handel zagraniczny województwa katowickiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "handel zagraniczny województwa katowickiego"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urzqd Statystyczny handel zagraniczny województwa katowickiego Katowice październik 1995

2 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach handel zagraniczny województwa katowickiego

3 ,.uiwi: ; ' \ I О Opracowała mgr Alicja Pawłowska - Pal Nakład 130 egz. Format 85 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział Poligraficzny Zam. 125/95 Cena zł 8,00

4 uwagi metodyczne ШШШШв 1. Eksport/import województwa obejmuje wymianę towarów z zagranicą zrealizowaną wyłącznie przez eksporterów/importerów mających siedzibę na terenie województwa, co nie jest równoznaczne z producentami czy dostawcami towarów na eksport lub odbiorcami towarów importowanych. 2. Statystyka obrotów towarowych handlu zagranicznego od 1stycznia 1992 r. opiera się na: в в В metodologii Biura Statystycznego ONZ, danych rejestrowanych na tzw. Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD (dokument odprawy celnej), Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego CN (od 1994 r. Polskiej Scalonej Nomenklaturze PCN). 3. Jako obowiązującą w polskiej statystyce handlu zagranicznego.poczynając od 1992 r. przyjęto formułę tzw. "handlu specjalnego". Zgodnie z metodologią Biura Statystycznego ONZ obroty towarowe handlu zagranicznego oparte na tej formule obejmują: в в в в В przywóz z zagranicy i wywóz za granicę wszystkich towarów (bez względu na formę płatności), które zostały poddane odprawie celnej ostatecznej lub odprawie warunkowej w przypadku obrotu uszlachetniającego na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD, reeksport pośredni i import na reeksport pośredni, darowizny organizacji społecznych, pomoc charytatywną nieodpłatną, przywóz i wywóz towarów będących przedmiotem aportów rzeczowych podmiotów zagranicznych. в towary przywiezione bądź wywiezione w ramach umów dzierżawy oraz w ramach transakcji leasingowej, przy umowach przewidujących okres użytkowania powyżej 1 roku. В obrót uszlachetniający liczony metodą brutto. W obrotach bieżących handlu zagranicznego wg formuły "handlu specjalnego" nie uwzględnia się: в obrotów wolnych obszarów celnych I składów celnych z zagranicą, в reeksportu bezpośredniego i importu na reeksport bezpośredni, в usług, z wyjątkiem obrotu uszlachetniającego, liczonego według metody brutto.

5 remontów. budownictwa. patentów, licencji, know-how. 4. Zakres metodologiczny handlu zagranicznego obejmuje pełny przywóz i wywóz towarów (bez względu na formę płatności), które zostały poddane odprawie celnej ostatecznej lub warunkowej w przypadku obrotu uszlachetniającego, liczonego wg metody brutto. Nie obejmuje natomiast wartości usług będących przedmiotem odrębnych transakcji, czy też wchodzących w skład tzw. kompletnych obiektów oraz przywozu i wywozu w ramach transakcji reeksportu bezpośredniego. 5. importu została wykazana na warunkach cif port polski lub franco granico polska, tzn. łącznie z kosztami transportu i ubezpieczenia do granicy polskiej. eksportu została podana na bazie fob, tj.na warunkach franco granica lub fob port kraju dostawcy. 6. importu i eksportu podano w złotych w przeliczeniu na dolary USA. Za 1993 r. przyjęto do przeliczeń obrotów na dolary USA średni kurs ze zbioru informatycznego: w eksporcie 182,12 zł za 100 ; w imporcie zł za 100, a w 1994 r. w eksporcie zł za 100 ; w imporcie 227,51 zł za 100, natomiast w I półroczu 1995 r. w eksporcie 239,97 zł za 100 ; w imporcie 240,20 zł za Obroty handlu zagranicznego przedstawiono wg następujących grup krajów: kraje rozwinięte gospodarczo - obejmują obroty z krojami: - Unii Europejskiej: Belgią, Danią, Francją. Grecją, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Luksemburgiem, Niemcami, Portugalią.Wielką Brytanią, Włochami oraz od 1 stycznia 1995 r. Austrią, Finlandią i Szwecją; EFTA: Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, Szwajcarią oraz do 31 grudnia 1994 r. Austrią, Finlandią i Szwecją; Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, Kanadą, Republiką Południowej Afryki, Izraelem, Japonią, Australią i Nową Zelandią oraz innymi krajami przemysłowymi Europy Zachodniej: Wyspami Faros. Andorą, Gibraltarem. Watykanem, M altą; kraje rozwijające się gospodarczo - obejmują obroty z krajami Azji. Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej, Oceanii (oprócz określonych jako kraje rozwinięte gospodarczo) oraz z krajami b.jugosławil;

6 kraje Europy Środkowo-Wschodniej - obejmują obroty z Albanią. Bułgarią, Czechami, Słowacją. Rumunią. Węgrami i wszystkimi krajami b. ZSRR; kraje CEFTA obejmują obroty z Czechami, Słowacją i Węgrami. 8. Dane w tablicach dotyczące obrotów według grup krajów - prezentowane są wg kraju pochodzenia i przeznaczenia. Za kraj pochodzenia uważa się kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego. Za kraj przeznaczenia przyjmuje się kraj konsumpcji, tj. kraj, w którym towar zostanie ostatecznie zużyty. 9. W publikacji zastosowano grupowanie towarów zgodnie z nomenklaturą Organizacji Narodów jednoczonych (S1TC) oraz z nomenklaturą stosowaną przez kraje EWG (CN). a) Standardowa Klasyfikacja Handlu Międzynarodowego (SITC) wydana przez Biuro Statystyczne Sekretariatu ONZ służy do klasyfikowania wszystkich towarów objętych handlem międzynarodowym. Numery statystyczne pozycji towarowych oparte są na systemie dziesiętnym. Pierwsza cyfra numeru statystycznego (od 0 do 9) oznacza sekcję, 2 cyfry - dział towarowy, 3 cyfry - grupę towarową. 4 cyfry - podgrupę towarową, która może być jeszcze rozwinięta do 5 cyfr oznaczających pozycję towarową. W systemie klasyfikacyjnym SITC nie są w pełni sprecyzowane zasady grupowania. Niektóre rozdziały grupują towary według kryterium ich przeznaczenia, inne według kryterium surowcowego. b) Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego CN. oparta jest na angielskim tekście Combined Nomenclature, stanowiącym podstawę zarówno Wspólnej Taryfy Celnej, jak i statystyki handlu zagranicznego krajów Unii Europejskiej. Wprowadzona zarządzeniem Prezesa GUS w sprawie stosowania Zharmonizowanego Systemu Oznaczania I Kodowania Towarów (HS) I Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN) jest stosowana w pełnym zakresie w polskiej statystyce handlu zagranicznego od 1 stycznia 1992 r. Jest to klasyfikacja pięciopoziomowo. gdzie występują sekcje, działy, pozycje, podpozycje HS i podpozycje CN. Maksymalny kod cyfrowy zawiera 8 znaków. Od lipca 1993 r. wprowadzono w Polsce dodatkowy podział podpozycji CN, które oznaczone są 9-znakowym symbolem PCN. 10. W stosunku do obowiązującej nomenklatury PCN w tablicach nr 3 i 4 zastosowano skrócone nazwy sekcji. 11. W dostosowaniu statystyki do przepisów ustawy o denominacji, dane w niniejszej publikacji prezentowane są w nowej jednostce pieniężnej. 12. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości "ogółem".

7 Uwagi analityczne Eksport województwa katowickiego w 1994 r. stanowił prawie 16% eksportu Polski, natomiast import - 7%. Obroty towarowe województwa katowickiego w latach na tle kraju ilustruje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie a - w min zt b-w m in USD eksport import saldo Województwo... a b 4301,8 2362, , ,8 3452, ,9 1076, K ra j... a b 25756, , ,1 8261,5-4691,3-9826,2-4329,0 Kraj = X X Obroty towarowe eksporterów/importerów mających swe siedziby na terenie województwa katowickiego zamknęły się w 1994 r. dodatnim saldem 1162 min (2642 min zł). eksportu w ujęciu dolarowym w 1994 r. wynosiła 2678 min (wzrost o 13% w porównaniu do 1993 r.), natomiast importu 1516 min (wzrost o 18%). Zarówno w 1993 r. jak i w 1994 r. S U ilt ir i l l r i t f l t l W t r i l f d l W 1994 Г. zanotow ano d odatnie salda w obrotach ze wszystkimi grupami krajów, co oznacza, że eksport przewyższał import. ( l i t l i l l Zd lllfö l USA) ж и и в W strukturze geograficznej obrotów towarowych przeważała wymiana z krajami rozwiniętymi, których udział stanowił w 1994 r. 63% eksportu i 72% importu. Były to głównie kraje należące do Unii Europejskiej. кштшт eksport kraje rozwinięte import kraje rozwijające się... Ц kraje Europy Środkowo Wschodniej

8 Głównym partnerem województwa pod względem wielkości obrotów były Niemcy - eksport osiqgnqt wartość 673 min (25,1% eksportu województwa), natomiast import 528 min dolarów (34,9%). Również znaczqcymi partnerami w eksporcie były (liczqc w dolarach USA) Finlandia (161,9 min), Czechy (143 min). Wielka Brytania (118 min), Ukraina (107 min) oraz Dania (104 min), natomiast w imporcie były Włochy (110 min) oraz Czechy (102 min). Obroty handlu zagranicznego w latach kształtowały się następujgco: Wyszczególnienie = 100 w min zt w min USD w % w zf w USD Eksport ,1 2362,2 2678, ,4 Kraje rozwinięte ,2 1698, w tym Unia Europejska 1982, , ,2 Kraje rozwijające s ię , , Kraje Europy Środkowo - Wschodniej ,5 16, Import 2328, , Kraje rozwinięte ,6 2481,0 965,4 1090, w tym Unia Europejska , , ,0 Kraje rozwijające s ię , , , Kraje Europy Środkowo - Wschodniej , Scrido , ,1 X X X X Kraje rozwinięte ,6 1384, X X X X w tym Unia Europejska , X X X X Kraje rozwijające s ię , X X X X Kraje Europy Środkowo - Wschodniej ,0 83,5 115,8 X X X X W eksporcie dominował sektor publiczny stanowiqc 73% w 1994 r. (84% w 1993 r.), mimo przewagi sektora prywatnego w niektórych grupach gałęzi, natomiast w imporcie generalnie przeważał sektor prywatny stanowiqc 61% w 1994 r. (52% w 1993 r.), Największy udział procentowy sektora prywatnego w imporcie województwa według grup gałęzi w 1994 r. odnotowano w takich grupach jak produkty gospodarki leśnej - 99,9%, produkty rolnictwa -

9 98,%, wyroby przemysłu spożywczego - 94% oraz drzewno-papierniczego - 90%, natomiast najmniejszy w grupie paliwa i energia - 34%, Udział sektora prywatnego w obrotach towarowych według grup gałęzi przedstawia zestawienie poniżej: Wyszczególnienie eksport Import w % ogółem Sektor pryw atny... 16,0 27,1 52,0 61,2 w tym: Paliwa i energia ,1 Wyroby przemysłu: elektromaszynowego AA ,0 metalurgicznego... 9, , chemicznego mineralnego , drzewno-papierniczego... 78, ,4 lekkiego... 44, ,2 57Л spożywczego... 81, Produkty rolnictwa ,0 Produkty gospodarki leśnej... 85, , Największy wartość, liczqc w dolarach USA, osiqgnqt eksport węgla kamiennego antracytowego do celów specjalnych, półproduktów oraz brykietów (551,8 min), węgla kamiennego I (468,7 min), wyrobów walcowanych na gorqco gotowych (455.0 min), produktów koksowni (188,8 min) oraz półwyrobów walcowanych z ciggłego odlewania (165.0 min), natomiast w imporcie zdecydowanie przeważały surowce hutnicze (146,4 min). Stosunkowo duży. liczqc w dolarach USA, był również import wyrobów z tworzyw sztucznych (58,1 min), produków organicznych (44,4 min), wyrobów farmaceutycznych (42,5 min) oraz tworzyw sztucznych I kauczuków (412 min). WI półroczu 1995 roku struktura obrotów towarowych wg grup krajów była podobna jak w latach 1993 I Nadal dominujqcymi partnerami były kraje kapitalistyczne rozwinięte (głównie kraje Unii Europejskiej) stanowiqc 60,6% eksportu oraz 70,7% importu liczqc w dolarach USA.

10 Obroty towarowe województwa katowickiego w I półroczu 1995 r. ilustruje tablica poniżej: wyszczególnienie Eksport Import W IT *! Zł w min USD struktura w min zł w min USD struktura O g ó łe m Kraje rozwinięte , ,7 w tym Unia Europejska. 2210,2 921/ , Kraje Europy Środkowo - Wschodniej ,2 403, ,1 Kraje pozostałe ,7 236Л 14, ,6 6,2 O bserwujqc obroty tow arow e w przeciqgu ostatnich lat można zauważyć, że zdecydowanie przeważa eksport. Wiqże się to głównie z faktem, iż województwo jest dużym eksporterem podstaw ow ego naszego surowca energetycznego - w ęgla kam iennego oraz produktów hutnictw a i koksownlctwa. Stqd też i d o d a tn ie saldo obrotów towarowych, podczas gdy w obrotach towarowych Polski jest ono zarówno w 1993 r. jak i w 1994 r. ujemne. Obritj bflidlu i i f H i i u i ' H z if b r m j i i brejami 1 1pśłridi I W r. eksport Niemcy Ukraina Czechy Finlandia Holandia Danio Austria Wielka Brytania Niemcy Wiochy Czechy Ukraino El: min USD Import Rosja Francja Republika Fbłudniowej Afryki mm USD

11 Tabi. 1. Eksport według gałęzi i grup krajów w latach Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zt wtys. USD wtys. zt wtys. USD OGC>ŁEM Ogółem Razem , Kraje rozwinięte , , w tym Unia Europejska , Kraje rozwijajgce s ię , , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , w tym CERA , Wyroby przemysłu elektromaszynowego Razem , , Kraje rozwinięte , w tym Unia Europejska , , Kraje rozwljajqce się , , , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w tym CERA , , Paliwa i energia Razem , Kraje rozwinięte , w tym Unia Europejska ,22 105,7 Kraje rozwijajgce s ię , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , w tym CERA Wyroby metalurgiczne Razem , , , Kraje rozwinięte , , w tym Unia Europejsko Kraje rozwijajgce s ię ,46 89,5 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , w tym CERA , , Wyroby przemysłu chemicznego Razem , , Kraje rozwinięte , ,60 127,7 w tym Unia Europejska , U l 1300 Kraje rozwijajgce s ię Kraje Europy Środkowo-Wschodniej ,5 w tym CERA ,7 Wyroby przemysłu mineralnego Razem , , Kraje rozwinięte w tym Unia Europejska ,3 Kraje rozwijajgce s ię , , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , w tym CERA ,11 183,7

12 Strukturo obrotów t i v i r t w y r i i według wybranych krojów w 1994 r. Niemcy Finlandia Czechy Wielka Brytania Ukraina Dania Holandia Brazylia Austria Tajwan Słowacja Stany Zjednoczone Szwecja Belgia Francja Tajlandia " I _ eksport Z T % 28 Niemcy W łochy Czechy Ukraina Rosja Austria Francja Wielka Brytania Szwecja Finlandia Holandia Stany Zjednoczone Belgia Republika Południowej Afryki import

13 Ehsport i import w e d ł i g i j b r m j d i grup p i t ' i i v 1994 г. ogółem sektor prywatny wyroby przemysłu elektromaszynowego paliwa I energia В wyroby metalurgiczne wyroby przemysłu chemicznego 0 wyroby przemysłu lekkiego H pozostałe Eksport p i l i ł i t i t r g i i i t d ł u g grup krajów kraje: E3 rozwinięte rozwijajqce się Ш Europy Środkowo - Wschodniej

14 ' - 'i - _ / - у., - -. ' V - ' Obrui hiidiu iiiriiiiimi nilu irbriiid»liii K* 1I wo r. zwierzęta żywe I produkty pochodzenia zwierzęcego produkty pochodzenia roślinnego przetwory spożywcze produkty mineralne proudkty przemysłu chemicznego tworzywa sztuczne i wyroby drewno i wyroby z drewno ścier drzewny, papier, tektura i wyroby materiały i wyroby włókiennicze wyroby z kamienia, ceramiczne, szkło metale nieszlachetne i wyroby maszyny, urzqdzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny sprzęt transportowy eksport przyrzqdy i oporoty optyczne, fotograficzne pomiarowe, kontrolne im port różne wyroby gotowe - meble, zabawki min USD

15 O b r e n I n d i i n i r i i i u f l ' H i t d l i i «I b r i i y c h s e kc ji Ш ( w i m r. min USD : eksport В 1993 Г"1 1ЛЛ4 --- LU щ Ж... И Г 1 W ; ; ш min USD Щ ! _ 0 - żywność i zwierzęta żywe T - napoje i tytoń "2" - surowce niejadalne z wyjqtkiem paliw 3" - paliwa mineralne, smary i materiały pochodne 4" - oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne "5* - chemikalia i produkty pokrewne "6" - towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca '7' - maszyny, urzqdzenia i sprzęt transportowy "8" - różne wyroby przemysłowe "9" - towary i transakcje nie sklasyfikowane w SITC

16 Tabi. 1. Eksport według gałęzi i grup krajów w latach (cd.) Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zl wtys. USD wtys. zl w tys. USD Wyroby przemysłu drzewno- papierniczego Razem , Kraje rozwinięte , , ,86 118ZD w tym Unia Europejska , , ,1 Kraje rozwijające się , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , ,19 153,1 wtymcefta Л /> Wyroby przemysłu lekkiego Razem , ,6 Kraje rozwinięte , , ,04 124,6 w tym Unia Europejska , , Kraje rozwijające się /, , /D2 177,7 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , /D w tym CERA /, ,06 124,2 Wyroby przemysłu spożywczego Razem , , , Kraje rozwinięte , , ,9 w tym Unia Europejska , Kraje rozwijające się , ,01 64/, Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , ,54 199,7 w tym CERA , Д9 112/, Wyroby pozostałych gałęzi przemysłu Razem , ,9 Kraje rozwinięte , , /, w tym Unia Europejska , /, Kraje rozwijające się , /Ю 829,7 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , /D w tym CERA , /D5 228,5 Produkty rolnictwa Razem /, , /D9 97,1 Kraje rozwinięte , , /M 78/D w tym Unia Europejska /D3 69,1 Kraje rozwijające się ,2 8 0ZXD 2645 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , , w tym CERA , /) Produkty gospodarki leśnej Razem , Kraje rozwinięte , ,1 363 O/Dl 842 w tym Unia Europejska /, 292 O/Dl 684 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej /, ,8 381 O/Dl 982 w tym CERA , ,0 199 O/Dl 682

17 Tabi. 1. Eksport według gałęzi i grup krajów w latach (cd.) Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zł wtys. USD wtys. zł Wtys. USD Przedmioty gdzie indziej nie sklasyfikowane Razem , Kraje rozwinięte , , w tym Unia Europejska , , , Kraje rozwijające s ię , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej... 65, ,10 82x w tym CEFTA ,00 127,9 Ogółem Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające się... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej.. w tym CEFTA... w tym SEKTOR PRYWATNY , ,57 lix , , , ,7 Wyroby przemysłu elektromaszynowego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające się... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. w tym CEFTA... Paliwa i energia Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające się... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w tym CEFTA... Wyroby metalurgiczne Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające się... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. w tym CEFTA... Wyroby przemysłu chemicznego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające się... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. w tym CEFTA , , , , , , , , , , , , , , , , , , x , , ,

18 и Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zt wtys. USD wtys. zt wtys. USD Wyroby przemysłu mineralnego Razem,,,... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej... w tym CEFTA... Wyroby przemysłu drzewno-papiernlczego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijajgce s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej... w tym CEFTA... Wyroby przemysłu lekkiego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej... w tym CEFTA... Wyroby przemysłu spożywczego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kroje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej... w tym CEFTA... Wyroby pozostałych gałęzi przemysłu Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej.,. w tym CEFTA... Produkty rolnictwa Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej... w tym CEFTA , , , , , , X X) ,9 1 ООО , , ,9 229, , , A ,31 99, , , , , , , ,12 276, Л x , , , , , ,1 8 ООО 14x 2000/ , ,

19 Tabi. 1. Eksport według gałęzi I grup krajów w latach (dok.) Wyszczególnienie wartość strukturo 1993 =100 wtys. zł wtys. USD wtys. zt w tys. USD Produkty gospodarki leśnej Razem ,3 Kraje rozwinięte ,9 w tym Unia Europejska A Л Kraje Europy Środkowo-Wschodniej A w tym CERA Przedmioty gdzie indziej nie sklasyfikowane Razem ,4 Kraje rozwinięte , ,8 w tym Unia Europejska , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej x w tym CERA... 14, Tabi. 2. Import według gałęzi I grup krajów w latach Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zł wtys. USD wtys. zł w lys. USD OGĆ>ŁEM Ogółem Razem , ,00 117,9 Kraje rozwinięte w tym Unia Europejska , , Kraje rozwijajqce s ię , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej ,75 126,4 w tym CERTA , ,56 157,4 Wyroby przemysłu elektromaszynowego Razem ,9 Kraje rozwinięte w tym Unia Europejska A , Kraje rozwijające s ię , , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w tym CERTA U l 98Л

20 Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zł wtys. USD wtys. zł wtys. USD Paliwa I energia Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. w tym CERA... Wyroby metalurgiczne Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. w tym CERA... Wyroby przemysłu chemicznego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym CERA... Wyroby przemysłu mineralnego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające się... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. w tym CERA... Wyroby przemysłu drzewno-papiemlczego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w tym CERA... Wyroby przemysłu lekkiego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w tym CERA , , , , , , , M l , x , M , Л , ,9 1940, ,97 14x , , / , , , , , , , , ЗЛ , , , , , , , A , , , , , Л Л , , , , , , , ,02 114, , ,15 92, , ,

21 Tabi. 2. Import według gałęzi i grup krajów w latach (c d.) Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zl wtys. USD wtys. zl wtys. USD Wyroby przemysłu spożywczego Razem , , ,78 101Л Kraje rozwinięte , , w tym Unia Europejska , ,43 104Л Kraje rozwijajqce s ię , ,9 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , w tym CEFTA , x51 67 A Wyroby pozostałych gałęzi przemysłu Razem , ,1 Kraje rozwinięte , w tym Unia Europejska , Л Kraje rozwijajqce s ię , , Л Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , w tym CEFTA , Produkty rolnictwa Razem , , ,6 Kraje rozwinięte , Л w tym Unia Europejska , , Kraje rozwijajqce s ię , , , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej A , w tym CEFTA , Produkty gospodarki leśnej Razem , ,02 74,4 Kraje rozwinięte , , w tym Unia Europejska , Kraje rozwijajqce s ię ,00 47 Л Kraje Europy Środkowo-Wschodniej Л , w tym CEFTA ,7 7 0, Przedmioty gdzie indziej nie sklasyfikowane Razem Kraje rozwinięte , , w tym Unia Europejska / ,8 Kraje rozwijajqce s ię , , , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej ,00 25 w tym CEFTA... ЗЗД ООО - wtyni SEKTO«PRYWATNY Ogółem Razem , , Kraje rozwinięte , / , w tym Unia Europejska x , Kraje rozwijajqce s ię ,7 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , w tym CEFTA , x

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU OPOLE

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU OPOLE WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU OPOLE kwiecień 1995 SPIS RZECZY Tabl. Str. Uwagi ogólne X 3 SPIS TABLIC % Obroty i wyniki handlu zagranicznego 1 7 Eksport i import według krajów pochodzenia (przeznaczenia)

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

EKSPORT I IMPORT W I PÓŁROCZU 1994 R.

EKSPORT I IMPORT W I PÓŁROCZU 1994 R. ZK - n - Z/ A ms WOJEWÓDZKI URZĄD STAIYSITt ZNY W WAŁBRZYCHU EKSPORT I IMPORT W I PÓŁROCZU 1994 R. LISTOPAD 199ł r. SPIS TREŚCI Str. UWAGI WSTĘPNE 2 Tabl. 1 Struktura obrotów handlu zagranicznego według

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

- Malta. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Malta. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

II. OPŁATY ZA SPECJALNE RODZAJE PRZESYŁEK EMS OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ. Czechy i Słowacja. Masa przesyłki Przesyłki EMS zawierające dokumenty.

II. OPŁATY ZA SPECJALNE RODZAJE PRZESYŁEK EMS OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ. Czechy i Słowacja. Masa przesyłki Przesyłki EMS zawierające dokumenty. CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI POCZTOWEJ EMS W OROCIE ZAGRANICZNYM I. OPŁATY ZASADNICZE ZA PRZESYŁKI EMS OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ Pozycja Masa przesyłki STREFA A* C D E 1 do 0,5 kg 130,00 132,00 134,00 160,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1991 2003.11.24 sprost. Dz.U.03.199.1951 ogólne 2005.01.01 zm. Dz.U.04.271.2687 1 2006.01.01 zm. Dz.U.05.186.1555 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Operatora Eoon sp. z o.o. ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa

Cennik usług Operatora Eoon sp. z o.o. ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa Ogólne warunki Cennik usług Operatora Eoon sp. z o.o. ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa Cennik obowiązuje od 1/02/2014 Cennik stanowi integralną częścią umowy. Wszystkie ceny podane w polskich złotych (PLN).

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Warszawa, 10 czerwca 2010 Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Wprowadzenie W 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz pierwszy roczne

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Ad 1. 1. Sposób kalkulowania przysługującego limitu wydatków dla podróży zagranicznych 2. Sposób finansowania poszczególnych wydatków

Bardziej szczegółowo

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH TARYFA JAWTEL DOMOWY 60 MINUT Strona: 1/6 Opłaty uruchomieniowe: Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca

Bardziej szczegółowo

- Indie. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Indie. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA PROMO 01.2009 OBOWIĄZUJE OD 01.01.2009R. 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej o Umowy o Udostępnianie Usług Telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy*

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy* PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł /mc + dowolna kwota na rozmowy* BEZPŁATNE rozmowy dla Klientów naszej sieci Naliczanie co 30 sekund po pierwszej minucie Brak opłaty inicjacyjnej Prezentacja numeru CLIP,

Bardziej szczegółowo

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 4 stycznia 2016

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 4 stycznia 2016 Nowe taryfy FedEx Obowiązują od stycznia 0 Niezależnie od tego jakie przesyłki nadajesz, FedEx ma odpowiednie rozwiązanie. Skorzystaj z konkurencyjnych stawek za rzetelne usługi i miej pewność, że Twoje

Bardziej szczegółowo

- Somalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Somalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 NAZWA KIERUNKU DNI WOLNE 8-18 DNI WOLNE 18-20 DNI WOLNE 20-22 DNI WOLNE 22-8 DNI ROBOCZE 8-18 DNI ROBOCZE 18-20 DNI ROBOCZE 20-22 DNI ROBOCZE 22-8 Afganistan 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 Afganistan

Bardziej szczegółowo

Cennik usług : Karta Świat

Cennik usług : Karta Świat C3 Poland Sp. z.o.o ul.marynarska 21 02-674Warszawa Cennik usług : Karta Świat Kwota brutto za minutę Kraj połączenia Afganistan 4.5 Afganistan komórki 4.5 Afryka Południowa 1.5 Afryka Południowa-Cape

Bardziej szczegółowo

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Załącznik Nr 7 do Umowy o Połączeniu sieci Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Miesięczny Raport o Ruchu Międzysieciowym Ruch wychodzący z sieci [ #OPERATOR# ] do sieci TP... (NAZWA OPERATORA)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR Mirowski i Spółka KAMIR Spółka jawna z siedzibą w Łodzi CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Plan standardowy KAMIR Obowiązuje od 1 sierpnia 2012r. miesięczna Abonament telefoniczny (za każdy publiczny numer

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan 11 5-9 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 3-5 Brak serwisu - Albania 7 3-4 Brak serwisu - Algieria 13 3-5 Brak serwisu - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o.

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Obowiązuje klientów, którzy od dnia 1 listopada 2014 r. zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz abonentów,

Bardziej szczegółowo

14.3.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 70/17

14.3.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 70/17 14.3.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 70/17 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych państwa trzecie zgodnie z dyrektywą

Bardziej szczegółowo

Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r.

Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r. Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r. DTM.I.0222.1.2016.CP.1 Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział 2 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie

Spis treści. Wstęp. Rozdział 2 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie Spis treści Wstęp Rozdział 1 Współczesne konflikty zbrojne 1.1. Zimna wojna 1.2. Świat po zakończeniu zimnej wojny czynniki konfliktogenne 1.3. Charakter współczesnych konfliktów lokalnych Rozdział 2 Wojny,

Bardziej szczegółowo

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH 2015-11-20 21:32:33.643232 2 3 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o.

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Usługi podstawowe Stawka z VAT PLAN 60 minut PLAN 300 minut PLAN rozgadany PLAN rozgadany Czas naliczania 30s/1s

Bardziej szczegółowo

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa CDMAdual Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa Taryfa Podstawowa połączona Internet + telefon Umowa na czas określony 24 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

Ocena na: 2007.01.05 - Dz.U.02.236.1991 - tekst: ost.zm. 2006.01.01 Dz. U. 05. 186. 1555

Ocena na: 2007.01.05 - Dz.U.02.236.1991 - tekst: ost.zm. 2006.01.01 Dz. U. 05. 186. 1555 Dz.U.02.236.1991 2003.11.24 sprost. 2005.01.01 zm. 2006.01.01 zm. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności

Bardziej szczegółowo

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU)

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU) Załącznik nr 2 do Części II RIO Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne urządzenie do napełniania i kontroli FPU-1 do hydroakumulatorów pęcherzowych, tłokowych i membranowych

Uniwersalne urządzenie do napełniania i kontroli FPU-1 do hydroakumulatorów pęcherzowych, tłokowych i membranowych Uniwersalne urządzenie do napełniania i kontroli FPU-1 do hydroakumulatorów pęcherzowych, tłokowych i membranowych 1. OPIS 1.1. FuNKCJE urządzenie do napełniania i kontroli Fpu-1 HyDac przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE

CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE Nazwa kierunku Cena brutto [zł/min] PROMOCJA 5+10 [zł brutto/min] Abchazja 1,32 Abchazja - tel. kom. 1,92 Afganistan 4,05 Afganistan - tel. kom. 4,41 Albania 0,74 Albania

Bardziej szczegółowo

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę 1. Urzędem wymiany dla wszystkich paczek priorytetowych jest WER w Warszawie, zwany dalej. 2. Urzędami wymiany dla paczek

Bardziej szczegółowo

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O.

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O. www.enformatic.pl CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług telewizji cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-01-2014r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto www.enformatic.pl Rodzaj zdarzenia

Bardziej szczegółowo

CZASOWY WWÓZ POJAZDÓW W RUCHU TURYSTYCZNYM I HANDLOWYM w oparciu o dokumenty celne CPD

CZASOWY WWÓZ POJAZDÓW W RUCHU TURYSTYCZNYM I HANDLOWYM w oparciu o dokumenty celne CPD Międzynarodowy dokument celny Carnet de Passages wystawiany zgodnie z postanowieniami Konwencji celnych (NY 1954, Geneva 1956) ujednoliconych przez Konwencję dotyczącą odprawy czasowej (Stambuł 1990) wyjeŝdŝający

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

LUTY MARZEC KWIECIEŃ

LUTY MARZEC KWIECIEŃ LUTY 2.02-9.02 Islandia zimą 2.02-14.04 Rosja: bliskie spotkania z zorzą polarną 3.02-15.02 Filipiny: 7000 wysp na 7 morzach 5.02-17.02 Sudan - Królestwo Czarnych Faraonów 10.02-26.02 Ghana 10.02-2.03

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi Rodzaj zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Rodzaj usługi Cena* Abonament telefoniczny bezplatne** Koszt aktywacji usługi 10 zł Koszt numeru z puli numerów złotych negocjowana Zmiana numeru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług ITC INFO-COIG. Opłaty jednorazowe podstawowe

Cennik Usług ITC INFO-COIG. Opłaty jednorazowe podstawowe Cennik Usług ITC INFO-COIG Opłaty jednorazowe podstawowe Uruchomienie usługi w ITC Wieszowa.Net. Bez bramki telefoniczej Uruchomienie usługi w ITC przy użyciu bramki telefoniczej Uruchomienie usługi w

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

Diety zagraniczne w podróżach służbowych w 2015 roku

Diety zagraniczne w podróżach służbowych w 2015 roku Diety zagraniczne w podróżach służbowych w 2015 roku Nie jesteś pewien, jak rozliczyć wyjazd służbowy za granicę? Nie wiesz, jakie obowiązują stawki diet zagranicznych w 2015 roku? Podpowiemy ci, jak w

Bardziej szczegółowo

Wyniki wymiany handlowej w 2012 r. i po pięciu miesiącach 2013 r. Janusz Piechociński

Wyniki wymiany handlowej w 2012 r. i po pięciu miesiącach 2013 r. Janusz Piechociński Wyniki wymiany handlowej w 2012 r. i po pięciu miesiącach 2013 r. Janusz Piechociński 2 Wyniki eksportu w 2012 r. Wzrost PKB był w znacznej mierze rezultatem postępującego procesu szerokiego otwierania

Bardziej szczegółowo