Prospekt Emisyjny spółki SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt Emisyjny spółki SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie"

Transkrypt

1 Prospekt Emisyjny spółki SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B, C spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2012 roku Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Prospekcie oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie. Prospekt będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.scopak.com.pl) oraz Oferującego (http://www.bossa.pl). Ewentualne informacje aktualizujące treść Prospektu będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie aneksu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Firma Inwestycyjna: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna ul. Marszałkowska 78/ Warszawa Doradca Finansowy: Doradca Prawny: Biegły Rewident Corvus Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jasna 14/16 A Warszawa PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka Komandytowa ul. Mokotowska Warszawa Misters Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wiśniowa 40 lok Warszawa

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 5 CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Czynniki ryzyka związane z akcjami CZĘŚĆ REJESTRACYJNA Osoby odpowiedzialne Emitent Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Oferujący Doradca prawny Biegli Rewidenci Wybrane informacje finansowe dotyczące Emitenta Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta, za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi oraz za każdy następujący po nich okres śródroczny wraz z danymi porównywalnymi W przypadku zamieszczenia w dokumencie rejestracyjnym wybranych śródrocznych informacji finansowych, należy w nim także zamieścić porównywalne dane za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawienia porównywanych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec poprzedniego roku Czynniki ryzyka Informacje o Emitencie Historia i rozwój Emitenta Inwestycje Zarys ogólny działalności Emitenta Działalność podstawowa Opis głównych rynków, na których Emitent prowadzi działalność Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność podstawową oraz główne rynki, na których Emitent prowadzi działalność Podsumowanie istotnych informacji, dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów, licencji, umów przemysłowych, handlowych, finansowych oraz nowych procesów produkcyjnych Założenia Emitenta dotyczące jego pozycji konkurencyjnej Struktura organizacyjna Krótki opis grupy, do której należy Emitent, oraz miejsca Emitenta w tej grupie Wskazanie istotnych podmiotów zależnych Emitenta Środki trwałe Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe, w tym dzierżawione nieruchomości, oraz obciążenia ustanowione na tych aktywach Zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta Sytuacja finansowa Wynik operacyjny Zasoby kapitałowe Źródła kapitału Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta Informacja na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Emitenta, które miały lub które mogłoby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach i Badania, rozwój, patenty i licencje Badania i rozwój Patenty, certyfikaty i licencje Pozwolenia, na podstawie których Emitent prowadzi działalność Informacje o tendencjach Najistotniejsze występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy lub szacunki Raport sporządzony przez biegłego rewidenta dotyczący przedstawionych prognoz wyników Prognozy wyników wybranych elementów rachunku zysków i strat przygotowane na zasadach zapewniających porównywalność z historycznymi danymi wynikowymi (w tys. zł)

3 SPIS TREŚCI Oświadczenie na temat aktualności prognozy opublikowanej we wcześniejszym prospekcie emisyjnym Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla Dane o osobach zarządzających i nadzorujących oraz osobach zarządzających wyższego szczebla Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla Wynagrodzenie i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy w odniesieniu do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki osoby zarządzające i nadzorujące sprawowały swoją funkcję Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta Oświadczenie Emitenta dotyczące procedury (procedur) ładu korporacyjnego Pracownicy Liczba pracowników na koniec okresu lub średnia za każdy rok obrotowy objęty historycznymi informacjami finansowymi aż do daty dokumentu rejestracyjnego Posiadane akcje i opcje na akcje Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta Znaczni akcjonariusze Dane dotyczące osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu Wskazanie czy Emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta Transakcje z podmiotami powiązanymi Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, sytuacji finansowej oraz zysków i strat Historyczne informacje finansowe Dane finansowe pro forma Sprawozdania finansowe Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Data najnowszych informacji finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe Polityka dywidendy Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta Informacje dodatkowe Kapitał zakładowy Informacje dotyczące statutu Emitenta Istotne umowy Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie o jakimkolwiek zaangażowaniu Dokumenty udostępnione do wglądu CZĘŚĆ OFERTOWA Osoby odpowiedzialne Emitent Oferujący Doradca prawny Czynniki ryzyka Podstawowe informacje Oświadczenie o kapitale obrotowym Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę Opis wykorzystania wpływów pieniężnych informacje o papierach wartościowych dopuszczanych do obrotu Opis typu i rodzaju dopuszczonych do obrotu akcji Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone akcje Wskazanie czy akcje są papierami imiennymi czy też na okaziciela oraz czy mają one formę dokumentu, czy są zdematerializowane Waluta emitowanych papierów wartościowych Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi, oraz procedury wykonywania tych praw Uchwały i oświadczenia dotyczące emisji akcji Spółki i wprowadzenia ich do obrotu Przewidywana data emisji akcji

4 SPIS TREŚCI 4.8. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do papierów wartościowych Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego Informacje na temat opodatkowania dochodów uzyskiwanych z papierów wartościowych Informacje o warunkach oferty Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Zasady dystrybucji i przydziału Cena Plasowanie i gwarantowanie Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych wraz z określeniem tych rynków Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży ( bid i offer ), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania Działania stabilizujące cenę w związku z ofertą Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży oraz liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up Koszty emisji/oferty Rozwodnienie Informacje dodatkowe Zakres działań doradców Wskazanie innych informacji w dokumencie ofertowym, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane ekspertów, których oświadczenia lub raporty zostały zamieszczone w Części Ofertowej Prospektu Potwierdzenie rzetelności informacji uzyskanych od osób trzecich oraz o źródłach tych informacji DEFINICJE I SKRÓTY ZAŁĄCZNIKI

5 POSUMOWANIE PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie traktowane jest jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja inwestycyjna w papiery wartościowe Emitenta powinna być podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające niniejsze Podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. 1. Podstawowe informacje o Emitencie 1.1 Dane teleadresowe, osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz wysokość i struktura kapitału zakładowego Nazwa (firma): SCO-PAK Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Prosta 28, Warszawa Telefon: (082) Telefaks: (082) Adres poczty elektronicznej: Adres głównej strony internetowej: W imieniu Emitenta, jako podmiotu sporządzającego Prospekt i odpowiadającego za wszystkie informacje w nim zamieszczone, działa Zarząd, tj.: Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: (słownie: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru do numeru , o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru do numeru o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru do numeru , o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii B i C nie są uprzywilejowane. Wszystkie akcje serii A, B i C zostały w pełni opłacone. Akcje serii C znajdują się w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect 1.2 Podstawowe informacje o działalności Emitenta Zgodnie z 5 Statutu Spółki, przedmiotem jej działalności jest: 1) produkcja masy włóknistej, papieru i tektury (PKD 17.1) 2) produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2) 3)poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18) 4) produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD28) 5) naprawa,konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33) 6) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę do układów klimatyzacyjnych (PKD 35) 7) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36) 8) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37) 9) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem, unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38) 10) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41) 11) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) 12) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43) 5

6 PODSUMOWANIE 13) handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46) 14) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47) 15) transport drogowy towarów (PKD 49.41) 16) magazynowanie i działalność usługowa wspomagając a transport (PKD 52) 17) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63) 18) finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64) 19) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68) 20) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73) 21) wynajem i dzierżawa (PKD 77) 22) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78) 23) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem zieleni (PKD 81). Działalność Spółki realizowana jest w pięciu podstawowych obszarach produktowych: produkcji tektury falistej, produkcji papieru, produkcji opakowań z tektury, produkcji tektury w technologii plastra miodu, produkcji kątownika. Najwcześniej bo już od 1997 roku Spółka rozpoczęła produkcję tektury i opakowań z tektury. W 2006 roku uruchomiła produkcję kątownika, a 2007 roku produkcję tektury w technologii plastra miodu. Bardzo ważne znaczenie dla rozwoju Spółki ma oddana do użytku w grudniu 2009 roku Fabryka Papieru. Tektura falista SCO-PAK produkuje tekturę szarą, jednostronnie bieloną, dwustronnie bieloną, o różnych wysokościach fali. Wyroby Emitenta znajdują odbiorców z zakładach zajmujących się produkcją opakowań z tektury i w innych branżach m. in. meblarskiej, odzieżowej, chemicznej, poligraficznej i w wytwórczości różnej. Spółka produkuje tekturę szarą i jednostronnie lub dwustronnie bieloną: 2 warstwową w fali E, B, C - gramatura 200 g/m2; 3 warstwową w fali E, B, C - gramatura od 350 g/m2 do 580 g/m2; 5 warstwową w fali BC, BE, CE - gramatura od 640 g/m2 do 950 g/m2. Wymiar handlowy formatki wynosi x mm, natomiast szerokość wstęgi tekturnicy mm, a po odkrojeniu 2060 mm. Minimalna długość formatki to 600 mm. Arkusze tektury produkuje się w wymiarach określonych przez klienta. Formaty tektury można bigować wg zleconych form konstrukcyjnych. Na indywidualne życzenia Klienta Emitent używa do produkcji tektury falistej papierów, wskazanych przez odbiorcę. Jednostki ładunkowe arkuszy tektury Spółka przygotowuje wg indywidualnych zleceń odbiorcy. Opakowania Spółka zapewnia klientom doradztwo w zakresie projektowania konstrukcji opakowań oraz szaty graficznej. W ofercie są następujące opakowania: pudła klapowe(zbiorcze) wykonane z tektury 3 i 5 warstwowej, pudła fasonowe wykonane z tektury 3 i 5 warstwowej oraz mikrofali, tacki, koszyki, skrzynki, i inne konstrukcje specjalne, wyposażenie pudeł, kratownice, wkładki, przekładki, obwoluty i inne elementy. Papier Spółka produkcję papieru z makulatury rozpoczęła od grudnia 2009 roku. W 2010 roku dokonywała modernizacji linii papierniczej w celu poprawy jej efektywności. Aktualnie Spółka produkuje i oferuje swoim klientom papiery makulaturowe: Schrenz (papier makulaturowy), Testliner (papier pokryciowy na warstwy płaskie tektury falistej), Fluting (papier na warstwy pofalowane tektury falistej), Papier makulaturowy Spółka w znacznej części wykorzystuje do produkcji tektury oraz wyrobów takich, jak opakowania tekturowe, kątownik papierowy oraz tektury w technologii plastra miodu. Produkcja w oparciu o własny papier pozwala na bieżąco obserwować i kontrolować jakość wyrobu. Spółka do produkcji papieru wykorzystuje w pełni odnawialny surowiec jakim jest makulatura. Kątownik Kątowniki papierowe służą do zabezpieczenia towarów naroży i brzegów towarów na paletach w czasie transportu. W standardzie kątownik ma kształt litery L. Głównym materiałem do produkcji jest papier makulaturowy, który po spełnieniu swojej funkcji może być ponownie przerobiony na papier. 6

7 PODSUMOWANIE Plaster Miodu W obrocie na rynku papierniczym, tektura wykonana w technologii plastra miodu nie jest jeszcze tak popularna jak tektura falista. Lecz z uwagi na jej ekologiczny charakter znajduje coraz więcej zwolenników. Dzięki zaletom sześciokątnej konstrukcji plaster miodu znajduje zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu, jako materiał usztywniający lub wypełniający. Najczęściej wypełnienia z plastra miodu są wykorzystywane do produkcji drzwi, przegród, mebli (blaty, ścianki, drzwiczki). W ofercie Spółki znajduje się wiele produktów z plastra miodu: wsad (wstęga z plastra miodu jako wypełnienie), palety ładunkowe, skrzynio-palety, przekładki i taśmy przekładkowe, różnego rodzaju wypełnienia, oraz wiele innych. 1.3 Historia i rozwój Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Stosownie do 1 Statutu Emitenta, Emitent działa pod firmą SCO - PAK Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SCO PAK S.A Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony Emitent został zawiązany w 1988 roku jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PLE CZER (Akt notarialny z dnia r., Rep. A nr 603/88). W dniu 23 lutego 1988 roku Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Chełmie pod numerem RHB 14. W dniu 14 marca 2002 roku Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy pod numer KRS , a w związku ze zmianą siedziby, od dnia 14 maja 2010 roku, akta rejestrowe Spółki są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 27 sierpnia 2010 roku na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitent został przekształcony ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Akt notarialny z dnia r., Rep A nr 11047/2010). W dniu 6 października 2010 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji przekształcenia formy prawnej Emitenta w spółkę akcyjną. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeżeli jest ono inne niż siedziba) Nazwa (firma): SCO PAK Spółka Akcyjna Forma Prawna: Spółka akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Prosta 28, Warszawa Główne miejsce prowadzonej działalności: ul. Wojsławicka 7, Chełm Telefon: Faks: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: SCO PAK Spółka Akcyjna jest spółką akcyjną utworzoną i działającą na podstawie prawa polskiego. W sprawach nie uregulowanych Statutem Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, Emitent działa zgodnie z następującymi przepisami prawa: 7

8 PODSUMOWANIE Ustawa o rachunkowości, Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, i aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw, a w szczególności: Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości oraz pozostałymi przepisami prawa ogólnie obowiązującymi. Ponadto ze względu na fakt wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect oraz obligacji serii A i serii B do obrotu na Catalyst Emitent działa również zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz zgodnie z Zasadami Działania Catalyst Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta Emitent rozpoczął działalność w 1988 roku jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PLE CZER. W dniu 23 lutego 1988 roku spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Chełmie pod numerem RHB 14. Działalność gospodarczą w zakresie produkcji tektury i opakowań Spółka rozpoczęła w maju 1997 roku po nabyciu na własność nieruchomości, zlokalizowanej w Chełmie przy ulicy Wojsławickiej 7 składającej się z zabudowanej hali produkcyjno - magazynowej, budynku administracyjno - biurowego oraz linii do produkcji tektury i opakowań. Zakupione budynki, jak też maszyny i urządzenia były w złym stanie technicznym i wymagały poniesienia wysokich nakładów na ich modernizację. W ciągu roku Spółka zmodernizowała park maszynowy i dostosowała halę produkcyjną (po byłej fabryce obuwia) do potrzeb zakładu produkującego tekturę i opakowania. Inwestycja została sfinansowana kredytem bankowym oraz wpłatami wspólników na kapitał zakładowy. Pierwsza tektura, wyprodukowana w 1997 roku była sprzedawana na rynku krajowym i eksportowana w niewielkim rozmiarze do Rosji i na Ukrainę. W ciągu roku od rozpoczęcia produkcji Spółka zabezpieczyła obsadę kadrową działów produkcyjnych i sprzedaży. Powstała sieć przedstawicielstw handlowych na obszarze całego kraju. Nawiązane zostały stałe kontakty handlowe. Zdobywane doświadczenie pozwoliło Spółce na wypracowanie odpowiedniego poziomu usług. Świadczy o tym przyznanie w maju 1999 roku certyfikatu jakości ISO 9001 w zakresie produkcji tektur falistych oraz produkcji i projektowania opakowań tekturowych. Certyfikat ten był wynikiem długotrwałej pracy, zaangażowania i systematycznych szkoleń wszystkich uczestników systemu zapewnienia jakości: służb zaopatrzenia odpowiedzialnych za pozyskanie odpowiednich surowców, jednostek produkcyjnych, wykonujących zasadniczą część procesu, służb sprzedaży obsługujących klientów, kierownictwa. W marcu 1998 roku 100% udziałów Spółki nabyła spółka PRESCOTT S.A. z siedzibą w Chełmie. W lipcu 1999 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty ,00 zł. Udziały o wartości nominalnej ,00 zł objął jedyny Wspólnik - spółka PRESCOTT S.A. i pokryła je aportem w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Chełmie przy ulicy Rampa Brzeska 39. W dniu 14 marca 2002 roku spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy pod numer KRS , a w związku ze zmianą siedziby, od dnia 14 maja 2010 roku, akta rejestrowe spółki są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W grudniu 2006 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły osoby fizyczne. W marcu 2007 roku Spółka nabyła nieruchomości po byłej garbarni POLESIE w Orchówku koło Włodawy i rozpoczęła budowę w jej obrębie fabryki papieru. Budowa fabryki zakończona została w grudniu 2008 roku, po czym rozpoczęto próby montażowe i rozruch technologiczny. Emitent, uwzględniając potrzeby swoich klientów oraz partnerów w ciągu 14 lat istnienia na rynku papierniczym dąży do podnoszenia efektywności. Najważniejszym celem działalności jest zapewnienie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług 8

9 PODSUMOWANIE o jakości spełniającej oczekiwania klientów minimalizując korzystanie ze środowiska naturalnego i eliminując negatywne oddziaływanie na nie. Rok 2009 był dla Spółki rokiem przełomowym, w grudniu tego roku została uruchomiona maszyna papiernicza wytwarzająca papier, który wykorzystywany jest do produkcji tektury falistej. Produkcja papieru umiejscowiona jest w Fabryce Papieru w Orchówku koło Włodawy 60 km od Chełma. Papier jest podstawowym surowcem dla każdego produkowanego przez Spółkę asortymentu dla tektury falistej, opakowań, kątownika, tektury 2-warstwowej, plastra miodu. Prowadzona przez Spółkę produkcja papieru na własne potrzeby daje możliwość do zwiększenia zdolności produkcyjnych, jak i do pozyskania kolejnych klientów zainteresowanych zakupem papieru. W marcu 2010 roku przeniesiono siedzibę Spółki z Chełma do Warszawy, a następnie w dniu 27 sierpnia 2010 roku na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitent został przekształcony ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Akt notarialny z dnia r., Rep A nr 11047/2010). W dniu 6 października 2010 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji przekształcenia formy prawnej Emitenta w spółkę akcyjną. W dniu 23 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty ,00 zł przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł każda, w drodze subskrypcji prywatnej oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki oraz w kwestii upoważnienia Zarządu do podpisania umów w tym przedmiocie. Powzięcie powyższej uchwały uruchomiło proces przygotowania Spółki do wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu. W związku z przeprowadzoną emisją akcji serii C spółka pozyskała ,00 zł. Subskrypcja prywatna akcji serii C rozpoczęła się w styczniu 2011 roku i zakończyła w lutym 2011 roku. W dniu 15 marca 2011 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę ,00 zł (Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia r. doręczone w dniu 29 marca 2011 roku), wskutek czego kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda. W dniu 16 marca 2011 roku akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie Uchwały nr 326/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii C są notowane na rynku NewConnect od dnia 28 marca 2011 roku. W dniu 14 lipca 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 9/2011 w sprawie emisji nie więcej niż obligacji serii A na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż zł, z terminem wykupu 25 lipca 2013 roku. Zgodnie z treścią uchwały, obligacje serii A są obligacjami dwuletnimi, odsetkowymi, zdematerializowanymi, zabezpieczonymi, zbywalnymi bez ograniczeń, nie mającymi charakteru zamiennego na akcje. Emisja obligacji serii A dokonana była w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art.7 ust.3 pkt 2) tej ustawy, tj.: przez ofertę kierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości liczonej według ich ceny emisyjnej, stanowiącej równowartość co najmniej EURO. Cel emisji obligacji nie został określony. Posiadaczom obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie odsetkowym. Stawką referencyjną kuponu jest 6- miesięczna stopa procentowa WIBOR6M ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża dla Obligatariuszy w wysokości równej 7,00%. Emisja obligacji zakończona została w dniu 26 lipca 2011 roku. Emitent przyjął zapisy na obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Zapisy złożyło 29 Inwestorów. Zarząd Emitenta na mocy uchwały nr 10/2011 podjętej w dniu 26 lipca 2011 roku na dokonał przydziału Obligacji serii A. W dniu 16 września 2011 roku obligacji na okaziciela serii A zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst na podstawie uchwały Nr 1202/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 września 2011 roku. Od dnia 23 września 2011 roku obligacji serii A jest notowanych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst na podstawie Uchwały nr 1220/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2011 roku. W dniu 3 sierpnia 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 11/2011 w sprawie emisji nie więcej niż obligacji serii B na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż zł z terminem wykupu 29 sierpnia 2013 roku. Zgodnie z treścią uchwały, obligacje serii B są obligacjami dwuletnimi, odsetkowymi, zdematerializowanymi, zabezpieczonymi, zbywalnymi bez ograniczeń, nie mającymi charakteru obligacji zamiennych na akcje. Emisja obligacji serii B została dokonana w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art.7 ust.3 pkt 2) tej ustawy, tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości liczonej według ich ceny emisyjnej, stanowiącej równowartość co najmniej EURO. Cel emisji obligacji nie został określony. Posiadaczom obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie odsetkowym. Stawką referencyjną kuponu jest 6- miesięczna stopa procentowa 9

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku.

Sprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku. Sprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku. Spis treści: 1. Historia Spółki... 2 2. Organizacja i stan prawny spółki... 3 3 Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Świdnicy. www.sonel.pl

PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Świdnicy. www.sonel.pl PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świdnicy www.sonel.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 3.550.000 Akcji SONEL S.A., serii E o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą 522.636 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii B, C,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Betomax Polska

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Prospekt Emisyjny PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną Ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Niniejszy Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kwidzynie (82-500), ul. Piastowska 39 http://www.kompap.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie PROSPEKT EMISYJNY Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie www.dekpol.pl Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ADMIRAL BOATS S.A. z siedzibą w Bojanie

PROSPEKT EMISYJNY. ADMIRAL BOATS S.A. z siedzibą w Bojanie PROSPEKT EMISYJNY ADMIRAL BOATS S.A. z siedzibą w Bojanie Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent będzie się ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Inwestycja o silnych fundamentach PROSPEKT EMISYJNY www.atal.pl ATAL S.A. PROSPEKT EMISYJNY (spółka

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach PROSPEKT EMISYJNY. Oferujący. Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach PROSPEKT EMISYJNY. Oferujący. Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY - KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach Oferujący Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY ELMO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Żelkowie Kolonii k. Siedlec

PROSPEKT EMISYJNY ELMO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Żelkowie Kolonii k. Siedlec PROSPEKT EMISYJNY ELMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Żelkowie Kolonii k. Siedlec Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo