Nastawienie firm wobec leasingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nastawienie firm wobec leasingu"

Transkrypt

1 Nastawienie firm wobec leasingu Raport z badania marketingowego wykonany przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007

2 Spis treści 1. Główne wnioski Podstawowe informacje o badaniu Cele badawcze Metoda badawcza Grupy docelowe Dostawcy leasingu firmy działające w 10 branŝach: Leasingobiorcy firmy róŝnej wielkości działające w Polsce: Dobór próby badawczej Dostawcy leasingu: Leasingobiorcy: Termin badania Charakterystyka próby badawczej Dostawcy leasingu: Leasingobiorcy: Badanie opinii dostawców leasingu (aktualnych i potencjalnych) Aktualni dostawcy leasingu Polecanie kredytu lub leasingu Przyczyny częstszego polecania kredytu niŝ leasingu Współpraca z firmami leasingowymi Stopień zadowolenia ze współpracy z firmami leasingowymi Poziom wiedzy na temat leasingu Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu Mocne strony leasingu Słabe strony leasingu Szacowany poziom udziału leasingu w sprzedaŝy ogółem w firmie Potencjalni dostawcy leasingu Powody nie oferowania leasingu Poziom swojej wiedzy na temat leasingu Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu Poszukiwanie wiedzy na temat źródeł finansowania Badanie opinii leasingobiorców (aktualnych i potencjalnych)...27 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 2

3 4.1. Leasingobiorcy aktualni Korzystanie w obecnej chwili z leasingu Powód zakończenia korzystania z leasingu Zamiar ponownego skorzystania z leasingu Czas ponownego skorzystania z leasingu Mocne strony leasingu Słabe strony leasingu Źródło wiedzy na temat leasingu Poziom wiedzy na temat leasingu Stopień zadowolenia z leasingu jako formy finansowania Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu Polecanie leasingu innym firmom Ocena stwierdzenia dotyczących leasingu Osoba decyzyjna odnośnie wyboru formy finansowania Przedmiot leasingu Częstotliwość korzystania z leasingu Leasingobiorcy potencjalni Poziom wiedzy na temat leasingu Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu Mocne strony leasingu Słabe strony leasingu Powody nieskorzystania z leasingu Osoba decyzyjna w sprawie wyboru formy finansowania PoŜądane źródła wiedzy na temat źródeł finansowania...51 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 3

4 1. Główne wnioski Dostawcy leasingu Leasing swoim klientom najczęściej (94%) polecają dystrybutorzy środków transportu (w tym dealerzy samochodów osobowych), a najrzadziej dystrybutorzy przyczep i naczep (27%). Najmocniejsze cechy leasingu, w opinii polecających tę formę finansowania zakupów, to: niŝsze koszty zakupu, ubezpieczenia dla firmy biorącej leasing oraz poprawa płynności finansowej. Słabe strony leasingu, w opinii dostawców leasingu, to: wysokie koszty, fakt, Ŝe nabywca nie jest się właścicielem produktu oraz zbyt duŝo formalności. Warto zauwaŝyć, Ŝe dwie piąte dostawców leasingu ma trudności z podaniem słabych stron leasingu lub uwaŝa, Ŝe leasing nie ma słabych stron. Aktualni dostawcy leasingu Ponad połowa aktualnych dostawców leasingu poleca częściej leasing niŝ kredyt. Kredyt częściej od leasingu polecany jest w co szóstej firmie, głównie dlatego ich zdaniem, Ŝe klienci sami wybierają kredyt, uwaŝając go za bardziej korzystny dla nich. Dostawcy leasingu najczęściej współpracują z dwoma lub trzema firmami leasingowymi. Zdecydowana większość badanych firm jest zadowolona ze współpracy z firmami leasingowymi. Wiedza osób decyzyjnych w firmach będących dostawcami leasingu na temat tej formy finansowania jest na średnim poziomie (średnia 3,47 na pięciostopniowej skali). Pomimo tego prawie połowa tych osób nie jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu. Pogłębienia wiedzy na temat leasingu chciałoby dwie piąte badanych. CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 4

5 Potencjalni dostawcy leasingu Głównym powodem niepolecania leasingu jako formy finansowania sprzedaŝy swoich produktów jest sprzedaŝ tylko za gotówkę oraz nie branie pod uwagę tej formy finansowania sprzedaŝy. Wiedza osób decyzyjnych w firmach niebędących dostawcami leasingu, na temat leasingu, jest niŝsza (średnia 2,78 na pięciostopniowej skali) niŝ w firmach będących dostawcami leasingu (średnia 3,47). Jest niewielkie zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu. Potencjalni dostawcy leasingu poszukiwaliby wiedzy na temat źródeł finansowania głównie w Internecie oraz u firm oferujących usługi finansowania. Leasingobiorcy Za najmocniejsze strony leasingu leasingobiorcy uznali poprawę płynności finansowej, niŝsze koszty oraz niŝszy podatek dla firmy. Wysokie koszty są najsłabszą, zdaniem leasingobiorców, stroną leasingu. Istotny jest równieŝ fakt, Ŝe nie jest się właścicielem produktu. Warto zwrócić uwagę, Ŝe znaczna część respondentów nie potrafi wskazać słabych stron leasingu. Decyzje związane z wyborem formy finansowania zakupów lub inwestycji podejmuje głównie właściciel lub ewentualnie prezes firmy. Aktualni leasingobiorcy Większość badanych firm, które mają doświadczenia z korzystaniem z leasingu, w chwili obecnej korzysta z tej formy finansowania. Głównym powodem zakończenia korzystania z leasingu jest skończenie się okresu umowy leasingowej i brak nowych zakupów. Dwie trzecie leasingobiorców zadeklarowało zamiar ponownego skorzystania z leasingu przez ich firmę, ale według ich deklaracji, nastąpi to najczęściej po upływie sześciu miesięcy. Aktualni leasingobiorcy wiedzę na temat leasingu czerpią od firm leasingowych i z Internetu. CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 5

6 Wiedza leasingobiorców na temat tej formy finansowania jest na średnim poziomie (średnia 3,19 na pięciostopniowej skali). Dwie piąte badanych wykazuje zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu. Zadowolenie leasingobiorców z tej formy finansowania jest raczej wysokie i byliby oni skłonni polecać leasing innym firmom. Środki transportu są zdecydowanie najpopularniejszym przedmiotem leasingu. Ponad połowa przedsiębiorstw korzystających z leasingu czyni to sporadycznie przy zakupach środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów. Potencjalni leasingobiorcy Poziom wiedzy kadry zarządzającej firmami, które nie korzystają z leasingu na temat tej formy finansowania jest stosunkowo niski (średnia 2,75 na pięciostopniowej skali). Pomimo to jedynie jedna piąta badanych jest zainteresowana pogłębianiem wiedzy na temat leasingu. Głównym powodem nieskorzystania z leasingu przez badane firmy jest brak potrzeb inwestycyjnych. Interesujące jest, Ŝe 15% firm nie skorzystało z leasingu z powodu nadpłynności finansowej. Internet i instytucje finansowe są miejscami skąd kadry zarządzające firm dotychczas niekorzystających z leasingu chciałyby czerpać wiedzę na temat źródeł finansowania. CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 6

7 2. Podstawowe informacje o badaniu 2.1. Cele badawcze Głównym celem badania było określenie znajomości leasingu jako narzędzia finansowania zakupów oraz stopnia wykorzystania tego narzędzia w róŝnych regionach Polski oraz branŝach Metoda badawcza Badanie zostało zrealizowane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - Computer Aided Telephone Interview). Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo przeprowadza ankieter znajdujący się w specjalnym studiu telefonicznym, z respondentem przez telefon. Podstawą badania jest standaryzowany kwestionariusz, który jest wypełniany w programie komputerowym przez ankietera na podstawie odpowiedzi respondenta Grupy docelowe Dostawcy leasingu firmy działające w 10 branŝach aktywni firmy polecające leasing jako formę finansowania zakupu dla swoich klientów, potencjalni firmy niepolecające leasingu Wywiady były realizowane z osobami, które w firmach podejmują decyzje dotyczące sprzedaŝy (dyrektor handlowy, dyrektor sprzedaŝy, właściciel, prezes). Kwestionariusz wywiadu składał się z 13 pytań badawczych i części metryczkowej Leasingobiorcy firmy róŝnej wielkości działające w Polsce aktywni firma, która korzysta lub korzystała z leasingu, jako formy finansowania zakupów / inwestycji, potencjalni - firma, która nie korzystała z leasingu Wywiady były realizowane z osobami, które w firmach podejmują decyzje dotyczące sposobu finansowania zakupów / inwestycji. Kwestionariusz wywiadu składał się z 22 pytań badawczych i części metryczkowej. CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 7

8 2.4. Dobór próby badawczej Dostawcy leasingu Badanie przeprowadzono na próbie 481 firm. Firmy do badania zostały dobrane na podstawie przynaleŝności do 10 branŝ: dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe), dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych, dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych, dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego, dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami), dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna, dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu, dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych, dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep Leasingobiorcy Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1600 firm. Badanie zrealizowano z dwoma grupami: Aktualni leasingobiorcy (60% próby) Potencjalni leasingobiorcy (40% próby) Badanie realizowano w sposób wynikowy przy uwzględnieniu liczby firm na poziomie województw. Wynikowo kontrolowano równieŝ strukturę firm według ilości osób zatrudnionych. Dobór respondentów przeprowadzono na podstawie bazy HBI (Hoppenstatd & Bonnier). Baza danych zawiera profile ponad 80 tysięcy firm polskich naleŝących do wszystkich obszarów działalności wyodrębnionych według PKD Termin badania Badanie zrealizowano od 21 marca do 14 kwietnia 2007 roku. CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 8

9 2.6. Charakterystyka próby badawczej Dostawcy leasingu Tabela 1. Województwo Województwo N= dolnośląskie 40 8,3 2. kujawsko-pomorskie 36 7,5 3. lubelskie 22 4,6 4. lubuskie 9 1,9 5. łódzkie 36 7,5 6. małopolskie 25 5,2 7. mazowieckie 96 20,0 8. opolskie 11 2,3 9. podkarapackie 20 4,2 10. podlaskie 15 3,1 11. pomorskie 24 5,0 12. śląskie 66 13,7 13. świętokrzyskie 7 1,5 14. warmińsko-mazurskie 4 0,8 15. wielkopolskie 59 12,3 16. zachodniopomorskie 11 2,3 Razem ,0 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 9

10 Tabela 2. Wielkość zatrudnienia Proszę powiedzieć, ilu pracowników zatrudnia Pana(i) firma? N= , , , , i powyŝej 14 2,9 Razem ,0 Tabela 3. Zasięg działalności firmy Jaki jest zasięg działalności Pana\i firmy? N= lokalny ,7 2. ogólnokrajowy ,3 3. międzynarodowy ,0 Razem ,0 Tabela 4. Wielkość miejscowości, w której mieści się siedziba firmy Jaka jest wielkość miejscowości, w której mieści się siedziba Pana(i) firmy? N= do 20 tys ,4 2. miasto tys ,1 3. miasto tys. 45 9,4 4. miasto tys. 41 8,5 5. miasto tys ,6 6. miasto powyŝej 500 tys ,0 Razem ,0 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 10

11 Leasingobiorcy Tabela 5. Województwo Województwo N= dolnośląskie 90 5,6 2. kujawsko-pomorskie 102 6,4 3. lubelskie 69 4,3 4. lubuskie 33 2,1 5. łódzkie 120 7,5 6. małopolskie 79 4,9 7. mazowieckie ,3 8. opolskie 46 2,9 9. podkarapackie 82 5,1 10. podlaskie 27 1,7 11. pomorskie 85 5,3 12. śląskie ,3 13. świętokrzyskie 16 1,0 14. warmińsko-mazurskie 51 3,2 15. wielkopolskie 155 9,7 16. zachodniopomorskie 77 4,8 Razem ,0 Tabela 6. Liczba pracowników firmy Proszę powiedzieć, ilu pracowników zatrudnia Pana(i) firma? N= , , , , i powyŝej 63 3,9 Razem ,0 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 11

12 Tabela 7. Główny sektor działalności firmy A jaki jest główny sektor, w jakim działa Pana\i firma? N= produkcja ,1 2. handel ,7 3. usługi ,9 4. adm.\edukacja\kultura\samorządy 37 2,3 Razem ,0 Tabela 8. Zasięg działalności firmy Jaki jest zasięg działalności Pana\i firmy? N= lokalny ,6 2. ogólnokrajowy ,9 3. międzynarodowy ,5 Razem ,0 Tabela 9. Wielkość miejscowości, w której mieści się siedziba firmy Jaka jest wielkość miejscowości, w której mieści się siedziba Pana(i) firmy? N= do 20 tys ,5 2. miasto tys ,9 3. miasto tys ,3 4. miasto tys ,1 5. miasto tys ,0 6. miasto powyŝej 500 tys ,8 7. trudno powiedzieć 7 0,4 Razem ,0 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 12

13 3. Badanie opinii dostawców leasingu (aktualnych i potencjalnych) W badaniu wzięły udział firmy działające w 10 branŝach, które potencjalnie mogą sprzedawać swoje produkty w formie leasingu. Przedstawicielom tych firm zadano pytanie o polecanie leasingu jako formy finansowania dla swoich klientów. 44,7% ogółu badanych firm poleca leasing swoim klientom. Zdecydowanie najczęściej (93,9%) leasing swoim klientom polecają dystrybutorzy środków transportu (w tym dealerzy samochodów osobowych). Niewiele powyŝej połowy dystrybutorów maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych (53,1%) oraz dystrybutorów maszyn do obróbki drewna (51%) poleca leasing swoim klientom. Leasing najrzadziej polecany jest przez dystrybutorów przyczep i naczep (26,5%). Pełne dane znajdują się w poniŝszej tabeli. Tabela 10. Polecanie leasingu jako formy finansowania zakupu dla swoich klientów (w %) BranŜa dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych Czy Pana(i) firma, poleca leasing jako formę finansowania zakupu dla swoich klientów? Tak Nie razem N=49 93,9 6,1 100,0 N=49 53,1 46,9 100,0 3. dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna N= ,0 4. dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu N=49 46,9 53,1 100,0 5. dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N=41 43,9 56,1 100,0 6. dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych N=48 35,4 64,6 100,0 7. dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych N=49 34,7 65,3 100,0 8. dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego N=49 30,6 69,4 100,0 9. dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) N=49 30,6 69,4 100,0 10. dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=49 26,5 73,5 100,0 Ogółem N=481 44,7 55,3 100,0 CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 13

14 3.1. Aktualni dostawcy leasingu Polecanie kredytu lub leasingu W grupie aktualnych dostawców leasingu znalazły się firmy, które polecają leasing swoim klientom. Ponad połowa (55,8%) aktualnych dostawców leasingu poleca częściej leasing niŝ kredyt. Jedna piąta (20%) badanych firm nie wyróŝnia Ŝadnej z tych form finansowania i poleca je w równym stopniu. Jedna szósta (15,8%) badanych firm częściej poleca kredyt niŝ leasing jako formę finansowania zakupu swoim klientom. Warto zauwaŝyć, Ŝe dostawcy leasingu z branŝ zajmujących się sprzedaŝą środków transportu oraz maszyn rolniczych częściej polecają kredyt niŝ leasing. W pozostałych branŝach zdecydowanie dominuje leasing. Szczegółowe dane w poniŝszej tabeli. Tabela 11. Polecanie kredytu lub leasingu (w %) BranŜa Jaką formę finansowania zakupu Pana(i) firma poleca częściej leasing czy kredyt? leasing częściej niŝ kredyt kredyt częściej niŝ leasing obie formy w równym stopniu- nie polecamy kredytu trudno powiedzieć razem dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N= ,1 43,5 0 4,3 100,0 N=26 84,6 3,8 7,7 0 3,8 100,0 N=17* 82,4 5,9 5,9 0 5,9 100,0 N=15* 60 6,7 20 6,7 6,7 100,0 N=15* 73,3 13,3 0 13, ,0 N= ,0 N=23 73,9 0 17,4 4,3 4,3 100,0 N=17* 23,5 41,2 35, ,0 N=18* 72,2 5,6 11,1 11, ,0 10. dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=13* 46,2 15,4 7,7 15,4 15,4 100,0 Ogółem N=215 55,8 15,8 20 4,7 3,7 100,0 * Podstawa obliczeń jest zbyt mała, aby moŝliwe było wnioskowanie statystyczne, dane mają charakter jakościowy CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 14

15 Przyczyny częstszego polecania kredytu niŝ leasingu Firmy, które polecają częściej kredyt niŝ leasing został poproszone o podanie powodów takiego działania. Okazuje się, Ŝe w dwóch piątych przypadków (41,2%) klienci sami wybierają kredyt, uwaŝając go za bardziej korzystny dla nich. Co trzeci badany (35,3%) dostawca leasingu częściej polecający kredyt czyni tak z przekonania, Ŝe kredyt jest tańszy od leasingu. Dane przedstawione w Tabela 12. Tabela 12. Przyczyny częstszego polecania kredytu niŝ leasingu * Dlaczego Pana(i) firma poleca częściej kredyt niŝ leasing? ** N=34 1. klienci sami wybierają kredyt/kredyt jest bardziej korzystny dla nich 14 41,2 2. bo jest tańszy od leasingu 12 35,3 3. mniej formalności niŝ przy leasingu 5 14,7 4. lepiej mi się współpracuje z dostawcą kredytu niŝ leasingu 4 11,8 5. większa wiarygodność instytucji finansowej 3 8,8 6. trudno powiedzieć 4 11,8 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia jednocześnie kilku odpowiedzi ** Pytanie zadano tylko tym respondentom, którzy częściej polecają kredyt niŝ leasing CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 15

16 Współpraca z firmami leasingowymi Dostawcy leasingu najczęściej (42,3%) współpracują z dwoma lub trzema firmami leasingowymi. Jedna czwarta (26%) badanych firm deklaruje współpracę tylko z jedną firmą leasingową, natomiast jedna piąta (19,5%) z czterema do sześciu firmami. Dokładne dane znajdują się w poniŝszej tabeli. Tabela 13. Współpraca z firmami leasingowymi (w %) BranŜa Proszę powiedzieć z iloma firmami leasingowymi Pana(i) firma współpracuje? i więcej trudno powiedzi eć razem dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N=46 39,1 39,1 15,2 4,3 2, ,0 N=26 15,4 34,6 38,5 3,8 3,8 3,8 100,0 N=17* 17,6 52,9 17, ,8 100,0 N=15* 26,7 46,7 26, ,0 N=15* 20 66,7 13, ,0 N= ,0 N=23 21,7 39,1 26,1 4,3 0 8,7 100,0 N=17* 35,3 47,1 11, ,9 100,0 N=18* 33,3 33,3 11,1 0 5,6 16,7 100,0 10. dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=13* 7,7 69,2 23, ,0 Ogółem N= ,3 19,5 4,7 1, ,0 * Podstawa obliczeń jest zbyt mała, aby moŝliwe było wnioskowanie statystyczne, dane mają charakter jakościowy CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 16

17 Stopień zadowolenia ze współpracy z firmami leasingowymi Zdecydowana większość (83,7%) badanych firmy jest zadowolona (raczej i bardzo) ze współpracy z firmami leasingowymi. Na pięciostopniowej skali poziom zadowolenia aktywnych dostawców leasingu znajduje się na średnim poziomie 4,16. Do grona najbardziej zadowolonych film naleŝą przedstawiciele następujących branŝ: dystrybutorzy maszyn poligraficznych oraz dystrybutorzy przyczep i naczep. Najmniejsze zadowolenie wykazują dystrybutorzy IT i sprzętu biurowego oraz dystrybutorzy maszyn do obróbki metalu. Dane znajdują się w Tabeli 14. Tabela 14. Stopień zadowolenia ze współpracy z firmami leasingowymi (w %) BranŜa Czy Pana(i) firma jest zadowolona ze współpracy z firmami leasingowymi? 1. bardzo niezado wolona 2. raczej niezado wolona 3. ani zadowo lona, ani niezado wolona 4. raczej zadowo lona 5. bardzo zadowo lona razem średnia 1. dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) N=46 2,2 2,2 4, ,3 100,0 4,26 2. dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych N= ,5 69,2 19,2 100,0 4,08 3. dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych N=17* ,8 35,3 52,9 100,0 4,41 4. dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego N=15* ,3 53,3 33,3 100,0 4,2 5. dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) N=15* 6,7 0 26, ,7 100,0 3,8 6. dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna N= ,0 4,12 7. dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu N=23 0 8,7 17,4 52,2 21,7 100,0 3,87 8. dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych N=17* ,6 47,1 35,3 100,0 4,18 9. dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N=18* ,7 38,9 44,4 100,0 4, dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=13* ,5 38,5 100,0 4,38 Ogółem N=215 0,9 1, ,4 35,3 100,0 4,16 * Podstawa obliczeń jest zbyt mała, aby moŝliwe było wnioskowanie statystyczne, dane mają charakter jakościowy CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 17

18 Poziom wiedzy na temat leasingu Wiedza osób decyzyjnych w firmach będącymi dostawcami leasingu na temat tej formy finansowania znajduje się na średnim poziomie (średnia 3,47 na pięciostopniowej skali). Samoocena wiedzy na temat leasingu przekracza średni poziom w następujących branŝach: dystrybutorzy środków transportu (3,8), dystrybutorzy przyczep i naczep (3,69), dystrybutorzy IT i sprzętu biurowego (3,53) oraz dystrybutorów maszyn do obróbki drewna (3,47). NajniŜsza wiedza na temat leasingu jest w pionie decyzyjnym w branŝach dystrybutorów maszyn rolniczych (3,12) oraz dystrybutorów sprzętu medycznego (3,2). Dokładne dane znajdują się w poniŝszej tabeli. Tabela 15. Poziom wiedzy na temat leasingu (w %) 1. BranŜa dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na temat leasingu. Proszę dokonać oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom wiedzy, a 5 bardzo wysoki poziom wiedzy: 1. bardzo niski poziom wiedzy 2. raczej niski poziom wiedzy 3. średni poziom wiedzy 4. raczej wysoki poziom wiedzy 5. bardzo wysoki poziom wiedzy razem średnia N=46 2,2 2,2 26,1 52,2 17,4 100,0 3, dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N=26 3,8 11,5 34,6 46,2 3,8 100,0 3,35 N=17* 0 5,9 52,9 41, ,0 3,35 N=15* 6,7 13, ,3 6,7 100,0 3,2 N=15* 6,7 0 33,3 53,3 6,7 100,0 3,53 N= ,0 3,48 N=23 8,7 4,3 39,1 43,5 4,3 100,0 3,3 N=17* 0 29,4 35,3 29,4 5,9 100,0 3,12 N=18* 0 22,2 33,3 22,2 22,2 100,0 3, dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=13* 0 7,7 30,8 46,2 15,4 100,0 3,69 Ogółem N=215 3,3 10,2 33,5 42,3 10,7 100,0 3,47 * Podstawa obliczeń jest zbyt mała, aby moŝliwe było wnioskowanie statystyczne, dane mają charakter jakościowy CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 18

19 Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu Prawie połowa (46,5%), osób, które podejmują decyzję w sprawach dotyczących sprzedaŝy nie jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu. Niewiele mniejszy odsetek (41,4%) badanych jest zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy na temat tej formy finansowania. Najbardziej zainteresowani pogłębianiem wiedzy managerowie pracują w branŝach, w których najwyŝej oceniono dotychczasowy poziom wiedzy na temat leasingu: dystrybutorzy środków transportu oraz dystrybutorzy przyczep i naczep. Najmniejsze zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu jest w wśród dystrybutorów maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Dokładne dane prezentuje Tabela 16. Tabela 16. Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat leasingu (w %) BranŜa 1. zdecyd owanie nie Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu? 2. raczej nie 3. ani tak, ani nie 4. raczej tak 5. zdecyd owanie tak razem średnia dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N= ,9 21,7 41,3 100,0 3,65 N=26 19,2 34,6 15,4 15,4 15,4 100,0 2,73 N=17* 17,6 35,3 11,8 11,8 23,5 100,0 2,88 N=15* 13, ,3 33, ,0 2,67 N=15* 40 13,3 6, ,0 2,67 N= ,0 2,6 N=23 26,1 34,8 4,3 26,1 8,7 100,0 2,57 N=17* 11,8 23,5 17,6 29,4 17,6 100,0 3,18 N=18* 38,9 38,9 5,6 16, ,0 2 N=13* 15,4 0 15,4 53,8 15,4 100,0 3,54 Ogółem N=215 20, ,1 23,7 17,7 100,0 2,92 * Podstawa obliczeń jest zbyt mała, aby moŝliwe było wnioskowanie statystyczne, dane mają charakter jakościowy CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 19

20 Mocne strony leasingu Dwie najmocniejsze strony leasingu, w opinii polecających tą formę finansowania zakupów, to: niŝsze koszty zakupu, ubezpieczenia dla firmy biorącej leasing (42,8%) oraz fakt, iŝ nie trzeba wpłacać całości wartości przedmiotu leasingu co prowadzi do poprawy płynności finansowej (36,7%). Co piąty badany wskazywał jako mocne strony leasingu niŝszy podatek dla firmy biorącej w leasing (20%) oraz mniej formalności związanych z zakupem (19,5%). Jedna dziewiąta badanych (11,2%) przyznała, Ŝe mocną stroną leasingu jest to, Ŝe nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu. Dokładne dane znajdują się w poniŝszej tabeli. Tabela 17. Mocne strony leasingu * Jakie są Pana(i) zdaniem mocne strony leasingu? N= niŝsze koszty dla firmy (zakupu, ubezpieczenia) nie trzeba wpłacać całości wartości przedmiotu leasingu (poprawa płynności finansowej) 92 42, ,7 3. niŝszy podatek dla firmy 43 20,0 4. mniej formalności związanych z zakupem 42 19,5 5. nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu 24 11,2 6. mniejsze wymagania co do zdolności kredytowej 14 6,5 7. mniejsze wymagania co do zabezpieczeń 11 5,1 8. szybkość transakcji/łatwy dostęp. 10 4,7 9. nie ogranicza zdolności kredytowej 7 3,3 10. doradztwo związane z zakupem przedmiotu, sprawami finansowoksięgowymi 4 1,9 11. nie ma mocnych stron 5 2,3 12. trudno powiedzieć 31 14,4 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia jednocześnie kilku odpowiedzi CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 20

21 Słabe strony leasingu Jedna czwarta (25,6%) badanych przedstawicieli dostawców leasingu uwaŝa, Ŝe słabą stroną leasingu są wysokie koszty. Kolejne istotne, w opinii badanych, słabe strony leasingu to fakt, Ŝe nie jest się właścicielem produktu (17,2%), zbyt duŝo formalności (14,4%) oraz moŝliwość utraty przedmiotu leasingu (13,5%). Warto zauwaŝyć, Ŝe 27,9% badanych miało trudności z podaniem słabych stron leasingu, a 13% uwaŝa, Ŝe leasing nie ma słabych stron. Dokładne dane są przedstawione w poniŝszej tabeli. Tabela 18. Słabe strony leasingu * Jakie są Pana(i) zdaniem słabe strony leasingu N= wysokie koszty 55 25,6 2. nie jest się właścicielem produktu 37 17,2 3. zbyt duŝo formalności 31 14,4 4. moŝliwość utraty przedmiotu leasingu 29 13,5 5. nie wszystkie przedmioty moŝna wziąć w leasing 6 2,8 6. nieuczciwość firm leasingowych 3 1,4 7. niekorzystne rozliczenia szkód 3 1,4 8. nie ma słabych stron 28 13,0 9. trudno powiedzieć 60 27,9 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia jednocześnie kilku odpowiedzi CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 21

22 Szacowany poziom udziału leasingu w sprzedaŝy ogółem w firmie Dla 28,8% badanych firm sprzedaŝ w formie leasingu stanowi 5% ogółu sprzedaŝy. Dla co czwartej firmy (26%) udział leasingu wynosi od 6% do 20% sprzedaŝy. Jedna piąta (21,9%) badanych uznała, Ŝe leasing w ich firmach stanowi od 21% do 40% sprzedaŝy, a jedna dziewiąta (11,2%) od 41 do 60%. Tabela 19. Tabela 19. Szacowany poziom udziału leasingu w sprzedaŝy ogółem w firmie (w %) BranŜa do 5% Na jakim poziomie szacuje Pan(i) udział leasingu w sprzedaŝy ogółem w Pana(i) firmie? od 6% do 20% od 21% do 40% od 41 do 60% powyŝe j 60% trudno powied zieć razem dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N=46 10,9 34,8 32,6 13 6,5 2,2 100,0 N=26 30,8 19,2 11,5 15,4 15,4 7,7 100,0 N=17* 47,1 5,9 17,6 17,6 5,9 5,9 100,0 N=15* 26,7 53,3 6, ,3 100,0 N=15* 46, , ,0 N= ,0 N=23 17,4 30,4 26,1 8,7 8,7 8,7 100,0 N=17* 35,3 23,5 29, ,8 100,0 N=18* 44,4 27,8 11,1 11,1 5, ,0 10. dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=13* 23,1 23,1 30,8 15,4 0 7,7 100,0 Ogółem N=215 28, ,9 11,2 5, ,0 * Podstawa obliczeń jest zbyt mała, aby moŝliwe było wnioskowanie statystyczne, dane mają charakter jakościowy CBM INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 22

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU Raport z badania marketingowego Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007 AGENDA PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa,

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa, Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Warszawa, 3.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych AUTORZY RAPORTU PARTNERZY RAPORTU INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa, grudzień 2008 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej..

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej.. WSTĘP W opracowaniu tym wykorzystano dane zbierane przez System Informacji Oświatowej SIO dotyczące nauczania języków obcych w szkołach polskich na róŝnych poziomach nauczania. Głównym przedmiotem zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE INWESTYCJE BUDOWLANE 2009 NA CZELE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE raport Grupy Marketingowej TAI

PLANOWANE INWESTYCJE BUDOWLANE 2009 NA CZELE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE raport Grupy Marketingowej TAI PLANOWANE INWESTYCJE BUDOWLANE 2009 NA CZELE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 27. stycznia 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r.

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. 19.12.2012 r. KPMG w Polsce 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 4 Boże Narodzenie 2012 sposoby obchodzenia 5 Boże Narodzenie 2012 wydatki 6 Boże

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ODZIEŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ANKIETA DOTYCZĄCA ODZIEŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ANKIETA DOTYCZĄCA ODZIEŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie wraz z Instytutem Badawczo Szkoleniowym Pro Research realizuje badanie na zlecenie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katedra Komunikowania i Mediów Masowych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kwiecień 2010 Agenda Opis badania.. 3 Pierwsze informacje o katastrofie...

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych 50 Czy słyszałaś/eś o: Platforma Usług Elektronicznych ZUS 66% 34% epuap 60% profil zaufany epuap 48% 52% obywatel.gov.pl 47% 53% Elektroniczna Księga Wieczysta 45% 55% biznes.gov.pl 60% danepubliczne.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11 L.dz. 2033/11 Biała Podlaska 17.06.2011r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania na przeprowadzenie 150 wywiadów z przedsiębiorcami na terenie całej Polski w ramach badań jakościowych zamawianych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Strona 1 z 19 Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA LUTY 2016... 3 2. WYNIKI ZBIORCZE Z CZTERECH CYKLÓW BADANIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I DOLNOŚLĄSKIE LIDERAMI PLANOWANYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH W III KWARTALE 2009 ROKU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I DOLNOŚLĄSKIE LIDERAMI PLANOWANYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH W III KWARTALE 2009 ROKU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I DOLNOŚLĄSKIE LIDERAMI PLANOWANYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH W III KWARTALE 2009 ROKU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 21. października 2009 r. Telefoniczna Agencja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji PO IG w regionie

Stan realizacji PO IG w regionie Stan realizacji PO IG w regionie Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Analiza popytu na innowacje w regionie Charakterystyka wniosków, projektodawców i branŝ Zachodniopomorskie na tle innych województw

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP Raport z badania ilościowego Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Wprowadzenie Najważniejsze ustalenia Wyniki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 9. marca 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej w zakresie gazu z łupków. Zrealizowano w ramach Kampanii informacyjnej i dialogu ze społeczeństwem na temat gazu ziemnego z formacji łupkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o.

AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o. Właściwy człowiek na właściwym miejscu AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o. www.audit.com.pl AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o., NIP 599-307-25-84, KRS 0000318623 ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY

ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1115 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Warszawa, marzec 2012 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport, który podsumowuje

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ?

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? BoŜena Jakubowska Konsultant ds. Wynagrodzeń TEST Salary Survey Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? Na rynku wynagrodzeń bardzo popularny jest ostatnio temat płac wśród grupy reprezentującej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA

RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA W II kw. 2010 roku w serwisie rekrutacyjnym szybkopraca.pl ukazało się 4 093 ogłoszenia. W ciągu ostatnich trzech miesięcy najwięcej pracodawców zatrudniało na

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE KULTURY

DIAGNOZA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE KULTURY DIAGNOZA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE KULTURY BADANIE ANKIETOWE RAPORT CZĄSTKOWY Warszawa, grudzień 2013 Celem badania ankietowego było otrzymanie informacji

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

ZA6772. Flash Eurobarometer 434 (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Poland

ZA6772. Flash Eurobarometer 434 (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Poland ZA677 Flash Eurobarometer (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Poland FL Geo-blocking among businesses - PL D W jakim województwie znajduje się główna siedziba Pana(i) firmy? (ODCZYTAJ,

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Grudzień 2013 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 17 I Informacje o urzędzie 17 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ile zarabiają polscy PR-owcy?

Wstęp. 1. Ile zarabiają polscy PR-owcy? Wstęp Od 9. do 31. października 2007 roku wortal PRoto wraz z firmą AG Test przeprowadził drugą edycję badania, którego tematem był poziom wynagrodzenia polskich PR-owców. Wyniki badania opracowano na

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach... 2 Wynagrodzenia w sektorach... 7 Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych... 8 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Zawody deficytowe i nadwyżkowe Informacja sygnalna Za I PÓŁROCZE 2015 ROKU Warszawa, sierpień 2015 r. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 2015 1.1. Polski przedsiębiorca cyfrowy czy analogowy? Jak podaje Konfederacja Lewiatan, aż 26% mikro i 9% firm małych przyznaje, że nie korzysta

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. 2. Ile razy korzystała/korzystał Pani/Pan z usług psychologicznych?

Kwestionariusz. 2. Ile razy korzystała/korzystał Pani/Pan z usług psychologicznych? Kwestionariusz 1. Proszę wskazać do której grupy Pani/Pan naleŝy? a) Psycholog (proszę przejść do pytania nr 3 i następnych) b) Student psychologii (proszę przejść do pytania nr 9 i następnych) c) Osoba

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl PERSPEKTYWY DLA BUDOWNICTWA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W ŚWIETLE WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2006-2015 Wojciech Wiśniewski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo