Prospekt Emisyjny spółki SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt Emisyjny spółki SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie"

Transkrypt

1 Prospekt Emisyjny spółki SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B, C spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2012 roku Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Prospekcie oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie. Prospekt będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.scopak.com.pl) oraz Oferującego (http://www.bossa.pl). Ewentualne informacje aktualizujące treść Prospektu będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie aneksu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Firma Inwestycyjna: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna ul. Marszałkowska 78/ Warszawa Doradca Finansowy: Doradca Prawny: Biegły Rewident Corvus Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jasna 14/16 A Warszawa PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka Komandytowa ul. Mokotowska Warszawa Misters Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wiśniowa 40 lok Warszawa

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 5 CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Czynniki ryzyka związane z akcjami CZĘŚĆ REJESTRACYJNA Osoby odpowiedzialne Emitent Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Oferujący Doradca prawny Biegli Rewidenci Wybrane informacje finansowe dotyczące Emitenta Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta, za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi oraz za każdy następujący po nich okres śródroczny wraz z danymi porównywalnymi W przypadku zamieszczenia w dokumencie rejestracyjnym wybranych śródrocznych informacji finansowych, należy w nim także zamieścić porównywalne dane za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawienia porównywanych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec poprzedniego roku Czynniki ryzyka Informacje o Emitencie Historia i rozwój Emitenta Inwestycje Zarys ogólny działalności Emitenta Działalność podstawowa Opis głównych rynków, na których Emitent prowadzi działalność Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność podstawową oraz główne rynki, na których Emitent prowadzi działalność Podsumowanie istotnych informacji, dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów, licencji, umów przemysłowych, handlowych, finansowych oraz nowych procesów produkcyjnych Założenia Emitenta dotyczące jego pozycji konkurencyjnej Struktura organizacyjna Krótki opis grupy, do której należy Emitent, oraz miejsca Emitenta w tej grupie Wskazanie istotnych podmiotów zależnych Emitenta Środki trwałe Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe, w tym dzierżawione nieruchomości, oraz obciążenia ustanowione na tych aktywach Zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta Sytuacja finansowa Wynik operacyjny Zasoby kapitałowe Źródła kapitału Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta Informacja na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Emitenta, które miały lub które mogłoby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach i Badania, rozwój, patenty i licencje Badania i rozwój Patenty, certyfikaty i licencje Pozwolenia, na podstawie których Emitent prowadzi działalność Informacje o tendencjach Najistotniejsze występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy lub szacunki Raport sporządzony przez biegłego rewidenta dotyczący przedstawionych prognoz wyników Prognozy wyników wybranych elementów rachunku zysków i strat przygotowane na zasadach zapewniających porównywalność z historycznymi danymi wynikowymi (w tys. zł)

3 SPIS TREŚCI Oświadczenie na temat aktualności prognozy opublikowanej we wcześniejszym prospekcie emisyjnym Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla Dane o osobach zarządzających i nadzorujących oraz osobach zarządzających wyższego szczebla Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla Wynagrodzenie i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy w odniesieniu do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki osoby zarządzające i nadzorujące sprawowały swoją funkcję Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta Oświadczenie Emitenta dotyczące procedury (procedur) ładu korporacyjnego Pracownicy Liczba pracowników na koniec okresu lub średnia za każdy rok obrotowy objęty historycznymi informacjami finansowymi aż do daty dokumentu rejestracyjnego Posiadane akcje i opcje na akcje Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta Znaczni akcjonariusze Dane dotyczące osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu Wskazanie czy Emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta Transakcje z podmiotami powiązanymi Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, sytuacji finansowej oraz zysków i strat Historyczne informacje finansowe Dane finansowe pro forma Sprawozdania finansowe Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Data najnowszych informacji finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe Polityka dywidendy Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta Informacje dodatkowe Kapitał zakładowy Informacje dotyczące statutu Emitenta Istotne umowy Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie o jakimkolwiek zaangażowaniu Dokumenty udostępnione do wglądu CZĘŚĆ OFERTOWA Osoby odpowiedzialne Emitent Oferujący Doradca prawny Czynniki ryzyka Podstawowe informacje Oświadczenie o kapitale obrotowym Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę Opis wykorzystania wpływów pieniężnych informacje o papierach wartościowych dopuszczanych do obrotu Opis typu i rodzaju dopuszczonych do obrotu akcji Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone akcje Wskazanie czy akcje są papierami imiennymi czy też na okaziciela oraz czy mają one formę dokumentu, czy są zdematerializowane Waluta emitowanych papierów wartościowych Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi, oraz procedury wykonywania tych praw Uchwały i oświadczenia dotyczące emisji akcji Spółki i wprowadzenia ich do obrotu Przewidywana data emisji akcji

4 SPIS TREŚCI 4.8. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do papierów wartościowych Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego Informacje na temat opodatkowania dochodów uzyskiwanych z papierów wartościowych Informacje o warunkach oferty Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Zasady dystrybucji i przydziału Cena Plasowanie i gwarantowanie Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych wraz z określeniem tych rynków Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży ( bid i offer ), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania Działania stabilizujące cenę w związku z ofertą Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży oraz liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up Koszty emisji/oferty Rozwodnienie Informacje dodatkowe Zakres działań doradców Wskazanie innych informacji w dokumencie ofertowym, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane ekspertów, których oświadczenia lub raporty zostały zamieszczone w Części Ofertowej Prospektu Potwierdzenie rzetelności informacji uzyskanych od osób trzecich oraz o źródłach tych informacji DEFINICJE I SKRÓTY ZAŁĄCZNIKI

5 POSUMOWANIE PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie traktowane jest jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja inwestycyjna w papiery wartościowe Emitenta powinna być podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające niniejsze Podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. 1. Podstawowe informacje o Emitencie 1.1 Dane teleadresowe, osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz wysokość i struktura kapitału zakładowego Nazwa (firma): SCO-PAK Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Prosta 28, Warszawa Telefon: (082) Telefaks: (082) Adres poczty elektronicznej: Adres głównej strony internetowej: W imieniu Emitenta, jako podmiotu sporządzającego Prospekt i odpowiadającego za wszystkie informacje w nim zamieszczone, działa Zarząd, tj.: Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: (słownie: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru do numeru , o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru do numeru o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru do numeru , o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii B i C nie są uprzywilejowane. Wszystkie akcje serii A, B i C zostały w pełni opłacone. Akcje serii C znajdują się w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect 1.2 Podstawowe informacje o działalności Emitenta Zgodnie z 5 Statutu Spółki, przedmiotem jej działalności jest: 1) produkcja masy włóknistej, papieru i tektury (PKD 17.1) 2) produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2) 3)poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18) 4) produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD28) 5) naprawa,konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33) 6) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę do układów klimatyzacyjnych (PKD 35) 7) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36) 8) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37) 9) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem, unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38) 10) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41) 11) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) 12) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43) 5

6 PODSUMOWANIE 13) handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46) 14) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47) 15) transport drogowy towarów (PKD 49.41) 16) magazynowanie i działalność usługowa wspomagając a transport (PKD 52) 17) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63) 18) finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64) 19) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68) 20) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73) 21) wynajem i dzierżawa (PKD 77) 22) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78) 23) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem zieleni (PKD 81). Działalność Spółki realizowana jest w pięciu podstawowych obszarach produktowych: produkcji tektury falistej, produkcji papieru, produkcji opakowań z tektury, produkcji tektury w technologii plastra miodu, produkcji kątownika. Najwcześniej bo już od 1997 roku Spółka rozpoczęła produkcję tektury i opakowań z tektury. W 2006 roku uruchomiła produkcję kątownika, a 2007 roku produkcję tektury w technologii plastra miodu. Bardzo ważne znaczenie dla rozwoju Spółki ma oddana do użytku w grudniu 2009 roku Fabryka Papieru. Tektura falista SCO-PAK produkuje tekturę szarą, jednostronnie bieloną, dwustronnie bieloną, o różnych wysokościach fali. Wyroby Emitenta znajdują odbiorców z zakładach zajmujących się produkcją opakowań z tektury i w innych branżach m. in. meblarskiej, odzieżowej, chemicznej, poligraficznej i w wytwórczości różnej. Spółka produkuje tekturę szarą i jednostronnie lub dwustronnie bieloną: 2 warstwową w fali E, B, C - gramatura 200 g/m2; 3 warstwową w fali E, B, C - gramatura od 350 g/m2 do 580 g/m2; 5 warstwową w fali BC, BE, CE - gramatura od 640 g/m2 do 950 g/m2. Wymiar handlowy formatki wynosi x mm, natomiast szerokość wstęgi tekturnicy mm, a po odkrojeniu 2060 mm. Minimalna długość formatki to 600 mm. Arkusze tektury produkuje się w wymiarach określonych przez klienta. Formaty tektury można bigować wg zleconych form konstrukcyjnych. Na indywidualne życzenia Klienta Emitent używa do produkcji tektury falistej papierów, wskazanych przez odbiorcę. Jednostki ładunkowe arkuszy tektury Spółka przygotowuje wg indywidualnych zleceń odbiorcy. Opakowania Spółka zapewnia klientom doradztwo w zakresie projektowania konstrukcji opakowań oraz szaty graficznej. W ofercie są następujące opakowania: pudła klapowe(zbiorcze) wykonane z tektury 3 i 5 warstwowej, pudła fasonowe wykonane z tektury 3 i 5 warstwowej oraz mikrofali, tacki, koszyki, skrzynki, i inne konstrukcje specjalne, wyposażenie pudeł, kratownice, wkładki, przekładki, obwoluty i inne elementy. Papier Spółka produkcję papieru z makulatury rozpoczęła od grudnia 2009 roku. W 2010 roku dokonywała modernizacji linii papierniczej w celu poprawy jej efektywności. Aktualnie Spółka produkuje i oferuje swoim klientom papiery makulaturowe: Schrenz (papier makulaturowy), Testliner (papier pokryciowy na warstwy płaskie tektury falistej), Fluting (papier na warstwy pofalowane tektury falistej), Papier makulaturowy Spółka w znacznej części wykorzystuje do produkcji tektury oraz wyrobów takich, jak opakowania tekturowe, kątownik papierowy oraz tektury w technologii plastra miodu. Produkcja w oparciu o własny papier pozwala na bieżąco obserwować i kontrolować jakość wyrobu. Spółka do produkcji papieru wykorzystuje w pełni odnawialny surowiec jakim jest makulatura. Kątownik Kątowniki papierowe służą do zabezpieczenia towarów naroży i brzegów towarów na paletach w czasie transportu. W standardzie kątownik ma kształt litery L. Głównym materiałem do produkcji jest papier makulaturowy, który po spełnieniu swojej funkcji może być ponownie przerobiony na papier. 6

7 PODSUMOWANIE Plaster Miodu W obrocie na rynku papierniczym, tektura wykonana w technologii plastra miodu nie jest jeszcze tak popularna jak tektura falista. Lecz z uwagi na jej ekologiczny charakter znajduje coraz więcej zwolenników. Dzięki zaletom sześciokątnej konstrukcji plaster miodu znajduje zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu, jako materiał usztywniający lub wypełniający. Najczęściej wypełnienia z plastra miodu są wykorzystywane do produkcji drzwi, przegród, mebli (blaty, ścianki, drzwiczki). W ofercie Spółki znajduje się wiele produktów z plastra miodu: wsad (wstęga z plastra miodu jako wypełnienie), palety ładunkowe, skrzynio-palety, przekładki i taśmy przekładkowe, różnego rodzaju wypełnienia, oraz wiele innych. 1.3 Historia i rozwój Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Stosownie do 1 Statutu Emitenta, Emitent działa pod firmą SCO - PAK Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SCO PAK S.A Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony Emitent został zawiązany w 1988 roku jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PLE CZER (Akt notarialny z dnia r., Rep. A nr 603/88). W dniu 23 lutego 1988 roku Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Chełmie pod numerem RHB 14. W dniu 14 marca 2002 roku Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy pod numer KRS , a w związku ze zmianą siedziby, od dnia 14 maja 2010 roku, akta rejestrowe Spółki są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 27 sierpnia 2010 roku na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitent został przekształcony ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Akt notarialny z dnia r., Rep A nr 11047/2010). W dniu 6 października 2010 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji przekształcenia formy prawnej Emitenta w spółkę akcyjną. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeżeli jest ono inne niż siedziba) Nazwa (firma): SCO PAK Spółka Akcyjna Forma Prawna: Spółka akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Prosta 28, Warszawa Główne miejsce prowadzonej działalności: ul. Wojsławicka 7, Chełm Telefon: Faks: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: SCO PAK Spółka Akcyjna jest spółką akcyjną utworzoną i działającą na podstawie prawa polskiego. W sprawach nie uregulowanych Statutem Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, Emitent działa zgodnie z następującymi przepisami prawa: 7

8 PODSUMOWANIE Ustawa o rachunkowości, Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, i aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw, a w szczególności: Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości oraz pozostałymi przepisami prawa ogólnie obowiązującymi. Ponadto ze względu na fakt wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect oraz obligacji serii A i serii B do obrotu na Catalyst Emitent działa również zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz zgodnie z Zasadami Działania Catalyst Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta Emitent rozpoczął działalność w 1988 roku jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PLE CZER. W dniu 23 lutego 1988 roku spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Chełmie pod numerem RHB 14. Działalność gospodarczą w zakresie produkcji tektury i opakowań Spółka rozpoczęła w maju 1997 roku po nabyciu na własność nieruchomości, zlokalizowanej w Chełmie przy ulicy Wojsławickiej 7 składającej się z zabudowanej hali produkcyjno - magazynowej, budynku administracyjno - biurowego oraz linii do produkcji tektury i opakowań. Zakupione budynki, jak też maszyny i urządzenia były w złym stanie technicznym i wymagały poniesienia wysokich nakładów na ich modernizację. W ciągu roku Spółka zmodernizowała park maszynowy i dostosowała halę produkcyjną (po byłej fabryce obuwia) do potrzeb zakładu produkującego tekturę i opakowania. Inwestycja została sfinansowana kredytem bankowym oraz wpłatami wspólników na kapitał zakładowy. Pierwsza tektura, wyprodukowana w 1997 roku była sprzedawana na rynku krajowym i eksportowana w niewielkim rozmiarze do Rosji i na Ukrainę. W ciągu roku od rozpoczęcia produkcji Spółka zabezpieczyła obsadę kadrową działów produkcyjnych i sprzedaży. Powstała sieć przedstawicielstw handlowych na obszarze całego kraju. Nawiązane zostały stałe kontakty handlowe. Zdobywane doświadczenie pozwoliło Spółce na wypracowanie odpowiedniego poziomu usług. Świadczy o tym przyznanie w maju 1999 roku certyfikatu jakości ISO 9001 w zakresie produkcji tektur falistych oraz produkcji i projektowania opakowań tekturowych. Certyfikat ten był wynikiem długotrwałej pracy, zaangażowania i systematycznych szkoleń wszystkich uczestników systemu zapewnienia jakości: służb zaopatrzenia odpowiedzialnych za pozyskanie odpowiednich surowców, jednostek produkcyjnych, wykonujących zasadniczą część procesu, służb sprzedaży obsługujących klientów, kierownictwa. W marcu 1998 roku 100% udziałów Spółki nabyła spółka PRESCOTT S.A. z siedzibą w Chełmie. W lipcu 1999 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty ,00 zł. Udziały o wartości nominalnej ,00 zł objął jedyny Wspólnik - spółka PRESCOTT S.A. i pokryła je aportem w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Chełmie przy ulicy Rampa Brzeska 39. W dniu 14 marca 2002 roku spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy pod numer KRS , a w związku ze zmianą siedziby, od dnia 14 maja 2010 roku, akta rejestrowe spółki są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W grudniu 2006 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły osoby fizyczne. W marcu 2007 roku Spółka nabyła nieruchomości po byłej garbarni POLESIE w Orchówku koło Włodawy i rozpoczęła budowę w jej obrębie fabryki papieru. Budowa fabryki zakończona została w grudniu 2008 roku, po czym rozpoczęto próby montażowe i rozruch technologiczny. Emitent, uwzględniając potrzeby swoich klientów oraz partnerów w ciągu 14 lat istnienia na rynku papierniczym dąży do podnoszenia efektywności. Najważniejszym celem działalności jest zapewnienie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług 8

9 PODSUMOWANIE o jakości spełniającej oczekiwania klientów minimalizując korzystanie ze środowiska naturalnego i eliminując negatywne oddziaływanie na nie. Rok 2009 był dla Spółki rokiem przełomowym, w grudniu tego roku została uruchomiona maszyna papiernicza wytwarzająca papier, który wykorzystywany jest do produkcji tektury falistej. Produkcja papieru umiejscowiona jest w Fabryce Papieru w Orchówku koło Włodawy 60 km od Chełma. Papier jest podstawowym surowcem dla każdego produkowanego przez Spółkę asortymentu dla tektury falistej, opakowań, kątownika, tektury 2-warstwowej, plastra miodu. Prowadzona przez Spółkę produkcja papieru na własne potrzeby daje możliwość do zwiększenia zdolności produkcyjnych, jak i do pozyskania kolejnych klientów zainteresowanych zakupem papieru. W marcu 2010 roku przeniesiono siedzibę Spółki z Chełma do Warszawy, a następnie w dniu 27 sierpnia 2010 roku na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitent został przekształcony ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Akt notarialny z dnia r., Rep A nr 11047/2010). W dniu 6 października 2010 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji przekształcenia formy prawnej Emitenta w spółkę akcyjną. W dniu 23 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty ,00 zł przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł każda, w drodze subskrypcji prywatnej oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki oraz w kwestii upoważnienia Zarządu do podpisania umów w tym przedmiocie. Powzięcie powyższej uchwały uruchomiło proces przygotowania Spółki do wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu. W związku z przeprowadzoną emisją akcji serii C spółka pozyskała ,00 zł. Subskrypcja prywatna akcji serii C rozpoczęła się w styczniu 2011 roku i zakończyła w lutym 2011 roku. W dniu 15 marca 2011 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę ,00 zł (Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia r. doręczone w dniu 29 marca 2011 roku), wskutek czego kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda. W dniu 16 marca 2011 roku akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie Uchwały nr 326/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii C są notowane na rynku NewConnect od dnia 28 marca 2011 roku. W dniu 14 lipca 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 9/2011 w sprawie emisji nie więcej niż obligacji serii A na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż zł, z terminem wykupu 25 lipca 2013 roku. Zgodnie z treścią uchwały, obligacje serii A są obligacjami dwuletnimi, odsetkowymi, zdematerializowanymi, zabezpieczonymi, zbywalnymi bez ograniczeń, nie mającymi charakteru zamiennego na akcje. Emisja obligacji serii A dokonana była w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art.7 ust.3 pkt 2) tej ustawy, tj.: przez ofertę kierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości liczonej według ich ceny emisyjnej, stanowiącej równowartość co najmniej EURO. Cel emisji obligacji nie został określony. Posiadaczom obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie odsetkowym. Stawką referencyjną kuponu jest 6- miesięczna stopa procentowa WIBOR6M ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża dla Obligatariuszy w wysokości równej 7,00%. Emisja obligacji zakończona została w dniu 26 lipca 2011 roku. Emitent przyjął zapisy na obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Zapisy złożyło 29 Inwestorów. Zarząd Emitenta na mocy uchwały nr 10/2011 podjętej w dniu 26 lipca 2011 roku na dokonał przydziału Obligacji serii A. W dniu 16 września 2011 roku obligacji na okaziciela serii A zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst na podstawie uchwały Nr 1202/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 września 2011 roku. Od dnia 23 września 2011 roku obligacji serii A jest notowanych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst na podstawie Uchwały nr 1220/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2011 roku. W dniu 3 sierpnia 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 11/2011 w sprawie emisji nie więcej niż obligacji serii B na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż zł z terminem wykupu 29 sierpnia 2013 roku. Zgodnie z treścią uchwały, obligacje serii B są obligacjami dwuletnimi, odsetkowymi, zdematerializowanymi, zabezpieczonymi, zbywalnymi bez ograniczeń, nie mającymi charakteru obligacji zamiennych na akcje. Emisja obligacji serii B została dokonana w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art.7 ust.3 pkt 2) tej ustawy, tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości liczonej według ich ceny emisyjnej, stanowiącej równowartość co najmniej EURO. Cel emisji obligacji nie został określony. Posiadaczom obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie odsetkowym. Stawką referencyjną kuponu jest 6- miesięczna stopa procentowa 9

10 PODSUMOWANIE WIBOR6M ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża dla Obligatariuszy w wysokości równej 7,00%. Emisja obligacji zakończona została w dniu 30 sierpnia 2011 roku. Emitent przyjął zapisy na obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej zł. Zarząd Emitenta na mocy podjętej w dniu 31 sierpnia 2011 roku uchwały dokonał przydziału Obligacji serii B. W dniu 31 października 2011 roku obligacji na okaziciela serii B zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst na podstawie uchwały Nr 1346/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2011 roku. Od dnia 8 listopada 2011 roku obligacji serii B jest notowanych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst na podstawie Uchwały nr 1369/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 listopada 2011 roku. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki od maja 1997 roku do listopada 2009 była produkcja i sprzedaż tektury oraz opakowań z tektury. Począwszy od grudnia 2009 roku, tj. od daty zakończenia budowy i rozruchu technologicznego Fabryki Papieru w Orchówku do chwili obecnej, przedmiotem działalności Spółki jest produkcja papieru, tektury i opakowań z tektury. 1.5 Opis głównych rynków, na których Emitent prowadzi działalność Rynek tektury falistej, papieru i opakowań z tektury jest drugim, co do wielkości najważniejszym w Polsce sektorem branży opakowaniowej. Większy od niego jest tylko sektor opakowań z tworzyw sztucznych. Zużycie papierów do celów opakowaniowych systematycznie w Polsce rośnie, średnio w tempie około 10% rocznie. Tektura falista stanowi główny surowiec do produkcji opakowań zbiorczych i transportowych, jak również jednostkowych (mikrofala). Szybki rozwój przemysłu papierniczego, jak również postęp technologiczny pozwoliły na zmniejszenie różnic w strukturze tego rynku i jakości krajowych materiałów pochodnych od papieru w porównaniu ze standardami zachodnioeuropejskimi i światowymi. W Polsce do produkcji tektury falistej używa się głównie papierów wyprodukowanych z udziałem makulatury, a więc testlinerów i flutingów makulaturowych. Bardzo niski jest udział w produkcji tektury kraftlinerów i flutingów półchemicznych. Mówiąc o przemyśle papierniczym i rynku opakowań z papieru i tektury, należy pamiętać, że w tej grupie materiałów najbardziej rozpowszechnionym ze względu na swoje właściwości jest właśnie tektura falista. Z tego materiału produkowane jest ponad 85% opakowań. Rośnie zarówno polski, jak i europejski rynek tektury falistej i opakowań. Popyt na wyroby z papieru i tektury jest w największej mierze spowodowany takimi czynnikami, jak ogólny rozwój ekonomiczny oraz wydajność związana z ich wytworzeniem. Głównym walorem papieru, tektury falistej czy opakowania z tektury jest fakt, że powstają z biorozkładowalnych i ogólnie dostępnych surowców roślinnych. Uważa się, że za sprawą możliwości odzyskiwania i ponownego wykorzystywania włókien do produkcji tektury i papieru, tego typu opakowania odegrają w przyszłości jeszcze większą rolę. Zdaniem ekspertów w najbliższych latach może rozwinąć się trend stopniowego przechodzenia od opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych na opakowania papierowe, w tym również z tektury. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż w przypadku wielu opakowań zbiorczych nie ma wystarczającego i skutecznego zamiennika dla tektury. Wszędzie tam, gdzie sięga się po tworzywa sztuczne prędzej, czy później powstają trudności związane z procesem recyklingu. Dlatego też sektor opakowań papierowych i tekturowych postrzegany jest jako bardziej ekologiczny, a co za tym idzie będzie się w dalszym ciągu intensywnie rozwijał. W ostatnich latach duży nacisk położono na pojęcie odzysku i recyklingu. W myśl aktualnych przepisów odzysk to między innymi wszelkiego rodzaju działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, a przy tym nie stwarzające zagrożenia dla ludzi i środowiska. Recykling umożliwia powtórne przetwarzanie materiałów w odpadach w procesie produkcyjnym. Emitent dostosował się niemal w 100% do wymogów rynkowych. Wszystkie odrzuty poprodukcyjne przetwarzane są jeszcze raz w papierni, dzięki czemu Spółka działa w zgodzie ze środowiskiem i obowiązującymi przepisami. Ponadto Emitent na szeroką skalę skupuje w całej Polsce makulaturę, którą przetwarza na papier do produkcji tektury. Dzięki temu pomaga czynnie oczyszczać z odpadów środowisko naturalne. Z roku na rok zauważa się wzrost zapotrzebowania na wyroby z papieru. Jeśli chodzi o ocenę kilku ostatnich lat, to szacunki pokazują, że zużycie papieru i tektury wzrosło w Polsce o około 50% w porównaniu z początkiem minionej dekady. Na polskim rynku już w tej chwili widać tendencje, które z powodzeniem obserwuje się w większości państw europejskich, polegające na dużo szerszym zakresie używania opakowań, cechujących się lekką konstrukcją. Wewnątrz całego europejskiego rynku, tempo wzrostu w różnych jego częściach zmienia się w bardzo poważny sposób. Co zrozumiałe zauważa się zjawisko przenoszenia produkcji do krajów ze wschodniej części kontynentu, w których koszty pracy i wytworzenia produktów są niższe. Obecnie Polska jest jednym z największych rynków opakowań z tektury falistej i samej tektury w Europie, a swoją produkcję ulokowały tutaj prawie wszystkie największe światowe firmy z branży. Polski rynek zajmuje pod względem wielkości produkcji szóstą pozycję w Europie.. Spółka SCO-PAK szacuje swój udział w rynku na około 2%. Spółka ma nowoczesny park maszynowy, doświadczoną załogę i moce produkcyjne. Jest niezależnym producentem papieru, tektur i opakowań. Ponadto sukcesywnie modernizuje i rozbudowuje swój zakład o nowe maszyny i urządzenia. 10

11 PODSUMOWANIE Analizując globalny rynek papierniczy nie można pominąć tak znaczącego czynnika, wpływającego na tę branżę jak papier, a przede wszystkim jego cena. Podczas gdy opakowania są generalnie sprzedawane lokalnie, to cena materiału do ich wytworzenia, czyli papieru, podlega już wpływom ogólnoeuropejskim. W ostatnich miesiącach ceny materiałów koniecznych do wytwarzania tektury i innych wyrobów z papieru wzrosły kilkakrotnie. W odpowiedzi na to między innymi producenci opakowań kilkakrotnie podnosili w tym okresie ceny swoich wyrobów, tak żeby pokryć wyższe koszty zakupu materiałów. Spółka posiadając własną papiernię stała się niezależna i mogła obniżyć koszty produkcji tektury. Wahania rynkowe cen papieru nie dotykają Emitenta, tak jak innych producentów tektur falistych nie mających swojego surowca. Przez taki stan rzeczy Spółka jest bardziej konkurencyjna i lepiej postrzegana przez odbiorców. Opisując rynek papierniczy, jego rozmiary, strukturę i zachodzące zmiany, trzeba pamiętać o produkcie finalnym, którym jest opakowanie. Opakowanie to nieodłączny element codziennego życia. Ocenia się, że średnio 2% wartości towarów pojawiających się na rynku przypada na opakowania. Tymczasem w przemysłach wymagających intensywnego pakowania (przetwórstwo żywności, produkcja napojów, mebli itd.) udział ten wynosi 7-8%. Zupełnie innego znaczenia nabrało opakowanie produktu od momentu, gdy towary w kartonach zaczęły pojawiać się na półkach sklepowych. W pakowaniu różnego rodzaju produktów są też potrzebne innego rodzaju materiały opakowaniowe, które służą do zabezpieczenia towarów w czasie magazynowania i transportu, np. kątowniki papierowe, przekładki tekturowe, obwoluty czy kratownice. Współczesna technologia pozwala również na produkowanie z papieru innego rodzaju produktów, jak np. płyt tekturowych w formie tzw. plastra miodu. Reasumując, polski przemysł opakowaniowy jest wyposażony w nowoczesne środki produkcji i produkuje opakowania według najnowszych technologii. Jest w stanie zaspokoić potrzeby rynku krajowego, zaś nadwyżki mocy produkcyjnych, pozwalają na uzupełnienie potrzeb rynków zagranicznych. W Polsce, według danych prezentowanych przez Stowarzyszenie Papierników Polskich, w ogólnej produkcji papierniczej, papiery i tektury przeznaczone do celów opakowaniowych i graficznych mają największy udział. Największe zapotrzebowanie jest właśnie na papiery do produkcji tektury falistej. Produkcja w Polsce wzrastała sukcesywnie w ostatnich latach. W 2004 roku produkowało się w Polsce 1,9 mld m 2 tektury falistej, w 2006 roku już 2,05 mld m 2. Dopiero kryzys gospodarczy przyniósł pierwszy od 20 lat spadek produkcji o około 0,4 mld m 2. Był to jednak i tak najmniejszy spadek spośród europejskich państw. Kryzys nie ominął całkowicie Polski, ale pozwolił na potwierdzenie iż w branży papierniczej jesteśmy stabilnym rynkiem. Branża, w której działa między innymi Emitent, według szacunków, będzie się dynamicznie rozwijała, co najmniej przez kilkanaście najbliższych lat. Polska staje się krajem bardziej proekologicznym. Papier i tektura zastępuje plastik. Moda na ekologiczne produkty, powoduje wzrost zapotrzebowania na opakowania tekturowe. Opakowanie z tektury stało się ważnym narzędziem walki konkurencyjnej. Jego rola to nie tylko zabezpieczenie produktu, ale również informacja i reklama. Stąd bardzo istotna jest konstrukcja i grafika opakowania. Dzięki niej można wpłynąć na wielkość sprzedaży oferowanego produktu. Coraz więcej klientów zaczyna również zwracać uwagę na ochronę środowiska. Do takich wymogów dopasowuje się Emitent oferując swoje produkty kontrahentom. Dzięki wieloletniej obecności Spółki na rynku udało się stworzyć nowoczesne przedsiębiorstwo, które jest w stanie konkurować na poziomie europejskim. Spółka skoncentrowała się na obniżaniu kosztów i podnoszeniu efektywności produkcji, co pozwala z roku na rok osiągać lepsze wyniki. Spółka planuje w przyszłości inwestycje pozwalające na sprostanie rosnącym wymaganiom tego konkurencyjnego rynku. Działalność Spółki umiejscowiona w Chełmie i Orchówku, to nowoczesna fabryka papieru, tektury falistej, opakowań z tektury, kątowników papierowych oraz płyt tekturowych w formie tzw. plastra miodu. Zdolności produkcyjne parku maszynowego plasują firmę w grupie średnich producentów w branży papierniczej. Celem Spółki jest sprawne i rzetelne zarządzanie, w taki sposób, aby SCO-PAK stał się jednym z najlepszych i nowoczesnych zakładów produkcyjnych w Polsce w swojej branży. Wybudowanie i uruchomienie papierni przyczyniło się do wzrostu produkcji tektury falistej i opakowań. Wytwarzane przez Spółkę rodzaje papieru (flutingi i testlinery) cechują się wysoką jakością i przeznaczane są do produkcji tektury falistej w fabryce tektury i opakowań. Spółka dzięki przeprowadzonym inwestycjom jest znaczącym partnerem przemysłowym ekologicznych produktów, jakimi są wyroby z papieru i tektury falistej. Celem strategicznym Spółki jest ciągły rozwój w dziedzinie produkcji i sprzedaży. Podstawą tej strategii jest ciągłe doskonalenie umiejętności, wzrost możliwości wytwórczych i wzbogacanie wiedzy w dziedzinie papiernictwa i produkcji. Dział Przygotowania Produkcji Spółki pomaga klientom dobrać odpowiednią tekturę, w taki sposób, aby projektowane opakowanie było ekonomiczne, wytrzymałe, funkcjonalne i estetyczne. Wszystkie etapy produkcji są planowane od momentu wytworzenia papieru do zaprojektowania i wykonania tektury i opakowania. Spółka wspiera klientów proponując często inne rozwiązania, które mogą wpłynąć na estetykę i koszt wytworzenia. Działalność SCO-PAK S.A. głównie skupia się na rynku krajowym i ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb klientów z następujących sektorów rynku: producenci tektury, 11

12 PODSUMOWANIE producenci opakowań z tektury, przemysł meblowy, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, przemysł obuwniczy, przemysł odzieżowy, przemysł poligraficzny, przemysł techniczny, przemysł motoryzacyjny, wytwórczość różna. 1.6 Czynniki ryzyka 1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność 1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 1.2. Ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych 1.3. Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego 1.4. Ryzyko stóp procentowych 1.5. Ryzyko wzrostu konkurencji 1.6. Ryzyko związane z konsolidacją i płynnością głównych klientów 1.7. Ryzyko likwidacji bądź upadłości Dostawców 1.8. Ryzyka związane z obligacjami Emitenta 2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 2.1. Ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska i negatywnym oddziaływaniem procesu produkcyjnego na środowisko 2.2. Ryzyko związane z sytuacją finansową Emitenta 2.3. Ryzyko cen produktów, energii, materiałów i towarów 2.4. Ryzyko zakłóceń procesu produkcyjnego 2.5. Ryzyko rotacji pracowników 2.6. Ryzyko związane z realizacją strategii i prognoz finansowych Emitenta 2.7 Ryzyko wynikające z powiązań rodzinnych pomiędzy członkami Zarządu Emitenta a członkami Rady Nadzorczej 2.8. Ryzyko utraty zaufania odbiorców 2.9. Ryzyko związane z krótkoterminowymi umowami z klientami Ryzyko związane z zadłużeniem z tytułu emisji obligacji Ryzyko związane z brakiem Komitetu Audytu oraz powierzenia funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore 3. Czynniki ryzyka związane z akcjami 3.1. Ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym 3.2. Ryzyko związane z niespełnieniem wymogów dotyczących dopuszczenia Akcji Serii B i C do obrotu na rynku regulowanym akcji Emitenta 3.3. Ryzyko związane z wstrzymaniem dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań akcji Emitenta 3.4. Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta 3.5. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego 3.6. Ryzyko inwestycyjne związane z wahaniem kursu wymiany walut 3.7. Ryzyko związane z niewykonywaniem przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa 3.8. Ryzyko związane z nie wypełnianiem przez Spółkę obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie Ryzyko inwestowania na rynku kapitałowym Ryzyko związane z kształtowaniem się niskiego poziomu cen akcji Emitenta Ryzyko związane z niską płynnością akcji Emitenta Ryzyko związane z uzależnieniem ceny rynkowej akcji Emitenta od raportów analitycznych Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego Ryzyko związane z niespełnieniem przez aneks do prospektu emisyjnego wymogów określonych przepisami prawa 1.7 Informacje o osobach zarządzających oraz nadzorujących Zarząd Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Zarząd jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Pan Grzegorz Pleskot. 12

13 PODSUMOWANIE Organ Nadzorczy Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Rada Nadzorcza Emitenta funkcjonuje w składzie: Stefan Kołakowski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Tadeusz Pleskot Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Aneta Kazieczko Sekretarz Rady Nadzorczej, Ewa Pleskot Członek Rady Nadzorczej, Marian Olszak Członek Rady Nadzorczej. 1.8 Znaczący akcjonariusze i transakcje z podmiotami powiązanymi Znaczący akcjonariusze Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcjonariuszem posiadającym akcje dające prawo do ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Spółka PRESCOTT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmie. W poniższej tabeli przedstawiono Akcjonariusza posiadającego akcje dające prawo do ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz pozostałych Akcjonariuszy (poniżej 5%). Tabela nr 1 Akcjonariusz posiadający akcje dające prawo do ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz pozostali Akcjonariusze (poniżej 5%) Udział w Liczba Udział w Liczba głosów na Akcjonariusz Rodzaj akcji głosach na posiadanych akcji kapitale WZA WZA PRESCOTT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmie Pozostali imienne serii A ,92% na okaziciela serii B na okaziciela serii B ,08% na okaziciela serii C ,58% 48,42% RAZEM: % % Źródło: Emitent Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu w Spółce PRESCOTT Spółka Akcyjna, będącej akcjonariuszem posiadającym 40,92% akcji Emitenta, co stanowi 51,58% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Tadeusz Pleskot Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta oraz Ewa Pleskot Członek Rady Nadzorczej Emitenta pełnią jednocześnie funkcje Członków Rady Nadzorczej w Spółce PRESCOTT Spółka Akcyjna. Ewa Pleskot jest żoną, a Tadeusz Pleskot jest bratem Grzegorza Pleskot Prezesa Zarządu Emitenta oraz PRESCOTT Spółki Akcyjnej. Ponadto: Grzegorz Pleskot posiada 61,5% akcji w kapitale zakładowym Spółki PRESCOTT Spółka Akcyjna, co daje 69% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Tadeusz Pleskot posiada 20,9% akcji w kapitale zakładowym PRESCOTT Spółka akcyjna, co daje 24% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Transakcje z podmiotami powiązanymi Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 24: Podmiot powiązany jest osobą lub jednostką związaną z jednostką, która sporządza sprawozdanie finansowe (jednostką sprawozdawczą). 1) Osoba lub bliski członek rodziny tej osoby jest związany z jednostką sprawozdawczą, jeżeli ta osoba: a) sprawuje kontrolę lub sprawozdawczą; b) ma znaczący wpływ na jednostkę sprawozdawczą; lub c) jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej. 13

14 PODSUMOWANIE 2) Jednostka jest związana z jednostką sprawozdawczą, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków: a) jednostka i jednostka sprawozdawcza są członkami tej samej grupy (co oznacza, że każda jednostka dominująca, zależna i współzależna jest związana z pozostałymi jednostkami). b) jedna jednostka jest jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem innej jednostki (lub jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem członka grupy, której członkiem jest ta inna jednostka). c) obydwie jednostki są wspólnymi przedsięwzięciami tego samego trzeciego podmiotu. d) jedna jednostka jest wspólnym przedsięwzięciem trzeciej jednostki, a dana inna jednostka jest jednostką stowarzyszoną trzeciej jednostki). e) jednostka jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia na rzecz pracowników jednostki sprawozdawczej lub jednostki związanej z jednostką sprawozdawczą. Jeżeli jednostka sprawozdawcza jest sama w sobie takim programem, sponsorujący pracodawcy są również związani z jednostką sprawozdawczą. f) jednostka jest kontrolowana lub wspólnie kontrolowana przez osobę określoną w pkt 1). g) osoba określona w pkt 1) ppkt a) ma znaczący wpływ na jednostkę lub jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki (lub jednostki dominującej tej jednostki). l Podmioty powiązane, zgodnie z MSR 24, z którymi Emitent w okresie objętym zbadanymi historycznymi informacjami finansowymi oraz w 2011 i w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu, dokonywał transakcji, wraz ze wskazaniem charakteru powiązania, zostały przedstawione w tabeli, poniżej: Tabela nr 2 Podmioty powiązane z którymi Emitent dokonywał transakcji w okresie objętym zbadanymi historycznymi informacjami finansowymi, w 2011 roku oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu Lp. Nazwa podmiotu powiązanego Charakter powiązania 1. PRESCOTT S.A. Spółka dominująca wobec Emitenta 2. Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Emitenta 3. Maciej Pleskot Źródło: Emitent Prokurent Emitenta Syn Prezesa Zarządu Emitenta p. Grzegorza Pleskot W poniższej tabeli przedstawiono należności i zobowiązania wobec spółki PRESCOTT S.A. w latach oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu. Tabela nr 3 Należności i zobowiązania wobec spółki PRESCOTT S.A. w latach oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu Wyszczególnienie Na dzień zatwierdzenia Prospektu Należności ,66 zł 0,00 zł 0,00 zł ,10 zł Zobowiązania ,00 zł ,54 zł ,29 zł ,26 zł Źródło: Emitent W poniższej tabeli przedstawiono wysokość wypłaconych przez Emitenta zaliczek w latach oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu. Tabela nr 4 Wysokość wypłaconych przez Emitenta zaliczek w latach oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu Na dzień Zaliczkobiorca zatwierdzenia Prospektu Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu 0,00 zł ,66 zł zł ,00 zł Maciej Pleskot - Prokurent 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6.362,34 zł Tadeusz Pleskot Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ,00 zł ,00 zł zł zł Razem ,00 zł ,66 zł zł ,34 zł Źródło: Emitent 1.9. Osoby zarządzające wyższego szczebla oraz pracownicy Emitenta 14

15 PODSUMOWANIE Osoby zarządzające wyższego szczebla Na dzień zatwierdzenia Prospektu osobą zarządzającą wyższego szczebla, która ma znaczenie w zarządzaniu działalnością Emitenta jest Pan Maciej Pleskot, który pełni funkcję Prokurenta Pracownicy Emitenta Tabela nr 5 Zatrudnienie Emitenta według stanu na koniec pracownicy umysłowi pracownicy fizyczni pracownicy ogółem pracownicy umysłowi pracownicy fizyczni pracownicy ogółem pracownicy umysłowi pracownicy fizyczni pracownicy ogółem Źródło: Emitent Tabela nr 6 Zatrudnienie Emitenta według stanu na koniec wg rodzaju umowy o pracę w przedsiębiorstwie Rodzaj umowy o pracę Umowy o pracę na okres próbny Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas nieokreślony Razem Źródło: Emitent Tabela nr 7 Zatrudnienie Emitenta wg podziału na kategorie działalności według stanu na koniec Rodzaj produkcji Produkcja tektury i opakowań Produkcja papieru Razem Źródło: Emitent Na zatwierdzenia prospektu Emitent zatrudnia na podstawie umów o pracę 221 pracowników Dane biegłych i doradców Biegli rewidenci Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. przeprowadziło: Nazwa (firma): Biuro Usług Audytorskich i Finansowo - Księgowych Marek Błaszczak Siedziba: Lublin Adres: Zemborzyce Tereszyńskie 72 A Telefon: , Telefaks: Poczta elektroniczna Podstawa uprawnień: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 160. W imieniu Biura Usług Audytorskich i Finansowo Księgowych badanie sprawozdań finansowych za okres przeprowadził: Marek Błaszczak - biegły rewident nr 5543/414 Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. przeprowadziła: Nazwa (firma): Siedziba: Adres: Wiśniowa 40 lok. 5 Telefon: Misters Audytor Sp. z o.o Warszawa Telefaks: Poczta elektroniczna Podstawa uprawnień: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr

16 PODSUMOWANIE W imieniu Misters Audytor Sp. z o.o. badanie sprawozdania finansowego za okres od r. do r. oraz za okres od r. do r. przeprowadziły odpowiednio: Danuta Roczniak - biegły rewident nr 10130, Bożena Pawłowska Krawczyk biegły rewident nr 11702, Biegli rewidenci, wydający opinię o historycznych sprawozdaniach finansowych wybierani byli zgodnie z art. 66 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz.591 z późn. zmianami) oraz spełniali wymóg bezstronności i niezależności Doradcy Oferujący Nazwa (firma): Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna Skrót firmy: DM BOŚ S.A. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa ul. Marszałkowska 78/80 Telefon: (22) Telefaks: (22) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: W imieniu Oferującego działa Zarząd, tj.: - Radosław Olszewski Prezes Zarządu, - Przemysław Sobotowski Członek Zarządu, - Elżbieta Urbańska - Członek Zarządu. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. brał udział w sporządzeniu następujących punktów Prospektu emisyjnego: 1) Podsumowanie: pkt , ) Część Rejestracyjna: pkt ) Część Ofertowa: pkt. 1.2, 5, 6, Doradca prawny Nazwa doradcy prawnego: PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka Komandytowa Siedziba: Warszawa, Adres: Warszawa, ul. Mokotowska 56 Telefon: (0-22) Telefaks: (0-22) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: W imieniu - PROFESSIO" Kancelarii Prawniczej Kamiński Spółka Komandytowa działa: - Sławomir Kamiński Radca prawny - Komplementariusz Doradca Prawny sporządził następujące części Prospektu: 1) Czynniki Ryzyka pkt 3. 2) Część Rejestracyjna pkt: 5.1, 6.4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17.2, 17.3, 18, 19, 20.8, 21, 22, 23 (w zakresie działań Kancelarii), 25. 3) Część Ofertowa pkt: 3.3, 4, 10.1 (w zakresie działań Kancelarii), Doradca Finansowy Corvus Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefosławiu pełni funkcję doradczą w procesie przygotowywania i składania niezbędnych wniosków dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B i C Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW Wybrane informacje finansowe Emitenta Tabela nr 8 Wybrane informacje finansowe Emitenta według danych opublikowanych (w tys. zł) Pozycja Przychody netto ze sprzedaży

17 PODSUMOWANIE Koszty działalności operacyjnej Wynik na sprzedaży Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) Wynik brutto Wynik netto Aktywa ogółem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Należności Inwestycje krótkoterminowe w tym: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Kapitał własny, w tym: Kapitał zakładowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty Rozliczenia międzyokresowe Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy pieniężne razem Liczba akcji (sztuki) Zysk netto na 1 akcję (w zł) 0,02-0,08 0,47 Wartość księgowa na 1 akcję (zł) 0,82 0,63 241,31 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) Źródło: Emitent Jednostkowe sprawozdania finansowe za kolejne lata kończące się: r. - sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, r. - sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, r. - sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, były badane przez biegłego rewidenta. Jednostkowe raporty finansowe dotyczące prezentowanych okresów udostępnione zostały w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta pod adresem: Tabela nr 9 Wybrane dane finansowe Emitenta bilans za I kwartał 2012 (w tys. zł) Wybrane dane finansowe - bilans stan na stan na kapitał własny należności długoterminowe 0 0 należności krótkoterminowe

18 PODSUMOWANIE środki pieniężne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe Źródło: Emitent Tabela nr 10 Wybrane dane finansowe Emitenta rachunek zysków i strat za I kwartał 2012 (w tys. zł) Wybrane dane finansowe - rachunek zysków i strat amortyzacja przychody netto ze sprzedaży zysk/strata na sprzedaży zysk/strata na działalności operacyjnej zysk/strata na brutto zysk/strata na netto Źródło: Emitent Śródroczne informacje finansowe w formie raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i nie były badane przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny Emitenta przygotowany został zgodnie z zasadami wskazanymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i został udostępniony w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta pod adresem: Tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży Od daty zamknięcia ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego Emitenta do daty zatwierdzenia niniejszego Prospektu w zakresie produkcji, sprzedaży, zapasów, kosztów i cen nastąpiły następujące tendencje: Produkcja Spółka zajmuje się produkcją papieru na własne potrzeby oraz do sprzedaży na zewnątrz. W 2011 roku wzrastał udział produkcji papieru sprzedawanego do odbiorców, ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na produkty Emitenta. Udział produkowanego papieru w sprzedaży dla zewnętrznych odbiorców wzrósł z 20% w 2010 roku do 32,60% w 2011 roku. W pierwszych czterech miesiącach 2012 roku odnotowano ponad 13,5 % wzrost produkcji tektury w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz 4,5 % spadek produkcji papieru. Sprzedaż Za dwanaście miesięcy 2011 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 61,8 mln zł, co oznacza wzrost o 66,4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Sprzedaż za grudzień 2011 roku wyniosła 3,9 mln zł i wzrosła o 30,0 % w stosunku do grudnia 2010 roku. Spółka planuje utrzymać wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży, jednakże ze względu na wysoką kosztochłonność produkcji, wynikającą z kosztów materiałów i energii, znaczący wzrost sprzedaży będzie widoczny po oddaniu do użytku inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni w 2012 roku. Za okres od stycznia do kwietnia 2012 roku sprzedaż wyrobów Spółki wyniosła 20,9 mln zł i wzrosła o 9,23 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zapasy Na dzień.31 grudnia 2011 roku stan zapasów kształtował się na poziomie ,6 tys. zł i był o 99,94 % wyższy niż stan na koniec 2010 roku. Wzrost stanu zapasów wynika ze znaczącego wzrostu produkcji. Emitent uważa za bezpieczny poziom zapasów w wysokości 1-1,5 krotności miesięcznej sprzedaży. Taka tendencja utrzymywała się w 2011 roku i będzie kontynuowana w kolejnych okresach. Na koniec miesiąca kwietnia 2012 roku zapasy kształtowały się na poziomie 12,1 mln zł Koszty Emitent realizuje model produkcji zmierzający do uzyskiwania wzrostu sprzedaży przy jednoczesnym obniżaniu kosztów działalności. Obniżenie kosztów produkcji będzie następowało w wyniku realizacji inwestycji w elektrociepłownię oraz poprzez uzyskanie optymalizacji produkcji wstęgi papieru. W okresie czterech kwartałów 2011 roku w porównaniu do końca 2010 roku zmianie uległa relacja koszty działalności operacyjnej (RZiS w wersji kalkulacyjnej) w stosunku do przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi na koniec 2010 roku wyniosła ona 106,89%, natomiast na koniec czwartego kwartału stanowiła 91,45 %. Pozytywną tendencję wykazuje także relacja sumy kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży. Udział tych kosztów w przychodach ze sprzedaży Emitenta za cztery kwartały 2011 roku wyniósł 18,12 % w stosunku do 22,25% na koniec 2010 roku. Do dnia zatwierdzenia Prospektu opisane tendencje utrzymały się. Za pierwsze cztery miesiące 2012 roku 18

19 PODSUMOWANIE koszty działalności operacyjnej w stosunku do przychodów netto ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 92,91 %, natomiast koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w przychodach emitenta wyniosły 18,17%. Ceny Wpływ na kształtowanie przez Emitenta cen na oferowane produkty mają ceny makulatury oraz ceny za papier oraz tekturę i opakowania oferowane przez konkurencję. Cena makulatury ulegała zmianom w całym 2011 roku od 380 zł do 560 zł za 1 tonę. Emitent przewiduje w kolejnych okresach dużą zmienność cen tego surowca, co będzie się przekładać na ceny oferowane przez Emitenta swoim odbiorcom. Przy kształtowaniu cen na swoje towary Emitent uwzględnia ceny głównych swoich konkurentów na rynku, oferując odbiorcom ceny niższe od konkurencji. W 2011 roku po wzrostach cen papieru w pierwszej połowie roku, zauważalna był lekka obniżka cen w końcówce 2011 roku. W pierwszym kwartale 2012 roku w całej branży papierniczej odnotowano znaczne spadki cen wyrobów z papieru i tektury. Spółka obniżyła ceny wyrobów gotowych średnio o 7 % dla tektury i opakowań oraz 10 % dla papieru. Niekorzystnym tendencjom cenowym towarzyszył znaczny i gwałtowny wzrost ceny makulatury, głównego surowca przy produkcji papieru. Na przełomie stycznia i lutego ceny makulatury wzrosły o średnio 200 zł za tonę z poziomu zł/t w grudniu 2011 roku do zł/t w marcu 2012 roku. Odczuwalny był wysoki poziom cen paliw Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta Prowadzone inwestycje dotyczą budynków i budowli, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie w Chełmie oraz w Orchówku. Aktualnie Emitent prowadzi prace mające na celu zakup i uruchomienie maszyn i urządzeń, które pozwolą zwiększyć wydajność i jakość wyrobów. Modernizacja i odnowienie parku maszynowego pozwoli produkować szybciej i dokładniej przy wykorzystaniu dotychczasowego stanu zatrudnienia Emitenta. Zmodernizowany park maszynowy będzie zautomatyzowany, dzięki czemu Emitent będzie mógł osiągnąć lepszą wydajność i dokładność. Jednym z celów przeprowadzanej modernizacji będzie zmniejszenie liczby osób zatrudnionych do obsługi poszczególnych maszyn i linii produkcyjnych w związku z uproszczeniem cyklu produkcyjnego oraz ustawienia i nadzoru cyklu produkcyjnego. Maszyny w Chełmie W celu poprawy jakości i wydajności Spółka planuje dokonać ze środków własnych modernizacji Linii Tekturniczej w zakresie: 1) Modernizacji stołu grzewczego - zestawu gilotyn (poprzeczna i wzdłużna) firmy FOSBER wymiana tych urządzeń pozwoli na szybszą pracę z jednoczesnym poprawieniem, jakości cięcia i bigowania tektury. 2) Modernizacji kuchni kleju urządzenie pozwalające na osiąganie lepszych parametrów w zakresie klejenia tektury. Bazą kleju jest skrobia. Nowoczesna kuchnia kleju daje możliwość opracowania odpowiedniej receptury kleju dla każdej produkowanej tektury. System dozowania kuchni kleju pozwala na precyzyjne przygotowanie kleju w ilości potrzebnej do produkcji. Dzięki temu Spółka może produkować szybciej przy jednoczesnym mniejszym zużyciu skrobi i poprawie parametrów jakościowych tektury. 3) Zakupu zespołu maszyn przekrawaczy Fosber i przystosowania ich stanu zdatnego do używania w ramach, którego przeprowadzono modernizację stołu grzewczego w urządzeniu tym występuje odparowanie wilgoci i żelowanie kleju w tekturze. Dzięki tej operacji tektura nabiera odpowiednich parametrów wytrzymałościowych. Modernizacja stołu pozwoli na przyspieszenie produkcji i poprawienie jakości tektury. Dalszym etapem modernizacji zakładu będzie usprawnienie procesu produkcji opakowań z tektury. Spółka planuje dokonać zakupu ze środków dodatkowych maszyn do przetwórstwa tektury: 1) Linia do produkcji opakowań 1 w skład linii wchodzi sloter, dwie drukarki fleksograficzne oraz składarko - sklejarka. Linia ta w znacznym stopniu poprawi wydajność, gdyż z arkusza tektury będzie wykonane pudło klapowe z nadrukiem dwukolorowym bez żadnych dodatkowych operacji. 2) Linia do produkcji opakowań 2 w skład linii wchodzi sloter, cztery drukarki fleksograficzne oraz sztaker do układania wyciętej i zadrukowanej tektury. Linia ta zwiększa możliwości przetwórcze, szybkość produkcji i jakość wykonywanych opakowań. 3) Składarko - sklejarka linia do klejenia opakowań klapowych. Innowacyjność tego urządzenia polega na dużej precyzji i dokładności klejenia przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości i jakości.. Przewidywany koszt inwestycji 15 tys. zł. 4) Urządzenia laboratoryjne urządzenia do pomiarów wytrzymałościowych tektury. Będą one miały wpływ na odpowiedni dobór parametrów tektury. Wpłynie to, na jakość oferowanych produktów, jak również na szybszy dobór odpowiednich papierów do produkcji. Ważnym aspektem usprawnienia produkcji jest powierzchnia magazynowa. Spółka planuje powiększenie hali magazynowej dla wyrobu gotowego. Jej powierzchnia powinna się zwiększyć o 50%. Wszystkie inwestycje, zarówno te obecnie realizowane, jak i planowane w przyszłości, mają na celu polepszenie, jakości 19

20 PODSUMOWANIE oferowanych produktów, większej wydajności oraz zwiększenie atrakcyjności oferty. Wszystkie te aspekty pozwolą Emitentowi zwiększyć moce produkcyjne o ponad 50%. Maszyny w Orchówku Modernizacja części mokrej maszyny papierniczej 1) Modernizacja układu stołu formującego i odwadniającego - wymiana elementów odwadniających łącznie z ich rekonfiguracją pozwoli odwodnić więcej masy papierniczej w tym samym czasie, co przełoży się na możliwość zwiększenia prędkości w zależności od gramatury i asortymentu w zakresie m/min. 2) Wymiana okładzin wałów prasowych - obecne wały wymagają regeneracji, w związku z faktem, iż powłoka jest zużyta i nie ma pełnej wytrzymałości na ściskanie, w związku z czym Emitent musi obniżać dociski z tym samym obniżona jest suchość po prasach. Po wymianie wałów, będą one mogły pracować w maksymalnych zaprojektowanych dla siebie dociskach, co przeniesie się na suchość na I i II prasie, a to przełoży się na wzrost prędkości oraz oszczędności w zużyciu pary. 3) Nowa listwa wlewu - pozwoli Emitentowi obniżyć stężenie wlewu, a im niższe stężenie początkowe maszyny papierniczej tym lepsze odwadnianie, lepsza, jakość i właściwości suszenia wstęgi. Modernizacja prasy zaklejającej 4) Wymiana okładzin wałów prasy zaklejającej - okładziny obecne pozwalają nakładać skrobię w sposób nie do końca dedykowany dla asortymentu Emitenta. Nowe okładziny pozwolą nakładać skrobię bardziej powierzchniowo bez niepotrzebnej penetracji w głąb wstęgi. Skrobię, wykorzystywaną do produkcji papieru, nakłada się w postaci 12% roztworu wodnego, który później trzeba wysuszyć (tj. woda odparowuje, a skrobia pozostaje na papierze bądź w jego wnętrzu). Gdy roztwór rozprowadzany jest powierzchniowo, to pozwala na zmniejszenie absorbcji wody w papier, a tym samym mniej wody trzeba będzie odparować. Dzięki temu będzie można przyspieszyć maszynę o kolejne kilkanaście metrów. Modernizacja wydziału przygotowania masy 5) Wymiana sita w rozwłókniaczu, regeneracja wirnika i noży sito w rozwłókniaczu podlega okresowej wymianie, po około miesiącach. Przy każdej wymianie dostarczane sito uwzględnia nowsze koncepcje, które polepszają rozwłóknianie, zmniejszają zużycie energii elektrycznej, zapewniają zmniejszenie ilości zrywów na maszynie. Sito wymienia się zawsze z warnikiem i nożami pod nim. Modernizacja części suszącej 6) Montaż 11 wałków susznikowych i całej pętli susznika 2 grupy dolnego - obecnie druga grupa napędowa nie posiada dolnego susznika i nie do końca wykorzystywana jest moc cieplna 4 dolnych cylindrów (12, 14, 16 i 18). Gdy wstęga zostanie dociśnięta do cylindra zdecydowanie szybciej ulegnie wysuszeniu, co również pozwoli na przyspieszenie maszyny. 7) Zakup i montaż schładzacza pary wodnej - w celu lepszego wykorzystania energii cieplnej, jaką niesie ze sobą para wodna podawana do cylindrów suszących potrzebna jest profesjonalna stacja schładzania pary. Obecna, którą posiada Spółka pracuje na 100% obciążeniu i nie ma możliwości pełnego schłodzenia pary wodnej. Nowy schładzacz jest niezbędny na tym etapie, gdyż podawanie pary przegrzanej do maszyny papierniczej nie powoduje lepszego suszenia, a wręcz obniża sprawność suszarni. 8) Doposażenie części suszącej po prasie zaklejającej w brakujące głowice i zestawy prętów turbulencyjnych - pręty turbulencyjne poprawiają sprawność wymiany ciepła między płaszczem cylindra a wstęgą papieru i dla pełnego wykorzystania możliwości tej grupy suszącej ich montaż jest niezbędny. Do głównych celów strategicznych Spółki należą: (a) Uzyskanie optymalizacji kosztowej prowadzonej działalności oraz maksymalizacja wydajności produkcji Zważywszy na rosnące ceny energii elektrycznej i mazutu oraz zwiększenie mocy produkcyjnych, utrzymanie efektywności kosztowej będzie miało kluczowe znaczenie dla stabilnego wzrostu. Plany Spółki w zakresie: (i) maksymalizacji efektywności energetycznej, (ii) maksymalizacji wydajności linii produkcyjnych oraz efektywności systemów logistycznych, (iii) negocjowania niższych cen surowców oraz (iv) starannego zarządzania zasobami ludzkimi, przyczynią się do osiągnięcia tego celu. W związku z przyjętymi celami strategicznymi Spółka przygotowała program inwestycyjny, operacyjny i finansowy Spółki na rok W 2012 roku Spółka zamierza zrealizować projekt inwestycyjny polegający na budowie elektrociepłowni w zakładzie produkcji papieru w Orchówku. Zarząd Spółki podjął decyzję o zakupie elektrociepłowni zasilanej miałem węglowym. Celem inwestycji jest optymalizacja kosztów zużycia energii. Chodzi zarówno o zużycie energii elektrycznej, jak i zużycie paliw do kotłowni zasilającej linię technologiczną do produkcji papieru (MP1). W wyniku inwestycji Spółka będzie w stanie produkować energię elektryczną w ilościach zaspokajających 2/3 własnych potrzeb. Reasumując cele przedsięwzięcia inwestycyjnego to: minimalizacja kosztów energii elektrycznej, optymalizacja kosztów zużycia paliw (zasilanie kotłowni). 20

- marzec 2010 roku przeniesienie siedziby Spółki z Chełma do Warszawy,

- marzec 2010 roku przeniesienie siedziby Spółki z Chełma do Warszawy, I. Historia. SCO-PAK Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia SCO-PAK spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej w styczniu 1988 roku przez trzech wspólników m.in. obecnego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki UCHWAŁA NR [***] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 147/2009

Raport bieżący nr 147/2009 Końskie, dnia 30 czerwca 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący nr 147/2009 Temat: Uchwały ZWZA Zarząd spółki Ceramika

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Widełkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Widełkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie: przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku z uchwałą nr 3/2012 Zarządu Emitenta w sprawie emisji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h.,

Bardziej szczegółowo

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku ze zmianą udziału spółki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000;

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000; 2015-12-09 17:40 MIRACULUM SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki Raport bieżący 162/2015 Zarząd spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO dnia.. (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru).. (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:........ legitymującej / go się...... seria...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. UCHWAŁA NR I/10/12/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ;

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ; Komunikat Aktualizujący nr 6 z dnia 9 czerwca 2014 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego pierwszego listopada roku dwa tysiące szesnastego (21.11.2016), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu 2014-05-27 19:20 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Raport bieżący z plikiem 21/2014 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011

MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011 Warszawa, 9 czerwca 2011 r. MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011 Skrócona nazwa emitenta: MEDIATEL

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Zmiany do porządku obrad ZWZA. Raport bieżący Nr 13/2010

Zmiany do porządku obrad ZWZA. Raport bieżący Nr 13/2010 Zmiany do porządku obrad ZWZA Raport bieżący Nr 13/2010 Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym zmianę do porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 roku, wprowadzoną na żądanie akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 ); SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROBYG S.A. ZA ROK 2015, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ROBYG S.A. ZA ROK 2015 ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Komisja Nadzoru Finansowego RB 04/2008 Rzeszów, dnia 11 stycznia 2008 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PARCEL TECHNIK S.A. W DNIU 18 lutego 2016 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PARCEL TECHNIK S.A. W DNIU 18 lutego 2016 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PARCEL TECHNIK S.A. W DNIU 18 lutego 2016 R. Uchwała nr 1 /NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprawie uchylenia tajności

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU (NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE DOKUMENTU PEŁNOMOCNICTWA)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: Dotychczasowe brzmienie 4 Statutu Spółki: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.121.473,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 1) 650.000

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku Projekty uchwał Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku Uchwała nr _ Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/V/ZWZ/2012 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1/V/ZWZ/2012 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1/V/ZWZ/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pana/-ią. strona " 1 z " 21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku

RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, KRS 0000015525, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset Uchwała nr z dnia 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwały z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego w Katowicach na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo