UZNANY EKSPERT W HYDROTECHNICE. Raport kwartalny. NAVIMOR-INVEST S.A. za IV kwartał roku 2012 (okres od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZNANY EKSPERT W HYDROTECHNICE. Raport kwartalny. NAVIMOR-INVEST S.A. za IV kwartał roku 2012 (okres od 01.10.2012r. do 31.12.2012r."

Transkrypt

1 UZNANY EKSPERT W HYDROTECHNICE Raport kwartalny NAVIMOR-INVEST S.A. za IV kwartał roku 2012 (okres od r. do r.) Sprawozdanie zostało zatwierdzone: Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu Wiesław Czarnecki Wiceprezes Zarządu Tomasz Marcinkowski Wiceprezes Zarządu Gdańsk, 14 lutego 2013 roku

2 Spis zawartości: I. Wybrane dane finansowe 3 II. Podstawowe informacje o Spółce 3 1. Dane o spółce 2. Zarząd Spółki 3. Rada Nadzorcza Spółki 4. Struktura Akcjonariatu III. Informacje dodatkowe 4 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 2. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 3. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy 4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta IV. Oświadczenie Zarządu 6 NAVIMOR-INVEST S.A. Raport kwartalny za IV kwartał 2012 Strona 2 z 6

3 I. Wybrane dane finansowe wybrane dane z bilansu [w tys./zł] kapitał własny należności długoterminowe należności krótkoterminowe środki pieniężne i aktywa pieniężne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe wybrane dane z rachunku zysków i strat [w tys./zł] amortyzacja przychody netto ze sprzedaży zysk strata na sprzedaży zysk strata na działalności operacyjnej zysk /strata brutto zysk/strata netto II. Podstawowe informacje o Spółce 1. Dane o Spółce. - Nazwa i siedziba Emitenta: NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212. NIP REGON Sąd rejestrowy Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr Kapitał zakładowy ,00 zł 2. Zarząd Spółki. Na dzień sporządzenia raportu Zarząd Spółki jest trzyosobowy. W skład Zarządu Spółki wchodzą: Krzysztof Kosiorek-Sobolewski - Prezes Zarządu Wiesław Czarnecki - Wiceprezes Zarządu Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu 3. Rada Nadzorcza Spółki. Na dzień sporządzenia raportu Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa. W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: Wojciech Kołakowski - Przewodniczący RN Krzysztof Niebrzydowski - Wiceprzewodniczący RN Danuta Wruck - Sekretarz RN Krzysztof Gromulski - Członek RN Joanna Kosiorek-Sobolewska - Członek RN NAVIMOR-INVEST S.A. Raport kwartalny za IV kwartał 2012 Strona 3 z 6

4 4. Struktura Akcjonariatu na dzień 14 lutego 2013r. Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA 1. ZBM ZREMB-CHOJNICE S.A ,80% 2. Wiesław Czarnecki ,25% 3. Krzysztof Kosiorek-Sobolewski ,33% 3. Pozostali ,62% III. Informacje dodatkowe 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Emitent w IV kwartale 2012 roku w dalszym ciągu realizował założone plany przychodowe, jakie zostały wytyczone w Dokumencie Informacyjnym Spółki. Za IV kwartał 2012 roku przychód netto wyniósł tys. złotych i był wyższy od przychodu netto za IV kwartał 2011 roku, który wyniósł tys. złotych. Realizacja działań oszczędnościowych zarówno w zakresie sprzedaży bezpośredniej jak i działalności operacyjnej przyczyniły się do uzyskania wyniku na poziomie netto w wysokości 918 tys. złotych za IV kwartał 2012 roku, natomiast w analogicznym IV kwartale 2011 roku wynik netto był w wysokości -764 tys. złotych. Spółka w IV kwartale 2012 roku pozyskała dwa nowe kontrakty na łączną kwotę ,56 tys. złotych, w tym: - W dniu 5 października 2012 roku Zarząd Emitenta podpisał istotną umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, jako Zamawiającym, a wartość umowy wynosi ,90 zł netto. - W dniu 19 grudnia 2012 roku Zarząd Emitenta podpisał istotną umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, jako Zamawiającym, a wartość umowy wynosi ,66 zł netto. Spółka w ostatnich kwartałach starała się koncentrować na akwizycjach kontraktów mocno specjalistycznych (czego przykładem są podpisane Umowy z RZGW w Gliwicach), co daje szanse na osiąganie bardziej korzystnych marż ze względu na mniejszą ilość podmiotów z zakresu budownictwa hydrotechnicznego uczestniczących w przetargach w porównaniu do budownictwa drogowego czy kubaturowego. Spółka realizuje cztery duże kontrakty na Południu Polski co generuje dodatkowe koszty związane z logistyką oraz alokacją sprzętu i zasobów ludzkich. W związku z planami jakie przedstawia Ministerstwo Środowiska (jako podmiot finansujący projekty) ilość i wielkość inwestycji w okolicach górnej Odry oraz śródlądowych dróg wodnych (głównie w Południowej części kraju) znacznie wzrośnie. W związku z tym Zarząd Spółki widzi w nich duży potencjał do rozwoju firmy, co wiąże się z koniecznością obsługi kontraktów lokowanych praktycznie na terenie całego kraju. Korzystnymi zdarzeniami w IV kwartale 2012 roku były sprzyjające warunki pogodowe, co umożliwiło wykonywanie prac budowlanych bez większych zakłóceń i przestojów. Zarząd Spółki podejmował starania aby przyjmować do realizacji zamówienia z odpowiednio wysokim poziomem rentowności, co jednak w świetle Ustawy o zamówieniach publicznych nie zawsze było możliwe. Jednocześnie kontynuowane są działania restrukturyzacyjne w Spółce, które przyczyniają się do relatywnego obniżenia poziomu kosztów; takich jak kooperacja, koszty transportu oraz koszty pracy. Zarząd Spółki dokładał starań, aby w miarę możliwości wykorzystywać dostępne własne środki finansowe i możliwie w jak najmniejszym stopniu posiłkować się finansowaniem zewnętrznym. Znaczącymi czynnikami dla działalności NAVIMOR-INVEST S.A. są: kurs PLN w stosunku do EURO i CZK, prognozy makro gospodarcze na 2013r. i dalsze lata jak i ich realne przełożenie na gospodarkę. Pozostałymi czynnikami wpływającymi na działalność Spółki są: ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, oprocentowanie kredytów, wielkość popytu na nowe inwestycje szczególnie na rynku polskim i czeskim, otwartość rynków polskiego i zachodnich na zagranicznych wykonawców i podwykonawców, ograniczenie możliwości lokowania zamówień u podwykonawców ze względu na posiadanie przez wykonawcę odpowiednich uprawnień i certyfikatów. NAVIMOR-INVEST S.A. Raport kwartalny za IV kwartał 2012 Strona 4 z 6

5 Wszystkie przedstawione w/w czynniki miały i będą miały nadal kluczowy wpływ na dalszą działalność NAVIMOR-INVEST S.A. Czynniki determinujące wyniki Spółki: 1. Ze względu na specyfikę działalności Spółki istotne znaczenie dla osiągnięcia zaplanowanych wyników mają wpływ takie czynniki jak: warunki atmosferyczne, sezonowość prac budowlanych czy też rozwiązania projektowo-technologiczne. 2. Realizowane kontrakty są często niskomarżowe, a to wiąże się z dużą wrażliwością na wszelkie zmiany cen wykorzystywanych materiałów budowlanych (beton, stal itp.). 3. Stosowanie wyłącznej praktyki w Zamówieniach Publicznych tj. najkorzystniejsza oferta to najniższa cena, powoduje to wymuszone wyhamowanie rynku budowlanego i generuje wiele wzajemnych roszczeń pomiędzy Inwestorem a Wykonawcami, co znacznie spowalnia procesy budowlane. 4. Na wielkość realizowanej marży ma wpływ stabilność kursu PLN w stosunku zarówno do USD jak i do EURO a także stabilność CZK w stosunku do PLN, USD i EUR. 5. Istotnym czynnikiem jest kryzys światowy, w wyniku którego ograniczono inwestycje w infrastrukturę, co zaowocowało zwiększeniem konkurencyjności w pozyskaniu nowych kontraktów. 6. Kolejnym czynnikiem są wysokie ceny paliw, co ma wpływ na wzrost kosztów jakie ponosi Spółka 7. Dość poważny problem stanowi także dostępność wysokowyspecjalizowanej kadry technicznej z zakresu hydrotechniki, wynikający głównie z niewielkiej ilości inwestycji prowadzonych w tym obszarze na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Czynniki powyższe mają dla Spółki istotne znaczenie i decydować będą o dalszych możliwościach rozwoju. Ważnym czynnikiem zewnętrznym rzutującym na postrzeganie branży są wydarzenia jakie miały miejsce w 2012 roku związane z upadłościami największych firmy z sektora, będących najczęściej liderami konsorcjów. Następstwem tego było nierozliczanie się z firmami uczestniczącymi w kontraktach jako podwykonawcy czy też jeszcze niżej - jako podmioty wykonujące prace dla podwykonawców. Wydarzenie te spowodowały znaczny spadek zaufania w branży, co skutkuje często wydłużającymi się terminami negocjacji, ustalaniem dodatkowych zabezpieczeń, przedpłatami za materiały itp. Następstwem tego jest także wzrost kosztów związanych z pozyskaniem środków do finansowania kontraktów oraz instrumentów finansowych typu gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. Trudności dotyczą też mniejszych firm specjalizujących się w pracach hydrotechnicznych, które bywają podwykonawcami Spółki (brak terminowych realizacji kontraktów, niezapowiedziane opuszczanie budów, co skutkuje często karami umownymi dla Spółki). Bez wątpienia ma to wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa, gdyż ten model wymaga zaangażowania środków w postaci gotówki i gwarancji co z kolei przy uzyskiwanych marżach jest dodatkowym obciążeniem. Często ma to też wpływ na opóźnienia w realizacji kontraktów. Należy jednak zauważyć, że Spółka prowadzi niezwykle ostrożną politykę w obszarze dobierania podmiotów z którymi współpracuje i na dzień dzisiejszy nie posiada należności od firm będących w upadłości czy też będących w złej sytuacji finansowej. Ponadto polityka działania Spółki polega na tym, że sama najczęściej jest liderem kontraktu, lub współdziała w konsorcjum, co pozwala na minimalizację ryzyka związanego chociażby z przeterminowanymi i wątpliwymi należnościami. Zarząd Emitenta również w IV kwartale podjął decyzje w sprawie zmian kadrowych, co pozwoliło wzmocnić, pod względem fachowości kadrę inżynierską. 2. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Spółka w okresie IV kwartału 2012r. nie prowadziła działań w zakresie innowacyjności. 3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok obrotowy w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym. Zarząd Emitenta Raportem Bieżącym nr 62/2012 z dnia 13 listopada 2012r. poinformował o korekcie wyników finansowych na 2012r. NAVIMOR-INVEST S.A. Raport kwartalny za IV kwartał 2012 Strona 5 z 6

6 Zgodnie z opublikowaną w Dokumencie Informacyjnym z dnia 20 czerwca 2011r. prognozą finansową na 2012 rok, przychody netto ze sprzedaży miały wynieść tys. zł a zysk netto tys. zł. Zarząd Spółki podwyższył prognozę przychodów ze sprzedaży do poziomu ok tys. zł (pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych ) natomiast prognoza zysku netto za 2012 rok została obniżona do kwoty tys. zł. Zarząd skorygował prognozę zamieszczoną w Dokumencie Informacyjnym, mając na uwadze przede wszystkim to że, panujące warunki makroekonomiczne nie były i nadal nie są sprzyjające. Branża w której Spółka prowadzi działalność przeżywa odczuwalne trudności związane z zapaścią na rynku, co spowodowało znaczny spadek zaufania sektora finansowego (banki, ubezpieczyciele) do branży budowlanej, czego następstwem z kolei jest wzrost kosztów związanych z pozyskaniem środków do finansowania kontraktów oraz instrumentów finansowych typu gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. Wpływ na niedotrzymanie prognozy zysku netto miał również istniejący system zamówień publicznych, gdzie głównym kryterium jest cena oraz coraz większa konkurencja w przetargach (firmy dotychczas realizujące np. kontrakty drogowe szukają zamówień w budownictwie hydrotechnicznym). Dlatego pozyskanie portfela zamówień mającego na celu osiągnięcie zakładanego przychodu, przy marżach na jakie pozwala obecny rynek budowlany i jednoczesnym wzroście cen niektórych surowców (stal, paliwa), zarówno w Polsce jak i Czechach spowodowało, że założenia co do osiągnięcia planowanego zysku ponad 2,2 mln zł netto nie zostanie spełnione. Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że nie będzie publikował prognozy wyników finansowych na 2013 rok. 4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta. Nie dotyczy ponieważ Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. IV. Oświadczenie Zarządu Dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za IV kwartał 2012 roku. Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za IV kwartał 2012 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie Emitenta zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej NAVIMOR-INVEST S.A. Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Tomasz Marcinkowski Wiesław Czarnecki Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu NAVIMOR-INVEST S.A. Raport kwartalny za IV kwartał 2012 Strona 6 z 6

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. IV kwartał 2011 r. za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r.

RAPORT KWARTALNY. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. IV kwartał 2011 r. za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r. RAPORT KWARTALNY VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie IV kwartał 2011 r. za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r. Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

ZA 2014 ROK. (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.)

ZA 2014 ROK. (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.) ZA 2014 ROK (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Zarządu 2. Oświadczenia Zarządu 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za 2014 rok wraz z danymi porównywalnymi

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 Wrocław, 14 listopada 2011r. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r.

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. str. 1 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 3 Wybrane informacje finansowe... 4 Sprawozdanie finansowe za 2014 rok... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, dnia 14 Maja 2015 r.

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, dnia 14 Maja 2015 r. Turystyka przyszłości. Raport Kwartalny I kwartał 2015 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, dnia 14 Maja 2015 r. Spis treści List Prezesa Zarządu...3

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT

SKONSOLIDOWANY RAPORT SKONSOLIDOWANY RAPORT za IV kwartał 2013 r. okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r. ICP Group S.A. Warszawa, 12 lutego 2014 roku Spis treści Spis treści... 2 I. List Zarządu do Akcjonariuszy ICP

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU DĄBROWA, DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Informacje ogólne... 3 II. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 wraz z oświadczeniami Zarządu SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ jest dynamicznie rozwijającym się konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 2 Wybrane informacje finansowe... 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 ROKU

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 ROKU BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 ROKU Katowice, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne... 5 2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego... 6 3. Opis działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI k RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NWAI Dom Maklerski SA NWAI DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo