Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego."

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia NIP: tel.: (048) , REGON: fax.: (048) Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-45/../2012 Radom dnia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty Euro Sporządziła: Agata Surma

2 KARTA UZGODNIEŃ do postępowania nr RSS/ZPFSiZ/P-45/2012 Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Radom, dn Sporządzający SIWZ: Agata Surma.. (podpis) Uzgadniam pod względem wymaganego zakresu zamówienia i warunków jego realizacji Janusz Puton..... (Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych) Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych Dorota Ciekała (Główny Księgowy) Potwierdzam, że warunki postępowania zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych Janusz Puton. (Przewodniczący Komisji Przetargowej) Radom, Zatwierdzam przedłożone dokumenty i wyrażam zgodę na rozpoczęcia postępowania Andrzej Pawluczyk.. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zawiera: Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia Rozdział III Formularz oferty i formularze załączników do oferty: Załącznik nr 1 do oferty: oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Załącznik nr 2 do oferty: oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do oferty: wykaz wykonanych dostaw Załącznik nr 4 do oferty: Potencjał kadrowy Załącznik nr 5 do oferty: formularz cenowy Rozdział IV Wzór umowy

4 1. ZAMAWIAJĄCY: Zamawiającym jest: Radomski Szpital Specjalistyczny Adres: ul. Tochtermana 1, Radom Adres do korespondencji: ul. Lekarska 4, Radom Tel: Fax: Adres strony internetowej: NIP: Nr konta bankowego, na które Wykonawcy mogą wpłacać wadium: PKO S. A. I o/radom OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: W sprawach formalnych: P. Agata Surma starszy referent w DZPFSiZ w godz. 8:00 do 15:00. W sprawach merytorycznych: P. Jacek Niżnik Dział Techniczny w godz. 8:00 do 15: TRYB POSTĘPOWANIA 3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro Na podstawie art. 39 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Ilekroć w niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców użyte jest pojęcie Ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo Zamówień Publicznych, o której mowa w pkt OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

5 4.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców przedmiotem zamówienia Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: Nazwa asortymentu Kody CPV główne i uzupełniające: Kod główny 1. usługi w zakresie napraw i konserwacji 1. CPV sprzętu medycznego Kod uzupełniające 2. przegląd 2. IA przegląd i naprawa 3. IA przywracanie stanu użytkowego 4. IA 24-8 Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale II SIWZ. 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5.1. Termin realizacji: okresowo przez 2 lata od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości umowy 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 6.1 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: a) warunki podmiotowe: 1). Wiedza i doświadczenie: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał usługę serwisową przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji na kwotę min ,00 PLN Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełnia jeden z Wykonawców lub spełniają łącznie. W przypadku gdy w wykazie zamówień przedstawionym przez Wykonawcę rozliczenia między wykonawca a zamawiającym za wykonanie zamówienia zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http:// na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj

6 2). Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże że dysponuje osobami które posiadają świadectwa kwalifikacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń elektrycznych wg załącznika nr 1 Grupa 1. pkt. 2 i pkt. 10, do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) 3). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4). w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 7.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- według wzoru załączonego do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub składają łącznie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub składają łącznie.

7 7.4. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienia warunków określonych w rozdziale 6 SIWZ ( warunki: dotyczące wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP (korzystanie z potencjału podmiotów trzecich), to Wykonawca Zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji tego zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych pomiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunków określonych w rozdziale 6 SIWZ ( warunki: dotyczące wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP (korzystanie z potencjału podmiotów trzecich), a podmioty te będą brały udział w realizacji Zamówienia, to Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt.7.6. SIWZ /oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/ 7.6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 7.8. Dokumenty podmiotów zagranicznych w odniesieniu do dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku nie podlegania wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Inne dokumenty nie wymienione a). Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty tj. - wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej- które mogą być złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub - Pełnomocnictwo- w oryginale lub postaci kopii poświadczonej notarialnie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w pkt kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8 7.12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1). Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2). Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 3). Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną: fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, 4). Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, 5). Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: NIE 9. WADIUM nie jest wymagane 10. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, OFERTACH WARIANTOWYCH, ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. 11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9 11.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. Powinny być parafowane przez Wykonawcę Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Oferta musi obejmować całość zamówienia w danej części Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 12. OPIS SPOSÓBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację

10 na własnej stronie internetowej (http://www.szpital.radom.pl), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, nie później niż: do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert Pytania należy kierować na adres: Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Radomski Szpital Specjalistyczny Radom, ul. Lekarska 4 Fax: (48) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: (http://www.szpital.radom.pl) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem o którym mowa w pkt OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę na podstawie określenia przez niego cen brutto ( podanych do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi ) i wypełnienie formularzy cenowych stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

11 13.3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o Podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z póż. zm.) Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 14.1.Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 308 lub 309A /Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia/, III piętro w terminie do do godziny 11: Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia, Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisana Oferta przetargowa P-45/2012 Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, nie otwierać do godziny do dnia 11: Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12 14.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 15.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 15.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 16.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 16.1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/, IV piętro w o godz. 11: Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 17.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Cena 100 %-najniższa cena 17.2.Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. 18.SPOSÓB OCENY OFERT

13 18.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium Cena zostanie dokonana według następującej zasady: Cena minimalna brutto Wartość punktowa =.. x Ranga ocenianego kryterium Cena ofertowa brutto W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać: 100 punktów. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę łączna wartość brutto Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów według kryteriów określonych w formularzu cenowym w SIWZ. 19.UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 19.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 (informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (http://www.szpital.radom.pl) oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonego w art. 23 ust.1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 20.ISTOTNE WARUNKI UMOWY 20.1.Przedmiot umowy i jej warunki określone zostały w Rozdziale IV SIWZ Wzór umowy 20.2.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/faksem lub drogą elektroniczną/albo nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego powyżej, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,

14 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez prowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania Wykonawca przejmuje odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem napraw i przeglądów Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów i części zamiennych potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy Wszystkie używane w przedmiocie zamówienia materiały i części powinny być nowe i posiadać wymagane prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedstawi kopię tego wpisu Dopuszcza się następujące zmiany do umowy: a). stawki brutto (w zł) określone w umowie mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa-mogą się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie stawka brutto, stawka netto pozostanie bez zmian. b). Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe lub rejestrowe stron umowy, 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie przed podpisaniem umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a). w pieniądzu przelewem -na rachunek Zamawiającego, konto bankowe: PEKAO SA I O/RADOM nr b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c). gwarancjach bankowych, d). gwarancjach ubezpieczeniowych,

15 e). poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.) Zamawiający zwróci zabezpieczenie: w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczenia, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 22.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Odwołanie 22.1.Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy Zgodnie z art. 180 ust. 1 Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, Odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

16 22.7.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności Na czynności, o których mowa w pkt nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt i wnosi się: 1) W terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Skarga do sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 23. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

17 23.3. Udostępnienie protokółu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

18 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

19 Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 1. Pod pojęciem przeglądów okresowych rozumie się- przeprowadzenie wszelkich czynności technicznych w tym procedur konserwacyjnych i remontowych w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności urządzeń, przeprowadzenie kalibracji i testów funkcjonalności, wydanie certyfikatów jakości i bezpieczeństwa, dokonanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń, wymianę zestawów serwisowych, zużytych części, złóż filtracyjnych itp. Przeglądy okresowe należy wykonywać w oparciu o harmonogram opracowany przez Zamawiającego zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia. 2. Pod pojęciem usunięcia awarii na należy rozumieć- usunięcie niesprawności urządzenia poprzez lokalizację uszkodzenia, wymianę uszkodzonych części. Efektem usunięcia awarii jest przywrócenie właściwości użytkowych urządzenia popartych dokonaniem wpisu do paszportu i wystawienia karty pracy lub raportu serwisowego. 3. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana każdorazowo po przedstawieniu faktury zawierającej wyszczególnienie wykonanych czynności serwisowych i faktycznie zużytych części zamiennych, potwierdzonych kartą pracy lub raportem serwisowym podpisanym przez Zamawiającego. Zakres prac dotyczących przeglądów okresowych: Aparaty do hemodializy firmy Fresenius 1. zebranie informacji o pracy aparatów /wywiadu u użytkowników/ 2. wymiana zestawów naprawczych, 3. wykonanie kalibracji, 4. wymiana zużytych uszczelek, szybkozłączy, zacisków itp. 5. dokonanie niezbędnych regulacji i ustawień,

20 6. sprawdzenie obwodów zasilania sieciowego i akumulatorowego oraz ochrony przeciwpożarowej, 7. zgłoszenie do Działu Technicznego koniecznych napraw lub wymiany podzespołów, 8. wydanie niezbędnych świadectw jakości i dokonanie wpisu z przeprowadzonego przeglądu technicznego do paszportów urządzeń. Wykaz urządzeń: Nazwa urządzenia typ rok Nr fabr./inw. producent Ilość przeg Terminy przeglądów lądó w Maszyna do hemodializy 4008 B V5AML 41 Fresenius Medical Niemcy 2 1. grudzień grudzień 2013 Maszyna do hemodializy 4008 B V5AML 42 Fresenius Medical Niemcy 2 1. grudzień grudzień 2013 Maszyna do hemodializy 4008 B V5AML 44 Fresenius Medical Niemcy 2 1. grudzień grudzień 2013 Maszyna do hemodializy 4008 B V5AML 45 Fresenius Medical Niemcy 2 1. grudzień grudzień 2013 Maszyna do hemodializy 4008 B V5AML 48 Fresenius Medical Niemcy 2 1. grudzień grudzień 2013 Maszyna do hemodializy 4008 B V5AML 50 Fresenius Medical Niemcy 2 1. grudzień grudzień 2013 Maszyna do hemodializy 4008 B V5AML 51 Fresenius Medical Niemcy 2 1. grudzień grudzień 2013 Maszyna do hemodializy 4008 S OCM CDS VCANH 30 Fresenius Medical Niemcy 2 1. grudzień grudzień 2013 BTM Maszyna do hemodializy 4008 S OCM CDS VCANH 34 Fresenius Medical Niemcy 2 1. grudzień grudzień 2013 BTM Maszyna do hemodializy 4008 S OCM CDS VCARB 25 Fresenius Medical Niemcy 2 1. grudzień grudzień 2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Strona1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego oraz sprawdzenie poprawności i funkcjonalności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo