKIC, KOPIA, BRYŁA I KONSTRUKCJA, FUNKCJONALNOŚĆ, ESTETYKA, ANTYK, HUMANIZM, OŚWIECENIE, SZTUKA LUDOWA, REGIONALIZM, WERNISAŻ, rozpoznaje kompozycję: RÓWNOWAŻNĄ, DYNAMICZNĄ I STATYCZNĄ, SYMETRYCZNĄ i ASYMETRYCZNĄ, OTWARTĄ I ZAMKNIETĄ, rozpoznaje i potrafi zastosować w praktycznych ćwiczeniach różnicę miedzy plama i kreską środkami wyrazu należącymi do malarstwa i rysunku. W pracach umie zastosować elementy przedstawienia realistycznego: PERSPEKTYWA, PROPORCJE, BARWA LOKALNA, ŚWIATŁOCIEŃ, oraz wykonać pracę plastyczną w nawiązaniu do nurtów artystycznych (np. interpretować temat w ujęciu kubistycznym, ekspresyjnym, surrealistycznym) i stosować symbole i znak plastyczny. Umie wymienić chronologicznie epoki i style, podać nazwiska należących do nich najwybitniejszych artystów i przykłady dzieł. Rozpoznaje najbardziej wyraziste cechy stylów ( przykłady z podręcznika, lub otoczenia): Starożytność Grecja: PIĘKNO, Fidiasz Procesja panatenajska, Rzym REALIZM, portret konny Marka Aureliusza średniowiecze TEMATYKA SAKRALNA romanizm: kościół w Strzelnie, gotyk katedra Notre Dame konstrukcja kościoła farnego w Przeworsku odrodzenie PIĘKNO I HARMONIA Michał Anioł Dawid, Rafael Piękna ogrodniczka Kaplica Bożego Grobu w kościele farnym w Przeworsku barok DEKORACYJNOŚĆ, ŚWIATŁO Bernini Konfesja nad grobem świętego Piotra, Rembrandt Powrót syna marnotrawnego Wystrój kościoła farnego 00. Bernardynów w Przeworsku klasycyzm WZORY ANTYCZNE, RÓWNOWAGA

5 Canaletto Kościół karmelitów, Canova H. Lubomirski, jako Amor Pałac Lubomirskich w Przeworsku romantyzm DYNAMIKA, WYRAŻANIE UCZUĆ Goja Rozstrzelanie powstańców madryckich, Michałowski Somosierra realizm PRZEDSTAWIANIE SCEN Z ŻYCIA ZWYKŁYCH LUDZI, KRYTYKA ZŁEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ Milet Kobiety zbierające kłosy, Aleksander Kotsis Ostatnia chudoba Umie wymienić objęte programem kierunki sztuki nowoczesnej i współczesnej, poprzeć przykładem dzieła i jego autora, potrafi rozpoznać najbardziej wyraziste cechy tych kierunków: IMPRESJONIZM Monet Wschód słońca MALARSTWO WRAŻEŃ KUBIZM Picasso Martwa natura - GEOMETRYZACJA EKSPRESJONIZM Munch Krzyk DEFORMACJA, KOLOR ABSTRAKCYJNY SURREALIZM Dali Trwałość pamięci TEMATYKA JAK ZE SNU ABSTRAKCJONIZM Kandinsky Pierwsza akwarela abstrakcyjna - BRAK TREŚCI HAPPENING WYDARZENIE ARTYSTYCZNE, Kantor ACTION PAINTING MALARSTWO AKCJI - Pollock OP - ART. - SZTUKA WZROKOWA - Victor Vasarely POP ART - SZTUKA POPULARNA - E. Warchol HIPERREALIZAM REALIZM FOTOGRAFICZNY LAND ART. SZTUKA ZIEMI Christo ASAMBLAŻ ŁACZENIE PRZEDMIOTÓW W. Hasior Dzieciom zamojszczyzny Potrafi wskazać podobieństwa w obrębie stylów i kierunków, kojarzyć fakty historyczne, towarzyszące zmianom w sztuce, (czyli umie umieścić dzieło sztuki w kontekście tradycji i współczesnej kultury, nawiązać do znanych dzieł literackich i muzycznych stworzonych w poznanych epokach i kierunkach, określić funkcje sztuki w życiu ( np. przekaz uczuć patriotycznych, rejestracja wydarzeń, przekazywanie informacji) Umie wymienić przedstawicieli nowoczesnej sztuki polskiej i ich słynne dzieła ( np. Wyspiański, Witkiewicz), polskich artystów współczesnych (np. Tadeusz Kantor, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda ), oraz nazwiska cenionych artystów naszego regionu (np. Zdzisław Beksiński, Józef Szajna), Umie opisać dowolne dzieło architektury współczesnej (np. Frank Getry Tańczący dom ) Umie opisać (analizować) dzieło sztuki stosując trójdzielność wypowiedzi: CO WIDZĘ ( treść dzieła, opis) CO WIEM ( forma dzieła, środki plastyczne) - potrafi rozbudować wypowiedź na temat środków plastycznych CO CZUJĘ ( odbiór dzieła, własna ocena) - umie wyrazić swoje odczucia i opinie na temat dzieła. Potrafi wyrazić opinię w recenzji wystawy, poprawnie konstruuje te formę wypowiedzi Sprawnie korzysta z podręcznika znajdując w jego treści potrzebne informacje, wyciąga wnioski w oparciu o nie. Wykonuje ćwiczenia i prace plastyczne* realizując wszystkie podane wymagania: technika, temat, środki wyrazu plastycznego. Samodzielnie interpretuje temat, w trakcie lekcji wykazuje się twórczym myśleniem, stara się nie wybierać najprostszych rozwiązań i w ćwiczeniach zaangażować wyobraźnię Wykazuje zaangażowanie i pracowitość Współpracuje w grupie Systematycznie przygotowuje potrzebne do lekcji materiały i narzędzia, bierze aktywny udział w lekcji w pracowni i poza nią ( plener, wycieczka przedmiotowa, warsztaty w galerii) Bierze aktywny udział w realizacji zespołowej zadań fotograficznych i medialnych Potrafi wykonać kartę ćwiczeń z wystawy Przy pomocy dowolnego programu graficznego realizuje zadanie z zakresu projektowania graficznego W pracach plastycznych umie zastosować nierealistyczne środki wyrazu Realizuje wszystkie postawione zadania projektowe POZIOM EDUKACYJNY WYKRACZAJACY OCENA CELUJĄCY Uczeń posiada wiedzę i umiejętności z poziomu DOPEŁNIAJĄCEGO w zakresie wiedzy o sztuce i warsztatu plastycznego, samodzielnie rozwija swój warsztat, doskonali techniki, poszukuje własnych pomysłów, pracuje systematycznie i przedstawia ciekawą tematykę prac domowych, lub pozalekcyjnych. Uczy się korzystać z korekty. W ćwiczeniach lekcyjnych wykonuje wszystkie podane do realizacji zadania, stosuje różnorodne środki wyrazu plastycznego, wykazuje własną inwencję i oryginalność w interpretacji tematu, wykazuje się oryginalnością wypowiedzi plastycznej, myśleniem przekrojowym, wnioskowaniem, aktywnością twórczą, lub wkłada w pracę szczególny wysiłek, podobnie analizuje dzieło sztuki. Samodzielnie odwiedza galerie i muzeum, uczestniczy w wernisażach i spotkaniach autorskich, potrafi wyrazić swoje odczucia i opinie dotyczące wystaw i dzieł sztuki, popierając je argumentami. W czasie zajęć bierze udział w dyskusji. Korzysta z podręcznika, oraz innych źródeł wiadomości o sztuce.

6 W kontakcie dziełami sztuki współczesnej ( galeria, reprodukcja) wykazuje zrozumienie występujących zjawisk, stawia pytania, poszukuje inspiracji, poszerza zasób pojęć wyjaśnić pojęć (np. MAKROFOTOGRAFIA, STRUKTURA,TASZYZM, ENVIRONMENT) Wykonuje dodatkowe zadania z zakresu komunikacji medialnej. Bierze udział w aranżacji wystaw, potrafi zauważyć wpływ sztuki na rzeczywistość. Rozumie znaczenie pojęcia dziedzictwo kulturowe, potrafi wskazać zabytki wielokulturowe, związane z przenikaniem tradycji na pograniczu kultur, wykazuje zainteresowanie regionalizmem, samodzielnie poszukuje faktów i obiektów w swoim otoczeniu. Bierze udział i otrzymuje nagrody w konkursach. Zdobył główną nagrodę w konkursie DZIEŁO ROKU - podsumowującym rok pracy w gimnazjum, lub otrzymał tytuł Fotograf Roku. Ocenę celujący otrzymuje również uczeń systematycznie i efektywnie pracujący na zajęciach kółka plastycznego. NA ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH podejmuje dodatkowe zadania ( projekty fotograficzne, medialne), systematycznie korzysta z konsultacji i korekty podczas ich realizacji, poszukuje ulubionej formy własnych realizacji artystycznych. PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA: INTERPRETACJA MALARSKA UTWORU POETYCKIEGO SZKICE POSTACI LUDZKIEJ Z MODELA SZKIC PERSPEKTYWICZNY WE WNĘTRZU LUB PLENERZE MARTWA NATURA KOMPONOWANIE NAPISU SCENA FIGURALNA ANALIZA DZIEŁA SZTUKI PLAKAT RECENZJA WYSTAWY KUBISTYCZNA INTERPRETACJA MARTWEJ NATURY KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA Z PROSTYCH FIGUR GEOMETRYCZNYCH RYSUNEK SURREALISTYCZNY ( RAEALIZTYCZNA FORMA, IRRACJONALNA TREŚĆ) PORTRET RZEŹBA Z GLINY WARSZTOWE ZAJĘCIA W GALERII FOTOGRAFIA DOKUMENTACYJNA I ARTYSTYCZNA PREZENTACJA MEDIALNA PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA NA ZAJĘCIA ARTYCZNE: INTERPRETACJA MALARSKA UTWORU MUZYCZNEGO I POETYCKIEGO KOMPOZYCJA MALARSKA WYRAŻAJĄCA PRZESTRZEŃ MARTWA NATURA SCENA FIGURALNA KOPIA DZIEŁA SZTUKI ABSTRAKCYJNA INTERPRETACJA MARTWEJ NATURY KOMPONOWANIE NAPISÓW PRZY POMOCY PROSTYCH PROGRAMÓW GRAFICZNYCH ANALIZA DZIEŁA SZTUKI WARSZTOWE ZAJĘCIA W GALERII I MUZEUM KARTA ĆWICZEŃ PRACA Z WYSTAWĄ RECENZJA WYSTAWY PREZENTACJA MEDIALNA PORTRET MALARSKI I RZEŹBIARSKI PORTRET PSYCHOLOGICZNY ŚRODKI WYRAZU SZTUKI NOWOCZESNEJ HAPPENING FOTOGRAFIA DOKUMENTACYJNA, ARTYSTYCZNA, REPORTAŻOWA I REKONSTRUKCYJNA W formie projektu: PLAKAT PROJEKTOWANIE GRAFICZNE DESIGNER (GIMP, PS do wyboru) FOTOGRAFICZNA SESJA REKONSTRUKCYJNA KADR ABSTRAKCYJNY FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA

Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum

Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum Anita Przybyszewska Pietrasiak Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum 1 Redakcja Marzena Kwiecień Redakcja językowa i korekta Krystyna Bajor Skład i opracowanie graficznie Adam Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

w szkole podstawowej klasy 4 6 Plan pracy do podręcznika do plastyki Jezierska

w szkole podstawowej klasy 4 6 Plan pracy do podręcznika do plastyki Jezierska Elżbieta Jezierska Plan pracy do podręcznika do plastyki w szkole j klasy 4 6 2 KLASA IV-VI ponad 1-2. ABC plastyki, czyli nie tylko o farbach i pędzlach 1. Wstęp, Artystyczny nieład czy nietwórczy bałagan

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania plastyki w kl. 4-6 w szkole podstawowej

Plan wynikowy nauczania plastyki w kl. 4-6 w szkole podstawowej Plan wynikowy nauczania plastyki w kl. 4-6 w szkole podstawowej Projekt okładki rtur Gulewicz Redakcja eata Młotkowska Skład komputerowy Paweł hodun opyright by M UKJ S.., Kielce 2004 M UKJ S.. 25-655

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT SZTUKI ZAKŁAD WZORNICTWA Program studiów dla kierunku wzornictwo Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z dwustopniowym planem wynikowym klasa 6

Rozkład materiału z dwustopniowym planem wynikowym klasa 6 1 Rozkład materiału z dwustopniowym planem wynikowym klasa 6 1. Wszyscy artyści rysują. O dziedzinach plastyki. Zabawa plastyczna rozmowa między artystami różnych dziedzin sztuki: O wyższości npp* malarstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK

PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK Symbol cyfrowy 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W SZKOLE Uczeń Twórczo kreuje dzieła sztuk plastycznych, posługując

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego - zasady oceniania wiedzy, umiejętności i pracy uczniów w klasie I gimnazjum 1. Na języku polskim uczniowie otrzymują następujące oceny (wyrażone stopniem w skali

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zadań z historii sztuki

Komentarz do zadań z historii sztuki do zadań z historii sztuki Opracowanie Beata Lewińska - Gwóźdź Wojciech Czernikiewicz Lucyna Grabowska Współpraca Aleksandra Mazurek Anna Stankiewicz Andrzej Grabarski Jadwiga Poliwoda Beata Rymkiewicz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Informator ECTS na rok akademicki 2008/2009 1 dla kierunku: Malarstwo I. Informacje o wydziale Wydział Architektury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Rok szkolny 2014/2015

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Rok szkolny 2014/2015 1. Wstęp Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów wynikają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

od maja 2007 roku HISTORIA SZTUKI

od maja 2007 roku HISTORIA SZTUKI Aneks do informatora maturalnego od maja 2007 roku HISTORIA SZTUKI Warszawa 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi IV. STRUKTURA I FORMA

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Klasa III Treści nauczania: Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Klasa III Treści nauczania: Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III Edukacja polonistyczna: Klasa III Treści nauczania: Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z

Bardziej szczegółowo

KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO

KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO DLA STUDENTÓW NIESTUDIUJĄCYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH na rok akademicki 2013/2014, na semestr zimowy.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne kl.v.

Wymagania Edukacyjne kl.v. Zagadnienia wiodące Zagadnienia szczegółowe Wymagania Edukacyjne kl.v. Założone osiągnięcia ucznia podstawowe ponadpodstawowe Odniesienia do podstawy programowej Uczeń: FORMY TWÓRCZOŚCI Czym są dzieła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV - VI Mgr Maria Durczak Mgr Mirosława Jóźwiak PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo