PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012

2 I PODST A W Y PRAWNE D O W P R O W A D ZE N I A PROGRAMU Program Wychowawczy Szkoły stanowi dokument, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Zawiera opis zadań wychowawczych, które podejmuje szkoła. Zadania te częściowo są określone w ustawach oświatowych i rozporządzeniach, pozostałe są określone przez dyrektora i nauczycieli w konsultacji z Radą Rodziców. Podstawę prawną do wprowadzenia Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią: Konstytucja RP, art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, art. 72 ust. 1 (Dz. U. 1997r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi zmianami); ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuły: 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami); ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 6 (Dz. U. z 2007r. Nr 247, pozycja 1821 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 131, poz.1079). Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; Konwencja Praw Dziecka; Statut Szkoły. Program uwzględnia wnioski z przeprowadzonej ewaluacji. str. 2

3 II GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE Najważniejszą rolę w wychowaniu spełniają rodzice i opiekunowie dziecka, szkoła jest instytucją wspierającą. Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu, mającym na celu znalezienie swojego miejsca w społeczności i rozbudzenie dociekliwości poznawczej ucznia, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. Celem ogólnym wychowania jest: Prowadzenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia. Przygotowanie go do dojrzałego życia, pełnienia określonej roli w społeczeństwie, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych. Wychowanie powinno polegać na ukształtowaniu w młodym człowieku poczucia takich wartości jak: poszanowanie człowieka, szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny, tolerancji i otwartości na kulturę innych krajów, przestrzegania prawa, szacunku do nauki i pracy. Otwartość na kulturę innych narodów, zrozumienie jej, zapobiega takim zjawiskom jak rasizm czy ksenofobia. Szacunek dla drugiego człowieka uczy nas wrażliwości na ludzką krzywdę, chęci niesienia pomocy bliźnim, życzliwości względem drugiego człowieka, humanizmu. Są to bowiem najwyższe, niewymierne wartości. str. 3

4 III ŚRODOWISKO SZK O L N E Gimnazjum jest szkołą wiejską. Uczęszcza do niej młodzież w wieku od 13 do 16 lat, pochodząca z miejscowości: Pęgów, Golędzinów, Kotowice, Zajączków, Uraz. Ze względu na dobrą opinię naszej placówki w środowisku, naszymi uczniami jest również młodzież spoza rejonu. Sytuacja socjalno - bytowa uczniów jest zróżnicowana, istnieje duża rozpiętość pomiędzy rodzinami dobrze uposażonymi, a rodzinami o niskim statusie materialnym. Wiele osób korzysta z pomocy socjalnej. Nowym zjawiskiem społecznym jest brak należytej opieki rodziców nad dziećmi, wynikającej między innymi z pracą zagranicą, bezrobociem. Na terenie wsi znajdują się: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Kościół, Filia Biblioteki Gminnej, Poczta, Ośrodek Zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna. Na terenie prężnie działa Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa. str. 4

5 IV SYLWETKA ABSOLWENT A Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przy udziale wychowawców, rodziców i organizacji współpracujących ze szkołą, mają zmierzać do ukształtowania osobowości i sylwetki ucznia absolwenta gimnazjum, który: akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron, pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, jest obowiązkowy, zaradny i odpowiedzialny, posiada szerokie zainteresowania i pasje poznawcze, umie podejmować decyzje i zna ich skutki, szanuje pracę innych, umie rzetelnie pracować, komunikuje się z innymi ludźmi i współdziała w grupie, jest aktywny i twórczy, stosuje wiadomości teoretyczne w praktyce, planuje, organizuje i ocenia własną naukę, posługuje się różnymi źródłami wiedzy i informacji, jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych, postępuje z szacunkiem wobec kolegów i innych osób, docenia wartości wynikające z życia rodzinnego, stosuje zasady uczciwej rywalizacji, zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe dziedzictwo kultury, jest tolerancyjny, zna dobrze języki obce i posługuje się nimi, posługuje się technologią informatyczną, jest przygotowany do dalszej drogi kształcenia, jest wolny od uzależnień. str. 5

6 V KIERUNKI DZI A Ł A Ń SZKOŁY Nasza szkoła odpowiada za wszechstronny rozwój osobowy uczniów w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym. Wspieramy w naszych uczniach naturalne dążenie do aktywności w drodze do poznania prawdy, dobra i piękna w świecie. Uczymy młodzież życzliwości i przyjaznych postaw wobec siebie i innych. Dbamy o kulturę słowa piękno ojczystej mowy. Ukazujemy, że prawdomówność, szczerość, partnerstwo to podstawa budowania dobrej atmosfery i konstruktywnej pracy. Stwarzamy możliwość jak najlepszej współpracy z rodzicami poprzez zapewnienie warunków życzliwej, otwartej rozmowy i współdecydowanie o działalności szkoły. str. 6

7 VI ZA D A N I A SZK O Ł Y 1. Pomoc wychowankowi w odkryciu, zaakceptowaniu i realizacji podstawowych i uniwersalnych wartości etycznych, zwłaszcza każdego człowieka jako osoby jego życia i godności. 2. Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia. 3. Realizacja zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów zdolnych oraz uczniów z trudnościami nauce. 4. Przestrzeganie praw człowieka, dziecka, ucznia. 5. Przygotowanie ucznia do aktywnego udziału w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. 6. Przekazanie zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich oraz rozwijanie wrażliwości na problemy innych. 7. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości. 8. Wspieranie uczniów w: - budowaniu własnego systemu wartości, - podejmowaniu aktywności poznawczej, - kierowaniu własnym rozwojem. 9. Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez poznanie zwyczajów, obrzędów, tradycji narodowych i religijnych oraz udział w uroczystościach. 10. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich, niedostosowaniu społecznemu, przemocy, alkoholizmowi i narkomanii przez bieżące obserwacje zagrożeń i podejmowanie działań zapobiegawczych. 11. Uczenie odpowiedzialności za własną pracę, osiągnięcia i wybór drogi życiowej. 12. Wspieranie działalności wychowawczej rodziców, rodziny i środowiska. 13. Zaangażowanie rodziców do kreowania życia szkoły. 14. Wsparcie rodzin będących w trudnej sytuacji. 15. Propagowanie edukacji prozdrowotnej jako formy przeciwdziałania uzależnieniom. 16. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej, poszanowanie dla dokonań własnego regionu, Ojczyzny, Europy, Świata. str. 7

8 VII ZA D A N I A WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie uczniów i ich rodziców (na początku każdego roku szkolnego) z odstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: Statutem szkoły, Programem wychowawczym, Programem profilaktycznym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Przekazywanie uczniom i ich rodzicom wszechstronnych informacji dotyczących postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. 4. Zapoznanie z obowiązującymi w szkole procedurami i regulaminami zachowania. 5. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowanie uczących nauczycieli o trudnościach i problemach. 6. Koordynowanie działań zespołu klasowego, wspieranie rozwoju uczniów. 7. Opracowanie klasowego planu wychowawczego (w porozumieniu z uczniami i rodzicami) w oparciu o Program wychowawczy szkoły i Program profilaktyki oraz przedstawienie go rodzicom podczas pierwszego spotkania w danym roku szkolnym. 8. Podejmowanie wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery w zespole klasowym. 9. Dbanie o rozwój samorządności w klasie. 10. Uczestniczenie we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym, np.: imprezach, wycieczkach, obozach, w których uczestniczą wychowankowie. 11. Kierowanie klasowymi wycieczkami. 12. Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. 13. Czuwanie nad przestrzeganiem, zarówno przez uczniów jak i nauczycieli uczących w klasie, obowiązującego w szkole prawa. 14. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej. str. 8

9 Zadania wychowawcy klasy I: - Poszanowanie praw człowieka. - Dorastanie do pełni szczęścia, miłości i odpowiedzialności. - Umocnienie więzi rodzinnych, przyjacielskich i ojczyźnianych. - Odkrywanie sensu życia i budowanie świata niepodważalnych wartości. - Poszukiwanie autorytetów i wzorów do naśladowania. - Promowanie postaw wymagających rozwagi i umiejętności dokonywania mądrych, odpowiedzialnych wyborów. - Dążenie do wszechstronnego rozwoju i brania odpowiedzialności za swoje życie. - Rozbudzanie pasji. 1. WYCHOWANIE: wychowanie patriotyczne i obywatelskie, uświadomienie znaczenia więzi z narodem i ojczyzną dla rozwoju człowieka, uświadomienie przynależności do Wspólnoty Europejskiej, przypomnienie szczególnie ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeń i ludzi z nimi związanych, ukazanie roli wartości chrześcijańskich w życiu naszego narodu, kształtowanie odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy społeczne,, kształtowanie postawy szacunku wobec dziejów, dobra własnej ojczyzny i Europy. pogłębianie świadomości, do czego zobowiązuje miano ucznia i jak należy korzystać z danych uczniom praw, czym jest Kodeks dla uczniów?, kontynuacja diagnostyki środowiska uczniów pod względem trudności wychowawczych i dydaktycznych, stanu zdrowia, zabezpieczenia materialnego rodzin, indywidualna praca z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz ścisła współpraca z ich rodzicami, rozmowy z uczniami, z ich rodzicami, współpraca z pedagogiem, rozwijanie aktywnej pracy na rzecz klasy i szkoły, solidnego wywiązywania się z podjętych zadań, rozwijanie samorządności i współodpowiedzialności za cały zespół klasowy, praca w samorządzie szkolnym, kształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji, wdrażanie do samokontroli własnego zachowania, do zajmowania krytycznego stanowiska wobec niewłaściwego zachowania się rówieśników, kształtowanie umiejętności życzliwej i obiektywnej oceny oraz samokrytycyzmu, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych i międzyklasowych, wytwarzanie w klasie atmosfery sprzyjającej nawiązywaniu przyjaźni, dostrzeganiu drugiego człowieka i jego problemów, działania propagujące troskę o najbliższe środowisko każdego ucznia, rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów, dbanie o wszechstronny rozwój ucznia zdolnego, pomoc w znalezieniu pola osiągnięć uczniowi słabszemu. 2. DYDAKTYKA: aktywizowanie do rzetelnego wywiązywania się z obowiązków ucznia, propagowanie postaw uczciwości, solidności i systematyczności w pracy i nauce, uświadomienie uczniom wagi ich starań w świetle czekających ich egzaminów kompetencji na zakończenie nauki w szkole podstawowej str. 9

10 rozwijanie motywacji do doskonalenia się, wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozwijanie postaw twórczych, upowszechnianie postaw dobrych uczniów, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, stwarzanie im dobrych warunków do pracy i dalszego rozwoju osobowości, otaczanie opieką uczniów mających kłopoty w opanowaniu bieżącego programu nauczania, diagnozowanie przyczyn oraz w miarę możliwości usuwanie ich; w przypadkach umotywowanych wnioskowanie o badania w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, ścisła współpraca z Poradnią w razie potrzeby przeprowadzenia terapii, objęcie uczniów pomocą w nauce poprzez zajęcia wyrównawcze, zachęcanie uczniów do udzielania wzajemnej pomocy koleżeńskiej, aktywizowanie uczniów przeciętnych do stawiania sobie ambitnych zadań i ciągłego podwyższania poprzeczki, pokonywania własnych słabości i pozbywania się złych nawyków. 3. INTEGRACJA ZESPOŁU: dążenie do stworzenia zespołu aktywnego, samodzielnego, samorządnego, odpowiedzialnego za swoje działania poprzez: przygotowywanie lekcji wychowawczych na ustalony temat (samodzielnie lub w zespołach zadaniowych), organizację wycieczek klasowych, wspólną pracę na rzecz pozyskania środków finansowych na pokrycie kosztów wyjazdów, organizację wyjazdów do kina, teatru, muzeów, na wystawy, przygotowywanie imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych, dbanie o stan i wystrój gabinetu, przygotowywanie gazetek tematycznych, wystroju świątecznego i okolicznościowego (w grupach tematycznych), udział w imprezach i akcjach szkolnych i poza szkolnych, ścisła współpraca z rodzicami: comiesięczne kontakty, konsultacje indywidualne i zebrania klasowe, spotkania organizacyjne według potrzeb bieżących, współudział w imprezach klasowych i szkolnych oraz pomoc w ich organizacji, wspólna praca na rzecz pozyskania środków pieniężnych na dofinansowanie kosztów zielonej szkoły, organizacja kiermaszy świątecznych, sprzedaży ciast, zniczy, ozdób itp., indywidualne kontakty, rozmowy, pomoc w rozwiązywaniu problemów, wizyty domowe. 4. OPIEKA: otoczenie opieką i pomocą dzieci z rodzin nisko uposażonych i będących w trudnej sytuacji życiowej, pomoc w zaopatrzeniu w podręczniki, dożywianie, współpraca z pedagogiem szkolnym, współpraca z rodzinami dzieci przewlekle chorych. 5. ZDROWIE: przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom, poprzez zwracanie uwagi na szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków dla rozwijającego się organizmu, zwrócenie uwagi na powstanie nowych zagrożeń poprzez uzależnienia od telewizji, komputera, Internetu, wdrażanie do właściwego poszanowania ciała człowieka, kształtowanie prawidłowego stosunku do spraw płci, dbanie o swoje życie i zdrowie, zachowanie higieny zdrowotnej, str. 10

11 wskazywanie na potrzebę właściwej organizacji wolnego czasu, uświadomienie roli utrzymywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami i przyrodą, rodziną, członkami społeczności. 6. RODZINA: uświadamianie ważności roli rodziców w życiu każdego człowieka, rodziny, społeczeństwa, rozbudzanie więzi międzypokoleniowej, wyjaśnianie potrzeby okazywania uczuć swym najbliższym, wrażanie do czynnego uczestnictwa w pracach domowych i samodzielności w wykonywaniu codziennych obowiązków, przeciwdziałanie niesłusznym opiniom na temat tradycyjnego podziału obowiązków na męskie i żeńskie. str. 11

12 Zadania wychowawcy klasy II - Poznanie praw człowieka. - Dorastanie do pełni, do szczęścia, miłości i odpowiedzialności. - Umocnienie więzi rodzinnych, przyjacielskich i ojczyźnianych. - Okrywanie sensu życia i budowanie świata niepodważalnych wartości. - Poszukiwanie autorytetów i wzorów do naśladowania. - Promowanie postaw wymagających rozwagi i umiejętności dokonywania mądrych, odpowiedzialnych wyborów. 1. WYCHOWANIE: Prawa człowieka. uświadomienie znaczenia więzi z narodem i ojczyzną dla rozwoju człowieka, przypomnienie szczególnie ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeń i ludzi z nimi związanych, ukazanie roli wartości chrześcijańskich w życiu naszego narodu, kształtowanie odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy społeczne, budzenie świadomości przynależności narodowej i wdzięczności za dziedzictwo narodowe, kształtowanie postawy szacunku wobec dziejów i dobra własnej ojczyzny. Świadome korzystanie z praw ucznia, przy jednoczesnym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków, pogłębianie znajomości zapisów zawartych w dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, Plan Wychowawczy, Kodeks Ucznia. Kontynuacja diagnostyki środowiska uczniów pod względem trudności wychowawczych i dydaktycznych, stanu zdrowia, zabezpieczenia materialnego rodzin. Kontynuacja pracy indywidualnej, mającej na celu rozwiązywanie problemów z nauką, zachowaniem, nauka sztuki osiągania kompromisu w sytuacjach konfliktowych, ścisła współpraca z rodzicami, rozmowy z uczniami, współpraca z pedagogiem. Angażowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły, wdrażanie do podejmowania inicjatyw i solidnego wywiązywanie się z podjętych zadań. Dalsze rozwijanie samorządności i współodpowiedzialności za cały zespół klasowy, aktywna praca w samorządzie szkolnym, rozwijanie potrzeby wzajemnego współdziałania, wzajemnej pomocy i szacunku w zespole. Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji, wdrażanie do samodzielności myślenia i wyrażania własnych poglądów oraz świadomego podejmowania decyzji. Samokontrola własnego zachowania, zajmowanie krytycznego stanowiska wobec niewłaściwego zachowania się rówieśników. Stosowanie w praktyce umiejętności życzliwej i obiektywnej oceny postawy i zachowania innych oraz samokrytycyzmu. Rozumienie wartości przyjaźni dla człowieka, co to znaczy być dobrym przyjacielem, co przeszkadza przyjaźni. Przezwyciężanie postaw egoistycznych w stosunkach koleżeńskich na korzyść dostrzegania drugiego człowieka i jego problemów, kształtowanie postaw tolerancyjnych. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych i międzyklasowych, wytwarzanie w klasie atmosfery sprzyjającej nawiązywaniu przyjaźni, dostrzeganiu drugiego człowieka i jego problemów. Kontynuacja prac na rzecz najbliższego środowiska każdego ucznia, udział w akcjach ekologicznych, zachęcanie do podejmowania samodzielnych inicjatyw. Rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów, dbanie o wszechstronny rozwój ucznia zdolnego, pomoc w znalezieniu pola osiągnięć uczniowi słabszemu. str. 12

13 2. DYDAKTYKA: uświadomienie uczniom znaczącej roli nauki, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno przyrodniczych, zapoznanie uczniów z prawami człowieka, Wdrażanie do rzetelnego wywiązywania się z obowiązków ucznia, promowanie postaw uczciwości, solidności i systematyczności w pracy i nauce. Zwracanie uczniom uwagi na ważność ich solidnej pracy w świetle czekających ich egzaminów na zakończenie nauki w gimnazjum. Ciągłe motywowanie do doskonalenia się, wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozwijanie postaw twórczych. Działania promujące postawy dobrych uczniów, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy i dalszego rozwoju osobowości. Kształtowanie właściwej opinii o uczniach pracowitych, dobrych i sumiennych. Stwarzanie sprzyjających warunków dla uczniów mających kłopoty w nauce, pomocnych w opanowaniu bieżącego programu nauczania, diagnozowanie przyczyn oraz w miarę możliwości usuwanie ich; w przypadkach umotywowanych wnioskowanie o badania w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, ścisła współpraca z Poradnią w razie potrzeby przeprowadzenia terapii. Obejmowanie uczniów pomocą w nauce poprzez zajęcia wyrównawcze, zachęcanie do udzielania wzajemnej pomocy koleżeńskiej. Aktywizowanie uczniów przeciętnych do stawiania sobie ambitnych zadań i ciągłego podwyższania poprzeczki, pokonywania własnych słabości i pozbywania się złych nawyków. Przekonywanie uczniów o potrzebie rozliczania się uczniów ze swych postępów wobec rodziców, klasy, samego siebie, a także o konieczności zmiany swego zachowania i postawy do pracy i nauki, gdy zajdzie potrzeba. 3. INTEGRACJA ZESPOŁU: Kontynuacja pracy nad tworzenia zespołu aktywnego, samodzielnego, samorządnego, odpowiedzialnego za swoje działania poprzez: Samodzielne przygotowywanie lekcji wychowawczych na ustalony temat (indywidualnie lub w zespołach zadaniowych). Organizację wycieczek klasowych (jesienią dwudniowej, wiosną wyjazdy rekreacyjne), wspólnych prac na rzecz pozyskania środków finansowych na pokrycie kosztów wyjazdów. Organizację wyjazdów do kina, teatru, muzeów, na wystawy. Przygotowywanie imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych. Aktywny udział w obchodach święta patrona szkoły podstawowej. Dbanie o stan i wystrój gabinetu, przygotowywanie gazetek tematycznych, wystroju świątecznego i okolicznościowego (w grupach tematycznych). Udział w imprezach i akcjach szkolnych i poza szkolnych. Włączanie uczniów do samodzielnego opracowywania planów wycieczek i imprez, tworzenia autorskich scenariuszy i projektów, przygotowywania preliminarzy finansowych i rozliczania ich. Ścisła współpraca z rodzicami: Comiesięczne kontakty, konsultacje indywidualne i zebrania klasowe, spotkania organizacyjne według potrzeb bieżących. Współudział w imprezach klasowych i szkolnych oraz pomoc w ich organizacji. Wspólna praca na rzecz pozyskania środków pieniężnych na dofinansowanie kosztów wycieczek turystycznych, rozpoczęcie przygotowań do zielonej szkoły w klasie III, organizacja i przeprowadzanie kiermaszy świątecznych, sprzedaży ciast, itp. str. 13

14 Indywidualne kontakty, rozmowy, pomoc w rozwiązywaniu problemów, wspólna kontrola frekwencji uczniów i wdrażanie do systematycznego usprawiedliwiania nieobecności. Wizyty domowe. 4. OPIEKA: Kontynuacja opieki i udzielania pomocy dzieciom z rodzin nisko uposażonych i będących w trudnej sytuacji życiowej, pomoc w zaopatrzeniu w podręczniki, dożywianie, współpraca z pedagogiem szkolnym. Współpraca i częste kontakty z rodzinami dzieci przewlekle chorych. 5. ZDROWIE: Podejmowanie dalszych działań, mających na celu eliminowanie, ograniczanie i zapobieganie nałogom i uzależnieniom, poprzez zwracanie uwagi na szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków dla rozwijającego się organizmu, zwrócenie uwagi na powstanie nowych zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia od telewizji, komputera, internetu, komórki itp.). Kształtowanie postaw dążących do poszanowania ciała człowieka, prawidłowego stosunku do spraw płci, informowanie o zmianach w organizmie podczas dojrzewania młodego człowieka i różnicach rozwojowych dziewcząt i chłopców. Wdrażanie do działań na rzecz dbania o swoje życie i zdrowie, zachowania higieny zdrowotnej. Wskazywanie na potrzebę właściwej organizacji wolnego czasu, uświadomienie roli utrzymywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami i przyrodą, rodziną, członkami społeczności. 6. RODZINA: Utrwalanie świadomości o ważnej roli rodziców w życiu każdego człowieka, rodziny, społeczeństwa. Kultywowanie więzi międzypokoleniowej, wyjaśnianie potrzeby okazywania uczuć swym najbliższym. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich uczuć oraz przekonanie o potrzebie ich wyrażania. Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za własną rodzinę, chęci współuczestniczenia w ważnych wydarzeniach rodzinnych, podejmowania samodzielnych inicjatyw mających na celu tworzenie i pielęgnowanie dobrej atmosfery i wzajemnych relacji. Modelowanie wizerunku współczesnej rodziny, opartej na zasadach partnerstwa i wspólnej odpowiedzialności. str. 14

15 Zadania wychowawcy klasy III - Poznanie praw człowieka. - Dorastanie do pełni, do szczęścia, miłości i odpowiedzialności. - Umocnienie więzi rodzinnych, przyjacielskich i ojczyźnianych. - Okrywanie sensu życia i budowanie świata niepodważalnych wartości. - Poszukiwanie autorytetów i wzorów do naśladowania. - Promowanie postaw wymagających rozwagi i umiejętności dokonywania mądrych, odpowiedzialnych wyborów. 1. WYCHOWANIE: Prawa człowieka uświadomienie znaczenia więzi z narodem i ojczyzną dla rozwoju człowieka, przypomnienie szczególnie ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeń i ludzi z nimi związanych, ukazanie roli wartości chrześcijańskich w życiu naszego narodu, kształtowanie odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy społeczne, budzenie świadomości przynależności narodowej i wdzięczności za dziedzictwo narodowe, kształtowanie postawy szacunku wobec dziejów i dobra własnej ojczyzny, kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka,. poprawianie stanu dyscypliny i samodyscypliny podczas zajęć lekcyjnych, przerw i w kontaktach rówieśniczych, znaczenie kultury osobistej dla siebie i w kontaktach z innymi, znaczenie grzeczności w życiu codziennym, zachowania obowiązujące w miejscach publicznych, przestrzeganie form grzecznościowych w życiu codziennym, kulturalne postępowanie w różnych sytuacjach i używanie zwrotów grzecznościowych, gustowne ubieranie się, mówienie staranną polszczyzną, wdrażanie do samokontroli własnego, codziennego zachowania, do zajmowania krytycznego stanowiska wobec niewłaściwego zachowania się kolegów, przekonanie, że należy się tak zachowywać, aby swą obecnością nie przeszkadzać innym i by przestrzegać norm współżycia w zespole, tworzenie sytuacji przygotowujących do udziału w zorganizowanych formach życia zbiorowego, wyjaśnianie, do czego zobowiązuje miano ucznia i jak należy korzystać z danych uczniom praw, czym jest Kodeks dla uczniów? powinności i prawa członka zespołu klasowego oraz wkład w życie klasy i szkoły, wdrażanie do samorządności klasowej i szkolnej, kształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji, tworzenie sytuacji umożliwiających współdziałanie uczniów, wyjaśnianie potrzeby wzajemnego współdziałania, pomocy i szacunku w zespole, podkreślanie roli jednostki w zespole (zależność sukcesu zespołowego od postępowania i zaangażowania każdego ucznia), rozbudzanie uczuć więzi z zespołem (razem cieszymy się i wspólnie rozwiązujemy problemy), zwalczanie konfliktów klasowych i międzyklasowych, przekonanie, że lepiej pracujemy, czujemy się i osiągamy lepsze wyniki w klasie, w której wszyscy sobie ufają, konflikty rozwiązują w sposób koleżeński, wszyscy czują się odpowiedzialni za atmosferę panującą w klasie, gdzie można liczyć na pomoc kolegów, tworzenie klimatu aprobaty w zespole uczniowskim dla samodzielności myślenia, odwagi intelektualnej i rzetelnej argumentacji, wdrażanie do samodzielności myślenia i wyrażania własnych poglądów oraz świadomego podejmowania decyzji, str. 15

16 wdrażanie uczniów do szczerej i obiektywnej oceny zachowań na forum klasy, kształtowanie umiejętności życzliwej i obiektywnej oceny oraz samokrytycyzmu, samooceny, odwagi cywilnej, tworzenie atmosfery przeciwdziałającej stresom, samotności, atmosfery ułatwiającej kontakty z innymi, wytwarzanie w klasie atmosfery sprzyjającej nawiązywanie przyjaźni, zrozumienie przez uczniów wartości przyjaźni dla człowieka, zrozumienie co to znaczy być dobrym przyjacielem, co przeszkadza przyjaźni? kształtowanie opinii, że przyjaciel to doradca i powiernik tajemnic, jeżeli umiesz być przyjacielem to znajdziesz przyjaciół, przekonywanie, że należy dążyć do pozyskiwania przyjaciół, ale przyjaźń zobowiązuje, na dobre i na złe, przezwyciężanie postawy egoistycznej w stosunkach przyjacielskich na korzyść dostrzegania drugiego człowieka i jego problemów. 2. ZDROWIE: zmiany zachodzące w organizmie młodzieży, przekonanie o powszechności zmian organizmów w przyrodzie przemiany są czymś naturalnym i nie należy się ich wstydzić, a w razie wątpliwości radzić się dorosłych, wdrażanie do właściwego poszanowania ciała człowieka, kształtowanie prawidłowego stosunku do spraw płci kulturalne zachowanie się wobec siebie i wobec przedstawiciela drugiej płci, uświadamianie uczniom konieczności dbania o swoje życie i zdrowie, zachowanie higieny zdrowotnej, higiena czasu pracy i czasu odpoczynku, przeciwdziałanie złym nałogom i uzależnieniom, szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków dla rozwijającego się organizmu, przeciwdziałanie szkodliwym formom spędzania wolnego czasu, wpływ najbliższego otoczenia (domu szkoły, podwórka, wsi) na stan zdrowia formy spędzania wolnego czasu zapoznanie z możliwościami racjonalnego wykorzystania i planowania czasu wolnego, by znaleźć miejsce na zabawę i rozwijanie zainteresowań (formy zajęć rekreacyjnych, przykłady zabaw i gier towarzyskich, sposoby zachowania), wyjaśnianie znaczenia dobrej zabawy i wypoczynku dla zdrowia fizycznego i psychicznego, wyjaśnianie konieczności zachowania ostrożności podczas zabaw, ważności dobrze zorganizowanej zabawy, przemyślenia jej przebiegu, stwarzania właściwej atmosfery, przekonanie, że dobra zabawa jest lepszą formą spędzania czasu niż hałaśliwe, bezcelowe bieganie po korytarzach, warto wybierać takie zabawy, które kształcą umysł, powodują rozwój fizyczny i dają wypoczynek, przekonanie o konieczności organizowania przyjemnego relaksu i odprężenia między lekcjami, zwalczanie niewłaściwego zachowania się podczas pauz (bójki, kłótnie, zaczepki, krzyki), które męczy i nie sprzyja odpoczynkowi, wdrażanie do umiejętnego organizowania sobie czasu wolnego i aktywnego wypoczynku, utrwalanie opinii: walczymy z hałasem na przerwach (i na lekcjach też), kulturalnie spędzamy czas wolny, łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli naukę z zabawą, bawimy się przyjemnie, umiejętnie i bezpiecznie odpoczywamy. 3. NAUKA: uświadomienie uczniom znaczącej roli nauki, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno przyrodniczych, zapoznanie uczniów z prawami człowieka, tworzenie sytuacji aktywności i samodzielności uczniów, przekonanie, że osiąganie dobrych wyników zależy przede wszystkim od samego ucznia, od jego stosunku do obowiązków szkolnych, a ponadto może dać zadowolenie osobiste i uznanie innych; stale str. 16

17 powinno się dążyć do rozwijania swojej osobowości, kształtowania cech charakteru pomagających w nauce (wyjaśnianie konieczności samodoskonalenia się), wdrażanie do kształtowania pozytywnych cech charakteru, rozwijanie motywacji do doskonalenia się, przez pokonywanie własnych słabości, przeciwdziałanie zrażaniu się trudnościami, pozbywanie się złych przyzwyczajeń, a nabywanie dobrych, kontrolowanie swoich zachowań, kształtowanie właściwej opinii o uczniach pracowitych, dobrych sumiennych, rozbudzanie dążności do poprawiania swoich wyników w nauce i zachowaniu, rozwijania własnych sprawności i uzdolnień, przeciwdziałanie mechanicznemu odpisywaniu zadań domowych, przeciwdziałanie źle pojętej rywalizacji w zespole klasowym i lekceważącemu stosunkowi do obowiązków ucznia, wdrażanie do systematyczności w pracy, utrwalanie opinii, że człowiek uczy się dla własnego dobra, ale wszyscy pracujemy na wspólny rachunek (cała klasa odpowiedzialna jest za sukcesy i porażki, a osobiste powodzenia i kłopoty są źródłem satysfakcji i niepokojów nie tylko ucznia, ale i zespołu, przekonywanie o potrzebie rozliczania się uczniów ze swych postępów wobec rodziców, klasy, samego siebie, a także o konieczności zmiany swego zachowania i postawy do pracy i nauki, gdy zajdzie potrzeba. 4. RODZINA: uświadamianie roli rodziców w życiu człowieka, rodziny, społeczeństwa, wyjaśnianie, że rodzina jest najbliższym środowiskiem, w którym dziecko żyje; za jej szczęście odpowiadają wszyscy członkowie rodziny (znaczenie więzi rodzinnej), wyjaśnianie potrzeby okazywania miłości, sympatii i wdzięczności swoim bliskim (za pomocą słowa, uśmiechu, gestu, pomocy w trudnych sytuacjach), przeciwdziałanie niesłusznym opiniom na temat tradycyjnego podziału obowiązków na męskie i żeńskie, wdrażanie do czynnego uczestnictwa w pracach domowych i samodzielności w wykonywaniu codziennych domowych obowiązków, rozbudzanie więzi międzypokoleniowej, zrozumienia i miłości do najbliższych. 5. OPIEKA: otoczenie opieką i pomocą dzieci z rodzin nisko uposażonych i będących w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z rodzicami dzieci przewlekle chorych. str. 17

18 VIII Z A D A N I A RODZI C Ó W W Y N I K A J Ą C E Z PRACY W Y C H O W A W C ZE J SZK O Ł Y 1. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo i wychowanie dziecka. 2. Rodzice uczestniczą w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym. 3. Uczestniczą w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły. 4. Zawiadamiają wychowawcę o nieobecności ucznia. 5. Dbają o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 6. Na bieżąco zgłaszają do dyrektora szkoły lub wychowawcy zauważone formy przestępczości wśród uczniów. 7. W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej zgodnie z zapisami Statutu szkoły. 8. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci. IX ZA S A D Y REAL I ZACJI P R O G R A M U WYCHOWAWCZE G O 1. Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania. 2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczy i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. 3. Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, wspomagając się wzajemnie w rozwiązywaniu, problemów, podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji. str. 18

19 X ZA Ł Ą C ZNIKI 1. Blokowa tematyka godzin wychowawczych na dany rok szkolny. 2. Tematyka zajęć wychowawczych w klasach: I, II, III. 3. Plan wycieczek klasowych. str. 19

20 Rok szkolny 2012/2013 str. 20

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu ZSzOS2.0122-1/00 Program wychowawczy obowiązujący w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania,

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 SPIS TREŚCI 1. Informacja o szkole.... str. 3 2. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie Wychowanie to nieustannie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Program Wychowawczy Szkoły opracowany jest w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ MARÓZ 2011 Kompendium wiedzy o założeniu i prowadzeniu świetlicy profilaktyczno- wychowawczej. Przygotowane na podstawie dokumentów i dokumentacji świetlicy w Bogdance, prowadzonej przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 z dnia 17.03.2014 STATUT Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 1 MISJA SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CELESTYNOWIE to szkoła przyjazna, bezpieczna i wolna od przemocy, to szkoła, która dba o zdrowie

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo