Nastawienie firm wobec leasingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nastawienie firm wobec leasingu"

Transkrypt

1 Nastawienie firm wobec leasingu Raport z badania marketingowego wykonany przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007

2 Spis treści 1. Główne wnioski Podstawowe informacje o badaniu Cele badawcze Metoda badawcza Grupy docelowe Dostawcy leasingu firmy działające w 10 branŝach: Leasingobiorcy firmy róŝnej wielkości działające w Polsce: Dobór próby badawczej Dostawcy leasingu: Leasingobiorcy: Termin badania Charakterystyka próby badawczej Dostawcy leasingu: Leasingobiorcy: Badanie opinii dostawców leasingu (aktualnych i potencjalnych) Aktualni dostawcy leasingu Polecanie kredytu lub leasingu Przyczyny częstszego polecania kredytu niŝ leasingu Współpraca z firmami leasingowymi Stopień zadowolenia ze współpracy z firmami leasingowymi Poziom wiedzy na temat leasingu Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu Mocne strony leasingu Słabe strony leasingu Szacowany poziom udziału leasingu w sprzedaŝy ogółem w firmie Potencjalni dostawcy leasingu Powody nie oferowania leasingu Poziom swojej wiedzy na temat leasingu Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu Poszukiwanie wiedzy na temat źródeł finansowania Badanie opinii leasingobiorców (aktualnych i potencjalnych)...27 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 2

3 4.1. Leasingobiorcy aktualni Korzystanie w obecnej chwili z leasingu Powód zakończenia korzystania z leasingu Zamiar ponownego skorzystania z leasingu Czas ponownego skorzystania z leasingu Mocne strony leasingu Słabe strony leasingu Źródło wiedzy na temat leasingu Poziom wiedzy na temat leasingu Stopień zadowolenia z leasingu jako formy finansowania Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu Polecanie leasingu innym firmom Ocena stwierdzenia dotyczących leasingu Osoba decyzyjna odnośnie wyboru formy finansowania Przedmiot leasingu Częstotliwość korzystania z leasingu Leasingobiorcy potencjalni Poziom wiedzy na temat leasingu Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu Mocne strony leasingu Słabe strony leasingu Powody nieskorzystania z leasingu Osoba decyzyjna w sprawie wyboru formy finansowania PoŜądane źródła wiedzy na temat źródeł finansowania...51 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 3

4 1. Główne wnioski Dostawcy leasingu Leasing swoim klientom najczęściej (94%) polecają dystrybutorzy środków transportu (w tym dealerzy samochodów osobowych), a najrzadziej dystrybutorzy przyczep i naczep (27%). Najmocniejsze cechy leasingu, w opinii polecających tę formę finansowania zakupów, to: niŝsze koszty zakupu, ubezpieczenia dla firmy biorącej leasing oraz poprawa płynności finansowej. Słabe strony leasingu, w opinii dostawców leasingu, to: wysokie koszty, fakt, Ŝe nabywca nie jest się właścicielem produktu oraz zbyt duŝo formalności. Warto zauwaŝyć, Ŝe dwie piąte dostawców leasingu ma trudności z podaniem słabych stron leasingu lub uwaŝa, Ŝe leasing nie ma słabych stron. Aktualni dostawcy leasingu Ponad połowa aktualnych dostawców leasingu poleca częściej leasing niŝ kredyt. Kredyt częściej od leasingu polecany jest w co szóstej firmie, głównie dlatego ich zdaniem, Ŝe klienci sami wybierają kredyt, uwaŝając go za bardziej korzystny dla nich. Dostawcy leasingu najczęściej współpracują z dwoma lub trzema firmami leasingowymi. Zdecydowana większość badanych firm jest zadowolona ze współpracy z firmami leasingowymi. Wiedza osób decyzyjnych w firmach będących dostawcami leasingu na temat tej formy finansowania jest na średnim poziomie (średnia 3,47 na pięciostopniowej skali). Pomimo tego prawie połowa tych osób nie jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu. Pogłębienia wiedzy na temat leasingu chciałoby dwie piąte badanych. CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 4

5 Potencjalni dostawcy leasingu Głównym powodem niepolecania leasingu jako formy finansowania sprzedaŝy swoich produktów jest sprzedaŝ tylko za gotówkę oraz nie branie pod uwagę tej formy finansowania sprzedaŝy. Wiedza osób decyzyjnych w firmach niebędących dostawcami leasingu, na temat leasingu, jest niŝsza (średnia 2,78 na pięciostopniowej skali) niŝ w firmach będących dostawcami leasingu (średnia 3,47). Jest niewielkie zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu. Potencjalni dostawcy leasingu poszukiwaliby wiedzy na temat źródeł finansowania głównie w Internecie oraz u firm oferujących usługi finansowania. Leasingobiorcy Za najmocniejsze strony leasingu leasingobiorcy uznali poprawę płynności finansowej, niŝsze koszty oraz niŝszy podatek dla firmy. Wysokie koszty są najsłabszą, zdaniem leasingobiorców, stroną leasingu. Istotny jest równieŝ fakt, Ŝe nie jest się właścicielem produktu. Warto zwrócić uwagę, Ŝe znaczna część respondentów nie potrafi wskazać słabych stron leasingu. Decyzje związane z wyborem formy finansowania zakupów lub inwestycji podejmuje głównie właściciel lub ewentualnie prezes firmy. Aktualni leasingobiorcy Większość badanych firm, które mają doświadczenia z korzystaniem z leasingu, w chwili obecnej korzysta z tej formy finansowania. Głównym powodem zakończenia korzystania z leasingu jest skończenie się okresu umowy leasingowej i brak nowych zakupów. Dwie trzecie leasingobiorców zadeklarowało zamiar ponownego skorzystania z leasingu przez ich firmę, ale według ich deklaracji, nastąpi to najczęściej po upływie sześciu miesięcy. Aktualni leasingobiorcy wiedzę na temat leasingu czerpią od firm leasingowych i z Internetu. CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 5

6 Wiedza leasingobiorców na temat tej formy finansowania jest na średnim poziomie (średnia 3,19 na pięciostopniowej skali). Dwie piąte badanych wykazuje zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu. Zadowolenie leasingobiorców z tej formy finansowania jest raczej wysokie i byliby oni skłonni polecać leasing innym firmom. Środki transportu są zdecydowanie najpopularniejszym przedmiotem leasingu. Ponad połowa przedsiębiorstw korzystających z leasingu czyni to sporadycznie przy zakupach środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów. Potencjalni leasingobiorcy Poziom wiedzy kadry zarządzającej firmami, które nie korzystają z leasingu na temat tej formy finansowania jest stosunkowo niski (średnia 2,75 na pięciostopniowej skali). Pomimo to jedynie jedna piąta badanych jest zainteresowana pogłębianiem wiedzy na temat leasingu. Głównym powodem nieskorzystania z leasingu przez badane firmy jest brak potrzeb inwestycyjnych. Interesujące jest, Ŝe 15% firm nie skorzystało z leasingu z powodu nadpłynności finansowej. Internet i instytucje finansowe są miejscami skąd kadry zarządzające firm dotychczas niekorzystających z leasingu chciałyby czerpać wiedzę na temat źródeł finansowania. CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 6

7 2. Podstawowe informacje o badaniu 2.1. Cele badawcze Głównym celem badania było określenie znajomości leasingu jako narzędzia finansowania zakupów oraz stopnia wykorzystania tego narzędzia w róŝnych regionach Polski oraz branŝach Metoda badawcza Badanie zostało zrealizowane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - Computer Aided Telephone Interview). Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo przeprowadza ankieter znajdujący się w specjalnym studiu telefonicznym, z respondentem przez telefon. Podstawą badania jest standaryzowany kwestionariusz, który jest wypełniany w programie komputerowym przez ankietera na podstawie odpowiedzi respondenta Grupy docelowe Dostawcy leasingu firmy działające w 10 branŝach aktywni firmy polecające leasing jako formę finansowania zakupu dla swoich klientów, potencjalni firmy niepolecające leasingu Wywiady były realizowane z osobami, które w firmach podejmują decyzje dotyczące sprzedaŝy (dyrektor handlowy, dyrektor sprzedaŝy, właściciel, prezes). Kwestionariusz wywiadu składał się z 13 pytań badawczych i części metryczkowej Leasingobiorcy firmy róŝnej wielkości działające w Polsce aktywni firma, która korzysta lub korzystała z leasingu, jako formy finansowania zakupów / inwestycji, potencjalni - firma, która nie korzystała z leasingu Wywiady były realizowane z osobami, które w firmach podejmują decyzje dotyczące sposobu finansowania zakupów / inwestycji. Kwestionariusz wywiadu składał się z 22 pytań badawczych i części metryczkowej. CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 7

8 2.4. Dobór próby badawczej Dostawcy leasingu Badanie przeprowadzono na próbie 481 firm. Firmy do badania zostały dobrane na podstawie przynaleŝności do 10 branŝ: dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe), dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych, dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych, dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego, dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami), dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna, dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu, dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych, dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep Leasingobiorcy Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1600 firm. Badanie zrealizowano z dwoma grupami: Aktualni leasingobiorcy (60% próby) Potencjalni leasingobiorcy (40% próby) Badanie realizowano w sposób wynikowy przy uwzględnieniu liczby firm na poziomie województw. Wynikowo kontrolowano równieŝ strukturę firm według ilości osób zatrudnionych. Dobór respondentów przeprowadzono na podstawie bazy HBI (Hoppenstatd & Bonnier). Baza danych zawiera profile ponad 80 tysięcy firm polskich naleŝących do wszystkich obszarów działalności wyodrębnionych według PKD Termin badania Badanie zrealizowano od 21 marca do 14 kwietnia 2007 roku. CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 8

9 2.6. Charakterystyka próby badawczej Dostawcy leasingu Tabela 1. Województwo Województwo N= dolnośląskie 40 8,3 2. kujawsko-pomorskie 36 7,5 3. lubelskie 22 4,6 4. lubuskie 9 1,9 5. łódzkie 36 7,5 6. małopolskie 25 5,2 7. mazowieckie 96 20,0 8. opolskie 11 2,3 9. podkarapackie 20 4,2 10. podlaskie 15 3,1 11. pomorskie 24 5,0 12. śląskie 66 13,7 13. świętokrzyskie 7 1,5 14. warmińsko-mazurskie 4 0,8 15. wielkopolskie 59 12,3 16. zachodniopomorskie 11 2,3 Razem ,0 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 9

10 Tabela 2. Wielkość zatrudnienia Proszę powiedzieć, ilu pracowników zatrudnia Pana(i) firma? N= , , , , i powyŝej 14 2,9 Razem ,0 Tabela 3. Zasięg działalności firmy Jaki jest zasięg działalności Pana\i firmy? N= lokalny ,7 2. ogólnokrajowy ,3 3. międzynarodowy ,0 Razem ,0 Tabela 4. Wielkość miejscowości, w której mieści się siedziba firmy Jaka jest wielkość miejscowości, w której mieści się siedziba Pana(i) firmy? N= do 20 tys ,4 2. miasto tys ,1 3. miasto tys. 45 9,4 4. miasto tys. 41 8,5 5. miasto tys ,6 6. miasto powyŝej 500 tys ,0 Razem ,0 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 10

11 Leasingobiorcy Tabela 5. Województwo Województwo N= dolnośląskie 90 5,6 2. kujawsko-pomorskie 102 6,4 3. lubelskie 69 4,3 4. lubuskie 33 2,1 5. łódzkie 120 7,5 6. małopolskie 79 4,9 7. mazowieckie ,3 8. opolskie 46 2,9 9. podkarapackie 82 5,1 10. podlaskie 27 1,7 11. pomorskie 85 5,3 12. śląskie ,3 13. świętokrzyskie 16 1,0 14. warmińsko-mazurskie 51 3,2 15. wielkopolskie 155 9,7 16. zachodniopomorskie 77 4,8 Razem ,0 Tabela 6. Liczba pracowników firmy Proszę powiedzieć, ilu pracowników zatrudnia Pana(i) firma? N= , , , , i powyŝej 63 3,9 Razem ,0 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 11

12 Tabela 7. Główny sektor działalności firmy A jaki jest główny sektor, w jakim działa Pana\i firma? N= produkcja ,1 2. handel ,7 3. usługi ,9 4. adm.\edukacja\kultura\samorządy 37 2,3 Razem ,0 Tabela 8. Zasięg działalności firmy Jaki jest zasięg działalności Pana\i firmy? N= lokalny ,6 2. ogólnokrajowy ,9 3. międzynarodowy ,5 Razem ,0 Tabela 9. Wielkość miejscowości, w której mieści się siedziba firmy Jaka jest wielkość miejscowości, w której mieści się siedziba Pana(i) firmy? N= do 20 tys ,5 2. miasto tys ,9 3. miasto tys ,3 4. miasto tys ,1 5. miasto tys ,0 6. miasto powyŝej 500 tys ,8 7. trudno powiedzieć 7 0,4 Razem ,0 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 12

13 3. Badanie opinii dostawców leasingu (aktualnych i potencjalnych) W badaniu wzięły udział firmy działające w 10 branŝach, które potencjalnie mogą sprzedawać swoje produkty w formie leasingu. Przedstawicielom tych firm zadano pytanie o polecanie leasingu jako formy finansowania dla swoich klientów. 44,7% ogółu badanych firm poleca leasing swoim klientom. Zdecydowanie najczęściej (93,9%) leasing swoim klientom polecają dystrybutorzy środków transportu (w tym dealerzy samochodów osobowych). Niewiele powyŝej połowy dystrybutorów maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych (53,1%) oraz dystrybutorów maszyn do obróbki drewna (51%) poleca leasing swoim klientom. Leasing najrzadziej polecany jest przez dystrybutorów przyczep i naczep (26,5%). Pełne dane znajdują się w poniŝszej tabeli. Tabela 10. Polecanie leasingu jako formy finansowania zakupu dla swoich klientów (w %) BranŜa dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych Czy Pana(i) firma, poleca leasing jako formę finansowania zakupu dla swoich klientów? Tak Nie razem N=49 93,9 6,1 100,0 N=49 53,1 46,9 100,0 3. dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna N= ,0 4. dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu N=49 46,9 53,1 100,0 5. dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N=41 43,9 56,1 100,0 6. dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych N=48 35,4 64,6 100,0 7. dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych N=49 34,7 65,3 100,0 8. dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego N=49 30,6 69,4 100,0 9. dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) N=49 30,6 69,4 100,0 10. dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=49 26,5 73,5 100,0 Ogółem N=481 44,7 55,3 100,0 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 13

14 3.1. Aktualni dostawcy leasingu Polecanie kredytu lub leasingu W grupie aktualnych dostawców leasingu znalazły się firmy, które polecają leasing swoim klientom. Ponad połowa (55,8%) aktualnych dostawców leasingu poleca częściej leasing niŝ kredyt. Jedna piąta (20%) badanych firm nie wyróŝnia Ŝadnej z tych form finansowania i poleca je w równym stopniu. Jedna szósta (15,8%) badanych firm częściej poleca kredyt niŝ leasing jako formę finansowania zakupu swoim klientom. Warto zauwaŝyć, Ŝe dostawcy leasingu z branŝ zajmujących się sprzedaŝą środków transportu oraz maszyn rolniczych częściej polecają kredyt niŝ leasing. W pozostałych branŝach zdecydowanie dominuje leasing. Szczegółowe dane w poniŝszej tabeli. Tabela 11. Polecanie kredytu lub leasingu (w %) BranŜa Jaką formę finansowania zakupu Pana(i) firma poleca częściej leasing czy kredyt? leasing częściej niŝ kredyt kredyt częściej niŝ leasing obie formy w równym stopniu- nie polecamy kredytu trudno powiedzieć razem dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N= ,1 43,5 0 4,3 100,0 N=26 84,6 3,8 7,7 0 3,8 100,0 N=17* 82,4 5,9 5,9 0 5,9 100,0 N=15* 60 6,7 20 6,7 6,7 100,0 N=15* 73,3 13,3 0 13, ,0 N= ,0 N=23 73,9 0 17,4 4,3 4,3 100,0 N=17* 23,5 41,2 35, ,0 N=18* 72,2 5,6 11,1 11, ,0 10. dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=13* 46,2 15,4 7,7 15,4 15,4 100,0 Ogółem N=215 55,8 15,8 20 4,7 3,7 100,0 * Podstawa obliczeń jest zbyt mała, aby moŝliwe było wnioskowanie statystyczne, dane mają charakter jakościowy CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 14

15 Przyczyny częstszego polecania kredytu niŝ leasingu Firmy, które polecają częściej kredyt niŝ leasing został poproszone o podanie powodów takiego działania. Okazuje się, Ŝe w dwóch piątych przypadków (41,2%) klienci sami wybierają kredyt, uwaŝając go za bardziej korzystny dla nich. Co trzeci badany (35,3%) dostawca leasingu częściej polecający kredyt czyni tak z przekonania, Ŝe kredyt jest tańszy od leasingu. Dane przedstawione w Tabela 12. Tabela 12. Przyczyny częstszego polecania kredytu niŝ leasingu * Dlaczego Pana(i) firma poleca częściej kredyt niŝ leasing? ** N=34 1. klienci sami wybierają kredyt/kredyt jest bardziej korzystny dla nich 14 41,2 2. bo jest tańszy od leasingu 12 35,3 3. mniej formalności niŝ przy leasingu 5 14,7 4. lepiej mi się współpracuje z dostawcą kredytu niŝ leasingu 4 11,8 5. większa wiarygodność instytucji finansowej 3 8,8 6. trudno powiedzieć 4 11,8 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia jednocześnie kilku odpowiedzi ** Pytanie zadano tylko tym respondentom, którzy częściej polecają kredyt niŝ leasing CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 15

16 Współpraca z firmami leasingowymi Dostawcy leasingu najczęściej (42,3%) współpracują z dwoma lub trzema firmami leasingowymi. Jedna czwarta (26%) badanych firm deklaruje współpracę tylko z jedną firmą leasingową, natomiast jedna piąta (19,5%) z czterema do sześciu firmami. Dokładne dane znajdują się w poniŝszej tabeli. Tabela 13. Współpraca z firmami leasingowymi (w %) BranŜa Proszę powiedzieć z iloma firmami leasingowymi Pana(i) firma współpracuje? i więcej trudno powiedzi eć razem dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N=46 39,1 39,1 15,2 4,3 2, ,0 N=26 15,4 34,6 38,5 3,8 3,8 3,8 100,0 N=17* 17,6 52,9 17, ,8 100,0 N=15* 26,7 46,7 26, ,0 N=15* 20 66,7 13, ,0 N= ,0 N=23 21,7 39,1 26,1 4,3 0 8,7 100,0 N=17* 35,3 47,1 11, ,9 100,0 N=18* 33,3 33,3 11,1 0 5,6 16,7 100,0 10. dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=13* 7,7 69,2 23, ,0 Ogółem N= ,3 19,5 4,7 1, ,0 * Podstawa obliczeń jest zbyt mała, aby moŝliwe było wnioskowanie statystyczne, dane mają charakter jakościowy CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 16

17 Stopień zadowolenia ze współpracy z firmami leasingowymi Zdecydowana większość (83,7%) badanych firmy jest zadowolona (raczej i bardzo) ze współpracy z firmami leasingowymi. Na pięciostopniowej skali poziom zadowolenia aktywnych dostawców leasingu znajduje się na średnim poziomie 4,16. Do grona najbardziej zadowolonych film naleŝą przedstawiciele następujących branŝ: dystrybutorzy maszyn poligraficznych oraz dystrybutorzy przyczep i naczep. Najmniejsze zadowolenie wykazują dystrybutorzy IT i sprzętu biurowego oraz dystrybutorzy maszyn do obróbki metalu. Dane znajdują się w Tabeli 14. Tabela 14. Stopień zadowolenia ze współpracy z firmami leasingowymi (w %) BranŜa Czy Pana(i) firma jest zadowolona ze współpracy z firmami leasingowymi? 1. bardzo niezado wolona 2. raczej niezado wolona 3. ani zadowo lona, ani niezado wolona 4. raczej zadowo lona 5. bardzo zadowo lona razem średnia 1. dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) N=46 2,2 2,2 4, ,3 100,0 4,26 2. dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych N= ,5 69,2 19,2 100,0 4,08 3. dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych N=17* ,8 35,3 52,9 100,0 4,41 4. dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego N=15* ,3 53,3 33,3 100,0 4,2 5. dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) N=15* 6,7 0 26, ,7 100,0 3,8 6. dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna N= ,0 4,12 7. dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu N=23 0 8,7 17,4 52,2 21,7 100,0 3,87 8. dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych N=17* ,6 47,1 35,3 100,0 4,18 9. dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N=18* ,7 38,9 44,4 100,0 4, dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=13* ,5 38,5 100,0 4,38 Ogółem N=215 0,9 1, ,4 35,3 100,0 4,16 * Podstawa obliczeń jest zbyt mała, aby moŝliwe było wnioskowanie statystyczne, dane mają charakter jakościowy CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 17

18 Poziom wiedzy na temat leasingu Wiedza osób decyzyjnych w firmach będącymi dostawcami leasingu na temat tej formy finansowania znajduje się na średnim poziomie (średnia 3,47 na pięciostopniowej skali). Samoocena wiedzy na temat leasingu przekracza średni poziom w następujących branŝach: dystrybutorzy środków transportu (3,8), dystrybutorzy przyczep i naczep (3,69), dystrybutorzy IT i sprzętu biurowego (3,53) oraz dystrybutorów maszyn do obróbki drewna (3,47). NajniŜsza wiedza na temat leasingu jest w pionie decyzyjnym w branŝach dystrybutorów maszyn rolniczych (3,12) oraz dystrybutorów sprzętu medycznego (3,2). Dokładne dane znajdują się w poniŝszej tabeli. Tabela 15. Poziom wiedzy na temat leasingu (w %) 1. BranŜa dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na temat leasingu. Proszę dokonać oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom wiedzy, a 5 bardzo wysoki poziom wiedzy: 1. bardzo niski poziom wiedzy 2. raczej niski poziom wiedzy 3. średni poziom wiedzy 4. raczej wysoki poziom wiedzy 5. bardzo wysoki poziom wiedzy razem średnia N=46 2,2 2,2 26,1 52,2 17,4 100,0 3, dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N=26 3,8 11,5 34,6 46,2 3,8 100,0 3,35 N=17* 0 5,9 52,9 41, ,0 3,35 N=15* 6,7 13, ,3 6,7 100,0 3,2 N=15* 6,7 0 33,3 53,3 6,7 100,0 3,53 N= ,0 3,48 N=23 8,7 4,3 39,1 43,5 4,3 100,0 3,3 N=17* 0 29,4 35,3 29,4 5,9 100,0 3,12 N=18* 0 22,2 33,3 22,2 22,2 100,0 3, dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=13* 0 7,7 30,8 46,2 15,4 100,0 3,69 Ogółem N=215 3,3 10,2 33,5 42,3 10,7 100,0 3,47 * Podstawa obliczeń jest zbyt mała, aby moŝliwe było wnioskowanie statystyczne, dane mają charakter jakościowy CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 18

19 Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu Prawie połowa (46,5%), osób, które podejmują decyzję w sprawach dotyczących sprzedaŝy nie jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu. Niewiele mniejszy odsetek (41,4%) badanych jest zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy na temat tej formy finansowania. Najbardziej zainteresowani pogłębianiem wiedzy managerowie pracują w branŝach, w których najwyŝej oceniono dotychczasowy poziom wiedzy na temat leasingu: dystrybutorzy środków transportu oraz dystrybutorzy przyczep i naczep. Najmniejsze zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu jest w wśród dystrybutorów maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Dokładne dane prezentuje Tabela 16. Tabela 16. Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu (w %) BranŜa 1. zdecyd owanie nie Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu? 2. raczej nie 3. ani tak, ani nie 4. raczej tak 5. zdecyd owanie tak razem średnia dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N= ,9 21,7 41,3 100,0 3,65 N=26 19,2 34,6 15,4 15,4 15,4 100,0 2,73 N=17* 17,6 35,3 11,8 11,8 23,5 100,0 2,88 N=15* 13, ,3 33, ,0 2,67 N=15* 40 13,3 6, ,0 2,67 N= ,0 2,6 N=23 26,1 34,8 4,3 26,1 8,7 100,0 2,57 N=17* 11,8 23,5 17,6 29,4 17,6 100,0 3,18 N=18* 38,9 38,9 5,6 16, ,0 2 N=13* 15,4 0 15,4 53,8 15,4 100,0 3,54 Ogółem N=215 20, ,1 23,7 17,7 100,0 2,92 * Podstawa obliczeń jest zbyt mała, aby moŝliwe było wnioskowanie statystyczne, dane mają charakter jakościowy CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 19

20 Mocne strony leasingu Dwie najmocniejsze strony leasingu, w opinii polecających tą formę finansowania zakupów, to: niŝsze koszty zakupu, ubezpieczenia dla firmy biorącej leasing (42,8%) oraz fakt, iŝ nie trzeba wpłacać całości wartości przedmiotu leasingu co prowadzi do poprawy płynności finansowej (36,7%). Co piąty badany wskazywał jako mocne strony leasingu niŝszy podatek dla firmy biorącej w leasing (20%) oraz mniej formalności związanych z zakupem (19,5%). Jedna dziewiąta badanych (11,2%) przyznała, Ŝe mocną stroną leasingu jest to, Ŝe nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu. Dokładne dane znajdują się w poniŝszej tabeli. Tabela 17. Mocne strony leasingu * Jakie są Pana(i) zdaniem mocne strony leasingu? N= niŝsze koszty dla firmy (zakupu, ubezpieczenia) nie trzeba wpłacać całości wartości przedmiotu leasingu (poprawa płynności finansowej) 92 42, ,7 3. niŝszy podatek dla firmy 43 20,0 4. mniej formalności związanych z zakupem 42 19,5 5. nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu 24 11,2 6. mniejsze wymagania co do zdolności kredytowej 14 6,5 7. mniejsze wymagania co do zabezpieczeń 11 5,1 8. szybkość transakcji/łatwy dostęp. 10 4,7 9. nie ogranicza zdolności kredytowej 7 3,3 10. doradztwo związane z zakupem przedmiotu, sprawami finansowoksięgowymi 4 1,9 11. nie ma mocnych stron 5 2,3 12. trudno powiedzieć 31 14,4 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia jednocześnie kilku odpowiedzi CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 20

21 Słabe strony leasingu Jedna czwarta (25,6%) badanych przedstawicieli dostawców leasingu uwaŝa, Ŝe słabą stroną leasingu są wysokie koszty. Kolejne istotne, w opinii badanych, słabe strony leasingu to fakt, Ŝe nie jest się właścicielem produktu (17,2%), zbyt duŝo formalności (14,4%) oraz moŝliwość utraty przedmiotu leasingu (13,5%). Warto zauwaŝyć, Ŝe 27,9% badanych miało trudności z podaniem słabych stron leasingu, a 13% uwaŝa, Ŝe leasing nie ma słabych stron. Dokładne dane są przedstawione w poniŝszej tabeli. Tabela 18. Słabe strony leasingu * Jakie są Pana(i) zdaniem słabe strony leasingu N= wysokie koszty 55 25,6 2. nie jest się właścicielem produktu 37 17,2 3. zbyt duŝo formalności 31 14,4 4. moŝliwość utraty przedmiotu leasingu 29 13,5 5. nie wszystkie przedmioty moŝna wziąć w leasing 6 2,8 6. nieuczciwość firm leasingowych 3 1,4 7. niekorzystne rozliczenia szkód 3 1,4 8. nie ma słabych stron 28 13,0 9. trudno powiedzieć 60 27,9 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia jednocześnie kilku odpowiedzi CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 21

22 Szacowany poziom udziału leasingu w sprzedaŝy ogółem w firmie Dla 28,8% badanych firm sprzedaŝ w formie leasingu stanowi 5% ogółu sprzedaŝy. Dla co czwartej firmy (26%) udział leasingu wynosi od 6% do 20% sprzedaŝy. Jedna piąta (21,9%) badanych uznała, Ŝe leasing w ich firmach stanowi od 21% do 40% sprzedaŝy, a jedna dziewiąta (11,2%) od 41 do 60%. Tabela 19. Tabela 19. Szacowany poziom udziału leasingu w sprzedaŝy ogółem w firmie (w %) BranŜa do 5% Na jakim poziomie szacuje Pan(i) udział leasingu w sprzedaŝy ogółem w Pana(i) firmie? od 6% do 20% od 21% do 40% od 41 do 60% powyŝe j 60% trudno powied zieć razem dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N=46 10,9 34,8 32,6 13 6,5 2,2 100,0 N=26 30,8 19,2 11,5 15,4 15,4 7,7 100,0 N=17* 47,1 5,9 17,6 17,6 5,9 5,9 100,0 N=15* 26,7 53,3 6, ,3 100,0 N=15* 46, , ,0 N= ,0 N=23 17,4 30,4 26,1 8,7 8,7 8,7 100,0 N=17* 35,3 23,5 29, ,8 100,0 N=18* 44,4 27,8 11,1 11,1 5, ,0 10. dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=13* 23,1 23,1 30,8 15,4 0 7,7 100,0 Ogółem N=215 28, ,9 11,2 5, ,0 * Podstawa obliczeń jest zbyt mała, aby moŝliwe było wnioskowanie statystyczne, dane mają charakter jakościowy CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 22

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez CEM Instytut

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2007 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2007 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2007 ROKU (NUMER 2/2007) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, wrzesień 2007 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA Zebranie oraz opracownie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 31-105 Kraków ul. Zwierzyniecka 30 www.testhr.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY ISBN 978-83-88991-16-5 Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan, Maja Kiba-Janiak RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP

RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP WARSZAWA 2008 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...3 1.1. Zakres badania... 3 1.2. WaŜniejsze ustalenia... 4 2. Wyniki oceny poddziałania 1.2.1...7 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Raport z badania klientów instytucjonalnych Warszawa, listopad 2013r. Zawartość raportu Nr slajdu Podstawowe informacje o badaniu 5 Najważniejsze wyniki

Bardziej szczegółowo

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki Opracowanie: BBS OBSERWATOR Projekt

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER ŻOŁNIERSKI INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

ALEKSANDER ŻOŁNIERSKI INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ALEKSANDER ŻOŁNIERSKI INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Warszawa, 2005 Autor: Aleksander Żołnierski Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005 ISBN 83-60009-08-2 Wydanie I Nakład

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Jakość w leasingu. Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014. badanie. Przeprowadzone przez.

Jakość w leasingu. Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014. badanie. Przeprowadzone przez. Jakość w leasingu Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014 Lipiec 2014 badanie Przeprowadzone przez SPIS TREŚCI WSTĘP 3 LEASING WŚRÓD małych i średnich Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląskim

Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląskim RAPORT z BADANIA: Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląski Warszawa, styczeń 2012 AUTORZY RAPORTU: Joanna Abramowicz Andrzej Engelmayer Mariusz Gryc 2 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Autorzy: Dr Tomasz Kaczor Agnieszka Kowalczyk Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

OBSERWATOR RYNKU PRACY

OBSERWATOR RYNKU PRACY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO II BADANIE ANKIETOWE WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW WYNIKI 1 Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim

Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Raport końcowy: Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim. Raport Końcowy

Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim. Raport Końcowy Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim Raport Końcowy Zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy 35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20 Wykonawca Warszawa, maj 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przygotowany przez firmę Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Przygotowany przez firmę Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Zagraniczna migracja zarobkowa. Struktura społeczno zawodowa oraz wpływ migracji na spadek bezrobocia, przyczyny i motywy zagranicznych migracji zarobkowych ludności RAPORT POBADAWCZY Przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL w

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej (badanie powtórzone: wrzesień 2007- styczeń 2008r.) Opracował dr Rafał Muster Koordynator Projektu Diagnoza kierunków rozwoju

Bardziej szczegółowo