Program nauczania informatyki dla gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania informatyki dla gimnazjum"

Transkrypt

1 Program nauczania informatyki dla gimnazjum Autor Roman Wyrwas Program do zastosowania w pracowniach komputerowych opartych na systemie Linux Ełk, 2004

2 Przedmiot nauczania: Informatyka Typ szkoły: Gimnazjum Etap nauki: Drugi; w jednorocznym lub dwuletnim (ciągłym) cyklu nauczania, od pierwszego lub drugiego roku nauki w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Autor: Recenzent: Roman Wyrwas nauczyciel mianowany Gimnazjum nr 4 w Ełku mgr Tomasz Marchel mgr techniki, absolwent studiów podyplomowych z informatyki, nauczyciel mianowany, nauczyciel doradca Ełckiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku Zawartość: Założenia programu Podstawa programowa kształcenia ogólnego Ogólne cele kształcenia Ogólne treści nauczania Szczegółowe cele kształcenia Szczegółowe treści nauczania Suplement dla klas o zwiększonej ilości godzin informatyki Warunki realizacji programu komputery i oprogramowanie Bibliografia i inne źródła Informacje o autorze Przykładowy plan wynikowy Przykładowy konspekt zajęć Przykładowe zadania do realizacji na lekcjach 2

3 Założenia programu "To co musiałeś odkryć samodzielnie zostawia w twym umyśle ścieżkę, którą w razie potrzeby możesz pójść jeszcze raz." Georg Lichtenberg Wszystkie płaszczyzny współczesnego świata człowieka przenikają technologie informacyjne. Dziś już posiadanie i użytkowanie komputera należy do rzeczy codziennych, oczywistych. Dzieci dość wcześnie rozpoczynają edukację informatyczną. Pomijając środowisko rodzinne, już w szkole podstawowej uczą się pierwszych umiejętności komputerowych. Nierzadko u progu gimnazjum wiedza i umiejętności dzieci są już imponujące. Czego więc powinny uczyć się na lekcjach informatyki w gimnazjum? Czy powiększyć własną wiedzę o kolejne szczegóły obsługi aplikacji? Czy może poznać głębiej budowę komputera? Otóż gimnazjum jest tym okresem, w którym uczniowie potrafią dostrzec już różnicę pomiędzy informatyką a obsługą komputera. To dobry moment, aby pokazać młodzieży, że komputer jest sterowany nie myszką czy klawiaturą, lecz umysłem. Dzieci w tym wieku bezpiecznie czują się wśród utartych schematów postępowania. Czasami wiele wysiłku trzeba włożyć w to, aby zachęcić je do samodzielnych poszukiwań. Niech więc każda lekcja informatyki będzie nowym problemem do rozwiązania. Dostarczy ona wtedy satysfakcji z samodzielnych odkryć, pokaże nowe horyzonty i ścieżki myślenia. Ta właśnie idea przyświeca temu programowi. Nauczyć młodzież rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi, a nawet pokonywania ograniczeń tych narzędzi dzięki pomysłowości, doświadczeniom i wiedzy z innych przedmiotów. Rola nauczyciela przedmiotu, zgodnie z myślą przewodnią programu, polegać powinna na dostarczaniu uczniom odpowiednich modeli sytuacji problemowych, ukazywaniu standardowych (jeśli istnieją) rozwiązań i kierowaniu pracą podopiecznych tak, aby każdy miał szansę osiągnąć swój drobny sukces i wyniósł z każdej lekcji nowe umiejętności. Podkreślam jednak, że musimy uczniów wyposażyć w wiedzę gruntowną i trwałą. Nie wolno więc nastawiać się na jedyny cel rozwiązanie problemu. Miejmy na uwadze również to, że uczniowie powinni znać dobrze zasady edycji tekstu, pracować w arkuszu kalkulacyjnym, korzystać z zasobów Internetu. Zadanie problemowe jest tu metodą, która ma być okazją do przyswojenia nieodzownej wiedzy. Ten program autorski nie zawiera treści eksperymentalnych lub rewolucyjnych. O jego powstaniu zadecydowały dwa motywy: pierwszy to chęć zebrania własnych doświadczeń pedagogicznych w nauczaniu informatyki w spójny system celów i metod, a drugi to potrzeba uzupełnienia dużej luki programowej. Brak jest (lub odczuwa się ich niedobór) programów nauczania opartych o inne platformy systemowe, np. Linux. 3

4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego Na podstawie rozporządzenia MENiS w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 26 lutego 2002 (Dz. U. Nr 5, poz. 458) z późniejszymi zmianami z dnia 6 listopada 2003 (Dz. U. Nr 20, poz. 204) w zakresie przedmiotu informatyka Cele edukacyjne Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym. Zadania szkoły Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną. Zainteresowanie uczniów rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i komunikowania się. Wspomaganie uczniów w ich rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. Treści Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego. Podstawowe elementy komputera i ich funkcje. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej. Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Formy reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. Tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z programu nauczania gimnazjum i codziennego życia. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Przykłady różnych form organizacji danych. Przykłady wyszukiwania i zapisywania informacji w bazach danych. Przykłady zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji i komunikacji na odległość. Rozwiązywanie problemów w postaci algorytmicznej. Algorytmy wokół nas, przykłady algorytmów rozwiązywania problemów praktycznych i szkolnych. Ścisłe formułowanie sytuacji problemowych. Opisywanie algorytmów w języku potocznym. Zapisywanie algorytmów w postaci procedur, które może wykonać komputer. Przykłady algorytmów rekurencyjnych. Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych zadań metodą zstępującą. Przykłady testowania i oceny algorytmów. Modelowanie i symulacja za pomocą komputera. Symulowanie zjawisk o znanych prostych modelach. Modelowanie a symulacja. Przykłady tworzenia prostych modeli. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki. Pożytki wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji. Konsekwencje dla osób i społeczeństw. Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. 4

5 Osiągnięcia Wybieranie, łączenie i celowe stosowanie różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia. Korzystanie z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera. Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych problemów przez stosowanie poznanych metod algorytmicznych. Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów. 5

6 Ogólne cele kształcenia I. Zrozumienie przedmiotu informatyki oraz wpływu, jaki ona wywiera na różne dziedziny życia ludzi. II. Zrozumienie, jaka jest rola komputera w informatyce, oraz opanowanie podstawowych informacji o elementach systemu komputerowego i zasadach ich działania. III. Przyswojenie pojęcia informacji, jej różnych form oraz sposobów zapisywania. IV. Nabycie umiejętności wykorzystania komputera i jego oprogramowania do tworzenia dokumentów różnego typu. V. Korzystanie z komputera i jego oprogramowania w celu rozwiązywania problemów z różnych dziedzin za pomocą symulacji i modelowania. VI. Używanie komputera jako źródła informacji i narzędzia do jej bezpiecznego przechowywania i efektywnego przetwarzania. VII. Poznanie i stosowanie zasad etyki i norm prawnych w działaniach związanych z użytkowaniem komputerów. Ogólne treści nauczania I. Informatyka i komputery II. Dane w komputerze porządkowanie i ochrona informacji III. Grafika komputerowa metody tworzenia dokumentu komputerowego IV. Edycja tekstu tworzenie dokumentu tekstowego V. Obliczenia w komputerze arkusz kalkulacyjny VI. Informacja, jej wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie VII. Algorytmy i programy VIII.Etyka i kultura w informatyce 6

7 Dział I Informatyka i komputery Szczegółowe cele kształcenia Zrozumienie, jaki jest przedmiot informatyki i w jakich dziedzinach życia informatyka ma zastosowanie. Zrozumienie sposobu prezentacji, kodowania, dekodowania i przesyłania informacji w oparciu o przykłady z dziedziny informatyki, matematyki i biologii/psychologii. Poznanie ogólnej budowy i zasady działania systemu komputerowego (z uwzględnieniem praktycznych aspektów wiedzy). Poznanie zasad bezpiecznej i zdrowej pracy przy komputerze. Zrozumienie, w jaki sposób komputer przechowuje informację. Zrozumienie roli pamięci operacyjnej i pamięci masowych. Poznanie podstawowych zasad obsługi systemu Linux. Szczegółowe treści nauczania ) Praca przy komputerze zasady bezpieczeństwa, ergonomii i współpracy. 2) Pojęcie informatyki informatyka jako dziedzina nauki. Przedmiot informatyki (informacja). Dziedziny zastosowania informatyki. 3) Informacja i jej postacie. Sposoby zapisywania informacji. Informacja w komputerze kodowanie liczb, tekstów i obrazów za pomocą systemu dwójkowego. 4) Elementy sprzętowe systemu komputerowego. Schemat funkcjonowania komputera. Pojęcie systemu operacyjnego i oprogramowania użytkowego. 5) Pamięć komputera. Pamięć wewnętrzna RAM i ROM, pamięci masowe. 6) Jednostki pamięci bity, bajty i jednostki pochodne. 7) Użytkowanie komputera w systemie Linux: uruchamianie komputera, logowanie użytkownika, zamykanie sesji, wyłączanie komputera. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe stosować się do najważniejszych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze oraz zasad zachowania się w pracowni informatycznej, znać definicję informatyki, znać najważniejsze obszary zastosowania informatyki, znać postacie informacji oraz niektóre sposoby jej kodowania (np. język), znać sposób zapisywania liczb w systemie dwójkowym, ponadpodstawowe dbać o estetykę i porządek na własnym stanowisku pracy, rozumieć znaczenie zachowania określonych reguł postępowania. podawać przykłady zastosowania informatyki z otoczenia, wskazać, jakie inne dziedziny wiedzy są powiązane z informatyką i w jaki sposób, znać sposób kodowania informacji tekstowej (np. zasadę kodowania ASCII) i graficznej (mapy bitowe), 7

8 znać elementy składowe standardowego systemu komputerowego, wskazać urządzenia wejściowe i wyjściowe w systemie, znać rolę procesora w komputerze, znać najważniejsze urządzenia pamięci masowych: dyskietki, dyski twarde, dyski CD, znać rodzaje pamięci komputera, wiedzieć jaka jest rola pamięci operacyjnej, znać rolę pamięci masowych, znać jednostki informacji, określać, używając odpowiednich jednostek, pojemności dyskietki, dysku CD, dysku twardego, uruchomić komputer z systemem Linux, zalogować się, korzystać z interfejsu KDE: uruchamiać aplikacje, wylogować się, poprawnie wyłączyć komputer, Liczba godzin na realizację działu 7 znać rodzaje i role kart rozszerzeń, wskazać różnice w użytkowaniu i celu stosowania dyskietek, dysków CD i dysków twardych, znać rolę pamięci ROM komputera, rozumieć proces współpracy pamięci operacyjnej i pamięci masowych przy uruchamianiu aplikacji, znać pochodne jednostek pamięci (Mb, KB, MB, GB), dokonywać zamiany jednostek, dostosować elementy interfejsu (tapetę, ikony itp.) zgodnie z własnymi preferencjami. Dział II Dane w komputerze porządkowanie i ochrona informacji Szczegółowe cele kształcenia Znajomość najważniejszych cech plików (nazwa, typ, rozmiar, właściciel). Znajomość struktury katalogów w Linux i umiejętność poruszania się w obrębie ich drzewa. Umiejętność tworzenia katalogów i zapisywania plików. Umiejętność zarządzania obiektami (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy). Umiejętność odnalezienia określonego pliku lub pliku określonego rodzaju. Zrozumienie wagi ochrony informacji w pamięciach masowych. Znajomość zagrożeń ze strony wirusów i innych form ingerencji w bezpieczeństwo danych oraz umiejętność posługiwania się skanerem antywirusowym. Umiejętność tworzenia archiwów własnych danych. Szczegółowe treści nauczania ) Plik i jego właściwości. Typy plików. Katalogi i ich hierarchia. Przeznaczenie poszczególnych katalogów w systemie Linux. 2) Tworzenie katalogów i zapisywanie plików (dokumentów różnych programów). 3) Operacje w pamięciach masowych kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazw plików 8

9 i katalogów. 4) Wyszukiwanie plików stosowanie masek nazw oraz polecenia whereis. 5) Ochrona informacji w Linux ograniczenia użytkowników i prawa dostępu. 6) Wirusy komputerowe i ich niszczycielskie działanie w obszarach pamięci masowych. Ochrona antywirusowa. 7) Tworzenie archiwum ważnych informacji. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe znać typy plików, znać strukturę katalogów w Linux i przeznaczenie najważniejszych katalogów systemowych, znać położenie swojego katalogu domowego w strukturze informacji, posługiwać się menadżerem plików Konqueror, zapisać dokument komputerowy z określoną nazwą, utworzyć nowy katalog, skopiować plik, usunąć plik, odnaleźć plik przy pomocy narzędzia Znajdź pliki, ponadpodstawowe znać sposób zapisywania plików ukrytych, posługiwać się menadżerem plików mc ((do przeglądania struktury plików), zapisywać dokument ze zmienioną nazwą lub w zmienionej lokalizacji (rozumieć warunki stosowania i używać polecenia Zapisz jako...), zmienić nazwę pliku lub katalogu, odnaleźć plik przy pomocy polecenie whereis, wyszukać plik na podstawie części jego nazwy, znać znaczenie praw dostępu do plików i katalogów (r, w, x), zmieniać prawa dostępu do pliku lub katalogu, znać mechanizmy ochrony plików wewnątrz systemu, znać przykłady niszczącego działania wirusów komputerowych, rozumieć konieczność systematycznej ochrony antywirusowej, znać sposoby unikania infekcji wirusem komputerowym, wyekstrahować pliki z archiwum (skompresowanego archiwum) Liczba godzin na realizację działu 6 dokonywać kontroli antywirusowej plików, przestrzegać zasad prewencji antywirusowej, tworzyć archiwum tar lub skompresowane gzip plików i katalogów. 9

10 Dział III Grafika komputerowa metody tworzenia dokumentu komputerowego Szczegółowe cele kształcenia Poznanie/utrwalenie zasad kreślenia kształtów geometrycznych. Zdolność rozwiązywania problemów związanych z przeniesieniem przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę. Umiejętność wykorzystania narzędzi graficznych i ich właściwości do rozwiązywania problemów geometrycznych. Umiejętność uzyskiwania kształtów identycznych, podobnych, symetrycznych. Umiejętność przedstawienia informacji za pomocą obrazu (piktogramu) oraz umiejętność odczytywania takiej informacji. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów. Szczegółowe treści nauczania ) Program grafiki rastrowej KolourPaint i jego narzędzia rysunkowe. 2) Kreślenie linii prostych i krzywych. 3) Odwzorowywanie przestrzeni trójwymiarowej na przykładzie figur złożonych z prostopadłościanów. 4) Wykorzystanie właściwości narzędzi graficznych do znajdowania środków odcinków i figur. 5) Transformacje obrazu metody rysowania kształtów symetrycznych, identycznych, podobnych. 6) Perspektywa modelowanie przestrzeni przy pomocy prostych środków graficznych. 7) Narzędzia tekstowe w grafice i łączenie obrazu z tekstem. 8) Informacja w formie obrazu piktogramy wyrażające zakazy lub nakazy. 9) Opracowanie i stworzenie logo klasy. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe korzystać z programu KolourPaint i używać jego narzędzi rysunkowych, znać znaczenie pojęcia grafika rastrowa, mapa bitowa kreślić linie proste i krzywe, konstruować z linii fragmenty obrazu, rysować linie poziome i pionowe, rysować rzuty prostopadłościanów i walców, rozwiązywać problemy związane ze znalezieniem środka odcinka, znalezieniem środka równoległoboku, ponadpodstawowe zapisywać dokumenty KolourPaint (PNG, JPG) w wybranym formacie, wydajnie stosować krzywe do rysowania krawędzi przedmiotów, stosować narzędzie do rysowania krawędzi ukrytych figur (linii przerywanych), rysować figury będące złożeniami prostopadłościanów i walców oraz stożki i ostrosłupy, rozwiązywać problemy związane ze znalezieniem środka okręgu i elipsy, 0

11 zaznaczyć blok obrazu, skopiować, wyciąć, wkleić blok obrazu, przenieść blok obrazu, rozciągnąć blok obrazu, przerzucić, obrócić, pochylić blok obrazu, otrzymywać wiele kształtów identycznych poprzez kopiowanie bloków obrazu, znać sposoby tworzenia rzutu perspektywicznego, narysować pojedynczy prosty przedmiot (prostopadłościan) w perspektywie, wstawiać do rysunku teksty o określonych właściwościach (czcionka, styl, tło), znać ogólne zasady tworzenia przekazu w formie piktogramu, narysować piktogram wyrażający zakaz, nakaz lub poinformowanie na zadany temat, znać wymagania formy graficznej logo, odwzorować lub stworzyć proste logo na zadany temat, Liczba godzin na realizację działu 0 skonstruować kształty symetryczne posługując się narzędziami do transformacji obrazu, stosować dodatkowe narzędzia do transformacji obrazu (rozmycie, wyostrzenie itp.), rysować w rzucie perspektywicznym złożone przedmioty (zbudowane z prostopadłościanów), stosować właściwe proporcje i miary w rysunku, użyć poznanych technik do narysowania przestrzeni (krajobrazu, fragmentu ulicy itp.), dostosowywać kierunek tekstu i jego właściwości do treści obrazu, trafnie dobierać formę obrazu do tego, co ma przekazać, tworzyć czytelne i jednoznaczne przekazy obrazkowe, samodzielnie skonstruować logo z uwzględnieniem formy tego obrazu. Dział IV Edycja tekstu tworzenie dokumentu tekstowego Szczegółowe cele kształcenia Znajomość zasad edycji tekstu oraz związanych z nią pojęć (wiersz, akapit, interlinia itp.). Umiejętność obsługi edytora tekstu OpenOffice Writer. Umiejętność stworzenia krótkiego dokumentu tekstowego. Umiejętność dostosowania formy dokumentu do jego treści (format znaków i akapitów, numerowanie, wypunktowanie, obiekty rysunkowe). Znajomość zasad konstruowania tabel i umiejętność wstawiania tabel do tekstu. Umiejętność drukowania dokumentu. Szczegółowe treści nauczania ) Przypomnienie/nauczenie zasad poprawnej edycji tekstu. 2) Zapoznanie z interfejsem i obsługą programu OpenOffice Writer. 3) Edycja krótkiego dokumentu o sformalizowanej formie (list, podanie, życiorys) formatowanie znaków i akapitów. 4) Numerowanie i wypunktowanie tekstu. 5) Wstawianie tabel do tekstów. Modyfikowanie tabel. 6) Wstawianie obiektów rysunkowych do tekstu. Modyfikowanie właściwości obiektów rysun

12 kowych. 7) Łącznie umiejętności edycyjnych kompozycja dokumentu zawierającego tekst i grafikę. 8) Drukowanie dokumentów tekstowych. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe znać zasady edycji tekstu, znać pojęcia akapit, wiersz, interlinia, umieć obsługiwać edytor OpenOffice Writer (lub inny), stworzyć i zapisać dokument komputerowy w formie listu, podania i życiorysu (CV), zastosować automatyczne numerowanie i wypunktowanie, wstawić do tekstu tabelę o zaplanowanej ilości kolumn i wierszy, scalać i dzielić komórki tabeli, stosować obramowanie, wstawić do tekstu obraz z galerii aplikacji i z pliku, modyfikować rozmiar i położenie obrazu, stworzyć dokument będący połączeniem tekstu i grafiki (dyplom, ogłoszenie, zaproszenie), Liczba godzin na realizację działu 4 ponadpodstawowe znać technikę wstawiania twardej spacji i przełamywania linii, dostosowywać interfejs Oo Writer, dbać o ścisłe przestrzeganie zasad poprawności dokumentu, dokonać korekty błędów, dostosowywać opcje numerowania i wypunktowania, stosować wypunktowanie graficzne, usuwać i dodawać kolumny i wiersze, wyrównywać tekst w komórce w pionie i w poziomie, modyfikować otaczanie tekstem obiektu graficznego, dbać o estetykę i atrakcyjną formę dokumentu, dostosowywać środki (formatowanie, grafika) do treści dokumentu. Dział V Obliczenia w komputerze arkusz kalkulacyjny Szczegółowe cele kształcenia Znajomość interfejsu arkusza kalkulacyjnego i umiejętność korzystania z aplikacji. Znajomość struktury dokumentu arkusza. Znajomość rodzajów danych w arkuszu i operatorów. Umiejętność doboru rodzaju danych do planowanych operacji. Umiejętność konstruowania formuł. Umiejętność wstawiania wybranych funkcji. Zdolność do korzystania z systemu pomocy na temat funkcji i wyszukiwania potrzebnych funkcji. Umiejętność wyszukania określonej operacji w zbiorze (maksymalnego i minimalnego elementu, średniej arytmetycznej, modalnej itp.). 2

13 Znajomość typów wykresów i umiejętność wstawiania wykresu. Umiejętność rozwiązywania problemów matematycznych w formie wykresu (dla nieskomplikowanych przypadków). Umiejętność stosowania funkcji logicznej IF. Zapoznanie z możliwościami arkusza, jako narzędzia do symulacji i modelowania, umiejętność przedstawienia nieskomplikowanych zjawisk za pomocą arkusza. Szczegółowe treści nauczania ) Elementy interfejsu arkusza kalkulacyjnego i podstawy jego obsługi na podstawie aplikacji OpenOffice Calc. 2) Formuły w arkuszu kalkulacyjnym. 3) Adresy komórek i ich wykorzystanie w formułach. 4) Funkcje arkusza funkcja SUM, AVERAGE, MIN, MAX, MODE, COUNTIF. 5) Statystyki zbioru wartości tekstowych i liczbowych. 6) Wykresy w arkuszu. 7) Rozwiązywanie problemów obliczeniowych przy pomocy metod graficznych (wykresów). 8) Funkcja IF decyzje w komputerze. 9) Symulacje i modelowanie wybranych procesów i problemów obliczeniowych. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe wskazać funkcje elementów interfejsu arkusza kalkulacyjnego, wpisywać wartości do komórek arkusza, edytować zawartość, formatować treść komórek arkusza, znać typy danych w arkuszu (liczby, teksty, wart. logiczne, wart. logiczne formuły i funkcje) zapisywać i wyliczać formuły arytmetyczne, rozumieć sposób obliczania formuł (uwzględniać kolejność działań, stosować nawiasy), znać sposób zapisywania adresu względnego i bezwzględnego, rozumieć różnicę pomiędzy adresowaniem względnym i bezwzględnym, używać adresów w formułach, kopiować formuły, wykonać obliczenie używając adresów komórek w formule, znać sposób użycia i działania funkcji: SUM, AVERAGE, MIN, MAX, MODE, COUNTIF, używać wymienionych funkcji w obliczeniach, ponadpodstawowe stosować obramowania i wypełnienia komórek, dbać o estetyczny i przejrzysty wygląd edytowanej tabeli, zapisywać i wyliczać formuły zawierające wyrażenia logiczne, wyliczać skomplikowane formuły (typu ilorazy sum itd.), wydajnie stosować mechanizm kopiowania formuł (uczeń nie pisze formuł tam, gdzie można je skopiować), znać sposób adresowania komórek w arkuszach (bezwzględny adres pełny), zaprojektować i wykonać obliczenie z wykorzystaniem formuł zawierających adresy, samodzielnie wybierać odpowiednią funkcję do obliczeń, projektować obliczenia wykorzystując w nich wiedzę na temat funkcji, łączyć (zagnieżdżać funkcje), 3

14 wyliczyć średnią wartość elementów w zbiorze, wskazać element maksymalny i minimalny w zbiorze, wskazać wartość występującą najczęściej, znać rodzaje wykresów i wiedzieć, w jakich sytuacjach stosuje się określony rodzaj, stworzyć poprawną tabelę danych do wykresu z jedną serią wartości, tworzyć wykres kolumnowy, kołowy i liniowy, formatować serie wykresu, legendę, tytuły, rozwiązać przy pomocy wykresów proste problemy ilościowe, rozwiązać przy pomocy wykresu liniowego problem y związane z przebiegiem funkcji. znać składnię funkcji IF, wstawić funkcję IF w sytuacjach prostych i dokładnie opisanych przez nauczyciela, wyliczyć ilość komórek spełniających określone kryteria (wartości lub relacji), używać wyników funkcji jako parametrów innych funkcji, stworzyć tabelę do wykresu z wieloma seriami wartości, stworzyć wykres z wieloma seriami wartości, formatować osie wykresu, rozwiązać przy pomocy wykresu liniowego problemy typowe dla dwóch funkcji (układu równań) związane z miejscem przecięcia się linii serii, rozpoznawać problemy, do rozwiązania których należy użyć funkcji IF, samodzielnie określać parametry funkcji w nieskomplikowanych sytuacjach, znać warunki użycia jednej lub wielu funkcji IF, wykonać prostą symulację komputerową wg stworzyć symulację procesu wzrostu uwzględniającą zmienne warunki (np. wzrostu roślin, określonych przez nauczyciela warunków (np. określić rozmiar populacji przy założonym tempie rozwoju, stworzyć prostą symulację spłaty rat wzrostu kapitału itp.). kredytu itp.) Liczba godzin na realizację działu 4 Dział VI Informacja, jej wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie Szczegółowe cele kształcenia Znajomość różnorodnych źródeł informacji, w tym również informacji w postaci cyfrowej. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowej (adresowanie, usługi, modele połączeń, pojęcia LAN i WAN, Ethernet). Umiejętność połączenia się z serwerem WWW i uzyskania określonej strony. Umiejętność znajdowania strony o określonej tematyce (z określonymi informacjami) przy pomocy wyszukiwarek. Umiejętność połączenia się z serwerem FTP i skopiowania określonego pliku. Umiejętność znalezienia przy pomocy archie określonego pliku. Znajomość zasad funkcjonowania internetowej poczty elektronicznej. Umiejętność komunikowania się przy pomocy poczty elektronicznej. Umiejętność korzystania z komunikatora internetowego. Umiejętność gromadzenia i katalogowania informacji w komputerze. Znajomość pojęć baza danych, rekord, pole, tabela, klucz. 4

15 Umiejętność planowania tabeli baz danych. Umiejętność zapisywania i modyfikowania informacji w tabelach bazy danych. Szczegółowe treści nauczania ) Źródła informacji. 2) Dane w sieci komputerowej podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu sieci lokalnej i rozległej i technologii udostępniania danych w modelu klient serwer. 3) Serwery WWW i informacja rozproszona sposoby wyszukiwania informacji i plików przy pomocy serwisów internetowych (wyszukiwarki i archie). 4) Korzystanie z magazynów danych przez FTP. 5) Przesyłanie informacji w sieci komputerowej poczta elektroniczna i komunikatory. 6) Zachowywanie zdobytych informacji w pamięci komputera. 7) Przechowywanie informacji w bazie danych. Pojęcie bazy, tabeli, rekordu, pola. 8) Tworzenie prostej bazy danych (baza adresów e mail uczniów). Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe wymienić źródła informacji, w tym głównie cyfrowej (biblioteki, archiwa, ale również dyski komputerów, zasoby plikowe sieci komputerowych, archiwa na dyskach CD), znać pojęcie sieci komputerowej oraz inne: LAN, WAN, adres, serwer, klient, domena, protokół, znać najważniejsze usługi sieciowe, omówić na czym polega usługa WWW, skorzystać z przeglądarki i uzyskać określony dokument, znaleźć informację przy pomocy wyszukiwarki, zalogować się przy pomocy przeglądarki do serwera FTP jako anonimowy użytkownik, przeglądać zasoby serwerów FTP, skopiować plik z serwera do systemu lokalnego, znać sposób funkcjonowania poczty elektronicznej, użytkować aplikację pocztową (KMail), tworzyć, adresować, wysyłać i odbierać wiadomości, używać komunikatora kadu lub tleenx2, prowadzić rozmowy z innymi użytkownikami komunikatora, ponadpodstawowe rozumieć konieczność przechowywania informacji, znać sposoby katalogowania informacji, znać symbolikę stosowaną w nazewnictwie domenowym, znać założenia modeli połączeń sieciowych peer to peer oraz klient serwer, znać elementy adresu URL, wyszukać potrzebny plik przy pomocy archie, wyszukiwać dokumenty w oparciu o wiele słów kluczowych, zalogować się do serwera FTP jako nieanonimowy użytkownik, skopiować plik z systemu lokalnego do katalogów serwera, znać rolę serwerów SMTP i POP3, stworzyć własne konto pocztowe, odpowiadać na wiadomości, przesyłać w wiadomościach pliki załączników, zapisać stronę WWW na dysku lokalnym, skopiować treść strony do edytora tekstu, zapisać obraz ze strony WWW na dysku lokalnym, edytować tę treść i zapisać dokument, znać pojęcia związane z bazami danych: baza, tabela, rekord, pole, wpisać dane do tabeli bazy danych, znać pojęcie i rolę klucza, modyfikować, usuwać rekordy, 5

16 stworzyć prostą bazę danych i utworzyć w niej tabelę o określonych polach, zapisać informację w utworzonej bazie, zaprojektować tabelę bazy danych, zarządzać informacją: tworzyć raporty, przeglądać selektywnie rekordy w bazie. Liczba godzin na realizację działu 0 Dział VII Algorytmy i programy Szczegółowe cele kształcenia Znajomość definicji algorytmu i jego cech. Umiejętność formułowania algorytmów czynności. Znajomość sposobów zapisywania algorytmów. Umiejętność zapisania i odczytania określonego algorytmu. Umiejętność zapisania algorytmu przy pomocy aplikacji komputerowej. Zdolność do stosowania metod algorytmicznych do rozwiązywania nieskomplikowanych problemów obliczeniowych. Zrozumienie, w jaki sposób powstaje program komputerowy i jaki jest jego związek z algorytmem. Szczegółowe treści nauczania ) Pojęcie i cechy algorytmu. 2) Sposoby zapisywania algorytmów. 3) Przykłady algorytmów z różnych dziedzin (w tym alg. Euklidesa, sito Eratostenesa) 4) Rozwiązywanie problemów metodami algorytmicznymi liczby Fibbonaci'ego. 5) Konstruowanie i zapisywanie diagramów algorytmów w aplikacji Umbrello lub Dia. 6) Związek algorytmów i programów. Przykład programu i etapy jego powstawania. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe znać pojęcie algorytmu, podać proste przykłady algorytmów, znać sposób zapisywania algorytmów za pomocą Umownego Języka Programowania (UJP) i schematów blokowych, odczytywać treść algorytmów zapisanych w formie UJP lub schematu blokowego, rozpoznać algorytm Euklidesa i określić, jakie będą wyniki na podstawie śledzenia przebiegu algorytmu dla konkretnych danych, ponadpodstawowe znać cechy algorytmu: poprawność, skończoność i sprawność, opisać przebieg określonej czynności za pomocą algorytmu, rozpoznawać w algorytmie instrukcje strukturalne: wybór warunkowy i iterację, sformułować algorytm i zapisać go używając UJP i schematów blokowych, znać sposób działania algorytmu sita Eratostenesa, 6

17 na podstawie sformułowanego w języku potocznym algorytmu, zapisać go za pomocą poznanych metod, znać podstawy obsługi aplikacji do kreślenia schematów Dia lub Umbrello, znać związek algorytmów z programami, znać etapy powstawania programu, znać pojęcia: kod źródłowy, kompilacja, konsolidacja, kod binarny, Liczba godzin na realizację działu 8 na podstawie omówienia problemu, stworzyć algorytm obliczający kolejne liczby Fibbonacci'ego, zapisać algorytm w postaci schematu blokowego w aplikacji Dia lub Umbrello, wymienić popularne języki programowania, określić, co wykonuje bardzo prosty program, na podstawie analizy jego kodu, Dział VIII Etyka i kultura w informatyce Szczegółowe cele kształcenia Znajomość warunków naruszania prawa podczas użytkowania komputerów i oprogramowania. Rozumienie pojęć licencja i prawa autorskie. Znajomość podstawowych zasad kultury pracy w sieci komputerowej. Rozumienie konieczności przestrzegania norm, w tym również obowiązujących w dziedzinach związanych z informatyką. Szczegółowe treści nauczania ) Przestępstwa komputerowe i odpowiedzialność karna. 2) Licencje i prawa autorskie. 3) Kultura użytkowania sieci komputerowej netykieta. 4) Ja przy komputerze jak widzę swoje prawa i czego inni powinni przestrzegać opracowanie dokumentu tekstowego i dyskusja moderowana na lekcji w formie chat. Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) podstawowe znać rodzaje przestępstw komputerowych, znać formy odpowiedzialności za przestępstwa komputerowe, ponadpodstawowe rozumieć dlaczego przestępstwa komputerowe są działaniami o dużej szkodliwości i kto ponosi straty, znać pojęcie licencji, znać pojęcie licencji GNU, znać pojęcie prawa autorskiego, rozumieć ideę Open Source, wiedzieć, jakiego rodzaju produkty z dziedzin informatyki są chronione prawami autorskimi i li znać pojęcia freeware, shareware, cencjami znać najważniejsze zasady etyki pracy w sieci komputerowej (netykiety), stosować zawsze zasady netykiety, 7

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA 1. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy

PROGRAM NAUCZANIA 1. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy PROGRAM NAUCZANIA. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy 4. Cele kształcenia i wychowania oraz treści nauczania 5. Propozycja rozkładu materiału 6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3 1. Wprowadzenie do informatyki Określa następujące pojęcia: bit, bajt. Zna pojęcie systemu pozycyjnego. Wymienia części składowe zestawu komputerowego,

Bardziej szczegółowo