handel zagraniczny województwa katowickiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "handel zagraniczny województwa katowickiego"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urzqd Statystyczny handel zagraniczny województwa katowickiego Katowice październik 1995

2 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach handel zagraniczny województwa katowickiego

3 ,.uiwi: ; ' \ I О Opracowała mgr Alicja Pawłowska - Pal Nakład 130 egz. Format 85 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział Poligraficzny Zam. 125/95 Cena zł 8,00

4 uwagi metodyczne ШШШШв 1. Eksport/import województwa obejmuje wymianę towarów z zagranicą zrealizowaną wyłącznie przez eksporterów/importerów mających siedzibę na terenie województwa, co nie jest równoznaczne z producentami czy dostawcami towarów na eksport lub odbiorcami towarów importowanych. 2. Statystyka obrotów towarowych handlu zagranicznego od 1stycznia 1992 r. opiera się na: в в В metodologii Biura Statystycznego ONZ, danych rejestrowanych na tzw. Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD (dokument odprawy celnej), Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego CN (od 1994 r. Polskiej Scalonej Nomenklaturze PCN). 3. Jako obowiązującą w polskiej statystyce handlu zagranicznego.poczynając od 1992 r. przyjęto formułę tzw. "handlu specjalnego". Zgodnie z metodologią Biura Statystycznego ONZ obroty towarowe handlu zagranicznego oparte na tej formule obejmują: в в в в В przywóz z zagranicy i wywóz za granicę wszystkich towarów (bez względu na formę płatności), które zostały poddane odprawie celnej ostatecznej lub odprawie warunkowej w przypadku obrotu uszlachetniającego na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD, reeksport pośredni i import na reeksport pośredni, darowizny organizacji społecznych, pomoc charytatywną nieodpłatną, przywóz i wywóz towarów będących przedmiotem aportów rzeczowych podmiotów zagranicznych. в towary przywiezione bądź wywiezione w ramach umów dzierżawy oraz w ramach transakcji leasingowej, przy umowach przewidujących okres użytkowania powyżej 1 roku. В obrót uszlachetniający liczony metodą brutto. W obrotach bieżących handlu zagranicznego wg formuły "handlu specjalnego" nie uwzględnia się: в obrotów wolnych obszarów celnych I składów celnych z zagranicą, в reeksportu bezpośredniego i importu na reeksport bezpośredni, в usług, z wyjątkiem obrotu uszlachetniającego, liczonego według metody brutto.

5 remontów. budownictwa. patentów, licencji, know-how. 4. Zakres metodologiczny handlu zagranicznego obejmuje pełny przywóz i wywóz towarów (bez względu na formę płatności), które zostały poddane odprawie celnej ostatecznej lub warunkowej w przypadku obrotu uszlachetniającego, liczonego wg metody brutto. Nie obejmuje natomiast wartości usług będących przedmiotem odrębnych transakcji, czy też wchodzących w skład tzw. kompletnych obiektów oraz przywozu i wywozu w ramach transakcji reeksportu bezpośredniego. 5. importu została wykazana na warunkach cif port polski lub franco granico polska, tzn. łącznie z kosztami transportu i ubezpieczenia do granicy polskiej. eksportu została podana na bazie fob, tj.na warunkach franco granica lub fob port kraju dostawcy. 6. importu i eksportu podano w złotych w przeliczeniu na dolary USA. Za 1993 r. przyjęto do przeliczeń obrotów na dolary USA średni kurs ze zbioru informatycznego: w eksporcie 182,12 zł za 100 ; w imporcie zł za 100, a w 1994 r. w eksporcie zł za 100 ; w imporcie 227,51 zł za 100, natomiast w I półroczu 1995 r. w eksporcie 239,97 zł za 100 ; w imporcie 240,20 zł za Obroty handlu zagranicznego przedstawiono wg następujących grup krajów: kraje rozwinięte gospodarczo - obejmują obroty z krojami: - Unii Europejskiej: Belgią, Danią, Francją. Grecją, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Luksemburgiem, Niemcami, Portugalią.Wielką Brytanią, Włochami oraz od 1 stycznia 1995 r. Austrią, Finlandią i Szwecją; EFTA: Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, Szwajcarią oraz do 31 grudnia 1994 r. Austrią, Finlandią i Szwecją; Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, Kanadą, Republiką Południowej Afryki, Izraelem, Japonią, Australią i Nową Zelandią oraz innymi krajami przemysłowymi Europy Zachodniej: Wyspami Faros. Andorą, Gibraltarem. Watykanem, M altą; kraje rozwijające się gospodarczo - obejmują obroty z krajami Azji. Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej, Oceanii (oprócz określonych jako kraje rozwinięte gospodarczo) oraz z krajami b.jugosławil;

6 kraje Europy Środkowo-Wschodniej - obejmują obroty z Albanią. Bułgarią, Czechami, Słowacją. Rumunią. Węgrami i wszystkimi krajami b. ZSRR; kraje CEFTA obejmują obroty z Czechami, Słowacją i Węgrami. 8. Dane w tablicach dotyczące obrotów według grup krajów - prezentowane są wg kraju pochodzenia i przeznaczenia. Za kraj pochodzenia uważa się kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego. Za kraj przeznaczenia przyjmuje się kraj konsumpcji, tj. kraj, w którym towar zostanie ostatecznie zużyty. 9. W publikacji zastosowano grupowanie towarów zgodnie z nomenklaturą Organizacji Narodów jednoczonych (S1TC) oraz z nomenklaturą stosowaną przez kraje EWG (CN). a) Standardowa Klasyfikacja Handlu Międzynarodowego (SITC) wydana przez Biuro Statystyczne Sekretariatu ONZ służy do klasyfikowania wszystkich towarów objętych handlem międzynarodowym. Numery statystyczne pozycji towarowych oparte są na systemie dziesiętnym. Pierwsza cyfra numeru statystycznego (od 0 do 9) oznacza sekcję, 2 cyfry - dział towarowy, 3 cyfry - grupę towarową. 4 cyfry - podgrupę towarową, która może być jeszcze rozwinięta do 5 cyfr oznaczających pozycję towarową. W systemie klasyfikacyjnym SITC nie są w pełni sprecyzowane zasady grupowania. Niektóre rozdziały grupują towary według kryterium ich przeznaczenia, inne według kryterium surowcowego. b) Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego CN. oparta jest na angielskim tekście Combined Nomenclature, stanowiącym podstawę zarówno Wspólnej Taryfy Celnej, jak i statystyki handlu zagranicznego krajów Unii Europejskiej. Wprowadzona zarządzeniem Prezesa GUS w sprawie stosowania Zharmonizowanego Systemu Oznaczania I Kodowania Towarów (HS) I Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN) jest stosowana w pełnym zakresie w polskiej statystyce handlu zagranicznego od 1 stycznia 1992 r. Jest to klasyfikacja pięciopoziomowo. gdzie występują sekcje, działy, pozycje, podpozycje HS i podpozycje CN. Maksymalny kod cyfrowy zawiera 8 znaków. Od lipca 1993 r. wprowadzono w Polsce dodatkowy podział podpozycji CN, które oznaczone są 9-znakowym symbolem PCN. 10. W stosunku do obowiązującej nomenklatury PCN w tablicach nr 3 i 4 zastosowano skrócone nazwy sekcji. 11. W dostosowaniu statystyki do przepisów ustawy o denominacji, dane w niniejszej publikacji prezentowane są w nowej jednostce pieniężnej. 12. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości "ogółem".

7 Uwagi analityczne Eksport województwa katowickiego w 1994 r. stanowił prawie 16% eksportu Polski, natomiast import - 7%. Obroty towarowe województwa katowickiego w latach na tle kraju ilustruje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie a - w min zt b-w m in USD eksport import saldo Województwo... a b 4301,8 2362, , ,8 3452, ,9 1076, K ra j... a b 25756, , ,1 8261,5-4691,3-9826,2-4329,0 Kraj = X X Obroty towarowe eksporterów/importerów mających swe siedziby na terenie województwa katowickiego zamknęły się w 1994 r. dodatnim saldem 1162 min (2642 min zł). eksportu w ujęciu dolarowym w 1994 r. wynosiła 2678 min (wzrost o 13% w porównaniu do 1993 r.), natomiast importu 1516 min (wzrost o 18%). Zarówno w 1993 r. jak i w 1994 r. S U ilt ir i l l r i t f l t l W t r i l f d l W 1994 Г. zanotow ano d odatnie salda w obrotach ze wszystkimi grupami krajów, co oznacza, że eksport przewyższał import. ( l i t l i l l Zd lllfö l USA) ж и и в W strukturze geograficznej obrotów towarowych przeważała wymiana z krajami rozwiniętymi, których udział stanowił w 1994 r. 63% eksportu i 72% importu. Były to głównie kraje należące do Unii Europejskiej. кштшт eksport kraje rozwinięte import kraje rozwijające się... Ц kraje Europy Środkowo Wschodniej

8 Głównym partnerem województwa pod względem wielkości obrotów były Niemcy - eksport osiqgnqt wartość 673 min (25,1% eksportu województwa), natomiast import 528 min dolarów (34,9%). Również znaczqcymi partnerami w eksporcie były (liczqc w dolarach USA) Finlandia (161,9 min), Czechy (143 min). Wielka Brytania (118 min), Ukraina (107 min) oraz Dania (104 min), natomiast w imporcie były Włochy (110 min) oraz Czechy (102 min). Obroty handlu zagranicznego w latach kształtowały się następujgco: Wyszczególnienie = 100 w min zt w min USD w % w zf w USD Eksport ,1 2362,2 2678, ,4 Kraje rozwinięte ,2 1698, w tym Unia Europejska 1982, , ,2 Kraje rozwijające s ię , , Kraje Europy Środkowo - Wschodniej ,5 16, Import 2328, , Kraje rozwinięte ,6 2481,0 965,4 1090, w tym Unia Europejska , , ,0 Kraje rozwijające s ię , , , Kraje Europy Środkowo - Wschodniej , Scrido , ,1 X X X X Kraje rozwinięte ,6 1384, X X X X w tym Unia Europejska , X X X X Kraje rozwijające s ię , X X X X Kraje Europy Środkowo - Wschodniej ,0 83,5 115,8 X X X X W eksporcie dominował sektor publiczny stanowiqc 73% w 1994 r. (84% w 1993 r.), mimo przewagi sektora prywatnego w niektórych grupach gałęzi, natomiast w imporcie generalnie przeważał sektor prywatny stanowiqc 61% w 1994 r. (52% w 1993 r.), Największy udział procentowy sektora prywatnego w imporcie województwa według grup gałęzi w 1994 r. odnotowano w takich grupach jak produkty gospodarki leśnej - 99,9%, produkty rolnictwa -

9 98,%, wyroby przemysłu spożywczego - 94% oraz drzewno-papierniczego - 90%, natomiast najmniejszy w grupie paliwa i energia - 34%, Udział sektora prywatnego w obrotach towarowych według grup gałęzi przedstawia zestawienie poniżej: Wyszczególnienie eksport Import w % ogółem Sektor pryw atny... 16,0 27,1 52,0 61,2 w tym: Paliwa i energia ,1 Wyroby przemysłu: elektromaszynowego AA ,0 metalurgicznego... 9, , chemicznego mineralnego , drzewno-papierniczego... 78, ,4 lekkiego... 44, ,2 57Л spożywczego... 81, Produkty rolnictwa ,0 Produkty gospodarki leśnej... 85, , Największy wartość, liczqc w dolarach USA, osiqgnqt eksport węgla kamiennego antracytowego do celów specjalnych, półproduktów oraz brykietów (551,8 min), węgla kamiennego I (468,7 min), wyrobów walcowanych na gorqco gotowych (455.0 min), produktów koksowni (188,8 min) oraz półwyrobów walcowanych z ciggłego odlewania (165.0 min), natomiast w imporcie zdecydowanie przeważały surowce hutnicze (146,4 min). Stosunkowo duży. liczqc w dolarach USA, był również import wyrobów z tworzyw sztucznych (58,1 min), produków organicznych (44,4 min), wyrobów farmaceutycznych (42,5 min) oraz tworzyw sztucznych I kauczuków (412 min). WI półroczu 1995 roku struktura obrotów towarowych wg grup krajów była podobna jak w latach 1993 I Nadal dominujqcymi partnerami były kraje kapitalistyczne rozwinięte (głównie kraje Unii Europejskiej) stanowiqc 60,6% eksportu oraz 70,7% importu liczqc w dolarach USA.

10 Obroty towarowe województwa katowickiego w I półroczu 1995 r. ilustruje tablica poniżej: wyszczególnienie Eksport Import W IT *! Zł w min USD struktura w min zł w min USD struktura O g ó łe m Kraje rozwinięte , ,7 w tym Unia Europejska. 2210,2 921/ , Kraje Europy Środkowo - Wschodniej ,2 403, ,1 Kraje pozostałe ,7 236Л 14, ,6 6,2 O bserwujqc obroty tow arow e w przeciqgu ostatnich lat można zauważyć, że zdecydowanie przeważa eksport. Wiqże się to głównie z faktem, iż województwo jest dużym eksporterem podstaw ow ego naszego surowca energetycznego - w ęgla kam iennego oraz produktów hutnictw a i koksownlctwa. Stqd też i d o d a tn ie saldo obrotów towarowych, podczas gdy w obrotach towarowych Polski jest ono zarówno w 1993 r. jak i w 1994 r. ujemne. Obritj bflidlu i i f H i i u i ' H z if b r m j i i brejami 1 1pśłridi I W r. eksport Niemcy Ukraina Czechy Finlandia Holandia Danio Austria Wielka Brytania Niemcy Wiochy Czechy Ukraino El: min USD Import Rosja Francja Republika Fbłudniowej Afryki mm USD

11 Tabi. 1. Eksport według gałęzi i grup krajów w latach Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zt wtys. USD wtys. zt wtys. USD OGC>ŁEM Ogółem Razem , Kraje rozwinięte , , w tym Unia Europejska , Kraje rozwijajgce s ię , , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , w tym CERA , Wyroby przemysłu elektromaszynowego Razem , , Kraje rozwinięte , w tym Unia Europejska , , Kraje rozwljajqce się , , , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w tym CERA , , Paliwa i energia Razem , Kraje rozwinięte , w tym Unia Europejska ,22 105,7 Kraje rozwijajgce s ię , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , w tym CERA Wyroby metalurgiczne Razem , , , Kraje rozwinięte , , w tym Unia Europejsko Kraje rozwijajgce s ię ,46 89,5 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , w tym CERA , , Wyroby przemysłu chemicznego Razem , , Kraje rozwinięte , ,60 127,7 w tym Unia Europejska , U l 1300 Kraje rozwijajgce s ię Kraje Europy Środkowo-Wschodniej ,5 w tym CERA ,7 Wyroby przemysłu mineralnego Razem , , Kraje rozwinięte w tym Unia Europejska ,3 Kraje rozwijajgce s ię , , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , w tym CERA ,11 183,7

12 Strukturo obrotów t i v i r t w y r i i według wybranych krojów w 1994 r. Niemcy Finlandia Czechy Wielka Brytania Ukraina Dania Holandia Brazylia Austria Tajwan Słowacja Stany Zjednoczone Szwecja Belgia Francja Tajlandia " I _ eksport Z T % 28 Niemcy W łochy Czechy Ukraina Rosja Austria Francja Wielka Brytania Szwecja Finlandia Holandia Stany Zjednoczone Belgia Republika Południowej Afryki import

13 Ehsport i import w e d ł i g i j b r m j d i grup p i t ' i i v 1994 г. ogółem sektor prywatny wyroby przemysłu elektromaszynowego paliwa I energia В wyroby metalurgiczne wyroby przemysłu chemicznego 0 wyroby przemysłu lekkiego H pozostałe Eksport p i l i ł i t i t r g i i i t d ł u g grup krajów kraje: E3 rozwinięte rozwijajqce się Ш Europy Środkowo - Wschodniej

14 ' - 'i - _ / - у., - -. ' V - ' Obrui hiidiu iiiriiiiimi nilu irbriiid»liii K* 1I wo r. zwierzęta żywe I produkty pochodzenia zwierzęcego produkty pochodzenia roślinnego przetwory spożywcze produkty mineralne proudkty przemysłu chemicznego tworzywa sztuczne i wyroby drewno i wyroby z drewno ścier drzewny, papier, tektura i wyroby materiały i wyroby włókiennicze wyroby z kamienia, ceramiczne, szkło metale nieszlachetne i wyroby maszyny, urzqdzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny sprzęt transportowy eksport przyrzqdy i oporoty optyczne, fotograficzne pomiarowe, kontrolne im port różne wyroby gotowe - meble, zabawki min USD

15 O b r e n I n d i i n i r i i i u f l ' H i t d l i i «I b r i i y c h s e kc ji Ш ( w i m r. min USD : eksport В 1993 Г"1 1ЛЛ4 --- LU щ Ж... И Г 1 W ; ; ш min USD Щ ! _ 0 - żywność i zwierzęta żywe T - napoje i tytoń "2" - surowce niejadalne z wyjqtkiem paliw 3" - paliwa mineralne, smary i materiały pochodne 4" - oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne "5* - chemikalia i produkty pokrewne "6" - towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca '7' - maszyny, urzqdzenia i sprzęt transportowy "8" - różne wyroby przemysłowe "9" - towary i transakcje nie sklasyfikowane w SITC

16 Tabi. 1. Eksport według gałęzi i grup krajów w latach (cd.) Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zl wtys. USD wtys. zl w tys. USD Wyroby przemysłu drzewno- papierniczego Razem , Kraje rozwinięte , , ,86 118ZD w tym Unia Europejska , , ,1 Kraje rozwijające się , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , ,19 153,1 wtymcefta Л /> Wyroby przemysłu lekkiego Razem , ,6 Kraje rozwinięte , , ,04 124,6 w tym Unia Europejska , , Kraje rozwijające się /, , /D2 177,7 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , /D w tym CERA /, ,06 124,2 Wyroby przemysłu spożywczego Razem , , , Kraje rozwinięte , , ,9 w tym Unia Europejska , Kraje rozwijające się , ,01 64/, Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , ,54 199,7 w tym CERA , Д9 112/, Wyroby pozostałych gałęzi przemysłu Razem , ,9 Kraje rozwinięte , , /, w tym Unia Europejska , /, Kraje rozwijające się , /Ю 829,7 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , /D w tym CERA , /D5 228,5 Produkty rolnictwa Razem /, , /D9 97,1 Kraje rozwinięte , , /M 78/D w tym Unia Europejska /D3 69,1 Kraje rozwijające się ,2 8 0ZXD 2645 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , , w tym CERA , /) Produkty gospodarki leśnej Razem , Kraje rozwinięte , ,1 363 O/Dl 842 w tym Unia Europejska /, 292 O/Dl 684 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej /, ,8 381 O/Dl 982 w tym CERA , ,0 199 O/Dl 682

17 Tabi. 1. Eksport według gałęzi i grup krajów w latach (cd.) Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zł wtys. USD wtys. zł Wtys. USD Przedmioty gdzie indziej nie sklasyfikowane Razem , Kraje rozwinięte , , w tym Unia Europejska , , , Kraje rozwijające s ię , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej... 65, ,10 82x w tym CEFTA ,00 127,9 Ogółem Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające się... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej.. w tym CEFTA... w tym SEKTOR PRYWATNY , ,57 lix , , , ,7 Wyroby przemysłu elektromaszynowego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające się... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. w tym CEFTA... Paliwa i energia Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające się... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w tym CEFTA... Wyroby metalurgiczne Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające się... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. w tym CEFTA... Wyroby przemysłu chemicznego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające się... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. w tym CEFTA , , , , , , , , , , , , , , , , , , x , , ,

18 и Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zt wtys. USD wtys. zt wtys. USD Wyroby przemysłu mineralnego Razem,,,... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej... w tym CEFTA... Wyroby przemysłu drzewno-papiernlczego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijajgce s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej... w tym CEFTA... Wyroby przemysłu lekkiego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej... w tym CEFTA... Wyroby przemysłu spożywczego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kroje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej... w tym CEFTA... Wyroby pozostałych gałęzi przemysłu Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej.,. w tym CEFTA... Produkty rolnictwa Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej... w tym CEFTA , , , , , , X X) ,9 1 ООО , , ,9 229, , , A ,31 99, , , , , , , ,12 276, Л x , , , , , ,1 8 ООО 14x 2000/ , ,

19 Tabi. 1. Eksport według gałęzi I grup krajów w latach (dok.) Wyszczególnienie wartość strukturo 1993 =100 wtys. zł wtys. USD wtys. zt w tys. USD Produkty gospodarki leśnej Razem ,3 Kraje rozwinięte ,9 w tym Unia Europejska A Л Kraje Europy Środkowo-Wschodniej A w tym CERA Przedmioty gdzie indziej nie sklasyfikowane Razem ,4 Kraje rozwinięte , ,8 w tym Unia Europejska , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej x w tym CERA... 14, Tabi. 2. Import według gałęzi I grup krajów w latach Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zł wtys. USD wtys. zł w lys. USD OGĆ>ŁEM Ogółem Razem , ,00 117,9 Kraje rozwinięte w tym Unia Europejska , , Kraje rozwijajqce s ię , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej ,75 126,4 w tym CERTA , ,56 157,4 Wyroby przemysłu elektromaszynowego Razem ,9 Kraje rozwinięte w tym Unia Europejska A , Kraje rozwijające s ię , , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w tym CERTA U l 98Л

20 Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zł wtys. USD wtys. zł wtys. USD Paliwa I energia Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. w tym CERA... Wyroby metalurgiczne Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. w tym CERA... Wyroby przemysłu chemicznego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym CERA... Wyroby przemysłu mineralnego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające się... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. w tym CERA... Wyroby przemysłu drzewno-papiemlczego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w tym CERA... Wyroby przemysłu lekkiego Razem... Kraje rozwinięte... w tym Unia Europejska... Kraje rozwijające s ię... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w tym CERA , , , , , , , M l , x , M , Л , ,9 1940, ,97 14x , , / , , , , , , , , ЗЛ , , , , , , , A , , , , , Л Л , , , , , , , ,02 114, , ,15 92, , ,

21 Tabi. 2. Import według gałęzi i grup krajów w latach (c d.) Wyszczególnienie wartość struktura 1993 =100 wtys. zl wtys. USD wtys. zl wtys. USD Wyroby przemysłu spożywczego Razem , , ,78 101Л Kraje rozwinięte , , w tym Unia Europejska , ,43 104Л Kraje rozwijajqce s ię , ,9 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , w tym CEFTA , x51 67 A Wyroby pozostałych gałęzi przemysłu Razem , ,1 Kraje rozwinięte , w tym Unia Europejska , Л Kraje rozwijajqce s ię , , Л Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , w tym CEFTA , Produkty rolnictwa Razem , , ,6 Kraje rozwinięte , Л w tym Unia Europejska , , Kraje rozwijajqce s ię , , , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej A , w tym CEFTA , Produkty gospodarki leśnej Razem , ,02 74,4 Kraje rozwinięte , , w tym Unia Europejska , Kraje rozwijajqce s ię ,00 47 Л Kraje Europy Środkowo-Wschodniej Л , w tym CEFTA ,7 7 0, Przedmioty gdzie indziej nie sklasyfikowane Razem Kraje rozwinięte , , w tym Unia Europejska / ,8 Kraje rozwijajqce s ię , , , Kraje Europy Środkowo-Wschodniej ,00 25 w tym CEFTA... ЗЗД ООО - wtyni SEKTO«PRYWATNY Ogółem Razem , , Kraje rozwinięte , / , w tym Unia Europejska x , Kraje rozwijajqce s ię ,7 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej , , w tym CEFTA , x

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Niniejsze szczegółowe zasady określają warunki ustalania należności przysługujących mentorowanym uczestniczącym w realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej 1. Miesięczne opłaty abonamentowe Usługa Sposób rozliczania Opłata abonamentowa za konto Użytkownika Opłata za pojedyncze konto UM Opłata abonamentowa za jeden Opłata za pojedynczy Linksys Linksys Opłata

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi Rodzaj zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Oferta ważna od 01.07.2014 r. 1. Usługi podstawowe Taryfa Abonament Kwota zasilenia miesięcznego wynikająca z abonamentu

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonii internetowej tp

cennik usługi telefonii internetowej tp cennik usługi telefonii internetowej tp wycofany z oferty sprzedażowej z dniem 1 maja 2011 r. Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło Informacje o planie 1. Plan VoIP tp na okrągło jest dostępny wyłącznie

Bardziej szczegółowo

1. Aktywacja Usługi Opłata jednorazowa 100,00 23,00 123,00 2. Asysta Technika Opłata jednorazowa 150,00 34,50 184,50

1. Aktywacja Usługi Opłata jednorazowa 100,00 23,00 123,00 2. Asysta Technika Opłata jednorazowa 150,00 34,50 184,50 Załącznik Nr 3 Cennik do Umowy o świadczenie usługi telenetk@ nr zawartej w dniu w I. Postanowienia ogólne 1. Cennik określa wysokość oraz zasady naliczania opłat za usługę telenetk@ realizowaną w technologii

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.05.2015

Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.05.2015 Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.0.201 1. Opłaty podstawowe a) Opłaty abonamentowe Internet Abonenci korzystający z innych usług GVT Internet 18 Mb/s 69,90 zł 74,91 zł

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008 CENNIK Usługi VoIP Plan taryfowy Obowiązuje od 15 grudnia 2008 Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93 e-mail: biuro@hnet.pl OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa Opłata jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Strona Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS cennik ważny od.0. 0 rodzaj połączenia Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego do sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r.

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. 1. Opłaty podstawowe. a) Opłaty abonamentowe. Internet Abonenci korzystający z innych usług JMDI JMDI 18 Mb/s 69,90

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku

Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Na podstawie 26 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS Strona Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS cennik ważny od 0.07. 0 rodzaj połączenia Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego do

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej

Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej TeleMMJ TARYFY Tele 20, Tele 40, Tele 60 obowiązuje od 7 grudnia 2009 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej Tele

Bardziej szczegółowo

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Obowiązuje Klientów, którzy od 14 sierpnia 2012 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV

Bardziej szczegółowo

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O.

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O. CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług telewizji kablowej i telewizji cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-06-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących Opłaty abonamentowe Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto abonament telefoniczny - opłata miesięczna 12,20 zł 23% 15,00 zł bezpłatne minuty w ramach abonamentu brak Opłaty za połączenia

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe. dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym

Informacje dodatkowe. dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym Załącznik nr 2 do Decyzji Nr 1/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 2 stycznia 2014 r. Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym Tekst jednolity Dział I 1 PRZESYŁKI

Bardziej szczegółowo