Zasady ewidencji księgowej komunalnych (tj. gminnych i powiatowych) środków trwałych oraz prowadzenia ksiąg inwentarzowych w tym zakresie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady ewidencji księgowej komunalnych (tj. gminnych i powiatowych) środków trwałych oraz prowadzenia ksiąg inwentarzowych w tym zakresie."

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1322/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 7 sierpnia 2008 roku Zasady ewidencji księgowej komunalnych (tj. gminnych i powiatowych) środków trwałych oraz prowadzenia ksiąg inwentarzowych w tym zakresie. A. Ewidencja księgowa oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia komunalnego. 1. Pod pojęciem mienia komunalnego - podlegającego ewidencji wg poniŝszych zasad - rozumie się wszystkie środki trwałe, w tym takŝe grunty, infrastrukturę techniczną i wyposaŝenie, nabyte (zakupione) oraz przekazane na własność Gminy Miasta Radomia lub na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a uŝytkowane przez własne podmioty gminne lub powiatowe, a takŝe przekazane w zarząd lub administrację, albo teŝ uŝytkowane lub dzierŝawione przez obce jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne na podstawie zawartych umów, porozumień lub wydanych prawomocnych decyzji. Mienie komunalne nabyte lub otrzymane w ramach działalności Gminy Miasta Radomia stanowi mienie gminne, natomiast mienie komunalne nabyte lub otrzymane w ramach realizacji zadań powiatowych stanowi mienie powiatowe. 2. Wszystkie wymienione wyŝej środki trwałe powinny być objęte ewidencją księgową wg zasad ustalonych w ustawie o rachunkowości i przepisach szczególnych wydanych w tym zakresie, a takŝe ujęte w prowadzonych - przez upowaŝnione i jednocześnie zobowiązane do tego jednostki i ich komórki organizacyjne - księgach inwentarzowych. 3. Ewidencję księgową oraz księgi inwentarzowe dla środków trwałych przekazanych w zarząd lub uŝytkowanie gminnym i powiatowym jednostkom budŝetowym oraz gminnym i powiatowym jednostkom gospodarki pozabudŝetowej prowadzą te jednostki, a dodatkową - w Urzędzie Miejskim w Radomiu - ewidencję tych środków trwałych prowadzą właściwe w sprawie wydziały merytoryczne wg zasad ustalonych niŝej w pkt. 9. Natomiast ewidencje środków trwałych przekazanych obcym podmiotom do administrowania oraz wydzierŝawionych lub uŝyczonych, prowadzone są przez wydziały właściwe w zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych tych środków trwałych. 4. Ewidencja szczegółowa dla wszystkich gruntów komunalnych, z podstawowym podziałem na grunty gminne i powiatowe oraz dalszymi podziałami wg sposobu ich zagospodarowania, rozumiana jako księgowa ewidencja analityczna tych środków trwałych prowadzona jest przez Wydział Księgowości Urzędu w systemie informatycznym BDF-STR, natomiast ewidencję wszystkich gruntów komunalnych, rozumianą jako inwentarz - księgę inwentarzową ( z oznaczeniem nr działki, jej powierzchni i wartości, stanu prawnego, sposobu uŝytkowania i aktualnego uŝytkownika, itd. ) - prowadzi wydział właściwy ds zarządzania nieruchomościami, wykorzystując do tego celu pomocniczo takŝe dane z komputerowego systemu informacji o terenie SIT, eksploatowanego przez Wydział Geodezji. Przyjmuje się następujace symbole cyfrowe do prowadzenia w/w ewidencji gruntów komunalnych wg sposobu ich zagospodarowania, a mianowicie: uŝytkowanie wieczyste gruntów przez spółdzielnie mieszkaniowe uŝytkowanie wieczyste gruntów przez pozostałe podmioty uŝytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne udziały w GG oddane w uŝytkowanie wieczyste przy sprzedaŝy lokali udziały w GG oddane w uŝytkowanie wieczyste osobom fizycznym udziały w GG oddane w uŝytkowanie wieczyste podmiotom prawnym udziały w GG oddane we współuŝytkowanie wieczyste

2 020 - uŝytkowanie gruntów na podstawie decyzji zarząd gruntami komunalnymi na podstawie decyzji grunty zajęte i zarezerwowane pod drogi grunty zajęte pod budownictwo komunalne grunty, w których gmina (powiat) posiada udziały (róŝne) 071 grunty pod bud. kom., w których gminie pozostały udziały inne grunty zagospodarowane zasób pozostałych gruntów komunalnych Analityczna ewidencja księgowa gruntów winna zawierać - oprócz wartości ewidencyjnej, ustalonej zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ich wyceny - takŝe powierzchnię tych gruntów w m 2, ustaloną na podstawie danych z dokumentów nabycia lub obrotu tymi składnikami majątku. 5. Ewidencja księgowa syntetyczna gruntów komunalnych w Wydziale Księgowości Urzędu prowadzona jest w komputerowym systemie finansowo- księgowym BDF-FK na koncie księgowym o symbolu 011-1, z analitycznym dalszym podziałem stosownie do potrzeb. 6. Ewidencja księgowa syntetyczna komunalnych środków trwałych ( poza gruntami ) prowadzona jest w komputerowym systemie finansowo- księgowym z następującym podziałem analitycznym: a/ na koncie ujmuje się wszystkie komunalne podstawowe środki trwałe z grup od 1 do 8, podlegające umarzaniu w czasie, będące na stanie i w bezpośrednim uŝytkowaniu komórek organizacyjnych jednostki Urząd Miejski w Radomiu b/ na koncie ujmuje się wszystkie komunalne podstawowe środki trwałe z grup od 1 do 8, podlegające obowiązkowi umarzania w czasie, stanowiące mienie gminne i powiatowe, które nie są objęte takŝe ewidencją księgową w innych ( poza Urzędem Miejskim ) gminnych jednostkach budŝetowych lub jednostkach gospodarki pozabudŝetowej w związku z przekazaniem tym jednostkom składników mienia gminnego i powiatowego do uŝytkowania; na koncie tym ujmuje się takŝe mienie komunalne oddane w dzierŝawę lub administrację innym podmiotom, za wyjątkiem jednak mienia zlikwidowanych jednostek gminnych, którego ewidencję księgową prowadzi się na koncie 015 c/ na koncie ujmuje sie wszystkie wykonane przez gminę i podlegające ewidencji - inwestycje w obcych obiektach, które nie są objęte ewidencją księgową w innych gminnych jednostkach budŝetowych lub jednostkach gospodarki pozabudŝetowej d/ na koncie ujmuje się posiadane i wykorzystywane przez gminę podstawowe środki trwałe, tj umarzane w czasie, sfinansowane w całości ze środków funduszy celowych e/ na koncie 013 prowadzona jest ewidencja tych gminnych środków trwałych ( w zasadzie dotyczy to grup KŚT od 3 do 9 ), które - zgodnie z obowiązującymi jednostki budŝetowe przepisami - mogą być umarzane w 100% ich wartości w momencie przyjęcia (wydania) do uŝytkowania, tj. stanowiących tzw. pozostałe środki trwałe, których zakupy (za wyjątkiem pierwszego wyposaŝenia) mogą być realizowane (finasowane) w ramach środków budŝetowych przeznaczonych na wydatki bieŝące. f/ na koncie 015 ujmuje się przejęte przez gminę, jako organ załoŝycielski, wszystkie środki trwałe, stanowiące niezagospodarowane mienie po likwidacji przedsiębiorstw komunalnych lub innych gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych. 7. Gminne środki trwałe grupy od 1 do 9 będące na stanie i w bezpośrednim uŝytkowaniu komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, w tym takŝe wykorzystywane na potrzeby organów gminy, podlegają dalszym podziałom w ich ewidencji analitycznej, prowadzonej poza programem finansowo-

3 księgowym, wg komórek organizacyjnych prowadzących księgi inwentarzowe dla tych środków trwałych oraz wg miejsc ich uŝytkowania tj. wg komórek organizacyjnych i osób materialnie odpowiedzialnych, a takŝe w pełnej szczegółowości wg obiektów inwentarzowych. Księgi inwentarzowe tego mienia gminnego, zawierające równieŝ charakterystykę techniczną tych środków trwałych oraz wymagane ksiąŝki obiektów w tym zakresie, prowadzi centralnie dla całego Urzędu Miejskiego - wydział właściwy ds. administracyjno-gospodarczych z podziałem wg wydziałów lub innych samodzielnych komórek organizacyjnej tej jednostki budŝetowej. 8. Komunalne środki trwałe grupy od 1, 2 i 3, a takŝe inne środki trwałe przekazane w zarząd lub uŝytkowanie gminnym i powiatowym jednostkom budŝetowym oraz jednostkom gospodarki pozabudŝetowej powinny być objęte - zgodnie z obowiązującymi przepisami o prowadzeniu rachunkowości - syntetyczną i analityczną ewidencją księgową w kaŝdej z tych jednostek. W jednostkach tych równieŝ istnieje obowiązek prowadzenia odpowiednich ksiąg inwentarzowych w zakresie majątku trwałego (w tym takŝe wyposaŝenia) będącego na stanie jednostki. 9. Środki trwałe, o których mowa w pkt. 8, nie podlegają ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości Urzędu natomiast muszą być one objęte ewidencją uproszczoną w jednostce w następujący sposób: -środki grupy 1 i 2 w pełnej szczegółowości wg miejsc uŝytkowania i poszczególnych obiektów inwentarzowych przez wydział właściwy ds infrastruktury w zakresie środków trwałych stanowiących infrastrukturę miejską oraz przez wydział właściwy ds zarządzania nieruchomościami w pozostałych przypadkach - dla pozostałych grup KŚT środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budŝetowych i jednostek gospodarki pozabudŝetowej ewidencję prowadzi wydział właściwy do sprawowania nadzoru nad jednostką, która te środki trwałe uŝytkuje, w sposób zbiorczy dla poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych (od 3 do 9) na podstawie danych ze sprawozdawczości GUS w tym zakresie. 10. Gminne środki trwałe, stanowiące komunalną substancję mieszkaniową, oddane w administrację obcym podmiotom, tj. jednostkom niebędącym gminnymi jednostkami budŝetowymi lub jednostkami gospodarki pozabudŝetowej, objęte są ewidencją księgową w Wydziale Księgowości Urzędu, poza programem finansowo-księgowym, wg poszczególnych administratorów oraz w pełnej szczegółowości wg obiektów inwentarzowych, ze wskazaniem takŝe wydziału administrującego tym mieniem gminnym w ramach Urzędu Miejskiego w Radomiu. Księgi inwentarzowe w tym zakresie, zawierające charakterystykę techniczną tych środków trwałych oraz dane dotyczące ilości oraz powierzchni lokali mieszkalnych i uŝytkowych w poszczególnych budynkach (lub odpowiednie kartoteki inwentarzowe) - prowadzi wydział właściwy ds. zarządzania nieruchomościami. Dopuszcza się moŝliwość zlecenia prowadzenia ksiąg inwentarzowych tych środków trwałych administratorom, pod warunkiem sprawowania bieŝącego nadzoru nad ich prowadzeniem oraz wyjaśnianiem róŝnic inwentaryzacyjnych w tym zakresie przez wydział właściwy ds. zarządzania nieruchomościami. 11. Gminne środki trwałe, stanowiące infrastrukturę miejską, w tym takŝe oddane - na podstawie zawartych umów - w administrowanie i eksploatację innym jednostkom organizacyjnym, tj. niebędącym gminnymi jednostkami budŝetowymi lub jednostkami gospodarki pozabudŝetowej, objęte są ewidencją księgową w Wydziale Księgowości Urzędu, poza programem finansowo-księgowym, wg poszczególnych jednostek oraz w pełnej szczegółowości wg obiektów inwentarzowych, ze wskazaniem takŝe wydziału administrującego tym mieniem gminnym w ramach Urzędu Miejskiego.

4 Księgi inwentarzowe dla tego mienia gminnego, zawierające takŝe charakterystykę techniczną tych środków trwałych, prowadzi wydział właściwy ds. infrastruktury miejskiej z zastrzeŝeniem podanym niŝej w pkt 12. Dopuszcza się równieŝ moŝliwość zlecenia prowadzenia ksiąg inwentarzowych jednostkom prowadzącym - w imieniu i na rzecz gminy - administrację i eksploatację tego mienia gminnego, pod warunkiem sprawowania bieŝącego nadzoru nad ich prowadzeniem oraz wyjaśnianiem róŝnic inwentaryzacyjnych w tym zakresie przez wydział właściwy ds. infrastruktury miejskiej. 12. Środki trwałe zaliczane do grupy 2 i 3 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), które są ściśle powiązane z obiektami inwentarzowymi będącymi nieruchomościami i słuŝącymi wyłącznie tym obiektom inwentarzowym, a w szczególności wszelkie przyłącza mediów oraz place i drogi wewnętrzne, powinny być objęte księgą inwentarzową właściwą dla tych nieruchomości i podlegać nadzorowi wydziału merytorycznego właściwego ds. zarządzania nieruchomościami. Natomiast wszelkie obiekty budowlane, wybudowane w celu lub przeznaczone wyłącznie na potrzeby instalacji i eksploatacji maszyn, urządzeń i aparatury technicznej, zaliczanej do tzw. infrastruktury miejskiej, powinny być objęte księgą inwentarzową i podlegać nadzorowi wydziału merytorycznego właściwego ds. infrastruktury miejskiej. 13. Środki trwałe wolne tj. zasób mienia komunalnego ( gminnego i powiatowego ) nie zagospodarowany w poszczególnych gminnych i powiatowych jednostkach budŝetowych lub jednostkach gospodarki pozabudŝetowej, albo pochodzący z nabycia od innych jednostek w ramach nieodpłatnego przekazania lub w zamian za naleŝności budŝetowe gminy, a takŝe zwroty lub przekazania zbędnych środków trwałych uŝytkowanych dotychczas w w/w jednostkach komunalnych, z przeznaczeniem do dalszego zagospodarowania przez wydział właściwy ds. tego mienia komunalnego albo ewentualnej sprzedaŝy lub nawet likwidacji, objęte są równieŝ ewidencją księgową w Wydziale Księgowości Urzędu, prowadzonej poza programem finansowo-księgowym, w pełnej szczegółowości wg poszczególnych obiektów inwentarzowych, z oznaczeniem symbolu klasyfikacji środków trwałych KŚT oraz ze wskazaniem takŝe wydziału lub biura administrującego tym mieniem komunalnym w ramach Urzędu Miejskiego w Radomiu. W ewidencji tej nie naleŝy ewidencjonować mienia przejętego przez gminę - jako organ załoŝycielski - po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych lub innych jednostkach organizacyjnych, które zgodnie z ustaleniami podanymi niŝej w pkt.13, objęte są ewidencją księgową na koncie 015. Księgi inwentarzowe dla tych środków trwałych lub stosowne kartoteki inwentarzowe prowadzi wydział właściwy ds. tego rodzaju mienia komunalnego. 14. Środki trwałe, stanowiące mienie przejęte przez gminę - jako organ załoŝycielski - po zlikwidowanym przedsiębiorstwie komunalnym albo innej gminnej lub powiatowej jednostce organizacyjnej, wg wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki oraz środki trwałe grupy 1 i 2 wycofane z zarządu gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych w związku z likwidacją tych jednostek, podlegają ewidencji księgowej na koncie księgowym o symbolu 015 z podziałem analitycznym w ewidencji komputerowej w pełnej szczegółowości wg poszczególnych obiektów inwentarzowych. Księgę inwentarzową lub odpowiednie kartoteki inwentarzowe w tym zakresie prowadzi wydział właściwy ds. przejmowanego mienia komunalnego. W ewidencji tej nie naleŝy ujmować środków trwałych nabywanych od innych jednostek w ramach nieodpłatnego przekazania lub przekazania w ramach rozliczenia z naleŝnościami budŝetowymi, a takŝe zwrotów zbędnych środków trwałych od gminnych i powiatowych jednostek budŝetowych lub jednostek gospodarki pozabudŝetowej. 15. Środki trwałe nabywane ze środków funduszy celowych i będące - zgodnie z przepisami współwłasnością tych funduszy, przyjmuje się do uŝytkowania i ewidencji księgowej bezpośrednio po ich zakupie na podstawie faktury lub rachunku oraz wystawionego do niej dowodu OT. Ewidencję

5 księgową tych środków trwałych prowadzi się na tych samych kontach księgowych co ewidencję gminnych i powiatowych środków trwałych, z zaznaczeniem jedynie odrębnego źródła finansowania w ewidencji analitycznej, prowadzonej poza programem finansowo księgowym. Księgi inwentarzowe tych środków trwałych prowadzi się stosownie do potrzeb, wynikających z określonych przepisów lub zasad gospodarowania środkami tych funduszy, albo teŝ łącznie i w sposób przewidziany (ustalony) dla środków trwałych i wyposaŝenia gminnego, będącego w uŝytkowaniu jednostki budŝetowej Urząd Miejski w Radomiu. 16. KaŜdy zakup, nieodpłatne nabycie lub przekazanie, sprzedaŝ lub likwidacja oraz inny obrót mieniem komunalnym powinien zostać udokumentowany - niezaleŝnie od złoŝenia do ewidencji księgowej dokumentów rozrachunkowych lub właściwych decyzji w sprawie - takŝe dowodem OT, PT, MT, LT albo teŝ Pz lub Wz (w przypadku obrotu magazynowego pozostałych środków trwałych) w celu zarachowania obrotu tymi składnikami majątku w ewidencji księgowej środków trwałych oraz odpowiednich księgach inwentarzowych, przy czym: a/ dowód OT naleŝy wystawić w przypadku : - przyjęcia do uŝytkowania zakupionego kompletnego środka trwałego bezpośrednio po zakupie - wydania z magazynu do uŝytkowania zakupionego uprzednio tzw pozostałego środka trwałego - przyjęcia do uŝytkowania kaŝdego środka trwałego wytworzonego w procesie inwestycyjnym - przyjęcia do uŝytkowania kaŝdego środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie od obcych (spoza GMR) podmiotów na podstawie stosownych decyzji lub umów w tym zakresie - w przypadku zwiększenia wartości początkowej środka trwałego w związku z dodatkowymi nakładami na powiększenie jego wartości uŝytkowej (po modernizacji, rozbudowie). Dowód ten wystawia się na podstawie faktur zakupu, rozliczenia zadań (nakładów) inwestycyjnych albo odpowiednich protokółów lub porozumień w sprawie przejęcia środków trwałych od innych jednostek. Dowód OT wystawia się w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dla: oryginał dla Wydziału Księgowości i po 1 kopii dla wydziału prowadzącego księgi inwentarzowe w tym zakresie oraz dla wydziału dokonującego nabycia środka trwałego w ramach upowaŝnienia do dysponowania środkami budŝetowymi. Wystawiającym dowód OT jest wydział rozliczający się z zakupu środka trwałego lub nakładów inwestycyjnych, albo realizujący porozumienie o przyjęciu środka trwałego od jednostki przekazującej b/ dowód PT sporządza się w kaŝdym przypadku przyjęcia lub przekazania środka trwałego pomiędzy gminnymi jednostkami budŝetowymi lub jednostkami gospodarki pozabudŝetowej a Urzędem Miejskim w Radomiu i odwrotnie, oraz w kaŝdym przypadku przeniesienia środka trwałego do innej w/w wydzielonej księgowej ewidencji analitycznej. W przypadku gruntów dowód PT nie upowaŝnia jednak do zdjęcia środka trwałego ze stanu (skreślenia z ewidencji) w ewidencji księgowej jednostki budŝetowej lecz jedynie stanowi on podstawę do odnotowania (dokonania w ewidencji gruntów) zmiany sposobu uŝytkowania, wymienionej w tym dowodzie, działki gruntu. Dowód PT sporządza się w 3 egz., z których oryginał przeznaczony jest dla Wydziału Księgowości Urzędu, natomiast po 1 kopii otrzymują jednostki lub komórki organizacyjne prowadzące księgi inwentarzowe przekazywanych środków trwałych w celu dokonania stosownych zmian w tych księgach. Wystawiającym dowód PT jest jednostka lub wydział przekazujący środek trwały i/lub zobowiązany do prowadzenia księgi inwentarzowej wg powyŝszych ustaleń. W razie potrzeby dodatkową (czwartą ) kopię dowodu PT moŝna sporządzić i przekazać do księgowości jednostki przyjmującej przekazywany w tym trybie środek trwały. c/ dowód MT sporządza się w kaŝdym przypadku zmiany miejsca uŝytkowania środka trwałego w komórkach organizacyjnych lub pomiędzy - wyodrębnionymi w ewidencji środków trwałych - jednostkami wewnętrznymi komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Radomiu.

6 Dowód MT równieŝ sporządza się w 3 egz., z których oryginał przeznaczony jest dla Wydziału Księgowości Urzędu, natomiast po 1 kopii otrzymują komórki organizacyjne lub ich jednostki wewnętrzne, prowadzące księgi inwentarzowe przekazywanych środków trwałych w celu dokonania stosownych zmian w tych księgach. W razie potrzeby dodatkową (czwartą ) kopię dowodu MT moŝna sporządzić i przekazać do komórki jednostki właściwej ds administarcyjno-gospdoarczych. Wystawiającym dowód MT jest jednostka lub wydział przekazujący środek trwały i/lub zobowiązany do prowadzenia księgi inwentarzowej wg ustaleń. d/ dowód LT sporządza się w kaŝdym przypadku likwidacji środka trwałego oraz zdjęcia środka ze stanu mienia komunalnego na skutek sprzedaŝy, wniesienia jako aport do spółki, nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi (poza GMR) lub teŝ przekazania środka trwałego - zgodnie z przepisami - w ramach umowy leasingu, a takŝe w przypadku częściowej likwidacji środka trwałego. Dowód LT wystawia się w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla Wydziału Księgowości Urzędu - oryginał oraz po 1 kopii dla wydziału posiadającego ten środek trwały w księdze inwentarzowej celem odnotowania zdjęcia ze stanu i - do wiadomości - dla wydziału uŝytkującego ostatnio ten środek trwały. e/ dowód Pz sporządza się w przypadku przyjęcia do magazynu środków trwałych, zakupionych ze środków budŝetowych przeznaczonych na wydatki bieŝące, tj tzw pozostałych środków trwałych. Dowód Pz sporządza się w takim przypadku w sposób analogiczny jak przy przyjęciu do magazynu materiałów, tj w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem : oryginał dla Wydziału Księgowości Urzędu oraz po 1 kopii dla magazynu przyjmującego i dla wydziału dokonującego zakupu do rozliczenia faktury. f/ dowód Wz sporządza się w kaŝdym przypadku wydania z magazynu środka trwałego (środków trwałych) na rzecz innych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia, zakupionego uprzednio przez Urząd Miejski w Radomiu (np w ramach zakupów scentralizowanych wspólnych) ze środków budŝetowych przeznaczonych na wydatki bieŝące, tj tzw pozostałego środka trwałego. 17. Zasady i sposób prowadzenia ksiąg inwentarzowych oraz ksiąg obiektów określają odrębnie odpowiednie instrukcje i przepisy prawa. Księgi inwentarzowe winny zawierać co najmniej następujące dane o poszczególnych środkach trwałych: a/ nr inwentarzowy nadany przy wprowadzaniu środka trwałego do ewidencji komputerowej, prowadzonej w Wydziale Księgowości Urzędu, przy czym: - numer inwentarzowy dla gruntów jest 15 znakowy i przyjmuje postać : OOOAAA/DDDD/CCC, gdzie: OOO - nr obrębu, AAA - nr arkusza, DDDD - nr działki, CCC - nr części działki. - natomiast numery inwentarzowe dla pozostałych środków trwałych są kolejnymi liczbami w ramach ustalonych symboli wg szczególowego podziału organizacyjnego środków trwałych, podanego niŝej w pkt. 18, tj. wg poszczególnych ich grup ewidencyjnych, przyjętych dla środków trwałych w programie BDF-STR, dla których równieŝ powinny być prowadzone odrębne księgi inwentarzowe b/ pełną nazwę środka trwałego wraz z określeniem parametrów technicznych, symbolu lub typu, wyróŝniającego ten rodzaj przedmiotów majątkowych, itd. c/ nazwa i adres dostawcy zakupionego środka trwałego, a przy wytworzeniu obiektu inwentarzowego w ramach działalności inwestycyjnej - generalnego wykonawcy

7 d/ wartość początkową środka trwałego tj. wartość zakupu lub wytworzenia, powiększoną o koszty nabycia i montaŝu do chwili oddania środka trwałego do eksploatacji, określone w dowodzie przyjęcia OT lub przekazania PT e/ datę i nr faktury zakupu oraz dowodu przyjęcia środka trwałego do uŝytkowania f/ miejsce uŝytkowania środka trwałego i osobę materialnie odpowiedzialną 18. W celu sprawniejszej identyfikacji obiektów inwentarzowych w ramach środków trwałych, objętych ewidencją w jednostce budŝetowej Urząd Miejski w Radomiu, przyjmuje się do stosowania następujący podział organizacyjny środków trwałych, a mianowicie: a/ podstawowy podział środków trwałych : MG - mienie (środki trwałe) gminne MP - mienie ( środki trwałe) powiatowe ST - środki trwałe, będące w uŝytkowaniu jednostki UMR XP - mienie (środki trwałe) Skarbu Państwa b/ podział dodatkowy - uszczegóławiający - wg głównych grup rodzajowych : GDK - dobra kultury MSC - miejska sieć ciepłownicza IGO - inwestycje w obcych obiektach MZJ - mienie po zlikwidowanych jednostkach IMP - infrastruktura miejska LBM - lokale i budynki mieszkalne SFG - środki trwałe PFGZGIK w UMR WFG - pozostałe środki trwałe PFGZGIK SUM - podstawowe środki trwałe UMR WUM - pozostałe środki trwałe UMR MKS pozostałe środki trwałe MKW - pozostałe środki trwałe na terenie GMR GGW - grunty gminne z prawem własności GPW - grunty powiatowe z prawem własności GUW - grunty z prawem uŝytk.wieczystego GSP - grunty Skarbu Państwa PMG - pozostałe składniki mienia gminnego PMP - pozost.składniki mienia powiatowego itd. - stosownie do potrzeb 19. Ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych oddanych w leasing finansowy z opcją sprzedaŝy tzn. w sytuacji, kiedy w ramach opłat leasingowych następuje równieŝ spłata wartości przedmiotu leasingu w ustalonych w umowie ratach prowadzona jest przede wszystkim w wydziale właściwym ds. tego mienia komunalnego oraz dodatkowo w Wydziale Księgowości Urzędu pozabilansowo z podziałem wg leasingobiorców oraz w pełnej szczegółowości wg poszczególnych obiektów inwentarzowych. Środki trwałe do tej ewidencji księgowej wprowadza się na podstawie protokółów przekazania środków z załączonymi dowodami PT (jako przekazanie do innej ewidencji), natomiast po zakończeniu spłaty przedmiotu leasingu oraz w dniu przewłaszczenia spłaconych w ten sposób środków trwałych - zdjęcie ich ze stanu jednostki UMR następuje na podstawie dowodu LT. 20. Inwentaryzację mienia komunalnego prowadzi się w kaŝdej gminnej i powiatowej jednostce organizacyjnej zgodnie z przepisami o prowadzeniu rachunkowości oraz wewnętrznymi zarządzeniami i instrukcjami w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji, wydanymi przez kierowników tych jednostek. W razie potrzeby Prezydent Miasta moŝe zarządzić przeprowadzenie inwentaryzacji mienia komunalnego dla wszystkich jednostek gminnych i powiatowych w terminach innych niŝ określone w zarządzeniach lub instrukcjach wewnętrznych obowiązujących w tych jednostkach, pod warunkiem ogłoszenia swojego zarządzenia z wyprzedzeniem co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem inwentaryzacji.

8 Kopie arkuszy spisów z natury mienia gminnego z kaŝdej przeprowadzanej w tym zakresie inwentaryzacji wraz z kopią protokółu rozliczenia róŝnic inwentaryzacyjnych, gminne jednostki organizacyjne są zobowiązane do przedłoŝenia do wiadomości z włączeniem do akt wydziału właściwego ds. określonych rodzajowo składników mienia komunalnego w terminie 30 dni od rozliczenia inwentaryzacji i ujęcia jej wyników w swoich księgach rachunkowych, nie później jednak jak w terminie obowiązującym dla złoŝenia bilansu jednostki. 21. Gminne jednostki gospodarki pozabudŝetowej, zobowiązane - na podstawie obowiązujących przepisów - do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a nie posiadające osobowości prawnej dokonują co do zasady - samodzielnie zakupów inwestycyjnych środków trwałych stanowiących uzupełnienie ich wyposaŝenia w ramach swoich przychodów lub dotacji otrzymywanej z budŝetu gminy w zakresie środków trwałych, które - zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym - mogą zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast zakupy inwestycyjne w zakresie środków trwałych, które podlegają umorzeniu i amortyzacji w czasie, a więc tych, które są nabywane lub wytwarzane w ramach działalności inwestycyjnej, mogą być realizowane równieŝ samodzielnie przez te jednostki tylko po warunkiem ujęcia wydatków na ich nabycie lub wytworzenie w uchwalonym przez Radę Miejską budŝecie miasta i zatwierdzonych planach finansowych tych jednostek. B. Podstawowe zasady ewidencji niskocennych składników majątkowych, zaliczanych do tzw pozostałych środków trwałych. 1. Ustawa z dnia r o rachunkowości (w art. 32 ust 6) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont (...) umoŝliwiają i jednocześnie zezwalają na odrębne traktowanie - przy ewidencji i rozliczaniu kosztów zuŝycia - środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej - tzw pozostałych środków trwałych. Kryterium zaliczenia środków trwałych do tej grupy określono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie ustalono wartość początkową (tj. cenę nabycia lub koszt wytworzenia) środka trwałego, dla którego odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% jego wartości w miesiącu oddania do uŝywania - obecnie jest to kwota zł. Stąd teŝ wszystkie przedmioty majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej tej kwoty - w przyszłości waloryzowanej - są traktowane jako środki trwałe o niskiej wartości początkowej, czyli jako tzw pozostałe środki trwałe.oprócz tego zgodnie z 5 ust 3 w/w rozporządzenia MF z dnia r jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do uŝywania, umarza się : ksiąŝki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzieŝ i umundurowanie, meble i dywany oraz inwentarz Ŝywy. Do grupy tej nie zalicza się jednak składników wyposaŝenia lub innych przedmiotów długotrwałego uŝytku, trwale złączonych i stanowiących część składową istniejących juŝ odrębnych obiektów inwentarzowych, np. wykładzina podłogowa na trwale złączona z podłoŝem, Ŝyrandole, sieci i grzejniki CO, wmontowane wentylatory itp. przedmioty na trwale zamontowane w pomieszczeniach, a takŝe np. twarde dyski lub karty sieciowe do instalacji w zestawach komputerowych, itd. W związku z powyŝszym ustala się poniŝej podstawowe zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych o niskiej wartości początkowej, tj pozostałych środków trwałych, obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 2. Niskocenne tzw pozostałe środki trwałe objęte są ewidencją księgową w Wydziale Księgowości Urzędu na koncie księgowym o symbolu 013 z podziałem analitycznym jedynie wg rodzaju KŚT, natomiast w specjalistycznym programie BDF-STR słuŝącym ewidencji komputerowej środków trwałych dodatkowo w pełnej szczegółowości, tj wg poszczególnych obiektów inwentarzowych oraz wg komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Radomiu, uŝytkujących te przedmioty majątkowe, z zaznaczeniem wydziału administrującego tym mieniem gminnym, którymi są niŝej podane wydziały prowadzące jednocześnie księgi inwentarzowe dla tych środków trwałych, a mianowicie:

9 a/ wydział właściwy ds. administracyjno-gospodarczych w zakresie pozostałych środków trwałych, staniowiących składniki wyposaŝenia komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Radomiu b/ wydział właściwy ds. infrastruktury miejskiej w zakresie pozostałych środków trwałych, staniowiących składniki wyposaŝenia gminnego, znajdującego się w uŝytkowaniu na terenie miasta z przeznaczeniem np. do wystroju miasta, zajęć rekreacyjnych lub teŝ innego uŝytku publicznego mieszkańców itd 3. Ewidencję zakupu niskocennych, tj pozostałych środków trwałych, prowadzi się w sposób analogiczny jak ewidencję zakupu materiałów realizowanych w ramach działalności eksploatacyjnej, przy czym: a/ zakup i przekazanie pozostałych środków trwałych do uŝytkowania dokonuje się - co do zasady - za pośrednictwem magazanu jednostki, gdzie: - przyjęcie do magazynu następuje na podstawie dowodu Pz, dołączonego do faktury zakupu - natomiast wydanie środka trwałego do uŝytkowania następuje na podstawie dowodu Rw i OT b/ wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczenie zakupu niskocennych środków trwałych pozamagazynowo i wydanie ich - bezpośrednio po zakupie - do uŝytkowania na podstawie jedynie dowodu OT, załączonego do faktury zakupu Dalsze zmiany miejsca uŝytkowania - przemieszczenia - tego środka trwałego dokumentuje się dowodami MT, a w przypadku sprzedaŝy lub likwidacji - dowodami LT, podpisanymi przez upowaŝnione do tego osoby. Planowanie i rozliczanie wydatków na zakup pozostałych środkow trwałych w budŝecie jednostki dokonuje się w ramach działalności bieŝącej - eksploatacyjnej. 4. Do ewidencji wszystkich środków trwałych, objętych ewidencją księgową w jednostce Urząd Miejski w Radomiu, wg symboli klasyfikacyjnych KŚT stosuje się wyłącznie Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT) opublikowaną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r z późniejszymi zmianami. Zatem odstępuje się obecnie od stosowania w jednostce rozszerzonej klasyfikacji środków trwałych (KŚT) w zakresie grupy 8, tj wyposaŝenia, ustalonej zgodnie z dotychczasową polityką (zasadami) rachunkowości, w zakresie symboli od 810 do 899, podanych w załączniku nr 1 do poprzednich (dotychczasowych) zasad ewidencji wyposaŝenia w Urzędzie Miejskim. JednakŜe dotychczasowe oznaczenia poszczególnych środków trwałych, będących w uŝytkowaniu w jednostce, symbolami klasyfiakcyjnymi KŚT od 810 do 899 pozostają bez zmian do czasu zdjęcia ich ze stanu (wykreślenia z ewidencji) środków trwałych na skutek sprzedaŝy, likwidacji, nieodpłatnego przekazania lub z powodu innej przyczyny. 5. Jednocześnie - na podstawie art. 4 ust 4 ustawy z dnia r o rachunkowości - ustala się, Ŝe tzw pozostałe środki trwałe, czyli przedmioty majątkowe długotrwałego uŝytku (powyŝej roku) o niskiej wartości początkowej (tj niskiej cenie nabycia lub koszcie wytworzenia), podlegają : a/ wyłącznie ewidencji ilościowej w komórkach organizacyjnych jednostki, w których przedmioty te przekazano do uŝytkowania pracownikom lub powierzono ich pieczy, jeŝeli ich wartość początkowa nie przekracza 2% kwoty określonej wyŝej w pkt. 2 - obecnie 70 złotych, a takŝe - bez względu na cenę nabycia lub koszt wytworzenia - przedmioty majątkowe stanowiące: - obuwie i odzieŝ ochronną, roboczą, umundurowanie itp. wyposaŝenie osobiste pracowników. - narzędzia dla konserwatorów i innych pracowników obsługi będące wyposaŝeniem osobistym Te przedmioty majątkowe traktuje się w ewidencji księgowej na równi z materiałami, a zatem ich obrót tj. zakup i rozliczenie kosztów zuŝycia, rozlicza się za pośrednictwem magazynu materiałów

Zasady ewidencji księgowej komunalnych (tj. gminnych i powiatowych) środków trwałych oraz prowadzenia ksiąg inwentarzowych w tym zakresie.

Zasady ewidencji księgowej komunalnych (tj. gminnych i powiatowych) środków trwałych oraz prowadzenia ksiąg inwentarzowych w tym zakresie. Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 2227 /2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 lipca 2009 roku Zasady ewidencji księgowej komunalnych (tj. gminnych i powiatowych) środków trwałych oraz prowadzenia ksiąg

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej komunalnych (tj. gminnych i powiatowych) środków trwałych oraz prowadzenia ksiąg inwentarzowych w tym zakresie.

Zasady ewidencji księgowej komunalnych (tj. gminnych i powiatowych) środków trwałych oraz prowadzenia ksiąg inwentarzowych w tym zakresie. Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 756 /2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 1 września 2015 roku Zasady ewidencji księgowej komunalnych (tj. gminnych i powiatowych) środków trwałych oraz prowadzenia ksiąg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

REKTOR dr hab. inŝ. Zygmunt Bąk, prof. AJD

REKTOR dr hab. inŝ. Zygmunt Bąk, prof. AJD Zarządzenie Nr R-0161/8/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr R-0161/54/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku 1. Niniejsze zasady regulują

Bardziej szczegółowo

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE:

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. 105/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31.12.2009 Zasady (polityka ) rachunkowości projektu "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r.

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji gospodarki środkami rzeczowymi Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 35/13 z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniające Załącznik Nr 1, 3, 6, 13 do Zarządzenia Nr 44/12 z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie: gospodarki składnikami majątku trwałego, wyposażenia i materiałami Na podstawie art. 66, ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. . Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 2227 /2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 lipca 2009 roku

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 2227 /2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 lipca 2009 roku Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 2227 /2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 lipca 2009 roku Zasady ewidencji księgowej operacji dotyczących realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-04-29 w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność bądź współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2013. Burmistrza Miasta Lipna. z dnia 9 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 3/2013. Burmistrza Miasta Lipna. z dnia 9 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów stanowiących własność,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE WNiP dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

Bardziej szczegółowo

Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie słuŝą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.

Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie słuŝą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie : zmiany zarządzenia nr 126/2010 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku.

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku. Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Gniezno dnia 24.04. 2012 roku. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dotyczącej operacji Ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie ramach działania 413 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 529/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 października 2006 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 26 sierpnia 2016 r. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego I. Wycena aktywów i pasywów Aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA - Osiek 2009 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03/09 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 5105/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2014r w sprawie zasad ewidencji obrotu oraz prowadzenia dokumentacji dotycz

Zarz dzenie Nr 5105/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2014r w sprawie zasad ewidencji obrotu oraz prowadzenia dokumentacji dotycz Zarządzenie Nr 5105/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2014r w sprawie zasad ewidencji obrotu oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie Gminy w Subkowach

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie Gminy w Subkowach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/11 Wójta Gmiy Subkowy z dnia 8 sierpnia 2011 r. I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania

Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania Anna Żyła Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania Redaktor merytoryczna Małgorzata Krajewska Kierownik projektu Witold Korczyc Sekretarz redakcji Jadwiga Rzepecka-Makara Projekt

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Łyszkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Załącznik nr 3 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 1. Zakładowy plan kont W jednostce budŝetowej Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany na podstawie: załącznika

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Część I Aktywa trwałe

Część I Aktywa trwałe Część I Aktywa trwałe Izabela Świderek Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym 1. Wyjaśnienie pojęć Środki trwałe (art. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

dochodów budŝetowych 222-00n rozliczenie dochodow budŝetowych budŝetowych 223-00n rozliczenie wydatków budŝetowych

dochodów budŝetowych 222-00n rozliczenie dochodow budŝetowych budŝetowych 223-00n rozliczenie wydatków budŝetowych ORGAN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99 / 06 Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z mi syntetycznymi z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 19 lutego 2016 roku

Łódź, dnia 19 lutego 2016 roku Łódź, dnia 19 lutego 2016 roku Pani Krystyna Pastucha Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach WK 602/25/2016 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

I N S T R U K C J A W SPRAWIE OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH I N S T R U K C J A W SPRAWIE OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH MIASTA RUDA ŚLĄSKA Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr SP.ORG.0151-327/10 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODZISKU WLKP.

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODZISKU WLKP. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODZISKU WLKP. 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1do Uchwały nr 7/P/09 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 23.09.2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Krajowego Biura Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. CELE I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji obrotu oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zasady ewidencji obrotu oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Załącznik do zarządzenia nr 5105 / 2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2014r Zasady ewidencji obrotu oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r. Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r. W sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Majątek rzeczowy, zwany dalej sprzętem, stanowią: środki trwałe i przedmioty niskocenne podlegające pozabilansowej ewidencji ilościowo-wartościowej.

Majątek rzeczowy, zwany dalej sprzętem, stanowią: środki trwałe i przedmioty niskocenne podlegające pozabilansowej ewidencji ilościowo-wartościowej. Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr D/4/06 z dnia 1 lutego 2006 roku INSTRUKCJA w sprawie trybu i zasad przeprowadzania czynności kasacyjnych (likwidacyjnych) majątku rzeczowego w Ośrodku Edukacji Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych.

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/10 Starosty Lubelskiego z dnia 4 lutego 2010r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby realizacji Projektu: Twój sukces

Bardziej szczegółowo

I Ewidencja środków trwałych 1. Załącznik do zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

I Ewidencja środków trwałych 1. Załącznik do zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Załącznik do zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Instrukcja ewidencjonowania składników majątku trwałego (z wyjątkiem gruntów), wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miasta Krakowa oraz

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO RADOM, LISTOPAD 2009 Informacja o stanie mienia komunalnego ( spis treści ) 1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 2. Zestawienie porównawcze gruntów

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie: gospodarowania składnikami majątku oraz zasad ewidencjonowania majątku stanowiącego własność Gminy. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2008 r. pracownicy Biura Kontroli i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Protokół. działających na podstawie upoważnienia Nr 4/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Protokół. działających na podstawie upoważnienia Nr 4/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce. URZĄD MIASTA KIELCE Wydzial Audytu Wewnętrznego i Kontroli AWK-I. 0711.3.2012 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36 a w Kielcach przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2010 Wójta Gminy Repki Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Zasady

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 sierpnia 2008 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 13 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 13 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2012 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność lub współwłasność gminy Śrem kontrolowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 60-823 Poznań Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.07.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (WNiP) oraz sposobu ich amortyzacji i ewidencji

REGULAMIN uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (WNiP) oraz sposobu ich amortyzacji i ewidencji Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. REGULAMIN uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (WNiP) oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU

R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawę Regulaminu rachunkowości w Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina, zwanego dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. 4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarki magazynowej w Zespole Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja gospodarki magazynowej w Zespole Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 1/2010 z dnia 04 stycznia 2010 r. Instrukcja gospodarki magazynowej w Zespole Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. Rozdział I. Podstawowe zasady funkcjonowania magazynu.

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia 28.06.2012 r. Zasady rachunkowości w odniesieniu do wykorzystania środków unijnych, plan kont dla Projektu Przeprawa przez rzekę Warte nowy przebieg drogi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 91./2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 15 grudnia 2011r. I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. ZARZĄDZENIE Nr 7/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 określające politykę rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarowania składnikami majątkowymi w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 1.

Zasady gospodarowania składnikami majątkowymi w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 1. Załącznik nr 2 Zasady gospodarowania składnikami majątkowymi w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 1. 1. Środek trwały to składnik aktywów o przewidywanym okresie uŝytkowania dłuŝszym niŝ jeden rok, kompletny

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ w Urzędzie Miasta Krakowa

INSTRUKCJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ w Urzędzie Miasta Krakowa Załącznik do zarządzenia Nr 1829/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18.08.2011 r. INSTRUKCJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ w Urzędzie Miasta Krakowa Rozdział I Ustalenia ogólne 1. Magazyn jest to oddzielne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy w Michałowie Z dnia 31.12.2010 roku Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów 1. W celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budŝetowych w instytucje gospodarki

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/27/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 80/III/2011 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2011r.

Zarządzenie nr 80/III/2011 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2011r. Zarządzenie nr 80/III/2011 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2011r. w sprawie postępowania ze zbędnymi lub zuŝytymi składnikami majątku ruchomego, będącymi w ewidencji Urzędu Gminy Czerwonak i jednostek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1000/350/09 Burmistrza Mikołowa z dnia 11.12.2009 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo