LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny"

Transkrypt

1

2 2 Bogdan Mazurek LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588) Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu: Jadwiga Poczyczyńska Redakcja językowa: Oksana Hałatyn-Burda Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ISBN: Druk i oprawa: Drukarnia GREEN, Plac Komuny Paryskiej 4, Łódź, tel , fax , ,

3 Model transferu wiedzy i technologii 3 Spis treści 1 Czynniki wzrostu konkurencyjności firm sektora MSP 5 2 Model transferu wiedzy Koncepcja modelu transferu wiedzy Model centrum doskonalenia zawodowego, inkubacji pomysłów i zaawansowanego doradztwa specjalistycznego oraz centrum badań rozwojowych i przedkonkurencyjnych Cele i zadania centrum Model organizacyjny centrum Finansowanie działań związanych z budową Centrum Akcelerator Technologii i Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego Centrum Preinkubacji Model organizacyjny centrum preinkubacji Finansowanie działalności centrum preinkubacji Platforma transferu wiedzy jako narzędzie stymulujące rozwój współpracy przemysłu ze sferą B+R oraz promocji gospodarki regionu Cel, zadania i założenia organizacji funkcjonowania centrum transferu wiedzy Techniczne uwarunkowania funkcjonowania platformy transferu wiedzy Produkty i rezultaty budowy centrum transferu wiedzy i promocji Finansowanie budowy i funkcjonowania platformy transferu wiedzy Regionalny system usług doradczo- -informacyjnych.. 55

4 4 Bogdan Mazurek 2.7 Platforma Transferu Technologii Klastry w procesie transferu wiedzy Finansowanie działalności inwestycyjnej firm sektora MSP Fundusz Pożyczkowy ŁARR SA Warunki pełnienia przez obszary tematyczne III Osi Priorytetowej RPO narzędzi realizacji celów modelu transferu wiedzy i technologii System stymulowania sektora MSP do współpracy z jednostkami sfery B+R Kryteria oceny merytorycznej projektów inwestycyjnych współfinansowanych z III osi priorytetowej. 81

5 Model transferu wiedzy i technologii 5 1. Czynniki wzrostu konkurencyjności firm sektora MSP Identyfikacja i ocena czynników mających wpływ na poziom rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw jest konieczna do określenia warunków brzegowych modelu wzrostu gospodarki regionu, której rozwój oparty jest na absorpcji innowacji procesowo-produktowych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż badani przedsiębiorcy za najważniejszy czynnik wpływający na pozyskiwanie przewagi konkurencyjnej uznali posiadanie przez przedsiębiorstwo personelu o właściwych kwalifikacjach i umiejętnościach. Patrz wykres 1 83% odpowiedzi to bardzo duże i duże znaczenie. Za drugi czynnik pod względem ważności ankietowani uznali elastyczność rynkową firmy, polegającą na szybkim dostosowywaniu się do zachodzących zmian rynkowych (76% bardzo duże i duże znaczenie). Jest to czynnik, którego znaczenie określane jest jako bardzo duże na równi z kwalifikacjami i umiejętnościami pracowników (32%). Taki rozkład ocen powoduje, że czynnik ten ma ewidentnie większe znaczenie niż kolejny, dla którego suma obu górnych ocen jest tylko nieznacznie mniejsza (co wskazywałoby na porównywalność znaczenia tych czynników). Jest to jednocześnie czynnik oceniany, jako drugi w hierarchii ważności, jeśli chodzi o znaczenie dla firmy w przyszłości. Zdolność do skracania czasu realizacji zamówień (74% bardzo duże i duże znaczenie czynnika). Potencjał produkcyjny/usługowy (66% bardzo duże i duże znaczenie czynnika). Oba te czynniki uznawane są również jako ważne dla uzyskania przewagi konkurencyjnej w przyszłości. Inne dane pokazują, że elastyczność, czyli zdolności do szybkiego dostosowywania się do zmian rynkowych oraz zdolność do skracania czasu realizacji zamówień uznawane są przez przedstawicieli firm sektora przemysłowego za czynniki szczególnie ważne.

6 6 Bogdan Mazurek Wykres 1 Jak duże znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, na którym działa Pana(i) firma mają następujące czynniki Jak duże znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku na którym działa Pana(i) firma mają następujące czynnik? 1% Kwalifikacje i umiejętności pracowników Proinnowacyjne nastawienie kierownictwa firmy 16% 32% 50% 51% 14% 22% 5% 1% 1% 5% 2% Innowacje w obszarze procesu produkcji 10% 34% 24% 10% 19% 3% Poziom wykorzystania technologii informatycznej 11% 35% 27% 13% 11% 3% Zdolność do skracania czasu realizacji zamówień 25% 48% 14% 3% 8% 3% Zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się trendów na rynku 31% 45% 15% 4% 4% 1% Potencjał produkcyjny/świadczenia usług 14% 51% 23% 4% 5% 2% Zdolność do finansowania działań rozwojowych 14% 45% 20% 7% 11% 4% Dostęp do informacji marketingowych, dotyczących rynku, branży itd. 11% 36% 36% 8% 8% 1% Dostęp do zaawansowanych usług doradczych i informacyjnych 7% 20% 33% 20% 18% 2% Innowacyjność produktów/świadczonych usług 15% 43% 25% 8% 7% 2% Współpraca z jednostkami naukowobadawczymi 3% 11% 16% 23% 42% 6% Prowadzenie własnych prac badawczych 3% 13% 16% 24% 38% 6% Zdolność do wchodzenia w związki kooperacyjne z innymi firmami 9% 28% 27% 16% 17% 4% Bardzo duże Duże Średnie Małe Nieistotne Nie wiem, trudno powiedzieć Wykres 2. Proszę wskazać te czynniki, które będą miały Pana(i) zdaniem największe znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku w przyszłości. Kwalifikacje i umiejętności pracowników 74% Zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających... 64% Zdolność do skracania czasu realizacji zamówień 61% Potencjał produkcyjny świadczenia usług 55% Proinnowacyjne nastawienie kierownictwa firmy 50% Zdolność do finansowania działań rozwojowych 49% Innowacyjność produktów świadczonych usług 47% Innowacje w obszarze procesu produkcji 41% Dostęp do informacji marketingowych, dotyczących rynku, b... 40% Zdolność do wchodzenia w związki kooperacyjne z innymi fi... 37% Poziom wykorzystania technologii informatycznej 35% Dostęp do zaawansowanych usług doradczych i informacyjnych 22% Prowadzenie własnych prac badawczych 16% Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi 15% Ceny 1% Rynki zbytu 0% Konkurencja z Chin 0% Organizacja pracy 0% Firmy pracujące dla budżetu 0% Zlikwidowanie zakładów pracy na rynku 0% Kursy walut 0% Potencjał ludzki 0% Prawo podatkowe i kodeks pracy 0% Żadne z wymienionych 2%

7 Model transferu wiedzy i technologii 7 Innowacyjność produktowa i procesowa (odpowiednio 48 i 45% bardzo duże i duże znaczenie) oraz dostęp do informacji marketingowych (45% bardzo duże i duże znaczenie). Badania wskazują na bardzo nikłe znaczenie współpracy małych i średnich firm z sektorem badawczym. Panuje powszechne przekonanie co do tego, że oferta placówek badawczo-naukowych jest skierowana do dużych przedsiębiorstw, a w praktyce jest wykorzystywana głównie przez zasobne przedsiębiorstwa z sektorów high technology. Jednocześnie uwagę zwraca niedostosowanie zakresu działalności sektora naukowo-badawczego do potrzeb i oczekiwań MSP, brak informacji o programach badawczych, brak zrozumienia specyfiki działalności gospodarczej przez personel badawczo-rozwojowy, niski poziom świadczonych usług badawczo-rozwojowych oraz długi czas realizacji prac badawczo-rozwojowych (wykres 3.). Wydaje się również, że zainteresowanie ze strony przedstawicieli MSP współpracą z placówkami naukowymi jest niewielkie (wykres 4.). Na brak potrzeby współpracy wskazało aż 31% badanych firm. Wykres 3 Jakie znaczenie mają dla innowacyjności Pana(i) firmy podane czynniki związane z działalnością sfery B+R. Brak informacji o programach badawczych realizowanych przez jednostki naukowo-badawcze 5% 13% 12% 5% 36% 27% Niedostosowanie tematyki prac badawczych jednostek B+R (badawczorozwojowych) do potrzeb przemysłu. 5% 11% 12% 5% 37% 28% Brak zrozumienia specyfiki działalności gospodarczej przez personel jednostek badawczo-rozwojowych. 5% 12% 10% 7% 36% 28% Niski poziom świadczonych usług badawczo-rozwojowych 4% 11% 11% 6% 37% 29% Długi czas realizacji prac badawczych 8% 11% 10% 5% 37% 28% bardzo duże duże średnie małe nieistotne nie wiem / trudno powiedzieć Poważne znaczenie może mieć tutaj słaba świadomość możliwości wykorzystania dorobku tych placówek w praktyce zarządzania. Respondowane przedsiębiorstwa, oceniając sposoby działań innowacyjnych, w zasadzie nie dostrzegają znaczenia współpracy z sektorem nauki. Jedynie około 20% badanych firm, prowadzących politykę innowacyjną wskazało na zakupy technologii, licencji czy patentów (wykres 5.).

8 8 Bogdan Mazurek Wykres 4. Proszę określić najważniejsze przyczyny, które Pana(i) zdaniem powodują lub ograniczają współpracę przedsiębiorstw z instytucjami naukowo - badawczymi? Niedostosowanie oferty do potrzeb przedsiębiorców 37% Brak potrzeby współpracy 31% Długi okres realizacji badań 30% Niska jakość oferowanych usług 28% Brak odpowiednich partnerów do podjęcia współpracy 21% Wysokie koszty badań 20% Brak środków do finansowania współpracy 10% Brak informacji na temat możliwości współpracy z tymi instytucjami 4% Nie wiem, trudno powiedzieć 30% Wykres 5. Odczytam teraz różne formy pozyskiwania nowych technologii. Proszę o wskazanie dwóch, które Pana(i) zdaniem są najbardziej efektywne. Zakup maszyn urządzeń 69% Zakup licencji 18% Własne prace B R, 13% Kopiowanie rozwiązań (strategia \naśladowcy\") " 13% Prace B+R w kooperacji z innymi firmami 10% Podejmowanie przez firmę, w ramach prowadzonych prac wdrożeniowych 8% Zlecenie prac B R innemu podmiotowi 5% żadne 4% Trudno powiedzieć nie wiem 8% Struktura realizowanych inwestycji w nieznacznym stopniu odbiega od oceny efektywności nowych technologii; dominuje zakup maszyn/urządzeń, budynków/budowli (wykres 6.). Trzecią pozycję zajmuje czynniki ludzki, co stwarza podstawy dla rozwoju gospodarki. Dopiero na czwartym miejscu znajduje się zakup licencji/patentów (ponad dwa razy mniejsza liczba wskazań w stosunku

9 Model transferu wiedzy i technologii 9 do efektywnościowych ocen nowych technologii). Struktura tych zakupów wskazuje na ekstensywną formę rozwoju firm sektora MSP. Wykres 6. Na jakie obszary inwestycje w tych latach przede wszystkim były przeznaczane? Maszyny/urządzenia 87% Budynki/budowle 35% Kapitał ludzki - podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych kadr, zatrudnienie nowych specjalistów 18% Zakup licencji/patentów/know how 8% Własne prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, w tym zakup aparatury badawczej Badania rynkowe Zakup środków transportu Reklama i promocja Działalność bieżąca Oprogramowanie Remonty Zakup gruntów Bieżące modernizacje 4% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie jest pewne, w jakiej części zakup licencji/patentów pochodził od placówek naukowo-badawczych, a w jakiej od innych dysponentów know-how. Zwraca uwagę fakt, że większość form współpracy MSP z nauką ma charakter doraźny, a ich efekty są niekonkretne, niebezpośrednie i niematerialne. Stąd prawdopodobnie wynika dość niska ocena satysfakcji z podejmowanych przez MSP kontaktów z nauką. Szczególnie niekorzystnie wypada ocena częstotliwości korzystania z usług w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych technologii czy rozwiązań proekologicznych, czyli działań, których następstwem może być poprawa efektywności ekonomicznej firmy. W zasadzie można mówić o braku współpracy między MSP a nauką w zakresie transferu technologii i prac innowacyjnych w dziedzinie produkcji. Badania ankietowe wskazują na ewentualne znaczenie prostych i krótkotrwałych form kontaktów MSP z sektorem badawczym. Są to przede wszystkim takie obszary współpracy jak: szkolenia, konferencje, konsultacje i doradztwo, praktyki studenckie. Dużo mniejsze znaczenie z punktu widzenia częstotliwości podejmowanych kontaktów z placówkami B+R mają takie formy współpracy jak: badania jakości, nowe technologie, ochrona środowiska, pomoc w planowaniu i organizowaniu, badania efektywności. Analiza rezultatów uzyskanych przez badane firmy z tytułu podejmowanych działań innowacyjnych pozwala przypuszczać, że w ocenie firm ich efektywność w żadnym stopniu nie jest uzależniona od podjętych kontaktów z sektorem B+R (wykres 7.). W hierarchii ba-

10 10 Bogdan Mazurek rier bariery te związane z działalnością B+R zostały przez respondentów sklasyfikowane jako najmniej ważne 17% wskazań, a więc 2,5-krotnie mniej niż w przypadku czynnika ludzkiego. Wykres 7. Hierarchia barier bariery wewnętrzne 31% bariery związane z działalnością B+R 17% bariery finansowe 34% czynniki ludzkie 42% bariery związane z infrastrukturą wsparcia 23% czynniki związane z władzanie administracyjnymi i rozwiązaniami prawnymi 52% Zdaniem badanych firm, czynnikami, które mają najmniejszy wpływ na uzyskanie przewagi konkurencyjnej są: współpraca z jednostkami naukowobadawczymi (tylko 14% wskazań bardzo ważny i ważny czynnik i aż 64% wskazań czynnik nieistotny i mało istotny), prowadzenie własnych prac badawczych (waga czynnika odpowiednio 17% i 59%) oraz dostęp do zaawansowanych usług doradczych i informacyjnych (27% i 40%). Te czynniki podobnie są oceniane, gdy mowa o ich znaczeniu w przyszłości. Struktura tych czynników potwierdza tezę, iż firmy sektora MSP: są przede wszystkim podwykonawcami detali dla dużych koncernów, nie dysponują własnymi kanałami dystrybucji, nie mają wykreowanych marek produktów. W niezmiernie krótkim czasie transformacji ustrojowej firmom sektora MSP udało się wyposażyć stanowiska pracy w nowoczesny i bardzo nowoczesny park maszynowy (wykres 8.). Wykorzystując ponadto wysokie kwalifikacje kadr inżynierów, techników i pracowników produkcyjnych zwalnianych z likwidowanych spółek skarbu państwa, w krótkim czasie firmy te osiągnęły wysoki poziom jakości wytwarzanych produktów oferowanych po konkurencyjnej cenie. Dodatkowo nakładająca się na te czynniki wysoka kultura techniczna przyczyniła się do uzyskania przez znaczną część firm sektora MSP pozycji konkurencyjnej na rynku producentów części do maszyn/urządzeń wytwarzanych przez duże firmy, głównie zagraniczne. Stąd dla tej grupy firm najważniejszymi obok ceny i jakości czynnikami wzrostu konkurencyjności są innowacje procesowe, nowe technologie, unikalny produkt, kwalifikacji kadr pracowników, terminowość realizacji zleceń czy też

11 Model transferu wiedzy i technologii 11 indywidualizacja obsługi klienta (wykres 9.). Budując strategię rozwoju na współpracy/kooperacji z producentami wyrobów finalnych (dużymi koncernami), przy ocenie czynników konkurencyjności firmy nie zwracają uwagi na znajomość rynku, budowę własnej sieci sprzedaży czy też markę firmy. Jednocześnie uważają, że czynnikami, które w przyszłości będą miały najważniejszy wpływ na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na rynku obok kwalifikacji kadr są zdolność do skracania czasu realizacji zamówień, szybkie dostosowywanie się do zmieniających trendów rynku oraz potencjał produkcyjny. Wykres 8. Czy wśród maszyn i/lub urządzeń jakie posiada Pana(i) firma są: Maszyny sterowane 26% Maszyny sterowane numerycznie 21% Linie technologiczne sterowane komputerem 18% Automatyczne linie technologiczne 15% Centra obróbcze 5% Roboty i manipulatory przemysłowe 4% nie wiem/trudno powiedzieć 2% żadne z powyższych 50% Wykres 9. Jak Pan(i) ocenia, co w największym stopniu decyduje o konkurencyjności i sukcesie na rynku, na którym działa Pana(i) firma? Jakość produktów i usług Cena produktów i usług Nowe technologie Innowacja Kapitał ludzki Terminowość Unikalny produkt Krótkie terminy realizacji zamówień Reklama i promocja Indywidualne podejście do klienta Niskie koszty Szeroki oferta produktów i usług Organizacja pracy Dostępność asortymentu Marka firmy Podaż Kursy walut Lokalizacja Znajomość rynku Napływ tanich towarów z Chin Nie ma konkurencyjności Przepisy prawa Popyt Sieć sprzedaży Stały rozwój branży Pracowitość i przedsiębiorczość Ochrona patentowa Firma rodzinna \Nie potrzeba takich kroków\" " Doświadczenie Wszystko zależy od właściciela Bycie monopolistą Trudno powiedzieć 6% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 35% 38%

12 12 Bogdan Mazurek Wręcz nieistotne znaczenie ma współpraca z jednostkami naukowobadawczymi, prowadzenie własnych prac badawczych oraz korzystanie z zaawansowanych usług doradczych. Przesłanką nowego myślenia firm sektora MSP jest wskazanie przez 38% badanych zdolności do wchodzenia w związki kooperacyjne, jako czynnika mającego wpływ na wzrost ich konkurencyjności oraz fakt, iż 51% badanych stwierdziło, że wprowadziło na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty (wykres 10.). Wykres 10. Czy w ciągu ostatnich 3 lat Pana(i) firma wprowadziła na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty? Odmowa odpowiedzi 1% Tak 47% Nie 52% Pozytywną opinię w sprawie innowacyjności reprezentowanych przedsiębiorstw wyraziło łącznie 62% badanych, a w grupie przedsiębiorstw wprowadzających na rynek nowe produkty 75%. Wielkość ta może wydawać się nadmiernie wysoka, jednak należy pamiętać o szczególnych cechach badanej populacji. Ponadto trzeba również uwzględnić fakt, że aż 47% (a w grupie firm wprowadzających nowości rynkowe aż 58%) odpowiedzi to opinie charakteryzujące przedsiębiorstwo jako raczej, a nie zdecydowanie innowacyjne. Opinie stwierdzające, iż przedsiębiorstwo pozostaje zdecydowanie innowacyjne stanowiły 15% wskazań. Wreszcie odpowiedzi te nie umożliwiają oceny poziomu (nasycenia) innowacyjności w skali poszczególnych firm. Nie wydaje się zatem, aby odnotowane stanowiska były zdecydowanie przewartościowane i tym samym odbiegające dalece od rzeczywistości (wykres 11.).

13 Model transferu wiedzy i technologii 13 Wykres 11. Jak Pan(i) to ocenia, czy Pana(i) firmę/przedsiębiorstwo można uznać za innowacyjne? 9% 7% 15% 21% 47% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem / trudno powiedzieć Dla badanych firm podstawową barierą innowacyjności jest brak: pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 44% wskazań w hierarchii barier (wykres 12.), środków na finansowanie działalności innowacyjnej. Wykres 12. Proszę ocenić znaczenie następujących barier wewnętrznych dla innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa. Brak nastawienia proinnowacyjnego systemu zarządzania firmą 4% 21% 24% 25% 20% 4% Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 16% 32% 22% 13% 14% 2% Brak zdolności pracowników do podejmowania działań innowacyjnych 6% 26% 25% 21% 18% 2% Brak strategii rozwoju produktu 4% 18% 26% 20% 27% 4% Ograniczony potencjał wytwórczy firmy 4% 25% 30% 16% 20% 4% Brak środków finansowych na działalność innowacyjną 14% 32% 27% 12% 11% 2% Brak rozpoznania w zakresie potrzeb rynkowych 3% 23% 25% 23% 21% 3% Słaby poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 1% 19% 29% 24% 22% 4% bardzo duże duże średnie małe nieistotne nie wiem / trudno powiedzieć Na barierę dotyczącą braku kwalifikacji składają się takie elementy jak brak: na rynku pracy pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, kadr przygotowanych do zarządzania innowacjami,

14 14 Bogdan Mazurek właściwej oferty szkoleniowej oraz kadr przygotowanych do prowadzenia badań i prac rozwojowych (wykres 13.). Z czynników finansowych największe znaczenie dla innowacyjności firm sektora MSP ma brak możliwości finansowania nowych technologii częściowo umarzalnym kredytem oraz ograniczona dostępność niskooprocentowanego kredytu. Mniejsze znaczenie ma brak dotacji na prowadzenie prac badawczorozwojowych. Na uwagę zasługuje zainteresowanie firm ofertą typu venture capital (wykres 14.). Wykres 13. Jakie znaczenie mają dla innowacyjności Pana(i) firmy podane czynniki ludzkie. Brak wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do prowadzenia badań i prac rozwojowych 8% 25% 17% 18% 24% 6% Brak kadr przygotowanych do zarządzania innowacjami 11% 28% 18% 20% 19% 3% Brak ludzi o odpowiednich kwalifikacjach na rynku pracy 23% 36% 22% 7% 9% 1% Brak odpowiedniej oferty szkoleniowej dostosowanej do potrzeb firmy 9% 26% 22% 19% 19% 4% bardzo duże duże średnie małe nieistotne nie wiem / trudno powiedzieć Wykres 14. Jakie znaczenie mają dla innowacyjności Pana(i) firmy podane czynniki finansowe. Wysokie koszty pozyskania wyników prac badawczych zrealizowanych przez jednostki B+R (badawczo-rozwojowe) 7% 20% 14% 6% 34% 17% Brak dotacji na prace badawczorozwojowe oraz wdrożeniowe 9% 25% 14% 12% 30% 9% Ograniczona dostępność niskooprocentowanego kredytu na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych. 12% 28% 23% 11% 18% 6% Brak oferty poręczenia kredytu na działania proinnowacyjne o podwyższonym ryzyku 8% 23% 17% 14% 24% 12% Brak dostępu do źródeł finansowania o charakterze venture-capital. 7% 21% 17% 12% 25% 17% Brak możliwości finansowania nowych technologii częściowo umarzalnym kredytem 15% 31% 20% 9% 16% 8% Skrócenie okresu amortyzacji nakładów inwestycyjnych o charakterze proinnowacyjnym 7% 25% 19% 15% 21% 10% bardzo duże duże średnie małe nieistotne nie wiem / trudno powiedzieć

15 Model transferu wiedzy i technologii 15 Z tej syntetycznej analizy czynników współokreślających konkurencyjność sektora MSP wynika, że podstawowe znaczenie dla jego wzrostu ma zwiększenie dostępu na rynku pracy do wysoko kwalifikowanych kadr pracowników. Jest to podstawa utrzymania poziomu konkurencyjności dotychczasowej oferty sektora MSP, ale również podstawa do rozwoju zaawansowanych form kooperacji między przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie rozwoju produktów i technologii. Na ten czynnik infrastruktury wsparcia sektora MSP wskazało 32% badanych. Z kolei 31% ten czynnik uznało za nieistotny w procesie rozwoju konkurencyjności. Poziom i struktura kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz oferty na rynku pracy wraz ze zdolnością firm do finansowania innowacji procesowoproduktowych mają bezpośredni wpływ na strukturę branżową przemysłu oraz jego potencjał innowacyjny.

16 16 Bogdan Mazurek

17 Model transferu wiedzy i technologii Model transferu wiedzy i technologii 2.1. Koncepcja modelu transferu wiedzy Głównym celem prezentowanego poniżej modelu transferu wiedzy i technologii jest podniesienie konkurencyjności firm województwa łódzkiego w wyniku: stworzenia im dostępu do informacji dotyczących oferty sfery B+R, krajowych i zagranicznych ofert współpracy gospodarczej, zapotrzebowania przedsiębiorców na rozwiązania z zakresu innowacji procesowoproduktowych oraz informacji o światowych tendencjach w zakresie zmian technik i technologii wytwarzania produktów/świadczenia usług; rozwoju kwalifikacji kadr niezbędnych do obsługi zaawansowanych technicznie i technologicznie procesów przemysłowych; stworzenia warunków do oceny i preinkubacji ciekawych projektów/ pomysłów osób fizycznych oraz ich współfinansowania; stworzenia systemu finansowania usług doradczych proinnowacyjnych oraz transferu technologii; organizacji systemu transferu technologii ze sfery B+R do przemysłu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie centrum dydaktycznowarsztatowego, platformy transferu wiedzy i technologii ze sfery B+R do przedsiębiorstw w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz systemu preinkubacji innowacyjnych pomysłów osób fizycznych oraz ich współfinansowania. Prezentowany projekt wpisuje się w ramy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , a dokładniej w realizację dwóch celów szczegółowych: Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie łódzkim oraz Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Pierwszy z wymienionych obszarów odnosi się do głównych założeń trzeciej osi

18 18 Bogdan Mazurek priorytetowej RPO WŁ Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, która koncentruje się na tworzeniu możliwości trwałego powiązania sektora B+R z obszarem biznesu (szczególnie sektora MSP) oraz instytucji otoczenia biznesu w celu osiągnięcia wysokiego stopnia innowacyjności i poprawy konkurencyjności wytwarzanych produktów i usług. Dodatkowym efektem będzie tworzenie kwalifikowanych kadr warunkujących rozwój firm tego sektora gospodarki. Drugi obszar jest zgodny z czwartą osią priorytetową Społeczeństwo informacyjne RPO WŁ W wyniku uruchomienia zaawansowanych technologicznie platform wiedzy będą realizowane cele szczegółowe osi priorytetowej, mówiące o rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz poprawie dostępu do informacji na terenie województwa łódzkiego. Realizacja celów szczegółowych zawartych w wyżej wymienionych osiach priorytetowych pozwoli skutecznie konkurować przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego z firmami zlokalizowanymi w obszarach wysoko rozwiniętych w Europie. Należy wspomnieć, że opisane cele szczegółowe projektu wpisują się z powodzeniem także w dwa obszary priorytetowe Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego tj. Baza gospodarcza i Społeczeństwo informacyjne. Prezentowana koncepcja modelu transferu wiedzy została oparta na następujących założeniach: procesie rozwoju gospodarki opartym na wiedzy. Edukacja jest czynnikiem stymulującym badania naukowe i jednocześnie warunkującym wdrożenia innowacji procesowo-produktowych; w okresie pięciu najbliższych lat zwiększy się przeciętna wielkość przedsiębiorstw, ich zdolność do akumulacji kapitału oraz poprawi się organizacja pracy i system zarządzania; zmieni się struktura ważności czynników wzrostu konkurencyjności sektora MSP; w rozwoju małych i średnich firm zwiększy się znaczenie innowacyjności produktowej, badań własnych, współpracy ze sferą B+R oraz dostępu do zaawansowanych usług doradczych; wytworzone zostaną zaawansowane związki kooperacyjne w formule klastrów; w okresie pięciolecia instytucje rządowe i samorządowe nie będą w stanie stworzyć systemu kształcenia zawodowego, który byłby w stanie dostosować poziom kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych do potrzeb przemysłu; w momencie tworzenia modelu transferu wiedzy podstawową barierą konkurencyjności firm sektora MSP jest brak na rynku pracy wysoko kwalifikowanych kadr; proces wdrażania modelu transferu wiedzy i technologii do przemysłu będzie współfinansowany w oparciu o dostępne programy wsparcia na lata programowania

19 Model transferu wiedzy i technologii 19 Cechą charakterystyczną firm branż obróbki metali i automatyki przemysłowej, przemysłu włókienniczego, budownictwa jest dynamiczny rozwój szczególnie w okresie ostatnich dwóch lat. Jest on oparty na wysokim i bardzo wysokim poziomie technicznego uzbrojenia stanowisk pracy. Podstawową barierą rozwoju tych firm jest brak wysoko kwalifikowanych kadr specjalistów w zakresie obsługi maszyn klasy CN, jak również projektowania i konstruowania wyrobów, nie mówiąc o opracowaniu technologii wytwarzania produktu. Jednocześnie istotnym ograniczeniem ich rozwoju jest: ograniczony dostęp do źródeł finansowania, częściowo wynikający z braku dobrze opracowanych planów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów i usług, dywersyfikacji działalności firm lub pogłębienia specjalizacji; brak strategii wejścia na nowe rynki zbytu zarówno krajowe, jak i zagraniczne; brak oparcia strategii rozwoju o innowacje technologiczne; niedostosowanie polityki szkoleniowej do potrzeb przemysłu. Sytuacja ta wymaga podjęcia decyzji w zakresie stworzenia systemu doskonalenia kwalifikacji, gdyż na zmiany programów dydaktycznych w szkolnictwie i oczekiwanie na ich efekty gospodarka regionu nie ma czasu. Jednocześnie należy podjąć działania zmierzające w kierunku zintensyfikowania badań stosowanych wraz ze stymulowaniem rozwoju infrastruktury transferu technologii ze sfery badawczej do sfery przedsiębiorstw. Konieczna jest koncentracja wsparcia na tych obszarach w regionie, które mogą stać się technologicznymi biegunami wzrostu. W przypadku braku tych działań, innowacyjne sektory gospodarki regionu mogą przestać się rozwijać z powodu braku dopływu wysoko kwalifikowanych kadr pracowników. Zatem niezbędne jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi działań związanych z: doskonaleniem kwalifikacji zawodów w branżach decydujących o poziomie konkurencyjności gospodarki regionu, wspieraniem procesu transferu wiedzy i technologii oraz wspomaganiem innowacyjnych projektów o znaczącym potencjale innowacji. Z badań przeprowadzonych przez OECD wynika, że wzrost produktywności przedsiębiorstw zależy bezpośrednio od zmiany efektywności oraz stopnia wykorzystania nakładów w procesie produkcji, co w dużym stopniu uzależnione jest od postępu technologicznego i kwalifikacji kadr. Na terenie Łodzi mamy do czynienia z silnym ośrodkiem naukowo-badawczym przede wszystkim w postaci uczelni wyższych. Koncentruje on wokół siebie przedstawicieli sfery regionalnego zaplecza B+R, jaki i przedsiębiorstwa produkcyjne dysponujące potencjałem proinnowacyjnym. Istnieje więc potencjał wiedzy, który w warunkach stymulacji zewnętrznej umożliwi zdynamizowanie działań związanych z podniesieniem kwalifikacji kadr gospodarki regionu w zakresie przygotowania

20 20 Bogdan Mazurek technologicznego, konstrukcyjnego i obsługi maszyn najnowszej generacji. Jednocześnie projekt stworzy możliwość transferu wiedzy i wspierania działań związanych z wdrażaniem innowacyjnych projektów. Cele ogólne modelu centrum transferu wiedzy i technologii, można scharakteryzować następująco: stworzenie szerokiej platformy współdziałania jednostek naukowobadawczych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw przemysłowych dającej możliwość sprawnego transferu myśli naukowo-technicznej poprzez wdrożenia wyników badań do praktyki przemysłowej; zapewnienie stałego wdrażania wyników badań do gospodarki poprzez świadczenie wysoko kwalifikowanych usług doradczych, szkolenia i praktycznego weryfikowania wiedzy i projektów; zintegrowanie działań związanych z projektowaniem i badaniem nowych rozwiązań technologicznych i produktów; rozwój usług z zakresu prowadzenia badań i certyfikacji w obszarach wskazanych przez dyrektywy Unii Europejskiej; oparcie działalności edukacyjnej na modułach szkoleniowych wykorzystujących w procesie weryfikację założeń teoretycznych maszyny/urządzenia nowej generacji; wspomaganie zrównoważonego rozwoju poprzez zaawansowane doradztwo gospodarcze. Rozwój gospodarki regionu oparty na budowie powiązań kooperacyjnych, doskonaleniu kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju innowacyjności w formule centrum innowacji, wiedzy i transferu technologii powinien prowadzić do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Główne zadania w tym zakresie powinny się skupiać na działaniach szkoleniowych, zaawansowanym doradztwie na rzecz firm sektora MSP oraz praktycznej weryfikacji innowacji procesowo-produktowych realizowanych w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowo-warsztatowych. Wymaga to zaprojektowania, budowy i funkcjonowaniu modelu transferu wiedzy ze sfery B+R i instytucji otoczenia biznesu do przemysłu. Rozwój oparty jest on na wzajemnym współdziałaniu systemów (rys. 1.): uzupełniającego kształcenia zawodowego, usług doradczych i informacyjnych dostosowanych do poziomu rozwoju sektora MSP, inkubacji innowacji procesowo-produktowych, badania rynku pracy i monitorowania programów edukacyjnych, platformy transferu wiedzy (informacyjnej), transferu wiedzy ze sfery B+R do przemysłu, finansowania sfery B+R i instytucji otoczenia biznesu,

Bogdan Mazurek. Model transferu wiedzy i technologii.

Bogdan Mazurek. Model transferu wiedzy i technologii. Bogdan Mazurek Model transferu wiedzy i technologii. Łódź - 2008 2 Bogdan Mazurek LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588) Projekt okładki: Monika Piasecka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Spotkania konsultacyjne Proces

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Jan Kosmol Technopark Gliwice

Jan Kosmol Technopark Gliwice Jan Kosmol Technopark Gliwice Przedsiębiorczość akademicka. Transfer innowacyjnych technologii Technopark Gliwice Spółka z o.o. Udziałowcy: Miasto Gliwice, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowicka SSE,

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta:

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej" jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

ARP biznes, rozwój, innowacje

ARP biznes, rozwój, innowacje Poznań, 26 Listopada 2015 r. ARP biznes, rozwój, innowacje ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Filary Strategii INNOWACJE RESTRUKTURYZACJA INWESTYCJE ARP Venture finansowanie innowacji w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo