PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012

2 I PODST A W Y PRAWNE D O W P R O W A D ZE N I A PROGRAMU Program Wychowawczy Szkoły stanowi dokument, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Zawiera opis zadań wychowawczych, które podejmuje szkoła. Zadania te częściowo są określone w ustawach oświatowych i rozporządzeniach, pozostałe są określone przez dyrektora i nauczycieli w konsultacji z Radą Rodziców. Podstawę prawną do wprowadzenia Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią: Konstytucja RP, art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, art. 72 ust. 1 (Dz. U. 1997r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi zmianami); ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuły: 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami); ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 6 (Dz. U. z 2007r. Nr 247, pozycja 1821 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 131, poz.1079). Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; Konwencja Praw Dziecka; Statut Szkoły. Program uwzględnia wnioski z przeprowadzonej ewaluacji. str. 2

3 II GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE Najważniejszą rolę w wychowaniu spełniają rodzice i opiekunowie dziecka, szkoła jest instytucją wspierającą. Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu, mającym na celu znalezienie swojego miejsca w społeczności i rozbudzenie dociekliwości poznawczej ucznia, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. Celem ogólnym wychowania jest: Prowadzenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia. Przygotowanie go do dojrzałego życia, pełnienia określonej roli w społeczeństwie, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych. Wychowanie powinno polegać na ukształtowaniu w młodym człowieku poczucia takich wartości jak: poszanowanie człowieka, szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny, tolerancji i otwartości na kulturę innych krajów, przestrzegania prawa, szacunku do nauki i pracy. Otwartość na kulturę innych narodów, zrozumienie jej, zapobiega takim zjawiskom jak rasizm czy ksenofobia. Szacunek dla drugiego człowieka uczy nas wrażliwości na ludzką krzywdę, chęci niesienia pomocy bliźnim, życzliwości względem drugiego człowieka, humanizmu. Są to bowiem najwyższe, niewymierne wartości. str. 3

4 III ŚRODOWISKO SZK O L N E Gimnazjum jest szkołą wiejską. Uczęszcza do niej młodzież w wieku od 13 do 16 lat, pochodząca z miejscowości: Pęgów, Golędzinów, Kotowice, Zajączków, Uraz. Ze względu na dobrą opinię naszej placówki w środowisku, naszymi uczniami jest również młodzież spoza rejonu. Sytuacja socjalno - bytowa uczniów jest zróżnicowana, istnieje duża rozpiętość pomiędzy rodzinami dobrze uposażonymi, a rodzinami o niskim statusie materialnym. Wiele osób korzysta z pomocy socjalnej. Nowym zjawiskiem społecznym jest brak należytej opieki rodziców nad dziećmi, wynikającej między innymi z pracą zagranicą, bezrobociem. Na terenie wsi znajdują się: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Kościół, Filia Biblioteki Gminnej, Poczta, Ośrodek Zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna. Na terenie prężnie działa Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa. str. 4

5 IV SYLWETKA ABSOLWENT A Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przy udziale wychowawców, rodziców i organizacji współpracujących ze szkołą, mają zmierzać do ukształtowania osobowości i sylwetki ucznia absolwenta gimnazjum, który: akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron, pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, jest obowiązkowy, zaradny i odpowiedzialny, posiada szerokie zainteresowania i pasje poznawcze, umie podejmować decyzje i zna ich skutki, szanuje pracę innych, umie rzetelnie pracować, komunikuje się z innymi ludźmi i współdziała w grupie, jest aktywny i twórczy, stosuje wiadomości teoretyczne w praktyce, planuje, organizuje i ocenia własną naukę, posługuje się różnymi źródłami wiedzy i informacji, jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych, postępuje z szacunkiem wobec kolegów i innych osób, docenia wartości wynikające z życia rodzinnego, stosuje zasady uczciwej rywalizacji, zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe dziedzictwo kultury, jest tolerancyjny, zna dobrze języki obce i posługuje się nimi, posługuje się technologią informatyczną, jest przygotowany do dalszej drogi kształcenia, jest wolny od uzależnień. str. 5

6 V KIERUNKI DZI A Ł A Ń SZKOŁY Nasza szkoła odpowiada za wszechstronny rozwój osobowy uczniów w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym. Wspieramy w naszych uczniach naturalne dążenie do aktywności w drodze do poznania prawdy, dobra i piękna w świecie. Uczymy młodzież życzliwości i przyjaznych postaw wobec siebie i innych. Dbamy o kulturę słowa piękno ojczystej mowy. Ukazujemy, że prawdomówność, szczerość, partnerstwo to podstawa budowania dobrej atmosfery i konstruktywnej pracy. Stwarzamy możliwość jak najlepszej współpracy z rodzicami poprzez zapewnienie warunków życzliwej, otwartej rozmowy i współdecydowanie o działalności szkoły. str. 6

7 VI ZA D A N I A SZK O Ł Y 1. Pomoc wychowankowi w odkryciu, zaakceptowaniu i realizacji podstawowych i uniwersalnych wartości etycznych, zwłaszcza każdego człowieka jako osoby jego życia i godności. 2. Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia. 3. Realizacja zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów zdolnych oraz uczniów z trudnościami nauce. 4. Przestrzeganie praw człowieka, dziecka, ucznia. 5. Przygotowanie ucznia do aktywnego udziału w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. 6. Przekazanie zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich oraz rozwijanie wrażliwości na problemy innych. 7. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości. 8. Wspieranie uczniów w: - budowaniu własnego systemu wartości, - podejmowaniu aktywności poznawczej, - kierowaniu własnym rozwojem. 9. Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez poznanie zwyczajów, obrzędów, tradycji narodowych i religijnych oraz udział w uroczystościach. 10. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich, niedostosowaniu społecznemu, przemocy, alkoholizmowi i narkomanii przez bieżące obserwacje zagrożeń i podejmowanie działań zapobiegawczych. 11. Uczenie odpowiedzialności za własną pracę, osiągnięcia i wybór drogi życiowej. 12. Wspieranie działalności wychowawczej rodziców, rodziny i środowiska. 13. Zaangażowanie rodziców do kreowania życia szkoły. 14. Wsparcie rodzin będących w trudnej sytuacji. 15. Propagowanie edukacji prozdrowotnej jako formy przeciwdziałania uzależnieniom. 16. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej, poszanowanie dla dokonań własnego regionu, Ojczyzny, Europy, Świata. str. 7

8 VII ZA D A N I A WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie uczniów i ich rodziców (na początku każdego roku szkolnego) z odstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: Statutem szkoły, Programem wychowawczym, Programem profilaktycznym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Przekazywanie uczniom i ich rodzicom wszechstronnych informacji dotyczących postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. 4. Zapoznanie z obowiązującymi w szkole procedurami i regulaminami zachowania. 5. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowanie uczących nauczycieli o trudnościach i problemach. 6. Koordynowanie działań zespołu klasowego, wspieranie rozwoju uczniów. 7. Opracowanie klasowego planu wychowawczego (w porozumieniu z uczniami i rodzicami) w oparciu o Program wychowawczy szkoły i Program profilaktyki oraz przedstawienie go rodzicom podczas pierwszego spotkania w danym roku szkolnym. 8. Podejmowanie wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery w zespole klasowym. 9. Dbanie o rozwój samorządności w klasie. 10. Uczestniczenie we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym, np.: imprezach, wycieczkach, obozach, w których uczestniczą wychowankowie. 11. Kierowanie klasowymi wycieczkami. 12. Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. 13. Czuwanie nad przestrzeganiem, zarówno przez uczniów jak i nauczycieli uczących w klasie, obowiązującego w szkole prawa. 14. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej. str. 8

9 Zadania wychowawcy klasy I: - Poszanowanie praw człowieka. - Dorastanie do pełni szczęścia, miłości i odpowiedzialności. - Umocnienie więzi rodzinnych, przyjacielskich i ojczyźnianych. - Odkrywanie sensu życia i budowanie świata niepodważalnych wartości. - Poszukiwanie autorytetów i wzorów do naśladowania. - Promowanie postaw wymagających rozwagi i umiejętności dokonywania mądrych, odpowiedzialnych wyborów. - Dążenie do wszechstronnego rozwoju i brania odpowiedzialności za swoje życie. - Rozbudzanie pasji. 1. WYCHOWANIE: wychowanie patriotyczne i obywatelskie, uświadomienie znaczenia więzi z narodem i ojczyzną dla rozwoju człowieka, uświadomienie przynależności do Wspólnoty Europejskiej, przypomnienie szczególnie ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeń i ludzi z nimi związanych, ukazanie roli wartości chrześcijańskich w życiu naszego narodu, kształtowanie odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy społeczne,, kształtowanie postawy szacunku wobec dziejów, dobra własnej ojczyzny i Europy. pogłębianie świadomości, do czego zobowiązuje miano ucznia i jak należy korzystać z danych uczniom praw, czym jest Kodeks dla uczniów?, kontynuacja diagnostyki środowiska uczniów pod względem trudności wychowawczych i dydaktycznych, stanu zdrowia, zabezpieczenia materialnego rodzin, indywidualna praca z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz ścisła współpraca z ich rodzicami, rozmowy z uczniami, z ich rodzicami, współpraca z pedagogiem, rozwijanie aktywnej pracy na rzecz klasy i szkoły, solidnego wywiązywania się z podjętych zadań, rozwijanie samorządności i współodpowiedzialności za cały zespół klasowy, praca w samorządzie szkolnym, kształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji, wdrażanie do samokontroli własnego zachowania, do zajmowania krytycznego stanowiska wobec niewłaściwego zachowania się rówieśników, kształtowanie umiejętności życzliwej i obiektywnej oceny oraz samokrytycyzmu, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych i międzyklasowych, wytwarzanie w klasie atmosfery sprzyjającej nawiązywaniu przyjaźni, dostrzeganiu drugiego człowieka i jego problemów, działania propagujące troskę o najbliższe środowisko każdego ucznia, rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów, dbanie o wszechstronny rozwój ucznia zdolnego, pomoc w znalezieniu pola osiągnięć uczniowi słabszemu. 2. DYDAKTYKA: aktywizowanie do rzetelnego wywiązywania się z obowiązków ucznia, propagowanie postaw uczciwości, solidności i systematyczności w pracy i nauce, uświadomienie uczniom wagi ich starań w świetle czekających ich egzaminów kompetencji na zakończenie nauki w szkole podstawowej str. 9

10 rozwijanie motywacji do doskonalenia się, wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozwijanie postaw twórczych, upowszechnianie postaw dobrych uczniów, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, stwarzanie im dobrych warunków do pracy i dalszego rozwoju osobowości, otaczanie opieką uczniów mających kłopoty w opanowaniu bieżącego programu nauczania, diagnozowanie przyczyn oraz w miarę możliwości usuwanie ich; w przypadkach umotywowanych wnioskowanie o badania w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, ścisła współpraca z Poradnią w razie potrzeby przeprowadzenia terapii, objęcie uczniów pomocą w nauce poprzez zajęcia wyrównawcze, zachęcanie uczniów do udzielania wzajemnej pomocy koleżeńskiej, aktywizowanie uczniów przeciętnych do stawiania sobie ambitnych zadań i ciągłego podwyższania poprzeczki, pokonywania własnych słabości i pozbywania się złych nawyków. 3. INTEGRACJA ZESPOŁU: dążenie do stworzenia zespołu aktywnego, samodzielnego, samorządnego, odpowiedzialnego za swoje działania poprzez: przygotowywanie lekcji wychowawczych na ustalony temat (samodzielnie lub w zespołach zadaniowych), organizację wycieczek klasowych, wspólną pracę na rzecz pozyskania środków finansowych na pokrycie kosztów wyjazdów, organizację wyjazdów do kina, teatru, muzeów, na wystawy, przygotowywanie imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych, dbanie o stan i wystrój gabinetu, przygotowywanie gazetek tematycznych, wystroju świątecznego i okolicznościowego (w grupach tematycznych), udział w imprezach i akcjach szkolnych i poza szkolnych, ścisła współpraca z rodzicami: comiesięczne kontakty, konsultacje indywidualne i zebrania klasowe, spotkania organizacyjne według potrzeb bieżących, współudział w imprezach klasowych i szkolnych oraz pomoc w ich organizacji, wspólna praca na rzecz pozyskania środków pieniężnych na dofinansowanie kosztów zielonej szkoły, organizacja kiermaszy świątecznych, sprzedaży ciast, zniczy, ozdób itp., indywidualne kontakty, rozmowy, pomoc w rozwiązywaniu problemów, wizyty domowe. 4. OPIEKA: otoczenie opieką i pomocą dzieci z rodzin nisko uposażonych i będących w trudnej sytuacji życiowej, pomoc w zaopatrzeniu w podręczniki, dożywianie, współpraca z pedagogiem szkolnym, współpraca z rodzinami dzieci przewlekle chorych. 5. ZDROWIE: przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom, poprzez zwracanie uwagi na szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków dla rozwijającego się organizmu, zwrócenie uwagi na powstanie nowych zagrożeń poprzez uzależnienia od telewizji, komputera, Internetu, wdrażanie do właściwego poszanowania ciała człowieka, kształtowanie prawidłowego stosunku do spraw płci, dbanie o swoje życie i zdrowie, zachowanie higieny zdrowotnej, str. 10

11 wskazywanie na potrzebę właściwej organizacji wolnego czasu, uświadomienie roli utrzymywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami i przyrodą, rodziną, członkami społeczności. 6. RODZINA: uświadamianie ważności roli rodziców w życiu każdego człowieka, rodziny, społeczeństwa, rozbudzanie więzi międzypokoleniowej, wyjaśnianie potrzeby okazywania uczuć swym najbliższym, wrażanie do czynnego uczestnictwa w pracach domowych i samodzielności w wykonywaniu codziennych obowiązków, przeciwdziałanie niesłusznym opiniom na temat tradycyjnego podziału obowiązków na męskie i żeńskie. str. 11

12 Zadania wychowawcy klasy II - Poznanie praw człowieka. - Dorastanie do pełni, do szczęścia, miłości i odpowiedzialności. - Umocnienie więzi rodzinnych, przyjacielskich i ojczyźnianych. - Okrywanie sensu życia i budowanie świata niepodważalnych wartości. - Poszukiwanie autorytetów i wzorów do naśladowania. - Promowanie postaw wymagających rozwagi i umiejętności dokonywania mądrych, odpowiedzialnych wyborów. 1. WYCHOWANIE: Prawa człowieka. uświadomienie znaczenia więzi z narodem i ojczyzną dla rozwoju człowieka, przypomnienie szczególnie ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeń i ludzi z nimi związanych, ukazanie roli wartości chrześcijańskich w życiu naszego narodu, kształtowanie odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy społeczne, budzenie świadomości przynależności narodowej i wdzięczności za dziedzictwo narodowe, kształtowanie postawy szacunku wobec dziejów i dobra własnej ojczyzny. Świadome korzystanie z praw ucznia, przy jednoczesnym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków, pogłębianie znajomości zapisów zawartych w dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, Plan Wychowawczy, Kodeks Ucznia. Kontynuacja diagnostyki środowiska uczniów pod względem trudności wychowawczych i dydaktycznych, stanu zdrowia, zabezpieczenia materialnego rodzin. Kontynuacja pracy indywidualnej, mającej na celu rozwiązywanie problemów z nauką, zachowaniem, nauka sztuki osiągania kompromisu w sytuacjach konfliktowych, ścisła współpraca z rodzicami, rozmowy z uczniami, współpraca z pedagogiem. Angażowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły, wdrażanie do podejmowania inicjatyw i solidnego wywiązywanie się z podjętych zadań. Dalsze rozwijanie samorządności i współodpowiedzialności za cały zespół klasowy, aktywna praca w samorządzie szkolnym, rozwijanie potrzeby wzajemnego współdziałania, wzajemnej pomocy i szacunku w zespole. Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji, wdrażanie do samodzielności myślenia i wyrażania własnych poglądów oraz świadomego podejmowania decyzji. Samokontrola własnego zachowania, zajmowanie krytycznego stanowiska wobec niewłaściwego zachowania się rówieśników. Stosowanie w praktyce umiejętności życzliwej i obiektywnej oceny postawy i zachowania innych oraz samokrytycyzmu. Rozumienie wartości przyjaźni dla człowieka, co to znaczy być dobrym przyjacielem, co przeszkadza przyjaźni. Przezwyciężanie postaw egoistycznych w stosunkach koleżeńskich na korzyść dostrzegania drugiego człowieka i jego problemów, kształtowanie postaw tolerancyjnych. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych i międzyklasowych, wytwarzanie w klasie atmosfery sprzyjającej nawiązywaniu przyjaźni, dostrzeganiu drugiego człowieka i jego problemów. Kontynuacja prac na rzecz najbliższego środowiska każdego ucznia, udział w akcjach ekologicznych, zachęcanie do podejmowania samodzielnych inicjatyw. Rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów, dbanie o wszechstronny rozwój ucznia zdolnego, pomoc w znalezieniu pola osiągnięć uczniowi słabszemu. str. 12

13 2. DYDAKTYKA: uświadomienie uczniom znaczącej roli nauki, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno przyrodniczych, zapoznanie uczniów z prawami człowieka, Wdrażanie do rzetelnego wywiązywania się z obowiązków ucznia, promowanie postaw uczciwości, solidności i systematyczności w pracy i nauce. Zwracanie uczniom uwagi na ważność ich solidnej pracy w świetle czekających ich egzaminów na zakończenie nauki w gimnazjum. Ciągłe motywowanie do doskonalenia się, wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozwijanie postaw twórczych. Działania promujące postawy dobrych uczniów, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy i dalszego rozwoju osobowości. Kształtowanie właściwej opinii o uczniach pracowitych, dobrych i sumiennych. Stwarzanie sprzyjających warunków dla uczniów mających kłopoty w nauce, pomocnych w opanowaniu bieżącego programu nauczania, diagnozowanie przyczyn oraz w miarę możliwości usuwanie ich; w przypadkach umotywowanych wnioskowanie o badania w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, ścisła współpraca z Poradnią w razie potrzeby przeprowadzenia terapii. Obejmowanie uczniów pomocą w nauce poprzez zajęcia wyrównawcze, zachęcanie do udzielania wzajemnej pomocy koleżeńskiej. Aktywizowanie uczniów przeciętnych do stawiania sobie ambitnych zadań i ciągłego podwyższania poprzeczki, pokonywania własnych słabości i pozbywania się złych nawyków. Przekonywanie uczniów o potrzebie rozliczania się uczniów ze swych postępów wobec rodziców, klasy, samego siebie, a także o konieczności zmiany swego zachowania i postawy do pracy i nauki, gdy zajdzie potrzeba. 3. INTEGRACJA ZESPOŁU: Kontynuacja pracy nad tworzenia zespołu aktywnego, samodzielnego, samorządnego, odpowiedzialnego za swoje działania poprzez: Samodzielne przygotowywanie lekcji wychowawczych na ustalony temat (indywidualnie lub w zespołach zadaniowych). Organizację wycieczek klasowych (jesienią dwudniowej, wiosną wyjazdy rekreacyjne), wspólnych prac na rzecz pozyskania środków finansowych na pokrycie kosztów wyjazdów. Organizację wyjazdów do kina, teatru, muzeów, na wystawy. Przygotowywanie imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych. Aktywny udział w obchodach święta patrona szkoły podstawowej. Dbanie o stan i wystrój gabinetu, przygotowywanie gazetek tematycznych, wystroju świątecznego i okolicznościowego (w grupach tematycznych). Udział w imprezach i akcjach szkolnych i poza szkolnych. Włączanie uczniów do samodzielnego opracowywania planów wycieczek i imprez, tworzenia autorskich scenariuszy i projektów, przygotowywania preliminarzy finansowych i rozliczania ich. Ścisła współpraca z rodzicami: Comiesięczne kontakty, konsultacje indywidualne i zebrania klasowe, spotkania organizacyjne według potrzeb bieżących. Współudział w imprezach klasowych i szkolnych oraz pomoc w ich organizacji. Wspólna praca na rzecz pozyskania środków pieniężnych na dofinansowanie kosztów wycieczek turystycznych, rozpoczęcie przygotowań do zielonej szkoły w klasie III, organizacja i przeprowadzanie kiermaszy świątecznych, sprzedaży ciast, itp. str. 13

14 Indywidualne kontakty, rozmowy, pomoc w rozwiązywaniu problemów, wspólna kontrola frekwencji uczniów i wdrażanie do systematycznego usprawiedliwiania nieobecności. Wizyty domowe. 4. OPIEKA: Kontynuacja opieki i udzielania pomocy dzieciom z rodzin nisko uposażonych i będących w trudnej sytuacji życiowej, pomoc w zaopatrzeniu w podręczniki, dożywianie, współpraca z pedagogiem szkolnym. Współpraca i częste kontakty z rodzinami dzieci przewlekle chorych. 5. ZDROWIE: Podejmowanie dalszych działań, mających na celu eliminowanie, ograniczanie i zapobieganie nałogom i uzależnieniom, poprzez zwracanie uwagi na szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków dla rozwijającego się organizmu, zwrócenie uwagi na powstanie nowych zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia od telewizji, komputera, internetu, komórki itp.). Kształtowanie postaw dążących do poszanowania ciała człowieka, prawidłowego stosunku do spraw płci, informowanie o zmianach w organizmie podczas dojrzewania młodego człowieka i różnicach rozwojowych dziewcząt i chłopców. Wdrażanie do działań na rzecz dbania o swoje życie i zdrowie, zachowania higieny zdrowotnej. Wskazywanie na potrzebę właściwej organizacji wolnego czasu, uświadomienie roli utrzymywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami i przyrodą, rodziną, członkami społeczności. 6. RODZINA: Utrwalanie świadomości o ważnej roli rodziców w życiu każdego człowieka, rodziny, społeczeństwa. Kultywowanie więzi międzypokoleniowej, wyjaśnianie potrzeby okazywania uczuć swym najbliższym. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich uczuć oraz przekonanie o potrzebie ich wyrażania. Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za własną rodzinę, chęci współuczestniczenia w ważnych wydarzeniach rodzinnych, podejmowania samodzielnych inicjatyw mających na celu tworzenie i pielęgnowanie dobrej atmosfery i wzajemnych relacji. Modelowanie wizerunku współczesnej rodziny, opartej na zasadach partnerstwa i wspólnej odpowiedzialności. str. 14

15 Zadania wychowawcy klasy III - Poznanie praw człowieka. - Dorastanie do pełni, do szczęścia, miłości i odpowiedzialności. - Umocnienie więzi rodzinnych, przyjacielskich i ojczyźnianych. - Okrywanie sensu życia i budowanie świata niepodważalnych wartości. - Poszukiwanie autorytetów i wzorów do naśladowania. - Promowanie postaw wymagających rozwagi i umiejętności dokonywania mądrych, odpowiedzialnych wyborów. 1. WYCHOWANIE: Prawa człowieka uświadomienie znaczenia więzi z narodem i ojczyzną dla rozwoju człowieka, przypomnienie szczególnie ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeń i ludzi z nimi związanych, ukazanie roli wartości chrześcijańskich w życiu naszego narodu, kształtowanie odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy społeczne, budzenie świadomości przynależności narodowej i wdzięczności za dziedzictwo narodowe, kształtowanie postawy szacunku wobec dziejów i dobra własnej ojczyzny, kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka,. poprawianie stanu dyscypliny i samodyscypliny podczas zajęć lekcyjnych, przerw i w kontaktach rówieśniczych, znaczenie kultury osobistej dla siebie i w kontaktach z innymi, znaczenie grzeczności w życiu codziennym, zachowania obowiązujące w miejscach publicznych, przestrzeganie form grzecznościowych w życiu codziennym, kulturalne postępowanie w różnych sytuacjach i używanie zwrotów grzecznościowych, gustowne ubieranie się, mówienie staranną polszczyzną, wdrażanie do samokontroli własnego, codziennego zachowania, do zajmowania krytycznego stanowiska wobec niewłaściwego zachowania się kolegów, przekonanie, że należy się tak zachowywać, aby swą obecnością nie przeszkadzać innym i by przestrzegać norm współżycia w zespole, tworzenie sytuacji przygotowujących do udziału w zorganizowanych formach życia zbiorowego, wyjaśnianie, do czego zobowiązuje miano ucznia i jak należy korzystać z danych uczniom praw, czym jest Kodeks dla uczniów? powinności i prawa członka zespołu klasowego oraz wkład w życie klasy i szkoły, wdrażanie do samorządności klasowej i szkolnej, kształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji, tworzenie sytuacji umożliwiających współdziałanie uczniów, wyjaśnianie potrzeby wzajemnego współdziałania, pomocy i szacunku w zespole, podkreślanie roli jednostki w zespole (zależność sukcesu zespołowego od postępowania i zaangażowania każdego ucznia), rozbudzanie uczuć więzi z zespołem (razem cieszymy się i wspólnie rozwiązujemy problemy), zwalczanie konfliktów klasowych i międzyklasowych, przekonanie, że lepiej pracujemy, czujemy się i osiągamy lepsze wyniki w klasie, w której wszyscy sobie ufają, konflikty rozwiązują w sposób koleżeński, wszyscy czują się odpowiedzialni za atmosferę panującą w klasie, gdzie można liczyć na pomoc kolegów, tworzenie klimatu aprobaty w zespole uczniowskim dla samodzielności myślenia, odwagi intelektualnej i rzetelnej argumentacji, wdrażanie do samodzielności myślenia i wyrażania własnych poglądów oraz świadomego podejmowania decyzji, str. 15

16 wdrażanie uczniów do szczerej i obiektywnej oceny zachowań na forum klasy, kształtowanie umiejętności życzliwej i obiektywnej oceny oraz samokrytycyzmu, samooceny, odwagi cywilnej, tworzenie atmosfery przeciwdziałającej stresom, samotności, atmosfery ułatwiającej kontakty z innymi, wytwarzanie w klasie atmosfery sprzyjającej nawiązywanie przyjaźni, zrozumienie przez uczniów wartości przyjaźni dla człowieka, zrozumienie co to znaczy być dobrym przyjacielem, co przeszkadza przyjaźni? kształtowanie opinii, że przyjaciel to doradca i powiernik tajemnic, jeżeli umiesz być przyjacielem to znajdziesz przyjaciół, przekonywanie, że należy dążyć do pozyskiwania przyjaciół, ale przyjaźń zobowiązuje, na dobre i na złe, przezwyciężanie postawy egoistycznej w stosunkach przyjacielskich na korzyść dostrzegania drugiego człowieka i jego problemów. 2. ZDROWIE: zmiany zachodzące w organizmie młodzieży, przekonanie o powszechności zmian organizmów w przyrodzie przemiany są czymś naturalnym i nie należy się ich wstydzić, a w razie wątpliwości radzić się dorosłych, wdrażanie do właściwego poszanowania ciała człowieka, kształtowanie prawidłowego stosunku do spraw płci kulturalne zachowanie się wobec siebie i wobec przedstawiciela drugiej płci, uświadamianie uczniom konieczności dbania o swoje życie i zdrowie, zachowanie higieny zdrowotnej, higiena czasu pracy i czasu odpoczynku, przeciwdziałanie złym nałogom i uzależnieniom, szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków dla rozwijającego się organizmu, przeciwdziałanie szkodliwym formom spędzania wolnego czasu, wpływ najbliższego otoczenia (domu szkoły, podwórka, wsi) na stan zdrowia formy spędzania wolnego czasu zapoznanie z możliwościami racjonalnego wykorzystania i planowania czasu wolnego, by znaleźć miejsce na zabawę i rozwijanie zainteresowań (formy zajęć rekreacyjnych, przykłady zabaw i gier towarzyskich, sposoby zachowania), wyjaśnianie znaczenia dobrej zabawy i wypoczynku dla zdrowia fizycznego i psychicznego, wyjaśnianie konieczności zachowania ostrożności podczas zabaw, ważności dobrze zorganizowanej zabawy, przemyślenia jej przebiegu, stwarzania właściwej atmosfery, przekonanie, że dobra zabawa jest lepszą formą spędzania czasu niż hałaśliwe, bezcelowe bieganie po korytarzach, warto wybierać takie zabawy, które kształcą umysł, powodują rozwój fizyczny i dają wypoczynek, przekonanie o konieczności organizowania przyjemnego relaksu i odprężenia między lekcjami, zwalczanie niewłaściwego zachowania się podczas pauz (bójki, kłótnie, zaczepki, krzyki), które męczy i nie sprzyja odpoczynkowi, wdrażanie do umiejętnego organizowania sobie czasu wolnego i aktywnego wypoczynku, utrwalanie opinii: walczymy z hałasem na przerwach (i na lekcjach też), kulturalnie spędzamy czas wolny, łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli naukę z zabawą, bawimy się przyjemnie, umiejętnie i bezpiecznie odpoczywamy. 3. NAUKA: uświadomienie uczniom znaczącej roli nauki, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno przyrodniczych, zapoznanie uczniów z prawami człowieka, tworzenie sytuacji aktywności i samodzielności uczniów, przekonanie, że osiąganie dobrych wyników zależy przede wszystkim od samego ucznia, od jego stosunku do obowiązków szkolnych, a ponadto może dać zadowolenie osobiste i uznanie innych; stale str. 16

17 powinno się dążyć do rozwijania swojej osobowości, kształtowania cech charakteru pomagających w nauce (wyjaśnianie konieczności samodoskonalenia się), wdrażanie do kształtowania pozytywnych cech charakteru, rozwijanie motywacji do doskonalenia się, przez pokonywanie własnych słabości, przeciwdziałanie zrażaniu się trudnościami, pozbywanie się złych przyzwyczajeń, a nabywanie dobrych, kontrolowanie swoich zachowań, kształtowanie właściwej opinii o uczniach pracowitych, dobrych sumiennych, rozbudzanie dążności do poprawiania swoich wyników w nauce i zachowaniu, rozwijania własnych sprawności i uzdolnień, przeciwdziałanie mechanicznemu odpisywaniu zadań domowych, przeciwdziałanie źle pojętej rywalizacji w zespole klasowym i lekceważącemu stosunkowi do obowiązków ucznia, wdrażanie do systematyczności w pracy, utrwalanie opinii, że człowiek uczy się dla własnego dobra, ale wszyscy pracujemy na wspólny rachunek (cała klasa odpowiedzialna jest za sukcesy i porażki, a osobiste powodzenia i kłopoty są źródłem satysfakcji i niepokojów nie tylko ucznia, ale i zespołu, przekonywanie o potrzebie rozliczania się uczniów ze swych postępów wobec rodziców, klasy, samego siebie, a także o konieczności zmiany swego zachowania i postawy do pracy i nauki, gdy zajdzie potrzeba. 4. RODZINA: uświadamianie roli rodziców w życiu człowieka, rodziny, społeczeństwa, wyjaśnianie, że rodzina jest najbliższym środowiskiem, w którym dziecko żyje; za jej szczęście odpowiadają wszyscy członkowie rodziny (znaczenie więzi rodzinnej), wyjaśnianie potrzeby okazywania miłości, sympatii i wdzięczności swoim bliskim (za pomocą słowa, uśmiechu, gestu, pomocy w trudnych sytuacjach), przeciwdziałanie niesłusznym opiniom na temat tradycyjnego podziału obowiązków na męskie i żeńskie, wdrażanie do czynnego uczestnictwa w pracach domowych i samodzielności w wykonywaniu codziennych domowych obowiązków, rozbudzanie więzi międzypokoleniowej, zrozumienia i miłości do najbliższych. 5. OPIEKA: otoczenie opieką i pomocą dzieci z rodzin nisko uposażonych i będących w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z rodzicami dzieci przewlekle chorych. str. 17

18 VIII Z A D A N I A RODZI C Ó W W Y N I K A J Ą C E Z PRACY W Y C H O W A W C ZE J SZK O Ł Y 1. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo i wychowanie dziecka. 2. Rodzice uczestniczą w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym. 3. Uczestniczą w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły. 4. Zawiadamiają wychowawcę o nieobecności ucznia. 5. Dbają o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 6. Na bieżąco zgłaszają do dyrektora szkoły lub wychowawcy zauważone formy przestępczości wśród uczniów. 7. W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej zgodnie z zapisami Statutu szkoły. 8. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci. IX ZA S A D Y REAL I ZACJI P R O G R A M U WYCHOWAWCZE G O 1. Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania. 2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczy i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. 3. Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, wspomagając się wzajemnie w rozwiązywaniu, problemów, podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji. str. 18

19 X ZA Ł Ą C ZNIKI 1. Blokowa tematyka godzin wychowawczych na dany rok szkolny. 2. Tematyka zajęć wychowawczych w klasach: I, II, III. 3. Plan wycieczek klasowych. str. 19

20 Rok szkolny 2012/2013 str. 20

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w KOPRZYWNICY rok szkolny 2011/2012 1. Cele pracy opiekuńczo wychowawczej: - zapewnienie uczniom zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych ,, Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie uczę się, aby być. Program wychowawczy Zespołu Szkół W Świątnikach Górnych Świątniki Górne, wrzesień 2013 1 Cele Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Plan pracy świetlicy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Karniewie na rok szkolny 2015/ wrzesień

Plan pracy świetlicy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Karniewie na rok szkolny 2015/ wrzesień Plan pracy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie na rok szkolny 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji Odpowiedzialni 1.Zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie opieki,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI"

PROGRAM WYCHOWAWCZY POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASA II "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI" CEL OGÓLNY: Uczeń staje się wartościowym i prawym człowiekiem. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposoby realizacji Odpowiedzialni za

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 20015/ 2016 Program opracowali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I. PODSTAWA PRAWNA Statut Szkoły, PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkoły. II. ZADANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące dokumenty: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust.

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V Lp. Temat Tematyka zajęć Ścieżka edukacyjna Termin 1. Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. 2. Bezpieczny pobyt w szkole 3. Jacy jesteśmy wobec siebie?

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020 Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE na lata 2015/2016 2019/2020 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 Kwietnia 1997 r.. 2. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSTĘP Program wychowawczy Zespołu Szkół w Zrębicach powstał w oparciu o: 1. zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów 2. analizę aktów

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2016 1 Zgodnie z zaleceniami raportu CEA z roku 2013 nt. jakości programów wychowawczych w szkołach artystycznych niniejszy program składa się z dwóch części. Podział taki umożliwia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp Klasa Tematyka Realizujący 1. Oddział Bezpieczeństwo w drodze do i ze

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014-2015

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014-2015 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Zadania działalności wychowawczej i profilaktycznej są realizowane przez wszystkich nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS DRUGICH. Rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS DRUGICH. Rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS DRUGICH Rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie CELE DO REALIZACJI Dbałość o pełny rozwój osobisty ucznia prowadzący do bycia człowiekiem

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1. Rozwój wewnętrzny ucznia. 1. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych. 2. Udział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2014 1 Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70) Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (art. 1, 5, 33, 34a, 40) z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Motto: W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, ażeby umiał być nie tylko z drugim,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA III E WYCHOWAWCA: mgr Anna Kubicka Rok szkolny 2013/2014 ZAGADNIENIA Uczeń jako członek społeczności lokalnej i narodu TEMATYKA GODZIN

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram działań wychowawczych Zespołu Szkół w Ociążu

Szczegółowy harmonogram działań wychowawczych Zespołu Szkół w Ociążu Szczegółowy harmonogram działań wychowawczych Zespołu Szkół w Ociążu Lp. Treść zadania Cele szczegółowe Zadania i sposoby realizacji 1. Zapoznanie uczniów i Świadome uczestnictwo Omówienie z rodzicami

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 ZADANIA I FORMY REALIZACJI CEL: PROMOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ I WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOOCENY. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łańcucie

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łańcucie Każda rzecz wielka musi kosztować i być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe. Stefan Kardynał Wyszyński SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy Główne kierunki Organizacja zespołu klasowego Integracja społeczności klasowej KLASA I Zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA Lp. ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu 1. Zapoznanie uczniów z obowiązującym w szkole Regulaminem Bezpieczeństwa. Przypomnienie zasad

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a Wrocław, 05.09.2016r. Plan działań wychowawczych w klasie VI a oparty został na zapisach Programu Wychowawczego Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grupy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) 1. Wybór samorządu klasowego prawa i obowiązki ucznia -kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2015 1 Zgodnie z zaleceniami raportu CEA z roku 2013 nt. jakości programów wychowawczych w szkołach artystycznych niniejszy program składa się z dwóch części. Podział taki umożliwia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017 ZADANIA WYCHOWAWCZE POZNANIE SYMBOLI I TRADYCJI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH DBANIE O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ JESTEM OBYWATELEM) SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2013-2018 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu

PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2013-2018 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2013-2018 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką edukacyjną Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) 1. Jak być dobrym zespołem? zasady

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY WIZJA SZKOŁY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Motto: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Stanisława Staszica Pogram wychowawczy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH Naczelny cel wychowania: Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie

Program wychowawczy Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie Program wychowawczy Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie Rok Szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Szkoła realizuje cele wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Integracja zespołu klasowego i rozpoznanie środowiska klasowego, rodzinnego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szkolny 2015/2016 W wychowaniu chodzi właśnie o to, Ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiemo to, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GOLENIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GOLENIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GOLENIOWIE Non scholae sed vitae discimus. Seneka Cele wychowawcze szkoły: Stwarzanie środowiska wszechstronnego rozwoju osobowościowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU AKTY PRAWNE Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią: Konstytucja RP z dnia 17 października 1997 r., Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY. GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU 1 Motto: W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY KLASA V

PLAN WYCHOWAWCZY KLASA V PLAN WYCHOWAWCZY KLASA V I. TEMATYKA LEKCJI WYCHOWAWCZYCH II. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI III. IMPREZY KLASOWE IV. HARMONOGRAM IMPREZ DODATKOWYCH V. TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI I. TEMATYKA LEKCJI WYCHOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE i OPIEKA. ,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż

WYCHOWANIE i OPIEKA. ,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż WYCHOWANIE i OPIEKA CEL STRATEGICZNY:,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż Janusz Korczak Cel szczegółowy Procedury i narzędzia osiągania celu Termin

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program opracowany w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989 r. 3. Ustawę z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin 1. Rozwijanie kultury bycia na co dzień. 2. Zapobieganie patologiom i uzależnieniom.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES 2013-2015 Podstawa prawna: Art. 54 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ustroniu Morskim rok 2014/15 Przyjęty program profilaktyki tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W KAMIEŃCU. Naczelny cel:

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W KAMIEŃCU. Naczelny cel: Naczelny cel: Wychowanie młodego człowieka wykazującego się twórczą postawą, umiejętnością komunikowania się na drodze do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i osiągania sukcesów, wrażliwego

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013 Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013 Zadania 1. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i wyrażania własnych opinii. 2. Kształtowanie szacunku wobec innych osób.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo