PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE"

Transkrypt

1 KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

2 SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr 2/2007 LATO wiêcej na: Wychodz¹c na przeciw Pañstwa oczekiwaniom dotycz¹cym bran y drobiarskiej, oddajemy w Pañstwa rêce kolejny numer kwartalnika Kurnik-Poradnik Inwestora. Prezentujemy na jego ³amach nowe technologie i porady techniczne dotycz¹ce przemys³u drobiarskiego. Jesteœmy pewni, e nasze artyku³y bêd¹ Ÿród³em fachowych i rzetelnych informacji. Na pocz¹tek zapraszamy Pañstwa do przeczytania wywiadu z Januszem Kaczmarkiem, dyrektorem Fer m Rodzicielskich firmy Drobimex. Rozmawia on z nami o pozycji rynkowej firmy w Polsce i w Europie oraz perspektywach rozwoju bran y drobiarskiej. W tym numerze poruszamy tak e temat zwi¹zany z humanitarn¹ hodowl¹ zwierz¹t, bo jak wiemy, ich dobrostan jest wartoœci¹ europejsk¹. Czy wiêc tylko odpowiednie ywienie i pojenie zwierz¹t hodowlanych wp³ywaj¹ na ich prawid³owy rozwój i utrzymanie? Czy mo emy coœ zmieniæ, aby poprawiæ ich byt? OdpowiedŸ na te pytania, miêdzy innymi dziêki zawartym przepisom, uzyskaj¹ Pañstwo w artykule Minimalne warunki utrzymywania zwierz¹t w systemach klatkowych a dobrostan zwierz¹t. Tym bardziej warto siê z nim zapoznaæ, bo w³aœnie do tych aktów musz¹ dostosowaæ siê producenci i hodowcy, czyli osoby, które w pierwszej kolejnoœci odpowiedzialne s¹ za zapewnienie godziwych warunków ich ycia. To jednak nie wszystko. W tej bran y wa ne jest te w³aœciwe oœwietlenie. Odpowiednio dobrane w pomieszczeniach inwentarskich ma istotny wp³yw zarówno na hodowlê zwierz¹t jak i na samopoczucie pracowników. Jednak nawet w takim miejscu ograniczenie zu ycia energii jest ju po prostu koniecznoœci¹. Zatem o korzyœciach, jakie przyniesie nowoczesny system oœwietleniowy dowiemy siê z tekstu Oœwietlenie energooszczêdne autorstwa Andrzeja Zagórskiego. A jeœli po lekturze drugiego numeru stwierdz¹ Pañstwo, e dowiedzieli siê z niego wielu wa nych informacji, jeœli nasze rady, sugestie i poruszane tematy oka ¹ siê byæ dla Was interesuj¹ce, i w koñcu jeœli uda nam siê sprostaæ coraz wy szym wymaganiom inwestorów - nasz cel zostanie osi¹gniêty. P³yty Warstwowe str. 4 4 MATERIA Y I TECHNOLOGIE P YTY WARSTWOWE W NAPRAWIE I MODERNIZACJI OBIEKTÓW INWENTARSKICH 8 WYWIAD JAKOŒÆ I BEZPIECZEÑSTWO PRODUKTU ROZMOWA Z JANUSZEM KACZMARKIEM DYREKTOREM W ASNEGO ZAPLECZA RODZICIELSKIEGO FIRMY DROBIMEX SP. Z O.O. Dotacje z Uni Europejskiej str PREZENTACJA PRODUKTU Kurniki HALO str. 22 PS. Czekamy na sugestie i propozycje tematów, które Pañstwa zdaniem warto poruszyæ na ³amach Kurnika. Zapraszam do lektury, a w razie pytañ - do kontaktu: 10 MATERIA Y I TECHNOLOGIE HAIKOO NOWY STANDARD W YCIU BROJLERA 16 PREZENTACJA PRODUKTU POJENIE DROBIU 18 EKONOMIA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA DLA DROBIARSTWA 22 ARTYKU PROMOCYJNY NOWE SPOJRZENIE NA CHÓW ALTERNATYWNY I EKOLOGICZNY 26 MINIMALNE WARUNKI OTRZYMYWANIA ZWIERZ T A DOBROSTAN ZWIERZ T 30 WYPOSA ENIE OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA 20 ARTYKU SPONSOROWANY WYKORZYSTANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ DO BUDOWANIA PROJEKTÓW INWENTARSKICH 32 AGROINWESTOR 33 INDEKS FIRM Kurnik-Poradnik Inwestora, Wydaje: Poznañ , ul. Œciegiennego 18/3 Redaguj¹: Anna Mindt, Karolina Warszewska, Daria Ampulska, Anna Piotrowska, Krystian Lomiak, Sk³ad: Przemys³aw Wilczek, Reklama Druk:Przedsiêbiorstwo Poligraficzno-Wydawnicze Angraf Pi³a al. Wojska Polskiego 43 tel Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada KURNIK PORADNIK INWESTORA 3

3 MATERIA Y I TECHNOLOGIE P³yty Warstwowe - w naprawie i modernizacji obiektów inwentarskich Dotychczas budowane obiekty inwentarskie charakteryzowa³y siê du ¹ trwa³oœci¹. Konstrukcja budynków sk³ada³a siê z murowanych œcian, czêsto ocieplonych styropianem. Dachy budowane by³y w systemie stropodachu, z eternitem oraz warstw¹ noœn¹ w postaci podwieszanego sufitu, dodatkowo ocieplonego we³n¹ mineraln¹ i odseparowanego foli¹ paroizolacyjn¹. Taka technologia budowania z biegiem czasu i wskutek eksploatacji budynku nie uchroni³a hodowcy przed modernizacj¹ i napraw¹, która pozwoli³aby przywróciæ budynkowi wymagane cechy u ytkowe. Budynek, którego wartoœæ u ytkowa dosz³a do wartoœci granicznej, powinien byæ poddany naprawie lub wzmocnieniu. Czêsto jednak naprawa elementu budynku ma stosunkowo du y zakres i wskutek ogólnych zmian technologiczno-materia- ³owych przybiera charakter modernizacji. Wynika to tak e z koniecznoœci dostosowania elementów budynku oraz ca³ego obiektu do wspó³czesnych wymagañ technicznych i u ytkowych. W tej sytuacji zachodzi potrzeba znalezienia i zastosowania materia³ów, które w szybki, tani i technicznie uzasadniony sposób pozwol¹ doprowadziæ budynek inwentarski do stanu, w którym bêdzie mo na korzystaæ z obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Stropodach W budynkach inwentarskich najbardziej k³opotliwym i najczêœciej modernizowanym elementem jest dach. Ze wzglêdu na warunki sanitarne, przy du ym stê eniu amoniaku i uryny, szczególnie zw³aszcza przy konstrukcji drewnianej zalecane by³o odseparowanie czêœci technologicznej budynku od konstrukcji dachu i zastosowanie tzw. stropodachu, którego zadania s¹ nastêpuj¹ce: chroni budynek przed warunkami atmosferycznymi, zabezpiecza konstrukcjê przed wahaniami temperatury zapewniaj¹c komfort cieplny i w³aœciwe warunki mikroklimatu wnêtrza, przy jednoczesnym spe³nieniu wymagañ izolacyjnoœci cieplnej, asekuruje elementy konstrukcji przed uszkodzeniami, które wynikaj¹ z obecnoœci wilgoci technologicznej i u ytkowej oraz nadmier- P³yty warstwowe charakteryzuj¹ siê : Niskim wspó³czynnikiem przenikania ciep³a Niewielkim ciê arem w³asnym Dobrymi w³aœciwoœciami akustycznymi Wodoodpornoœci¹ Odpornoœci¹ na czynniki zewnêtrzne Du ¹ powierzchni¹ krycia i szczelnoœci¹ ³¹czeñ atwoœci¹ monta u Wysok¹ estetyk¹ nej absorpcji wilgoci przez materia³y, spe³nia funkcjê ochrony przeciwpo arowej szczególnie wa- nej w odniesieniu do stropodachów lekkich. Aby wiêc modernizacja dachu spe³ni³a powy sze warunki oraz remont nie poch³on¹³ zbyt du o czasu stosuje siê obecnie nowoczesny i efektywny system lekkiej obudowy jakim jest p³yta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej. P³yty warstwowe stosowane s¹ w budownictwie ju od kilkudziesiêciu lat. Wnioski z eksploatacji s¹ pozytywne, Podzia³ p³yt warstwowych Œcienne co pozwala na dalsze udoskonalanie ich konstrukcji, wygl¹du i technologii monta u. A obecne koszty budowy dachów z ich wykorzystaniem s¹ znacznie ni sze, ni w tradycyjnych metodach. W obiektach inwentarskich, w renowacji czy naprawie - mamy najczêœciej do czynienia z nastêpuj¹cymi scenariuszami: 1) Wymiana zewnêtrznej warstwy izolacyjnej, czyli pokrycia dachu - w systemie stropodachu z istniej¹cym sufitem podwieszanym: - w tym wypadku stosujemy p³ytê warstwowa dachow¹ ze sztywnym 5 garbowym trapezowym profilowaniem górnym, z ociepleniem o niewielkiej gruboœci ok mm, z pow³okami zewn. z blachy w celu unikniêcia zjawiska kondensacji pary wodnej na wewnêtrznych ok³adzinach dachu, - istnieje mo liwoœæ zastosowania (szczególnie w przypadku Dachowe Konstrukcja typowej p³yty to: Ok³adzina zewnêtrzna i wewnêtrzna z blachy ocynkowanej od 0,4mm do 0,6mm Rdzeñ izolacyjny o ró nej gruboœci w zakresie mm (pianka poliuretanowa, styropian, we³na mineralna) Warstwa ochronna 25µm Pe (poliestru) lub w pow³okach PDF,PVC,INOX starej konstrukcji dachu) lekkiej p³yty z wewnêtrzn¹ ok³adzin¹ z folii aluminiowej lub laminatu (fiberglassu) jako ok³adzin o zwiêkszonej odpornoœci na urynê i amoniak. 2) Wymiana pokrycia dachu - w systemie jednowarstwowym: - w tej sytuacji stosuje siê p³yty dachowe o zwiêkszonej gruboœci rdzenia tj od mm w zale noœci od typu budynku inwentarskiego i jego zapotrzebowania na ciep³o - sugerowane jest zastosowanie ok³adziny wewnêtrznej z folii aluminiowej lub laminatu (fiberglassu) 3) Wymiana sufitu podwieszanego w systemie tzw. stropodachu: - wybiera siê p³ytê œcienn¹ z ok³adzinami zewn. z blachy i gruboœci rdzenia w zale noœci od zastosowanej warstwy zewn. dachu najczêœciej jednak o gruboœci rdzenia izolacyjnego 40-60mm. - p³ytê przytwierdza siê bezpoœrednio do konstrukcji lub na specjalnych zawiesiach - zastosowanie p³yty warstwowej pozwala unikn¹æ czasoch³onnych, drogich i czêsto zawodnych rozwi¹zañ opartych na we³nie mineralnej, blasze trapezowej oraz izolacji paroszczelnych w postaci folii 4) Docieplenie œcian zewnêtrznych - zastosowanie p³yty warstwowej jako docieplenie obiektu (zamocowanej od zewn¹trz z zachowaniem dylatacj) jest najszybszym i najbardziej praktycznym rozwi¹zaniem, - gruboœæ p³yty zale na jest od technologii budynku 5) Docieplenie œcian wewnêtrznych - wykorzystywane najczêœciej w przypadku budynków inwentarskich zaadoptowanych po innych obiektach - docieplaj¹c budynek p³ytami poliuretanowymi uzyskujemy wysokiej jakoœci powierzchniê œcian wewnêtrznych, co pozwala utrzymaæ kurnik w czystoœci, zgodnie z coraz badziej surowymi normami sanitarnymi 4 KURNIK PORADNIK INWESTORA KURNIK PORADNIK INWESTORA 5

4 Trudno nie zauwa yæ, e p³yta warstwowa daje liczne mo liwoœci w renowacji oraz wznoszeniu nowych obiektów. Jako materia³ izolacyjno-konstrukcyjny jest silnym konkurentem dla innych systemów budowlanych. Niezale nie od warunków pogodowych umo liwia szybki i prosty monta zarówno w uk³adzie poziomym jak i pionowym, a niektóre jej rodzaje mog¹ byæ stosowane równie w konstrukcjach samonoœnych sufitów podwieszanych. Jest tañszym materia³em w stosunku do innych systemów, co wynika nie tylko z porównania cen produktów, ale z oszczêdnoœci wynikaj¹cych z kompaktowoœci (ograniczenie materia³ów konstrukcyjnych), ni szych kosztów pracy i szybszego przekazywania obiektów do u ytku. A to dla inwestorów niew¹tpliwie oznacza szybszy zwrot poniesionych nak³adów.

5 WYWIAD JAKOŒÆ I BEZPIECZEÑSTWO PRODUKTU Rozmowa z Januszem Kaczmarkiem - dyrektorem W³asnego Zaplecza Rodzicielskiego firmy Drobimex Sp. z o.o. Rozmawia: Anna Mindt Drobimex znajduje siê w czo³ówce polskich firm drobiarskich. Jakie by³y Wasze cele na pocz¹tku dzia³alnoœci? Czego dotyczy³y inwestycje? Kierunkiem strategicznym rozwoju firmy by³a rozbudowa i moder- Proszê powiedzieæ, od jak dawna jest Pan zwi¹zany z firm¹ Drobimex. Co nale y do Pana obowi¹zków obecnie? Wspó³pracujê z ni¹ od 1986 r. Po ukoñczeniu studiów zootechnicznych w Szczecinie rozpocz¹³em pracê jako producent drobiu. Wówczas by³y to Szczecinskie Zak³ady Drobiarskie. Z czasem nazwa firmy ewoluowa³a na Drobex- Heintz, nastêpnie Drobimex. Zajmowa³em siê odchowem stad rodzicielskich jak i produkcj¹ jaj wylêgowych, pocz¹tkowo ogólnou ytkowych, potem miêsnych. W miêdzy czasie przez 8 lat pe³ni³em funkcjê prezesa zachodnio-pomorskiego zrzeszenia hodowców drobiu. Mia³em znacz¹cy wp³yw na strukturê wspó³pracy miêdzy Drobimexem, a producentami drobiu. W 1999 roku przyj¹³em propozycjê w³aœciciela firmy Drobimex Pana Paula Heintza Wesjohana. Zaj¹³em siê projektowaniem i rozbudow¹ zaplecza rodzicielskiego. Obecnie jestem na etapie finalnym, poniewa w marcu 2008 roku powstanie blok sk³adaj¹cy siê z 4 ferm produkcyjnych o pojemnoœci 160 tys. i dwóch ferm odchowu w iloœci 80 tys. sztuk. Dziœ natomiast zajmujê siê inwestycjami w rozbudowie zaplecza rodzicielskiego jak i w dalszej czêœci eksploatacj¹ wspomnianego wczeœniej zaplecza reprodukcyjnego. Proszê powiedzieæ na co aktualnie powinno zwracaæ siê uwagê przy projektowaniu kurników? Obecnie buduje siê kurniki na bazie konstrukcji stalowej ocynkowanej i p³yt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Dziêki tej technologii mo emy szybko stawiaæ kolejne obiekty, które spe³niaj¹ coraz bardziej restrykcyjne normy hodowlane. Zastosowanie p³yt warstwowych zwanych równie sandwich panelami pozwala na uzyskanie dobrego wspó³czynnika przenikania ciep³a ju przy ma³ych gruboœciach p³yt i niskiej wadze obudowy. Ponadto, ich zastosowanie pozwala na utrzymanie kurnika w odpowiedniej kondycji sanitarnej, a to ma bezpoœredni wp³yw na ochronê zwierz¹t przed chorobami. Istnieje mo liwoœæ zastosowania p³yt z ok³adzinami o wiêkszej odpornoœci na pomiot kurzy i amoniak. P³yty takie mo na z ³atwoœci¹ umyæ i zdezynfekowaæ oraz utrzymywaæ w czystoœci. Przy obecnych cenach us³ug i materia³ów budowlanych, zbudowany kurnik w tej technologii bêdzie tañszy i nowoczeœniejszy, a budowa szybsza. nizacja. Zale a³o nam na zmodernizowaniu zak³adu, aby poprawiæ jakoœæ produktu i jego bezpieczeñstwo. Oba czynniki musz¹ iœæ ze sob¹ w parze, poniewa przy tak du ej konkurencji decyduj¹ one o znalezieniu siê na rynku europejskim, a w konsekwencji pokonaniu tej konkurencji. Sporo zainwestowaliœmy w nowe linie technologiczne w strefie produkcyjnej, przetwórczej oraz w zaplecze reprodukcyjne jak i w zak³ad wylêgu drobiu. S¹dzimy, e osi¹gniecie najlepszej jakoœci produktu jest mo liwe tylko dziêki nowoczesnym technologiom. Obecnie mo emy pochwaliæ siê najnowoczeœniejszym zak³adem wylêgu drobiu w Europie œrodkowowschodniej, wyposa onym w œwiatow¹ technologiê holenderskiej firmyhechtech. Dobra jakoœæ tych urz¹dzeñ zapewnia dobry przebieg wylêgu i klucia co w konsekwencji daje dobre odchowanie piskl¹t oraz dobr¹ produkcjê u producentów, a to z kolei przynosi dobre wyniki finansowo - ekonomiczne dla firmy. Drobimex posiada bogate portfolio. Gdzie zatem, oprócz Polski, oferowane s¹ produkty firmy i w jaki sposób odbywa siê ich dystrybucja? Nasza firma jest jedn¹ z 40 firmcórek w grupie drobiarskiej PHW, która posiada zak³ady drobiarskie w Unii Europejskiej. Skrót pochodzi od imienia i nazwiska naszego w³aœciciela Pana Paula Heintza Wesjohana. Specjalizujemy siê w produkcji miêsa i wyrobów z drobiu. 30% produkcji Drobimexu eksportujemy na rynki unijne. Dostarczamy produkty bezpoœrednio do klienta, jak równie przez nasz¹ centralê Wiesenhof International. A naszym wiod¹cym produktem eksportowym jest filet drobiowy, dostarczany do takich pañstw jak Anglia, Francja, Austria, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, S³owacja, Czechy, otwa, Azerbejd an. Jaki jest udzia³ w rynku produktów Drobimexu? Udzia³ produktów w rynku krajowym utrzymuje siê na poziomie 4-5 procent. Polski rynek drobiarski jest bardzo rozbudowany, jednak mimo to pozycja Drobimexu jest bardzo znacz¹ca. Posiadamy kilka certyfikatów unijnych, które dodaj¹ renomy naszym produktom. Dziêki temu rozwijamy siê dynamiczniej, a wachlarz klientów sukcesywnie siê powiêksza. Czy procent waszych wyrobów, jaki trafia na polskie sto³y jest dla Pañstwa zadowalaj¹cy? Myœlê, e w naturze ka dej firmy jest zwiêkszanie produkcji. Jednak dopóki firma nie ma swojego w³asnego zaplecza tuczu jesteœmy uzale- nieni od kontrahentów, z którymi mamy podpisane wieloletnie umowy kontraktacyjne. Rynek drobiarski jest rynkiem p³ytkim, sinusoidalnym. Produkt sprzedawany jest w ró nych cenach w zale noœci od popytu i poda y, polityki zakupu, a tak e sieci handlowych, które nie zawsze postêpuj¹ fair play. Jednak firma musi umiejêtnie pogodziæ cenê produktu z cen¹ oferowan¹ przez sieci. W przeciwnym razie zap³aci producentom za produkt ywca drobiowego wiêcej, ni wynosi jego wartoœæ, a wtedy nie uzyska efektów ekonomicznych w sprzeda y produktu finalnego, co w konsekwencji mo e doprowadziæ firmê do bankructwa. Aktualnie ubój siêga 120 tys. szt. w skali dnia. W ci¹gu roku chcemy dojœæ do poziomu 160 tys. sztuk. Ale plany firmy wi¹ ¹ siê z rozszerzeniem technologii ubojowej, która pozwoli³aby nam na zwiêkszenie wydajnoœci do 240 tys. sztuk dziennie. W jaki sposób zachêcacie hodowców do nawi¹zania wspó³pracy? Bardzo wa ne s¹ finanse. Jednym z naszych plusów jest terminowa zap³ata za produkt, co daje bezpieczeñstwo hodowcy. Pomagamy równie przy rozbudowie zaplecza tuczu poprzez pomoc finansow¹ jak i gwarancje bankowe. Wysoka jakoœæ jest wartoœci¹ nadrzêdn¹? Co zatem wp³ywa na jakoœæ i bezpieczeñstwo Waszych produktów? Najwa niejsze jest kontrolowanie linii technologicznych i sta³y monitoring, aby do produktu nie wkrad³ siê aden niepo ¹dany czynnik. Aby jednak nasze artyku³y mog³y trafiæ do innego kraju, firma musia³a przejœæ powa ne audyty polskie jak i zagraniczne ca³ego ³añcucha wytworzenia produktu pocz¹wszy od wytwórni pasz, poprzez fermy drobiu, gdzie odbywa siê produkcja, nastêpnie wylêgarnie, linie ubojowe, a na zak³adzie produkcyjnym i transporcie koñcz¹c. Jak ocenia Pan mo liwoœci polskiego rynku drobiarskiego na tle rynku europejskiego? Zajmujemy czo³owe miejsce w produkcji drobiowej, a spo ycie kszta³tuje siê na poziomie ok. 22 kg na osobê. Dla porównania spo ycie europejskie waha siê w granicach od 17 do 24 kg na osobê. Dlatego te uwa am, e nasza konsumpcja nie odbiega od spo ycia w Unii Europejskiej, powiedzia³bym nawet, e jest wiêksza, poniewa nasz rynek nie jest jeszcze dok³adnie zewidencjonowany przez s³u by weterynaryjne. Jest bardzo du o wolnych elektronów, które uczestnicz¹ w obszarze produkcji drobiu, wylêgarni, ferm tuczu i reprodukcyjnych. Przez 7 lat by³em w zarz¹dzie Krajowej Rady Drobiarstwa w Warszawie. To organizacja drobiarska, skupiaj¹ca 70% rynku polskiego i wiem, e pozosta³e 30% rynku dzia³a na zasadach wolnego rynku, co nie zawsze przynosi korzyœci jednej i drugiej stronie. Tworzy ró nego typu zawirowania, które maj¹ wp³yw na cenê, poniewa wolny rynek kieruje siê swoimi prawami. Czyli perspektywy bran y drobiarskiej przedstawiaj¹ siê raczej optymistycznie? Perspektywy bran y drobiarskiej przedstawiaj¹ siê zawsze optymistyczne, poniewa miêso drobiowe jest zdrowe, dietetyczne, a przede wszystkim w dobrej cenie. A dziêki prasie, szczególnie dla pañ, która szczegó³owo przedstawia korzyœci wynikaj¹ce z diety, grono mi³oœników miêsa drobiowego z roku na rok roœnie. Co wiêc jest najwiêkszym sukcesem firmy? To, e uda³o nam siê pozyskaæ w³aœciciela strategicznego Pana Paula Heintza Wesjohana, który zainwestowa³ i nadal systematycznie inwestuje w najnowoczeœniejsze technologie zapewniaj¹ce przede wszystkim bezpieczeñstwo i wysok¹ jakoœæ produktu. Na zakoñczenie, sk¹d czerpie Pan energiê do dzia³ania? Najlepszym Ÿród³em energii dla mnie jest tworzenie czegoœ nowego, przystêpowanie do nowych inwestycji, które wp³ywaj¹ na pozytywn¹ wizytówkê naszego kraju. 8 KURNIK PORADNIK INWESTORA KURNIK PORADNIK INWESTORA 9

6 MATERIA Y I TECHNOLOGIE BETON KOMÓRKOWY KONT RA P YTA WARSTWOWA PLUSY/MINUSY Beton komórkowy: PLUSY + Wysoka trwa³oœæ œcian (du a wytrzyma³oœæ na œciskanie) + Dobre w³aœciwoœci termoizolacyjne + Wysoka odpornoœæ ogniowa + Dobre w³aœciwoœci akustyczne + atwoœæ naprawy uszkodzeñ powierzchniowych MINUSY - D³ugi czas budowy - Du a nasi¹kalnoœæ (koniecznoœæ zastosowania tynku) - Koniecznoœcæ zastosowania obszernej ³awy fundamentowej - Niska odpornoœæ na dzia³anie korozji biologicznej (pleœnie, grzyby) - Kruchoœæ materia³u (³atwo uszkadzalny w transporcie i monta u) P³yta warstwowa PLUSY + Doskona³a izolacyjnoœæ cieplna (niski wspó³czynnik przenikania ciep³a) + Niewielki ciê ar w³asny + Dobre w³aœciwoœci akustyczne + Wodoodpornoœæ (zamkniête pory) + Odpornoœæ na czynniki zewnêtrzne + Du ¹ powierzchnia krycia + Precyzyjne systemy styku p³yt (doskona³a ochrona przed mostkami termicznymi) + atwoœæ i szybkoœæ monta u + Wysoka estetyka + Funkcjonalnoœæ + Niski koszt budowy MINUSY - Potrzeba zastosowania konstrukcji wspórczej - Stosunkowo ma³a odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne Œciana zewnêtrzna i wewnêtrzna Œciana zewnêtrzna Œciana zewnêtrzna i wewnêtrzna U = 0, z³* Œciana wewnêtrzna gruboœæ 60 mm Œciana zewnêtrzna i wewnêtrzna gruboœæ 80 mm Œciana zewnêtrzna gruboœæ 100 mm Œciana wewnêtrzna U = 0,35 Œciana zewnêtrzna i wewnêtrzna U = 0, z³** 146 z³** Œciana zewnêtrzna U = 0, z³* Œciana zewnêtrzna U = 0, z³** * przybli ona cena za m² - robocizna, materia³, VAT ** cena obejmuje konstrukcjê wspórcz¹ dla p³yty, monta oraz wszystkie niezbêdne materia³y uzupe³niaj¹ce potrzebne do kompletnego monta u. 10 KURNIK PORADNIK INWESTORA KURNIK PORADNIK INWESTORA 11

7 PREZENTACJA PRODUKTU T³umaczenie: Zbigniew Myœliñski, Marcin Krajewski HHaiKoo, nowe karmid³o firmy Roxell jest na najlepszej drodze do osi¹gniêcia co najmniej takiego sukcesu jaki osi¹gnê³o karmid³o Minimax. Zaprezentowane dwa lata temu, owalne karmid³o HaiKoo ju funkcjonuje we wszystkich pañstwach bêd¹cych g³ównymi producentami drobiu. Staj¹c siê najwiêkszym œwiatowym integratorem ich u ytkowników. Polski przemys³ drobiarski zmienia siê szybko W styczniu br. Roxell obchodzi³ czterdziest¹ rocznicê istnienia. Od samego pocz¹tku tj. od 1967 roku ta belgijska firma odgrywa³a ogromn¹ rolê w œwiatowym rozwoju systemów paszowych dla drobiu. To ona by³a pierwszym w Europie producentem systemu paszowego z karmid³ami przeznaczonymi dla broilera. Wszystkie ich kolejne karmid³a wyznacza³y standardy w œwiatowym drobiarstwie. HaiKoo Nowy standard w ywieniu broilera Produkcja miêsa dobrej jakoœci w cenie przystêpnej dla konsumenta przy nieustannie rosn¹cych kosztach pracy i paszy w Polsce i s¹siednich krajach wymaga wzrostu wydajnoœci oraz dobrego zarz¹dzania. Jan Pauwels, szef regionu na Polskê i kraje ba³tyckie w firmie Roxell mówi: Jeden z moich klientów zaoszczêdzi³ Euro w ci¹gu jednego roku na kosztach pracy dziêki inwestowaniu w wysokiej jakoœci wyposa enie! Jeden cz³owiek teraz wykonuje czynnoœci, którymi wczeœniej zajmowa³o siê 6 osób. Mniejsza iloœæ osób na fermie oznacza równie obni enie ryzyka rozprzestrzeniania siê chorób. Inwestorzy obecnie poszukuj¹ pewnych i solidnych systemów. STOP tanim rozwi¹zaniom A co z kosztami paszy? 70 % kosztów produkcji broilera stanowi¹ koszty paszy. Tak wysoki poziom spowodowany jest stratami paszy. Przy dzisiejszych cenach paszy, marnowanie jej nie mo e byæ d³u ej akceptowane. Jedynym lekarstwem na to jest: wybraæ system, który jest zaprojektowany z myœl¹ o oszczêdnoœci paszy. Roxell ma czterdzie- Fot. 1 - Ferma dla broilerów stoletni¹ tradycjê i doœwiadczenie w tej dziedzinie. Karmid³o HaiKoo jest niew¹tpliwie najbardziej zaawansowanym karmid³em ³¹cz¹cym oszczêdnoœæ z ³atwym pobieraniem paszy. Ograniczanie kosztów paszy. Rzeczywiœcie, Roxell poœwiêci³ du o uwagi gospodarowaniu pasz¹. Straty paszy s¹ ograniczane szczególnie dziêki wysokiemu ko³nierzowi na obwodzie HaiKoo. Projektanci stworzyli równie wyraÿne zag³êbienie poœrodku karmid³a, podobnie jak w Minimax. Gwarantuje to, e pasza utrzymywana jest centralnie w œrodku karmid³a, daleko od krawêdzi. Specjalne skrzyde³ka sto ka karmid³a uniemo liwiaj¹ starszym ptakom zabawê pasz¹. Kontrola wzrostu broilera poprzez ywienie z przerwami zdobywa coraz wiêcej zwolenników. Obecnie jest to ³atwiejsze ni kiedykolwiek. W tym systemie karmienia wa ne jest aby ptaki mia³y do dyspozycji paszê z chwil¹ w³¹czenia œwiat³a. Osi¹gn¹æ to mo emy jedynie gdy karmid³a posiadaj¹ce du ¹ przestrzeñ karmienia s¹ szybko zape³niane œwie ¹ pasz¹. Wed³ug Franka Hartmanna hodowcy, którzy stosuj¹ lub chcieliby stosowaæ ywienie z kontrolowanym 12 KURNIK PORADNIK INWESTORA KURNIK PORADNIK INWESTORA 5

8 dnia. W tym samym czasie, z powodu du ej powierzchni paszowej ptaki maj¹ optymalny komfort jedzenia., - wyjaœnia Frank Hartmann, zarz¹dzaj¹cy systemami paszowymi dla broilerów w firmie Roxell. Wielu hodowców zauwa y³o, e pasza, która zosta³a dodatkowo roz³o ona na tace albo papierze pozosta³a praktycznie nietkniêta przez m³ode ptaki. NajwyraŸniej wola³y pobieraæ paszê z karmide³ HaiKoo. To jest normalne - mówi pan Hartmann. HaiKoo ma trzy g³ówne cechy stymuluj¹ce pisklêta. Pierwsz¹ jest oczywiœcie szybki 360 stopniowy wysyp paszy w karmidle. Zredukowany sto ek wewn¹trz karmid³a powoduje wysok¹ czêstotliwoœæ dostarczania œwie ej paszy, podczas gdy na tacach albo papierze, jakoœæ paszy pogarsza siê szybko. Nie wspominaj¹c o jej du ych stratach! Po trzecie, specjalne szczeliny paszowe w sto ku zwabiaj¹ ptaki, a specjalny kszta³t grila zapewnia, e ptaki nie wchodz¹ do karmid³a od dziesi¹tego dnia. W praktyce czêsto mo na dostrzec, e ptaki ³atwiej i szybciej pobieraj¹ paszê z zewn¹trz karmid³a ju od trzeciego dnia ycia. 2 Fot. 5 - Ferma brojlerów w Hiszpanii 3 4 wzrostem maj¹ nareszcie do dyspozycji paszoci¹g jakiego potrzebowali. Pilota owe próby takiego karmienia z udzia³em HaiKoo przynios³y zadziwiaj¹co dobre wyniki. HaiKoo wraz z d³ugoœci¹ brzegu karmid³a siêgaj¹c¹ do 1140 mm i du ¹ powierzchni¹ paszow¹, oferuje do 14% wiêcej ptaków na ka de karmid³o, ni inne typowe karmid³a. Maksymalna wydajnoœæ linii paszowej mo e byæ podniesiona do 700 kg/godzinê. Na ka de karmid³o HaiKoo mo na liczyæ do 94 ptaków o wadze koñcowej do 1,9 kilograma. Producenci hoduj¹cy ciê kie broilery mog¹ liczyæ do 89 ptaków na karmid³o. 2 Jednodniowe ptaki znajduj¹ paszê natychmiast. 3 HaiKoo ma 360 wysyp paszy 4 14 procent wiêcej ptaków na karmid³o ni œrednia. Odpowiedni projekt talerza paszowego umo liwia szybkie i ³atwe mycie. Bardzo surowe normy jakoœciowe pozwalaj¹ firmie Roxell i Hodowca Sp. z o.o. proponowaæ 10 lat gwarancji degresywnej na karmid³a HaiKoo i spirale transportuj¹ce pasze. jest decy- Dobry pocz¹tek duj¹cy. W czasie powstawania Haikoo szczególny nacisk zosta³ po³o ony na w³aœciwoœci karmid³a podczas pierwszych dni u ytkowania. Niska krawêdÿ pozwala na bardzo ³atwy dostêp do paszy od pierwszego 14 KURNIK PORADNIK INWESTORA

9 PREZENTACJA PRODUKTU POJENIE DROBIU Ka dy hodowca drobiu dobrze wie jak nale y dobieraæ sprzêt dla w³asnej fermy. Wentylacja, ogrzewanie, systemy pojenia i zadawania paszy to g³ówne urz¹dzenia decyduj¹ce o sukcesie lub pora ce na dzisiejszym trudnym rynku drobiarskim. Oferowane przez specjalistyczne firmy produkty nie zawsze spe³niaj¹ oczekiwania hodowców, a szczególnie ich stad. A przecie od piêknych kolorowych folderów do codziennej pracy na fermie daleka droga. Funkcjonalnoœæ, niezawodnoœæ i prostota obs³ugi to g³ówne kryteria oceny urz¹dzeñ. Co wiêc zostaje Naszym czytelnikom? Zapoznanie siê z opiniami innych hodowców i podejmowanie rozwa nych decyzji. W pierwszych godzinach ycia piskl¹t najistotniejsz¹ dla nich rzecz¹ jest dostêp do wody. Dlatego poid³o powinno byæ usytuowane tak, eby pisklêta nie mia³y problemu z jego odnalezieniem. Uniwersalnym oraz niezawodnym systemem pojenia drobiu jest Faar sprawdzony przez wielu hodowców. Miseczka poid³a FAAR zosta³a zaprojektowana by spe³niaæ wszelkie wymogi korzystaj¹cych z niej ptaków. Uwzglêdnia ich wiek, wzrost oraz wagê. A wymiary, kszta³t i mocowanie miseczki na rurze zasilaj¹cej zapewniaj¹ optymalne wykorzystanie poid³a. Chodzi tu g³ównie o dostêp ptaków do wody. Z miseczki bez problemu napije siê jednodniowe pisklê (z brojlera kurzego i indyczego), jak równie doros³y ptak. Solidna konstrukcja uk³adu zasilania i mocowania skutecznie chroni poid³o przed uszkodzeniami mechanicznymi, a precyzyjnie dobrane elementy zaworka pozwalaj¹ na bardzo dok³adn¹ kontrolê wydajnoœci systemu oraz d³ugi czas eksploatacji. Przez pierwsze 7-10 dni cyklu utrzymujemy w poidle wysoki poziom wody (5-8 mm poni ej krawêdzi). Pisklêta nie musz¹ po ni¹ siêgaæ na dno miseczki. Efekt taki daje nam zastosowanie kuleczki spe³niaj¹cej rolê p³ywaka. Gdy poziom wody siê obni y kuleczka natychmiast otwiera zaworek i uzupe³nia stan poid³a. W kolejnym okresie hodowli, gdy ptaki s¹ ju wiêksze wyjmujemy kuleczki i przechodzimy na niski poziom wody w poidle. Ptaki mog¹ ju siêgaæ g³êbiej i same dopuszczaj¹ wody. Taki system dzia³ania poid³a daje jeszcze jeden pozytywny efekt. Wilgotne dzioby ptaków oblepione pasz¹ s¹ natychmiast p³ukane, a resztki paszy wypijane s¹ na bie ¹co. W ten sposób nie zalegaj¹ na dnie, a mamy ca³y czas czyst¹ oraz œwie ¹ wodê dla naszego stada. W czasie trwania cyklu hodowlanego mycie poide³ jest zbêdne. Zabieg ten wykonuje siê tylko w przerwach miêdzy rzutami. W przypadku poid³a FAAR nie ma adnych przeciwwskazañ do stosowania wszelkich dostêpnych na rynku œrodków dezynfekcyjnych. Wszystkie elementy systemu s¹ odporne na dzia³anie substancji r¹cych. W eksploatacji wszystkich rodzajów poide³ nale y pamiêtaæ, aby podawane w nich leki i witaminy by³y ca³kowicie rozpuszczalne w wodzie. Unikniemy w ten sposób k³opotów z nieszczelnoœci¹ zaworków. Niezbêdne jest równie stosowanie mechanicznych filtrów wody w zasilaniu ca³ego systemu. W ró nych etapach wzrostu hodowca ma wp³yw na wydajnoœæ poide³ (regulacja ciœnienia), a tak e na wysokoœæ ich zawieszenia (windy). Dobór iloœci poide³ na hali jest bardzo prosty. Z jednej miseczki swobodnie napije siê 35 szt. doros³ych indyków i 55 szt. Brojlera. G³ówn¹ ró nic¹ pomiêdzy systemem kropelkowym, a miseczkowym jest czas pobierania wody. Przy kropelkowym systemie pojenia jest on o wiele d³u szy. Picie po jednej kropelce jest czasoch³onne i uci¹ liwe, natomiast z miseczki (kubeczka) znacznie ³atwiejsze i szybsze. Szczególnie w okresach wysokich temperatur na fermie (letnie upa³y) daje siê zauwa yæ obleganie poide³ przez stado przy kropelkach. Po zastosowaniu systemu miseczkowego, ten problem nie wystêpuje. Jaki jest wiêc czas oczekiwania na dostêp do poid³a i czas pobierania wody przez ptaki? OdpowiedŸ nasuwa siê sama. Hodowcy stosuj¹cy miseczkowy system pojenia w porównaniu do stad pojonych systemem kropelkowym zauwa aj¹ znacz¹co wiêksze przyrosty wagowe swojego stada. Warto równie powiedzieæ, i zastosowane w produkcji poid³a s¹ z wysokiej jakoœci tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej, dlatego zapewniaj¹ ich d³ugoletni¹ i bezawaryjn¹ pracê. Spytajcie tych którzy maj¹ ju na swojej fermie poid³o FAAR, a dowiecie siê znacznie wiêcej o jego zaletach. Fot. 4 Cezary Dobies Fot. 1 - Poid³o z kuleczk¹ wysoki poziom wody w poidle Fot. 1 - Niski poziom wody w poidle Fot KURNIK PORADNIK INWESTORA KURNIK PORADNIK INWESTORA 17

10 EKONOMIA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA DLA DROBIARSTWA Fermy drobiu (zak³ady hodowli drobiu przeznaczonego na ubój, zak³ady wylêgu drobiu oraz fermy niosek), zarejestrowane jako dzia³y specjalne produkcji rolnej, bêd¹ mia³y niebawem mo liwoœæ ubiegania siê o dofinansowanie swoich inwestycji ze œrodków unijnych. Wojciech Nawrocki METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Z jakiego programu bêdzie móg³ skorzystaæ sektor drobiarstwa? Temu celowi bêdzie s³u y³ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Jedno z dzia³añ tego programu, Dzia³anie Modernizacja Gospodarstw Rolnych, przeznaczone jest dla podmiotów prowadz¹cych dzia- ³alnoœæ rolnicz¹ w zakresie produkcji roœlinnej lub zwierzêcej oraz dzia³ów specjalnych produkcji rolnej. Jaki jest pu³ap dofinansowania? W przypadku bran y drobiarskiej, zarejestrowanej jako dzia³y specjalne produkcji rolnej, pu³ap dofinansowania wynosi 40 lub 50%, w zale noœci od wieku, w którym znajduje siê wnioskodawca liczonym w dniu sk³adania wniosku. Jeœli przekroczy on 40 lat, obowi¹zuje go pu³ap 40%; jeœli nie przekroczy, to ma mo liwoœæ ubiegania siê o dofinansowanie 50% swojej inwestycji. Oczywiœcie wniosko-dawca nie mo e przekroczyæ 60 roku ycia lub pobieraæ renty czy te emerytury. Na ile mo na liczyæ? Maksymalna kwota dotacji o jak¹ bêd¹ mogli ubiegaæ siê wnioskodawcy to PLN, przy czym minimalna wysokoœæ kosztów-kwalifikowanych (czyli kosztów, które podlegaj¹ refundacji) musi wynieœæ PLN. Na jakie inwestycje mo na otrzymaæ wsparcie? Do kosztów kwalifikowanych, które mo na ponieœæ w ramach tego programu nale ¹ miêdzy innymi: - zakup gruntów rolnych (do 10% kosztów kwalifikowanych) w celu np. budowy na nim nowego zak³adu produkcji drobiu, - zakup budynków lub budowli w czêœci stanowi¹cej nie wiêcej ni 50% kosztów kwalifikowanych, w celu uruchomienia w nim produkcji, - budowa nowych zak³adów produkcyjnych, - remont po³¹czony z modernizacj¹ istniej¹cych budynków lub budowli w celu przystosowania do produkcji, - zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wp³ywaj¹cej bezpoœrednio na warunki prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, - zakup i instalacja maszyn i urz¹dzeñ w celu wytwarzania energii odnawialnej, - zakup oraz instalacja maszyn, urz¹dzeñ oraz narzêdzi do produkcji rolnej, zakup komputerów i oprogramowania. Inne istotne informacje: gospodarstwo, którego dotyczy inwestycja, musi byæ prowadzone przez osobê posiadaj¹c¹ odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wykszta³cenie oraz sta pracy w rolnictwie), w gospodarstwie s¹ lub bêd¹ spe³nione (nie póÿniej ni po realizacji inwestycji) minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony œrodowiska oraz warunków utrzymania zwierz¹t. W zwi¹zku z tym zak³ady drobiarskie bêd¹ zobowi¹zane przedstawiæ do wniosku o dofinansowanie zaœwiadczenia od: - Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycz¹ce spe³niania minimalnych standardów w zakresie higieny, dobrostanu oraz warunków utrzymania zwierz¹t, - Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska dotycz¹ce spe³niania minimalnych standardów w zakresie ochrony œrodowiska do wniosków o dofinansowanie dotycz¹cych robót budowlanych wnioskodawcy musz¹ do³¹czyæ kosztorys inwestorski sporz¹dzony metod¹ kalkulacji uproszczonej oraz w zale noœci od rodzaju robót budowlanych: pozwolenie na budowê lub zg³oszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z decyzj¹, e w³aœciwy terytorialnie organ nie wniós³ sprzeciwu. Jakie s¹ planowane terminy sk³adania wniosków? Resort Ministerstwa Rolnictwa zapowiada³ ju ró ne terminy. Sam Minister w przededniu sk³adania wniosków o dofinansowanie z dodatkowego naboru wniosków do Dzia³ania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych Sektorowego Programu Operacyjnego Restru- kturyzacja i Modernizacja Sektora ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na lata , który odby³ siê 16 kwietnia bie ¹cego roku, zapowiada³ na konferencji prasowej termin czerwcowy, jednak czasoch³onne przygotowania do wdro enia nowych funduszy mog¹ zapewne odwlec ten termin. Jak siê przygotowaæ do skorzystania z nowych funduszy? Pewne jest, e wnioskodawcy nie powinni siedzieæ bezczynnie czekaj¹c na termin sk³adania wniosków. Aby przygotowaæ siê do inwestycji potrzeba, np. w przypadku robót budowlanych, sporz¹dziæ projekt budowlany, z³o yæ decyzjê o warunkach zabudowy, przygotowaæ kosztorys oraz uzyskaæ pozwolenie na budowê, które wraz z kosztorysem stanowiæ bêd¹ wymagane za³¹czniki do wniosku. Poza tym do wniosków o dofinansowanie w nowym rozdaniu funduszy na lata wymagany bêdzie od wnioskodawców biznes plan inwestycji! Jakie s¹ przeszkody w odpowiednim przygotowaniu siê do skorzystania z dotacji? Istnieje kilka powodów, które stanowi¹ przeszkodê w odpowiednim przygotowaniu siê do skorzystania z nowych funduszy unijnych. S¹ nimi z pewnoœci¹: - brak szczegó³owych informacji na temat nowych programów, - brak podpisanych rozporz¹dzeñ dotycz¹cych poszczególnych dzia³añ PROW przez Ministra Rolnictwa, - brak wzorów formularzy wniosków, wzorów zapytañ ofertowych i innych wymaganych dokumentów, - brak wytycznych co do wymaganej zawartoœci biznes planów, co uniemo liwia przygotowanie siê do inwestycji na obecnym etapie; bêdzie to z pewnoœci¹ powodem, e wnioski i biznes plany bêd¹ przygotowywane w poœpiechu, - sytuacja rynkowa w budownictwie, trudnoœæ w dostêpie do materia³ów budowlanych oraz ich ci¹g³e wzrastaj¹ce ceny, stanowi¹ dodatkow¹ przeszkodê w planowaniu inwestycji budowlanych. Mo e siê okazaæ, e kosztorys przedsiêwziêcia sporz¹dzony w chwili obecnej, za 3 miesi¹ce bêdzie zupe³nie nieaktualny a jego ceny bêd¹ siê znacz¹co ró ni³y. Trzeba tutaj dodatkowo pamiêtaæ o tym, e od momentu przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie, zawieraj¹cego wczeœniej sporz¹dzony kosztorys, do momentu podpisania umowy dotacji z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa minie zapewne 3-6 miesiêcy, a wtedy nasz kosztorys mo e siê okazaæ ra ¹co ni szy ni kwota, któr¹ bêdzie trzeba wydaæ na budowê nowego obiektu. Na domiar z³ego trudno zaplanowaæ inwestycjê nie znaj¹c terminu sk³adania wniosków Co robiæ aby skorzystaæ z dotacji? Aby efektywnie wykorzystaæ œrodki dostêpne dla rolnictwa na najbli sze lata, bezwzglêdnie nale y ju teraz interesowaæ siê dostêpnymi programami, œledziæ informacje udostêpniane przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zacz¹æ przygotowania do inwestycji. Zebranie dokumentacji oraz opracowanie biznes planu inwestycji wymaga poœwiêcenia czasu... Wa ne jest aby posiadaæ niezbêdne informacje i przygotowaæ dobrze projekt o dofinansowanie na czas, gdy bud et programów jest ograniczony, a zapotrzebowanie na œrodki pieniê ne w sektorze rolnictwa jest ogromne. 18 KURNIK PORADNIK INWESTORA KURNIK PORADNIK INWESTORA 19

11 RK 40x40x2.9 RK 50x50x4.0 RK 40x40x2.9 RK 40x40x RK 40x40x RK 40x40x WYKORZYSTANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ DO BUDOWANIA OBIEKTÓW INWENTARSKICH W ostatnich dwóch latach dynamicznie wzros³a liczba inwestycji budowlanych w rolnictwie. G³ówn¹ przyczyn¹ takiej sytuacji w kraju jest dostosowywanie polskich gospodarstw do standardów unijnych. W ca³ej Polsce trwaj¹ budowy p³yt obornikowych, zbiorników na gnojówkê (gnojowicê) i budynków inwentarskich. Rolnicy, którzy dopiero planuj¹ rozpoczêcie inwestycji w swojej zagrodzie musz¹ pamiêtaæ, e ka dy nowo powstaj¹cy budynek inwentarski musi spe³niaæ przepisy Prawa Budowlanego, jak równie wymagania zawarte w standardach technologicznych, zgodnych z przepisami o dobrostanie i odpowiednim utrzymaniu zwierz¹t hodowlanych. Chc¹c legalnie rozpocz¹æ inwestycjê, nale y uzyskaæ pozwolenie na budowê. Pierwszym i podstawowym kro0- kiem w uzyskaniu pozwolenia jest wyst¹pienie do Urzêdu Gminy o zaœwiadczenie o zgodnoœci planowanej budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu zagospodarowania wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy. Kolejnym krokiem jest wykonanie projektu budowlanego. Wykonanie projektu najlepiej zleciæ doœwiadczonej firmie projektowej, specjalizuj¹cej siê w bran y rolniczej. Przy zawieraniu umowy z wybranym biurem projektowym, pamiêtajmy aby dok³adnie ustaliæ zakres opracowania projektu, termin realizacji oraz cenê. Pomo e to w unikniêciu niepotrzebnych nieporozumieñ, a w rezultacie opóÿnieñ w realizacji przedsiêwziêcia. Poszukuj¹c dobrego biura projektowego, warto zapoznaæ siê z ofert¹ firmy RB projekt z Bydgoszczy (ul. Kasztanowa 25, tel.: 052/ ). Pracownicy biura s¹ doœwiadczonymi projektantami. Bardzo wa ne jest, e przy tego typu obiektach RB projekt pomo e ka demu klientowi przejœæ przez g¹szcz prawnych zawi³oœci. Firmê RB projekt wyró nia wœród innych biur niezwyk³a solidnoœæ, terminowoœæ realizowanych zleceñ oraz konkurencyjne ceny. Firma nie ma ograniczeñ terytorialnych i zajmie siê ka dym projektem na terenie województwa Kujawsko Pomorskiego. Dziêki indywidualnemu podejœciu do ka dego zlecenia biuro realizuje równie projekty z ca³ego kraju. Je eli inwestycja ma byæ czêœciowo kredytowana, wa- nym elementem jest sporz¹dzenie szczegó³owego kosztorysu, potrzebnego do wykonania biznesplanu. Wybór rzetelnej i profesjonalnej firmy wykonawczej z któr¹ podpiszemy umowê uchroni nas przed póÿniejszymi stratami finansowymi. W umowie takiej powinno siê okreœliæ cenê za wykonan¹ us³ugê oraz terminy zakoñczenia etapów prac budowlanych. Kierownik budowy naszego przedsiêwziêcia bêdzie odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy, a przede wszystkim za prawid³ow¹ realizacjê projektu i dobór odpowiednich materia³ów budowlanych. Kolejnym wa nym etapem jest wybór firmy lub kilku firm zajmuj¹cych siê wyposa eniami. Ten wybór uzale niony jest g³ównie od technologii przewidzianej ju na etapie projektu budowlanego. Pracownicy firmy RB projekt wraz z klientem znajd¹ odpowiedni¹ ofertê wyposa enia budynku inwentarskiego. Rynek wyposa eñ budynków inwentarskich jest bardzo bogaty, dziêki czemu ³atwiej bêdzie dokonaæ wyboru. Gdy zakoñczymy budowê naszej wymarzonej obory, tuczarni czy innego obiektu inwentarskiego, nie zapominajmy o dokonaniu formalnego zg³oszenia zakoñczenia budowy w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Mo emy to zrobiæ osobiœcie lub za poœrednictwem kierownika budowy. W czasie gdy inwestycje budowlane sta³y siê bardzo pracoch³onne i skomplikowane wybór profesjonalnej firmy bran y budownictwa rolniczego przyniesie zleceniodawcy same korzyœci, a przede wszystkim poczucie bezpiecznej realizacji zamierzonego celu Rd 140 On L ,40 III 0, ,40 3x , , D2 D1 D1 3x ,80 D5 B-B Rd x30x xL19/N150 2xL19/N150 2xL19/N240 2xL19/N150 D4 + 0,80 L19/N120 Rd 2xL19/N D % , D1 2xL19/N210 2xL19/N150 D4 L19/N xL19/N150 Porodówka xL19/N Porodówka Porodówka 1665 Porodówka W3 W ,17 kw 0,17 kw 12 Porodówka Porodówka 1487 RK 40x40x2.9 RK 40x40x RK 40x40x2.9 RK 40x40x2.9 RK 50x50x RK 40x40x

12 ARTYKU PROMOCYJNY Nowe spojrzenie na chów alternatywny i ekologiczny Dwa lata temu firma Haygrove Poland sp. z o.o. z Kêpna specjalizuj¹ca siê w produkcji zblokowanych tuneli foliowych dla ogrodników wdro y³a nowy projekt Kurniki Mobilne pod mark¹ HALO. Dotychczas g³ównymi odbiorcami na rynku brytyjskim byli producenci jaj i brojlerów. W ci¹gu krótkiego czasu wypracowano dobr¹ markê i sklasyfikowano firmê na czo³owej pozycji dostawców kurników mobilnych Czas na rynek krajowy Charakterystyka budynków stosowanych powszechnie w Europie Zachodniej w chowie alternatywnym ma za zadanie zachêciæ w przysz³oœci rodzimych producentów jaj i drobiu do innego spojrzenia na mo liwoœci i potrzeby produkcji. Kurniki mobilne HALO RANGER zaprojektowano, aby dostarczyæ nowoczesne i w przystêpnej cenie zakwaterowanie dla niosek w chowie alternatywnym. Standardowy kurnik ma szerokoœæ 9 m i sekcje modu³owe o d³ugoœci 2,5m. Z regu³y 2/3 kurnika wy³o one jest plastikowymi rusztami, na których wzd³u ca³ej d³ugoœci montowane s¹ poœrodku gniazda. 1/3 powierzchni kurnika stanowi wybieg, gdzie kury mog¹ swobodnie drapaæ w glebie lub trocinach. A dziêki podnoszonym lub uchylnym panelom mog¹ wychodziæ na zewn¹trz by cieszyæ siê wolnoœci¹. Kurniki posiadaj¹ wentylacjê w postaci unoszonych kurtyn po obu stronach oraz na ca³ej d³ugoœci lub tylko w niektórych sekcjach. Kurtyny podnoszone s¹ rêcznie lub elektrycznie. Aby najbli szy teren by³ suchy zastosowano metalowe rynny. Kurnik mobilny usytuowany jest w jednym miejscu tak d³ugo, jak przebywaj¹ w nim kurczaki nioski czy brojlery. Nioski s¹ usuwane dopiero po rocznym zakoñczeniu zbioru jaj, a ca³y budynek przeci¹gany ci¹gnikiem w nowe miejsce, gdzie jest dezynfekowany i przygotowywany pod nowe dostawy kur. Tak samo przeci¹gany jest kurnik w przypadku chowu drobiu miêsnego po czasie tel.: tel.: fax: KURNIK PORADNIK INWESTORA

13 zdobycia w³aœciwej masy brojlerów. Ka dy kurnik z nioskami zawiera jedn¹ sekcje jako pomieszczenie do odbioru jaj. Mo na równie zastosowaæ ma³y agregat sch³adzaj¹cy jaja, ale w przypadku codziennego odbioru jaj nie jest to konieczne. Kurniki s¹ w pe³ni ekologiczne poniewa zasilane tylko i wy³¹cznie energi¹ odnawialn¹. Dwa ma³e powietrzne generatory pr¹du oraz baterie s³oneczne wystarczaj¹, aby zasiliæ ca³y kurnik w energiê potrzebn¹ do funkcjonowania paszoci¹gów i oœwietlenia. Opis konstrukcji Konstrukcja jest stalowa oraz ocynkowana ogniowo, a proponowane szerokoœci budynku to 5 m, 9 m lub 12 m. D³ugoœæ sekcji 2,5 m w ka dej wersji. Podstawê konstrukcji stanowi¹ p³ozy (do których cala konstrukcja jest przykrêcana) kotwione do pod³o a wkrêcanymi kotwami w naro nikach. Wysokoœæ belek szczytowych wynosi 700 mm nad ziemia, aby mo na swobodnie przeci¹gn¹æ kurnik nad odchodami kurzymi. Szczytowe panele pod belkami uchylane s¹ do góry. Œciany wykonano z p³yt poliuretanowych 40-60mm. Dach kryty jest ciemnooliwkowym brezentem o gêstoœci 680g/m², ocieplany we³n¹ mineraln¹ 10 cm, która odgrodzona jest od kurnika bia³a foli¹ 150 mq. Wzd³u mocno u ebrowanej konstrukcji dachu roz³o one s¹ linki do podtrzymania brezentu z we³n¹ jak równie do przeniesienia ciê aru œniegu. Podsumowanie Kurniki s¹ w pe³ni mobilne, nie posiadaj¹ fundamentów, a przez to nie potrzebuj¹ zezwolenia na budowê. Wielkoœæ przystosowana jest do iloœci niosek od 500 do 4000 szt. Rozmiar przykrytego wybiegu stanowi 1/3 powierzchni kurnika. Wentylacja jest manualna lub elektryczna, a panele podnoszone s¹ zarówno z czêœci produkcyjnej, jak i z wybiegu.specjalne pomieszczenie do odbioru jaj jest w pe³ni izolowane termicznie. Drzwi wejœciowe uchylne lub przesuwane na bok. Wszystkie czêœci cynkowane s¹ ogniowo lub malowane proszkowo. Gwarancja na konstrukcje wynosi 12 miesiêcy oraz 10 lat na wytrzyma³oœæ na promieniowanie UV dachu. Wszelkie informacje mo na uzyskaæ pod numerem: Rafa³ Najdrowski KURNIK PORADNIK INWESTORA KURNIK PORADNIK INWESTORA 25

14 MINIMALNE WARUNKI UTRZYMYWA- NIA DROBIU W SYSTEMACH KLATKOWYCH, A DOBROSTAN ZWIERZ T System klatkowy stanowi przewa aj¹c¹ formê chowu niosek na ca³ym œwiecie. Do wyj¹tków nale ¹ takie pañstwa jak Szwajcaria, gdzie system klatkowy jest zakazany. Dyrektywy Unii Europejskiej zobowi¹zuj¹ hodowców niosek w liczbie powy ej 350 sztuk do zmodernizowania systemów klatkowych najpóÿniej do 31 grudnia 2011r. Produkcja w zmodernizowanych klatkach bêdzie jednak dro- sza, w zwi¹zku z tym zmniejszy siê konkurencyjnoœæ europejskich producentów w stosunku do producentów jaj z krajów, w których stosowane s¹ niehumanitarne systemy produkcji. Wysokie koszty modernizacji mog¹ czêœciowo zostaæ zrekompensowane dziêki dop³atom na dostosowanie urz¹dzeñ do standardów europejskich. Za kilka tygodni Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczn¹ przyjmowanie wniosków o dop³aty na modernizacjê gospodarstw rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Fot.1. W latach ubieg³ych rolnicy uzyskali zwrot nawet do 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dofinansowanie mo na uzyskaæ na urz¹dzenia, które spe³niaj¹ normy unijne. Wiêkszoœæ producentów klatek dostosowa³o swoje produkty do europejskich standardów lub te oferuje mo liwoœæ póÿniejszego wzbogacenia klatek o wymagane elementy. Warto rozpocz¹æ przygotowania do inwestycji ju teraz bowiem unijne œrodki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zosta³y wyczerpane na wiele miesiêcy przed koñcem 2006 r. Przed wyborem konkretnego producenta nale y zapoznaæ siê z wymaganiami, które powinny spe³niaæ nowoczesne klatki do hodowli niosek. Nowe standardy hodowli niosek okreœla szczegó³owo Dyrektywa Unii Europejskiej 1999/74/EC oraz rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierz¹t gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629). Wprowadzenie regulacji prawnych okreœlaj¹cych minimalne warunki utrzymywania zwierz¹t gospodarskich podyktowane jest trosk¹ o dobrostan zwierz¹t gospodarskich, w szczególnoœci utrzymywanych na fermach przemys³owych. Aby lepiej zrozumieæ intencje prawodawcy, nale y lepiej zapoznaæ siê z tym pojêciem. Pod pojêciem dobrostanu zwierz¹t gospodarskich nale y rozumieæ stan fizyczny, biologiczny oraz psychiczny zwierz¹t. 26 KURNIK PORADNIK INWESTORA

15 Brytyjska organizacja Farm Animal Welfare Council wymienia tzw. Piêæ wolnoœci zwierz¹t. Zwierzêta powinny byæ wolne od g³odu i pragnienia Wed³ug Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa oraz Dyrektywy 1999/74 /EC kury nieœne w gospodarstwach utrzymuj¹cych co najmniej 350 sztuk ptaków powinny byæ utrzymywane w klatkach wyposa onych w pojemnik na paszê oraz urz¹dzenia do pojenia. Minimalna d³ugoœæ pojemnika na paszê oraz pojemnika na wodê w przeliczeniu na jednego ptaka w klatce wynosi 0,12 m. Jeœli w klatkach zamontowane s¹ poide³ka kropelkowe lub kubeczkowe w ka- dej klatce powinny znajdowaæ siê dwa takie urz¹dzenia. Powy sze regulacje maj¹ zapewniæ nioskom sta³y dostêp do wody i pokarmu co jest konieczne do utrzymania zdrowia. a pad³e ptaki co najmniej raz na dobê. Przed wstawieniem nowej partii ptaków, pomieszczenia inwentarskie dla kur nieœnych, ich wyposa enie oraz sprzêt czyœci siê i dezynfekuje. Zwierzêta powinny byæ wolne od strachu i stresu Nale y wyeliminowaæ zbêdne cierpienie zwi¹rz¹t. Temu ma m.in. s³u yæ zminimalizowanie poziomu ha³asu, utrzymywanie odpowiedniej temperatury, oœwietlenie i wentylacji w pomieszczeniach inwentarskich. Zwierzêta powinny mieæ mo liwoœæ wyra ania naturalnego zachowania. Zapewnienie nioskom warunków do naturalnego zachowania jest mo liwe dziêki umieszczeniu w klatkach odpowiedniego wyposa enia oraz zapewnieniu wystarczaj¹cej przestrzeni. Powierzchnia ca³kowita klatki powinna wynosiæ 0,2m². W przeliczeniu na kurê nieœn¹ powierzchnia klatki powinna wynosiæ co najmniej 0,075m², a powierzchnia uýytkowa klatki bez gniazda co najmniej 0,06m². Wymiary powierzchni u ytkowej klatki bez gniazda powinny wynosiæ: szerokoœæ co najmniej 0,3m, zaœ wysokoœæ 0,45m. Nachylenie pod³ogi nie powinno byæ wiêksze ni 8 lub 14%. Odleg³oœæ pomiêdzy rzêdami klatek powinna wynosiæ co najmniej 0,90 m, dziêki czemu wstawianie i usuwanie kur jest ³atwiejsze. Odleg³oœæ pomiêdzy najni szym poziomem klatek, a pod³og¹ nie mo e byæ mniejsza ni 0,35 m. Zwierzêta powinny byæ wolne od dyskomfortu Wyposa enie klatek w urz¹dzenia do skracania pazurów, œció³kê w iloœci umo liwiaj¹cej kurom dziobanie i grzebanie, gniazdo oraz grzêdê (minimum 15 cm na kurê) ma na celu zapewnienie zwierzêtom odpowiedniego œrodowiska ycia. Tak wyposa ona klatka w za³o eniu ma byæ miejscem schronienia, odpoczynku oraz gwarantowaæ intymnoœæ. Zwierz¹ta powinny byæ wolne od bólu, ran i chorób W Rozporz¹dzeniach prawodawca formu³uje ogólny nakaz dotycz¹cy budowy klatek. Konstrukcja klatek powinna uniemo liwiaæ ich ucieczkê oraz eliminowaæ mo liwoœæ urazów i okaleczeñ u ptaków. Pomieszczenia inwestarckie dla kur nieœnych, ich wyposa enie oraz sprzêt powinny byæ utrzymywane w czystoœci. Odchody usuwa siê regularnie, W przysz³oœci prawdopodobnie nale y spodziewaæ siê dalszego zaostrzania przepisów dotycz¹cych hodowli niosek. Prawdopodobnie Unia Europejska, czy te poszczególne pañstwa bêd¹ ulega³y obroñcom zwierz¹t. W niektórych pañstwach obowi¹zuj¹ du o bardziej rygorystyczne przepisy ni nakazuj¹ dyrektywy unijne. Jako przyk³ad podajmy Norwegiê, gdzie zakazane jest budowanie kurników powy ej 8 tysiêcy niosek. Niektóre pañstwa jak np. Szwajcaria zakazuj¹ chowu klatkowego. Zakaz chowu klatkowego od 2007 r., który jednak ostatecznie zosta³ uchylony, wyda³ tak e jeden z niemieckich ministrów rolnictwa. Bardziej restrykcyjne normy oczywiœcie nie pozostan¹ bez wp³ywu na konkurencyjnoœæ europejskich producentów jaj. W Stanach Zjednoczonych, gdzie nie wystêpuje pojêcie dobrostanu zwierz¹t standardowa przestrzeñ w przeliczeniu na jednego ptaka w klatce wynosi 348 cm², a zatem jest to prawie o po³owê mniej ni wg norm unijnych. Pañstwa, w których obowi¹zuj¹ humanitarne systemy produkcji jaj stoj¹ przed ogromnym wyzwaniem. Bêd¹ one musia³y poszukaæ takich œrodków wsparcia aby krajowi producenci mogli konkurowaæ z producentami z krajów o ni szych standardach. Renata Kryczka Materia³y Ÿród³owe: serwis internetowy Serwis internetowy 28 KURNIK PORADNIK INWESTORA

16 WYPOSA ENIE OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE Rosn¹ce wci¹ ceny energii elektrycznej oraz koniecznoœæ optymalizowania kosztów produkcji sk³aniaj¹ do poszukiwania oszczêdnoœci. Mo na je znaleÿæ w zastosowaniu nowych, energooszczêdnych Ÿróde³ œwiat³a do oœwietlenia pomieszczeñ inwentarskich. Jednym z najbardziej energooszczêdnych Ÿróde³ œwiat³a jest lampa ze standardow¹ œwietlówk¹ rurow¹. Dotychczas zastosowanie tego typu lampy do oœwietlenia pomieszczeñ inwentarskich dla chowu drobiu by³o bardzo ograniczone ze wzglêdu na brak mo liwoœci regulacji natê enia œwiat³a, niezbêdnej do prawid³owego przebiegu cyklu produkcyjnego. Postêp techniczny w dziedzinie elektroniki umo liwi³ skonstruowanie oprawy œwietlówkowej (fluorescencyjnej) z regulacj¹ natê enia œwiat³a dla standardowych œwietlówek (fluorescencyjnych Ÿróde³ œwiat³a). Oprawy takie s¹ ju produkowane seryjnie i stosowane w procesie chowu drobiu w pomieszczeniach inwentarskich. Dlaczego warto zainwestowaæ w oœwietlenie energooszczêdne? Najczêœciej stosowanym sposobem regulacji natê enia œwiat³a jest zastosowanie lamp arowych (oprawy z arówkami) wspó³pracuj¹cych z elektronicznym regulatorem napiêcia. Przyk³adowo: dla uzyskania wymaganego natê enia œwiat³a w kurniku o d³ugoœci ok. 100m, szerokoœci ok. 12m i wysokoœci 3,5 m nale y zainstalowaæ ok. 120 lamp z arówkami o mocy 75W. ¹czny pobór mocy przez lampy wynosi ok. 9000W, co powoduje zu ycie energii ok. 216 kwh na dobê. Stosuj¹c system oœwietlenia z oprawami œwietlówkowymi (œwietlówki rurowe 36W) wystarczy ok. 40 opraw po 36W ka da. ¹czny pobór mocy przez lampy œwietlówkowe (fluorescencyjne) wynosi ok W, co powoduje zu- ycie energii ok. 34,6 kwh na dobê! (Dane przy pracy systemów na pe³n¹ moc 100% natê enia œwiat³a). Zalety lamp fluorescencyjnych 36W w porównaniu z lampami arowymi 75W zilustrowano na rys.1 Uzyskanie wymaganej barwy œwiat³a wi¹ e siê jedynie z zakupem powszechnie dostêpnych w handlu œwietlówek rurowych. S¹ one produkowane do wytwarzania œwiat³a, niebieskiego, czerwonego, zielonego, ó³tego oraz w kilku odcieniach bia³ego (np. ciep³y bia³y, zimny bia³y, œwiat³o dzienne). Inwestycja w oprawy œwietlówkowe jest jak najbardziej uzasadniona ekonomicznie pomimo, e koszt pocz¹tkowy zwi¹zany z wykonaniem systemu oœwietlenia z tymi opra- Rys.1. Zalety lamp fluorescencyjnych w porównaniu z lampami arowymi wami jest wy szy, ni w przypadku systemu z oprawami arowymi. Jednym z przyk³adów opraw œwietlówkowych do zastosowañ w pomieszczeniach inwentarskich jest oprawa NEON1x36W IP65 oferowana przez firmê JOTA s.c. z Krakowa. Oprawa ta oprócz regulacji natê enia œwiat³a w zakresie od ok. 1% do 100% posiada stopieñ szczelnoœci IP 65 co gwarantuje jej niezawodn¹ pracê w trudnych warunkach otoczenia panuj¹cych w pomieszczeniu inwentarskim. Do sterowania prac¹ opraw (za³¹czanie i wy- ³¹czanie o zadane godzinie, bezstresowe, powolne zwiêkszanie i zmniejszanie natê enia œwiat³a do zadanego poziomu, programowanie cyklu œwietlnego i inne funkcje) firma oferuje regulator DUO-TIMER-010. Na rys 2 przedstawiono pogl¹dowy schemat systemu oœwietlenia z zastosowaniem opraw œwietlówkowych i regulatora. Je eli u ytkownikowi zale y na zwiêkszeniu zakresu regulacji natê enia œwiat³a mo na wykonaæ zasilanie opraw na przemian dwoma niezale nymi liniami (z tej samej linii zasilana co druga oprawa), wówczas po³owê opraw mo- na wy³¹czyæ za pomoc¹ zewnêtrznego wy³¹cznika. Warto nadmieniæ, e firma JOTA s.c. jest producentem regulatorów do sterowania prac¹ lamp arowych oraz regulatorów do sterowania mikroklimatem w pomieszczeniach inwentarskich i przemys³owych. System oœwietleniowy z lampami œwietlówkowymi (fluorescencyjnymi) niesie olbrzymie korzyœci dla hodowcy: 1. Nowoczesny system oœwietleniowy z lampami œwietlówkowymi (fluorescencyjnymi) z regulowanym natê- eniem œwiat³a prowadzi do zwiêkszenia wyników produkcyjnych poprzez zapewnienie ptakom odpo- Rys.2 Pogl¹dowy schemat systemu oœwietlenia z oprawami œwietlówkowymi i regulatorem DUO-TIMER-010 _ + wiedniego do ich wieku poziomu oœwietlenia, a co za tym idzie polepszenie wskaÿników przyrostu dziennego i zu ycia paszy na kilogram przyrostu. Zaobserwowano równie zmniejszenie siê œmiertelnoœci ptaków. 2. Dziêki elektronicznemu sterowaniu lamp zmniejsza siê zu ycie energii elektrycznej. 3. Pojawia siê oszczêdnoœæ w zakresie wymiany zu ytych œwietlówek. Trwa³oœæ i ywotnoœæ œwietlówek sterowanych elektronicznie jest znacznie wiêksza ni tradycyjnych, co zmniejsza koszty eksploatacji systemu oœwietlenia. 4. Oprawy wyposa one s¹ w wejœcie steruj¹ce 0..10V i mog¹ byæ do³¹czone bezpoœrednio do dowolnego sterownika z wyjœciem 0..10V, dziêki czemu nie ma potrzeby rozbudowy systemu o dodatkowe regulatory, jeœli posiadany regulator jest wyposa ony w funkcjê regulacji oœwietlenia i wyjœcie steruj¹ce 0..10V. W przypadku nowych systemów oœwietlenia warto zastosowaæ przeznaczony do wspó³pracy z oprawami regulator DUO-TIMER-010, który oprócz mo liwoœci rêcznej regulacji natê enia œwiat³a lamp fluorescencyjnych umo liwia automatyczn¹ realizacjê zaprogramowanych przez Hodowcê cykli œwietlnych. 5. Dziêki lampom œwietlówkowym (fluorescencyjnym) z regulacj¹ natê enia œwiat³a Hodowca mo e symulowaæ wschody i zachody s³oñca (œwit i zmrok), czyli ³agodny pocz¹tek i zakoñczenie dnia œwietlnego (realizuje to automatycznie regulator DUO-TIMER- 010), zapewniaj¹c w ten sposób ptakom lepsze, bardziej naturalne samopoczucie (lepszy dobrostan zwierz¹t). 6. Lampy s¹ wodoszczelne (IP 65), nie wystêpuje wiêc problem przy ich myciu. Andrzej Zagórski 30 KURNIK PORADNIK INWESTORA

17 Big Dutchman Polska Sp. z o.o. KATALOG FIRM Bie ¹ce aktualnoœci bran owe Poprzez portal Agroinwestor.pl œledziæ mo na wszystkie najwa niejsze wydarzenia bran y drobiarskiej i pieczarkarskiej. Informujemy o imprezach i zdarzeniach zwi¹zanych bezpoœrednio z tematem: np. imprezy targowe, konferencje, szkolenia. U³atwiamy dostêp do wiedzy o bie- ¹cych nowinkach bran owych i rozwi¹zaniach technologicznych. Dostêp do fachowej literatury Dziêki powszechnoœci Internetu nasz serwis umo liwia sta³y i szybki dostêp do niezbêdnych agroinwestorom informacji. Wspólnie z redakcjami czasopism Pieczarkarnia i Kurnik poruszamy zagadnienia zwi¹zane z wyborem technologii budowy pomieszczeñ do hodowli drobiu i uprawy pieczarek. Artyku³y te kierujemy do osób poszukuj¹cych nowoczesnych rozwi¹zañ konstruktorskich oraz sprawdzonych materia³ów stosowanych w budownictwie Agro. Nie zapominaj¹c o detalach, prezentujemy kompletne i w³aœciwe wyposa enie. Odnosimy siê równie do zagadnieñ zwi¹zanych z ró nymi fazami procesu inwestycyjnego. Tarnowo Podgórne, Ul. Sowia 7 Tel.: , Fax.: Firma zajmuje siê projektowaniem i wykonaniem systemów karmienia. Ponadto wyposa enie budynków inwentarskich umo liwiaj¹ce chów trzody chlewnej i drobiu ju od 1938 r. W ofercie rozwi¹zania praktyczne, ekonomiczne i przyjazne dla œrodowiska oraz przystosowane do przysz³ych potrzeb. Produkty firmy pomagaj¹ produkowaæ wysokiej jakoœci ywnoœæ. Chore-Time Europe Sp z o.o Strykowo, ul. Poznañska 1 tel.: , fax.: Dostawca kompleksowego wyposa ania dla ferm drobiarskich i trzodowych. W ofercie: systemy ywienia, pojenia wentylacji, ogrzewania, sch³adzania, sterowania mikroklimatem, oœwietlenia, silosy paszowe oraz kojce porodowe dla loch proœnych. DanTrade Sp. z o.o. Poznañ, ul. Poznañska 99 Komorniki tel , tel. kom fax , W ofercie: ci¹gniki nowej generacji; mini ³adowarki: rolnicze, budowlane, ogrodnicze, budowlane; maszyny rolnicze; maszyny budowlane. FARMA Rozwijanie kontaktów biznesowych Myœl¹c powa nie o rozwoju, wskazane jest systematyczne poszerzanie horyzontów oraz grona strategicznych partnerów biznesowych. Wierzymy, e zamieszczona na Agroinwestor.pl BAZA FIRM stanie siê dla Pañstwa drogowskazem do kolejnych podbojów rynku. Grupowanie wizytówek wed³ug specyfikacji dzia³alnoœci, pozwoli sprawnie odnaleÿæ kontrahentów i wyœwietliæ poszczególne sektory przedsiêbiorców. Pomo emy Pañstwu znaleÿæ dostawców i odbiorców. Dziêki Agroinwestor.pl poszerzenie listy partnerów biznesowych jest w zasiêgu kilku klikniêæ myszk¹. Wszystkie zasady dotycz¹ce rejestracji firm s¹ wyjaœnione w regulaminie serwisu. W powy szym zakresie udostêpniamy mo liwoœæ wyboru kilku form prezentacji dzia³alnoœci. Kampanie banerowe DŸwigni¹ handlu jest reklama, dlatego Agroinwestor.pl oferuje promocjê firm i stron internetowych. Mo na do tego celu wykorzystaæ boksy reklamowe zlokalizowane w ró nych czêœciach serwisu. Wype³niaj¹c stosowny formularz, mo na zamówiæ statyczn¹ lub animowan¹ grafikê, która bêdzie odsy³aczem do prezentacji Pañstwa firmy w Internecie. Rzetelne doradztwo finansowe Bior¹c pod uwagê skalê nak³adów finansowych ponoszonych przy prowadzeniu agrobiznesu, ka demu przyda siê kompetentna wiedza z zakresu mo liwoœci pozyskiwania œrodków finansowych z dotacji rz¹dowych i unijnych. Za poœrednictwem portalu pragniemy podpowiadaæ gdzie i jak zdobyæ konkretne informacje z tego zakresu. Wykaz ciekawych miejsc w sieci Dla agroinwestorów, opracowujemy wykaz lektur niejako obowi¹zkowych. Polecane przez nas wydawnictwa, serwisy bran owe oraz linki placówek rz¹dowych z pewnoœci¹ pomog¹ œledziæ wszelkie nowoœci dotycz¹ce omawianej bran y uromin, ul. Wyzwolenia 128 tel.: , tel./fax: Produkcja, sprzeda i monta urz¹dzeñ do hodowli drobiu, trzody chlewnej i byd³a. Ponadto monta systemów klatkowych dla kur niosek i do dochowu indyków - firmy "ROJALEX" - Klatka EURO Us³ugi w zakresie zgrzewania taœm do usuwania pomiotu zgrzewem ci¹g³ym. Jedyna firma w kraju zajmuj¹ca siê produkcj¹ elementów systemów zadawania paszy i pojenie dla drobiu. Od 1999 roku producent nowoczesnych wentylatorów osiowych z certyfikatem CE. HODOWCA Straszyn, ul. Starogardzka 70 tel.: , fax.: Kompleksowe wyposa anie ferm drobiu, trzody chlewnej, przechowalni warzyw i owoców. Systemy wentylacji FANCOM, systemy pojenia VAL, ROXELL, systemy paszowe ROXELL, systemy nawil ania i zamg³awiania, systemy ogrzewania ERMAF, KONGSKILDE, MASTER, automaty paszowe, porodówki DUROFARM. JOTA Kraków, ul. Zakopiañska 9 tel.: , fax.: Firma produkuje: elektroniczne regulatory mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich i przemys³owych, regulatory oœwietlenia oraz obrotów jednofazowych silników indukcyjnych, systemy wa enia drobiu. Ponadto w ofercie: energooszczêdne oprawy œwietlówkowe z regulacj¹ natê enia œwiat³a, projektowanie i wykonywanie elektronicznych urz¹dzeñ i systemów wed³ug indywidualnych wymagañ klienta, regulatory obrotów silników trójfazowych, wspomaganie projektowe CAD uk³adów elektronicznych w zakresie prototypów (schematy, obwody drukowane), przygotowanie dokumentacji dla produkcji obwodów drukowanych oraz tworzenie oprogramowania w jêzykach wysokiego poziomu (Delphi, Pascal) dla komputerów pracuj¹cych pod systemem MS Windows KURNIK PORADNIK INWESTORA 33

18 Klimat Plus Technika Grzewcza Czaniec, Ul. Karpacka 29 Dzia³ Sprzeda y: tel.: , SPRZEDA, MONTA, SERWIS Automatycznych kot³ów c.o. z podajnikiem t³okowym STALMARK, Nagrzewnic powietrza EUROHEAT, Kolektorów s³onecznych HEWALEX K3 Agro Ul. Waryñskiego 32-36, Grudzi¹dz Tel.: , Fax.: Firma K3 Agro powsta³a w celu pomocy inwestorom bran y rolnej w realizacji nowych przedsiêwziêæ. Specjalizuje siê w projektowaniu i budowie obiektów inwentarskich (kurniki, obory, chlewnie etc.) na bazie konstrukcji stalowej i lekkiej obudowy z p³yt warstwowych. K3 Agro opracowuje koncepcje nowych obiektów na bazie rozwi¹zañ systemowych, uwzglêdniaj¹c technologie produkcji oraz wytyczne inwestora. Dobrze dobrane materia³y, wysoka jakoœæ wykonania oraz wykwalifikowana grupa fachowców gwarantuj¹ nowoczesne i trwa³e realizacje budynków agro. Mertens Industrial Products Ma³gorzata Echaust, Zawieœ Ma³a 60A Z³awieœ Wielka Tel.: +48/ Oferujemy kompletne rozwi¹zania dla potrzeb przechowywania. Dziêki wysokiej odpornoœci na korozjê i warunki atmosferyczne silosy mog¹ byæ u ywane do magazynowania luzem, w ma³ych jednostkach oraz do prywatnego u ytku. Jesteœmy producentem zbiorników i silosów z poliestru, który gwarantuje d³ugoterminowe rozwi¹zania dla przechowywania wszystkich rodzajów p³ynów i materia³ów sypkich. Aby zapewniæ i utrzymaæ poziom jakoœci pracujemy z wysoce odpornymi ywicami poliestrowymi (vinylestrami) i w³óknami. Metropolis ul. Lechicka 59, Poznañ tel.: , fax: Misj¹ METROPOLIS jest wspieranie przedsiêbiorczoœci poprzez kompleksowe doradztwo i opracowanie projektów, maj¹cych na celu pozyskanie zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania (dotacje, kredyty, po yczki, leasing, faktoring), a tak e œwiadczenie us³ug maj¹cych na celu wzrost konkurencyjnoœci naszych klientów. Oferta firmy kierowana jest zarówno dla sektora prywatnego jak i samorz¹dów terytorialnych. Ponadto w ofercie: wnioski o dotacje, biznes plany i studia wykonalnoœci, analizy finansowe i ekonomiczne, kredyty i po yczki, leasing i faktoring, us³ugi w zakresie ochrony œrodowiska, audyty energetyczne, szkolenia, us³ugi marketingowe, systemy zarz¹dzania PUH EUROMONT Jakubowice Koniñskie 92 A, Ciecierzyn Tel.: , Fax Sprzeda i monta urz¹dzeñ do hodowli drobiu na œwiecie i w Polsce. Pomoc w zakresie projektów technicznych, monta u urz¹dzeñ do hodowli drobiu i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, ponadto serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. RB projekt Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 25 Tel.:052/ , fax: 052/ RB projekt oferuje projekty gotowe i indywidualne budownictwa rolniczego (obory, chlewnie, tuczarnie, stajnie, owczarnie, kurniki, magazyny, hale, przechowalnie, gara e, p³yty obornikowe, zbiorniki na gnojowicê, silosy zbo owe, silosy na kiszonki i inne. Ponadto projekty budownictwa mieszkalnego jak: domów jednorodzinnych, domków letniskowych, gara y, altan, itp. 34 KURNIK PORADNIK INWESTORA

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. III. Opis przedmiotu zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. III. Opis przedmiotu zamówienia. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. Skład artykułów spożywczych i przemysłowych GWAREK Bogusław Gołgowski ul. Kościuszki 82 57-540 Lądek Zdrój II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA wykonania dokumentacji technicznej dla zadania Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku strażnicy OSP w Lipie. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA Inwestor: Gmina Ropa woj. ma³opolskie Temat: Remont i przystosowanie budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 Lokalizacja: Ropa dz.nr 1799,1800

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica II. Tytuł realizowanego Projektu.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew w Łodzi

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew w Łodzi R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew w Łodzi I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

HIGIENA W ZAK ADACH WYLÊGOWYCH

HIGIENA W ZAK ADACH WYLÊGOWYCH www.najlepszadezynfekcja.pl www.ddd-1.pl HIGIENA W ZAK ADACH WYLÊGOWYCH Zak³ady Wylêgu Drobiu s¹ miejscem najbardziej nara onym, w ³añcuchu produkcji drobiarskiej,na wszelkie zaka enia. To tutaj krzy uj¹

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Katalog usług. Powiatowy Inspektorat Weterynarii. ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług. Powiatowy Inspektorat Weterynarii. ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług Powiatowy Inspektorat Weterynarii ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe 1 Prowadzenie działalności Rozpoczęcie lub zaprzestanie działalności podlegającej nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo