STATUT CENTRUM OPATRZNOŚCI BOśEJ - WOTUM NARODU - MIEJSCE KULTU, PAMIĘCI, KULTURY. Rozdział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT CENTRUM OPATRZNOŚCI BOśEJ - WOTUM NARODU - MIEJSCE KULTU, PAMIĘCI, KULTURY. Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 STATUT CENTRUM OPATRZNOŚCI BOśEJ - WOTUM NARODU - MIEJSCE KULTU, PAMIĘCI, KULTURY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Centrum Opatrzności BoŜej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury zwane dalej,,centrum'', erygowane przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, działa na podstawie stosownych przepisów prawa kanonicznego, Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 58, poz. 318), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 Nr 5 poz. 24 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1994 r. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 1. Centrum jest kościelną osobą prawną podlegającą Arcybiskupowi Warszawskiemu Centrum nabywa osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Arcybiskup Warszawski wykonuje swoje prawa zgodnie z postanowieniami prawa kanonicznego i niniejszego statutu. Decyzje podejmuje jednoosobowo w formie pisemnej. 2. Do jego kompetencji wobec Centrum naleŝą w szczególności następujące czynności: a) wprowadzanie zmian do Statutu, w tym co do zmiany celów działania, b) powoływanie i odwoływanie członków organów, c) podjęcie decyzji o likwidacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Centrum, d) podejmowanie decyzji w przedmiocie zatrudnienia członków Zarządu oraz zatwierdzenie wysokości ich wynagrodzenia, e) podejmowanie innych decyzji, stosownie do potrzeb Centrum.

2 Siedzibą Centrum jest Warszawa, a terenem działania obszar Archidiecezji Warszawskiej. 4 5 Dla osiągnięcia swych celów Centrum moŝe wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieŝna z jego celami, w tym takŝe tworzyć fundacje oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej albo przystępować do osób prawnych za uprzednią zgodą Arcybiskupa Warszawskiego Centrum uŝywa pieczęci z napisem, wskazującym jego nazwę i siedzibę. MoŜe takŝe uŝywać wyróŝniającego go znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Radę Centrum. 2. Centrum moŝe ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróŝnieniami zasłuŝonym osobom fizycznym i prawnym. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Rada Centrum zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem zatwierdzonym przez Arcybiskupa Warszawskiego. Rozdział II Cel i zasady działania Centrum 7 Celem działania Centrum jest ukazanie wspólnej historii i tradycji Kościoła Katolickiego oraz Narodu Polskiego w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i wkładu Kościoła Katolickiego w odzyskanie niepodległości Pierwszym w porządku czasowym celem Centrum jest przygotowanie, budowa oraz wyposaŝenie własnego zaplecza materialnego w kompleksie Świątyni Opatrzności BoŜej we współpracy z Archidiecezją Warszawską oraz innymi instytucjami, a w szczególności z instytucjami państwowymi/rządowymi i samorządowymi oraz z innymi osobami prawnymi i z osobami fizycznymi. 2. Koncepcja Centrum opracowywana jest przez Radę Centrum przy szczególnym uwzględnieniu celu oraz roli w skali lokalnej, krajowej i światowej obejmującej część muzealną i wystawienniczą prezentującą ro1ę Kościoła i Narodu w walce o wolność i niepodległość podlega zatwierdzeniu przez Arcybiskupa Warszawskiego. W ramach Centrum mogą być utworzone oraz prowadzone między innymi: muzeum prezentujące wkład Kościoła Katolickiego w dzieje Polski usytuowane w kompleksie Świątyni Opatrzności BoŜej, a takŝe krypta/panteon zasłuŝonych Polaków, 2

3 centrum dokumentacji pontyfikatu Jana Pawła II, centrum dokumentacji działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego i duchowieństwa polskiego, ośrodek dialogu międzywyznaniowego, centrum poszanowania godności ludzkiej obejmujące między innymi hospicjum i zakład opieki zdrowotnej, stację krwiodawstwa, ośrodek edukacyjny, ośrodek akademicki, centrum wolontariatu, centrum placówek kulturalnych oraz centrum konferencyjne i wystawiennicze; w obrębie Centrum znajduje się takŝe Świątynia Opatrzności BoŜej, która moŝe być uŝytkowana zgodnie z przepisami kościelnymi do realizacji celów Centrum. 3. Poszczególne części Centrum rządzą się regulaminami nadawanymi im przez Arcybiskupa Warszawskiego. 4. Centrum realizuje swoje cele w szczególności poprzez: a) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych, b) katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów oraz ich zabezpieczanie i konserwowanie, c) przechowywanie i gromadzenie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych i edukacyjnych, jak teŝ udostępnianie ich w takich celach, d) urządzanie wystaw stałych i czasowych, e) prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej, naukowej, badawczej i dydaktycznej oraz opracowywanie ekspertyz i analiz, f) prowadzenie działalności kulturalnej, wydawniczej i wystawienniczej, g) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych i informacji, h) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, koncertów, zjazdów i konferencji związanych z przedmiotem swojej działalności, i) inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych oraz imprez, których cel i przesłanie są zbieŝne z przedmiotem własnej działalności, j) podejmowanie wszelkich działań słuŝących tworzeniu warunków do współpracy środowisk kościelnych i świeckich badających i upowszechniających historię wspólnych dziejów Narodu Polskiego i Kościoła, 3

4 k) organizowanie kursów, wykładów, szkoleń oraz akcji popularyzatorskich i promocyjnych oraz uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych, w kraju i zagranicą, l) fundowanie nagród i stypendiów, m) współpracę z organami administracji państwowej/rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej z kraju i zagranicy, n) prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, o) świadczenie pomocy społecznej, organizowanie wolontariatu i współpracę z nim, p) propagowanie profilaktyki zdrowotnej, ochronę i promocję zdrowia. Rozdział III Majątek i dochody Centrum 9 Centrum ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania rachunków bankowych zawsze za uprzednią, zgodą Arcybiskupa Warszawskiego, z zastrzeŝeniem 34 ust Centrum odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem Dochody Centrum pochodzą w szczególności z: a) darowizn, spadków, zapisów, b) dotacji i subwencji, c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, e) dochodów z własnej działalności gospodarczej, f) dochodów z lokat bankowych, papierów wartościowych i innych lokat kapitałowych. 2. Centrum nie moŝe przyjmować środków pochodzących z przedsięwzięć sprzecznych z nauczaniem Kościoła Katolickiego. 4

5 Środki pienięŝne Centrum nie mogą być lokowane w przedsięwzięcia sprzeczne z nauczaniem Kościoła Katolickiego W przypadku powołania Centrum do dziedziczenia, Zarząd winien niezwłocznie dokonać zbadania stanu spadku, a jeŝeli w jego ocenie długi spadkowe przewyŝszają stan czynny spadku, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzorującej winien złoŝyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. 2. Zarząd powinien złoŝyć oświadczenie o odrzuceniu spadku takŝe w przypadku, jeŝeli przyjęcie spadku wiązałoby się z obowiązkiem zadośćuczynienia zapisowi lub poleceniu sprzecznemu z nauczaniem Kościoła Katolickiego lub celami Centrum. Postanowienie powyŝsze stosuje się odpowiednio do darowizn. 14 Zarząd majątkiem odbywa się przy poszanowaniu przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego właściwych dla kościelnych publicznych osób prawnych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 1. Organami Centrum są: Rozdział IV Organy Centrum 15 a) Rada Patronów Centrum (dalej:,,rada Patronów ), b) Rada Centrum (dalej:,,rada ), c) Komisja Nadzorująca (dalej:,,komisja ), d) Zarząd Centrum (dalej:,,zarząd,). 2. Arcybiskup Warszawski moŝe uczestniczyć w pracy kaŝdego organu osobiście lub przez swojego delegata. 3. Nie moŝna łączyć funkcji w organach Centrum Członkostwo w organach wygasa w przypadku złoŝenia pisemnej rezygnacji, śmierci, skazania wyrokiem prawomocnym za popełnienie przestępstwa umyślnego, utraty zdolności do czynności prawnych lub odwołania przez Arcybiskupa Warszawskiego. 2. Członkowie organów mogą być odwołani przez Arcybiskupa Warszawskiego przed końcem kadencji w następujących przypadkach: a) działania w sposób niezgodny z celem i statutem lub statusem Centrum, 5

6 b) nienaleŝytego wypełniania swoich obowiązków, c) utraty dobrego imienia albo postępowania stojącego w jawnej sprzeczności z zasadami obowiązującymi we wspólnocie Kościoła. Rada Patronów Do zadań Rady Patronów i jej członków naleŝy wspieranie i propagowanie celów Centrum. 2. Członkowie Rady Patronów pełnią swoje funkcje społecznie Radę Patronów tworzy do 50 (pięćdziesięciu) członków powołanych przez Arcybiskupa Warszawskiego, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący. 2. Patroni wspierają realizację celów Centrum swoim autorytetem, wiedzą merytoryczną organizacyjnie oraz jako sponsorzy. 3. Arcybiskup Warszawski moŝe takŝe powołać Honorowego Przewodniczącego Rady Patronów Posiedzenia Rady Patronów zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Arcybiskupa Warszawskiego z trzytygodniowym wyprzedzeniem w drodze zawiadomienia listem poleconym lub kurierem albo telegramem lub faksem, na adresy wskazane przez jej członków; dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną ( ) o ile członkowie organu wyraŝą na to zgodę. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu winno określać miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia oraz porządek obrad posiedzenia. 2. Uchwały Rady Patronów podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków z tym, Ŝe dla waŝności uchwały wymagana jest obecność jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. W Sprawach personalnych moŝna zarządzić głosowanie tajne na wniosek, co najmniej 1/5 członków Rady Patronów uczestniczących w posiedzeniu. 3. W posiedzeniach Rady Patronów moŝe uczestniczyć, z głosem jedynie doradczym, przedstawiciel Arcybiskupa Warszawskiego oraz przedstawiciele pozostałych organów. 4. Centrum wspiera organizacyjnie oraz pokrywa niezbędne koszty działalności Rady Patronów. 6

7 Rada Centrum Rada Centrum liczy od 5 (pięciu) do 25 (dwudziestu pięciu) członków powoływanych przez Arcybiskupa Warszawskiego. 2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Rady powoływani są na trzyletnią kadencję, z moŝliwością powołania ich na dowolną ilość kolejnych kadencji. Kadencja Rady kończy się po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Centrum za ostatni rok trwania kadencji. 3. Po zakończeniu kadencji członkowie Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania nowego składu Rady. 21 W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w 16, Arcybiskup Warszawski moŝe uzupełnić skład Rady. W razie uzupełnienia składu Rady nowo wybrana osoba sprawuje swoją funkcję do końca kadencji Rady Rada jest organem o uprawnieniach stanowczych, inicjatywnych i opiniodawczych. 2. Do kompetencji Rady naleŝy: a) przyjęcie koncepcji działalności i jej ewentualnych modyfikacji, b) opiniowanie składu zespołów projektowych powoływanych w celu programowego wsparcia Centrum, w szczególności jego tworzenia i prowadzenia (o ile zespoły takie będą powoływane), c) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów działania, planów finansowych oraz ich zmian, d) przyjęcie ramowych zasad postępowania przy realizacji celów, e) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności, f) wyraŝanie opinii w sprawach przedłoŝonych jej przez pozostałe organy, g) propagowanie celów, h) zatwierdzanie uchwały Komisji w sprawach określonych w 27, ust. l, lit. d, e, f, g, h oraz 34 statutu. i) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie, 3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. 7

8 23 1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku, a nadto w miarę potrzeb, w szczególności, jeŝeli zaistnieje konieczność wypowiedzenia się w przedmiocie spraw wymienionych w 22, ust. 2, lit. a-d, f statutu. 2. Rada działa według uchwalonego przez siebie regulaminu. 3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Arcybiskupa Warszawskiego z dwutygodniowym wyprzedzeniem w drodze zawiadomienia listem poleconym lub kurierem albo telegramem lub faksem, na adresy wskazane przez jej członków; dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną( ) o ile członkowie organu wyraŝą na to zgodę. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu winno określać miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia oraz porządek obrad posiedzenia. 4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 5. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, z tym, Ŝe dla waŝności uchwały wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W sprawach personalnych moŝna zarządzić głosowanie tajne na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady uczestniczących w posiedzeniu. 6. W posiedzeniach Rady moŝe uczestniczyć przedstawiciel Komisji oraz, za wyjątkiem spraw personalnych dotyczących Zarządu, przedstawiciel Zarządu. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący,moŜe zaprosić takŝe inne osoby do udziału w posiedzeniu. 7. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeŝeli co najmniej dwie trzecie członków Rady (w tym jej Przewodniczący) odda na piśmie głos za uchwałą. 8. Centrum wspiera organizacyjnie oraz pokrywa niezbędne koszty działalności Rady. Komisja Komisja jest organem kontroli i nadzoru wewnętrznego. 2. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Arcybiskupa Warszawskiego. 3. Przewodniczący i członkowie Komisji powoływani są na trzyletnią kadencję, z moŝliwością powołania ich na dowolną ilość kolejnych kadencji. Kadencja Komisji kończy się po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Centrum za ostatni rok trwania kadencji. 4. Po zakończeniu kadencji Członkowie Komisji pełnią swe funkcje do czasu powołania nowego składu Komisji. 8

9 25 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w 16, Arcybiskup Warszawski moŝe uzupełnić skład Komisji. W razie uzupełnienia składu Komisji nowo wybrana osoba sprawuje swoją funkcję do końca kadencji Komisji. 2. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości tytułu zatrudnienia Komisja zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej, niŝ trzy razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu. 2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Arcybiskupa Warszawskiego z dwutygodniowym wyprzedzeniem w drodze zawiadomienia listem poleconym lub kurierem albo telegramem lub faksem, na adresy wskazane przez jej członków; dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną ( ) o ile członkowie organu wyraŝą na to zgodę. 3. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, z tym, Ŝe dla waŝności uchwały wymagana jest obecność jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W sprawach personalnych moŝna zarządzić głosowanie tajne na wniosek co najmniej dwóch członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu. 4. W posiedzeniach Komisji moŝe uczestniczyć przedstawiciel Rady oraz, za wyjątkiem spraw personalnych dotyczących Zarządu, przedstawiciel Zarządu. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, moŝe zaprosić takŝe inne osoby do udziału w posiedzeniu. 5. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeŝeli co najmniej dwie trzecie członków Komisji (w tym jej Przewodniczący) odda na piśmie głos za uchwałą. 6. Forma pisemna wskazana powyŝej moŝe zostać zastąpiona formą elektroniczna, pod warunkiem, iŝ wszyscy członkowie Komisji złoŝą pisemne oświadczenia o zgodzie na korzystanie z tego sposobu głosowania. 7. Centrum wspiera organizacyjnie oraz pokrywa niezbędne koszty działalności Komisji. 1. Do kompetencji Komisji naleŝy: 27 a) nadzór nad realizacją przez Zarząd celów, b) wydawanie opinii w sprawach formy ewentualnego zatrudnienia Prezesa i członków Zarządu oraz wnioskowanie do Arcybiskupa Warszawskiego w sprawie zatwierdzania ich wynagrodzenia, c) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania, planów finansowych oraz ich zmian, 9

10 d) zatwierdzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa składanych przez poszczególne organy, e) ocena sprawozdań, o których mowa w ppkt. d, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, f) ustalanie ramowych zasad postępowania przy realizacji celów, dotyczących w szczegó1ności wyboru wykonawców realizujących poszczególne części Centrum oraz wykonujących inne odpłatne zlecenia, doboru komisji oceniających oraz przesłanek odstąpienia od postępowania konkursowego, g) przyjmowanie koncepcji poszczególnych części Centrum i ich ewentualnych modyfikacji, h) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu przedstawionego przez Zarząd, i) wyraŝanie opinii w przedmiocie powołania członków Zarządu, j) udzielanie absolutorium Zarządowi, k) występowanie do Arcybiskupa Warszawskiego, Rady Patronów, Rady i Zarządu z wnioskami dotyczącym i działalności Centrum, l) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie. 2. Uchwały Komisji w sprawach określonych w ust. l, lit. d, e, f, g, h oraz 34 statutu wymagają do ich waŝności zatwierdzenia przez Radę w terminie 30 dni od przedłoŝenia ich przewodniczącemu Rady. JeŜeli Rada nie podejmie w tym terminie uchwały o odmowie zatwierdzenia uchwał Komisji, uwaŝa się uchwały Komisji za zatwierdzone. Komisja moŝe zlecać biegłemu rewidentowi lub innemu przedsiębiorcy specjalizującemu się w danej dziedzinie zbadanie, na koszt Centrum, dokumentów, działalności oraz finansów. W tych Sprawach Centrum moŝe reprezentować takŝe Przewodniczący Komisji Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie. Zarząd Centrum W skład Zarządu wchodzi od jednego do trzech członków, w tym Prezes, powoływanych przez Arcybiskupa Warszawskiego po zasięgnięciu opinii Komisji. 2. Prezes i członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnią kadencję z moŝliwością powołania ich na dowolną ilość kolejnych kadencji. Kadencja Zarządu kończy się po zatwierdzeniu przez Komisję sprawozdania z działalności Centrum. 10

11 3. Po zakończeniu kadencji członkowie Zarządu pełnią swe funkcje do czasu powołania nowego składu Zarządu. 31 W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w 16, Arcybiskup Warszawski desygnuje niezwłocznie nowego członka Zarządu. Nowo wybrana osoba sprawuje swoją funkcję do końca kadencji Zarządu Członkowie Zarządu mogą sprawować swoją funkcję na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego oraz mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach Zarządu w wysokości określonej przez Komisję a zatwierdzonej przez Arcybiskupa Warszawskiego na wniosek Komisji. 2. Oświadczenia woli wobec członków Zarządu składa Przewodniczący Komisji Zarząd kieruje działalnością Centrum oraz reprezentuje je na zewnątrz. 2. Zarząd podejmuje decyzje i działania we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, a w szczególności: a) realizuje cele Centrum, w tym zarządza i nadzoruje tworzenie zaplecza materialnego, b) przygotowuje wieloletnie i roczne plany działania oraz plany finansowe, c) opracowuje koncepcję poszczególnych części Centrum i ich ewentualnych modyfikacji, d) organizuje pracę biura Centrum oraz innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych i sprawuje nadzór nad ich działalnością, e) pełni funkcje pracodawcy wobec pracowników Centrum, f) sprawuje zarząd nad majątkiem, g) sporządza sprawozdania z działalności, h) przyjmuje subwencje, darowizny, zapisy i spadki, i) koordynuje prace zespołów projektowych powołanych dla stworzenia Centrum, j) po podjęciu przez Arcybiskupa Warszawskiego stosownej decyzji, prowadzi likwidację działalności Do reprezentowania Centrum uprawiony jest kaŝdy członek Zarządu samodzielnie z tym, 11

12 Ŝe w przypadku, jeŝeli w skład Zarządu wchodzi więcej niŝ jedna osoba, czynności prawne powodujące wydatkowanie środków lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przenoszącej (pięćdziesiąt tysięcy) złotych wymagają działania dwóch członków Zarządu łącznie. 2. Dokonanie zobowiązującej lub rozporządzającej czynności prawnej dotyczącej nieruchomości lub uŝytkowania wieczystego, której skutkiem jest nabycie, zbycie, obciąŝenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego a takŝe, w odniesieniu do nieruchomości będącej własnością Centrum zawarcie na okres co najmniej trzech lat umowy najmu, dzierŝawy, leasingu, uŝyczenia lub innej podobnej umowy wymaga uprzedniej opinii Komisji oraz zgody na piśmie Arcybiskupa Warszawskiego. 3. Dokonanie czynności prawnej, której skutkiem jest zbycie lub obciąŝenie składnika majątkowego innego, niŝ wskazany w ust. 1, którego wartość księgowa przenosi (pięćdziesiąt tysięcy) złotych wymaga uprzedniej opinii Komisji oraz zgody na piśmie Arcybiskupa Warszawskiego. 4. Dokonanie czynności prawnej, której skutkiem jest wydatkowanie środków lub zaciągnięcie zobowiązania w wysokości powodującej (łącznie z wydatkami i zobowiązaniami poniesionymi lub zaciągniętymi wcześniej) przekroczenie o I0% lub więcej kwot przewidzianych na dany cel w rocznym planie finansowym wymagają uprzedniej zmiany takiego planu. 5. Dokonanie czynności prawnej w przedmiocie przystąpienia do spółki prawa handlowego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadających osobowości prawnej oraz ich tworzenie wymaga uprzedniej opinii Komisji oraz zgody na piśmie Arcybiskupa Warszawskiego Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu. 2. Do waŝności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. 3. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeŝeli wszyscy członkowie Zarządu (w tym Prezes) oddadzą na piśmie głos za uchwałą. 4. Głosowanie w Zarządzie odbywa się jawnie z wyjątkiem spraw personalnych, co do których obowiązuje tajność głosowania Zarząd działa według ustalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Komisję. 2. W terminach ustalonych przez Komisję oraz zgodne z zakresem przez nią określonym, Zarząd przedkłada Komisji wewnętrzne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania planów. 12

13 Rozdział V Działalność gospodarcza, finanse i rachunkowość Centrum Centrum moŝe prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w rozmiarze słuŝącym realizacji celów statutowych. 2. Zakres działalności gospodarczej obejmować moŝe: a) działalność wydawniczą (22. l), b) poligraficzną(22.2), c) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii (73.20 C), d) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki (73.20.H), e) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych ( ), f) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A), g) szkolnictwo wyŝsze (80.30.C), h) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B), i) nauka języków obcych ( A), j) wydawanie ksiąŝek (22.11.Z), k) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z), l) działalność pozostałą wydawniczą (22.15.Z), m) działalność poligraficzną pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną(22.22.z), n) produkcję filmów i nagrań wideo (92.11.Z), o) rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (92.I2.Z), p) sprzedaŝ detaliczną ksiąŝek (52,47.A), q) sprzedaŝ detaliczną gazet i artykułów piśmiennych (52.47.B), r) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z), s) reklamę (74.40.Z), t) działalność związaną z organizacją targów i wystaw (74.87.A), 13

14 u) działalność związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.Z), v) pozostałą działalność komercyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (74.87.B), w) usługi hotelarskie i restauracyjne( 55), x) usługi budowlane (45), y) obsługę nieruchomości (70). 3. Centrum moŝe prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne. 4. Dochód z działalności gospodarczej moŝe być wykorzystywany wyłącznie na działalność statutową. 5. Centrum nie moŝe angaŝować się w Ŝaden rodzaj działalności gospodarczej, który jest sprzeczny z nauczaniem Kościoła Katolickiego Majątek i przychody Centrum podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust Zarządzanie majątkiem i finansami naleŝy do wyłącznej kompetencji Zarządu, który prowadzi równieŝ rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Centrum pokrywa koszty bieŝącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, którymi są wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaŝy majątku ruchomego i usług, najmu i dzierŝawy składników majątkowych, oraz z innych źródeł. Uzyskiwane dochody Centrum przeznacza, co do zasady, w całości na cele statutowe, w tym zwłaszcza wymienione w ust Zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wymienioną w 1: a) Centrum jest zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie Centrum nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej; b) dochody z działalności gospodarczej Centrum są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostaną przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno- opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne, i te inwestycję kościelne, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak równieŝ remonty tych obiektów; c) Centrum jest zwolnione od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski, od nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Centrum lub uŝywanych przez Centrum na podstawie innego tytułu prawnego na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej; 14

15 d) nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne w drodze czynności prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, jeŝeli ich przedmiotem są: 1) rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej, 2) sprowadzane z zagranicy maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne oraz papier; e) nabywanie rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w ust. 5, jest zwolnione od opłat sądowych i notarialnych, z wyłączeniem opłat kancelaryjnych; f) księgi rachunkowe Centrum prowadzi według zasad określonych przez wewnętrzne przepisy kościelne w odniesieniu do niegospodarczej działalności statutowej, a zgodnie z przepisami określonymi przez ustawę o rachunkowości w odniesieniu do pozostałej działalności. Rozdział VI Zmiana Statutu 39 Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Arcybiskup Warszawski w formie dekretu z własnej inicjatywy lub inicjatywy Zarządu wyraŝonej w uzasadnieniu do wniosku w przedmiotowej sprawie zmian Statutu. Rozdział VII Opieka duszpasterska 40 Opiekę duszpasterską nad Centrum sprawuje Arcybiskup Metropolita Warszawski osobiście albo przez ustanowionego przez siebie kapelana. Rozdział VIII Postanowienia końcowe Przekształcenie lub likwidacja Centrum naleŝy do Arcybiskupa Warszawskiego, po uzyskaniu opinii Zarządu, 2. Majątek pozostały po likwidacji przechodzi w całości na własność Archidiecezji Warszawskiej. 3. Arcybiskup Warszawski moŝe wyznaczyć likwidatora innego, niŝ Zarząd. 15

16 1. Statut wchodzi w Ŝycie z dniem nadania W miarę tworzenia zaplecza materialnego i rozwoju, zwłaszcza powstawania nowych jego struktur, statut będzie aktualizowany, zgodnie z 39. Niniejszy Statut nadaję Centrum Opatrzności BoŜej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury Warszawa, 27 listopada 2007 r. 16

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: STATUT FUNDACJI TRUCKERS LIFE tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 roku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Truckers Life, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Logintrans sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zwana dalej Fundacją ustanowiona jest przez następujących fundatorów: I. Miasto i Gminę Gołdap,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA VOTUM ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Dyplomacja i Polityka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Szczerskiego, Piotra Glińskiego, Zdzisława Krasnodębskiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r. Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.) Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. -

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. - STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1 Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustanawia

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Growth Research Unit zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Warsaw Enterprise Institute (zwana w treści Statutu Fundacją ) ustanowiona została przez Fundatorów w osobach: 1) Roberta

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy STATUT Fundacji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy Uchwalony dnia 30.07.2014 r. we Wrocławiu I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Jednomandatowe Okręgi

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Piłkarstwa Polskiego, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją ustanowiona przez Polski Związek Piłki Nożnej zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo