Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa BioMaxima SA"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowany bilans Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Strona 0

2 WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o jednostce dominującej BioMaxima Spółka Akcyjna Jednostka dominująca grupy kapitałowej - powstała 10 września 2008 r. na mocy aktu notarialnego Repertorium A 2582/2008 w wyniku przekształcenia BioMaxima Sp. z o.o. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS dnia r. pod numerem KRS Siedziba Spółki mieści się w Lublinie przy ul. Vetterów 5. Przedmiotem działalności spółki zgodnie ze statutem i w oparciu o Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1) poligrafia, i reprodukcja zapisanych nośników informacji (dział 018 PKD), 2) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (dział 020 PKD), 3) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (dział 021 PKD), 4) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dział 026 PKD), 5) pozostała produkcja wyrobów (dział 032 PKD), 6) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (dział 033 PKD), 7) handel hurtowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (dział 046 PKD), 8) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział 047 PKD), 9) transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział 049 PKD), 10) badania naukowe i prace rozwojowe (dział 072 PKD), 11) działalność weterynaryjna (dział 075 PKD), 12) wynajem i dzierżawa (dział 077 PKD), 13) opieka zdrowotna (dział 086 PKD). 2. Wykaz jednostek zależnych a. W skład Grupy Kapitałowej oprócz Jednostki dominującej wschodzi: CEBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 45. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowany PKD Z. Jednostka dominująca posiada 100% udziałów i głosów w spółce zależnej. b. Jednostki poporządkowane wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego: S.C. ROCO SISTEM SRL z siedzibą w Bukareszcie, ul. Mohorului nr6, bl..17, kl.6, piętro 2, m.88, Sektor 6, Rumunia. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne. Jednostka dominująca posiada 90% udziałów i głosów w spółce zależnej. Podstawa wyłączenia art.58 ust.1 UoR. 3. Zasady i metody przyjęte przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego a. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. Konsolidacji sprawozdania finansowego jednostki zależnej podlegał okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego zostały sporządzone przy założeniu, że jednostki powiązane będą kontynuowały działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierzają, ani nie są zmuszone zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zarządowi Jednostki dominującej nie są znane żadne zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu działalności przez którąkolwiek z jednostek powiązanych w okresie kolejnych 12 miesięcy. Strona 1

3 b. Skonsolidowany rachunek zysków i start Grupa Kapitałowa sporządza w wariancie porównawczym, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metoda pośrednią. c. Wynik finansowy Grupy Kapitałowej obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. d. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych e. Grupa przyjęła następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego: 1) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe i środki trwałe w budowie wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową w okresach miesięcznych. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż zł i niższej lub równej niż zł są dokonywane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej niższej lub równej niż zł ujmowane są jako koszt zużycia materiałów w momencie zakupu. Do amortyzacji Jednostka stosuje, dla podstawowych grup majątku, następujące okresy ekonomicznej użyteczności: Dla wartości niematerialnych i prawnych: o licencje na programy komputerowe 2 lata, o wartość firmy 5 lat, o koszty zakończonych prac rozwojowych 4 lata, o pozostałe wartości niematerialne i prawne 5 lat. Dla środków trwałych: o budynki 40 lat (480 m-cy), o maszyny i urządzenia produkcyjne okres ustalany jest każdorazowo przez dyrektora produkcji i rozwoju/dyrektora zarządzającego, o samochody 5 lat (60 m-cy), o Aparatura diagnostyczna przekazana klientom w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy 4 lata o pozostałe środki trwałe według stawek określonych w Załączniku nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, jednak w przypadku, gdy według głównego księgowego stawka określona w załączniku różni się istotnie od przewidywanego okresu użytkowania podejmuje on decyzję o zmianie stawki na odzwierciedlającą okres użytkowania. 2) Długoterminowe aktywa finansowe Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Na dzień bilansowy udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych są wyceniane według ceny nabycia (tj. wartości początkowej ustalonej na dzień wprowadzenia inwestycji do ksiąg rachunkowych) pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Aktywa finansowe zaliczone do instrumentów finansowych są wyceniane według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, zwanego dalej rozporządzeniem o instrumentach finansowych. Strona 2

4 3) Zapasy Surowce do produkcji i towary handlowe wycenia się wg cen nabycia. Wytworzone w ciągu roku obrotowego wyroby gotowe i wycenia się wg kosztu wytworzenia, natomiast są na dzień bilansowy wg kosztów wytworzenia nie wyższego od cen sprzedaży netto. Półprodukty i produkcja w toku jest wyceniana w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich. Wartość rozchodu rzeczowych składników obrotowych jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło pierwsze wyszło 4) Należności i zobowiązania Na dzień nabycia lub powstania należności i zobowiązania ujmuje się według wartości nominalnej. Natomiast na dzień bilansowy i wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Na dzień powstania należności i zobowiązania w walucie obcej są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania należności lub zobowiązania (np. wystawienia faktury). Na dzień bilansowy wyceniane są według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. 5) Środki pieniężne Krajowe aktywa pieniężne wykazuje się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy aktywa pieniężne wyrażone w walucie obcej przelicza się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Kolejność wyceny rozchodu środków pieniężnych w walucie obcej na rachunkach walutowych i w kasach walutowych odbywa się według metody FIFO. 6) Międzyokresowe rozliczenia kosztów Czynne rozliczenia kosztów są dokonywane dla kosztów, które dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego. Do rozliczeń międzyokresowych czynnych zaliczane są m.in.: opłacone z góry świadczenia, takie jak prenumerata, ubezpieczenia, czynsze i dzierżawy opłata wstępna przy zawieraniu umów leasingu koszty generalnych remontów dokonany jednorazowo roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty towarów (aparatura i sprzęt) oddanych klientom do nieodpłatnego używania w ramach umowy użyczenia koszty towarów(aparatura i sprzęt) o wartości mniejszej lub równej 3 500,00 zł, oddanych klientom w ramach umowy dzierżawy koszty prac rozwojowych przez czas ich trwania Metoda księgowania czynnych rozliczeń kosztów nie ma wpływu na zmianę stanu produktów. 7) Kapitały Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: otrzymane wpłaty lub zafakturowane z góry należności za świadczenia, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, równowartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z chwilą rozpoczęcia amortyzacji tych składników przejętych nieodpłatnie następuje stopniowe ich odpisywanie, równolegle do amortyzacji, na poczet pozostałych przychodów operacyjnych; 9) Zasady ustalania wyniku finansowego Grupa kapitałowa stosuje rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Na wynik finansowy netto składa się: wynik ze sprzedaży, wynik z pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego Strona 3

5 Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013r AKTYWA PASYWA A A. Aktywa trwałe , ,71 A. Kapitał własny , ,87 I Wartości niematerialne i prawne, w tym: , ,39 I. Kapitał podstawowy , ,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych , ,22 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 III. Udziały własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne , ,17 IV. Kapitał zapasowy , ,12 4 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 II Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0, ,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe , ,87 1 Wartość firmy jednostek zależnych 0, ,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia Wartość firmy jednostek współzaleznych 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 III Rzeczowe aktywa trwałe , ,21 IX. Zysk (strata) netto roku bieżącego , ,88 1 Środki trwałe , ,21 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk ujemna) 0,00 0,00 a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,22 B. Kapitał mniejszości 0,00 0,00 b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowe i wodnej , ,63 C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 c urządzenia techniczne i maszyny , ,04 I. Ujemna wartość firmy jednostek zależnych 0,00 0,00 d środki transportu , ,59 II. Ujemna wartość firmy jednostek współzaleznych 0,00 0,00 e inne środki trwałe , ,73 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,70 2 Środki trwałe w budowie , ,00 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 IV Należności długoterminowe 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 V Inwestycje długoterminowe 0, ,11 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 3 Długoterminowe aktywa finansowe 0, ,11 II. Zobowiązania długoterminowe , ,27 a w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metoda proporcjonalną 0, ,11 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 - udziały i akcje 0, ,11 2. Wobec pozostałych jednostek , ,27 VI Długoterminowe rozliczenia okresowe 0,00 0,00 a. kredyty i pożyczki , ,27 B Aktywa obrotowe , ,86 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 I Zapasy , ,59 c. inne zobiązania finansowe 0,00 0,00 1 Materiały , ,81 d. inne ,97 0,00 2 Półprodukty i produkty w toku , ,81 3 Produkty gotowe , ,01 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,24 4 Towary , ,36 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 Strona 1

6 5 Zaliczki na dostawy , ,60 a. - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności do 12 m-cy 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe , ,73 - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności pow. 12 m-cy 0,00 0,00 1 Należności od jednostek powiązanych 0, ,03 b. inne 0,00 0,00 a. z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy 0, ,03 2. Wobec pozostałych jednostek , ,24 - z tyt dostaw i usług o okresie spłaty pow. 12 m-cy 0,00 0,00 a. kredyty i pożyczki , ,09 b inne 0,00 0,00 b. z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0, Należności od pozostałych jednostek , ,70 c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,96 d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,38 - z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy , ,46 - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności do 12 m-cy , ,38 - z tyt dostaw i usług o okresie spłaty pow. 12 m-cy , ,50 - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności pow. 12 m-cy 0,00 0,00 b z tyt podatków, dotacjii, ceł ubezpieczeń społ i zdrowotnych , ,48 e. zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 c inne , ,26 f. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,36 III III. Inwestycje krótkoterminowe , ,37 h. z tytułu wynagrodzeń 3 996, ,00 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,51 i. inne , ,41 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 2 051,53 0,00 i udziały lub akcje 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,19 iv Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,19 c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,51 - długoterminowe , ,29 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,51 - krótkoterminowe , ,90 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe , ,86 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,17 Suma aktywów (A+B) , ,57 Suma bilansowa (A+B) , ,57 Data: Sporządził: Kierownik jednostki dominującej: Strona 2

7 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (porównawczy) w złotych za okres: TREŚĆ A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,68 - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną 0, ,04 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,68 II. Zmiana stanu produktów , ,90 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 7 670, ,07 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,83 B. Koszty działalności operacyjnej , ,32 I. Amortyzacja , ,95 II. Zużycie materiałów i energii , ,11 III. Usługi obce , ,34 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,02 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , ,52 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,34 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,79 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,25 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,36 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,80 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,36 II. Dotacje , ,00 III. Inne przychody operacyjne , ,44 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,41 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , ,41 F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,75 G. Przychody finansowe , ,87 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,13 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne , ,74 H. Koszty finansowe , ,74 I. Odsetki, w tym: , ,44 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne , ,30 I. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części działó jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,88 K. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy 0,00 0,00 I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 I. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metoda praw własnościowych 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto (J+/-k-L+M+/-N) , ,88 P. Podatek dochodowy , ,00 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R) , ,88 Data: Sporządził: Kierownik jednostki dominującej: Strona 1

8 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kwoty za kres Treść 2012 r 2013 r I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,67 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , ,00 a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,31 a) zwiększenie: , ,99 emisji akcji powyżej wartości nominalnej ,00 0,00 kapitał zapasowy przejętej spółki Emapol sp. z o.o ,45 0,00 przeznaczenie zysku z roku ubiegłego BioMaxima SA , ,44 przeznaczenie zysku z roku ubiegłego CEBO sp. z o.o , ,55 b) zmniejszenie: , ,68 podział CEBO sp z o.o. przez wydzielenie 0, ,68 różnica w stanie majątku spóki połączonej Emapol ,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , , Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , ,87 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,87 6. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,99 zmniejszenie (z tytułu)przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku BioMaxima SA , ,44 zmniejszenie (z tytułu)przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku CEBO sp. z o.o , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 7. Wynik netto , ,88 a) zysk netto , ,88 b) strata netto 0,00 c) zysk z poprzednich kwartałów 0,00 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,87 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału zysku , ,87 Data: Sporządził: Kierownik jednostki dominującej: Strona 2

9 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) TREŚĆ A. Przepływy srodków pieniężnych z działalności operacyjnej , ,95 I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) , ,88 II. Korekty razem , ,93 Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 Zyski (straty) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 Amortyzacja , ,95 Odpis wartości firmy 0,00 0,00 Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,36 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej , ,36 Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 Zmiana stanu zapasów , ,06 Zmiana stanu należności , ,78 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyj. kredytów i pożyczek , ,63 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , ,61 Inne korekty , ,38 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) , ,95 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , ,84 I. Wpływy , ,08 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,08 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 7 500,00 0,00 a. w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 b. w pozostałych jednostkach 7 500,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 7 500,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki , ,92 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,81 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0, ,11 a. w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0, ,00 b. w pozostałych jednostkach 0, ,11 - nabycie aktywów finansowych 0, ,11 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,84 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej , ,73 I. Wpływy , ,00 1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instr. kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,00 0,00 2. Kredyty i pożyczki , ,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe ,00 0,00 II. Wydatki , ,27 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek , ,95 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych , ,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,97 8. Odsetki , ,35 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,73 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,16 Strona 1

10 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym , ,16 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,67 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym , ,51 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 Data: Sporządził: Kierownik jednostki dominującej: Strona 2

11 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES R. 1. Dane dotyczące zmian w aktywach trwałych wg wartości brutto Pozycja Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Nabycie Przemieszczenia Zbycie Liwidacja Inne Stan na koniec roku obrotowego Inne wartości niematerialne i prawne , , ,07 Koszty zakończonych prac rozwojowych Licencje niskocenne (do zł) , , , , , ,61 Razem WNiP , , ,47 Grunty , , ,22 Budynki i budowle (w tym inwestycje w obce środki trwałe) Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportowe Inne środki trwałe Razem Środki Trwałe Środki trwałe w budowie i niezakończone prace badawcze i rozwojowe Inwestycje długoterminowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 Ogółem , , , , , , ,93 2. Dane dotyczące zmian w aktywach trwałych wg wartości umorzenia Pozycja Inne wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Licencje niskocenne (do zł) Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zwiększenia Zmniejszenia inne Zmniejszenia inne Stan na koniec roku obrotowego , , , , , , , , ,61 RAZEM WNiP , , ,08 Strona 1

12 Grunty Budynki i budowle (w tym inwestycje w obce środki trwałe) Urządzenia techniczne i maszyny , , , , , , , , ,65 Środki transportowe , , , ,94 Inne środki trwałe , , , , ,22 Razem Środki Trwałe , , , , , ,14 Inwestycje długoterminowe OGÓŁEM , , , , , ,22 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane Pozycja nie wystąpiła. 4. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych. Grupa Kapitałowa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby W roku obrotowym Grupa Kapitałowa nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby. 6. Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Grupa Kapitałowa nie planuje nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. 7. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa używała na podstawie umowy najmu nieruchomość produkcyjno-magazynowo-biurową położoną w Gdańsku przy ul. Budowlanych Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Zobowiązań wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli jednostki powiązane wg stanu na r. nie posiadały. 9. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. Kapitał zakładowy w spółce wg stanu na r. tworzy akcji serii A oraz akcji serii B oraz akcji serii C. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 PLN. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji zawiera tabela 3: AKCJONARIUSZ 1 Przemysław Kruszyński (wraz z CzART Sp. z o.o. oraz Quart Development S.A.) LICZBA AKCJI % AKCJI W KAPITALE ZAKŁA- DOWYM LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY % UDZIAŁ GŁOSÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA , ,72 Strona 2

13 2 Czesław Wójcikowski (wraz z synem i córką) , ,58 3 Artur Wojcieszuk (wraz z żoną) , ,66 4 Artur Siwek (wraz z Asko Sp. z o.o. oraz Siwek Sp. z o.o.) , ,60 5 Ipopema TFI S.A , ,76 6 BM Inwestor Sp. z o.o , ,31 7 Maciej Krzyżanowski , ,02 8 Pozostali , , Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych Informacje na temat zmian w wymienionych kapitałach zawarte są w sporządzonym przez Grupę Kapitałową Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym. 11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. Rezerwy na zobowiązania w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły. 12. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. Lp. Wyszczególnienie Wartość na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na koniec okresu I Odpisy aktualizujące należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 II Odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług 8 449,09 0, ,09 0,00 1 Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek 8 449,09 0, ,09 0,00 III IV Odpisy aktualizujące inne należności długoterminowe Odpisy aktualizujące inne należności dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty. Strona 3

14 Lp. Wyszczególnienie Wartość bilansowa na koniec okresu Wymagalne od 1 do 3 lat Wymagalne od 3 do 5 lat Wymagalne powyżej 5 lat I II Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,97 1 kredyty bankowe , , , ,97 2 inne 0,00 0,00 0,00 0, Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Wyszczególnienie Wartość Projekty rozwojowe ,86 Aparatura w użyczeniu ,89 Plan Rozwoju Eksportu etap II ,69 Dzierżawa nieruchomości ,00 Oprogramowanie ,24 Ubezpieczenia ,45 ISO ,68 Prowizje od kredytów ,68 Rejestracja wyrobów medycznych 9 096,42 Pozostałe ,58 Suma , Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Wyszczególnienie Wartość Dotacje ,31 Zaliczki na poczet dostaw ,88 Suma , Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Zobowiązanie Zabezpieczenie Wartość zobowiązania na koniec okresu Kredyty inwestycyjne BPH hipoteka ,75 Kredyt obrotowy BPH hipoteka ,00 Kredyt w rachunku bieżącym PEKAO SA zastaw na zapasach 0,00 Kredyt refinansowy BPH Przewłaszczenie środków trwałych ,94 Suma , Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostki powiązane gwarancje i poręczenia, także wekslowe. Zobowiązania warunkowe ani poręczenia w Grupie Kapitałowej w nie występowały. Strona 4

15 18. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. Grupa Kapitałowa nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć. 19. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Struktura sprzedaży Struktura terytorialna Wartość netto Udział % Wyroby i usługi Kraj ,70 20% Towary handlowe Kraj ,06 69% Towary handlowe Eksport ,11 2% Wyroby i usługi Eksport ,98 8% Razem ,85 100% 20. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa nie dokonała zmian odpisów aktualizujących wartość zapasów. Saldo odpisów aktualizujących wartość zapasów na dzień wynosi 1 277,80zł. 21. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. Grupa Kapitałowa w 2013r nie osiągnęła przychodów ani nie poniosła kosztów związanych z działalnością zaniechaną i nie planuje zaniechania działalności w następnym roku. 22. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby. Grupa Kapitałowa sporządza wariant porównawczy rachunku zysków i strat. 23. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto. Zysk brutto Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: Dotacje PFRON Amortyzacja Koszty reprezentacji Spisane należności Darowizny Przychody niestanowiące podstawy opodatkowania, w tym: Dotacje Odsetki naliczone Koszty tylko podatkowe (raty czynszu leasingowego) Przychody tylko podatkowe Dochód z tyt. działalności nieopodatkowanej Dochód do opodatkowania ,88 zł ,39 zł ,00 zł ,00 zł ,76 zł ,43 zł ,05 zł 8 263,16 zł ,83 zł ,00 zł ,88 zł ,97 zł 1 820,00 zł ,00 zł ,47 zł 24. Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w tys. zł. Strona 5

16 Nakłady na: Poniesione w 2013 r. 1. Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w tym dotyczące ochrony środowiska - 3. Środki trwałe w budowie - - w tym dotyczące ochrony środowiska - 4. Inwestycje w nieruchomości i prawa - RAZEM Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych W Grupie kapitałowej nie wystąpiły operacje nadzwyczajne w roku obrotowym Sprawozdanie finansowe za okres w którym nastąpiło połączenie jednostki powiązanej Grupa kapitałowa nie podlegała połączeniom 27. Niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostki powiązanej. Grupa Kapitałowa nie stwierdza niepewności kontynuowania działalności. 28. Inne informacje, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostek powiązanych. Grupa Kapitałowa nie stwierdza obecności innych informacji mogących wpłynąć na ocenę jej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego. 29. Umowy zawarte przez jednostki powiązane nieuwzględnione w bilansie skonsolidowanym. Pozycja nie wystąpiła w Grupie Kapitałowej. 30. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę dominującą z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Grupa Kapitałowa nie zawierała istotnych transakcji z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 31. Informacje o zatrudnieniu. Na dzień r. zatrudnionych było w Grupie Kapitałowj 86 osób, w tym: pracownicy umysłowi 79 osób pracownicy na stanowiskach robotniczych 7 osób Przeciętne zatrudnienie w okresie r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 82 osoby. 32. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających spółek handlowych (dla każdej grupy osobno). CZŁONKOWIE ORGANÓW Wynagrodzenia Wynagrodzenia obciążające koszty obciążające zysk ZARZĄDZAJĄCYCH ,40 zł 0,00 zł NADZORUJĄCYCH ,00 zł 0,00 zł Strona 6

17 33. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec Grupy Kapitałowej zobowiązań z tytułu pożyczek. 34. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dniem 20 marca 2014 r. nastąpiło połączenie CEBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bukownie z BioMaxima S.A. w Lublinie, gdzie BioMaxima jako właściciel 100% udziałów w CEBO Sp. z o.o. jest spółką przejmującą zgodnie z art oraz art Kodeksu Spółek Handlowych 35. Informacje o instrumentach finansowych i transakcjach zabezpieczających. Grupa Kapitałowa nie posiadała instrumentów finansowych ani nie dokonywała transakcji zabezpieczających. Lublin, r Sporządził Kierownik jednostki dominującej Strona 7

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. Sprawozdanie finansowe LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. Spis treści Spis treści...1 Spis not...2 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo