NORMALiZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORMALiZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. XLIV - ZESZ\'T DANUTA STRAHL, MAREK WALESIAK NORMALZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM l. WPROWADZENIE Przy stosowanu metod porządkowana lnowego zachodz potrzeba ujednolcena charakteru zmennych czyl nadana m jednoltej preferencj oraz transformacj normalzacyjnej. Formuły normalzacyjne muszą być staranne doberane ze względu na rodzaj skal pomaru. Jak wadomo w teor pomaru wyróżna sę cztery podstawowe skale pomaru: nomnalną, porządkową, przedzałową lorazową. Na wartoścach poszczególnych skal, ze względu na dopuszczalne przekształcene, można wyznaczać następujące relacje: a) skala nomnalna - relacje: równośc, różnośc, b) skala porządkowa relacje: równośc, różnośc, wększośc, mnejszośc, c) skala przedzałowa - relacje: równośc, różnośc, mnejszośc, wększośc, równośc różnc przedzałów, d) skala lorazowa relacje: rownośc, różnośc, mnejszośc, wększośc, rownośc różnc przedzałów, rownośc stosunków mędzy poszczególnym wartoścam skal. Wykonywane operacj arytmetycznych dodawana odejmowana jest dopuszczalne na wartoścach skal przedzałowej. Skala lorazowa dopuszcza ponadto wykonywane na wartoścach skal operacj dzelena mnożena. Jedną dopuszczalną operacją empryczną na wartoścach skal nomnalnej porządkowej jest zlczane zdarzeń. Pamętając, że dopuszczalnym przekształcenam są te, które ne naruszają zasobu nformacj zawartej dla merzonej zmennej zaleca me stosować następujące formuły normalzacyjne (por. [5]): - dla skal przedzałowej - standaryzację lub untaryzację zerowaną; - dla skal lorazowej - przekształcena lorazowe: Dla porządku warto przypomneć, kedy zmenna jest merzona na wymenonych skalach. Otóż zmenna jest merzona na skal lorazowej, jeśl zbór jej możlwych wartośc zawera se w zborze R+ (stneje dla nej absolutny - naturalny - punkt zerowy, który oznacza zupełny brak welkośc merzonej zmennej) wartośc te można uporządkować jednoznaczne na os lczbowej z podanem stałej

2 ~._._~ ~ 70 Danuta Slrahl, Marek Walesak..'" ~*,.. ~_~. ~._.. _.. ~~ ~.. ~~.w_~_" ~ (ale dowolnej) jednostk. Jako przykłady można podać: welkość sprzedaży, welkość produkcj, wartość udzelonych kredytów, przychody ze sprzedaży, kaptał własny banku. Z kole zmenna je..c:;t merzona na skal przedzałowej, gdy zbór możlwych jej wartośc (z umownym punktem zerowym) zawera se w zborze R wartośc te można uporządkować jednoznaczne na os lczbowej z podanem stałej (ale dowolnej) jednostk. Jako przykłady można podać: rentowność banku, wynk fnansowy, zyskowność aktywów, efektywność aktywów netto. Lteratura przedmotu zna wele formuł normalzacyjnych. Jednak rezultaty ch praktycznego wykorzystana wskazują na koneczność rozwjana modyfkacj procedur normalzacyjnych w celu WZlllOcnena ch własnośc dagnostycznych. Jedną z takch modyfkacj jest zastosowane formuł normalzacyjnych w tzw. referencyjnym systeme grancznym. Pomysł ten został przedstawony w pracy [4], ale był on ogranczony do normalzacj wykorzystującej tylko przekształcena lorazowe. Artykuł rozszerza to podejśce o formułę normalzacyjną zwaną untaryzacją zerowaną, a węc pokazuje możlwość normalzacj zmennych w warunkach szczególnych, zarówno dla skal lorazowej jak przedzałowej. Owe warunk szczególne wążą se z sytuacją, w której pojawają sę w ocene obektów określone ogranczena, normy, zalecena wpływające na ocenę obektu. Właśne zbór tych zaleceń, ogranczeń tworzy tzw. referencyjny system granczny (por. [4]) pozwalający wyróżnć obekty wyraźne gorsze ne spełnające zadanych czy zalecanych ogranczeń. 2. UNłTARYZACJA ZMIENNYCH W GRANICZNYM SYSTEMIE REFERENCYJNYM Wśród zmennych merzonych na skal przedzałowej lorazowej wyróżnać będzemy: L Stymulanty: l. Stymulanty bez progu veta (oznaczone symbolem SI)' których wartośc należą do zboru R+. Przykładam zmennych stymulant bez progu veta są: suma blansowa banku, przychody ze sprzedaży; 2. Stymulanty z progem veta xjj (oznaczane symbolem S2)' których wartośc należą do zboru R. Przykładam zmennych stymulant z progem veta są: zyskowność aktywów dla której zalecany próg mnmalny wynos 1 % (ro) = 1 %), współczynnk wypłacalnośc banków z mnmalnym progem ustalonym przez Bank Rozrachunków Mędzynarodowych (BIS) na pozome 8%; II. Destymulanty, których wartośc należą do zboru R+: L Destymulanty bez progu veta oznaczane symbolem Dl' Trzeba tu zaznaczyć, że destymulanty pownny na ogół posadać próg veta; 2. Destymulanty z progem veta (x~j) oznaczone symbolem D 2 Przykładam są tutaj znlenne dentyfkujące pozom zaneczyszczeń środowska z zadanym normam, udzał tzw. "złych długów" czy też kredytów "trudnych" w portfelu kredytowym banku z progem veta (w stablnych gospodarkach rynkowych ustalonym na pozome 5%);

3 ~ n_._~"~.~ _. Normalzacja zmennych w skal przedzałowej lorazowej w referencyjnym systeme grancznym 71 _, ~.,",~ ~> _. _._" _._.'_ _ " ' ' " ' ~ " III. Nomnanty, których wartośc należą do zboru R+: l. Nomnanty oznaczone symbolem NI z wartoścą nomnalną x':j; 2. Nomnanty z zalecanym przedzałem wartośc (oznaczane symbolem NJ ogranczonym progam veta x~~ x~; 3. Nomnanty (oznaczone symbolem N 3 ) z określoną wartoścą nomnalną x':j dopuszczalnym przedzałem wartośc ogranczonym progam veta x:. x:,. Przykładem zmennej zalczanej do perwszego rodzaju może być lcba dec przypadająca na loo mejsc w przedszkolu (dla której x~. = 100). Przykładem zmennych należących do drugego rodzaju nomnant są: relacja należnośc do zobowązań, której wartośc pownny znaleźć sę w przedzale od 50% do 150% (stąd x~~ = 50% x~ = 150%); relacja zobowązań ogółem do aktywów ogółem, dla której x~~ = 0,57 x:. = 0,67. Przykładem zmennych nateżąhch do trzecego rodzaju nomnant jest relacja zobowązań długookresowych do kaptału własnego, dla której zadowalający pozom wynos 0,5, grance dopuszczalne od 0,40 do 1,00 (stąd x':j = 0,50; x~ = 0,40 x~; = 1,00). Tak węc referencyjny system granczny tworzy wektor:. {xs,. Xl),. xn,. XN'E[XN~. xnj. xn, = XN v xn} (1) OJ' OJ ' OJ ' OJ Oj' Oj,OJ Oj ll' W zależnośc od rodzaju zmennych zasady untaryzacj zerowanej w referencyjnym systeme grancznym są następujące: L Stymulanty 1. jes I z.. =,,'... ".,..,,',-_O' -,-'.-... (2) 'J max {Xj} - mn {Xj}, gdze: Xu - Zjj - wartość j-tej zmennej w -tym obekce, znormalzowana wartość j-tej zmennej w -tym obekce. 2. jes 2 x(; mn fxj} max fxj} - mn {Xj} dla X ~ x S ' - Ij:? Oj (3) ;._-.-_._--_..,_. "".. _~----". max{xj} - mn {x j } j j dla S Xj < Xoj

4 ~. 72 Danuta Slrahl, Marek Walesak II. Oestymulanty l. jed ł max {Xu} - Xj max {Xj} =m~t;;j' (4) max {Xj} - Xj... ". max {Xj} - mn {Xj} ; mn {xj} max {Xj} Xj mn {xj} (5) lu. Nomnanty l. JEN ł Xj - max {Xj} -_o. max{xj} - mn {xj} dla dla X) =X~ (6) mn {xj} - Xj max {xj} - mn {Xy} X max {xj} max {xj} mn {xj} dla x Ij < xn Oj dla XN~ &. X &. xn Oj -..;;;:. Ij -..;;;:. Oj (7) mn {xj} I Xj max {xj} - mn {Xj} dla 2 Xj > X~2

5 Normalzacja zmennych 1\1 skal przedzalowej lorazowej w referencyjnym systeme fl:ramcl~n 73 Xj - max {Xj} max {XJ mn {Xj} X} - mn {Xj} ; max {Xj} - mn {Xj} Zj = dla Xj = x~ (8) max {xj} xj - dla Xo' < X ::;; X 3 ; N N 2 max{xj} - mn {Xj} ~ Ij Oj mn{x;j}-xj max{x;j} -mn{xj} dla Jeżel ZjE[-1; l]. normalzacja zmennych ma służyć metodom porządkowana obektów, to należy zaproponować marę syntetyczną, która może stanowć kryterum porządkowana. Marę agregatową pozwalającą na kwantyfkację stanu obektu budujemy w opa~ rcu o sumę znormalzowanych wartośc zmennych: (9) Z uwag na własnośc formuł normalzacyjnych (2-8) wartośc mary syntetycznej zawarte są w przedzale [-1; l]. Referencyjny system granczny pozwala wyróżnć obekty wyraźne gorsze, ne spełnające sformułowanych zaleceń, czy też progów mnmalnej satysfakcj oceny. Stąd zdefnujemy teraz progowq wartość mary agntgatowej, która jednocześne określ mnmalny pozom satysfakcj oceny obektu. Można teraz ustalć równeż próg veta dla wartośc mary agregatowej S o postac: l m So = L Zol' (10) mj=1

6 74 Danuta Strahl. Marek JValesak gdze: o ~J - mn {Xj) max {Xj} mn {xj} o max {xj} - xc! max{xj} - mn {xj} dla jesl dla jed} dla jed 2 (11) 1 dla jen l l dla jen 2 dla jen 3 Możemy przyjąć założene, że obekt Al ( = 1,..., n) otrzyma pozytywną akcepta (przynos mnmum satysfakcj w ocene), jeżel: (12) cję Wprowadzene referencyjnego systemu grancznego ma ogromne znaczene w zastosowanach praktycznych. Wszelke oceny bazujące na marach syntetycznych, jeżel ne wprowadzają progu mnmalnej satysfakcj okazują sę bardzo często zbyt "mękke" w 'Systeme oceny. Wszelke rankng budowane nawet w oparcu o marę agregatową, której wartośc należą do przedzału [O; 1] ne sygnalzują na le zblżene sę do zera jest dopuszczalne. Stąd też należy sądzć, że w welu systemach oceny granczny system referencyjny staje sę nesłychane ważny. 3. PRZYKŁAD Oceną objęto 14 banków w Polsce. Z uwag na lustracyjny charakter przykładu oraz ogranczone możlwośc dostępu do nformacj (wykorzystano ratng Gazety Bankowej nr 26 z dna 25 czerwca 1995 r.) wybrano do oceny następujące mernk: XI - udzał należnośc neregularnych w kredytach, X 2 - X 3 - X 4 X s - X 6 - X 7 - rentowność netto, stopa zwrotu z kaptału, zwrot na aktywach, współczynnk wypłacalnośc, płynność banku, fundusze podstawowe banku.

7 _._~ ~ ~ _~ ~- _..~~---- "'~ --._~ _ '" 4~ ---_._.-. ~ 8 Bank Depozytowo-Kredytowy SA... _~.,,-,---,-... _,.. --_...-._..._... -"._._~,,--_. 30,4 111,3 44,3..._..._-._-_.- 3,8 --~... 23,7 73,4 158,9 9 Bank Gdalsk SA 27,9 16,1 411,9 4,1 34,1 68, : ,8 10 Polsk Bank Inwestycyjny SA 0,4 2,0 13,3..--_..,.. 0,4 13,6 -_._ 73,0 -_._- 105,9 II PKO BP 15,9 2,11 19,2 0,7 9,5.-~..._.._ ,3 668,6 12 PEKAO SA 68,6 2,0 6,7 0,2 14,2 64,0 617, '- 13 BISE SA 24,5 3,1 2,1 0,6 85,1 171,0 21,9 -- ~.~ ' _. -_.,._._- Invest Bank SA 4,4 1,9 _.._....,,_...-.,----_ ,2 0,7 8,6 126,0 : 21,5 ~~-._---_. -~~_.~~.- Normalzacja zmennych IV skal przedzaloli'f>j j lorazowej l' referencyjnym systeme grancznym 7S Chcąc przyblżyć zakres merytoryczny nektórych mernków trzeba wspomneć, że przez należnośc ne regulowane należy rozmeć wszystke kredyty, w przypadku których kaptał bądź odsetk są spłacone netermnowo (według Gazety Bankowej do oblczena tego wskaźnka brana była wartość tych należnośc wraz z odsetkam). Płynność banku (beżąca) według metodolog NBP jest stosunkem aktywów w okrese zapadalnośc do 3 mesęcy do pasywów o takm samym okrese wymagalnośc. Rentowność netto pozwala ocenć le zysku netto (po opodatkowanu) wypracował bank na każde 100 zł ponesonych kosztów. Z kole stopa zwrotu z kaptału nformuje, jak jest zysk z tytułu zanwestowanego kaptału banku. Zwrot na aktywach (relacja zysku netto do aktywów ogółem) nformuje le zysku wypracowują wszystke aktywa banku. Wartośc perwotne znormalzowane zmennych podano w tab Według przyjętej przez nas klasyfkacj ustalone prog veta są następujące: Lp. XfED2(X~' = 5%) X2ES2(X~2 = O) X3ES2(X~3 = 10%) X4ES 2 (X!l= 1%) XsES2(X~S = 8%) X6EN2(X~~ = 90%; x~ = 120%) Tabela l Wartośc zmennych charakteryzujących wybrane bank... ".,... -_.._-,,-----_..~ Mernk <.. '_7~' Nazwa banku - XI X 2 Xl X 6 X 7 ~:tl:~ Bank Przemysłowo-Handlowy SA 24,2 27,9 72,8 89,0 o...:...._". _.'._.'".. ~..._",".. ~.,.. ' _.._._0.-_- _. --_...:..- f-._- 291,7 2 Bank Śląsk SA 47,3 20,2 97,2 4,6 14,8._---..._._. 69,0 295,7 3 Bank Zachodn SA 33,3 24,1 55,5 4,6. 19,1 90,0 207, ' '- - 4 Powszechny Bank Kredytowy SA 29,4 16,7 75,6 3,2 20,6 70,0 195,6 1---_._._._--, f---' 5 Powszechny Bank Gospodarczy SA 6,8 16,5 73,2 1,8 18,0 70,0 121, _-_ Welkopolsk Bank Kredytowy SA 25,1 11,5 77,0 2,5 10,6 102,0 82, Pomorsk Bank Kredytowy SA 35,2 12,8 41,9 2,8 15,5 64,7 156,0,.,~-~~~ Ź ród 1 <>: Gazeta 8ankowa nr 26 z dn. 25 czerwca 1995 t. '-10;0-0>- - 8,0 Prog 5,0,_---= l0~ L.

8 Znormalzowane wartośc zmt."rmych charakteryzujących wybrane bank Tabela 2 Nazwa banku Mernk Lp. I XI X 2 X J I X 4 X s X 6 X 7 I 1 Bank Przemysłowo-Handlowy SA -0,349 I 0,743 l 0,092-0,766 0,436 2 Bank Śląsk SA -0,688 0,724 l 0,846 0,088-0,953 0,442 I 3 Bank Zachodn SA -0, ,864 0,562 0,846 0, ,310 4 Powszechny Bank Kredytowy SA -0,425 0,598 0,773 0,577 0,163 : -0,944 0,293 5 Powszechny Bank Gospodarczy SA -0,094 0,591 0,748 0,308 0,130-0,944 0,181 6 Welkopolsk Bank Kredytowy SA -0,362 0,412 0,788 0,442 0, ,123 I 7 Pomorsk Bank Kredytowy SA -0,510 0,459 0,419 0,500 0,097-0,993 0,233 c--' 8 Bank Depozytowo-Kredytowy SA -0,440 0,656 0,444 0,692 0, ,912 0,238! 1 9 Bank Gdańsk SA -0,403 0,577 0,492 0,750 0,334!-0,960 0,342 I 10 Polsk Bank Inwestycyjny SA l 0,072 0,1l8-0,962 0,073-0,916 0,158 I 1l PKO BP -0,227 0,100 0,180-0,904! 0, ,979 I 12 PEKAO SA -l 0,072-0, , ,923 I 13 I 81SE SA -0,353 0,111 -I -0,923 I -1 I 0, lnvesl Bank SA 0,941 0,068 0,085-0,904 0,008-0,579 0,032 Prog znormalzowane 0,933 Ż ród l u: óhll'zcila wlasn~. 0,083 l 0,154 1 O! Lp. I. Warlośc mary agregatowej dla poszczególnych banków Nazwa Banku Wartość Lp. mary (9) I. Bank Zachodn SA 0, Welkopolsk Bank Kredytowy SA Bank Przemysłowo-Handlowy SA Nazwa Banku Bank Depozytowo-Kredytowy SA Tabela 3 Wartość mary (9) 0,126 0, Pomorsk Bank Kredytowy SA 0,059 0, lnvest Bank SA -0, Bank Sląsk SA 0, Polsk Bank Inwestycyjny SA -0, Bank Gdańsk SA 0, PKO BP -0, Powszechny Bank Kredytowy SA Powszechny Bank Gospodarczy SA Ź t ó d ł o: obil'l'.cli.. wlasne. 0, BISE SA -0,305 0, PEKAO SA -0,41I [761

9 Normalzacja zmennych w skal przedzalolvej lorazowej IV referencyjnym systeme grancznym 77 Prog veta przyjęto za pracam [1] [2], a także w wynku własnych refleksj. Wartość progową dla mary syntetycznej oblczona na podstawe znormalzowanych progów wynos: 0, , , So = = 0, Zatem bank dla których S ~ 0,310 uzyskały ocenę pozytywną. Wartość mar agregatowych polczona na podstawe mary (9) dla poszczególnych banków zawera tab. 3. Akadema Ekonomczna we Wrocfawu LITERATURA [I] Bereza S., Zarządzane ryzykem hankowym, Zwązek Banków Polskch, Warszawa [2} Palterson R., Poradnk kredytowy dla hankowców, TWJGGER, Warszawa [3) Strahl D., Metody programowana rozwoju spoleczno-gospodarczego, PWE, Warszawa [4) Strahl D., Walesak M., Normalzacja zmennych w grancznym systeme referencyjnym, Zeszyt nr 3 Sekcj Klasylkacj Analzy Danych PTS pl. "Klasyl1kacja analza danych --- teora zastosowana". Jelena Góra - Wrocław - Kraków [5] Walesak M., S(1).ly.~lyczlla analza welowymarowa w badanuich marketngowych, Prace Naukowe Akadem Ekonomcznej we Wrocławu 1993 nr 654. Sera, Monograle opracowana nr 101. Praca wplyoęla do Rodakcj w CZ.'fWCU 1996 r. NORMALISATION OF VARIABLES ON A RANGE AND QUOTIENT SCALE IN A REFERENCE BOUNDARY SYSTEM Summar)' Ths paper s an ahempt at a detaled examnalon oj" normalsalon, whch dsc10ses the problem of lhe reference boundary system. The latler s comprehended as a sel or restrclons or recommendatons whch, n lhe operalon of normulsaton, enables lhe denllcalon of dstncuy worse objects that undermne certan eslablshed boundares or recommended vajues of vańables. A specal case or the object-model s the boundary model whch declares so-caued veto thresholds for varable values, or recomrnended values thal mply a mrumum satsfacton level n lhe assessment of objects. Objecl Al ( = I,..., n) wll receve a poslve acceplance (provde a mrumurn of assessment satsfaclon) f: where: SI s an aggregale rneasure permttng lhe quanljcaton of the state of the object, and s a sum or values or nornlajsed varabies; s" the veto threshold ror the value ol" aggregale value.

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO INWESTYCJE RZECZOWE NA RYNKU NIERUCHOMO CI JAKO CZYNNIK ZMNIEJSZAJ CY RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO INWESTYCJE RZECZOWE NA RYNKU NIERUCHOMO CI JAKO CZYNNIK ZMNIEJSZAJ CY RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 URSZULA GIERAŁTOWSKA EWA PUTEK-SZEL G Unwersytet Szczec sk INWESTYCJE RZECZOWE NA RYNKU NIERUCHOMO CI

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/4, 04, str. 37 5 ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Paweł Klber Katedra Ekonom Matematycznej,

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH Szymon Chojnack Zakład Wspomagana Analzy Decyzj, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1 WPROWADZENIE Gospodarka krajów rozwnętych podlega

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej...

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 Metody optymalzacj welokryteralnej.... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu.... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalzacj welokryteralnej.... 3 1.2.1 Metoda ważonych kryterów.... 3 1.2.2 Metoda optymalzacj

Bardziej szczegółowo

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i Maszynops artykułu: Marzec J., J. Osewalsk, 996-97, Pomar efektywnośc kosztowe banków: zarys Jerzy Marzec, Jacek Osewalsk (Katedra Ekonometr Akadem Ekonomczne w Krakowe) Pomar efektywnośc kosztowe banków:

Bardziej szczegółowo

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling Bomechanka sportu 59 Istneje ścsła zależność pomędzy zmęczenem a ampltudą częstotlwoścą drżena fzjologcznego męśn. Badane wysokoczęstotlwoścowych składowych drżena może posłużyć do przewdywana momentu

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych Jerzy Marzec, Katedra Ekonometr Badań Oeracyjnych, Unwersytet Ekonomczny w Krakowe 1 Bayesowske testowane model tobtowych w analze słaty kredytów detalcznych Wstę Podstawowym narzędzem wsomagającym racę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *)

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) Wojcech KRAJEWSKI ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) STRESZCZENIE W artykule przeprowadzono analzę dokładnośc metod:

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych NAFTA-GAZ luty 013 ROK LXIX Zygmunt Burnus Instytut Nafty Gazu, Kraków Problematyka waldacj metod badań w przemyśle naftowym na przykładze benzyn slnkowych Wprowadzene Waldacja metody badawczej to szereg

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo