30 czerw<'a. obradował w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30 czerw<'a. obradował w"

Transkrypt

1 ydane A ł4a ŁÓDZ PLENUM CK D lpca 98 ku Rk XXXV n 28 DZENNK ŁÓDZK 3 ce<'a badał asae Centalny Kmtet tnncta Demkatycneg Tematem dyskusj był pben dbnej ytócśc jak sttneg elementu n\>\'ej stuktuy spłecn-gsp dacej kaju Pdejman óneż kestę keślena stanska stnncta bec blżająceg X Nadycajneg Zjalu PZPR badach ęl udał m n: astępca pedncąceg Rady Państa Tadeus Młyń<l'ak cepeme Jey Odsk pe yc ęena bec:ych tud ndkumence steda także że uchav Xll Kngesu pgame ma D Załżena X Zjad PZPR" skaują pdbne pv{!yny kvvsu jak óneż t że pstałe tudnśc p nny stać ąane e padenu d dysku- kyysu ltycneg spłecn- gunce ustju s cj;u;tycnesj p:ecdncacy CK D gspdaceg Pjekt ten benv g D u a ż a że uec:vstnaedad Kalcyk n a ą elu fagmentach dkumen ne dem kac ym aga ścsłel'( ując d blżajacg tajm X Kngesu D ns se pestegana paądnśc jak X Zjadu PZPR µdkeślł e eg nych sttnvh ppycj (Dalsy ąg st 2) będe t ydaenle pe sej elkśc pltycnej n asym kju neątple punkt tny sytuacj pltyc:mej e nf;tnej enęt:ej D życy sjusnkm PZPR jak jsedecnej pmyślneg- alńena kampan pedadej pmyślnej g;macj sameg ja du Zaón efcae nn t e mat d n:j<bnej vtócc<d ygł s nvm pe cłnku P!eydum CK D Eugenusa Betldeg jak pdcas dysku>j t' pblematyka pdema była k ntekśce chdącej ż:vc e d lpca b nej uchały P e ydum Radv Mnstó t«ju dbnej ytócśd pyjętym pe CK s tanlku stnncta be'c kn cecj pgamvch abl'tv<:!h ałżenach X Zjad ste da że D uaża nekt p{)g amu aateg Załużcn ae h" a ażny elup dana gólndeg pgamu vś a sc paa penestma d Plsk pchó gen Jtąd by>tyjskl ne pdjął jesce dy elesene d Pk pdecyj spae udelen a g- chó gen ładysłaa lksk:eg Oślvken e ten temat łży ł f ff'cne psemnej dp<jed ntepefaję pselską mnst e spa enętnych Bytam - llam htela Z ś adcena Y'nka że pekaane Plsce scątkó gen ł kskeg tak aby mgły być u'qcyśce pgebane eelu dnu 4 lpca - 38 cn cę jeg tagcnej śm ec - ne bę de mżl e Odpedź mn htelaa ne pesąda dalseg begu spay' Mdnste spa aganc:mych n e stan statecnej decyj BY'an l Ca<n gtn uda s ę ła d bytyjskch spae p5 ldpca b d Msky ap- chó gen ł ad ysłaa kskeaene sefa dyplmacj adec- g psem nej dp ed nk ej Andeja Gmy k nfmację tepelacj ę p()elską publkatę pdał e tek Lndyne n ej e tek Lndyne mnł'ec:m!k Fegn Offce st e spa enętnych By- Ld Cangtn 7Jży ytę Mske kskeg tan llam d ł : htefa Otymałem pśb ę ste-- ude- lene gdy penesen e scąt kó geneała k skeg s ugestą że penesene pnn być płącne cncą jeg śmed któa pypada 4 lpca Zgdne uśtaą pg eb ach 857 pestępstem jest pa yjąt(da lsv ca st 7) Mnste óef C 3 ceca statnm dnu f:cjalnej yty masta spa agamnych PRL Jóefa Cyk:\ stlcy FRJ kntynuan my Jóefa Cyka py jął pcd ncący Peydum PRJ egej Kajge case pyjac elskteg sp-otkana pmsn ele pblemó dtycących utl'alenc P<>kO akt s każena auca ymd ju Ś\'(ece łasca Eupe ane kł 25 tyy e:fnó dpężea mędyqadeg te: b '!" Mm O) utl'fl! " ::: Ka Na jyżsą kaę RFN kaę gea ynkach X Plenum KC dż:vtneg ęena tymała PZPR knsekentnej ealacj He mne R yanbaunste-lne pcesu dny scjalstycuej a py dmll: u Kbyła" Pstałym także mędyl'dych aspekskaźn vn vmen nżse tach sytuacj Plsce v k nż żądał pkuat Hl case m y adledeg a d Leechet a Kaą nem pdkeśln pmyślny Byg da" sta ła skaa kaę ój ajemnej spółpacy pl'k2 lat ęena były astępca k jugsłańskej pźyjanycll mendanta bu H em2nn Hack- st{lsunkó mędy bu kajam! m an n lat Eml Lauch sptkanu ucetncyl: seke any Anł em śme;:" - 8 lat ta ąky d s pltyk ahen Vll an 6 lat Ft gancnej FRJ Js'p Vhvec Petck - 4 lata Anld At"'ppe\ a ambaad PRL kt K- 35 ku T hmas Ellange neck 3 la t a Ostatn każ:;v - Be:nJ óef Cyek łżył t:kże 'vte cb G ffm ann stał lnny pedn cał!du :ąkej Ra- yk cy f k>ljc? e tek akńc ył ;ę >uesseldfe pces 9 bdna y htle-<lh'ldch M'aJd3uka któym m N Okeślenu stanska ZL bec kyysu spłeca- gspdacl:e g fm ud u łu st nnct a peyc ;ęża nu jeg skut kó pśęcne był V plene psedene Nacelneg Kmtetu Zjedncneg tnn cta Luda KONF _ERENCJ A PRAOfa MNTRA ee tku bad któym pa:ednjey pees NK ZL tefan lg P-Odsę dyskusj stan ą tey pgame pygtan e :pe Peydum NK ZL ał ena ądeg pgamu pt eycężen-a kyysu a stab Llac gpdacej kaju Mate a ły tl ucestncy bad pyjęl d;użym unem bgacając aate nch teśc ele nych 'l(ementó cegójne ele uag pś ę ca spam lncta gspdakl żynś cvej yaża jąc pekne ż są U> dedn y pedukcj matealnej któe gspdace dej mg ły by yjść ky ysu n ajsyb cej pd axn k em apenena m dp edn ej pmcy e st ny pn>;słu n adan!a ecysteg pyte tu B e D e dy )' kcej ądu PRJ e selnv v DtUl"' '\ c emat m!<tóe t yły ę p ' ;actel;;k :j JtmDfee byy n lduae pblemy sytu a e tek dbył s ę n a Ke teesanu sągnędem µytymędy-dej jdl; agadn mlu splklane Lemd Btżtd?a nyh ynkó a gtśc nte spółpacy plsk-jug p<' dnc<j cvm ca'dem!:a tn nesena seg kładu laskej skayan k h: nej Pat Nemec lly dpaadajaceg asade ónśc (Dahy c'ąg st 3)' Bandkm któy pebya M- jedkeg bepeceństa - sk te apsene l;:enda L Beżne B:-ant pekpzr państa adeckeg kntvn an m ">!'l Z l'lg \'"'V-:lŻ?J: ;:;lę- de cesu gt'>ancana bje statebk a anepkjene pdu gcnych a pmyśl:ym akncej)ogasające sytuncj mędy<fej scególne eskalacj nem sptkana madyckleg p tnjjej cdp:ed te - yścgu bnjeń s tnen!a lcnych pelację pa tlamene mnte d'/; gnsk knflktó bjnyc!'l land' :'ółncne; hmpgey At- aaneg tym slena ne9 k:ns sadcy:' e cg; L lat bepeceństa yażn pek łtej nc ytyjsk:ej g: n: ne ż becnej sytu:cj ł cne ;7 ksą cęc!eżv ucynć systk celu fa - 3 stanła ludnsc kntvuuana pltyk :!pężecytl nn jej seena a sfeę a :achan a nfmaqe p t :teslacyjnych jska ut a lena pkju ystąpuach!ud sc pec k ' yażn pcdmy nglad pl:tyf"e bl'ylyj!> k:d dłaącej p aa byatelske płyają że jedvną peną d;gą ą mla5t półncn-landk ch pae ana sp:nvch pjlemó mę cdenne Ną falę bnena dydych są ażne myłał stanh>k ądu bfy- y pate na padym an 82 dnu k u słńce etjskeg spae ęźnó s7ł g d 48 ajde aś bu Lg Kesh dmagający<'h s ę 2 pynla m statusu ęźnć pltycnych B a ndt a tae Chjny H al M a an O pcę ta ónu kem ubegłym aca :ęc spadek lcby pagnących studać ty cy sób c dtycy yłącne stu dó stacjnych padek lcby kandydató studa bejmuje pae syst ke typy uceln py cym nektóych jest elatyne ysk tak np ub ku jed" mejsce unesytecke pypadał 23 kan(dalsy c ąg na st 2)! y synpt k dnu dsejsym dla Łd p e duje stę p ująca p g- dę achmu ene d uż e kesa m uma kane Mż lść ystąpen a p a dó Tempeat u a m aksymal deń kł 8 stpn at umakany słab y k eunkó achdnch Cśn ene gdne 9 ynsł 997 hpa cyl 743 mm pedd eń pcyjących ynka że gółem takde akcj egamnó stępnych yż- ekutacyjnej pyjętych ;;tane Ę Ze ucelne mnste uk sk-- studa kł 595 sób lcncta yżseg technk - pf by 859 ubegających p<>- J anus Gósk apł denn"kay sytuacją akese ekutacj n a studa a mż:-5cam jak:m dyspnują ucelne teg e s tu Z pedsta nych danych JANUZA GÓRKEGO Ralacja ndeksy Dś pcątek egamuó \tqp nych yżse ucelne Na Onesytece Lódkm lpca kandydac kadycyjllle j uż psą p ace psemne pedmtó kle unkych Jut e systkch ucelnach - p semny egamn jęyka bceg a p ątek tylk k eunka ch eknmcnych - psemny eg:m n ;ybaneg pedmtu tym kt Z5tane dpuse ny d dugej tuy yalacj n deksv mż będ e pęd«)ć ś l edąc yesne lsty któych p a pesy bk sk kandvdató a ą se też ceny amnó psemny ch Jak m<ń $'J)OdZe'a ć egamy ustne jceśnej p<;ną nę k eunkach n efllg cl!lych jpóźnej af eknll'llcnych gde kmsje eg am ' cyne becla mały jecej bt:v nan<em p;ae l)'semnych Akadem Medycnej k an d y c acyja d eg?l!lmn a ję- AR M D EŻ pe dsta cel systkch Na pchyln bcej Zakład u C" gupa tcn Gdańskej m Len dby ganacj m ł deż y c h c ałe g kaju dane kad ł u b a fegaty ła ucystść płżena stęp k pd kadłub Dau Młlleży" pedane jest a ctey mesą tvm hstycnym ydaenu ce CAF - telef t Ukle jeskl la udał klkudecsba g ę KONEC PROCEU DTJEELDORFE < U Gesn ma la Ustanene d Budncy Plsk Lud ej" tandau P acy" 92 Ut ene Fnkcj ejmej Psłó Kmunstycnych ceń Ulcą Tu&yńsltą jeźd jesce p kcch s ę łbach" acb Ne ma gseg g echu jak głup ta a yka bceg 3 4 lpca plsą eg amn testy składający dóch se 75 pyta blg fjykj ch em Okł bm być mże n an e już bądą kńce yn k tych eg amnó Na Pl technce Lć> dkej j c eś nej d yalvac sbnęl : kand y dac achtektuę któ; ą ju ż p egamne ysunku Dś a2em kandydatam pstałe keunk psą n egam:n matem a tyld 3 lpca - psemny e :amn fyk l ub chm a 7 8 l pca - ama!t ustneg jak p<;>pedn ch l ata-eh - testy egam'n m a tematyk Ta fyk ]ub chem Hpetł dbęde slę ]:paky egamn jęyka bceg dl a tych ka'ldydató któ!'ym n e pód ł psemny - 2 Lpca Kandy datm s:vstke ucelnłe życymy samych bad dbyj:jl" u pagn'neg ndeksu (ptn) cną pdukcją 5 mln tn papeu tekut ' katnu ajma! śmy c! neda 22 mejsce lśce kajó eupejskch b pdukcja ne s ągn mln tn Pap eu gaet eg bę d emy mel pd 2 tys tn tym 4 tys e Ząku Ra deckeg dukeg - 72 tys t: Od lj"u la mnejsa s:e -dukca e8lulv Pycyny - bak uądeń ptebnych d jej tymyana fatalny stan pemylu papenceg któy 'ymaga genealnej mdenacj ył ącena eneg elektycnej Kdyńske Zakłady Celul-Papence któa )VYdan dtąd 37 m ld ł ne y- PE- MNEJ pdukały jesce mały być dd a ne jedneg akusa pap q ane masyy stją mm że ub a n' lnpjftu JeC/J n n a: są sygły że cęś: nch jel JUŻ ntekmplet ) cctacj uc ślanej jak katastfa apen c' ne bak óneż paadksó Np cym pnfman 3 ceca asae knfeencj pasej gananej pe Ząek Papeu Duku DP ccne tafa śmetnk 5 t n t ścnek pstałych py p dukcj papeó atśc > vy ch Jak tedą pedstacele asaskej ytón ne ma ch;:fn:v ch d yk ystan a teg papeu u Jec nj efakce takej sytuacj d k lku mes: ęty ne ukaują np \vgdn k d la d e L ; m bd eży systke -c;:as>psma kle ydaane są kładach płę bądź ęcej mnejsnych Bak papeu płya óneż bnlżene kładó gaet cdennych ytuacja dtycy óneż ydanct ksążkych Na knfeencj pnfman nnym nepkjącym fakce k a uje że k 3 pc mcy dukcyjnych pemyśle pan;<> ncym est n v-;kvs tanv ch łóne pdu yłąceń pądl baku cęśc amennych d (Daby cąg st 7) l - ele Te są ś dk ate użyźnające n e-

2 Badana gefycne )lkaują 'l: stneje du7a sansa leenla n ych łóż py ftej ybeed<ug nfmac żu scecńskm uyskanych pe d'llenn\lkaa PAP tym peduje slę że jesce ku tane pdjęte dażene óbnych detó psukacych klcach s Dagm'n kl GyZdan!em fc j scec'ńskm specjall<;tó Plskeg Pedslebsta Psukań Nafty l Gau mż sp<:l2eać tam dkyaa łóż py «pcd\ea psukan a Tają nych łóż gau emneg ejnle kpaln py - yłka Kameń chd ącej skład śdka ka duktó fty Kamen'u Pmkpalń Natafn tam także km ślady -py edług dtychcasych jedk tak nene są u5taleń elke że eksplatacja ch byłaby upu ślnnvch lnkm dbu 3 ceca b asae m- d a&ta lne u yatały jun4 b nste: budncta pemy fmację mżlścach ky słu mateałó budlanych a stana paaycb m u do(d lncta Pdpsal pumene neń Z dnem lpca b nd życe - apeda ped spa e ud elena lnctu sechstnnej pmcy 98 ku mesącam uchałą Rady Mnstó 3 ketna b JJ dyżka cen skupu bóż eaku bualkó cukych tyganacyjne ejedt;tk pe jaj ylę stu budncta pemysłu )nu chmelu a db;u - ppcjlne )ych a pskląt Be t ęc ealacja dugeg E'tapu matea łó budlanych Naą pduktó ując d sejmeg ystąpena Pdstaych xl yżek cen skupu systkch (Dkńcene e st ) lnych któe sttn;e ppały płacalnść dukcj lnej peesa Rady Mnstó -punk ęksyły dchdy lnkó kstałtujące pnż e pe- teg pgamu pacy ądu mżu6cl dalseł jej? OZ ketne pmcy tej dtycącym akese etnych dchdó ludnśc alnce Jak bem ad(m n mcy te u cha ły już d ketna bąują - pumene staa pedb- seena pgłębena auk d akese ajemnych dta k ne pdyżsne ceny skupu tdy chlenej (śedn 48 stm budlanym pncent) bydła eźneg (śedn 56 pcent) mleka (e- yjśca p-a ch statute upa- peacyjny<:h) Mn Cyek dedne śa<kenłe fmał Vesell Dua:nv'ca :tne 65 pcent) ec kn eźnych c-elat a t3kże nena pylsce P sytuac aktualnej uspłeanusług "Tenne stały ceny skupu spedaży eąt pec- óżndnych dycajned nym ndydual nym gpda- gtanach Ych d dalseg chu g jadu pat aneaeach stm lnym Jest t ae ame usta- mających celu stabll:tame lene któe m'u być- c pdke- gspdak V Duan ve kle enętm p- p estah nektóe pdcas pdpsanda ślan jak jsybcej spe- pblemy sjeg k:aju umena _u cyane fme knketnych tym samym dnm an gc pepsó łem chd t pe g n aty aby stny system tej pmc;y plk łył acął nełcne skutecme Jp B T ddając h?łd funlkc jnać a t by gp- Jełkemu pydcy J ugosłau Zak'cene yty neplacal Pmylne yn'kl sąga na plska kpaln!a py ftej Bltn- " kl sl Gabn e'ę Y'dbya jne Ngadu tam kł 6 t py dbę T'aja pygtana d uuchmena uależnne detu Błtn "; jest t jedk d pybyca specjal!stycneg- spętu pacująceg aktualn;-e m n Dasee" k Ka ll KONFERENCJA PRAOA atykane publkan 3 ddal n że kmunkat jest kótceca klejny - 2 d dnu a- k nc8 e ględu plną pmachu - buletyn lekask sta- paę s!tnu da lec pj a Pa- du nkłych man sytuaj pap eża ne d a ymagałyby dntana któe ła cuje pdkeśln Papeż chby papea Pebeg steda kmunkat - je;;t dal ca lepej dyskał hum nmalny jeżel et ystępują apetyt Cyta chętne ';maa jesce neelke peltne aha- lekaam sym sbstym sena tempeatuy ahana te ą ketaam cdenne pyjmuje żą akażen em usem C- ytę kadyła seketaa statmegalfa Ogólny stan papeża sta- nu Agstn Casal a jeg nle ppaa Badan a hemat- śednctem µdejmuje ca ę cym d ecyj lgcne blgcne adgc- cej beżących ne ptedają pytyny ój śadcą chćby cdenne ladmśc nmcj nol\vych bslmbau klllc:llneg" pó óżnych cęścach śata lekmy adm d ecy je ta-ke µ9 J3k Kmullkat l>odpsa cuających d dem pape- dejmuje ase sbśc papeż ża me dennkaam Lekae dal dmaają dped pytane cas pbytu sptalu )śadcają papeża jedyne że dla c3łkteg ylecena nfekcj spdanej usem Ctmegala teba ykle d 4 d 6 tygdn O bulesującym pypadku pnfmal lł3 meskacy ul'cy Kańcej gde d Pne<lałku tuż py dde le?:ą 'da n!eży e bukaty Jak aedelś my eęta adły skutek ppądem ypadek staażena pł kł słupa sec enegetycnej mmence gdy p descu pnedałek łaśccel eąt pd dmu lldł je pastska Fuukcjuse MO cectne nc ne stał a tymal pblżu jedneg Gpda mejcych sklepó mnplych d ęk temu że był gumych dóch snlkó Rmualda B butach leslaa A - pacnkó ceeany mjejs"e leka ;- cńk eh Zakładó Palnlcych pe d teyh stedtł że mqs P'- daal n nume-ane katk p ódkę żądając a jedną dlych eąt ne d:je sc: d klejk p 5 ltych knsumpcj Jest ecą gdną ubydug-&2m bu PecLk- leana że Bacutl" becał a - scęt dchdene (kt) bać buklty dpe dś TT u RZECZNKA Pltyka ódke spłec padek lcby kandydató apaten e De gupy pblemó ży nte ujących spłeceńst - sp stanących temató śód pedmt pac statnch dnach Rady Mnstó Peydum Rą du - ybał ecnk pasy ądu Jóef Baeck knfeencję pasą któa dbyła 3 cem Muste pm cy płac spa &ejalnych Janus Obde5tu sk a pedstadele ajml denn<kay ałże nam aktó panych dtycą O pecych Pltyk spłecnej sp tyach apatena ynku hanmnste mół katale dlu enętneg usług Zygmunt Łakmec lka pjektó ae sytuacją b ną pedya apen;ł Jak ynku pacy sef estu b e peduje jesce gałtnych umtndnena chó dedne teba jedk µygtać d sych pemescen :ku Pjekta kmel;:ta pysłym pl u tegcneg ąż2 q e atudnenym spadkem s 'gspdace uspłecn>me u 3 tys pacnkó f k yuka n macjl mmhandlu katał któy \ t Ja 7lykle jest jt:-udnejsy Handel mejscan mpo pmgą ceny je lepe Papeż c dś Od ZCZECŃl(E NADZEJA NA NAFTĘ (Dkńcene e st ) dydata pdcas gdy ku beżącym tylk 2 ymych ucelnach pedaggcnych stsnek ten kstałtał dpedn 2/8 techncnych skłach yżsych 4/3 pn mnsta Góscególne nepkjący est g spadek lcby kandydató stu da technc7lne pedagg-cme skłach tajtch jak np admska k!osalńska yjs:a kła Jnżyneyj jest ęcej mejsc słudh nż chętnych kandydató unym n epkjącym jasle jest tały bak anteesana śód młdeży stud am ne któych keunkach un>esyteekch takch jak matematyka fyka chema Tytułem ek&peymentu est uk sklncta yżse technk elł ładm Unesytetu m M lklaja Kpenka Tunu pyjmanłe be egamnó stępnych stud a matematycne fycne m kese fllg klasyc7lnej Pf Jan'l5Z Gósk stedł ż pesych sacu:nkóych blceń ynka ż latach py- ku tym a<?m ne będe gmsy d ppednch Już lpcu pnny być nec łatejse akupy męsa katk bem tym mesącu stępu dsta mpaje kncentacja tu Najęksą tudncść spaa peeene d P!>k akupnych 27 tys tn męsa ystem katek męs ma być pedłużny dalse 3 mące stadum dyskusj e ąkam adym są ppycje many glp np nm dla nektóych ón3 pydałó dla dec e systkch gupach eku Pdjęt d ecyję mpce gteg psku d pana a kmpnentó d jeg pukcjl dęk cemu już lpcu sytuacja pn ppać Pl t eentualne padć eglamentację tych atykułó Zakuplśmy Zt3 ganlcą 42 mld a selke stuk pape'oó śdk nebędne d pdjęca pdukcj kajej ędu 7 mld stuk pacąs;y d lpca mecne Ne ca t jedk jesce apteb ynku któy!;pkjen każdą chłnąć bec-ne mże!cść papesó całym t dpe pcqłek ejmk badujący pe 3 dnl stllcy ejmk Kultuy fyc nej b ył neątplte anym ydaenem plskm ;chu sp<>l'tym Ucestncy semku głsl apel d całeg splecensta peds talaąc mm dść damatycnym tne stan sptu a pede systkm kultuy f;ycnej ;;ym kaju ażnym sąguęcem sejmku był pląc:ene spa kultuy fzyc nej pblemam dtnśc spłeceństa a saske fum d"'łacy plskeg sptu sta :- Jedk jak t stedł m n p ees ZG AZ - L Etuppet dpe p cątek spteg alfabetu pn sefa sptu akaqeuckeg sym aju ucestncy sejmku byt duż casu pśę<!l pedsta an e cylstych!}ad fakt kstem psuka na c:>ulayjśca ccneg n a spsbó k yysu Mół<> duż ale ne ase żne temat pmjając cęst s pay Magnes np ptat<t-an spay -f sptu mldeżv akademcke A jeśl et pus;n ten pblem t neadk d an'u d ealó Ce>d!enneg ycla Tymcasem stneje pl pteba sknstuana takeg pgamu ychana fycneg któn;lde y bejmałby cale se ' pklene - d pe dslnej sklnej daty p ucmó skl śednch studentó a także mł Pdeż jską pacującą t eby pyg:tana take nnke;t-nal n'e pade blemu nlkt spśód ableających głs tybuny sejm'ku jedk "' matealach n'e la2t t leyteg db:ca Jalk ted sek:-eta gene alny ZG ss - Cendk te śc sej m Lku teba b'(ac'ć t- be ględne - n'e lud spa g pfesj!lstó sp; Należy py tym ujan:c t e<ych systke dtychcasce bedy c ch p:-y<7tśc unknąć pmże Gł cs dałacy sptu mu-: być ::łv any ejm e " óżnych śd kach dyspycyjnych - Opuscam as"zaę mesan ym ucucam - ped:ał p apedstacel se:tmhku kńcenu PAP dałac meleclkej tal - M mał en - U ażam że byt s\y:sal g' só spto'\'lych dpda a ęc pedstac'el ł" O>ych jednstek!"ganłacyjn:vcn -- klubó gm'k TKKF cy LZ a jeśl et cas:e dyskusj pnutujące usane były pblemy e dły e>(uly bylv t yped dean:y'ch d życ'a tee>tylkó ne gdć p'mą T udn :eże dał'3ca m!eec<łeg pś\ęcać leży uag cej życa klupam ate alnej sfee dajeg fmm bega ł an:a ś:ct'sku p-y ;ljanu paa!eam ę u mac 'ąn\u tk'ph akładó ekuńcych t także ełnmcn k Pted! KKP N"ZZ "-ldan ć" - M Bl<J n ac:vk )'"'-' <'!"f'l3ac p:a'dłooc! ł mają j 'łt'e 7A \V"P flf'mcly e::l' jesce dtychcas da- DZENNK ŁODZK n 28 (9879) p>l;;keg<> sptu FNAł;ACH LE MEDAL NA MP? Teśneska J Kaeck e st ) aj:>unku pełnej ealacj pa tnnct llllośe byatel yaża óneż pagląd że jed-: llą pycyn kyysu s::el gspdace była jej głębka m 6naga stuktualna a YJtudnśc yll3ga syb śce keg ju dbn ytócśc a ón fme upłec nnej jak ndydualne] tak aby jej udał glbajne pęks:ył pemysłej dukcj becnych kjkuntu d 34 pcent pysłsc stnmct bąc pd uagę kmecne pemany stuktue atudmen3 skauje ptebę dtsv:ana systemu śaty kstalcella kad d ecystych ymagań gspdak dej sym stansku D pada a elkścą ganacyjną 'chu młdeżym uaaą:- e stan tak spyja j l pltycnej edukacj _llł?eg Ptk?lena py achamu Jedc de<;>ej teg uchu D tatuje sje sta:ns;k bec pjektu ppzp_t Jak gamu pht;vcneg pdsumanue seg dału góln?"yej dyskusj- d sp?- sbam YJCla tudnej stuhcp jakej lał s ę Plske panst spłeceńst J łalnśc ganacj sptych stapedmt dy<>kusj będe nć a ładam mędy ątkcam llllll Zameena py egauacj' dsystemu steana tychcaseg sptem musą płżyć decydany c!;k ścsłą ależnść - jak Cecy tenng a płyaln Olmp był dla epeentantó MK t aakcentał d<> neda jesspadanem fmy ped ce jeden cłych pjsk_ch pę Tójka klejnym a aapm jażnejsm V lcącym bad<> tegcnym egammam: fmalam dma cbstó a becne tene datej dyscyplny sptu Z F'a- Ogólnplskej patakady l\udeży mststam Plsk senó łac celt - pmu sptu kalfka- junó neg (lub jak kt : ycyn ple;ej mpee któa dbę :esne ty>buch kjaayły eg) <l sptu maseg Jeśl plyakm Tój'k c- j yżej ten dug element będemy leży de dnach llgca b sę ybackm seca m ce abegać jeśl stanć n bę lubelskej plyaln ystąp sją dgą epeentand TójA de dpedn mcną p<lstaę młdych adncek adnkó k nec a późn esl pły pamldy całej kultuy fycnej t Tójk (lstę flstó ameśctś Olmp tym ku 'Z)pt ycyny ptaf bnć my ub tygdnu) ystatują n alnę 33 spatakadych fłach an- pcęll tu ajęca dpe duychdąc becneg kyysu płe ceca Gde te cagej pesym ę mają medale se knec jesce jed uaga sy dycha J Jabłńsk - kedy de: Pt Głębsk (jeden że sejmlk Ne ma c łudć p Olmpę chdlł s:ę tuż pzcóc d góy ngam dtychca- 'a jbadej utalentanych kaum(l fce Pacy gbecśc MK) łódkeg stó sy system sptu plskeg By: Atu Ol Małgsa Rembska któyc h ale'ży ł tylk c d 4XOO mennym któych cąży bąe<k ste- cak a stafeta bk yżej któej ch'pcó ana sptem kultuą flycną spmnanej dó jk: płyają Maek staal celć życe slusne ydcyk Kunce Akadus ucestnkó teg ady nk Hpca Placu Teatalnym uchale pyjęt:j pe CK tym samym case kedy me- a3 -sa pecne fum By penąde e dbęde u -<:2ystśc spalublne będą alcyć dale (mamy cele te nsle taca 38 Mędyd-O'eg K<>- D pdkeśla że pdstaym ky-ysu ględe de spłeceństa) ne takadcy" plyaln Ośę laslkeg yśclgu PlskL a:ulllke<m pełamana Dlkła j- Tasa tegcneg Tu de Pglle spłecngspdaceg jest dk d- cmu mstske tytuły jak t daał glnęły tychcas - spjltych stajnlach lepsych junó senó ube- pdel Jest deęć etapó ne =an stuktualnych g () gać będą ch stas kledy klu pad asay pe ke- s]'>odal!ce seg kaju O::a Augasa " Tójka nece eluń Cęstchę b Z ppednch MP Kę datne pede systkm medalam tym deyn Nysę Plancę lbó t póła ku tene J Jablńsk bllca" Głgó d Zelnej Góy C:tey ęksene udału dnej sch pdpecnych 8 kąż góske peme egane staną tócśc gpdace dae Ucestncy gólnpjskeg sejmku kó ub eg łym ku as atuty pdcas sósteg etapu Nysy kultu'y fycnej glęk an>ep- MK 'ójka J Kaeck' statał d Plancy Klum yścgu p- nmmmnmmm kjen stanem kultuy fycnej dóch kategach lekych ede tam pe palną Pębę dla tym ku mey s!ę yalam Zelenec Du?)nk Zdój l!lpca sym kaju agżenla m pespektyy jej ju pda- tytk se_nach tą<l też teba Zel-nej Góe statn ak d teg był gancyć nec medale as- cneg yścgu <:lkła Plsk n jyżsą tską de pa cje Kandydatam d mejsc ndydual jada cas dyspanść fycną ctu pyysts- Pdum pśód epeentantó Tój- stanse 29 km któa danem ga-;llśc ml<lych pkleń są: nató mże py>neść many śęcmskej plyan k Nadycajal! st taty d X klasyhkacjach spdu je że Tu ma scęśce ne taka jaką pc lśae ty:n J Kaeck (cemlst kaju neg- Zjadu PZPR my de Plgne będe nteesujacy mj 2 m men tec 4 cytamy m n d<) adallśmy caj Py>pmmj Dł" że e tnkym ydanu kyys spłecn-gsp- Radsła Reska (mst>2 ekd- statneg klmeta tas y Obecny elnt Cy sych nfmalśmy s\a Plsk junó m ddączl' bejmujący systke dealkę ycęst :cyć będe Zadny życa ne mnął ónueż kul - clnym) ubeglc;n fl'śc _ be±acym ku 8 seśc!b- kó cajsym ebanu apaść adu ŁK któym mał tuy fycnej pade kese \V esła Macejsyk łdme :vch dużyn śmu kajó klube tym hkej Olk" ;v Plsk Luclej ój kultuy f- candsk a de ch kl CR Bułga Fancj Hland Pe ele gdn ctlałace łk Plsk RFN ecj ycnel udkumentany stal kn- żank - Beata jeódka l- NRD Lang (eban e Zaądu akńcył ketnym sągnęcam ale p- cemstyn Plsk junek a także n!sklm espc<le pjadą ecem) nlkłl-le allpóźnym p- bąa medalska m kla- cenksk BeźnlJ' Mytnk jsehnym dcucu splecnym klubu fln"ooą sytuację -al ' OTeśneska Mkejesld tas <ykem kutystacający jest ne stęp ten P damatycnej dyskusj ycę k anedbal dcuamy już d ś bk ubegana m edale Kaecżył jedk sądek mm nlebad cltkle a apty ag- k Reska sukać będą sans a leena łolteg śdka \ąanfa żenu ju blgcneg młde- kalflkaua s'ę d- epeentacj ' >lyackej Plsk tójmec fnsych pblemó pstang pklena ne są pesadne Cec!')slakam F ' Pd'<J n ut-ymać lub!e sekcję hcmenaekse jgźnejse śata ja l<>de pe'slg<>y es39-letn były m st pskutkach aneclbana :vstępują J Ka:<:Ck bede staał f- t d 2 c eeentacyjn'e asp:-acje sechag bkse adym pól plu upsechnana kultuy sój Ne mgą h pesłn6ć "'<h may mu ę uda? e eś- Mlhammad Al p ed2 ał ycnej pstann ta!k± Jednceśne spt có :ych MJ!: a Te?mesll< jeś- k>c>lejny pót ng Al śadcłych sągnęca ład masta a casem dmene ykystyane l ma uade stat mk:e - cył ż cuje kmce d :óclć pcy dnach jbllżsych ' Nade' Pucha - a?da'ch skh ppamę kese mnnym mg J Jablńck e" Pensylan kes pygtań P!óg lódk'ch akładó pacy?o ceme gancly sukcesu beżących pagne mec ąyanlu ykystl <Jlk dóch mesącach AJ T ójk" jażnejsą ua- nłyac:: spaę Za 2my : penee pacll:eg y- ";systke sanse by jalk jlepej stcyć ty alkl cłm a fll()jych kłptó jakm Ol chana fycneg dpc młde!j ygtać s:ę d bu tegcnvch cd-ym bkseam śata jży umaneg ne tylk jak u- 'aażnejsych me Chć mże ęks:cch aech sptych N _ elu mles lęcy byka LK h:v jesce lej gdyby ne pjeśll ject'k kłub n e jde tej eg Jku Hustn NO>eg Oale pede span:nc nganmu pncy teba będ e pny;stąpć d systkm Jal< pces kstaltujacy :lko:e tudnśct ja<ml spt-!enu un '!Uh 'ka Radleak 4 nel shść mldeg łeka l "e pkacaąc g-śc'nne pbacnej utvmał pdmct p 3 etape l'kda cjl nle ty'k holk-ejej elkul y nh 'Valm "YPsa>aacv g uytene ume śadmś \ ' ed\ da" n:c- p l<c'a keg yścgu dkla Jug- cj ;:;tnśc \V'!gaca:cy ne Mamy d!eję te d teg ' lnl'y bya umneg żv- le n ne udal 'le nmen:c nlv s!au () nte ma adnkó \V cłóce e '">v nens stęp- jacych basen'p Olmn; s7nn! dj:le k" pade ty" któt? PlkL ne pkł:ma yv TOUR DE POJ"OGNE LT OTARTY Decyja sk óc e ":'! słych dcualne będą udnśd 7atudnenu 'l'b?l;nt skbl ysych Pe<lUJe e lat!ch 9l--85 y ustabh7 an ej hcbe pyjęc s:tuda jabakne kł tycy me pacy d la ab5lent6 skól y : syc M:U9te Gl'\lk pdn:esllł te a a-by składu s_płecneg andy dató studn yuk 428 J>c t sby pcld:llema bt nceg chłpskeg tym 344 pc: tmceg stępnyc yk6:v ac kmsj estł sysem pefeencj allującej pteba punktycp qsuje pe!?'aa2e;na man t s stenue Kmsa ta p:ada a s:stemem PefeenCJ el cy=!tych tj pefeencj a ynk egaml!!lu stępneg? d uca '!lkle sednej J>edyspycJe psychc2e ka;td:data P stneje duża :benśl: pmu temat pu:któ pefeencnnych tej spae eat Rapt pygtuje gudnu b Plenum CK D (Dkńaene vv 33 PARTAKTADOYCH chaaktej pełnpane dma tu g()l;lpdacea Pmnk Ja Paa ll 29 V dnu ś POlba Pa TaTn:e ła - dsłnęt papeża Ja Pa?a pmnk ktakskeg deł Pmnk atysty-eźbaa pf A&P Bl esbanął 'Ped słaa Chmeg kated'!'alną któe j baylką e neśn'u 978 ku tu p ed yjad em d Rymu pamętne knklae ócesny kadył Ka l jtyła dtpał :msę y głł ka2'34l!e Ucystść dsł!l!;ęca n ka J>OPl"Zedła msa śęta Jtt6ą ce<lebał bskup d yluu Jl!:ny A b ledecej tat'oskej c Następne ebanl ysłu chal specjalneg ONltl'lum tak tująceg mjażnejsych yda eh życju paj'»eża ena ucystooc placu kałedajnym dbył tanskm teatu pedstaene pate utach petyckch Kala tyły ROllP JJFPD tyll<e ul C>ętaej keflo<ca Gudna l!ll k<xy" LD 855B pnyepą case ypedana udel'!zył bk cągnka Usus" Keca cągnka Macej K dł ypadku ua łama'nla ó klatkl pesej żebe Pl'\Zebya sptallu taty pnelcają tys ł l<l 3 Zgef'ZU ul Maja eem Edmund spzdeene tamajem ReyŚta dł y>padku łama n!a ng a gól>nych ptłucnt\ l plelny tał d sptala B jadący ldał 35 Na s'kyżauu ulc Al łóknlay elkp<>l&kej %dey ły mea" LDM 58ł ZastaOfa L'lldach nle był vą" 'ta<ty tmaet pekacają ty ł '75 ałn g(ll Aeksan <ló keujący mtem Ja stjąelł a" Maek J udeył ;gę" paca ypadku dł ła na ng pneleny O!ltał (kl} d sapltala Redakt &pety Klma Redakt techneny Gutmaaa Z fa f/

3 takskł (37 lat) jest teclhlllkem budlanym Łódkdm Kmbce Budlanym Płudne" delegatem X Zjad Jest ta!e seketaem Km- H enyk tetu Zakładeg PZPR Od 974 jenem seketaem neetatym (pedtem byłem malaem ' bygadzjstą majstem) T acy że ne byłem menklatuae - stał Pan statn pnne ybany? - _Ja ne asbauaałem d tym c:v stanę ybany deać ne myślałem pejdę cy ne Osem pytan mn:e be pey jak sę cuję Ne myślałem sm sameueu Dlaeg mnde yban? Ne mam gó m sój Gta6d - yban Pa n& jad knfeencj łódkej? ey de b mam s6 aód d któeg llle chcę - Na knfeenc:m astll!ała tendencja d delnkeg p<pevalllla d pajttyzjmó lkalnych T ne ułatfał <tbu kandydató Tseckę żeśmy tej demkacjj ajal:>plah łysałem sje lsk ymenane jaj< t d keślenfa ae s:vtuacja 2l!'lllenlła p mm pe:nóenu - O Pan edał? Mółem sm ndepkju ynkającym faktu stnena aż 49 pjektó statutu Ten paany pe KC jest - mm dandem - błędny Dyskusja d 49 pjektam mże amendć ZJjad sejmk Ppnałe:n j E}c by ceśnej _paać de-tj:y esje Mółem też peśce admnstacyjn:vm aju - Refma pn t ałatć - - Tak alle jq uam tytk pesy pjekt ef:-my Ten Ogl&ny styc7jlllu A tam ue dcytałem cegś by m dał ddy d ;ypuscenfa że bukacja m n'k!n\e Nasa jeódzjka Kmsja Zjaa Kmsja Gelaka" jak my mómy ujęła bad dbe pblemy ekcne uględła pekt efmy paca!'lv pe es<pqł pf L Balceca GP któy t pmjekt ppnuje - ne dżegnując d scjalmu - żyene sej gspdak Ożyena tea me ma Ne ma fabykach tntujamu LudZe paują b musą Cekamy fa teme a Leasng - pnece nene mesk a Mó<łem :tese tym e Bu ltycne pnn by _dadcym seketaa a DJ całem tącym setk uchał Jct6ycb ealace spychan dły be żadnej kntl Kmtet Centt>alnv pnen uchalać ealać a pnn Bu PltYC2lne Nam jest PQlbebny dby pydca kt6emu chmv aeyć _ Zaealśmy już nejednktne ; Dlateg ptebujemy gaancj!stytucjl_nyc kntl d:llałalnśc tegż pyódcy Bad dbne e n_e stacmy ma<lató p jeźde Mż będ'zle ebnc pedeć c uam pdba alb ne - kytykan pasę XJ Plenum - Pasa pn być stea ale dlenn\kae msą meć sbdę kvtvce Ja ne d:e sej pase dułalnścl antvscjalstycnej Jeśl se kmuś ne pdbała :tatn pasa t chvl>a dlateg że kytykała tych ktv dużvl sch stansk Pasa pmaga Gde byłv dyskusje samade ak ne '' pase? Pa tym uchały ganacj patyjnych n pnny Pdlegać cenul'\e Nech spłeceńst adecyu]e cenfa a ne cen - Cy óne pne fum katckeg pńskeg_? - Mm danem take nstytuce ne nny gle dstneć T są eglmy a my esteśmy pata l&ką; - Pacuję tym ade dług ahcyłam setk m óżnym delegatam óne jady Budlan ase mll budncte tkace pemyśle lekkm P a pesy budlanec mó spaach gólejsycb - Bdn'ct jest dgm p żynścj pbl'mem d p lneg ą2lllna Jest s delegató budlay tech sptkamy ped judem Ja em ceg chce mja aga ale teba meć a nnvch Teba bem jeźd e! ped:!leć tkże acv A my knfeencj mólśmv pae yłącne ganacj- kytyce tp a peceż pacałem żvfmy - Paca t efma Pata n skupać systke sły by dbe pepad:ć efmę Refma est ażnesa Byt kstałtu je śadmść - Cuje Pan btnkem? Mó tu óde że btnkó jest a mał śód delegató - Ja mam nne ande ten temat Ne cuję uęd nkem an apaatcyk-em Mój dyekt ne cuje s ę też fabykantem Lude bepośedn pdukcj - ch se chyba mó sa aeden ltvka Gel'ka Ne maja aufana ne chcą kandvdać b ba se vmane ana Móą że lepej łać seketaa któy ma układy a ak dede d skaane l!n t ema J:( a łeb - Zstał Pan ybany knfeencj ócł Pan d pedllębsta? - O jeden<astej byłem już fme Pytal cy s ę n e ug ą łem cy pedał'em c myślę Był duż gatulacj adt'j vbany d lenum stał bad sanany u n as technk - Janus Jędejesk Był tchę ak kn fel'en c duchu edne ved któa bvła mnej ęcej taka: v sbe ne mvślce że Pedece jad ne ałatce nceg Jeśl tak stan e będee każyć kół mast ak te sputnk <e-mę:(ach a my astanmy l:ey as puśdć d Łdl" - Pan ey e jad dbęde? - Ja jestem ptymstą mm kyysó Łąnę e jadem!adeję że PO nm eźmemy st d efmy gspda cej B ód celka jedeve meskana Byt decyduje! Rm: ALNA PONATOKA Lgcnym nskem płynącym mncęśc matealanych pmysych byłych pt'yódcó jest pytane ypsażene vch akładó n spe Nestety pytane jest case a dpedź spaa pykść Paktyene bem jak Plska długa seka sęde ' majduą eleganck apakane masyny uądena kupane dlaych kedytó a p-ecne łaśne dla akhdó któych ne ma Dkładne nkt ne e le utplśmy de ych nepemyślanych akupach Okaał jedk a t a pycyną mnsta Rysada Kaskeg że sp Na knfeencj pasej uguującej 53 MTP padła leba 5 mladó łtych Na tyle est ha;ndlu agancneg cenł atść neykystanych masyn nszjceją CYch placach elkch budó cy akdmuflanych akładych magaych Mnjej ęcej 75 pc eg bgacta t nestety aluty ymenalne a ęc cęść seg 24-mladeg długu gśc słó n cy peanych nestycjach amlśmy 8 mld ł a dkńcene systkch pcętych pac pteba kł 3 bl łtych syscy dajemy sbe spaę teg że jblżsych latach ne będemy mel mżlśc fnsych mateałych ykcych aby nestycje te akńcyć Pstaje jedk pblem ykystana muó hal Jak ae spaa ceka t lepse casy któe mejmy deję dejdą Pynsąc knketne decyje Masyny \l!żyają malne tech\':ne stsunk sybk Ne ma ęc my abyśmy mgl afundać: sbe jakś ggantycny gayn ne ykystaneg spętu mptu któy cekałby żyene sej gspdak ąany ta bm nestycyjny ą t tylk pbż ne ycena któe ne pmgą m dysk ać amżnych penędy Bak jakchklek dałań jest jedk beładnają cy a c jgse aaźly tąd deja jaką ptan ncjatyę Zaądu MTP Pll'U aby statukh 53 MTP Ull'U- któych kupn ne mamy penędy yjścem t ęc cay ekspt a p9cę sych masyn a gancą uyskalbyśmy cenne dey Ga jest ata cllmć spedaż technk" pchdącej mptu a dtychcas ne ykystanej Zadane t spadł Bms" - centabtu masym sucam Dtychcas ne adm jak póba upłynnena h:dnych uądeń ypadła jedkże aż ne jest że pblem dsteżn ajęt jeg ąanem Z góy mżemy jedk pedeć że Bms" uda (by!) >p:-edać alede cęść masyn Ne jest t be pm handel łaty Kupane ceśnej ke-5lnym celu nejak ją gteg akładu pd ke-5lny pekt masy;ny spedać jest padę tudn Jedkże całym śece handel teg typu ma mejsce acklek nnych fmach lę Najbad:ej psechnny jest tutaj leasng - daj deżay cy jmu śdkó tałych sttą leasngu ne jest kupn cy spedaż lec łaśne ypży c<me (cyśce ne dam) ptebnych mu;yn Ull'ą<eń Pśednkem jest eguły yspeejala fma Leasng jest c pada klasycnym nstumentem gspdak kaptalstycnej lec mże być óneż astsany gspdace scjalstycnej Ddem że stneje spłec pteba teg typu usług est ppulanść pgamu eja spae mladó" Ne ulega ątplc że stneje gmne apteba'le óżneg daju uądena mptu e stny łakn ne-g ncesnej technk kajeg pemysłu Z dugej sty adm że cqś ć kupnych ceśnej masyn mol:e pacać ty'lk ścśle keślnych sucach śeckl aunkem pdstaym pad na leasngu jest jedk eda psadanych apasach ądę że tej chl an nms" an żad n ganaja gspdaca cy gan admnstacj ne ma pel ne t ecej statystyk będnych mas:yn uądeń Cęść: n<:h nsceje jesce pbcach cęść: jest skętne pukya"' jcemnejsych kątach magaynó Pdem jest baa ped eentualnym knsekencjant tytułu neudanych a kupó Knecny jest ęc sps yd systkch aló uuchmene bdź có dpedaży cy y deżaena neptebnych uądeń P teb by była óneż specjalstyc f«ma leasnga ądę że padene leasngu ej gspdace mgłby meć udaają"! cy pły seeg bam: p=ysłych a także udżnć ele kałó mechanmó bytu 5 mla:dó łtyh jest ktą asługującą uagę Chcażby cę5de dmżene tych penędy jest dla seg pemysłu sansą tyma'!la datkych ptebnych masyn y suncó be ydatkana de któych aktualne ne mamy Leasng mm że ne ny sym kaju at jest upsechnena Z CHABOK Tyle statn mó cekającej pemysł knecnśc mnejsana atudnena pesunęca eh mane adu lkdacj t pestó admnstacyjnych e skać każdeg chyba mgą yesane-- mu h elu akładó głsena psukujące tkacy pądek słem pacnkó bepśedn pdukcyjnych Cś tu ne ga! Knketny pykład? ŁZPB m Obńcó Pkju już ubegłym ku uynły pesą pymakę d lneń O pepasam sł acjlne ykystande tansptu Uneje bem tat flę Póchnka" dęk cemu 3 pacnc Obń có" teg egnu lał pacę mejscu Zstał klka sób któe lały pacę Łd tudn jed był dla nch uuchamać ne ykystaną pełn lnę Odesły Na pcątku beżąceg ku PK Tmasa Ukdał sją lnę któą djeżdżal btncy Unntexu" Pacncy któy dstal ymóena a ne gdl ne ppl nteencję ąkó Ostatecne lnn 5 sób Py kaj eganucj 2 ln ejnu łęcyckńeg utenu jednej ęksym autbusem óneż dł k]klustu pacnkó d!zcó? Pók< djay akład e będą póty będemy pacać Kbety ddaały że jbad2ej ceną sbe ncną 2lmahę b p nej mgą esce dążyć bbć" cągu dn\a btą gspda ste _plu P ku glądam kestuse ypełnne pe tych lud Ne ma jesce pdsumań ale pene nsk mż już ycągnąć Ne decydują djeżdżane pcągem c2y nnym nż akładym śd kem lkmcj sby k!tóe są spółłaśccelam gspdast ęksych nealee d kładają ęce Od dłużseg ca- pedbst (jak nne banży baełnanej któej abakł 9 tys tn pędy jak pstałych łókenncych banżach) cep bak elany Tunda ąkju tym użya ęcej baełny (denne 7 tn pędy) Cągle teba menać astymenty kmbnać: byle stacył A apasó łaśce już de ma Jeśl sytuacja ne men t nmal paca jt kestą dn py'je ac nechętne su dy Leandsk D lpca ucó stacy NJe ukyam - mó - że lcymy pmc Ząku Radeckeg Tają my temat usłu- Hdanść" skmentał tę pymakę d lkdacj djadó - jak kmpletne ne pygtaną - Ne entam - ted jakle kt ma allll<k cy mże utl'zymać pacy łasnym gpctaste cy je góle ma tylk autmatycne n ludzlm ymóena Oy mj dć że pdnósł klytk że nt&enalśmy? Cy ycągnęt tej uck systke nsk? Dał sby pedbsta pll'l!:ygtuje tea scegół'ą alę dtycącą pacnkó spa Łd T spa be mała tys ęc gupa lud Pacują głó'ne pędaln śedn: pędnej cyl Zakłade B Pamętam jak ped ldem maałam klkudec ma pądlkam pejackam bygadjstam - teg ła śn e ajkładu ęksść móła óeas: Myśl pan że ne ma dla s ZJcena budże ce meć 6-7 tycy łtych cy ne meć? Złasa:ca jak s : ę ma mał-e gspdast alb mes;ka u teścó cy - pdstay - Ne nych Zlnena acęt d pacnlkó bepśednf pdukcyjnych b takm są chłp bhndcy Neależne cy uaża ch a mnej ydajnych d łódkch pacnkó cy ne Od da mó Obńcach" eganaej admnstac j spłaszjcanu stuktu Dlaceg ne acęt d tej gupy? Dyekt dpada ne pst - C ku pychdl d akładu 3 tys psm Tyl ychd Ne spmnę ju psmach k6lntkach anąde nach enątakładych Pók stneje buda seć nstytucj g&e" któa cągle żąda d s tycy ma tych spadań musmy atudnać ludzj któy te spadan a pygtują J Łysak pedncący Kms Zakładej NZZ pesą aunek mż takch lnel pepadać kntynuuje - tak jak t był lną tmasską Teba appnać ludm dejśce pjechać et d nch spadć jakch aunkach żyją Będemy musel jak ąek pl n ać óneż by py takej kaj ne pbyan neygd- teg cy mejcu ch ameskanla ne ma żadlnych mol:llśc aleena pacy cy góle tym ne -nteesaj Natmast genealne c któych jedynym źódłem utymama jest pvaca Łd tedą że będą dalej djeż dżać chć już ne akładym tansptem Tyle ynka kest<ty Na pen nec nne byłyby yn'k tej ankety gdyby padć jl metdą ndyduałnych <mó Na ae - tled!ą gdne astępca dy< d spa pdukc L Leandsk pedncący J Łysak - JJnenach my ne ma Półce d udał akład 'ealać be defcytu yknll!nem ałżnej pdukcj nett Ale c będe dalej sucam? Tu już syscy - geg peabana adeck e j baełny tkamny któych cęść pstaałaby kaju Teba jedk lc:vć każdą sytuacją taką że teba będe alb gl'anfać cas pacy alb alnać Jeśl d teg djde - pdkeśla J Ły- sak - pesym psunęcem pn być - pyjmnej sym danem - lkdacja tecej many umżl en e staaym lóknakm dejśca emeytuy dugm - eygcja chłpó-btnkó a statecym dpe - ctedny tydeń pacy jażnejse ya;my gdę mase Lnena jeśl lude będą mel agajantane asbk (neażne jak t s ę będ2le yać) d mmentu ZlelL'ena stępnej pacy T - Pjekt spłasama stt'uktuy admnstacj akładej ted kle pedncący Km sj Zakładej ldanśc" - ne tafł m d P'Zekna Ppslśmy ptóne pealane pblemu spadene pl'epły u pleceń ażene jake dały sttne mż łacyć lub nch eygnać Na tym spaa utknęła Pdcas lkdacj tech tas pacnkó lnn sume pd 7 sób Jednceśne akład psukuje pacnkó pędalne tkalne (będe ch dalej psukał gdv uuchm stane na tkalna) sume 8 sób Łd ch ne jde T fakt! Oyl jp 7alna lud by stępne sukać nyeh Cegś tu ne umem dżena AGNEZKA OTAPOCZ DZENNK ŁODZU n 38 ($879)

4 M:?TJ HttTJ' -ue= UU\ RENTA A URLOP DZEKAK c t::;t: P ł: tuduję pbeam entę dnną p małym jcu Ze ględu stan da chcę jedk ystąpć b ulp d ekańsk Cy jeśl g uyskam acham cas jeg tana pyną m entę? RED: klese Ul'lpu dekańskeg studentd ne py( ługuje e'llta d:ln Mże ją t)'lllać tylk jecln)'lll ypadku gdy tan jeg da kalfuje g d alcena d : jmnej gupy ddó Jeżel ypadek tak ne a: hd studemt jest bdąany padmć ZU że nym Olk'U ukade<mjck:m ne pdejmuje uk ag u akładu? RED: Rpądene Rady Mnstó ketna b men ająceg dtychcas bą7lujące 7lpaądenle paae a;kładeg fundusu meskaneg peduje py::ne pżycek pkyce płat ymaganych py amane pc tych płat mgą być udelane d yskścd 5 jedk kce ne pekacającej 2 tys Chy samllltnt chcą p- et negecn t)'lll ku pybył łód kemu Plskemu Cenemu Kl'ZY'ŻO kllkaśce s óst łaśne nedan u/kńcyły 2m ec::ny kus pelęgnask pcęły sją Zbł sę teg pa ażny pblem spłecny Na s7lcęśce p elu 'Ol7lXlOach ładam hapdlym d-ś jak tak ;d ąany tatnm ku pażn e JZsły ahk Dś ssta PCK aaba 34 ł Mże też d cas u d casu lcyć pemę T jesce cąż ne są ac;hęcające hk ale ptyjmnej jest deja że ta paca będe uedllug ej pyzlłśc gdej ygadama także pmajać U5łyseć sła pcechy płuchać nn - A ludje byają óżn dęc::n4 a kmxy duch sedecnśc Ale też necepll a casem Delnce dy!l"elkcje sstn PCK specjalne!lklepy któych mgą ne be klejlk- ska s>ch podpec:nycf dknyać 7laJk n'lla l'ec że ne syscy knn cy sklepó stal takan llł śne ąan;u pl'e sje dyekcje pnfman stąd tudnk akupe daj<j jece me tu óld'ze ć Najgej jest jednuk akupem mydła p:ku stty PCK mgą te aty'kuły kupć tylk tedy gdy 'kuat tafą mment cl dstacena d skle pu Ale t ej tudne Dlateg tą spaą 6ne płem" Zstała też mąa jed jtudnejsych aktualne spa - kupy Jesce ped m esącem eda'kc ja tymyała 7lpacl e lsty telefny d sóst PCK Jak ad m d ch stałych bąkó leży óne ż dknyam'e akupó Musały ne ystaać długc-h klejkach p chleb mlek dla s>ch pdpecnych Z teg pdu ne były stan e ybć " Tym bade j że spedan p butelce mleka kt6'ą musne były bd elać 3--4 s- d?jałalnść Jstne je też 2Jklene pyats:tate" Jest n et badej pydatne d kusó stacjny>eh Pl'e pese :Z mesące kandydatk ssty PCK są at-udnfane pół etatu Ucą teg adu pacuj jednceśne py bku ykalfkanej ssty bądź nstuktk Jeśl spadą ócas są pyjmane a cały etut Albem być py- musą ymacyły anteesać łade handle maj>ta (G) Błyskak snda śód blskch jmych yka-ała nemene adk dja by pecętny meskanec seg masta mał dbe sjeg delnco'" eg Osem tych skmnych funkcjusy MO sybk pn_ają ulcy lud?e magnesu spłecneg któych stycnść pedstacelem łady spada d kntaktó tuy acej służbej eguły pe mających cś sumenu byatel nn gół ystegają pmcy delncych be pteby a c statn mają tak ał papekej cy't uędncej bty że ne staca m asu pasjnane sją pacą ne móąc już jakże skaanych funkcjach ychacych Chyba że daa t mlcjant płana spałecnk któy pa gdm łutbej pacy b cś ęcej pd tpymane pl'ądku sm ejne Ot!agment lstu jak plyjlął d sej edakj d gupy cytelnkó meskających pv ul Nplskej Bałutach: Chcelbyśmy a pśednctem Dennka Łódkeg" yać une sedecne pdękać semu Panu Delnc- emu ejnu py ul Nplskej b psechne sananym lubanym cł ekem cesqcym -aufanem lud d któych bepeceństem cua Cł ek teg pkju ptaf yskać sbe un :ne et gne ystępnej młde ży lud chdących knflkt pa- sf'źant Jack cńskemu a nesptykan becnych casach pstaę a t>!ką tskę pmc ychanu nł deży a a benteesną pekę któ- a taca lud stasych chych samtny<'h - jbadej ptębujących pek spaca a Jeg elke sece" jed-k daa że delncy ne jest annmym pedstacelem apaatu łady nenym uędnk em Lkba pdpsó pd cytanym yże l- st 'm sadcy że sp meskań ó młdeg funk<'usa ma mu cś d adęcena d av gmną sympa t ą Cytamy dale lśce: eżant cńsk ychd ałźena te młdeży ne leży ychyać pyl'j sły Ne stuka bem kaać a jlepsym śdkem ychacym jest d>y pykład am jest bad dyscyplnany sumenny pacty dycaj punktualny Na jeg słe mż plegać jak Zasy" L'-t aea pykłady dałana seż cńskeg któe pduje że stal n n JJO' ' m M>Ż a dać pytane: p c teg ty'pu yła jednym lstem g dęcnych lud? Ne chd peceż byn'ł mnej ppagandę uelbena st- laul'ka d funkcjusy MO któych btę chalmy gół a :l ku Dnu Mlcjanta Chd dst eżene penej p>tav cłeka któty p a sją cyn ęc ej nż ymagają d nelf pepsy pełżen ydaje e t y lk teg pdu moze t być pypadek gdny dntana Ptadpdbne ęcej jest takch cennych delnkych któy pa nechęcą e stny tej gs-ej cęśc seg spłe ceństa mgą lcyć dęcnść :ne pstałych Pełżnym seżan ta Ja<: ka c ńskeg mż tylk pgatulać takeg pdładneg P KBCK 'l"'ku nedęcną Lb ŹLE UYTUOANA M: - Pasażee Tefla k:ystający pystanku py ul Rjnej Takt- ";'< ł >'- )ł e pónfmal edakcję sm neadlenu ustaena aty samym kńcu atck; Py adukce autbusy jedk ne atymują łaśne teg pdu ne mż nej kystać Natychmast ęl ją sje psadane" klcn pjacy Tym badej że jest neśetl - Cu m tę at pesunąć pystanku? - pytają Cytelncy blżej - Okauje że jedk ne mż A gdyby et t MPK mgłb : b bć dpe p akńcenu plananej ccne knseacj pa tychże bektó A ęc a jakeś paę lat!? A góle t d spaa tym anstalane pe ałg a cyne spłecnym Pnć MPK ne ma żadneg płyu spsób ch usytuana Np pystanku autbusym Rj - tam ą ne kłpdó pacy t 't ATA Taktą atę ustała ałga CentTaU Rybnej Ma ta centala ne lada kłpty łas nym fachem pónnścam żądać d nej aby umała edajll gde jak atę pystanką ustać t tchę pesada l'{ę pesy t sygł że tu ód e _aty chnne są źle usytuane sch adań ne spełnają M< łc ł < )( '< > < ' POCZTA Kdeks pcy c den **ff8' > > >< f > < '" < < "'< < : D Młda dennkaka pcęła sją adą kaeę jednym tygdnkó akładych Obchdła łaśne tecą cncę sjej dałalnśc Redakt celny a tym badej dyekt akładu byl nej adlen Była bem dyscyplnaną pacncą a także plną słu chacką adeg _studm uk pltycnych U 'l?lpp l2 U UZ'QłPYYł DZENNK ŁODZU n HB (8879) błyskacne Cy ce seg delnceg ROZPACZLA YTUACJA ł laścde mtjają mują "t Z:ClełtU móć ytę lekaa pć lekasta pyueść nky ęgel pajdć śęcają b' Żadne pśby pkayaa legtymacj służbych ne bły aenda klentach an ekspedentkach Lude n edłężn Zldan yłącme łaskę nnych samym tylk mel!jem ne żyją Też mają kt k Np p mę też t-eba sje dstać" jętym d tej pacy (mm g!l"mneg aptae b ama) cale ne jest talk łat sta PCK mus meć nepslakaną pnę Opóc ymeunych jż stępe cech chaakte-u mus być ucca :etel Jej t bem pde"a &ę nekedy cały dbytek cheg staeg cłe ka ""UAYH/HHHHHAVHMVUH/UhVHh9"U////UHuAV//H/U//UH/H////h9'/HH/7h"7H/HH///H/HHA RED: - Mże tylk tak chal'\? am c;łyplm matl'sk któy pen je&t bad B:Zny gdy_ sadcy_ <? yskch kalfkacjach pamka Je&Zce me upann d pyna ddatku d ygdena pay ąane ddatkam mst'kdm eguluje aądene n 5 mnsta pacy plac spa sca!nych 5 ketna 976 Jest n pllblkane Dennku Uędym tegż mnstesta myśl teg aądena ddatek mstsk pysługuje pacnk m Któy lgty muja danym pe kmsję państą tytułem mst;:a dyplmaneg są at udnen stanskach mt majstl'ó hutnkó manych dcnkych lub nnyh ónędnych stansknch A ęc tneba jedk funkcję msta yknyać (g) NA TRZECE DZECKO M B: - Na ychane djga dec ykystałam 5 lat ulpu bepłatneg Tea udł m tece; psę pnfmujce le lat ulpu bepłatneg mgę uyskać jeg ychane? RED: - Paagaf ust 2 pądena Rady Mns tó 975 ku sp-aje ' be7lpfatnych ulpó dla matek acujących: pekujących małym dećm stjeda że kesy ulpu beplatneg ymae ne pekacajcyll 6 lat uaża a kes atudnena umenu pepsó P sec hnym apatenu emeytałnvm pacnkó h dn a pepsó śadc7lenah penężnych ubepecena spłccneg ae chby maceyństa Zatem aunkach ulpu bepłatneg dla matek ychujących dec mże Pan uyskać esce tylk eden k ulu Pymane ulpu bepłatneg ykac'zająceg pa kes 6-letn mże cyśce - stąpł ale tedy ne będe n Hmny d kesu atuduena d któeg eżą upandena pacnce (h) -cym Każda sóst ma d d edena cągu dna 3-4 chych bądź samtnych nedłęnych Cę&t musą ne same pygtać m płek cały deń neadk cheg TRZEBA PENC FUNKCJĘ MTRZA M B: - Od klku mecy psadam dyplm mstsk Funkcj mst:a )edk ne pełnę Jestem etace btnka ykalfkaneg Cy tej sytuacj pysługuje m ddatek mstsk? Pytam gdyż pdbn m kledy kusu atudnen nnych akładach take ddatk ty- OKREY ZALCZALNE G D: - Ubegam gdę jubleusą ale pneaż sp chałem bak m klkustu mles()cy d jej tymana łysałem jedk tak anych kesach alcalnyh Cy uje a ne lata pbeana enty ldkej lub chbej? B aón jedn"' jak dugą pe jakś cas tymyałem RED: - D kesu pacy upl"anająceg d nagl'dy jubleusej l<:a nektóe pey atudnenu Mę d y nnynd te któe spdane stałv nedlnką d :acy case któe pysłutałv pacnk asłk ubepecena spłecn! na vpadek c-hby lub made vństa lub ygdente alb też enta chba O le ęc kes pbleana enty chbej- stan e Panu l cny d lat pacy tyle lata pebyana ence ;n ldk:ej ne mgą być uględnne gdyż ne pdują teg pepsy (h) ytlm p pecach td Pede sy6lbkm teba pcynć nebędne aklll>y Oe 2-3 gdny ( ależnśe: d stanu cheg) jake sm pdpemym p- lega Palll e Daskska pacuje jak ssta PCK już 5 lat Ted że e sch bą2jkó C7le'pe duż satysfajtj adlena Pan tansłaa lł ma a sbą 3 lat tej pl'acy mó t sam A ęc jest cś tej dałal nśc c cąga Pd jednym euklże aunkem Że lubó pacę ludźm śód lud Ułaają ją neątple take cechy chatakteu jak etelnść punktualnść ceplść se<decnść lh\ Pepacałam jednej fabyce jak tkacka 3 lat Pneaż ne mgłam już e ględu stan da dłużej sm ade pacać lutym 98 pże głam fabyką Jestem dą ęc musałam atscyć łasne źódł utymana Pln m padć magel dmy Ale t był dla mne a eęke Złyłam ęc eygcję kótce kńcę 55 lat Zócłam d ddału ZU spae łżena dkumentó ceśnejsa emeytuę Odpedan m że stacłam >a d ubegana te śadcena Jestem pac b tśee p 3 lataeh cężkej pacy_ staję gle be śdkó d życa RED: Ppełnła Pand fatalny błąd pdejmują półta ku pne'ct bycem p'la d ceśnejsej emeytuy dałajnśc emeślnce aunkem tana ceśn esej emeytuy jest nde tylk sam ukmcee 55 l'-t yd a 3Jetnd kes pacy alb em upamema byaa yłącne te sby któe ąują stsunek pacy Pan t bba półta Oku -a ceśne A atem ne jest już Pan sba atuduną pdstae umv pacę a:je emeśnkem stsuuku d któeg bąua ddqenm? pepsy Radmy aby udała Pan <! dyekcj Z'C! pe stała sją 7lpacHa sytuacę Byc me uda mę mlec Pan ypadku akeś sądne ąanqe Np pejśce ente ldką lub pnne dęc:e acy se fabyce Życymy Pan mvślneg abat'enfa sptay (g) Ch$)l'ym ą pacnkam ne mal agę łta T cyśce stl'y pgta PCK ą bad pcsukane B też u k pybya mastu ludj staych nes:panych neaadnych samtnych ptl'zebujących stalej tsk p- edlą TYLKO GODZNACH NADLCZBOYCH G F: - Cy leży pacnk ddatke!"ygdene a pacę yknya astępste a kleankę pebyającą ulpe maceyńskm? Raem n'\ pacał s kgśc 4 sby Jej akes bąk6 pdeln męy _pstałe pacnce!"stł tak ":'ał pacy że ne Jestesmy stame pebe A Jesce deadujemy że skysta bepłatnc:g u_lpu pekę d deckem Tymcasem dyekt ted e ad d datka apłata m ne leży ne mże też nkg pyjąć t stansk astępst RED: - Pyjąć d pacy umę-leceme cy et n cas keślny a se mż Tyle że ne!est t byt dla dyekcj ygdne Dlateg upsehnła paktyka dlelena akesu bąkó pmęd-y pstałych packó Jeś-l yknują je case pacy t żadne ddatke ygdene ecyśc e ne pysługuje Alb_em akład ma tak ganać cas pacy aby był pełn ykystany pedstanym p'e Paną p ypadku ddatke ygden e p l' ysługał)>y tylk v:tedy gdyby ah dla knecnść pacy gdmach dlc bych yn kająca łaśne e ęksneg akesu adań lg) R ka:mć umyć menć pścel aneść bed7nę d paln Ne ma chętnych d tej pacy Ale ja myślę że kbety jej p pstu ne ją Ne n e peduje tanast pyana pży dmkó letnskych pkyce lsató ykpu lkal mdeskallnych łasnść aa: uupełnene kładu ąjku e =aną lka tskeg paa d lkal łasnśce Jest ch 'tod 9 Zajmu62 etaty Opekują 67 mcy łtych R-pl'ądene cek budę Onesq ptebne ją POMOC Z ZAKŁADU L B: Zamenamy meskane ymaga t jedk llllesenla dpednch płat Cy mżemy uyskać ne pżycżkę akładeg fundusu meskaneg? duge pytane dybyśmy decydal p jakmś case ykupć se meskane łasnść cy też mglbyśmy lcyć pmc mas7lka Pżyc2Jlq te Późną jeseną ubegłeg ku d pkju edakcyjneg pysła delegacja "kecó łaś ll!e tej młdej edaktce pedel sm knfh-kce dyektem pdu nespaedleg - ch danem - dału pem Decy temat pdchycła psała atykuł pt Ne tędy dga dyekte" Mateał ngdy ne uj-ał śatła denneg Ale stała ec ele gsa Jeg autkę un gle a salene nebepecną Tteż sybk ęcn jej ymóene Jak p::ycynę pdan ż epeentała meny pm ady gdyż jej teksty ymagały kekty Teena Kmsja Odłaca d spa Pacy dłane dennkak ddalła Nc dneg sk pała yłącne endach edakta cejneg pa ajął ąd Pacy Łd któy pepadł dycaj nkle pstępa-ne dde Z uagą apł nskem klegum edakcj dłującym młdą edaktkę espłu edakcyjneg gdy ekm ym atykułem yka:ała gmną nefasblść że bak jej był t6ceg : pdejśca d pacy ne cynła pstępó janu umejętnśc adych Redakt celny ócł s!ę d ady akła ne smem a adamaącvm amae ąana dennkaką umy pacę Pcym dyekt akładu ęcył jej ypedene Ad 38 pa: k) stan że amae y pedena pacnk umy pacę aatej cas nekeślny aadam!a pśme adę akładą ken k akładu pdającpycynę uasadnającą ąane um y Tymcasem adę akładą padmł ne dyekt ale edakt celny któy peceż kenkem akładu ne Jest Kdeks pacy kła da bąek pestegana pe k enkó akładó pepsó nmujących jeg spółda łane gam ąkó adych py ąyanu umó pacę usene tej asady jest agżne beskutec nścą ypedena umy pacę śetle at 46 kp któy stan pdstaę dmagana s ę pe pacnka pyócena d pacy ppedn ch aunkach bądź beskutecnśc ypedena umy pacę tej sytuacj ąd Pacy uł że sk ne sał pe akład achany ty b kn sultacj t leżał pyacć denn ka!!"k ą d acy jednceśne asądć jej ec d akładu dskdane a cąs pstaana pe da mesące be pacy sm ecenu sąd pdkeślł Jedk e ypedene był spdane scególną ł ślścą stsunku d młdej dennkak chęcą pbyca jej espłu a selką cenę ąd pesłuchał bem spółpacnkó tej edakcj tedl n że ch młda kleżanka spadła pacy jała nej padł atmast mel sp petensj d edakta celneg któym dbą spaę ająć lę pnen teeny kleżeńsk sąd dennkask paa fa bud ele sese efleksje NJ chćby: cy edaktem celnym jakegóklek tygdnka et akładeg ne pnen być d7lennka spadny cłnek taysena Dennka)'' Pl9kch? G BARGELDA Dstalam mskae sedlu Kmnk py ulcy Pesej cale ne este tm achyc b a kujay m dgnną pesą ędóką d mjeg damn lałabym amast u Pesej meskać np uj Meska cy nnej ążącej lstą Pn!slc Tum bdej że jak dedałam atykułu Pjekty nych ulc" j ed nch lkaa sym sedlu ma yać u ładysła a Łke tka Pók ęc ne jest a późn psę aby lude któy mają pdąć decyję ykaa! tchę ęcej :baźn Jest peceż tyle dat sk któe at by jakś spsób upamętnć a tymcasem ppnuje m ul ul Chóalną Zamknętą cjalną Gspdacą C ne mają upamjętnać cy też sytnbtac? Mam deję że adn a tedający ne pjekty ech cą ąć pd uagę mje bekcje (h) Nask ne edalcej

5 OD PECJALNEGO YŁANNKA pan udeene Ptętne l dy dałek ldują cycb se pnkladlf' OR Lech'" pala u:asl sy t; k pża płnącym kęt' t Ft: tansła Pudlk stansk dcleua nukó pkła de ORP Lech" - ketu pyst saneg d adań atncych vknvanych każdych aunkach et dcas ję kseg stmu - apatne est skmplkane uaclena m n pulpt stency adtelefny Tu be pey ava est łacnść nukam tad pacę ;ch nebepec m śleda:ć pade nc ne dać c deje se głębch ód Bałtvku ale a t duż sły chać Teba edk meć ane uch by śód sumu ma pe któy pebja se netuany głs nuka dóżmć pscególne sła tacy bk mne <>fce służ):>y atnce Mayk ennej kmd p Antn Jńsk vaśna - Już!(łebkśc 4 metó stell! e nekstaken e głs nuka Zdaa e nc ne mżemy um e ć c chce n m ekaa stansk dden a ócas ta amy c klka sekund edn tylk leceue: ne śmes mó pl yaźte Jakby tchłalll dbegają mas sła nuka któv aadama <>fcea dda:- akcja :e ma apatte dstatecnv 73as speżneg eta że bede JOd <>c a jesce ół gd nv Tvle casu teba pepadene cdenneg adu głę bch ma - Cy nuek 5ę b? - pytam nec ne Kmd Jńsk któv kese sej 2-letme służbv atncej Mall'vce jenne kł tysąca gdm scedł d dą dada: - O sebe bałem tylk da ay tedy vdaał m se że stanę już dne ma tale a t bje :vce nukó Oded a lnsć a bee<'eń t dugeg cłeka a cu jaceg d da jest m m n edłacnvm stachem J a E!dv co se e jestem ee! mes<'u em stansku dmną dee a tu nevażne edvne m a <>stćl dena elacje nuka da e sbe snaę teg że ne ase bedę mó_gł mu móc Cest mus n lcv{' tylk sebe 'laód atnka mskeg - ne tvlk nuka yma!(a dag ale żadnvm ae bauy Zase teba pamętać tym by ne pekcyć gancv vvka ORP Lech" ped yp!y klejgy ejs nęcem Ft: AF - Zbgne Chmuyńsk- Relacja ORP Lech" 55 mu pkładu Ze stanska d dena nukó udajemy se d kład chdmy stmej dabnce d kajuty gd'ze jduje k<_>nuke ma dekmnesv któe pebyają vścu debn Od casu bvtu d da l!łebk<mc uależnny jest cas nyst<l6vana nej d żvca nmalnvch aunkach tak np de gcl:nv aev cd dą debkś c 5 metó t aż 2 edn kmv dekmpesvjne d któe nuek tansnttanv jest ndą bepś:edn ma t dne Tu ebva n aunkach blżnych d :vca echn dbya se Rec jas całv ten ces d dem lekaa keteg nó jesteśmv kład-e Tea l(upa cłnkó Klubu PublC'Ystvk skobnne tav"zena Dennkav Plskch aps pe Dódt Ma k jennej kęt atney ORP Leh" ma kae b!że anć ;e adanam któe snełna ałl(a ef służbv atncej kt M Zdsła nvstsgłe:nk mó e ket jest anv d nesena nmcv statkm kę tm svtkch mh ceach Pcasv d E!aena nżaó a skńv sv ścal(anu melnv hlanu edn«tek mskh Zatnv tv dał ka dn-pane dlnv est kute<''ne s!c'vć tak teżnym gem ma vv akm et l?eń Dść cest ybuchają żav palanvch pa dużyfh słat kach a-tubnvh tankcac h któe eża elke lśc py a także mtca('h - Le-c-h" - mó! kpt Głenk - mże et eksvm żae neść tvchme<;ta kutec m<><' ałgm ketó <;-tatkó chdac be!:edn nlą s" plme nv T!dvż <;ystem a na na da amatek e'lln T! d «na Pa tvm mże n także usuać- de alanvc'h nm!eceń E'Cln<XtPk mskh nv moc'v <;alne mnv 7ała tett ketu ne tvlk!?al ża v alp także <;pełna Ple lnnvh >OBŻn vch pea(' atnc'vch dennku kevm np d l'lata 7 lutel!o 979 < a'l'ltan: ORP LPh" dbvnc' es hv n Bałtvk ' l<'vł e < "kt" tun ke stałku PŻM Knk" któv slnvm stme atł ene Ham- medde skut ek esuneca ładunku" Klka dn pónej 25 luteg 979 '" knka psał Załga ORP Lech" d dódtem kmd P Adlfa Kóla vbastatek Needa" ha ldej pesj któy utlmał ldach Mu Bałtyc km" at:npykładó teg daju akcj c_y ch est bad ele Oadan de nnkam jak case my stuleca" uległ aa 9tatek handlv Cesvn" któy aż plaży lał se a ne lźne jednej tvlk ktcv Teba bvł kładu Lecb" ucć (dledś<' esł 5 ORP m) nevkle celne lne hlncą żeby późnej ścagć melnv pechv statek bvtn śpetzyła se d któe_g ałl!a gdvńskeg tu bal svlesty elke nec'v' vmagał też hlane latfmv etnce nu Ptu Półnc J ::uneg a óźne vknvane kó -;kmnlkanvch cvnnś : sa>a Pd da el n6g Ne lada efleksem dagą spanśea teba też bvł kaać se ćcenac'h mskch :l vch ddneg celu atane ałl! ketu któv ulellł aa Gupa nukó Lecha" mus takm vdku dstać se d vaą<'e pmoc'v edn<xtk abepecyć mpy dłacvć lm stpam tlónol'eśne kładu ketu atnceg tłcv se e mv ete dla Oket ten e:;t ał!! ketu ddnel!opóźne dnsnv d mskeg pechne hlany d blżseg ptu - Ćcena te gana:ane sa p t mav C esła nfmue s stasv Gek - abv a svgł ss ała s mda nśnevć vchmasta skute" : m<x'ą Taka est łaśne C'den służba k ep atn"vm łużba nevkle dnd? a l vmagaaca da ; śece vknvanu kml kanvch akcj lat atncv Agu klku statnc'h Pl<tde Mavk enne elktne ns<" nav c;tatkó handlvh J l m-;keg atnne <dnmtk blbk pav udelal O()!Tl()('V u7kd n<-:n sbtkm ; kełm a także bal udał tudnvm ch hlan'u a ścatal e mehv JERZY KRAKOKJ /H//D"/HHH//D"/H/HU//D"//D"H/D"/H/U///H///////////H///////HHU///U/U///U////D"U////////////H///////////////U//////////D"U////////////////HO feuje YTORNA mamu e maj ke paapety kmtnkl 4 Mlckle ca Rgó ;; tódż He mel 24 g PO 8 płytk /2 DOMU Pa pedam ead Ta 2587 g 3 dałkę lub ną amę KUPĘ d a uskd ped nle atbuga 3a3" Rlak Zg'e Anyka l\f4 (2-pkJe) ame me 2 x p pkju ł2 kuchną Rj l m 235 g PRZEDAM ta<le" d>: ">! tychmast g la 2 POKOJE kuchna d yjęc ; a lenka a k góy Płatne 29 " Platca 24 spedam 27" FATA Bedska 5 p g NYA - M-3 amtenle tódż sln k d BM-2 (kmpletny lub cęśc) gd Uu 8 m 45 Al 837 g 6--2 kup małżeńst MŁODE lub yjm!e mleskan!e budncte staym betz ygód) być (mże Ofety 276'' Pasa P tl"kska 96 MecedeNOO taty <klep kup PRZEDAM bancach sa 22" Tapea" sl spedaż atykułó n admść stan Desel'' 2 nktem kajeg chodenja ga 8 m bad dby tódż agancneg g Jl978 PALON 3 - e P 'tk<ka 82 Valentgecnśc \ dam n'' Zapasamy an 292 HANOMAG Desel" (97) y p 7 nycb Kl entó 37ZO g pedam apasy sunlk Mlvbael"le cęś" Opaslak ATRAKCYJNE dębu t md eu p- <ka 4 m 2 p 8 edndlnny - dukcj Plnjneg Ped DOMEK 38 g być d emntu mże Deneg bl-;ta nedg kup ę tódż Kl Fmat d byca KOPARKO-spychakę Bla 48 llńskleg 44 m stan dby Fa amm tuś' n cach 259 g kład cy Chł>:kleJ" ul Rk ta 25 p" p emnce blaslnka f!969) kl cha t :nska 42 lą<ka /3 496 k spedam ead Ta g Buka 3 DOMEK jedndnny 2585 g a a m 3 Meskane spedam ta- PRZEDAM akład b t admśc: amanę 6 gencka p" jchętn ej njanla b 2978 \ E(OdZ 259 eg - kupę g PRZEDAM dmek jedn ATRAKCYJN n d spedam dnny dałką Nasta- Ukne ślubne Jan e 22&4 g OPEL Kadett-C-upe" (97) Zfa c Te dby tan <pe<lam ce 8 l(m Zd la 226 ATROKĘ spedam Zge ska 243 p 6 g 223 Ul Nad Ja<en lem O e 27 g c em spev 3" (973) gd PERC!ONK le ma dam g 7-9 yne d <ycla fut spedam TRABANTA" tapkl <a e (976) Ofety 25 P a<a P- <pedam 27-5 tkska 96 pądtócy 233 g AGREGAT - kupę Mscenea ól lub PRZEDAM 444 tel Ptkó p'" 2;; su PRZEDAM F ata a paat fety 2994'' Pa<a P l- chy ba t ee (978) te! gd t\tska g PO 6 KUPĘ FATA 26 p" (979) <P7edam g AUD 8 GL" (973) ped am 2222 g p 9 kucęta ODHODOANE (kksk> kacęta lndvc k lub młde ku y k u ' e 2277 \ jęyku k ' ążk t KUPĘ nemeck m s y Jkm y Ofe ty dane ed " Pasa P t k ska 96 ŻAGLOKĘ spedam dmopy scenęta champ:nle p de yc ęcy P' ' k spe d;m l d ZAGNARKĘ blach Zl spedam % m 2975 g n 2 FATA 27 pt 5" sp e(979) u skdny dam Ol mpjska 3 m g atbu d DRZ ga 353'' u<kdne kup l ę t el an późn y m 283 g ec em FATA 27'' (975) ty d'y (6 km) san 2 bad db y - spedam KT pscel - eceptu a Ofety 25'' Pasa P kup l ę 3 TONY cementu tkska 96 g gd póc ned el ' 4" p emnyrenę pepa ane FREZJE ce llnlka pedneg a PRZEDAM bblt ekę B cebule Ryal C n'' "" skm:yn begó la teen demaje ega km nk dnkl chyantem gałąl Kuck spedam y XVJ dyan 3 "4 kych - spedam Ł ód k eg 3a m 42 p 2 t e 7 8 Demk at yc K u «c!ń < k l eg ny 246 g 9653 \ 4 9 m 48 l\o dz ' 7-2 CEMENT apn kup l ę OBRONA PRACY DOKTORKEJ Dekan Rada ydału Matematyk Fyk Chem Unesytetu Łódk eg pdają d ad mśc 'że dna 5 lpca 98 gd 2 sal kn feency ne J nstytutu Matema tyk py ul Bacha 22 adbęde sle pub\ c dyskusja d paą dkt'>ska mg Pała Maślank temat: RenmaUac;a te plsu ą c y ch cą stk bemase epeentac u chme;ea '' Pmt : pf d Lech!nd a sk (Ut) Paca dkt<:ska jduje se d glądu Bbltece Głónej Ut py ul Nautca 8 stęp 88-k paę lny U NA ZDOBĘDZEZ DOBRY ZAOD! 2959 \ camplngą PRZYCZEPĘ kupę ną Zl993 ecem pycepę KUPĘ gą campn245 g PO:::UKUJĘ gaażu klce L man \vsk eg - \e akqk eg g PO 8 ARZAĘ" (97) ą góa spedam 273' g POKOJ kuchn a ła en ka (tk) - am en ę lkal handly (ódm l eś cle) Ofety 239" Pasa Ptkska 96 AMOTNA lat 57 psu kuje kju py kultu pa tne alnej be m es ęcn e bądź a penajchętne j ó ct kę Ofety Plesu m eścu P ttl: 2984" Pasa ska 96 Płatne bó ucnó d ZAADNCZEJ ZKOŁY ŁÓKENNCZEJ ade sac dann decęta Nauka ta 2 lata Pyjmane są eku - 6 lat OOBY póbuące doko mlekan; amany Dą bkleg 42 ul kntakt d n' 'lę 26 g tel takce uk ucne tymują ygdene gdne bąującym epsam kystają e śadceń pysługujących pacnkm akładu Zapsy yjmuje sce2ółych nfmacj udela dał spa sbych Łódź ul 22-K Łuksńskeg 4 tel 4!7-7 e 236 ć ZAMENĘ kuplę M &taym 2832 g M g decydae M-2 slutby /28!!- Ft KUPĘ tel ZATRUDNĘ gdnlctle (Radgsc) ZATRUDNĘ N?tMka/7 PJl'a&a MATEMATYKA Fanksk MATEMATYKA Malnscy flyka 2284 g PODPNCZENE gdene yk-st- e lub gec g cę nścly POuku j ę pkju kaalek PALACZA upan enem lub góy 47 kcł yskpętny 298 g pyjmę Gent 66 ll2 g m eskana ZAMENĘ a k btnka A ZATRUDNĘ Lubn - tódź 2258 g akład e metalym Lubn sk 4 uk adu mżl ść ZAMENĘ 3 pkje kuch Ofety 229" Pasa P<> nla p ęt stae bud tkska 95 nct (83 m k>' da - po!adam żuka" sky pacn ę jące s t ę cas lny n t ca a kład 3 lub 2 pkj e kuchn a blk cekuję ppycj Ofe2259 g ty 228" Pasa PtPO 8 kska 96 -dec- MAłŻEŃTO ykstałcny kem sukuje samdlel MŁODY m ż e klkuletna meskan a neg samchdem pyatnym bud- paktyka staym być p ypadku ncte płatne a pół -- handlu ku góy Ofety 2263" pyjm e chaupnct!ul;> Ofety 295 spółpacę Pasa Ptks'ka 96 Pasa P <>t kska 96 lkalu POZUKUJĘ 'Zyc!e ko'zul PRZYJMĘ em eślncy at">tat chałupnc delncy bluek jchętn ej Gó Ofety 2298" Pa Ofety 2985" Pasa Phltska 96 sa Ptkska 99 PLNE kuch n głaspą l>ckaj!ec TUDENT llnte ukuje M-3 ume blaneg MEZKANE budnncte tel M-2 pozukuję 89 g 5-9- p ' MEZKANE staym kuplę budn cte Ofety 2352" Pasa Ptkska 96 DZEARKEG O m P FNDERA PAFNO" LODZ ZAKŁADY PRZEMYŁU et PRZYJMĘ spólnka d asłny autmatycne femy ku - nsek budekat de lub spedam Ofepdś etlane 248" Paa Ptty nęt Baue g kska 96 sae%ke encstę asanek g Pedna 3 m FRANY Kanse 22 g YKONUJĘ: bamy balu Zgłe stady dablny POMOC d-o<ma POteb a: Bsk Rydla 7a g a tygdnu :m 4 g 8s- Ba myak PRALK DO syca spdn d t<>ka Jęd vch 2524 bych aunkach atud Ofety 2692" Pasa nę la kle CYKLNOANE Ptkska 96 anle pak etó 53;;355 ZATRUDNĘ pacnkó :bl kłsk 5949 g py tyach <;2uc nych - alce >a T P' REGULACJE apłnó yech Tabantach'' a '' BLACHARZA atbugach" a cys Ou deg atudnę 2 7'36 g cenle egulacje gatnj bls 78 kó systkch maek specjalstycny y>knuje samchq MECHANKO samchdy astat dych atudnę upady ualka 24!pady 2525 g ualska g BUKECARKĘ cały yc! CYKLNOANE etat atudnę Dn: anle d akładanle god'z g kan sy apnek blkad 2322 g M sackę ZATRUDNĘ tel TELEZORY paam capek nac:nd 249 g 2235 g Bed ek PRZYJMĘ k adu tel ucna d u capnct" 256 g 'l>yce kl?n panle d y anó spąta!}& nęt" 263 g 264ł3 \4\Uła!l(AJZCZĘLZE dycket!ll!e żeństa y Fem" 55-4 ó lkp skytka UKŁADANE sekl tel JOZ" paa Hff -9 glauy M' g Rub n" tnż 7724 g UAGA! Ped yjadem ulp abepec d lasje-g meskana k lad usługy vctsan : a d \ecanla abep Ea Pu<ka A tuga g mat kja n NOCY 9 2 ceca gaa±u py ul Zal skad!n 29 ańsklej Fata 25 p" n LOG 286 ygdę admść ey Kstey 39 m g tel 437 DZENNK MAAŻ kska skl P tlecn cy Kcem2574 g POGOTOE UłUGOE PH TEL Napay ekspe<'le: teló e :dek e palek autmatycnych cynne całą dbę póc'l nede> lne sbty gdch k ŁODZK n 2 (9879) 5

6 PONDENCJA RABATU tję ped bamą >adącą d dużeg bałeg budynku Z yglądu pypm uąd Py pmcy ;jmej ldóa aabsk udaje - cyfać umescną tablcy ę Meśc śaty sklnfta yżseg Ped taką agadką staję Rabace eljttne Na ęksśc gmachó publcnych jdują lę c pada bk aabskch psy ęyku fancuskm Ca cęścej edk stsuje tylk jęyk d my T eden e skutkó makandacj Tak keśla tu dót d cudemscymy łasca d płyó fancuskch pót ku tu mdnltest c:elnl T sam am ullc K edyś yały P fancusku Tea Rabace tylk gdenegde mhały stae y Pae sęde tmast dać ulce nsce :m asłużnych hst kalfó sułtanó jak hcażby Muleja lsmaha któy eku XX dbał ftece ąk ne nych debał Tange Anglkm Dłe głóne ulce każdym meśce nsą aś bąl'lk tmn: Hassa becneg ładcy jeg małeg jca M- pęcu tat alka ahaę Za::hdną Z makanacją któą meskańcy jba?:dej ysunęteg achód państa Magebu staanne dóżnają d aabac' mż sptk:ć nfllllal każdym kku Casam pyb a dść dacne fmy Zmy Plak acucy jednym mntstest OtP<>ada lśce U!'Zęd Y'ff ja:k dsedł l>ene!? dn-a Nagłóek adeajacy óneż dane dtycące n'3dacy 'Psany był jęyku aabskm esta PO fancusku Ca>: cęścej eż pefeuje łasnych fachcó et jeśl mają gs:e kaufkncje Kedy bcy" eygnuje pt'acy ałb kńcy mu knka;kt jeg mgjsce p::-chd Makań cyk absleut mejscej lub Mancn!!j u- d 5 tys Odót d tanuslcc h eguł ęla sbe a punkt hnu jstas'zla pata makańsk Jstklal (ylen ) asłuż alce n endległść Mhammed Lab Messa jeden cłych djałacy patl edakt celny gaety Al Alam" mó m: -- Chcemy pede systkm ::efmać system uca:nda D N echęć d cudemcó pgłęb a t ud &Y'tu acja eknmc Maka kyys ąany kuecnśc ą a'kupu py ftej P YEO- Peycężane peszlśe kultyanu łasnych bycajó ynsenu >edestał jcystej my Dumę dą Makańcykó któą budllł ucene fancuskeg ptektatu 956 ku umcnla tcąca &ę d pd 'pykład cągłe edług ó fancu sk ch chcaż Fancuó nstał Maku n eele P- s ę Zmeu ają óndeż masta C<a baej aabskeg c)laakteu bea Rabat a et Casablanca kt6e jesce d nedana żył j ak eupejske metnld gólnym apale makanacj neednktne apm neapeca'ych asługach danych ptektó dóde pe Atlas budanej pe fancuskch nżyneó lekaach-udzolemcach nfastuktue kaju któej Pdf;tay styl laśne Fancu hammeda V któy alcył Fanuam nny peja mlm: systke ażnejse gaz ty u- tej py btł n deną kpą systemu fancu9keg Jesteśmy peck mnpl jęyka fancusłlg Udał m już sągnąć t że cteech pesych klasach skły Pdstaej dec ucą yłącne p aabsku kutk makanacj dcuają lma n a sjej skóe udjemcy n knde:ne F ancu tas Makańcycy pam ętający CZFY ptektatu cągle jesce dnsą se d Eupejcyka dużym sacunktem Dla młdych łas ca dec cudemec pestał być tabu Me:;;ka jąa sąsedte Fancuka skaży sę że aabslce cęśc masta medne mal chłpcy ' uctl 9ą kamykam kaują esj fancuskej aa b skej Od pesł klnalnej uceka s ę cas ln ak d aay Fedahla mast-nt m ędy Casablancą a Rabatem casach fanc uskch se- dba kasyn gy dmó publcnych ten ya -?:nu ceść byłeg kóla Mahm da Gndad gechu lkdan Pstytucja haa d chca stllleją dlah musały -ejść d Pdllema Makand2acja - Dymaf t lade jest pcesem łatym Admustaja d ł>ą ne kch cech snąca nflacja elka amła be btnych Zacęt chnt ć łasny pemysł Na a tykuły mptane kłada ca yż se cła y p e a ąc yn:ku ' ag anknych knkuentó Cm ęc ej łaśccel skle;jó bceg pchdena a myka n>tees aby sukać sc ęśca gde ndej Ca mnej aga'lll<c!znych taó tafa makańsk ynek a ch ceny są e yżse Cy makanacja g masą ucecka eu d_emcó? Nta pen ne MM"k pestał bye jedk dla Eupejcykó ajem któym ży ł"' se ygdn e tanf d llałym ysłk 'l ebjbal duż pendędy A Jl --$A n k GGANTYCZNA NVETYCJA JAPON Ohat Jupatltt ma jed dle>ed fu!jkcjnuacyh sec klejych t tak kmuntkacja lbnca yskue sbe pa peseństa łamc a tasach łącących bade ddajollle d sebe yspy achpelagu - Kus Hkd!:add Na tle spanałeg apleca:a techn2jneg gęste sec ltnsk llllach kajych bsługanycb łóne p małe tay-gta lłmce J>Ołacena!l'ancJe ne V'Padaa jlepej śece asade Japnfa dy'p<>tue becne dma elkm tam ltncym: Natą pbh'u Tk a dutl('!m - kł Osalc Pdca d:v te n pesy pt nstae be'ktem mcn kntesyny m lec d:ała be akłóceeń t dug DOt n-e peentuje jneśtnejseg bhca Plbne jalk pvj>adku Naty teba był l'tlymać lty ncne nneaż pdm jskn abuda P<>desła uż P<>d pasy state Ltnsk ymue 7atem dpaa teaa: alede 6 >c dtvchcase lcby ltó a t dcua se ak pażne utudnene kmulllkacyj<ne dla 3-mHnO Osak całeg 2-młneg ejnu Kansa któ:vm leży m n nne ek mast Kbe Pe dyskusje ptebe budoallla n-eg ltnska P<>det uż Blach 6 ama buda ma LPcąć pełme bet:ąceg peg Olu p:vbmżenn llść ta pada kubau e -jednej tecej jatpńskej śętej góy Fudż PORT LOTNCZY NA 2 łupach pjt jest jesce badlej n e- ppnuje se bem aby cały pt ltnca;y - budynk paś'y' state hangay kłska ltp njjdoały lbyme; tatde staaej ll!nsace se ' e:chll atk Jalk spntk małby słutyć kł 2 elkcj słupó stalych bu T>NYPadlkah plalllllje se Dug y;kły HZUAVAY ltnsk JAK ZNALEZC HEKTARO GRUNTU? Py pjek<tanu PDtu ustalalllu jeg lkalacj ęt P<>d uagę dśadct;lna dbyte latach budy pdtkskeg ltn>ka Nad-ta łas:a dśadclja negaty)le Pede systbkm J()tann że ne ltnsk p!tamle teen atk d któą leży Osaka Rejn Kamsat est ż bem tak agescny że p pstu np ma gd budać bektó ymagają:cvch tak elke j nechn a dugej stny ltnsk pnlllo peceż jdać maę blstk d głóllych daenc tn kalnych Pstan ec ybudać ltn J)Ołudn-chdne cęsc ajeu ddelneg d Pa'!Yfku dema ceśndm yspam; Aad dległśc mn ę cej 5 km d begu Dla pektantó pstał!>kpuł ne lada - nevkła lkalfa:a- cja vmagała peceż ne knencl nych ąań t Chncnych aan pe'sy peduje g-madene take masy m któa plłabv ybudane stu<"ne yspy dla pasó tatvch nnych bektó Ptu lbnceg : chn ha Taka techndke!'t<>o'8! u Jann d óżnych celó edk may tel! pedseeca pekaają systk c bn dtąd Zaka ma tym mejscu pecet łebkość' 2 m c p-v dpedne dla eks':ch ma;zy!l dłnśc pas ó ymagałbv e 'ma k 6 mladq m seśe em kamend tąd k 35 km Olbecmych ajl'ulllkah da tałby k 2 gd ty<lk planane ybudame Hu sa:y<l:lkej kle me&kej plłby sklócene teg ca9u d necak gllly 2'letnJlfy lbn'lka-'yspy'"' ddl metda bad2e tl'adycyjtna byłaby dk lepsa gd:vż: P pe!l''ze - są jut dśaldena te dedtne (np ltnsk Nagasalc) PO dluge - pjekt tak est ele tańsy fnecałe 5 mld enó- pónmu p;d 2 mld py łllkce ltnska-taty") P tec - nstałby ele nych ptebnych tym jtne mesc pacy ndcas g-dy p;y d!ugm pjekce abłyby głóne 'elke stc2me staln&e Ż NETYCJA GGANT Za pjektem aty" pemaa paa4 amast 8 lat a t ly gmne n mtnnls -apsuje se tmast t że żybnść tatkeg ltns)ta:-taty" ;ła):>y aledt k 6 at a p<mad:ta> byłaby t kqjjf;kcja pttvp<>a mgłaby stecyć ęcej l)ll'bl 'ó techmcnych fnsyc<h nż peduje fat plaalotajnda Z kle t?:ata" byłaby bad ma P<>datlll!a efekty dt;ałana fał sesjsmanych ałe pyspaałaby - a<k 'e u tea peduje - ul> Łne mał nych dtychcas pblemó a mance talka gm knstu'kcja stala musałaby sttnym stpnu akłócać ple mag netyct7me a c t ca dla sys temu adaeg gac samlotó nde tl'z'e!lba yjaśnać t cas ylkna - da pasy stat\ve długśc 32 a 4 km a także płąc ne ltmska de dem ppe dukndyc!(cyny mst dłu gśc k 5 km Na begu dałyby ócas nne ektv taysące: teml stefa becła htele aple techncne ttll Dba skta neykł g ąanfa techńcneg - jak dclą ekldy - plega tym że take płyające ltnsk pdałby st'9utllk neelke s?:k<>dy dla śd'lka bualneg pnea pae ne dałby se dcuć stąsó huku masyn dutych a t lcyłby pullktu d'llena eksplaax: pol!'tu umżladąc nepeame fun<kcanane lbska Pe 24 d dbę J dy\dy >blem t apenene lepmej kmunkacj emnej centl\lt!l Os dlległym stajl- ałyku ;/: gólly dk Dubnk CAF - tan t n a jpękuejse!llat Dalmacj l jedn jp ękntjejsych śec e tay Dub<>nk pasa- ' ny dkla peścen em śedn ecnych mu ó anych ysua s ę me: d st ny P tudnej :>dd-ela g d lądu a tc-ka ś Łuc j d półncy ą!;lka atka del stae mast d p!'zedmleśc \ a PHe Nec dalej półn<jc długm ję yk em ysua me półys ep Lapad a nm leży edmeśc e G uż pt JaJkby n był llote ltnsk stane se padpdbne jeks vm pedse;ę cem ;nestycynym Jann name pły<ając żyen gspdae e całeg egolll!u ybudane ej taty" vmgałby np k 55 mln tn stal t lepsvch gatuukó Ne stygnęt d kńca spav fnsana J?gantycn-eg p<>ektu amach któeg sam nt kstałby d 6 d 8 mld dlaó a peceż dsj:y;by jetzce Une dade dszkdana dtla klcllny'ch m kańcó sób yłascnych ybakó lctóym aban by fleny płe Jedn - ak uażaą łade pj ektanc - achęca pen d pdjęca te nestych: ne ydae BJbY ybacy ptesta] talt :łśn bule jak chłp kltc Naty któh vłascn : pól aby u yslć teem Pd bude ltnlka dla Tk JERZY BAYER N/; stae muy Dubll!ka CAF - tan ' dec klejy Dubnka Dubuk cyl Ragusum ał p'2etz mańsk!cll żny V uchdźc6 pbkłeg Epłdatus bul'zneg pet Aaó łotlan jdał &ę nedużej ysepce któa P asypanu cleśnl!ny dd2el ającej ją d lądu ty becne łudną cęść masta łane sedlsy ląd:e stn:yl dęb sadę yajac ją Dub-mlk l em PóźnJej de sady stly s ę Jedną a pm:ybyse sł ańscy mesal lunścą mańką Dubnk any epubl tką ś Vaha unlł -Ojen l achał sueennść at dt 8M ku k edy t stał a Jęty pet jska pleńske P Kngese edeńskm Dubnlk pyłącn d Aust Republ!ka Dubncka psada la fakt e n:uene łut ye-ta adatykleg shną fltę lasny Ystem mnetany utavmvała żyne 9tsunk handle Eupą a kajam afy'kań!>'ltl ml Oke Od xv d xvn letlu Jest łtym ekem" a!ju Dub nka tym kese p- tają jpeknlese jeg budle ktne uka tuka łte-atua Dubn lk van y jest słań ' km Atem" Rkt DubN>nka kńcy k ese łabn l ęcla ltymneg epubl'tk Et:>ldem la dżumy kl4cak t_ne t!'ęslenle em łasca JJlnlele 667 ku słabają cne mast P kcenu jsk fancu!tt ch 86 Na'>Ole<>n aesa et vdae dek et nesenu epubltlk! ś Vl aha Z danej tegl l etnśc -stały tvtk sanlale muv bufle nublcne kctlv enlek :va svstk t ;paa te ma st źvc aga sefkl tvslecy tuystó l>ata Zdj ęca: CAl!' jclh tan JAK PJĄ NA ŚECE Pblem alkhlmu Plsce stał stat n jednym ażntejsych cęst sanych temató pase adu telej Rne śue ta spqłec na dyskusja ma temat gance pdu BJlkhlu panana atażaące3 f:al! alkhlmu A jak te spay ygldaą mych kaeeh? eżmy Genlandę gde n sa tempeabua spyja sak knsumpcj alkhlu AbY ga mcyć tym kaju dmlen pagnen e : padn spedaż alkhl ka tk Kady dły mężcy mże tymać mesąc 72 bny a któe mże kupć 72 flask pa 2 flasżek alb 6 p6łltvch flasek ódk Belg mż kupć sklepach alkhl ae l!le mne nż da lby a t już l>ol'o kstuje stand peną apę dla lud mnej a't'a'bających n młdeży Dan ódka sf: dga gdyż sklepach jed flalm kstuje kł 6 dlaó! ecj dntyane sa s"ka lud któuy byt ct dedaa sklepy mnple Kt dstana taką caną lstę" ma ped sbą ele mey pymu;-e abstynenej Najtańsa ódka 7 l kstuje 2 dlaó Ostatł DZEN ŁODZK n 28 (9879) u padn bąek ej sbacj systkc h lud któy kupują sklepach alkhl Pdt bąują óżne gancena pdaan ałk hd lkalach gastl'nmnych Angl ąd Jej Kólesktej Mśd ałcy ntadmenv'! pagndenem" sych pddanych gancaac case P<>daane ałkhl tym cyśce óneż pa ąku tym każ deg dna gdne 223 e systkch j'ubach Angl ta alka statn kufel pa K edy słynny Bg-Ben ybje gdnę 23 kńcy pda tane alkh Nkt ne dstane już at kpl Pdt puytańska tadycja skcka abana ktm dedać estauacje 'l ed ele tlan<ld ónde: nde dae pubach alkhl p gdnde 23 OO bbjd gandca s ę eklamane ybó yskkych kajach mahmetańskch abanda ')gól e spedaży pca alkhlu Kan głs Ż alkhl pyćmea ducha" beględne mballa pka Ta całkta nhbcja spaa że ktnde tam pemyt ódk casam aś dch<l ęc d humystycnych da ń stlcy Ka-tau Dhn jest htel e Gulf'' któym spedaje ajkhl tylk keślny ch 2d- ł ty'lk gscm htelym Gdy dchd spedaży tunkó ped estama cj hteą ustaają dług klejk m es k ańcó Dha syscy Y'lajmują pkój n 5 Tam 'łaśne m Śc bat! B a d u e bya tach ZjednOCffllych Na ptykład Vgnd każdej estl'lucjll lub b a e mż pdaać ódkę dpe tedy gdy sa asąd e c jmne 75 gścfl G n hs ky mż kupć tylk sklepach mnpl y ch któ n e e klamują żadnych tunkó Nym Jk u gdy kgś pyłape na tvm że pje alkhl n a śeżym etu płac mandat yskśc 25 dlaó Półncne Dakce mżn a tl'y mać d Pca alkhl tylk TTZ:V ba e u abnne es t abeane e sbą dnkó np d kęgeln Oklahm e n:e ln n kmu da a ć alkhlu Bże Nadenle j eśl ma t celu eklamę! Jeśhl ktś chce s ę pć ódk d badu teańskej estauacj mus P yn eść alkhl e sbą ale yłącne papeym butnym pakanu ua take sam pakan e mus jesce POadać ps pój alkhly"! tym paszl)l<>ce" umescne są óneż n fmaje te'lllat jeg POadaca O jeg stane majątkuym dchdach długach lcbe dec żn a także J>()Obe achana PO ęk52ej tlśc tl'unkól dać c ka j t bycaj sęd:ce jedk póbuje s ę gancać pe alkhlu utudnaj ąc jeg kutp ch na Kt chce vpć flaskę pa Delh ndach mus stać tech długch <:>gnkah Naj p mus cekać aby ystan mu achunek pó źn j ustaa kle jce d kasy a kń cu klejce p upagnne p Teba me ć c e'pl ść Tman mże p ć yłąc n cł e k leg tymuący specjalnym pasptem alkhlvym" ale pasptem óżnych kategach Katega A" upażna d kupan a pca systkch alkhl Kt ma kateg ę B" n e mże tymać :udnych mcnych tunkó K atega C" una:ma tylk d pca pa ne gancnej lśc a katega D" tylk d p ca pa a t gt'lancne lś c J:atk :akś Opac: MARAN MATZENAUEJł

7 Rąd CORAZ bytyj sk MlEJ PAPERU mase śdk pekau sta- mżlść ydatneg ęksena (Dkńcene e st ) ma&zylll ęksśc pchdących lby t pyjęte pe spłeceń- tej pdukcj ppe dped mptu Załga akładó pa- st jak póba aham;ma p- ne decyj e mane stuktuy penene jalkchlltl- ca ąctlmy te mnlste spa ekam pdukcj papeu Plsce; apple>n<:2ych Głuchłaach pn- cesó dny Pasa któej ek pgebanych s:;cątkó lud- nęt;nych ptebuje lęcej casu fmała DP ż gdyby udał dużym stpnu udał dyskać teban e papey pakak ch be gdy mjsta spa e- aże'lle sysklch aspekó jej ykystać ne agspda- aygdnść stan becne j- nje te ktuę bec s padku pnęt:nych be spełn e:a a:un- spay p t teby pdj;ć łaścllą yaźne pemysłej decyję y&tlte ymagane J?ea: ane mce pdukcyjne mgłaby badej użytecny śdek dalgu dukcj kó jake mże n ustalć dakumeuty padać ddatk sk:al cnej 5- mędy ładą a spłeceństem malał eey fundusu płac pełnj dkładne ażyłem pa knecne pne MLntstest ymagane ne 6 tys tn papeu Uu'chmene śdek pumena mędy by- jak też eneg mgą być pea systke aspekty dtycące tej pa enęłnych stały p>zedneń- cne pdukcję papeu ee pełne ch yk>ystane atelam jaygdtlejsy spay Ne jestem becne pe- stane pe y\kcę stabnlej n- stument mblacj spłeceństa będneg dla pasy jet duż tańse d budy kny że spełnne już stały l :llmałej małżnk gen lk<>tystąpe!l apada DP ZG ych ytón P staje też p- d lbymch adań ynkających pa dpedne k)"tea UJmżla sk et Heleny llklej km sj pyżsej spae d blem jakśc papeu Okauje d sejsej sytuacj kaju Dlateg Ma'l'ce'leg Kyl Cała?aa typśby jące ałata en e pełne ppace syslllclch papeu duk eg! ZG DP uaża że chl - sejmej pśbą sybką skuże 9 pc ne jestem skłllaly yd:a ć e- mała nteesanych stn Ptsce ( Plsce ne dpada ymaga- hecnej mż ęc pażn e tecną nteencję pneaż sylena umżla;jąceg ócene ganlacj Lnstytucj pnll publk2 cden- tuacja dedne pdukcj nym paametm Pduje t - ęksyć kład gaet Plsce temne d 4 lpca p- nej) Z teg ględu yatamy gmne staty aón matea- nych spedaży kskej p- apatena pape ne dtycy chó gen kskeg nk- pek ne że mm<> łk:l tape łach plgafcnych jak sa- neaż gmny pcent ch - tylk psm ydaanych stnygn'ęce daca ad Plk ZOJta tym tec?jne pyty:ne ZG ddkne gdnle spay stane mym papee któy p pstu n- kładu peca penume- R Pasa-Ksążka-Ruch" plllfman" c6kanaml adu p scy pdcas pcesu duka- atę dla nstytucj uędó st- DP j est gty d pdjęca Mel'!śmy amla pnen!eść pchy tych mó chl bec nepełneg każdej neje także skleg p geneala d Kaka kóke e aly gunce spaach pdukcyjmcy ykeystana Pteb jest kmpetent Ambasada PRL Lcmdynle ł<> majych bchdach lbulec!a u cystych mżlśc sans eca nfmacja tym jak nych pemysłu papenceg ala 3- ceca stępujące śad d<2ll lk<>mlkleg - 38 e gaeteg papeu edne d ptebpapeem; gspdaujemy ntcę jeg taglmej śmect cene: jest óneż spłec kntja Mn5t!lpa enęt?mych n'e baltae Dsle}'U dp!edł 'by; stane Jl'Od]ąć p:y>tynej de- MteLaa tntepelację pa'lamend tym pcesem Ząek Papecy) spae :gdy ekl!lhuma- taną ymaga p-esunlęca daty O'bu Duku ppnuje m n Kalke ucystśc chdó pemea cję mcątkó pl!jkeg takm apelem ócł d y\oda ebneg <kch l Zb<>l ua_gl cynnlk ce'5' łżolllych dacó plgafó papenkó nych gen lk9keg<> case py;gtań aby np każdej gaece aat a była nfmacja nt elkśc jej n;edespedacam Tym badej jest jblżsą lobtę kładu lśc tó a także ;: aptebana lę J:d dbęde &ójn t n epkją ce że tytucje pdane dtycące typu nfeencja pgana łane dó ąya'!lla teg tytuł plska spłec2meg keślny DP a ppónał óneż p- 'l:'>zz ldanść:" ' Je uce- spa' n-e kap ą lę d nteenłane ganacj gspdacej pd stnct jej badach p<te- cj nnym óne njepkj ą cym jaą PO!lska ba Papeu Duku dły już 32 delegacje egfnc PR Tv dla słuchacy pa tl 7 OO Gśce sych estad esającej pedstacel sy nych gana j ąllych skem jest ssty h andel yroda LPCA spjl'!zene sese 73 Davs -B k a ju a gan cą 23 ad Lnf menny mędy pcególnym aspt a Plemlk" :t35 Aud 75 ;peający atny - Jaema stkch nstytucj paedbst pe sym d'\l peeutane będą kładam pa cy egm:n cy też PROGRAM l tęp!k 85 Pd skny>dłam te- ajmujących s ę pduk c ją p a pe- say dtycące agadnen gsj)opubhcystyc- ad Nu:;tępny de t - jeódtam Efekt takeg p: mesa 825 Płebcyt tudla Gam a u dac ych jeg psechnanem 9 Lat adem -4 Tu ad 83- Ec!ha djlla 84 nm my pechyanem a epeen- m ast pśj ęny będe móe stępan a t pgłęban e neprogr\m l lk<ecó 25 ka}u e śa Hteak<Hllu2yny: 9 ecó gólnąkych ónśc spłeceńlt c gde spa tantó stayseń ganacj u ta 225 Laueac XV Festladu Ka836 lad 835 pay cdallenne lg : Kla5ycy muyk %l:y>"'t<oej spłecnych Celem adanem tej óc;as peclsta też &ta- pdstu a lę a yn a dgykame 8 24' Rlncy pel g!say ptety Rade 9 94 Gama studju Panek 8:>5 enege Kmunkat kadans '! ekellaatu J<ł' ać sła p ebca a ne aułelll 9lO Tetleckl 95 Rectał 9'ga:n- gan-acj byłby dpadene n nfmac ja 4 Pblemy kultuy ty=nej tyc:ny 35 t ud Gama pa y aagłsn y ch pe tycne pt eby uag ąca dtyc mająpltyk spólnej H!aka jednej d Tadeusa lel'\ze 22 y gtne dal spłecne ad 45 tud Gama 5!ad Chby R&p!'tał K y- cej celu ppaę becnej sy- cłn k ldaa5c" temat tena ynku systk c jest 5 5 Ppłudne d:e ąt chłp 955 ladem sych Jmteencj 23 Muyka 2 yksk'\eg 23< ad 2'35 nł tuacj akese papeu bad tym ąane będą pedmtem pgamu ląku Całć: có 53 tud <> Rela'ks 53 Ką By-Żeleńsk" - aud p macje 9pte 24 ybltnt at<>3 ma pdcas psedet bad jblżseg ;x>sedenfa Zapees DP tcy ć knfeencj Pdcas ck melma 555 Pęć mnut A Chmelesk'!ej J efl ulubne ksąllk NZZ ;l kul>tu e 6 Muyka aktualjn- s echc - Kasa"- - sut a l'!zy cytają stały apł ple nych Ne peduje s ę p- ą du R egn aln eg Batksk _ tefan płacn-e" 5 Zeta da klanety t kestę śc 63 p<>sk ej mjyk elc dennkay e stanskem a- łyanda espłó bcych H- danść" Zem Łódk ej 22 Telek!eg p fa 3 KultuaJny Tygdą:llk Rady 7 spt Lnf l ad 7 ej E staysen a p t jak stane pacany ądu Głóneg Rade sptjkanla 73- Rad ku- ad 3 C słychać śece Teat PR: Mae kane bfbęd: e bec pjektu gancena - pdstaje tej knfeencj -e 9 Denttlk lemy Mlśnkm p'eśn chóal nej tśc " - słu-ch B Hampel ea3 kładó pasy a aesena pu- jednym teóałó pygty943 2 Tańce óżnych epk 225 Mtety By>da Kemas plsk'e j plsemk anych n a Kajy Zjad NZZ Punkt pay dnne 246 pea gu- Jad 35 Ja"ZZ dbanc Magayn m ędydy blkacj cęśc caspsm Dna 27 ceca 98 mała 3 ReMeksje 3 dla pa "Pc B\lldą" d:zena" 2 ad \nf Realacja tych ameeń :- ldanść" eku 55 lat jdżsa kecó 25 Refleksje 2! Kn- Klasycy muyk! flmej 33 ad pdcas cpnfmal Jak DP_ d azg em dan _ c:ałaby B PROGRAM Cóka Mamusa Babca sa cet życeń 2 4 tu óżnych 336 Clus dbych gpdal'!zy 35 spanałym secu Cłek stycne gancene begu nf- ajs ej knfeenc j pasej Zanstumentó 2 ad :ns K- POJske fujak! 4 Gs>pdal"CZe B5 macj funkcjnana pn pu- ąd e Regln ym NZL lpme łtt Ek\$petem 8 db-c elkej 25 Kmunkaty pblemy eg!nb 4 G Ved Meda pypmn c-l f!:lm - K nka sptqa P B Ld?Jkej em Z nść:" da c Ttalata pteg 72 Ch- - fagn pey Aka" 42 Lu- beta mętcy" 83 Pst blcnej sym k<!ju $ t P pan!tó Ja- de eh pasje 445 Muyka Jca)U 845 Mlkecltal J K kese asadncych peman p- sla k Ośdka Badan D ała pn nte:-p etacj 22 Bahmsa 53 lad 535 Ppłud 9 nztukmlst LubH" - dc Jtycnych spłecnych gspda- śc Gspdac ej już d ś leży aud J P psa pńsk ch Z kaju e ś ata 222Q Tu ad ne dlec't chłpcó 6óO k- p 9 Mała pan muyu<a cych jest ne d pyjęca P myśleć agspda an u bża JADGA &pa'y 9«> akacje pebjem 3 kecó 2223 el'ka Ok ym- ce lllluz:y>ee plskej lc:myh atakach ó::nych stn tegcnych bó któe eeklp-m pe ślllt 35 &kaymyłoka dług µn! fachcó apad acje pebjem u Oy le dlś ją s ę db:e Ale te ż już ł pan t pytane? 3 akacje dmu NEKA adm że beda tym aa n e e s»ngem 2 Elkspem p lcne tudnśc chćby tan> ślat 25 tc j Tn Jkl 3 dna dbęde Pgeb sp te uag: bak cęśc tjt Tó jk 3 ó:>ka l lpca 98 ku god 3 2&2& a: ltp e--ua gum ch dc amenny 'ledza" 35?ł a:ykl cmentau py ul c ecńskej po a Lat flhamn! 5 b ęd:e danśc" e sej s t ny Ek;spesem pe- śat 55 HeMATKA CRK MĘŻAM pmc kl3y a ć: jak j ę ksą bll!!jka py samae 525 Rek NUCZĘTA RODZNA Ln4km ndydualnym case Kady 6 T b ył k 8&< Z nc j:tyy teg cnyc h m 65 MUtZykban!e 64 t apsmy neskładallle kga pa Ba - ep J myka dlencj Jak Pnf mał p ku[' a- Zaądu R eglneg a a t e ene 7)5 7 E)ks>pesem pe: śat je ódta łód:;lc eg d ała eklmuyc pcta UKF 74 P'l!C - t ejny dla delu'-y Łódź UtOllllllllll _ T _pa emnta któ L'a <()d dłużs eg muy'\ka łócęgó\\ l p6 8'8 * - - Paeł y a; c:u>- już casu śadcy n ltkm u s łu Pltyka dla systkc h -825 Mu- aj Zakładde Med"CYllY ą ń ' ęlębklm żalem aadama9 ej AM d kman stnych g lę g pa ce sp ętu lnceg yka letne ppudne my że dn u 28 ceca 98 Pmm stałej pacy śatej p adej pe służ ydanu dn kśc casetk n ale uych tej chl e klp a_ ta pac uj e > Cdenne peść mał patny ś sakaku bę da s:kłach akładach pacy m m publkacj Panck: ys ypsk u śmec py tl da gplne Zge s!)a ę pmcy T dźękym mentam a audycjd śdkach maseg >ekau śad > ebne ły" 93 Elk:;psem muej Zdanem sp ecjalst ó ne c!ja lnct a aangażal ópue ' ślat 935 Opea tygdua mśc penej cęśc spłeceństa utalły mylne P$ t P ulega atpl śc że s ą t s;::ł neż Uąd Masta któl!'y pś ed J HaydJll: enść n a de>" glądy temat elu chób spłecnych D nch leży kj lud::ke pchdac e lllke:ś ncy J)e kayanu n ap ły a LublL" m!stl'l 95 także ;:eżącka jących głseń apt eb a de p 2 tud cmentays ka RYZARD Oględenm pdall 3 <'J lf:7- tym gl ęd e cta sk> magayn yky!?loo Jest t chba pen dgą płcą OhaakteyNastępca Omancly'eg FLtadel ne cask 3 żuc h y Od pen eg casu Z a ą d R e ębam TURLŃK uje pnym ycekem cek mcej u mężcyn 228 kłka kśc m edncy k lkan aśce g n any Zem Łódkej asypyar MutL 22 Fakty dnt a któy p eaże ystępuje khka dn p kntakce alat 5 Gacla sedmu ecó - te- kśc kńcyn Jedlla casek n- ny j est telefn am spa e nk aź n y m U kbet pjaają bfte upłay któe jak adanse TM:\' 225 ve nde jneg te encj d tycących ;J e deży dna <>dhęde Pgeb adm mgą ystępać pd:u elu nnych >yjau 23 Mja bhet" - peja s yaźny ślad cę-ca s etkc yna lll- eju pdst a ych ałykułó lpca b gd 53 kapu A Rmbauda 235 Mędy dnem djneg p-e fac:h a cyn stąd ::pne eżąc'2lk u kbet jest tud'le Aby Dłach cmentaa cy kcy musa y sted2 c łą cas'zce s " ne ć n da l a snem stedć leży ptde systkm pć chbę paej skxn mechanc:ne U'ZJk<>- j est d ndejma!l a l PRORAM V dnk eżąc::k ydelne badan ej Pd mkskmatka ŻONA CORKA YN dzelle py'))omjące ślad p ku- jemcy spach mędy kl;entam jest kb[et u łas:;ca t badane pem Nekedy POZOTAŁA RODZNA 3 alka-cje melma (>tee) l g specjalstó caskę tę u dd<!'tk-e %ne neystacające ptehne jest 2 ad 25 ad (Ł) 28 kdn paśmetne Tają jehdl akacje s" - aud Zblłne sce badana meające d dz głębkm ż:llem aadama Nasej dgej Kleżance a KMenlskeg (Ł) 223 Cb kładneg keślena chaakteu Padą jt że spółces medycy dyspn;uje lelkamy że dnu 27 ceca 98 muyk (L) 225 Glełfa płyt dalll tych U$'2lkd2:eń a tak2'e d la m skutecne lecącym śeże achana My'ne je&t ku "mała p długej cężkej fotepan<l'e ty l3 (:stee) MAR tmast peśadcene że pacjent mże l&cyć sam chbe sa była pacnca A Mata ga G GUllda (ste- pv'blżnef'( ustajena eku :malub edług nstukcj klegó Cęst bagat elane jest e) 325 ane deła slau y- leanych s = tkó GORCZYCKEJ Plu['atua Rejna Łódź- schene Nekedy leka sptyka pglądem że kcy (stee) HOO \V'lad!<O TEREA dal u&talć skąd tee (stee) 6 lad 65 dle móbuje lepej akać eżącką nż kataem nsa" Neła yay sedecne sp6cucla Mat talńskl Uty a:e s:ątk ludalke ęły słab byt tet cy lekó śce lece tym nske dak KARCZEKA pdu śmec (stee) 6łO Aktualnśc dna (Ł) ysy'j)\9klu Psukana bejmudałające specyfk mgą J)l!!ks::tałcć ty :>ces adna <>dbęde Pgeb 735 (Ł) kańaał 7 OpeOFY ją J)l"aendkó MPO pe&epalny pełekły cęst plklany M n 9ta'l mpajmy 2 lpca b gd lz3 Cmen ZBGNEA MĘŻA Letne pcałunk" - kncet - bsł budlanych gdy badatau Kmulny Zaee jądy pad nekedy d be?jpłd!lośc mężcyn yk y p J KJ (Ł) 8 yay sedecneg spółcuca składają: a eżąe:ka jajdó jajnkó d bepłdnśc kbet Pygtana" - aud Kystyny na skają że kśc tały Rdne Zntałej składają: Tamulelc (Ł) tl5 mnut eotlle a ema paskem Pelekłe pkłane many gancaj aktynść akoleżank KOLEDZY któa mgła DYREKCJA ZĄZK ZA espłem Jeteg MHa (Ł) 825 jakejś budy dą :vmagają nekedy długtałych lneń lekęgoo-f DZAŁU a PZPR O POP 8"5 ODOE humallltstyk śece neg da teene meścć kaskch długtałeg ntensyneg lecena ŁODZKCH NAN O EGO KOLEDZY KOLEŻANK dla bsfey - e e l>zjtd- mtad'a PeYCh yjaśneń Zdaa s ę pede systkm u kbet źe chdla d CENTRA:NEGO LABORA 9 <>cjtechh!ka mg ónee udelć peaty nkam lasó REMONTOOZAKLADO TORUM JEDABNCZO-DEpcątku pebega beóbja ne pdując dległ dfa systk!ch - mtany pta MONTAŻOYCH KORACYJNEGO 9<5 cja jęyka nemteclkleg spychax:y pacuaeych ysypsśc bjaó chby Pacjentk są ócas akaźne (sk) ku (&tee<>) apasa tee<> tud 93 dla seg patnea seksualneg pdbne jak pypadku 22!M!s Cnve pn:edsta!a stnena bjaó cegóne bemenne slutk jest Dna 28 ceca 98 mał 25 MuyKa Ul DleyńE4d pątek 3 ll)c& pesą a'każene bebjae u ób :llllenających sch J)atp długch cężkch cleple space" - śpea G Lbase"'ca gnu enę blesn aka seena ZY'bkeg d neó c dpada nacb patny ś sakamen5 25 esje l knt>esje tam pe:tysy lat 58 s żeń Następnym sttnym pblemem jest sybke a jesb smeta - de plk tp j kchany Mąż Ojcec Daduś tepan 2255 ad ce lepej jedncesne lecene systkch kntaktó sebu Zaądu Regflneg Zeksualnych c apbega pnnemu akażenu d teg NZZ ldanść" md ŁódZ'ke DR TELEZJA ś ł P s a meg patnea cy też ne lecneg &półmałżnka ufmuje że jblżse ebane Pnne akażen e ęksa ne tylk ks'zty lecena lec ca p l 2 dna ę s dbęde aądu PROGRAM EUGENUZ HENRYKA t akże yy'k pkłań lub pejśca chby stan ))"etj catte'k 98 gd 6 lekły 9 K n afe ll - Dlecl gpd sl Z akładeg Dmu K u ltukoźbał GO E ZOMKOKl 47a" - N e apłacny acmmek" sttną spaą pflaktyce jest sy&tematyc kny py ZPB fan Htama Ł fum dolk pd RFN 85 Magayn żałb bżest dbęde tla p lecenu temch ska2:anych pe lekaa d ul Klń'k eg 2 ( ejśce pe dna dbęde Pgeb '73 Bedun DUny Rammu" ne td an kścele Badane tak e leży nteese cheg gdyż umla lpca b gd 6 kaplcy flm dolk pd RFN 85 Magayn ptenę akładą) eca Jeuseg py ul Zgle py ckeg eangel cmentaa cesne y'kyce eentualnych nepdeń lecn cych mt yacyjny 835 Lsane MaskeJ (J:llan6) cym ::ycl\ ul Ogdej ala as tsać nny spsób lecen a Teba bem łeg Ltka Expess Lt'ka 85 ych pam:cl Zmaleg aadzec NUCZK ŻONA dkeślć że ustąpene bjaó chby n e śadcy Dbanc 9 :Y'PY Hlsa;pant" damają OTRY BRAT ZONĄ 93 dkumentalny fłm ylecenu dpe badane lekaske mkblgcne POZOTAŁA MĘŻAM (l) Mad<<" RODZNA KaJ ŻONA 2- Dentk mże być spadanem skutecn5c lecena dtne RODZNA flm pd - Lata młdśc " nea p lecenu mgą utvmać bjay mm yzrr-nrd :> Ped X Zjadem lecęna e żąc k Zdaa se t pykład l(dy pacjent bec kyysu 255 Pata patt Dna 2 ceca 98 mała ep jednc eśne esstkce któa vmaa ddatyay js'zces-eg sp6j Festal Mnusksk Kude LOOANłE cuca Rd'Zne seg madeke!( dębneg lecena Zdayć s ę mże że ch" Denn!lk Z! eja 2255 g długletneg kenlk a aka s ę jednceśne eżaka kła py cym t spal!e mladó P a 5 t af p 83 m 4-53 l sedecneg Kleę duge schene ujana de późnej dlateg 3 - ł P t ś Jl PROGRAM tak ażne jest badan e kj 3 mesace p lecu epelagla POTER LOOANE żąck Z t:vc h kótkc h nfmacj ynka że samlecene ŁODZMERZA 83 Dlennllt (ł) Jad loo dmu DERCZYRKA chby staa seeg pblemó bagatelane a 5 t>af p 2988 ł 4-4'7 ł 2 Ksms - C dalej 26lną Ch c ałab ym aby te kótke uag były dcytane jak ERENDTA 45 ł a - 2 ł ł amfy Met 2<25 elucj ą dna dbędqle Pgeb achęta d s-ybk el( głasana se d adn tsk lkaa medycyny flm ppulanaky 24 Dla 6 gd cnen b lpca 2 jedncesne lecen e systkch patneó pełne- spół 4-eyfO'a bandeu: a k Kńcó składają: cylt ceg taa jest el tau ś Fancdka cym pac y 'Pac jenta lekaem GMNNEGO n- 5 t 3-cyta - ł PRACONCY tajemnca ftsyntey 2 ZDROA a ORODKA?3 ce ś ec! żyej kmó-ce aadama e p '-so"ane lpca 5 RADA ZDROA KA24 g<>dny 24 'ELsl żyda - t ALENTYNA EROE RODZNA caj dś jutl"o m specjalnych d 6" lłlecn ct 222 Ten pęny ślat -!!Jm p:y- sanu a- ygany-eh ecych a" ONA lcnlkusu dnlcy (Dkńcende :e st untj!>!ladącym pqg!zebj?le pt'()chó geneała aellu dnu ł l p - \ te lllp dmleń t!lleśna cmtca hhdej'>oltlej hn\ljvajl cącym pyp Pl9ltę bytby n enlem spay któą gen dksk alcył dła tóej gnął paa ptu pchó gen lkskjeg d Pll( jest aeęclą hlstycnej ceny jeg ll plljtyc nej slqgnlęclu statecmeg 'JYclęsta a[ulnt6 Jl OP\'e śla tej Jet <Jllą całeg du 'PO!ókl jej ądu kcścla ym$tkatllc keg t ląalkó a<>d<jy>ch jak te!: eteanó kmbatantó a bald lcnych ganlaejl spłee nych; teby pchy pl!k!eg bhatea adeg gen!kkleg spęly p!łtu jeg j>e'ysty!'n ka t u" Na :galanej e telk ambasadle PRL LndJ'lle k<>nfeel'llcj pasaj a<ka ambasady AndNej Knpadkl pnedmjł pse śadcene d!ennlkan:<>m paa p!'zeelen'!a pchó gm lksk!lg d Plsk budła da[ budl dnteesane by"ty'lskch śdlkó mas eg pekau tóe Pl'ZY'pOmją bhatenlką al kę Plakó u blku al!antó f'"ontach achdn!jeh case l jny ś!atej ądlml\ kegu spa ldanśc" LEKARZ RADZ 5' f stępł]a c:ęd[ny lennyqh casek Hdanść< aadama t t Duk : Pase Pltks:ka 96 ul Ł6dt ydaca: Łódke yda nlct Pase Pasa-KstątkaRuch" DZENNK todzk - dlennlk Rbtncej póldtelnl ydancej DL" Łódź skytka n 59 telefny : centala łący Ades pcty: Ptkska 96 ul t6dt kd 9-23 Redaguje kleum Redakcja Zakladv Gaf!cne ldl spty mejsk : Dały 2475 seltetan dple<!al ny n sekl!ta celneg ' $ e ytklm! dałam Redakt celny Eastępcy edakta fteptey ek'>nmlcny e6dkl lstó nteencj 334 (ękp!aó ne samóln:vch edakca nte aca) kultua! ny 52-6 t ke d ult 3-38dlal spłecny kaju Redakc!a nc Ogłsena py muje Bu Reklam l Ogłseń ul Ptkska 98 &-3 t6d tel 3-5 a systke ua głseń R Pasa-KlążkaRuch" cnej Za tp(' głseń edakcja ne pns\ Odp!edlalnścl nfmacj aunkach penumeaty udlelają ddały R Pasa- Ks!ątka-Ruch uędy pcte Ce penumeaty 32 ł Penumeatę e lecenem ysyłk a gancę yjmuje R l'fasakslątka-ruch" - Centala Klptażu Pay ydanct ul Taa asaa knt NBP XV Oddał pacy asae n : penumeata ta jest dtsa d penumeaty llnj<>ej s pc dla lecenl<>dacó tndyl dualnych l pc dla lecalacycb tn-tvtuc aklad'> N 2R -7 NT lndeksu - 35ł t K-ł DZENNK łodz n 28 (9879) f

8 OBRADY ŁK FJ OJEÓDZTĄ7 E płe lpca - katk papesy Od juta - eglamentacja alkhlu caj Peydum dbył psedene ŁK FJN któemu uecl Antn Ktłk uestncyl m n pedncący RN Ld - pf d Mecysła eńsk scketa dncył pf psedenu KŁ PZPR - Zdsła cepańsk Cłnke ca apadly decyje dtyc;ą- j ch pebegać będe tak jak dce padena eódtde tychcas Każdy t>acuący tyma mej skm łódkm eglamentacj pa- tym ke-se sm mejscu pesó alkhlu Pneaż d- atudnena 6 pacek papnsó tvchcase metdy speclah pa- Taką samą lść dstaną lncy pesó ne elmnały utud- utymuący se yłącne pacy neń ąanych bycem ch l (t chłp-btncy kskach a py ch spedaży tymaa papesy sch adetalcne yky>t s dużyć kładach) Ceść pape:;;ó sme( cym nfmalśmy beżą- da będe kskach Ruc) evdent Łd Jóef Nea- chu" dmsk adecydał by d 5 lpca padć sym ję ydukane sta egn <ne ódb e katk papesy katk a ch stuktua bedc D pły lpca padane paca ten ssób ż aeać ne maa nume;::e dcnk: każdy upanać ma d akupu tvgc:lneg Kata teka aż bede d kńca gujma b C mesąc pdaać e b!'lde ake lśc akeg taa ę de mż cny danym numeem dcnek akupć ależ nśc d tymanych dsta Na ae adm że ten spsób spedaać se becle papesy nemnej mgą być ten sp-sób paae \une tudne d byca ukty Od łuta bąyać będe Del<:gac epeent:;acy bałucką sym eódbe eglamentaga'lln!c]ę PZPR n Knfeencj Delncej musel Ncaj eb a ć ca alkhlu Każdy dsły meskanec becle mół akupć nne Zla''Y tu asts ne yjete npedn uchaly kupn ejestacyjny" kat:v a- Peydum ŁK FJN pedyskutal p<'jekt ałżeń pgamych FJN jak ft'ntu u?umenla deg Pesa pdak cję teg pektc yg<>tc:>ał espół pd pednctem ładysłaa Rymskeg- Pjekt keśla &ttę ałżenfa dałalnśc Fntu ntllu spłec neg któy dałać b;de :a ec pumena de\o up ać asade sv5?u ptnesta svstklch lt'l dbej l Jądku lacnyh patycnym bąkm psukan'! spónych ąań mę nteesu scjalstycneg pta spłe ceństa l bvatel' Fnt JPdnś c Nadu nv kstałce pa nen być medatem N!nnf!llttach sp<>ecnych skupając p edstcel ganacj J)dlltyc7ny<'h l 'łec nych akó Ceg elsk seketaem KO PZPR 3aluty vn:<'lych ąkó adcyh stanvs7eń ganac tó<'vt!h amnąd ych gsdacy a :dydualnych bvatel edług pzy\tancg ;ekt" FJN nen być cjnatem ybó d ejmu PR ad dvch fmulaf '!(am vbcv a także spełaać funkce kntlne bec ah;cj umó spałecnych pacy - łó ad nych Pdcas dysku;; ł nke Pe- chnu cał<>; mndatł \V vclum ŁK FP'l - <':m stl<e takce kadencj ybe 'eunktv jektu sefalt 'ę ket: a KD p Let k:nfence d nejanvm sf:nu!c>nnm a Knecnść ta las?! bpc ptakże ndkeśll ;ntnehe; ustnlen!a łgna svm sledenu nektóvcl sp laanvch u nlenvm KŁ P7PR T seketaa stuktua Fntu ; vben ga- KD - Balutv - Ja alaa Pttynó celnych ka 5tancsk'J c;;!cetu:va n'\tnc jeóclkej Tak lęc c"pjekt nych al">''"ń cgap- Taj knfeencja nnała pnn:j\vne ych FJN dp!etnm "''pa- dkć ybu seketa takce bał któych ucekam e'dakcyjnvml specjal peambula stane esłany d poł <tncyl 24 sp!<ój 26 delegató któym edc:vl Rman Tustaych kmóek FTN p dv- ek tefan Debsk gł-n n skusl pedstany dcas bad ty kandydatuy nn T 'ek"elaa tajnym!sanu yban Bhplenum Łódkeg K">:tete FJN da Cegelske dyktca plu któe planane jest ns sepcn kół Zactvc'"' n 2 'Jd stat(k) nej knfeencj xeneg <eketaa ppagandv KD - Bahty Ucefnlcącv tdach T scketa KŁ PZPR - Tacleus Cech" c 7apl cte\9tó t<>kem v;!tań!ódl<e"> espłu delea tó d X Zja?'u "' pd<um- Śmeta e-ybcej!ók'ej g:nacjl pntvncj dvsktts pun s eg pblen<> 'nvch >aca etatvną >< d adem aunlnm?ycla spl7eń5ta d?!elncy b3luckej (e) sytuacj sklepa h kyys mlecny stał - n:;mnej chl becne - vc-;!ny Nemne dal są tudllś c bycu śmetany Jak uż cesme nfmalśmy eód;kj Zaek półdeln Mlecaskch pta nł padł spedaż teg atykułu knach Pcąs bede mż eultaty canan'l_ c;pac?-a"v ał knach ądac caj antalśmy Gó nym Rynku klejną yżkę cen nęsa D bksó enlcych!ndydualn gspdae dstacyl;!ylk 9 tus tym 3 l<:> l 6 ep-ych asade tylk ce schabu utymała stałym p-mle :!5 ł a k Pd'!l ła tmast ł Za mę s łe be kśc żąda n n e spt'ka ną dtąd cenę 34 ł a kg a łnę keśca - 2 l ep- d ynk ktała caj 3 ł lcacek - :2 ł a et 35 ł uek - 2 ł a sln d 5-6 ł a kg D pmu cen mcęsa d<l>tsa scę spedacy pat-sneg deblu żądatac ta klgam kuy aż 2 t Te paka sk:e p< ceny cale ne dstasają kupujących caj męs <edan blyskalcn:e już ped gd 9 ębace p<«dkal! puste bksy 'śmy Gó!"naku bftść desce l c:epła gybó g-da Na pekó systkm Jedn scędajq dudy mantaq A jgse że tych statnch jest cqgte duż tasca jeśt chd enegę elektycną Ot pyktady : 3 ceca mż b/t abseać Retkn kt aduktu ktejeg patqce sle catq m svstke Latane lnnl man tacy t m aem pyatm ut Gdaskej 67 mnjq tmast ycaj całe nce dnte Od cżaj nen cy b'ąule 24 ksta_ć- pyvcal ceny - ł Za cnm y d lee-en a satyneg dla młdsvch ZOZ Matk Decka Łd dyspanuje dla lecena astnv sk elej sedmma mejscam tunuse d Rabk ednym d CenlllY cteema d Rvmana seścma d ca dma d Kł begu Lecene scheń gónych dó ddechych: da mejsca Cenae ctey Rymane da Kłbegu che'lla n-aadu uchu': da - Bu<;k ty O ł ł c;::ę Ca klejnv ale '<pe<l ad ęcej ecek Klgam canych pecek kstuje 5 ł a cenych 8 ł Aż 5 ł kstuje tmast kbałka maln Nadal dge są ceeś ne spedaane c-aj cene d 2-6 ł a kg Długe klejkj u sta ały py st:aga ch tuskakam Nektóy tedą że sa t już <tatne dn tych O'O có t:jeżacym ku DaemQe psukalśmy caj Gónaku" canych jagód DV:mck P 25 ł a matą <klanę mż e był dstać tylk ne któvch mn;tagskach Mal jest ón;eż 'Y'llku pmdó! gókó Pjał tmast gek stącky cene 25 ł a ćeć kl<gama Ceny nda nn ych a:?y- a:e b m!an (ROLA) µmnej jest p- L'pka M - Pblemy pflakl:vkym;nlg:cnej kymlstycnej Pa 98 s 98 ł 5; a chalska-keblńska Z Memct budlane P 98: s 99 ł 4; Fątcak J - Dśadcena b'lgc n astsanem pjektskpu P 98 s 299 ł 4; Kantyka J Knecny A Del c2-asy ask ł 66: Paska Gala M POl';'Ce PO plsku P''< 98 s 229 Jak s panfm-an RD K MO dnach 9-25 V eódt:e mejskm <ódkm daył 57 ypadkó dgych któych 66 sób dnsl- any Ujanln kecó stane Cytetncy Zlen paaslkę neteźym Jak t;eda m'l:cjanc pycyną ęksścl ypadkó była baua j nestżnść keujących Ot 2 bm tamaju Ln 24" len paaslkę Odbó - klka teg<:> :ykadó: J9 V nuesc<j<śc Kap'n keca żuka'" nle dst-sał Nl\ZVM RFF FK'fR7F sybkśc d P"nt;tJących ank Dennk Łódk" Ptk pjl!d jechał d< u pe ska 96?O 3 Łbd tel c! OtJażeń dł pasaże a t 34 t d7cl' -2 ty _ k 4 tys ł Psce d s a pllnycb Tep amg dn'a skyżuspaacb telefnulcle al lókna:nv ul ebvn an'u sklej jad<cy ten l2gp" 7-let-nl 2 g DZENNK todzk n 28 (9879) 5 cukekó lub pecya cuk&nceg Pstann też by a 5 lta spvbusu ycć ty kupny Jest pa by teg tv\pu spedaży vłącyć sby uchylaace se d pacy lecących alkhlkó te svtuacl każda 'ata 7apatena męs n m;ć dce pecątkę ą adesem akładu pacy A t adesy sklepó Któych będe mż dknyać akupó kay słdycy amast ódk kupny ejestacyjne: Zachdna 25 jska Plskeg 46 Aleksandska 38 Peeska 2 Rydla Zaeska 8 Gaga 6 Retkńska Dłua 6 Deżyńskeg 42 7/9 Batysłaska a Ptkska Unesytecka 66 Pedalna 24 A:m Cene 27 Pusvk Ga'ldy 39 Tatańska 42; Pabancach: Am Cene 22 Kaleska 36 Osedlu Kpe-nlka; Zgeu: Pątkska 2 Gałcyń skeg 44 (m) Z '' - Cechdnek Cukvca - Kll>el! seść Rabka da Efekt est tak że cągu całeg ku lecena satyneg adeg daena mże skystać aptem d 25 dec łódk::h Mżlśc te uupełnają chć tualne neelkm stnu da sa ta lkalne: n:lnkach - góne dg ddeche dałaace pa senem letnm śdku vkacvnym Pamtexu" Klumn:e satum dla dac e sch'"' am ąu uchu Póbą upełnatta t;ch bakó sn ganane ccne klne dtne Tak jak uhegłych latach ygtan nch tym ku pae 5 ty6 mejsc Naęce b 6 mejsc pedan dla dec adam pstay Dale klenśc są - nedby cała ag schena eumatycne endlkvnlgn e ady \\ymv ku 7gvu schena kadlgcne gónch dóg ddechych nece n '\V sune klne dtne bejmują k 2 fl Oganane są lnn łódkeg a także sł:pskeg k;;alńs-keg elbląs keg O l pgda dpse tegne lat e nem" łód k!ch dec p\nn być c jmne ón e udane ak ppedne Opeke medvc'z specjalstvcmą apęna ZOZ Matk Decka tma&t kłptv gal!lacvjnfnse bee sebe Kuatum take żveną pedalll 6 ł denne Oby dpsał apatene! Na magnese Lata e dem" teba edk pedeć że służba da gujach d;"span sevnvch ma aejestanych d sys-tematvc peką k 4 t-sccy d ec łódzjkch Naet ec cny b ysłek gan ac-vnv ne est vstaxcający at pmvśleć płye Centalny Z aąd U dask łasca że an lmty mejsc ne satvsfakcnu ą łódkch dec an ssby ch ealac? p:aktvce bem kenący l ecene specalśc łódcy ne maą żadneg p!vu pyne decu mehca an temn lecena (e) kf " APTEK Mckeca 2 Ptkska 67 Dąbkeg- 89 Nlcana 5 Olmpjska 7a Lutmeska 46 Al DYŻURY GALERA BAŁUCKA (tay Rynek 2) gd JJ-8 - gafka A Kalcyńk!ej GALERA ZTUK (ólcat'l"ka 3/33) gd -8 - Małe Fmy Gafkl ALON ZTUK POtCZE NEJ!Pltkka 86) gd H-8 gafka K Nagakl ORODEK PROPAGANDY ZTUK!Pak enkeca) gd -8 Gafka ystjnek XX eku KĄPEKO FALA cynne clennle gd -9 tkasa d!td d 9) Dyskte ka - catk sbty n!edle le gd cdenne d gd 9 d 2 (kasa d gd 9) PALMARNA cdenne d gd : d 7 (póc pnedałkó) OGROD BOTANCZNY - CO dlenn!e d gd 9 d mku KNA BAŁTYK żandam emevtue" f d lat 2 g-d ANO żandam emeytue" f d M 2 gd ; :7 93 POLONA - Na kmedą nutę G!L cy łajdak" f <>ct lat 8 gd 5 75 D 3 PRZEHONJE - Flm gy: ló 8 pasaże N<:stm'' ang d lat 5 gd LOKNARZ Katastfcny ba <d śata lat ; ZPTA Chuga gól - Bałuty pttal m Begańskeg (Knlalelea /5) cdenne p tal m al!ckleg Kctńkteg 22) dla pvchdnl efnej n 7 pttal tm kłt'jdokelcu \e Zgle Paęceka 35) dla pychdn ejn<>ych n n l ptal lm Machle<:kleg (Zge Dubs 7) Zge O-kó Aleksandó Paece Gó ptal m Budlń <klet K-vnleó Gtlvńklch 8) Plese - ptal m Bdń skeg (Ksyneó Gdyńskch 6) ódmeśc e ZPtal m Beańskeg Kn!aeca /5) de - ptal m nenbega (Penny 3) nec'zynny Obcy - LUNAPARK (Knstantyn'ka 3/5) - cynny cdenne d gd 3 d 2 dla ;np gana nych d god <bty nledele \ęta <d gd d 2 POnledałk ne p Pysluchując se dyskusj statnm psedenu Km;j Rlncta Leśncta (npu RN m Łd dneślśmy aż;ne ż apadane d eln mesęcy k?! 45 :l-'stne many lmcte sepua tdycaj <ll Pedm<;>ten ceny adnych były decvje ąde ppae apatena lncta śdk dukc ęel eksene melac a u>panen!e ((daana ej L ppelnł ten sam błąd; sam- ma Oce> ta ne ypadła jlechód padł pś!-lg udeył e slup sec takcyjnej y sby eku 7-8 lat dły bażet Jeżel chd; śdk pduk :? V ul enk\elca c t asadce neelka pnestżne keujący E'atem 26p"' paa stapła dstaach udeyl de Keca pa>a mó śdkó chny śl"n że d<u bażeń 23 V ul że:msk!eg<> Nec jece też pó\lanu kutelk dmenej pędkśc kem ubegłym tafł eś atbug" udeył de Ty cagnkó pvcep Zócn unsby dły bażeń agę fakt że spęt ten tafł 25 V tase Zge -ty- głóne d tlnkó ndydualk k:eujący Oplem" pdcas y- nych Rpacle ygląda spaeclana 'tac! panane l a cęścam amennym d maadem echał lea stnę svn p baku e m n cęśc udeył de Panvch - D b' baże' d<nł pasaże sam-chdu R d pas eaących e staty - k tys ł ma sns ch tymane Zpada udaj bóż dlateg Tagcne skutk bau_y p- syscy 76 m łade łódlke Padające kuencj jak dtqd R eflektku s n!e spad!!m gty b ach u nk ptacq a nch nn cyt! my ótcańska tudnśc da ne nnesyłv tym ku l<'by mejsc akacyjneg vcy'!lkll dla chych dec Ln że mesc tych est d lat decydane by't ma- spały_ nv cenn:k aya ; ce e cennka n) kltj am agec;tu dóe ut Mm służby mecne użvaą będą ó kupn mgl być bądż de stugame pack kay tuajne bądź 5 kg galamteh cklade badź kg łódkch sted- że mżemy m"ć ęc uda lu n''e ' tak pyjmtl!ej teda ytan' b;eace ca spedaan ku:k p 7 ł la kl-gam lub p 25 ł a ga ść" Pdgbk by-y cene ł La kl-gam a pese tym ku nańk kźlae P 2 ł N'el 'cn; syedacy l)'eca ek - 8 l a kg n'e staną juź k<n- patena mes ódlk C któy alkhlu e e ca dżse Udaj gy'by \Vca schdą ł Męs d klatkę L NA GÓRNAKU" dna dsejseg ten spsób byać śmetajje aatśca pc tłu;;cu cen e 9 ł a lt stepu ącvch lacókach handlych Gó py ul Ceskske:g 7 Rgskej 68 Pybvseskeg 65 Pabanckej 96 Nauseca 2/4 decnej : de - py ul Am C ene 52 Elsnea 2 Dst jeskeg 2 Pda lnane 24 asleskej 4 lcej 6; admeśce py ul schdne 5t Ptkske 96 Am Lude Klńskeg 8: Bałuty pv ul Ks Bósk 34 Łagenke 8 Zgesk e 38 nvcelde : Plese - pv ul Kpenka 'H Ob\có talngadu 43 Dług sa 28: Pabance - pv ul Tnu)!ulta 4 Lud\Yej 5 Żuka 5 T kackej 9 sedlu m Kpe:nlL (ntl śetlać ŁÓDZKM g-d La " Hl UA Chug!a uaa - ptal Th t\ nenbega <:Penny 3) Neuchuga - ptal m Kpenka Paban\cka 62) Laynglga ptal m Pga (ólcań'>ka 95) _ Okulstyka pl tal m Jnschea!Mlna 4) Chlu g'a la yng-l-ga declęca nstytut Pedlatll (p 36/5) Chlu gla scęk->ta2-a - ptal lm Balckeg (Kp- : c!ńskeg 22) Tksy"<>gla - tnstvtut Medycvny Pacy tteesy B) enelga Pychd>n'a Dematlgc (Zaktt 44) Galą dbę póc nedel ś:at monzkę\ TACTA POGOTOA RATll TKOEGO Łódź ul lenke\ca 37 OGOlNOfOOZKJ PUNKT lnforl\tacyjny dtvcący pacy lac'>ek by d<>la cynnv cala e 'ZY"k\e dn tygdn!a tel 65-9 emy lnkó już tea leżv atscvć sl' ape-nene dpedneg kh tanstu d eleató Fatal ęc est sytuacja ęglem Rlncy ne mają cas vstaać gdm kle<'e ped składam pałym mu d dłużseg casu fst ch ;nd dstatkem () ele d życena pedstaa gspaka emą Rlncy se że byt duż jest pypadkó pdejmana decyj a l]uka tak!{dy jed sba dstane deżaę kaałek neużytku aspdauje g p y knu te cężkej Tll"acy s:-dy ma beać plny jaa ktś nny upanny d tej em Pdaan knketne pnypad'k takch dałań nechecaących lud d seana upa Mężcyźn któy kese <>d luteg d maja b Łd7l ej<}n:e kańcók : tamajej ln 3'" Złtne stal pbc l k adenl psen są głse ne -bste lub telefnca\e d K MO Łd ul Lut<meska 8/2 p 38b tel lub 677-2'2 en -83 gd' 9-<6 celu łżena eń pna spacó także skażą Kmunkaty MO Osbm któym k ese d maca d 5 ceca b teeule Ł d skadn ey składak (peażne mak gy 4") kl esce akńcene ste- u ceneg żółteg jasnej edene ake padł nd lnkó len adldbnuk Dta" mtej kmsj - jeel hdla _ tqe Kma'' k!u asnbecy upay bót - staną pla- eg canym ps=ne są głsen\e d KD MO ca l!l n e p nn bakac y- Łódź-Ba;uty ul Ctes:elska 27 nsm Jk pyład pdan pkój 2 lub 23 g stenje dpojedmeg klmatu 8-6 celem łżena yjaśneń kół upa kfató ulękł e:;e- debana &JeJ łasnśc

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Sp.... Pgm Sp.... Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Sp.... Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue Łty e e żeu Elstycy T

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Pjekte Wże Glce Pgm Pjekte Wże Glce Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Pjekte Wże Glce Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 ၇受 Ó Ó ᐗ厗 Ó Ż ᐗ厗 E p ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielokryterialne

Programowanie wielokryterialne Prgramwane welkryteralne. Pdstawwe defncje znaczena. Matematyczny mdel sytuacj decyzyjnej Załóżmy, że decydent dknując wybru decyzj dpuszczalnej x = [ x,..., xn ] D keruje sę szeregem kryterów f,..., f.

Bardziej szczegółowo

Novosibirsk, Russia, September 2002

Novosibirsk, Russia, September 2002 Noobk, ua, Septebe 00 W-5 (Jaoewc) 4 lajdów Dyaka były tywej Cało tywe jego uch uch potępowy cała tywego uch obotowy cała tywego wględe tałej o obotu. oet bewładośc Dyaka cała tywego uch łożoy cała tywego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇ 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó ၇受 Ó Ó Ż E p Ad ycj ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Album N.252 opracowany został dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Album N.252 opracowany został dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Album N252 opacowany został dzęk pomocy Mnstestwa Kultuy Dzedzctwa Naodowego D ( " "= J *""ff" : 74LL% 7 : =" = = 7 RhT p : " s: 2% 5& % vec tgl :/ * LT Z :4k 4 n7 ęs ffl 7 *~"Ł 2 " 7:~ o ws uy *j :: k

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego Kaaryna Śledewska, erene handlu wewnąrgałęowego erene handlu wewnąrgałęowego Problemy merenem ele eoreycnych sposobów merena (handel wewnąrgałęowy cyl nra-ndusry rade było proponowanych w leraure predmou.

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo