Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie będą miały istotny, pozytywny wpływ na pozycję rynkową i sytuację finansową grupy Apator w kolejnych latach. Ubiegły rok to okres prac związanych z aktualizacją strategii rozwoju. Nowa strategia, ogłoszona w lutym br., powstała dzięki zaangażowaniu całego kierownictwa, za co chciałbym wszystkim biorącym udział w tym procesie serdecznie podziękować. Nasz nowy plan zakłada intensywny, zrównoważony rozwój w sektorze energetyki zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem dwóch segmentów: systemów i urządzeń pomiarowych oraz automatyzacji sieci energetycznej. Podstawą planu są zaś zintegrowane rozwiązania obejmujące systemy teleinformatyczne i współpracujące z nimi urządzenia inteligentne. Dzięki takiej definicji priorytetów rozwojowych grupa Apator zamierza utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu oraz zapewnić atrakcyjną rentowność działalności, co przełoży się wprost na wartość firmy dla jej Akcjonariuszy. Ponadto, dzięki nowemu podejściu, zamierzamy zapewnić głębszą integrację spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Powyższy model biznesowy byłby trudny do wdrożenia gdyby nie przejęcie Elkomtech S.A. z siedzibą w Łodzi. Transakcja ta w istotny sposób wzmacnia pozycję grupy Apator w sektorze energetycznym, uzupełnia nasze kompetencje i pozwala na dalszy rozwój zgodny z definicją nowej strategii. Wyniki roku 2013 są dowodem na to, że grupa Apator dobrze wykorzystuje pojawiające się na rynku możliwości i trendy. Prezentowane w niniejszym raporcie wyniki są zbliżone do tych osiągniętych w 2012 roku. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, iż po sprowadzeniu wyników w obydwu okresach do pełnej porównywalności, zarówno ubiegłoroczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży jak i skonsolidowane wyniki finansowe na wszystkich poziomach uległy istotnej poprawie. W szczególności nasze przychody ze sprzedaży i zysk netto za 2013 rok wzrosły odpowiednio o 12% (660 mln zł) i 23% (70 mln zł) w ujęciu rok do roku. Załączony raport zawiera szczegółowe omówienie korekt oraz opis kluczowych czynników wpływających na sytuację finansową grupy kapitałowej. Podsumowując: rok 2013 zamknęliśmy satysfakcjonującym wynikiem, z nową strategią rozwoju popartą przejęciem Elkomtech S.A. Korzystając z okazji chciałbym również podziękować Panu Januszowi Niedźwieckiemu, który przez ponad 13 lat, do 24 czerwca 2013 roku stał na czele Zarządu Apator S.A., a obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej. Bez niego sukces, który stał się udziałem grupy Apator, byłby trudny do osiągnięcia. Z poważaniem Andrzej Szostak Prezes Zarządu Apator S.A.

18 Skonsolidowany raport finansowy RS-2013 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 1

19 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne Informacje o grupie kapitałowej Informacje o jednostce dominującej Przedmiot działalności jednostki dominującej Skład grupy kapitałowej Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Informacje o podstawie sporządzenia sprawozdania finansowego, walucie sprawozdawczej oraz zastosowanym poziomie zaokrągleń Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Zasady zastosowanych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej Waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom zaokrągleń Czas trwania działalności grupy Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Apator Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Stosowane zasady rachunkowości Podstawa sporządzenia (zasady ogólne) Konsolidacja Zasady konsolidacji Inwestycje w podmioty współkontrolowane Wartość firmy Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów stosowane w grupie kapitałowej Wartości niematerialne, koszty badań i prac rozwojowych Rzeczowe aktywa trwałe Leasing Nieruchomości inwestycyjne Aktywa trwałe i grupy aktywów netto przeznaczone do zbycia Zapasy Koszty finansowania zewnętrznego Dotacje państwowe Należności handlowe Instrumenty finansowe Kredyty bankowe Zobowiązania handlowe Rezerwy Przychody Transakcje w walutach obcych Podatki Ulga strefowa wynikająca z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Kapitały własne Raportowanie segmentów działalności Podstawowe osądy i podstawy szacowania niepewności Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 2

20 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 3 6. Informacja dotycząca sezonowości działalności Noty objaśniające do sprawozdania finansowego Segmenty operacyjne Wartości niematerialne Wartość firmy jednostek zależnych Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych Pozostałe aktywa finansowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Pożyczki udzielone Środki pieniężne Rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Udziały niesprawujące kontroli Kredyty i pożyczki Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania Podatek dochodowy Koszty rodzajowe Pozostałe przychody i koszty operacyjne Przychody i koszty finansowe Objaśnienia dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych Kontrakty długoterminowe Leasing finansowy Przyszłe płatności z tytułu leasingu operacyjnego nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Instrumenty finansowe Pochodne instrumenty finansowe, rachunkowość zabezpieczeń Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Informacje na temat podmiotów powiązanych Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Struktura zatrudnienia Wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Dotacje Zmiany zasad rachunkowości Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego Podpisy Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 3

21 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 4 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje o grupie kapitałowej Grupa kapitałowa Apator składa się z jednostki dominującej Apator S.A. oraz jej spółek zależnych Informacje o jednostce dominującej Jednostka dominująca Apator Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (ul. Gdańska 4a lok C4) została utworzona przez pracowników zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej Apator w Toruniu. Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy nastąpiła w dniu 14 stycznia 1993 roku pod numerem RHB W dniu 24 października 2001 roku dokonano wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Jednostka dominująca prowadzi działalność na terytorium Polski na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych Przedmiot działalności jednostki dominującej Zgodnie ze statutem jednostki dominującej podstawowym przedmiotem działalności jest działalność produkcyjna i usługowa w zakresie aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej oraz sprzedaż aparatury i systemów pomiarowych. Akcje APATOR S.A. notowane są na rynku podstawowym sektor według klasyfikacji GPW w Warszawie przemysł elektromaszynowy Skład grupy kapitałowej W skład grupy kapitałowej Apator w roku 2013 wchodził Apator S.A. oraz następujące spółki zależne: Apator Control Sp. z o.o. (Toruń) zależna od Apator S.A. Apator Mining Sp. z o.o. (Katowice) zależna od Apator S.A. FAP Pafal S.A. (Świdnica) zależna od Apator S.A. Apator Metrix S.A. (Tczew) zależna od Apator S.A. Apator GmbH (Berlin, Niemcy) zależna od Apator S.A. Apator Rector Sp. z o.o. (Zielona Góra) zależna od Apator S.A. Apator Powogaz S.A. (Poznań) zależna od Apator S.A. Apator Telemetria Sp. z o.o. (Słupsk) zależna od Apator Powogaz S.A. Apator Metroteks TOV (Kijów, Ukraina) zależna od Apator Powogaz S.A. Apator Metra s.r.o. (Sumperk, Czechy) zależna od Apator Powogaz S.A. Newind Sp. z o.o. (Wrocław) do 31 maja 2013 roku jednostka zależna od Apator Rector Sp. z o.o. Grupa Apator posiadała udział w następujących jednostkach współkontrolowanych: ZAO Apator Elektro (Moskwa, Rosja) 15 stycznia 2013 roku nastąpiła likwidacja spółki OOO Apator Elektro (Moskwa, Rosja) ZAO Teplovodomer (Mytishi, Rosja) jednostka współkontrolowana przez Apator Powogaz S.A. Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 4

22 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 5 George Wilson Industries Ltd. (Coventry, Wielka Brytania) jednostka współkontrolowana przez Apator Metrix S.A. Zmiany w grupie kapitałowej w trakcie 2013 roku W dniu 31 maja 2013 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów spółki Newind Sp. z o.o. pomiędzy Apator Rector Sp. z o.o. a dotychczasowymi właścicielami udziałów niekontrolujących. Zgodnie z zawartą umową cena sprzedaży wszystkich posiadanych przez Apator Rector Sp. z o.o. udziałów, stanowiących 60% kapitału zakładowego, została ustalona w wysokości tys. zł. Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 5

23 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 6 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej objęte konsolidacją Firma Siedziba Podstawowy przedmiot działalności Właściwy Sąd/ organ prowadzący rejestry Udział w kapitale Metoda konsolidacji Uwagi APATOR MINING Sp. z o.o. Katowice Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej, energii elektrycznej, sprzętu elektrycznego, urządzeń dźwigowych, pomp i sprężarek oraz działalność usługowa w tym zakresie Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,00% Pełna Zależna APATOR CONTROL Sp. z o.o. Toruń Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej, sprzętu elektrycznego oraz działalność usługowa w tym zakresie, a także prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,00% Pełna Zależna APATOR METRIX S.A. Tczew Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia Sąd Rejonowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,00% Pełna Zależna FAP PAFAL S.A. Świdnica Produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej, elektrycznej i elektronicznej, działalność handlowa, usługi serwisowe Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,00% Pełna Zależna APATOR RECTOR Sp. z o.o. Zielona Góra Informatyka, działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,00% Pełna Zależna APATOR POWOGAZ S.A. Poznań Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych, produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,00% Pełna Zależna APATOR GmbH Berlin Sprzedaż systemów przedpłatowych liczników energii elektrycznej HRB B Charlottenburg 100,00% Pełna Zależna Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 6

24 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 7 Firma Siedziba Podstawowy przedmiot działalności Właściwy Sąd/ organ prowadzący rejestry Udział w kapitale Metoda konsolidacji Uwagi APATOR TELEMETRIA Sp. z o.o. Słupsk Produkcja urządzeń odczytujących i transmitujących dane, produkcja systemowych aplikacji informatycznych Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,60% Pełna Zależna pośrednio Udział pośredni APATOR METROTEKS TOV Kijów Ukraina Dystrybucja wodomierzy i ciepłomierzy 61,00% Pełna Zależna pośrednio Udział pośredni APATOR METRA S.R.O. Sumperk Czechy Produkcja systemu podzielników kosztów, termometrów i termostatów 100,00% Pełna Zależna pośrednio Udział pośredni Inwestycje w jednostki współkontrolowane: Firma Siedziba Podstawowy przedmiot działalności Właściwy Sąd/ organ prowadzący rejestry Udział w kapitale Metoda konsolidacji Uwagi OOO APATOR ELEKTRO Moskwa Rosja Sprzedaż aparatury elektrycznej i elektronicznej 50,00% Wycena metodą praw własności Współkontrolowana ZAO Teplovodomer Mytishi Rosja Produkcja i sprzedaż wodomierzy i ciepłomierzy oraz ich legalizacja i serwis 50,00% Wycena metodą praw własności Współkontrolowana pośrednio Udział pośredni GEORGE WILSON INDUSTRIES Ltd Coventry Wielka Brytania Produkcja i sprzedaż gazomierzy domowych oraz przemysłowych; smart metering w zakresie pomiaru gazu 50,00% Wycena metodą praw własności Współkontrolowana pośrednio Udział pośredni Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 7

25 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd Andrzej Szostak Prezes Zarządu (od 25 czerwca 2013 r.) Tomasz Habryka Członek Zarządu Jerzy Kuś Członek Zarządu Do 24 czerwca 2013 r. Prezesem Zarządu Apator SA był Janusz Niedźwiecki, który obecnie pełni rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Janusz Niedźwiecki Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 25 czerwca 2013 r.) Mariusz Lewicki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Janusz Marzygliński Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej do 24 czerwca 2013 r.) Danuta Guzowska Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kwiatkowski Członek Rady Nadzorczej Marcin Murawski Członek Rady Nadzorczej (od 25 czerwca 2013 r.) Do dnia 24 czerwca 2013 r. członkami Rady Nadzorczej byli: Ryszard Wojnowski i Eryk Karski. Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 8

26 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 9 2. Informacje o podstawie sporządzenia sprawozdania finansowego, walucie sprawozdawczej oraz zastosowanym poziomie zaokrągleń 2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Prezentowane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Apator na dzień oraz okres kończący się 31 grudnia 2013 roku sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Apator S.A. obejmuje rok 2013 oraz zawiera dane porównawcze za rok Zasady zastosowanych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej STANDARDY ZASTOSOWANE PO RAZ PIERWSZY Standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje (przyjęte lub będące w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) obowiązujące na dzień 1 stycznia 2013 roku: Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później; MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później; Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: prezentacja pozycji innych całkowitych dochodów mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub później; Zmiany do MSR 12 Podatki Odroczony podatek dochodowy: Przyszła realizacja składnika aktywów mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później; Zmiany do MSR 19 wydanego w 2011 roku Świadczenia pracownicze mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później; coroczne zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie w ramach regularnej procedury wprowadzania zmian mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później; Przyjęcie powyższych standardów i interpretacji z wyjątkiem MSR 19 nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości grupy kapitałowej Apator ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych. Skutki zmian MSR 19 zostały opisane w punkcie STANDARDY ORAZ INTERPRETACJE OCZEKUJĄCE NA ZATWIERDZENIE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania następujące standardy i interpretacje oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską: - Zmiany do MSSF 9 wydanych w 2009 i w 2010 roku Instrumenty Finansowe" mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później; Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 9

27 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 10 - Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe" i MSSF 7 instrumenty finansowe: ujawnienia" mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później; - KIMSF 21 Obciążenia - mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; - Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze - mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub później; Zastosowanie nowych standardów nie będzie miało istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. STANDARDY ORAZ INTERPRETACJE NIEZASTOSOWANE W NINIEJSZYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania istnieją standardy i interpretacje, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany do MSR 27 wydanego w 2011 roku Jednostkowe sprawozdania finansowe mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany do MSR 28 wydanego w 2011 roku Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Wspólne ustalenia umowne, Ujawnienia informacji na temat udziałów w innych jednostkach mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Ujawnienia informacji na temat udziałów w innych jednostkach i Jednostkowe Sprawozdania Finansowe mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany do MSR 36: Utrata wartości aktywów mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany do MSR 39: Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później; Zmiany te nie będą miały znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 10

28 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom zaokrągleń Walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) Czas trwania działalności grupy Czas trwania działalności jednostki dominującej Apator S.A. oraz jednostek objętych konsolidacją jest nieoznaczony. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, to jest w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od końca okresu sprawozdawczego Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone i podpisane przez Zarząd jednostki dnia 23 kwietnia 2014 roku. Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 11

29 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Apator 3.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień NOTA * Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy jednostek zależnych Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych konsolidowane metodą praw własności Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach Udzielone pożyczki długoterminowe jednostkom powiązanym Należności długoterminowe od pozostałych jednostek Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Należności z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych Pozostałe należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM * przekształcenie zgodne z notą 7.36 Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 12

30 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 13 na dzień NOTA * Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji Niepodzielony wynik finansowy niepodzielony wynik z lat ubiegłych wynik bieżącego okresu odpisy z wyniku bieżącego roku (8 852) (11 803) Udziały niesprawujące kontroli Zobowiązania Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Długoterminowe kredyty i pożyczki od pozostałych jednostek Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy długoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i pożyczki od pozostałych jednostek Zobowiązania handlowe wobec jednostek powiązanych wobec pozostałych jednostek Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych wobec pozostałych jednostek Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe PASYWA RAZEM * przekształcenie zgodne z notą 7.36 Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 13

31 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres NOTA od od do do * Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów i usług jednostkom powiązanym pozostałym jednostkom Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów jednostkom powiązanym pozostałym jednostkom Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Koszt sprzedanych produktów i usług ( ) ( ) - jednostkom powiązanym (31 725) (27 466) - pozostałym jednostkom ( ) ( ) Koszt sprzedanych towarów i materiałów (47 422) (58 297) - jednostkom powiązanym (2 717) (1 298) - pozostałym jednostkom (44 705) (56 999) Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży (35 725) (31 247) Koszty ogólnego zarządu (77 523) (75 980) Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody (koszty) operacyjne, w tym: 7.22 (3 244) Przychody Koszty (7 049) (12 379) Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności Zysk z działalności operacyjnej Koszty finansowe, w tym: 7.23 (3 299) (6 334) Przychody Koszty (8 577) (9 839) Zysk przed opodatkowaniem Bieżący podatek dochodowy 7.20 (16 088) (16 566) Odroczony podatek dochodowy Zysk netto Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 14

32 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 15 za okres Inne całkowite dochody NOTA od od do do * Inne całkowite dochody netto (388) Pozycje, które mogą w przyszłości być przeklasyfikowane do wyniku finansowego: Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (1 218) (655) Wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem podatkowym Pozycje, które w przyszłości nie będą przeklasyfikowane do wyniku finansowego: Przeszacowanie rezerwy z tytułu programu określonych świadczeń wraz z efektem podatkowym (45) 400 Całkowite dochody ogółem Zysk netto, z tego przypadający: akcjonariuszom spółki akcjonariuszom niesprawującym kontroli Całkowite dochody ogółem, z tego przypadające: akcjonariuszom spółki akcjonariuszom niesprawującym kontroli Zysk netto na jedną akcję zwykłą: - podstawowy 2,31 3,22 - rozwodniony 2,31 3,22 Średnia ważona liczba akcji * przekształcenie zgodne z notą 7.36 za okres od od do do Zysk z działalności operacyjnej Amortyzacja EBIDTA Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 15

33 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji Niepodzielony wynik finansowy Razem UDZIAŁY NIESPRAWUJĄCE KONTROLI KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM Saldo na dzień (4 991) Korekty bilansu otwarcia (4 732) (401) Saldo po zmianach (4 991) Zmiany w kapitale własnym w okresie od do Całkowite dochody: Zysk netto za okres od do Podział wyniku na kapitał zapasowy (25 726) Pokrycie straty z kapitału zapasowego - (5 685) Inne całkowite dochody: Pozycje, które mogą być w przyszłości przeklasyfikowane do wyniku finansowego: Wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem podatkowym Pozycje, które przyszłości nie będą przeklasyfikowane do wyniku finansowego: Przeszacowanie rezerwy z tytułu programu określonych świadczeń wraz z efektem podatkowym Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji (641) - (641) (14) (655) Inne całkowite dochody ogółem (14) Całkowite dochody ujęte w okresie od do Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dywidendy (24 755) (24 755) (173) (24 928) Wypłacone zaliczki na dywidendę (11 803) (11 803) - (11 803) Umorzenie akcji własnych (200) (1 624) Zakup dodatkowych udziałów jednostki zależnej (1 180) (1 180) (221) (1 401) Saldo na dzień Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 16

34 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 17 Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji Niepodzielony wynik finansowy Razem UDZIAŁY NIESPRAWUJĄCE KONTROLI KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM Saldo na dzień Zmiany w kapitale własnym w okresie od do Całkowite dochody: Zysk netto za okres od do Podział wyniku na kapitał zapasowy (35 866) Inne całkowite dochody: Pozycje, które mogą być w przyszłości przeklasyfikowane do wyniku finansowego: Wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem podatkowym Pozycje, które przyszłości nie będą przeklasyfikowane do wyniku finansowego: Przeszacowanie rezerwy z tytułu programu określonych świadczeń wraz z efektem podatkowym Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji - - (45) - - (45) - (45) (1 213) - (1 213) (5) (1 218) Inne całkowite dochody ogółem - - (45) (338) - (383) (5) (388) Całkowite dochody ujęte w okresie od do (45) (338) Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dywidendy (44 510) (44 510) (231) (44 741) Rozliczenie zaliczkowej dywidendy z roku poprzedniego Wypłacone zaliczki na dywidendę (8 852) (8 852) - (8 852) Saldo na dzień Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 17

Skonsolidowany raport finansowy RS-2014 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 1 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77 Raport finansowy NEUCA sa Raport roczny 2014 77 RAPORT FINANSOWY 0. Wybrane dane finansowe...82 0.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...84 0.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK POZNAŃ, DNIA 18.03.2015 SPIS TREŚCI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 2 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC Data S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GRAJEWO skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ŁÓDŹ, 20 KWIETNIA 2011 ROKU Spis treści: ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010... 1 Spis treści:... 2 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze, Przedstawiam Państwu raporty roczne z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku.

Szanowni Akcjonariusze, Przedstawiam Państwu raporty roczne z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku. Szanowni Akcjonariusze, Przedstawiam Państwu raporty roczne z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku. W 2013 roku Spółka zakończyła z sukcesem realizację wielu kontraktów, wśród których były:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Indeks do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE ASEE S.A... 5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASEE S.A... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ASEE S.A... 6 BILANS ASEE S.A...

WYBRANE DANE FINANSOWE ASEE S.A... 5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASEE S.A... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ASEE S.A... 6 BILANS ASEE S.A... RAPORT ROCZNY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A.

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES 01.01.2013-31.12.2013 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce skonsolidowany raport Pragma Inkaso S.A. za rok 2013. Miniony

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za okres zakończony dnia 30 września 2011 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF za okres 01.01.2013 roku 31.12.2013 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Informacje ogólne Grupa

Bardziej szczegółowo