WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO DLA WYSTAWCÓW IMPREZ TARGOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MTP SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO DLA WYSTAWCÓW IMPREZ TARGOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MTP SP. Z O.O."

Transkrypt

1 III Inspektorat PZU S.A. w Poznaniu ul. Nehringa 7, Poznań tel.: , faks: Poznań, dnia r. Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska Poznań WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO DLA WYSTAWCÓW IMPREZ TARGOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MTP SP. Z O.O. I. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: a) w zakresie ubezpieczeń transportowych, ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku: Ogólne warunki ubezpieczenia eksponatów targowych i wystawowych zatwierdzone uchwała nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia r. z postanowieniami odmiennymi wynikającymi z niniejszej oferty. b) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ustalone Uchwałą nr UZ/187/2009 z dnia 7 maja 2009r. Zarządu PZU S.A. II. Przedmiot ubezpieczenia: eksponaty targowe prezentowane podczas imprez targowych organizowanych przez MTP Sp. z o.o. Na potrzeby niniejszej oferty przez eksponaty targowe rozumiemy mienie należące do ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego kontrolą, wystawiane lub wykorzystywane podczas imprezy targowej organizowanej przez MTP Sp. z o.o. (w szczególności: towar eksponowany na stoiskach targowych, wyposażenie stoiska, sprzęt elektroniczny itp.) oraz odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w tej działalności lub innym mieniem określonym w umowie będące następstwem: 1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej lub 2) niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu (odpowiedzialność kontraktowa). III. Ubezpieczający / Ubezpieczony: wystawcy biorący udział w imprezach targowych organizowanych przez MTP Sp. z o.o. IV. Zakresy ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie eksponatów podczas transportu na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia podczas transportu jest mienie w transporcie krajowym, które ma być wystawiane na imprezach targowych organizowanych przez MTP Sp. z o.o., stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego, określone we wniosku o ubezpieczenie, przewożone na ryzyko Ubezpieczającego transportem drogowym, kolejowym, śródlądowym lub lotniczym w granicach RP na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej. Ubezpieczenie nie obejmuje: dzieł sztuki, dokumentów oraz przedmiotów mających szczególna wartość kolekcjonerską, bagażu podręcznego, mienia przewożonego w ramach handlu obwoźnego, mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym, mienia pozostawionego bez dozoru. Odpowiedzialność PZU S.A. rozpoczyna się od chwili rozpoczęcia załadunku eksponatów i trwa przez okres przewozu wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi, przejściowym magazynowaniem nie dłuższym niż 7 dni roboczych oraz postojem i kończy się z chwilą zakończenia wyładunku. Ubezpieczenie obejmuje zarówno transport na imprezę targową organizowaną przez MTP Sp. z o.o. jak i z imprezy targowej. Na potrzeby niniejszego ubezpieczenia przyjmuje się następujące definicje załadunku i wyładunku:

2 Załadunek: ogół czynności związanych z przemieszczeniem mienia z miejsca składowania ma środek transportu bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu. Wyładunek: ogół czynności związanych z przemieszczeniem mienia ze środka transportowego do miejsca składowania bezpośrednio po zakończeniu przewozu. PZU S.A. odpowiada za szkody w przewożonym mieniu polegające na uszkodzeniu lub utracie mienia, powstałe wskutek następujących zdarzeń: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, huraganu, sztormu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, osunięcia się ziemi, spadnięcia przedmiotu na środek transportowy, trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, zmycia z pokładu lub wyrzucenia za burtę statku, wypadku, jakiemu uległ środek transportowy, rabunku, kradzieży całkowitej mienia wraz z środkiem transportowym, kradzieży z włamaniem, zaginięcia oraz z innych przyczyn, nie wymienionych wyżej, jeżeli w ich następstwie doszło do połamania, potłuczenia, rozbicia, wycieku, podarcia, zabrudzenia, rozsypania, poplamienia, pogięcia, zgniecenia zamoczenia i porysowania przewożonego mienia. Maksymalne limity odpowiedzialności za szkodę powstałą w transporcie drogowym wskutek rabunku, kradzieży i zaginięcia nie mogą przekroczyć równowartości w złotych: PLN jeśli transport był wykonywany bez konwojenta; PLN jeśli transport był wykonywany z jednym konwojentem. W przypadku wyższych sum ubezpieczenia PZU S.A. zastrzega sobie prawo indywidualnej akceptacji ryzyka. 2. Ubezpieczenie eksponatów od ognia i innych żywiołów podczas składowania i ekspozycji na imprezach targowych organizowanych przez MTP Sp. z o.o. PZU S.A. odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe podczas jego składowania i wystawiania na imprezie targowej organizowanej prze MTP Sp. z o.o., w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, ubezpieczenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny, następstw szkód wodociągowych oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami, o których mowa wyżej Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia może być składowane zarówno w halach targowych jak i na wolnym powietrzu, na terenie, na którym organizowane są imprezy targowe przez MTP Sp. z o.o., pod warunkiem, że z natury mienia wynika, że może ono być przechowywane pod gołym niebem. 3. Ubezpieczenie eksponatów od kradzieży z włamaniem i rabunku podczas składowania i ekspozycji na imprezach targowych organizowanych przez MTP Sp. z o.o. PZU S.A. odpowiada za szkody w mieniu składowanym bądź eksponowanym na imprezach targowych organizowanych przez MTP Sp. z o.o. powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem dokonanej lub usiłowanej oraz dokonanego lub usiłowanego rabunku. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą składki dodatkowej zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o następujące ryzyka: a) wandalizm na warunkach określonych w paragrafie 13 pkt 17 owu eksponatów wystawowych lub targowych b) kradzież zwykła, przez którą rozumie się wszelkie zaginięcie ubezpieczonego mienia spowodowane w inny sposób niż w wyniku kradzieży z włamaniem bądź rabunku. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży zwykłej możliwe jest wyłącznie na warunkach zawartych w dalszej części przedmiotowej oferty. Minimalne środki bezpieczeństwa dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku mienie powinno być przechowywane w halach targowych, spełniających minimalne zabezpieczenia zgodnie z paragrafem owu eksponatów wystawowych lub targowych. Warunki dotyczące ubezpieczenia kradzieży zwykłej: a) rozszerzenie dotyczy wyłącznie sprzętu elektronicznego wykorzystywanego do obsługi stoiska targowego podczas imprezy organizowanej przez MTP Sp. z o.o. (notebooki i rzutniki multimedialne) b) maksymalny limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Każda wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie limitu odpowiedzialności o wypłacone odszkodowanie. c) Udział własny: 25% wartości odszkodowania, nie mniej niż 500 zł. d) PZU S.A. ponosi odpowiedzialność wyłącznie wówczas, kiedy mienie zostanie skradzione ze stoiska, znajdującego się na terenie imprezy targowej organizowanej

3 przez MTP Sp. z o.o. Warunkiem odpowiedzialności PZU S.A. jest stały dozór ubezpieczonego mienia przez osoby będące pracownikami ubezpieczającego lub wykwalifikowaną agencję ochrony (bądź służby ochrony MTP Sp. z o. o.). Przez stały dozór rozumie się stałą ochronę ubezpieczonego mienia przez co najmniej jedna osobę pełnoletnią spośród personelu Ubezpieczającego, MTP Sp. z o. o. lub pracowników koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia e) Pod rygorem odmowy wypłaty odszkodowania, każdy fakt zaginięcia przedmiotu ubezpieczenia powinien zostać zgłoszony na posterunku Policji znajdującym się na terenie MTP Sp. z o.o., najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, o fakcie zaginięcia. 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w tej działalności lub innym mieniem określonym w umowie będące następstwem: 1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej lub 2) niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu (odpowiedzialność kontraktowa), w związku z udziałem ubezpieczającego w imprezie targowej organizowanej przez MTP Sp. z o.o. oraz posiadanym mieniem składowanym bądź eksponowanym na przedmiotowej imprezie. Jako osobę trzecią rozumie się każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną z wyłączeniem stron umowy ubezpieczenia i ubezpieczonego. Osobą trzecią są w szczególności: MTP Sp. z o.o., wystawcy oraz inni uczestnicy imprezy targowej organizowanej przez MTP Sp. z o.o. nie będący osobą bliską lub pracownikiem ubezpieczającego. Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren imprezy targowej organizowanej przez MTP Sp. z o.o. Okres ubezpieczenia: czas trwania imprezy targowej organizowanej przez MTP Sp. z o.o. Klauzule dodatkowe: Klauzula nr 7 rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, w związku z jego udziałem w imprezie targowej organizowanej przez MTP Sp. z o. o.; Klauzula nr 8 rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu, lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, w związku z jego udziałem w imprezie targowej organizowanej przez MTP Sp. z o. o. V. Składka. 1. Ubezpieczenie eksponatów podczas transportu na terenie RP. Składkę za ubezpieczenie eksponatów podczas transportu na terenie RP oblicza się od sumy ubezpieczenia, z zastosowaniem stawki przewidzianej dla danej grupy mienia. Skalkulowana w ten sposób składka dotyczy całego zakresu ubezpieczenia (jeden transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem). Transport na imprezę targową oraz transport powrotny traktowane są jako dwa odrębne transporty. 1 Węgiel, brykiety, paliwa oraz przetwory paliw 0,36 2 Wyroby hutnictwa, żelaza i metali nieżelaznych, wyroby i artykuły papiernicze, wyroby włókiennicze 0,54 3 Materiały budowlane, środki transportu zespoły i części pojazdów, wyroby metalowe, maszyny i urządzenia, materiały i artykuły chemiczne, produkty upraw łąkowych i polowych, produkty ogrodnictwa, produkty gospodarki leśnej 0,72 i łowieckiej 004 Wyroby ze szkła i ceramiki szlachetnej 1,58 Wyroby elektrotechniczne i elektroniczne, wyroby precyzyjne (m. in 5 fotooptyczne), pomoce naukowe i szkolne, wyroby ortopedyczne, 1,22 rehabilitacyjne i protetyczne, 6 Wyroby jubilerskie i zegarmistrzowskie 1,85 7 Sprzęt zmechanizowany powszechnego użytku, artykuły sportowe i turystyczne, przybory łowieckie i wędkarskie, zabawki 1,44 8 Instrumenty muzyczne i urządzenia do zapisu wizji i dźwięku 2,12

4 9 Drobne artykuły galanteryjne różnych branż, wyroby przemysłu drzewnego, wyroby spirytusowe i drożdżowe, wyroby winiarskie i piwo 1,35 10 Wyroby poligraficzne, artykuły odzieżowe i obuwie 0,68 11 Wyroby skórzane i kuśnierskie 0,81 12 Artykuły spożywcze nie wymienione wyżej 0,59 13 Używki i ich ekstrakty, tytoń i wyroby tytoniowe 0,99 2. Ubezpieczenie eksponatów od ognia i innych żywiołów podczas składowania i ekspozycji na imprezach targowych organizowanych przez MTP Sp. z o.o. Składkę za ubezpieczenie eksponatów od ognia i innych żywiołów podczas składowania i ekspozycji na imprezach targowych organizowanych przez MTP Sp. z o.o. oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia przez składkę taryfowa odpowiednią dla rodzaju mienia zgłoszonego we wniosku o zawarcie ubezpieczenia. 1 Węgiel, brykiety, paliwa oraz przetwory paliw 0,19 2 Wyroby hutnictwa, żelaza i metali nieżelaznych, 0,21 3 Materiały budowlane 0,28 4 Wyroby ze szkła i ceramiki szlachetnej, wyroby metalowe, maszyny i urządzenia, wyroby jubilerskie i zegarmistrzowskie, drobne artykuły galanteryjne różnych branż, artykuły odzieżowe i obuwie, wyroby skórzane 0,24 i kuśnierskie, artykuły spożywcze nie wymienione niżej, używki i ich ekstrakty, tytoń i wyroby tytoniowe, dzieła sztuki i wyroby artystyczne 5 Środki transportu zespoły i części pojazdów, wyroby elektrotechniczne i elektroniczne, wyroby precyzyjne (m. in. fotooptyczne) 0,30 6 Sprzęt zmechanizowany powszechnego użytku, artykuły sportowe i turystyczne, przybory łowieckie i wędkarskie, zabawki 0,18 7 Instrumenty muzyczne, urządzenia do zapisu wizji i dźwięku, wyroby włókiennicze, wyroby spirytusowe i drożdżowe, wyroby winiarskie i piwo 0,26 8 Pomoce naukowe i szkolne, wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne 0,13 9 Wyroby przemysłu drzewnego, wyroby i artykuły papiernicze, wyroby poligraficzne 0,22 10 Produkty upraw łąkowych i polowych, produkty ogrodnictwa, produkty gospodarki leśnej i łowieckiej 0,16 11 Materiały i artykuły chemiczne 0, Ubezpieczenie eksponatów od kradzieży z włamaniem i rabunku podczas składowania i ekspozycji na imprezach targowych organizowanych przez MTP Sp. z o.o. a) Składkę za ubezpieczenie eksponatów od kradzieży z włamaniem podczas składowania i ekspozycji na imprezach targowych organizowanych przez MTP Sp. z o.o. oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia przez składkę taryfowa odpowiednią dla rodzaju mienia zgłoszonego we wniosku o zawarcie ubezpieczenia. Węgiel, brykiety, paliwa oraz przetwory paliw, wyroby hutnictwa, żelaza i metali nieżelaznych, wyroby metalowe, maszyny i urządzenia, pomoce naukowe i szkolne, wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne, wyroby przemysłu drzewnego, wyroby i artykuły papiernicze, wyroby poligraficzne 2 Materiały budowlane, wyroby ze szkła i ceramiki szlachetnej 0,77 3 Środki transportu zespoły i części pojazdów, wyroby precyzyjne (m. in. fotooptyczne), sprzęt zmechanizowany powszechnego użytku, materiały i artykuły chemiczne 1,45 4 Wyroby elektrotechniczne i elektroniczne, instrumenty muzyczne, urządzenia do zapisu wizji i dźwięku, artykuły sportowe i turystyczne, przybory łowieckie, i wędkarskie, zabawki, drobne artykuły galanteryjne różnych branż, wyroby włókiennicze, artykuły odzieżowe i obuwie 0,60 1,7

5 5 6 Wyroby jubilerskie i zegarmistrzowskie, wyroby skórzane i kuśnierskie, wyroby spirytusowe i drożdżowe, wyroby winiarskie i piwo, używki i ich ekstrakty, tytoń i wyroby tytoniowe Artykuły spożywcze nie wymienione wyżej, produkty upraw łąkowych i polowych, produkty ogrodnictwa, produkty gospodarki leśnej i łowieckiej 2,13 1,19 b) W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko wandalizmu dodatkową składkę oblicza się zwiększając kwotę składki wyliczonej z zastosowaniem powyższej tabeli o 5%. c) W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową w kwocie 200 zł. 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej składkę nalicza się zgodnie z poniższą tabelą: Suma gwarancyjna OC delikt Klauzula nr 7 Klauzula nr 8 Razem Składka z tytułu pojedynczej polisy nie może być niższa niż 50 zł. Limit odpowiedzialności na klauzulę nr 7 na poziomie równym sumie gwarancyjnej w oc delikt. Limit odpowiedzialności za klauzulę nr 8 na poziomie równym sumie gwarancyjnej w oc delikt Podane składki to składki za cały okres trwania ubezpieczenia. Pozostałe warunki ubezpieczeń zgodnie z owu i taryfami. Z poważaniem Julia Pokrywka Specjalista ds. MSP

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

3. Stacjonarny sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, przenośny sprzęt elektroniczny

3. Stacjonarny sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, przenośny sprzęt elektroniczny Wyciąg z warunków umowy generalnej ubezpieczenia mienia w leasingu oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, w tym obowiązków Korzystającego oraz środków bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski Związek Judo ul. Racławicka 132 02-634 Warszawa Regon: 000866461 NIP:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia. ustalone uchwałą Nr UZ/706/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 13 grudnia 2007 r.

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia. ustalone uchwałą Nr UZ/706/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 13 grudnia 2007 r. Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA ustalone uchwałą Nr UZ/706/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 13 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI... Str. PZU DORADCA Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z warunków umowy generalnej ubezpieczenia mienia w leasingu oraz ogólnych warunków ubezpieczenia,

Wyciąg z warunków umowy generalnej ubezpieczenia mienia w leasingu oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, Wyciąg z warunków umowy generalnej ubezpieczenia mienia w leasingu oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, w tym obowiązków Korzystającego oraz środków bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 3 na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia Spis treści Strona 1 Postanowienia ogólne 3 2 Definicje 3 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia oraz podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Ogólne warunki ubezpieczenia oraz podstawowe informacje o ubezpieczeniu Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw PZU Doradca Ogólne warunki ubezpieczenia oraz podstawowe informacje o ubezpieczeniu Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca NAJWAŻNIEJSZE informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI FIRMA. www.hdi-asekuracja.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI FIRMA. www.hdi-asekuracja.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI FIRMA www.hdi-asekuracja.pl Ogólne warunki ubezpieczenia HDI Firma SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zasady ogólne 5 2 Definicje 7 ROZDZIAŁ 2 UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO 2z16 DZIAŁ I ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczą ogólne warunki ubezpieczenia) 1 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo