Technologia informacyjna na miarę XXI wieku - program nauczania technologii informacyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia informacyjna na miarę XXI wieku - program nauczania technologii informacyjnej"

Transkrypt

1 I Liceum Ogólnokształcące im Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach Technologia informacyjna na miarę XXI wieku - program nauczania technologii informacyjnej Opracowanie: Agnieszka Bodeoko Jolanta Chadaj Puławy, wrzesieo 2009 r. 1

2 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawa programowa technologii informacyjnej Cele edukacyjne Cele wychowawcze Treści nauczania Szczegółowe cele i treści kształcenia Procedury osiągania celów Przedmiotowy system oceniania. 25 1

3 Wstęp Nieustanne zmiany w technologii komputerowej i w technologiach informacyjnokomunikacyjnych powodują, że wraz z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, trafiającymi do powszechnego użytku, odżywają te same pytania, te same problemy do rozwiązania w edukacji: co adaptowad w szkołach z nowej technologii, czego uczyd o tej technologii i z jej pomocą, jak uczyd w tak szybko zmieniającym się środowisku kształcenia i funkcjonowania uczniów, szkoły, całych społeczeostw. Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące wpływu zmian w TIK (technologii informacyjno komunikacyjnej) na edukację, są ważne dla każdego uczącego się z jeszcze jednego powodu. Edukacja przestaje byd wiązana z zamkniętym okresem życia człowieka, jako etap przygotowania na resztę życia. To m.in. właśnie zmiany w technologii, obecnej w każdym aspekcie funkcjonowania człowieka w społeczeostwie powodują, że kształcenie staje się ustawiczną działalnością człowieka, obecną na każdym etapie jego życia osobistego i zawodowego. Ponadto, ta działalnośd jest mocno związana z indywidualnymi potrzebami uczących się i faktycznie jest osobistym wyzwaniem każdego uczącego się. Dlatego znajomośd mechanizmów zmian w edukacji staje się potrzebą każdego obywatela, który z wiekiem i zdobywanym wykształceniem i doświadczeniem życiowym coraz bardziej przejmuje swoją edukację w swoje ręce. Komputer staje się nieodłącznym elementem, wspomagającym i wzbogacającym poszczególne dziedziny. Rozwija się coraz ściślejsza i głębsza integracja komputera z wieloma dziedzinami. Ma to swoje odbicie w metodyce i w zakresie kształcenia w ramach tych dziedzin. Technologia jest również czynnikiem integrującym wiele dziedzin. Programy nauczania opracowane do podstawy programowej oferują treści aktualne w roku W ostatnich latach nastąpił błyskawiczny rozwój technologii informacyjnej. Powstały i rozwinęły się nowe dziedziny w tym przedmiocie. Wiele treści zawartych w oferowanych programach uległo dezaktualizacji. Biorąc powyższe aspekty pod uwagę opracowałyśmy program nauczania technologii informacyjnej Technologia informacyjna na miarę XXI wieku zgodny z podstawą programową i odpowiadający na zapotrzebowanie na nauczanie aktualnych zagadnieo. 2

4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym zawarta w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1100) TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeostwie informacyjnym. Zadania szkoły 1. Stworzenie warunków do korzystania ze sprzętu oraz programów komputerowych wspomagających różne dziedziny nauczania. 2. Wspomaganie rozwoju umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu nauczania szkolnego i codziennego życia z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i środków informatycznych. 3. Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych wyniesionych z poprzednich etapów edukacyjnych. Treści nauczania 1. Opracowywanie dokumentów o rozbudowanej strukturze zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł. 2. Rozwiązywanie zadao z zakresu różnych dziedzin nauczania z wykorzystaniem programów komputerowych i metod informatyki. 3. Podstawowe formy organizowania informacji w bazach danych spotykanych w otoczeniu ucznia. Wyszukiwanie informacji w bazach danych, formułowanie rozbudowanych zapytao. 3

5 4. Korzystanie z informacji związanych z kształceniem, pochodzących z różnych źródeł oraz komunikowanie się poprzez sied. 5. Wspomaganie prezentacji prac uczniów z zastosowaniem programów komputerowych. Prezentacja w sieci. 6. Rozwój zastosowao komputerów. Prawne i społeczne aspekty zastosowao informatyki. 4

6 Osiągnięcia 1. Opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych i różnych źródeł informacji. 2. Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem programów komputerowych. 3. Posługiwanie się programami komputerowymi i metodami informatyki w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów. 4. Korzystanie z dostępnych źródeł informacji za pomocą komputerów. 5. Komunikowanie się z wykorzystaniem sieci komputerowej. 5

7 Cele edukacyjne Cele edukacyjne czyli co uczeo powinien umied po zakooczeniu kształcenia: - Samodzielnie i bezpiecznie posługiwad się systemem komputerowym (multimedialnym i przyłączonym do sieci) oraz jego oprogramowaniem. - Posługiwad się komputerem i TI we wspomaganiu i wzbogacaniu własnego kształcenia i tworzenia warsztatu pracy intelektualnej. - Korzystad z zaawansowanych możliwości programów użytkowych: edytora tekstu, edytora grafiki, edytorów stron internetowych, przeglądarek internetowych oraz programów do tworzenia prezentacji multimedialnych. - Korzystad z dostępnych za pomocą komputera źródeł informacji. - Przygotowywad referaty i publiczne prezentacje z wykorzystaniem źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera i nowoczesnych technik multimedialnych. - Komunikowad się za pomocą komputera i uczestniczyd w życiu różnych społeczności za pośrednictwem rozległej sieci komputerowej. - Wyszukiwad informacje w bazach danych. - Posługiwad się TI do modelowania i symulacji zjawisk i procesów. - Realizowad złożone projekty w zespole. - Samodzielnie ocenid korzyści płynące z użycia komputera i TI do rozwiązania zadania lub osiągnięcia celu. - Przestrzegad prawnych i etycznych norm dotyczących: rozpowszechniania programów komputerowych, bezpieczeostwa i ochrony danych oraz korzy stania z możliwości TI. - Przedstawid wpływ TI (w tym korzyści i zagrożenia) na życie jednostki i społeczeostwa. - Przygotowad się do wyboru zawodu lub dalszego kształcenia, w kontekście poznanych zastosowao TI. - Samodzielnie pogłębiad wiedzę związaną z technologią informacyjną. 6

8 Cele wychowawcze Cele te powinny byd realizowane przy każdej sposobności. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy rozluźniają się więzy rodzinne, upadają autorytety, a nowoczesna technika ułatwia dostęp do treści niepożądanych. Szczególną uwagę należy zwrócid na następujące aspekty: 1. Przestrzeganie zasad bezpieczeostwa i higieny pracy przy komputerze (CW1). 2. Przestrzeganie zasad prawa autorskiego, w tym korzystanie wyłącznie z licencjonowanego oprogramowanie (CW2). 3. Właściwe zachowanie podczas korzystania z usług sieciowych (netykieta) jako świadectwo kultury osobistej (CW3). 4. Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, w tym czytania tekstów ze zrozumieniem (CW4). 5. Praca w grupie jako przygotowanie do życia w społeczności (rodzinnej, lokalnej czy paostwowej) oraz forma zdobywania wiedzy (CW5). 6. Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne zagrożenia związane z rozwojem TI i umiejętnośd ich unikania (CW6). 7

9 Treści nauczania TREŚCI NAUCZANIA Liczba godzin I. Rozpoczynamy współpracę. 2 1.Omówienie programu nauczania, PSO i regulaminu obowiązującego w szkolnych pracowniach komputerowych 1 2.Komputerowe środowisko pracy, pliki, rozszerzenia, programy. 1 II. Podstawy edycji tekstu Środowisko pracy w MS WORD 2003/ Zasady poprawnej edycji tekstu. 2 3.Redagowanie podstawowych dokumentów urzędowych. 1 4.Kolumny w dokumencie tekstowym. 1 5.Tabele typowe i nietypowe. 2 6.Warstwa graficzna edytora oraz wprowadzanie grafiki zewnętrznej do dokumentu tekstowego. 2 7.Edytor równao. 2 8.Konspekty numerowane. 1 9.Szablony dokumentów. 1 III. Redagowanie zaawansowanych dokumentów tekstowych. 9 1.Nagłówki i stopki, przypisy. 1 2.Tworzenie profesjonalnego spisu treści. 2 3.Korespondencja seryjna. 2 4.Praca nad dłuższym tekstem przygotowanie referatu. 4 IV. Podstawy tworzenia i edycji plików graficznych Podstawowe pojęcia związane z grafiką komputerową Program Dia i jego możliwości w zakresie tworzenia i edycji grafiki wektorowej Program GIMP - możliwości w zakresie tworzenia i edycji grafiki rastrowej Tworzenie animacji w programie GIMP. 2 V. Edycja i przetwarzanie materiałów multimedialnych Środowisko programu Windows Movie Maker Edycja i przetwarzanie obiektów multimedialnych audio i video przy pomocy Windows Movie Maker Zapis materiałów video i audio na płytach CD/DVD. 1 VI. Tworzenie materiałów prezentacyjnych Zasady i etapy projektowania oraz zapisu prezentacji Animacje w prezentacji Hiperłącza w prezentacji Dźwięk i film w prezentacji multimedialnej Przygotowanie i przedstawienie własnej prezentacji. 4 VII. Statyczne serwisy WWW Struktura dokumentu HTML Kod źródłowy prostej strony internetowej Rozbudowane strony internetowe Kaskadowe arkusze stylów CSS. 1 8

10 5. Projekt i wykonanie własnej strony internetowej. 4 VIII. Arkusze kalkulacyjne Organizacja skoroszytów i arkuszy Graficzna interpretacja danych Operacje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. 2 IX. Globalne sieci komputerowe Sied Internet wprowadzenie. Zasady netykiety Usługi internetowe Metody i sposoby korzystania z serwisów WWW Poczta elektroniczna Wymiana informacji sied telefon komórkowy Internet jako globalna baza danych. 1 7.Platforma moodle i jej zastosowanie w e-nauczaniu. 1 X. Godziny do dyspozycji nauczyciela 5 9

11 Szczegółowe treści i cele kształcenia Treści nauczania Omówienie programu nauczania, PSO i regulaminu obowiązującego w szkolnych pracowniach komputerowych Komputerowe środowisko pracy, pliki, rozszerzenia, programy. I. Rozpoczynamy współpracę: Osiągnięcia ucznia - zna i stosuje się do regulaminu pracowni; - zna i stosuje się do zasad pracy przy komputerze; - zna wymagania i kryteria PSO; - potrafi rozróżnid urządzenia wejściowe i wyjściowe; - potrafi dokonad klasyfikacji oprogramowania ze względu na jego funkcje; - zna podstawowe prawne zasady użytkowania oprogramowania; - potrafi poprawnie uruchamiad i zamykad aplikacje; - potrafi wykonywad operacje na plikach i folderach; - zna podstawowe pojęcia dotyczące zasobów informacyjnych i potrafi sprawdzad właściwości elementów; Zgodnośd z podstawą programową T6 T2, T6 Środowisko pracy w MS WORD 2003/2007 II. Podstawy edycji tekstu - potrafi optymalnie ustawid T6, T5 10

12 parametry strony; - potrafi otwierad i zapisywad dokumenty w różnych formatach; - potrafi kopiowad, przenosid i usuwad pliki kilkoma sposobami w tym także za pomocą skrótów klawiszowych; - zna i stosuje zasady edycji dokumentów; - rozumie informatyczne pojęcie Zasady poprawnej edycji tekstu. Redagowanie podstawowych dokumentów urzędowych. Kolumny w dokumencie tekstowym akapitu, potrafi w różny sposób go formatowad; - stosuje twarda spację, podział strony; - sprawnie redaguje i formatuje teksty; - potrafi poprawnie napisad podanie do wskazanego adresata z zachowaniem struktury dokumentu urzędowego; - potrafi poprawnie napisad CV, list motywacyjny; - potrafi podzielid tekst na kolumny; - stosuje podział kolumny; - stosuje inicjał; T2, T5 T1, T2 T1, T2, T5 11

13 - potrafi formatowad tabelę oraz wykonywad w niej operacje Tabele typowe i nietypowe Warstwa graficzna edytora oraz wprowadzanie grafiki zewnętrznej do dokumentu tekstowego. Edytor równao Konspekty numerowane scalania i podziału komórek; - potrafi korzystad z zaawansowanych opcji formatowania tabeli; - potrafi wzbogacid dokumenty grafiką; - stosuje różne ustawienie obrazu w tekście; - potrafi wstawiad i modyfikowad cliparty; - potrafi korzystad z paska rysowanie; - potrafi grupowad obiekty; - potrafi zredagowad tekst specjalistyczny zawierający wzory chemiczne; matematyczne; - potrafi dowolnie sformatowad obszar zależności matematycznych względem tekstu; - stosuje listy punktowe i numerowane; - potrafi utworzyd konspekt numerowany; - potrafi zmodyfikowad listy oraz T1, T2, T5 T1, T2, T5 T2, T5 T2, T5 12

14 Szablony dokumentów konspekt; - wie jak korzystad z szablonów; - potrafi utworzyd własny szablon dokumentu; T1, T2, T5 Nagłówki i stopki, przypisy Tworzenie profesjonalnego spisu treści Korespondencja seryjna. Praca nad dłuższym tekstem przygotowanie referatu. III. Redagowanie zaawansowanych dokumentów tekstowych - potrafi wstawid przypisy; - wstawia pozycję autotekstu do nagłówka; - korzysta z pola nagłówka; i stopki - zna zasady doboru i użytkowania stylów nagłówków do struktury złożonego dokumentu; - potrafi utworzyd automatyczne spisy treści; - rozumie na czym polega korespondencja seryjna; - potrafi wypełniad druki zewnętrzne za pomocą korespondencji seryjnej; - potrafi praktycznie wykorzystad narzędzie korespondencji seryjnej; - potrafi korzystad ze stylów i modyfikowad je dla swoich potrzeb; T2, T6, T1 13

15 - zna zasady doboru i użytkowania stylów nagłówków do struktury złożonego dokumentu; - potrafi utworzyd automatyczne spisy treści; Podstawowe pojęcia związane z grafiką komputerową. Program Dia i jego możliwości w zakresie tworzenia i edycji grafiki wektorowej. IV. Podstawy tworzenia i edycji plików graficznych - zna podstawowe formaty plików graficznych; - potrafi określid różnice między grafiką rastrową a wektorową; - wie jak dbad o właściwą jakośd grafiki; - zna standardy stosowane przez grafików (RGB, CMYK, HSL); - opisuje procesy rasteryzacji i wektoryzacji; - Zna parametry wpływające na jakośd obrazu (m.in. rozdzielczośd). - zna możliwości programu Dia w zakresie tworzenia grafiki wektorowej - umie zapisywad i eksportowad pliki w różnych formatach w tym programie - potrafi tworzyd skomplikowane schematy sieci elektrycznych, komputerowych i wykorzystuje w nich biblioteki tego programu T1, T5, T6 14

16 - potrafi tworzyd cliparty w tym programie. - potrafi skanowad oraz pozyskiwad obraz cyfrowy - potrafi zachowywad obraz w różnych formatach - rozróżnia podstawowe formaty Program GIMP - możliwości w zakresie tworzenia i edycji grafiki rastrowej Tworzenie animacji w programie GIMP Środowisko programu Windows Movie Maker. plików graficznych - potrafi skalowad obraz i zapisad z różną jakością - potrafi wykonad retusz skanowanego obrazu - potrafi wykonad fotomontaż z uwzględnieniem parametrów plików źródłowych - potrafi określid zadanie warstw, - wykorzystuje warstwy - tworzy animacje z gotowych elementów - tworzy własne animacje V. Edycja i przetwarzanie materiałów multimedialnych - potrafi opisad narzędzia programu Windows Movie Maker - potrafi wymienid i scharakteryzowad główne obszary programu Windows Movie Maker Edycja i przetwarzanie obiektów 15

17 multimedialnych audio i video przy pomocy Windows Movie Maker. Zapis materiałów video i audio na płytach CD/DVD. - importuje pliki wideo, obrazy i pliki audio do programu Windows Movie Maker; - potrafi dzielid, łączyd, przyciąd (ukryd) fragmenty oraz tworzyd klipy; - dodaje przejścia i efekty do obrazów i wideo w programie Windows Movie Maker - dodaje tytuły i napisy koocowe do filmu w programie Windows Movie Maker; - publikuje film w programie Windows Movie Maker. - publikuje film na komputerze; - publikuje i nagrywa film na dysku DVD; - publikuje i nagrywa film na zapisywalnym dysku CD; - wysyła film jako załącznik do wiadomości ; - zapisuje film na taśmie wideo w cyfrowej kamerze wideo. Zasady i etapy projektowania oraz zapisu prezentacji. VI. Tworzenie materiałów prezentacyjnych. - zna budowę okna programu; - potrafi dodawad do prezentacji nowe slajdy; - zna zasady poprawnego formatowania tekstu na slajdach; 16

18 - potrafi wstawiad wykresy; - potrafi dodad obiekty graficzne; - zapisuje pliki w formatach pps i ppt. - potrafi animowad obiekty na slajdzie; Animacje w prezentacji. Hiperłącza w prezentacji. Dźwięk i film w prezentacji multimedialnej. Animacje w prezentacji. Hiperłącza w prezentacji. - zna zasady poprawnej animacji obiektów na slajdzie; - potrafi poprawnie animowad przejścia między slajdami. - potrafi poprawnie umieścid hiperłącza w prezentacji - zna i stosuje zasady umieszczania przycisków sterujących. - potrafi poprawnie dodad dźwięk do prezentacji; - potrafi umieścid film w prezentacji. - potrafi animowad obiekty na slajdzie; - zna zasady poprawnej animacji obiektów na slajdzie; - potrafi poprawnie animowad przejścia między slajdami. - potrafi poprawnie umieścid 17

19 hiperłącza w prezentacji - zna i stosuje zasady umieszczania przycisków sterujących. Dźwięk i film w prezentacji multimedialnej. - potrafi poprawnie dodad dźwięk do prezentacji; - potrafi umieścid film w prezentacji. Struktura dokumentu HTML. Kod źródłowy prostej strony internetowej. Rozbudowane strony internetowe. VII. Statyczne serwisy WWW. - zna zasady dotyczące języka HTML; - potrafi opisad poprawną strukturę dokumentu HTML; - zna i opisuje zawartośd sekcji meta i body. - potrafi zastosowad znaczniki h1-h6; - potrafi umieszczad linię poziomą; - zna i stosuje zasady poprawnego formatowania akapitu; - wprowadza na stronę znaki specjalne. - umieszcza grafikę na stronie; - poprawnie definiuje tło strony; - definiuje listę uporządkowaną; - definiuje listę T1, T2, T6 T1, T2, T6 T1, T2, T6 18

20 nieuporządkowaną; - poprawnie wprowadza tabele na stronę internetową; - umie stosowad hiperłącza. Kaskadowe arkusze stylów CSS. Organizacja skoroszytów i arkuszy. Graficzna interpretacja danych. Operacje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym - zna rodzaje stylów; - zna reguły stylów; - potrafi dołączyd style do strony. VIII. Arkusze kalkulacyjne. - zna budowę arkusza i rodzaje danych w arkuszu; - rozumie i wykorzystuje różne rodzaje adresów komórek i bloków; - potrafi wykorzystad arkusz do obliczeo stosuje formuły. - potrafi przedstawid interpretację graficzną danych tabelarycznych; - korzysta z kreatora wykresów; - potrafi zaproponowad odpowiedni typ wykresu do interpretacji danych. - potrafi wykorzystad tabele arkusza jako bazę danych; - potrafi wyszukad informacje za pomocą autofiltrów; - sortuje tabelę i znajduje dane - wyszukuje informacje za T1, T2, T6 T1, T2, T6 T1, T2, T6 T3, T6 19

21 pomocą filtra zaawansowanego; - potrafi ukrywad wiersze i kolumny w celu selekcjonowania informacji. - rozwiązuje zadania praktyczne Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. przy pomocy arkusza; - potrafi samodzielnie zaprojektowad arkusz do rozwiązania problemu. T1, T2, T6 Sied Internet wprowadzenie. Zasady netykiety. Usługi internetowe. Metody i sposoby korzystania z serwisów WWW. Poczta elektroniczna. IX. Globalne sieci komputerowe. - rozumie zasady funkcjonowania sieci Internet; - zna i stosuje zasady netykiety; - zna i potrafi scharakteryzowad wybrane usługi internetowe; - zna prawne i społeczne aspekty korzystania z zasobów sieci - wie jak efektywnie korzystad z portali internetowych - potrafi korzystad z zasobów informacyjnych przydatnych w różnych obszarach edukacji; - potrafi przeszukiwad zasoby za pomocą złożonych zapytao. - zna mechanizm funkcjonowania poczty T2, T4, T6 T2, T4, T6 T2, T4, T6 T2, T4, T6 20

22 elektronicznej; - potrafi korzystad z programów obsługujących pocztę elektroniczną; - potrafi założyd i skonfigurowad konto pocztowe - potrafi samodzielnie rozwiązywad podstawowe problemy związane z obsługą poczty elektronicznej. - potrafi podłączyd telefon Wymiana informacji sied telefon komórkowy. Platforma moodle i jej zastosowanie w e-nauczaniu. Internet jako globalna baza danych komórkowy do komputera; - potrafi dokonad wymiany informacji między tymi urządzeniami. - potrafi zalogowad się na platformie; - potrafi pobierad pliki z platformy; - potrafi przesład pliki na platformę; - umie wymienid zastosowania platformy w e-nauczaniu. - potrafi podad przykłady internetowych baz danych; - potrafi korzystad z internetowych bibliotek. T2, T4, T6 T4, T6 T3, T4, T6 21

23 Procedury osiągania celów Technologia informacyjna to przedmiot praktyczny. Ważne jest, by nauczyciele pozwalali uczniom na eksperymenty i samodzielne odkrywanie najskuteczniejszej metody działania. Najlepsze efekty dydaktyczne dają zadania wyzwalające aktywnośd i zaangażowanie, na przykład przez odwoływanie się do zainteresowao i opinii ucznia. W ten sposób z cudzych (nauczycielskich, autorskich, podręcznikowych) przekształcane są na zadania własne. Do zadao tego typu należy na przykład praca nad tematem samodzielnie wybranym z dołączonej listy lub nad zadaniem istotnie przez ucznia zmodyfikowanym. Innym przykładem są zadania, których efektem jest przygotowanie dwiczeo, instrukcji i wskazówek dla innych uczniów, czyli wystąpienie w roli nauczyciela. Cechą wszystkich omawianych zadao jest wielośd i nieprzewidywalnośd rozwiązao, znakomicie zwiększające kreatywnośd ucznia, jego zainteresowanie samą pracą i jej efektami. Do najskuteczniejszych metod aktywizujących należy metoda projektów. Oprócz wszystkich cech już wymienionych charakteryzuje się ona możliwością wyboru strategii rozwiązania, dobrania poziomu trudności do własnych ambicji i możliwości, dostrzeżenia związków szkolnej nauki z realnym światem. Praca nad projektami jest zwykle pracą zespołową, dlatego dodatkowym pożytkiem staje się koniecznośd współpracy z innymi, umiejętności podejmowania decyzji, negocjowania i przekonywania, odpowiedzialnośd za podjęte zobowiązania. W tym programie proponujemy uczniom zadania, które przypominają zadania projektowe. Uczniowie pracują nad nimi w kilkuosobowych grupach, tematy są interdyscyplinarne, pozostawiają uczniom możliwośd modyfikacji zakresu prac i swobody w wyborze strategii osiągnięcia wyznaczonych sobie celów. Różnica polega na rozłożeniu głównego problemu na składowe, rozpoczęciu od indywidualnych poszukiwao uczniów przyjmujących różne punkty widzenia (role), a następnie skonstruowaniu z tych elementów wiedzy. Głównym źródłem informacji staje się Internet i dostarczone uczniowi, starannie wybrane strony WWW. Najważniejszą zaletą tak zorganizowanej aktywności uczniów jest zmierzenie się z problemem wymagającym myślenia na wyższym poziomie. Rozwiązanie takiego problemu 22

24 nie polega na prostym zestawieniu znalezionych informacji, a na wypracowaniu na bazie indywidualnych ekspertyz stanowiska grupy, uwzględniającego różne aspekty analizowanego problemu, a następnie zaprezentowaniu wyników innym. Zaangażowanie uczniów a także praca z autentycznymi, dostępnymi w Internecie materiałami: raportami, statystykami, wywiadami, opiniami, bazami danych, zwiększa atrakcyjnośd, kontrowersyjnośd i realnośd pytania głównego. Nauka prowadzona w ten sposób staje się znakomitym treningiem przed dalszymi własnymi poszukiwaniami i konstruowaniem w ich wyniku wiedzy. 23

25 Przedmiotowy system oceniania Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, ale także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1) Zasady oceniania wynikają z przyjętego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu: technologia informacyjna. 2) Technologia informacyjna jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierad się na rozwiązywaniu problemów przez ucznia z wykorzystaniem komputera. a) Badanie kompetencji ucznia będzie odbywad się przy komputerze, uczeo wykonuje zadania korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania, b) Zadania będą sprawdzały umiejętnośd: 1. rozwiązywania problemów przy pomocy komputera, 2. łączenia umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną, 3. podstawowych metod pracy przy komputerze, 4. podstawowych pojęd i metod informatyki, 5. znajomości mechanizmów wspólnych dla różnych programów. 3) Głównymi formami wiedzy i umiejętności ucznia z przedmiotu technologia informacyjna są: 1. Prace wykonywane przez uczniów w toku lekcji ocenianie bieżącej pracy ucznia na lekcji, 2. Uczniowie pracujący w dwuosobowych grupach wcale nie muszą otrzymad tej samej oceny, na ostateczną ocenę będzie się składad nie tylko koocowy efekt, ale też ich indywidualny wkład w wykonywanie pracy, 3. Nauczyciel przy odbiorze pracy może zadad jeszcze kilka dodatkowych kontrolnych pytao uczniom lub zalecid powtórzenie pewnej czynności, 4. Zróżnicowanie ocen w zespole dwuosobowym jest możliwe wtedy gdy jeden z uczniów posiada lepsze umiejętności oraz wiedzę, 24

26 5. W przypadku dłuższych zadao uczniowie mogą przechowywad efekty swojej pracy w komputerze i kontynuowad zadanie na kolejnych zajęciach, 6. Sprawdziany praktyczne, które odpowiadają założonym koocowym efektom: sprawdzian 1 - polegający na rozwiązywaniu praktycznego problemu przy użyciu komputera, sprawdzian jest zapowiedziany i obejmuje tematy związane z ostatnimi lekcjami, w niektórych przypadkach sprawdzian może przyjąd formę testu lub może mied formę tradycyjną i byd realizowany na kartkach, sprawdzian 2 - polegający na praktycznym sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia, obejmuje kilka problemów związanych z zamkniętych działem realizowanego programu. Sprawdziany są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika internetowego. 7. Każdy uczeo ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskad wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem). 4) Ogólne założenia 1. Zeszyt ucznia nie jest przedmiotem oceniania. 2. Sprawdziany praktyczne są obowiązkowe. 3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeo nie może uczestniczyd w sprawdzianie to powinien to uczynid w terminie dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły. 4. Uczeo raz w semestrze może poprawid sprawdzian, ale tylko w przypadku gdy otrzymał z niego ocenę niedostateczną, w terminie jednego tygodnia od momentu otrzymania wyników pracy. 5. Wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania I LO. 6. Bardzo ważną rolę przy wystawianiu oceny odgrywa umiejętnośd obsługi i wykorzystanie komputera podczas rozwiązywania problemów praktycznych, 7. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych, 5) Nauczyciel może wyciągnąd wobec ucznia konsekwencje gdy ten łamie lub nie przestrzega regulaminu szkolnej pracowni komputerowej (obniżenie oceny ze sprawowania). 25

27 6) Kryteria przy wystawianiu ocen: a) ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: 1. wykracza poza materiał realizowany w klasie, 2. każdorazowo rozwiązuje dodatkowe problemy i zadania, 3. demonstruje biegłośd i sprawnośd w wykorzystaniu zdobytej wiedzy, 4. wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela, 5. bierze czynny udział w konkursach informatycznych oraz internetowych. b) ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeo, który dokładnie i samodzielnie rozwiązuje wszystkie problemy i zadania, sporadycznie rozwiązuje problemy wykraczające poza program. c) ocenę dobrą uzyskuje uczeo, który ma trudności z samodzielnym formułowaniem problemu oraz rozwiązywaniem trudniejszych zagadnieo, rozwiązuje większośd problemów i zadao. d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który potrafi rozwiązad typowe problemy i zadania wykorzystując właściwe oprogramowanie, jednak problemy trudniejsze gdzie potrzeba własnych rozwiązao przekraczają jego możliwości. e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela, umie stosowad metody i środki informatyki wybiórczo. f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera i oprogramowania. 7) Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach nauczania: Ocena ustna i ocena wynikająca ze sprawdzianu praktycznego jest jawna i zostaje wpisana do dziennika internetowego. 8) Z postanowieniami przedmiotowego systemu oceniania stosowanego w ramach przedmiotu - technologia informacyjna nauczyciel zapoznaje uczniów na pierwszych zajęciach z tego przedmiotu. 26

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla gimnazjum 1 września 2015 Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA KRYTERIA OCENIANIA zał. nr 1 TABELA WYMAGAŃ zał. nr 2.... mgr inż. Witold Jankowski mgr Anna Talarczyk 1 ZAŁ. NR 1 - KRYTERIA OCENIANIA KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen INFORMATYKA KL V OBSZAR ZAGADNIEN DYDAKTYCZNYCH dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen Bezpieczne posługiwanie się komputerem stosuje w sytuacjach typowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA dla przedmiotów nauczania: INFORMATYKA SYSTEMY OPERACYJNE URZADZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ SIECI KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen w kl. IV

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen w kl. IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen w kl. IV Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przygoda z komputerem Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Sprawdzanie i ocenianie uczniów to proces ciągły i systematyczny, który dostarcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w ZSEiO im. Stanisława Staszica w Słupsku INFORMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w ZSEiO im. Stanisława Staszica w Słupsku INFORMATYKA INFORMATYKA Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Przedmiotowy System Oceniania- wiedza o społeczeostwie

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Przedmiotowy System Oceniania- wiedza o społeczeostwie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie Przedmiotowy System Oceniania- wiedza o społeczeostwie I. Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiot: Nauczyciel: matematyka mgr Agata Dziendziel Uczeo zobowiązany jest posiadad: zeszyt w kratkę, zeszyt do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI KLASA III Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI KLASA III Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI KLASA III 2013-2014 Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Kontrola i ocena osiągnięć ucznia Prace pisemne i praktyczne Sprawdziany pisemne i praktyczne przy komputerze, całolekcyjne obejmujące cały

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (III etap edukacyjny wg podstawy programowej przedmiotu) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki

Wymagania z informatyki Wymagania z informatyki klasy: I A, I B, I C, II A, II B, II C Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Ślósarz Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki 1 I. Cele kształcenia i wychowania. 1) Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia.

Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia. Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia. Obszar oceniany Co biorę pod uwagę? Ocena Edytory tekstu Poprawność tekstu Wybór czcionki i jej format Formatowanie akapitu Ustawienia strony Numerowanie i wypunktowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy I gimnazjum rok szkolny 2012/2013 Na ocenę dopuszczającą 1 Na ocenę dostateczną Potrafisz tekst w kolumnach Potrafisz dane i komórki 2 Na ocenę dobrą Rozumiesz

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SYKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SYKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SYKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH I. Zasady PSO z historii 1. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 2. Zakłada się, że

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI dla klasy II Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe kl.iv - VI

Zajęcia komputerowe kl.iv - VI Zajęcia komputerowe kl.iv - VI Autor: Administrator 09.02.2015. Zmieniony 09.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych Spis treści: I. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej 1. Cel Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe. Cele kształcenia wymagania ogólne:

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe. Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA GIMNAZJUM. Przedmiotowy System Oceniania. Jarosław Olejnik. Przygotował:

INFORMATYKA GIMNAZJUM. Przedmiotowy System Oceniania. Jarosław Olejnik. Przygotował: INFORMATYKA GIMNAZJUM Przedmiotowy System Oceniania Przygotował: Jarosław Olejnik Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie ul. Matuszczaka 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: INFORMATYKA Nauczyciel : mgr inż. Eugeniusz Bury Rzeszów 2012 1. Cel opracowania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści nauczania z podstawy programowej realizowane w proponowanym programie. Umiejętności i wiadomości ucznia Korelacja, ścieżki Uwagi

Szczegółowe treści nauczania z podstawy programowej realizowane w proponowanym programie. Umiejętności i wiadomości ucznia Korelacja, ścieżki Uwagi Program nauczania informatyki klasa 2 gimnazjum oparty na zmodyfikowanym programie nauczania DKOS-5002-21/07 Informatyka - program nauczania Marek Kołodziej Wydawnictwo OPERON. 1 godzina lekcyjna tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śl. 1. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Gimnazjum Nr 1 im. Czesława Niemena ul. Szpakowa 2 59-300 Lubin Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. INFORMATYKA Klasa: pierwsza: Migra -Z nowym bitem druga Migra Z nowym bitem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lekcje z komputerem według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357)

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357) Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV-VI obowiązujące od roku szk. 2012/2013 ze zmianami od roku 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo