Program nauczania informatyki dla gimnazjum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania informatyki dla gimnazjum"

Transkrypt

1 Program nauczania informatyki dla gimnazjum Autor Roman Wyrwas Program do zastosowania w pracowniach komputerowych opartych na systemie Linux Ełk, 2004

2 Przedmiot nauczania: Informatyka Typ szkoły: Gimnazjum Etap nauki: Drugi; w jednorocznym lub dwuletnim (ciągłym) cyklu nauczania, od pierwszego lub drugiego roku nauki w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Autor: Recenzent: Roman Wyrwas nauczyciel mianowany Gimnazjum nr 4 w Ełku mgr Tomasz Marchel mgr techniki, absolwent studiów podyplomowych z informatyki, nauczyciel mianowany, nauczyciel doradca Ełckiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku Zawartość: Założenia programu Podstawa programowa kształcenia ogólnego Ogólne cele kształcenia Ogólne treści nauczania Szczegółowe cele kształcenia Szczegółowe treści nauczania Suplement dla klas o zwiększonej ilości godzin informatyki Warunki realizacji programu komputery i oprogramowanie Bibliografia i inne źródła Informacje o autorze Przykładowy plan wynikowy Przykładowy konspekt zajęć Przykładowe zadania do realizacji na lekcjach 2

3 Założenia programu "To co musiałeś odkryć samodzielnie zostawia w twym umyśle ścieżkę, którą w razie potrzeby możesz pójść jeszcze raz." Georg Lichtenberg Wszystkie płaszczyzny współczesnego świata człowieka przenikają technologie informacyjne. Dziś już posiadanie i użytkowanie komputera należy do rzeczy codziennych, oczywistych. Dzieci dość wcześnie rozpoczynają edukację informatyczną. Pomijając środowisko rodzinne, już w szkole podstawowej uczą się pierwszych umiejętności komputerowych. Nierzadko u progu gimnazjum wiedza i umiejętności dzieci są już imponujące. Czego więc powinny uczyć się na lekcjach informatyki w gimnazjum? Czy powiększyć własną wiedzę o kolejne szczegóły obsługi aplikacji? Czy może poznać głębiej budowę komputera? Otóż gimnazjum jest tym okresem, w którym uczniowie potrafią dostrzec już różnicę pomiędzy informatyką a obsługą komputera. To dobry moment, aby pokazać młodzieży, że komputer jest sterowany nie myszką czy klawiaturą, lecz umysłem. Dzieci w tym wieku bezpiecznie czują się wśród utartych schematów postępowania. Czasami wiele wysiłku trzeba włożyć w to, aby zachęcić je do samodzielnych poszukiwań. Niech więc każda lekcja informatyki będzie nowym problemem do rozwiązania. Dostarczy ona wtedy satysfakcji z samodzielnych odkryć, pokaże nowe horyzonty i ścieżki myślenia. Ta właśnie idea przyświeca temu programowi. Nauczyć młodzież rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi, a nawet pokonywania ograniczeń tych narzędzi dzięki pomysłowości, doświadczeniom i wiedzy z innych przedmiotów. Rola nauczyciela przedmiotu, zgodnie z myślą przewodnią programu, polegać powinna na dostarczaniu uczniom odpowiednich modeli sytuacji problemowych, ukazywaniu standardowych (jeśli istnieją) rozwiązań i kierowaniu pracą podopiecznych tak, aby każdy miał szansę osiągnąć swój drobny sukces i wyniósł z każdej lekcji nowe umiejętności. Podkreślam jednak, że musimy uczniów wyposażyć w wiedzę gruntowną i trwałą. Nie wolno więc nastawiać się na jedyny cel rozwiązanie problemu. Miejmy na uwadze również to, że uczniowie powinni znać dobrze zasady edycji tekstu, pracować w arkuszu kalkulacyjnym, korzystać z zasobów Internetu. Zadanie problemowe jest tu metodą, która ma być okazją do przyswojenia nieodzownej wiedzy. Ten program autorski nie zawiera treści eksperymentalnych lub rewolucyjnych. O jego powstaniu zadecydowały dwa motywy: pierwszy to chęć zebrania własnych doświadczeń pedagogicznych w nauczaniu informatyki w spójny system celów i metod, a drugi to potrzeba uzupełnienia dużej luki programowej. Brak jest (lub odczuwa się ich niedobór) programów nauczania opartych o inne platformy systemowe, np. Linux. 3

4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego Na podstawie rozporządzenia MENiS w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 26 lutego 2002 (Dz. U. Nr 5, poz. 458) z późniejszymi zmianami z dnia 6 listopada 2003 (Dz. U. Nr 20, poz. 204) w zakresie przedmiotu informatyka Cele edukacyjne Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym. Zadania szkoły Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną. Zainteresowanie uczniów rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i komunikowania się. Wspomaganie uczniów w ich rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. Treści Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego. Podstawowe elementy komputera i ich funkcje. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej. Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Formy reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. Tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z programu nauczania gimnazjum i codziennego życia. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Przykłady różnych form organizacji danych. Przykłady wyszukiwania i zapisywania informacji w bazach danych. Przykłady zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji i komunikacji na odległość. Rozwiązywanie problemów w postaci algorytmicznej. Algorytmy wokół nas, przykłady algorytmów rozwiązywania problemów praktycznych i szkolnych. Ścisłe formułowanie sytuacji problemowych. Opisywanie algorytmów w języku potocznym. Zapisywanie algorytmów w postaci procedur, które może wykonać komputer. Przykłady algorytmów rekurencyjnych. Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych zadań metodą zstępującą. Przykłady testowania i oceny algorytmów. Modelowanie i symulacja za pomocą komputera. Symulowanie zjawisk o znanych prostych modelach. Modelowanie a symulacja. Przykłady tworzenia prostych modeli. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki. Pożytki wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji. Konsekwencje dla osób i społeczeństw. Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. 4

5 Osiągnięcia Wybieranie, łączenie i celowe stosowanie różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia. Korzystanie z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera. Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych problemów przez stosowanie poznanych metod algorytmicznych. Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów. 5

6 Ogólne cele kształcenia I. Zrozumienie przedmiotu informatyki oraz wpływu, jaki ona wywiera na różne dziedziny życia ludzi. II. Zrozumienie, jaka jest rola komputera w informatyce, oraz opanowanie podstawowych informacji o elementach systemu komputerowego i zasadach ich działania. III. Przyswojenie pojęcia informacji, jej różnych form oraz sposobów zapisywania. IV. Nabycie umiejętności wykorzystania komputera i jego oprogramowania do tworzenia dokumentów różnego typu. V. Korzystanie z komputera i jego oprogramowania w celu rozwiązywania problemów z różnych dziedzin za pomocą symulacji i modelowania. VI. Używanie komputera jako źródła informacji i narzędzia do jej bezpiecznego przechowywania i efektywnego przetwarzania. VII. Poznanie i stosowanie zasad etyki i norm prawnych w działaniach związanych z użytkowaniem komputerów. Ogólne treści nauczania I. Informatyka i komputery II. Dane w komputerze porządkowanie i ochrona informacji III. Grafika komputerowa metody tworzenia dokumentu komputerowego IV. Edycja tekstu tworzenie dokumentu tekstowego V. Obliczenia w komputerze arkusz kalkulacyjny VI. Informacja, jej wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie VII. Algorytmy i programy VIII.Etyka i kultura w informatyce 6

7 Dział I Informatyka i komputery Szczegółowe cele kształcenia Zrozumienie, jaki jest przedmiot informatyki i w jakich dziedzinach życia informatyka ma zastosowanie. Zrozumienie sposobu prezentacji, kodowania, dekodowania i przesyłania informacji w oparciu o przykłady z dziedziny informatyki, matematyki i biologii/psychologii. Poznanie ogólnej budowy i zasady działania systemu komputerowego (z uwzględnieniem praktycznych aspektów wiedzy). Poznanie zasad bezpiecznej i zdrowej pracy przy komputerze. Zrozumienie, w jaki sposób komputer przechowuje informację. Zrozumienie roli pamięci operacyjnej i pamięci masowych. Poznanie podstawowych zasad obsługi systemu Linux. Szczegółowe treści nauczania ) Praca przy komputerze zasady bezpieczeństwa, ergonomii i współpracy. 2) Pojęcie informatyki informatyka jako dziedzina nauki. Przedmiot informatyki (informacja). Dziedziny zastosowania informatyki. 3) Informacja i jej postacie. Sposoby zapisywania informacji. Informacja w komputerze kodowanie liczb, tekstów i obrazów za pomocą systemu dwójkowego. 4) Elementy sprzętowe systemu komputerowego. Schemat funkcjonowania komputera. Pojęcie systemu operacyjnego i oprogramowania użytkowego. 5) Pamięć komputera. Pamięć wewnętrzna RAM i ROM, pamięci masowe. 6) Jednostki pamięci bity, bajty i jednostki pochodne. 7) Użytkowanie komputera w systemie Linux: uruchamianie komputera, logowanie użytkownika, zamykanie sesji, wyłączanie komputera. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe stosować się do najważniejszych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze oraz zasad zachowania się w pracowni informatycznej, znać definicję informatyki, znać najważniejsze obszary zastosowania informatyki, znać postacie informacji oraz niektóre sposoby jej kodowania (np. język), znać sposób zapisywania liczb w systemie dwójkowym, ponadpodstawowe dbać o estetykę i porządek na własnym stanowisku pracy, rozumieć znaczenie zachowania określonych reguł postępowania. podawać przykłady zastosowania informatyki z otoczenia, wskazać, jakie inne dziedziny wiedzy są powiązane z informatyką i w jaki sposób, znać sposób kodowania informacji tekstowej (np. zasadę kodowania ASCII) i graficznej (mapy bitowe), 7

8 znać elementy składowe standardowego systemu komputerowego, wskazać urządzenia wejściowe i wyjściowe w systemie, znać rolę procesora w komputerze, znać najważniejsze urządzenia pamięci masowych: dyskietki, dyski twarde, dyski CD, znać rodzaje pamięci komputera, wiedzieć jaka jest rola pamięci operacyjnej, znać rolę pamięci masowych, znać jednostki informacji, określać, używając odpowiednich jednostek, pojemności dyskietki, dysku CD, dysku twardego, uruchomić komputer z systemem Linux, zalogować się, korzystać z interfejsu KDE: uruchamiać aplikacje, wylogować się, poprawnie wyłączyć komputer, Liczba godzin na realizację działu 7 znać rodzaje i role kart rozszerzeń, wskazać różnice w użytkowaniu i celu stosowania dyskietek, dysków CD i dysków twardych, znać rolę pamięci ROM komputera, rozumieć proces współpracy pamięci operacyjnej i pamięci masowych przy uruchamianiu aplikacji, znać pochodne jednostek pamięci (Mb, KB, MB, GB), dokonywać zamiany jednostek, dostosować elementy interfejsu (tapetę, ikony itp.) zgodnie z własnymi preferencjami. Dział II Dane w komputerze porządkowanie i ochrona informacji Szczegółowe cele kształcenia Znajomość najważniejszych cech plików (nazwa, typ, rozmiar, właściciel). Znajomość struktury katalogów w Linux i umiejętność poruszania się w obrębie ich drzewa. Umiejętność tworzenia katalogów i zapisywania plików. Umiejętność zarządzania obiektami (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy). Umiejętność odnalezienia określonego pliku lub pliku określonego rodzaju. Zrozumienie wagi ochrony informacji w pamięciach masowych. Znajomość zagrożeń ze strony wirusów i innych form ingerencji w bezpieczeństwo danych oraz umiejętność posługiwania się skanerem antywirusowym. Umiejętność tworzenia archiwów własnych danych. Szczegółowe treści nauczania ) Plik i jego właściwości. Typy plików. Katalogi i ich hierarchia. Przeznaczenie poszczególnych katalogów w systemie Linux. 2) Tworzenie katalogów i zapisywanie plików (dokumentów różnych programów). 3) Operacje w pamięciach masowych kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazw plików 8

9 i katalogów. 4) Wyszukiwanie plików stosowanie masek nazw oraz polecenia whereis. 5) Ochrona informacji w Linux ograniczenia użytkowników i prawa dostępu. 6) Wirusy komputerowe i ich niszczycielskie działanie w obszarach pamięci masowych. Ochrona antywirusowa. 7) Tworzenie archiwum ważnych informacji. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe znać typy plików, znać strukturę katalogów w Linux i przeznaczenie najważniejszych katalogów systemowych, znać położenie swojego katalogu domowego w strukturze informacji, posługiwać się menadżerem plików Konqueror, zapisać dokument komputerowy z określoną nazwą, utworzyć nowy katalog, skopiować plik, usunąć plik, odnaleźć plik przy pomocy narzędzia Znajdź pliki, ponadpodstawowe znać sposób zapisywania plików ukrytych, posługiwać się menadżerem plików mc ((do przeglądania struktury plików), zapisywać dokument ze zmienioną nazwą lub w zmienionej lokalizacji (rozumieć warunki stosowania i używać polecenia Zapisz jako...), zmienić nazwę pliku lub katalogu, odnaleźć plik przy pomocy polecenie whereis, wyszukać plik na podstawie części jego nazwy, znać znaczenie praw dostępu do plików i katalogów (r, w, x), zmieniać prawa dostępu do pliku lub katalogu, znać mechanizmy ochrony plików wewnątrz systemu, znać przykłady niszczącego działania wirusów komputerowych, rozumieć konieczność systematycznej ochrony antywirusowej, znać sposoby unikania infekcji wirusem komputerowym, wyekstrahować pliki z archiwum (skompresowanego archiwum) Liczba godzin na realizację działu 6 dokonywać kontroli antywirusowej plików, przestrzegać zasad prewencji antywirusowej, tworzyć archiwum tar lub skompresowane gzip plików i katalogów. 9

10 Dział III Grafika komputerowa metody tworzenia dokumentu komputerowego Szczegółowe cele kształcenia Poznanie/utrwalenie zasad kreślenia kształtów geometrycznych. Zdolność rozwiązywania problemów związanych z przeniesieniem przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę. Umiejętność wykorzystania narzędzi graficznych i ich właściwości do rozwiązywania problemów geometrycznych. Umiejętność uzyskiwania kształtów identycznych, podobnych, symetrycznych. Umiejętność przedstawienia informacji za pomocą obrazu (piktogramu) oraz umiejętność odczytywania takiej informacji. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów. Szczegółowe treści nauczania ) Program grafiki rastrowej KolourPaint i jego narzędzia rysunkowe. 2) Kreślenie linii prostych i krzywych. 3) Odwzorowywanie przestrzeni trójwymiarowej na przykładzie figur złożonych z prostopadłościanów. 4) Wykorzystanie właściwości narzędzi graficznych do znajdowania środków odcinków i figur. 5) Transformacje obrazu metody rysowania kształtów symetrycznych, identycznych, podobnych. 6) Perspektywa modelowanie przestrzeni przy pomocy prostych środków graficznych. 7) Narzędzia tekstowe w grafice i łączenie obrazu z tekstem. 8) Informacja w formie obrazu piktogramy wyrażające zakazy lub nakazy. 9) Opracowanie i stworzenie logo klasy. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe korzystać z programu KolourPaint i używać jego narzędzi rysunkowych, znać znaczenie pojęcia grafika rastrowa, mapa bitowa kreślić linie proste i krzywe, konstruować z linii fragmenty obrazu, rysować linie poziome i pionowe, rysować rzuty prostopadłościanów i walców, rozwiązywać problemy związane ze znalezieniem środka odcinka, znalezieniem środka równoległoboku, ponadpodstawowe zapisywać dokumenty KolourPaint (PNG, JPG) w wybranym formacie, wydajnie stosować krzywe do rysowania krawędzi przedmiotów, stosować narzędzie do rysowania krawędzi ukrytych figur (linii przerywanych), rysować figury będące złożeniami prostopadłościanów i walców oraz stożki i ostrosłupy, rozwiązywać problemy związane ze znalezieniem środka okręgu i elipsy, 0

11 zaznaczyć blok obrazu, skopiować, wyciąć, wkleić blok obrazu, przenieść blok obrazu, rozciągnąć blok obrazu, przerzucić, obrócić, pochylić blok obrazu, otrzymywać wiele kształtów identycznych poprzez kopiowanie bloków obrazu, znać sposoby tworzenia rzutu perspektywicznego, narysować pojedynczy prosty przedmiot (prostopadłościan) w perspektywie, wstawiać do rysunku teksty o określonych właściwościach (czcionka, styl, tło), znać ogólne zasady tworzenia przekazu w formie piktogramu, narysować piktogram wyrażający zakaz, nakaz lub poinformowanie na zadany temat, znać wymagania formy graficznej logo, odwzorować lub stworzyć proste logo na zadany temat, Liczba godzin na realizację działu 0 skonstruować kształty symetryczne posługując się narzędziami do transformacji obrazu, stosować dodatkowe narzędzia do transformacji obrazu (rozmycie, wyostrzenie itp.), rysować w rzucie perspektywicznym złożone przedmioty (zbudowane z prostopadłościanów), stosować właściwe proporcje i miary w rysunku, użyć poznanych technik do narysowania przestrzeni (krajobrazu, fragmentu ulicy itp.), dostosowywać kierunek tekstu i jego właściwości do treści obrazu, trafnie dobierać formę obrazu do tego, co ma przekazać, tworzyć czytelne i jednoznaczne przekazy obrazkowe, samodzielnie skonstruować logo z uwzględnieniem formy tego obrazu. Dział IV Edycja tekstu tworzenie dokumentu tekstowego Szczegółowe cele kształcenia Znajomość zasad edycji tekstu oraz związanych z nią pojęć (wiersz, akapit, interlinia itp.). Umiejętność obsługi edytora tekstu OpenOffice Writer. Umiejętność stworzenia krótkiego dokumentu tekstowego. Umiejętność dostosowania formy dokumentu do jego treści (format znaków i akapitów, numerowanie, wypunktowanie, obiekty rysunkowe). Znajomość zasad konstruowania tabel i umiejętność wstawiania tabel do tekstu. Umiejętność drukowania dokumentu. Szczegółowe treści nauczania ) Przypomnienie/nauczenie zasad poprawnej edycji tekstu. 2) Zapoznanie z interfejsem i obsługą programu OpenOffice Writer. 3) Edycja krótkiego dokumentu o sformalizowanej formie (list, podanie, życiorys) formatowanie znaków i akapitów. 4) Numerowanie i wypunktowanie tekstu. 5) Wstawianie tabel do tekstów. Modyfikowanie tabel. 6) Wstawianie obiektów rysunkowych do tekstu. Modyfikowanie właściwości obiektów rysun

12 kowych. 7) Łącznie umiejętności edycyjnych kompozycja dokumentu zawierającego tekst i grafikę. 8) Drukowanie dokumentów tekstowych. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe znać zasady edycji tekstu, znać pojęcia akapit, wiersz, interlinia, umieć obsługiwać edytor OpenOffice Writer (lub inny), stworzyć i zapisać dokument komputerowy w formie listu, podania i życiorysu (CV), zastosować automatyczne numerowanie i wypunktowanie, wstawić do tekstu tabelę o zaplanowanej ilości kolumn i wierszy, scalać i dzielić komórki tabeli, stosować obramowanie, wstawić do tekstu obraz z galerii aplikacji i z pliku, modyfikować rozmiar i położenie obrazu, stworzyć dokument będący połączeniem tekstu i grafiki (dyplom, ogłoszenie, zaproszenie), Liczba godzin na realizację działu 4 ponadpodstawowe znać technikę wstawiania twardej spacji i przełamywania linii, dostosowywać interfejs Oo Writer, dbać o ścisłe przestrzeganie zasad poprawności dokumentu, dokonać korekty błędów, dostosowywać opcje numerowania i wypunktowania, stosować wypunktowanie graficzne, usuwać i dodawać kolumny i wiersze, wyrównywać tekst w komórce w pionie i w poziomie, modyfikować otaczanie tekstem obiektu graficznego, dbać o estetykę i atrakcyjną formę dokumentu, dostosowywać środki (formatowanie, grafika) do treści dokumentu. Dział V Obliczenia w komputerze arkusz kalkulacyjny Szczegółowe cele kształcenia Znajomość interfejsu arkusza kalkulacyjnego i umiejętność korzystania z aplikacji. Znajomość struktury dokumentu arkusza. Znajomość rodzajów danych w arkuszu i operatorów. Umiejętność doboru rodzaju danych do planowanych operacji. Umiejętność konstruowania formuł. Umiejętność wstawiania wybranych funkcji. Zdolność do korzystania z systemu pomocy na temat funkcji i wyszukiwania potrzebnych funkcji. Umiejętność wyszukania określonej operacji w zbiorze (maksymalnego i minimalnego elementu, średniej arytmetycznej, modalnej itp.). 2

13 Znajomość typów wykresów i umiejętność wstawiania wykresu. Umiejętność rozwiązywania problemów matematycznych w formie wykresu (dla nieskomplikowanych przypadków). Umiejętność stosowania funkcji logicznej IF. Zapoznanie z możliwościami arkusza, jako narzędzia do symulacji i modelowania, umiejętność przedstawienia nieskomplikowanych zjawisk za pomocą arkusza. Szczegółowe treści nauczania ) Elementy interfejsu arkusza kalkulacyjnego i podstawy jego obsługi na podstawie aplikacji OpenOffice Calc. 2) Formuły w arkuszu kalkulacyjnym. 3) Adresy komórek i ich wykorzystanie w formułach. 4) Funkcje arkusza funkcja SUM, AVERAGE, MIN, MAX, MODE, COUNTIF. 5) Statystyki zbioru wartości tekstowych i liczbowych. 6) Wykresy w arkuszu. 7) Rozwiązywanie problemów obliczeniowych przy pomocy metod graficznych (wykresów). 8) Funkcja IF decyzje w komputerze. 9) Symulacje i modelowanie wybranych procesów i problemów obliczeniowych. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe wskazać funkcje elementów interfejsu arkusza kalkulacyjnego, wpisywać wartości do komórek arkusza, edytować zawartość, formatować treść komórek arkusza, znać typy danych w arkuszu (liczby, teksty, wart. logiczne, wart. logiczne formuły i funkcje) zapisywać i wyliczać formuły arytmetyczne, rozumieć sposób obliczania formuł (uwzględniać kolejność działań, stosować nawiasy), znać sposób zapisywania adresu względnego i bezwzględnego, rozumieć różnicę pomiędzy adresowaniem względnym i bezwzględnym, używać adresów w formułach, kopiować formuły, wykonać obliczenie używając adresów komórek w formule, znać sposób użycia i działania funkcji: SUM, AVERAGE, MIN, MAX, MODE, COUNTIF, używać wymienionych funkcji w obliczeniach, ponadpodstawowe stosować obramowania i wypełnienia komórek, dbać o estetyczny i przejrzysty wygląd edytowanej tabeli, zapisywać i wyliczać formuły zawierające wyrażenia logiczne, wyliczać skomplikowane formuły (typu ilorazy sum itd.), wydajnie stosować mechanizm kopiowania formuł (uczeń nie pisze formuł tam, gdzie można je skopiować), znać sposób adresowania komórek w arkuszach (bezwzględny adres pełny), zaprojektować i wykonać obliczenie z wykorzystaniem formuł zawierających adresy, samodzielnie wybierać odpowiednią funkcję do obliczeń, projektować obliczenia wykorzystując w nich wiedzę na temat funkcji, łączyć (zagnieżdżać funkcje), 3

14 wyliczyć średnią wartość elementów w zbiorze, wskazać element maksymalny i minimalny w zbiorze, wskazać wartość występującą najczęściej, znać rodzaje wykresów i wiedzieć, w jakich sytuacjach stosuje się określony rodzaj, stworzyć poprawną tabelę danych do wykresu z jedną serią wartości, tworzyć wykres kolumnowy, kołowy i liniowy, formatować serie wykresu, legendę, tytuły, rozwiązać przy pomocy wykresów proste problemy ilościowe, rozwiązać przy pomocy wykresu liniowego problem y związane z przebiegiem funkcji. znać składnię funkcji IF, wstawić funkcję IF w sytuacjach prostych i dokładnie opisanych przez nauczyciela, wyliczyć ilość komórek spełniających określone kryteria (wartości lub relacji), używać wyników funkcji jako parametrów innych funkcji, stworzyć tabelę do wykresu z wieloma seriami wartości, stworzyć wykres z wieloma seriami wartości, formatować osie wykresu, rozwiązać przy pomocy wykresu liniowego problemy typowe dla dwóch funkcji (układu równań) związane z miejscem przecięcia się linii serii, rozpoznawać problemy, do rozwiązania których należy użyć funkcji IF, samodzielnie określać parametry funkcji w nieskomplikowanych sytuacjach, znać warunki użycia jednej lub wielu funkcji IF, wykonać prostą symulację komputerową wg stworzyć symulację procesu wzrostu uwzględniającą zmienne warunki (np. wzrostu roślin, określonych przez nauczyciela warunków (np. określić rozmiar populacji przy założonym tempie rozwoju, stworzyć prostą symulację spłaty rat wzrostu kapitału itp.). kredytu itp.) Liczba godzin na realizację działu 4 Dział VI Informacja, jej wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie Szczegółowe cele kształcenia Znajomość różnorodnych źródeł informacji, w tym również informacji w postaci cyfrowej. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowej (adresowanie, usługi, modele połączeń, pojęcia LAN i WAN, Ethernet). Umiejętność połączenia się z serwerem WWW i uzyskania określonej strony. Umiejętność znajdowania strony o określonej tematyce (z określonymi informacjami) przy pomocy wyszukiwarek. Umiejętność połączenia się z serwerem FTP i skopiowania określonego pliku. Umiejętność znalezienia przy pomocy archie określonego pliku. Znajomość zasad funkcjonowania internetowej poczty elektronicznej. Umiejętność komunikowania się przy pomocy poczty elektronicznej. Umiejętność korzystania z komunikatora internetowego. Umiejętność gromadzenia i katalogowania informacji w komputerze. Znajomość pojęć baza danych, rekord, pole, tabela, klucz. 4

15 Umiejętność planowania tabeli baz danych. Umiejętność zapisywania i modyfikowania informacji w tabelach bazy danych. Szczegółowe treści nauczania ) Źródła informacji. 2) Dane w sieci komputerowej podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu sieci lokalnej i rozległej i technologii udostępniania danych w modelu klient serwer. 3) Serwery WWW i informacja rozproszona sposoby wyszukiwania informacji i plików przy pomocy serwisów internetowych (wyszukiwarki i archie). 4) Korzystanie z magazynów danych przez FTP. 5) Przesyłanie informacji w sieci komputerowej poczta elektroniczna i komunikatory. 6) Zachowywanie zdobytych informacji w pamięci komputera. 7) Przechowywanie informacji w bazie danych. Pojęcie bazy, tabeli, rekordu, pola. 8) Tworzenie prostej bazy danych (baza adresów e mail uczniów). Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe wymienić źródła informacji, w tym głównie cyfrowej (biblioteki, archiwa, ale również dyski komputerów, zasoby plikowe sieci komputerowych, archiwa na dyskach CD), znać pojęcie sieci komputerowej oraz inne: LAN, WAN, adres, serwer, klient, domena, protokół, znać najważniejsze usługi sieciowe, omówić na czym polega usługa WWW, skorzystać z przeglądarki i uzyskać określony dokument, znaleźć informację przy pomocy wyszukiwarki, zalogować się przy pomocy przeglądarki do serwera FTP jako anonimowy użytkownik, przeglądać zasoby serwerów FTP, skopiować plik z serwera do systemu lokalnego, znać sposób funkcjonowania poczty elektronicznej, użytkować aplikację pocztową (KMail), tworzyć, adresować, wysyłać i odbierać wiadomości, używać komunikatora kadu lub tleenx2, prowadzić rozmowy z innymi użytkownikami komunikatora, ponadpodstawowe rozumieć konieczność przechowywania informacji, znać sposoby katalogowania informacji, znać symbolikę stosowaną w nazewnictwie domenowym, znać założenia modeli połączeń sieciowych peer to peer oraz klient serwer, znać elementy adresu URL, wyszukać potrzebny plik przy pomocy archie, wyszukiwać dokumenty w oparciu o wiele słów kluczowych, zalogować się do serwera FTP jako nieanonimowy użytkownik, skopiować plik z systemu lokalnego do katalogów serwera, znać rolę serwerów SMTP i POP3, stworzyć własne konto pocztowe, odpowiadać na wiadomości, przesyłać w wiadomościach pliki załączników, zapisać stronę WWW na dysku lokalnym, skopiować treść strony do edytora tekstu, zapisać obraz ze strony WWW na dysku lokalnym, edytować tę treść i zapisać dokument, znać pojęcia związane z bazami danych: baza, tabela, rekord, pole, wpisać dane do tabeli bazy danych, znać pojęcie i rolę klucza, modyfikować, usuwać rekordy, 5

16 stworzyć prostą bazę danych i utworzyć w niej tabelę o określonych polach, zapisać informację w utworzonej bazie, zaprojektować tabelę bazy danych, zarządzać informacją: tworzyć raporty, przeglądać selektywnie rekordy w bazie. Liczba godzin na realizację działu 0 Dział VII Algorytmy i programy Szczegółowe cele kształcenia Znajomość definicji algorytmu i jego cech. Umiejętność formułowania algorytmów czynności. Znajomość sposobów zapisywania algorytmów. Umiejętność zapisania i odczytania określonego algorytmu. Umiejętność zapisania algorytmu przy pomocy aplikacji komputerowej. Zdolność do stosowania metod algorytmicznych do rozwiązywania nieskomplikowanych problemów obliczeniowych. Zrozumienie, w jaki sposób powstaje program komputerowy i jaki jest jego związek z algorytmem. Szczegółowe treści nauczania ) Pojęcie i cechy algorytmu. 2) Sposoby zapisywania algorytmów. 3) Przykłady algorytmów z różnych dziedzin (w tym alg. Euklidesa, sito Eratostenesa) 4) Rozwiązywanie problemów metodami algorytmicznymi liczby Fibbonaci'ego. 5) Konstruowanie i zapisywanie diagramów algorytmów w aplikacji Umbrello lub Dia. 6) Związek algorytmów i programów. Przykład programu i etapy jego powstawania. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe znać pojęcie algorytmu, podać proste przykłady algorytmów, znać sposób zapisywania algorytmów za pomocą Umownego Języka Programowania (UJP) i schematów blokowych, odczytywać treść algorytmów zapisanych w formie UJP lub schematu blokowego, rozpoznać algorytm Euklidesa i określić, jakie będą wyniki na podstawie śledzenia przebiegu algorytmu dla konkretnych danych, ponadpodstawowe znać cechy algorytmu: poprawność, skończoność i sprawność, opisać przebieg określonej czynności za pomocą algorytmu, rozpoznawać w algorytmie instrukcje strukturalne: wybór warunkowy i iterację, sformułować algorytm i zapisać go używając UJP i schematów blokowych, znać sposób działania algorytmu sita Eratostenesa, 6

17 na podstawie sformułowanego w języku potocznym algorytmu, zapisać go za pomocą poznanych metod, znać podstawy obsługi aplikacji do kreślenia schematów Dia lub Umbrello, znać związek algorytmów z programami, znać etapy powstawania programu, znać pojęcia: kod źródłowy, kompilacja, konsolidacja, kod binarny, Liczba godzin na realizację działu 8 na podstawie omówienia problemu, stworzyć algorytm obliczający kolejne liczby Fibbonacci'ego, zapisać algorytm w postaci schematu blokowego w aplikacji Dia lub Umbrello, wymienić popularne języki programowania, określić, co wykonuje bardzo prosty program, na podstawie analizy jego kodu, Dział VIII Etyka i kultura w informatyce Szczegółowe cele kształcenia Znajomość warunków naruszania prawa podczas użytkowania komputerów i oprogramowania. Rozumienie pojęć licencja i prawa autorskie. Znajomość podstawowych zasad kultury pracy w sieci komputerowej. Rozumienie konieczności przestrzegania norm, w tym również obowiązujących w dziedzinach związanych z informatyką. Szczegółowe treści nauczania ) Przestępstwa komputerowe i odpowiedzialność karna. 2) Licencje i prawa autorskie. 3) Kultura użytkowania sieci komputerowej netykieta. 4) Ja przy komputerze jak widzę swoje prawa i czego inni powinni przestrzegać opracowanie dokumentu tekstowego i dyskusja moderowana na lekcji w formie chat. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe znać rodzaje przestępstw komputerowych, znać formy odpowiedzialności za przestępstwa komputerowe, ponadpodstawowe rozumieć dlaczego przestępstwa komputerowe są działaniami o dużej szkodliwości i kto ponosi straty, znać pojęcie licencji, znać pojęcie licencji GNU, znać pojęcie prawa autorskiego, rozumieć ideę Open Source, wiedzieć, jakiego rodzaju produkty z dziedzin informatyki są chronione prawami autorskimi i li znać pojęcia freeware, shareware, cencjami znać najważniejsze zasady etyki pracy w sieci komputerowej (netykiety), stosować zawsze zasady netykiety, 7

18 dostrzegać konieczność zachowania zasad kulturalnego współistnienia w środowisku informatycznym, rozumieć konieczność przestrzegania prawa innych użytkowników do ochrony ich danych, wypowiadać się na forum społeczności informatycznej z poszanowaniem zasad netykiety i kulturalnej, rzeczowej dyskusji, posługiwać się środkami technologii informatycznej do wyrażania i obrony własnych poglądów. Liczba godzin na realizację działu 4 Suplement dla klas o zwiększonej ilości godzin informatyki Zamieszczone poniżej treści programowe są przeznaczone dla klas, w których zwiększono liczbę godzin informatyki o 2 godziny w jednorocznym cyklu kształcenia (razem 72 godziny). Materiał podzielony jest na takie same działy, jak w przypadku ogólnych treści nauczania i służy do rozszerzenia wiadomości i umiejętności w odpowiednich dziedzinach. Dodatkowa numeracja w poszczególnych punktach szczegółowych treści kształcenia wskazuje, w jakiej kolejności ma być realizowany materiał. Dział Ia Informatyka i komputery Szczegółowe cele kształcenia Znajomość rodzajów urządzeń peryferyjnych. Znajomość rodzajów transmisji (szeregowa i równoległa). Zapoznanie z rodzajami portów komunikacyjnych komputera i ich przeznaczenia. Rozwinięcie zasobu pojęć informatycznych. Szczegółowe treści nauczania ) Urządzenia peryferyjne i ich komunikacja z komputerem. (3a) 2) Komputery w sieci komponenty sieci komputerowej. (3b) Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe wymienić urządzenia peryferyjne, rozróżniać metodę transmisji szeregowej i równoległej, znać nazwy portów transmisji szeregowej i równoległej ponadpodstawowe wskazać przeznaczenie każdego z urządzeń peryferyjnych, przyporządkować urządzenie peryferyjne do określonego sposobu komunikacji, wskazać w komputerze porty LPT, COM, USB, PS, 8

19 znać pojęcie sieci komputerowej, sieci Ethernet, znać urządzenia i media służące do łączenia komputerów w sieci Ethernet, znać najpopularniejsze urządzenia służące do łączenia się z siecią rozległą (modemy, modemy DSL itp.) Łączna ilość godzin przeznaczonych na suplement 2. Dział IIIa Grafika komputerowa metody tworzenia dokumentu komputerowego Szczegółowe cele kształcenia Rozwinięcie umiejętności tworzenia grafiki komputerowej o treści przydatne przy tworzeniu stron WWW. Poznanie typów plików graficznych. Poznanie popularnych, profesjonalnych aplikacji graficznych. Szczegółowe treści nauczania ) Zapoznanie z interfejsem i sposobem tworzenia dokumentów w programie Gimp. (0) 2) Grafika GIF, JPG i PNG jej właściwości i zastosowania. () 3) Tworzenie atrakcyjnych obiektów graficznych dla stron WWW z użyciem zaawansowanych funkcji transformacji obrazu (cienie, rozmycie, efekty 3D). (2) 4) Korzystanie z mechanizmów script fu tworzenie logo/bannera na stronę Web. (3) Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe pracować w programie Gimp i zapisywać wyniki pracy, tworzyć proste obrazy, edytować fotografie, znać najważniejsze właściwości formatów graficznych GIF, JPG i PNG, tworzyć obiekty typu logo, banner, przycisk przydatne do wzbogacenia strony WWW, stworzyć logo przy pomocy narzędzia script fu, Ilość godzin przeznaczonych na suplement 8 ponadpodstawowe znać pojęcie warstwy, pracować z określoną warstwą, oceniać, który format pliku graficznego jest najlepszy dla określonych zastosowań, tworzyć atrakcyjne obrazy wielowarstwowe, używać efektów 3D oraz innych efektów graficznych (rozmycie wyostrzenie, efektów tekstur), stworzyć przyciski i bannery przy pomocy narzędzia script fu. 9

20 Dział IVa Edycja tekstu tworzenie dokumentu tekstowego Szczegółowe cele kształcenia Umiejętność tworzenia dokumentów wielostronicowych zawierających numerowanie i nagłówki stron. Umiejętność wzbogacania dokumentów o własnoręcznie wykonaną grafikę wektorową. Korzystanie z edytora WYSWIG przy tworzeniu dokumentów HTML. Umiejętność opublikowania zestawu dokumentów w sieci lokalnej. Szczegółowe treści nauczania ) Praca z wielostronicowym dokumentem numery stron, nagłówki i stopki. (9) 2) Narzędzia rysunkowe w edytorze tekstu. (0) 3) Edycja formuł matematycznych w module Math. () 4) Wykorzystanie edytora tekstu do edycji dokumentów HTML. (2) 5) Publikowanie dokumentu HTML w sieci lokalnej. (3) Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe numerować strony, wstawiać do nagłówka lub stopki tekst, wykorzystywać narzędzia rysunkowe do tworzenia obrazu w edytorze, wstawić do tekstu równanie matematyczne, stworzyć dokument HTML zawierający tekst, grafikę i hiperłącza, ponadpodstawowe dokonywać ustawień nagłówka i stopki, wstawiać do nagłówka obrazy, grupować obiekty rysunkowe, stosować podpis pod rysunkiem, określać właściwości (format) wstawianych formuł matematycznych, stworzyć zestaw powiązanych z sobą dokumentów HTML, skopiować utworzone dokumenty HTML do skopiować grupę dokumentów do katalogów serwera zdalnego, katalogu serwera WWW lokalnego, połączyć się z serwerem i przeglądać dokumenty. Ilość godzin przeznaczonych na suplement 2 Dział Va Obliczenia w komputerze arkusz kalkulacyjny Szczegółowe cele kształcenia Zapoznanie z pojęciem wartości logicznej, wyrażenia logicznego. Wykształcenie umiejętności operowania wartościami logicznymi i przetwarzania ich przy pomocy funkcji logicznych. Wykształcenie umiejętności projektowania przebiegu instrukcji i wykorzystywania wyników obliczeń jako danych wejściowych do kolejnych operacji. 20

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń:

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń: INFORMATYKA - KLASA II I PÓŁROCZE - umie wymienić elementy zewnętrznej i wewnętrznej budowy komputera. - rozumie, w jakim celu podłącza się elementy zewnętrzne komputera. - rozumie różnicę między informacją

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II W rozporządzeniu MEN 1 określono, że Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI 1. Cele ogólne Podstawowym celem kształcenia informatycznego jest przekazanie wiadomości i ukształtowanie umiejętności w zakresie analizowania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum. Zbieranie i opracowywanie danych arkusz kalkulacyjny. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. BHP i regulamin szkolnej pracowni komputerowej.,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego; poprawnie obsługuje

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Moduł: Na dobry początek

Moduł: Na dobry początek AUTORZY: PAWEŁ SZCZĘSNY EDYTA SOKOŁOWSKA NAUCZYCIELE INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR W RADOMIU PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA DLA GIMNAZJUM 3 GODZINY W CYKLU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Regulamin pracowni komputerowej.

Lp. Temat lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Regulamin pracowni komputerowej. Klik-Plik 376/2011 Plan wynikowy- zajęcia komputerowe. Klasa 5 Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Anna Kijo REDAGUJEMY Cele kształcenia i wychowania: doskonalenie umiejętności korzystania z podstawowych funkcji

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Urszula Wrzaskowska ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Lp BLOK TEMATYCZNY Ilość Temat zajęć godzin. Zapoznanie z programem nauczania. Regulamin pracowni i zasady pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia.

Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia. Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia. Obszar oceniany Co biorę pod uwagę? Ocena Edytory tekstu Poprawność tekstu Wybór czcionki i jej format Formatowanie akapitu Ustawienia strony Numerowanie i wypunktowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI dla klasy II Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Temat: Formatowanie akapitów. Tabulatory Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Redagowanie dokumentów tekstowych 45 min II Gimnazjum mgr inż. Alina Rajca 1. CELE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Kontrola i ocena osiągnięć ucznia Prace pisemne i praktyczne Sprawdziany pisemne i praktyczne przy komputerze, całolekcyjne obejmujące cały

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Nazywam się Waldemar Rurarz. Jestem nauczycielem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe. Ukończyłem studia o specjalności nauczanie początkowe, jak również studia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla gimnazjum, MIGRA, Wrocław 2014 1 DRUGI ROK NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Jadwiga Tumidajewicz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II Gliwice ul. Okrzei 16 PROGRAM AUTORSKI ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Tworzenie stron WWW Spis treści 1 I.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści nauczania z podstawy programowej realizowane w proponowanym programie. Umiejętności i wiadomości ucznia Korelacja, ścieżki Uwagi

Szczegółowe treści nauczania z podstawy programowej realizowane w proponowanym programie. Umiejętności i wiadomości ucznia Korelacja, ścieżki Uwagi Program nauczania informatyki klasa 2 gimnazjum oparty na zmodyfikowanym programie nauczania DKOS-5002-21/07 Informatyka - program nauczania Marek Kołodziej Wydawnictwo OPERON. 1 godzina lekcyjna tygodniowo

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Spis treści Autor: Marcin Orchel Algorytmika...2 Algorytmika w gimnazjum...2 Algorytmika w liceum...2 Język programowania w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym Modyfikacja programu klasy 2 nym Cele modyfikacji Celem modyfikacji jest poszerzenie zakresu wiedzy zawartej w podstawie programowej które pomoże uczniom uzmysłowić sobie treści etyczne związane z pracą

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY w RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE i OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawy posługiwania się komputerem

Spis treści. Podstawy posługiwania się komputerem Spis treści Podstawy posługiwania się komputerem 1. Budowa i działanie komputera 15 1.1. Komputery i ich rodzaje 15 1.2. Zasada działania komputera 18 1.2.1. Komputer a użytkownik 18 1.2.2. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo