Prześwietlenia. Może, więc najpierw o narzędziach histogramu (górne okno po prawej stronie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prześwietlenia. Może, więc najpierw o narzędziach histogramu (górne okno po prawej stronie)"

Transkrypt

1

2 Po rozmowach ze znajomymi postanowiłem spisad objaśnienia funkcji programu do korekcji fotografii. Dostępnych jest wiele podręczników, które znakomicie opisują metody korekcji, natomiast brakuje często skondensowanej instrukcji obsługi, jakiegoś niewielkiego spisu funkcji, który można przypiąd sobie do monitora. Przyjęte w tych programach nazwy suwaków, są mało precyzyjne i dokładne poznanie ich działania stanowi wyzwanie dla wielu fotografów, stąd częśd osób stosuje program po omacku, albo ogranicza się do kilku funkcji. Z rozmów wiem, że równie spora grupa, dochodzi do prawidłowych efektów nieco okrężną drogą, właśnie z powodu braku informacji o dokładnych funkcjach poszczególnych suwaków. Postaram się opisad w skrócie, na co mają wpływ konkretne suwaki. Ta sama instrukcja obsługi dotyczy programu Lightroom, ponieważ są to bliźniacze programy tej samej firmy, oraz w 90-ciu procentach dotyczy programu Apple iphoto na MAC ach. Podstawowe suwaki oznaczyłem na obrazku czerwonymi kółkami, narzędzia niebieskimi, narzędzia histogramu zielonymi a pozostałe czarnymi. Myślę, że łatwo da się skojarzyd opisy z elementami na obrazku. Przyjąłem konwencję opisu funkcji programu Camera Raw, początkującemu fotoamatorowi, ponieważ nie znam stanu wiedzy odbiorcy. Pomijając ogólne bredzenie, można wydrukowad sobie z tego pliku, np. 3 strony funkcji suwaków. Mam nadzieję, że ten opis okaże się pomocny Prześwietlenia Może, więc najpierw o narzędziach histogramu (górne okno po prawej stronie) Teoretyczny ideał histogramu (czyli wykresu w tym okienku), powinien byd zbliżony do tzw. krzywej Gaussa. Środek powinien byd wygięty do góry, z obu brzegów wykres powinien opadad. Natomiast w praktyce, istotne jest, aby wykres nie przyklejał się zanadto do lewej strony (bo to oznacza mocne niedoświetlenia), ale zwłaszcza nie powinien się kleid do prawej strony, gdyż to świadczy o sporych prześwietleniach. Histogram nie podlega bezpośredniej edycji, ale jest precyzyjną informacją o obrazie i wiele można z niego wywnioskowad. Jego kształt będzie się zmieniad w wyniku korekcji. Histogram 1 - taki kształt wykresu świadczy o niedoświetlonym zdjęciu z bardzo dużymi obszarami głębokiego cienia, jednak pewien wzrost wykresu na prawej krawędzi, mówi o niewielkim prześwietleniu (stąd oba trójkąciki są białe), słabo wyszły też średnie tony. To prawdopodobnie nocne zdjęcie z reflektorami samochodu, latarnią lub księżycem. Histogram 2 to widok histogramu mocno prześwietlonego zdjęcia, prawie bez 100 %-owych czerni, za to z przyzwoicie prezentującymi się średnimi tonami. Zdjęcie jest naświetlone w pełnym zakresie i jest szansa na jego ratunek, jeśli uda się odzyskad detale w prześwietlonych miejscach. Po otwarciu zdjęcia w Camera Raw zdarza się znaleźd, nawet rozległe, prześwietlenia. Jak je zlokalizowad? Do tego służą narzędzia: trójkąciki odcinania prześwietleo i cieni u góry histogramu. Strona 2

3 Nie trzeba znad teorii rozkładu tonalnego wystarczy kliknąd w trójkącik (zwłaszcza, gdy jest biały, bo to oznacza, że są problemy), aż pojawi się wokół niego biała ramka (jak na Histogramie 2). I tak: Zaznaczanie odcięcia cieni (lewy) - zaznacza na niebiesko te partie obrazu, które są w 100%- ach czarne, a to znaczy, że żadne istniejące tam szczegóły nie są widoczne. Zaznaczanie odcięcia prześwietleo (prawy) (osobiście, prawie go nie wyłączam) zaznacza na czerwono wszystkie miejsca prześwietlone. Podstawa korekcji to suwaki zakładki Podstawowej. Widad je w prawym oknie i są ustawione w kolejności ich stosowania (w opisie oznaczam je czerwonym numerem, a na obrazku czerwonym kółkiem). Podzielone są na trzy sekcje oddzielone kreskami. Korekcja balansu bieli poprawny balans bieli ustawia się dwoma suwakami Nie wszystkie przepalenia są efektem złej ekspozycji! Częśd, może byd wynikiem błędnego ustawienia balansu bieli. Kliknij trójkącik histogramu - włącz zaznaczanie prześwietleo na czerwono. Temperatura (Temperature) w lewo schładza tonację obrazu, w prawo, ociepla, w okienku pojawia się wartośd temperatury światła w Kelvinach. Jeśli masz włączone zaznaczenie prześwietleo, to możesz obserwowad, że prawidłowy balans zmniejsza powierzchnię prześwietlonych miejsc. Widad to najlepiej na nocnych zdjęciach miejskich pejzaży, kiedy fotografuje się przy sztucznym świetle i stosuje duże czasy ekspozycji. Np. przy lampie sodowej zdjęcia mają spore powierzchnie przepaleo, a żółty kolor, nawet na wyświetlaczu w aparacie, jest zdecydowanie bardziej intensywny niż w rzeczywistości. Podczas korekty wystarczy przesunąd suwak powoli w lewo i wszystko się zmienia! Zwród uwagę, jak zmniejsza się powierzchnia prześwietleo, pojawiają się niewidoczne dotąd szczegóły i zdjęcie wydaje się wyraźnie ostrzejsze! Jeśli źródła światła były różne (lampa sodowa, neony i jakieś halogeny czy kolorowe ledy), to sytuacja trochę się komplikuje. Trzeba iśd na kompromis (zdjąd trochę żółci, ale przesadnie nie dosycad niebieskiego światła np. w pobliżu neonów). Najczęściej dla pokazania klimatu miejsca koryguję balans do takiego poziomu, żeby pokazad miejsce tak, jak je widziałem w realu. Ten suwak opisuję na przykładzie nocnych zdjęd, ponieważ w dzieo, i przy dobrym świetle aparat rzadko się myli. Zdarzają się jednak dzienne zdjęcia, na których niebo jest przesadnie niebieskie a całośd zbyt zimna wystarczy lekki ruch suwaka w prawo, żeby ocieplid obraz i dodad trochę słonecznego światła. Teraz, na jedno zdanie przejdę do narzędzi (niebieskie kółka). Bardzo wygodnym narzędziem korekcji balansu bieli jest Kroplomierz, czyli próbnik balansu 1. Tinta (Tint) po korekcji temperatury, na obrazie może pozostad inny błąd kolorystyki. Bywa, że zdjęcie posiada trochę zielonej lub karminowej dominanty (przebarwienia). Ten suwak to skoryguje i pomoże ustawid prawidłową kolorystykę. Korekcja ustawieo ekspozycji: Ekspozycja (Exposure) Suwak ten reguluje ilośd światła na zdjęciu. Jednym słowem, to korekcja EV po fakcie. Przesuwanie w lewo zmniejsza Ekspozycję. Przyciemnia się wówczas zdjęcie i 1 Zobacz opis narzędzia Balans bieli, oznaczonego w opisie numerem 1 na niebieskim polu (strona 5) Strona 3

4 zwiększa wyrazistośd poprzez pogłębianie cieni i odzyskiwanie szczegółów bardzo jasnych partii obrazu (przez co zmniejsza powierzchnia prześwietleo). Przesuwanie w prawo zwiększa Ekspozycję i wydobywa szczegóły z bardzo ciemnych partii oraz zwiększa ilośd światła. Mimo, że suwak zmienia wiele wartości, to jego głównym zadaniem jest dozowanie światła. Pozostałe suwaki tej grupy zmieniają tylko pojedyncze parametry. Korekcja ekspozycji nie zawsze jest konieczna. Prawidłowe światło dobieramy dla jasnych i średnich tonów. Natomiast zbyt głębokie cienie rozjaśnimy dalej. Odtwarzanie (Recovery) To jest podstawowy suwak ratowania prześwietleo. Po korekcji balansu na obrazie mogą pozostad jeszcze miejsca prześwietlone. Jeśli jasne miejsca znajdują się na ogólnie ciemnym zdjęciu np. oświetlone okno wieczorem czy ostatnie momenty zachodzącego słooca, to tym suwakiem można odzyskad nieco prześwietlonych szczegółów nie przyciemniając całości zdjęcia. Przesuwaj suwak powoli w prawo do momentu, kiedy ma on wpływ na zmniejszanie przepaleo. Jeśli zdjęcie było przyzwoicie naświetlone, wszystkie zaznaczone na czerwono miejsca powinny zniknąd. Uwaga! Nie da się usunąd prześwietleo ze źródeł światła i z mocnych odblasków! Ten suwak przyciemnia bardzo jasne obszary obrazu. Działa łagodnie. W niektórych wypadkach, gdy mocne prześwietlenia są poza zasięgiem suwaka, trzeba wrócid na chwilę do korekcji Ekspozycji i zmniejszyd ilośd światła. Wypełnij światło (Fill Light) Ten suwak (w przeciwieostwie do Odtwarzania), służy do odzyskiwania ciemnych partii obrazu. Jeśli cienie są tak intensywne, że giną w nich istotne szczegóły, to można je rozjaśnid (poza 100%-ową czernią) i okaże się, że detale wcale nie zginęły definitywnie! To często używany suwak przy błędach ekspozycji! W przypadku prześwietleo odzyskanie detali z negatywu RAW jest zawsze tylko częściowe, natomiast z niedoświetlonego zdjęcia da się odzyskad większośd szczegółów. Przesadne użycie obu ostatnich suwaków powoduje utratę plastyczności obrazu, bo jeśli przyciemnimy światła ratując prześwietlenia i rozjaśnimy cienie szukając szczegółów to uzyskamy mdłe i płaskie zdjęcie. Czarne (Blacks) czyli dosycanie samych cieni. Ustawiony jest domyślnie na wartości 5. W przypadku dobrze wykonanego zdjęcia korekta może się ograniczyd tylko do niewielkiego ruchu tego suwaka. Dwie lub trzy działki w lewo czy prawo mogą zakooczyd proces dopieszczania negatywu cyfrowego. W nocnych zdjęciach, czasami korzystam z niego, aby ukryd w cieniu i tak już ciemne szczegóły, które mogą niepotrzebnie odwracad uwagę od głównego tematu. Ten suwak działa bardzo radykalnie, więc zalecam ostrożnośd. Przesunięcie w lewo zmniejsza głębię cieni. Warto pamiętad, że cienie uplastyczniają zdjęcie dodając mu głębi. Jasnośd (Brightness) Rozjaśnia lub przyciemnia równomiernie całe zdjęcie. A właściwie, tworzy takie wrażenie Bowiem technicznie, praca suwaka polega na rozszerzaniu obszaru cienia i zawężaniu obszarów jasnych podczas przyciemniania oraz zawężaniu ciemnych obszarów, a rozszerzaniu jasnych podczas rozjaśniania. Wszystko to odbywa się bez większego wpływu na kontrast zdjęcia. Suwak jest domyślnie ustawiony na wartości Ponieważ suwak nie rozjaśnia samych świateł, a tylko rozszerza ich obszar, to zwiększanie jasności obrazu nie generuje dodatkowych prześwietleo. Kontrast (Contrast) Pogłębia cienie i jednocześnie rozjaśnia jasne fragmenty, więc można tym suwakiem oprócz zwiększenia plastyczności obrazu uzyskad subiektywne wrażenie lepszej ostrości, ponieważ zwiększa się różnica między ciemnymi i jasnymi fragmentami obrazu. Nie ma jednak nic za darmo - zwiększając kontrast tracisz pełnię tonalną zdjęcia. Łagodnie znikające cienie czy słabe smugi światła zaczną zanikad w miarę zwiększania kontrastu. Suwak domyślnie ustawiony jest na wartości Można nim też zmniejszad kontrast (zmniejszając głębię cieni i jasnośd świateł). Sekcja ustawieo dodatkowych. Te suwaki nie odzyskują istniejących detali, ale tworzą pewne efekty. Zawodowcy zarzekają się, że nigdy tutaj nie sięgają Strona 4

5 Przejrzystośd (Clarity) - oferuje podobny efekt jak Kontrast. Różnica polega na tym, że program wyszukuje w miarę jednorodne tonalnie ciemne i jasne elementy i tworzy pomiędzy nimi przejścia tonalne poprzez zmianę jasności w okolicy ich krawędzi. W praktyce wygląda to tak: masz na przykład zdjęcie ciemnego ptaka na tle jasno-szarej chmury: zmniejszając parametr Przejrzystośd program utworzy wzdłuż konturu ptaka otoczkę, ciemną bisko ciemnego konturu ptaka, dalej przechodzącą poprzez szarośd, do jasności chmury. Im bardziej przesuwasz suwak w lewo tym większa staje się otoczka i bardziej rozmyty zostaje kontur ptaka, przez co wtapia się on w chmurę. Powstaje wrażenie, że ptak leci w chmurze lub mgle. Zwiększając parametr Przejrzystośd program odwraca przejście tonalne otoczki. Wokół ciemnego konturu ptaka otoczka jest teraz bardzo jasna i stopniowo przechodzi do poziomu jasności chmury. Powstaje jasna aureola wokół ptaka. Ten suwak ma zastosowanie w sytuacji, gdy robisz zdjęcie łosia w mglisty poranek a na monitorze okazuje się, że efekt jest mało przekonujący, bo łoś jest za ostry! Niewielkie zwiększenie parametru Przejrzystośd może natomiast stworzyd wrażenie lepszej ostrości obrazu poprzez poprawę wyodrębniania obiektów z tła. Stosuje się to niekiedy przy zdjęciach macro, gdzie nie ma wielu elementów obrazu, głębia ostrości jest mała, przez co tło jest rozmyte. W skrócie, ten suwak służy do wtapiania bądź separacji elementów z tła. Jaskrawośd (Vibrance) Zwiększa lub zmniejsza jaskrawośd kolorów. Zwiększając jaskrawośd program zwiększa nasycenie głównie, kolorów słabiej reprezentowanych na zdjęciu. Nasycenie (Saturation) Zmniejsza bądź zwiększa intensywnośd wszystkich kolorów zdjęcia 2. Maksymalne przesunięcie w prawo daje 200 %-owe przesycenie kolorów, a maksymalne przesunięcie w lewo daje obraz monochromatyczny. To były suwaki prawego okna. Przechodzimy do paska narzędzi u samej góry okna. Narzędzia (na obrazku zaznaczyłem je niebieskimi kółkami) Lupki i rączki chyba nie muszę opisywad Idziemy dalej: Balans bieli - jeśli w obrazie jest miejsce, które w rzeczywistości powinno byd białe lub neutralnie szare, a na zdjęciu jest zabarwione np. rama okna, biała bluzka szara płyta chodnikowa itp., to wystarczy kliknąd je próbnikiem i cały obraz zostanie skorygowany o kolor przebarwienia tego elementu (przy różnym oświetleniu pozostaje trochę ręcznej korekty suwakami). Uwaga! Nie ustawiaj Próbnika na miejsca prześwietlone lub przeczernione. Program zgłosi błąd. Próbnik koryguje jednocześnie Temperaturę i Tintę. Pomijam narzędzie Próbnik kolorów, który przydaje się przy bardziej zaawansowanej obróbce. Kadrowanie przytrzymując przez chwilę możemy wybrad: Zwykłe, lub o wybranych proporcjach (np. Canon i Nikon mają proporcje klatki 2 do 3 ). Prostowanie zdjęcia bardzo przydatne i proste narzędzie. Klikamy i przeciągamy wzdłuż pionowej krawędzi muru, latarni lub poziomo wzdłuż linii płotu bądź horyzontu program obróci 2 Oprócz bieli, neutralnej szarości i czerni, które nie są kolorami, tylko poziomami jasności Strona 5

6 obraz o wymagany kąt. Zatwierdzamy Enterem. Obraz będzie miał maksymalny możliwy rozmiar. Jeśli nas to nie zadowala możemy ponownie je zastosowad bądź ręcznie skorygowad obrót narzędziem Kadrowanie. Należy zbliżyd wówczas wskaźnik do narożnika aż pokaże się strzałeczka obracania i obrócid o potrzebny kąt. (Jest pewien problem ze strzałeczką obracania. Przy małym kącie obrotu obrazu, mało jest miejsca na obszarze roboczym, gdzie powinna się ona pojawid. Radzę sobie w takim przypadku, w ten sposób, że narzędziem Prostowanie przesadnie obracam zdjęcie abym mógł narzędziem Kadrowanie znaleźd wystarczające miejsce do dalszego obracania.) Po poprawce obrotu narzędziem Kadrowanie, jeśli obraz nie wypełnia maksymalnie obszaru roboczego, można złapad narożnik i przytrzymując klawisze Shift i Alt, rozciągnąd obraz maksymalnie. Redukcja punktów działa podobnie jak łatka w Photoshopie. Zaznacz okrągły obszar na zdjęciu, w którym jest jakaś skaza i przeciągnij myszą do miejsca, które chcesz wkleid w to miejsce. Program dostosuje tę poprawkę tonalnie do miejsca docelowego. W prawym oknie pojawią się dostępne parametry tego narzędzia: Promieo zaznaczenia i Przejrzystośd oraz wybór między korekcją a klonowaniem. Redukcja czerwonych oczu zaznacz na zdjęciu prostokątną ramkę wokół całego oka. Program wyszuka źrenicę, zaznaczy ją i usunie z niej czerwieo. Zwykle radzi sobie automatycznie, ale w prawym oknie dostępne są parametry modyfikacji tego narzędzia. Ręcznie można zmienid rozmiar powstałego zaznaczenia. Warto powiększyd wówczas lupką widok. Pędzel korekty w dolnej części prawego okna dostępne są parametry samego narzędzia, a w górnej możliwości zakresu zmian. Ustawiamy wielkośd pędzla i pozostałe wartości, w górnej części panelu suwakami ustalamy wartości zmian i malujemy te zmiany na zdjęciu. U samej góry okna można wybrad: Nowe malowanie, Dodad malowanie innych parametrów lub Wygumkowad częśd zmian. Filtr stopniowy Może służyd np. jako filtr połówkowy. Przeciągamy w wybranym miejscu i kierunku. Na przykład przy zmianach nieba pionowo z góry na dół na obszarze nieba. W oknie po prawej wybieramy typ i wartośd zmiany, która zostanie wprowadzona na całej szerokości, z pełną intensywnością od strony linii zielonej i będzie zanikad w pobliżu czerwonej linii (jak przy masce gradientowej). Okno preferencji panelu Camera Raw można tu wprowadzid pewną ilośd własnych ustawieo. Obracanie zdjęcia o 90 stopni (w prawo bądź w lewo). Podgląd wyłączając go i włączając, w każdej chwili możemy kontrolowad wielkośd zmian wprowadzonych w zdjęciu podczas bieżącej sesji. Zapisywanie cyfrowych odbitek z cyfrowego negatywu czyli przyciski na samym dole: Zapisz obraz - po zakooczeniu korekty pliku RAW, przydałoby się jakoś to zapisad Klikając przycisk można wybrad folder zapisu, metodę nazywania pliku, format i (w przypadku JPG-ów) jakośd Strona 6

7 kompresji. Można też zapisad nowy negatyw 3. Z dostępnych formatów wybierz.jpg z jakością 8 lub wyższą. JPG jest odpowiedni do Internetu, natomiast.tiff stosuje się w przypadku zdjęd do druku lub dalszej obróbki. Nie masz tutaj wpływu na wymiary obrazu ani na rozdzielczośd zostanie zapisany tak jak RAW (w rozdzielczości 240 ppi 4 i wielkości zależnej od matrycy aparatu). Wciśnięty Alt pozwala zapisad obraz w wybranym formacie, bez ponownego wybierania ustawieo. Otwórz obraz kliknij ten przycisk, a program otworzy go w domyślnej aplikacji, czyli prawdopodobnie Photoshopie lub innym programie graficznym. Jeśli wciśniesz klawisz Shift, to przycisk zamienia się w Otwórz obiekt, co oznacza, że można go w Photoshopie otworzyd jako obiekt inteligentny. Wciśnięcie ALT-u zmienia go w Otwórz kopię. Anuluj nie wprowadzi żadnych zmian i zamknie panel. Wciśnięcie klawisza Alt zmienia ten przycisk w Wyzeruj, co pozwala cofnąd wszystkie zmiany wprowadzone podczas tej sesji. Ostatni ruch można cofnąd skrótem Ctrl+Z (jak w każdym programie). Gotowe zastosuje zmiany wyświetlania pliku RAW, nie zapisując odbitki w innym formacie. Na środku dolnego paska znajduje się niebieski link do okna zmiany rozmiaru, rozdzielczości itp. przy wysyłaniu pliku do dalszej obróbki. Wybór standardów przestrzeni kolorów Głębia bitowa obrazu Wybór rozmiaru obrazu (lista) Ustawianie rozdzielczości Cofanie zmian i zmiany seryjne Na pasku zakładek, pod histogramem, czarnym kółkiem zaznaczyłem menu ustawieo predefiniowanych i cofania zmian. Ustawienia obrazu: są wynikiem wprowadzonych zmian podczas korekcji negatywu. Ustawienia domyślne Camera Raw: cofa wszystkie wprowadzone zmiany (odzyskamy oryginalny negatyw, jaki został zapisany po ściągnięty z aparatu). Poprzednia konwersja: przywraca ustawienia wprowadzone i zapisane podczas poprzedniej sesji (nawet sprzed wielu dni). Ustawienia własne: można je zastosowad jeśli wcześniej zapisano jakieś własne ustawienia domyślne. Zastosuj predefiniowane ust : jeśli w zdjęciach z jednej sesji zdjęciowej powtarza się ten sam błąd balansu, ekspozycji i in., to 3 Dostępne jest rozszerzenie.dng (format programów Camera Raw i Lightroom) 4 ppi (skrót od ang. pixels per inch), czyli ilośd pikseli na cal Strona 7

8 warto pierwszą korekcję zapisad w Zapisz ustawienia pod własną nazwą, aby potem zastosowad do pozostałych zdjęd poprzez: Zastosuj predefiniowane ustawienia. (Zestawy zapisanych parametrów pojawią się w ostatniej zakładce tego panelu i będą do wykorzystania przy innych zdjęciach). Wczytaj ustawienia: można wczytad potrzebne ustawienia z pliku. Eksportuj ustawienia do XMP: zapisuje parametry przeprowadzonej korekcji do pliku metadanych (rozszerzenie.xmp). To, w zasadzie, jest koniec opisu korekcji w podstawowych programach do obróbki RAW-ów. Dalej jest kilka informacji ogólnych. MOJA WSKAZÓWKA Opisałem prawie wszystkie istotne suwaki i narzędzia oraz zachęcam do ich praktycznego przetestowania na kilku zdjęciach RAW, o przyzwoitej jakości, żeby sprawdzid ich działanie. Przy kiepskich zdjęciach trudniej zauważyd, co konkretnie zmienia użycie danego suwaka i można dojśd do mylnych wniosków. Możliwości opisanych programów są ogromne. Warto je poznad, przed zastosowaniem w pracy nad jakimś, naprawdę ważnym zdjęciem. Natomiast zalecam maksymalne umiarkowanie podczas ich używania w praktyce. Po pierwsze: Nie każde zdjęcie zasługuje na ratunek! Staraj się nie prześwietlad ujęd, bo prześwietlone zdjęcie dużo trudniej jest naprawid. Więcej szczegółów można odzyskad z cieni. Stąd rada wielu praktyków, aby wartości ekspozycji, przy pracy z aparatem, mierzyd na jasnych miejscach planowanego kadru. Całośd wykonanego zdjęcia może się wtedy wydawad zbyt ciemna, ale te ciemne partie da się rozjaśnid w programie do korekcji. Po drugie: Efekty korekcji nie mogą byd rozpoznawalne dla widzów! Dumą każdego fotografa jest idealnie naświetlone zdjęcie, z prawidłowym balansem bieli, które nie wymaga żadnej korekty! Pokazanie tylu możliwości i namawianie do wstrzemięźliwości może wydawad się nielogiczne, ale zawsze uważałem, że lepiej mied 10 narzędzi za dużo niż o jedno za mało Podsumowanie Zachęcam do stosowania programów korekcji fotografii, aby móc pokazad znajomym zdjęcia takie, jakie miały wyjśd, a nie takie jak wyszły. Opisane programy do obróbki zdjęd mają jeszcze wiele innych możliwości dostępnych w zakładkach prawego okna. Są to: zmiany krzywej tonalnej, wyostrzanie szczegółów, korekcja szumów, zmiany nasycenia kolorów i luminacji, konwersja na skalę szarości (czyli zdjęcia czarno-białe), korekcja błędów obiektywu (korekcja aberracji chromatycznej czyli tzw. rozsuwanie się kolorów), oraz zwiększanie lub usuwanie winiety i inne. Program Picasa udostępnia tylko szczątkowe możliwości korekty, ale Picasa to raczej przeglądarka zdjęd z opcją wysyłania plików niż program graficzny. Nie mam informacji o GIMP-ie (nigdy go nie używałem), jednak pakiet dla fotografów Adobe Lightroom czy pakiet Adobe Design CS, który zawiera m.in. Bridge (przeglądarka zdjęd) i Photpshop, a każdy z tych programów posiada swój panel Camera Raw, są uznane za najlepsze na rynku programy do obróbki zdjęd. Bardzo podobnie wygląda obróbka negatywów na Mac u w programie iphoto (na dodatek jest to program dołączany do systemu OS w darmowym pakiecie) niemal identyczne są tu funkcje i narzędzia. Wszystkie znane rozszerzenia plików RAW 5 są obsługiwane w Camera Raw, Lightroom i iphoto. 5 np. Canon ma rozszerzenie.cr2, Nikon -.nef lub.nrw, Sony -.sr2, a Olympus -.orf Strona 8

9 Ważna uwaga! Wszystkie suwaki korekcji ustawieo zdjęcia, w rozsądnym zakresie nie powodują strat jakości obrazu. Jednak, przy mocnych zmianach parametrów, na zdjęciu może pojawid się bardzo nieprzyjemne, kolorowe ziarno albo inne rażące efekty wizualne. Druga ważna uwaga! Absolutnie wszystkie wprowadzone poprawki nie zmieniają samego pliku, a jedynie sposób jego wyświetlania! Jednym słowem wszystko jest do cofnięcia! Zmiany są zapisywanie w dodatkowym pliku obsługi 6. Sam negatyw RAW jest bezpieczny. Nie można natomiast cofnąd niczego w zapisanym pliku JPG czy TIFF, który został z niego utworzony. Inaczej to ujmując: masz bezpieczny negatyw RAW i możesz z niego utworzyd nieograniczoną ilośd różnie wyglądających odbitek w formacie np. JPG, za każdym razem zmieniając parametry, które opisałem na początku. Trzecia ważna uwaga! Nie wszystkich suwaków należy używad do każdej korekty, ale stosowanie ich w kolejności ułożenia w prawym oknie (nie dotyczy to narzędzi) wydatnie zmniejszy czas pracy! Im lepsza jest jakośd oryginału (negatywu), tym mniej suwaków będzie potrzebnych. Na ogół ograniczam się do Temperatury i Tinty, przy nocnych zdjęciach miasta, lub ewentualnie Ekspozycji i Czerni, przy innych zdjęciach dziennych. Mając nawet niewielką wprawę łatwo wybierzesz konieczne suwaki i zachowasz kolejnośd. Sprawdzaj zakres zmian wyłączając na chwilę Podgląd 7. Czwarta ważna uwaga! To wiadomośd dla użytkowników kompaktowych aparatów. Przy pewnych ustawieniach Preferencji 8, korekcję da się przeprowadzid również na plikach JPG oraz TIFF, jednak przy większych wartościach parametrów, będzie widoczne pogorszenie jakości obrazu. Ważne!: W przypadku zmian na plikach JPG, trzeba pamiętad, że zmiany dotyczą wyświetlania obrazu w programach obsługujących pliki XMP. A to oznacza, że korekcja na JPG u, zatwierdzona na koocu przyciskiem Gotowe, może nie byd widoczna na innym komputerze! Aby trwale zapisad zmiany, należy potraktowad zdjęcie JPG jako negatyw cyfrowy i po korekcji utworzyd z niego odbitkę przyciskiem Zapisz obraz. Wówczas możemy wysład ją znajomym, którzy zobaczą nasze zdjęcie z dokonaną korektą. Problem ten bierze się stąd, że program nie wprowadza zmian do samego pliku, który obrabiamy, a jedynie tworzy informację (w pliku XMP), o tym, jak wyświetlad to zdjęcie. Natomiast zapisanie odbitki generuje nowy, skorygowany plik obrazu. Ostatnia uwaga! Korekcję najlepiej jest przeprowadzad przy normalnym oświetleniu wokół komputera. Nieraz się przekonałem, że nocna obróbka przy biurkowej lampce, (kiedy oczy przyzwyczają się do mroku), daje zdjęcia, które w dzieo okazują się za ciemne. Czym jest RAW? RAW to cyfrowy zapis wszystkiego, co zostało utrwalone na matrycy podczas wykonywania zdjęcia. Nie wszystkie szczegóły daje się dostrzec na monitorze komputera, ale to nie znaczy, że nie istnieją. Taki negatyw składa się z dwóch plików. Sam plik RAW stanowi pełny zapis matrycy, a dołączony do niego plik XMP, jest zestawem parametrów tego obrazu. Korekcja ma na celu zmienid sposób wyświetlania obrazu, zapisany w pliku XMP, aby wydobyd słabo widoczne detale i maksymalnie zbliżyd nasze zdjęcie do rzeczywistości. Usuwamy przekłamania, aby pokazad prawdę nie odwrotnie. 6 To plik o tej samej nazwie co negatyw, ale z rozszerzeniem.xmp 7 Podgląd - narzędzie oznaczone w opisie numerem 10 na niebieskim tle (strona 6) 8 Okno Preferencji panelu Camera Raw oznaczone jest w opisie numerem 8 na niebieskim tle (strona 6) Strona 9

10 Warunek korzystania z korekty: to pliki RAW Aby w pełnym zakresie korzystad z możliwości korekcji w cyfrowej ciemni, należy w menu aparatu ustawid Jakośd zapisu zdjęd na RAW lub RAW i JPG. Zdecydowanie zmniejszy to ilośd zdjęd mieszczących się na karcie pamięci. Np. pliki RAW przy 10 cio milionowej matrycy, to 10 do 14 MB. Przy ustawieniu RAW i JPG, RAW-y są zapisywane najczęściej w rozdzielczości 240 ppi, a JPG-i służą jako ich podgląd, o rozdzielczości 72 ppi i mają tę samą nazwę. Pewne różnice podanych wartości zależą od marki i klasy aparatu. Do korekcji powinny trafid zdjęcia z niezbyt wielkimi błędami. Aby ustrzec się tych wielkich włącz w funkcjach aparatu tzw. Alarm prześwietleo na tylnym wyświetlaczu podgląd zdjęcia będzie migał w miejscach prześwietlonych. Jeśli są to większe obszary (nie tylko pojedyncze plamki), to znaczy, że trzeba ujęcie powtórzyd z mniejszym czasem lub większą przysłoną. Jednym słowem korygujesz wartośd ekspozycji (EV) o 1 lub 2 działki na minus, do uzyskania prawidłowo naświetlonego zdjęcia. Podczas pracy z aparatem, bardzo przydaje się histogram. Można go wywoład, jako informację o zdjęciu w ustawieniach aparatu. Z pewnością nie jest niezbędny, ale wykres histogramu okazuje się najbardziej wiarygodnym opisem zdjęcia. Wyświetlacz aparatu, jest po pierwsze, niewielkich rozmiarów, a po drugie jego jasnośd regulujemy zależnie od warunków i upodobao, nie jest więc bezstronny. Przy pomocy wyświetlacza, bardzo trudno ocenid poprawnośd naświetlenia zdjęcia w nocy, jak i w słoneczny dzieo, gdy pada na niego światło. życzę twórczej zabawy i wiele frajdy Jerzy Witek Sopot Strona 10

Spis treści ROZDZIAŁ 1... 21 ROZDZIAŁ 2... 63 ROZDZIAŁ 3... 93. Spis treści

Spis treści ROZDZIAŁ 1... 21 ROZDZIAŁ 2... 63 ROZDZIAŁ 3... 93. Spis treści Spis treści ROZDZIAŁ 1................................................ 21 London Bridge. Podstawowe informacje o programie Bridge Wczytywanie zdjęć do programu Bridge........................ 22 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Toman http://hdrphotographer.blogspot.com/

Wojciech Toman http://hdrphotographer.blogspot.com/ Przewodnik po fotografii HDR Wojciech Toman http://hdrphotographer.blogspot.com/ Uwaga: Jeśli spodobał Ci się ten tutorial, odwiedź mojego bloga dostępnego pod następującym adresem: http://hdrphotographer.blogspot.com/.

Bardziej szczegółowo

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia.

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia. Fotografia Dominik Imielski 40 Spis treści 1. Wstęp... 42 2. Lustrzanka cyfrowa, analogowa i aparat kompaktowy... 42 3. Tarcza trybów w aparacie... 44 4. Kompensacja ekspozycji... 46 5. Kompozycja dla

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści ROZDZIAŁ 1........................................... 17 Chaos kontrolowany Zarządzanie zdjęciami

Bardziej szczegółowo

Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia Ocalić od zapomnienia CYFROWA OBRÓBKA FOTOGRAFII SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Podstawy Photoshopa 1. Przedmowa... xix Wprowadzenie...xx Zawartość książki i CD... xxi Podziękowania...

Spis treści. Rozdział 1. Podstawy Photoshopa 1. Przedmowa... xix Wprowadzenie...xx Zawartość książki i CD... xxi Podziękowania... Spis treści Spis treści Przedmowa... xix Wprowadzenie...xx Zawartość książki i CD... xxi Podziękowania... xxii Rozdział 1. Podstawy Photoshopa 1 Przegląd zawartości rozdziałów... 2 Jak korzystać z książki?...

Bardziej szczegółowo

Domowy filmowiec Windows Live Movie Maker 2011

Domowy filmowiec Windows Live Movie Maker 2011 1 Domowy filmowiec Windows Live Movie Maker 2011 seria: Programy dla każdego Paweł Wimmer Warszawa 2010 Paweł Wimmer Data wydania: 30.11.2010 Tytuł: Domowy filmowiec. Windows Live Movie Maker 2011 Autor:

Bardziej szczegółowo

Przepisy czyli jak TO zrobić w GIMP-ie

Przepisy czyli jak TO zrobić w GIMP-ie Przepisy czyli jak TO zrobić w GIMP-ie Do korzystania z hiperłącz w dokumencie niezbędne są pliki umieszczone w tym samym katalogu: gimp0.pdf; poznaj wilbera.pdf; 001 1617.htm; 001 16.gif; 001 17.gif Copyright

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Podstawowy przewodnik. Poznawanie modelu E-410

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Podstawowy przewodnik. Poznawanie modelu E-410 PL CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Instrukcja obsługi Podstawowy przewodnik Poznawanie modelu E-410 Ulepszanie swoich umiejętności fotografowania Przewodniki fotografowania Funkcje fotografowania Funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Nero PhotoSnap

Instrukcja Nero PhotoSnap Instrukcja Nero PhotoSnap Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Niniejszy dokument, jak i opisywane w nim oprogramowanie, ma status licencji

Bardziej szczegółowo

Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011

Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W d¹ eniu do perfekcji

Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W d¹ eniu do perfekcji Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W d¹ eniu do perfekcji Autor: Scott Kelby T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-2525-3 Tytu³ orygina³u: The Digital Photography Book, Volume 3 Format: 158 235,

Bardziej szczegółowo

CINEMA 4D R9 Quickstart

CINEMA 4D R9 Quickstart CINEMA 4D R9 Quickstart I CINEMA 4D R9 Quickstart Informacje wydawnicze Programiści Programowanie pluginów Menadżer produktu Christian Losch, Philip Losch, Richard Kurz, Tilo Kühn, Thomas Kunert, David

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS 1

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS 1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS 1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Witamy w Adobe Photoshop CS4... 27. O autorach... 19 Podziękowania... 21 Wprowadzenie... 23

Spis treści. Część I Witamy w Adobe Photoshop CS4... 27. O autorach... 19 Podziękowania... 21 Wprowadzenie... 23 Spis treści O autorach... 19 Podziękowania... 21 Wprowadzenie... 23 Część I Witamy w Adobe Photoshop CS4... 27 Rozdział 1. Praca z obrazami cyfrowymi... 29 O obrazach cyfrowych...29 Właściwości obrazów

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Pivot Animator. Podręcznik użytkownika

Pivot Animator. Podręcznik użytkownika Pivot Animator Podręcznik użytkownika Pivot Animator Podręcznik do wersji Pivot Animator 4.1 Intuicyjny program do animacji stickmanów pod Windows Autor oryginału: Peter Bone Wersja polska: Foley (P.D.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika Instrukcja podłączenia i programowania sterownika ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 2.5 2011-02-16 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27

Bardziej szczegółowo

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki ADOBE INCOPY Pomoc i samouczki Czerwiec 2013 Co nowego Część zawartości, do której kierują łącza na tej stronie może być dostępna wyłącznie w języku angielskim. 1 Współpraca Usprawnienia funkcji Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK 1 Spis treści Wstęp... 3 Instalacja... 4 Użytkowanie... 5 Menu boczne... 8 Klawiatura ekranowa... 9 Mysz ekranowa... 10 Menu skrótów... 14 Ulubione... 15 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Zagadnienie Czas trwania 1. Definiowanie harmonogramu projektu 1,5 godziny 2. Kalendarze projektu 1,5 godziny 3. Zadania w harmonogramie projektu wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT: PREZENTER MODELOWANIE POWIERZCHNIOWE ZAAWANSOWANE OPERACJE BRYŁOWE NARZĘDZIA DO FORM FOTOREALISTYCZNA WIZUALIZACJA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE Inkscape to darmowy, w pełni spolszczony, otwarty program do pracy z grafiką wektorową. Można w nim projektować

Bardziej szczegółowo