Raport roczny za rok Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny za rok 2009. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 roku"

Transkrypt

1 Raport roczny za rok 2009 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 roku 1

2 SPIS TREŚCI: I PISMO ZARZĄDU... 3 II WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 III WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A, ZA ROK OBROTOWY IV ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INDEX COPERNICUS S.A, ZA ROK OBROTOWY Bilans na dzień r. wraz z danymi porównywalnymi... 9 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU V SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. W ROKU OBROTOWYM VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU VII. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finans. na dzień VIII. RAPORT NT. STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 2

3 I. Pismo Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy! Rok 2009 przebiegł pod znakiem poszukiwania nowych możliwości rozwoju spółki, a w szczególności możliwości wykorzystania systemu dla wspomagania zarządzania nauką w jednostkach szkolnictwa wyższego. Zarząd Spółki koncentrował się na wypracowaniu i realizacji strategii Index Copernicus International partnerem w zarządzaniu nauką. Doświadczenia z wdrożeń systemu Index Copernicus (zarówno w kraju jak i zagranicą) w poprzednich latach pozwoliły m.in. na podpisanie listu intencyjnego z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą Wdrożenie w UMB zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania, systemu zarządzania jakością w nauce oraz wzmocnienie potencjału kadry kierowniczej Uczelni. Wdrożenie systemu Index Copernicus umożliwia jednostce zarządzanie jakością uczelni, ocenę efektywności pracowników i jednostek organizacyjnych. W 2009 roku działania spółki koncentrowały się także na badaniach klinicznych. Oprócz kilku znaczących kontraktów, w minionym roku Index Copernicus International S.A. rozszerzyła zakres oferowanych usług przystępując do przetargów na wykonanie badań biorównoważności. Realizacja pozyskanych badań w znaczącym stopniu wpłynęła na obroty spółki. Rok 2009 okazał się lepszy niż rok 2008 pod względem wyników finansowych. Sprzedaż netto wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o blisko 62% osiągając poziom ,55 zł, przy jednoczesnym zanotowaniu istotnie niższej straty niż w roku poprzednim w wysokości ,99 zł. Realizowana przez powołany w marcu 2010 roku Zarząd strategia zakłada, że w dłuższej perspektywie Spółka będzie partnerem nauki polskiej. Stanowi to swoistą odpowiedź na dokonującą się reformę nauki w Polsce. Strategia spółki wpisuje się w strategie realizowane przez poprzednie zarządy, a więc zmierzająca do szerokiego wykorzystania systemu Index Copernicus. Ufamy, iż tak obrany kurs będzie gwarantem wzrostu przychodów, uzyskania pozytywnego wyniku netto, a nade wszystko umacniania pozycji Index Copernicus. Wszystkim dziękujemy za współpracę. Pracownikom Spółki za zaangażowanie, członkom Rady Nadzorczej za wsparcie, a Akcjonariuszom za okazane zaufanie. Zachęcamy Państwa do lektury dokumentu. Z poważaniem, Mirosław Rek Prezes Zarządu Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 3

4 II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego W tys. PLN W tys. EUR Pozycja Przychody ze sprzedaży 2 650,2 612,4 Zysk/strata brutto na sprzedaży -567,6-131,2 Zysk/strata na działalności operacyjnej -606,7-140,2 Zysk/strata na działalności gospodarczej -599,5-138,5 Zysk/strata brutto -599,5-138,5 Zyst/strata netto -447,3-103,4 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -712,7-164,7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -80,4-18,6 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 893,1 206,4 Przepływy pieniężne netto razem 100,1 23,1 Aktywa, razem 5 556,5 1352,5 Aktywa trwałe 4 373,9 1064,7 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 917,7 223,4 Kapitał własny ogółem 4 638,8 1129,2 Kapitał akcyjny 7 775,8 1892,8 Liczba akcji (w szt.) , ,0 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,06-0,01 Wartośd księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,60 0,15 Do przeliczenia złotych na euro użyto kursów: pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku: 4,1082 EUR/PLN; pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg średniego kursu NBP za okres : 4,3273 EUR/PLN. Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 4

5 III. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Index Copernicus International S.A, za rok obrotowy Index Copernicus International Spółka Akcyjna została zawiązana w drodze przekształcenia z Medical Science International Sp. z o.o. W dniu 16 października 2007 r. Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 2. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie. Adres: Al. Jerozolimskie 146 C, Warszawa. 3. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w 2009 roku były usługi wspomagania badań naukowych (wsparcie przy procesach prowadzenia badań klinicznych leków CRO/VRG), działalność wydawnicza oraz prowadzenie serwisu naukowego Index Copernicus. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A), 2) Działalność holdingów (74.15.Z), 3) Wydawanie książek (22.11.Z), 4) Wydawanie Gazet (22.12.Z), 5) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z), 6) Pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z), 7) Drukowanie gazet (22.21.Z), 8) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (22.22.Z), 9) Introligatorstwo (22.23.Z), 10) Działalność graficzna pomocnicza (22.25.Z), 11) Transmisja danych (64.20.C), 12) Działalność telekomunikacyjna pozostała (64.20.G), 13) Działalność związana z bazami danych (72.40.Z), 14) Przetwarzanie danych (72.30.Z), 15) Reklama (74.40.Z), 16) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A), 17) Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (PKD Z), 18) Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD Z), 19) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 20) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD Z), 21) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1), 22) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD Z), 23) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD Z), 24) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD Z), 25) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD Z), 26) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD Z), 27) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD Z), 28) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 5

6 29) Działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD B), 30) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD Z), 31) Działalność radiowa i telewizyjna (PKD Z), 32) Działalność badawczo rozwojowa (PKD 73), 33) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), 34) Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD Z), 35) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8), 36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 37) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 38) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD F); 39) Działalność archiwów (PKD C); 4. Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje informacje finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 5. W składzie Jednostki nie występują samobilansujące oddziały (równorzędne). 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności Spółki. 7. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, Spółka kierowała się następującymi zasadami (polityką) rachunkowości: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z rozdziałem 4 i 5 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem o instrumentach finansowych. Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości stosowane w sposób ciągły. Istotnym elementem tej dokumentacji jest zbiór określonych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, w tym zasad, co do których Spółka miała w świetle ustawy o rachunkowości, prawo wyboru rozwiązań lub stosowania uproszczeń. Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości: Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i umarza metodą liniową Odpisy amortyzacyjne dokonywane są począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnej i prawnej do używania. Do ustalenia okresu amortyzacji, przyjęto ekonomiczną użyteczność tych składników majątkowych. Wykazane w bilansie wartości niematerialne obejmują aport wniesiony do Spółki w postaci praw do patentów, przyjęto, że okres ekonomicznej użyteczności tych praw wyniesie 15 lat. Dlatego stawka amortyzacji przyjęta przez Spółkę wynosi 6,7% rocznie. Przy określaniu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się, że składniki o cenie jednostkowej: - od zł rozliczne są w koszty w okresie 60 miesięcy - do zł zaliczane są w koszty w100% wartości w momencie zakupu - poniżej zł traktowane są jako koszty usług, przy czym składniki dotyczące opłaty za modyfikację programu komputerowego o cenie jednostkowej poniżej zł traktowane są, jako usługi. Do środków trwałych zaliczane są rzeczowe aktywa trwałe (z wyjątkiem inwestycji) kontrolowane przez spółkę, kompletne i zdatne do użytkowania na dzień przyjęcia ich do eksploatacji o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku. Wartość początkową Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 6

7 środków trwałych ustala się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny i powiększa o koszty ich ulepszenia. W bilansie rzeczowy majątek trwały jest wykazywany w wartości netto, tj. pomniejszony o skumulowaną amortyzację z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową, lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Do ustalenia okresu amortyzacji przyjęto ekonomiczną użyteczność środków trwałych. środki trwałe o wartości, powyżej zł amortyzuje się: liniowo; stawka amortyzacji księgowej jest równa amortyzacji podatkowej. - środki trwałe o mniejszej wartości (do kwoty zł) amortyzuje się (zalicza do kosztów) przy zastosowaniu zasady: 100% wartości w momencie zakupu, przy czym składniki o cenie jednostkowej poniżej 1000 zł traktowane są, jako materiały. Należności krótkoterminowe Zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartości należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury. Różnice kursowe odnosi się w przychody lub koszty finansowe. Krótkoterminowe aktywa finansowe Pozycja ta obejmuje środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, środki pieniężne w drodze i inne środki pieniężne obejmujące ekwiwalenty środków pieniężnych płatne w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia bilansowego. Do tej grupy aktywów zalicza się też inne aktywa pieniężne (np. weksle i czeki obce płatne w terminie dłuższym niż 3 miesiące oraz należne dywidendy wynikające z decyzji organu spółki, w której jednostka ma udziały lub akcje). Wycena środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych następuje według wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują tytuły dokonanych faktycznie wydatków, które będą stanowiły koszty następnych okresów sprawozdawczych (np. koszty ubezpieczenia, dzierżawy, niskocenne składniki majątkowe, itp.). W zależności od przewidywanego okresu rozliczenia w bilansie prezentowane są jako długo lub krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Kapitały własne ujmowane są w księgach rozrachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy (statutu) Spółki. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wpłaty na kapitał podstawowy ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się do różnicy pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dostępnych do sprzedaży, jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym, albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku objętego aktualizacją, odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 7

8 składnika majątku trwałego, a w przypadku, gdy odpis przewyższa ten kapitał, różnica zaliczana jest w koszty okresu sprawozdawczego, w którym dokonano odpisu. Koszty emisji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostała ich część zalicza się do kosztów finansowych. Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki za zwłokę w zapłacie księgowane są w przypadku otrzymania noty od dostawcy. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych przelicza się na PLN wg kursu średniego NBP z dnia poniesienia. Różnice kursowe odnosi się w koszty albo przychody finansowe z tytułu różnic kursowych. Jednostka sporządza rachunek wyników w wersji porównawczej. Koszty Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie porównawczym. Przychody Przychody ze sprzedaży towarów i produktów są rozpoznawane w momencie ich dostawy, a co za tym idzie transferu ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności do towarów lub produktów. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży usług. Ujmowane są one na podstawie wystawianych faktur sprzedaży w okresach, których dotyczą. Podatek dochodowy Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalane są zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów ustala się z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku, w którym wpłyną one na wielkość podstawy opodatkowania. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. Porównywalność danych Zaprezentowane wyżej zasady rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły w kolejnych latach obrotowych. Dane sprawozdawcze są w pełni porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy. Warszawa, 19 kwietnia 2010 r. Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 8

9 IV. Roczne sprawozdanie finansowe Index Copernicus S.A., za rok obrotowy 2009 Bilans na dzień r. wraz z danymi porównywalnymi AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,92 I. Wartości niematerialne i prawne , ,92 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,92 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne ,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,05 1. Środki trwałe , ,05 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 8 519, ,05 d) środki transportu e) inne środki trwałe ,50 0,00 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0, ,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,95 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,95 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,46 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , ,63 1. Należności od jednostek powiązanych ,60 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,60 0,00 - do 12 miesięcy ,60 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek , ,63 PLN PLN Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 9

10 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,35 - do 12 miesięcy , ,35 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych i innych świadczeń ,74 452,63 c) inne , ,65 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,02 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,02 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach , ,27 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki , ,27 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,75 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,75 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne ,75 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 303, ,81 AKTYWA RAZEM , ,38 Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 10

11 PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY , ,07 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 15,35 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy , ,14 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,64 VIII. Zysk (strata) netto , ,78 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 0,00 0,00 obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,31 I. Rezerwy na zobowiązania ,92 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,92 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa ,92 0,00 3. Pozostałe rezerwy ,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe ,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,91 1. Wobec jednostek powiązanych ,32 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,69 0,00 - do 12 miesięcy ,69 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne ,63 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,91 a) kredyty i pożyczki 0, ,85 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,95 - do 12 miesięcy , ,95 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,39 h) z tytułu wynagrodzeń 0, ,72 i) inne 0, ,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,40 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,40 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,40 PASYWA RAZEM , ,38 PLN PLN 11

12 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym : , ,78 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,78 II. Zmiana stanu produktów 0,00 (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , ,90 I. Amortyzacja , ,21 II. Zużycie materiałów i energii , ,34 III. Usługi obce , ,99 IV. Podatki i opłaty, w tym : , ,82 - podatek akcyzowy 0,00 V. Wynagrodzenia , ,41 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,63 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,50 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 130,00 0,00 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , ,12 D. Pozostałe przychody operacyjne 3 324, ,60 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne 3 324, ,60 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,38 I. Strata ze zbycia niefinansowyh aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , ,38 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , ,90 G. Przychody finansowe , ,27 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym : 592,48 0,00 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne , ,27 H. Koszty finansowe , ,15 I. Odsetki, w tym : , ,35 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji ,00 IV. Inne 2 384, ,80 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) , ,78 J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II.) 0,00-800,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne 0,00 800,00 K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J) , ,78 L. Podatek dochodowy ,46 0,00 I. część bieżąca II. część odroczona ,46 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) , ,78 Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 12

13 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi A. Przepływy środków pieniężnych z działaln. operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,78 II. Korekty razem , ,73 1. Amortyzacja , ,21 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych ,35 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,52 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 5. Zmiana stanu rezerw ,54 0,00 6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 7. Zmiana stanu należności , ,63 8. Zmiana stanu zobow. krótkoterm. z wyjątk. poż. kredyt , ,92 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokres , , Inne korekty 0, ,46 III. Przepływy pienięż. netto z działaln. operac. (I+/-II) , ,05 B. Przepływy środków pieniężnyc z działaln. inwestycyjnej. I. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wart. niemat. i prawn. oraz rzeczow. aktyw. trwałych. 0,00 0,00 2. Zbycie inwest. w nieruch. oraz wart. niemat. i prawne. 0,00 0,00 3. Z aktywów finasowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,40 1. Nabycie wart. niemat. i praw. oraz rzeczow. aktyw. trwał , ,40 2. Inwestycje w nieruch. oraz wart. niemat. i praw ,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestyc. (I-II) , ,40 C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,75 1. Wpływy netto z wyd.udział.(emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału , ,75 2. Kredyty i pożyczki , ,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe (różnice kursowe) II. Wydatki ,85 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli 0,00 0,00 3. Inne niż wypływ. na rzecz właścicieli. wyd. z tyt. podz.zysku 0,00 0,00 Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 13

14 4. Spłaty kredytów i pożyczek ,85 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7. Płatności zobow. z tyt. umów leasingu finansowego 0,00 0,00 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepłwy pieniężne netto z działaln. finansowej (I-II) , ,75 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,70 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,70 - zmiana stanu środków pieniężn.z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F. Srodki pieniężne na początek okresu , ,45 G. Srodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,75 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 14

15 Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,64 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 b) korekty błędów podstawowych 0, ,46 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych , ,10 1. Kapitał zakładowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zakładowego 0, ,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 - emisji akcji (wydania udziałów) , ,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 - umorzenia akcji (udziałów) 0, Kapitał zakładowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu -15, , Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 15,35 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 15, , Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0,00-15,35 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0,00 0, Zmiany akcji (udziałów) własnych 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0, Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0, Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,14 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0, Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0, , Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0, ,00 - zarejestrowania podwyższenia kapitału 0, , Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 Raport Roczny Index Copernicus International S.A. za 2009 rok 15

Raport roczny za rok 2008. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku

Raport roczny za rok 2008. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku Raport roczny za rok 2008 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku)

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A.

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P Ó Ł K I za okres 01.01.2007 31.12.2007 (OPISOWE) Krosno Odrzańskie, marzec 2008 r. 1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo