PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach Fundusze strukturalne na lata Regionalne Programy Operacyjne na przykładzie RPO Mazowsza...7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka...10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki...12 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko...14 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej...17 Program Operacyjny Pomoc Techniczna...19 Adresy niezbędne każdemu przedsiębiorcy...21 Instytucje centralne...21 Sieć Euro Info Center...23 Sieć punktów konsultacyjnych woj. mazowieckie...24 Krajowy System Usług woj. mazowieckie...25 Regionalne Instytucje Finansujące...29 Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego...33 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie...33 Mazowiecki Urząd Wojewódzki...33 Słowniczek beneficjenta...34

2 Wstęp Rozpoczynamy właśnie kolejny okres programowania funduszy strukturalnych na lata , kiedy to Polska będzie miała do wykorzystania niebagatelną kwotę 67,3 mld EUR - czyli prawie pięciokrotnie więcej środków niż miało to miejsce w latach Na podstawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla Spójności na lata opracowanych przez Komisję Europejską, Polska opracowała Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodową Strategię Spójności). Zawierają one główne obszary wsparcia, cele i priorytety możliwe do sfinansowania przy wykorzystaniu unijnych pieniędzy na lata Celem Strategicznym NSRO jest stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Na powyższy cel strategiczny składają się cele cząstkowe, takie jak: poprawa spójności społecznej, podniesienie jakości kapitału ludzkiego, budowa infrastruktury społecznej i technicznej mającej kluczowe znaczenie dla rozwoju kraju i nadrobienia różnic rozwojowych w stosunku do lepiej rozwiniętych krajów Unii, wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i gospodarczej polskich regionów. Cele założone w NSRO będą realizowane za pomocą czterech programów operacyjnych o charakterze ogólnokrajowym: PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Pomoc Techniczna; jednego dla wschodnich terenów Polski: PO Rozwój Polski Wschodniej; szesnastu regionalnych programów operacyjnych opracowywanych przez poszczególne województwa odrębnie; a także programu o charakterze międzynarodowym: PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Doświadczenia okresu programowania oraz pierwsze lata uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej wskazały, że przedsiębiorstwa są jednym z najlepiej przygotowanych sektorów do absorpcji środków unijnych. W latach polscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z wsparcia w ramach programów krajowych i centralnych. Programy te będą się wzajemnie przenikać. Polscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie: dotacji inwestycyjnych, rozwoju technologicznego oraz rozwoju kadr. Na szkolenia będą mogły liczyć nie tylko osoby pracujące, ale również i te poszukujące pracy. Ogromne środki będą przeznaczone na rozbudowę i ulepszenie infrastruktury publicznej (drogi, placówki ochrony zdrowia, szkoły) oraz całej infrastruktury ułatwiającej warunki funkcjonowania przedsiębiorstw (wsparcie instytucji otoczenia biznesu, takich jak: inkubatory technologiczne, parki 2

3 naukowo technologiczne, centra transferu technologii, czy wsparcie instytucji ułatwiających dostęp do zewnętrznego finansowania). Biorąc pod uwagę środki, jakie są do wykorzystania w latach , najbliższy czas będzie wymagał wzmożonego wysiłku zarówno ze strony instytucji zaangażowanych we wdrażanie poszczególnych programów operacyjnych, jak i samych beneficjentów. Aby skutecznie wykorzystać tak ogromne środki niezbędna jest doskonała znajomość uregulowań unijnych i krajowych w zakresie aplikowania w ramach poszczególnych priorytetów. Wiedza zdobyta w okresie powinna zostać uzupełniona poprzez system szkoleń i doradztwa skierowanego przez administrację do beneficjentów. Unijne fundusze to dla Polski ogromna szansa. Nie można jej zmarnować, ponieważ druga taka się nie powtórzy. Zważywszy na to, że pierwszych wytycznych do poszczególnych programów operacyjnych możemy spodziewać się w drugiej połowie roku, pozostaje nam jeszcze sporo czasu, by do tego wyzwania przygotować się jak najlepiej. Mamy nadzieję, że opracowany przez nas przewodnik po Funduszach Strukturalnych okażę się dla Państwa szczególnie przydatny w realizacji tego celu. Zawiera on prezentacje poszczególnych PO wchodzących w skład NSRO, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do przedsiębiorców: PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki i Regionalny Program Operacyjny dla województwa mazowieckiego (wg wytycznych Minister Rozwoju Regionalnego w ramach poszczególnych RPO ok. 40 % środków powinno być przewidziane na wsparcie przedsiębiorstw i ich szeroko rozumianego otoczenia). Zawiera on dodatkowo niezbędne każdemu przedsiębiorcy adresy instytucji centralnych i tych w regionie. Życzymy wszystkim czytelnikom przyjemnej lektury i powodzenia w jak najskuteczniejszym aplikowaniu o fundusze strukturalne. Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach Zakończył się właśnie dwuletni okres programowania , kiedy to Polska po raz pierwszy mogła korzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Na modernizację i restrukturyzację polskiej gospodarki, na wyrównanie różnic pomiędzy naszym krajem a innymi krajami europejskimi w tym czasie skierowane było ponad 34 mld zł dostępnych w ramach 7 programów operacyjnych i dwóch inicjatyw wspólnotowych IW EQUAL i IW INTERREG III A. Największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszyły się Programy: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, działanie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji oraz działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa. Zapotrzebowanie na unijną kasę w wielu przypadkach przerosło możliwości poszczególnych programów operacyjnych. Wartość podpisanych umów w 3

4 przypadku większości programów operacyjnych sięga już blisko 80% całości środków przeznaczonych na lata Powyższe dane rożnie natomiast wyglądają w ujęciu regionalnym. Ze względu na wyczerpanie środków został zamknięty nabór w większości programów, tylko w przypadku nielicznych działań można jeszcze składać wnioski. Dostępne w latach fundusze strukturalne pozwoliły wielu przedsiębiorcom na eliminację takich barier jak brak specjalistycznej wiedzy i umiejętności konkurowania na jednolitym rynku, czy spowodowana brakiem środków finansowanych niemożliwość powiększenia przedsiębiorstwa. Dzięki środkom z dotacji unijnych wiele firm zainwestowało w niezbędną infrastrukturę, opracowało strategie działania na wybranych rynkach europejskich i przeszkoliło swoich pracowników w konkretnej dziedzinie. Ponieważ polscy przedsiębiorcy mogli po raz pierwszy korzystać z unijnej pomocy w wielu przypadkach byli oni nie przygotowani do procesu aplikowania. Wiele utrudnień brało się też z braku doświadczenia administracji rządowej w tej materii. Stąd wynikały liczne problemy w procesie aplikowania czy rozliczania dotacji. Sytuacje te jednak w miarę upływu czasu były coraz rzadsze. W ramach Programu naprawczego zwiększającego absorpcję funduszy strukturalnych w ramach NPR przyspieszono wiele procedur administracyjnych, dotyczących m.in. stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, weryfikacji wniosków o płatność, czy uproszczenia procesu monitoringu i kontroli. Problemy, z jakimi spotykali się beneficjenci i administracja w poprzednim okresie programowania oraz doświadczenia wtedy zdobyte pokazują, że skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy wymaga gruntownej wiedzy, wysiłku ze strony beneficjentów włożonego w prawidłowe rozliczanie projektów oraz ścisłej współpracy z obu stron zarówno, ze strony przedsiębiorców jak i administracji centralnej i regionalnej. Istnieje również konieczność rozbudowania systemu doradztwa i szkoleń dla beneficjentów organizowanych przez administrację. W obecnym okresie programowania Polska otrzyma znacznie większą pulę pieniędzy. Procedury i system wdrażania dotacji będą wymagały znacznych usprawnień. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości prowadziła w poprzednim okresie programowania obsługę następujących programów: SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw: działanie 2.1, i 2.3 oraz SPO Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3A. SPO WKP 2.3 Firmy należące do kategorii mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw mogły ubiegać się o wsparcie na projekty inwestycyjne dofinansowane w ramach 4

5 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.3. (w skrócie SPO WKP 2.3). Dofinansowaniu podlegały projekty polegające na zakupie: nowych i używanych środków trwałych (w tym koszty związane z ich instalacją i uruchomieniem), wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych (w tym robót i materiałów budowlanych), leasingu środków trwałych. Kwota dofinansowania musiała zawierać się w przedziale: od do PLN. Jednocześnie nie mogła przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych (30%- dla projektów realizowanych w powiecie miasta Warszawa). Nowością proceduralną w stosunku do programów przedakcesyjnych było wprowadzenie ułatwienia dla tych, którzy składali wnioski na minimum 7 dni przed upływającym terminem - Regionalna Instytucja Finansująca dokonująca oceny formalnej wniosku mogła wzywać przedsiębiorców o uzupełnienia, w przypadku stwierdzenia uchybień administracyjnych. Z ułatwienia tego korzystało większość wnioskodawców, składając wnioski z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Dla ułatwienia przedsiębiorcom przygotowania poprawnego wniosku wprowadzono szereg form pomocy: uruchomiono Infolinię, w całym kraju prowadzone były bezpłatne seminaria informacyjne, Punkty Konsultacyjne oferowały bezpłatną fachową pomoc w zakresie przygotowania wniosku, na stronie PARP zawieszono specjalnie opracowane narzędzie- Kwalifikator wniosków. Korzystanie z tych form pomocy zwiększało szanse przedsiębiorców na uzyskanie wsparcia. Wśród pozytywnych przykładów projektów, które uzyskały dofinansowanie można wymienić: zakup nowoczesnych maszyn poligraficznych, zakup linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń do wyposażenia piekarni, zakup maszyn do produkcji folii oraz do przetwórstwa tworzyw sztucznych, zakup wyposażenia do laboratorium, uruchomienie produkcji nowych wyrobów farmaceutycznych, stworzenie nowoczesnego centrum obróbczego, zakup form wtryskowych, zakup sprzętu komputerowego i nowoczesnego oprogramowania. SPO WKP W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2: Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 1: Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, przedsiębiorcy mogli ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym. 5

6 Dofinansowanie mogło obejmować następujące koszty: nabycie gruntów do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zakup nowych środków trwałych (w tym: budowli i budynków, maszyn lub urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją), zakup używanych środków trwałych, instalacji i uruchomienia środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii, nabycie materiałów lub robót budowlanych, raty spłat wartości początkowej środków trwałych przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych. Minimalna wartość wsparcia wynosiła 500 tys. PLN, a wielkość dofinansowania (max. 50% kosztów kwalifikowanych) uzależniona była od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa. Dla ułatwienia przygotowania poprawnego wniosku uruchomiona została prekwalifikacja projektów, z której bezpłatnie mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Ostatni termin składania wniosków upłynął , lista rekomendowanego wsparcia ogłoszona zostanie w II kwartale 2007 r. Najwięcej szans na uzyskanie wsparcia mają projekty cechujące się wysokim poziomem innowacyjności, których efektem jest stworzenie nowych miejsc pracy. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 schemat A Beneficjenci realizowali następujące typy projektów: szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw (podwyższanie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności) ogólne, jak i związane ze zmianami technologicznymi (w tym w systemie edukacji na odległość, kursy zawodowe w zakresie języków obcych, zastosowanie technologii informacyjnych), szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usprawnienia zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP oraz uelastycznienia form świadczenia pracy, studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej mające na celu podwyższanie lub zdobycie nowych kwalifikacji, 6

7 praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy, np. o niskich kwalifikacjach. Dokonując próby podsuwania tzw. najlepszych praktyk można zauważyć, że większość projektodawców może pochwalić się doświadczeniem w podobnych przedsięwzięciach. Realizatorzy projektów posiadają dobrą znajomość środowiska lokalnego i potrzeb Beneficjentów Ostatecznych. Przy przygotowaniu projektów odwołują się do przeprowadzonych ankiet i badań bądź przeprowadzają własne, w tym także badanie potrzeb i oczekiwań Beneficjentów Ostatecznych. Sukces przedsięwzięciu zapewnia nie tylko dobry pomysł, lecz także, a może nawet przede wszystkim, zaangażowany i dobrze przygotowany zespół projektowy. Zarówno kadra zarządzają, jak i merytoryczna muszą wykazać się determinacją, a także wzajemnie współpracować. W kontaktach z Beneficjentami Ostatecznymi należy jasno określić zasady, działania mobilizujące i motywujące, przy równoczesnej wrażliwości i zrozumieniu każdej z osób. Warto również zadbać o współpracę wokół projektu z partnerami społecznymi tj. władzami lokalnymi, innymi instytucjami i organizacjami, aby uczulić ich na ewentualne problemy zewnętrzne w projekcie. Dobrą praktyką jest również kontynuacja projektów, dzięki czemu utrwalają się jego wskaźniki i osiągnięcia. Fundusze strukturalne na lata Regionalne Programy Operacyjne na przykładzie RPO Mazowsza Nadrzędnym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego opracowanego w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 r. jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Realizacja celów zawartych w RPO WM odbywać się będzie w ramach interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powodzenie realizacji RPO WM ma zapewnić spójność tego dokumentu ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty, Strategią Rozwoju Kraju , Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia i programami operacyjnymi realizującymi te dokumenty oraz Krajowym Programem Reform. Cel główny będzie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych takich jak: 1. Rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy, 2. Poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, 7

8 3. Wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego, 4. Podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie. Projekty realizowane w ramach RPO WM muszą dotyczyć jednego z ośmiu priorytetów, które tworzą ten program: I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz sektora msp, promocja gospodarcza, dofinansowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, rozwój przedsiębiorczości; II. Przyspieszenie e- e Rozwoju Mazowsza realizacja przedsięwzięć wynikających z realizacji e Strategii Województwa Mazowieckiego: ułatwienie dostępu do nowoczesnych metod i technik komunikowania się, budowa i rozbudowa lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią na poziomie centralnym, rozwój e - usług i nowoczesnej infrastruktury informatycznej, tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu, budowa systemów transmisji danych; III. Regionalny system transportowy poprawa jakości lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej, lokalne lotniska, regionalny transport publiczny i zwiększenie jego wykorzystania; IV. Inwestycje w ochronę środowiska inwestycje polegające na ochronie wód, gleb, powietrza, przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i technologicznym, inwestycje w odnawialne źródła energii, zachowanie obszarów cennych przyrodniczo; V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu sport, rekreacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, miejski transport publiczny, odbudowa przestrzeni publicznej, aktywizacja rozwoju miast; VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji - promocja regionalnych walorów turystycznych, rozwój turystyki i rekreacji w ramach pielęgnowania dziedzictwa narodowego; VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego dofinansowanie inwestycji w ochronę zdrowia, podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, wsparcie społeczne (domy opieki, długotrwała opieka lecznicza i paliatywna); VIII. Pomoc techniczna. Dla przedsiębiorców z sektora MSP największe znaczenie będą miały projekty realizowane w ramach priorytetu I. I Jest on ukierunkowany na wzrost potencjału i innowacyjności przedsiębiorstw oraz wzmocnienie pozycji regionu względem innych regionów europejskich. Wzmocnienie to ma nastąpić poprzez 8

9 zwiększenie transferu innowacji do gospodarki oraz kooperację sektora B+R z sektorem przedsiębiorstw. Mimo skupienia w województwie mazowieckim dużej ilości jednostek badawczo rozwojowych w porównaniu do innych regionów w kraju, nakłady na sferę badawczo rozwojową pokazują, że Mazowsze zajmuje 185 pozycję wśród 239 regionów w Unii Europejskiej. Dodatkowo słaby poziom infrastruktury i niski poziom zawansowania technologicznego utrudniają mazowieckim przedsiębiorcom efektywną konkurencje z przedsiębiorcami z innych krajów Unii. Generowanie i dyfuzja innowacji do sektora przedsiębiorstw wymaga stworzenia trwałych podstaw współpracy na poziomie nauka - gospodarka. Zbudowanie silnej pozycji przedsiębiorstw wymaga też likwidacji barier hamujących rozwój przedsiębiorczości, do których na Mazowszu należą: brak kapitału na założenie przedsiębiorstwa, niski stopień wyposażenia w infrastrukturę gospodarczą, utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania. Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu I będą dotyczyły m.in. wsparcia finansowego ośrodków badawczo rozwojowych o wysokim potencjale badawczym. Wsparcie to oprócz bezpośredniego dotowania badań naukowych i prac rozwojowych obejmie również nakłady na rozbudowę i modernizacje infrastruktury naukowo badawczej. Wzmocnione jednostki B + R będą mogły w łatwiejszy sposób tworzyć związki kooperacyjne z sektorem MSP, umożliwiając w ten sposób transfer technologii i know-how do gospodarki. Przewidziane są również inwestycje mające ułatwić start nowopowstającym przedsiębiorcom, w tym głównie przedsiębiorstwom stosującym nowoczesne technologie. Dofinansowane będą projekty związane z rozpoczęciem, rozszerzeniem lub zmianą profilu działalności, w tym również tworzenia powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami. Wzmocnieniu konkurencyjności regionów będą również służyły projekty związane z kompleksowym przygotowaniem terenów pod działalność gospodarczą, ich wyposażanie w niezbędną infrastrukturę oraz stworzeniem rejestru systemu ofert inwestycyjnych. Zmiany i unowocześnienia wymaga również system istniejących instytucji otoczenia biznesu. Dofinansowane będą projekty polegające na wsparciu powstawania i rozwoju nowych instytucji otoczenia biznesu, jak również modernizacji już istniejących. Zmiany wymaga jakość i zakres świadczonych przez nie dotychczas usług. Konieczne jest również stworzenie większej sieci instytucji otoczenia biznesu w regionie, gdyż dotychczasowe skupione są głównie w Warszawie. Wsparciem zostaną również objęte fundusze pożyczkowe i poręczeniowe działające na rynku regionalnym i lokalnym. Silne i konkurencyjne mazowieckie przedsiębiorstwa będą wymagały sprawnego marketingu i skutecznej promocji, by przyciągnąć inwestorów i ukształtować obraz Mazowsza jako regionu przyjaznego przedsiębiorczości. Wsparciem objęte będą projekty dotyczące promocji gospodarczej regionu, udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych. 9

10 Na realizację RPO WM przewidziano 1831, 50 mln Euro, w tym na realizacje priorytetu I 430,4 mln Euro, co stanowi 23,50% całości kwoty na finansowanie RPO WM. Instytucją Zarządzającą RPO WM jest Urząd Marszałkowski WM. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Realizacja tego celu nastąpi poprzez: wzrost udziału polskich innowacyjnych produktów w rynku międzynarodowym, tworzenie stabilnych i lepszych miejsc pracy, wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki oraz jej roli w rozwoju gospodarczym. W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, p marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Projekty muszą być innowacyjne co najmniej w skali kraju bądź na poziomie międzynarodowym, gdyż dzia d ziałania innowacyjne o takim charakterze i zasięgu generują najwyższą wartość dodaną dla gospodarki i przedsiębiorstw, a co za tym idzie w największym stopniu przyczyniają się do umacniania zdolności konkurencyjnych polskiej gospodarki w wymiarze międzynarodowym wym. W ramach PO IG nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju projekty będą mogły uzyskać wsparcie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka umożliwia realizację projektów następującym rodzajom beneficjentów: przedsiębiorstwom w tym MSP, instytucjom otoczenia biznesu innowacyjnym bądź tworzącym sieć, jednostkom naukowo badawczym, jednostkom administracji publicznej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka został podzielony na 8 tzw. priorytetów, w tym 7 priorytetów tematycznych, oraz 1 priorytet mający celu umożliwienie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Programu sprawną jego obsługę. 10

11 W ramach programu realizowane będą następujące priorytety: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, 2. Infrastruktura sfery B+R, 3. Kapitał dla innowacji, 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, 5. Dyfuzja innowacji, 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, 7. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego, 8. Pomoc techniczna. Dla przedsiębiorców szczególnie interesujące są Priorytety: 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, 3 - Kapitał dla innowacji, 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, 5 - Dyfuzja innowacji i 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia oferują wsparcie na innowacyjne inwestycje. Przedsiębiorcy będą mogli sfinansować zakup wyników prac badawczo rozwojowych, wdrożyć wyniki prac naukowych, dofinansować przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne kluczowe dla rozwoju firmy przy założeniu, że będą one realizowane we współpracy z jednostkami naukowo badawczymi. Będzie istniała również możliwość dokonania przekształcenia firmy w centrum badawczo rozwojowe, a także uzyskanie funduszy na nowe wysoce innowacyjne inwestycje oraz na inwestycje o dużym znaczeniu dla gospodarki. Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym będą mogły być wspierane również przez konieczne do ich realizacji projekty szkoleniowe i doradcze. W Priorytecie 3 Kapitał dla innowacji przewidziano pomoc dwuetapową: wsparcie doradcze oraz kapitałowe. W pierwszym etapie osoba mająca innowacyjny pomysł uzyska wsparcie doradcze (tzw. dotacja na inkubację), a jeśli jej pomysł zostanie oceniony jako mający szanse powodzenia nowopowstały przedsiębiorca otrzyma wsparcie gotówkowe w postaci objęcia w nim udziałów przez instytucję inkubującą. Natomiast w Priorytecie 5 Dyfuzja innowacji przedsiębiorcy będą mogli m.in. uzyskać wsparcie na tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców (sieci) o charakterze ponadregionalnym ponadregionalny charakter jest w tym przypadku warunkiem niezbędnym do uzyskania wsparcia. Dofinansować będzie można koszty związane z doradztwem, poszukiwaniem przedsiębiorstw do udziału we współpracy, szkoleń niezbędnych do nawiązania i prowadzenia współpracy oraz koszty operacyjne. W ramach tego priorytetu przewidziane są również dotacje dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami kraju (koszty przygotowania zgłoszenia, opłaty rejestracyjne) oraz na projekty doradcze związane z ochroną praw własności przemysłowej. 11

12 Szczególnie interesujący dla polskich eksporterów jest Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, w którym w ramach inicjatywy paszport do eksportu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pakietu usług obejmującego: szkolenia z zakresu wymiany handlowej na rynku wspólnotowym, doradztwo prawne, dofinansowanie udziału w targach, przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz inne działanie skierowane na partnerów do współpracy. PO IG będzie finansowany zarówno ze środków Unii Europejskiej jak również z krajowych środków pochodzących z budżetu państwa. Na realizację Programu przewidziano łącznie kwotę ok. 9,7 mld euro, z czego ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ok. 8,3 mld euro. Instytucją Zarządzającą PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki regionalne - dla osób i grup społecznych. Priorytety realizowanie centralnie: I. Zatrudnienie i integracja społeczna, II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, III. Wysoka jakość systemu oświaty, IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, V. Dobre rządzenie, VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym. Priorytety realizowane regionalnie: VII. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej, VIII. Regionalne kadry gospodarki, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, X. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. XI. Pomoc techniczna. Wielkość środków finansowych przeznaczona na PO KL stanowi 14,43% wszystkich środków na realizację programów operacyjnych i wynosi EUR. 60% środków zostanie przeznaczone na wparcie regionów, zaś 40% będzie wdrażane sektorowo. Dla Mazowsza przewidziano EUR. 12

13 W ramach PO KL istotne dla przedsiębiorców będą: Priorytet II, IV oraz VIII. Celem Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki jest podnoszenie kwalifikacji pracowników i przedsiębiorstw. Wśród projektów konkursowych są: szkolenia i studia podyplomowe, ogólnopolskie zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla indywidualnych przedsiębiorców, ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń i doradztwa oraz studia podyplomowe dla przedsiębiorców delegowanych przez pracodawców, partnerskie projekty ponadregionalne. Projekty systemowe to: projekty analityczno-badawcze, promocyjne i szkoleniowo-doradcze w zakresie potrzeb szkoleniowych i zmian gospodarczych, promocja szkoleń e-learningowych, opracowanie standardów zarządzania wiekiem przedsiębiorstwa oraz restrukturyzowanych przedsiębiorstw, promowanie planowania strategicznego, zarządzania informacją, zarządzania zasobami ludzkimi, działania upowszechniające B+R oraz promocja osiągnięć naukowych wśród przedsiębiorców. Celem Działania 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjnego kadr jest poprawa dostępności i jakości usług dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje otoczenia biznesu i instytucje szkoleniowe. Proponowane projekty systemowe to: poprawa jakości usług przez instytucje wspierające przedsiębiorczość m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników tych instytucji, wsparcie systemu usług dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, poprawa jakości usług szkoleniowych poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji szkoleniowych przy opracowywaniu programów, prowadzeniu szkoleń oraz doradztwie dla kadry zarządzającej i pracowników. Działanie 4.3 Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R polega na zwiększeniu kompetencji zasobów kadrowych systemu B+R oraz wzmocnieniu roli nauki w procesie kształcenia. Projekty konkursowe dotyczą m.in. kształtowania umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. 13

14 Celem Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji osób pracujących w regionie. Projekty konkursowe obejmą: szkolenia zamknięte/otwarte oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników, doradztwo dla MSP, w tym dla osób samozatrudnionych, szkolenia dla osób zainteresowanych podwyższaniem kwalifikacji, pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i środowisk wspomagających pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm, szkolenia przekwalifikujące przy wyborze nowego zawodu, szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców zmieniających profil działalności, wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. W ramach projektów systemowych realizowane będą badania i analizy regionalnych zmian gospodarczych. W ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy projekty konkursowe obejmą: tworzenie sieci innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi i uczelniami, staże i szkolenia pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, promocja przedsiębiorczości akademickiej, szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów rozpoczynających działalność gospodarczą. Projekty systemowe dotyczą rozwoju Regionalnych Strategii Innowacji poprzez studia, analizy, ekspertyzy, wsparcie szkoleniowo-doradcze. Instytucją zarządzającą dla PO KL będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , który - zgodnie 14

15 z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi priorytetowych: 1. Gospodarka wodno ściekowa, 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, 7. Transport przyjazny środowisku, 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, 9. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej, 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, 11. Bezpieczeństwo energetyczne, 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe, 13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, 14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 15. Pomoc techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 16. Pomoc techniczna Fundusz Spójności, 17. Konkurencyjność regionów. Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata zostanie przeznaczonych ponad 36 mld Eur. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ,3 mln Eur (w tym ze środków Funduszu Spójności ,06 mln Eur tj. 77% oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 337,2 mln EUR tj. 23%). Ostateczny kształt Programu uzależniony będzie od negocjacji z Komisją Europejską. Projekt PO IiŚ po przyjęciu przez Radę Ministrów został przesłany do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Negocjacje mogą trwać nawet kilka miesięcy. Realizacja projektów może rozpocząć się wcześniej, a koszty kwalifikowane będą od dnia przyjęcia przez KE dokumentu lub od 1 stycznia 2007 r. 15

16 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Celem głównym PO Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno gospodarczego Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko mazurskiego). W ramach Programu realizowane będą 4 osie priorytetowe: I. Nowoczesna gospodarka, II. Wojewódzkie ośrodki wzrostu, III. Infrastruktura transportowa, IV. Pomoc techniczna. W ramach osi priorytetowej I: Nowoczesna gospodarka będą realizowane 4 Działania: 1. Infrastruktura uczelni, 2. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 3. Wspieranie innowacji, 4. Promocja i współpraca. W ramach osi priorytetowej II: Wojewódzkie ośrodki wzrostu będą realizowane 2 Działania: 1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego, 2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. W ramach osi priorytetowej owej III: Infrastruktura transportowa będą realizowane 2 Działania: 1. Infrastruktura drogowa, 2. Trasy rowerowe. W ramach osi priorytetowej IV: Pomoc techniczna realizowane będą 2 Działania: 1. Wsparcie procesu wdrażania Programu, 2. Działania informacyjne i promocyjne. Budżet: RAZEM EFRR (85%) PL (15%) Razem (100%) PO RPW ,79 mln Eur 401,26 mln Eur 2675,05 mln EUR

17 Beneficjenci: uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem, jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/powiatu grodzkiego/związku międzygminnego - w których akcje lub udziały posiada gmina, powiat grodzki, związek międzygminny lub Skarb Państwa - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego, bądź podmioty wyłonione w drodze przetargu do świadczenia usług z zakresu transportu publicznego na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, inne spółki prawa handlowego, w których akcje lub udziały posiada jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, organizacje pozarządowe, instytucje ważne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym m.in.: o urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego, o instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości i inne organizacje). Instytucja Zarządzająca Programem, organy administracji rządowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytucje zaangażowane w realizację Programu. Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejska Współpraca Terytorialna służy wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Europejska Współpraca Terytorialna wdrażana będzie za pomocą 3 typów programów operacyjnych: współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, 17

18 współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego, współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska. Polska będzie uczestniczyła w następujących programach operacyjnych w ramach poszczególnych komponentów Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Współpraca transgraniczna: Polska (województwo zachodniopomorskie) Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Wschodnie - Brandenburgia), Polska (Województwo Lubuskie) - Niemcy (Brandenburgia), Polska (Województwo Lubuskie i Województwo Dolnośląskie) - Niemcy (Saksonia), Polska Republika Czeska, Polska Republika Słowacka, Polska Litwa, Polska Szwecja Dania - Litwa - Niemcy (Południowy Bałtyk), Współpraca transnarodowa: Region Morza Bałtyckiego [ang. akronim BSR]- oprócz Polski w tym programie uczestniczą: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza Unii Europejskiej: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony); Europa Środkowa- oprócz Polski w tym programie uczestniczą: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony); Program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE - INTERREG IV C. Programy operacyjne w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej mają charakter międzynarodowy, w którym udział biorą co najmniej dwa państwa. Ich opracowaniem zajmują się międzynarodowe grupy robocze, składające się z przedstawicieli państw uczestniczących w danym programie. Budżet programu jest wspólny dla wszystkich państw uczestniczących w danym programie (państwa wnoszą do budżetu programu wkład EFRR+środki krajowe). Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane są beneficjentom na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Ponadto każdy program wdrażany jest przez wspólne struktury zarządzające. 18

19 PODSTAWOWE ZASADY REALIZOWANIA PROJEKTÓW W RAMACH EWT W każdym projekcie w ramach programów współpracy transgranicznej i transnarodowej muszą uczestniczyć partnerzy z co najmniej dwóch krajów, w tym z co najmniej jednego kraju członkowskiego UE. W projekcie współpracy międzyregionalnej muszą uczestniczyć beneficjenci z co najmniej trzech regionów w trzech krajach członkowskich UE lub trzech regionów, z których co najmniej dwa ulokowane są w krajach członkowskich UE (w przypadku projektów z udziałem beneficjenta z kraju spoza UE). Współpraca w ramach projektu EWT może przyjąć następujące formy: wspólne przygotowanie projektu (zaangażowanie wszystkich partnerów w przygotowanie propozycji projektowej, wspólne planowanie działań), wspólna realizacja acja (podział ról pomiędzy partnerami, wykonywanie komplementarnych działań), wspólny personel zatrudniony do realizacji projektu (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów projektu oraz wszystkich partnerów, wyznaczenie wspólnego koordynatora), wspólne finansowanie (wspólny budżet projektu, podział budżetu na poszczególnych partnerów, odpowiadających przewidzianym dla nich działaniom, realizowanym na rzecz wszystkich uczestników projektu). Partnerzy realizujący projekt współpracy transgranicznej lub transnarodowej muszą uwzględnić co najmniej dwie spośród wyżej wymienionych form współpracy, natomiast projekt współpracy międzyregionalnej powinien obejmować wszystkie cztery formy. Program Operacyjny Pomoc Techniczna W ramach POPT realizowane będą dwie osie priorytetowe, zorientowane na osiągnięcie celów POPT Oś priorytetowa 1: Sprawna realizacja NSRO Główny cel osi Celem osi priorytetowej jest osiągnięcie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli NSRO oraz zapewnienie płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania pomocy strukturalnej. 19

20 Główne obszary interwencji osi priorytetowej W ramach Osi priorytetowej 1: Sprawna realizacja NSRO zdefiniowano następujące główne obszary interwencji: Wsparcie zasobów ludzkich, Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO, Ocena (ewaluacja) NSRO, Zakup wyposażenia, Funkcjonowanie i rozwój narzędzi informatycznych wspomagających realizację NSRO. Oś priorytetowa 2: Komunikacja i promocja Główny cel osi priorytetowej Celem nadrzędnym realizowanym w ramach Osi priorytetowej 2 jest kreowanie popytu na środki z instrumentów strukturalnych UE w Polsce oraz zapewnienie efektywnej wymiany informacji i przekazywania doświadczeń pomiędzy uczestnikami NSRO w Polsce. Główne obszary interwencji osi priorytetowej W ramach Osi priorytetowej 2: Komunikacja i promocja zdefiniowano następujące główne obszary interwencji: Promocja i informacja, Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO. Budżet: RAZEM EFRR (85%) PL (15%) Razem (100%) PO PT ,7 mln Euro 91,2 mln Euro 607,9 mln EURO Beneficjenci Beneficjentami osi priorytetowej 1 i 2 mogą być centralne jednostki systemu realizacji NSRO/PWW, w szczególności: Instytucja Koordynująca NSRO, IZ PWW, Jednostka koordynująca realizację RPO, IZ poszczególnymi PO wdrażanymi centralnie, Instytucja Wdrażająca dla działania 7.2 i 8.5 PO Infrastruktura i Środowisko, IC, 20

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 Prezentacja programów unijnych NEXUS Consultants Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia tel.: (+4858) 66 18 300, 66 18 289, 66 18 515 fax (+4858) 621 78

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich

Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich 2009 Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Kraków, 8 kwietnia 2009 r. Pomoc unijna udzielana przez PARP

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1 Paszport do eksportu

PO IG 6.1 Paszport do eksportu 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 6.1 Paszport do eksportu Ponieważ Działanie 6.1 Paszport do eksportu jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Współpraca transgraniczna Granice kraju województwo kujawsko-pomorskie nie ma możliwości uczestnictwa w tych programach

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo