OPRACOWANIE METODY KRÓTKOTERMINOWEGO PRZECHOWYWANIA NASIENIA TRUTNI. Wojciech Skowronek, Jerzy Szymula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE METODY KRÓTKOTERMINOWEGO PRZECHOWYWANIA NASIENIA TRUTNI. Wojciech Skowronek, Jerzy Szymula"

Transkrypt

1 PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLII, Nr l 1998 OPRACOWANIE METODY KRÓTKOTERMINOWEGO PRZECHOWYWANIA NASIENIA TRUTNI Wojciech Skowronek, Jerzy Szymula Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddział Pszczelnictwa ul. Kazimierska 2, Puławy Streszczenie Nasienie trutni przechowywano przez 2 doby w różnych warunkach i po rozcieńczeniu go płynem Hyesa w stosunku I: I unasieniano powstałą zawiesiną matki. Najlepsze wyniki uzyskano przechowując nasienie w zamkniętych kapilarach szklanych przetrzymywanych w temp. 12 C. Matki unasienione roztworem takiego nasienia gromadziły w zbiorniczkach nasiennych równie dużo plemników,jak matki unasienione roztworem świeżego nasienia. Słowakluczowe:inseminacja,nasienieprzechowywane, nasienierozcieńczone WPROWADZENIE Poszukiwanie metod przechowywania nasienia trutni w sztucznych warunkach wywołane zostało chęcią szerszego i dłuższego wykorzystywania nasienia trutni pochodzących od szczególnie wartościowych matek, wydłużenia sezonu produkcji matek oraz stworzenia możliwości przesyłania nasienia. Pierwsze próby opracowania takiej metody wykonane zostały w latach 60-tych (T a b er, B l u m 1960) w latach następnych były one doskonalone (P o l e, T a b e r 1969 i 1970, V e s e l y 1976, T a b e r i inni 1979). Sprawdzano w nich różne temperatury oraz środowiska, w których przechowywane było nasienie. Za pozytywny wynik w tych pracach uznawano fakt składania przez matki nawet pojedyńczych zaplemnionych jaj. Prowadzone były taki:e próby przechowywania niasienia w bardzo niskich temperaturach przez okres kilku lat (Melniczenko i Vavilov 1976, Harbo 1979a,b i Harbo, W i l i a m s 1987). Plemniki zachowywały żywotność, nie w takim jednak stopniu, aby metoda mogła być polecana do stosowania w praktyce. W badaniach nad przechowywaniem nasienia przez okres 3 tygodni (Skowronek ikonopacka 1983) stwierdzono tylko nieznaczne obniżenie żywotności przechowywanego nasienia, wyrażające się gorszym wypełnieniem zbiorniczków nasiennych inseminowanych nim matek. W badaniach tych nasienie było przechowywane w zamkniętych kapilarach w temp. l2-l3 C. Nie udało się powtórzyć tak dobrych wyników w innych 145

2 badaniach (K o n o p a c k a, B i e ń k o w s k a 1995) zwykle żywotność nasiena spadała już po l dniu przechowywania, ale w niektórych powtórzeniach pozostawała na niezmienionym poziomie nawet przez 6 dni przechowywania. Zastosowanie techniki inseminacji nasieniem mieszanym pochodzącym od wielu trutni wymusiło potrzebę opracowania prostej metody krótkookresowego przechowywania. Nasienie zebrane do pojemniczka przeznaczone jest do unasienienia grupy matek. Proces pobierania nasienia jest czasochłonny, zwykle niemożliwe do zrealizowania jest pobranie nasienia i inseminacja tego samego dnia. Wynikła zatem potrzeba opracowania metody przechowywania nasienia trutni do następnego dnia lub dłużej. Celem pracy było znalezienie optymalnych warunków przechowywania nasienia trutni przez około 48 godzin i ocena jego przydatności do unasienienia nim matek. MATERIAŁ I METODA Doświadczenie przeprowadzono w Zakładzie Hodowli Pszczół Oddziału Pszczelnictwa ISK w Puławach w latach , w każdym sezonie wykonano odpowiednio 2 i 3 serie doświadczenia. Ocenę jakości przechowywanego nasienia dokonywano poprzez unasienienie nim matek, a następnie sprawdzenie liczby plemników, która znajdowała się w zbiorniczkach nasiennych matek. Pobrane od losowo wybranych trutni nasienie gromadzono w dwóch rodzajach pojemników, w małych strzykawkach, tzw. insulinówkach i w kapilarach posiadających końcówkę pozwalającą na bezpośrednie pobieranie nasienia od trutni. W jednej kapilarze gromadzono około 40 JlI nasienia, a w strzykawce około 120 ul. Pojemniki te przetrzymywano następnie w dwóch różnych temperaturach: l2 C i temperaturze pokojowej (l6-22 C). W zależności od rodzaju pojemnika stosowano różne sposoby pobierania nasienia, przy kapilarach stosowano adapter pozwalający zainstalować kapilarę bezpośrednio do strzykawki inseminacyjnej, przy strzykawkach nasienie pobierano do igły inseminacyjnej, następnie wyciskano do probóweczki, a stamtąd wybierano go strzykawką. W obu przypadkach przechowywane nasienie chroniono od dopływu powietrza i światła. W tym celu końcówki kapilar zamykano słupkiem roztworu soli fizjologicznej nie łączącym się z nasieniem, a na końcówki strzykawek nasadzano plastikowe zatyczki. Pojemniki z nasieniem przetrzmywane w temperaturze pokojowej zawijano w papier i zamykano w szufladach. Po 48 godzinach nasienie przenoszono do małych probówek i dodawano płynu Hyesa (R u t t n e r 1976) w stosunku l: l. Po dokładnym wymieszaniu 146

3 powstałą zawiesiną unasieniano matki dwukrotnie dawką 8 mm2 w odstępie 2 dni. Grupę kontrolną stanowiły matki unasienione w tych samych dniach zawiesiną świeżo pobranego nasienia w płynie Hyesa. Rodzaj rozcieńczalnika, wielkość dawki roztworu i stosunek rozcieńczenia stosowano według S k o w ro n k a i innych (1995). Matki przed i po unasienianiu przetrzymywano w klateczkach z kilkunastoma pszczołami w temperaturze pokojowej. W dwa dni po drugim unasienieniu matki zabijano, wypreparowywano z nich zbiorniczki nasienne i liczono znajdujące się w nich plemniki. Liczenie prowadzono za pomocą komory Fuchsa-Rosenthala według powszechnie przyjętej metody (W o y k e 1960). Opracowań matematyczno-statystycznych dokonano przy zastosowaniu analizy wariancji. W obliczeniach wyniki poszczególnych seriii potraktowano łącznie. WYNIKI I DYSKUSJA Wśród unasienianych matek największą liczbę plemników w zbiorniczkach nasiennych gromadziły matki unasieniane nasieniem przechowywanym w kapilarach w temperaturze 12 C (tab. l ). Podobną liczbę plemników stwierdzono u matek z grupy kontrolnej. Wyraźnie mniej plemników miały w zbiorniczkach matki unasieniane nasieniem przechowywanym w kapilarach w temperaturze pokojowej. Matki unasieniane nasieniem przechowywanym w strzykawkach gromadziły najmniej nasienia. Analiza statystyczna wyników wykazała brak istotności różnic w średniej zawartości nasienia w zbiorniczkach matek unasienionych nasieniem przechowywanym w kapilarach w temperaturze pokojowej, a następnie rożcieńczonym płynem Hyesa oraz matek unasienionych świeżym, rozcieńczonym nasieniem. U matek unasienionych nasieniem przechowywanym w strzykawkach stwierdzono istotnie mniejszą liczbę plemników w zbiorniczkach nasiennych (tab. ł). W pierwszym roku badań próbowano przechowywać nasienie po jego uprzednim rozcieńczeniu płynem Hyesa. W zbiorniczkach nasiennych matek unasienionych takim roztworem nie stwierdzono obecności plemników. Średnia zawartość nasienia, jaką gromadziły matki w zbiorniczkach nasiennych po unasienieniu nasieniem rozcieńczonym przechowywanym przez 2 doby w kapilarach w temp. 12 C i matki kontrolne unasienione świeżym rozcieńczonym nasieniem wynosząca niewiele ponad 3 miliony nie jest liczbą w pełni satysfakcjonującą w porównaniu z wynikami uzyskanymi w innych badaniach (Woyke 1960, Woyke i inni 1974, Konopacka 1991). Zważywszy jednak warunki, w jakich były przetrzymywane matki (klateczki wraz z kilkunastoma pszczołami) wynik ten jest bardzo zbliżony do rezultatów 147

4 osiągniętych podczas przetrzymywania matek po unasienieniu w podobnych warunkach (W o y k e, J a s ińs k i 1980). Tabela Liczba plemników w zbiorniczkach nasiennych matek unasienionych roztworem nasienia przechowywanym w różnych warunkach przez dwie doby (tys.) - The num ber of spermatozoa in the spermatheca of queens inseminated with diluted semen stored two days in different conditions. l Warunki przechowywania Keeping conditions W strzykawce, temp. pokojowa In syrinaes, room temp. W strzykawce, temp. 12 C In syringes, 12 C W kapilarach, temp. pokojowa In capillaries, room temp. W kapilarach, temp. 12 C In caoillaries, 12 C Kontrola, nasienie świeże Fresh semen Średnio liczba matek Od - do plemników Number of queens Range Mean a a ab b b WNIOSKI l. Najkorzystniejsze warunki uzyskuje się podczas przechowywania nasienia trutni w kapilarach w temperaturze l2 C. Matki unasienione tak przechowywanym nasieniem gromadzą w zbiorniczkach nasiennych największą liczbę plemników. 2. Nasienie przechowywane przez 2 doby w zamkniętych kapilarach w temperaturze l2 C może być wykorzystywane do unasieniania matek ponieważ matki unasienione takim nasieniem gromadzą w zbiorniczkach nasiennych podobną liczbę plemników, jak matki unasienione nasieniem świeżym. 3. Używanie kapilar do przechowywania nasienia jest mniej pracochłonne i stwarza korzystniejsze warunki higeniczne niż stosowanie do tego celu strzykawek. LITERATURA H a r b oj. R. (l a ) - Storage of honeybee spermatozoa at-196 C. J. apic. Res. 18( 1):

5 H a r b oj. R. (I b ) - Egg hatch of honey bees fertilized with frozen spermatozoa. An. em. Soc. Am. 72(4): H a r h oj. R. W i I i a m s J. L. ( I ) -Effect of above freezing temperatures on temporary storage of honeybee spermatozoa J. apic.res. 26(1): K o n o p a c k a Z. (I 99 I ) - Wpływ narkozy C02 i N20 na wyniki sztucznego unasieniania matek pszczelich. Pszczeln. Zesz. Nauk. 35:3-18 K o n o p a c k a Z., B i e ń k o w s k a M. ( ) - The results of queen insemination with the semen stored in glass capillars. Pszczeln. Zesz. Nauk. 39(1): M e 1n i c z e n k o A. N. V a v i I o v J u. L. (l ) - Mnogoletnee chranenie trutnevoj spermy pri zarnrażiwanii w żidkom azote. Doki. vsech. Akad. sel. khoz. 1:25-26 p o o I e H. K., T a b e r S. I I I ( I ) - A method of in vitro storage of honeybee semen. Am. BeeJ. 109 (11) p o o I e H. K. T a b e r S. II I (1 9 7 O ) - In vitro preservation of honey bee semen by storage at C. Am. entsoc. Am. 63(6): R u t t n e r F. ( ) - The instrumental insemination of the queen bee. Apimondia Publishing House Bucharest 21p S k o w r o n e kw., K o n o p a c k a Z. ( l ) -Wyniki unasieniania matek nasieniem przechowywanym w warunkach laboratoryjnych. Pszczelno Zesz. Nauk. 27: 3-12 S k o w r o n e kw., K r u kc., L o ck. ( ) -The insemination of queen honeybees with diluted semen. Apidologie 26: T a b e r S. I J J, B I u m M. S. ( I 9 6 O ) - Preserwation of the honey bee semen. Science 131: Taber S. III, Poole H.K., Edwards J.F. (1979)- Enhanced fertility of honey bee semen stored in vitro and possibly a reversal of senescence. Apidologie 10(2): V e s e l y V. ( l ) - Studium możnosti konservovat sperma Vedecke prace V U Vc 7 : W O Y k ej. (1 9 6 O) - Naturalne i sztuczne unasienianie matek pszczelich. Pszczeln Zesz. Nauk. 4(3-4): W o y k ej.. J a s i ń s k i Z. (1 98 O) - Wpływ liczby pszczół asystujących matce przed zabiegiem na rezultaty sztucznego unasieniania Pszczeln. Zesz. Nauk. 24:3-8 W o y k ej., J a s i ń s k i Z.. S m a g o w s k a B. ( ) - Porównanie organów rozrodczych oraz efektów sztucznego i naturalnego unasieniania pszczół różnych ras i ich mieszańców. Pszczelno Zesz. Nauk. 18:

6 ELABORATlON OF THE METHOD FOR A SHORT -PERIOD STORAGE OF DRONE SEMEN Wojciech Skowronek, Jerzy Szymula Summary Drone semen sampled in smali syringes and glass capillaries was kept for 2 days at room temperature and at l2 C. Queens were fertilised with the semen di1uted with Hyes's fluid at a volume ratio I: I using two doses of 8 ul each. The spermatozoa occurring in the queen spermatheca were counted after a two-day storage. The highest amounts of semen, an average of 3234 x 103 spermatozoa, were found in the queens fertilised with the semen kept in the capillaries at l2 C. The controls inseminated with a fresh semen solution in Hyes's fluid revealed unmarkedly lower amounts of semen in comparison to the above cited value. The queens inseminated with the semen kept in syringes contained about halfthe amount ofthe semen found in the spermatheca of the controls. Ke,ywords' instrumental insemination, sto red semen, diluted semen. 150

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXVII 1993

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXVII 1993 PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXVII 1993 PODEJMOWANIE CZERWIENIA PRZEZ MATKI PSZCZELE PRZETRZYMYWANE W SKRZYNKACH W ASYŚCIE SWOBODNIE OBLATUJĄCYCH SIĘ PSZCZÓŁ B o ż e n a C h u d a - M i c k i e w

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY - CEZARY KRUK

DOROBEK NAUKOWY - CEZARY KRUK DOROBEK NAUKOWY - CEZARY KRUK PRACA MAGISTERSKA Wpływ odymiania preparatami warrozobójczymi na efekty naturalnego unasieniania się matek pszczelich - Akademia Rolniczo - Techniczna w Olsztynie - 1987 ROZPRAWA

Bardziej szczegółowo

PRÓBA SZTUCZNEGO UNASIENIANIA MATEK PSZCZELICH NASIENIEM ROZRZEDZONYM

PRÓBA SZTUCZNEGO UNASIENIANIA MATEK PSZCZELICH NASIENIEM ROZRZEDZONYM PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXIX, Nr 2 1995 PRÓBA SZTUCZNEGO UNASIENIANIA MATEK PSZCZELICH NASIENIEM ROZRZEDZONYM Ł U C j a S k o n i e c z n a - Z a w i ł s k a, A n d r z e j Z a w i ł s k i Zakład

Bardziej szczegółowo

The influence of honey bee (Apis mellifera) drone age on volume of semen and viability of spermatozoa

The influence of honey bee (Apis mellifera) drone age on volume of semen and viability of spermatozoa DOI: 10.2478/jas-2013-0007 Vol. 57 No. 1 2013 Journal of Apicultural Science 61 The influence of honey bee (Apis mellifera) drone age on volume of semen and viability of spermatozoa K r y s t y n a C z

Bardziej szczegółowo

PSZCZELNTCZE ZESZYTY NAUKOWE

PSZCZELNTCZE ZESZYTY NAUKOWE PSZCZELNTCZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLII, Nr l 1998 USZKADZANIE MATEK PRZECHOWYWANYCH W RODZINACH OSIEROCONYCH INIEOSIEROCONYCH Zygmunt Jasiński, Cezary Fliszkiewicz, Maria Budzyńska-Bu SGGW, Zakład Hodowli

Bardziej szczegółowo

THE ROLE OF PHYTOHORMONES IN INSTRUMENTAL INSEMINATION OF QUEEN BEES

THE ROLE OF PHYTOHORMONES IN INSTRUMENTAL INSEMINATION OF QUEEN BEES Vol. 53 No. 2 2009 Journal of Apicultural Science 91 THE ROLE OF PHYTOHORMONES IN INSTRUMENTAL INSEMINATION OF QUEEN BEES B o e n a C h u d a - M i c k i e w i c z, J a r o s ³ a w P r a b u c k i, J e

Bardziej szczegółowo

WPL YW STOSOWANIA MATECZNIKÓW I KLATECZEK RÓŻNYCH TYPÓW NA PRZYJĘCIE MATEK W RODZINACH PSZCZELICH PODCZAS WYMIANY

WPL YW STOSOWANIA MATECZNIKÓW I KLATECZEK RÓŻNYCH TYPÓW NA PRZYJĘCIE MATEK W RODZINACH PSZCZELICH PODCZAS WYMIANY PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLIV 2000 WPL YW STOSOWANIA MATECZNIKÓW I KLATECZEK RÓŻNYCH TYPÓW NA PRZYJĘCIE MATEK W RODZINACH PSZCZELICH PODCZAS WYMIANY Piotr Skubida, Krystyna Pohorecka Instytut Sadownictwa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UNASIENIANIA MATEK NASIENIEM PRZECHOWYWANYM W WARUNKACH LABORATORYJNYCH

WYNIKI UNASIENIANIA MATEK NASIENIEM PRZECHOWYWANYM W WARUNKACH LABORATORYJNYCH PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXVII 1983 WYNIKI UNASIENIANIA MATEK NASIENIEM PRZECHOWYWANYM W WARUNKACH LABORATORYJNYCH, Woj c i e c h S k o w r o n e k, Z o f i a K o n o p a c k a Oddział Pszczelnictwa

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF QUEEN CAGING CONDITIONS ON INSEMINATION RESULTS

EFFECT OF QUEEN CAGING CONDITIONS ON INSEMINATION RESULTS Vol. 49 No. 1 2005 Journal of Apicultural Science 5 EFFECT OF QUEEN CAGING CONDITIONS ON INSEMINATION RESULTS Aldona Gontarz 1, Ma³gorzata Bieñkowska 2, Krzysztof Loc 3 1 Department of breeding methods

Bardziej szczegółowo

NEGATYWNY WPŁYW NOSEMA APIS Z. NA EFEKTYWNOŚĆ PRZENIKANIA PLEMNIKÓW DO ZBIORNICZKÓW SZTUCZNIE UNASIENIANYCH MATEK PSZCZELICH

NEGATYWNY WPŁYW NOSEMA APIS Z. NA EFEKTYWNOŚĆ PRZENIKANIA PLEMNIKÓW DO ZBIORNICZKÓW SZTUCZNIE UNASIENIANYCH MATEK PSZCZELICH PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXIX, Nr 2 1995 NEGATYWNY WPŁYW NOSEMA APIS Z. NA EFEKTYWNOŚĆ PRZENIKANIA PLEMNIKÓW DO ZBIORNICZKÓW SZTUCZNIE UNASIENIANYCH MATEK PSZCZELICH A n d r z e j Z a w i I s

Bardziej szczegółowo

The impact of the sequence of particular drone semen administration on number of their own progeny after instrumental insemination

The impact of the sequence of particular drone semen administration on number of their own progeny after instrumental insemination Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Animal Science No 46, 2009: 109 113 (Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. SGGW, Anim. Sci. 46, 2009) The impact of the sequence of particular drone semen administration

Bardziej szczegółowo

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLII, Nr l 1998 WPLYW OBECNOŚCI ROZTOCZA VARROA JACOBSONI NA AGRESYWNOŚĆ PSZCZÓL W STOSUNKU DO PRZECHOWYWANYCH W BANKACH MATEK Zygmunt Jasiński, Cezary Fliszkiewicz SGGW,

Bardziej szczegółowo

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLIII 1999

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLIII 1999 PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLIII 1999 PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI MIODOWEJ PSZCZÓŁ KAUKASKICH I KRAIŃSKICH W WARUNKACH POŻYTKU NEKTAROWEGO I SPADZIOWEGO Dariusz Gerula Tnstytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW

Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk o Zwierzętach Pracownia Pszczelnictwa ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 225936652 E-mail: beata_madras_majewska@sggw.pl

Bardziej szczegółowo

Received 25 March 2010; Accepted 19 October 2011

Received 25 March 2010; Accepted 19 October 2011 Journal of Apicultural Science 5 MICROSCOPIC IMAGE OF HONEYBEE DRONE SPERMATOZOA IN THREE DILUENTS G r z e g o r z B o r s u k 1, K r z y s z t o f O l s z e s k i 1, A n e t a S t r a c h e c k a 1, J

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ SEZONOWA ODPORNOŚCI PSZCZOŁ NA DZIAŁANIE APIWAROLU

ZMIENNOŚĆ SEZONOWA ODPORNOŚCI PSZCZOŁ NA DZIAŁANIE APIWAROLU PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXV 1991 ZMIENNOŚĆ SEZONOWA ODPORNOŚCI PSZCZOŁ NA DZIAŁANIE APIWAROLU Z o f i a G r om i s z i M i c h a ł G r o m i s z Pszczelniczy Zakład Doświadczalny Górna Niwa i

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY NA DZIAŁANIE PREPARATU DECIS NA PSZCZOŁY. Zofia Gromisz Pszczelniczy Zakład Doświadczalny Górna Niwa

WPŁYW TEMPERATURY NA DZIAŁANIE PREPARATU DECIS NA PSZCZOŁY. Zofia Gromisz Pszczelniczy Zakład Doświadczalny Górna Niwa PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXV 1~91 WPŁYW TEMPERATURY NA DZIAŁANIE PREPARATU DECIS NA PSZCZOŁY Zofia Gromisz Pszczelniczy Zakład Doświadczalny Górna Niwa Streszczenie Pszczoły robotnice zamknięte

Bardziej szczegółowo

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXVII 1993

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXVII 1993 PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXVII 1993 PRÓBA OKREŚLENIA WPŁYWU PORY WYCHOWU TRUTNI NA WARTOŚĆ INSEMINOWANYCH MATEK PSZCZELICH B o ż e n a C h u d a - M i c k i e w i c z, Jar o s ł a w P r a b u

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE SZKODLIWOŚCI PESTYCYDU KARATE 025 EC DLA PSZCZÓŁ

BADANIA LABORATORYJNE SZKODLIWOŚCI PESTYCYDU KARATE 025 EC DLA PSZCZÓŁ PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLI 1997 BADANIA LABORATORYJNE SZKODLIWOŚCI PESTYCYDU KARATE 025 EC DLA PSZCZÓŁ Michał Gromisz, Zofia Gromisz Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddział Pszczelnictwa,

Bardziej szczegółowo

STRATY SPOWODOWANE ZATRUCIAMI PSZCZÓŁ PESTYCYDAMI

STRATY SPOWODOWANE ZATRUCIAMI PSZCZÓŁ PESTYCYDAMI PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLIII 1999 STRATY SPOWODOWANE ZATRUCIAMI PSZCZÓŁ PESTYCYDAMI Andrzej Pidek Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, ul.pornologiczna 18,96-100 Skierniewice, e-mail: apidek@insad.isk.skierniewice.pl

Bardziej szczegółowo

Sztuczna inseminacja suk

Sztuczna inseminacja suk Sztuczna inseminacja suk PRZYCZYNY WYBORU SZTUCZNEGO UNASIENNIANIA 1. Względy epizootyczne 2. Brak akceptacji samca a. awersja suk do niektórych psów b. suki dominujące nie dopuszczają osobników słabych

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ MIĘDZYRASOWA CECH FIZYCZNYCH EJAKULATÓW KNURÓW UŻYTKOWANYCH W STACJI UNASIENIANIA LOCH

ZMIENNOŚĆ MIĘDZYRASOWA CECH FIZYCZNYCH EJAKULATÓW KNURÓW UŻYTKOWANYCH W STACJI UNASIENIANIA LOCH Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 151 157 ZMIENNOŚĆ MIĘDZYRASOWA CECH FIZYCZNYCH EJAKULATÓW KNURÓW UŻYTKOWANYCH W STACJI UNASIENIANIA LOCH E l w i r a M u c z y ń s k a 1, 2, S t a n i s ł a w K o

Bardziej szczegółowo

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLI 1997 SZKODLIWOŚĆ DLA PSZCZÓŁ PREPARATU TALSTAR OKREŚLANA W WARUNKACH LABORATORYJNYCH Michał Gromisz, Zofia Gromisz Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddział Pszczelnictwa,

Bardziej szczegółowo

TOKSYCZNOŚĆ NAWOZÓW MINERALNYCH DLA PSZCZÓŁ W WARUNKACH LABORATORYJNYCH CZ. I. TOKSYCZNOŚĆ MOCZNIKA I SALETRY AMONOWEJ

TOKSYCZNOŚĆ NAWOZÓW MINERALNYCH DLA PSZCZÓŁ W WARUNKACH LABORATORYJNYCH CZ. I. TOKSYCZNOŚĆ MOCZNIKA I SALETRY AMONOWEJ PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXIX. Nr 2 1995 TOKSYCZNOŚĆ NAWOZÓW MINERALNYCH DLA PSZCZÓŁ W WARUNKACH LABORATORYJNYCH CZ. I. TOKSYCZNOŚĆ MOCZNIKA I SALETRY AMONOWEJ P a w e ł C h o r b i ri s k i,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu Temat szkolenia : Wychów matek pszczelich na własne potrzeby Termin szkolenia teoretycznego 19-20 lutego 2011 w Wąbrzeźnie ul. Wolności 47 - Dom Kultury Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NARKOZY CO. i N.O NA WYNIKI SZTUCZNEGO UNASIENlANIA MATEK PSZCZELICH. Zofia Konopacka Oddział Pszczelnictwa ISK w Puławach

WPŁYW NARKOZY CO. i N.O NA WYNIKI SZTUCZNEGO UNASIENlANIA MATEK PSZCZELICH. Zofia Konopacka Oddział Pszczelnictwa ISK w Puławach PSZCZELNCZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXV 1991 WPŁYW NARKOZY CO. i N.O NA WYNK SZTUCZNEGO UNASENlANA MATEK PSZCZELCH Zofia Konopacka Oddział Pszczelnictwa SK w Puławach Streszczenie Dwukrotna 10 minutowa narkoza

Bardziej szczegółowo

PSZCZELNTCZE ZESZYTY NAUKOWE

PSZCZELNTCZE ZESZYTY NAUKOWE PSZCZELNTCZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLII, Nr l 1998 WPŁYW DŁUGOŚCI OKRESU CZERWIU ZASKLEPIONEGO U PSZCZÓŁ RASY KRAIŃSKIEJ I WŁOSKIEJ NA DYNAMIKĘ ROZWOJU PASOŻYTA VARROA JA COBSONI OUD. Anna Król Instytut

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTRWAŁOŚĆ WYSTĘPOWANIA MAS POWIETRZNYCH W POLSCE POŁUDNIOWEJ ( ) Duration of air mass occurrence in Southern Poland ( )

DŁUGOTRWAŁOŚĆ WYSTĘPOWANIA MAS POWIETRZNYCH W POLSCE POŁUDNIOWEJ ( ) Duration of air mass occurrence in Southern Poland ( ) Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 247 253 Paweł Kotas Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Klimatologii 30 387 Kraków, ul. Gronostajowa 7 e-mail: pawel.kotas@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY. Wstęp

ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXX (2007) WANDA WADAS, ROMUALDA JABŁOŃSKA-CEGLAREK, EDYTA KOSTERNA, TERESA ŁĘCZYCKA ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZEMNAKA W ZALEŻNOŚC OD SPOSOBU UPRAWY

Bardziej szczegółowo

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLIII 1999

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLIII 1999 PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLIII 1999 WYSTĘPOWANIE GRZYBICY WAPIENNEJ W PASIEKACH WIELKOPOLSKI (1987-1997) Marian Jeliński Zakład Chorób Pszczół Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Oddział w Swarzędzu,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inseminacji w rozrodzie przepiórek japońskich (Coturnix japonica) typu mięsnego

Zastosowanie sztucznej inseminacji w rozrodzie przepiórek japońskich (Coturnix japonica) typu mięsnego Zastosowanie sztucznej inseminacji w rozrodzie przepiórek japońskich (Coturnix japonica) typu mięsnego Martyna Lasoń 1, Artur Kowalczyk 1, Błażej Nowak 2 1 Zakład Hodowli Drobiu, Instytut Hodowli Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

THE PARENTAL EFFECT ON THE PROGENY BROOD POST-CAPPING STAGE DURATION

THE PARENTAL EFFECT ON THE PROGENY BROOD POST-CAPPING STAGE DURATION PSZCZELNCZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XL, Nr 1 1996 THE PARENTAL EFFECT ON THE PROGENY BROOD POST-CAPPNG STAGE DURATON Maciej Siuda, Jerzy Wilde Academy of Agriculture and Technology, Apiculture Division, 10-957

Bardziej szczegółowo

PRZEŻYWALNOŚĆ ROBOTNIC PSZCZOŁY MIODNEJ (APIS MELLIFERA L.) USYPIANYCH RÓŻNYMI SPOSOBAMI W BADANIACH LABORATORYJNYCH

PRZEŻYWALNOŚĆ ROBOTNIC PSZCZOŁY MIODNEJ (APIS MELLIFERA L.) USYPIANYCH RÓŻNYMI SPOSOBAMI W BADANIACH LABORATORYJNYCH PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXIX, Nr 1 1995 PRZEŻYWALNOŚĆ ROBOTNIC PSZCZOŁY MIODNEJ (APIS MELLIFERA L.) USYPIANYCH RÓŻNYMI SPOSOBAMI W BADANIACH LABORATORYJNYCH Z d Z i S ł a w W i l k a n i e c,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RASY 2YWICIELEK I RASY PODDANYCH LARW NA EFEKTYWNOŚĆ WYCHOWU MATEK PSZCZELICH. Pszczelniczy Zakład Doświadczalny Górna Niwa Puławy WSTĘP

WPŁYW RASY 2YWICIELEK I RASY PODDANYCH LARW NA EFEKTYWNOŚĆ WYCHOWU MATEK PSZCZELICH. Pszczelniczy Zakład Doświadczalny Górna Niwa Puławy WSTĘP PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE ROK XVIII GRUDZIEŃ 1974 WPŁYW RASY 2YWICIELEK I RASY PODDANYCH LARW NA EFEKTYWNOŚĆ WYCHOWU MATEK PSZCZELICH Anna Król Pszczelniczy Zakład Doświadczalny Górna Niwa Puławy WSTĘP

Bardziej szczegółowo

KUPOWAĆ CZY WYCHOWYWAĆ MATKI WE WŁASNYM ZAKRESIE W PASIEKACH STANOWIĄCYCH GŁÓWNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA?

KUPOWAĆ CZY WYCHOWYWAĆ MATKI WE WŁASNYM ZAKRESIE W PASIEKACH STANOWIĄCYCH GŁÓWNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA? BIULETYN NAUKOWY Skrót: Biul. Nauk., Nr 18, 2002 KUPOWAĆ CZY WYCHOWYWAĆ MATKI WE WŁASNYM ZAKRESIE W PASIEKACH STANOWIĄCYCH GŁÓWNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA? Katedra Pszczelnictwa UWM, Olsztyn S ł o w a k l u c

Bardziej szczegółowo

WARTOSC UZYTKOWA MIESZA8COw PSZCZOŁY KRAI8SKIEJ Z PSZCZOŁĄ KAUKASKĄ

WARTOSC UZYTKOWA MIESZA8COw PSZCZOŁY KRAI8SKIEJ Z PSZCZOŁĄ KAUKASKĄ PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE ROK XIX GRUDZIEŃ 1975 WARTOSC UZYTKOWA MIESZA8COw PSZCZOŁY KRAI8SKIEJ Z PSZCZOŁĄ KAUKASKĄ Cyprian Zmarlicki Oddział Pszczelnictwa IS WPROWADZENIE Bardzo szybko postępujący

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU

WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU Deta Łuczycka, Antoni Szewczyk, Krzysztof Pruski Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

WPLYW RÓŻNYCH METOD POSZERZANIA RODZIN PSZCZELICH WIOSNĄ NA ICH ROZWÓJ

WPLYW RÓŻNYCH METOD POSZERZANIA RODZIN PSZCZELICH WIOSNĄ NA ICH ROZWÓJ PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLII, Nr l 1998 WPLYW RÓŻNYCH METOD POSZERZANIA RODZIN PSZCZELICH WIOSNĄ NA ICH ROZWÓJ Piotr Skubida Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddział Pszczelnictwa, ul. Kazimierska

Bardziej szczegółowo

2 Chmiel Polski S.A., ul. Diamentowa 27, Lublin

2 Chmiel Polski S.A., ul. Diamentowa 27, Lublin Acta Agrophyisca, 25, 6(2), 353-357 PORÓWNANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW STARZENIA W OCENIE WYBRANYCH PRODUKTÓW CHMIELOWYCH Jerzy Jamroz 1, Artur Mazurek 1, Marek Bolibok 2, Wojciech Błaszczak 2 1 Zakład Oceny

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW STRATYFIKACJI NA KIEŁKOWANIE NASION WIŚNI (Prunus cerasus L.)

WPŁYW WARUNKÓW STRATYFIKACJI NA KIEŁKOWANIE NASION WIŚNI (Prunus cerasus L.) Wpływ warunków stratyfikacji na kiełkowanie nasion wiśni (Prunus cerasus L.) 5 WPŁYW WARUNKÓW STRATYFIKACJI NA KIEŁKOWANIE NASION WIŚNI (Prunus cerasus L.) Influence of stratification conditions on seed

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1),

Bardziej szczegółowo

Nasienie dla wymagających hodowców

Nasienie dla wymagających hodowców .pl Nasienie dla wymagających hodowców Autor: Redaktor Naczelny Data: 18 stycznia 2016 Nasienie najwyższej jakości, od sprawdzonego knura jak mówią hodowcy trzody to połowa sukcesu. Bardzo dobrze wiedzą

Bardziej szczegółowo

WRAŻLIWOŚĆ PSZCZÓŁ NA SZKODLIWE PREPARATU MARSHAL

WRAŻLIWOŚĆ PSZCZÓŁ NA SZKODLIWE PREPARATU MARSHAL PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XL, Nr l 1996 WRAŻLIWOŚĆ PSZCZÓŁ NA SZKODLIWE PREPARATU MARSHAL DZIAŁANIE M i C h a ł G r o m i s z, Z o f i a G r o m i s z Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddział

Bardziej szczegółowo

Jakość nasienia knurów ras wbp, pbz, duroc i pietrain w poszczególnych miesiącach roku

Jakość nasienia knurów ras wbp, pbz, duroc i pietrain w poszczególnych miesiącach roku Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 9 (2013), nr 1, 49-56 Jakość nasienia knurów ras wbp, pbz, duroc i pietrain w poszczególnych miesiącach roku Elwira Wilczyńska 1,2, Stanisław

Bardziej szczegółowo

z o f i a G r o m i s z, M i c h a ł G r o m i s z Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddział Pszczelnictwa ul. Kazimierska 2, Puławy

z o f i a G r o m i s z, M i c h a ł G r o m i s z Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddział Pszczelnictwa ul. Kazimierska 2, Puławy PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXVII 1993 Z LABORATORYJNYCH BADAŃ TOKSYCZNOŚCI SYNTETYCZNYCH PYRETROlDÓW DLA PSZCZÓL z o f i a G r o m i s z, M i c h a ł G r o m i s z Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,

Bardziej szczegółowo

Reakcja odmian gryki na długoterminowe przechowywanie w banku genów

Reakcja odmian gryki na długoterminowe przechowywanie w banku genów NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 MARIAN GÓRSKI Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Reakcja odmian gryki na długoterminowe

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XXVI (4) SECTIO EE 2008 Katedra Hodowli i Użytkowania Zwierząt, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2016 nr 3 23 Agrotechnika i mechanizacja DŁUGOŚĆ OKRESU SPOCZYNKU BULW ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD WYSTĘPOWANIA WYSOKIEJ TEMPERATURY I SUSZY W CZASIE WEGETACJI* prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska

Bardziej szczegółowo

z o f i a G r o m i s z, M i c h a ł G r o m i s z Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddział Pszczelnictwa ul. Kazimierska 2, Puławy

z o f i a G r o m i s z, M i c h a ł G r o m i s z Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddział Pszczelnictwa ul. Kazimierska 2, Puławy PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXVII 1993 BADANIA LABORATORYJNE SZKODLIWOŚCI DLA PSZCZÓL NIEKTÓRYCH HERBICYDÓW z o f i a G r o m i s z, M i c h a ł G r o m i s z Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PORY ROKU NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE EJAKULATU KNURÓW RAS WBP I PBZ

WPŁYW PORY ROKU NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE EJAKULATU KNURÓW RAS WBP I PBZ Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 159 167 WPŁYW PORY ROKU NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE EJAKULATU KNURÓW RAS WBP I PBZ A g n i e s z k a A d a m i a k 1, 2, S t a n i s ł a w K o n d r a c k i 1, A n n a

Bardziej szczegółowo

Materia³y z XXXIX Naukowej Konferencji Pszczelarskiej

Materia³y z XXXIX Naukowej Konferencji Pszczelarskiej Materia³y z XXXIX Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (streszczenia) Pu³awy 12-13 marzec 2002 r. ISK Oddzia³ Pszczelnictwa 24-100 Pu³awy, ul. Kazimierska 2 tel. (0 81) 886 42 08 Indeks autorów Amšiejus

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem. Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

BEATA MADRAS-MAJEWSKA, ZBIGNIEW KAMIŃSKI, BARBARA ZAJDEL Bee Division, Warsaw University of Life Sciences SGGW

BEATA MADRAS-MAJEWSKA, ZBIGNIEW KAMIŃSKI, BARBARA ZAJDEL Bee Division, Warsaw University of Life Sciences SGGW Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Animal Science No 49, 2011: 109 113 (Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. SGGW, Anim. Sci. 49, 2011) The survival and the awaking time of the worker bees after

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Słowa kluczowe: towary paczkowane, statystyczna analiza procesu SPC

Streszczenie. Słowa kluczowe: towary paczkowane, statystyczna analiza procesu SPC Waldemar Samociuk Katedra Podstaw Techniki Akademia Rolnicza w Lublinie MONITOROWANIE PROCESU WAśENIA ZA POMOCĄ KART KONTROLNYCH Streszczenie Przedstawiono przykład analizy procesu pakowania. Ocenę procesu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ Z PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH UZYSKANE PRZEZ LABORATORIUM ODDZIAŁU PSZCZELNICTWA ISK W PUŁAWACH W CYKLU ROCZNYM 2008/2009

WYNIKI BADAŃ Z PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH UZYSKANE PRZEZ LABORATORIUM ODDZIAŁU PSZCZELNICTWA ISK W PUŁAWACH W CYKLU ROCZNYM 2008/2009 WYNIKI BADAŃ Z PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH UZYSKANE PRZEZ LABORATORIUM ODDZIAŁU PSZCZELNICTWA ISK W PUŁAWACH W CYKLU ROCZNYM 2008/2009 Ewa Waś, Helena Rybak-Chmielewska, Teresa Szczęsna, Katarzyna Kachaniuk,

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie polaryzacji w produktach cukrowniczych metodą w bliskiej podczerwieni (NIR)

Oznaczanie polaryzacji w produktach cukrowniczych metodą w bliskiej podczerwieni (NIR) Oznaczanie polaryzacji w produktach cukrowniczych metodą w bliskiej podczerwieni (NIR) 1 Dr inż. Krystyna Lisik Mgr inż. Paulina Bąk WSTĘP 1. Polarymetryczne oznaczanie sacharozy 2. Klasyczne odczynniki

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SKŁADZIE CHEMICZNYM OBNÓŻY PYŁKOWYCH ZACHODZĄCE PODCZAS ICH PRZECHOWYWANIA W RÓŻNYCH W ARUNKACH. II. BIAŁKO I AMINOKWASY

ZMIANY W SKŁADZIE CHEMICZNYM OBNÓŻY PYŁKOWYCH ZACHODZĄCE PODCZAS ICH PRZECHOWYWANIA W RÓŻNYCH W ARUNKACH. II. BIAŁKO I AMINOKWASY PSZCZELNCZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXX, Nr 2 1995 ZMANY W SKŁADZE CHEMCZNYM OBNÓŻY PYŁKOWYCH ZACHODZĄCE PODCZAS CH PRZECHOWYWANA W RÓŻNYCH W ARUNKACH.. BAŁKO AMNOKWASY T e r e s a S z c z ę s n a, H e e

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatności trzech metod monitoringu poziomu porażenia rodzin pszczelich przez pasożyta Varroa destructor

Ocena przydatności trzech metod monitoringu poziomu porażenia rodzin pszczelich przez pasożyta Varroa destructor Ocena przydatności trzech metod monitoringu poziomu porażenia rodzin pszczelich przez pasożyta Varroa destructor PRACOWNIA HODOWLI PSZCZÓŁ Zakład Pszczelnictwa IO w Puławach Paweł Węgrzynowicz, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SEMEN QUALITY ASSESSMENT OF DUROC X PIETRAIN CROSSES IN A SIX DEGREE SPERMIOGRAM CLASSIFICATION SCALE

SEMEN QUALITY ASSESSMENT OF DUROC X PIETRAIN CROSSES IN A SIX DEGREE SPERMIOGRAM CLASSIFICATION SCALE Acta Sci. Pol., Zootechnica 10 (4) 2011, 65 72 SEMEN QUALITY ASSESSMENT OF DUROC X PIETRAIN CROSSES IN A SIX DEGREE SPERMIOGRAM CLASSIFICATION SCALE Stanisław Kondracki, Joanna Wysokińska, Anna Wysokińska

Bardziej szczegółowo

SEMEN QUALITY ASSESSMENT OF DUROC X PIETRAIN CROSSES IN A SIX DEGREE SPERMIOGRAM CLASSIFICATION SCALE

SEMEN QUALITY ASSESSMENT OF DUROC X PIETRAIN CROSSES IN A SIX DEGREE SPERMIOGRAM CLASSIFICATION SCALE Acta Sci. Pol., Zootechnica 10 (4) 2011, 65 72 SEMEN QUALITY ASSESSMENT OF DUROC X PIETRAIN CROSSES IN A SIX DEGREE SPERMIOGRAM CLASSIFICATION SCALE Stanisław Kondracki, Joanna Wysokińska, Anna Wysokińska

Bardziej szczegółowo

Preparaty do sporządzania mieszaniny żywieniowej przechowujemy w suchym, czystym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej, chronimy od światła.

Preparaty do sporządzania mieszaniny żywieniowej przechowujemy w suchym, czystym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej, chronimy od światła. Preparaty do sporządzania mieszaniny żywieniowej przechowujemy w suchym, czystym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej, chronimy od światła. Sporządzenie mieszaniny żywieniowej (worka) Przygotowujemy:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SOLI SODOWEJ KWASU HIALURONOWEGO (HA) NA JAKOŚĆ I ZDOLNOŚCI ZAPŁADNIAJĄCE NASIENIA KNURA KONSERWOWANEGO W STANIE PŁYNNYM*

WPŁYW SOLI SODOWEJ KWASU HIALURONOWEGO (HA) NA JAKOŚĆ I ZDOLNOŚCI ZAPŁADNIAJĄCE NASIENIA KNURA KONSERWOWANEGO W STANIE PŁYNNYM* Rocz. Nauk. Zoot., T. 43, z. 2 (2016) 191 198 WPŁYW SOLI SODOWEJ KWASU HIALURONOWEGO (HA) NA JAKOŚĆ I ZDOLNOŚCI ZAPŁADNIAJĄCE NASIENIA KNURA KONSERWOWANEGO W STANIE PŁYNNYM* * Magdalena Bryła, Monika Trzcińska

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Ogrodnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 1 BEATA JANOWSKA Katedra Roślin

Bardziej szczegółowo

ZWALCZANIE VARROA JACOBSONI OUD. PREPARATEM API FOS "BIOWET" WPROWADZENIE

ZWALCZANIE VARROA JACOBSONI OUD. PREPARATEM API FOS BIOWET WPROWADZENIE PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLII, Nr l 1998 ZWALCZANIE VARROA JACOBSONI OUD. PREPARATEM API FOS "BIOWET" Marian Jeliński Zakład Chorób Owadów Użytkowych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 62-020

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Biofizyki

Laboratorium Podstaw Biofizyki CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zbadanie procesu adsorpcji barwnika z roztworu oraz wyznaczenie równania izotermy Freundlicha. ZAKRES WYMAGANYCH WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: widmo absorpcyjne, prawo Lamberta-Beera,

Bardziej szczegółowo

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XL, Nr I NEKTAROW ANIE I WYDAJNOŚĆ MIOOOW A ROŚLIN MIODODAJNYCH W WARUNKACH POLSKI Część IX

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XL, Nr I NEKTAROW ANIE I WYDAJNOŚĆ MIOOOW A ROŚLIN MIODODAJNYCH W WARUNKACH POLSKI Część IX PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XL, Nr I 1996 NEKTAROW ANIE I WYDAJNOŚĆ MIOOOW A ROŚLIN MIODODAJNYCH W WARUNKACH POLSKI Część IX B O I e s ł a w J a b ł o ri s k i, Z b i g n i e w Koł t o w s k i Instytut

Bardziej szczegółowo

p s z c Z E L N ICZ E Z E S Z Y T Y N A U K O W E

p s z c Z E L N ICZ E Z E S Z Y T Y N A U K O W E p s z c Z E L N ICZ E Z E S Z Y T Y N A U K O W E ROK XXX 1986 ZMIANY MASY CIAŁA LARW PSZCZELICH MATECZNYCH I TRUTOWYCH CZTERECH RAS PSZCZÓŁ OD WYLĘGU Z JAJA DO ZASKLEPIENIA KOMÓRKI Anna Król Pszczelniczy

Bardziej szczegółowo

Zmiany średniej dobowej temperatury powietrza w Lublinie w latach

Zmiany średniej dobowej temperatury powietrza w Lublinie w latach 10.17951/b.2015.70.1.71 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXX, z. 1 SECTIO B 2015 Zakład Meteorologii i Klimatologii, Wydział

Bardziej szczegółowo

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WYMIANA CIEPŁA W PROCESIE TERMICZNEGO EKSPANDOWANIA NASION PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA

WYMIANA CIEPŁA W PROCESIE TERMICZNEGO EKSPANDOWANIA NASION PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA Konopko Henryk Politechnika Białostocka WYMIANA CIEPŁA W PROCESIE TERMICZNEGO EKSPANDOWANIA NASION PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej

Bardziej szczegółowo

METODY LECZENIA WARROZY PSZCZÓŁ W POLSCE W LATACH

METODY LECZENIA WARROZY PSZCZÓŁ W POLSCE W LATACH PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLII, Nr l 1998 METODY LECZENIA WARROZY PSZCZÓŁ W POLSCE W LATACH 1991-1996 Andrzej Pidek Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice

Bardziej szczegółowo

IJer z y M a r c i n k o w s kil, Helena R)'bak-Chmielewska, Teresa Szczęsna, Urszula Staszewska

IJer z y M a r c i n k o w s kil, Helena R)'bak-Chmielewska, Teresa Szczęsna, Urszula Staszewska PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLII, Nr I 1998 PRZYCZYNEK DO POZNANIA POCHODZENIA ENZYMÓW W MIODZIE Bolesław Jabłoński, Zbigniew Koltowski, IJer z y M a r c i n k o w s kil, Helena R)'bak-Chmielewska,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki reprodukcyjne królików inseminowanych nasieniem z dodatkiem analogu GnRH *

Wskaźniki reprodukcyjne królików inseminowanych nasieniem z dodatkiem analogu GnRH * Rocz. Nauk. Zoot., T. 43, z. 2 (2016) 199 204 Wskaźniki reprodukcyjne królików inseminowanych nasieniem z dodatkiem analogu GnRH [des-gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide* * Piotr Gogol Instytut Zootechniki

Bardziej szczegółowo

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE SZKODLIWOSC DLA PSZCZOL PREPARATU W NEKTARZE JABLONI. Pszczelniczy Zakład Doświadczalny Górna Niwa WPROWADZENIE

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE SZKODLIWOSC DLA PSZCZOL PREPARATU W NEKTARZE JABLONI. Pszczelniczy Zakład Doświadczalny Górna Niwa WPROWADZENIE PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE ROK XVII GRUDZIE:fl 1973 SZKODLIWOSC DLA PSZCZOL PREPARATU 81-58 W NEKTARZE JABLONI Zofia Gromisz Pszczelniczy Zakład Doświadczalny Górna Niwa WPROWADZENIE Ze środków owadobójczych,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ Puławy 2013 Opracowanie: Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, mgr inż. Kinga Urbaniak,

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA MLECZKA PSZCZELEGO BEZ PRZEKŁADANIA LARW

PRODUKCJA MLECZKA PSZCZELEGO BEZ PRZEKŁADANIA LARW BIULETYN NAUKOWY Skrót: Biul. Nauk., Nr 18, 2002 PRODUKCJA MLECZKA PSZCZELEGO BEZ PRZEKŁADANIA LARW Katedra Pszczelnictwa UWM, Olsztyn S ł o w a k l u c z o w e: mleczko pszczele, ekonomika, pszczelarstwo,

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ MIODU PSZCZÓŁ LINII KORTÓWKA W OCENIE TERENOWEJ

WYDAJNOŚĆ MIODU PSZCZÓŁ LINII KORTÓWKA W OCENIE TERENOWEJ BIULETYN NAUKOWY Skrót: Biul. Nauk., Nr 18, 2002 WYDAJNOŚĆ MIODU PSZCZÓŁ LINII KORTÓWKA W OCENIE TERENOWEJ Jerzy Wilde 1, Maria Wilde 2, Andrzej Kobyliński 3 1 Katedra Pszczelnictwa UWM, Olsztyn 2 Pasieka

Bardziej szczegółowo

Wpływ czasu przechowywania nasienia królika na parametry ruchu i zdolność zapładniającą plemników*

Wpływ czasu przechowywania nasienia królika na parametry ruchu i zdolność zapładniającą plemników* Rocz. Nauk. Zoot., T. 39, z. 1 (2012) 97 104 Wpływ czasu przechowywania nasienia królika na parametry ruchu i zdolność zapładniającą plemników* * P i o t r G o g o l Instytut Zootechniki Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

WRAŻLIWOŚĆ PSZCZÓŁ NA DZIAŁANIE PREPARATU MAGUS 200 SC W BADANIACH LABORATORYJNYCH

WRAŻLIWOŚĆ PSZCZÓŁ NA DZIAŁANIE PREPARATU MAGUS 200 SC W BADANIACH LABORATORYJNYCH PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLIV 2000 WRAŻLIWOŚĆ PSZCZÓŁ NA DZIAŁANIE PREPARATU MAGUS 200 SC W BADANIACH LABORATORYJNYCH Michał Gromisz Instytut Sadownictwa ikwiaciarstwa, Oddział Pszczelnictwa, ul.

Bardziej szczegółowo

154 Janusz Majewski STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

154 Janusz Majewski STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 154 Janusz Majewski STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 4 Janusz Majewski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie WYBRANE CZYNNIKI DETERMINUJĄCE

Bardziej szczegółowo

ŁATWE I SKUTECZNE SPOSOBY WYMIANY MATEK PSZCZELICH

ŁATWE I SKUTECZNE SPOSOBY WYMIANY MATEK PSZCZELICH BIULETYN NAUKOWY Skrót: Biul. Nauk., Nr 18, 2002 ŁATWE I SKUTECZNE SPOSOBY WYMIANY MATEK PSZCZELICH Jerzy Wilde 1, Maria Wilde 2, Elżbieta Gogolewska 1 1 Katedra Pszczelnictwa UWM, Olsztyn 2 Pasieka Hodowlana,

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiska bytowania pszczół

Analiza środowiska bytowania pszczół Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach Zakład Pszczelnictwa w Puławach Pracownia Hodowli Pszczół Autorzy: dr hab. Małgorzata Bieńkowska dr Dariusz Gerula dr Beata Panasiuk mgr Paweł Węgrzynowicz Ewa Skwarek

Bardziej szczegółowo

Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Karty kontrolne.

Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Karty kontrolne. Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Karty kontrolne. Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej Karty kontroli jakości: przypomnienie Załóżmy, że chcemy mierzyć pewną charakterystykę.

Bardziej szczegółowo

Matematyka i statystyka matematyczna dla rolników w SGGW WYKŁAD 11 DOŚWIADCZENIE JEDNOCZYNNIKOWE W UKŁADZIE CAŁKOWICIE LOSOWYM PORÓWNANIA SZCZEGÓŁOWE

Matematyka i statystyka matematyczna dla rolników w SGGW WYKŁAD 11 DOŚWIADCZENIE JEDNOCZYNNIKOWE W UKŁADZIE CAŁKOWICIE LOSOWYM PORÓWNANIA SZCZEGÓŁOWE WYKŁAD 11 DOŚWIADCZENIE JEDNOCZYNNIKOWE W UKŁADZIE CAŁKOWICIE LOSOWYM PORÓWNANIA SZCZEGÓŁOWE Było: Przykład. W doświadczeniu polowym załoŝonym w układzie całkowicie losowym w czterech powtórzeniach porównano

Bardziej szczegółowo

HODOWLA PERIODYCZNA DROBNOUSTROJÓW

HODOWLA PERIODYCZNA DROBNOUSTROJÓW Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest porównanie zdolności rozkładu fenolu lub wybranej jego pochodnej przez szczepy Stenotrophomonas maltophilia KB2 i Pseudomonas sp. CF600 w trakcie prowadzenia hodowli

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006 Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus 25 października 2006 Dr Tobias J. Tuthill Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Leeds Leeds LS2 9JT www.fbs.leeds.ac.uk

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ UŻYTKOWA PSZCZOLY ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ (APIS MELLIFERA MELLIFERA L.) W WARUNKACH POŻYTKOWYCH POMORZA ZACHODNIEGO

PRZYDATNOŚĆ UŻYTKOWA PSZCZOLY ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ (APIS MELLIFERA MELLIFERA L.) W WARUNKACH POŻYTKOWYCH POMORZA ZACHODNIEGO PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXIX, Nr 1 1995 PRZYDATNOŚĆ UŻYTKOWA PSZCZOLY ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ (APIS MELLIFERA MELLIFERA L.) W WARUNKACH POŻYTKOWYCH POMORZA ZACHODNIEGO Jar o s ł a w P r a b u c

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PREPARATÓW GOËMAR BM 86 I FRUTON NA JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI PRZECHOWALNICZE GRUSZEK ODMIANY KONFERENCJA I DICOLOR. Wstęp

WPŁYW PREPARATÓW GOËMAR BM 86 I FRUTON NA JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI PRZECHOWALNICZE GRUSZEK ODMIANY KONFERENCJA I DICOLOR. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JAN BŁASZCZYK WPŁYW PREPARATÓW GOËMAR BM 86 I FRUTON NA JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI PRZECHOWALNICZE GRUSZEK ODMIANY KONFERENCJA I DICOLOR Z Katedry Sadownictwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

WSTRZYMYWANIE SIĘ 'ROBOTNIC OD ZNOSZENIA JAJ TRUTOWYCH U PSZCZOŁY MIODNEJ APIS MELLIFERA L. *

WSTRZYMYWANIE SIĘ 'ROBOTNIC OD ZNOSZENIA JAJ TRUTOWYCH U PSZCZOŁY MIODNEJ APIS MELLIFERA L. * PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XXXIII 1989 WSTRZYMYWANIE SIĘ 'ROBOTNIC OD ZNOSZENIA JAJ TRUTOWYCH U PSZCZOŁY MIODNEJ APIS MELLIFERA L. * J a c e kra d w a n, M i c h a ł W o y c i e c h o w s k i Zakład

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Outlier to dana (punkt, obiekt, wartośd w zbiorze) znacznie odstająca od reszty. prezentacji punktów odstających jest rysunek poniżej.

Outlier to dana (punkt, obiekt, wartośd w zbiorze) znacznie odstająca od reszty. prezentacji punktów odstających jest rysunek poniżej. Temat: WYKRYWANIE ODCHYLEO W DANYCH Outlier to dana (punkt, obiekt, wartośd w zbiorze) znacznie odstająca od reszty. prezentacji punktów odstających jest rysunek poniżej. Przykładem Box Plot wygodną metodą

Bardziej szczegółowo

Leszek Pawelczyk Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Leszek Pawelczyk Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Leszek Pawelczyk Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Nagroda Nobla w dziedzinie Fizjologii i Medcyny 2010 Człowiek należy do gatunku

Bardziej szczegółowo

Wstęp do teorii niepewności pomiaru. Danuta J. Michczyńska Adam Michczyński

Wstęp do teorii niepewności pomiaru. Danuta J. Michczyńska Adam Michczyński Wstęp do teorii niepewności pomiaru Danuta J. Michczyńska Adam Michczyński Podstawowe informacje: Strona Politechniki Śląskiej: www.polsl.pl Instytut Fizyki / strona własna Instytutu / Dydaktyka / I Pracownia

Bardziej szczegółowo