STATUT CENTRUM OPATRZNOŚCI BOśEJ - WOTUM NARODU - MIEJSCE KULTU, PAMIĘCI, KULTURY. Rozdział I Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT CENTRUM OPATRZNOŚCI BOśEJ - WOTUM NARODU - MIEJSCE KULTU, PAMIĘCI, KULTURY. Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 STATUT CENTRUM OPATRZNOŚCI BOśEJ - WOTUM NARODU - MIEJSCE KULTU, PAMIĘCI, KULTURY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Centrum Opatrzności BoŜej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury zwane dalej,,centrum'', erygowane przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, działa na podstawie stosownych przepisów prawa kanonicznego, Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 58, poz. 318), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 Nr 5 poz. 24 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1994 r. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 1. Centrum jest kościelną osobą prawną podlegającą Arcybiskupowi Warszawskiemu Centrum nabywa osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Arcybiskup Warszawski wykonuje swoje prawa zgodnie z postanowieniami prawa kanonicznego i niniejszego statutu. Decyzje podejmuje jednoosobowo w formie pisemnej. 2. Do jego kompetencji wobec Centrum naleŝą w szczególności następujące czynności: a) wprowadzanie zmian do Statutu, w tym co do zmiany celów działania, b) powoływanie i odwoływanie członków organów, c) podjęcie decyzji o likwidacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Centrum, d) podejmowanie decyzji w przedmiocie zatrudnienia członków Zarządu oraz zatwierdzenie wysokości ich wynagrodzenia, e) podejmowanie innych decyzji, stosownie do potrzeb Centrum.

2 Siedzibą Centrum jest Warszawa, a terenem działania obszar Archidiecezji Warszawskiej. 4 5 Dla osiągnięcia swych celów Centrum moŝe wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieŝna z jego celami, w tym takŝe tworzyć fundacje oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej albo przystępować do osób prawnych za uprzednią zgodą Arcybiskupa Warszawskiego Centrum uŝywa pieczęci z napisem, wskazującym jego nazwę i siedzibę. MoŜe takŝe uŝywać wyróŝniającego go znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Radę Centrum. 2. Centrum moŝe ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróŝnieniami zasłuŝonym osobom fizycznym i prawnym. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Rada Centrum zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem zatwierdzonym przez Arcybiskupa Warszawskiego. Rozdział II Cel i zasady działania Centrum 7 Celem działania Centrum jest ukazanie wspólnej historii i tradycji Kościoła Katolickiego oraz Narodu Polskiego w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i wkładu Kościoła Katolickiego w odzyskanie niepodległości Pierwszym w porządku czasowym celem Centrum jest przygotowanie, budowa oraz wyposaŝenie własnego zaplecza materialnego w kompleksie Świątyni Opatrzności BoŜej we współpracy z Archidiecezją Warszawską oraz innymi instytucjami, a w szczególności z instytucjami państwowymi/rządowymi i samorządowymi oraz z innymi osobami prawnymi i z osobami fizycznymi. 2. Koncepcja Centrum opracowywana jest przez Radę Centrum przy szczególnym uwzględnieniu celu oraz roli w skali lokalnej, krajowej i światowej obejmującej część muzealną i wystawienniczą prezentującą ro1ę Kościoła i Narodu w walce o wolność i niepodległość podlega zatwierdzeniu przez Arcybiskupa Warszawskiego. W ramach Centrum mogą być utworzone oraz prowadzone między innymi: muzeum prezentujące wkład Kościoła Katolickiego w dzieje Polski usytuowane w kompleksie Świątyni Opatrzności BoŜej, a takŝe krypta/panteon zasłuŝonych Polaków, 2

3 centrum dokumentacji pontyfikatu Jana Pawła II, centrum dokumentacji działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego i duchowieństwa polskiego, ośrodek dialogu międzywyznaniowego, centrum poszanowania godności ludzkiej obejmujące między innymi hospicjum i zakład opieki zdrowotnej, stację krwiodawstwa, ośrodek edukacyjny, ośrodek akademicki, centrum wolontariatu, centrum placówek kulturalnych oraz centrum konferencyjne i wystawiennicze; w obrębie Centrum znajduje się takŝe Świątynia Opatrzności BoŜej, która moŝe być uŝytkowana zgodnie z przepisami kościelnymi do realizacji celów Centrum. 3. Poszczególne części Centrum rządzą się regulaminami nadawanymi im przez Arcybiskupa Warszawskiego. 4. Centrum realizuje swoje cele w szczególności poprzez: a) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych, b) katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów oraz ich zabezpieczanie i konserwowanie, c) przechowywanie i gromadzenie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych i edukacyjnych, jak teŝ udostępnianie ich w takich celach, d) urządzanie wystaw stałych i czasowych, e) prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej, naukowej, badawczej i dydaktycznej oraz opracowywanie ekspertyz i analiz, f) prowadzenie działalności kulturalnej, wydawniczej i wystawienniczej, g) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych i informacji, h) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, koncertów, zjazdów i konferencji związanych z przedmiotem swojej działalności, i) inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych oraz imprez, których cel i przesłanie są zbieŝne z przedmiotem własnej działalności, j) podejmowanie wszelkich działań słuŝących tworzeniu warunków do współpracy środowisk kościelnych i świeckich badających i upowszechniających historię wspólnych dziejów Narodu Polskiego i Kościoła, 3

4 k) organizowanie kursów, wykładów, szkoleń oraz akcji popularyzatorskich i promocyjnych oraz uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych, w kraju i zagranicą, l) fundowanie nagród i stypendiów, m) współpracę z organami administracji państwowej/rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej z kraju i zagranicy, n) prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, o) świadczenie pomocy społecznej, organizowanie wolontariatu i współpracę z nim, p) propagowanie profilaktyki zdrowotnej, ochronę i promocję zdrowia. Rozdział III Majątek i dochody Centrum 9 Centrum ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania rachunków bankowych zawsze za uprzednią, zgodą Arcybiskupa Warszawskiego, z zastrzeŝeniem 34 ust Centrum odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem Dochody Centrum pochodzą w szczególności z: a) darowizn, spadków, zapisów, b) dotacji i subwencji, c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, e) dochodów z własnej działalności gospodarczej, f) dochodów z lokat bankowych, papierów wartościowych i innych lokat kapitałowych. 2. Centrum nie moŝe przyjmować środków pochodzących z przedsięwzięć sprzecznych z nauczaniem Kościoła Katolickiego. 4

5 Środki pienięŝne Centrum nie mogą być lokowane w przedsięwzięcia sprzeczne z nauczaniem Kościoła Katolickiego W przypadku powołania Centrum do dziedziczenia, Zarząd winien niezwłocznie dokonać zbadania stanu spadku, a jeŝeli w jego ocenie długi spadkowe przewyŝszają stan czynny spadku, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzorującej winien złoŝyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. 2. Zarząd powinien złoŝyć oświadczenie o odrzuceniu spadku takŝe w przypadku, jeŝeli przyjęcie spadku wiązałoby się z obowiązkiem zadośćuczynienia zapisowi lub poleceniu sprzecznemu z nauczaniem Kościoła Katolickiego lub celami Centrum. Postanowienie powyŝsze stosuje się odpowiednio do darowizn. 14 Zarząd majątkiem odbywa się przy poszanowaniu przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego właściwych dla kościelnych publicznych osób prawnych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 1. Organami Centrum są: Rozdział IV Organy Centrum 15 a) Rada Patronów Centrum (dalej:,,rada Patronów ), b) Rada Centrum (dalej:,,rada ), c) Komisja Nadzorująca (dalej:,,komisja ), d) Zarząd Centrum (dalej:,,zarząd,). 2. Arcybiskup Warszawski moŝe uczestniczyć w pracy kaŝdego organu osobiście lub przez swojego delegata. 3. Nie moŝna łączyć funkcji w organach Centrum Członkostwo w organach wygasa w przypadku złoŝenia pisemnej rezygnacji, śmierci, skazania wyrokiem prawomocnym za popełnienie przestępstwa umyślnego, utraty zdolności do czynności prawnych lub odwołania przez Arcybiskupa Warszawskiego. 2. Członkowie organów mogą być odwołani przez Arcybiskupa Warszawskiego przed końcem kadencji w następujących przypadkach: a) działania w sposób niezgodny z celem i statutem lub statusem Centrum, 5

6 b) nienaleŝytego wypełniania swoich obowiązków, c) utraty dobrego imienia albo postępowania stojącego w jawnej sprzeczności z zasadami obowiązującymi we wspólnocie Kościoła. Rada Patronów Do zadań Rady Patronów i jej członków naleŝy wspieranie i propagowanie celów Centrum. 2. Członkowie Rady Patronów pełnią swoje funkcje społecznie Radę Patronów tworzy do 50 (pięćdziesięciu) członków powołanych przez Arcybiskupa Warszawskiego, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący. 2. Patroni wspierają realizację celów Centrum swoim autorytetem, wiedzą merytoryczną organizacyjnie oraz jako sponsorzy. 3. Arcybiskup Warszawski moŝe takŝe powołać Honorowego Przewodniczącego Rady Patronów Posiedzenia Rady Patronów zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Arcybiskupa Warszawskiego z trzytygodniowym wyprzedzeniem w drodze zawiadomienia listem poleconym lub kurierem albo telegramem lub faksem, na adresy wskazane przez jej członków; dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną ( ) o ile członkowie organu wyraŝą na to zgodę. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu winno określać miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia oraz porządek obrad posiedzenia. 2. Uchwały Rady Patronów podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków z tym, Ŝe dla waŝności uchwały wymagana jest obecność jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. W Sprawach personalnych moŝna zarządzić głosowanie tajne na wniosek, co najmniej 1/5 członków Rady Patronów uczestniczących w posiedzeniu. 3. W posiedzeniach Rady Patronów moŝe uczestniczyć, z głosem jedynie doradczym, przedstawiciel Arcybiskupa Warszawskiego oraz przedstawiciele pozostałych organów. 4. Centrum wspiera organizacyjnie oraz pokrywa niezbędne koszty działalności Rady Patronów. 6

7 Rada Centrum Rada Centrum liczy od 5 (pięciu) do 25 (dwudziestu pięciu) członków powoływanych przez Arcybiskupa Warszawskiego. 2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Rady powoływani są na trzyletnią kadencję, z moŝliwością powołania ich na dowolną ilość kolejnych kadencji. Kadencja Rady kończy się po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Centrum za ostatni rok trwania kadencji. 3. Po zakończeniu kadencji członkowie Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania nowego składu Rady. 21 W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w 16, Arcybiskup Warszawski moŝe uzupełnić skład Rady. W razie uzupełnienia składu Rady nowo wybrana osoba sprawuje swoją funkcję do końca kadencji Rady Rada jest organem o uprawnieniach stanowczych, inicjatywnych i opiniodawczych. 2. Do kompetencji Rady naleŝy: a) przyjęcie koncepcji działalności i jej ewentualnych modyfikacji, b) opiniowanie składu zespołów projektowych powoływanych w celu programowego wsparcia Centrum, w szczególności jego tworzenia i prowadzenia (o ile zespoły takie będą powoływane), c) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów działania, planów finansowych oraz ich zmian, d) przyjęcie ramowych zasad postępowania przy realizacji celów, e) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności, f) wyraŝanie opinii w sprawach przedłoŝonych jej przez pozostałe organy, g) propagowanie celów, h) zatwierdzanie uchwały Komisji w sprawach określonych w 27, ust. l, lit. d, e, f, g, h oraz 34 statutu. i) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie, 3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. 7

8 23 1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku, a nadto w miarę potrzeb, w szczególności, jeŝeli zaistnieje konieczność wypowiedzenia się w przedmiocie spraw wymienionych w 22, ust. 2, lit. a-d, f statutu. 2. Rada działa według uchwalonego przez siebie regulaminu. 3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Arcybiskupa Warszawskiego z dwutygodniowym wyprzedzeniem w drodze zawiadomienia listem poleconym lub kurierem albo telegramem lub faksem, na adresy wskazane przez jej członków; dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną( ) o ile członkowie organu wyraŝą na to zgodę. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu winno określać miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia oraz porządek obrad posiedzenia. 4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 5. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, z tym, Ŝe dla waŝności uchwały wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W sprawach personalnych moŝna zarządzić głosowanie tajne na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady uczestniczących w posiedzeniu. 6. W posiedzeniach Rady moŝe uczestniczyć przedstawiciel Komisji oraz, za wyjątkiem spraw personalnych dotyczących Zarządu, przedstawiciel Zarządu. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący,moŜe zaprosić takŝe inne osoby do udziału w posiedzeniu. 7. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeŝeli co najmniej dwie trzecie członków Rady (w tym jej Przewodniczący) odda na piśmie głos za uchwałą. 8. Centrum wspiera organizacyjnie oraz pokrywa niezbędne koszty działalności Rady. Komisja Komisja jest organem kontroli i nadzoru wewnętrznego. 2. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Arcybiskupa Warszawskiego. 3. Przewodniczący i członkowie Komisji powoływani są na trzyletnią kadencję, z moŝliwością powołania ich na dowolną ilość kolejnych kadencji. Kadencja Komisji kończy się po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Centrum za ostatni rok trwania kadencji. 4. Po zakończeniu kadencji Członkowie Komisji pełnią swe funkcje do czasu powołania nowego składu Komisji. 8

9 25 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w 16, Arcybiskup Warszawski moŝe uzupełnić skład Komisji. W razie uzupełnienia składu Komisji nowo wybrana osoba sprawuje swoją funkcję do końca kadencji Komisji. 2. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości tytułu zatrudnienia Komisja zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej, niŝ trzy razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu. 2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Arcybiskupa Warszawskiego z dwutygodniowym wyprzedzeniem w drodze zawiadomienia listem poleconym lub kurierem albo telegramem lub faksem, na adresy wskazane przez jej członków; dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną ( ) o ile członkowie organu wyraŝą na to zgodę. 3. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, z tym, Ŝe dla waŝności uchwały wymagana jest obecność jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W sprawach personalnych moŝna zarządzić głosowanie tajne na wniosek co najmniej dwóch członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu. 4. W posiedzeniach Komisji moŝe uczestniczyć przedstawiciel Rady oraz, za wyjątkiem spraw personalnych dotyczących Zarządu, przedstawiciel Zarządu. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, moŝe zaprosić takŝe inne osoby do udziału w posiedzeniu. 5. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeŝeli co najmniej dwie trzecie członków Komisji (w tym jej Przewodniczący) odda na piśmie głos za uchwałą. 6. Forma pisemna wskazana powyŝej moŝe zostać zastąpiona formą elektroniczna, pod warunkiem, iŝ wszyscy członkowie Komisji złoŝą pisemne oświadczenia o zgodzie na korzystanie z tego sposobu głosowania. 7. Centrum wspiera organizacyjnie oraz pokrywa niezbędne koszty działalności Komisji. 1. Do kompetencji Komisji naleŝy: 27 a) nadzór nad realizacją przez Zarząd celów, b) wydawanie opinii w sprawach formy ewentualnego zatrudnienia Prezesa i członków Zarządu oraz wnioskowanie do Arcybiskupa Warszawskiego w sprawie zatwierdzania ich wynagrodzenia, c) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania, planów finansowych oraz ich zmian, 9

10 d) zatwierdzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa składanych przez poszczególne organy, e) ocena sprawozdań, o których mowa w ppkt. d, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, f) ustalanie ramowych zasad postępowania przy realizacji celów, dotyczących w szczegó1ności wyboru wykonawców realizujących poszczególne części Centrum oraz wykonujących inne odpłatne zlecenia, doboru komisji oceniających oraz przesłanek odstąpienia od postępowania konkursowego, g) przyjmowanie koncepcji poszczególnych części Centrum i ich ewentualnych modyfikacji, h) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu przedstawionego przez Zarząd, i) wyraŝanie opinii w przedmiocie powołania członków Zarządu, j) udzielanie absolutorium Zarządowi, k) występowanie do Arcybiskupa Warszawskiego, Rady Patronów, Rady i Zarządu z wnioskami dotyczącym i działalności Centrum, l) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie. 2. Uchwały Komisji w sprawach określonych w ust. l, lit. d, e, f, g, h oraz 34 statutu wymagają do ich waŝności zatwierdzenia przez Radę w terminie 30 dni od przedłoŝenia ich przewodniczącemu Rady. JeŜeli Rada nie podejmie w tym terminie uchwały o odmowie zatwierdzenia uchwał Komisji, uwaŝa się uchwały Komisji za zatwierdzone. Komisja moŝe zlecać biegłemu rewidentowi lub innemu przedsiębiorcy specjalizującemu się w danej dziedzinie zbadanie, na koszt Centrum, dokumentów, działalności oraz finansów. W tych Sprawach Centrum moŝe reprezentować takŝe Przewodniczący Komisji Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie. Zarząd Centrum W skład Zarządu wchodzi od jednego do trzech członków, w tym Prezes, powoływanych przez Arcybiskupa Warszawskiego po zasięgnięciu opinii Komisji. 2. Prezes i członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnią kadencję z moŝliwością powołania ich na dowolną ilość kolejnych kadencji. Kadencja Zarządu kończy się po zatwierdzeniu przez Komisję sprawozdania z działalności Centrum. 10

11 3. Po zakończeniu kadencji członkowie Zarządu pełnią swe funkcje do czasu powołania nowego składu Zarządu. 31 W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w 16, Arcybiskup Warszawski desygnuje niezwłocznie nowego członka Zarządu. Nowo wybrana osoba sprawuje swoją funkcję do końca kadencji Zarządu Członkowie Zarządu mogą sprawować swoją funkcję na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego oraz mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach Zarządu w wysokości określonej przez Komisję a zatwierdzonej przez Arcybiskupa Warszawskiego na wniosek Komisji. 2. Oświadczenia woli wobec członków Zarządu składa Przewodniczący Komisji Zarząd kieruje działalnością Centrum oraz reprezentuje je na zewnątrz. 2. Zarząd podejmuje decyzje i działania we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, a w szczególności: a) realizuje cele Centrum, w tym zarządza i nadzoruje tworzenie zaplecza materialnego, b) przygotowuje wieloletnie i roczne plany działania oraz plany finansowe, c) opracowuje koncepcję poszczególnych części Centrum i ich ewentualnych modyfikacji, d) organizuje pracę biura Centrum oraz innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych i sprawuje nadzór nad ich działalnością, e) pełni funkcje pracodawcy wobec pracowników Centrum, f) sprawuje zarząd nad majątkiem, g) sporządza sprawozdania z działalności, h) przyjmuje subwencje, darowizny, zapisy i spadki, i) koordynuje prace zespołów projektowych powołanych dla stworzenia Centrum, j) po podjęciu przez Arcybiskupa Warszawskiego stosownej decyzji, prowadzi likwidację działalności Do reprezentowania Centrum uprawiony jest kaŝdy członek Zarządu samodzielnie z tym, 11

12 Ŝe w przypadku, jeŝeli w skład Zarządu wchodzi więcej niŝ jedna osoba, czynności prawne powodujące wydatkowanie środków lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przenoszącej (pięćdziesiąt tysięcy) złotych wymagają działania dwóch członków Zarządu łącznie. 2. Dokonanie zobowiązującej lub rozporządzającej czynności prawnej dotyczącej nieruchomości lub uŝytkowania wieczystego, której skutkiem jest nabycie, zbycie, obciąŝenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego a takŝe, w odniesieniu do nieruchomości będącej własnością Centrum zawarcie na okres co najmniej trzech lat umowy najmu, dzierŝawy, leasingu, uŝyczenia lub innej podobnej umowy wymaga uprzedniej opinii Komisji oraz zgody na piśmie Arcybiskupa Warszawskiego. 3. Dokonanie czynności prawnej, której skutkiem jest zbycie lub obciąŝenie składnika majątkowego innego, niŝ wskazany w ust. 1, którego wartość księgowa przenosi (pięćdziesiąt tysięcy) złotych wymaga uprzedniej opinii Komisji oraz zgody na piśmie Arcybiskupa Warszawskiego. 4. Dokonanie czynności prawnej, której skutkiem jest wydatkowanie środków lub zaciągnięcie zobowiązania w wysokości powodującej (łącznie z wydatkami i zobowiązaniami poniesionymi lub zaciągniętymi wcześniej) przekroczenie o I0% lub więcej kwot przewidzianych na dany cel w rocznym planie finansowym wymagają uprzedniej zmiany takiego planu. 5. Dokonanie czynności prawnej w przedmiocie przystąpienia do spółki prawa handlowego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadających osobowości prawnej oraz ich tworzenie wymaga uprzedniej opinii Komisji oraz zgody na piśmie Arcybiskupa Warszawskiego Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu. 2. Do waŝności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. 3. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeŝeli wszyscy członkowie Zarządu (w tym Prezes) oddadzą na piśmie głos za uchwałą. 4. Głosowanie w Zarządzie odbywa się jawnie z wyjątkiem spraw personalnych, co do których obowiązuje tajność głosowania Zarząd działa według ustalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Komisję. 2. W terminach ustalonych przez Komisję oraz zgodne z zakresem przez nią określonym, Zarząd przedkłada Komisji wewnętrzne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania planów. 12

13 Rozdział V Działalność gospodarcza, finanse i rachunkowość Centrum Centrum moŝe prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w rozmiarze słuŝącym realizacji celów statutowych. 2. Zakres działalności gospodarczej obejmować moŝe: a) działalność wydawniczą (22. l), b) poligraficzną(22.2), c) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii (73.20 C), d) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki (73.20.H), e) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych ( ), f) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A), g) szkolnictwo wyŝsze (80.30.C), h) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B), i) nauka języków obcych ( A), j) wydawanie ksiąŝek (22.11.Z), k) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z), l) działalność pozostałą wydawniczą (22.15.Z), m) działalność poligraficzną pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną(22.22.z), n) produkcję filmów i nagrań wideo (92.11.Z), o) rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (92.I2.Z), p) sprzedaŝ detaliczną ksiąŝek (52,47.A), q) sprzedaŝ detaliczną gazet i artykułów piśmiennych (52.47.B), r) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z), s) reklamę (74.40.Z), t) działalność związaną z organizacją targów i wystaw (74.87.A), 13

14 u) działalność związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.Z), v) pozostałą działalność komercyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (74.87.B), w) usługi hotelarskie i restauracyjne( 55), x) usługi budowlane (45), y) obsługę nieruchomości (70). 3. Centrum moŝe prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne. 4. Dochód z działalności gospodarczej moŝe być wykorzystywany wyłącznie na działalność statutową. 5. Centrum nie moŝe angaŝować się w Ŝaden rodzaj działalności gospodarczej, który jest sprzeczny z nauczaniem Kościoła Katolickiego Majątek i przychody Centrum podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust Zarządzanie majątkiem i finansami naleŝy do wyłącznej kompetencji Zarządu, który prowadzi równieŝ rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Centrum pokrywa koszty bieŝącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, którymi są wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaŝy majątku ruchomego i usług, najmu i dzierŝawy składników majątkowych, oraz z innych źródeł. Uzyskiwane dochody Centrum przeznacza, co do zasady, w całości na cele statutowe, w tym zwłaszcza wymienione w ust Zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wymienioną w 1: a) Centrum jest zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie Centrum nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej; b) dochody z działalności gospodarczej Centrum są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostaną przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno- opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne, i te inwestycję kościelne, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak równieŝ remonty tych obiektów; c) Centrum jest zwolnione od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski, od nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Centrum lub uŝywanych przez Centrum na podstawie innego tytułu prawnego na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej; 14

15 d) nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne w drodze czynności prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, jeŝeli ich przedmiotem są: 1) rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej, 2) sprowadzane z zagranicy maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne oraz papier; e) nabywanie rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w ust. 5, jest zwolnione od opłat sądowych i notarialnych, z wyłączeniem opłat kancelaryjnych; f) księgi rachunkowe Centrum prowadzi według zasad określonych przez wewnętrzne przepisy kościelne w odniesieniu do niegospodarczej działalności statutowej, a zgodnie z przepisami określonymi przez ustawę o rachunkowości w odniesieniu do pozostałej działalności. Rozdział VI Zmiana Statutu 39 Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Arcybiskup Warszawski w formie dekretu z własnej inicjatywy lub inicjatywy Zarządu wyraŝonej w uzasadnieniu do wniosku w przedmiotowej sprawie zmian Statutu. Rozdział VII Opieka duszpasterska 40 Opiekę duszpasterską nad Centrum sprawuje Arcybiskup Metropolita Warszawski osobiście albo przez ustanowionego przez siebie kapelana. Rozdział VIII Postanowienia końcowe Przekształcenie lub likwidacja Centrum naleŝy do Arcybiskupa Warszawskiego, po uzyskaniu opinii Zarządu, 2. Majątek pozostały po likwidacji przechodzi w całości na własność Archidiecezji Warszawskiej. 3. Arcybiskup Warszawski moŝe wyznaczyć likwidatora innego, niŝ Zarząd. 15

16 1. Statut wchodzi w Ŝycie z dniem nadania W miarę tworzenia zaplecza materialnego i rozwoju, zwłaszcza powstawania nowych jego struktur, statut będzie aktualizowany, zgodnie z 39. Niniejszy Statut nadaję Centrum Opatrzności BoŜej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury Warszawa, 27 listopada 2007 r. 16

1. Centrum jest kościelną publiczną osobą prawną podlegającą Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu.

1. Centrum jest kościelną publiczną osobą prawną podlegającą Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! zwane dalej Centrum, erygowane przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, działa na podstawie stosownych przepisów prawa kanonicznego,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02. TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.2007R Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG. Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa Gloria Victoribus, z siedzibą w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Witek i Mariusza Tarnopolskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste, zwana w dalszej części Statutu Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CENTRUM IM. PROF. BRONISŁAWA GEREMKA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CENTRUM IM. PROF. BRONISŁAWA GEREMKA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CENTRUM IM. PROF. BRONISŁAWA GEREMKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA CENTRUM IM. PROF. BRONISŁAWA GEREMKA zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FONTE

STATUT FUNDACJI FONTE STATUT FUNDACJI FONTE Fundacja pod nazwą Fundacja Fonte zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona przez: 1. Wojciecha Antoniego Soczewicę oraz Macieja Tadeusza Szmigiero, zwanych dalej Fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DZIKA POLSKA

STATUT FUNDACJI DZIKA POLSKA STATUT FUNDACJI DZIKA POLSKA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Fundacja Dzika Polska, nazywana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Olgierda Dilis, nazywanego dalej Fundatorem. Fundację ustanowiono

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHŁOPAKI ZNAD MORZA

STATUT FUNDACJI CHŁOPAKI ZNAD MORZA ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Chłopaki Znad Morza, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Justyna Kiliańczyk-Zięba oraz Wojciech Zięba zwani dalej Fundatorami ustanowili aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Uczelni Łazarskiego. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Uczelni Łazarskiego. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Uczelni Łazarskiego Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Uczelni Łazarskiego, zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została przez Fundatora Juliusza Ryszarda Madeja na mocy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą Fundacja wspierania Sportu i Zdrowia (zwana dalej fundacją) jest osobą prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PONAD WSZYSTKO

STATUT FUNDACJI PONAD WSZYSTKO STATUT FUNDACJI PONAD WSZYSTKO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja PONAD WSZYSTKO w treści statutu zwana Fundacją ustanowiona została przez Safir Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA

STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA 25.11.2015 Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Dobra Strona, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Kozik i Michała Kozik, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI-ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI-ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI-ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum) - zwana dalej Zakładem" działa

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych "Na miejscu" Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych Na miejscu Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych "Na miejscu" Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1.Fundacja o nazwie: Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych Na miejscu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Fundacji 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Absolvent.pl, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja dla wspierania i rozwoju Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i utworzenia Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Magdalence pod

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. FUNDACJA GÓRY PRZENOSIĆ im. Tytusa Chałubińskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez spółkę pod firmą TATRA HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji ART2YOU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji ART2YOU. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji ART2YOU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja ART2YOU, zwana dalej FUNDACJĄ", ustanowiona przez fundatorów oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Emilia s Heart

Statut Fundacji Emilia s Heart Statut Fundacji Emilia s Heart Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Emilia s Heart, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Faustinę Hama i Łukasza Chrząszcza, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE Ustalony Uchwałą Fundatora z dnia 20 października 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszym statutem Fundacji nadawana jest nazwa Fundacja Bezpieczne Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne S T A T U T F U N D A C J I DBAM O Z D R O W I E Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Dbam o zdrowie zwana w dalszej części "Fundacją" ustanowiona przez Fundatora Spółkę Polska Grupa Farmaceutyczna

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Filharmonii Warszawskiej zwana dalej w skrócie Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji CENTRUM INNOWACJI FIRE

Statut Fundacji CENTRUM INNOWACJI FIRE Statut Fundacji CENTRUM INNOWACJI FIRE Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/IX/2003 Rady Fundacji Centrum Innowacji FIRE 1 Fundacja Centrum Innowacji FIRE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Agencję

Bardziej szczegółowo

Fundacja WOLNEJ MYŚLI

Fundacja WOLNEJ MYŚLI Fundacja WOLNEJ MYŚLI Statut I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wolnej Myśli, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Mariusza Gawlika, Michała Przecha i Andrzeja Koraszewskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko

STATUT FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko STATUT FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Nazwa fundacji brzmi: FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Def-Box Siła dla Ciebie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Polonijnej

Fundacja Edukacji Polonijnej Statut Fundacja Edukacji Polonijnej w Krakowie Tekst jednolity - grudzień 2016 r. 1 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne...3 Rozdział II - Cele Fundacji...3 Rozdział III Majątek i dochody Fundacji...4

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity

STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Siedzibą Fundacji jest Lublin. 2. Fundacja używa nazwy Fundacja imienia

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Statut Fundacji pod nazwą "FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu". Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r.

Statut Fundacji. Statut Fundacji pod nazwą FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu. Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r. Statut Fundacji Statut Fundacji pod nazwą "FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu". Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA im. ERAZMA Z

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Fundacja na rzecz WZBS

Statut Fundacji. Fundacja na rzecz WZBS Statut Fundacji Fundacja na rzecz WZBS Fundacja na rzecz WZBS, zwana w dalszej części Statutu Fundacją, ustanowiona przez Warszawski Związek Brydża Sportowego, zwany dalej WZBS, reprezentowany przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI (tekst jednolity z dnia 03.01.2011 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Mykola Vodzyanskiy zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata

Statut. Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata Statut Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja im. prof. Mieczysława Zlata, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora w osobie Marty Skalskiej-Zlat

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY

STATUT FUNDACJI EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY STATUT FUNDACJI EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Europejskie Centrum Rozwoju i Transferu Wiedzy zwana w dalszej części statutu "Centrum",

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. DLA ZDROWIA Fundacja na rzecz zdrowia populacyjnego i międzynarodowego

STATUT FUNDACJI. DLA ZDROWIA Fundacja na rzecz zdrowia populacyjnego i międzynarodowego STATUT FUNDACJI DLA ZDROWIA Fundacja na rzecz zdrowia populacyjnego i międzynarodowego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja (dalej Fundacja ) działa pod nazwą DLA ZDROWIA. Fundacja na rzecz zdrowia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ FUNDACJI TECHNIK BEZWYKOPOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEJ FUNDACJI TECHNIK BEZWYKOPOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEJ FUNDACJI TECHNIK BEZWYKOPOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja nosi nazwę Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych i jest zwana dalej Fundacją. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Możesz wiedzieć więcej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Bożenę Cholewę, zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ Spółki Akcyjnej, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Fundacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym w kancelarii

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: (źródło: www.ngo.pl) STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą..., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:...... zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY

S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Monika Karlińska Nawara, zwana dalej,,fundatorem ustanowiła w Krakowie Aktem Notarialnym z dnia 25 kwietnia 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 11/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2009 r.

Decyzja Nr 11/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2009 r. Decyzja Nr 11/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Działając

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kamili Skolimowskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Teresę Skolimowską zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku

INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku STATUT FUNDACJI INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Innopolis, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. 2 Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji imienia Janusza Korczaka. I. Nazwa. Teren działalności. Siedziba.

STATUT Fundacji imienia Janusza Korczaka. I. Nazwa. Teren działalności. Siedziba. STATUT Fundacji imienia Janusza Korczaka I. Nazwa. Teren działalności. Siedziba. 1 1. Fundacja im. Janusza Korczaka zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowioną przez Adama Krzanowskiego zwanego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 2839 UCHWAŁA NR XVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA BIELECKI ART, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Janusza Bieleckiego oraz Spółkę SUPER KRAK

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami Zarządu z dnia 27 listopada 2003 roku i 2 grudnia 2003 r. Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Nasza Szkoła, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POLSKA SIATKÓWKA ROZDZIAŁ I

STATUT FUNDACJI POLSKA SIATKÓWKA ROZDZIAŁ I STATUT FUNDACJI POLSKA SIATKÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Polska Siatkówka", zwana dalej Fundacją", ustanowiona przez Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. Statut Muzeum

W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. Statut Muzeum UCHWAŁA NR LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATU FUNDACJI RODZINY PODLEŚNY

STATU FUNDACJI RODZINY PODLEŚNY STATU FUNDACJI RODZINY PODLEŚNY ze zmianami dokonanymi w dniu 09 października 2008 roku Postanowienia ogólne Paragraf 1 1. Fundacja pod nazwą: "Fundacja Rodziny Podleśny" zwana dalej Fundacją ustanowiona

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą "Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Patryka Podwojskiego oraz Angelikę Podwojską, zwanych

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji FUNDACJA INFOLET MŁODZI W IT. Postanowienia Ogólne. 3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Statut fundacji FUNDACJA INFOLET MŁODZI W IT. Postanowienia Ogólne. 3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Statut fundacji FUNDACJA INFOLET MŁODZI W IT 1 Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA INFOLET MŁODZI W IT (dalej Fundacja) ustanowiona przez Fundatora Infolet sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media

z dnia... 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity statutu fundacji ZWIERZĘTA EULALII z siedzibą w Mrągowie uchwalony dnia 25.07.2001r. przez Zarząd Zarząd Fundacji Zwierzęta Eulalii z siedzibą w Mrągowie w osobach Eulalia Wojnicz, Alimiria

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI HELISA

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI HELISA 17.12.2014r. STATUT FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI HELISA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Pomorska Platforma Społecznej Odpowiedzialności, zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą "Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego", zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Piotra Skubiszewskiego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA tekst jednolity z dnia 11 lutego 2012r.

Statut Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA tekst jednolity z dnia 11 lutego 2012r. Statut Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA tekst jednolity z dnia 11 lutego 2012r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA, zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Małopolska Fundacja Piłkarska, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. In Corpore

STATUT FUNDACJI. In Corpore STATUT FUNDACJI In Corpore Ustanowiony dnia 20.11.2004 w Katowicach przez Fundatora Jarosława Wieczorek Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą In Corpore zwana dalej Fundacją

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum PRL - u

Statut Muzeum PRL - u W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Muzeum PRL - u (w organizacji) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum PRL-u, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Rozwoju II LO w Chełmie

Statut Fundacji Rozwoju II LO w Chełmie Statut Fundacji Rozwoju II LO w Chełmie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Rozwoju II LO w Chełmie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie: ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Celem Fundacji jest: życiowej, w tym ich rodzin. zwolnieniem z pracy. działań wspomagających rozwój demokracji

Celem Fundacji jest: życiowej, w tym ich rodzin. zwolnieniem z pracy. działań wspomagających rozwój demokracji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Zmiana zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym za Repertorium A nr 7613/2007 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI EUROPEJSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI EUROPEJSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI EUROPEJSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Europejska Akademia Samorządowa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym przez:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI SZKOŁY SPOŁECZNEJ

STATUT FUNDACJI SZKOŁY SPOŁECZNEJ STATUT FUNDACJI SZKOŁY SPOŁECZNEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Szkoły Społecznej, zwanej dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 8 lutego 1989 roku, repertorium A 1390/90,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Incydent Liryczny

STATUT FUNDACJI Incydent Liryczny STATUT FUNDACJI Incydent Liryczny Rozdział 1.Przepisy ogólne. 1. Fundacja pod nazwą Incydent Liryczny, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pana Pawła Mariana Jeka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Animacji Artystycznych z dnia 4.11.2011 r.

Statut Fundacji Animacji Artystycznych z dnia 4.11.2011 r. Statut Fundacji Animacji Artystycznych z dnia 4.11.2011 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Opracowano na podstawie Uchwał Fundatorów z dnia 17.02.2012 r. i 21.03.2012 r. 1 1. Fundacja Animacji Artystycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik do uchwały nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska z dnia 13 marca 2008 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

1/6 PREAMBUŁA. Statut Fundacji Wspólna Droga (United Way Polska) tekst jednolity obejmujący zmiany uchwalone 27.06.2008 r

1/6 PREAMBUŁA. Statut Fundacji Wspólna Droga (United Way Polska) tekst jednolity obejmujący zmiany uchwalone 27.06.2008 r 1/6 PREAMBUŁA UNITED WAY INTERNATIONAL - międzynarodowa organizacja humanitarna zrzeszająca 260 organizacji pozarządowych z 30 krajów świata na 6 kontynentach, działająca na rzecz rozwoju społeczności

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Podoba, PESEL:

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN

Statut Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN Statut Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN, zwana dalej Fundacją została ustanowiona w dniu 13 sierpnia 2013 r. aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

UCHWALONY I PRZYJĘTY 30 grudnia 2005 r. ŁÓDŹ 2005 r.

UCHWALONY I PRZYJĘTY 30 grudnia 2005 r. ŁÓDŹ 2005 r. STATUT FUNDACJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZIELONYCH RP UCHWALONY I PRZYJĘTY 30 grudnia 2005 r. ŁÓDŹ 2005 r. 1. 1. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju Zielonych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Polonijnej

Fundacja Edukacji Polonijnej Statut Fundacja Edukacji Polonijnej w Krakowie Kraków Maj 2015 r. 1 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II - Cele Fundacji... 3 Rozdział III Majątek i dochody Fundacji... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1

STATUT FUNDACJI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1 STATUT FUNDACJI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Fundacja Miki - Centrum Rehabilitacji ustanowiona przez Fundatora wskazanego w Akcie Notarialnym z dnia 19.04.1993r. i sporządzonym przed Notariuszem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI MATER DEI

STATUT FUNDACJI MATER DEI STATUT FUNDACJI MATER DEI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Mater Dei" zwana dalej - Fundacją" ustanowiona przez Piotra Mieczysława Derę oraz Dariusza Pawła Grzesika zwanych dalej Fundatorami",

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJA "Ama Canem" ROZDZIAŁ 1 Postanowienia Ogólne

STATUT FUNDACJA Ama Canem ROZDZIAŁ 1 Postanowienia Ogólne STATUT FUNDACJA "Ama Canem" ROZDZIAŁ 1 Postanowienia Ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja "Ama Canem", zwana w dalszej części Statutu "Fundacją", ustanowiona została przez fundatorów: 1. Beatę Ewę Mroczek;

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DWA SKRZYDŁA ANIOŁA

STATUT FUNDACJI DWA SKRZYDŁA ANIOŁA STATUT FUNDACJI DWA SKRZYDŁA ANIOŁA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Dwa Skrzydła Anioła i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 24.11.2011r w Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI RWE POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI RWE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: Fundacja RWE zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez RWE Polska S.A. zwaną Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ S T A T U T FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2002r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2006r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły.

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT Postanowienia ogólne 1 Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Flying Mind

Statut Fundacji Flying Mind Statut Fundacji Flying Mind Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą "Fundacja Flying Mind" zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Macieja Ujejskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 21 grudnia 2016 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991 r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo