Raport roczny za rok Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny za rok 2009. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 roku"

Transkrypt

1 Raport roczny za rok 2009 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 roku 1

2 SPIS TREŚCI: I PISMO ZARZĄDU... 3 II WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 III WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A, ZA ROK OBROTOWY IV ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INDEX COPERNICUS S.A, ZA ROK OBROTOWY Bilans na dzień r. wraz z danymi porównywalnymi... 9 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU V SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. W ROKU OBROTOWYM VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU VII. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finans. na dzień VIII. RAPORT NT. STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 2

3 I. Pismo Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy! Rok 2009 przebiegł pod znakiem poszukiwania nowych możliwości rozwoju spółki, a w szczególności możliwości wykorzystania systemu dla wspomagania zarządzania nauką w jednostkach szkolnictwa wyższego. Zarząd Spółki koncentrował się na wypracowaniu i realizacji strategii Index Copernicus International partnerem w zarządzaniu nauką. Doświadczenia z wdrożeń systemu Index Copernicus (zarówno w kraju jak i zagranicą) w poprzednich latach pozwoliły m.in. na podpisanie listu intencyjnego z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą Wdrożenie w UMB zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania, systemu zarządzania jakością w nauce oraz wzmocnienie potencjału kadry kierowniczej Uczelni. Wdrożenie systemu Index Copernicus umożliwia jednostce zarządzanie jakością uczelni, ocenę efektywności pracowników i jednostek organizacyjnych. W 2009 roku działania spółki koncentrowały się także na badaniach klinicznych. Oprócz kilku znaczących kontraktów, w minionym roku Index Copernicus International S.A. rozszerzyła zakres oferowanych usług przystępując do przetargów na wykonanie badań biorównoważności. Realizacja pozyskanych badań w znaczącym stopniu wpłynęła na obroty spółki. Rok 2009 okazał się lepszy niż rok 2008 pod względem wyników finansowych. Sprzedaż netto wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o blisko 62% osiągając poziom ,55 zł, przy jednoczesnym zanotowaniu istotnie niższej straty niż w roku poprzednim w wysokości ,99 zł. Realizowana przez powołany w marcu 2010 roku Zarząd strategia zakłada, że w dłuższej perspektywie Spółka będzie partnerem nauki polskiej. Stanowi to swoistą odpowiedź na dokonującą się reformę nauki w Polsce. Strategia spółki wpisuje się w strategie realizowane przez poprzednie zarządy, a więc zmierzająca do szerokiego wykorzystania systemu Index Copernicus. Ufamy, iż tak obrany kurs będzie gwarantem wzrostu przychodów, uzyskania pozytywnego wyniku netto, a nade wszystko umacniania pozycji Index Copernicus. Wszystkim dziękujemy za współpracę. Pracownikom Spółki za zaangażowanie, członkom Rady Nadzorczej za wsparcie, a Akcjonariuszom za okazane zaufanie. Zachęcamy Państwa do lektury dokumentu. Z poważaniem, Mirosław Rek Prezes Zarządu Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 3

4 II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego W tys. PLN W tys. EUR Pozycja Przychody ze sprzedaży 2 650,2 612,4 Zysk/strata brutto na sprzedaży -567,6-131,2 Zysk/strata na działalności operacyjnej -606,7-140,2 Zysk/strata na działalności gospodarczej -599,5-138,5 Zysk/strata brutto -599,5-138,5 Zyst/strata netto -447,3-103,4 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -712,7-164,7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -80,4-18,6 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 893,1 206,4 Przepływy pieniężne netto razem 100,1 23,1 Aktywa, razem 5 556,5 1352,5 Aktywa trwałe 4 373,9 1064,7 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 917,7 223,4 Kapitał własny ogółem 4 638,8 1129,2 Kapitał akcyjny 7 775,8 1892,8 Liczba akcji (w szt.) , ,0 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,06-0,01 Wartośd księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,60 0,15 Do przeliczenia złotych na euro użyto kursów: pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku: 4,1082 EUR/PLN; pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg średniego kursu NBP za okres : 4,3273 EUR/PLN. Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 4

5 III. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Index Copernicus International S.A, za rok obrotowy Index Copernicus International Spółka Akcyjna została zawiązana w drodze przekształcenia z Medical Science International Sp. z o.o. W dniu 16 października 2007 r. Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 2. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie. Adres: Al. Jerozolimskie 146 C, Warszawa. 3. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w 2009 roku były usługi wspomagania badań naukowych (wsparcie przy procesach prowadzenia badań klinicznych leków CRO/VRG), działalność wydawnicza oraz prowadzenie serwisu naukowego Index Copernicus. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A), 2) Działalność holdingów (74.15.Z), 3) Wydawanie książek (22.11.Z), 4) Wydawanie Gazet (22.12.Z), 5) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z), 6) Pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z), 7) Drukowanie gazet (22.21.Z), 8) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (22.22.Z), 9) Introligatorstwo (22.23.Z), 10) Działalność graficzna pomocnicza (22.25.Z), 11) Transmisja danych (64.20.C), 12) Działalność telekomunikacyjna pozostała (64.20.G), 13) Działalność związana z bazami danych (72.40.Z), 14) Przetwarzanie danych (72.30.Z), 15) Reklama (74.40.Z), 16) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A), 17) Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (PKD Z), 18) Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD Z), 19) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 20) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD Z), 21) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1), 22) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD Z), 23) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD Z), 24) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD Z), 25) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD Z), 26) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD Z), 27) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD Z), 28) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 5

6 29) Działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD B), 30) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD Z), 31) Działalność radiowa i telewizyjna (PKD Z), 32) Działalność badawczo rozwojowa (PKD 73), 33) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), 34) Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD Z), 35) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8), 36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 37) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 38) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD F); 39) Działalność archiwów (PKD C); 4. Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje informacje finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 5. W składzie Jednostki nie występują samobilansujące oddziały (równorzędne). 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności Spółki. 7. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, Spółka kierowała się następującymi zasadami (polityką) rachunkowości: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z rozdziałem 4 i 5 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem o instrumentach finansowych. Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości stosowane w sposób ciągły. Istotnym elementem tej dokumentacji jest zbiór określonych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, w tym zasad, co do których Spółka miała w świetle ustawy o rachunkowości, prawo wyboru rozwiązań lub stosowania uproszczeń. Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości: Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i umarza metodą liniową Odpisy amortyzacyjne dokonywane są począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnej i prawnej do używania. Do ustalenia okresu amortyzacji, przyjęto ekonomiczną użyteczność tych składników majątkowych. Wykazane w bilansie wartości niematerialne obejmują aport wniesiony do Spółki w postaci praw do patentów, przyjęto, że okres ekonomicznej użyteczności tych praw wyniesie 15 lat. Dlatego stawka amortyzacji przyjęta przez Spółkę wynosi 6,7% rocznie. Przy określaniu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się, że składniki o cenie jednostkowej: - od zł rozliczne są w koszty w okresie 60 miesięcy - do zł zaliczane są w koszty w100% wartości w momencie zakupu - poniżej zł traktowane są jako koszty usług, przy czym składniki dotyczące opłaty za modyfikację programu komputerowego o cenie jednostkowej poniżej zł traktowane są, jako usługi. Do środków trwałych zaliczane są rzeczowe aktywa trwałe (z wyjątkiem inwestycji) kontrolowane przez spółkę, kompletne i zdatne do użytkowania na dzień przyjęcia ich do eksploatacji o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku. Wartość początkową Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 6

7 środków trwałych ustala się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny i powiększa o koszty ich ulepszenia. W bilansie rzeczowy majątek trwały jest wykazywany w wartości netto, tj. pomniejszony o skumulowaną amortyzację z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową, lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Do ustalenia okresu amortyzacji przyjęto ekonomiczną użyteczność środków trwałych. środki trwałe o wartości, powyżej zł amortyzuje się: liniowo; stawka amortyzacji księgowej jest równa amortyzacji podatkowej. - środki trwałe o mniejszej wartości (do kwoty zł) amortyzuje się (zalicza do kosztów) przy zastosowaniu zasady: 100% wartości w momencie zakupu, przy czym składniki o cenie jednostkowej poniżej 1000 zł traktowane są, jako materiały. Należności krótkoterminowe Zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartości należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury. Różnice kursowe odnosi się w przychody lub koszty finansowe. Krótkoterminowe aktywa finansowe Pozycja ta obejmuje środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, środki pieniężne w drodze i inne środki pieniężne obejmujące ekwiwalenty środków pieniężnych płatne w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia bilansowego. Do tej grupy aktywów zalicza się też inne aktywa pieniężne (np. weksle i czeki obce płatne w terminie dłuższym niż 3 miesiące oraz należne dywidendy wynikające z decyzji organu spółki, w której jednostka ma udziały lub akcje). Wycena środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych następuje według wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują tytuły dokonanych faktycznie wydatków, które będą stanowiły koszty następnych okresów sprawozdawczych (np. koszty ubezpieczenia, dzierżawy, niskocenne składniki majątkowe, itp.). W zależności od przewidywanego okresu rozliczenia w bilansie prezentowane są jako długo lub krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Kapitały własne ujmowane są w księgach rozrachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy (statutu) Spółki. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wpłaty na kapitał podstawowy ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się do różnicy pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dostępnych do sprzedaży, jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym, albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku objętego aktualizacją, odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 7

8 składnika majątku trwałego, a w przypadku, gdy odpis przewyższa ten kapitał, różnica zaliczana jest w koszty okresu sprawozdawczego, w którym dokonano odpisu. Koszty emisji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostała ich część zalicza się do kosztów finansowych. Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki za zwłokę w zapłacie księgowane są w przypadku otrzymania noty od dostawcy. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych przelicza się na PLN wg kursu średniego NBP z dnia poniesienia. Różnice kursowe odnosi się w koszty albo przychody finansowe z tytułu różnic kursowych. Jednostka sporządza rachunek wyników w wersji porównawczej. Koszty Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie porównawczym. Przychody Przychody ze sprzedaży towarów i produktów są rozpoznawane w momencie ich dostawy, a co za tym idzie transferu ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności do towarów lub produktów. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży usług. Ujmowane są one na podstawie wystawianych faktur sprzedaży w okresach, których dotyczą. Podatek dochodowy Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalane są zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów ustala się z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku, w którym wpłyną one na wielkość podstawy opodatkowania. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. Porównywalność danych Zaprezentowane wyżej zasady rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły w kolejnych latach obrotowych. Dane sprawozdawcze są w pełni porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy. Warszawa, 19 kwietnia 2010 r. Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 8

9 IV. Roczne sprawozdanie finansowe Index Copernicus S.A., za rok obrotowy 2009 Bilans na dzień r. wraz z danymi porównywalnymi AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,92 I. Wartości niematerialne i prawne , ,92 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,92 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne ,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,05 1. Środki trwałe , ,05 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 8 519, ,05 d) środki transportu e) inne środki trwałe ,50 0,00 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0, ,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,95 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,95 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,46 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , ,63 1. Należności od jednostek powiązanych ,60 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,60 0,00 - do 12 miesięcy ,60 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek , ,63 PLN PLN Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 9

10 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,35 - do 12 miesięcy , ,35 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych i innych świadczeń ,74 452,63 c) inne , ,65 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,02 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,02 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach , ,27 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki , ,27 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,75 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,75 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne ,75 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 303, ,81 AKTYWA RAZEM , ,38 Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 10

11 PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY , ,07 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 15,35 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy , ,14 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,64 VIII. Zysk (strata) netto , ,78 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 0,00 0,00 obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,31 I. Rezerwy na zobowiązania ,92 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,92 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa ,92 0,00 3. Pozostałe rezerwy ,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe ,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,91 1. Wobec jednostek powiązanych ,32 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,69 0,00 - do 12 miesięcy ,69 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne ,63 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,91 a) kredyty i pożyczki 0, ,85 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,95 - do 12 miesięcy , ,95 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,39 h) z tytułu wynagrodzeń 0, ,72 i) inne 0, ,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,40 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,40 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,40 PASYWA RAZEM , ,38 PLN PLN 11

12 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym : , ,78 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,78 II. Zmiana stanu produktów 0,00 (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , ,90 I. Amortyzacja , ,21 II. Zużycie materiałów i energii , ,34 III. Usługi obce , ,99 IV. Podatki i opłaty, w tym : , ,82 - podatek akcyzowy 0,00 V. Wynagrodzenia , ,41 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,63 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,50 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 130,00 0,00 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , ,12 D. Pozostałe przychody operacyjne 3 324, ,60 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne 3 324, ,60 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,38 I. Strata ze zbycia niefinansowyh aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , ,38 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , ,90 G. Przychody finansowe , ,27 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym : 592,48 0,00 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne , ,27 H. Koszty finansowe , ,15 I. Odsetki, w tym : , ,35 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji ,00 IV. Inne 2 384, ,80 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) , ,78 J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II.) 0,00-800,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne 0,00 800,00 K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J) , ,78 L. Podatek dochodowy ,46 0,00 I. część bieżąca II. część odroczona ,46 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) , ,78 Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 12

13 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi A. Przepływy środków pieniężnych z działaln. operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,78 II. Korekty razem , ,73 1. Amortyzacja , ,21 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych ,35 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,52 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 5. Zmiana stanu rezerw ,54 0,00 6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 7. Zmiana stanu należności , ,63 8. Zmiana stanu zobow. krótkoterm. z wyjątk. poż. kredyt , ,92 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokres , , Inne korekty 0, ,46 III. Przepływy pienięż. netto z działaln. operac. (I+/-II) , ,05 B. Przepływy środków pieniężnyc z działaln. inwestycyjnej. I. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wart. niemat. i prawn. oraz rzeczow. aktyw. trwałych. 0,00 0,00 2. Zbycie inwest. w nieruch. oraz wart. niemat. i prawne. 0,00 0,00 3. Z aktywów finasowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,40 1. Nabycie wart. niemat. i praw. oraz rzeczow. aktyw. trwał , ,40 2. Inwestycje w nieruch. oraz wart. niemat. i praw ,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestyc. (I-II) , ,40 C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,75 1. Wpływy netto z wyd.udział.(emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału , ,75 2. Kredyty i pożyczki , ,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe (różnice kursowe) II. Wydatki ,85 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli 0,00 0,00 3. Inne niż wypływ. na rzecz właścicieli. wyd. z tyt. podz.zysku 0,00 0,00 Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 13

14 4. Spłaty kredytów i pożyczek ,85 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7. Płatności zobow. z tyt. umów leasingu finansowego 0,00 0,00 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepłwy pieniężne netto z działaln. finansowej (I-II) , ,75 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,70 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,70 - zmiana stanu środków pieniężn.z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F. Srodki pieniężne na początek okresu , ,45 G. Srodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,75 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 14

15 Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,64 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 b) korekty błędów podstawowych 0, ,46 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych , ,10 1. Kapitał zakładowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zakładowego 0, ,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 - emisji akcji (wydania udziałów) , ,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 - umorzenia akcji (udziałów) 0, Kapitał zakładowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu -15, , Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 15,35 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 15, , Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0,00-15,35 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0,00 0, Zmiany akcji (udziałów) własnych 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0, Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0, Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,14 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0, Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0, , Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0, ,00 - zarejestrowania podwyższenia kapitału 0, , Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 15

16 b) korekty błędów podstawowych 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,64 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 b) korekty błędów podstawowych 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych , ,64 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,64 8. Wynik netto , ,78 a) zysk netto 0,00 0,00 b) strata netto , ,78 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) , ,37 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 0,00 Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 16

17 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU: L.P. 1. Zmiany wartości bilansowej grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (w złotych): Wyszczególnienie Rodzaj danych Stan na początek okresu Zwiększenia "+" zminiejszenia "-" Nabycia, wytworz. Likwidacja Aktualiza cja wartości Pozostałe zwiększeni a i zminiejsze nia Stan na koniec roku 1 Grunty Wartość początkowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i budowle Wartość początkowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Urządzenia techniczne i maszyny Umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość początkowa , ,02 0,00 0, ,13 Umorzenie , ,11 0,00 0, ,17 4 Środki transportu Wartość początkowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne środki trwałe tzw. wysokocenne Razem środki trwałe tzw. wysokocenne Środki trwałe niskocenne Ogółem środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Inwestycje długoterminowe Umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość początkowa ,21 0,00 0,00 0, ,21 Umorzenie ,21 0,00 0,00 0, ,21 Wartość początkowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość początkowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość początkowa , ,02 0,00 0, ,34 Umorzenie , ,11 0,00 0, ,38 Wartość początkowa , ,47 0,00 0, ,86 Umorzenie , ,53 0,00 0, ,94 Wartość początkowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście: Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 3. Informacje o nieamortyzowanych / nieumarzanych przez jednostkę nieruchomościach i innych środkach trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym z tyt. leasingu) oraz o zmianach w tym zakresie w ciągu roku obrotowego (w miarę możliwości podać również wartość) a. Lokale na cele biurowe, umowa najmu lokalu biurowego przy Al. Jerozolimskich 146 C w Warszawie 4. Stan zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli na: a. Pierwszy dzień roku obrotowego: 0 zł b. Ostatni dzień roku obrotowego: 0 zł Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 17

18 c. Zmian (a-b): 0 zł 5. Dane o liczbie i wartości nominalnej posiadanych akcji, udziałów, obligacji itp. obcych: 6. Spółka posiada Akcje obce Spółka posiada 100 udziałów w spółce pod firmą Agencja Full Interactive Sp. z o.o. w likwidacji, o łącznej wartości nominalnej PLN. Spółka zakupiła udziały w spółce Agencja Full Interactive Sp. z o.o. za PLN. Z dniem udziały zostały odpisane w 100%. AFI jest od dnia 12 października 2009 roku w likwidacji na mocy uchwały walnego zgromadzenia AFI (w związku z oddaleniem w dniach r. i r. wniosków o upadłość AFI). Sąd wpisał w KRS stosowną zmianę o likwidacji w dniu 3 grudnia 2009 roku. Obecnie trwa proces likwidacji tj. ściąganie wierzytelności i spłacanie zobowiązań, upłynnianie majątku. Spółka nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej wyłącznie czynności likwidacyjne. Prowadzone są postępowania sądowe z powództwa AFI i przeciwko AFI oraz postępowania egzekucyjne przeciwko AFI. Po ściągnięciu zobowiązań (zakończeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych) i spłaceniu długów, które są możliwe do spłacenia zostanie złożony wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. 7. Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych Wyszczególnienie Stan w roku obrotowym na ostatni dzień Na pierwszy dzień - wartość wartość % akcji I Akcje posiadane przez głównych właścicieli - razem , ,00 55,4% Platforma Mediowa Point Group , ,00 36,5% Capital Investment Group ,00 Marek Graczyński ,00 11,6% George Stefano , ,00 7,3% II Akcje pozostałych członków , ,00 44,6% OGÓŁEM I+II , ,00 100% L.p. 8. Strata za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 w kwocie ,99 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. 9. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na przestrzeni roku obrotowego (w zł): Rezerwy Stan na pierwszy dzień roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego 1 Rezerwa na usługi doradcze 0, ,00 0,00 0, ,00 2 Rezerwa na badania CRO 0, ,00 0,00 0, ,00 3 Rezerwa na usługi IT 0, ,00 0,00 0, ,00 4 Rezerwa na urlopy 0, ,43 0, , ,92 Razem 0, ,43 0, , ,92 Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 18

19 L.P. 10. Dane o stanie odpisów aktualizacyjnych na przestrzeni roku obrotowego (w zł): Odpisy i aktualizacje Stan na pierwszy dzień roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego 1 Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Nierotujące itp. zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Należności objęte postępowanie ugodowym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Pozostałe należności , ,89 0, ,41 0,00 5 Odsetki od powyższych należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , ,89 0, ,41 0, Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty (w tys. zł): Brak zobowiązań długoterminowych. 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów (w zł): Stan na Pierwszy dzień roku obrotowego Ostatni dzień roku obrotowego L.p. Wyszczególnienie 1 Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów - razem, w tym , ,99 a) Przygotowanie nowej produkcji b) Wdrożenie programów komputerowych c) Czynsz opłacony z góry d) Opłaty nie dotyczące roku sprawozdawczego 826, ,50 e) Ubezpieczenia rzeczowe 779,41 f) Aktywo na podatek odroczony , ,49 2 Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów -razem, w tym , ,88 a) Dostawy wykonane lecz nie zafakturowane b) Składki ubezpieczeniowe, nie będące zobowiązaniami c) Zaległe urlopy dot. roku sprawozdawczego d) Planowane nagrody jubileuszowe i odprawy e) Większe remonty f) Pozostałe , , Zobowiązania bilansowe, zabezpieczone na majątku Jednostki (w zł): nie występują 14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, oraz z tytułu hipoteki kaucyjnej: nie występują. Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 19

20 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów (w zł): LP. Wyszczególnienie Kraj Eksport Razem Towary i materiały - razem 0,00 0,00 0,00 W tym - na rzecz Grupy Kapitałowej 0,00 0,00 0,00 Wyroby 0,00 0,00 0,00 W tym - na rzecz Grupy Kapitałowej 0,00 0,00 0,00 Usługi , , ,55 W tym - na rzecz Grupy Kapitałowej 9 330,00 0,00 0,00 4 Przychody ze sprzedaży razem , , ,55 5 Plus zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 6 Koszt wł. sprzedaży wewnętrznej 0,00 0,00 0,00 7 Ogółem przychody ze sprzedaży: , , ,55 8 Pozostałe przychody operacyjne 3 324,90 0, ,90 9 Przychody finansowe ,62 0, ,62 10 Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 11 Ogółem przychody i zyski , , ,07 2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych (pkt. I. 1.): nie wystąpiły. 3. Wyjaśnienie odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w pkt. I.9, lp.2: nie wystąpiły. 4. Informacje o przychodach i kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie wystąpiła. 5. Syntetyczne zestawienie danych dla celów ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych za okres : Lp Treść Kwoty (PLN) 1 Zysk(strata) brutto ,45 Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą 2 opodatkowania podatkiem dochodowym wg tytułów: ,13 - Amortyzacja NKUP ,00 - ZUS płatny w styczniu następnego roku ,61 - Materiały i usługi obce NKUP ,65 - spisane w przychody odsetki od pożyczek otrzymanych ,07 - odsetki i niezrealizowane różnice 2 552,52 - odpisy aktualizujące udzielone pożyczki 4 000,00 - pozostałe koszty NKUP ,31 - odsetki budżetowe 34,91 - rezerwa na urlopy ,92 - rezerwy pozostałe ,00 - Wynagrodzenie umowy odzieło wypłacone w I ,00 - Zus płatny w II 2009 od wynagr. XII 2008 wypłacony I ,44 - wynagr. XII wypłącone XII 2009, ZUS zapłacony w I ,28 - wynagr. XII 2008 wypłacone I 2009 (zlecenia) ,00 3 Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym ,32 4 Podatek dochodowy wg stawki 19% 0,00 Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 20

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.1. 211 r. do 31. 12. 211 r. 212-3-3 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego....... 3 2. Bilans... 5 3. Rachunek zysków i strat..... 7 4. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010 r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA Warszawa 2011 r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe PIAST Im. Wincentego Witosa 33-150 Wola Rzędzińska 297 a WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Nazwa Firmy: Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego NFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego FUNDACJ" WROCLA WSKE HOSPCJUM DLA DZEC" WrJcław 2008 nformacja dodatkowa na dzień 31 }2.200lr. FUldacji "WROCŁA WSKlE HOSPCJUM

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Raport za Q3 2009. Index Copernicus International S.A.

Raport za Q3 2009. Index Copernicus International S.A. Raport za Q3 2009 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2009 roku 1 Spis treści: I. Pismo Zarządu: istotne zdarzenia, wybrane dane finansowe i komentarze... 3 II. Inne ważne zdarzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo