Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa BioMaxima SA"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowany bilans Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Strona 0

2 WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o jednostce dominującej BioMaxima Spółka Akcyjna Jednostka dominująca grupy kapitałowej - powstała 10 września 2008 r. na mocy aktu notarialnego Repertorium A 2582/2008 w wyniku przekształcenia BioMaxima Sp. z o.o. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS dnia r. pod numerem KRS Siedziba Spółki mieści się w Lublinie przy ul. Vetterów 5. Przedmiotem działalności spółki zgodnie ze statutem i w oparciu o Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1) poligrafia, i reprodukcja zapisanych nośników informacji (dział 018 PKD), 2) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (dział 020 PKD), 3) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (dział 021 PKD), 4) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dział 026 PKD), 5) pozostała produkcja wyrobów (dział 032 PKD), 6) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (dział 033 PKD), 7) handel hurtowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (dział 046 PKD), 8) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział 047 PKD), 9) transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział 049 PKD), 10) badania naukowe i prace rozwojowe (dział 072 PKD), 11) działalność weterynaryjna (dział 075 PKD), 12) wynajem i dzierżawa (dział 077 PKD), 13) opieka zdrowotna (dział 086 PKD). 2. Wykaz jednostek zależnych a. W skład Grupy Kapitałowej oprócz Jednostki dominującej wschodzi: CEBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 45. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowany PKD Z. Jednostka dominująca posiada 100% udziałów i głosów w spółce zależnej. b. Jednostki poporządkowane wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego: S.C. ROCO SISTEM SRL z siedzibą w Bukareszcie, ul. Mohorului nr6, bl..17, kl.6, piętro 2, m.88, Sektor 6, Rumunia. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne. Jednostka dominująca posiada 90% udziałów i głosów w spółce zależnej. Podstawa wyłączenia art.58 ust.1 UoR. 3. Zasady i metody przyjęte przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego a. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. Konsolidacji sprawozdania finansowego jednostki zależnej podlegał okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego zostały sporządzone przy założeniu, że jednostki powiązane będą kontynuowały działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierzają, ani nie są zmuszone zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zarządowi Jednostki dominującej nie są znane żadne zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu działalności przez którąkolwiek z jednostek powiązanych w okresie kolejnych 12 miesięcy. Strona 1

3 b. Skonsolidowany rachunek zysków i start Grupa Kapitałowa sporządza w wariancie porównawczym, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metoda pośrednią. c. Wynik finansowy Grupy Kapitałowej obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. d. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych e. Grupa przyjęła następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego: 1) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe i środki trwałe w budowie wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową w okresach miesięcznych. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż zł i niższej lub równej niż zł są dokonywane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej niższej lub równej niż zł ujmowane są jako koszt zużycia materiałów w momencie zakupu. Do amortyzacji Jednostka stosuje, dla podstawowych grup majątku, następujące okresy ekonomicznej użyteczności: Dla wartości niematerialnych i prawnych: o licencje na programy komputerowe 2 lata, o wartość firmy 5 lat, o koszty zakończonych prac rozwojowych 4 lata, o pozostałe wartości niematerialne i prawne 5 lat. Dla środków trwałych: o budynki 40 lat (480 m-cy), o maszyny i urządzenia produkcyjne okres ustalany jest każdorazowo przez dyrektora produkcji i rozwoju/dyrektora zarządzającego, o samochody 5 lat (60 m-cy), o Aparatura diagnostyczna przekazana klientom w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy 4 lata o pozostałe środki trwałe według stawek określonych w Załączniku nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, jednak w przypadku, gdy według głównego księgowego stawka określona w załączniku różni się istotnie od przewidywanego okresu użytkowania podejmuje on decyzję o zmianie stawki na odzwierciedlającą okres użytkowania. 2) Długoterminowe aktywa finansowe Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Na dzień bilansowy udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych są wyceniane według ceny nabycia (tj. wartości początkowej ustalonej na dzień wprowadzenia inwestycji do ksiąg rachunkowych) pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Aktywa finansowe zaliczone do instrumentów finansowych są wyceniane według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, zwanego dalej rozporządzeniem o instrumentach finansowych. Strona 2

4 3) Zapasy Surowce do produkcji i towary handlowe wycenia się wg cen nabycia. Wytworzone w ciągu roku obrotowego wyroby gotowe i wycenia się wg kosztu wytworzenia, natomiast są na dzień bilansowy wg kosztów wytworzenia nie wyższego od cen sprzedaży netto. Półprodukty i produkcja w toku jest wyceniana w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich. Wartość rozchodu rzeczowych składników obrotowych jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło pierwsze wyszło 4) Należności i zobowiązania Na dzień nabycia lub powstania należności i zobowiązania ujmuje się według wartości nominalnej. Natomiast na dzień bilansowy i wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Na dzień powstania należności i zobowiązania w walucie obcej są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania należności lub zobowiązania (np. wystawienia faktury). Na dzień bilansowy wyceniane są według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. 5) Środki pieniężne Krajowe aktywa pieniężne wykazuje się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy aktywa pieniężne wyrażone w walucie obcej przelicza się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Kolejność wyceny rozchodu środków pieniężnych w walucie obcej na rachunkach walutowych i w kasach walutowych odbywa się według metody FIFO. 6) Międzyokresowe rozliczenia kosztów Czynne rozliczenia kosztów są dokonywane dla kosztów, które dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego. Do rozliczeń międzyokresowych czynnych zaliczane są m.in.: opłacone z góry świadczenia, takie jak prenumerata, ubezpieczenia, czynsze i dzierżawy opłata wstępna przy zawieraniu umów leasingu koszty generalnych remontów dokonany jednorazowo roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty towarów (aparatura i sprzęt) oddanych klientom do nieodpłatnego używania w ramach umowy użyczenia koszty towarów(aparatura i sprzęt) o wartości mniejszej lub równej 3 500,00 zł, oddanych klientom w ramach umowy dzierżawy koszty prac rozwojowych przez czas ich trwania Metoda księgowania czynnych rozliczeń kosztów nie ma wpływu na zmianę stanu produktów. 7) Kapitały Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: otrzymane wpłaty lub zafakturowane z góry należności za świadczenia, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, równowartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z chwilą rozpoczęcia amortyzacji tych składników przejętych nieodpłatnie następuje stopniowe ich odpisywanie, równolegle do amortyzacji, na poczet pozostałych przychodów operacyjnych; 9) Zasady ustalania wyniku finansowego Grupa kapitałowa stosuje rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Na wynik finansowy netto składa się: wynik ze sprzedaży, wynik z pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego Strona 3

5 Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013r AKTYWA PASYWA A A. Aktywa trwałe , ,71 A. Kapitał własny , ,87 I Wartości niematerialne i prawne, w tym: , ,39 I. Kapitał podstawowy , ,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych , ,22 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 III. Udziały własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne , ,17 IV. Kapitał zapasowy , ,12 4 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 II Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0, ,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe , ,87 1 Wartość firmy jednostek zależnych 0, ,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia Wartość firmy jednostek współzaleznych 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 III Rzeczowe aktywa trwałe , ,21 IX. Zysk (strata) netto roku bieżącego , ,88 1 Środki trwałe , ,21 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk ujemna) 0,00 0,00 a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,22 B. Kapitał mniejszości 0,00 0,00 b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowe i wodnej , ,63 C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 c urządzenia techniczne i maszyny , ,04 I. Ujemna wartość firmy jednostek zależnych 0,00 0,00 d środki transportu , ,59 II. Ujemna wartość firmy jednostek współzaleznych 0,00 0,00 e inne środki trwałe , ,73 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,70 2 Środki trwałe w budowie , ,00 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 IV Należności długoterminowe 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 V Inwestycje długoterminowe 0, ,11 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 3 Długoterminowe aktywa finansowe 0, ,11 II. Zobowiązania długoterminowe , ,27 a w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metoda proporcjonalną 0, ,11 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 - udziały i akcje 0, ,11 2. Wobec pozostałych jednostek , ,27 VI Długoterminowe rozliczenia okresowe 0,00 0,00 a. kredyty i pożyczki , ,27 B Aktywa obrotowe , ,86 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 I Zapasy , ,59 c. inne zobiązania finansowe 0,00 0,00 1 Materiały , ,81 d. inne ,97 0,00 2 Półprodukty i produkty w toku , ,81 3 Produkty gotowe , ,01 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,24 4 Towary , ,36 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 Strona 1

6 5 Zaliczki na dostawy , ,60 a. - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności do 12 m-cy 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe , ,73 - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności pow. 12 m-cy 0,00 0,00 1 Należności od jednostek powiązanych 0, ,03 b. inne 0,00 0,00 a. z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy 0, ,03 2. Wobec pozostałych jednostek , ,24 - z tyt dostaw i usług o okresie spłaty pow. 12 m-cy 0,00 0,00 a. kredyty i pożyczki , ,09 b inne 0,00 0,00 b. z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0, Należności od pozostałych jednostek , ,70 c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,96 d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,38 - z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy , ,46 - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności do 12 m-cy , ,38 - z tyt dostaw i usług o okresie spłaty pow. 12 m-cy , ,50 - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności pow. 12 m-cy 0,00 0,00 b z tyt podatków, dotacjii, ceł ubezpieczeń społ i zdrowotnych , ,48 e. zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 c inne , ,26 f. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,36 III III. Inwestycje krótkoterminowe , ,37 h. z tytułu wynagrodzeń 3 996, ,00 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,51 i. inne , ,41 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 2 051,53 0,00 i udziały lub akcje 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,19 iv Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,19 c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,51 - długoterminowe , ,29 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,51 - krótkoterminowe , ,90 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe , ,86 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,17 Suma aktywów (A+B) , ,57 Suma bilansowa (A+B) , ,57 Data: Sporządził: Kierownik jednostki dominującej: Strona 2

7 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (porównawczy) w złotych za okres: TREŚĆ A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,68 - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną 0, ,04 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,68 II. Zmiana stanu produktów , ,90 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 7 670, ,07 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,83 B. Koszty działalności operacyjnej , ,32 I. Amortyzacja , ,95 II. Zużycie materiałów i energii , ,11 III. Usługi obce , ,34 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,02 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , ,52 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,34 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,79 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,25 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,36 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,80 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,36 II. Dotacje , ,00 III. Inne przychody operacyjne , ,44 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,41 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , ,41 F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,75 G. Przychody finansowe , ,87 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,13 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne , ,74 H. Koszty finansowe , ,74 I. Odsetki, w tym: , ,44 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne , ,30 I. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części działó jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,88 K. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy 0,00 0,00 I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 I. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metoda praw własnościowych 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto (J+/-k-L+M+/-N) , ,88 P. Podatek dochodowy , ,00 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R) , ,88 Data: Sporządził: Kierownik jednostki dominującej: Strona 1

8 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kwoty za kres Treść 2012 r 2013 r I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,67 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , ,00 a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,31 a) zwiększenie: , ,99 emisji akcji powyżej wartości nominalnej ,00 0,00 kapitał zapasowy przejętej spółki Emapol sp. z o.o ,45 0,00 przeznaczenie zysku z roku ubiegłego BioMaxima SA , ,44 przeznaczenie zysku z roku ubiegłego CEBO sp. z o.o , ,55 b) zmniejszenie: , ,68 podział CEBO sp z o.o. przez wydzielenie 0, ,68 różnica w stanie majątku spóki połączonej Emapol ,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , , Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , ,87 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,87 6. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,99 zmniejszenie (z tytułu)przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku BioMaxima SA , ,44 zmniejszenie (z tytułu)przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku CEBO sp. z o.o , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 7. Wynik netto , ,88 a) zysk netto , ,88 b) strata netto 0,00 c) zysk z poprzednich kwartałów 0,00 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,87 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału zysku , ,87 Data: Sporządził: Kierownik jednostki dominującej: Strona 2

9 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) TREŚĆ A. Przepływy srodków pieniężnych z działalności operacyjnej , ,95 I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) , ,88 II. Korekty razem , ,93 Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 Zyski (straty) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 Amortyzacja , ,95 Odpis wartości firmy 0,00 0,00 Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,36 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej , ,36 Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 Zmiana stanu zapasów , ,06 Zmiana stanu należności , ,78 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyj. kredytów i pożyczek , ,63 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , ,61 Inne korekty , ,38 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) , ,95 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , ,84 I. Wpływy , ,08 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,08 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 7 500,00 0,00 a. w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 b. w pozostałych jednostkach 7 500,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 7 500,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki , ,92 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,81 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0, ,11 a. w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0, ,00 b. w pozostałych jednostkach 0, ,11 - nabycie aktywów finansowych 0, ,11 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,84 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej , ,73 I. Wpływy , ,00 1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instr. kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,00 0,00 2. Kredyty i pożyczki , ,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe ,00 0,00 II. Wydatki , ,27 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek , ,95 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych , ,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,97 8. Odsetki , ,35 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,73 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,16 Strona 1

10 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym , ,16 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,67 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym , ,51 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 Data: Sporządził: Kierownik jednostki dominującej: Strona 2

11 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES R. 1. Dane dotyczące zmian w aktywach trwałych wg wartości brutto Pozycja Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Nabycie Przemieszczenia Zbycie Liwidacja Inne Stan na koniec roku obrotowego Inne wartości niematerialne i prawne , , ,07 Koszty zakończonych prac rozwojowych Licencje niskocenne (do zł) , , , , , ,61 Razem WNiP , , ,47 Grunty , , ,22 Budynki i budowle (w tym inwestycje w obce środki trwałe) Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportowe Inne środki trwałe Razem Środki Trwałe Środki trwałe w budowie i niezakończone prace badawcze i rozwojowe Inwestycje długoterminowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 Ogółem , , , , , , ,93 2. Dane dotyczące zmian w aktywach trwałych wg wartości umorzenia Pozycja Inne wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Licencje niskocenne (do zł) Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zwiększenia Zmniejszenia inne Zmniejszenia inne Stan na koniec roku obrotowego , , , , , , , , ,61 RAZEM WNiP , , ,08 Strona 1

12 Grunty Budynki i budowle (w tym inwestycje w obce środki trwałe) Urządzenia techniczne i maszyny , , , , , , , , ,65 Środki transportowe , , , ,94 Inne środki trwałe , , , , ,22 Razem Środki Trwałe , , , , , ,14 Inwestycje długoterminowe OGÓŁEM , , , , , ,22 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane Pozycja nie wystąpiła. 4. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych. Grupa Kapitałowa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby W roku obrotowym Grupa Kapitałowa nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby. 6. Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Grupa Kapitałowa nie planuje nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. 7. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa używała na podstawie umowy najmu nieruchomość produkcyjno-magazynowo-biurową położoną w Gdańsku przy ul. Budowlanych Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Zobowiązań wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli jednostki powiązane wg stanu na r. nie posiadały. 9. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. Kapitał zakładowy w spółce wg stanu na r. tworzy akcji serii A oraz akcji serii B oraz akcji serii C. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 PLN. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji zawiera tabela 3: AKCJONARIUSZ 1 Przemysław Kruszyński (wraz z CzART Sp. z o.o. oraz Quart Development S.A.) LICZBA AKCJI % AKCJI W KAPITALE ZAKŁA- DOWYM LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY % UDZIAŁ GŁOSÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA , ,72 Strona 2

13 2 Czesław Wójcikowski (wraz z synem i córką) , ,58 3 Artur Wojcieszuk (wraz z żoną) , ,66 4 Artur Siwek (wraz z Asko Sp. z o.o. oraz Siwek Sp. z o.o.) , ,60 5 Ipopema TFI S.A , ,76 6 BM Inwestor Sp. z o.o , ,31 7 Maciej Krzyżanowski , ,02 8 Pozostali , , Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych Informacje na temat zmian w wymienionych kapitałach zawarte są w sporządzonym przez Grupę Kapitałową Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym. 11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. Rezerwy na zobowiązania w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły. 12. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. Lp. Wyszczególnienie Wartość na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na koniec okresu I Odpisy aktualizujące należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 II Odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług 8 449,09 0, ,09 0,00 1 Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek 8 449,09 0, ,09 0,00 III IV Odpisy aktualizujące inne należności długoterminowe Odpisy aktualizujące inne należności dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty. Strona 3

14 Lp. Wyszczególnienie Wartość bilansowa na koniec okresu Wymagalne od 1 do 3 lat Wymagalne od 3 do 5 lat Wymagalne powyżej 5 lat I II Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,97 1 kredyty bankowe , , , ,97 2 inne 0,00 0,00 0,00 0, Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Wyszczególnienie Wartość Projekty rozwojowe ,86 Aparatura w użyczeniu ,89 Plan Rozwoju Eksportu etap II ,69 Dzierżawa nieruchomości ,00 Oprogramowanie ,24 Ubezpieczenia ,45 ISO ,68 Prowizje od kredytów ,68 Rejestracja wyrobów medycznych 9 096,42 Pozostałe ,58 Suma , Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Wyszczególnienie Wartość Dotacje ,31 Zaliczki na poczet dostaw ,88 Suma , Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Zobowiązanie Zabezpieczenie Wartość zobowiązania na koniec okresu Kredyty inwestycyjne BPH hipoteka ,75 Kredyt obrotowy BPH hipoteka ,00 Kredyt w rachunku bieżącym PEKAO SA zastaw na zapasach 0,00 Kredyt refinansowy BPH Przewłaszczenie środków trwałych ,94 Suma , Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostki powiązane gwarancje i poręczenia, także wekslowe. Zobowiązania warunkowe ani poręczenia w Grupie Kapitałowej w nie występowały. Strona 4

15 18. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. Grupa Kapitałowa nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć. 19. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Struktura sprzedaży Struktura terytorialna Wartość netto Udział % Wyroby i usługi Kraj ,70 20% Towary handlowe Kraj ,06 69% Towary handlowe Eksport ,11 2% Wyroby i usługi Eksport ,98 8% Razem ,85 100% 20. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa nie dokonała zmian odpisów aktualizujących wartość zapasów. Saldo odpisów aktualizujących wartość zapasów na dzień wynosi 1 277,80zł. 21. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. Grupa Kapitałowa w 2013r nie osiągnęła przychodów ani nie poniosła kosztów związanych z działalnością zaniechaną i nie planuje zaniechania działalności w następnym roku. 22. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby. Grupa Kapitałowa sporządza wariant porównawczy rachunku zysków i strat. 23. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto. Zysk brutto Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: Dotacje PFRON Amortyzacja Koszty reprezentacji Spisane należności Darowizny Przychody niestanowiące podstawy opodatkowania, w tym: Dotacje Odsetki naliczone Koszty tylko podatkowe (raty czynszu leasingowego) Przychody tylko podatkowe Dochód z tyt. działalności nieopodatkowanej Dochód do opodatkowania ,88 zł ,39 zł ,00 zł ,00 zł ,76 zł ,43 zł ,05 zł 8 263,16 zł ,83 zł ,00 zł ,88 zł ,97 zł 1 820,00 zł ,00 zł ,47 zł 24. Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w tys. zł. Strona 5

16 Nakłady na: Poniesione w 2013 r. 1. Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w tym dotyczące ochrony środowiska - 3. Środki trwałe w budowie - - w tym dotyczące ochrony środowiska - 4. Inwestycje w nieruchomości i prawa - RAZEM Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych W Grupie kapitałowej nie wystąpiły operacje nadzwyczajne w roku obrotowym Sprawozdanie finansowe za okres w którym nastąpiło połączenie jednostki powiązanej Grupa kapitałowa nie podlegała połączeniom 27. Niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostki powiązanej. Grupa Kapitałowa nie stwierdza niepewności kontynuowania działalności. 28. Inne informacje, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostek powiązanych. Grupa Kapitałowa nie stwierdza obecności innych informacji mogących wpłynąć na ocenę jej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego. 29. Umowy zawarte przez jednostki powiązane nieuwzględnione w bilansie skonsolidowanym. Pozycja nie wystąpiła w Grupie Kapitałowej. 30. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę dominującą z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Grupa Kapitałowa nie zawierała istotnych transakcji z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 31. Informacje o zatrudnieniu. Na dzień r. zatrudnionych było w Grupie Kapitałowj 86 osób, w tym: pracownicy umysłowi 79 osób pracownicy na stanowiskach robotniczych 7 osób Przeciętne zatrudnienie w okresie r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 82 osoby. 32. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających spółek handlowych (dla każdej grupy osobno). CZŁONKOWIE ORGANÓW Wynagrodzenia Wynagrodzenia obciążające koszty obciążające zysk ZARZĄDZAJĄCYCH ,40 zł 0,00 zł NADZORUJĄCYCH ,00 zł 0,00 zł Strona 6

17 33. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec Grupy Kapitałowej zobowiązań z tytułu pożyczek. 34. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dniem 20 marca 2014 r. nastąpiło połączenie CEBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bukownie z BioMaxima S.A. w Lublinie, gdzie BioMaxima jako właściciel 100% udziałów w CEBO Sp. z o.o. jest spółką przejmującą zgodnie z art oraz art Kodeksu Spółek Handlowych 35. Informacje o instrumentach finansowych i transakcjach zabezpieczających. Grupa Kapitałowa nie posiadała instrumentów finansowych ani nie dokonywała transakcji zabezpieczających. Lublin, r Sporządził Kierownik jednostki dominującej Strona 7

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. 2013. 1 S t r o n a

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. 2013. 1 S t r o n a DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. 2013 1 S t r o n a I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK. ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANII POPIOŁEK

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES R S t r o n a

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES R S t r o n a DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2015 31.12.2015 R. 2015 1 S t r o n a I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NazwaSP ZOZ ZP Nowe Czarnowo RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp. Wyszczególnienie Nr Wykonanie za okres noty 01.01.-31.12.2006 r. 1.01.-31.12.2005 r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe PIAST Im. Wincentego Witosa 33-150 Wola Rzędzińska 297 a WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Nazwa Firmy: Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo