ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE im.prof. Leszka Gieca Katowice ul. Ziołowa 45/47 Katowice, r. Znak sprawy: ZP/ 235 /11 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ubezpieczenie majątkowe Szpitala na 2012 rok. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jw. (SIWZ),Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SIWZ następująco : I. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pytanie 1: Prosimy o podanie rodzaju zawartej umowy (np. najem, użyczenie, dzierżawa, etc.), Odpowiedź: Umowy użyczenia oraz dzierżawy. Pytanie 2: Jakiego rodzaju mienie (nieruchomości rodzaj, mienie ruchome sposób wykorzystania) jest przedmiotem umowy jak wyżej? Odpowiedź: Mienie ruchome sprzęt medyczny. Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia klauzuli w treści: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, 2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych, 3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach, 4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 5) Limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie powyższej klauzuli. Pytanie 4: Czy Zamawiający jest w posiadaniu informacji, poza wskazanymi w SIWZ, o zdarzeniach mogących rodzić odpowiedzialność ubezpieczyciela (data zdarzenia, kwota roszczenia, przyczyna szkody). Odpowiedź: Nie jest w posiadaniu takich informacji 1

2 Pytanie 5: Przyjmuje się, że w przypadku braku wskazania limitu/podlimitu kwotowego dla dodatkowych ryzyk górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi wysokość sumy gwarancyjnej. Odpowiedź: Tak. Pytanie 6: Szkody w pojazdach lub innym mieniu osobistym pracowników - Prosimy wprowadzenie zapisu : szkody w pojazdach lub innym mieniu osobistym pracowników ubezpieczającego, których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są pracownicy, z wyłączeniem utraty pojazdu oraz wyposażenia pojazdu i rzeczy pozostawionych w pojeździe, chyba że Zamawiający prowadzi parking strzeżony. Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zapisu w powyższej treści. II. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów. Pytanie 7: Prosimy o wyrażenie zgody na przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Pytanie 8: Jakiego rodzaju mienie należy do osób trzecich (poza sprzętem elektronicznym)? Odpowiedź: Kozetka rehabilitacyjna+ugul, regał/szafki z nadstawką, szafka zamykana, szafki aktowe, zestaw do siedzenia, chłodziarka Gorenje, lodówko-zamrażarka typ Blue Sky, chłodziarko-zamrażarka Amica, chłodziarka Beco, miarka do pomiaru obwodu talii, aparaty do mierzenia ciśnienia, 2 wózki do dystrybucji płynów i leków, wózki na śmieci, podgrzewacz, waga kolumnowa, okulary chirurgiczne, agregat prądotwórczy, opaska zaciskowa na ramię i udo, przystawka do operacji ręki, aparat fotograficzny Sony, sternotomy Retraktor. Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenie iż wartości pieniężne zgodnie z SIWZ mają być ubezpieczone w systemie sum stałych, względnie zmianę wskazanego systemu ubezpieczenia na system pierwszego ryzyka. Odpowiedź: Zamawiający zmienia system ubezpieczenia wartości pieniężnych z sum stałych na system pierwszego ryzyka. Pytanie 10: W odniesieniu do sumy ubezpieczenia dla mienia pracowniczego prosimy o określenie ilości pracowników i sumy ubezpieczenia na jednego pracownika. Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY informuje, że liczba pracowników została podana na str załącznika nr 3; jednocześnie wskazuje, że suma ubezpieczenia mienia pracowniczego została ustalona na poziomie zł ubezpieczenie w systemie pierwszego ryzyka, bez określania limitu, sumy ubezpieczenia na jednego pracownika (w załączniku nr 3, str. 2) Pytanie 11: Prosimy o zgodę na zastosowanie w ubezpieczeniu franszyzy redukcyjnej w wysokości zł., za wyjątkiem wartości pieniężnych, mienia pracowniczego, ryzyka dewastacji i ubezpieczenia szyb, dla których zastosowanie będzie mieć franszyza integralna. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej. Pytanie 12: Prosimy o informację, czy w okresie od 1997 r. (włącznie) miejsce ubezpieczenia dotknięte zostało powodzią oraz czy w pobliżu miejsca ubezpieczenia znajdują się jakiekolwiek cieki wodne. Jeżeli tak prosimy o określenie jakie, w jakiej odległości od miejsca ubezpieczenia oraz jaka jest różnica poziomu położenia miejsca ubezpieczenia względem cieku wodnego. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w załączniku nr 3 str. 4 od 1997 roku (włącznie) miejsce ubezpieczenia Katowice-Ochojec, ul. Ziołowa 45/47 nie zostało dotknięte szkodą. 2

3 W pobliżu miejsca ubezpieczenia znajduje się Ślepiotka potok, który bierze swój początek w lesie na granicy Ochojca i Murcek i wpada do Kłodnicy. Długość potoku 8 km, powierzchnia dorzecza 14 km 2. Różnica poziomu miejsca ubezpieczenia względem cieku wynosi około 5 m. Pytanie 13: Prosimy o wskazanie materiałów, z których wykonana jest konstrukcja ubezpieczanych obiektów (budynków, budowli), tj. konstrukcja ścian, stropów, dachu, pokrycia dachowego. Odpowiedź: W załączeniu wykaz budynków i budowli z opisem. Pytanie 14 Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia - Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 100,00 zł Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 100,00 zł Pytanie 15: Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000,00 zł w każdej szkodzie powstałej w związku z włączeniem klauzuli drobnych prac budowlanych? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia franszyzy redukcyjnej 1.000,00 zł w każdej szkodzie powstałej w związku z włączeniem klauzuli drobnych prac budowlanych Pytanie 16: Klauzula ubezpieczenia przepięć prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o następujące zdania: Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych). Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie treści klauzuli ubezpieczenia przepięć o powyższe zdania. Pytanie 17: W odniesieniu do KLAUZULI UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU czy Zamawiający wyraża zgodę ograniczenie zakresu ubezpieczenia do zdarzeń określonych w klauzuli w pkt 3.1 i 3.2, a w związku z tym na zmianę brzmienia klauzuli na następujące: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 1. PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria: 1) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą one odpowiedzialność, 2) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. 2. Ubezpieczeniem nie są objete jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: 1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli; 2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu. 4. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń 3

4 losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem. 5. Ochroną ubezpieczeniową PZU SA nie są objęte szkody: 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność; 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia; 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości; 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu; 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami; 7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji). 6. Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu: 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym 7. Limit odpowiedzialności: zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 8. Franszyza redukcyjna: zł. dla każdej szkody. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do zdarzeń określonych w klauzuli w pkt 3.1 i 3.2. III. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Pytanie 18: Prosimy o wskazanie sposobu przechowywania i zabezpieczenia gotówki, tj. wskazania: Lokalu i rodzaju urządzenia (kasetka, kasa, szafa), w którym przechowywana jest gotówka, W jaki sposób zabezpieczony jest lokal (drzwi, okna) i urządzenie do przechowywania gotówki (prosimy o wskazanie klasy odporności urządzenia na włamania, czy jest na trwale przytwierdzone do podłoża lub ściany pomieszczenia, czy lokal/urządzenie jest chronione przez system alarmowy /jaki?/, Ilości transportów gotówki w okresie ubezpieczenia, maksymalnej wartości przewożonej gotówki, sposobu transportowania gotówki (transport własny, przewoźnik zawodowy), Czy transport gotówki odbywa się na terenie jednego lub kilku miast? Odpowiedź: Sposób zabezpieczenia lokalu i urządzenia Lokal Rodzaj urządzenia Kasa Główna Wydzielone pomieszczenie, szafa pancerna do przechowywania środków pieniężnych i innych dokumentów wartościowych, okno podażowe do przechowywania gotówki Wydzielone pomieszczenie, posiada okratowane okna i drzwi przeciwwłamaniowe. W pomieszczeniu kasy jest zainstalowane sprawne urządzenie alarmowe połączone z centralą telefoniczną Szpitala. W kasie znajdują się szafa pancerna do przechowywania środków pieniężnych i innych dokumentów wartościowych, okno podażowe okratowane Izba Przyjęć budynek GOK kasetka Pomieszczenie dostępne dla pacjentów, Kasetka przytwierdzona do biurka, pacjent przebywa w pomieszczeniu zawsze w obecności personelu Izba Przyjęć budynek SSW Odrębne pomieszczenie, kasetka Pomieszczenie niedostępne dla pacjentów, Kasetka przytwierdzona na stałe do szafki, dostęp tylko dla wybranego personelu Zakład Diagnostyki Obrazowej SWW Odrębne pomieszczenie kasetka Pomieszczenie nieokratowane, drewniane drzwi, dostęp tylko dla określonego personelu 4

5 Dział Żywienia Kuchnia Odrębne pomieszczenie, kasetka Pomieszczenie okratowane (okna, drzwi), dostęp tylko dla określonej grupy personelu, kasetka przechowywana w zamkniętej szafie Hotel Odrębne pomieszczenie, okienko podażowe, kasetka Pomieszczenie okratowane, dostępne tylko dla personelu, drzwi Gerda, kasetka chowana do zamykanej szafy, okno podażowe okratowane Mała Poligrafia Okienko podażowe, kasetka Wyodrębnione pomieszczenie, drzwi drewniane, cały czas zamknięte, okienko podażowe szklane Szatnia GOK Lada oddzielająca pomieszczenie, kasetka Pomieszczenie zamknięte (drewniane drzwi), dostępne tylko dla personelu, kasetka chowana do zamykanej szafy Laboratorium Analityczne Wyodrębnione pomieszczenie, kasetka Pomieszczenie dostępne tylko dla personelu Ilość transportów gotówki w okresie ubezpieczenia 2-3 razy na miesiąc, max wartość przewożonej gotówki ,-, transport środków pieniężnych do i z banku wymaga ochrony firmy, transport własny Transport gotówki odbywa się na terenie jednego miasta. IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w Rozdziale II owu jest wyłącznie oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie stacjonarnym ( a nie np. koszty odtworzenia danych lub bazy danych), jeśli nie to prosimy o podział wnioskowanej sumy osobno na oprogramowanie (sprzęt stacjonarny/przenośny); koszty odtworzenia nośników danych; koszty odtworzenia danych oraz o wskazanie sposobu/ częstotliwości dokonywanego backup'u oraz miejsca i sposobu przechowywania kopii zapasowych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia jest licencjonowane oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie stacjonarnym/przenośnym. Pytanie 20: W przypadku gdy ubezpieczenie miałoby dotyczyć również sprzętu przenośnego medycznego prosimy o informację dodatkową w zakresie czy w sprzęcie przenośnym medycznym jest także sprzęt zabudowany w pojeździe? Jeśli tak to prosimy wskazać jego rodzaj/ wartość i w ilu pojazdach jest zabudowany, oraz wnioskujemy o zastosowanie dodatkowej klauzuli w treści: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach: Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu lub przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w celach służbowych w obrębie terytorialnych granic: (np. RP) Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy), - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a godziną (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu). Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC. Odpowiedź: Nie dotyczy. Pytanie 21: Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zakup lub ewentualne ubezpieczenie urządzeń JRM (aktualnie ich nie wykazuje) jeśli tak to wnioskujemy aby takie urządzenia z uwagi na ich specyfikę były wyłączone z obszaru działania klauzuli automatycznego pokrycia ubezpieczenie na warunkach indywidualnych z możliwością zastosowania oddzielnego udziału własnego/ franszyzy (wnioskowane 5 % wartości szkody min ,00 zł) oraz 5

6 oddzielnej klauzuli produktowej, jak również z zastrzeżeniem obowiązkowego posiadania Kompleksowej Umowy Serwisowej i Konserwacyjnej. Odpowiedź: Zamawiający planuje w przyszłym roku podjąć działania zmierzającego zakupu RM 1,5T (po uzyskaniu zgody Podmiotu Tworzącego), które w pierwszej kolejności polegać będą na pracach przystosowujących pracownię do jego ulokowania. Przedmiotowy sprzęt może więc podlegać ubezpieczeniu w 2013 roku. Pytanie 22: Suma ubezpieczenia : Prosimy o wskazanie rodzaju umowy zgodnie z którą zamawiający użytkuje sprzęt obcy oraz wskazanie (jeśli jest to umowa inna niż leasing finansowy ) genezy wskazanej wartości księgowej brutto. Ponadto w takim przypadku wnioskujemy o zastosowanie dodatkowej klauzuli w treści : Ograniczenie odpowiedzialności przy umowie najmu/leasingu/dzierżawy Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ogranicza ochronę ubezpieczeniową i przyjmuje odpowiedzialność za sprzęt elektroniczny ubezpieczony przez najemcę/leasingobiorcę/dzierżawcę wyłącznie od zagrożeń nie objętych odpowiedzialnością wynikającą z zawartego kontraktu najmu/leasingu/dzierżawy. Klauzula ta nie narusza prawa regresowego. Odpowiedź: Zgodnie z 2 wykazami w załączeniu. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie dodatkowej klauzuli w w/w treści. Pytanie 23: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli warunków i taryf i wprowadzenie przedmiotowej klauzuli w brzmieniu: Klauzula warunków i taryf: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej o ile nie nastąpiła zmiana ryzyka w rozumieniu art. 816 Kc. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli warunków i taryf i wprowadzenie przedmiotowej klauzuli w w/w brzmieniu. Pytanie 24: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli pro rata temporis i wprowadzenie przedmiotowej klauzuli w brzmieniu: Klauzula pro rata temporis: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia, oraz: nie nastąpiła zmiana ryzyka w rozumieniu art. 816 Kc. dopłata składki nie wynika z uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli pro rata temporis i wprowadzenie przedmiotowej klauzuli w w/w brzmieniu. Pytanie 25: Z uwagi na specyfikę ryzyka wnioskujemy o całkowite wyłączenie wnioskowanej Klauzuli udzielania automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji, lub ograniczenie jej działania do zmiany lokalizacji już ubezpieczonych poprzez zastąpienie jej klauzulą w treści następującej: Klauzula zmiany miejsca użytkowania (w przypadku więcej niż jednej lokalizacji ): Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i 6

7 rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 10% sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji i nie więcej niż ,00 zł. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w przypadku braku zmian w ryzyku w rozumieniu art. 816 Kc. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli udzielania automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji. Zamawiający może wyrazić zgodę jedynie na rozszerzenie treści klauzuli o zapis: Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem zgłoszenia lokalizacji na dzień przed użytkowaniem w niej ubezpieczonego mienia. Wyjaśnienie: Zamawiający sporadycznie, kilka razy w roku podczas np. akcji profilaktycznego leczenia różnych schorzeń wykorzystuje sprzęt medyczny. Nie są to sytuacje częste. Wartość sprzętu wykorzystywanego podczas takich badań nie przekraczała do tej pory ,00 zł. Akcje trwały najczęściej jeden dzień i sprzęt wracał do Siedziby Zamawiającego. Pytanie 26: Z uwagi na specyfikę ryzyka wnioskujemy o całkowite wyłączenie z ubezpieczenia EEI wnioskowanej Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia EEI klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu Wyjaśnienie: Zamawiający sporadycznie, kilka razy w roku podczas np. akcji profilaktycznego leczenia różnych schorzeń wykorzystuje sprzęt medyczny. Nie są to sytuacje częste. Wartość sprzętu wykorzystywanego podczas takich badań nie przekraczała do tej pory ,00 zł. Akcje trwały najczęściej jeden dzień i sprzęt wracał do Siedziby Zamawiającego. Pytanie 27: Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania klauzuli: Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto: 1) Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto. 2) Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 3) Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 5 lat licząc od daty jego produkcji na dzień zawarcia ubezpieczenia. 4) Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej. 5) Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20 % wartości odtworzeniowej nowej to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania o której mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowania klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto w w/w treści. Obowiązuje treść klauzuli wskazana w załączniku nr 3 str. 13 Pytanie 28: Mając na względzie analizę zgłoszonego przedmiotu ubezpieczenia i deklarowane sumy ubezpieczenia wnioskujemy o potwierdzenie iż poniższy sprzęt EDP wprowadzono na ewidencję jako nowy jeśli tak to wskazanie genezy sum ubezpieczenia dla następujących pozycji wykazu : a Zestaw komputerowy Pro-Open s.u. 578,39 b Zestaw komputerowy Biuro-Open su. 991,44 c Zestaw komputerowy BIURO Win+Office su 395,75 d Zestaw komputerowy BIURO Win+Office su 395,75 7

8 Odpowiedź: W wykazie zgłoszonego przedmiotu ubezpieczenia i deklarowanej sumy ubezpieczenia informujemy, że: a) Zestaw komputerowy Pro-Open s.u ,98 Wykaz zawiera 3 pozycje , łączna suma 3.304,98 (1239, ,29+578,39) b) Zestaw komputerowy Biuro-Open s.u ,98 Wykaz zawiera 2 pozycje , łączna suma 3.304,98 (2313,54+991,44) c) Zestaw komputerowy Biuro Win+Office s.u ,90 Wykaz zawiera 2 pozycje , łączna suma 3.165,90 (2770,15+395,75) d) Zestaw komputerowy Biuro Win+Office s.u ,90 Wykaz zawiera 3 pozycje , łączna suma 3.165,90 (395, ,15) Rozbicie w kilku pozycjach wynika z problemów systemowych programu ST, z których generowane są wydruki. Pytanie 29: Mając na względzie analizę zgłoszonego przedmiotu ubezpieczenia i deklarowane sumy ubezpieczenia wnioskujemy o wyrażenie zgody na zastosowanie dla sprzętu elektronicznego medycznego o sumie ubezpieczenia ,00 zł oddzielnego udziału własnego w wysokości 5 % wysokości szkody min , 00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie dla sprzętu elektronicznego medycznego o sumie ubezpieczenia ,00 zł oddzielnego udziału własnego w wysokości 5 % wysokości szkody min ,00 zł Pytanie 30: Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający posiada podpisane umowy konserwacyjne wyłącznie w zakresie i przedmiocie zgodnym z informacja wskazaną na stronie 11 SIWZ (wyłącznie dwa kardioangiografy) tym samym potwierdzenie, iż dla pozostałego sprzętu elektronicznego ( w tym medycznego) takich umów nie posiada. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że posiada podpisane umowy konserwacyjne wyłącznie w zakresie i przedmiocie zgodnym z informacją wskazaną na stronie 11 Szczegółowych Warunków Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 co nie wyklucza przy zakupie nowych środków trwałych zawarcia w 2012r. kolejnych umów serwisowych. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznika nr 3 do SIWZ: - punkt 18.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Składki powinny być skalkulowane za roczny okres ubezpieczenia tj. od r. do r. z uwzględnieniem płatności w trzech równych ratach -punkt 18.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: Składki będą opłacone w terminie: rata I do r., rata II do r., rata III do r. - punkt 1 załącznika nr 3 do SIWZ Sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia z wartości pieniężne (wartość nominalna) - w systemie sum stałych na wartości pieniężne (wartość nominalna) w systemie pierwszego ryzyka - punkt 1 załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot ubezpieczenia w kolumnie Wartość wiersz 16 dopisuje się Wartość nominalna na pierwsze ryzyko Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia r. do godziny 09:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień r. godzina 10:00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: do dnia r. do godziny 09:00. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć do dnia r. do godziny 09:00 w siedzibie Zamawiającego- w Dziale Zamówień Publicznych (pok.50). Dyrektor Klaudia Rogowska r... (podpis, pieczęć kierownika Zamawiającego albo osoby upoważnionej) 8

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 3 na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. (015) 864-85 -39, fax. (015) 864-36

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

- Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem ogniochronnym?

- Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem ogniochronnym? Łódź, 12.12.2014r. Do Uczestników zapytania ofertowego na usługę ubezpieczenia mienia PWSFTViT oraz odpowiedzialności cywilnej. Uprzejmie informuję, że w dniu 09.12.2014r. Zamawiający otrzymał pytania

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo