Potencjał gospodarczy Powiatu Szczecineckiego. Szczecinek, 03 października 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potencjał gospodarczy Powiatu Szczecineckiego. Szczecinek, 03 października 2013"

Transkrypt

1 Potencjał gospodarczy Powiatu Szczecineckiego Szczecinek, 03 października 2013

2 POWIAT SZCZECINECKI W LICZBACH 6 liczba gmin: miasto Szczecinek, gmina Szczecinek, gmina Grzmiąca, miasto i gmina Biały y Bór, B miasto i gmina Borne Sulinowo, miasto i gmina Barwice ha powierzchnia Powiatu Szczecineckiego osób liczba ludności Powiatu Szczecineckiego (XII.2012), w tym: - miasto Szczecinek osób - gmina Szczecinek osób - gmina Grzmiąca osób - miasto i gmina Biały y Bór B osób - miasto i gmina Borne Sulinowo osób - miasto i gmina Barwice osób 86 liczba szkół na terenie Powiatu Szczecineckiego 25,5 % stopa bezrobocia na terenie powiatu (lipiec 2013) - procentowy udzia bezrobotnych w liczbie ludności czynnej zawodowo) procentowy udział

3 Położenie Powiatu Szczecineckiego oraz jego dostępno pność poprzez istniejącą infrastrukturę drogową i kolejową może e w przypadku stworzenia na jego terenie podmiotów w gospodarczych oddziaływa ywać pozytywnie, zatrudniając c osoby mieszkające na terenie na sąsiednich s siednich powiatów w z woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Samorząd d Powiatu Szczecineckiego może w celu dowozu pracowników w wykorzystać firmę transportową PKS Sp. z o.o., której jest właścicielem. w

4 Odległości od lotnisk: Poznań 170 km Goleniów 160 km Gdańsk 181 km Warszawa 400 km Berlin 309 km Odległości od portów morskich: Szczecin 178 km Gdańsk 181 km Najbliższe przejścia graniczne: Kołbaskowo 187 km Krajnik Dolny 218 km Szczecin 178 km Gorzów Wlkp 150 km 170 km Poznań 181 km Gdańsk

5 INSTYTUCJE I URZĘDY OKOŁOBIZNESOWE OBIZNESOWE 1. Urząd d Celny 2. ZUS i KRUS 3. Urząd d Skarbowy 4. Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu 5. Lokalny Punkt Informacji Funduszy Europejskich 6. Agencja Nieruchomości ci Rolnych 7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

6 INSTYTUCJE I URZĘDY OKOŁOBIZNESOWE OBIZNESOWE Siedziby lub filie i placówki banków: BGŻ S.A. PEKAO S.A. PKO BP BZWBK Bank Spółdzielczy Darłowo Bank Spółdzielczy Jastrowie Eurobank SKOK PNB Paribas Alior Bank BPH AIG Bank Invest Bank Kredyt Bank

7 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA WG. WIEKU CAŁKOWITA KOBIETY

8 PŁACE W PRZEMYŚLE - POWIATY Powiat Szczecinek PLN 2136,93 (EUR 548)

9 ZASOBY NATURALNE Torf 4745 tys. ton Gliny ilasta 338 tys. m3 Piasek kwarc tys. m3 Kreda 3029 tys. ton Żwir i grys tys. ton

10 PODMIOTY GOSPODARCZE W POWIECIE GMINY Podmioty gospodarki narodowej Osoby fizyczne prowadzące działalno alność gospodarczą na 10 tys. ludności Miasto Szczecinek Gmina Szczecinek Gmina Grzmiąca Miasto i gmina Borne Sulinowo Miasto i gmina Biały y BórB Miasto i gmina Barwice RAZEM POWIAT

11 DUŻE E PODMIOTY GOSPODARCZE KRONOSPAN przemysł drzewny kapitał zagraniczny AUSTRIA ELDA- Schneider Electric elektrosprzęt kapitał zagraniczny FRANCJA TELZAS ETC Group telekomunikacja kapitał zagraniczny NIEMCY EUROCOPERT galanteria papierowa kapitał zagraniczny NIEMCY KPPD S.A. przemysł drzewny POM-EKO sprzęt t rolniczy CENTROSTAL S.A. wyroby hutnicze kapitał zagraniczny NIEMCY GAWEX telekomunikacja, multimedia ZAKŁADY ADY PRZEMYSŁU U TŁUSZCZOWEGOT SŁOWIANKA przemysł spożywczy TRAWNIK producent trawy z rolki gm. Szczecinek LAFARGE żwirownia w Sępolnie S gm. Biały y BórB POLDANOR produkcja zwierzęca gm. Barwice

12 GMINY BEZROBOCIE W POWIECIE liczba bezrobotnych ogółem w tym kobiety liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku w tym kobiety wskaźnik bezrobocia rejestrowanego Miasto Szczecinek ,0% Gmina Szczecinek ,8% Gmina Grzmiąca ,0% Miasto i gmina Borne Sulinowo Miasto i gmina Biały y BórB Miasto i gmina Barwice ,6% ,8% ,4% RAZEM ,6% * * procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

13 WSPARCIE FINANSOWE PRZY TWORZENIU NOWYCH MIEJSC PRACY SAMORZĄD D POWIATOWY Refundacja kosztów w stworzenia miejsca pracy: Samorząd d powiatowy ze środków w Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalno alność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokości nie wyższej niż 6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Samorząd d powiatowy może e aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu towaniu lokalnego rynku pracy poprzez pomoc osobom bezrobotnym w uzyskaniu kwalifikacji poszukiwanych przez lokalnych przedsiębiorc biorców.. Działanie anie to może e odbywać się poprzez: Szkolenia grupowe i indywidualne osób b bezrobotnych Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększaj kszających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalno alności gospodarczej. - braku kwalifikacji zawodowych; - konieczności ci zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji

14 WSPARCIE NOWYCH INWESTYCJI SAMORZĄD POWIATOWY Samorząd d powiatowy Starosta jako organ wydający decyzje administracyjne w zakresie zezwoleń budowlanych i wodnoprawnych może e równier wnież wspomóc c potencjalnego inwestora w przejściu postępowania powania administracyjnego prowadzącego do wydania ww. pozwoleń na realizacje inwestycji związanej zanej np. z budową nowego przedsiębiorstwa możemy w tym przypadku mówim wić o tzw. opiekunie projektu ze strony organu wydającego decyzje.

15 SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POWIECIE SZCZECINECKIM Na terenie Powiatu Szczecineckiego działaj ają następuj pujące szkoły ponadgimnazjalne kształcące ce młodziem odzież i dorosłych szkoły y te posiadają świetnie wyposażon oną bazę dydaktyczną: Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku: - Technik organizacji reklamy - Technik ekonomista - Technik informatyk Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława awa IV w Szczecinku: - Technik hotelarstwa - Technik obsługi turystycznej - Technik żywienia i usług ug gastronomicznych - Technik handlowiec - Technik usług ug fryzjerskich

16 SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POWIECIE SZCZECINECKIM Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku: - Technik budownictwa - Technik drogownictwa - Technik architektury krajobrazu - Technik technologii drewna - Murarz tynkarz - Monter zabudowy i robót t wykończeniowych w budownictwie - Monter sieci, instalacji i urządze dzeń sanitarnych Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku: - Technik pojazdów w samochodowych - Technik mechanik - Technik elektronik - Technik urządze dzeń i systemów w energetyki odnawialnej - Elektromechanik pojazdów w samochodowych

17 SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POWIECIE SZCZECINECKIM Zespół Szkół Nr 6 im. Stanisława awa Staszica w Szczecinku: - Technik weterynarii - Technik żywienia i usług ug gastronomicznych - Technik agrobiznesu - Technik ochrony środowiska - Technik ogrodnik Ponadto szkoła a prowadzi równier wnież Liceum Ogólnokszta lnokształcące ce o specjalności ci ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze: - Technik administracji - Technik ochrony fizycznej osób b i mienia - Opiekun osoby starszej - Opiekun w domu pomocy społecznej Ponadto szkoła a prowadzi równier wnież Liceum Ogólnokszta lnokształcące ce o specjalności ci policyjnej oraz wojskowej

18 SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POWIECIE SZCZECINECKIM Samorząd d powiatowy planuje od 2015 roku uruchomienie Centrum Szkolenia Zawodowego wraz z ośrodkiem o egzaminacyjnym dla zawodów w związanych zanych m.in. branżami ami jakie działaj ają i rozwijają się na terenie Powiatu Szczecineckiego. SłużyćS temu mają projekty, na które już złożyliśmy wnioski aby uzyskać środki unijne m.in. w ramach POKL oraz RPO. Jesteśmy jako samorząd d przygotowani do kształcenia młodziem odzieży i dorosłych pod zapotrzebowanie firm lokujących swoją działalno alność w powiecie - w ciągu jednego roku mamy możliwo liwość wprowadzić w naszych szkołach profile kształcenia zawodowego przygotowane pod konkretne zapotrzebowanie.

19 INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE Gmina Biały y BórB Budowa farmy elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 160 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną tj. placami montażowymi, owymi, drogami dojazdowymi, siecią kablową 30kV, sterowniczą,, teletechniczną,, stacją GPZ oraz stacjami transformatorowymi. Inwestycja jest planowana do realizacji acji przez hiszpańsk ską firmę Ibereolica, a jej koszt to około o 1 miliard złotych z - faza uzgadniania dokumentacji technicznej i przygotowywanie pozwolenia na budowę. Gmina Barwice Budowa farmy elektrowni wiatrowych Barwice" o łącznej mocy do 45,6 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, owymi, siecią kablową 20/30 kv, sterowniczą, teletechniczną,, stacjami transformatorowymi zlokalizowanego w okolicy miejscowości ci Barwice, Stary Chwalim, Łeknica, Ostrowąsy. sy. Inwestorem jest Windfarm Polska II Sp. z o.o. wydane decyzje administracyjne, pozwolenie na budowę jeszcze nieprawomocne. Gmina Grzmiąca Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy 40 MW koło o Boleszkowic i Krosina. Inwestorem jest firma JUMA z Warszawy - faza uzgodnień projektowych.

20 INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE Gmina Grzmiąca Biogazownia rolnicza o mocy docelowej 1,6 MW. Trwająca siedem miesięcy budowa biogazowni rolniczej w Grzmiącej z udziałem firmy Wolf System została a uruchomiona 26 stycznia 2011 roku. Dobrze zaprojektowana instalacja, odpowiednio dobrane parametry pracy dają pełną gwarancję, że obiekt nie będzie b uciąż ążliwy dla środowiska, a przede wszystkim dla okolicznych mieszkańców. Biogazownia w Grzmiącej powstała a przy pełnej aprobacie mieszkańców w i władz w Gminy, które dostrzegły y korzyści w postaci dostępu do taniego ciepła a użytkowego. u Biogazownia ma wolne moce i może e w każdej chwili dostarczyć energię cieplną dla nowych firm rozpoczynających cych działalno alność na terenie gminy Grzmiąca.

21 INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE Gmina Borne Sulinowo Plantacje wierzby energetycznej w Dąbiu D o pow. 170 ha, w pobliżu miejscowości ci Uniemino o pow. 8 ha, w pobliżu u miejscowości ci Kiełpino i Kolanowo o pow. 70 ha. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę w Bornem Sulinowie - właścicielem miejskiego systemu ciepłowniczego na terenie miasta jest gmina Borne Sulinowo. Użytkownikiem U jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bornem Sulinowie, które od 30 stycznia 2002 r. posiada koncesje na przesyłanie i dystrybucje ciepła a na terenie miasta Borne Sulinowo. Gmina Szczecinek Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości ci Kiełpino o mocy 1 MW na pow. 2 ha faza uzyskiwania pozwolenia na budowę,, realizacja

22 TURYSTYKA DEDYKOWANA ROZWIJAJĄCA SIĘ GAŁĄŹ GOSPODARKI - turystyka wędkarskaw duża a liczba jezior na terenie powiatu, zabiegi polegające na zarybianiu i odtwarzaniu gatunków w ryb, zawody organizowane przez PZW Mistrzostwa Polski w wędkarstwie w podlodowym Szczecinek 2012; - turystyka rowerowa ścieżki rowerowe na terenie powiatu; - turystyka militarna występowanie zabytków w sztuki militarnej umocnienia Wału u Pomorskiego,, miasto-garnizon Borne Sulinowo, zlot pojazdów w militarnych w Bornym Sulinowie, pozostałości po planowanej przez Niemców w autostradzie Berlin Królewiec tzw.: Berlince,, która miała przebiegać przez tereny powiatu szczecineckiego; - turystyka wodna spływy kajakowe, wyciąg g do nart wodnych, świetne akweny wodne słaba oferta dla turystów w poza miastem Szczecinek; - turystyka grzybiarska duża a liczba lasów, w których występuj pują różnorodne gatunki grzybów wygenerowanie lokalnego produktu np.: Rydze w zalewie octowej z Bornego Sulinowa, Kurka w zalewie solankowej, Podgrzybek w sosie koperkowym

23 Dziękuj kuję za uwagę Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE oferta INWESTYCYJNA Miasto i Gmina Debrzno ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE ZPP Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym o powierzchni 56,63 ha. Zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy

POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy Przasnysz, kwiecień 2012 r. www.powiatprzasnysz.pl promocja@powiat

Bardziej szczegółowo

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE:

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: 22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: Spis treści Strategia promocji gospodarczej w tym marki gospodarczej gminy Siedliszcze... 2 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Tabela 1: SILNE STRONY POWIATU CHOJNICKIEGO Atuty, zasoby, potencjał, talenty istotne z punktu widzenia zmiany gospodarczej w powiecie chojnickim

Tabela 1: SILNE STRONY POWIATU CHOJNICKIEGO Atuty, zasoby, potencjał, talenty istotne z punktu widzenia zmiany gospodarczej w powiecie chojnickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lp. 1 2 3 4 1. WYMIAR PRZESTRZENNY Walory przyrodnicze Położenie geograficzne Infrastruktura komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o Wałbrzychu... 1. 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8

1. Informacje o Wałbrzychu... 1. 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Wałbrzychu... 1 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8 3. Załączniki do uchwały budżetowej 3.1 Plan dochodów i wydatków oraz

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Na terenie aglomeracji działa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Koninie,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim Kolbuszowa, marzec 2008 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2007 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam do inwestowania w Malborku! Z poważaniem. Burmistrz Miasta Malborka Andrzej Rychłowski

Szanowni Państwo, Zapraszam do inwestowania w Malborku! Z poważaniem. Burmistrz Miasta Malborka Andrzej Rychłowski Szanowni Państwo, Strategiczne znaczenie Malborka, miasta położonego nad rzeką Nogat, od wieków wyznaczała zlokalizowana tu siedziba Zakonu Krzyżackiego oraz korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Załącznik do uchwały Nr XI/108/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 maja 2012 r. Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Siemiatycze, 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 1 Skróty BEI CO2 GUS IPCC KOBIZE LCA MEI MSP NFOŚiGW OZE PGN POIiŚ RPO SEAP UE URE WFOŚiGW toe bazowa inwentaryzacja emisji (ang. Baseline

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja obiektów użyteczności ci publicznej, jej efekty ekologiczne i finansowe dla. zachodniopomorskim

Termomodernizacja obiektów użyteczności ci publicznej, jej efekty ekologiczne i finansowe dla. zachodniopomorskim Termomodernizacja obiektów użyteczności ci publicznej, jej efekty ekologiczne i finansowe dla samorządów w lokalnych w województwie zachodniopomorskim Szczecinek, 29 października 2012 r. W ramach działania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE

1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE 1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE Szczecin jest stolicą województwa zachodniopomorskiego, zlokalizowaną w północno - zachodniej części Polski, przy ujściu rzeki Odry do Zalewu Szczecińskiego. Stanowi wschodnią

Bardziej szczegółowo

Badanie dotyczące potencjału szkolnictwa zawodowego w regionie

Badanie dotyczące potencjału szkolnictwa zawodowego w regionie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie dotyczące potencjału szkolnictwa zawodowego w regionie Analiza wyników Opracowanie: Wydział

Bardziej szczegółowo

RADA I ZARZĄD GMINY 2000-2006

RADA I ZARZĄD GMINY 2000-2006 RADA I ZARZĄD GMINY STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMYŚL NAD SANEM 2000-2006 RZESZÓW RADOMYŚL n. SANEM 1999 1 LISTA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY LIDERÓW POWOŁANEJ DO PRAC NAD OPRACOWANIEM STRATEGII ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Wałbrzychu

Podstawowe dane o Wałbrzychu Podstawowe dane o Wałbrzychu I - Wałbrzych - lokalizacja Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami

Bardziej szczegółowo

Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia 2 RADOM SIŁA W PRECYZJI 3 Opracowanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo