Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz Załącznik nr 77 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych; obsługi maszyn i procesów technologicznych w zakładach przemysłowych; współdziałania ze służbami pomocniczymi oraz kierowania średnim dozorem technicznym oraz podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: zakładach produkcyjnych: papierniczych, poligraficznych i pokrewnych; zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych; biurach projektowych; laboratoriach branżowych; administracji; szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZOR- GANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS Razem Godziny ECTS

2 Dziennik Ustaw Nr Poz SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS Treści kształcenia w zakresie: 1. Matematyki 2. Fizyki 3. Chemii 4. Informatyki 5. Grafiki inżynierskiej 6. Mechaniki 7. Elektrotechniki i elektroniki 8. Ekonomii i prawa pracy Treści kształcenia w zakresie: 1. Fizykochemicznych podstaw papiernictwa i poligrafii 2. Technologii papiernictwa i poligrafii 3. Maszyn papierniczych i poligraficznych 4. Metrologii papiernictwa i poligrafii 5. Automatyzacji procesów papierniczych i poligraficznych Godziny ECTS TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Kształcenie w zakresie matematyki Treści kształcenia: Ciągi i szeregi liczbowe. Funkcje jednej i wielu zmiennych. Funkcje elementarne. Przebieg, granica, ciągłość i ekstrema funkcji. Pochodna funkcji jednej i wielu zmiennych. Różniczka zupełna. Całka nieoznaczona i oznaczona. Równania i układy równań. Przykłady zależności funkcyjnych w przyrodzie i technice. Elementy geometrii analitycznej. Elementy rachunku prawdopodobieństwa - zastosowania w technice. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych; posługiwania się metodami matematycznymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów technicznych; abstrakcyjnego rozwiązywania problemów z zakresu fizyki i chemii. 2. Kształcenie w zakresie fizyki Treści kształcenia: Dynamika. Szczególna teoria względności. Elementy akustyki. Elektrostatyka, elektryczność. Magnetyzm. Dyfrakcja, interferencja i polaryzacja światła. Mechanika kwantowa. Masery, lasery. Przemiany fazowe. Krystalografia. Półprzewodniki. Nadprzewodnictwo i nadciekłość. Promieniotwórczość naturalna. Reakcje jądrowe. Cząstki elementarne. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: pomiaru oraz określania podstawowych wielkości fizycznych; rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; korzystania z praw przyrody w technice i życiu codziennym. 3. Kształcenie w zakresie chemii Treści kształcenia: Układ okresowy pierwiastków - budowa materii. Charakterystyka wybranych pierwiastków i ich podstawowych związków. Wiązania chemiczne. Procesy utlenia-

3 Dziennik Ustaw Nr Poz - nia i redukcji. Termodynamika i kinetyka chemiczna. Roztwory. Elektrolity. Zjawiska powierzchniowe i dyspersyjne. Charakterystyka związków nieorganicznych i kompleksowych. Charakterystyka związków organicznych - węglowodorów, alkoholi, aldehydów, ketonów i kwasów. Fotosynteza. Węglowodany, tłuszcze i woski. Związki aromatyczne. Związki chromoforowe. Chinony. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: opisu okresowych właściwości pierwiastków; opisu powstających z udziałem pierwiastków prostych połączeń chemicznych; opisu zachowania związków nieorganicznych w roztworach; rozumienia istoty struktury i zachowania związków organicznych; syntezy prostych połączeń chemicznych. 4. Kształcenie w zakresie informatyki Treści kształcenia: Zastosowania techniczne informatyki. Gromadzenie, przesyłanie i przetwarzanie informacji. Metody obliczeń - algorytmy. Techniki programowania. Oprogramowanie użytkowe. Sieci komputerowe. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: gromadzenia, przesyłania i przetwarzania informacji; tworzenia algorytmów; korzystania z oprogramowania użytkowego; rozumienia zasad tworzenia programów komputerowych oraz działania systemów przesyłania danych. 5. Kształcenie w zakresie grafiki inżynierskiej Treści kształcenia: Elementy geometrii wykreślnej: przedstawianie przestrzennych układów geometrycznych na płaszczyźnie, ich odwzorowanie w rzutach prostokątnych na dwie lub więcej płaszczyzn, rzuty aksonometryczne. Podstawy wymiarowania i tolerowania wymiarów i kształtu. Zasady tworzenia schematów złożonych układów technicznych. Systemy komputerowego wspomagania w grafice inżynierskiej (CAD - Computer Aided Design). Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: czytania dokumentacji technicznej; wykonywania rysunków odtworzeniowych uszkodzonych części maszyn i urządzeń; posługiwania się programami wspomagającymi projektowanie. 6. Kształcenie w zakresie mechaniki Treści kształcenia: statystyka: siły, więzy, tarcie, momenty bezwładności figur płaskich. Kinematyka: równania ruchu, prędkości i przyspieszeń. Dynamika: zasady dynamiki, równania różniczkowe ruchu punktu materialnego, praca, moc. Wytrzymałość materiałów: rozciąganie, ściskanie, zadania statyczne niewyznaczalne, trójkierunkowy stan naprężeń, skręcanie, zginanie, wytrzymałość złożona. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia podstaw mechaniki ciała stałego, zagadnień wytrzymałości materiałów i podstaw budowy maszyn; badania własności mechanicznych materiałów; analizy stanu naprężenia i odkształcenia w elementach maszyn i konstrukcji mechanicznych. 7. Kształcenie w zakresie elektrotechniki i elektroniki Treści kształcenia: Obwody prądu stałego i przemiennego -jedno- i trójfazowe. Transformatory. Maszyny prądu stałego i zmiennego. Pomiary elektryczne. Elektronika: złącza, układy prostownicze, układy przełączające. Systemy mikroprocesowe - własności, możliwości zastosowań. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia podstaw elektrotechniki i działania maszyn elektrycznych; pomiaru lub określenia podstawowych parametrów funkcjonalnych urządzeń elektrycznych oraz wielkości nieelektrycznych mierzonych metodami elektrycznymi; doboru i stosowania podstawowych elementów i układów elektronicznych. 8. Kształcenie w zakresie ekonomii i prawa pracy Treści kształcenia: Ekonomia w gospodarce. Narzędzia współczesnej ekonomii. Gospodarka rynkowa. Rodzaje podmiotów w gospodarce rynkowej. Zachowanie i organizacja przedsiębiorstw. Rynki czynników produkcji. Ryzyko w działalności gospodarczej. Wprowadzenie do problematyki podejmowania decyzji menedżerskich. Istota zarządzania finansami firmy. Rachunek kosztów. Pozyskanie kapitału stałego i obcego. Planowanie inwestycji kapitałowych. Ocena działalności i stanu finansów firmy. Analiza wskaźnikowa działalności gospodarczej. Analiza progu rentowności. Zarządzanie projektem. Elementy prawa pracy. Etyka zawodowa.

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia zasad działalności gospodarczej oraz zarządzania projektem i finansami firmy; ekonomicznego myślenia o przedsięwzięciach technicznych; ilościowego ujęcia analizowanych zjawisk gospodarczych; podejmowania decyzji menedżerskich; analizy ekonomicznej projektów inwestycyjnych; prowadzenia rachunku kosztów w przedsiębiorstwie i oceny rentowności przedsiębiorstwa; stosowania prawa pracy; kierowania się zasadami etyki zawodowej. 1. Kształcenie w zakresie fizykochemicznych podstaw papiernictwa i poligrafii Treści kształcenia: Struktura i właściwości surowców i półproduktów włóknistych. Podstawowe zjawiska i oddziaływania zachodzące na powierzchni i granicy faz w układach koloidalnych i dyspersyjnych. Przykładowe procesy technologiczne. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: posługiwanie się wiedzą fizykochemiczną w ocenie możliwości stosowania materiałów włóknistych oraz substancji koloidalnych i dyspersyjnych w procesach technologicznych papiernictwa i poligrafii; znajdowania relacji między właściwościami fizykochemicznymi materiałów a wykorzystaniem w tychże procesach technologicznych. 2. Kształcenie w zakresie technologii papiernictwa i poligrafii Treści kształcenia: Istota wytwarzania i podstawy klasyfikacji mas włóknistych. Bielenie mas celulozowych. Produkcja mas półchemicznych. Produkcja mas mechanicznych. Metody przerobu makulatury. Chemiczne metody uzdatniania makulatury. Wytwory papiernicze: klasyfikacja i właściwości. Mielenie mas włóknistych. Dodatki masowe i pomocnicze środki chemiczne. Przygotowanie masy papierniczej. Formowanie, prasowanie i suszenie wstęgi papierniczej. Wykańczanie papieru. Gospodarka wodna maszyny papierniczej. Uszlachetnianie powierzchniowe papieru i tektury. Rodzaje, właściwości oraz rola składników powłok funkcyjnych. Metody powlekania. Surowce i metody wytwarzania tektury falistej. Podział i charakterystyka technik drukowania. Procesy składania tekstu z zastosowaniem techniki komputerowej. Reprodukcja oryginałów wielobarwnych. Zasady wytwarzania form drukowych w technologiach klasycznych i komputerowych. Farby drukowe - klasyfikacja i skład surowcowy. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: posługiwanie się wiedzą z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii w ocenie możliwości realizacji procesów w skali przemysłowej; doboru optymalnych surowców i środków pomocniczych dla uzyskania określonego produktu; kontroli procesu przemysłowego oraz oceny jakości produktu; oceny możliwości utylizacji i zagospodarowania odpadów produkcyjnych; rozumienia procesów jednostkowych towarzyszących wytwarzaniu i przetwarzaniu papieru oraz jego zadrukowywaniu. 3. Kształcenie w zakresie maszyn papierniczych i poligraficznych Treści kształcenia: Podstawy budowy maszyn. Rozczyniacze wirowe i wtórne. Wirowe urządzenia oczyszczające. Sortowniki ciśnieniowe. Urządzenia mielące i ich systemy. Systemy urządzeń do przerobu makulatury. Maszyny i systemy produkcji ścieru drzewnego. Maszyny papiernicze - budowa i rodzaje. Urządzenia wylewowe. Maszyny do formowania wstęg włóknistych jedno i wielowarstwowych. Prasy wałowe i z wydłużoną strefą docisku. Urządzenia do kondycjonowania filców i sit. Suszarnie wielocylindrowe i konwekcyjne. Gładziki maszynowe. Nawijaki. Tektonice do wyrobu tektury falistej. Maszyny do wytwarzania pudeł. Powlekarki. Torebkarki i koperciarki. Laminiarki i impregniarki. Maszyny do wytwarzania opakowań spilśnianych. Maszyny do wykonywania form drukowych - rodzaje, budowa. Budowa systemów podawania papieru, kartonu i innych materiałów oraz ich transportu w maszynach arkuszowych i zwojowych. Budowa zespołów drukujących, konstrukcja i działanie zespołów farbowych, urządzenia zapewniające pasowanie kolorów, napinanie, prowadzenie zwojów. Przykłady maszyn drukujących różnymi technikami druku, stosowanych do zadrukowywania różnych podłoży. Maszyny i urządzenia introligatorskie. Urządzenia pomocnicze w poligrafii.

5 Dziennik Ustaw Nr Poz Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia budowy i działania maszyn papierniczych i poligraficznych; doboru parametrów pracy maszyn, optymalizowania pracy, monitoringu i oceny ich bieżącego stanu technicznego; wykorzystania danych doświadczalnych i wiedzy eksperckiej do modernizowania maszyn papierniczych i poligraficznych; dobom odpowiednich materiałów pokryciowych na elementy maszyn i urządzeń pracujących w zmieniających się warunkach technologicznych. 4. Kształcenie w zakresie metrologii papiernictwa i poligrafii Treści kształcenia: Charakterystyka metrologii - cel kontroli procesu wytwórczego i produktów w przemyśle papierniczym. Rodzaje pomiarów - wielkości fizyczne i umowne, układy i jednostki miar. Normalizacja i certyfikacja. Kontrola surowców w przemyśle papierniczym. Kontrola właściwości mas celulozowych. Kontrola właściwości papieru. Metody pomiarowe stosowane w poligrafii. Właściwości papieru jako materiału i podłoża drukowego. Techniki drukarskie a systemy kontroli. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: posługiwania się normami - krajowymi i międzynarodowymi -w zakresie techniki oznaczeń oraz oceny jakości i wartości surowców i towarów; doboru optymalnych - pod kątem przydatności i oceny - metod pomiarowych; pomiaru lub wyznaczania wielkości fizycznych i innych ważnych w wytwórstwie i przetwórstwie papieru oraz w procesach poligraficznych. 5. Kształcenie w zakresie automatyzacji procesów papierniczych i poligraficznych Treści kształcenia: Automatyzacja typowych procesów papierniczych i poligraficznych - czujniki, przetworniki wielkości fizycznych i rodzaju sygnału, wzmacniacze (wstępne, mocy), regulatory, siłowniki, ustawniki pozycyjne, zawory. Charakterystyki typowych obiektów i elementów automatyki. Kryteria jakości regulacji. Metody doboru nastaw regulatorów. Układy automatycznej regulacji: analogowe i cyfrowe - przykłady realizacji w przemyśle (schematy ideowe i montażowe). Komputerowe systemy sterowania procesami technologicznymi. Sposoby włączenia komputera do sterowania procesem technologicznym - schematy graficzne algorytmów programów. Komputerowy, wielopoziomowy (hierarchiczny) system automatycznej regulacji parametrów pracy maszyny papierniczej. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia zasad działania i budowy elementów i układów automatycznej regulacji stosowanych w przemysłach: papierniczym i poligraficznym; doboru parametrów tych układów regulacji (nastaw, regulatorów); określania charakterystyk regulowanych obiektów; wykorzystania komputerów do współpracy z układami regulacji w maszynach papierniczych i poligraficznych. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwać nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego - w wymiarze godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS; języków obcych - w wymiarze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej - w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji - powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny zawierać treści humanistyczne, z zakresu ekonomii lub inne poszerzające wiedzę humanistyczną w wymiarze nie mniejszym niż godzin, którym należy przypisać nie mniej niż 3 punkty ECTS.

6 Dziennik Ustaw Nr Poz Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 4. Przynajmniej 50 % zajęć powinno być przeznaczone na seminaria, ćwiczenia projektowe, audytoryjne bądź laboratoryjne. 5. Za przygotowanie pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 15 punktów ECTS. Euro- ZALECENIA Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Federation peenne d'associations Nationales d'ingenieurs).

7 Dziennik Ustaw Nr Poz B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć me powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien opanować wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii oraz metod badania procesów i eksploatacji maszyn w przemyśle papierniczym i poligraficznym. Absolwent powinien być przygotowany do: projektowania i prowadzenia procesów w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych; prowadzenia badań procesów, maszyn i urządzeń w tych przemysłach; modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: zakładach produkcyjnych przemysłu papierniczego i poligraficznego oraz przemysłów pokrewnych; zakładach wytwarzających i remontujących maszyny papiernicze i poligraficzne; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu papiernictwa i poligrafii oraz biurach projektowych. Absolwent powinien opanować umiejętności współpracy z ludźmi, zarządzania placówkami przemysłu papierniczego, jego zaplecza poligraficznego i zaplecza naukowo-technicznego. III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZOR- GANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS Godziny ECTS Razem SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS Godziny ECTS Treści kształcenia w zakresie: 1. Zastosowań matematyki w technice 2. Zarządzania zasobami ludzkimi Treści kształcenia w zakresie: 1. Projektowania instalacji technologicznych w papiernictwie i poligrafii 2. Systemów informacji i sterowania w papiernictwie i poligrafii 3. Eksploatacji maszyn papierniczych i poligraficznych 4. Technologii papiernictwa i poligrafii

8 Dziennik Ustaw Nr Poz TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Kształcenie w zakresie zastosowań matematyki w technice Treści kształcenia: Statystyka matematyczna - zastosowania w technice. Badania operacyjne. Metody optymalizacji. Metody opracowania i analizy wyników pomiarów. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia zasad optymalizacji i wyboru właściwej metody optymalizacji procesów technologicznych oraz warunków eksploatacji maszyn i urządzeń; statystycznego opracowania wyników pomiarów; stosowania metod statystycznych w technologiach papierniczych i poligraficznych. 2. Kształcenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Treści kształcenia: Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi. Sytuacyjne wyznaczniki zarządzania kadrami. Strategia firmy a strategia personalna. Analiza stanowiska pracy. Derekrutacja i outplacement. Ocena personelu. Motywacja i motywowanie personelu (teorie i modele). Rozwój personelu i kadry kierowniczej. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych. Metody i techniki szkolenia. Nietypowe formy zatrudniania personelu. Leasing, outsourcing, kontrakt. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia istoty i celów zarządzania zasobami ludzkimi; oceny efektywności zarządzania i szkolenia personelu; diagnozowania problemów personalnych w zespole roboczym i firmie; rozwiązywania problemów personalnych. 1. Kształcenie w zakresie projektowania instalacji technologicznych w papiernictwie i poligrafii Treści kształcenia: Podstawy projektowania instalacji technologicznych. Nowoczesne środki informatyczne w projektowaniu. Technologiczne bazy danych w projektowaniu instalacji technologicznych w papiernictwie i poligrafii. Schematy technologiczne instalacji i zasady ich sporządzania. Obliczenia technologiczne. Zasady obliczania bilansów wodno-masowych. Zapotrzebowanie surowców włóknistych, środków chemicznych, ciepła, energii elektrycznej, wody świeżej i sprężonego powietrza. Dobór urządzeń technologicznych: podstawowych i specjalistycznych. Podstawowe sposoby oceny efektywności ekonomicznej projektowanych instalacji technologicznych. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: łączenia zdolności twórczych i wiedzy praktycznej w procesie projektowania instalacji technologicznych; projektowania instalacji w zakładach papierniczych i poligraficznych. 2. Kształcenie w zakresie systemów informacji i sterowania w papiernictwie i poligrafii Treści kształcenia: Komputerowe systemy zbierania danych o procesach technologicznych i parametrach funkcjonalnych maszyn. Opracowywanie i rozwiązywanie równań stanu procesów technologicznych. Określanie charakterystyk dynamicznych procesów technologicznych oraz maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach papierniczych i poligraficznych. Systemy sterowania: adaptacyjne, optymalizujące i ekstremalne. Metody optymalizacji liniowe i nieliniowe. Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w sterowaniu procesami papierniczymi i poligraficznymi. Przykłady sterowania wybranymi procesami technologicznymi. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia istoty sterowania procesami i maszynami; modelowania i symulacji procesów i systemów sterowania w zakładach papierniczych i poligraficznych; analizowania sposobów działania systemów i doboru ich elementów składowych; projektowania systemów sterowania procesami oraz maszynami i urządzeniami stosowanymi w przemysłach papierniczym i poligraficznym. 3. Kształcenie w zakresie eksploatacji maszyn papierniczych i poligraficznych Treści kształcenia: Podstawy obsługi i eksploatacji maszyn. Prakseologiczne, techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji maszyn papierniczych i poligraficznych. Eksploatacja urządzeń do wytwarzania, obróbki, oczyszczania i sortowania mas włóknistych. Eksploatacja

9 Dziennik Ustaw Nr Poz części mokrej i części suchej maszyny papierniczej. Eksploatacja maszyn do wytwarzania i przetwarzania tektury. Podstawowe parametry eksploatacyjne. Eksploatacja maszyn drukujących różnymi technikami. Charakterystyki eksploatacyjne maszyn poligraficznych. Podstawy eksploatacji maszyn introligatorskich. Eksploatacja urządzeń pomocniczych w drukarniach. Metody oceny pracy maszyn i urządzeń. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: racjonalnej eksploatacji maszyn i urządzeń papierniczych i poligraficznych; wyboru odpowiednich metod oceny pracy maszyn; określania przyczyn wad wytworów papierniczych i druków; optymalizacji parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń w celu wyeliminowania występujących wad; zdobywania i upowszechniania wiedzy z zakresu eksploatacji maszyn papierniczych i poligraficznych; wdrażanie różnych metod eksploatacji maszyn i urządzeń. 4. Kształcenie w zakresie technologii papiernictwa i poligrafii Treści kształcenia: Wytwarzanie papierów specjalnych. Technologie przerobu makulatury. Chemizacja procesu wytwarzania papieru, systemy wodno-ściekowe w zakładach papierniczych i poligraficznych, środki pomocnicze i materiały specjalne w poligrafii. Cyfrowe techniki drukowania. Charakterystyka podłoży przeznaczonych do drukowania różnymi technikami. Reologia papieru, mieszanek powlekających i farb drukarskich. Metody kontroli jakości produktów papierniczych i poligraficznych. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: projektowania technologii wytwarzania i przetwarzania wyrobów papierniczych oraz ich zadrukowywania; optymalizowania i badania procesów wytwórczych i przetwórczych w zakładach papierniczych i poligraficznych; doboru metod i prowadzenia kontroli jakości wytworów w zakładach; wdrażania nowych technologii; upowszechniania wiedzy z zakresu papiernictwa i poligrafii. IV. INNE WYMAGANIA 1. Powinny być realizowane wszystkie treści podstawowe oraz treści kierunkowe w zakresie projektowania instalacji technologicznych w papiernictwie i poligrafii oraz systemów informacji i sterowania w papiernictwie i poligrafii. Student powinien wybrać jeden z wymienionych w punktach 3 i 4 (grupy treści kierunkowych) zakresów treści kształcenia. 2. Przynajmniej 50 % zajęć powinno być przeznaczone na seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe. 3. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 36 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 11 Studia magisterskie na kierunku transport trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo Załcznik nr 14 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 52 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr V/60 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 25 czerwca 2013 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod efektu

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Załącznik nr 4. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 1 Biologia i ekologia I Wykład, ćwiczenia : 1W, 1C

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Dr Wojciech Walat. Technika lub Technika i technologie informacyjne. Projekt podstawy programowej 18.12.2004

Dr Wojciech Walat. Technika lub Technika i technologie informacyjne. Projekt podstawy programowej 18.12.2004 Projekt podstawy programowej 18.12.2004 Dr Wojciech Walat Technika lub Technika i technologie informacyjne Nowelizowana podstawa programowa w zakresie techniki wprowadza nowy jej model, którego istotą

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 58 I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Page 1 of 8 ZAŁĄCZNIK Nr 4 I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Ministerstwo Edukacji Narodowej 311 [52]/T,TU,SP/MEN/2007.0?. 48 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo