Restrukturyzacja zadłużenia Polimex-Mostostal S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Restrukturyzacja zadłużenia Polimex-Mostostal S.A."

Transkrypt

1 Restrukturyzacja zadłużenia Polimex-Mostostal S.A. Prezentacja na konferencję CFA Society of Poland Warszawa, 10 grudnia 2012 r.

2 Agenda Przedstawienie Polimex-Mostostal S.A. Przyczyny restrukturyzacji finansowej Cele restrukturyzacji i przeprowadzone działania Perspektywa zakończenia procesu 2

3 Historia Spółki Rozproszona struktura własności 9,95 % 12,39 % ING Otwarty Fundusz Emerytalny Pozostali 3

4 Nowa struktura i backlog kontraktów Nowa struktura Grupy 5 dywizji Energetyka Serwis 22 zakłady i 38 spółek Grupy Budownictwo ogólne Produkcja Budownictwo infrastrukturalne Backlog Grupy Polimex Struktura czasowa backlogu (mld zł) 5,37 7,19 mld zł 56,4% 2,40 mld zł 18,8% 0,21 mld zł 1,6% 1,03 mld zł 8,1% 1,93 mld zł 15,1% 3,51 0,95 2,75 4,56 0,55 1,40 0,64 1,13 0,13 0,28 0,25 0,61 1,24 0,15 0,07 0,20 0,33 0,66 0,49 0,17 4Q Drogi i koleje Chemia Produkcja* Budownictwo ogólne Energetyka 4

5 Agenda Przedstawienie Polimex-Mostostal S.A. Przyczyny restrukturyzacji finansowej Cele restrukturyzacji i przeprowadzone działania Perspektywa zakończenia procesu 5

6 Sytuacja wewnętrzna Polimex Szybki rozwój poprzez zakup i wchłanianie kolejnych spółek, brak fazy konsolidacji dokonywanych zakupów Duża różnorodność biznesu Spółki, obecność w różnych segmentach działalności budowlanej i produkcyjnej. Utrzymywanie wysokiego poziomu sił własnych Specyficzna, feudalna kultura organizacyjna Przerost zatrudnienia w obszarze administracji i usług wsparcia Agresywne programy motywacyjne dla kadry zarządzającej, będące silnym bodźcem dla rozwoju poprzez akwizycje i zadłużenie oraz potęgujące nacisk na prezentowane wyniki finansowe oraz ukrywanie faktycznej sytuacji finansowej przed rynkiem Rozproszony akcjonariat, utrudniający nadzór nad działaniami zarządu, i powodujący dalsze wzmocnienie pozycji CEO Silna osobowość na czele firmy, stłumienie wewnętrznej dyskusji na temat sytuacji i kierunków rozwoju firmy Utrzymywanie wysokiego poziomu zadłużenia finansowego oraz jego niekorzystnej struktury terminowej, oportunistyczne podejście do współpracy z instytucjami finansowymi Duże zapotrzebowanie na gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe Słabe systemy kontroli, bardzo ograniczony współudział pionu finansów w wyznaczaniu celów i kontroli sytuacji w Spółce Duże niedostatki w systemie zarządzania projektami oraz zarządzania ryzykiem Długotrwałe problemy z płynnością finansową, negatywnie wpływające na możliwość realizacji kontraktów 6

7 Czynniki zewnętrzne Ograniczenie dostępności finansowania bezpośrednio po kryzysie w latach , zmiana zasad współpracy przez instytucje finansowe Upadłości firm budowlanych (zwłaszcza PBG), które spowodowały wycofanie z sektora budowlanego firm ubezpieczeniowych oraz banków Wzrost cen materiałów i usług budowlanych w okresie spiętrzenia przygotowań euro przy jednoczesnym braku indeksacji w kontraktach z Zamawiającymi Praktyka działania Zamawiających o charakterze publicznym oraz ich ograniczenia wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych Duża konkurencja w sektorze usług infrastrukturalnych, konflikty wykonawców z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Profile kontraktów drogowych zmuszające wykonawców do finansowania budowy MSR11, który daje duże pole subiektywnej oceny w procesie rozliczania i oceny zaawansowania kontraktów drogowych Spodziewane pogorszenie koniunktury gospodarczej, przekładające się na perspektywę sektora budowlano-montażowego 7

8 Sytuacja przed restrukturyzacją Zadłużenie Grupy PXM na poziomie PLN1,3mld, z czego niecałe 5% miało charakter długoterminowy. Ponad 83% tego zadłużenia to zadłużenie spółki matki Wykorzystanie gwarancji bankowych w Grupie na poziomie PLN1,8mld, z czego PLN1,5mld na poziomie samego PXM Współpraca z 37 bankami i 13 firmami ubezpieczeniowymi, kredyty i gwarancje zabezpieczone na różnym poziomie, obligacje nie zabezpieczone Straty na realizowanych kontraktach budowlanych ujawnione w raporcie za 1H2012 i 3Q2012 na poziomie PLN497m Dokładna analiza dokumentacji wykazała, że co najmniej PLN278m strat powinno zostać wykazane w 2011 r. Płynność finansowa istotnie limitująca możliwość realizacji kontraktów oraz zwiększająca ryzyko działań windykacyjnych ze strony podwykonawców Brak możliwości akwizycji nowych kontraktów Zapadalność pierwszej transzy obligacji 24 lipca 2012, zaś kolejnych w ciągu 9 m-cy, połączone z zapadalnością kliku kredytów 8

9 Agenda Przedstawienie Polimex-Mostostal S.A. Przyczyny restrukturyzacji finansowej Cele restrukturyzacji i przeprowadzone działania Perspektywa zakończenia procesu 9

10 Kluczowe założenia działań restrukturyzacyjnych Podpisanie porozumienia z kluczowymi wierzycielami finansowymi, pozwalającego na uniknięcie upadłości Spółki Zabezpieczenie możliwości realizacji kontraktów energetycznych (Enea), które będą źródłem przyszłych zysków i dodatnich przepływów finansowych Odroczenie ostatecznej spłaty zobowiązań finansowych PXM z tytułu istniejącego zadłużenia finansowego do 31 grudnia 2016 roku Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez konwersję części obligacji na akcje oraz pozyskanie nowego kapitału od aktualnych lub nowych akcjonariuszy Restrukturyzacja operacyjna kosztów zakupów, zmiana organizacji spółki, redukcja zatrudnienia i kosztów stałych, próba renegocjacji kluczowych kontraktów bądź warunków ich realizacji Warunkowanie podniesienia kapitału oraz konwersji obligatariuszy udostępnieniem nowych linii gwarancyjnych przez banki Restrukturyzacja kapitałowa sprzedaż wybranych spółek zależnych oraz części aktywów wchodzących w skład samego PXM tzw. zorganizowanych części przedsiębiorstwa Zmiana systemu kontroli i wdrożenie kontrolingu kontraktów Przygotowanie modelu finansowego oraz przegląd najważniejszych kontraktów przez zewnętrznych doradców technicznych 10

11 Kalendarium podjętych działań 11/07/2012 rozpoczęcie negocjacji z wierzycielami finansowymi 24/07/2012 zawarcie umowy standstill 21/08/2012 przekazanie wierzycielom finansowym prognoz finansowych oraz modelu finansowego, uruchomienie procesu niezależnego przeglądu biznesu ( IBR ) 30/08/2012 raport za 1H2012 z odpisami na kontraktach drogowych 3/09/2012 oficjalne przekazanie propozycji restrukturyzacyjnych 18/09/2012 Zwołanie NWZA w sprawie podniesienia kapitału PXM oraz podpisanie listu intencyjnego z Agencją Rozwoju Przemysłu 20/09/2012 aneks do umowy standstill oraz otrzymanie gwarancji bankowej umożliwiającej rozpoczęcie projektu kozienickiego 5/10/2012 porozumienie ze związkami zawodowymi odnośnie programu zwolnień grupowych 15/10/2012 NWZA wydaje zgodę na podniesienie kapitału PXM raport dla wierzycieli z niezależnego przeglądu biznesu 25/10/2012 sprzedaż akcji Sefako i EPN Gdynia do funduszu zamkniętego ARP 14/11/2012 sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstw, ZREW Transformatory publikacja raportu za 3Q2012, zawierającego korektę wyników 2011 r. 21/11/2012 pozyskanie gwarancji zaliczkowej na projekt kozienicki 23/11/2012 uzgodnienie TS umowy restrukturyzacyjnej z bankami finansującymi oraz obligatariuszami 11

12 Założenia finansowe restrukturyzacji Finansowanie otrzymane od MARS FIZ i Mars Finance 1 Sp. z o.o. Konwersja obligacji na akcje Zaliczka na poczet wpływów ze zbycia Sefako, EPN oraz suchego doku w wysokości PLN85m otrzymana w XI 2012 r. Emisja akcji serii M - ok. PLN250m Emisja akcji skierowana do: ING OFE oraz Impexmetal Emisja akcji serii N1 - ok. PLN50m Emisja akcji skierowana do ARP Emisja akcji z prawem poboru Emisja akcji serii N1 - PLN150m Emisja akcji serii N2 - ok. PLN50m Spółka planuje pozyskać w ramach emisji akcji środki pieniężne o wartości ok mln PLN Emisja w wykonaniu warrantów objętych przez ARP Rolowanie obligacji nieskonwertowanych Emisja akcji serii O - ok. PLN128m* Rolowanie obligacji o wartości ok. PLN145m. Systematyczne zbywanie aktywów (nie mniej niż PLN600m) Środki ze zbycia aktywów będą przeznaczane na utrzymanie płynności i redukcję przeterminowanych zobowiązań handlowych Zawarcie porozumienia z bankami i odroczenie w czasie spłaty zadłużenia finansowego. Ewentualne spłaty mogą być dokonywane wyłącznie z faktycznie powstałych nadwyżek gotówkowych. Spółka oczekuje, iż kredytodawcy utrzymają obecne finansowanie kredytowe oraz udzielą gwarancji w formie przyrzeczonej linii gwarancyjnej, w tym gwarancji na kontrakt Opole. * W przypadku objęcia akcji serii O w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji w wyniku wykonania maksymalnej liczby warrantów wynikających z uchwały NWZA 12

13 Najważniejsze pozostałe elementy porozumienia Stały system monitoringu dezinwestycji oraz programu restrukturyzacji operacyjnej. Cel restrukturyzacji operacyjnej PLN300m oszczędności w okresie Zobowiązanie do uszczegółowienia planu restrukturyzacji operacyjnej Monitoring przez wierzycieli sytuacji na kluczowych kontraktach, zobowiązanie do aneksowania umów z niektórymi Zamawiającymi Przebudowa i uszczelnienie systemu kontroli i planowania kontraktów Monitoring sytuacji firmy w oparciu o system wskaźników finansowych Konieczność oceny nowo pozyskiwanych kontraktów o istotnej wielkości przez doradcę wierzycieli Spłata zadłużenia finansowego z nadwyżek operacyjnych oraz ze sprzedaży aktywów, zakaz transferów środków poza PXM (w tym wypłaty dywidend) Ograniczenie biznesu bankowego do banków finansujących PXM i udzielających gwarancji bankowych Obecność przedstawicieli banków w RN PXM 13

14 Agenda Przedstawienie Polimex-Mostostal S.A. Przyczyny restrukturyzacji finansowej Cele restrukturyzacji i przeprowadzone działania Perspektywa zakończenia procesu 14

15 Harmonogram do 21 grudnia 2012 Zawarcie Umowy Dotyczącej Zapewnienia Finansowania do końca grudnia 2012 Konwersja części obligacji na akcje Emisja akcji do inwestora strategicznego (ARP) Emisja akcji do istotnych akcjonariuszy (ING OFE, Impexmetal) luty 2013 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego marzec 2013 Emisja akcji z prawem poboru 15

16 Dziękuję za uwagę 16

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 11 marca 2015 r. ( Data Prospektu )

KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 11 marca 2015 r. ( Data Prospektu ) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 2.863.571.852

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 21 marca 2014 roku Spis treści Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce - propozycja działań Grupy ARP S.A.

Aktualna sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce - propozycja działań Grupy ARP S.A. Aktualna sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce - propozycja działań Grupy ARP S.A. Analiza stanu obecnego, proponowane inicjatywy działań restrukturyzacyjnych, utrzymania oraz kreowania miejsc pracy oraz

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1. SPIS TREŚCI 1 Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1 Struktura Grupy... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.3 Zmiany w zasadach zarządzania Grupą

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dawniej: Dom Maklerski IDM S.A.) (dalej: IDMSA) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 12 marca 2015 roku

Gdańsk, 12 marca 2015 roku Gdańsk, 12 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ENERGA ZA LATA 2012-2014... 3 2. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 2.1. Rola Spółki ENERGA SA w Grupie... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU Katowice, marzec 2014 BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postę pu 15 www.fortisbank.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu 1.693.480 Akcji Serii K będzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Wrocław, MARZEC 2012r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 1.1. Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY ELMO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Żelkowie Kolonii k. Siedlec

PROSPEKT EMISYJNY ELMO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Żelkowie Kolonii k. Siedlec PROSPEKT EMISYJNY ELMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Żelkowie Kolonii k. Siedlec Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK Spis treści: 1 KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.2 Model działalności... 4 1.3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY DOKUMENT REJESTRACYJNY BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa www.bbidevelopment.pl Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 62.769.400 Akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej jest dost pny w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40; w Centrum Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 ROKU

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 ROKU BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 ROKU Katowice, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne... 5 2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego... 6 3. Opis działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo