PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach Fundusze strukturalne na lata Regionalne Programy Operacyjne na przykładzie RPO Mazowsza...7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka...10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki...12 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko...14 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej...17 Program Operacyjny Pomoc Techniczna...19 Adresy niezbędne każdemu przedsiębiorcy...21 Instytucje centralne...21 Sieć Euro Info Center...23 Sieć punktów konsultacyjnych woj. mazowieckie...24 Krajowy System Usług woj. mazowieckie...25 Regionalne Instytucje Finansujące...29 Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego...33 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie...33 Mazowiecki Urząd Wojewódzki...33 Słowniczek beneficjenta...34

2 Wstęp Rozpoczynamy właśnie kolejny okres programowania funduszy strukturalnych na lata , kiedy to Polska będzie miała do wykorzystania niebagatelną kwotę 67,3 mld EUR - czyli prawie pięciokrotnie więcej środków niż miało to miejsce w latach Na podstawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla Spójności na lata opracowanych przez Komisję Europejską, Polska opracowała Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodową Strategię Spójności). Zawierają one główne obszary wsparcia, cele i priorytety możliwe do sfinansowania przy wykorzystaniu unijnych pieniędzy na lata Celem Strategicznym NSRO jest stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Na powyższy cel strategiczny składają się cele cząstkowe, takie jak: poprawa spójności społecznej, podniesienie jakości kapitału ludzkiego, budowa infrastruktury społecznej i technicznej mającej kluczowe znaczenie dla rozwoju kraju i nadrobienia różnic rozwojowych w stosunku do lepiej rozwiniętych krajów Unii, wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i gospodarczej polskich regionów. Cele założone w NSRO będą realizowane za pomocą czterech programów operacyjnych o charakterze ogólnokrajowym: PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Pomoc Techniczna; jednego dla wschodnich terenów Polski: PO Rozwój Polski Wschodniej; szesnastu regionalnych programów operacyjnych opracowywanych przez poszczególne województwa odrębnie; a także programu o charakterze międzynarodowym: PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Doświadczenia okresu programowania oraz pierwsze lata uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej wskazały, że przedsiębiorstwa są jednym z najlepiej przygotowanych sektorów do absorpcji środków unijnych. W latach polscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z wsparcia w ramach programów krajowych i centralnych. Programy te będą się wzajemnie przenikać. Polscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie: dotacji inwestycyjnych, rozwoju technologicznego oraz rozwoju kadr. Na szkolenia będą mogły liczyć nie tylko osoby pracujące, ale również i te poszukujące pracy. Ogromne środki będą przeznaczone na rozbudowę i ulepszenie infrastruktury publicznej (drogi, placówki ochrony zdrowia, szkoły) oraz całej infrastruktury ułatwiającej warunki funkcjonowania przedsiębiorstw (wsparcie instytucji otoczenia biznesu, takich jak: inkubatory technologiczne, parki 2

3 naukowo technologiczne, centra transferu technologii, czy wsparcie instytucji ułatwiających dostęp do zewnętrznego finansowania). Biorąc pod uwagę środki, jakie są do wykorzystania w latach , najbliższy czas będzie wymagał wzmożonego wysiłku zarówno ze strony instytucji zaangażowanych we wdrażanie poszczególnych programów operacyjnych, jak i samych beneficjentów. Aby skutecznie wykorzystać tak ogromne środki niezbędna jest doskonała znajomość uregulowań unijnych i krajowych w zakresie aplikowania w ramach poszczególnych priorytetów. Wiedza zdobyta w okresie powinna zostać uzupełniona poprzez system szkoleń i doradztwa skierowanego przez administrację do beneficjentów. Unijne fundusze to dla Polski ogromna szansa. Nie można jej zmarnować, ponieważ druga taka się nie powtórzy. Zważywszy na to, że pierwszych wytycznych do poszczególnych programów operacyjnych możemy spodziewać się w drugiej połowie roku, pozostaje nam jeszcze sporo czasu, by do tego wyzwania przygotować się jak najlepiej. Mamy nadzieję, że opracowany przez nas przewodnik po Funduszach Strukturalnych okażę się dla Państwa szczególnie przydatny w realizacji tego celu. Zawiera on prezentacje poszczególnych PO wchodzących w skład NSRO, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do przedsiębiorców: PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki i Regionalny Program Operacyjny dla województwa mazowieckiego (wg wytycznych Minister Rozwoju Regionalnego w ramach poszczególnych RPO ok. 40 % środków powinno być przewidziane na wsparcie przedsiębiorstw i ich szeroko rozumianego otoczenia). Zawiera on dodatkowo niezbędne każdemu przedsiębiorcy adresy instytucji centralnych i tych w regionie. Życzymy wszystkim czytelnikom przyjemnej lektury i powodzenia w jak najskuteczniejszym aplikowaniu o fundusze strukturalne. Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach Zakończył się właśnie dwuletni okres programowania , kiedy to Polska po raz pierwszy mogła korzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Na modernizację i restrukturyzację polskiej gospodarki, na wyrównanie różnic pomiędzy naszym krajem a innymi krajami europejskimi w tym czasie skierowane było ponad 34 mld zł dostępnych w ramach 7 programów operacyjnych i dwóch inicjatyw wspólnotowych IW EQUAL i IW INTERREG III A. Największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszyły się Programy: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, działanie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji oraz działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa. Zapotrzebowanie na unijną kasę w wielu przypadkach przerosło możliwości poszczególnych programów operacyjnych. Wartość podpisanych umów w 3

4 przypadku większości programów operacyjnych sięga już blisko 80% całości środków przeznaczonych na lata Powyższe dane rożnie natomiast wyglądają w ujęciu regionalnym. Ze względu na wyczerpanie środków został zamknięty nabór w większości programów, tylko w przypadku nielicznych działań można jeszcze składać wnioski. Dostępne w latach fundusze strukturalne pozwoliły wielu przedsiębiorcom na eliminację takich barier jak brak specjalistycznej wiedzy i umiejętności konkurowania na jednolitym rynku, czy spowodowana brakiem środków finansowanych niemożliwość powiększenia przedsiębiorstwa. Dzięki środkom z dotacji unijnych wiele firm zainwestowało w niezbędną infrastrukturę, opracowało strategie działania na wybranych rynkach europejskich i przeszkoliło swoich pracowników w konkretnej dziedzinie. Ponieważ polscy przedsiębiorcy mogli po raz pierwszy korzystać z unijnej pomocy w wielu przypadkach byli oni nie przygotowani do procesu aplikowania. Wiele utrudnień brało się też z braku doświadczenia administracji rządowej w tej materii. Stąd wynikały liczne problemy w procesie aplikowania czy rozliczania dotacji. Sytuacje te jednak w miarę upływu czasu były coraz rzadsze. W ramach Programu naprawczego zwiększającego absorpcję funduszy strukturalnych w ramach NPR przyspieszono wiele procedur administracyjnych, dotyczących m.in. stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, weryfikacji wniosków o płatność, czy uproszczenia procesu monitoringu i kontroli. Problemy, z jakimi spotykali się beneficjenci i administracja w poprzednim okresie programowania oraz doświadczenia wtedy zdobyte pokazują, że skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy wymaga gruntownej wiedzy, wysiłku ze strony beneficjentów włożonego w prawidłowe rozliczanie projektów oraz ścisłej współpracy z obu stron zarówno, ze strony przedsiębiorców jak i administracji centralnej i regionalnej. Istnieje również konieczność rozbudowania systemu doradztwa i szkoleń dla beneficjentów organizowanych przez administrację. W obecnym okresie programowania Polska otrzyma znacznie większą pulę pieniędzy. Procedury i system wdrażania dotacji będą wymagały znacznych usprawnień. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości prowadziła w poprzednim okresie programowania obsługę następujących programów: SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw: działanie 2.1, i 2.3 oraz SPO Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3A. SPO WKP 2.3 Firmy należące do kategorii mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw mogły ubiegać się o wsparcie na projekty inwestycyjne dofinansowane w ramach 4

5 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.3. (w skrócie SPO WKP 2.3). Dofinansowaniu podlegały projekty polegające na zakupie: nowych i używanych środków trwałych (w tym koszty związane z ich instalacją i uruchomieniem), wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych (w tym robót i materiałów budowlanych), leasingu środków trwałych. Kwota dofinansowania musiała zawierać się w przedziale: od do PLN. Jednocześnie nie mogła przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych (30%- dla projektów realizowanych w powiecie miasta Warszawa). Nowością proceduralną w stosunku do programów przedakcesyjnych było wprowadzenie ułatwienia dla tych, którzy składali wnioski na minimum 7 dni przed upływającym terminem - Regionalna Instytucja Finansująca dokonująca oceny formalnej wniosku mogła wzywać przedsiębiorców o uzupełnienia, w przypadku stwierdzenia uchybień administracyjnych. Z ułatwienia tego korzystało większość wnioskodawców, składając wnioski z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Dla ułatwienia przedsiębiorcom przygotowania poprawnego wniosku wprowadzono szereg form pomocy: uruchomiono Infolinię, w całym kraju prowadzone były bezpłatne seminaria informacyjne, Punkty Konsultacyjne oferowały bezpłatną fachową pomoc w zakresie przygotowania wniosku, na stronie PARP zawieszono specjalnie opracowane narzędzie- Kwalifikator wniosków. Korzystanie z tych form pomocy zwiększało szanse przedsiębiorców na uzyskanie wsparcia. Wśród pozytywnych przykładów projektów, które uzyskały dofinansowanie można wymienić: zakup nowoczesnych maszyn poligraficznych, zakup linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń do wyposażenia piekarni, zakup maszyn do produkcji folii oraz do przetwórstwa tworzyw sztucznych, zakup wyposażenia do laboratorium, uruchomienie produkcji nowych wyrobów farmaceutycznych, stworzenie nowoczesnego centrum obróbczego, zakup form wtryskowych, zakup sprzętu komputerowego i nowoczesnego oprogramowania. SPO WKP W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2: Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 1: Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, przedsiębiorcy mogli ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym. 5

6 Dofinansowanie mogło obejmować następujące koszty: nabycie gruntów do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zakup nowych środków trwałych (w tym: budowli i budynków, maszyn lub urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją), zakup używanych środków trwałych, instalacji i uruchomienia środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii, nabycie materiałów lub robót budowlanych, raty spłat wartości początkowej środków trwałych przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych. Minimalna wartość wsparcia wynosiła 500 tys. PLN, a wielkość dofinansowania (max. 50% kosztów kwalifikowanych) uzależniona była od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa. Dla ułatwienia przygotowania poprawnego wniosku uruchomiona została prekwalifikacja projektów, z której bezpłatnie mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Ostatni termin składania wniosków upłynął , lista rekomendowanego wsparcia ogłoszona zostanie w II kwartale 2007 r. Najwięcej szans na uzyskanie wsparcia mają projekty cechujące się wysokim poziomem innowacyjności, których efektem jest stworzenie nowych miejsc pracy. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 schemat A Beneficjenci realizowali następujące typy projektów: szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw (podwyższanie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności) ogólne, jak i związane ze zmianami technologicznymi (w tym w systemie edukacji na odległość, kursy zawodowe w zakresie języków obcych, zastosowanie technologii informacyjnych), szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usprawnienia zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP oraz uelastycznienia form świadczenia pracy, studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej mające na celu podwyższanie lub zdobycie nowych kwalifikacji, 6

7 praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy, np. o niskich kwalifikacjach. Dokonując próby podsuwania tzw. najlepszych praktyk można zauważyć, że większość projektodawców może pochwalić się doświadczeniem w podobnych przedsięwzięciach. Realizatorzy projektów posiadają dobrą znajomość środowiska lokalnego i potrzeb Beneficjentów Ostatecznych. Przy przygotowaniu projektów odwołują się do przeprowadzonych ankiet i badań bądź przeprowadzają własne, w tym także badanie potrzeb i oczekiwań Beneficjentów Ostatecznych. Sukces przedsięwzięciu zapewnia nie tylko dobry pomysł, lecz także, a może nawet przede wszystkim, zaangażowany i dobrze przygotowany zespół projektowy. Zarówno kadra zarządzają, jak i merytoryczna muszą wykazać się determinacją, a także wzajemnie współpracować. W kontaktach z Beneficjentami Ostatecznymi należy jasno określić zasady, działania mobilizujące i motywujące, przy równoczesnej wrażliwości i zrozumieniu każdej z osób. Warto również zadbać o współpracę wokół projektu z partnerami społecznymi tj. władzami lokalnymi, innymi instytucjami i organizacjami, aby uczulić ich na ewentualne problemy zewnętrzne w projekcie. Dobrą praktyką jest również kontynuacja projektów, dzięki czemu utrwalają się jego wskaźniki i osiągnięcia. Fundusze strukturalne na lata Regionalne Programy Operacyjne na przykładzie RPO Mazowsza Nadrzędnym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego opracowanego w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 r. jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Realizacja celów zawartych w RPO WM odbywać się będzie w ramach interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powodzenie realizacji RPO WM ma zapewnić spójność tego dokumentu ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty, Strategią Rozwoju Kraju , Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia i programami operacyjnymi realizującymi te dokumenty oraz Krajowym Programem Reform. Cel główny będzie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych takich jak: 1. Rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy, 2. Poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, 7

8 3. Wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego, 4. Podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie. Projekty realizowane w ramach RPO WM muszą dotyczyć jednego z ośmiu priorytetów, które tworzą ten program: I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz sektora msp, promocja gospodarcza, dofinansowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, rozwój przedsiębiorczości; II. Przyspieszenie e- e Rozwoju Mazowsza realizacja przedsięwzięć wynikających z realizacji e Strategii Województwa Mazowieckiego: ułatwienie dostępu do nowoczesnych metod i technik komunikowania się, budowa i rozbudowa lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią na poziomie centralnym, rozwój e - usług i nowoczesnej infrastruktury informatycznej, tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu, budowa systemów transmisji danych; III. Regionalny system transportowy poprawa jakości lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej, lokalne lotniska, regionalny transport publiczny i zwiększenie jego wykorzystania; IV. Inwestycje w ochronę środowiska inwestycje polegające na ochronie wód, gleb, powietrza, przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i technologicznym, inwestycje w odnawialne źródła energii, zachowanie obszarów cennych przyrodniczo; V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu sport, rekreacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, miejski transport publiczny, odbudowa przestrzeni publicznej, aktywizacja rozwoju miast; VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji - promocja regionalnych walorów turystycznych, rozwój turystyki i rekreacji w ramach pielęgnowania dziedzictwa narodowego; VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego dofinansowanie inwestycji w ochronę zdrowia, podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, wsparcie społeczne (domy opieki, długotrwała opieka lecznicza i paliatywna); VIII. Pomoc techniczna. Dla przedsiębiorców z sektora MSP największe znaczenie będą miały projekty realizowane w ramach priorytetu I. I Jest on ukierunkowany na wzrost potencjału i innowacyjności przedsiębiorstw oraz wzmocnienie pozycji regionu względem innych regionów europejskich. Wzmocnienie to ma nastąpić poprzez 8

9 zwiększenie transferu innowacji do gospodarki oraz kooperację sektora B+R z sektorem przedsiębiorstw. Mimo skupienia w województwie mazowieckim dużej ilości jednostek badawczo rozwojowych w porównaniu do innych regionów w kraju, nakłady na sferę badawczo rozwojową pokazują, że Mazowsze zajmuje 185 pozycję wśród 239 regionów w Unii Europejskiej. Dodatkowo słaby poziom infrastruktury i niski poziom zawansowania technologicznego utrudniają mazowieckim przedsiębiorcom efektywną konkurencje z przedsiębiorcami z innych krajów Unii. Generowanie i dyfuzja innowacji do sektora przedsiębiorstw wymaga stworzenia trwałych podstaw współpracy na poziomie nauka - gospodarka. Zbudowanie silnej pozycji przedsiębiorstw wymaga też likwidacji barier hamujących rozwój przedsiębiorczości, do których na Mazowszu należą: brak kapitału na założenie przedsiębiorstwa, niski stopień wyposażenia w infrastrukturę gospodarczą, utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania. Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu I będą dotyczyły m.in. wsparcia finansowego ośrodków badawczo rozwojowych o wysokim potencjale badawczym. Wsparcie to oprócz bezpośredniego dotowania badań naukowych i prac rozwojowych obejmie również nakłady na rozbudowę i modernizacje infrastruktury naukowo badawczej. Wzmocnione jednostki B + R będą mogły w łatwiejszy sposób tworzyć związki kooperacyjne z sektorem MSP, umożliwiając w ten sposób transfer technologii i know-how do gospodarki. Przewidziane są również inwestycje mające ułatwić start nowopowstającym przedsiębiorcom, w tym głównie przedsiębiorstwom stosującym nowoczesne technologie. Dofinansowane będą projekty związane z rozpoczęciem, rozszerzeniem lub zmianą profilu działalności, w tym również tworzenia powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami. Wzmocnieniu konkurencyjności regionów będą również służyły projekty związane z kompleksowym przygotowaniem terenów pod działalność gospodarczą, ich wyposażanie w niezbędną infrastrukturę oraz stworzeniem rejestru systemu ofert inwestycyjnych. Zmiany i unowocześnienia wymaga również system istniejących instytucji otoczenia biznesu. Dofinansowane będą projekty polegające na wsparciu powstawania i rozwoju nowych instytucji otoczenia biznesu, jak również modernizacji już istniejących. Zmiany wymaga jakość i zakres świadczonych przez nie dotychczas usług. Konieczne jest również stworzenie większej sieci instytucji otoczenia biznesu w regionie, gdyż dotychczasowe skupione są głównie w Warszawie. Wsparciem zostaną również objęte fundusze pożyczkowe i poręczeniowe działające na rynku regionalnym i lokalnym. Silne i konkurencyjne mazowieckie przedsiębiorstwa będą wymagały sprawnego marketingu i skutecznej promocji, by przyciągnąć inwestorów i ukształtować obraz Mazowsza jako regionu przyjaznego przedsiębiorczości. Wsparciem objęte będą projekty dotyczące promocji gospodarczej regionu, udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych. 9

10 Na realizację RPO WM przewidziano 1831, 50 mln Euro, w tym na realizacje priorytetu I 430,4 mln Euro, co stanowi 23,50% całości kwoty na finansowanie RPO WM. Instytucją Zarządzającą RPO WM jest Urząd Marszałkowski WM. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Realizacja tego celu nastąpi poprzez: wzrost udziału polskich innowacyjnych produktów w rynku międzynarodowym, tworzenie stabilnych i lepszych miejsc pracy, wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki oraz jej roli w rozwoju gospodarczym. W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, p marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Projekty muszą być innowacyjne co najmniej w skali kraju bądź na poziomie międzynarodowym, gdyż dzia d ziałania innowacyjne o takim charakterze i zasięgu generują najwyższą wartość dodaną dla gospodarki i przedsiębiorstw, a co za tym idzie w największym stopniu przyczyniają się do umacniania zdolności konkurencyjnych polskiej gospodarki w wymiarze międzynarodowym wym. W ramach PO IG nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju projekty będą mogły uzyskać wsparcie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka umożliwia realizację projektów następującym rodzajom beneficjentów: przedsiębiorstwom w tym MSP, instytucjom otoczenia biznesu innowacyjnym bądź tworzącym sieć, jednostkom naukowo badawczym, jednostkom administracji publicznej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka został podzielony na 8 tzw. priorytetów, w tym 7 priorytetów tematycznych, oraz 1 priorytet mający celu umożliwienie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Programu sprawną jego obsługę. 10

11 W ramach programu realizowane będą następujące priorytety: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, 2. Infrastruktura sfery B+R, 3. Kapitał dla innowacji, 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, 5. Dyfuzja innowacji, 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, 7. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego, 8. Pomoc techniczna. Dla przedsiębiorców szczególnie interesujące są Priorytety: 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, 3 - Kapitał dla innowacji, 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, 5 - Dyfuzja innowacji i 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia oferują wsparcie na innowacyjne inwestycje. Przedsiębiorcy będą mogli sfinansować zakup wyników prac badawczo rozwojowych, wdrożyć wyniki prac naukowych, dofinansować przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne kluczowe dla rozwoju firmy przy założeniu, że będą one realizowane we współpracy z jednostkami naukowo badawczymi. Będzie istniała również możliwość dokonania przekształcenia firmy w centrum badawczo rozwojowe, a także uzyskanie funduszy na nowe wysoce innowacyjne inwestycje oraz na inwestycje o dużym znaczeniu dla gospodarki. Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym będą mogły być wspierane również przez konieczne do ich realizacji projekty szkoleniowe i doradcze. W Priorytecie 3 Kapitał dla innowacji przewidziano pomoc dwuetapową: wsparcie doradcze oraz kapitałowe. W pierwszym etapie osoba mająca innowacyjny pomysł uzyska wsparcie doradcze (tzw. dotacja na inkubację), a jeśli jej pomysł zostanie oceniony jako mający szanse powodzenia nowopowstały przedsiębiorca otrzyma wsparcie gotówkowe w postaci objęcia w nim udziałów przez instytucję inkubującą. Natomiast w Priorytecie 5 Dyfuzja innowacji przedsiębiorcy będą mogli m.in. uzyskać wsparcie na tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców (sieci) o charakterze ponadregionalnym ponadregionalny charakter jest w tym przypadku warunkiem niezbędnym do uzyskania wsparcia. Dofinansować będzie można koszty związane z doradztwem, poszukiwaniem przedsiębiorstw do udziału we współpracy, szkoleń niezbędnych do nawiązania i prowadzenia współpracy oraz koszty operacyjne. W ramach tego priorytetu przewidziane są również dotacje dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami kraju (koszty przygotowania zgłoszenia, opłaty rejestracyjne) oraz na projekty doradcze związane z ochroną praw własności przemysłowej. 11

12 Szczególnie interesujący dla polskich eksporterów jest Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, w którym w ramach inicjatywy paszport do eksportu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pakietu usług obejmującego: szkolenia z zakresu wymiany handlowej na rynku wspólnotowym, doradztwo prawne, dofinansowanie udziału w targach, przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz inne działanie skierowane na partnerów do współpracy. PO IG będzie finansowany zarówno ze środków Unii Europejskiej jak również z krajowych środków pochodzących z budżetu państwa. Na realizację Programu przewidziano łącznie kwotę ok. 9,7 mld euro, z czego ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ok. 8,3 mld euro. Instytucją Zarządzającą PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki regionalne - dla osób i grup społecznych. Priorytety realizowanie centralnie: I. Zatrudnienie i integracja społeczna, II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, III. Wysoka jakość systemu oświaty, IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, V. Dobre rządzenie, VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym. Priorytety realizowane regionalnie: VII. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej, VIII. Regionalne kadry gospodarki, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, X. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. XI. Pomoc techniczna. Wielkość środków finansowych przeznaczona na PO KL stanowi 14,43% wszystkich środków na realizację programów operacyjnych i wynosi EUR. 60% środków zostanie przeznaczone na wparcie regionów, zaś 40% będzie wdrażane sektorowo. Dla Mazowsza przewidziano EUR. 12

13 W ramach PO KL istotne dla przedsiębiorców będą: Priorytet II, IV oraz VIII. Celem Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki jest podnoszenie kwalifikacji pracowników i przedsiębiorstw. Wśród projektów konkursowych są: szkolenia i studia podyplomowe, ogólnopolskie zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla indywidualnych przedsiębiorców, ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń i doradztwa oraz studia podyplomowe dla przedsiębiorców delegowanych przez pracodawców, partnerskie projekty ponadregionalne. Projekty systemowe to: projekty analityczno-badawcze, promocyjne i szkoleniowo-doradcze w zakresie potrzeb szkoleniowych i zmian gospodarczych, promocja szkoleń e-learningowych, opracowanie standardów zarządzania wiekiem przedsiębiorstwa oraz restrukturyzowanych przedsiębiorstw, promowanie planowania strategicznego, zarządzania informacją, zarządzania zasobami ludzkimi, działania upowszechniające B+R oraz promocja osiągnięć naukowych wśród przedsiębiorców. Celem Działania 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjnego kadr jest poprawa dostępności i jakości usług dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje otoczenia biznesu i instytucje szkoleniowe. Proponowane projekty systemowe to: poprawa jakości usług przez instytucje wspierające przedsiębiorczość m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników tych instytucji, wsparcie systemu usług dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, poprawa jakości usług szkoleniowych poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji szkoleniowych przy opracowywaniu programów, prowadzeniu szkoleń oraz doradztwie dla kadry zarządzającej i pracowników. Działanie 4.3 Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R polega na zwiększeniu kompetencji zasobów kadrowych systemu B+R oraz wzmocnieniu roli nauki w procesie kształcenia. Projekty konkursowe dotyczą m.in. kształtowania umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. 13

14 Celem Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji osób pracujących w regionie. Projekty konkursowe obejmą: szkolenia zamknięte/otwarte oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników, doradztwo dla MSP, w tym dla osób samozatrudnionych, szkolenia dla osób zainteresowanych podwyższaniem kwalifikacji, pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i środowisk wspomagających pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm, szkolenia przekwalifikujące przy wyborze nowego zawodu, szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców zmieniających profil działalności, wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. W ramach projektów systemowych realizowane będą badania i analizy regionalnych zmian gospodarczych. W ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy projekty konkursowe obejmą: tworzenie sieci innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi i uczelniami, staże i szkolenia pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, promocja przedsiębiorczości akademickiej, szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów rozpoczynających działalność gospodarczą. Projekty systemowe dotyczą rozwoju Regionalnych Strategii Innowacji poprzez studia, analizy, ekspertyzy, wsparcie szkoleniowo-doradcze. Instytucją zarządzającą dla PO KL będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , który - zgodnie 14

15 z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi priorytetowych: 1. Gospodarka wodno ściekowa, 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, 7. Transport przyjazny środowisku, 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, 9. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej, 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, 11. Bezpieczeństwo energetyczne, 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe, 13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, 14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 15. Pomoc techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 16. Pomoc techniczna Fundusz Spójności, 17. Konkurencyjność regionów. Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata zostanie przeznaczonych ponad 36 mld Eur. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ,3 mln Eur (w tym ze środków Funduszu Spójności ,06 mln Eur tj. 77% oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 337,2 mln EUR tj. 23%). Ostateczny kształt Programu uzależniony będzie od negocjacji z Komisją Europejską. Projekt PO IiŚ po przyjęciu przez Radę Ministrów został przesłany do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Negocjacje mogą trwać nawet kilka miesięcy. Realizacja projektów może rozpocząć się wcześniej, a koszty kwalifikowane będą od dnia przyjęcia przez KE dokumentu lub od 1 stycznia 2007 r. 15

16 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Celem głównym PO Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno gospodarczego Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko mazurskiego). W ramach Programu realizowane będą 4 osie priorytetowe: I. Nowoczesna gospodarka, II. Wojewódzkie ośrodki wzrostu, III. Infrastruktura transportowa, IV. Pomoc techniczna. W ramach osi priorytetowej I: Nowoczesna gospodarka będą realizowane 4 Działania: 1. Infrastruktura uczelni, 2. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 3. Wspieranie innowacji, 4. Promocja i współpraca. W ramach osi priorytetowej II: Wojewódzkie ośrodki wzrostu będą realizowane 2 Działania: 1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego, 2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. W ramach osi priorytetowej owej III: Infrastruktura transportowa będą realizowane 2 Działania: 1. Infrastruktura drogowa, 2. Trasy rowerowe. W ramach osi priorytetowej IV: Pomoc techniczna realizowane będą 2 Działania: 1. Wsparcie procesu wdrażania Programu, 2. Działania informacyjne i promocyjne. Budżet: RAZEM EFRR (85%) PL (15%) Razem (100%) PO RPW ,79 mln Eur 401,26 mln Eur 2675,05 mln EUR

17 Beneficjenci: uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem, jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/powiatu grodzkiego/związku międzygminnego - w których akcje lub udziały posiada gmina, powiat grodzki, związek międzygminny lub Skarb Państwa - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego, bądź podmioty wyłonione w drodze przetargu do świadczenia usług z zakresu transportu publicznego na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, inne spółki prawa handlowego, w których akcje lub udziały posiada jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, organizacje pozarządowe, instytucje ważne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym m.in.: o urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego, o instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości i inne organizacje). Instytucja Zarządzająca Programem, organy administracji rządowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytucje zaangażowane w realizację Programu. Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejska Współpraca Terytorialna służy wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Europejska Współpraca Terytorialna wdrażana będzie za pomocą 3 typów programów operacyjnych: współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, 17

18 współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego, współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska. Polska będzie uczestniczyła w następujących programach operacyjnych w ramach poszczególnych komponentów Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Współpraca transgraniczna: Polska (województwo zachodniopomorskie) Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Wschodnie - Brandenburgia), Polska (Województwo Lubuskie) - Niemcy (Brandenburgia), Polska (Województwo Lubuskie i Województwo Dolnośląskie) - Niemcy (Saksonia), Polska Republika Czeska, Polska Republika Słowacka, Polska Litwa, Polska Szwecja Dania - Litwa - Niemcy (Południowy Bałtyk), Współpraca transnarodowa: Region Morza Bałtyckiego [ang. akronim BSR]- oprócz Polski w tym programie uczestniczą: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza Unii Europejskiej: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony); Europa Środkowa- oprócz Polski w tym programie uczestniczą: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony); Program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE - INTERREG IV C. Programy operacyjne w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej mają charakter międzynarodowy, w którym udział biorą co najmniej dwa państwa. Ich opracowaniem zajmują się międzynarodowe grupy robocze, składające się z przedstawicieli państw uczestniczących w danym programie. Budżet programu jest wspólny dla wszystkich państw uczestniczących w danym programie (państwa wnoszą do budżetu programu wkład EFRR+środki krajowe). Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane są beneficjentom na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Ponadto każdy program wdrażany jest przez wspólne struktury zarządzające. 18

19 PODSTAWOWE ZASADY REALIZOWANIA PROJEKTÓW W RAMACH EWT W każdym projekcie w ramach programów współpracy transgranicznej i transnarodowej muszą uczestniczyć partnerzy z co najmniej dwóch krajów, w tym z co najmniej jednego kraju członkowskiego UE. W projekcie współpracy międzyregionalnej muszą uczestniczyć beneficjenci z co najmniej trzech regionów w trzech krajach członkowskich UE lub trzech regionów, z których co najmniej dwa ulokowane są w krajach członkowskich UE (w przypadku projektów z udziałem beneficjenta z kraju spoza UE). Współpraca w ramach projektu EWT może przyjąć następujące formy: wspólne przygotowanie projektu (zaangażowanie wszystkich partnerów w przygotowanie propozycji projektowej, wspólne planowanie działań), wspólna realizacja acja (podział ról pomiędzy partnerami, wykonywanie komplementarnych działań), wspólny personel zatrudniony do realizacji projektu (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów projektu oraz wszystkich partnerów, wyznaczenie wspólnego koordynatora), wspólne finansowanie (wspólny budżet projektu, podział budżetu na poszczególnych partnerów, odpowiadających przewidzianym dla nich działaniom, realizowanym na rzecz wszystkich uczestników projektu). Partnerzy realizujący projekt współpracy transgranicznej lub transnarodowej muszą uwzględnić co najmniej dwie spośród wyżej wymienionych form współpracy, natomiast projekt współpracy międzyregionalnej powinien obejmować wszystkie cztery formy. Program Operacyjny Pomoc Techniczna W ramach POPT realizowane będą dwie osie priorytetowe, zorientowane na osiągnięcie celów POPT Oś priorytetowa 1: Sprawna realizacja NSRO Główny cel osi Celem osi priorytetowej jest osiągnięcie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli NSRO oraz zapewnienie płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania pomocy strukturalnej. 19

20 Główne obszary interwencji osi priorytetowej W ramach Osi priorytetowej 1: Sprawna realizacja NSRO zdefiniowano następujące główne obszary interwencji: Wsparcie zasobów ludzkich, Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO, Ocena (ewaluacja) NSRO, Zakup wyposażenia, Funkcjonowanie i rozwój narzędzi informatycznych wspomagających realizację NSRO. Oś priorytetowa 2: Komunikacja i promocja Główny cel osi priorytetowej Celem nadrzędnym realizowanym w ramach Osi priorytetowej 2 jest kreowanie popytu na środki z instrumentów strukturalnych UE w Polsce oraz zapewnienie efektywnej wymiany informacji i przekazywania doświadczeń pomiędzy uczestnikami NSRO w Polsce. Główne obszary interwencji osi priorytetowej W ramach Osi priorytetowej 2: Komunikacja i promocja zdefiniowano następujące główne obszary interwencji: Promocja i informacja, Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO. Budżet: RAZEM EFRR (85%) PL (15%) Razem (100%) PO PT ,7 mln Euro 91,2 mln Euro 607,9 mln EURO Beneficjenci Beneficjentami osi priorytetowej 1 i 2 mogą być centralne jednostki systemu realizacji NSRO/PWW, w szczególności: Instytucja Koordynująca NSRO, IZ PWW, Jednostka koordynująca realizację RPO, IZ poszczególnymi PO wdrażanymi centralnie, Instytucja Wdrażająca dla działania 7.2 i 8.5 PO Infrastruktura i Środowisko, IC, 20

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo