ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ"

Transkrypt

1 ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Grafika komputerowa, ajogóliej ujmując, dotyczy tworzeia obrazów za pomocą komputera. Jest to rozległa i dyamiczie rozwijająca się dziedzia. Zajmują się ią zarówo artyści plastycy (zob. rysuek obok), jak i osoby przygotowujące ilustracje do różych publikacji. Do pracy z grafiką służą róże programy, iektóre są Wam zapewe zae. W tym rozdziale odwołujemy się do programu Pait Ryszard Horowitz, Magiczy królik (który zajduje się w Akcesoriach systemu Widows), programu Photo Editor (który jest składikiem pakietu Office) oraz do programów Gimp i Irfa View, które są programami typu freeware moża je pobrać z Iteretu lub zaistalować z folderu Programy Edytory grafiki Do tworzeia obrazów za pomocą komputera używa się programów azywaych edytorami grafiki. W edytorach tych mamy a ogół do dyspozycji astępujące grupy operacji: 1. Rysowaie odręcze azwy operacji w tej grupie często awiązują do azw przyborów zaych z życia (ołówek, pędzel, aerograf); umożliwiają oe rysowaie za pomocą myszy a ekraie w podoby sposób, jak czyimy to a kartce papieru. 2. Umieszczaie gotowych elemetów w tej grupie zajdują się operacje, które umożliwiają precyzyje tworzeie różych figur geometryczych, gotowych kształtów (p. strzałek, apisów) oraz wstawiaie rysuków (tzw. clipartów) z galerii dostępej w komputerze. 3. Przekształcaie rysuków lub ich fragmetów w tej grupie zajdują się operacje związae z powielaiem, przeoszeiem, deformowaiem i przekształcaiem fragmetów rysuku. 4. Zmiaa kolorów operacje związae z wyborem, defiiowaiem barw i adawaiem fragmetom rysuku odpowiedich kolorów. 81

2 Rysuek 5.1. Oko defiiowaia kolorów w edytorze Gimp Tworzeie obrazów barwych a ekraie moitora (lub telewizora) polega a mieszaiu ze sobą trzech barw: czerwoej, zieloej i iebieskiej. Zmieiając asyceie tych barw, uzyskuje się pozostałe kolory. Techika ta jest zaa pod azwą RGB. Skrót te pochodzi od agielskich słów Red, Gree, Blue. Nowe kolory moża także określać, podając barwę, jej asyceie i jaskrawość. Te sposób defiiowaia kolorów azywamy HSL(B) od agielskich słów Hue (barwa), Saturatio (asyceie), Lightess (Brightess) (jaskrawość). Zmiaa jaskrawości odpowiada dodawaiu czeri dla uzyskaia iego odcieia. u åwiczeie 5.1. Zdefiiuj owy, iestadardowy kolor w dostępym Ci edytorze grafiki (p. w edytorze Pait, wybierając poleceie Opcje Edytuj kolory Defiiuj kolory iestadardowe). Zobacz, jak wykoać to samo poleceie w edytorze Gimp (zob. rys. 5.1 oraz 5.3). Odczytaj liczby odpowiadające barwom: czerwoej, zieloej i iebieskiej oraz liczby związae z barwą, jej asyceiem i jaskrawością dla Twojego koloru. Odczytaj, jakie wartości są związae z kolorem białym lub czarym? Ilustracja przezaczoa do druku w kolorze, przygotowaa za pomocą komputera, jest pamiętaa w jeszcze iym stadardzie defiiowaia kolorów, azywaym CMYK. Skrót te składa się z pierwszych liter agielskich słów Cya, Mageta, Yellow, Key, czyli błękity, purpurowy, żółty i klucz (kolorem kluczowym jest czary). Proces druku barwego polega a odpowiedim ałożeiu wymieioych kolorów w celu otrzymaia pozostałych barw i odciei. Profesjoale edytory grafiki (p. Photoshop lub Corel Draw) umożliwiają wykoaie separacji barwej, czyli zapamiętaie obrazu w taki sposób, aby moża było uzyskać każdy z wymieioych czterech kolorów potrzebych do druku barwego a osobej kliszy. Przygotowaie kliszy odbywa się za pośredictwem urządzeia zwaego aświetlarką. Następie klisze są wykorzystywae w procesie wykoywaia blach dla maszyy drukarskiej, za pomocą której odbywa się drukowaie Grafika rastrowa i wektorowa Powtórka 5.1. Wykoaj kompozycję przedstawioą a rys. 5.3 za pomocą programu Pait. Wykorzystaj zawartość pliku Motyw.bmp z folderu Grafika. Zapisz, jakie operacje ależało po kolei wykoać. 82

3 Najprostszym rodzajem edytora grafiki jest edytor zway malarzem, w którym obraz powstaje przez odpowiedie zabarwieie poszczególych puktów (pikseli) a ekraie. Obraz te jest pamiętay w postaci bitmapy, czyli zbioru pikseli. Tak powstaje grafika zwaa grafiką rastrową. W edytorach grafiki rastrowej edycja jest możliwa a poziomie pojedyczych pikseli, ewetualie ich grup, p. moża zmieić kolor jedokolorowego obszaru otoczoego iym kolorem. Edytory tego typu są rówież wykorzystywae do korekcji zdjęć, zapamiętaych w postaci bitmapy. Zazaczaie (maskowaie) fragmetów rysuku to czyość, polegająca a wyodrębieiu fragmetu rysuku, którego dotyczyć ma edycja, p. operacja kopiowaia, przekształcaia, powiększaia, zmiay kolorów. Dzięki temu moża łatwo tworzyć p. kompozycje symetrycze czy z powtarzających się motywów (zob. rys. 5.3). Zazwyczaj moża zazaczyć regulary (p. prostokąty) obszar lub obszar o dowolym kształcie (zob. rys. 5.2). Niektóre edytory mają jeszcze ie możliwości zazaczaia fragmetu rysuku (zob. opis do rys. 5.3). Aby poddać edycji fragmet rysuku, ależy go zazaczyć i wtedy jest możliwa zmiaa p. wielkości i położeia zazaczoego obszaru. Przy powiększaiu bitmapy ie zwiększa się liczba puktów, tworzących obraz powiększaie puktów obrazu powoduje utratę ostrości i efekt schodkowaia. Nowsze edytory grafiki, p. program Gimp, umożliwiają automatycze wygładzaie krawędzi przy skalowaiu. Iy rodzaj edytorów to edytory grafiki wektorowej. W edytorach tych poszczególe fragmet rysuku, tworzoe w trybie rysowaia odręczego jak i z gotowych elemetów, są pamiętae za pomocą wzorów matematyczych. Każdy fragmet rysuku jest osobym obiektem (wektorem). Dzięki temu moża wrócić w dowolym momecie do edytowaia obiektu (zmiay koloru, wielkości oraz położeia). Moża rówież zmieiać sposób i kolejość akładaia obiektów a siebie oraz grupować je w jede obiekt. ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Zazaczaie (maskowaie) fragmetów rysuku. Maska prostokąta Maska o dowolym kształcie Tło przezroczyste dla zazaczoego fragmetu Rysuek 5.2. Narzędzia do maskowaia w ofercie edytora Pait PAMI TAJ Aby po àczyç obiekty graficze w grup, ale y wybraç wskaêik (zob. rys. 5.4) i zazaczyç je, ciàgàc mysz z wciêi tym przyciskiem lub wskazaç je myszà, trzymajàc wciêi ty klawisz Shift. Powtórka 5.2. Grupowaie kilku obiektów graficzych umożliwia jedoczese wykoywaie operacji a wszystkich obiektach z grupy. Przećwicz operacje grupowaia i rozgrupowaia oraz operowaia obiektami a kompozycji z rys. 5.4 zapisaej w pliku Logo.doc w folderze Grafika. àczeie w grup obiektów graficzych. 83

4 Zazaczaie obszaru o jedakowym kolorze Zazaczaie obszaru o kształcie prostokąta i elipsy Przesuwaie warstw i zazaczoych obszarów Dwukrotie klikij, aby zdefiiować owy kolor Klikij prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do iych opcji oferty programu Rysuek 5.3. Główe oko edytora Gimp i oko z rysukiem zapisaym w pliku Witamy.xcf Wskaźik do zazaczaia obiektów, które mają być połączoe w grupę Rysuek 5.4. Grupowaie i ustalaie kolejości akładaia obiektów graficzych w edytorze Word 84

5 Ilustracje, tworzoe w edytorach grafiki wektorowej, są zapisywae w specjalych formatach, które uwzględiają pamiętaie obiektów, składających się a obraz. Obrazy te moża zapisać rówież jako bitmapy, ale wówczas traci się iformacje o obiektach składających się a rysuek. Bitmapa odczytaa (wstawioa, wklejoa) w edytorze grafiki wektorowej jest traktowaa jak obiekt, ale ie jest oa pamiętaa za pomocą wzorów matematyczych. Podlega atomiast zmiaom rozmiaru i położeia. Tylko iektóre edytory grafiki wektorowej umożliwiają przekształceie bitmapy w obiekt wektorowy (p. z programem Corel Draw jest stowarzyszoy program Corel Trace, który umożliwia wykoaie tej operacji). Nowsze edytory grafiki są wyposażoe w mechaizm tworzeia warstw, ułatwiający pracę ad fragmetami obrazów. Warstwy moża porówać do arkuszy przezroczystej folii, a których są umieszczoe róże elemety. Elemet z wyższej warstwy może przesłoić to, co jest a iższej. Warstwy pozwalają odseparować od siebie fragmety rysuku i ułatwiają ich edycję. Aby iformacje o warstwach i ich zawartości zostały zachowae, ależy zapamiętać plik w formacie charakterystyczym dla daego programu (p. w programie Gimp z rozszerzeiem xcf). ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ PAMI TAJ W edytorze Gimp podwóje kliki cie a ikoie wybraego arz dzia (zob. rys. 5.5) powoduje otwarcie oka wyboru opcji tego arz dzia, atomiast kliki cie prawym przyciskiem myszy w obszarze obrazu udost pia mo liwoêci oferty, iewidocze w g ówym okie programu. W te sposób docieramy do poleceƒ, p. Plik Zapisz jako lub Edycja Cofij. Program Gimp jest rozwijay i rozpowszechiay a zasadzie GNU Geeral Public Licese. Możesz zapozać się ze szczegółami tej formy licecji, zajglądając a stroę W folderze Programy oraz a stroie zajduje się program Gimp w wersji polskojęzyczej. Na wymieioej stroie lub w folderze Grafika\GIMP-opis moża zaleźć opis fukcji programu Gimp w języku polskim. u åwiczeie 5.2. W programie Gimp otwórz plik Witamy.xcf, zajdujący się w folderze Grafika. Zaobserwuj w okie, dotyczącym warstw (zob. rys. 5.5), jakie fragmety rysuku zostały rozmieszczoe a poszczególych warstwach. Wybierz jedą z warstw (klikając a jej azwie) i spróbuj zmieić kolor elemetów rysuku lub przesuąć warstwę względem pozostałych. u åwiczeie 5.3. Wykoaj rysuek w edytorze Gimp według przepisu: wybierz Plik Nowy, zazacz Typ wype ieia Bia e, utwórz ową, przezroczystą warstwę (zob. rys. 5.5) i zazacz a iej obszar o kształcie okręgu, ustal bieżący kolor jako brązowy, a kolor tła jako żółty astępie, ciągąc mysz z wciśiętym lewym przyciskiem, wypełij zazaczoy obszar gradietem (czyli płyym przejściem między wybraymi kolorami), 85

6 utwórz koleją przezroczystą warstwę i umieść a iej pierwszą literę swojego imieia w kolorze brązowym, powtórz poprzedią operację dla kolejych liter imieia. Efekt końcowy powiie przypomiać ostati obrazek z rys Zauważ, że dzięki umieszczeiu liter a osobych warstwach możesz modyfikować ich rozmiar oraz położeie względem siebie. Możesz rówież ukryć wybrae warstwy (zob. rys. 5.5), co pozwoli Ci szybko uzyskać każdy z obrazków z rys Zapisz efekt pracy w pliku z rozszerzeiem xcf. Wstawiaie tekstu Wypełieie gradietem Klikij, aby ukryć warstwę Utwórz ową warstwę Kolor tła Bieżący kolor Narzędzie do skalowaia i obracaia oraz jego opcje Nazwa warstwy Aby zobaczyć to oko, wybierz Plik Oka dialogowe Warstwy, kaa y i Êcie ki Rysuek 5.5. Oko warstw oraz wybór opcji arzędzia w edytorze Gimp 5.3. Formaty plików graficzych Ilustracje mogą być pamiętae jako pliki graficze o różych formatach. Moża wyróżić formaty służące do pamiętaia bitmap, akceptowae przez większość edytorów grafiki, oraz formaty związae z kokretym programem. Te ostatie są typowe dla edytorów grafiki wektorowej, gdyż ie ma jedego uiwersalego formatu pamiętaia tego rodzaju grafiki. Wykazy ajpopulariejszych formatów (typów) plików, służących do zapisu bitmap i obrazów grafiki wektorowej zajdują się w tabelach 5.1 i 5.2. Często zajdujemy się w sytuacji, gdy ależy zmieić format, w jakim jest pamiętay obraz. Moża tego dokoać w każdym edytorze grafiki, który 86

7 akceptuje format pliku, którym dyspoujemy i ma możliwość zapisaia obrazu w pliku o pożądaym przez as formacie. Nazwa pliku Rozszerzeie Opis bitmapa stadardowy format w środowisku Widows, wielkość bmp pliku zależy m.i. od liczby pamiętaych kolorów GIF (ag. Graphic gif plik, w którym liczba pamiętaych kolorów Iterchage Format) ie przekracza 256 JPEG (ag. Joit plik, w którym w zależości od wyboru stopia kompresji, Photographic Experts jpg moża uzyskać dużą oszczędość pamięci, ale traci się Group) a jakości obrazu TIFF (ag. Tagged Image File Format) Tabela 5.1. Formaty bitmap i rozszerzeia azw plików tif format pliku stosoway dla materiałów, przezaczoych do druku, moża w im uzyskać bezstratą kompresję do 40% orygialej wielkości pliku Nazwa programu edytor grafiki wektorowej Corel Draw cliparty w pakiecie Office stadard pamiętaia grafiki wektorowej w środowisku Widows edytor grafiki wektorowej Micrograpx Widows Draw edytor grafiki Gimp aimacje w Edytorze Obrazów programu Komeiusz Logo Rozszerzeie cdr wmf drw xcf lgw Tabela 5.2. Formaty plików związae z różymi programami W komputerze gromadzimy zdjęcia wykoae za pomocą aparatu cyfrowego lub zeskaowae wprost z egatywu. Usługa skaowaia filmu i zapisywaia zdjęć w postaci plików graficzych (p. a płycie CD) jest coraz populariejsza w zakładach fotograficzych. Pliki graficze, a przykład zdjęcia związae z jakimś wydarzeiem lub ilustracje przygotowae do jakiegoś opracowaia, powiiśmy gromadzić w jedym folderze. Pliki te mogą być w różych formatach graficzych. Jeżeli chcemy je sprawie i szybko przeglądać, to możemy skorzystać ze specjalych przeglądarek plików graficzych, które umożliwiają rówież zmiaę formatu pliku. Takim programem jest IrfaView bezpłaty program dostępy pod adresem (stroa autora programu) oraz w folderze Programy. W programie tym możemy m.i. zmieić lub ujedolicić formaty zgromadzoych plików graficzych. 87

8 u åwiczeie 5.4. Zaistaluj program IrfaView i zmień wersję z języka agielskiego a polski (poleceie Optios Chage laguage). Otwórz plik Kwiaty.bmp, umieszczoy w folderze Grafika. Zapisz astępie te plik jako Kwiaty1.jpg, Kwiaty2.jpg, Kwiaty.gif, Kwiaty.tif w swoim folderze. Pliki z rozszerzeiem jpg utwórz z zastosowaiem maksymalej i miimalej kompresji. Porówaj wielkości tych plików między sobą oraz z plikiem orygialym. Otwórz wszystkie te pliki w osobych okach w wybraym programie (IrfaView, Gimp lub Photo Editor) i porówaj ich jakość. Czy i w których plikach zaobserwowałeś utratę jakości zdjęcia? Zmiaa formatu pliku graficzego. Polecamy prezetację Reprezetacja.htm, która zajduje się w folderze Prezetacje, w której omówioo i zilustrowao własości różych formatów, służących do zapisywaia obrazów, tekstów, dźwięków i aimacji. Bitmapy mogą być pamiętae zarówo w postaci ieskompresowaej (p. plik z rozszerzeiem bmp), jak i z wykorzystaiem rozmaitych metod kompresji. Kompresja pliku może odbywać się bez utraty iformacji o poszczególych pikselach, to zaczy plik przed skompresowaiem i po skompresowaiu zawiera te same iformacje. Metody kompresji mogą rówież prowadzić do utraty części iformacji i wtedy ilustracja traci a jakości. Ilustracje a stroach WWW są przechowywae w plikach z rozszerzeiami jpg i gif, gdyż w takim formacie zajmują iewiele miejsca i są akceptowae przez wszystkie przeglądarki iteretowe. u åwiczeie 5.5. Wybierz poleceie Plik Przetwarzaie wsadowe w programie IrfaView. Wśród plików źródłowych (okieko Pliki) umieść wszystkie pliki z rozszerzeiem bmp z folderu Grafika. Zamień je a pliki z rozszerzeiem gif, wybierając odpowiedi format w okieku Przetwarzaj a. Wskaż folder docelowy (Katalog docelowy) i aciśij przycisk Start. Sprawdź, że w tym samym okie możesz wybrać operację zmiay azw plików (Zmieƒ azwy plików). Wykorzystaj ją do adaia plikom, zapisaym w formacie GIF azw Rys 1, Rys 2, Rys 3... Program Mój komputer, składik systemu operacyjego Widows, ma wbudowaą fukcję umożliwiającą podgląd Przeglàdaie plików miiatury obrazu zapisaego w pliku graficzym (warukiem jest, aby foldery były wyświetlae jako stroy sieci graficzych. Web, zob. rozdz. 3). Miiaturę tę możemy obejrzeć po wskazaiu azwy pliku za pomocą myszy. Rówież w programie IrfaView moża przeglądać cały folder plików w postaci miiatur zdjęć i w miarę potrzeby powiększać je do rzeczywistych rozmiarów. W tym celu ależy wybrać poleceie Plik Miiatury. W programie IrfaView moża rówież utworzyć pokaz zdjęć (obrazów) w postaci slajdów (poleceie Plik Przeglàd slajdów). 88

9 u åwiczeie 5.6. W programie IrfaView przejrzyj folder Grafika\Zdj cia, używając poleceia Plik Miiatury. Utwórz pokaz slajdów z wybraych zdjęć Cyfrowy aparat fotograficzy i skaer Aby moża było obejrzeć zdjęcie a ekraie moitora, ależy je zapisać w postaci pliku, zawierającego iformacje o tworzących obraz pikselach. Plik taki może być utworzoy za pomocą cyfrowego aparatu fotograficzego lub skaera. Zarówo skaer, jak i aparat cyfrowy działają z pewą rozdzielczością. W obu przypadkach jakość uzyskaego obrazu zależy od parametrów techiczych tych urządzeń. Poadto przy skaowaiu fotografii duże zaczeie ma jakość odbitki a papierze. Cyfrowy aparat fotograficzy jest wyposażoy w wymieą pamięć, w której są zapisywae zdjęcia. Liczba zapamiętaych zdjęć zależy od rozdzielczości (jakości), w jakiej zostały zrobioe zdjęcia, oraz pojemości użytej pamięci. Zdjęcie moża a ogół obejrzeć a ekraie LCD, umieszczoym w obudowie aparatu. Moża usuąć z pamięci wykoae zdjęcia i w ich miejsce wykoać astępe. Po wypełieiu pamięci, moża ją wymieić a astępą lub przekopiować zdjęcia do komputera, za pośredictwem odpowiediego złącza i oprogramowaia. Oprogramowaie dołączoe do aparatu cyfrowego umożliwia kopiowaie zdjęć z pamięci aparatu do pamięci komputera, wstępą edycję zdjęć oraz zapisaie ich w postaci plików a dysku komputera. Każdy model skaera jest rówież wyposażoy w program, który umożliwia zaistalowaie tego urządzeia a komputerze oraz korzystaie z iego. Programy, obsługujące skaery różią się zaczie między sobą, ale moża podać pewe ich wspóle cechy, a które warto zwrócić uwagę. Na rysuku 5.6 jest przedstawioe oko programu do obsługi skaera. Na tym przykładzie wskażemy podstawowe możliwości programów tego typu. Skaowaie zdj ç i obrazów. Przystępując do skaowaia, powiiśmy określić, z jaką rozdzielczością chcemy skaować, oraz ile kolorów ależy uwzględić (może tylko dwa, jeśli skaoway obraz będzie drukoway a drukarce laserowej w wersji czaro- -białej). Większość programów oferuje możliwość wykoaia podglądu skaowaego obrazu (Preview) i zazaczeia obszaru, który ma podlegać skaowaiu. Zazaczeie obszaru polega a otoczeiu za pomocą myszy wybraego fragmetu prostokątem. Niektóre programy umożliwiają poadto, już przy skaowaiu, podjęcie decyzji, czy powiększyć (pomiejszyć) orygialy obraz oraz skorygować jego jasość, kotrast, asyceie kolorów. Dopiero po wykoaiu tych wszystkich czyości przystępujemy do właściwego skaowaia (Sca). Zazwyczaj w okie programu uzyskamy iformacje o szacowaej wielkości pliku, w którym zostaie zapisay skaoway obraz. 89

10 Wielkość ta odpowiada wielkości ieskompresowaej bitmapy. Ostatecza wielkość pliku zależy od formatu, w jakim zapiszemy plik, i zastosowaej kompresji. Program, służący do obsługi skaera, działa jako iezależy program lub współpracuje z edytorem grafiki, za pośredictwem którego odbywa się zapis pliku. Decydujemy o tym podczas istalacji programu (zob. rozdz. 3). Liczba kolorów Rozdzielczość Skalowaie obrazu Zazaczeie obszaru skaowaia Kotrast Jasość Przewidywaa wielkość pliku Rysuek 5.6. Oko przykładowego programu do obsługi skaera u åwiczeie 5.7. Skaer wraz z drukarką moża wykorzystać w charakterze kserokopiarki. Zeskauj, p. stroę otatek ze swojego zeszytu i wydrukuj ją. Sprawdź, czy Twój program obsługi skaera jest wyposażoy w fukcję kopiarki (wówczas obraz wprost z urządzeia skaującego jest wysyłay a drukarkę), czy też ależy wykoać operację drukowaia z poziomu edytora grafiki. PAMI TAJ Skauj z du ych orygia ów, dla jakoêci obrazu lepiej go pomiejszyç i powi kszaç. Dobierz rozdzielczoêç skaowaia w zale oêci od wielkoêci pliku, który chcesz uzyskaç i przezaczeia skaowaej ilustracji. Posługiwaie się skaerem wymaga zapozaia się z dołączoym do iego oprogramowaiem, a umiejęte wykorzystaie możliwości oprogramowaia ieco wiedzy i doświadczeia. Warto zapamiętać ogóle zasady podae w ramce PAMI TAJ obok. Dla obrazów, które mają być oglądae a ekraie moitora (p. a stroie WWW) wystarczy rozdzielczość między 72 a 100 dpi. Dla materiałów drukowaych warto przyjąć rozdzielczość między 150 a 300 dpi. Drukarka laserowa 90

11 lub atrametowa drukuje obraz w rozdzielczości co ajmiej 300 dpi (lub więcej), ale asz arząd wzroku ie dostrzeże różicy, jeśli rozdzielczość ilustracji będzie ieco miejsza. Wyższe rozdzielczości wymagae są dla ilustracji przezaczoych do druku wysokiej jakości lub małych orygiałów, które muszą być wielokrotie powiększoe Skaowaie tekstu Istieje możliwość skaowaia tekstu pisaego odręczie lub wydrukowaego. Powstaje wówczas plik graficzy zawierający obraz tekstu. W przypadku tekstu drukowae- Skaowaie tekstu. go moża skorzystać z programu kowersji zwaego OCR (ag. Optical Character Recogitio optycze rozpozawaie zaków) i przetworzyć plik graficzy a plik tekstowy. W te sposób ie musimy przepisywać drukowaego tekstu, p. maszyopisu, którego ie mamy w pliku, aby wprowadzić go do komputera i poddać edycji. Coraz częściej program OCR jest dołączoy do oprogramowaia skaera. u åwiczeie 5.8. Zeskauj stroę A4 maszyopisu i utwórz plik tekstowy za pomocą dołączoego do Twojego skaera programu OCR Korekcja zdj ç praca z bitmapami Powtórka 5.3. Zrzut ekrau populare określeie operacji przeiesieia obrazu z ekrau moitora do schowka, a astępie wklejeie go w edytorze grafiki lub tekstu. Operacja ta jest wykoywaa przez aciśięcie klawisza PritScree (lub kombiacji klawiszy Alt i PritScree, jeśli chcemy, aby operacja dotyczyła tylko obszaru aktywego oka). Wykoaj zrzut ekrau oka główego lub oka, zawierającego opcje wybraego arzędzia w edytorze grafiki Gimp i w edytorze tekstu Word uzupełij go opisem fukcji tego programu. Zdjęcia, pochodzące ze skaera lub aparatu cyfrowego i tzw. zrzuty ekrau, które zajdziesz a wielu ilustracjach w tej książce, są pamiętae w postaci bitmap. Zdjęcia moża zmieiać i poprawiać, korzystając z możliwości edytorów grafiki, oferujących operacje a bitmapach. Obecie a ryku jest dostępych wiele programów dla osób profesjoalie zajmujących się przygotowaiem zdjęć do druku. Jedym z ajbardziej popularych jest program Adobe Photoshop. Pakiet Office jest także wyposażoy w program pod azwą 91

12 Photo Editor. Poadto moża zaleźć wiele programów bezpłatych, które umożliwiają opracowywaie zdjęć. Do wykoaia zadań z tego podręczika wykorzystao program Gimp. W czasie pracy ad zdjęciem (ogóliej bitmapą) moża skorygować jasość oraz kotrast obrazu i asyceie barw. Zabiegi te są azywae korekcją toalą. u åwiczeie 5.9. W programie Gimp otwórz plik pod azwą Kaktusy.bmp, umieszczoy w folderze Grafika. W obszarze obrazu klikij prawym przyciskiem myszy oraz wybierz poleceie Obraz Kolory JasoÊç i kotrast. Posługując się suwakiem możesz ustawić wartości liczbowe dla jasości i kotrastu. Efekty swoich działań możesz obserwować bezpośredio a obrazie (jeśli jest wciśięty przycisk Podglàd). Zawsze możesz aulować wprowadzoe zmiay, aciskając przycisk Auluj (rezygacja z poprawiaia jasości i kotrastu) lub Zresetuj (przywróceie pierwotej postaci zdjęcia). W podoby sposób możesz zmieiać asyceie kolorami, wybierając poleceie Obraz Kolory Balas kolorów. Zmiaa jasoêci i kotrastu zdj cia. Edytory grafiki oferują także zestawy efektów specjalych, które pozwalają deformować, przekształcać zdjęcie w celu uzyskaia orygialego efektu artystyczego. Dzięki im moża wyostrzyć kotury a zdjęciu lub przeciwie, uzyskać efekt rozmycia koturów (zob. rys. 5.7). Rysuek 5.7. Zdjęcie z pliku Kaktusy od lewej: po wygładzeiu (rozmyciu) koturów (Filtry Rozmywaie Rozmycie Gaussa), wersja orygiala, po wyostrzeiu koturów (Filtry Uwydatiaie Wyostrzaie) u åwiczeie W programie Gimp otwórz poowie plik o azwie Kaktusy. Wybierz poleceie Filtry Ziekszta ceia Deformacja. Ustaw wartości promieia i stopia deformacji a maksymale, wybierz Rozrost i ciągij mysz z wciśiętym przyciskiem od środka obrazu umieszczoego w okie podglądu. Wykoaj eksperymety, które doprowadzą Cię do uzyskaia ilustracji podobej do rysuku 5.9. Zwróć uwagę, że za każdym Uzyskiwaie efektów specjalych a ilustracjach. 92

13 razem możesz wycofać się, aciskając przycisk Zresetuj. Sprawdź ie efekty specjale, uzyskiwae przez zastosowaie różych filtrów. Zobacz także, jakie efekty specjale oferuje program Photo Editor. Malowaie z wykorzystywaiem desei lub fragmetów obrazów Rozmywaie lub wyostrzaie Rozjaśiaie lub wypalaie Rysuek 5.8. Zdjęcie z pliku Kaktusy po zastosowaiu rozmazywaia Rozmazywaie Rysuek 5.9. Jakie efekty specjale zostały zastosowae, aby uzyskać powyższy rezultat? PAMI TAJ Malowaie z wykorzystaiem desei lub fragmetów obrazu (kloowaie) w edytorze Gimp polega a powielaiu fragmetu zdj cia w iym miejscu tego samego obrazu. Po wybraiu arz dzia do kloowaia ale y wskazaç miejsce, z którego b dziemy kopiowaç, u ywajàc wskaêika myszy i klawisza CTRL. Stosując operacje edytora grafiki moża przekształcać fragmety zdjęć, wyciać je i kopiować. Moża aieść a zdjęcie apis lub dorysować ieistiejące szczegóły. Iteresujące rezultaty uzyskamy także, gdy zastosujemy dostępe arzędzia do retuszu. W tradycyjej fotografii retusz polega a usuięciu zbędych szczegółów i poprawieiu w te sposób zdjęcia. Do retuszowaia wykorzystujemy operacje dostępe w główej ofercie edytora Gimp, takie jak miejscowe rozmazywaie, rozjaśiaie, wyostrzaie i kloowaie (zob. rys 5.8). Operacje te ułatwiają rówież wykoaie fotomotażu. u åwiczeie Przejrzyj zdjęcia, umieszczoe w folderze Grafika\Zdj cia i odpowiedz a pytaie umieszczoe pod rys Wybierz zdjęcia, które użyjesz do wykoaia własego fotomotażu. Możesz wzorować się a rysuku W programie Gimp otwórz te pliki w osobych okach. Wybierz oko ze zdjęciem, które będzie staowić tło fotomotażu i utwórz w im ową warstwę z przezroczystym tłem. Zazacz wybray przez Ciebie fragmet i umieść go a owej warstwie, stosując poleceia kopiuj i wklej. Każdy fragmet, wykorzystyway do fotomotażu możesz umieścić a osobej warstwie Wykoaie fotomota u. 93

14 Rysuek Które z powyższych zdjęć jest fotomotażem? PAMI TAJ W edytorze Gimp ofert, dotyczàcà operacji a warstwach, takich jak Po àcz widocze warstwy lub Stos PodieÊ warstw, uzyskasz klikajàc prawym przyciskiem myszy w okie warstw. i dowolie przemieszczać go, obracać, zmieiać jego wielkość. Kolejość akładaia warstw moża zmieiać. Aby uzyskać płye przejście między fragmetami zdjęć, ależy połączyć warstwy, a których są oe umieszczoe, i zastosować arzędzia do retuszu. Zdjęcie moża także obrócić, zmieić jego wielkość i rozdzielczość (zob. rys. 5.11). Bitmapa umieszczoa w pamięci komputera ma a początku określoe rozmiary oraz rozdzielczość. Liczba puktów, zawierających iformacje Zmiaa rozmiaru i rozdzielczości obrazu, czyli resamplig Zmiaa rozmiaru obrazu, czyli skalowaie Zmiaa orietacji obrazu obrót o wybray kąt Rysuek Zmiaa rozmiaru, rozdzielczości i położeia obrazu w programie IrfaView 94

15 o obrazie jest ustaloa. Zmiaa rozmiaru obrazu iesie ze sobą ieuchroie zmiaę rozdzielczości; powiększeie rozmiarów zmiejsza rozdzielczość pomiejszeie zwiększa. Edytory grafiki mają wbudowae procedury, które radzą sobie z tym zjawiskiem. Skalowaie jest operacją, która polega a zmiaie wielkości obrazu (p. rozciągaie rysuku za pomocą myszy) bez zmiay rozdzielczości. Powiększae są poszczególe pukty, co objawia się utratą ostrości i efektem schodkowaia. Gdy tą metodą zmiejszamy rysuek, w zasadzie ie obserwujemy pogorszeia jego jakości. Operacja skalowaia jak i ie operacje w edytorze Gimp mają wbudowaą opcję wygładzaia krawędzi. Resamplig jest coraz częściej stosoway domyślie w edytorach grafiki (p. wspomiae wygładzaie krawędzi). Pomiejszeie rozmiarów bez zmiay rozdzielczości Zmiaa rozdzielczoêci lub zmiejszeie rozdzielczości przy stałych rozmiarach prowadzi do usuięcia z pliku iformacji o iektórych puktach. i rozmiaru zdj cia. Aalogiczie zwiększeie rozmiarów przy stałej rozdzielczości lub zwiększeie rozdzielczości przy ustaloych rozmiarach wymaga dodaia owych puktów, czyli wprowadzeia dodatkowych iformacji do pliku. Najogóliej moża powiedzieć, że owe pukty są dodawae a podstawie własości sąsiedich puktów. Zastosowaie resampligu sprzyja uzyskaiu gładszych koturów i płyych przejść między obszarami o różych kolorach. Porówaj ilustracje a rys Rysuek Przykład skalowaia (po lewej) i resampligu (po prawej) 5.7. Tworzeie prostych aimacji Powtórka 5.4. W gimazjum korzystałeś być może z programu Logo Komeiusz oraz dołączoego do iego Edytora obrazów i tworzyłeś proste aimacje. Jeśli masz dostęp do tego programu obecie, wykoaj w im prostą aimację, wykorzystując plik UÊmiech.lgw z folderu Grafika\Aimacje. 95

16 Możliwość oglądaia ruchomych obrazów jest związaa z własościami aszego arządu wzroku. Jeśli oglądamy statycze obrazy, przedstawiające koleje fazy ruchu ekspoowae w odpowiedim tempie, to mamy złudzeie płyego ruchu. To zjawisko jest wykorzystywae w tworzeiu aimacji oraz leży u podstaw działaia kamery filmowej, która rejestruje statycze obrazy, tzw. kadry, z odpowiedią częstotliwością. Proste aimacje, które często moża spotkać a stroach iteretowych, polegają a wyświetleiu kolejo kilku lub kilkuastu kadrów. Aimacje, podobie jak obrazy i filmy, mogą być pamiętae jako pliki o różych formatach. W systemie operacyjym Widows podstawowym formatem pliku, służącym do zapamiętywaia filmów i aimacji, był do iedawa format AVI (ag. Aimated Video Image). Pliki z rozszerzeiem avi zajdują się w galerii clipartów pakietu Office 97. Aimacje w tym formacie moża wstawiać do dokumetu tekstowego edytora Word i a slajdy w programie PowerPoit. Na stroach WWW ajczęściej są umieszczoe pliki graficze w formacie GIF lub JPEG. Opracowao też specjaly format plików GIF, w których mogą być pamiętae pojedycze obrazy i ich sekwecje. Przeglądarki mają wbudowaą fukcję odtwarzaia takiego pliku jako aimacji. Plik z aimacją w formacie GIF może być odtworzoy a slajdzie, przygotowaym w programie PowerPoit u åwiczeie W programie IrfaView otwórz plik Pies.gif z folderu Grafika\Aimacje. Jak widać, program te może służyć do odtwarzaia aimacji ruchu psa, która jest zapisaa w pliku typu GIF. Moża zapisać w im rówież każdy kadr aimacji w osobym pliku. Wykoaj operację Opcje Rozpakuj wszystkie obrazki, a otrzymasz tyle plików o azwach Pies_frame_xxx.bmp (xxx ozacza umer kolejego kadru), z ilu statyczych obrazów utworzoo tę aimację. Obejrzyj koleje fazy (kadry) aimacji zapisae w uzyskaych plikach. Do tworzeia aimowaych obrazów w plikach typu GIF służą programy azywae po agielsku gif aimator. Moża je zaleźć w Iterecie oraz a płytach CD, dołączoych do czasopism komputerowych. Niektóre umożliwiają tworzeie obrazów od początku i mają wszystkie podstawowe cechy edytorów grafiki. Ie korzystają z gotowych statyczych plików typu GIF, umożliwiając ich obróbkę i łączeie w jede plik. Są rówież takie programy, w których ze statyczego obrazka moża automatyczie uzyskać sekwecję kadrów, wykoując operację deformowaia gotowego obrazu według ustaloego wzoru. Rysuek Kadry aimacji z pliku Imi.gif, umieszczoego w folderze Grafika\Aimacje 96

17 u åwiczeie W folderze Programy zajdziesz plik o azwie UFREEz.exe. Jest to prosty program freeware, który umożliwia tworzeie pliku typu GIF z aimacją z gotowych statyczych plików z rozszerzeiem gif. Przygotuj aimowae logo a swoją stroę domową, p. Twoje imię, w którym litery pojawiają się a kolejych kadrach (zob. rys. 5.13), co daje efekt migotaia apisu. Powtórzeie fazy rysuku służy dłuższej ekspozycji jedego z kadrów. W tym celu: utwórz fazy rysuku o takich samych rozmiarach w dowolym edytorze grafiki * ; zapisz każdą fazę w pliku z rozszerzeiem gif; przeciągij te pliki za pomocą myszy z oka programu Mój komputer do oka uruchomioego programu UFREEz.exe; ustal czas w setych częściach sekudy, jaki ma upłyąć pomiędzy zmiaami faz rysuku (Frame delay); wykoaj poleceie Make Aimated GIF. Efekt swojej pracy oraz przykład z pliku Imi.gif, zamieszczoego w folderze Grafika\Aimacje, możesz obejrzeć w programie IrfaView (lub w przeglądarce iteretowej po umieszczeiu odwołaia do tego pliku w dokumecie HTML). ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Tworzeie aimowaego pliku typu GIF. PAMI TAJ W plikach typu BMP i JPG ie mo a zapisaç rysuków z przezroczystym t em. Jest to mo liwe w plikach typu GIF. Skorzystaj z programu Photo Editor, który umo liwia wype ieie przezroczystym kolorem t a rysuku i zapisaie go w formacie GIF. W Iterecie zajduje się wiele stro, z których moża pobrać gotowe pliki z aimacjami. Pobraie pliku jest wykoywae przez wybór w przeglądarce poleceia Zapisz obraz jako z podręczej oferty, uzyskaej po klikięciu prawym przyciskiem myszy a wybray obrazek. u åwiczeie Przejrzyj katalogi aimowaych obrazków, p. korzystając ze stro iteretowych lub Sprawdź, jakimi zastrzeżeiami jest obwarowae korzystaie z tych zasobów. Użyj także wyszukiwarki, wpisując frazę aimowae gify dla polskich zasobów lub aimated gifs dla zasobów agielskojęzyczych, aby zaleźć jeszcze ie stroy. Zadaia 1. Zeskauj kawałek materiału o ciekawej fakturze, kartkę pomalowaą grubą warstwą farby, kawałek bibuły karbowaej lub zasuszoe liście. Otrzymay obraz * Edytor Gimp stadardowo ie obsługuje zapisu plików w formacie GIF. Poszukaj iformacji a te temat a stroie 97

18 edytuj w programie Gimp tak, aby wykorzystać go jako tło a stroie WWW. Ilustracja użyta do utworzeia tła powia zawierać co ajmiej pikseli (p. 100 a 100 pikseli). Zapisz ją w pliku z rozszerzeiem jpg w swoim folderze. PAMI TAJ T o rysuku w edytorze grafiki lub t o stroy WWW ie musi byç wype ioe jedolità barwà. Cz sto stosuje si regulary wzór lub ciekawà faktur materia u, p. tkaiy, drewa. Takie t o jest azywae teksturà. W edytorze Gimp mo a wype iç obszar jedà z gotowych tekstur. W tym celu ale y wybraç w opcjach arz dzia Wype ieie deseiem, a rodzaj tekstury ustaliç wykoujàc poleceie Plik Oka dialogowe Deseie. 2. Zeskauj pracę plastyczą, wykoaą klasyczą techiką (akwarela, farby plakatowe, pastele) i uzupełij ją, wykorzystując edytor grafiki. 3. Zeskauj fragmet plau miasta, w edytorze grafiki zazacz a im trasę, a przykład z dworca kolejowego do Twojego domu. Dodaj opisy puktów charakterystyczych lub iformacje o środkach trasportu publiczego, z których ależy skorzystać, aby pokoać tę trasę. 4. Przygotuj tableau (tablo) swojej rodziy, grupy koleżaek i kolegów lub całej klasy. Wykorzystaj fragmety zeskaowaych zdjęć. 5. Jeśli masz dostęp do programu Logo Komeiusz, wykoaj zadaie, polegające a zapisaiu aimacji przygotowaej w Edytorze obrazów (zob. powtórka 5.4) w postaci pliku GIF. W tym celu każdą fazę aimacji utworzoej w Edytorze obrazów zapisz w osobym pliku z rozszerzeiem bmp. Następie, korzystając z programu IrfaView (ćwicz. 5.5), zmień format tych plików a GIF. Wreszcie użyj programu UFREEz.exe (ćwicz. 5.13) do utworzeia pliku z rozszerzeiem gif. 6. Pobierz aimoway plik GIF z wybraej przez Ciebie stroy WWW. Używając programu IrfaView, zapisz kadry aimacji w osobych plikach. Wykorzystaj te pliki do utworzeia swojej wersji aimacji. 7. Zeskauj swój podpis, zapisz w pliku z rozszerzeiem gif lub jpg. Możesz go wstawić do dokumetu tekstowego lub do listu elektroiczego. Przygotuj także wersję aimowaą podpisu. Aimacja podpisu będzie odtwarzaa, jeśli wstawisz go do listu przygotowaego w formacie HTML w programie Outlook Express. 8. Wykoaj we współpracy z kolegami folder reklamujący Twoją szkołę. Powiy się w im zaleźć iformacje dotyczące szkoły: zdjęcia, rysuki, mapki, historia szkoły, opisy ciekawie prowadzoych lekcji, relacje z orgaizowaych przez szkołę wycieczek, wizyt w muzeum, ciekawostki o szkole i wspomieia absolwetów. Wykorzystaj edytor tekstu i grafiki, a także skaer i iformacje, które zajdziesz w Iterecie (p. mapkę miejscowości, w której mieści się Twoja szkoła).

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

Znasz już wszystkie podstawowe elementy potrzebne do utworzenia ładnie i ciekawie wyglądającego dokumentu.

Znasz już wszystkie podstawowe elementy potrzebne do utworzenia ładnie i ciekawie wyglądającego dokumentu. Projektujemy Znasz już wszystkie podstawowe elementy potrzebne do utworzenia ładnie i ciekawie wyglądającego dokumentu. Projekt 1 Wycieczka 1. Podzielcie się na czteroosobowe zespoły. 2. Wybierzcie się

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Multimedialne pomysły 5

Multimedialne pomysły 5 Multimedialne pomysły 5 Dowiesz się: jak tworzyć multimedialne albumy zdjęć, jakich programów warto używać do tworzenia prezentacji multimedialnych, jak przygotować profesjonalną prezentację multimedialną.

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

DARMOWE PROGRAMY GRAFICZNE POMOCNE NAUCZYCIELOM W REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNYCH OPIS PROGRAMU OCENA DOWNLOAD PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W SZKOLE

DARMOWE PROGRAMY GRAFICZNE POMOCNE NAUCZYCIELOM W REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNYCH OPIS PROGRAMU OCENA DOWNLOAD PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W SZKOLE NAZWA PROGRAMU DARMOWE PROGRAMY GRAFICZNE POMOCNE NAUCZYCIELOM W REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNYCH OPIS PROGRAMU OCENA DOWNLOAD PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W SZKOLE PROGRAMY DO EDYCJI I OBRÓBKI ZDJĘĆ WYMOGI

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia Ocalić od zapomnienia CYFROWA OBRÓBKA FOTOGRAFII SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

1. BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIE Z SIECI KOMPUTEROWEJ.

1. BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIE Z SIECI KOMPUTEROWEJ. 1. BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIE Z SIECI KOMPUTEROWEJ. Uczeń: 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia.

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia. Fotografia Dominik Imielski 40 Spis treści 1. Wstęp... 42 2. Lustrzanka cyfrowa, analogowa i aparat kompaktowy... 42 3. Tarcza trybów w aparacie... 44 4. Kompensacja ekspozycji... 46 5. Kompozycja dla

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

liczba pikseli pikseli Grafika rastrowa (bitmapowa) Grafikę rastrową mapami bitowymi Mapa bitowa (bit map)

liczba pikseli pikseli Grafika rastrowa (bitmapowa) Grafikę rastrową mapami bitowymi Mapa bitowa (bit map) Piksel - punkt, którego parametrami są współrzędne ekranu, kolor i jaskrawość. Jest najmniejszym elementem obrazu bitmapowego. Jeden piksel to bardzo mały kwadrat wypełniony w całości jednolitym kolorem.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Kurs. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Windows 7 PL. Kurs. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo