Zasady ewidencji księgowej komunalnych (tj. gminnych i powiatowych) środków trwałych oraz prowadzenia ksiąg inwentarzowych w tym zakresie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady ewidencji księgowej komunalnych (tj. gminnych i powiatowych) środków trwałych oraz prowadzenia ksiąg inwentarzowych w tym zakresie."

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1322/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 7 sierpnia 2008 roku Zasady ewidencji księgowej komunalnych (tj. gminnych i powiatowych) środków trwałych oraz prowadzenia ksiąg inwentarzowych w tym zakresie. A. Ewidencja księgowa oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia komunalnego. 1. Pod pojęciem mienia komunalnego - podlegającego ewidencji wg poniŝszych zasad - rozumie się wszystkie środki trwałe, w tym takŝe grunty, infrastrukturę techniczną i wyposaŝenie, nabyte (zakupione) oraz przekazane na własność Gminy Miasta Radomia lub na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a uŝytkowane przez własne podmioty gminne lub powiatowe, a takŝe przekazane w zarząd lub administrację, albo teŝ uŝytkowane lub dzierŝawione przez obce jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne na podstawie zawartych umów, porozumień lub wydanych prawomocnych decyzji. Mienie komunalne nabyte lub otrzymane w ramach działalności Gminy Miasta Radomia stanowi mienie gminne, natomiast mienie komunalne nabyte lub otrzymane w ramach realizacji zadań powiatowych stanowi mienie powiatowe. 2. Wszystkie wymienione wyŝej środki trwałe powinny być objęte ewidencją księgową wg zasad ustalonych w ustawie o rachunkowości i przepisach szczególnych wydanych w tym zakresie, a takŝe ujęte w prowadzonych - przez upowaŝnione i jednocześnie zobowiązane do tego jednostki i ich komórki organizacyjne - księgach inwentarzowych. 3. Ewidencję księgową oraz księgi inwentarzowe dla środków trwałych przekazanych w zarząd lub uŝytkowanie gminnym i powiatowym jednostkom budŝetowym oraz gminnym i powiatowym jednostkom gospodarki pozabudŝetowej prowadzą te jednostki, a dodatkową - w Urzędzie Miejskim w Radomiu - ewidencję tych środków trwałych prowadzą właściwe w sprawie wydziały merytoryczne wg zasad ustalonych niŝej w pkt. 9. Natomiast ewidencje środków trwałych przekazanych obcym podmiotom do administrowania oraz wydzierŝawionych lub uŝyczonych, prowadzone są przez wydziały właściwe w zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych tych środków trwałych. 4. Ewidencja szczegółowa dla wszystkich gruntów komunalnych, z podstawowym podziałem na grunty gminne i powiatowe oraz dalszymi podziałami wg sposobu ich zagospodarowania, rozumiana jako księgowa ewidencja analityczna tych środków trwałych prowadzona jest przez Wydział Księgowości Urzędu w systemie informatycznym BDF-STR, natomiast ewidencję wszystkich gruntów komunalnych, rozumianą jako inwentarz - księgę inwentarzową ( z oznaczeniem nr działki, jej powierzchni i wartości, stanu prawnego, sposobu uŝytkowania i aktualnego uŝytkownika, itd. ) - prowadzi wydział właściwy ds zarządzania nieruchomościami, wykorzystując do tego celu pomocniczo takŝe dane z komputerowego systemu informacji o terenie SIT, eksploatowanego przez Wydział Geodezji. Przyjmuje się następujace symbole cyfrowe do prowadzenia w/w ewidencji gruntów komunalnych wg sposobu ich zagospodarowania, a mianowicie: uŝytkowanie wieczyste gruntów przez spółdzielnie mieszkaniowe uŝytkowanie wieczyste gruntów przez pozostałe podmioty uŝytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne udziały w GG oddane w uŝytkowanie wieczyste przy sprzedaŝy lokali udziały w GG oddane w uŝytkowanie wieczyste osobom fizycznym udziały w GG oddane w uŝytkowanie wieczyste podmiotom prawnym udziały w GG oddane we współuŝytkowanie wieczyste

2 020 - uŝytkowanie gruntów na podstawie decyzji zarząd gruntami komunalnymi na podstawie decyzji grunty zajęte i zarezerwowane pod drogi grunty zajęte pod budownictwo komunalne grunty, w których gmina (powiat) posiada udziały (róŝne) 071 grunty pod bud. kom., w których gminie pozostały udziały inne grunty zagospodarowane zasób pozostałych gruntów komunalnych Analityczna ewidencja księgowa gruntów winna zawierać - oprócz wartości ewidencyjnej, ustalonej zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ich wyceny - takŝe powierzchnię tych gruntów w m 2, ustaloną na podstawie danych z dokumentów nabycia lub obrotu tymi składnikami majątku. 5. Ewidencja księgowa syntetyczna gruntów komunalnych w Wydziale Księgowości Urzędu prowadzona jest w komputerowym systemie finansowo- księgowym BDF-FK na koncie księgowym o symbolu 011-1, z analitycznym dalszym podziałem stosownie do potrzeb. 6. Ewidencja księgowa syntetyczna komunalnych środków trwałych ( poza gruntami ) prowadzona jest w komputerowym systemie finansowo- księgowym z następującym podziałem analitycznym: a/ na koncie ujmuje się wszystkie komunalne podstawowe środki trwałe z grup od 1 do 8, podlegające umarzaniu w czasie, będące na stanie i w bezpośrednim uŝytkowaniu komórek organizacyjnych jednostki Urząd Miejski w Radomiu b/ na koncie ujmuje się wszystkie komunalne podstawowe środki trwałe z grup od 1 do 8, podlegające obowiązkowi umarzania w czasie, stanowiące mienie gminne i powiatowe, które nie są objęte takŝe ewidencją księgową w innych ( poza Urzędem Miejskim ) gminnych jednostkach budŝetowych lub jednostkach gospodarki pozabudŝetowej w związku z przekazaniem tym jednostkom składników mienia gminnego i powiatowego do uŝytkowania; na koncie tym ujmuje się takŝe mienie komunalne oddane w dzierŝawę lub administrację innym podmiotom, za wyjątkiem jednak mienia zlikwidowanych jednostek gminnych, którego ewidencję księgową prowadzi się na koncie 015 c/ na koncie ujmuje sie wszystkie wykonane przez gminę i podlegające ewidencji - inwestycje w obcych obiektach, które nie są objęte ewidencją księgową w innych gminnych jednostkach budŝetowych lub jednostkach gospodarki pozabudŝetowej d/ na koncie ujmuje się posiadane i wykorzystywane przez gminę podstawowe środki trwałe, tj umarzane w czasie, sfinansowane w całości ze środków funduszy celowych e/ na koncie 013 prowadzona jest ewidencja tych gminnych środków trwałych ( w zasadzie dotyczy to grup KŚT od 3 do 9 ), które - zgodnie z obowiązującymi jednostki budŝetowe przepisami - mogą być umarzane w 100% ich wartości w momencie przyjęcia (wydania) do uŝytkowania, tj. stanowiących tzw. pozostałe środki trwałe, których zakupy (za wyjątkiem pierwszego wyposaŝenia) mogą być realizowane (finasowane) w ramach środków budŝetowych przeznaczonych na wydatki bieŝące. f/ na koncie 015 ujmuje się przejęte przez gminę, jako organ załoŝycielski, wszystkie środki trwałe, stanowiące niezagospodarowane mienie po likwidacji przedsiębiorstw komunalnych lub innych gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych. 7. Gminne środki trwałe grupy od 1 do 9 będące na stanie i w bezpośrednim uŝytkowaniu komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, w tym takŝe wykorzystywane na potrzeby organów gminy, podlegają dalszym podziałom w ich ewidencji analitycznej, prowadzonej poza programem finansowo-

3 księgowym, wg komórek organizacyjnych prowadzących księgi inwentarzowe dla tych środków trwałych oraz wg miejsc ich uŝytkowania tj. wg komórek organizacyjnych i osób materialnie odpowiedzialnych, a takŝe w pełnej szczegółowości wg obiektów inwentarzowych. Księgi inwentarzowe tego mienia gminnego, zawierające równieŝ charakterystykę techniczną tych środków trwałych oraz wymagane ksiąŝki obiektów w tym zakresie, prowadzi centralnie dla całego Urzędu Miejskiego - wydział właściwy ds. administracyjno-gospodarczych z podziałem wg wydziałów lub innych samodzielnych komórek organizacyjnej tej jednostki budŝetowej. 8. Komunalne środki trwałe grupy od 1, 2 i 3, a takŝe inne środki trwałe przekazane w zarząd lub uŝytkowanie gminnym i powiatowym jednostkom budŝetowym oraz jednostkom gospodarki pozabudŝetowej powinny być objęte - zgodnie z obowiązującymi przepisami o prowadzeniu rachunkowości - syntetyczną i analityczną ewidencją księgową w kaŝdej z tych jednostek. W jednostkach tych równieŝ istnieje obowiązek prowadzenia odpowiednich ksiąg inwentarzowych w zakresie majątku trwałego (w tym takŝe wyposaŝenia) będącego na stanie jednostki. 9. Środki trwałe, o których mowa w pkt. 8, nie podlegają ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości Urzędu natomiast muszą być one objęte ewidencją uproszczoną w jednostce w następujący sposób: -środki grupy 1 i 2 w pełnej szczegółowości wg miejsc uŝytkowania i poszczególnych obiektów inwentarzowych przez wydział właściwy ds infrastruktury w zakresie środków trwałych stanowiących infrastrukturę miejską oraz przez wydział właściwy ds zarządzania nieruchomościami w pozostałych przypadkach - dla pozostałych grup KŚT środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budŝetowych i jednostek gospodarki pozabudŝetowej ewidencję prowadzi wydział właściwy do sprawowania nadzoru nad jednostką, która te środki trwałe uŝytkuje, w sposób zbiorczy dla poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych (od 3 do 9) na podstawie danych ze sprawozdawczości GUS w tym zakresie. 10. Gminne środki trwałe, stanowiące komunalną substancję mieszkaniową, oddane w administrację obcym podmiotom, tj. jednostkom niebędącym gminnymi jednostkami budŝetowymi lub jednostkami gospodarki pozabudŝetowej, objęte są ewidencją księgową w Wydziale Księgowości Urzędu, poza programem finansowo-księgowym, wg poszczególnych administratorów oraz w pełnej szczegółowości wg obiektów inwentarzowych, ze wskazaniem takŝe wydziału administrującego tym mieniem gminnym w ramach Urzędu Miejskiego w Radomiu. Księgi inwentarzowe w tym zakresie, zawierające charakterystykę techniczną tych środków trwałych oraz dane dotyczące ilości oraz powierzchni lokali mieszkalnych i uŝytkowych w poszczególnych budynkach (lub odpowiednie kartoteki inwentarzowe) - prowadzi wydział właściwy ds. zarządzania nieruchomościami. Dopuszcza się moŝliwość zlecenia prowadzenia ksiąg inwentarzowych tych środków trwałych administratorom, pod warunkiem sprawowania bieŝącego nadzoru nad ich prowadzeniem oraz wyjaśnianiem róŝnic inwentaryzacyjnych w tym zakresie przez wydział właściwy ds. zarządzania nieruchomościami. 11. Gminne środki trwałe, stanowiące infrastrukturę miejską, w tym takŝe oddane - na podstawie zawartych umów - w administrowanie i eksploatację innym jednostkom organizacyjnym, tj. niebędącym gminnymi jednostkami budŝetowymi lub jednostkami gospodarki pozabudŝetowej, objęte są ewidencją księgową w Wydziale Księgowości Urzędu, poza programem finansowo-księgowym, wg poszczególnych jednostek oraz w pełnej szczegółowości wg obiektów inwentarzowych, ze wskazaniem takŝe wydziału administrującego tym mieniem gminnym w ramach Urzędu Miejskiego.

4 Księgi inwentarzowe dla tego mienia gminnego, zawierające takŝe charakterystykę techniczną tych środków trwałych, prowadzi wydział właściwy ds. infrastruktury miejskiej z zastrzeŝeniem podanym niŝej w pkt 12. Dopuszcza się równieŝ moŝliwość zlecenia prowadzenia ksiąg inwentarzowych jednostkom prowadzącym - w imieniu i na rzecz gminy - administrację i eksploatację tego mienia gminnego, pod warunkiem sprawowania bieŝącego nadzoru nad ich prowadzeniem oraz wyjaśnianiem róŝnic inwentaryzacyjnych w tym zakresie przez wydział właściwy ds. infrastruktury miejskiej. 12. Środki trwałe zaliczane do grupy 2 i 3 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), które są ściśle powiązane z obiektami inwentarzowymi będącymi nieruchomościami i słuŝącymi wyłącznie tym obiektom inwentarzowym, a w szczególności wszelkie przyłącza mediów oraz place i drogi wewnętrzne, powinny być objęte księgą inwentarzową właściwą dla tych nieruchomości i podlegać nadzorowi wydziału merytorycznego właściwego ds. zarządzania nieruchomościami. Natomiast wszelkie obiekty budowlane, wybudowane w celu lub przeznaczone wyłącznie na potrzeby instalacji i eksploatacji maszyn, urządzeń i aparatury technicznej, zaliczanej do tzw. infrastruktury miejskiej, powinny być objęte księgą inwentarzową i podlegać nadzorowi wydziału merytorycznego właściwego ds. infrastruktury miejskiej. 13. Środki trwałe wolne tj. zasób mienia komunalnego ( gminnego i powiatowego ) nie zagospodarowany w poszczególnych gminnych i powiatowych jednostkach budŝetowych lub jednostkach gospodarki pozabudŝetowej, albo pochodzący z nabycia od innych jednostek w ramach nieodpłatnego przekazania lub w zamian za naleŝności budŝetowe gminy, a takŝe zwroty lub przekazania zbędnych środków trwałych uŝytkowanych dotychczas w w/w jednostkach komunalnych, z przeznaczeniem do dalszego zagospodarowania przez wydział właściwy ds. tego mienia komunalnego albo ewentualnej sprzedaŝy lub nawet likwidacji, objęte są równieŝ ewidencją księgową w Wydziale Księgowości Urzędu, prowadzonej poza programem finansowo-księgowym, w pełnej szczegółowości wg poszczególnych obiektów inwentarzowych, z oznaczeniem symbolu klasyfikacji środków trwałych KŚT oraz ze wskazaniem takŝe wydziału lub biura administrującego tym mieniem komunalnym w ramach Urzędu Miejskiego w Radomiu. W ewidencji tej nie naleŝy ewidencjonować mienia przejętego przez gminę - jako organ załoŝycielski - po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych lub innych jednostkach organizacyjnych, które zgodnie z ustaleniami podanymi niŝej w pkt.13, objęte są ewidencją księgową na koncie 015. Księgi inwentarzowe dla tych środków trwałych lub stosowne kartoteki inwentarzowe prowadzi wydział właściwy ds. tego rodzaju mienia komunalnego. 14. Środki trwałe, stanowiące mienie przejęte przez gminę - jako organ załoŝycielski - po zlikwidowanym przedsiębiorstwie komunalnym albo innej gminnej lub powiatowej jednostce organizacyjnej, wg wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki oraz środki trwałe grupy 1 i 2 wycofane z zarządu gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych w związku z likwidacją tych jednostek, podlegają ewidencji księgowej na koncie księgowym o symbolu 015 z podziałem analitycznym w ewidencji komputerowej w pełnej szczegółowości wg poszczególnych obiektów inwentarzowych. Księgę inwentarzową lub odpowiednie kartoteki inwentarzowe w tym zakresie prowadzi wydział właściwy ds. przejmowanego mienia komunalnego. W ewidencji tej nie naleŝy ujmować środków trwałych nabywanych od innych jednostek w ramach nieodpłatnego przekazania lub przekazania w ramach rozliczenia z naleŝnościami budŝetowymi, a takŝe zwrotów zbędnych środków trwałych od gminnych i powiatowych jednostek budŝetowych lub jednostek gospodarki pozabudŝetowej. 15. Środki trwałe nabywane ze środków funduszy celowych i będące - zgodnie z przepisami współwłasnością tych funduszy, przyjmuje się do uŝytkowania i ewidencji księgowej bezpośrednio po ich zakupie na podstawie faktury lub rachunku oraz wystawionego do niej dowodu OT. Ewidencję

5 księgową tych środków trwałych prowadzi się na tych samych kontach księgowych co ewidencję gminnych i powiatowych środków trwałych, z zaznaczeniem jedynie odrębnego źródła finansowania w ewidencji analitycznej, prowadzonej poza programem finansowo księgowym. Księgi inwentarzowe tych środków trwałych prowadzi się stosownie do potrzeb, wynikających z określonych przepisów lub zasad gospodarowania środkami tych funduszy, albo teŝ łącznie i w sposób przewidziany (ustalony) dla środków trwałych i wyposaŝenia gminnego, będącego w uŝytkowaniu jednostki budŝetowej Urząd Miejski w Radomiu. 16. KaŜdy zakup, nieodpłatne nabycie lub przekazanie, sprzedaŝ lub likwidacja oraz inny obrót mieniem komunalnym powinien zostać udokumentowany - niezaleŝnie od złoŝenia do ewidencji księgowej dokumentów rozrachunkowych lub właściwych decyzji w sprawie - takŝe dowodem OT, PT, MT, LT albo teŝ Pz lub Wz (w przypadku obrotu magazynowego pozostałych środków trwałych) w celu zarachowania obrotu tymi składnikami majątku w ewidencji księgowej środków trwałych oraz odpowiednich księgach inwentarzowych, przy czym: a/ dowód OT naleŝy wystawić w przypadku : - przyjęcia do uŝytkowania zakupionego kompletnego środka trwałego bezpośrednio po zakupie - wydania z magazynu do uŝytkowania zakupionego uprzednio tzw pozostałego środka trwałego - przyjęcia do uŝytkowania kaŝdego środka trwałego wytworzonego w procesie inwestycyjnym - przyjęcia do uŝytkowania kaŝdego środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie od obcych (spoza GMR) podmiotów na podstawie stosownych decyzji lub umów w tym zakresie - w przypadku zwiększenia wartości początkowej środka trwałego w związku z dodatkowymi nakładami na powiększenie jego wartości uŝytkowej (po modernizacji, rozbudowie). Dowód ten wystawia się na podstawie faktur zakupu, rozliczenia zadań (nakładów) inwestycyjnych albo odpowiednich protokółów lub porozumień w sprawie przejęcia środków trwałych od innych jednostek. Dowód OT wystawia się w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dla: oryginał dla Wydziału Księgowości i po 1 kopii dla wydziału prowadzącego księgi inwentarzowe w tym zakresie oraz dla wydziału dokonującego nabycia środka trwałego w ramach upowaŝnienia do dysponowania środkami budŝetowymi. Wystawiającym dowód OT jest wydział rozliczający się z zakupu środka trwałego lub nakładów inwestycyjnych, albo realizujący porozumienie o przyjęciu środka trwałego od jednostki przekazującej b/ dowód PT sporządza się w kaŝdym przypadku przyjęcia lub przekazania środka trwałego pomiędzy gminnymi jednostkami budŝetowymi lub jednostkami gospodarki pozabudŝetowej a Urzędem Miejskim w Radomiu i odwrotnie, oraz w kaŝdym przypadku przeniesienia środka trwałego do innej w/w wydzielonej księgowej ewidencji analitycznej. W przypadku gruntów dowód PT nie upowaŝnia jednak do zdjęcia środka trwałego ze stanu (skreślenia z ewidencji) w ewidencji księgowej jednostki budŝetowej lecz jedynie stanowi on podstawę do odnotowania (dokonania w ewidencji gruntów) zmiany sposobu uŝytkowania, wymienionej w tym dowodzie, działki gruntu. Dowód PT sporządza się w 3 egz., z których oryginał przeznaczony jest dla Wydziału Księgowości Urzędu, natomiast po 1 kopii otrzymują jednostki lub komórki organizacyjne prowadzące księgi inwentarzowe przekazywanych środków trwałych w celu dokonania stosownych zmian w tych księgach. Wystawiającym dowód PT jest jednostka lub wydział przekazujący środek trwały i/lub zobowiązany do prowadzenia księgi inwentarzowej wg powyŝszych ustaleń. W razie potrzeby dodatkową (czwartą ) kopię dowodu PT moŝna sporządzić i przekazać do księgowości jednostki przyjmującej przekazywany w tym trybie środek trwały. c/ dowód MT sporządza się w kaŝdym przypadku zmiany miejsca uŝytkowania środka trwałego w komórkach organizacyjnych lub pomiędzy - wyodrębnionymi w ewidencji środków trwałych - jednostkami wewnętrznymi komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Radomiu.

6 Dowód MT równieŝ sporządza się w 3 egz., z których oryginał przeznaczony jest dla Wydziału Księgowości Urzędu, natomiast po 1 kopii otrzymują komórki organizacyjne lub ich jednostki wewnętrzne, prowadzące księgi inwentarzowe przekazywanych środków trwałych w celu dokonania stosownych zmian w tych księgach. W razie potrzeby dodatkową (czwartą ) kopię dowodu MT moŝna sporządzić i przekazać do komórki jednostki właściwej ds administarcyjno-gospdoarczych. Wystawiającym dowód MT jest jednostka lub wydział przekazujący środek trwały i/lub zobowiązany do prowadzenia księgi inwentarzowej wg ustaleń. d/ dowód LT sporządza się w kaŝdym przypadku likwidacji środka trwałego oraz zdjęcia środka ze stanu mienia komunalnego na skutek sprzedaŝy, wniesienia jako aport do spółki, nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi (poza GMR) lub teŝ przekazania środka trwałego - zgodnie z przepisami - w ramach umowy leasingu, a takŝe w przypadku częściowej likwidacji środka trwałego. Dowód LT wystawia się w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla Wydziału Księgowości Urzędu - oryginał oraz po 1 kopii dla wydziału posiadającego ten środek trwały w księdze inwentarzowej celem odnotowania zdjęcia ze stanu i - do wiadomości - dla wydziału uŝytkującego ostatnio ten środek trwały. e/ dowód Pz sporządza się w przypadku przyjęcia do magazynu środków trwałych, zakupionych ze środków budŝetowych przeznaczonych na wydatki bieŝące, tj tzw pozostałych środków trwałych. Dowód Pz sporządza się w takim przypadku w sposób analogiczny jak przy przyjęciu do magazynu materiałów, tj w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem : oryginał dla Wydziału Księgowości Urzędu oraz po 1 kopii dla magazynu przyjmującego i dla wydziału dokonującego zakupu do rozliczenia faktury. f/ dowód Wz sporządza się w kaŝdym przypadku wydania z magazynu środka trwałego (środków trwałych) na rzecz innych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia, zakupionego uprzednio przez Urząd Miejski w Radomiu (np w ramach zakupów scentralizowanych wspólnych) ze środków budŝetowych przeznaczonych na wydatki bieŝące, tj tzw pozostałego środka trwałego. 17. Zasady i sposób prowadzenia ksiąg inwentarzowych oraz ksiąg obiektów określają odrębnie odpowiednie instrukcje i przepisy prawa. Księgi inwentarzowe winny zawierać co najmniej następujące dane o poszczególnych środkach trwałych: a/ nr inwentarzowy nadany przy wprowadzaniu środka trwałego do ewidencji komputerowej, prowadzonej w Wydziale Księgowości Urzędu, przy czym: - numer inwentarzowy dla gruntów jest 15 znakowy i przyjmuje postać : OOOAAA/DDDD/CCC, gdzie: OOO - nr obrębu, AAA - nr arkusza, DDDD - nr działki, CCC - nr części działki. - natomiast numery inwentarzowe dla pozostałych środków trwałych są kolejnymi liczbami w ramach ustalonych symboli wg szczególowego podziału organizacyjnego środków trwałych, podanego niŝej w pkt. 18, tj. wg poszczególnych ich grup ewidencyjnych, przyjętych dla środków trwałych w programie BDF-STR, dla których równieŝ powinny być prowadzone odrębne księgi inwentarzowe b/ pełną nazwę środka trwałego wraz z określeniem parametrów technicznych, symbolu lub typu, wyróŝniającego ten rodzaj przedmiotów majątkowych, itd. c/ nazwa i adres dostawcy zakupionego środka trwałego, a przy wytworzeniu obiektu inwentarzowego w ramach działalności inwestycyjnej - generalnego wykonawcy

7 d/ wartość początkową środka trwałego tj. wartość zakupu lub wytworzenia, powiększoną o koszty nabycia i montaŝu do chwili oddania środka trwałego do eksploatacji, określone w dowodzie przyjęcia OT lub przekazania PT e/ datę i nr faktury zakupu oraz dowodu przyjęcia środka trwałego do uŝytkowania f/ miejsce uŝytkowania środka trwałego i osobę materialnie odpowiedzialną 18. W celu sprawniejszej identyfikacji obiektów inwentarzowych w ramach środków trwałych, objętych ewidencją w jednostce budŝetowej Urząd Miejski w Radomiu, przyjmuje się do stosowania następujący podział organizacyjny środków trwałych, a mianowicie: a/ podstawowy podział środków trwałych : MG - mienie (środki trwałe) gminne MP - mienie ( środki trwałe) powiatowe ST - środki trwałe, będące w uŝytkowaniu jednostki UMR XP - mienie (środki trwałe) Skarbu Państwa b/ podział dodatkowy - uszczegóławiający - wg głównych grup rodzajowych : GDK - dobra kultury MSC - miejska sieć ciepłownicza IGO - inwestycje w obcych obiektach MZJ - mienie po zlikwidowanych jednostkach IMP - infrastruktura miejska LBM - lokale i budynki mieszkalne SFG - środki trwałe PFGZGIK w UMR WFG - pozostałe środki trwałe PFGZGIK SUM - podstawowe środki trwałe UMR WUM - pozostałe środki trwałe UMR MKS pozostałe środki trwałe MKW - pozostałe środki trwałe na terenie GMR GGW - grunty gminne z prawem własności GPW - grunty powiatowe z prawem własności GUW - grunty z prawem uŝytk.wieczystego GSP - grunty Skarbu Państwa PMG - pozostałe składniki mienia gminnego PMP - pozost.składniki mienia powiatowego itd. - stosownie do potrzeb 19. Ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych oddanych w leasing finansowy z opcją sprzedaŝy tzn. w sytuacji, kiedy w ramach opłat leasingowych następuje równieŝ spłata wartości przedmiotu leasingu w ustalonych w umowie ratach prowadzona jest przede wszystkim w wydziale właściwym ds. tego mienia komunalnego oraz dodatkowo w Wydziale Księgowości Urzędu pozabilansowo z podziałem wg leasingobiorców oraz w pełnej szczegółowości wg poszczególnych obiektów inwentarzowych. Środki trwałe do tej ewidencji księgowej wprowadza się na podstawie protokółów przekazania środków z załączonymi dowodami PT (jako przekazanie do innej ewidencji), natomiast po zakończeniu spłaty przedmiotu leasingu oraz w dniu przewłaszczenia spłaconych w ten sposób środków trwałych - zdjęcie ich ze stanu jednostki UMR następuje na podstawie dowodu LT. 20. Inwentaryzację mienia komunalnego prowadzi się w kaŝdej gminnej i powiatowej jednostce organizacyjnej zgodnie z przepisami o prowadzeniu rachunkowości oraz wewnętrznymi zarządzeniami i instrukcjami w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji, wydanymi przez kierowników tych jednostek. W razie potrzeby Prezydent Miasta moŝe zarządzić przeprowadzenie inwentaryzacji mienia komunalnego dla wszystkich jednostek gminnych i powiatowych w terminach innych niŝ określone w zarządzeniach lub instrukcjach wewnętrznych obowiązujących w tych jednostkach, pod warunkiem ogłoszenia swojego zarządzenia z wyprzedzeniem co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem inwentaryzacji.

8 Kopie arkuszy spisów z natury mienia gminnego z kaŝdej przeprowadzanej w tym zakresie inwentaryzacji wraz z kopią protokółu rozliczenia róŝnic inwentaryzacyjnych, gminne jednostki organizacyjne są zobowiązane do przedłoŝenia do wiadomości z włączeniem do akt wydziału właściwego ds. określonych rodzajowo składników mienia komunalnego w terminie 30 dni od rozliczenia inwentaryzacji i ujęcia jej wyników w swoich księgach rachunkowych, nie później jednak jak w terminie obowiązującym dla złoŝenia bilansu jednostki. 21. Gminne jednostki gospodarki pozabudŝetowej, zobowiązane - na podstawie obowiązujących przepisów - do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a nie posiadające osobowości prawnej dokonują co do zasady - samodzielnie zakupów inwestycyjnych środków trwałych stanowiących uzupełnienie ich wyposaŝenia w ramach swoich przychodów lub dotacji otrzymywanej z budŝetu gminy w zakresie środków trwałych, które - zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym - mogą zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast zakupy inwestycyjne w zakresie środków trwałych, które podlegają umorzeniu i amortyzacji w czasie, a więc tych, które są nabywane lub wytwarzane w ramach działalności inwestycyjnej, mogą być realizowane równieŝ samodzielnie przez te jednostki tylko po warunkiem ujęcia wydatków na ich nabycie lub wytworzenie w uchwalonym przez Radę Miejską budŝecie miasta i zatwierdzonych planach finansowych tych jednostek. B. Podstawowe zasady ewidencji niskocennych składników majątkowych, zaliczanych do tzw pozostałych środków trwałych. 1. Ustawa z dnia r o rachunkowości (w art. 32 ust 6) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont (...) umoŝliwiają i jednocześnie zezwalają na odrębne traktowanie - przy ewidencji i rozliczaniu kosztów zuŝycia - środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej - tzw pozostałych środków trwałych. Kryterium zaliczenia środków trwałych do tej grupy określono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie ustalono wartość początkową (tj. cenę nabycia lub koszt wytworzenia) środka trwałego, dla którego odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% jego wartości w miesiącu oddania do uŝywania - obecnie jest to kwota zł. Stąd teŝ wszystkie przedmioty majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej tej kwoty - w przyszłości waloryzowanej - są traktowane jako środki trwałe o niskiej wartości początkowej, czyli jako tzw pozostałe środki trwałe.oprócz tego zgodnie z 5 ust 3 w/w rozporządzenia MF z dnia r jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do uŝywania, umarza się : ksiąŝki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzieŝ i umundurowanie, meble i dywany oraz inwentarz Ŝywy. Do grupy tej nie zalicza się jednak składników wyposaŝenia lub innych przedmiotów długotrwałego uŝytku, trwale złączonych i stanowiących część składową istniejących juŝ odrębnych obiektów inwentarzowych, np. wykładzina podłogowa na trwale złączona z podłoŝem, Ŝyrandole, sieci i grzejniki CO, wmontowane wentylatory itp. przedmioty na trwale zamontowane w pomieszczeniach, a takŝe np. twarde dyski lub karty sieciowe do instalacji w zestawach komputerowych, itd. W związku z powyŝszym ustala się poniŝej podstawowe zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych o niskiej wartości początkowej, tj pozostałych środków trwałych, obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 2. Niskocenne tzw pozostałe środki trwałe objęte są ewidencją księgową w Wydziale Księgowości Urzędu na koncie księgowym o symbolu 013 z podziałem analitycznym jedynie wg rodzaju KŚT, natomiast w specjalistycznym programie BDF-STR słuŝącym ewidencji komputerowej środków trwałych dodatkowo w pełnej szczegółowości, tj wg poszczególnych obiektów inwentarzowych oraz wg komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Radomiu, uŝytkujących te przedmioty majątkowe, z zaznaczeniem wydziału administrującego tym mieniem gminnym, którymi są niŝej podane wydziały prowadzące jednocześnie księgi inwentarzowe dla tych środków trwałych, a mianowicie:

9 a/ wydział właściwy ds. administracyjno-gospodarczych w zakresie pozostałych środków trwałych, staniowiących składniki wyposaŝenia komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Radomiu b/ wydział właściwy ds. infrastruktury miejskiej w zakresie pozostałych środków trwałych, staniowiących składniki wyposaŝenia gminnego, znajdującego się w uŝytkowaniu na terenie miasta z przeznaczeniem np. do wystroju miasta, zajęć rekreacyjnych lub teŝ innego uŝytku publicznego mieszkańców itd 3. Ewidencję zakupu niskocennych, tj pozostałych środków trwałych, prowadzi się w sposób analogiczny jak ewidencję zakupu materiałów realizowanych w ramach działalności eksploatacyjnej, przy czym: a/ zakup i przekazanie pozostałych środków trwałych do uŝytkowania dokonuje się - co do zasady - za pośrednictwem magazanu jednostki, gdzie: - przyjęcie do magazynu następuje na podstawie dowodu Pz, dołączonego do faktury zakupu - natomiast wydanie środka trwałego do uŝytkowania następuje na podstawie dowodu Rw i OT b/ wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczenie zakupu niskocennych środków trwałych pozamagazynowo i wydanie ich - bezpośrednio po zakupie - do uŝytkowania na podstawie jedynie dowodu OT, załączonego do faktury zakupu Dalsze zmiany miejsca uŝytkowania - przemieszczenia - tego środka trwałego dokumentuje się dowodami MT, a w przypadku sprzedaŝy lub likwidacji - dowodami LT, podpisanymi przez upowaŝnione do tego osoby. Planowanie i rozliczanie wydatków na zakup pozostałych środkow trwałych w budŝecie jednostki dokonuje się w ramach działalności bieŝącej - eksploatacyjnej. 4. Do ewidencji wszystkich środków trwałych, objętych ewidencją księgową w jednostce Urząd Miejski w Radomiu, wg symboli klasyfikacyjnych KŚT stosuje się wyłącznie Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT) opublikowaną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r z późniejszymi zmianami. Zatem odstępuje się obecnie od stosowania w jednostce rozszerzonej klasyfikacji środków trwałych (KŚT) w zakresie grupy 8, tj wyposaŝenia, ustalonej zgodnie z dotychczasową polityką (zasadami) rachunkowości, w zakresie symboli od 810 do 899, podanych w załączniku nr 1 do poprzednich (dotychczasowych) zasad ewidencji wyposaŝenia w Urzędzie Miejskim. JednakŜe dotychczasowe oznaczenia poszczególnych środków trwałych, będących w uŝytkowaniu w jednostce, symbolami klasyfiakcyjnymi KŚT od 810 do 899 pozostają bez zmian do czasu zdjęcia ich ze stanu (wykreślenia z ewidencji) środków trwałych na skutek sprzedaŝy, likwidacji, nieodpłatnego przekazania lub z powodu innej przyczyny. 5. Jednocześnie - na podstawie art. 4 ust 4 ustawy z dnia r o rachunkowości - ustala się, Ŝe tzw pozostałe środki trwałe, czyli przedmioty majątkowe długotrwałego uŝytku (powyŝej roku) o niskiej wartości początkowej (tj niskiej cenie nabycia lub koszcie wytworzenia), podlegają : a/ wyłącznie ewidencji ilościowej w komórkach organizacyjnych jednostki, w których przedmioty te przekazano do uŝytkowania pracownikom lub powierzono ich pieczy, jeŝeli ich wartość początkowa nie przekracza 2% kwoty określonej wyŝej w pkt. 2 - obecnie 70 złotych, a takŝe - bez względu na cenę nabycia lub koszt wytworzenia - przedmioty majątkowe stanowiące: - obuwie i odzieŝ ochronną, roboczą, umundurowanie itp. wyposaŝenie osobiste pracowników. - narzędzia dla konserwatorów i innych pracowników obsługi będące wyposaŝeniem osobistym Te przedmioty majątkowe traktuje się w ewidencji księgowej na równi z materiałami, a zatem ich obrót tj. zakup i rozliczenie kosztów zuŝycia, rozlicza się za pośrednictwem magazynu materiałów

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 36 /2014 z dnia: 30 lipca 2014r. INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w Ciechanowie Ciechanów 2014 Spis treści Wprowadzenie...2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zał. do zarządzenia nr 2933/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2012r.

Zał. do zarządzenia nr 2933/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2012r. Instrukcja w sprawie trybu, częstotliwości i zasad przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz rozliczania jej wyników w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zał. do zarządzenia nr 2933/2012 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA INSTRUKCJA Strona/Stron 1/26 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA W GRYFINIE DATA 10-02-2012 NUMER/DATA WYDANIA 1/10-02-2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 64/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zatwierdzenia Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 64/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zatwierdzenia Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 64/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zatwierdzenia Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi 1 Na podstawie 64 pkt 9 Statutu ZHP Główna Kwatera ZHP zatwierdza

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Numer identyfikacyjny REGON (ID) SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 133/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 27 Starosty Olkuskiego z dnia 30.04.2014r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 maja 2008 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Urzędu Gminy w Nędzy

z dnia 8 maja 2008 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Urzędu Gminy w Nędzy Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/ 14 /08 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 maja 2008 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Urzędu Gminy w Nędzy 1 (Cel i istota inwentaryzacji) 1. Inwentaryzację przeprowadza się na mocy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 209/2007/2008 KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 słuŝą do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE ROZDZIAŁ I WSTĘP 1 Określenia użyte w niniejszych ustaleniach oznaczają: ustawa - ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), ordynacja ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak Materiały szkoleniowe 24.06.2010 Warszawa Barbara Hermak Księgowość organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne ustawy jakich znajomość przyda się przy prowadzeniu organizacji pozarządowej...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.0210.13.15 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE

CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJAGOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENATARYZACJI MAJĄTKU ORAZ ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo