Informacja. Nr 341. Stan i wykorzystanie kredytów międzynarodowych instytucji finansowych udzielonych Polsce w okresie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 341. Stan i wykorzystanie kredytów międzynarodowych instytucji finansowych udzielonych Polsce w okresie 1989-1994"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Stan i wykorzystanie kredytów międzynarodowych instytucji finansowych udzielonych Polsce w okresie Wrzesień 1995 Ewa Czerwińska Informacja Nr 341 Ogólna wartość kredytów udzielonych Polsce w omawianym okresie według stanu na koniec 1994 r. wyniosła 9,1 mld USD. Z tej kwoty polskie instytucje rządowe otrzymały prawie 3,8 mld USD, a podmioty gospodarcze prawie 1 mld USD. Wartość nie zagospodarowanych kredytów wynosi około 3,8 mld USD, a po uwzględnieniu zastrzeżeń w stosunku do pewnych linii kredytowych, kwota ta wynosi prawie 2,8 mld USD. Natomiast kwota kredytów nie wykorzystanych, tzn. tych, które z różnych względów już przepadły, stanowi 546,2 mln USD. Zwraca uwagę niskie wykorzystanie zagranicznych kredytów zwłaszcza przez mikropodmioty gospodarcze. Przyczyny tego stanu leżą zarówno po stronie polskiej, jak i partnerów zagranicznych. Zasadniczymi przyczynami po stronie kredytodawców jest obawa przed ponoszeniem ryzyka oraz spowodowana tym długa procedura załatwiania umów i wniosków, a po stronie kredytobiorców niska skłonność do inwestowania podmiotów gospodarczych warunkowana przede wszystkim bardzo słabą kondycją finansową potencjalnych pożyczkobiorców i niestabilnymi, polskimi warunkami gospodarowania w długim okresie.

2 BSE 1 Od 1989 roku przemiany gospodarcze w Polsce są wspierane przez kredyty zagraniczne międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak: Bank Światowy, czy EBOiR, jak również przez kredyty zagranicznych rządów i instytucji rządowych. Kredyty te są jednym z ważniejszych źródeł finansowania inwestycji w polskiej gospodarce. Wiele inwestycji krajowych, istotnych dla restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, nie mogło być finansowane z kredytów krajowych z powodu wysokiego oprocentowania. Ponadto uzyskanie kredytów zagranicznych często umożliwiało dostęp do nowych technologii i nowych technik organizacji produkcji. Spośród międzynarodowych instytucji finansowych w udzielaniu pożyczek Polsce najbardziej zaangażowane są: Bank Światowy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Pożyczki z Banku Światowego udzielane są na wsparcie prywatyzacji, restrukturyzację przedsiębiorstw, zmiany strukturalne w gospodarce, promocję zatrudnienia, rozwój sektora finansowego, rolnictwa, zmian infrastruktury, rozwój budownictwa mieszkaniowego, służby zdrowia oraz ochrony środowiska. Europejski Bank Inwestycyjny oraz EBOR zazwyczaj współfinansują projekty realizowane przez Bank Światowy. Natomiast zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe udzielają kredytów na finansowanie importu dóbr inwestycyjnych z firm zachodnich. Większość zagranicznych podmiotów udzielających kredytów, oprócz standardowych zabezpieczeń dla udzielanych pożyczek, wymaga dodatkowo gwarancji rządu polskiego. Pewne instytucje finansowe udzielają jednak długoterminowych kredytów i dokonują inwestycji kapitałowych w sektorze prywatnym bez gwarancji rządowych (np. Międzynarodowa Korporacja Finansowa, będąca częścią grupy Banku Światowego, która najczęściej sprzedaje posiadane akcje poprzez krajową giełdę papierów wartościowych). Rozpatrywanie wniosków kredytowych o wartości przekraczającej 15 mln ECU (ok. 20 mln USD) i ewentualne udzielanie gwarancji poręczenia rządowego znajduje się w gestii specjalnej Komisji Kwalifikacyjnej Wniosków Kredytowych przy CUP. Akceptacji wniosków kredytowych dokonuje również Ministerstwo Finansów. Centralny Urząd Planowania jest odpowiedzialny za koordynację i wykorzystanie zgodnie ze strategią rozwoju kraju wszystkich kredytów zagranicznych. Ogólna wartość kredytów udzielonych Polsce w omawianym okresie według stanu na koniec 1994 r. wyniosła 9,1 mld USD. Z tej kwoty polskie instytucje rządowe otrzymały prawie 3,8 mld USD, a podmioty gospodarcze prawie 1 mld USD. Wartość nie zagospodarowanych kredytów wynosi około 3,8 mld USD, a po uwzględnieniu zastrzeżeń w stosunku do pewnych linii kredytowych, kwota ta wynosi prawie 2,8 mld USD. Natomiast kwota kredytów nie wykorzystanych, tzn. tych, które z różnych względów już przepadły, stanowi 546,2 mln USD, na co składają się głównie nie wykorzystane kredyty australijskie (150,8 mln USD), anulowane kredyty Ban-

3 2 BSE ku Światowego (132,5 mln USD) i austriackie (58,5 mln USD). Struktura wykorzystania kredytów przedstawia się następująco: 1. Kredyty już przeznaczone a/ dla instytucji rządowych 41,6%, b/ dla podmiotów gospodarczych 10,9%, 2. Kredyty do wykorzystania 41,5%, 3. Kredyty nie wykorzystane 6,0%. Blisko 56% kwoty międzynarodowych kredytów udzielonych Polsce (5,1 mld USD) stanowią kredyty międzynarodowych instytucji finansowych, a 44% - kredyty rządów i instytucji rządowych (4,0 mld USD). Struktura kredytów według źródła otrzymania przedstawia się następująco: Bank Światowy 41,9%, RFN 17,6%, Europejski Bank Inwestycyjny 11,9%, Francja 7,3%, Włochy 5,1%, Korea Południowa 4,9%, Pozostałe państwa i instytucje 11,3%. Ilustrację tej struktury przedstawia poniższy wykres: Źródło: Informacja o kredytach międzynarodowych, CUP, Warszawa, marzec 1995 r.

4 BSE 3 Szczegółowe zestawienie wykorzystania międzynarodowych kredytów przedstawia tab. 1. Wyszczególnienie Ogółem Kredyty dla instytuc ji rządowy ch Kredyty dla podmiotów gospodarcz ych Stan na: 31-Gru-94 w mln USD Kredyty niezagospodarowane razem do wykorzys tania niewykorzyst ane z lego: anulowa ne OGÓŁEM , ,2 989,1 4324, ,0 546,2 132,5 Kredyty międzynarodowych Instytucji finansowych - Banku Światowego - Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 5 092, ,8 1081,1 197,4 3495,4:, 3 131,3 491,8 117,4 238,2 156,6 80,2 1, ,7 525,9 509,2 78, ,4 508,1 78,6 178,6 132,5 1,1 132, Kredyty rządów i instytucji rządowych -RFN - Francji - Włoch - Korei Płd. - USA - Australii - Hiszpanii - Belgii - Austrii - Szwajcarii - Portugalii - Norwegii - Danii - Kanady 4 010, ,5 665,1 461, ,0 155, ,7 63,8 50,1 22,5 22,0 15,4 14,2 93,8 5 13, ,9 316,0 266,1 62,6 6,9 4,7 34,5 3,9 15,9 15,0 1 15, , ,5 399,0 398, ,3 150,8 75,6 89,7 63,8 34,1 7,5 12, , , ,5 399,0 354, ,1 65,6 58,5 4,6 26,5 7,5 367,6 44,2 38,2 150,8 1 31,2 59,3 7,6 12,0 14,2 Natomiast podział wszystkich kredytów według ich rodzajów zawarty jest w tab. 2. Zestawienie wyodrębnia kredyty ogółem i kredyty czynne.

5 4 BSE Tabela 2. Kredyty międzynarodowe według ich rodzajów Pożyczki i linie kredytowe w tym: - pożyczki dla instytucji rządowych - linie kredytowe z tego: - linie kredytowe w ramach plafonów gwarancyjnych Plafony gwarancyjne zagranicznych rządowych instytucji ubezpieczeniowych Kredyty udzielone kredytobiorcom krajowym w tym: - pożyczki dla instytucji rządowych - linie kredytowe z tego: - linie kredytowe w ramach plafonów gwarancyjnych Z linii kredytowych udzielono podmiotom gospodarczym z tego: - w ramach plafonów gwarancyjnych Wartość w mln. USD wg. kursów z r. ogółem z tego: kredyty czynne 9 102,4 4360, , , , , , , ,0 989,1 707, , , ,6 750, , , , ,2 750,6 543,1 308,3 Wartość kredytów do wykorzystania w tym: - z pożyczek dla instytucji rządowych - z linii kredytowych Z plafonów gwarancyjnych zagranicznych rządowych instytucji ubezpieczeniowych 3 778,0 390, , ,2 Źródło: Informacja o kredytach międzynarodowych CUP, Warszawa, marzec 1995 r. Z powyższych danych wynika, że pożyczki dla instytucji rządowych stanowią 48%, a linie kredytowe 52% wszystkich kredytów. Dla kredytów czynnych (tzn. takich, dla których do dnia 31 grudnia 1994 roku nie upłynął termin zamknięcia) struktura ta

6 . -.. BSE 5 wynosi odpowiednio 51% i 49%. Kredyty czynne ogółem stanowią 88,7%, kredyty wygasłe (z datą zamknięcia w dniu r. lub anulowane) - 10,6%, a kredyty zawieszone (z toczącymi się negocjacjami w sprawie anulowania lub zmiany warunków udzielania danego kredytu) - 0,7% ogólnej sumy kredytów. Wartość kredytów do wykorzystania w wysokości 3,8 mld USD (przy wcześniej wspomnianych zastrzeżeniach) odnosi się tylko do kredytów czynnych. Z tego wartość kredytów do wykorzystania przez polskie podmioty gospodarcze wynosi prawie 3,4 mld USD. Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych Pożyczki Banku Światowego zawierają kredyty finansowe dla rządu RP. Wartość tych kredytów wyniosła w omawianych latach 1350 mln USD. W 1994 roku anulowano kwotę 37,5 mln USD z pożyczki przeznaczonej na wsparcie programu dostosowań sektora energetycznego. Efektywna kwota pożyczek Banku Światowego wyniosła więc 1312,5 mln USD. Bank Światowy udzielił rządowi polskiemu kredyty głównie w formie pożyczek przeznaczonych ha restrukturyzację gospodarki, wiążąc ich wykorzystanie z przebudową przemysłu, w tym rolno-spożywczego, ale także rozwojem rolnictwa, transportu, telekomunikacji, rozwojem produkcji nośników energii i programem dostosowań strukturalnych sektora energetycznego, a także z promocją zatrudnienia, rozwojem instytucji finansowych, rozwojem prywatyzacji i restrukturyzacji oraz zarządzania ochroną środowiska. Pożyczki Banku Światowego były ukierunkowane również na dofinansowanie restrukturyzacji ciepłownictwa w Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Warszawie i Katowicach, rozwoju służby zdrowia, rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, budownictwa mieszkaniowego, modernizacji i rozbudowy autostrad, obsługę redukcji zadłużenia. Część lub całość poszczególnych pożyczek jest dostępna dla podmiotów gospodarczych w formie linii kredytowych, przy czym jednym z kryteriów udzielenia kredytu jest współczynnik zadłużenia inwestora. Jest on ustalany indywidualnie w negocjacjach pomiędzy inwestorem i bankiem pośredniczącym. Uzgodnione wydatki importowe pokrywane są z rachunków specjalnych utrzymywanych w bankach zagranicznych. W żadnym momencie udzielania pożyczki nie następuje transfer kredytu do Polski. Wszystkie pożyczki Banku Światowego wymagają gwarancji rządu polskiego. W 1994 roku Bank Światowy zaczął udostępniać środki kredytowe nie tylko na cele inwestycyjne lecz również na zakupy surowców i materiałów do produkcji. Pożyczki udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny w większości stanowią współfinansowanie projektów Banku Światowego, a ponadto są przeznaczone na finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz na modernizację portu lotniczego i budowę oczyszczalni ścieków w Warszawie. Również wymagają gwarancji rządu polskiego.

7 6 BSE Także dotychczasowe pożyczki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (gwarantowane przez rząd RP) przeznaczone są na współfinansowanie projektów Banku Światowego dotyczących restrukturyzacji ciepłownictwa i budownictwa mieszkaniowego. Bank ten udzielił również pożyczki dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej na autostrady oraz uruchomił linię kredytową dla Polskiego Banku Rozwoju. Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych udzielane są głównie instytucjom rządowym. Kredyty udzielane kredytobiorcom krajowym z kredytów instytucji finansowych wyniosły blisko 80%, z tego pożyczki dla instytucji rządowych stanowiły 75,2%, a kredyty dla podmiotów gospodarczych 4,7%. Kredyty rządów i zagranicznych instytucji rządowych Kredyty poszczególnych państw składają się z kredytów udzielanych przez rządy tych państw oraz plafonów gwarancyjnych zagranicznych rządowych instytucji ubezpieczeniowych i w przeciwieństwie do międzynarodowych instytucji finansowych są przeznaczone głównie dla podmiotów gospodarczych w formie linii kredytowych w pośredniczących polskich bankach. Stanowiące 96,5% omawianych kredytów. Kredyty udostępnione w ramach gwarancji zagranicznych rządowych instytucji ubezpieczeniowych (takich jak HERMES - Niemcy, COFACE - Francja, SACE - Włochy, CESCE - Hiszpania) w większości przypadków są przeznaczone na zakup dóbr inwestycyjnych. Kredyty te są stosunkowo drogie. Wartość wszystkich plafonów gwarancyjnych wynosi 3,68 mld USD i ich wykorzystanie jest niskie. Wynosi ono 19,2% w odniesieniu do całości plafonów i 36,7% wartości uruchomionych linii kredytowych w ramach tych plafonów. W następnych latach poprzez kredyty zagraniczne wspierane będą takie przedsięwzięcia krajowe jak: prywatyzacja i Program Powszechnej Prywatyzacji, projekty infrastrukturalne (w tym program budowy autostrad, linii kolejowej ze wschodu na zachód), czy wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości w skali małych i średnich firm. Istotne tu jest trwałe zaangażowanie EBOR, Banku Światowego i MFW. Szczególnie aktywnie EBOiR uczestniczy w tworzeniu warunków dla rozwoju sektora prywatnego w Polsce. Bierze udział w programie "Stabilizacja - Restrukturyzacja - Prywatyzacja", zgłoszonym w "Strategii dla Polski" w 1994 r. W programie tym, który dotyczy podmiotów sektora publicznego, zaangażował już 80 mln USD w proces stabilizacji i restrukturyzacji firm przeznaczonych do prywatyzacji. Drugim programem, w którym aktywnie uczestniczy EBOiR, jest program finansowania firm objętych Programem Powszechnej Prywatyzacji. W maju 1995 roku Zarząd EBOiR-u zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych 50 miń USD (w stosunku do 55 mln USD zagwarantowanej pożyczki przyznanej w końcu 1994 r.) na sfinansowanie początku funkcjonowania Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w ramach PPP. Po uruchomieniu PPP, EBOiR ma nadal wspierać finansowo uczestniczące w nim firmy. Oprócz uruchomienia kredytów, istnieje projekt bez-

8 BSE 7 pośredniego wejścia kapitałowego EBOiR, jako pasywnego inwestora inwestycyjnego (w granicach 20-30% udziałów) do wybranych spółek w PPP. EBOiR jest gotów przeznaczyć w następnych latach 1,3 mld USD dla sektora prywatnego w Polsce. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju angażuje się też finansowo w restrukturyzację i prywatyzację małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, zarówno przez uruchamianie linii kredytowych, jak i inwestycje kapitałowe. Do marca 1995 roku EBOiR przyznał kredyty w tym celu ze środków własnych w wysokości 1 mld ECU (ca 1,35 mld USD) oraz kredyty w ramach pomocy technicznej w wysokości 8,1 mln ECU (10,9 mln USD). EBOR nie finansuje bezpośrednio małych i średnich przedsiębiorstw, ale wspiera je przez uruchomienie linii kredytowych oraz gwarancje i fundusze kapitałowe. Zaangażowanie EBOiR nie może być większe niż 25-30% wartości całego przedsięwzięcia, natomiast kredytobiorca musi również wykazać się posiadaniem środków finansowych na pokrycie 25-30% kosztów całego projektu. Wynika stąd bariera konieczności wysokiej kondycji finansowej firm polskich dla otrzymania kredytów zagranicznych i jedna z przyczyn niskiego stopnia ich wykorzystania. Podsumowanie Dostęp do kredytów zagranicznych i ich wykorzystanie jest niezwykle istotne w Polsce dla finansowania modernizacji i restrukturyzacji gospodarki i utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Kontynuacja tych procesów w dłuższym okresie (około 15 lat) umożliwiłaby gospodarce polskiej zmniejszenie dystansu w stosunku do poziomu gospodarczego krajów UE. Zwraca natomiast uwagę niskie wykorzystanie zagranicznych kredytów, zwłaszcza przez podmioty gospodarcze. Brak wykorzystania lub bardzo niskie wykorzystanie kredytów zagranicznych było przyczyną anulowania (w części lub całości) m.in. niektórych kredytów Banku Światowego. Wskaźnik kredytów udzielonych podmiotom gospodarczym z dostępnych dla nich linii kredytowych międzynarodowych instytucji finansowych wynosi ogółem 27,3% i odpowiednio dla: - linii Banku Światowego 26,3%, - linii Europ. Banku Inwestycyjnego 40,3%, - linii EBOiR 1,8%. Wykorzystanie kredytów dostępnych podmiotom gospodarczym z linii kredytowych rządów państw wynosi 22,9%, a plafonów gwarancyjnych - 19,2%. Łącznie wskaźnik wykorzystania kredytów zagranicznych przez podmioty gospodarcze wyniósł 20,9%. Do końca 1994 roku w największym stopniu zostały wykorzystane kredyty z Banku Światowego (86%). Kredyty portugalskie zostały wykorzystane w 67%, pożyczki z EBOiR - w 60%, z EBI - w 52%, kredyty hiszpańskie - w 46%, norweskie - w 45%, francuskie - w 40%, szwajcarskie - w 32%, niemieckie - w 20%, belgijskie w 4%, a

9 8 BSE austriackich nie wykorzystano wcale. Niezadowalające jest również wykorzystanie sumy 1 mld ECU, która została przyznana Polsce w latach w ramach bezzwrotnej pomocy, EWG (UE). Na rolnictwo przeznaczono 16 %, na restrukturyzację przemysłu - 17% i na edukację 15% tej sumy 1. Przyczyny tego stanu leżą zarówno po stronie polskiej, jak i partnerów zagranicznych. Zasadniczymi przyczynami po stronie kredytodawców jest obawa przed ponoszeniem ryzyka oraz spowodowana tym długa procedura załatwiania umów i wniosków, a po stronie kredytobiorców niska skłonność do inwestowania podmiotów gospodarczych spowodowana bardzo słabą kondycją finansową potencjalnych pożyczkobiorców. Szczególnie brak kapitału uniemożliwia absorbowanie przez krajowe podmioty gospodarcze oferowanych kredytów zagranicznych. Inwestorów zniechęcają także do składania wniosków kredytowych: nadmiernie rozbudowana procedura, ograniczona dostępność kredytów spowodowana wyraźnie określonymi preferencjami pożyczkodawcy, a także niska znajomość zasad kredytowania. Dodatkową przeszkodą w udzielaniu kredytów zagranicznych jest również niestabilność prawnych regulacji oraz niewydolność polskich banków, nie dysponujących często odpowiednim kapitałem finansowym i sprawnością organizacyjną. Istotnym problemem przy procedurze zaciągania kredytów zagranicznych jest odpowiednie zabezpieczenie majątkowe kredytu przez kredytobiorców. Firmy prywatne często chcą otrzymać kredyt w wysokości przekraczającej wartość ich aktywów (przy ograniczeniu zabezpieczeń hipotecznych). Często panuje wśród nich przekonanie, że udzielanie gwarancji przez rząd jest równoznaczne z finansowaniem inwestycji z budżetu państwa. Wskazania mające prowadzić do pełniejszego wykorzystania kredytów zagranicznych, a w szczególności zalecenie zmiany ich strategii zaciągania, podane przez CUP, znajdują się w załączniku nr 1. Mimo słabego zainteresowania polskich podmiotów gospodarczych kredytami zagranicznymi, Bank Światowy planuje uruchomienie nowych funduszy, m.in. przeznaczonych na gwarancje dla dużych i średnich firm prywatnych, na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych (autostrady, energetyka, zagospodarowanie odpadów, itp.), wspieranie inwestycji publicznych i w dalszym ciągu - Programu Powszechnej Prywatyzacji. Wspierane będą również procesy prywatyzacyjne w Polsce, w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, czy pomocy technicznej i kapitałowej. Bank Światowy podjął również decyzję o udzieleniu kredytów krajom nadbałtyckim na realizację 7 projektów, które mają poprawić stan środowiska Morza Bałtyckiego. W odniesieniu do Polski, Bank Światowy sfinansuje 60% nakładów projektowanych inwestycji, przede wszystkim w postaci oczyszczalni ścieków wzdłuż wybrzeża. Podobne podejście reprezentuje EBOiR. Posiada on udziały w funduszach inwestycyjnych takich jak: Polish Private Equity Fund, Caresbac-Polska SA, New Euro- 1 Według informacji Departamentu Pomocy Zagranicznej URM.

10 BSE 9 pe East Investment Fund, Pioneer Poland Fund, czy Schooner Capital, których celem jest pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom. Środki EBOiR nie mogą być przeznaczone na finansowanie przemysłu zbrojeniowego, tytoniowego i gier hazardowych. Angażowanie się międzynarodowych instytucji finansowych w pomoc kredytową dla Polski ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i rozwoju sektora prywatnego w Polsce. W przypadku propozycji dobrych, zyskownych inwestycji, zgodnych ponadto z polityką budżetową i gospodarczą kraju, należy jednak wypracować formy promocji i pomocy przy udzielaniu kredytów zagranicznych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, a przede wszystkim zmniejszyć bariery innowacyjności występujące jeszcze na poziomie mikroekonomicznym. Pierwsza z nich, to bariera funkcji celu podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa zorientowane są przede wszystkim na przetrwanie i zysk w krótkim horyzoncie czasowym, a nie na rozwój przedsiębiorstwa przez innowacyjność. Drugą istotną barierą jest bariera podejmowania ryzyka inwestycyjnego, hamująca skłonność innowacyjną przedsiębiorstw. Dla osłabienia tej bariery niezbędne jest uporządkowanie ekonomicznych, politycznych i infrastrukturalnych warunków gospodarowania w długim okresie. Trzecią barierą, o której już była mowa, to brak wypracowanych przez przedsiębiorstwa znaczących środków własnych i określonego poziomu kapitału, warunkujących uruchomienie i zabezpieczenie pobieranych kredytów 2. Wynika stąd konieczność prowadzenia polityki makroekonomicznej państwa wspierającej procesy innowacyjne na poziomie mikropodmiotow. Ma to prowadzić do skuteczniejszego niż dotychczas stopnia wykorzystania kredytów zagranicznych w Polsce. Źródła: 1. Informacja o kredytach międzynarodowych instytucji finansowych zaciągniętych lub gwarantowanych przez Rząd RP oraz o kredytach udzielonych Polsce przez rządy innych państw i udostępnionych w ramach plafonów gwarancyjnych zagranicznych rządowych instytucji ubezpieczeniowych od 1989 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 1994 roku, CUP, Warszawa, marzec 1995 r. 2. Europejski w powszechnej, "Rzeczpospolita" z dn r. 3. Nie jesteśmy spekulantami, "Nowa Europa" z dn stycznia 1995 r. 4. Decyzja EBOR w przeddzień polskiej prezentacji, "Rzeczpospolita" z dn r mln dolarów dla Bałtyku i Morze na kredyt, "Rzeczpospolita" z dn r. 6. Kredyty i udziały kapitałowe, "Rzeczpospolita" z dn r. 7. Kredyty warunkiem inwestycji, "Rzeczpospolita" z dn r. 8. Michał Bonarowski Chwytaj dzień, "Gazeta Bankowa" z dn. 9 lipca 1995 r. 9. Stan i szanse rozwoju polskiej gospodarki, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Z prac Instytutu nr 24, Warszawa 1995 r. 2 Por. Joanna Kotowicz-Jawor w: Dyskusja w Stan i szanse rozwoju polskiej gospodarki, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.

11 10 BSE Załącznik nr 1 WNIOSKI CENTRALNY URZĄD PLANOWANIA Biuro Kwalifikacji Wniosków Kredytowych INFORMACJA o kredytach międzynarodowych instytucji finansowych zaciągniętych lub gwarantowanych przez Rząd RP oraz o kredytach udzielonych Polsce przez rządy innych państw i udostępnionych w ramach plafonów gwarancyjnych zagranicznych rządowych instytucji ubezpieczeniowych od 1989 roku według stanu na dzień 31 grudnia 1994 roku Własne źródła akumulacji mimo szybkiego wzrostu gospodarczego są niewystarczające, aby w ciągu najbliższych 15 lat dokonać istotnych zmian strukturalnych w całej gospodarce. Środkami wspomagającymi restrukturyzację mogą być zagraniczne środki finansowe, w tym pożyczki i linie kredytowe międzynarodowych instytucji finansowych oraz rządów i instytucji rządowych poszczególnych państw. Środki te w niewielkim stopniu mogą pokryć potrzeby w tym zakresie. Przykładem tego może być ponad. 100 mld USD przeznaczonych tylko w 1994 r. przez Rząd RFN na restrukturyzację wschodnich landów (byłej NRD). Tym bardziej należy więc dążyć do pełniejszego wykorzystania kredytów zagranicznych. W tym celu: 1. Należy zmienić strategię zaciągania kredytów. Należy szukać potencjalnych kredytodawców pod kątem wyraźnie sprecyzowanych i zatwierdzonych przez rząd priorytetów, a nie jak dotychczas przyjmować oferowane nam kredyty mimo, że taka strategia tuż po transformacji ustrojowej miała swój sens. 2. Na bazie zatwierdzonych priorytetów należy zobowiązać poszczególne resorty i jednostki organizacyjne, które zawarły umowy pożyczkowe względnie kredytowe do dokonania przeglądów tych umów pod kątem polepszenia warunków ich wykorzystania i wyeliminowania ograniczeń i restrykcji, zmierzając w szczególności, tam gdzie jest to możliwe, do: zwiększenia wielkości kredytowania, wydłużenia czasookresu pożyczki względnie kredytu, zmniejszenia prowizji i narzutów z tytułu ubezpieczenia i innych. 3. W toku dokonywania przeglądu należy rozważyć czy i w jakim stopniu jest możliwe zastąpienie pożyczkami względnie kredytami zagranicznymi inwestycji centralnych finansowanych z budżetu, jak np. kontynuacji budowy warszawskiego metra. 4. Ponieważ, mimo zawarcia porozumień z Klubem Paryskim i Klubem Londyńskim, szereg krajów i ich banki centralne utrzymują restrykcyjne mechanizmy wewnętrzne

12 BSE 11 przy udzielaniu kredytów dla Polski, co wyraża się ograniczeniem wolumenu i czasookresu, a zwłaszcza podwyższeniem kosztu kredytu, należy zobowiązać Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą przy współdziałaniu Narodowego Banku Polskiego do odpowiednich wystąpień o usunięcie, a przynajmniej złagodzenie ograniczeń i restrykcji. Należy również wzmocnić oddziaływanie propagandowe w tym zakresie. 5. Należy zobowiązać wszystkie resorty, które same lub podległe im jednostki korzystają z pożyczek i kredytów zagranicznych, do przedkładania w terminach kwartalnych pełnych sprawozdań odnośnie zawierania umów, wykorzystywania oraz spłat pożyczek i kredytów. 6. Wobec braku jednolitej sprawozdawczości z zakresu zawierania umów, wykorzystywania i spłat pożyczek i kredytów należy zobowiązać Główny Urząd Statystyczny w porozumieniu z Centralnym Urzędem Planowania, Ministerstwem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim do opracowania jednolitego projektu i schematu takiej sprawozdawczości. 7. Wobec konieczności sterowania obciążeniami bilansu płatniczego i budżetu z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, należy zobowiązać Ministerstwo Finansów do opracowania i stosowania odpowiedniego systemu monitoringowego uwzględniającego podział na charakter zobowiązań i obciążenia nimi poszczególnych okresów. 8. Należy zwrócić się do Narodowego banku Polskiego o przedstawienie koncepcji i warunków udzielania preferencji w refinansowaniu kredytów zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem kredytowania importu dla produkcji eksportowej, o charakterze proekologicznym i energooszczędnym oraz dla ochrony zdrowia. Winno to objąć w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza w ich działalności eksportowej i importu z tym związanego. 9. Biorąc pod uwagę potrzebę usprawnienia procedur bankowych oraz stworzenia systemu gwarancji, należy zobowiązać Ministerstwo Finansów w porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich do opracowania projektu powołania towarzystwa ubezpieczeniowego do obsługi projektów inwestycyjnych. 10. Nadal trzeba usprawniać i zwiększać zasięg informacji o warunkach dostępu do kredytów zagranicznych, głównie w systemie bankowym.

DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI. Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2004 r.

DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI. Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2004 r. DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI STRESZCZENIE... 1 1 PORTFEL BANKU... 6 1.1 PRZEGLĄD

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. stan na dzień 31 grudnia 2011 r.

RAPORT. o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. stan na dzień 31 grudnia 2011 r. RAPORT o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych e-mail: ksfp@ksfp.org.pl www.ksfp.org.pl Warszawa, 2012 r. 1 Copyright @

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ekspertyza Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020 przedsięwzięć w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1)

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Barbara Mrówka * Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Pozyskiwanie funduszy jest jedną z ważnych dziedzin aktywności samorządów po reformie

Bardziej szczegółowo

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków. D. Kronika. E. Miscellanea

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków. D. Kronika. E. Miscellanea 3 (32) 2006 czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: prof. dr hab. Władysław Baka redaktor naczelny, Kazimierz Beca, dr

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Nr 789. Informacja. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Ewa Czerwińska. Czerwiec 2001 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 789. Informacja. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Ewa Czerwińska. Czerwiec 2001 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Czerwiec 2001 Ewa Czerwińska Informacja Nr 789 Bezpośrednie inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wspieranie sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w Polsce i w Unii Europejskiej

Wspieranie sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w Polsce i w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Leszek Kozio Katedra Procesu Zarzàdzania Robert Panek Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Wspieranie sektora ma ych i Êrednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech Joanna Karpowicz, System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich... 133 Gospodarka narodowa 3 (271) Rok LXXXIV/XXV maj czerwiec 2014 s. 133 151 Joanna KARPOWICZ * System preferencyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Nr 1051. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Nr 1051. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Stan rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, programy wsparcia realizowane przez państwo oraz absorpcja środków przedakcesyjnych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL 2 SPIS TREŚCI 1.PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO...14 Plan Stabilności i Rozwoju...14 Przygotowanie instrumentów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ2 FINANSOWANIE, REGULACJE, ZARZĄDZANIE

CZĘŚĆ2 FINANSOWANIE, REGULACJE, ZARZĄDZANIE CZĘŚĆ2 FINANSOWANIE, REGULACJE, ZARZĄDZANIE Alicja Małgorzata Graczyk Finansowania OZE jego szczególne formy w Polsce Wstęp Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) należą do tego typu inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Dorota Stankiewicz Informacja BSE nr 384 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Dorota Stankiewicz Informacja BSE nr 384 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 44 BSE Dorota Stankiewicz Informacja BSE nr 384 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Utworzenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo