Technologia informacyjna na miarę XXI wieku - program nauczania technologii informacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia informacyjna na miarę XXI wieku - program nauczania technologii informacyjnej"

Transkrypt

1 I Liceum Ogólnokształcące im Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach Technologia informacyjna na miarę XXI wieku - program nauczania technologii informacyjnej Opracowanie: Agnieszka Bodeoko Jolanta Chadaj Puławy, wrzesieo 2009 r. 1

2 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawa programowa technologii informacyjnej Cele edukacyjne Cele wychowawcze Treści nauczania Szczegółowe cele i treści kształcenia Procedury osiągania celów Przedmiotowy system oceniania. 25 1

3 Wstęp Nieustanne zmiany w technologii komputerowej i w technologiach informacyjnokomunikacyjnych powodują, że wraz z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, trafiającymi do powszechnego użytku, odżywają te same pytania, te same problemy do rozwiązania w edukacji: co adaptowad w szkołach z nowej technologii, czego uczyd o tej technologii i z jej pomocą, jak uczyd w tak szybko zmieniającym się środowisku kształcenia i funkcjonowania uczniów, szkoły, całych społeczeostw. Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące wpływu zmian w TIK (technologii informacyjno komunikacyjnej) na edukację, są ważne dla każdego uczącego się z jeszcze jednego powodu. Edukacja przestaje byd wiązana z zamkniętym okresem życia człowieka, jako etap przygotowania na resztę życia. To m.in. właśnie zmiany w technologii, obecnej w każdym aspekcie funkcjonowania człowieka w społeczeostwie powodują, że kształcenie staje się ustawiczną działalnością człowieka, obecną na każdym etapie jego życia osobistego i zawodowego. Ponadto, ta działalnośd jest mocno związana z indywidualnymi potrzebami uczących się i faktycznie jest osobistym wyzwaniem każdego uczącego się. Dlatego znajomośd mechanizmów zmian w edukacji staje się potrzebą każdego obywatela, który z wiekiem i zdobywanym wykształceniem i doświadczeniem życiowym coraz bardziej przejmuje swoją edukację w swoje ręce. Komputer staje się nieodłącznym elementem, wspomagającym i wzbogacającym poszczególne dziedziny. Rozwija się coraz ściślejsza i głębsza integracja komputera z wieloma dziedzinami. Ma to swoje odbicie w metodyce i w zakresie kształcenia w ramach tych dziedzin. Technologia jest również czynnikiem integrującym wiele dziedzin. Programy nauczania opracowane do podstawy programowej oferują treści aktualne w roku W ostatnich latach nastąpił błyskawiczny rozwój technologii informacyjnej. Powstały i rozwinęły się nowe dziedziny w tym przedmiocie. Wiele treści zawartych w oferowanych programach uległo dezaktualizacji. Biorąc powyższe aspekty pod uwagę opracowałyśmy program nauczania technologii informacyjnej Technologia informacyjna na miarę XXI wieku zgodny z podstawą programową i odpowiadający na zapotrzebowanie na nauczanie aktualnych zagadnieo. 2

4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym zawarta w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1100) TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeostwie informacyjnym. Zadania szkoły 1. Stworzenie warunków do korzystania ze sprzętu oraz programów komputerowych wspomagających różne dziedziny nauczania. 2. Wspomaganie rozwoju umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu nauczania szkolnego i codziennego życia z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i środków informatycznych. 3. Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych wyniesionych z poprzednich etapów edukacyjnych. Treści nauczania 1. Opracowywanie dokumentów o rozbudowanej strukturze zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł. 2. Rozwiązywanie zadao z zakresu różnych dziedzin nauczania z wykorzystaniem programów komputerowych i metod informatyki. 3. Podstawowe formy organizowania informacji w bazach danych spotykanych w otoczeniu ucznia. Wyszukiwanie informacji w bazach danych, formułowanie rozbudowanych zapytao. 3

5 4. Korzystanie z informacji związanych z kształceniem, pochodzących z różnych źródeł oraz komunikowanie się poprzez sied. 5. Wspomaganie prezentacji prac uczniów z zastosowaniem programów komputerowych. Prezentacja w sieci. 6. Rozwój zastosowao komputerów. Prawne i społeczne aspekty zastosowao informatyki. 4

6 Osiągnięcia 1. Opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych i różnych źródeł informacji. 2. Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem programów komputerowych. 3. Posługiwanie się programami komputerowymi i metodami informatyki w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów. 4. Korzystanie z dostępnych źródeł informacji za pomocą komputerów. 5. Komunikowanie się z wykorzystaniem sieci komputerowej. 5

7 Cele edukacyjne Cele edukacyjne czyli co uczeo powinien umied po zakooczeniu kształcenia: - Samodzielnie i bezpiecznie posługiwad się systemem komputerowym (multimedialnym i przyłączonym do sieci) oraz jego oprogramowaniem. - Posługiwad się komputerem i TI we wspomaganiu i wzbogacaniu własnego kształcenia i tworzenia warsztatu pracy intelektualnej. - Korzystad z zaawansowanych możliwości programów użytkowych: edytora tekstu, edytora grafiki, edytorów stron internetowych, przeglądarek internetowych oraz programów do tworzenia prezentacji multimedialnych. - Korzystad z dostępnych za pomocą komputera źródeł informacji. - Przygotowywad referaty i publiczne prezentacje z wykorzystaniem źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera i nowoczesnych technik multimedialnych. - Komunikowad się za pomocą komputera i uczestniczyd w życiu różnych społeczności za pośrednictwem rozległej sieci komputerowej. - Wyszukiwad informacje w bazach danych. - Posługiwad się TI do modelowania i symulacji zjawisk i procesów. - Realizowad złożone projekty w zespole. - Samodzielnie ocenid korzyści płynące z użycia komputera i TI do rozwiązania zadania lub osiągnięcia celu. - Przestrzegad prawnych i etycznych norm dotyczących: rozpowszechniania programów komputerowych, bezpieczeostwa i ochrony danych oraz korzy stania z możliwości TI. - Przedstawid wpływ TI (w tym korzyści i zagrożenia) na życie jednostki i społeczeostwa. - Przygotowad się do wyboru zawodu lub dalszego kształcenia, w kontekście poznanych zastosowao TI. - Samodzielnie pogłębiad wiedzę związaną z technologią informacyjną. 6

8 Cele wychowawcze Cele te powinny byd realizowane przy każdej sposobności. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy rozluźniają się więzy rodzinne, upadają autorytety, a nowoczesna technika ułatwia dostęp do treści niepożądanych. Szczególną uwagę należy zwrócid na następujące aspekty: 1. Przestrzeganie zasad bezpieczeostwa i higieny pracy przy komputerze (CW1). 2. Przestrzeganie zasad prawa autorskiego, w tym korzystanie wyłącznie z licencjonowanego oprogramowanie (CW2). 3. Właściwe zachowanie podczas korzystania z usług sieciowych (netykieta) jako świadectwo kultury osobistej (CW3). 4. Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, w tym czytania tekstów ze zrozumieniem (CW4). 5. Praca w grupie jako przygotowanie do życia w społeczności (rodzinnej, lokalnej czy paostwowej) oraz forma zdobywania wiedzy (CW5). 6. Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne zagrożenia związane z rozwojem TI i umiejętnośd ich unikania (CW6). 7

9 Treści nauczania TREŚCI NAUCZANIA Liczba godzin I. Rozpoczynamy współpracę. 2 1.Omówienie programu nauczania, PSO i regulaminu obowiązującego w szkolnych pracowniach komputerowych 1 2.Komputerowe środowisko pracy, pliki, rozszerzenia, programy. 1 II. Podstawy edycji tekstu Środowisko pracy w MS WORD 2003/ Zasady poprawnej edycji tekstu. 2 3.Redagowanie podstawowych dokumentów urzędowych. 1 4.Kolumny w dokumencie tekstowym. 1 5.Tabele typowe i nietypowe. 2 6.Warstwa graficzna edytora oraz wprowadzanie grafiki zewnętrznej do dokumentu tekstowego. 2 7.Edytor równao. 2 8.Konspekty numerowane. 1 9.Szablony dokumentów. 1 III. Redagowanie zaawansowanych dokumentów tekstowych. 9 1.Nagłówki i stopki, przypisy. 1 2.Tworzenie profesjonalnego spisu treści. 2 3.Korespondencja seryjna. 2 4.Praca nad dłuższym tekstem przygotowanie referatu. 4 IV. Podstawy tworzenia i edycji plików graficznych Podstawowe pojęcia związane z grafiką komputerową Program Dia i jego możliwości w zakresie tworzenia i edycji grafiki wektorowej Program GIMP - możliwości w zakresie tworzenia i edycji grafiki rastrowej Tworzenie animacji w programie GIMP. 2 V. Edycja i przetwarzanie materiałów multimedialnych Środowisko programu Windows Movie Maker Edycja i przetwarzanie obiektów multimedialnych audio i video przy pomocy Windows Movie Maker Zapis materiałów video i audio na płytach CD/DVD. 1 VI. Tworzenie materiałów prezentacyjnych Zasady i etapy projektowania oraz zapisu prezentacji Animacje w prezentacji Hiperłącza w prezentacji Dźwięk i film w prezentacji multimedialnej Przygotowanie i przedstawienie własnej prezentacji. 4 VII. Statyczne serwisy WWW Struktura dokumentu HTML Kod źródłowy prostej strony internetowej Rozbudowane strony internetowe Kaskadowe arkusze stylów CSS. 1 8

10 5. Projekt i wykonanie własnej strony internetowej. 4 VIII. Arkusze kalkulacyjne Organizacja skoroszytów i arkuszy Graficzna interpretacja danych Operacje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. 2 IX. Globalne sieci komputerowe Sied Internet wprowadzenie. Zasady netykiety Usługi internetowe Metody i sposoby korzystania z serwisów WWW Poczta elektroniczna Wymiana informacji sied telefon komórkowy Internet jako globalna baza danych. 1 7.Platforma moodle i jej zastosowanie w e-nauczaniu. 1 X. Godziny do dyspozycji nauczyciela 5 9

11 Szczegółowe treści i cele kształcenia Treści nauczania Omówienie programu nauczania, PSO i regulaminu obowiązującego w szkolnych pracowniach komputerowych Komputerowe środowisko pracy, pliki, rozszerzenia, programy. I. Rozpoczynamy współpracę: Osiągnięcia ucznia - zna i stosuje się do regulaminu pracowni; - zna i stosuje się do zasad pracy przy komputerze; - zna wymagania i kryteria PSO; - potrafi rozróżnid urządzenia wejściowe i wyjściowe; - potrafi dokonad klasyfikacji oprogramowania ze względu na jego funkcje; - zna podstawowe prawne zasady użytkowania oprogramowania; - potrafi poprawnie uruchamiad i zamykad aplikacje; - potrafi wykonywad operacje na plikach i folderach; - zna podstawowe pojęcia dotyczące zasobów informacyjnych i potrafi sprawdzad właściwości elementów; Zgodnośd z podstawą programową T6 T2, T6 Środowisko pracy w MS WORD 2003/2007 II. Podstawy edycji tekstu - potrafi optymalnie ustawid T6, T5 10

12 parametry strony; - potrafi otwierad i zapisywad dokumenty w różnych formatach; - potrafi kopiowad, przenosid i usuwad pliki kilkoma sposobami w tym także za pomocą skrótów klawiszowych; - zna i stosuje zasady edycji dokumentów; - rozumie informatyczne pojęcie Zasady poprawnej edycji tekstu. Redagowanie podstawowych dokumentów urzędowych. Kolumny w dokumencie tekstowym akapitu, potrafi w różny sposób go formatowad; - stosuje twarda spację, podział strony; - sprawnie redaguje i formatuje teksty; - potrafi poprawnie napisad podanie do wskazanego adresata z zachowaniem struktury dokumentu urzędowego; - potrafi poprawnie napisad CV, list motywacyjny; - potrafi podzielid tekst na kolumny; - stosuje podział kolumny; - stosuje inicjał; T2, T5 T1, T2 T1, T2, T5 11

13 - potrafi formatowad tabelę oraz wykonywad w niej operacje Tabele typowe i nietypowe Warstwa graficzna edytora oraz wprowadzanie grafiki zewnętrznej do dokumentu tekstowego. Edytor równao Konspekty numerowane scalania i podziału komórek; - potrafi korzystad z zaawansowanych opcji formatowania tabeli; - potrafi wzbogacid dokumenty grafiką; - stosuje różne ustawienie obrazu w tekście; - potrafi wstawiad i modyfikowad cliparty; - potrafi korzystad z paska rysowanie; - potrafi grupowad obiekty; - potrafi zredagowad tekst specjalistyczny zawierający wzory chemiczne; matematyczne; - potrafi dowolnie sformatowad obszar zależności matematycznych względem tekstu; - stosuje listy punktowe i numerowane; - potrafi utworzyd konspekt numerowany; - potrafi zmodyfikowad listy oraz T1, T2, T5 T1, T2, T5 T2, T5 T2, T5 12

14 Szablony dokumentów konspekt; - wie jak korzystad z szablonów; - potrafi utworzyd własny szablon dokumentu; T1, T2, T5 Nagłówki i stopki, przypisy Tworzenie profesjonalnego spisu treści Korespondencja seryjna. Praca nad dłuższym tekstem przygotowanie referatu. III. Redagowanie zaawansowanych dokumentów tekstowych - potrafi wstawid przypisy; - wstawia pozycję autotekstu do nagłówka; - korzysta z pola nagłówka; i stopki - zna zasady doboru i użytkowania stylów nagłówków do struktury złożonego dokumentu; - potrafi utworzyd automatyczne spisy treści; - rozumie na czym polega korespondencja seryjna; - potrafi wypełniad druki zewnętrzne za pomocą korespondencji seryjnej; - potrafi praktycznie wykorzystad narzędzie korespondencji seryjnej; - potrafi korzystad ze stylów i modyfikowad je dla swoich potrzeb; T2, T6, T1 13

15 - zna zasady doboru i użytkowania stylów nagłówków do struktury złożonego dokumentu; - potrafi utworzyd automatyczne spisy treści; Podstawowe pojęcia związane z grafiką komputerową. Program Dia i jego możliwości w zakresie tworzenia i edycji grafiki wektorowej. IV. Podstawy tworzenia i edycji plików graficznych - zna podstawowe formaty plików graficznych; - potrafi określid różnice między grafiką rastrową a wektorową; - wie jak dbad o właściwą jakośd grafiki; - zna standardy stosowane przez grafików (RGB, CMYK, HSL); - opisuje procesy rasteryzacji i wektoryzacji; - Zna parametry wpływające na jakośd obrazu (m.in. rozdzielczośd). - zna możliwości programu Dia w zakresie tworzenia grafiki wektorowej - umie zapisywad i eksportowad pliki w różnych formatach w tym programie - potrafi tworzyd skomplikowane schematy sieci elektrycznych, komputerowych i wykorzystuje w nich biblioteki tego programu T1, T5, T6 14

16 - potrafi tworzyd cliparty w tym programie. - potrafi skanowad oraz pozyskiwad obraz cyfrowy - potrafi zachowywad obraz w różnych formatach - rozróżnia podstawowe formaty Program GIMP - możliwości w zakresie tworzenia i edycji grafiki rastrowej Tworzenie animacji w programie GIMP Środowisko programu Windows Movie Maker. plików graficznych - potrafi skalowad obraz i zapisad z różną jakością - potrafi wykonad retusz skanowanego obrazu - potrafi wykonad fotomontaż z uwzględnieniem parametrów plików źródłowych - potrafi określid zadanie warstw, - wykorzystuje warstwy - tworzy animacje z gotowych elementów - tworzy własne animacje V. Edycja i przetwarzanie materiałów multimedialnych - potrafi opisad narzędzia programu Windows Movie Maker - potrafi wymienid i scharakteryzowad główne obszary programu Windows Movie Maker Edycja i przetwarzanie obiektów 15

17 multimedialnych audio i video przy pomocy Windows Movie Maker. Zapis materiałów video i audio na płytach CD/DVD. - importuje pliki wideo, obrazy i pliki audio do programu Windows Movie Maker; - potrafi dzielid, łączyd, przyciąd (ukryd) fragmenty oraz tworzyd klipy; - dodaje przejścia i efekty do obrazów i wideo w programie Windows Movie Maker - dodaje tytuły i napisy koocowe do filmu w programie Windows Movie Maker; - publikuje film w programie Windows Movie Maker. - publikuje film na komputerze; - publikuje i nagrywa film na dysku DVD; - publikuje i nagrywa film na zapisywalnym dysku CD; - wysyła film jako załącznik do wiadomości ; - zapisuje film na taśmie wideo w cyfrowej kamerze wideo. Zasady i etapy projektowania oraz zapisu prezentacji. VI. Tworzenie materiałów prezentacyjnych. - zna budowę okna programu; - potrafi dodawad do prezentacji nowe slajdy; - zna zasady poprawnego formatowania tekstu na slajdach; 16

18 - potrafi wstawiad wykresy; - potrafi dodad obiekty graficzne; - zapisuje pliki w formatach pps i ppt. - potrafi animowad obiekty na slajdzie; Animacje w prezentacji. Hiperłącza w prezentacji. Dźwięk i film w prezentacji multimedialnej. Animacje w prezentacji. Hiperłącza w prezentacji. - zna zasady poprawnej animacji obiektów na slajdzie; - potrafi poprawnie animowad przejścia między slajdami. - potrafi poprawnie umieścid hiperłącza w prezentacji - zna i stosuje zasady umieszczania przycisków sterujących. - potrafi poprawnie dodad dźwięk do prezentacji; - potrafi umieścid film w prezentacji. - potrafi animowad obiekty na slajdzie; - zna zasady poprawnej animacji obiektów na slajdzie; - potrafi poprawnie animowad przejścia między slajdami. - potrafi poprawnie umieścid 17

19 hiperłącza w prezentacji - zna i stosuje zasady umieszczania przycisków sterujących. Dźwięk i film w prezentacji multimedialnej. - potrafi poprawnie dodad dźwięk do prezentacji; - potrafi umieścid film w prezentacji. Struktura dokumentu HTML. Kod źródłowy prostej strony internetowej. Rozbudowane strony internetowe. VII. Statyczne serwisy WWW. - zna zasady dotyczące języka HTML; - potrafi opisad poprawną strukturę dokumentu HTML; - zna i opisuje zawartośd sekcji meta i body. - potrafi zastosowad znaczniki h1-h6; - potrafi umieszczad linię poziomą; - zna i stosuje zasady poprawnego formatowania akapitu; - wprowadza na stronę znaki specjalne. - umieszcza grafikę na stronie; - poprawnie definiuje tło strony; - definiuje listę uporządkowaną; - definiuje listę T1, T2, T6 T1, T2, T6 T1, T2, T6 18

20 nieuporządkowaną; - poprawnie wprowadza tabele na stronę internetową; - umie stosowad hiperłącza. Kaskadowe arkusze stylów CSS. Organizacja skoroszytów i arkuszy. Graficzna interpretacja danych. Operacje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym - zna rodzaje stylów; - zna reguły stylów; - potrafi dołączyd style do strony. VIII. Arkusze kalkulacyjne. - zna budowę arkusza i rodzaje danych w arkuszu; - rozumie i wykorzystuje różne rodzaje adresów komórek i bloków; - potrafi wykorzystad arkusz do obliczeo stosuje formuły. - potrafi przedstawid interpretację graficzną danych tabelarycznych; - korzysta z kreatora wykresów; - potrafi zaproponowad odpowiedni typ wykresu do interpretacji danych. - potrafi wykorzystad tabele arkusza jako bazę danych; - potrafi wyszukad informacje za pomocą autofiltrów; - sortuje tabelę i znajduje dane - wyszukuje informacje za T1, T2, T6 T1, T2, T6 T1, T2, T6 T3, T6 19

21 pomocą filtra zaawansowanego; - potrafi ukrywad wiersze i kolumny w celu selekcjonowania informacji. - rozwiązuje zadania praktyczne Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. przy pomocy arkusza; - potrafi samodzielnie zaprojektowad arkusz do rozwiązania problemu. T1, T2, T6 Sied Internet wprowadzenie. Zasady netykiety. Usługi internetowe. Metody i sposoby korzystania z serwisów WWW. Poczta elektroniczna. IX. Globalne sieci komputerowe. - rozumie zasady funkcjonowania sieci Internet; - zna i stosuje zasady netykiety; - zna i potrafi scharakteryzowad wybrane usługi internetowe; - zna prawne i społeczne aspekty korzystania z zasobów sieci - wie jak efektywnie korzystad z portali internetowych - potrafi korzystad z zasobów informacyjnych przydatnych w różnych obszarach edukacji; - potrafi przeszukiwad zasoby za pomocą złożonych zapytao. - zna mechanizm funkcjonowania poczty T2, T4, T6 T2, T4, T6 T2, T4, T6 T2, T4, T6 20

22 elektronicznej; - potrafi korzystad z programów obsługujących pocztę elektroniczną; - potrafi założyd i skonfigurowad konto pocztowe - potrafi samodzielnie rozwiązywad podstawowe problemy związane z obsługą poczty elektronicznej. - potrafi podłączyd telefon Wymiana informacji sied telefon komórkowy. Platforma moodle i jej zastosowanie w e-nauczaniu. Internet jako globalna baza danych komórkowy do komputera; - potrafi dokonad wymiany informacji między tymi urządzeniami. - potrafi zalogowad się na platformie; - potrafi pobierad pliki z platformy; - potrafi przesład pliki na platformę; - umie wymienid zastosowania platformy w e-nauczaniu. - potrafi podad przykłady internetowych baz danych; - potrafi korzystad z internetowych bibliotek. T2, T4, T6 T4, T6 T3, T4, T6 21

23 Procedury osiągania celów Technologia informacyjna to przedmiot praktyczny. Ważne jest, by nauczyciele pozwalali uczniom na eksperymenty i samodzielne odkrywanie najskuteczniejszej metody działania. Najlepsze efekty dydaktyczne dają zadania wyzwalające aktywnośd i zaangażowanie, na przykład przez odwoływanie się do zainteresowao i opinii ucznia. W ten sposób z cudzych (nauczycielskich, autorskich, podręcznikowych) przekształcane są na zadania własne. Do zadao tego typu należy na przykład praca nad tematem samodzielnie wybranym z dołączonej listy lub nad zadaniem istotnie przez ucznia zmodyfikowanym. Innym przykładem są zadania, których efektem jest przygotowanie dwiczeo, instrukcji i wskazówek dla innych uczniów, czyli wystąpienie w roli nauczyciela. Cechą wszystkich omawianych zadao jest wielośd i nieprzewidywalnośd rozwiązao, znakomicie zwiększające kreatywnośd ucznia, jego zainteresowanie samą pracą i jej efektami. Do najskuteczniejszych metod aktywizujących należy metoda projektów. Oprócz wszystkich cech już wymienionych charakteryzuje się ona możliwością wyboru strategii rozwiązania, dobrania poziomu trudności do własnych ambicji i możliwości, dostrzeżenia związków szkolnej nauki z realnym światem. Praca nad projektami jest zwykle pracą zespołową, dlatego dodatkowym pożytkiem staje się koniecznośd współpracy z innymi, umiejętności podejmowania decyzji, negocjowania i przekonywania, odpowiedzialnośd za podjęte zobowiązania. W tym programie proponujemy uczniom zadania, które przypominają zadania projektowe. Uczniowie pracują nad nimi w kilkuosobowych grupach, tematy są interdyscyplinarne, pozostawiają uczniom możliwośd modyfikacji zakresu prac i swobody w wyborze strategii osiągnięcia wyznaczonych sobie celów. Różnica polega na rozłożeniu głównego problemu na składowe, rozpoczęciu od indywidualnych poszukiwao uczniów przyjmujących różne punkty widzenia (role), a następnie skonstruowaniu z tych elementów wiedzy. Głównym źródłem informacji staje się Internet i dostarczone uczniowi, starannie wybrane strony WWW. Najważniejszą zaletą tak zorganizowanej aktywności uczniów jest zmierzenie się z problemem wymagającym myślenia na wyższym poziomie. Rozwiązanie takiego problemu 22

24 nie polega na prostym zestawieniu znalezionych informacji, a na wypracowaniu na bazie indywidualnych ekspertyz stanowiska grupy, uwzględniającego różne aspekty analizowanego problemu, a następnie zaprezentowaniu wyników innym. Zaangażowanie uczniów a także praca z autentycznymi, dostępnymi w Internecie materiałami: raportami, statystykami, wywiadami, opiniami, bazami danych, zwiększa atrakcyjnośd, kontrowersyjnośd i realnośd pytania głównego. Nauka prowadzona w ten sposób staje się znakomitym treningiem przed dalszymi własnymi poszukiwaniami i konstruowaniem w ich wyniku wiedzy. 23

25 Przedmiotowy system oceniania Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, ale także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1) Zasady oceniania wynikają z przyjętego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu: technologia informacyjna. 2) Technologia informacyjna jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierad się na rozwiązywaniu problemów przez ucznia z wykorzystaniem komputera. a) Badanie kompetencji ucznia będzie odbywad się przy komputerze, uczeo wykonuje zadania korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania, b) Zadania będą sprawdzały umiejętnośd: 1. rozwiązywania problemów przy pomocy komputera, 2. łączenia umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną, 3. podstawowych metod pracy przy komputerze, 4. podstawowych pojęd i metod informatyki, 5. znajomości mechanizmów wspólnych dla różnych programów. 3) Głównymi formami wiedzy i umiejętności ucznia z przedmiotu technologia informacyjna są: 1. Prace wykonywane przez uczniów w toku lekcji ocenianie bieżącej pracy ucznia na lekcji, 2. Uczniowie pracujący w dwuosobowych grupach wcale nie muszą otrzymad tej samej oceny, na ostateczną ocenę będzie się składad nie tylko koocowy efekt, ale też ich indywidualny wkład w wykonywanie pracy, 3. Nauczyciel przy odbiorze pracy może zadad jeszcze kilka dodatkowych kontrolnych pytao uczniom lub zalecid powtórzenie pewnej czynności, 4. Zróżnicowanie ocen w zespole dwuosobowym jest możliwe wtedy gdy jeden z uczniów posiada lepsze umiejętności oraz wiedzę, 24

26 5. W przypadku dłuższych zadao uczniowie mogą przechowywad efekty swojej pracy w komputerze i kontynuowad zadanie na kolejnych zajęciach, 6. Sprawdziany praktyczne, które odpowiadają założonym koocowym efektom: sprawdzian 1 - polegający na rozwiązywaniu praktycznego problemu przy użyciu komputera, sprawdzian jest zapowiedziany i obejmuje tematy związane z ostatnimi lekcjami, w niektórych przypadkach sprawdzian może przyjąd formę testu lub może mied formę tradycyjną i byd realizowany na kartkach, sprawdzian 2 - polegający na praktycznym sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia, obejmuje kilka problemów związanych z zamkniętych działem realizowanego programu. Sprawdziany są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika internetowego. 7. Każdy uczeo ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskad wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem). 4) Ogólne założenia 1. Zeszyt ucznia nie jest przedmiotem oceniania. 2. Sprawdziany praktyczne są obowiązkowe. 3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeo nie może uczestniczyd w sprawdzianie to powinien to uczynid w terminie dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły. 4. Uczeo raz w semestrze może poprawid sprawdzian, ale tylko w przypadku gdy otrzymał z niego ocenę niedostateczną, w terminie jednego tygodnia od momentu otrzymania wyników pracy. 5. Wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania I LO. 6. Bardzo ważną rolę przy wystawianiu oceny odgrywa umiejętnośd obsługi i wykorzystanie komputera podczas rozwiązywania problemów praktycznych, 7. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych, 5) Nauczyciel może wyciągnąd wobec ucznia konsekwencje gdy ten łamie lub nie przestrzega regulaminu szkolnej pracowni komputerowej (obniżenie oceny ze sprawowania). 25

27 6) Kryteria przy wystawianiu ocen: a) ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: 1. wykracza poza materiał realizowany w klasie, 2. każdorazowo rozwiązuje dodatkowe problemy i zadania, 3. demonstruje biegłośd i sprawnośd w wykorzystaniu zdobytej wiedzy, 4. wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela, 5. bierze czynny udział w konkursach informatycznych oraz internetowych. b) ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeo, który dokładnie i samodzielnie rozwiązuje wszystkie problemy i zadania, sporadycznie rozwiązuje problemy wykraczające poza program. c) ocenę dobrą uzyskuje uczeo, który ma trudności z samodzielnym formułowaniem problemu oraz rozwiązywaniem trudniejszych zagadnieo, rozwiązuje większośd problemów i zadao. d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który potrafi rozwiązad typowe problemy i zadania wykorzystując właściwe oprogramowanie, jednak problemy trudniejsze gdzie potrzeba własnych rozwiązao przekraczają jego możliwości. e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela, umie stosowad metody i środki informatyki wybiórczo. f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera i oprogramowania. 7) Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach nauczania: Ocena ustna i ocena wynikająca ze sprawdzianu praktycznego jest jawna i zostaje wpisana do dziennika internetowego. 8) Z postanowieniami przedmiotowego systemu oceniania stosowanego w ramach przedmiotu - technologia informacyjna nauczyciel zapoznaje uczniów na pierwszych zajęciach z tego przedmiotu. 26

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I

Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie Rok Szkolny 204-205 I rok nauki klasa I Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA 1. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy

PROGRAM NAUCZANIA 1. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy PROGRAM NAUCZANIA. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy 4. Cele kształcenia i wychowania oraz treści nauczania 5. Propozycja rozkładu materiału 6.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA INFORMATYCZNEGO 1

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA INFORMATYCZNEGO 1 Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej 18 czerwca 2015 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA INFORMATYCZNEGO 1 Propozycja zmian w obowiązującej podstawie programowej 2 Uwaga. Kursywą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy System Oceniania z Technologii Informacji - 1 - Radomyśl Wielki dnia 1.09.2007 Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilioskiego

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilioskiego Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilioskiego PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Lublin 2012 Opracowanie: Renata Jarosioska Kazimierz Rogala Piotr Wiśniewski

Bardziej szczegółowo