LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny"

Transkrypt

1

2 2 Bogdan Mazurek LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588) Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu: Jadwiga Poczyczyńska Redakcja językowa: Oksana Hałatyn-Burda Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ISBN: Druk i oprawa: Drukarnia GREEN, Plac Komuny Paryskiej 4, Łódź, tel , fax , ,

3 Model transferu wiedzy i technologii 3 Spis treści 1 Czynniki wzrostu konkurencyjności firm sektora MSP 5 2 Model transferu wiedzy Koncepcja modelu transferu wiedzy Model centrum doskonalenia zawodowego, inkubacji pomysłów i zaawansowanego doradztwa specjalistycznego oraz centrum badań rozwojowych i przedkonkurencyjnych Cele i zadania centrum Model organizacyjny centrum Finansowanie działań związanych z budową Centrum Akcelerator Technologii i Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego Centrum Preinkubacji Model organizacyjny centrum preinkubacji Finansowanie działalności centrum preinkubacji Platforma transferu wiedzy jako narzędzie stymulujące rozwój współpracy przemysłu ze sferą B+R oraz promocji gospodarki regionu Cel, zadania i założenia organizacji funkcjonowania centrum transferu wiedzy Techniczne uwarunkowania funkcjonowania platformy transferu wiedzy Produkty i rezultaty budowy centrum transferu wiedzy i promocji Finansowanie budowy i funkcjonowania platformy transferu wiedzy Regionalny system usług doradczo- -informacyjnych.. 55

4 4 Bogdan Mazurek 2.7 Platforma Transferu Technologii Klastry w procesie transferu wiedzy Finansowanie działalności inwestycyjnej firm sektora MSP Fundusz Pożyczkowy ŁARR SA Warunki pełnienia przez obszary tematyczne III Osi Priorytetowej RPO narzędzi realizacji celów modelu transferu wiedzy i technologii System stymulowania sektora MSP do współpracy z jednostkami sfery B+R Kryteria oceny merytorycznej projektów inwestycyjnych współfinansowanych z III osi priorytetowej. 81

5 Model transferu wiedzy i technologii 5 1. Czynniki wzrostu konkurencyjności firm sektora MSP Identyfikacja i ocena czynników mających wpływ na poziom rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw jest konieczna do określenia warunków brzegowych modelu wzrostu gospodarki regionu, której rozwój oparty jest na absorpcji innowacji procesowo-produktowych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż badani przedsiębiorcy za najważniejszy czynnik wpływający na pozyskiwanie przewagi konkurencyjnej uznali posiadanie przez przedsiębiorstwo personelu o właściwych kwalifikacjach i umiejętnościach. Patrz wykres 1 83% odpowiedzi to bardzo duże i duże znaczenie. Za drugi czynnik pod względem ważności ankietowani uznali elastyczność rynkową firmy, polegającą na szybkim dostosowywaniu się do zachodzących zmian rynkowych (76% bardzo duże i duże znaczenie). Jest to czynnik, którego znaczenie określane jest jako bardzo duże na równi z kwalifikacjami i umiejętnościami pracowników (32%). Taki rozkład ocen powoduje, że czynnik ten ma ewidentnie większe znaczenie niż kolejny, dla którego suma obu górnych ocen jest tylko nieznacznie mniejsza (co wskazywałoby na porównywalność znaczenia tych czynników). Jest to jednocześnie czynnik oceniany, jako drugi w hierarchii ważności, jeśli chodzi o znaczenie dla firmy w przyszłości. Zdolność do skracania czasu realizacji zamówień (74% bardzo duże i duże znaczenie czynnika). Potencjał produkcyjny/usługowy (66% bardzo duże i duże znaczenie czynnika). Oba te czynniki uznawane są również jako ważne dla uzyskania przewagi konkurencyjnej w przyszłości. Inne dane pokazują, że elastyczność, czyli zdolności do szybkiego dostosowywania się do zmian rynkowych oraz zdolność do skracania czasu realizacji zamówień uznawane są przez przedstawicieli firm sektora przemysłowego za czynniki szczególnie ważne.

6 6 Bogdan Mazurek Wykres 1 Jak duże znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, na którym działa Pana(i) firma mają następujące czynniki Jak duże znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku na którym działa Pana(i) firma mają następujące czynnik? 1% Kwalifikacje i umiejętności pracowników Proinnowacyjne nastawienie kierownictwa firmy 16% 32% 50% 51% 14% 22% 5% 1% 1% 5% 2% Innowacje w obszarze procesu produkcji 10% 34% 24% 10% 19% 3% Poziom wykorzystania technologii informatycznej 11% 35% 27% 13% 11% 3% Zdolność do skracania czasu realizacji zamówień 25% 48% 14% 3% 8% 3% Zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się trendów na rynku 31% 45% 15% 4% 4% 1% Potencjał produkcyjny/świadczenia usług 14% 51% 23% 4% 5% 2% Zdolność do finansowania działań rozwojowych 14% 45% 20% 7% 11% 4% Dostęp do informacji marketingowych, dotyczących rynku, branży itd. 11% 36% 36% 8% 8% 1% Dostęp do zaawansowanych usług doradczych i informacyjnych 7% 20% 33% 20% 18% 2% Innowacyjność produktów/świadczonych usług 15% 43% 25% 8% 7% 2% Współpraca z jednostkami naukowobadawczymi 3% 11% 16% 23% 42% 6% Prowadzenie własnych prac badawczych 3% 13% 16% 24% 38% 6% Zdolność do wchodzenia w związki kooperacyjne z innymi firmami 9% 28% 27% 16% 17% 4% Bardzo duże Duże Średnie Małe Nieistotne Nie wiem, trudno powiedzieć Wykres 2. Proszę wskazać te czynniki, które będą miały Pana(i) zdaniem największe znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku w przyszłości. Kwalifikacje i umiejętności pracowników 74% Zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających... 64% Zdolność do skracania czasu realizacji zamówień 61% Potencjał produkcyjny świadczenia usług 55% Proinnowacyjne nastawienie kierownictwa firmy 50% Zdolność do finansowania działań rozwojowych 49% Innowacyjność produktów świadczonych usług 47% Innowacje w obszarze procesu produkcji 41% Dostęp do informacji marketingowych, dotyczących rynku, b... 40% Zdolność do wchodzenia w związki kooperacyjne z innymi fi... 37% Poziom wykorzystania technologii informatycznej 35% Dostęp do zaawansowanych usług doradczych i informacyjnych 22% Prowadzenie własnych prac badawczych 16% Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi 15% Ceny 1% Rynki zbytu 0% Konkurencja z Chin 0% Organizacja pracy 0% Firmy pracujące dla budżetu 0% Zlikwidowanie zakładów pracy na rynku 0% Kursy walut 0% Potencjał ludzki 0% Prawo podatkowe i kodeks pracy 0% Żadne z wymienionych 2%

7 Model transferu wiedzy i technologii 7 Innowacyjność produktowa i procesowa (odpowiednio 48 i 45% bardzo duże i duże znaczenie) oraz dostęp do informacji marketingowych (45% bardzo duże i duże znaczenie). Badania wskazują na bardzo nikłe znaczenie współpracy małych i średnich firm z sektorem badawczym. Panuje powszechne przekonanie co do tego, że oferta placówek badawczo-naukowych jest skierowana do dużych przedsiębiorstw, a w praktyce jest wykorzystywana głównie przez zasobne przedsiębiorstwa z sektorów high technology. Jednocześnie uwagę zwraca niedostosowanie zakresu działalności sektora naukowo-badawczego do potrzeb i oczekiwań MSP, brak informacji o programach badawczych, brak zrozumienia specyfiki działalności gospodarczej przez personel badawczo-rozwojowy, niski poziom świadczonych usług badawczo-rozwojowych oraz długi czas realizacji prac badawczo-rozwojowych (wykres 3.). Wydaje się również, że zainteresowanie ze strony przedstawicieli MSP współpracą z placówkami naukowymi jest niewielkie (wykres 4.). Na brak potrzeby współpracy wskazało aż 31% badanych firm. Wykres 3 Jakie znaczenie mają dla innowacyjności Pana(i) firmy podane czynniki związane z działalnością sfery B+R. Brak informacji o programach badawczych realizowanych przez jednostki naukowo-badawcze 5% 13% 12% 5% 36% 27% Niedostosowanie tematyki prac badawczych jednostek B+R (badawczorozwojowych) do potrzeb przemysłu. 5% 11% 12% 5% 37% 28% Brak zrozumienia specyfiki działalności gospodarczej przez personel jednostek badawczo-rozwojowych. 5% 12% 10% 7% 36% 28% Niski poziom świadczonych usług badawczo-rozwojowych 4% 11% 11% 6% 37% 29% Długi czas realizacji prac badawczych 8% 11% 10% 5% 37% 28% bardzo duże duże średnie małe nieistotne nie wiem / trudno powiedzieć Poważne znaczenie może mieć tutaj słaba świadomość możliwości wykorzystania dorobku tych placówek w praktyce zarządzania. Respondowane przedsiębiorstwa, oceniając sposoby działań innowacyjnych, w zasadzie nie dostrzegają znaczenia współpracy z sektorem nauki. Jedynie około 20% badanych firm, prowadzących politykę innowacyjną wskazało na zakupy technologii, licencji czy patentów (wykres 5.).

8 8 Bogdan Mazurek Wykres 4. Proszę określić najważniejsze przyczyny, które Pana(i) zdaniem powodują lub ograniczają współpracę przedsiębiorstw z instytucjami naukowo - badawczymi? Niedostosowanie oferty do potrzeb przedsiębiorców 37% Brak potrzeby współpracy 31% Długi okres realizacji badań 30% Niska jakość oferowanych usług 28% Brak odpowiednich partnerów do podjęcia współpracy 21% Wysokie koszty badań 20% Brak środków do finansowania współpracy 10% Brak informacji na temat możliwości współpracy z tymi instytucjami 4% Nie wiem, trudno powiedzieć 30% Wykres 5. Odczytam teraz różne formy pozyskiwania nowych technologii. Proszę o wskazanie dwóch, które Pana(i) zdaniem są najbardziej efektywne. Zakup maszyn urządzeń 69% Zakup licencji 18% Własne prace B R, 13% Kopiowanie rozwiązań (strategia \naśladowcy\") " 13% Prace B+R w kooperacji z innymi firmami 10% Podejmowanie przez firmę, w ramach prowadzonych prac wdrożeniowych 8% Zlecenie prac B R innemu podmiotowi 5% żadne 4% Trudno powiedzieć nie wiem 8% Struktura realizowanych inwestycji w nieznacznym stopniu odbiega od oceny efektywności nowych technologii; dominuje zakup maszyn/urządzeń, budynków/budowli (wykres 6.). Trzecią pozycję zajmuje czynniki ludzki, co stwarza podstawy dla rozwoju gospodarki. Dopiero na czwartym miejscu znajduje się zakup licencji/patentów (ponad dwa razy mniejsza liczba wskazań w stosunku

9 Model transferu wiedzy i technologii 9 do efektywnościowych ocen nowych technologii). Struktura tych zakupów wskazuje na ekstensywną formę rozwoju firm sektora MSP. Wykres 6. Na jakie obszary inwestycje w tych latach przede wszystkim były przeznaczane? Maszyny/urządzenia 87% Budynki/budowle 35% Kapitał ludzki - podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych kadr, zatrudnienie nowych specjalistów 18% Zakup licencji/patentów/know how 8% Własne prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, w tym zakup aparatury badawczej Badania rynkowe Zakup środków transportu Reklama i promocja Działalność bieżąca Oprogramowanie Remonty Zakup gruntów Bieżące modernizacje 4% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie jest pewne, w jakiej części zakup licencji/patentów pochodził od placówek naukowo-badawczych, a w jakiej od innych dysponentów know-how. Zwraca uwagę fakt, że większość form współpracy MSP z nauką ma charakter doraźny, a ich efekty są niekonkretne, niebezpośrednie i niematerialne. Stąd prawdopodobnie wynika dość niska ocena satysfakcji z podejmowanych przez MSP kontaktów z nauką. Szczególnie niekorzystnie wypada ocena częstotliwości korzystania z usług w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych technologii czy rozwiązań proekologicznych, czyli działań, których następstwem może być poprawa efektywności ekonomicznej firmy. W zasadzie można mówić o braku współpracy między MSP a nauką w zakresie transferu technologii i prac innowacyjnych w dziedzinie produkcji. Badania ankietowe wskazują na ewentualne znaczenie prostych i krótkotrwałych form kontaktów MSP z sektorem badawczym. Są to przede wszystkim takie obszary współpracy jak: szkolenia, konferencje, konsultacje i doradztwo, praktyki studenckie. Dużo mniejsze znaczenie z punktu widzenia częstotliwości podejmowanych kontaktów z placówkami B+R mają takie formy współpracy jak: badania jakości, nowe technologie, ochrona środowiska, pomoc w planowaniu i organizowaniu, badania efektywności. Analiza rezultatów uzyskanych przez badane firmy z tytułu podejmowanych działań innowacyjnych pozwala przypuszczać, że w ocenie firm ich efektywność w żadnym stopniu nie jest uzależniona od podjętych kontaktów z sektorem B+R (wykres 7.). W hierarchii ba-

10 10 Bogdan Mazurek rier bariery te związane z działalnością B+R zostały przez respondentów sklasyfikowane jako najmniej ważne 17% wskazań, a więc 2,5-krotnie mniej niż w przypadku czynnika ludzkiego. Wykres 7. Hierarchia barier bariery wewnętrzne 31% bariery związane z działalnością B+R 17% bariery finansowe 34% czynniki ludzkie 42% bariery związane z infrastrukturą wsparcia 23% czynniki związane z władzanie administracyjnymi i rozwiązaniami prawnymi 52% Zdaniem badanych firm, czynnikami, które mają najmniejszy wpływ na uzyskanie przewagi konkurencyjnej są: współpraca z jednostkami naukowobadawczymi (tylko 14% wskazań bardzo ważny i ważny czynnik i aż 64% wskazań czynnik nieistotny i mało istotny), prowadzenie własnych prac badawczych (waga czynnika odpowiednio 17% i 59%) oraz dostęp do zaawansowanych usług doradczych i informacyjnych (27% i 40%). Te czynniki podobnie są oceniane, gdy mowa o ich znaczeniu w przyszłości. Struktura tych czynników potwierdza tezę, iż firmy sektora MSP: są przede wszystkim podwykonawcami detali dla dużych koncernów, nie dysponują własnymi kanałami dystrybucji, nie mają wykreowanych marek produktów. W niezmiernie krótkim czasie transformacji ustrojowej firmom sektora MSP udało się wyposażyć stanowiska pracy w nowoczesny i bardzo nowoczesny park maszynowy (wykres 8.). Wykorzystując ponadto wysokie kwalifikacje kadr inżynierów, techników i pracowników produkcyjnych zwalnianych z likwidowanych spółek skarbu państwa, w krótkim czasie firmy te osiągnęły wysoki poziom jakości wytwarzanych produktów oferowanych po konkurencyjnej cenie. Dodatkowo nakładająca się na te czynniki wysoka kultura techniczna przyczyniła się do uzyskania przez znaczną część firm sektora MSP pozycji konkurencyjnej na rynku producentów części do maszyn/urządzeń wytwarzanych przez duże firmy, głównie zagraniczne. Stąd dla tej grupy firm najważniejszymi obok ceny i jakości czynnikami wzrostu konkurencyjności są innowacje procesowe, nowe technologie, unikalny produkt, kwalifikacji kadr pracowników, terminowość realizacji zleceń czy też

11 Model transferu wiedzy i technologii 11 indywidualizacja obsługi klienta (wykres 9.). Budując strategię rozwoju na współpracy/kooperacji z producentami wyrobów finalnych (dużymi koncernami), przy ocenie czynników konkurencyjności firmy nie zwracają uwagi na znajomość rynku, budowę własnej sieci sprzedaży czy też markę firmy. Jednocześnie uważają, że czynnikami, które w przyszłości będą miały najważniejszy wpływ na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na rynku obok kwalifikacji kadr są zdolność do skracania czasu realizacji zamówień, szybkie dostosowywanie się do zmieniających trendów rynku oraz potencjał produkcyjny. Wykres 8. Czy wśród maszyn i/lub urządzeń jakie posiada Pana(i) firma są: Maszyny sterowane 26% Maszyny sterowane numerycznie 21% Linie technologiczne sterowane komputerem 18% Automatyczne linie technologiczne 15% Centra obróbcze 5% Roboty i manipulatory przemysłowe 4% nie wiem/trudno powiedzieć 2% żadne z powyższych 50% Wykres 9. Jak Pan(i) ocenia, co w największym stopniu decyduje o konkurencyjności i sukcesie na rynku, na którym działa Pana(i) firma? Jakość produktów i usług Cena produktów i usług Nowe technologie Innowacja Kapitał ludzki Terminowość Unikalny produkt Krótkie terminy realizacji zamówień Reklama i promocja Indywidualne podejście do klienta Niskie koszty Szeroki oferta produktów i usług Organizacja pracy Dostępność asortymentu Marka firmy Podaż Kursy walut Lokalizacja Znajomość rynku Napływ tanich towarów z Chin Nie ma konkurencyjności Przepisy prawa Popyt Sieć sprzedaży Stały rozwój branży Pracowitość i przedsiębiorczość Ochrona patentowa Firma rodzinna \Nie potrzeba takich kroków\" " Doświadczenie Wszystko zależy od właściciela Bycie monopolistą Trudno powiedzieć 6% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 35% 38%

12 12 Bogdan Mazurek Wręcz nieistotne znaczenie ma współpraca z jednostkami naukowobadawczymi, prowadzenie własnych prac badawczych oraz korzystanie z zaawansowanych usług doradczych. Przesłanką nowego myślenia firm sektora MSP jest wskazanie przez 38% badanych zdolności do wchodzenia w związki kooperacyjne, jako czynnika mającego wpływ na wzrost ich konkurencyjności oraz fakt, iż 51% badanych stwierdziło, że wprowadziło na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty (wykres 10.). Wykres 10. Czy w ciągu ostatnich 3 lat Pana(i) firma wprowadziła na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty? Odmowa odpowiedzi 1% Tak 47% Nie 52% Pozytywną opinię w sprawie innowacyjności reprezentowanych przedsiębiorstw wyraziło łącznie 62% badanych, a w grupie przedsiębiorstw wprowadzających na rynek nowe produkty 75%. Wielkość ta może wydawać się nadmiernie wysoka, jednak należy pamiętać o szczególnych cechach badanej populacji. Ponadto trzeba również uwzględnić fakt, że aż 47% (a w grupie firm wprowadzających nowości rynkowe aż 58%) odpowiedzi to opinie charakteryzujące przedsiębiorstwo jako raczej, a nie zdecydowanie innowacyjne. Opinie stwierdzające, iż przedsiębiorstwo pozostaje zdecydowanie innowacyjne stanowiły 15% wskazań. Wreszcie odpowiedzi te nie umożliwiają oceny poziomu (nasycenia) innowacyjności w skali poszczególnych firm. Nie wydaje się zatem, aby odnotowane stanowiska były zdecydowanie przewartościowane i tym samym odbiegające dalece od rzeczywistości (wykres 11.).

13 Model transferu wiedzy i technologii 13 Wykres 11. Jak Pan(i) to ocenia, czy Pana(i) firmę/przedsiębiorstwo można uznać za innowacyjne? 9% 7% 15% 21% 47% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem / trudno powiedzieć Dla badanych firm podstawową barierą innowacyjności jest brak: pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 44% wskazań w hierarchii barier (wykres 12.), środków na finansowanie działalności innowacyjnej. Wykres 12. Proszę ocenić znaczenie następujących barier wewnętrznych dla innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa. Brak nastawienia proinnowacyjnego systemu zarządzania firmą 4% 21% 24% 25% 20% 4% Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 16% 32% 22% 13% 14% 2% Brak zdolności pracowników do podejmowania działań innowacyjnych 6% 26% 25% 21% 18% 2% Brak strategii rozwoju produktu 4% 18% 26% 20% 27% 4% Ograniczony potencjał wytwórczy firmy 4% 25% 30% 16% 20% 4% Brak środków finansowych na działalność innowacyjną 14% 32% 27% 12% 11% 2% Brak rozpoznania w zakresie potrzeb rynkowych 3% 23% 25% 23% 21% 3% Słaby poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 1% 19% 29% 24% 22% 4% bardzo duże duże średnie małe nieistotne nie wiem / trudno powiedzieć Na barierę dotyczącą braku kwalifikacji składają się takie elementy jak brak: na rynku pracy pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, kadr przygotowanych do zarządzania innowacjami,

14 14 Bogdan Mazurek właściwej oferty szkoleniowej oraz kadr przygotowanych do prowadzenia badań i prac rozwojowych (wykres 13.). Z czynników finansowych największe znaczenie dla innowacyjności firm sektora MSP ma brak możliwości finansowania nowych technologii częściowo umarzalnym kredytem oraz ograniczona dostępność niskooprocentowanego kredytu. Mniejsze znaczenie ma brak dotacji na prowadzenie prac badawczorozwojowych. Na uwagę zasługuje zainteresowanie firm ofertą typu venture capital (wykres 14.). Wykres 13. Jakie znaczenie mają dla innowacyjności Pana(i) firmy podane czynniki ludzkie. Brak wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do prowadzenia badań i prac rozwojowych 8% 25% 17% 18% 24% 6% Brak kadr przygotowanych do zarządzania innowacjami 11% 28% 18% 20% 19% 3% Brak ludzi o odpowiednich kwalifikacjach na rynku pracy 23% 36% 22% 7% 9% 1% Brak odpowiedniej oferty szkoleniowej dostosowanej do potrzeb firmy 9% 26% 22% 19% 19% 4% bardzo duże duże średnie małe nieistotne nie wiem / trudno powiedzieć Wykres 14. Jakie znaczenie mają dla innowacyjności Pana(i) firmy podane czynniki finansowe. Wysokie koszty pozyskania wyników prac badawczych zrealizowanych przez jednostki B+R (badawczo-rozwojowe) 7% 20% 14% 6% 34% 17% Brak dotacji na prace badawczorozwojowe oraz wdrożeniowe 9% 25% 14% 12% 30% 9% Ograniczona dostępność niskooprocentowanego kredytu na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych. 12% 28% 23% 11% 18% 6% Brak oferty poręczenia kredytu na działania proinnowacyjne o podwyższonym ryzyku 8% 23% 17% 14% 24% 12% Brak dostępu do źródeł finansowania o charakterze venture-capital. 7% 21% 17% 12% 25% 17% Brak możliwości finansowania nowych technologii częściowo umarzalnym kredytem 15% 31% 20% 9% 16% 8% Skrócenie okresu amortyzacji nakładów inwestycyjnych o charakterze proinnowacyjnym 7% 25% 19% 15% 21% 10% bardzo duże duże średnie małe nieistotne nie wiem / trudno powiedzieć

15 Model transferu wiedzy i technologii 15 Z tej syntetycznej analizy czynników współokreślających konkurencyjność sektora MSP wynika, że podstawowe znaczenie dla jego wzrostu ma zwiększenie dostępu na rynku pracy do wysoko kwalifikowanych kadr pracowników. Jest to podstawa utrzymania poziomu konkurencyjności dotychczasowej oferty sektora MSP, ale również podstawa do rozwoju zaawansowanych form kooperacji między przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie rozwoju produktów i technologii. Na ten czynnik infrastruktury wsparcia sektora MSP wskazało 32% badanych. Z kolei 31% ten czynnik uznało za nieistotny w procesie rozwoju konkurencyjności. Poziom i struktura kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz oferty na rynku pracy wraz ze zdolnością firm do finansowania innowacji procesowoproduktowych mają bezpośredni wpływ na strukturę branżową przemysłu oraz jego potencjał innowacyjny.

16 16 Bogdan Mazurek

17 Model transferu wiedzy i technologii Model transferu wiedzy i technologii 2.1. Koncepcja modelu transferu wiedzy Głównym celem prezentowanego poniżej modelu transferu wiedzy i technologii jest podniesienie konkurencyjności firm województwa łódzkiego w wyniku: stworzenia im dostępu do informacji dotyczących oferty sfery B+R, krajowych i zagranicznych ofert współpracy gospodarczej, zapotrzebowania przedsiębiorców na rozwiązania z zakresu innowacji procesowoproduktowych oraz informacji o światowych tendencjach w zakresie zmian technik i technologii wytwarzania produktów/świadczenia usług; rozwoju kwalifikacji kadr niezbędnych do obsługi zaawansowanych technicznie i technologicznie procesów przemysłowych; stworzenia warunków do oceny i preinkubacji ciekawych projektów/ pomysłów osób fizycznych oraz ich współfinansowania; stworzenia systemu finansowania usług doradczych proinnowacyjnych oraz transferu technologii; organizacji systemu transferu technologii ze sfery B+R do przemysłu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie centrum dydaktycznowarsztatowego, platformy transferu wiedzy i technologii ze sfery B+R do przedsiębiorstw w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz systemu preinkubacji innowacyjnych pomysłów osób fizycznych oraz ich współfinansowania. Prezentowany projekt wpisuje się w ramy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , a dokładniej w realizację dwóch celów szczegółowych: Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie łódzkim oraz Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Pierwszy z wymienionych obszarów odnosi się do głównych założeń trzeciej osi

18 18 Bogdan Mazurek priorytetowej RPO WŁ Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, która koncentruje się na tworzeniu możliwości trwałego powiązania sektora B+R z obszarem biznesu (szczególnie sektora MSP) oraz instytucji otoczenia biznesu w celu osiągnięcia wysokiego stopnia innowacyjności i poprawy konkurencyjności wytwarzanych produktów i usług. Dodatkowym efektem będzie tworzenie kwalifikowanych kadr warunkujących rozwój firm tego sektora gospodarki. Drugi obszar jest zgodny z czwartą osią priorytetową Społeczeństwo informacyjne RPO WŁ W wyniku uruchomienia zaawansowanych technologicznie platform wiedzy będą realizowane cele szczegółowe osi priorytetowej, mówiące o rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz poprawie dostępu do informacji na terenie województwa łódzkiego. Realizacja celów szczegółowych zawartych w wyżej wymienionych osiach priorytetowych pozwoli skutecznie konkurować przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego z firmami zlokalizowanymi w obszarach wysoko rozwiniętych w Europie. Należy wspomnieć, że opisane cele szczegółowe projektu wpisują się z powodzeniem także w dwa obszary priorytetowe Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego tj. Baza gospodarcza i Społeczeństwo informacyjne. Prezentowana koncepcja modelu transferu wiedzy została oparta na następujących założeniach: procesie rozwoju gospodarki opartym na wiedzy. Edukacja jest czynnikiem stymulującym badania naukowe i jednocześnie warunkującym wdrożenia innowacji procesowo-produktowych; w okresie pięciu najbliższych lat zwiększy się przeciętna wielkość przedsiębiorstw, ich zdolność do akumulacji kapitału oraz poprawi się organizacja pracy i system zarządzania; zmieni się struktura ważności czynników wzrostu konkurencyjności sektora MSP; w rozwoju małych i średnich firm zwiększy się znaczenie innowacyjności produktowej, badań własnych, współpracy ze sferą B+R oraz dostępu do zaawansowanych usług doradczych; wytworzone zostaną zaawansowane związki kooperacyjne w formule klastrów; w okresie pięciolecia instytucje rządowe i samorządowe nie będą w stanie stworzyć systemu kształcenia zawodowego, który byłby w stanie dostosować poziom kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych do potrzeb przemysłu; w momencie tworzenia modelu transferu wiedzy podstawową barierą konkurencyjności firm sektora MSP jest brak na rynku pracy wysoko kwalifikowanych kadr; proces wdrażania modelu transferu wiedzy i technologii do przemysłu będzie współfinansowany w oparciu o dostępne programy wsparcia na lata programowania

19 Model transferu wiedzy i technologii 19 Cechą charakterystyczną firm branż obróbki metali i automatyki przemysłowej, przemysłu włókienniczego, budownictwa jest dynamiczny rozwój szczególnie w okresie ostatnich dwóch lat. Jest on oparty na wysokim i bardzo wysokim poziomie technicznego uzbrojenia stanowisk pracy. Podstawową barierą rozwoju tych firm jest brak wysoko kwalifikowanych kadr specjalistów w zakresie obsługi maszyn klasy CN, jak również projektowania i konstruowania wyrobów, nie mówiąc o opracowaniu technologii wytwarzania produktu. Jednocześnie istotnym ograniczeniem ich rozwoju jest: ograniczony dostęp do źródeł finansowania, częściowo wynikający z braku dobrze opracowanych planów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów i usług, dywersyfikacji działalności firm lub pogłębienia specjalizacji; brak strategii wejścia na nowe rynki zbytu zarówno krajowe, jak i zagraniczne; brak oparcia strategii rozwoju o innowacje technologiczne; niedostosowanie polityki szkoleniowej do potrzeb przemysłu. Sytuacja ta wymaga podjęcia decyzji w zakresie stworzenia systemu doskonalenia kwalifikacji, gdyż na zmiany programów dydaktycznych w szkolnictwie i oczekiwanie na ich efekty gospodarka regionu nie ma czasu. Jednocześnie należy podjąć działania zmierzające w kierunku zintensyfikowania badań stosowanych wraz ze stymulowaniem rozwoju infrastruktury transferu technologii ze sfery badawczej do sfery przedsiębiorstw. Konieczna jest koncentracja wsparcia na tych obszarach w regionie, które mogą stać się technologicznymi biegunami wzrostu. W przypadku braku tych działań, innowacyjne sektory gospodarki regionu mogą przestać się rozwijać z powodu braku dopływu wysoko kwalifikowanych kadr pracowników. Zatem niezbędne jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi działań związanych z: doskonaleniem kwalifikacji zawodów w branżach decydujących o poziomie konkurencyjności gospodarki regionu, wspieraniem procesu transferu wiedzy i technologii oraz wspomaganiem innowacyjnych projektów o znaczącym potencjale innowacji. Z badań przeprowadzonych przez OECD wynika, że wzrost produktywności przedsiębiorstw zależy bezpośrednio od zmiany efektywności oraz stopnia wykorzystania nakładów w procesie produkcji, co w dużym stopniu uzależnione jest od postępu technologicznego i kwalifikacji kadr. Na terenie Łodzi mamy do czynienia z silnym ośrodkiem naukowo-badawczym przede wszystkim w postaci uczelni wyższych. Koncentruje on wokół siebie przedstawicieli sfery regionalnego zaplecza B+R, jaki i przedsiębiorstwa produkcyjne dysponujące potencjałem proinnowacyjnym. Istnieje więc potencjał wiedzy, który w warunkach stymulacji zewnętrznej umożliwi zdynamizowanie działań związanych z podniesieniem kwalifikacji kadr gospodarki regionu w zakresie przygotowania

20 20 Bogdan Mazurek technologicznego, konstrukcyjnego i obsługi maszyn najnowszej generacji. Jednocześnie projekt stworzy możliwość transferu wiedzy i wspierania działań związanych z wdrażaniem innowacyjnych projektów. Cele ogólne modelu centrum transferu wiedzy i technologii, można scharakteryzować następująco: stworzenie szerokiej platformy współdziałania jednostek naukowobadawczych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw przemysłowych dającej możliwość sprawnego transferu myśli naukowo-technicznej poprzez wdrożenia wyników badań do praktyki przemysłowej; zapewnienie stałego wdrażania wyników badań do gospodarki poprzez świadczenie wysoko kwalifikowanych usług doradczych, szkolenia i praktycznego weryfikowania wiedzy i projektów; zintegrowanie działań związanych z projektowaniem i badaniem nowych rozwiązań technologicznych i produktów; rozwój usług z zakresu prowadzenia badań i certyfikacji w obszarach wskazanych przez dyrektywy Unii Europejskiej; oparcie działalności edukacyjnej na modułach szkoleniowych wykorzystujących w procesie weryfikację założeń teoretycznych maszyny/urządzenia nowej generacji; wspomaganie zrównoważonego rozwoju poprzez zaawansowane doradztwo gospodarcze. Rozwój gospodarki regionu oparty na budowie powiązań kooperacyjnych, doskonaleniu kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju innowacyjności w formule centrum innowacji, wiedzy i transferu technologii powinien prowadzić do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Główne zadania w tym zakresie powinny się skupiać na działaniach szkoleniowych, zaawansowanym doradztwie na rzecz firm sektora MSP oraz praktycznej weryfikacji innowacji procesowo-produktowych realizowanych w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowo-warsztatowych. Wymaga to zaprojektowania, budowy i funkcjonowaniu modelu transferu wiedzy ze sfery B+R i instytucji otoczenia biznesu do przemysłu. Rozwój oparty jest on na wzajemnym współdziałaniu systemów (rys. 1.): uzupełniającego kształcenia zawodowego, usług doradczych i informacyjnych dostosowanych do poziomu rozwoju sektora MSP, inkubacji innowacji procesowo-produktowych, badania rynku pracy i monitorowania programów edukacyjnych, platformy transferu wiedzy (informacyjnej), transferu wiedzy ze sfery B+R do przemysłu, finansowania sfery B+R i instytucji otoczenia biznesu,

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska 2010 Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce Ilustracja lub tytuł Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz Dr Barbara Grzybowska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo