Górnicza tragedia na ekranie O Śląsku do bólu GAZETA SEKCJI KRAJOWEJ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ BYTOM BEZ WĘGLA?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Górnicza tragedia na ekranie O Śląsku do bólu GAZETA SEKCJI KRAJOWEJ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ BYTOM BEZ WĘGLA?"

Transkrypt

1 Górcza tragea a ekrae O Śląku o bólu Ea zachycła zó krytykó 11 Są: PUZP cąż aży! Neuay zamach a HUZ Zarzą KHW rzegrya a okaze 4 ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK PAŹDZIERNIK 2011 NR 10 (98) ISSN GAZETA SEKCJI KRAJOWEJ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ olarocgorczaorgl BYTOM BEZ WĘGLA? Przy jeźze o Bytoma o troy Ruy Śląkej, tał egyś ózek koalay z ęglem oraz toarzyzący mu a: Keroco, ta Cę Bytom, mato ęgla tal Stal kutecze uało ę zlkoać Pozotał tylko ęgel, którego jet oro, ale którego e chce rezyet mata troa 3 komaa ęgloa: Stratega z eergą Noy ytem yagrazaa JSW SA Wrtuale obetce Ooeśc Zarząu JSW otyczące motyacyjego ytemu yagrazaa, które o czau o czau ojaają ę meach, ą tak amo rtuale jak jego zaaa czy założoe cele Dotyczy to złazcza roczego Plau Techczo-Ekoomczego JSW, którego realzacja małaby taoć otaę o eetualych oyżek łac O klku lat zakłay Jatrzębkej Sółk Węgloej SA e ykoyały założoego lau, a ęc e realzoały celó zakree yobyca, otęu rzokó czy też ych robót etycyjych, które oracoał yzaczył o realzacj Zarzą Gybyśmy założea oego ytemu yagrazaa tooal o klku lat, ękzość załog azych zakłaó małaby - eług logk tego rojektu - całkoce zamrożoe yagrozea Solarość Górcza rozmaa z Romaem Bruzńkm Potrem Szereą, rzetacelam Rerezetatyego Porozumea Zązkó Zaooych JSW SA troa 6 W keruku zeloego ęgla troa 4 Sółka ęgloa lauje buoę ooczeej elektro ęgloej Fot: JSW SA

2 kometarz Jaroła Grzek Platforma a e kocha Wybory arlametare zakończyły ę, jak aomo, zycętem Platformy Obyatelkej Poltycy tej art, choć głooało a ch eeła 40 rocet z ecałej ołoy yborcó, mają oczuce zycęta abolutego, jak gyby cały aró jeogłośe ooezał ę za Platformą I to oczuce abolutej łazy śró oltykó Platformy roz e me obay Obay o to, że rzą Doala Tuka bęze róboał robć z górctem, co mu ę żye ooba, e bacząc a oe zązkó zaooych a racoacó Złazcza, że oltycy tej formacj mają zakuy a Mterto Gooark, którym ók co zaauje Walemar Palak z PSL Co może ozaczać la śrooka górczego zmaa arty? Przee zytkm totalą ryatyzację ółek ęgloych Poltycy PO już formułują recetę la górcta: ryatyzoać, ryatyzoać, ryatyzoać I ekoecze te oób, by Skarb Pańta ozotał obe kotrolę a górczą brażą Żeby e być gołołoym oyłam o yau z łyoym ołem Platformy Wojcechem Saługą, który ukazał ę ere teretoym l Obaam ę, że globaly kryzy, który zafuoała am śatoa fajera zmu rzą Doala Tuka o zteyfkoaa yrzeaży akcj Skarbu Pańta e zelkch możlych frmach Ale zam to atą, ołoe PO - z Dautą Petrazeką a czele, zmeą rzey rae, tak, by legaly oób gmy mogły yoć eąze ze ółek ęgloych, a że otychcza robły to elegale okazał ajleej eay yrok glckego ąu amtracyjego, który akazał gme Orotoce zrot eęzy ozykaych o Jatrzębkej Sółk Węgloej I a tym lta zagrożeń ę e kończy, boem bytomk cau okazuje, że oltycy Platformy Obyatelkej ą także tae oroazć o zamykaa koalń Potr Koj, rezyet Bytoma, oltycze zązay z Platformą Obyatelką, a rzekór faktom lczbom chce oroazć o lkacj ajękzego zakłau racy meśce I ee tym zglęze może lczyć a arce remera Tuka, gyż to jego artyjy kolega Bo kto e, czyż tym zaleńte e metoa? Może trzeba oroazć koalę o uaku, by blżej ezay katał mógł rzejąć jej majątek? Ozem, ekuluję, ale eracjoalość oltyk rezyeta Bytoma o zaku PO, e ozotaa już c ego, jak tylko zachozć głoę: o co tu choz? Może o to, by żyło ę leej tym ybraym fakty oe W okolcach a Wzytkch Śętych aze myśl krążą okół tych, którzy oezl, zczególe zaś okół Tych, którzy oezl a eczą zychtę W tym roku koalach ęgla kameego zgęło już 19 azych kolegó Otat śmertely yaek mał mejce 28 aźzerka koal Póek, gze zgął 47-let racok zeętrzej frmy uługoej Po yroku glckego WSA A może by tak zacząć ółracoać? Gma Orotoce ełuze yegzekoała o Jatrzębkej Sółk Węgloej (JSW) oa 8 ml zł z tytułu oatku o eruchomośc, za ozeme yrobka górcze orzekł rze klkoma am Wojeózk Sąu Amtracyjy Glcach (WSA) Była to erza raa roztrzygęta o orzeczeu Trybuału Kotytucyjego (TK), który terzł, że ozeme yrobka górcze e olegają ooatkoau oatkem o eruchomośc Orotock cau górcto może rzekuć zycęto jak łato orażkę Glck ą uzał, że zakreem ooatkoaa e może być objęte yrobko otrzegae oób komlekoy, czyl łącze z oertem z oązaym obektam buolaym, bezośreo z m zązaym Są za trybuałem, otórzył że e moża ykluczyć że yrobkach ą obekty buolae urzązea, które mogą być ooatkoae oatkem o eruchomośc Ma to jeak oero utalć orga oatkoy Przyomjmy, lutym 2009 r WSA oalł zażalee JSW a koeczość załaty Orotocom, gze zajuje ę koala Buryk, ok 8 ml zł oatku za 2003 r Frma oła kargę kaacyją o NSA, który keroał raę z orotem o ąu ojeózkego W trakce roceu WSA zrócł ę o TK z ytaem otyczącym kotytucyjośc rzeó efujących ojęce buol Orzeczee Trybuału Kotytucyjego okazało ę korzyte la rzeębort górczych JSW już zaoezała taraa o ozykae eależe yegzekoaych oatkó, gyż taka jet Każa ofara śmertela to ramat e tylko ajblżzych, ale a zytkch Każa śmerć roz ytae, czy muało o tego ojść? Dlatego każa cjatya, która ma zękzyć bezeczeńto racy o zemą jet cea, tym ceejza m barzej racjoala, która e goz egzytecję tyęcy roz, bo amętamy, jak rzy każej ękzej trage górczej ojaały ę otulaty lkacj zczególe ebezeczych koalń Jeą z otatch cjaty jet omył Wyżzego Urzęu Górczego, który chce roazć olkch koalach ezależe urzązee rejetracyjo-omaroe, fukcjoujące a oobej zaaze jak czare krzyk amolotach czy raary a rogach Z aych urzęu yka, że ęć lat temu 53 rocet yakó było oooaych czykem luzkm, ubegłym roku te kaźk zrół o blko 78 roc oość zarząu ółk obec akcjoaruzy Sółka e może uścć eamęć tak orej erzytelośc Dla Orotoc ozacza to z kole ogrome roblemy faoe Bużet gmy a 2011 r yo: ochoy 18,7 ml zł, yatk 26,3 ml zł, efcyt 7,6 ml zł Problem egzekucj yroku glckego ąu jet toty e tylko la Orotoc JSW, gyż e jet to roblem cyetaly Przetrzegałbym frmy górcze rze ratyczym załaam, gyż rozojo alzych yakó bęą zaee z uagą rzygląać ę ołoe, złazcza c, którzy róboal orzeej kaecj Sejmu oalć górctu oatek o yrobk górczych A amętajmy, że była to ość lcza grua z zerokm oarcem arlametarym Zbyt ratycze załaa zakree egzekucj ależośc obec gm górczych kończą ę tym, że Sejm utao rao, które bęze jeozacze, które e bęze otrzeboać terretacj Trybuału Kotytucyjego Mejmy azeję, że tę śaomość mają rzeęborcy Mejmy też Pamętając o zmarłych Potr Lta, reze WUG określa: otę techczy mu być ojuzkem bezeczeńta górka ocza racy Mamy GPS, kamery termozyje metaomerze W rzyzłym roku ogłomy rzetarg a autoomcze urzązea rejetracyjo-omaroe, które bęą gromazły ae otyczące zagrożea metaoego ożaroego, czyl: tężea metau, tleku ęgla, utleku ęgla, lgotośc, temeratury rę- azeję, że yrok glckego ąu uśaomł amorząocom, że e moża załać a zaaze z m ę Byłoby ęke, gyby ośaczee to zaoocoało zrooroząkoym oejścem tro o czegoś co jet bezcee To coś azya ę ółraca Jacek Srokok Koleze KRZYSZTOFOWI KWIATEK erecze yrazy ółczuca z oou śmerc MATKI kłaa kośc rzełyu oetrza Po jeym takm urzązeu chcelbyśmy yoażyć Okręgoe Urzęy Górcze azorują ozeme zakłay górcze formuje Potr Lta, reze WUG W ocee zefa WUG ytem motorgu ytuacj oe obejmoać agryae rozmó telefoczych z yozytorem Take ą ok ekerckej komj utalającej rzyczyy okolczośc yaku koal Wujek a ruchu Śląk, gze 18 rześa 2009 r zgęło tam 20 górkó Oczyśce o razu roz ę oejrzee, że azór górczy chce ołuchać górkó WUG tłumaczy, że e o ołuchae choz Z rejetroaa rozmó telefoczych oy ykać kokrete ok la kerocta koal, ratokó górczych azoru górczego Rejetracja rozmó obya ę już ocza akcj ratoczych Dzęk temu moża było otorzyć ytuację, która oroazła o śmertelego yaku óch ratokó ocza tegoroczej akcj koal Kruńk Komja Zakłaoa NSZZ Solarość KWK Belzoce jm P B K k Z f c t g t z M a C r U m k k P g k o b c la o ( Gazeta Sekcj Krajoej Górcta Węgla Kameego NSZZ SOLIDARNOŚĆ Are: Katoce, ul Floraa 7, tel REDAKTOR NACZELNY: KRZYSZTOF LEŚNIOWSKI REDAKCJA: Marek JURKOWSKI, Jacek SROKOWSKI KOLEGIUM PROGRAMOWE: Roma BRUDZIŃSKI, Marek OSTROWSKI Druk: AGORA POLIGRAFIA z oo Tychach Nakła: egz e-mal: Materałó e zamóoych (tektó, zjęć, okumetó) reakcja e zraca Zatrzegamy obe rao kracaa autacj tektó oraz ltó Za treść ogłozeń reklamoych reakcja e ooaa

3 temat umeru BYTOM Samorzą rzecy lao ruchu KWK Bobrek-Cetrum 4 PAŹDZIERNIK 2011 SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA Prezyet e chce koal? j - Batala o ozytye zaooae lau ruchu KWK Bobrek-Cetrum a lata rzez bytomk amorzą tra Otata eja Ray Mata e rzyoła zma, choć mała burzly rzebeg Z rezyetem Potrem Kojem ykutoal m cereze Koma Węgloej SA Marek Uzko zef górczej Solarośc Jaroła Grzek Obray oberoało oa 100 górkó, którzy eral obyu rzetacel śrooka górczego obec groźby lkacj ajękzego zakłau racy meśce Zgoe z oboązującym raem, la ruchu ozalający fukcjooać zakłao górczemu a teree aej gmy zaterza orga azoru górczego o urzem zaooau rzez mejcoego ójta, burmtrza lub rezyeta Dugozą ykuję a temat ooó egatyego zaooaa rzez Prezyeta Mata Bytoma rojektu ekloatacj zaartego komajym lae ruchu la KWK Bobrek- Cetrum a lata rozoczął am rezyet Koj Uzaaając egatyą oę otyczącą lau ruchu KWK Bobrek-Cetrum, gooarz mata częto oołyał ę a katatrofę zelcy Karb, o której ozło klka meęcy temu Przyomjmy: a kutek zkó górczych ozło ócza o koeczośc eakuacj klkuet oób z zagrożoych zaaleem buykó Oberujący ytąee rezyeta górcy zracal jeak uagę, że buyk bęące łaoścą gmy zczeją ezależe o feruku, bo rzez lata mato ę m e tereuje ch e remotuje Prezyet oołyał ę też o ket roceuralych, mół o braku złożoych okumetó rzez Komaę ooem (zaem amorząocó) terme czy braku ozytyej o o lae ruchu ze troy komj o ra ochroy oerzch rzy Wyżzym Urzęze Górczym (WUG) Otat zarzut - jak zauażył cereze KW Marek Uzko - e jet uzaaoy, bo WUG-oka komja ma charakter ooaczy la yrektora Urzęu Górczego a e la rezyeta mata Przecko egatyej o otyczącej lau ruchu yoezał ę ler górczej Solarośc Jaroła Grzek, który zabrał gło jako rzetacel zytkch orgazacj zązkoych załających zakłaze Grzek ozękoał raym za umożlee zabraa głou, bo o tej ory troa ołecza była całkoce ocęta o beżącej formacj a temat rzebegu roceury ooaa lau ruchu la bytomkej koal - Zązk zaooe tym zytkm omęto, ommo tego, ż a rezyet okoale ezał, że jet uży eokój śró azych racokó śró ch roz Szef górczej S rzyomał, że rezyet Koj otkał ę z orgazacjam zązkoym tuż rze yboram zaeał, że zytko jet a obrej roze - Przyuzczam zatem, że chozło tylko yłącze o oltykę Pa rezyet a zaroł tylko yłącze o to, by zaeć tym meśce okój, żeby rzyakem Ruy Bytoma Najękzy roblem mata to barzo zły ta techczy oa lub blko tuletch kamec takch zelcach jak Śrómeśce, Rozbark, Bobrek, Łagek Karb oraz użej częśc ocalałych zabuoań orzemyłoych o zlkoaych hutach koalach ęgla kameego Wele kamec e było remotoaych o zeęcolec W Bytomu teje uża lczba utotaó, która czeka a kuca lub oaa eureguloay ta ray oaa ruę Oracoay rzeze me obektó buolaych yluoych lub yłączoych z użytku gooarczego okazuje, że Bytomu zajuje ę oa 70 mejc areoych, o którym zajują ę ouzczoe kamece oraz około 50 mejc, gze zajujemy ouzczoe ofcyy rzy kamecach Nektóre ofcyy oaają ęcej ż jee buyek takm tae ze Potr Stuzńk, autor troy ruybytoml W roku 2009 rezyet Potr Koj zaatakoał młoego bytomaa, zarzucając mu torzee czarego PR mata kochae Bytoma aczej, choć jak rzyomał rezyeto jee z lokalych ublcytó, alące ę kamece były elemetem jego cześejzych kama yborczych, key jezcze rezyetem e był Krzyztof Gajoak, ray z koalcyjego ugruoaa Bytom- Przyjaze Mato oterza oę o fatalym tae ubtacj mezkaoej - Iteje raooobeńto, że Bytomu uzkozeu ulegą koleje buyk to ekoecze z y koal Subtacja mezkaoa Bytomu jet tragczym tae, łużby komuale e bają o ą Buyk ą co ajyżej zachloae, jeśl okazują ę jakeś ękęca a ścaach Na czarej lśce ektora buolaego jet obece oa 80 buykó Bytomu W otatm czae Bytomae byl śakam zaalea ę óch buykó 5 lutego ruęła kameca rzy ul Korfatego, a eco oa meąc óźej koleja rzy ul Pekarkej Są to mejca, z którym koala Bobrek-Cetrum e ma c ólego Jakub Mchalk e rzyzło o głoy racokom czy zązkom zaooym robć zamezae rze yboram - mół Jaroła Grzek Zązkoec zaaeloał o raych, by e ouścl o uaku otatej koal ęgla kameego Bytomu kutek o rezyeta mata Przyomał o zaczeu ęgla la Bytoma całego kraju - Jak ęgam amęcą o rzełomu lat 60 70, key jeżżało ę o azego mata o troy Ruy Śląkej, tam tał ózek koalay z ęglem oraz toarzyzący mu a - Keroco, ta Cę Bytom, mato ęgla tal Stal kutecze uało ę zlkoać Pozotał tylko ęgel, którego jet oro To ęgel, o który zabegają oborcy, a którym oera ę olka gooarka To zalecze la azego mata jego mezkańcó () Negatya oa, ae rezyece, jet ozotaeem tej koal, tej załog, a łace urzękó Bo czy a obe yobraża, że rzetacele urzęu górczego całkoce e ezmą o uagę ańkej o? - retorycze ytał Grzek, oając: - Poejrzeam, że tak araę matu choz tylko o kaę, by jak ajęcej zykać, jak ajęcej ycągąć [o Koma Węgloej - rzy re SG] Jeśl oa rezyeta Koja a temat lau ruchu ę e zme, Key amorzą mó e Co z tym laem? Zgoe z raem geologczym górczym rzeęborca górczy mu a kartał rze ułyem aktualego lau ruchu rzetać gme oy la ruchu Samorzą, zgoe z koekem otęoaa amtracyjego ma 2 tygoe a yae o Nezależe o tego, już a ele meęcy rze tym koale formują ecjale jeotk komuale o laoaych załaach jak amtrację oocągó, róg czy motó Zbór takch okumetó trafa o amorząu 30 rześa Gma ma oboązek ykający z rzeó raa, by zbaać okłae zelke okolczośc zązae z laoaym ruchem Jeśl łaze gmy uzają, że mają zbyt mało ezy a ay temat, ócza formują rzeęborcę, że celu yaa rzetelej o otrzeba m ooech okumetó, rzez co jeocześe zya rzeęborcę o uzuełea oku o te okumety Wócza beg czau o yłuża ę o te okre Neraz takch ytuach rzetaamy gmom oatkoe ekertyzy, uzgoea określa Marek Uzko, cereze Koma Węgloej Jeśl gma ma ee zatrzeżea, może ozytye zaooać la ruchu, ale o określoym arukam, że e bęze łyu krótce rze Urzęem Mata może ojać ę cała 3,5-tyęcza załoga KWK Bobrek-Cetrum, by zaytać łaze Bytoma, co alej z ajękzym meśce zakłaem racy - Pało tutaj ytae ze troy raego Potra Patoa, czy ych matach zało ę oobe, czy e gmy też tak traktoały racokó górcta? Rzeczyśce było tak, Ruze Śląkej, gze była cągła oja omęzy matem a górkam Teraz koale aal ferują, a rezyeta już e ma - zakończył oje ytąee Jaroła Grzek Czy taka erektya rzekoa rezyeta Bytoma o ozytyego touku obec racoacy la klku tyęcy oób meśce z 18-rocetoym bezrobocem? Marek Jurkok PS 2 ltoaa Urzęze Mejkm obęze ę otkae rzetacel zązkó zaooych z Koal Bobrek-Cetrum z rezyetem mata Jeśl otkae z rezyetem e rzyee ozeaych rzez górkó efektó, to rugm tygou ltoaa koal rozoczą ę maók Górcy zaoaają, że bęą broć ojej koal zykują ę o otrych akcj rotetacyjych Tylko raz ośmoletej htor Koma Węgloej zarzyło ę, że mmo egatyej o gmy Gerałtoce yrektor Okręgoego Urzęu Górczego zaterzł la ruchu koal Wzął ryzyko a ebe tłumacząc to eracjoaloścą załań amorząocó Czy rzyaku Bytoma Pekar Śl bęze oobe? a oerzchę lub że ależy zabezeczyć ee obekty, co zreztą koale laują ezależe o o łaz amorząoych Otatecza oa trafa atęe o yrektora łaścego Urzęu Górczego, który ma oboązek o ołoy grua yać ecyzję zaterzającą lub e la ruchu W rzyaku Bytoma Pekar Śl amorzą e ykazał żaego zaagażoaa celu yjaśea ątlych ra, tylko atychmat yał egatyą ecyzję Decyzja łaz amorząoych jet azym zaem, ułoma, gyż e zotało ykazae tarae zbaae ray Żeby tego było mało, Prezyet Bytoma oołuje ę a tare, eoboązujące już okumety, które już ao zotały rzez a zaktualzoae ouje meary ray cereze Uzko Czym ęc tłumaczyć otaę łaz Bytoma Pekar Śl? Praooobe chcą zjąć z ebe jakąkolek ooezalość za zkoy otałe fratrukturze gmej, choćby jej otecjale uzkozea ykały e z ekloatacj górczej, ale ze zykłego jej zaebaa Moża ę zatem ozeać, że a każej koferecj raoej rzetacele tych gm, a złazcza rezyet Bytoma bęze ooaał, że egatye ooał la ruchu koal

4 4 yarzea KOMPANIA WĘGLOWA NASZYM ZDANIEM Dotrzegamy ozytyy W keruku zeloego ęgla Jeym z elemetó oej trateg Koma Węgloej jet buoa elektro óle z arterem brażoym Naza tratega bęze rzeyać m buoę rugej - eergetyczej - og bzeoej Koma Węgloej Myślmy o rojekce o kal oobej o rzeęzęca laoaego cześej z RWE, które otatecze e ozło o kutku zaoezała Joaa Strzelec-Łobozńka, reze Koma Węgloej Komaa RWE laoały buoę Wol (gma Meźa, koło Pzczyy) elektro o mocy 800 megaató KW, która aortem mała eść o ółk m tere, małaby mejzoścoy uzał rojekce Otatecze RWE ycofała ę z rojektu Pommo ólych yłkó Kama Węgloej RWE uzykae końcoe yk rzeroazoych rac aalz ykazały, że ołacalość azego rojektu e eła założoych ymagań e ozala am ojęce ecyzj o jego realzacj Róeż aktuala tratega ot Przyzłośc eergetyk U Euroejkej a zczególe eeość koztó emj CO2 - utrua buoę UE elektro oalaych ęglem kameym tłumaczył ą ecyzję emeck kocer RWE ma rzee zytkm oaży roblem a rozmym ryku emeckm, gze a kutek oej oltyk eergetyczej kaclerz Agel Merkel, emeck kocer eergetyczy mu ę zmerzyć z zeroką traformacją ytemu eergetyczego W mejce zamykaych elektro atomoych otać muzą alteratye źróła Z tego oou trają eutae ekulacje a temat ycofaa ę koceru z ryku olkego RWE e jet jeak erzym kocerem, który otatm czae zrezygoał z realzacj etycj eergetyce ęgloej Wcześej zaoezał to Vattefall, który zął ój tere Polce Mało tego, aet olke frmy eergetycze oczyły krok keruku oejśca o ęgla a rzecz ych al Zrobł tak Tauro, który klku rzyakach zrezygoał z ęgla zatęując go gazem zemym Zarzą Koma Węgloej uzał tej ytuacj, że leej bęze rzejąć cjatyę ż czekać a kokrete załaa ze troy ektora eergetyczego Komaa Węgloa chce te oób torzyć la ebe ryek zbytu ęgla łużzej erektye czaoej To obra ecyzja chal zarzą Koma Jauz Olzok, reze Górczej Izby Przemyłoo-Haloej Komaa Węgloa oma ośaczeń e ółracy z RWE myśl o zaagażoau eergetykę a arterkch zaaach, co ajmej 45 roc uzałó Projekt z RWE mał być e facto rojektem RWE Obecy rojekt chcelbyśmy realzoać a zaaach arterkch, a co za tym ze - roorch uza- BHP Kokur ezy W terece a tablece Boga Paterak, górk koal Brzezcze zotał zycęzcą fałoego tureju ezy BHP Pracuję bezecze, jak o klku lat orgazuje Komaa Węgloa Tegoroczy fał, który obył ę Ośroku Kultury Brzezczach rzebegał o zakem ooczeośc, komuteró teretu Elmacje obyały ę za omocą rogramu teretoego Wzycy zaocy otrzymal koy otęu, za omocą których mogl zalogoać ę a troe teretoej Uczetcy fału zotal yoaże tablety, a których yśetlały ę koleje ytaa za omocą których uzelal ooez Po er 20 ytań o ścłego fału aaoała trójka ajlezych Elektroa ęgloa emeckm Scharze Pume aaoała o groa roucetó zeloej eerg Fot Vattafall Zaocy otarczyl lcze zgromazoej o koleją orcję emocj o tatecze kolejość a mece była atęująca: erze mejce zobył Boga Paterak z koal Brzezcze, ruge Tomaz Kremeź z Bolełaa Śmałego trzece Marek Karkozka z Pata Zycęzca zgarął 10 ty zł Zobycy II III mejca ooeo 7,5 oraz 5 ty zł - Na co yam ygraą? Mom marzeem jet ojechać o Welkej Bryta a mtrzota ookera, bo to jet moje ajękze hobby Jeżel ę e ua o Sheffel, to rzyajmej yborę ę a turej o Warzay terzł zycęzca tureju W rzere ryalzacj obyła ę remera teleyku Ryzyko zaooe, który otał a baze oek komooaej rzez łaego już Daa Klmaka, górka koal Ryułtoy-Aa gruę Głęba, której aao mao górczego Feela łoo oobych Chcelbyśmy meć uzał, jeśl e ękzoścoy, to blk 50 roc - zaoaa a reze Komaa rozaża ele ocj czy oe otać jee ękzy blok eergetyczy (o mocy co ajmej megaató) czy a mejze, każy oyżej 400 megaató Weług Joay Strzelec-Łobozńkej, która ogląa a to z uktu zea ych ośaczeń eergetyce, mejze jeotk ą barzej elatycze, choć z rugej troy, jee uży blok to mejzy kozt etycyjy Rozażaa jet także lokalzacja rzyzłej etycj ekoecze mu to być Wola - ajbarzej ooeej z uktu zea PSE Oerator, czyl oeratora ec eergetyczych Jeo jet ee, jeśl elektroa otae to zotae zbuoaa eług ajyżzych taaró techologczych, tak, by zmmalzoać kozt zakuu ozoleń a emję CO2 Choz ęc o etycje kotły o arametrach akrytyczych Dzś taary te eła eele jeotek roukcyjych Polce ( oy blok Łagzy) Jeak a śece racuje klkaet kotłó o arametrach akrytyczych Z grubza choz o to, że cśea ary tych jeotek rzekroczyły 300 bar, atomat temeratury oągęły ozom 615 to C, co zaeło raość blokó około 44% W ealekej rzyzłośc rzeuje ę oeee temeratury o artośc co ajmej 640 t C, zęk czemu raość bloku rzekroczy moujący ozom 50% Wzrot raośc kotła ( bloku) e tylko zmejza lość (a zatem kozt) ala, lecz także rzyczya ę o obżea emj CO2, SO2, NOx ych zaeczyzczeń Euroejke oągęca zakree kotrukcj kotłó o arametrach akrytyczych ajleej rerezetuje emecka elektroa oalaa ęglem bruatym Scharze Pume (2 x 800 MW) Mmo barzo zróżcoaej ajczęścej kej jakośc ala (lgotość 20-60%, zaartość oołu 4-50%) blok z kotłam roukcj GEC Altom uzykały barzo korzyte yk, które rały, że z ucążlego la otoczea zakłau, elektroa - o moerzacj - aaoała o groa roucetó zeloej eerg Jezcze tym roku Komaa ma keroać zarozee o otecjalych arteró zatereoaych realzacją takego rzeęzęca, a zatereoae rojektem ykroczyło już e tylko oza grace kraju, co aet Euroy Przetacele Koma Węgloej uokajają także, ż zaagażoae etycje eergetycze e obęze ę koztem etycj górczych Mómy o ogromej etycj, a którą mumy zukać zeętrzego faoaa Na eo e bęzemy realzoać tej etycj koztem otaoej załalośc górczej, którą rzeceż chcemy rozjać To jet keta oza ykują zaea Marek Uzko, cereze Koma Węgloej Jacek Srokok Założea trateg Koma Węgloej ocee Jarołaa Grzeka, zefa górczej Solarośc: Cezy a, że tratega e rzeuje lkacj żaej koal, a aet zakłaa zękzee obecego ozomu zatruea Jeteśmy też zaoole, że zką tz cetra yobycze Solarość o oczątku e zgazała ę z kocecją torzea cetró yobyczych, bo uażalśmy, że to komlete eotrzeba, a ręcz zkola arośl burokratycza, która eotrzebe yłuża roce oejmoaa ecyzj ółce Co gorza, cetra oooały chao ecyzyjy otaoych jeotkach ółk, jakm ą koale Dyrektor jeego z załó koal olega yrektoro jakegoś zału cetrum yobyczym, y yrektor ego zału koal olega bezośreo cerezeo I e aomo łaśce, kto keruje koalą Po lkacj cetró rócmy o tego, co ę razało Każa koala z orotem bęze mała yrektora, który jet ooezaly za zakła olega bezośre zarząo Brak zaoez lkacj koalń to kolejy ozyty łyący z oej Strateg la racokó W orzem okumece oobego tyu Zarzą rzeyał lkację koal Halemba-Wrek, co yołało gałtoe rotety obaającej ę zoleń załog Zązkom zaooym uało ę tey kutecze rzekoać kerocto KW, że Halemba-Wrek ma rzyzłość, a jej lkacja jet euzaaoa Teraz Komaa żaych lkacj e lauje Utorzoe atomat zotaą Cetrum Logtyk Materałoej Cetrum Uług Kęgoych Dzęk temu żae z racokó kęgoośc logtyk e trac zatruea Ne rzeuje ę róeż zmejzea zatruea Koma jako całośc Do 2020 roku zatruee ma ozotać a co ajmej takm amym ozome jak obece, a otymtyczym arace może aet zroąć Zązkocy zaozal ę a raze ze tęym założeam rojektu trateg Naal tra roce jego ooaa Założea trateg omaa obece raa azorcza, óźej okumet bęze ooay rzez Raę Pracokó Zaterzee oej trateg Koma atą raooobe gruu

5 yarzea, oe 4 PAŹDZIERNIK 2011 SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA Zamrożoy ukła Katock Holg Węgloy o raz kolejy ojął róbę obalea Holgoej Umoy Zboroej Ne uało ę, bo tym razem a roze taął Są Okręgoy Katocach Właze Holgu już o aa e kryją ę z tym, że e mak m jet Holgoa Umoa Zboroa (HUZ) KHW jet boem otatą ółką ęgloą, której oboązuje ukła zboroy otały oarcu o Ukła Zboroy Pracy la Pracokó Zakłaó Górczych (PUZP) z a 21 grua 1991 roku Key 2003 r mejce ęcu ółek ęgloych otała Komaa Węgloa oboązujące ółkach ukłay zboroe rzetały oboązyać o zś ółka ta e yracoała oego Poobe jet Jatrzębkej Sółce Węgloej, gze cały cza toczy ę bój o ukła zboroy la ółk, bo ók co każa koala ma łaą umoę zboroą KHW jet a tym tle yjątkem Zay PUZP były toukoo korzyte la racokó te ta rzeczy ęza e z oek zarząo Holgu, ale żeby zmeć HUZ z korzyścą la ebe zarzą muałby oażyć tee PUZP I tak też róboał uczyć oząc o Sąu Okręgoego Katocach (Wyzał Pracy) oózto rzecko ygataruzom Poazakłaoego Ukłau Zboroego Pracy la górcta ęgla kameego z 1991 r W tym także obec Zązku Pracoacó Górcta Węgla Kameego, którego KHW jet człokem Brzm to eco aburale, ale taka jet roceura Chozło o utalee, że PUZP z 1991 roku e oboązuje tro tego ukłau zązku z jego rozązaem u 31 grua 2000 roku 15 maja 2000 r reze zarząu Zązku Pracoacó Górcta Węgla Kameego yoezał ukła Po rozązau ukłau troy e rzytąły o utalea treśc oego oazakłaoego ukłau zboroego, a e zaarły orozumea o rzełużeu mocy oboązującej otychczaoy ukła Problem tym (la racoacy), że art 41 ut 3 PUZP troy zaarły otaoee, że raze rozązaa lub yoezea ukłau troy rzytęują ezłocze o utalea treśc oego ukłau Do czau zaarca rzez troy oego ukłau, oboązuje ukła otychczaoy W rae racy jet tak, że otaoym aktem ormującym touk racy jet koek racy Poyżej tej herarch ą oazakłaoe ukłay zboroe racy, które e mogą utaaać gorzych rozązań la racokó ż koek racy Mogą jeak zaerać korzytejze rozązaa Na yżzym zczeblu ż oazakłaoe ukłay ą ukłay zakłaoe I tym rzyaku mamy o czyea z oobym mechazmem Zakłaoy ukła e może utaaać gorzych zaó ż ukła oazakłaoy HUZ jak już omalśmy otał oarcu o PUZP Do Holgoej Umoy zotały życem rzeeoe ektóre rozązaa z PUZP, m art 2, który tao, że ajżze yagrozee la racokó ołoych e może być mejze ż 90 roc śreego yagrozea ektorze rzeębort, zaś a ych taokach ma być to e mej ż 50 roc W koreoecj z art 2 ozotaje art 11 HUZ, który tao, że relacja ajżzej tak touku o ajyżzej e może być yżza ż 1 o 1,6 rzyaku racokó fzyczych oraz 1 o 3 ych rzyakach Te ztye relacja ooują, że KHW e moża roazć oolej oltyk łacoej, a zaaze z m ę Zarzą Holgu chcałby to zmeć, bo już o 2007 r Pańtoa Iekcja Pracy koekete omaa rejetracj rotokołó oatkoych o HUZ określających yokość taek oobtego zazeregoaa Tak było tym roku PIP uzał, że zay rotokołó ą gorze o rozązań określoych jeozacze HUZ Gyby trzymać ę ltery raa, czyl HUZ ajżza óka la racoka ołoego oa yoć ok 130 zł, ocza gy zarzą ółk określł je a ozome ok 50 zł W rzyaku oerzch ajżza łaca za zeń oa być a ozome ok 40 zł, a jet e yżza ż 28 zł Zarzą KHW kerując o ąu oózto chcał No łaśe czego chcał? Walemar Mróz, cereze racy, ybray rzez załogę ooz, że celem KHW SA jet utalee jak jet oboązujący ta ray, o którego ależy ę tooać - Dlatego bęzemy oejmoal zelke koleje krok aby to yjaść tylko tyle mał o oezea tej rae W etecj yroku czytamy, ż oó (czytaj KHW) yoz, że uzae art 41 ut 3 Umoy Zboroej za zgoy z rzeam raa, a tym amym uzae, że touku o troy oooej oboązują otaoea Umoy Zboroej ogracza rao o autoom kztałtoau touku raego zaróo KHW jak róeż zązkó zaooych rerezetujących racokó KHW (c!) Uzae alzego oboązyaa otaoeń Ukłau ozacza, że raktyce otaoea tego ukłau bęą ecze oboązyać touku o jego tro, gyż jet użym raooobeńtem graczącym z eoścą terzć, że oy ukła oazakłaoy racy e zotae zaarty omęzy tym troam Brzm to eco jak błagae o ltość, ale Są e zltoał ę a keroctem KHW Są uzał, że roga ąoa rzemotoym orze jet eouzczala tym amym orzucł oózto KHW Są boem uzał, że ze zglęu a ormatyy charakter ukłau zboroego racy e jet ouzczale baae jego ażośc otęoau cylym, boem ą e jet łaścy o rozozaa żąaa utalea eażośc źróła raa, atomat zoboązaa zamezczoe częśc oblgacyjej ukłau zboroego racy e mają charakteru rozczeoego e ą zoboązaam rozumeu raa cylego Wygląa a to, że Ukła Zboroy Pracy la Pracokó Zakłaó Górczych (PUZP) z a 21 grua 1991 roku jet cąż oboązującym źrółem raa jeśl obrze terretoać yrok z 26 rześa br, zarzą KHW jet kroce Neoatrze też rzyłużył ę zązkom zaooym całym górcte Jakub Mchalk KOMENTARZ Kreca robota O key zemy o roblemach Katockego Holgu Węgloego, a zemy zczerze o bólu, bo ktoś o tym ać mu, za każym razem ocerają o a ygały, ż załamy a zkoę Holgu, robmy jakąś krecą robotę e aomo komu chcemy ę rzyłużyć Tak było choćby otato key alśmy o oblgach KHW ketach ch zabezeczeń Możemy ę założyć, że teraz bęze oobe, że oay rzez a roblem może oroazć o Koec, kroka, e bęzemy yołyać lka z lau Sytuacja Holgu e jet eoła, co okazał otato, oyay rzez mea, roblem emożlośc zrealzoaa ota 20 tyęcy to ęgla la elektro ależących o Tauro Polka Eerga A to tylko amatka faktyczych roblemó, gyż jak czytamy KHW zaczya ool rzyajmej tak lauje yrzeaż majątku eroukcyjego Fakt, że reze Łój ublcze rzyzaje ę o tego, że ektórych koalach KHW efektyy cza racy yo eele oa 2 gozy (alśmy o tym ele meęcy temu) zamouje araę oaże roblemy Pytae tylko, kto za to zytko ooaa? Chyba e c górcy, którym zarzą określł takę a ozome 50 zł za ókę?! Bzura? Rozętała ę burza o tym, jak jeym z orzech yań zaalśmy głośo ytae o rzemot zabezeczeń oblgacj, jake lauje yuścć Katock Holg Węgloy Dzekarka Rzeczooltej yta cerezea Artura Trzecakokego: Głośo zrobło ę otato o tym, że rzy emj oblgacj za oa 1 ml zł ktoś mógłby rzejąć KHW Na co cereze ooaa: Bzura ymyśloa rzez ooby e oaające elemetarej ezy faoej Ne możemy oblgacj zabezeczyć akcjam, bo to oblgacje zykłe, a e zamee a akcje Ne zabezeczymy ch także a zataem a złoże, a a kocej Wrezce ę oezelśmy, że choz o oblgacje zykłe, chocaż aet rzez myśl am e rzezło, że KHW mógłby ę zecyoać a emję oblgacj zameych, które z toty ojej roazą o zamay ługu (oblgacj) a akcje emteta oblgacj Ale czy raą jet, że zabezeczeem oblgacj zykłych e mogą być akcje? Żeby ooezeć a to ytae ołużymy ę e elemetarą ezą faoą lecz elemetarą ezą raczą, bo roblem zabezeczeń oblgacj jet zagaeem raym, a e faoym Utaa o oblgach rzeuje e otaoe formy zabezeczeń oblgacj: zata lub hotekę Kluczoy la azej ray jet zata Weług koeku cylego zata może być utaooy a zelkch aktyach, z yjątkem zeroko ojętych eruchomośc, erzytelośc hoteczych oraz tatkó morkch Możlośc jet ęc oro: o toaró, erzytelośc, zelkego rozaju ra ( atety, zak toaroe, uzały ółkach) aż o aery artoścoe trumety ochoe, a aet całe rzeęborta lub ch zorgazoae częśc Ale kumy ę a zatae a raach Przemotem zatau a raach, tooe o art 327 koeku cylego, mogą być zbyale raa majątkoe : erzytelośc, akcje, oblgacje, uzały ółce z ograczoą ooezaloścą Przemotem zatau a raach mogą być zatem e tylko akcje, ale koceja, jako zbyale rao majątkoe Cóż, Pae Prezee ełae robć z a tęakó, key amemu ę e oaa elemetarej ezy, chyba, że ańka argumetacja to jea elka ścema, co e zmea faktu, że yoeź la Rzey była komromtująca Korzyść z całego zamezaa jet jeak taka, że zęk temu mamy rzyajmej ublczą eklarację, że rzemotem zatau oblgacj e bęą akcje ółk, a koceja a ęgel Mara to ocecha, gyż zgoe z utaą o oblgach emtet tak ooaa całym om majątkem za zoboązaa ykające z oblgacj

6 z z b - t r r - m je r m r t t c a yarzea, oe Fot: JSW SA Wrtuale obetce Rozmoa z Romaem Bruzńkm Potrem Szereą, rzetacelam Rerezetatyego Porozumea Zązkó Zaooych JSW SA Fot: JSW SA Solarość Górcza: - Otato Zarzą JSW SA klkakrote formoał orzez mea, że tycza 2012 roku zamerza roazć oy ytem yagrazaa Czy te oy ytem był już uzgaay lub koultoay ze zązkam zaooym? Przetacele Rerezetatyego Porozumea Zązkó Zaooych Jatrzębkej Sółk Węgloej SA: - Itote, czytamy łyzymy o zaoezach Zarząu JSW otyczących roazea oego ytemu yagrazaa Jeak oza bublem z erzej ołoy roku kt ych roozycj zma yteme yagrazaa e zał (oza racokam, którzy a olecee Zarząu oobo zajmują ę tym roblemem) W tym mejcu ależy rzyomeć, że azych jeotkach orgazacyjych oboązują zakłaoe ukłay zboroe racy, których tegralą częścą ą zakłaoe ytemy yagrazaa Dalze fukcjooae zaó zaartych ukłaach jet zagaratoae orozumeem z 10 czerca beżącego roku, które zotało oae ze troą ołeczą obecośc rzetacel olkego rząu Cytat ołoy z tego orozumea brzm: Dotychczaoe aruk umó o racę racokó zakłaó JSW SA e ulegają zmaom e bęą olegać yoezeom o czau zarejetroaa rożea życe jeoltego ZUZP la Pracokó JSW SA SG: - Co to ozacza la racokó? RPZZ: - Ozacza to, że o czau yegocjoaa uzgoea ze troą ołeczą JSW oego, jeoltego ZUZP, tym oego ytemu yagrazaa, Zarzą e może jeotroe amozele okoyać żaych zma Zreztą, a raze e ojął aet róby takch rozmó, co oooało ytooae oaglea forme ezaa o ojęca kokretych rozmó tym temace SG: - Neraze ą ęc terzea, że zązk zaooe celoo oóźają race a ujeolceem ZUZP oym ytemem yagrazaa? RPZZ: - Z całą taoczoścą ależy terzć, że o keta beżącego roku rzetacele Zarząu e ojęl żaych rozmó ze troą zązkoą a te temat SG: - Poobo te oy ytem ygrazaa ma być lezym motyatorem o oągaa zakłaaych ykó, móąc rot - ma oązać zarobk z yajoścą efektam racy RPZZ: - Tę eoracoaą roozycję rze ół roku racocy zakłaó JSW SA całośc orzucl, oeaż e aała garacj oągęca zrotu yagrozea aet rzyaku zaczego zrotu zaagażoaa racę Ne aała też garacj zrotu zarobkó zależośc o oągęca lezych efektó racy, a tym barzej realzacj zaań celó ałożoych rzez racoacę Szczególe ocze było to grue ozałó ołoych omocczych młoych racokó tam racujących Sytem te uemożlał oceę ołaych rzez rzełożoych, bo e aał m możlośc agrazaa racoka Zamat rzyłooego kja marchek ozotał tylko kj, czyl możlość karaa racokó SG: - Pracoaca terz jeak, że już momece ykoaa lau racocy moglby oczekać zrotu yagrozea RPZZ: - Ooeśc Zarząu JSW otyczące motyacyjego ytemu yagrazaa, które o czau o czau ojaają ę meach, ą tak amo rtuale jak jego zaaa czy założoe cele Dotyczy to złazcza roczego Plau Techczo-Ekoomczego JSW, którego realzacja małaby taoć otaę o eetualych oyżek łac O klku lat zakłay Jatrzębkej Sółk Węgloej SA e ykoyały założoego lau, a ęc e realzoały celó zakree yobyca, otęu rzokó czy też ych robót etycyjych, które oracoał yzaczył o real-

7 yarzea, oe 4 PAŹDZIERNIK 2011 SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA zacj Zarzą Gybyśmy założea oego ytemu yagrazaa tooal o klku lat, ękzość załog azych zakłaó małaby - eług logk tego rojektu - całkoce zamrożoe yagrozea Neraą jet, że kt a tym e trac Przy 5-rocetoej flacj jezcze ękzym zrośce koztó utrzymaa roz atęuje yraźy aek realych yagrozeń SG: - Jeym łoem - e zgazace ę z eą motyacyjego ytemu yagrazaa? RPZZ: - Iea ama obe jet obra, ale mu być obrze oaoaa o ecyfk rzeęborta Także rocet zarobku uzależoy o yajośc mu być utalay a ooem ozome Górcto jet ecyfczym zaoem, którym aruk racy zykle yktuje atura Barzo częto zarza ę tak, że oly klkakrote ękzy yłek jeej brygay truych arukach aje mejzy efekt końcoy ż efekt racy rugej brygay, która ykouje racę lezych arukach Mumy też amętać, że ajgorzym czaem górcte był cza yścgó, śca rzokó ajecj, gze yakoość roła raz z uzykaem lezych, ręcz rekoroych ykó yobycu metrach Jak te zk ę łyał a zroe racokó cza ch racy, elu z a okoale amęta SG: - Jerzy Boreck, yrektor koal Póek, terz jeak, że rzy zatooau roooaego ytemu motyacyjego górcy z tego zakłau zykalby oróau o ytemu tarego, a okłaej - e traclby, a oatkoo melby zaę a yżze zarobk RPZZ: - To kolejy roagaoy chyt racoacy, który oób ztuczy teoretyczy oróuje zarobk racokó ytuacj ykoaa ałożoych zaań roukcyjych lub aet ch rzekroczea Truo m obe yobrazć, by oy ytem łac mał być oarty tylko a obrym yku frmy e był ajmejzym tou uzaoy Premoae efektyośc mu być rzyajmej małym tou uzależoe o rzełożoych Pokreślć ależy, że hotetyczy zrot łac może otyczyć ograczoej lczby racokó bezośreo zatruoych rzy ęglu, a jak Póek tym roku ykouje ałożoe zaaa roukcyje - zycy zą Jezcze eao ajleza koala Polce mu ratoać ę gałtoym zrotem rac oboto-ezelych W tym roku, kal JSW, e yobylśmy już oa 800 tyęcy to ęgla Jet to ajgorzy yk Sółk o lat, choć teraz azych trukturach zajuje ę rzeceż KWK Buryk z barzo tablym yokm yobycem SG: - Skoro jet tak źle, to może rację ma yrektor Boreck terząc, że tary ytem łac oroaz o lkacj mejc racy oouje, że frmy zeętrze zaczą ykoyać coraz ęcej rac? RPZZ: - To e górcy ą zatałej ytuacj, a rzetacele orgazacj zązkoych Strazee luz zoleam, rzy ość obrej ytuacj ekoomczej rzeęborta oaym 10-letm garacjam zatruea, to abur To rzee zytkm błęy laoau zarzązau rzeębortem oroazły o zaaśc yobycu Poato trzeba jeozacze terzć, że rzy tych amych zaach zakłaoego ukłau zboroego racy oraz tarych rzetarzałych ytemach yagrazaa aze koale feroały o ele ęcej ęgla ż obece Należałoby yuć tezę, że Zarzą JSW SA e oaa ooeej ezy górczej e e jak zarzązać koalam, by yobyały oe ęcej ęgla Pomyły z roazeem a łę motyacyjego ytemu yagrazaa czy cześejze lay tz ześcooego tygoa racy e ą aaceum a całe zło azym rzeęborte, tylko euolą róbą ukryca ekometecj kary zarzązającej Sółką A co o frm obcych, to koa z rzęem temu, kto o ręk załat obrą górczą frmę Robót jet aż ato, tylko luz z ooem kalfkacjam górczym jet jak a lekarto SG: - Ale koalach rzązą yrektorzy, ękzośc barzo obrzy fachocy RPZZ: - Przyajmej tak oo być Za roukcję bezeczeńto koal ooaa Kerok Ruchu Zakłau Górczego to o jet głóym zarzązającym koalą Było tak jezcze klka lat temu O jakegoś czau oberujemy jeak zacze ograczee uraeń yrektoró koalń To Zarzą JSW ecyuje, co, gze key ma ę yarzyć a koal: o rzyjęca górka o maoae yrektora, o zakuu jeego elemetu obuoy o zaku kombaju, o zalaoaa yobyca czy też ykoaa metró ozale o yk końcoy ozczególych koalń lub całej Sółk Staa ę rze załogą cele, e koultując z ą tego, co jet ykoale Poato rob ę to komletej tajemcy Teraz róbuje ę arzucć jeotroe oy ytem yagrazaa e oejmując żaych egocj tym temace Czy tak ma ygląać arterto ooczeej frme? SG: - To co takej ytuacj laujece zrobć? RPZZ: - Jak już omelśmy, orgazacje zązkoe załające JSW o raz kolejy ytąły z okem a śme o ojęce rokoań celu yracoaa uzgoea oego, jeoltego zakłaoego ukłau zboroego racy, zaerającego oy ytem yagrazaa W kolejym śme omagamy ę ezłoczego ojęca rozmó temace PTE a 2012 rok, a okłae - barzo okrojoych założeń o Plau Pokreślamy, że troa zązkoa e uka rozmó czy egocj żaym temace, oczekuje ręcz ojęca merytoryczej ykuj otyczącej rzyzłośc Sółk oraz racokó JSW SA SG: - Dzękuję za rozmoę rozmaał: Marek Jurkok ArcelorMttal ygaza roukcję Staloa zayzka Zgoe z rzyjętą rzez ArcelorMttal oltyką otooyaa ozomu ykorzytaa mocy roukcyjych o kal zamóeń, frma ojęła ecyzję o czaoym ygazeu eca r 3 huce Dąbroe Górczej Decyzja ta orzezoa była klą aalzą rzeyaego ozomu oytu ajblżzych meącach Da ozotałe elke ece zakłaach Krakoe Dąbroe Górczej ozotają użycu Pec r 3 zotae ooe uruchomoy, gy tylko ozolą a to aruk rykoe brzm krótk lakoczy komukat ArcelorMttal Pola Kłooty taloego ggata mogą ozaczać roblemy la Jatrzębkej Sółk Węgloej ł Perektyy la braży hutczej e rzetaały ę obrze już o łużzego czau O oego roku mają boem zacze zroąć kozty roukcj tal, co z eoścą łye a elkość zamóeń ooując ch zaczy aek Zagrożeem la hutcta ą retrykcyje lmty emj utleku ęgla arzucoe rzez Uę Euroejką, a to łaśe hutcto ooaa za ok 4% emj CO2 alzym cągu bęze je muało ograczać Do zrotu koztu roukcj rzyczy ę róeż laoae roazee o oego roku akcyzy a roukty eergetycze To jeak e ą jeye roblemy, które otką ajblżzym czae ArcelorMttal Pola (AMP) Pommo elokrotego otarzaa rzez Rzą RP, ż śatoy kryzy a e otke - rzeczytość yaje ę zuełe a Weług taoka Zarząu ArcelorMttal Pola - to łaśe ytuacja kryzyoa a śece oooała brak zamóeń a yroby hutcze, zązku z czym zamóea la AMP ą tak ke, ż e okryają aet możlośc roukcyjych jeego elkego eca Dąbroe Górczej Pracoać bęą ozotałe a ece Jeak utrzymyae mmalej elkośc roukcj a óch ecach tao zacze zękza zagrożee bezeczeńta kraca ch żyotość W krakokm ozale ArcelorMttal Pola zecyoao utrzymać racę eca, gyż jego zatrzymae koekecj muałoby oooać zatrzymae całej częśc urocoej Wtrzymaa zotae jeak raca a jeej z óch taśm ekalczych Szacuje ę, ż obłożee obu racujących ecó yee gracach 80% ch mocy roukcyjych: 240 ty to ąbrok ec 75 ty to ec Krakoe Poato ąbrokm ozale Sółk laoae jet okreoe trzymae roukcj a Walco Śreej Pooem jet aktualy brak zbytu a tego rozaju yroby By rzezycężyć zatój - zarzą okouje aalz otyczących ozykaa oych zamóeń rób roukcj oych rofl Poaże zagrożea ą także la utrzymaa roukcj rutu aalczego Soocu, gze rozatryaa jet możlość zatrzymaa taśmy Netety, ajcężza ytuacja yaje ę meć mejce aej Huce Królekej, gze e ykluczoe jet jej całkote zatrzymae Jeye tablą ytuację yaje ę meć śętochłock ozał AMP, który aktuale ykorzytuje ełe moce rzeroboe W zązku z ytąeem tak lczych zagrożeń ojęcem ratyczych ecyzj otyczących trzymaa określoych l roukcyjych - Zarzą rzekazał troe zązkoej formację o zamarze rzeroazea kolejej retrukturyzacj zatruea całej Grue AMP, lczając to zytke Sółk zależe Decyzją Zarząu z Gruy AMP małoby oejść o końca 2012 r 15% aktuale zatruoych racokó, co tao elkość ok 3 ty oób Mam azeję, że zotaą yracoae rozązaa chroące racokó azej braży Ie kraje chroą ój rzemył hutczy, u a tego ę e rob Tyle móoo o tym, jake korzyśc rzyee olkej gooarce Euro 2012 Tymczaem tal o buoy taoó jet roazaa z Nemec, Fracj czy Lukemburga Polke huty ogóle a tym e korzytały Wręcz rzece, tracmy oborcó a ryku eętrzym mó Jerzy Gońk, rzeoczący Solarośc Arcelor- Mttal Pola Problemy a ryku tal cześej czy óźej objają ę a koycj roucetó koku ęgla kokującego Jaroła Zagórok, reze Jatrzębkej Sółk Węgloej tara ę zachoać okój Ne mómy, że ecyzja Mttala o ygazeu eca Dąbroe e łye a ytuację JSW, Fot: AMP ale uażamy, że tylko częścoo Po kryzye roku 2009 zyeryfkoalśmy kletó teraz to e Mttal, ale aza kokoa Przyjaźń jet ajękzym oborcą azego ęgla kokoego rzekouje jeym z yaó reze JSW Oby mał rację, oby też zarzą JSW zachoał ę mąrzej ż rzy otatm ooleu gooarczym Cza okaże czy zarzą ółk rzejze omyśle te tet

8 rezetacje 60 lat Węglokoku Z olejem głoe W kolejym z cyklu artykułó z okazj 60-leca katockej frmy Węglokok, rezetujących yletk ektórych oób, które torzyły orobek tej zaczącej la olkego górcta frmy, rzetaamy Tomaza Rykaloka, keroka Dzału Wółracy z Górctem Eergetyką Tomaz Rykalok o lat yzaał zaaę, ż żeby ę rozjać zaooo trzeba o 5-6 latach zmeć mejce racy I faktycze jego zaooe CV a to kazuje, ale la Węglokoku zrobł yjątek, bo jet z tą frmą już zązay oem lat Może zukałbym alej, gyby e fakt, że raca Węglokoke to eutae yzaa zaooe Pa o górcte Rykalok erzą racę zaooą ojął 1991 r koal Jaorzo, raktycze tuż o tuach krakokej AGH, gze obroł ylom żyera górka W yuczoym zaoze ae było mu rzeracoać zalee rok czau, który jak oma był obok obytu ojku okoałą zkołą życoą, bo auczyły go ycyly ooezalośc Początek lat 90 był to okre key koale amozele ecyoały o kerukach rzeaży ęgla Węgel z Jaorza trafał a ryek emeck Wócza też torzyły ę zręby marketgu, ooczeej rzeaży ęgla Key tylko zarzą koal oezał ę, że ch frme racuje górk, który jet śeżo o tuach ze zajomoścą języka emeckego Pau Tomazo zaroooao racę torzoym łaśe zale marketgu Pracoałem tam zalee rok Ne latego, żebym ę e razł, ręcz rzece Był to cza, key truktury górcze barzo moco eoluoały W 1993 r z amozelych koalń utorzoo ółk ęgloe Rykalok trafł o Zakłau Srzeaży Węgla rzy Naślańkej Sółce Węgloej (NSW) I tu e oracoał za ługo, gyż o krótkm czae otrzymał cekaą roozycję z Koexu rzy buoe tuelu kolejoego Nemczech Ne była to moja załka, ale ułyzałem: Pa o górcte, a eo obe oraz Przez trzy meące racoałem a taokach fzyczych, by ozać ecyfkę racy Późej już azoroałem race Po roku rócł o Zakłau Srzeaży Węgla NSW, ale o eym czae Koex ooe zaroooał mu agaż Tym razem chozło o buoę metra e Frakfurce Małem yjechać o Nemec tylko a meąc, by rozkręcć buoę, ale zrobły ę z tego oa 2 lata Pa Tomaz orócł, ale już o Naślańkego Węgla, ółk zajmującej ę obrotem ęglem z koalń NSW, gze kotyuoał racę o 2003 r już jako yrektor marketgu Tym razem a roze o tablzacj zaooej taęły koleje zmay trukturale braży Z ęcu ółek ęgloych zotała utorzoa Komaa Węgloa Reorgazacja ozaczała rzetaoaa karoe Pa Tomaz mając ore ośaczee halu ęglem zalazł ę a celoku Węglokoku Jeocześe otrzymał ofertę racy torzącym ę zale haloym Koma Węgloej Rzut moetą Z jeej troy czułem ę zązay z brażą roukcyją, a a oatek elu moch zajomych, ółracokó z Naślańkego Węgla trafło o Koma Węgloej Z rugej troy, korcła me zja racy Węglokoke, bo raca tej frme ązała ę z oym ośaczeam Zaytałem Węglokoe, czy mam cza o amyłu Ułyzałem, że e, atęego a muałem zecyoać Małem ylemat co tu ybrać Porzucłem moetą ało a Węglokok Jego ośaczee zakree ekortu było żae Dyooał za to ogromą ezą o braży ryku krajoym Załem roceury, załem ryek, załem treśc umó, załem kotrahetó I łaśe ta cała uma ośaczeń, a rzee zytkm kotaktó była cea la Węglokoku, gyż ółka yeryfkoała oją załalość oma Pa Tomaz Lata kztałtoały brażę górczą, był to ezykle truy cza la ółek, złazcza otałej tym czae Koma Węgloej, której okerał roblem łyośc faoej W oblczu truośc Węglokok otrzymał zaae arca faoego ółek ęgloych Żeby erzeć flary ekoomcze Węglokoku ółka otrzymała ze troy łaśccela ozolee a hael ęglem z krajoą eergetyką Tym zaaem mał ę zająć Rykalok W rzecągu roku Węglokok rzeał elektroom blko 14 ml to ęgla Obecość ekortera a ryku krajoym trała zalee rok W 2004 r zmeł ę zarzą Koma Węgloej, rzyjęto oą trategę ółk Węglokok muał ę ycofać z ryku krajoego Z zejó Węglokoku Po koec lat 90 Polce uaje ę jezcze rzeaać a śece, głóe Euroe ok ml to ęgla Głóym, ale już e jeyym ekorterem olkego ęgla jet Węglokok, który 1997 r zzeł o rekoroo kego uzału ekorce ok 63 roc W kolejych latach uaje ę ozykać frme część utracoego ryku Ne jet to jeak łata ztuka, czego ośaczyła katocka frma 1999 r, key to Stoarzyzee Brytyjkch Proucetó Węgla złożyło Brukel oek o zczęce otęoaa atyumgoego rzecko Węglokoko zarzucając olkemu ekortero, że rzeaje ęgel ożej koztó roukcj zkoz mejcoym roucetom Jeśl brytyjka karga zotałaby uzaa, kare cła zotałaby ałożoe a ęgel kok ekortoay rzez Polkę e tylko o Welkej Zaleźć zę Naz zeół o obług eergetyk zaooej był zmuzoy tej ytuacj zukać oych z rykoych Iteye ozukaa oroazły a o oleju oałoego Okazało ę, że elektroe ęgloe orócz amego ęgla otrzebują eelkej lośc tego uroca W ytuach gy jakość ęgla e jet ajyżza otrzeba otrzymać łomeń rzyaty jet olej oałoy, zała jak oałka a grllu śmeje ę Pa Tomaz Elektroe razły obe otą amozele z zakuem oleju Jeak roozycja Węglokoku okazała ę lań aer kuząca Zaoferoalśmy m rzeaż tego toaru o ajżzej cee a traakcj to a gzek, tey key elektroa otrzebuje tego rouktu, a e jet to rota raa Olej krzee temeraturze ożej 60 t Moża go rzechoyać jeye ecjale zoloaych zborkach, a am traort róeż obya ę ecjaltyczych cyterach Orócz roblemó logtyczych, e me aże były roblemy atury formalo-raej, gyż ązało ę to z koeczoścą rozlczea oatku akcyzoego Już erzy rok załalośc zakończylśmy orym ukceem, gyż e melśmy żaej reklamacj a co o termu, a co o jakośc ala I tak już o ośmu lat jeteśmy oeratorem zakłaó gruy Tauro Ale jak to halu, roblemy ojaają ę o-to Plujemy jeak tego, by klet był zaooloy eklaruje Pa Tomaz Ią orą załką, którą moco zeł Dzał Wółracy z Górctem Eergetyką jet leag mazy urzązeń la górcta Sółk ęgloe mając roblemy z łyoścą faoą muały zaleźć jakąś furtkę, która omoże m realzoać etycje roukcj Leag urzązea bąź aet całego komleku ścaoego był la koalń okoałym rozązaem Dzałalość leagoa Węglokoku okazała ę róeż barzo rzyata la roucetó mazy urzązeń górczych Dotyczyło to złazcza mejzych roucetó mazy urzązeń oza gruy elkch frm tyu Koex czy Famur, którym brakoało ooech referecj, ale których roukty były kokurecyje jakoścoo ceoo Wółraca zaoocoała a rzetrze otatch lat zaarcem klkuatu umó leagoych a kotę oa 200 ml zł, zaróo z Komaą Węgloą (7 umó) jak Katockm Holgem Węgloym (5 umó) Orócz tego, że jako ółka chcemy zarobć, robmy to róeż o to, by omóc frmom górczym realzoać yobyce ęgla, bo roblem oaży ęgla jet też roblemem Węglokoku Im jet go mej tym gorzej la a Z myślą o tym, taramy ę kotruoać barzo korzyte oferty la ółek ęgloych zaea Rykalok Szeroka gama Perzy rok racy Tomaza Rykaloka zamkął ę elkoścą rzeaży a ozome eco oa 20 mloó złotych Po ośmu latach jego zeół zękzył obroty a ryku krajoym 10- krote 2011 r zamke ę kotą rzęu 230 ml zł Zaczyal racę ęcoooboym zeole, a zś jego zał lczy 11 racokó Dzał Wółracy z Górctem Eergetyką roaz załalość takch obzarach jak otaa olejó oałoych la eergetyk, a także otay la koalń m magetytu, flokulató, krążkó rzeośkoych, kabl eergetyczych, yrobó taloych gumoych, a mazyach urzązeach kończąc Praca zaagażoae Paa Tomaza Węglokoke zotały otrzeżoe e tylko rzez kerocto, ale całą załogę frmy, gyż rze oma laty otał maat racokó, by rerezetoać ch terey raze azorczej ółk Zaufae koleżaek kolegó ało m ele atyfakcj Uooło, że ę łaścą rogą (cz 7) Jacek Srokok Bryta, ale o zytkch krajó UE, a który trafało tym czae ok 18 ml to ęgla Przetacele Węglokoku rozoczyają rozmoy z rzetacelam brytyjkch frm RJB Mg Scottch Coal Na omoc Węglokoo rzychozą brytyjcy morterzy ęgla W lśce o ceremera Jauza Stehoffa zą: Brytyjke koale gy e były zatereoae rzeażą ęgla o brytyjkch elektro Promy, by Węglokok e trzymyał ota ęgla o Welkej Bryta Jakość arametry olkego ęgla ą ajooeejze la azych elektro Imorterzy zaoezel, że bęą oeral Polkę orze o umg rze Komją Euroejką Po klku meącach karga zotała ycofaa z Brukel B Z e f P K g g r c t K

9 rezetacje KOMPANIA ĘGLOWA: ooezaly ąa Bez zgrzytó 4 PAŹDZIERNIK 2011 SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA materał romocyjy Zeoły orozumeacze to razoy oób Koma Węgloej a mmalzoae eetualych koflktó czy zgrzytó omęzy koalam, a lokalym amorząam Ich formuła zaje egzam Foto: Jaroła Galuek Najleza łazczyza ł,, ł Przez otate tygoe oa ublcza była bombaroaa formacjam a temat zkó górczych bytomkej zelcy Karb Pojaające ę kometarze tylu ęgel ażejzy ż luze, Bytom ę zaaa mogły ektórych utralć zeruek górcta, la którego ajażejze jet tylko yobyce ęgla A to eraa! Tam, gze jet roazoa ekloatacja górcza ee gy e ua ę yelmoać roblemu zkó górczych Staramy ę roazć tak ekloatację, by mmalzoać jej ły a oerzchę Jeśl jeak take zkoy ytąą z azej y e uchylamy ę o ooezalośc określa Marek Uzko, cereze Koma Węgloej Komaa Węgloa zalaoała tym roku yatk a te cel ok250 ml zł ( ubegłym roku yała ok 195 ml zł) Wbre ozorom to e Bytom jet erzym kaetem ozkooań, ale Rua Śląka, gze tylko 2010 roku ółka yłacła 48,6 ml zł Czy ktoś łyzał o koflkce łaz amorząoych z ruzkm koalam? Zaee jet to keta śaomośc amorząocó, którzy ezą, że bez koalń truo byłoby oąć bużet kay gmej Ne mej aży jet alog, który omęzy amorząocam a troą górczą obya ę zeołach orozumeaczych Komaa Węgloa była moco zaagażoaa akcję rzecozoą Zabrzu 2010 r Dzałają użych matach aglomeracj śląkej, takch jak Zabrze, Rua Śląka czy też Bytom, jak róeż mejzych, by ymeć Mkołó, Pekary Śląke, Kuró Gerałtoce Poato zeół fukcjouje gme Markloce, a także la klku mat łącze: Rybka, Wozłaa Śląkego, Pzoa, Rala Gazoc Obece jet ch 15 Otat zotał oołay klka tygo temu Bytomu celu okreoej ocey ekloatacj roazoej rzez KWK Bobrek Cetrum Sotkaa zeołó, których uczetczą rzetacele Koma aej gmy rzeoczy yrektor Okręgoego Urzęu Górczego I te fakt a- aje m yoką ragę Ze troy Koma otkaach, orócz yrektora koal (zglęe yrektoró, jeśl a teree gmy zała ęcej koalń) uczetczy człoek zarząu Koma Węgloej Na zarozee rzeoczącego lub jego zatęcó, racach zeołu mogą uczetczyć rzetacele rzemyłu, auk, rzeębort Najogólej rzecz ujmują, Zeoły orozumeacze otały celu okoyaa uzgoeń, yku których utalae ą aruk ekloatacj górczej Zazyczaj trakce oezeń zeołó rzetacele koalń omaają rzebeg otychczaoej ekloatacj górczej o teream mata czy gmy oraz zamerzea ekloatacyje a kolejy okre Przetacele amorząu z kole formują troę górczą o beżących roblemach zązaych z roazoą załaloścą górczą oraz o ółracy z koalam keruku ch rozązaa Czaam jeak rozązuje ę barzo kokrete roblemy, tak jak ocza otatego oezea zeołu Mkołoe, key to ojał ę oek ze troy raych, by zązku z oczualym trząam a teree ołecta Paoy Komaa zataloała tam oatkoy rejetrator trząó Mato kazało kokretą lokalzację Chcemy być blżej gm określa Zbge Maej, rzeczk raoy Koma Węgloej Choz o óle ozukae rozązań, które byłyby akcetoae rzez obe troy Oczyśce zgoze z rzeam, a czym czua orga azoru górczego oaje Maej Ne zytko e ółracy Zabrza z Komaą Węgloą ukłaa ę eale, ale mojej ocee ajażejzy jet komrom, umejętość zalezea ólego taoka Poeaż każa ekloatacja górcza yołuje ekorzyte zmay a oerzch, uzykae komromu jet yjątkoo true, gyż ochoz o uzkozea obektó, róg czy motó Ale óle taoko zotało yracoae, z czego jetem zaooloa Szczególe teraz, o tragczej ooz ależy obe omagać, a e erać ę móła Małgorzata Mańka-Szulk, rezyet Zabrza, key 2010 r rozoczyał załalość Zeół Porozumeaczy rzy tym meśce Poołaa Zeołu Porozumeaczego, który zająłby ę oceą ekloatacj górczej o teream mata był arukem la zaterzea lau ekloatacj koal Belzoce, o zabuoaam mezkalym zabrzańkej zelcy Pałó Ne zaze uaje ę uzykać mó Marek Uzko, cereze Koma Węgloej: Zeoły orozumeacze to ajleza łazczyza la zaeraa komromó z amorząem, bo jet to mejce, gze obyają ę barzo merytorycze otkaa rozmoy Wzytke gmy oaają och trukturach ecjaltycze łużby zakree ocey łyu załalośc górczej a oerzchę Jetem o rażeem merytoryczego rzygotoaa rzetacel gm Są to zazyczaj ooby z górczym ykztałceem, które ejeokrote racoały koalach, załach zajmujących ę zkoam górczym Potrafą o rzetely oób rozlczyć koalę z jej łyu a oerzchę Na oatek a traży mertum ra to urzą górczy Ale to e zaczy, że ółraca Koma Węgloej z gmam rzebega bezroblemoo Key 2010 r Beruu yku ooz zotały zalae omy rzy ul Hoolaej, o truych egoch orozumelśmy ę z gmą rae buoy la oa 30 roz oych mezkań Jeak uało ę oby zęze było oobe komrom, który zaoalałby obe troy Tak jet Marklocach, gze gma chcąc chroć boko zeołu z ątej lg e zgozła ę a yobyae tam ęgla Ne rzyjmoao gme argumetó, oartym ekertyzam rzeczozacó buolaych, z których jeozacze ykało, ż roazoa tam ekloatacja górcza e bęze mała zaczącego łyu a oerzchę Czaam, jak rzyaku Gerałtoc oero bezośree rozmoy z mezkańcam gm ozalają a bezkoflktoą załalość górczą Tak było rzyaku uruchomea ścay h50 koal Sośca-Makozoy, która e zalazła ę cześej lae ruchu Z określoych zglęó koala muała rzyezyć jej ekloatację jezcze tym roku Doero o otkau ołeckm, ocza którego obyło ę głooae mezkańcó za lub rzec ekloatacj, koala, zęk uzykaej zgoze amych mezkańcó, mogła uruchomć ekloatację tej ścay Wójt yał ozytyą ecyzję mmo cześejzej egatyej o raych z komj górcta Ne chcemy jeak załać bre amorząom, lczymy a ooezale zachoae ze troy raych łaz, które rerezetują całą lokalą ołeczość, a e określoe, ojeycze ooby zauaża cereze Uzko Jacek Srokok

10 O V f o o 10 yarzea WUJEK: Cetrale obchoy 30 roczcy roazea tau ojeego Mejce Śląka htor Multmeale oko leeroe o Pomkem Krzyżem rzy koal Wujek oraz elk kocert katockm Soku - to bęą ajażejze yarzea obchoó 30 roczcy roazea tau ojeego orgazoaych o atroatem rezyeta RP Decyzją łaz NSZZ Solarość cetrale obchoy roczcy bęą mały mejce ojeózte śląkm W tym celu zotał oołay Krajoy Obyatelk Komtet Obchoó 30 Roczcy Wroazea Stau Wojeego Wyarzeń Grua 1981 roku W kła Komtetu chozą m rzetacele łaz amorząoych, Śląko-Dąbrokej Solarośc, Stoarzyzea Pokolee, Sołeczego Komtetu Pamęc Górkó KWK Wujek Poległych 16 Grua 1981 r oraz Itytutu Pamęc Narooej Cezę ę, że orgazacj obchoó uczetczą zytke te tytucje toarzyzea Razem, ólym yłkem możemy aać tegoroczym obchoom ależytą oraę określa Mroła Trucha, cerzeoczący Śląko-Dąbrokej Solarośc W oezałek 23 aźzerka czae koferecj raoej zorgazoaej Urzęze Marzałkokm Katocach, człokoe Komtetu oformoal, że ramach obchoó obęze ę klkaaśce yarzeń kulturalych eukacyjych To ogromy zazczyt, że łaśe ojeózte śląkm orgazujemy cetrale obchoy 30 roczcy roazea tau ojeego Stało ę tak zęk ecyzj łaz Solarośc za to ależą ę zązkocom ogrome ozękoaa Na realzację całego rzeęzęca uało am ę zgromazć 1 ml 700 ty zł Neao otrzymalśmy faoe arce o mtra kultury zezcta arooego oraz o Katockego Holgu Węgloego Brakuje am jezcze 300 ty zł To już blżej ż alej, ale żae eąze e ą tae zatąć tylu aałych ajoató, których uało am ę zgromazć Komtece Obchoó Bez ch to rzeęzęce e ozłoby o kutku - ozajmł marzałek ojeózta Aam Matuecz Przemyła Mśkecz, rzeoczący Stoarzyzea Pokolee rzyomał, że otychcza yokobużetoe, uże mrezy roczcoe obyały ę Stocz Gańkej - Jeteśmy zaa, że koala Wujek, jak cały Śląk, mają e mejze zaczee la ozykaa eoległośc Polk, ż Gańk Skala yarzeń zązaych z roczcą oraz ch zaęg eątle bęą mały ły a uśaomee rol, jaką az rego oegrał ajozej htor kraju - oezał Przemyła Mśkecz Mśkecz oformoał, że oko multmeale kocert Soku reklamoae bęą a blboarach, telezyjych otach rogramach formacyjych Bęą róeż romoae a telebmach Katocach, Jatrzębu Zroju Dąbroe Górczej Woko a ży tramtoać bęze TVP Sój uzał roczcoych uroczytoścach oterzl już Muek Stazczyk z zeołem TLove, Macej Maleńczuk, Shak Du, Paeł Kukz, zeół Luxtorea, Lombar, Habakuk Brygaa Kryzy - Ale jeżel ktoś myśl, że bęzemy śętoać roczcę roazea tau ojeego, to jet barzo elkm błęze My o rotu chcemy oać hoł bohaterom tamtych A to jet zaacza różca - oezał Stała Płatek, rzeoczący Zązku Węźó Poltyczych Okreu Stau Wojeego Łukaz Kamńk, reze IPN zrócł uagę, że te uroczytośc e bęą już tylko areoae o bohateró tamtych yarzeń - Mumy amętać o tym, że yroło całe okolee luz urozoych olej Polce, którym trzeba ooezeć tę htorę rze 30 lat Trzeba zaleźć rogę o ch rażlośc Uażam, że te bogaty zróżcoay rogram obchoó z jeej troy uhooruje bohateró, a z rugej ra, że ua am ę otrzeć rzyajmej o częśc młoego okolea - oezał Łukaz Kamńk re Śląke Cetrum Wolośc Solarośc Htoryczy momet Na baze Muzeum Izby Pamęc KWK Wujek utorzoe zotae Śląke Cetrum Wolośc Solarośc W Urzęze Wojeózkm Katocach oao śroę lt tecyjy tej rae Lt oal rzetacele łaz ojeózta śląkego, mata Katoce, Zarząem Regou Śląko-Dąbrokego NSZZ Solarość, Katockego Holgu Węgloego oraz Sołeczego Komtetu Pamęc Górkó KWK Wujek Poległych 16 grua 1981 r, o aucjam Itytutu Pamęc Narooej Ray Ochroy Walk Męczeńta W okumece troy zaeklaroały olę utorzea tytucj kultury, fukcjoującej a baze Muzeum Izby Pamęc KWK Wujek ośaczyły, że oejmą ółracę celu jej oołaa - To htoryczy momet Pragę erecze ozękoać zytkm uczetkom tego rojektu Ta tytucja kultury, którą zamerzamy oołać, zotae aa o rejetru amorząu ojeózkego jako zezcto obro - oezał ojeoa śląk Zygmut Łukazczyk, który objął hooroy atroat a otaem Śląkego Cetrum Wolośc Solarośc Marzałek ojeózta śląkego Aam Matuecz określł, że oołaa tytucja kultury a eo e bęze mała charakteru mejkego, a aet regoalego - Cetrum fukcjooać bęze jako tytucja o ogóloolkm charakterze Cezę ę, że o latach oczekań uało ę rzy okazj obchoó 30 roczcy roazea tau ojeego yarzeń Grua 1981 okoać uroczytego aktu oaa ltu tecyjego rae utorzea Śląkego Cetrum Wolośc Solarośc - oezał marzałek Matuecz W meu IPN zytkm autorom tej cjatyy ogratuloała Mara Dmochoka, zatęca rezea IPN Pokreślła, że ogrome aże jet, by rzezłość zotała materalej forme uamętoa la rzyzłośc - To aały rojekt IPN zczególe cezą take cjatyy, bo jeteśmy ooła łaśe o to, żeby rzyomać rzekazyać ajozą htorę - móła Mara Dmochoka - To oość, że tym rzeęzęcu ytęujemy tak zerokm groe, że uczetczy m aż tyle omotó To była erza rzecz, którą otrzegłem o razu, gy o raz erzy otrzymałem o gląu rojekt ltu tecyjego O tego mometu, gy ktoś me yta, jak ę orgazacyje załata ę take aże ray, to z ogromym uzaem kazuję a Katoce Śląke Cetrum Wolośc Solarośc bęze aałą tytucją Jego utorzee ubogaca obchoy 30 roczcy Grua 1980 roku - oezał Arzej Kuert, ekretarz Ray Ochroy Pamęc Walk Męczeńta Sygataruzam ltu tecyjego rae utorzea Cetrum Wolośc Solarośc ą: ojeoa śląk Zygmut Łukazczyk, marzałek ojeózta Aam Matuecz, rezyet Katoc Potr Uzok, zatęca rezea IPN Mara Dmochoka, r Arzej Kuert ekretarz Ray Ochroy Pamęc Walk Męczeńta, Krzyztof Pluzczyk, rzeoczący Sołeczego Komtetu Pamęc Górkó KWK Wujek Poległych 16 grua 1981 r, cereze KHW Mara Korzeok Walemar Mróz oraz rzeoczący Śląko-Dąbrokej Solarośc Domk Kolorz, który rerezetoał zązek ocza uroczytośc oaa tego aktu Ieę utorzea Śląkego Cetrum Wolośc Solarośc oarł rezyet RP Broła Komorok mter kultury zezcta arooego Boga Zrojek re

11 ort, rozmatośc 4 PAŹDZIERNIK 2011 SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA 11 FILM EWA O Śląku o bólu Śląk był elokrote flmoay, ale chyba gy tak o bólu jak flme Ea, którego moża obejrzeć jeye ektórych kach tuyjych W elkch multlekach e był yśetlay, bo uzao, że flm jet zbyt oaży zbyt gorzk Ea to ołączee taletó óch elkch ooboośc: jeego z ajoularejzych olkch ramatoarzy Igmara Vllqta oraz agrazaego retżoym agroam oeratora flmoego Aama Skory ( Eetal Kllg, Mły krzyż, Wozek ) Skora Vllqt otaol oołać ę o razej htor oaej ego czau Gazece Wyborczej o żoach zoloych z racy górkó, które, ratując rozy o krajej bey, zaczyają ę rotytuoać - Jakś cza otem realzoałem a Śląku okumet Boże Cało otkałem jeą z takch kobet Mała a mę Ea Ooezaa rae eco abtrakcyja htora zezła o ozomu barzo kokretego oobtego ośaczea - mół Skora ocza otkaa z zam o jego remerze O czym ooaa Ea? Ojcec rozy trac racę koal (racoał a Barbarze Chorzoe), której ęzł całe oje życe zaooe Dzś 45-let Er zaraba jeye jako złomarz, albo koąc beazybach elegale ęgel Roze lee tarcza a życe Chleb z tutem to zytko a co ch tać Jego żoa Gza zatrua ę jako rzątaczka agecj toarzykej Koleje rzyak, okolczośc, ług, komorcy ooują, że bre obe goz ę a klka ezoó racy agecj zuełe ym charakterze ż rzątaczka Po katatrofe beazybe kolega rzyroaza go o omu ółżyego Gza rozbera go myje, a zza rz łazek oberują to zec Ta zaktualzoaa erja cey z Perły koroe Kutza ajobtej okazuje egraację śląkego etou Poruzający obraz o lych relach emocjoalych roze, o kobece, matce, żoe, której oblczu grożącej jej roze bey buz ę charakterytycza la kobet ła o alk o to, co la ej ajażejze o zec, om, tablzację, o możlość goego życa Flm jet retektem o aalzy otaczającej a, częto truej rzeczytośc relacj męzyluzkch Jet także boźcem o ukazaa zmagań rozy ze śatem, jakm rzyzło m żyć, z otoczeem z łaym emocjam, bólem, lękam moraloścą To, co yzala ch łę o alk z cozeoścą to ara łę artośc rozych, rzebaczea młośc, aa otay azych bohateró, którzy muzą żyć ormale eormalych arukach Fot: materały raoe Ea zotał oceoy rzez krytykó Na 10 Męzyarooym Fetalu Flmoym Era Noe Horyzoty Aam Skora Igmar Vllqt otrzymal agroę za ebut Kokure Noe Flmy Polke (2010) Flm zobył II agroę I eycj Męzyarooego Fetalu Flmoego RE- GIOFUN Katocach (2010) Aktor, Arzej Matalerz otrzymał agroę za głóą rolę męką a VIII Ogóloolkm Fetalu Sztuk Flmoej Procjoala e Wrześ (2011) W rolach głóych ytąl: Barbara Lubo-Śę, Arzej Maztalerz oraz Aa Guzk, Alekara Połaka, Robert Talarczyk, Grażya Bułka, Ja Skrzek krzyżóka Fot: materały raoe ł BRZESZCZE j Meale olbojó W ach rześa 2011 r e łokej mejcoośc Lgao obyły ę męzyarooe zaoy lekkoatletycze la olboyó Euroea Mater Game, rozgryae o atroatem Męzyarooego Komtetu Olmjkego W tej retżoej mreze zęło uzał trzech rerezetató KWK Brzezcze, których arła faoo zakłaoa komja Solarośc Olboje z Brzezcz rzyeźl z Włoch cztery meale Daruz Merta zycężył chęcu kulą rzutem ykem Brązoe meale zobyl Józef Lak (trójkok) oraz Krzyztof Baera (beg a 5000 m) Rozązaa krzyżók romy rzeyłać a are: Sekcja Krajoa Górcta Węgla Kameego NSZZ Solarość, ul Floraa 7, Katoce lub rogą maloą: Wśró aełaych ooez yloujemy agroy rzeczoe Młej zabay Rozązae hała majoej krzyżóce brzm: Sy rzako móą raę Nagroy ylooal: Beata Waleka z Pzoa, Ear Helczyk z Bluzczoa, Potr Laczyk z Żor Gratulujemy Nagroy rześlemy ocztą

12 12 ort BOKS Welka Gala Soku Pee zycęto Joaka Dama Joak zecyoae okoał a ukty Alexa Buemę ocza obotej gal bokerkej katockm Soku To 31 zycęto Polaka, który o tej ory tylko raz zremoał a razu e rzegrał Zązaego ze śląko-ąbroką Solaroścą zaoka głośo erało klka tyęcy gareł, tym - traycyje - lcza grua człokó Zązku Dzeń cześej, cecho bytomkej KWK Bobrek-Cetrum Ruch Bobrek, obyło ę ażee uczetkó gal Joak omoał trakce całego ojeyku, Buema głóe ę broł Lcze coy Polaka ajczęścej trafały a oóją garę, za którą choał ę rzeck Obyatel Staó Zjeoczoych kogjkego ochozea ytrzymał jeak lczee rugej ruze całe ere atakó Damaa Joaka, latego o yku alk zecyoała oero uktacja ęzoka Jurorzy byl ość zgo - 100:89, 100:89 99:90 a korzyść ęścarza z Solarośc to ajlezy obraz obotego tarca Atrakcją było też ażee zaokó W cecho KWK Bobrek- Cetrum Ruch Bobrek ażoo zytkch ęścarzy, którzy zeń óźej mel krzyżoać rękace a oczach 8 tyęcy zó Do zabaej ytuacj ozło momece, gy Joak otaoł oaroać Bueme kak ochroy Rekzyt mał ochroć Kogjczyka rze zabójczym coam ocza ojeyku Zakoczoy takm obrotem ray Buema e ał ę zbć z atałyku rezetoał Damao okulary rzecłoecze, by te e trazył luz obtym oczyma o tarcu Jak ę okazało, kak był rezetem zacze barzej trafoym mj KNURÓW Ul Ul 1 Maja 1 Maja 7 7 Tel Tel KNURÓW Ul Ul Kaelaó Wojkoych 2 2 Tel Tel SZCZYGŁOWICE Ul Ul Górcza 1 1 Tel Tel LESZCZYNY Ul Ul Broekego 8 8 Tel Tel RYBNIK Ul Ul Rzecza 2 2 Tel Tel SUSZEC Ul Ul Pakoa Tel Tel ŻORY ŻORY AL AL Jaa Jaa Pała Pała II 6II 6 Tel Tel RYDUŁTOWY Ul Ul Leoa Leoa 2 2 Tel Tel JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ul Ul Górcza 1 1 Tel Tel JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ul Ul Welkoolka 1D 1D Tel Tel LIBIĄŻ LIBIĄŻ Ul Ul Górcza Tel Tel CHRZANÓW Ul Ul Sąoa 4A 4A Tel Tel

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań z ksiąŝki pt. Podstawy matematyki ubezpieczeń na Ŝycie T.Rolskiego, B.Błaszczyszyna (dodatkowo teoria)

Rozwiązania zadań z ksiąŝki pt. Podstawy matematyki ubezpieczeń na Ŝycie T.Rolskiego, B.Błaszczyszyna (dodatkowo teoria) Jab Grabow jabgrabow@oczaf Rozwązaa zaań z ąŝ Poawy aeay bezeczeń a Ŝyce TRoego, BBłazczyzya oaowo eora Raor echczy r 8 Kaery Sayy Wrocław 8 Coyrgh by Jab Grabow a Dearae of Sac Wrocław 8 S reśc Rozzał

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTEM MOTYWACYJNY PTE ORAZ MINIMALNY WYMÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

KRYTERIUM OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTEM MOTYWACYJNY PTE ORAZ MINIMALNY WYMÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ KRYTERIU OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTE OTYWACYJNY PTE ORAZ INIALNY WYÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Urząd Komsj Nadzoru Fasowego Warszawa 0 DEPARTAENT NADZORU INWESTYCJI EERYTALNYCH

Bardziej szczegółowo

Nowe skalmierzyce. W podróży Elżbieta Dzikowska W Kotlinie Jeleniogórskiej. Ekologia Rybka lubi pływać. Kolejowa szachownica

Nowe skalmierzyce. W podróży Elżbieta Dzikowska W Kotlinie Jeleniogórskiej. Ekologia Rybka lubi pływać. Kolejowa szachownica SS 1897-970X Paźznk 2011/10 (50) W oóż Elżbta Dzkowka W otln Jlnogókj TERCTY oljowa zachownca ow kalmzc Pchologa Młoz Bzzńk Słoka zla Ekologa Rbka lub łwać lmu, oucnt aaatów fotogafcznch, ooł kobt zajmując

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Moduł 1. Podstawy prognozowania. Model regresji liniowej

Janusz Górczyński. Moduł 1. Podstawy prognozowania. Model regresji liniowej Materały omoccze do e-leargu Progozowae symulacje Jausz Górczyńsk Moduł. Podstawy rogozowaa. Model regresj lowej Wyższa Szkoła Zarządzaa Marketgu Sochaczew Od Autora Treśc zawarte w tym materale były erwote

Bardziej szczegółowo

METODY ANALIZY DANYCH DOŚWIADCZALNYCH

METODY ANALIZY DANYCH DOŚWIADCZALNYCH POLITECHNIKA Ł ÓDZKA TOMASZ W. WOJTATOWICZ METODY ANALIZY DANYCH DOŚWIADCZALNYCH Wybrae zagadea ŁÓDŹ 998 Przedsłowe Specyfką teor pomarów jest jej wtóry charakter w stosuku do metod badawczych stosowaych

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1 Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bakowośc Fasów Wydzał Nauk Ekoomczych Uwersytet Warszawsk Grzegorz Zakrzewsk Po Kredytów Detalczych Departamet Ryzyka Kredytowego Polbak EFG VIW0 kocepcja deksu zmeośc dla polskego

Bardziej szczegółowo

W podróży Elżbieta Dzikowska Miasto na siedmiu wzgórzach. Ekologia Ciemność, widzę ciemność! Rosyjska przygoda. Miłosz Brzeziński Psychołaskotki

W podróży Elżbieta Dzikowska Miasto na siedmiu wzgórzach. Ekologia Ciemność, widzę ciemność! Rosyjska przygoda. Miłosz Brzeziński Psychołaskotki SSN 1897-970X ltoad 2011/11 (51) W odróż Elżbta Dzkowka Mato na dmu wzgórzach NTERCTY Rojka rzgoda Pchologa Młoz Brzzńk Pchołakotk Ekologa Cmność, wdzę cmność! Zmowa odróz do Kazmrza Dolngo Projkt jt wółfnanowan

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 Ss treśc SPIS TREŚCI WYKŁAD 5 ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 WYKŁAD 9 TESTY PIERWSZOŚCI I LICZBY PSEUDOPIERWSZE 9 LICZBY PSEUDOPIERWSZE EULERA WYKŁAD

Bardziej szczegółowo

NOWE PSI & INTERAKCJE

NOWE PSI & INTERAKCJE Redakcja: Paeł Apollo, Alcja Goźdk, Angelka Jukn Opole, 15 grud 2008 Perodyk studenckch kół ukoych socjologó psychologó. skns.un.opole.pl.sknp.un.opole.pl.skp.un.opole.pl nterakcje NOWE PSI & INTERAKCJE

Bardziej szczegółowo

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi m or e skól choążych WvdP W elu groch odbyy sę corj promocje bsoleó skól chorążych W urocysoścch uescą rody bsoleó kombc ojy soej predscele óg robocych k dó urymujących rdycyj serdece ę oskem dce Provcego

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Teraz wesz westujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Natura ryków fasowych od początków swego stea przycąga ogromą lczbę westorów, których adrzędym celem jest odesee sukcesu westycyjego przez pomaŝae zawestowaych

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akadema Nauk Oddzał w Gdańsku Komsja Iformatyk Metody Iformatyk Stosowaej Nr /00 (3) Szczec 00 Metody Iformatyk Stosowaej Kwartalk Komsj Iformatyk Polskej Akadem Nauk Oddzał w Gdańsku Komtet Naukowy:

Bardziej szczegółowo

Optymistyczny podrzutek.

Optymistyczny podrzutek. Ołata oztowa nizzona ryzałtem. r. 304. iątek, 31 grudnia ISzt r. Rok II. r t O S K I E _ mm 15 grozy IECZORE Redakja: Zawadzka 1. Adminitraja: iotrkowka II. Telefony: 3828, 228 I 229. Redakja otwarta od

Bardziej szczegółowo

,J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei

,J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei Porto opłacone ryczałtem ychodz raz tygodnu. Nr. 8. Krakó, dna 7 marca 1936. ROK XIX. p H jf^-j B ORGAN *ZIĄZKU m H H «^5 k0$s B STOARZYSZEŃ ^ h^h^9 J * H jh F B KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ^K m H S B ZACHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Wybór ajlepszych progosyczych model zmeośc fasowych szeregów czasowych za pomocą esów saysyczych Elza Buszkowska Promoor:

Bardziej szczegółowo

e,r s la Slą z1 ta, sierpa te KATI P.

e,r s la Slą z1 ta, sierpa te KATI P. - CENA, NUMERU e,r s la Slą z1 Cena prenumeraty 'N,"OD21 Al.. Koścuszk 41 TELEFOtl1100... 28 Nonto P.. K.. O.. 60594 Red. przyjmuje od 5-6 Art.. Hstów anonmowych. ne umeszc:za sę.. ależność poczto.wa opłacona

Bardziej szczegółowo

SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI A POLITYKA WYSTAWIENNICZA MUZEÓW WPROWADZENIE

SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI A POLITYKA WYSTAWIENNICZA MUZEÓW WPROWADZENIE Orgnalveröffentlchung n: Rocznk Hstor Sztuk, 35 (2010), S. 189-211 Rocznk Hstor Sztuk, tom Wydancto Nerton, 2010 XXXV KATARZYNA KRZYŻAGÓRSKA-PISAREK LONDYN SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OPISOWA. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne 17 ARTUR ZIMNY

STATYSTYKA OPISOWA. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne 17 ARTUR ZIMNY Państwowa Wższa Szkoła Zawodowa w Koe Materał ddaktcze 17 ARTUR ZIMNY STATYSTYKA OPISOWA Materał pomoccze do ćwczeń wdae druge zmeoe Ko 010 Ttuł Statstka opsowa Materał pomoccze do ćwczeń wdae druge zmeoe

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

===================================~

===================================~ Nr ts (ELCE DNA POŚ\J~CONA SPPAWO/V\ 29 (WJETNA 1934 RO(U ROt( v QElGJN~ OS\llATO\J~/\ sdoł::ec2n~m Cena jednego eg~emplarza 10 groszy Z przesyłką: p ółro c znie 3 zł o t e rocznie 5 zł otyc h (ooto P

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dnia 8-go lutego 1923. fiok 3. (Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt)

Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dnia 8-go lutego 1923. fiok 3. (Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt) Nr. 31. Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dna 8-go lutego 1923. fok 3 P R Z E D P Ł A T A : täxx mk. aa mesąc u agentów 1 5 0 0,- mk. na mesąc na poczce (Wychodz codzenne z wyjątkem nedzel

Bardziej szczegółowo

RYKI Z GRDYKI KWARTALNIK SZCZEPU 328 WDHiGZ HOЯDA : III KWARTAŁ [LIPIEC-WRZESIEŃ] 2008 ROKU. Jednak ktoś musiał. Poszłam ja razem. w szystko skończyło

RYKI Z GRDYKI KWARTALNIK SZCZEPU 328 WDHiGZ HOЯDA : III KWARTAŁ [LIPIEC-WRZESIEŃ] 2008 ROKU. Jednak ktoś musiał. Poszłam ja razem. w szystko skończyło CENA:???+VAT RYKI Z GRDYKI KWARTALNIK SZCZEPU 328 WDHGZ HOЯDA : III KWARTAŁ [LIPIEC-WRZESIEŃ] 2008 ROKU JESTEŚMY Z HUFCA I JESTEŚMY Z TEGO WARSZAWA CENTRUM DUMNI JUŻ 8 GRUDNIA! ŚWIĘTO HUFCA, NA KTÓRYM

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Pojęcia podstawowe: Zbiorowość generalna i zbiorowość próbna

Lekcja 1. Pojęcia podstawowe: Zbiorowość generalna i zbiorowość próbna TECHNIKUM ZESPÓŁ SZKÓŁ w KRZEPICACH PRACOWNIA EKONOMICZNA TEORIA ZADANIA dla klasy II Techkum Marek Kmeck Zespół Szkół Techkum w Krzepcach Wprowadzee do statystyk Lekcja Statystyka - określa zbór formacj

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo