Informacja. Nr 341. Stan i wykorzystanie kredytów międzynarodowych instytucji finansowych udzielonych Polsce w okresie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 341. Stan i wykorzystanie kredytów międzynarodowych instytucji finansowych udzielonych Polsce w okresie 1989-1994"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Stan i wykorzystanie kredytów międzynarodowych instytucji finansowych udzielonych Polsce w okresie Wrzesień 1995 Ewa Czerwińska Informacja Nr 341 Ogólna wartość kredytów udzielonych Polsce w omawianym okresie według stanu na koniec 1994 r. wyniosła 9,1 mld USD. Z tej kwoty polskie instytucje rządowe otrzymały prawie 3,8 mld USD, a podmioty gospodarcze prawie 1 mld USD. Wartość nie zagospodarowanych kredytów wynosi około 3,8 mld USD, a po uwzględnieniu zastrzeżeń w stosunku do pewnych linii kredytowych, kwota ta wynosi prawie 2,8 mld USD. Natomiast kwota kredytów nie wykorzystanych, tzn. tych, które z różnych względów już przepadły, stanowi 546,2 mln USD. Zwraca uwagę niskie wykorzystanie zagranicznych kredytów zwłaszcza przez mikropodmioty gospodarcze. Przyczyny tego stanu leżą zarówno po stronie polskiej, jak i partnerów zagranicznych. Zasadniczymi przyczynami po stronie kredytodawców jest obawa przed ponoszeniem ryzyka oraz spowodowana tym długa procedura załatwiania umów i wniosków, a po stronie kredytobiorców niska skłonność do inwestowania podmiotów gospodarczych warunkowana przede wszystkim bardzo słabą kondycją finansową potencjalnych pożyczkobiorców i niestabilnymi, polskimi warunkami gospodarowania w długim okresie.

2 BSE 1 Od 1989 roku przemiany gospodarcze w Polsce są wspierane przez kredyty zagraniczne międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak: Bank Światowy, czy EBOiR, jak również przez kredyty zagranicznych rządów i instytucji rządowych. Kredyty te są jednym z ważniejszych źródeł finansowania inwestycji w polskiej gospodarce. Wiele inwestycji krajowych, istotnych dla restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, nie mogło być finansowane z kredytów krajowych z powodu wysokiego oprocentowania. Ponadto uzyskanie kredytów zagranicznych często umożliwiało dostęp do nowych technologii i nowych technik organizacji produkcji. Spośród międzynarodowych instytucji finansowych w udzielaniu pożyczek Polsce najbardziej zaangażowane są: Bank Światowy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Pożyczki z Banku Światowego udzielane są na wsparcie prywatyzacji, restrukturyzację przedsiębiorstw, zmiany strukturalne w gospodarce, promocję zatrudnienia, rozwój sektora finansowego, rolnictwa, zmian infrastruktury, rozwój budownictwa mieszkaniowego, służby zdrowia oraz ochrony środowiska. Europejski Bank Inwestycyjny oraz EBOR zazwyczaj współfinansują projekty realizowane przez Bank Światowy. Natomiast zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe udzielają kredytów na finansowanie importu dóbr inwestycyjnych z firm zachodnich. Większość zagranicznych podmiotów udzielających kredytów, oprócz standardowych zabezpieczeń dla udzielanych pożyczek, wymaga dodatkowo gwarancji rządu polskiego. Pewne instytucje finansowe udzielają jednak długoterminowych kredytów i dokonują inwestycji kapitałowych w sektorze prywatnym bez gwarancji rządowych (np. Międzynarodowa Korporacja Finansowa, będąca częścią grupy Banku Światowego, która najczęściej sprzedaje posiadane akcje poprzez krajową giełdę papierów wartościowych). Rozpatrywanie wniosków kredytowych o wartości przekraczającej 15 mln ECU (ok. 20 mln USD) i ewentualne udzielanie gwarancji poręczenia rządowego znajduje się w gestii specjalnej Komisji Kwalifikacyjnej Wniosków Kredytowych przy CUP. Akceptacji wniosków kredytowych dokonuje również Ministerstwo Finansów. Centralny Urząd Planowania jest odpowiedzialny za koordynację i wykorzystanie zgodnie ze strategią rozwoju kraju wszystkich kredytów zagranicznych. Ogólna wartość kredytów udzielonych Polsce w omawianym okresie według stanu na koniec 1994 r. wyniosła 9,1 mld USD. Z tej kwoty polskie instytucje rządowe otrzymały prawie 3,8 mld USD, a podmioty gospodarcze prawie 1 mld USD. Wartość nie zagospodarowanych kredytów wynosi około 3,8 mld USD, a po uwzględnieniu zastrzeżeń w stosunku do pewnych linii kredytowych, kwota ta wynosi prawie 2,8 mld USD. Natomiast kwota kredytów nie wykorzystanych, tzn. tych, które z różnych względów już przepadły, stanowi 546,2 mln USD, na co składają się głównie nie wykorzystane kredyty australijskie (150,8 mln USD), anulowane kredyty Ban-

3 2 BSE ku Światowego (132,5 mln USD) i austriackie (58,5 mln USD). Struktura wykorzystania kredytów przedstawia się następująco: 1. Kredyty już przeznaczone a/ dla instytucji rządowych 41,6%, b/ dla podmiotów gospodarczych 10,9%, 2. Kredyty do wykorzystania 41,5%, 3. Kredyty nie wykorzystane 6,0%. Blisko 56% kwoty międzynarodowych kredytów udzielonych Polsce (5,1 mld USD) stanowią kredyty międzynarodowych instytucji finansowych, a 44% - kredyty rządów i instytucji rządowych (4,0 mld USD). Struktura kredytów według źródła otrzymania przedstawia się następująco: Bank Światowy 41,9%, RFN 17,6%, Europejski Bank Inwestycyjny 11,9%, Francja 7,3%, Włochy 5,1%, Korea Południowa 4,9%, Pozostałe państwa i instytucje 11,3%. Ilustrację tej struktury przedstawia poniższy wykres: Źródło: Informacja o kredytach międzynarodowych, CUP, Warszawa, marzec 1995 r.

4 BSE 3 Szczegółowe zestawienie wykorzystania międzynarodowych kredytów przedstawia tab. 1. Wyszczególnienie Ogółem Kredyty dla instytuc ji rządowy ch Kredyty dla podmiotów gospodarcz ych Stan na: 31-Gru-94 w mln USD Kredyty niezagospodarowane razem do wykorzys tania niewykorzyst ane z lego: anulowa ne OGÓŁEM , ,2 989,1 4324, ,0 546,2 132,5 Kredyty międzynarodowych Instytucji finansowych - Banku Światowego - Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 5 092, ,8 1081,1 197,4 3495,4:, 3 131,3 491,8 117,4 238,2 156,6 80,2 1, ,7 525,9 509,2 78, ,4 508,1 78,6 178,6 132,5 1,1 132, Kredyty rządów i instytucji rządowych -RFN - Francji - Włoch - Korei Płd. - USA - Australii - Hiszpanii - Belgii - Austrii - Szwajcarii - Portugalii - Norwegii - Danii - Kanady 4 010, ,5 665,1 461, ,0 155, ,7 63,8 50,1 22,5 22,0 15,4 14,2 93,8 5 13, ,9 316,0 266,1 62,6 6,9 4,7 34,5 3,9 15,9 15,0 1 15, , ,5 399,0 398, ,3 150,8 75,6 89,7 63,8 34,1 7,5 12, , , ,5 399,0 354, ,1 65,6 58,5 4,6 26,5 7,5 367,6 44,2 38,2 150,8 1 31,2 59,3 7,6 12,0 14,2 Natomiast podział wszystkich kredytów według ich rodzajów zawarty jest w tab. 2. Zestawienie wyodrębnia kredyty ogółem i kredyty czynne.

5 4 BSE Tabela 2. Kredyty międzynarodowe według ich rodzajów Pożyczki i linie kredytowe w tym: - pożyczki dla instytucji rządowych - linie kredytowe z tego: - linie kredytowe w ramach plafonów gwarancyjnych Plafony gwarancyjne zagranicznych rządowych instytucji ubezpieczeniowych Kredyty udzielone kredytobiorcom krajowym w tym: - pożyczki dla instytucji rządowych - linie kredytowe z tego: - linie kredytowe w ramach plafonów gwarancyjnych Z linii kredytowych udzielono podmiotom gospodarczym z tego: - w ramach plafonów gwarancyjnych Wartość w mln. USD wg. kursów z r. ogółem z tego: kredyty czynne 9 102,4 4360, , , , , , , ,0 989,1 707, , , ,6 750, , , , ,2 750,6 543,1 308,3 Wartość kredytów do wykorzystania w tym: - z pożyczek dla instytucji rządowych - z linii kredytowych Z plafonów gwarancyjnych zagranicznych rządowych instytucji ubezpieczeniowych 3 778,0 390, , ,2 Źródło: Informacja o kredytach międzynarodowych CUP, Warszawa, marzec 1995 r. Z powyższych danych wynika, że pożyczki dla instytucji rządowych stanowią 48%, a linie kredytowe 52% wszystkich kredytów. Dla kredytów czynnych (tzn. takich, dla których do dnia 31 grudnia 1994 roku nie upłynął termin zamknięcia) struktura ta

6 . -.. BSE 5 wynosi odpowiednio 51% i 49%. Kredyty czynne ogółem stanowią 88,7%, kredyty wygasłe (z datą zamknięcia w dniu r. lub anulowane) - 10,6%, a kredyty zawieszone (z toczącymi się negocjacjami w sprawie anulowania lub zmiany warunków udzielania danego kredytu) - 0,7% ogólnej sumy kredytów. Wartość kredytów do wykorzystania w wysokości 3,8 mld USD (przy wcześniej wspomnianych zastrzeżeniach) odnosi się tylko do kredytów czynnych. Z tego wartość kredytów do wykorzystania przez polskie podmioty gospodarcze wynosi prawie 3,4 mld USD. Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych Pożyczki Banku Światowego zawierają kredyty finansowe dla rządu RP. Wartość tych kredytów wyniosła w omawianych latach 1350 mln USD. W 1994 roku anulowano kwotę 37,5 mln USD z pożyczki przeznaczonej na wsparcie programu dostosowań sektora energetycznego. Efektywna kwota pożyczek Banku Światowego wyniosła więc 1312,5 mln USD. Bank Światowy udzielił rządowi polskiemu kredyty głównie w formie pożyczek przeznaczonych ha restrukturyzację gospodarki, wiążąc ich wykorzystanie z przebudową przemysłu, w tym rolno-spożywczego, ale także rozwojem rolnictwa, transportu, telekomunikacji, rozwojem produkcji nośników energii i programem dostosowań strukturalnych sektora energetycznego, a także z promocją zatrudnienia, rozwojem instytucji finansowych, rozwojem prywatyzacji i restrukturyzacji oraz zarządzania ochroną środowiska. Pożyczki Banku Światowego były ukierunkowane również na dofinansowanie restrukturyzacji ciepłownictwa w Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Warszawie i Katowicach, rozwoju służby zdrowia, rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, budownictwa mieszkaniowego, modernizacji i rozbudowy autostrad, obsługę redukcji zadłużenia. Część lub całość poszczególnych pożyczek jest dostępna dla podmiotów gospodarczych w formie linii kredytowych, przy czym jednym z kryteriów udzielenia kredytu jest współczynnik zadłużenia inwestora. Jest on ustalany indywidualnie w negocjacjach pomiędzy inwestorem i bankiem pośredniczącym. Uzgodnione wydatki importowe pokrywane są z rachunków specjalnych utrzymywanych w bankach zagranicznych. W żadnym momencie udzielania pożyczki nie następuje transfer kredytu do Polski. Wszystkie pożyczki Banku Światowego wymagają gwarancji rządu polskiego. W 1994 roku Bank Światowy zaczął udostępniać środki kredytowe nie tylko na cele inwestycyjne lecz również na zakupy surowców i materiałów do produkcji. Pożyczki udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny w większości stanowią współfinansowanie projektów Banku Światowego, a ponadto są przeznaczone na finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz na modernizację portu lotniczego i budowę oczyszczalni ścieków w Warszawie. Również wymagają gwarancji rządu polskiego.

7 6 BSE Także dotychczasowe pożyczki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (gwarantowane przez rząd RP) przeznaczone są na współfinansowanie projektów Banku Światowego dotyczących restrukturyzacji ciepłownictwa i budownictwa mieszkaniowego. Bank ten udzielił również pożyczki dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej na autostrady oraz uruchomił linię kredytową dla Polskiego Banku Rozwoju. Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych udzielane są głównie instytucjom rządowym. Kredyty udzielane kredytobiorcom krajowym z kredytów instytucji finansowych wyniosły blisko 80%, z tego pożyczki dla instytucji rządowych stanowiły 75,2%, a kredyty dla podmiotów gospodarczych 4,7%. Kredyty rządów i zagranicznych instytucji rządowych Kredyty poszczególnych państw składają się z kredytów udzielanych przez rządy tych państw oraz plafonów gwarancyjnych zagranicznych rządowych instytucji ubezpieczeniowych i w przeciwieństwie do międzynarodowych instytucji finansowych są przeznaczone głównie dla podmiotów gospodarczych w formie linii kredytowych w pośredniczących polskich bankach. Stanowiące 96,5% omawianych kredytów. Kredyty udostępnione w ramach gwarancji zagranicznych rządowych instytucji ubezpieczeniowych (takich jak HERMES - Niemcy, COFACE - Francja, SACE - Włochy, CESCE - Hiszpania) w większości przypadków są przeznaczone na zakup dóbr inwestycyjnych. Kredyty te są stosunkowo drogie. Wartość wszystkich plafonów gwarancyjnych wynosi 3,68 mld USD i ich wykorzystanie jest niskie. Wynosi ono 19,2% w odniesieniu do całości plafonów i 36,7% wartości uruchomionych linii kredytowych w ramach tych plafonów. W następnych latach poprzez kredyty zagraniczne wspierane będą takie przedsięwzięcia krajowe jak: prywatyzacja i Program Powszechnej Prywatyzacji, projekty infrastrukturalne (w tym program budowy autostrad, linii kolejowej ze wschodu na zachód), czy wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości w skali małych i średnich firm. Istotne tu jest trwałe zaangażowanie EBOR, Banku Światowego i MFW. Szczególnie aktywnie EBOiR uczestniczy w tworzeniu warunków dla rozwoju sektora prywatnego w Polsce. Bierze udział w programie "Stabilizacja - Restrukturyzacja - Prywatyzacja", zgłoszonym w "Strategii dla Polski" w 1994 r. W programie tym, który dotyczy podmiotów sektora publicznego, zaangażował już 80 mln USD w proces stabilizacji i restrukturyzacji firm przeznaczonych do prywatyzacji. Drugim programem, w którym aktywnie uczestniczy EBOiR, jest program finansowania firm objętych Programem Powszechnej Prywatyzacji. W maju 1995 roku Zarząd EBOiR-u zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych 50 miń USD (w stosunku do 55 mln USD zagwarantowanej pożyczki przyznanej w końcu 1994 r.) na sfinansowanie początku funkcjonowania Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w ramach PPP. Po uruchomieniu PPP, EBOiR ma nadal wspierać finansowo uczestniczące w nim firmy. Oprócz uruchomienia kredytów, istnieje projekt bez-

8 BSE 7 pośredniego wejścia kapitałowego EBOiR, jako pasywnego inwestora inwestycyjnego (w granicach 20-30% udziałów) do wybranych spółek w PPP. EBOiR jest gotów przeznaczyć w następnych latach 1,3 mld USD dla sektora prywatnego w Polsce. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju angażuje się też finansowo w restrukturyzację i prywatyzację małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, zarówno przez uruchamianie linii kredytowych, jak i inwestycje kapitałowe. Do marca 1995 roku EBOiR przyznał kredyty w tym celu ze środków własnych w wysokości 1 mld ECU (ca 1,35 mld USD) oraz kredyty w ramach pomocy technicznej w wysokości 8,1 mln ECU (10,9 mln USD). EBOR nie finansuje bezpośrednio małych i średnich przedsiębiorstw, ale wspiera je przez uruchomienie linii kredytowych oraz gwarancje i fundusze kapitałowe. Zaangażowanie EBOiR nie może być większe niż 25-30% wartości całego przedsięwzięcia, natomiast kredytobiorca musi również wykazać się posiadaniem środków finansowych na pokrycie 25-30% kosztów całego projektu. Wynika stąd bariera konieczności wysokiej kondycji finansowej firm polskich dla otrzymania kredytów zagranicznych i jedna z przyczyn niskiego stopnia ich wykorzystania. Podsumowanie Dostęp do kredytów zagranicznych i ich wykorzystanie jest niezwykle istotne w Polsce dla finansowania modernizacji i restrukturyzacji gospodarki i utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Kontynuacja tych procesów w dłuższym okresie (około 15 lat) umożliwiłaby gospodarce polskiej zmniejszenie dystansu w stosunku do poziomu gospodarczego krajów UE. Zwraca natomiast uwagę niskie wykorzystanie zagranicznych kredytów, zwłaszcza przez podmioty gospodarcze. Brak wykorzystania lub bardzo niskie wykorzystanie kredytów zagranicznych było przyczyną anulowania (w części lub całości) m.in. niektórych kredytów Banku Światowego. Wskaźnik kredytów udzielonych podmiotom gospodarczym z dostępnych dla nich linii kredytowych międzynarodowych instytucji finansowych wynosi ogółem 27,3% i odpowiednio dla: - linii Banku Światowego 26,3%, - linii Europ. Banku Inwestycyjnego 40,3%, - linii EBOiR 1,8%. Wykorzystanie kredytów dostępnych podmiotom gospodarczym z linii kredytowych rządów państw wynosi 22,9%, a plafonów gwarancyjnych - 19,2%. Łącznie wskaźnik wykorzystania kredytów zagranicznych przez podmioty gospodarcze wyniósł 20,9%. Do końca 1994 roku w największym stopniu zostały wykorzystane kredyty z Banku Światowego (86%). Kredyty portugalskie zostały wykorzystane w 67%, pożyczki z EBOiR - w 60%, z EBI - w 52%, kredyty hiszpańskie - w 46%, norweskie - w 45%, francuskie - w 40%, szwajcarskie - w 32%, niemieckie - w 20%, belgijskie w 4%, a

9 8 BSE austriackich nie wykorzystano wcale. Niezadowalające jest również wykorzystanie sumy 1 mld ECU, która została przyznana Polsce w latach w ramach bezzwrotnej pomocy, EWG (UE). Na rolnictwo przeznaczono 16 %, na restrukturyzację przemysłu - 17% i na edukację 15% tej sumy 1. Przyczyny tego stanu leżą zarówno po stronie polskiej, jak i partnerów zagranicznych. Zasadniczymi przyczynami po stronie kredytodawców jest obawa przed ponoszeniem ryzyka oraz spowodowana tym długa procedura załatwiania umów i wniosków, a po stronie kredytobiorców niska skłonność do inwestowania podmiotów gospodarczych spowodowana bardzo słabą kondycją finansową potencjalnych pożyczkobiorców. Szczególnie brak kapitału uniemożliwia absorbowanie przez krajowe podmioty gospodarcze oferowanych kredytów zagranicznych. Inwestorów zniechęcają także do składania wniosków kredytowych: nadmiernie rozbudowana procedura, ograniczona dostępność kredytów spowodowana wyraźnie określonymi preferencjami pożyczkodawcy, a także niska znajomość zasad kredytowania. Dodatkową przeszkodą w udzielaniu kredytów zagranicznych jest również niestabilność prawnych regulacji oraz niewydolność polskich banków, nie dysponujących często odpowiednim kapitałem finansowym i sprawnością organizacyjną. Istotnym problemem przy procedurze zaciągania kredytów zagranicznych jest odpowiednie zabezpieczenie majątkowe kredytu przez kredytobiorców. Firmy prywatne często chcą otrzymać kredyt w wysokości przekraczającej wartość ich aktywów (przy ograniczeniu zabezpieczeń hipotecznych). Często panuje wśród nich przekonanie, że udzielanie gwarancji przez rząd jest równoznaczne z finansowaniem inwestycji z budżetu państwa. Wskazania mające prowadzić do pełniejszego wykorzystania kredytów zagranicznych, a w szczególności zalecenie zmiany ich strategii zaciągania, podane przez CUP, znajdują się w załączniku nr 1. Mimo słabego zainteresowania polskich podmiotów gospodarczych kredytami zagranicznymi, Bank Światowy planuje uruchomienie nowych funduszy, m.in. przeznaczonych na gwarancje dla dużych i średnich firm prywatnych, na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych (autostrady, energetyka, zagospodarowanie odpadów, itp.), wspieranie inwestycji publicznych i w dalszym ciągu - Programu Powszechnej Prywatyzacji. Wspierane będą również procesy prywatyzacyjne w Polsce, w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, czy pomocy technicznej i kapitałowej. Bank Światowy podjął również decyzję o udzieleniu kredytów krajom nadbałtyckim na realizację 7 projektów, które mają poprawić stan środowiska Morza Bałtyckiego. W odniesieniu do Polski, Bank Światowy sfinansuje 60% nakładów projektowanych inwestycji, przede wszystkim w postaci oczyszczalni ścieków wzdłuż wybrzeża. Podobne podejście reprezentuje EBOiR. Posiada on udziały w funduszach inwestycyjnych takich jak: Polish Private Equity Fund, Caresbac-Polska SA, New Euro- 1 Według informacji Departamentu Pomocy Zagranicznej URM.

10 BSE 9 pe East Investment Fund, Pioneer Poland Fund, czy Schooner Capital, których celem jest pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom. Środki EBOiR nie mogą być przeznaczone na finansowanie przemysłu zbrojeniowego, tytoniowego i gier hazardowych. Angażowanie się międzynarodowych instytucji finansowych w pomoc kredytową dla Polski ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i rozwoju sektora prywatnego w Polsce. W przypadku propozycji dobrych, zyskownych inwestycji, zgodnych ponadto z polityką budżetową i gospodarczą kraju, należy jednak wypracować formy promocji i pomocy przy udzielaniu kredytów zagranicznych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, a przede wszystkim zmniejszyć bariery innowacyjności występujące jeszcze na poziomie mikroekonomicznym. Pierwsza z nich, to bariera funkcji celu podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa zorientowane są przede wszystkim na przetrwanie i zysk w krótkim horyzoncie czasowym, a nie na rozwój przedsiębiorstwa przez innowacyjność. Drugą istotną barierą jest bariera podejmowania ryzyka inwestycyjnego, hamująca skłonność innowacyjną przedsiębiorstw. Dla osłabienia tej bariery niezbędne jest uporządkowanie ekonomicznych, politycznych i infrastrukturalnych warunków gospodarowania w długim okresie. Trzecią barierą, o której już była mowa, to brak wypracowanych przez przedsiębiorstwa znaczących środków własnych i określonego poziomu kapitału, warunkujących uruchomienie i zabezpieczenie pobieranych kredytów 2. Wynika stąd konieczność prowadzenia polityki makroekonomicznej państwa wspierającej procesy innowacyjne na poziomie mikropodmiotow. Ma to prowadzić do skuteczniejszego niż dotychczas stopnia wykorzystania kredytów zagranicznych w Polsce. Źródła: 1. Informacja o kredytach międzynarodowych instytucji finansowych zaciągniętych lub gwarantowanych przez Rząd RP oraz o kredytach udzielonych Polsce przez rządy innych państw i udostępnionych w ramach plafonów gwarancyjnych zagranicznych rządowych instytucji ubezpieczeniowych od 1989 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 1994 roku, CUP, Warszawa, marzec 1995 r. 2. Europejski w powszechnej, "Rzeczpospolita" z dn r. 3. Nie jesteśmy spekulantami, "Nowa Europa" z dn stycznia 1995 r. 4. Decyzja EBOR w przeddzień polskiej prezentacji, "Rzeczpospolita" z dn r mln dolarów dla Bałtyku i Morze na kredyt, "Rzeczpospolita" z dn r. 6. Kredyty i udziały kapitałowe, "Rzeczpospolita" z dn r. 7. Kredyty warunkiem inwestycji, "Rzeczpospolita" z dn r. 8. Michał Bonarowski Chwytaj dzień, "Gazeta Bankowa" z dn. 9 lipca 1995 r. 9. Stan i szanse rozwoju polskiej gospodarki, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Z prac Instytutu nr 24, Warszawa 1995 r. 2 Por. Joanna Kotowicz-Jawor w: Dyskusja w Stan i szanse rozwoju polskiej gospodarki, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.

11 10 BSE Załącznik nr 1 WNIOSKI CENTRALNY URZĄD PLANOWANIA Biuro Kwalifikacji Wniosków Kredytowych INFORMACJA o kredytach międzynarodowych instytucji finansowych zaciągniętych lub gwarantowanych przez Rząd RP oraz o kredytach udzielonych Polsce przez rządy innych państw i udostępnionych w ramach plafonów gwarancyjnych zagranicznych rządowych instytucji ubezpieczeniowych od 1989 roku według stanu na dzień 31 grudnia 1994 roku Własne źródła akumulacji mimo szybkiego wzrostu gospodarczego są niewystarczające, aby w ciągu najbliższych 15 lat dokonać istotnych zmian strukturalnych w całej gospodarce. Środkami wspomagającymi restrukturyzację mogą być zagraniczne środki finansowe, w tym pożyczki i linie kredytowe międzynarodowych instytucji finansowych oraz rządów i instytucji rządowych poszczególnych państw. Środki te w niewielkim stopniu mogą pokryć potrzeby w tym zakresie. Przykładem tego może być ponad. 100 mld USD przeznaczonych tylko w 1994 r. przez Rząd RFN na restrukturyzację wschodnich landów (byłej NRD). Tym bardziej należy więc dążyć do pełniejszego wykorzystania kredytów zagranicznych. W tym celu: 1. Należy zmienić strategię zaciągania kredytów. Należy szukać potencjalnych kredytodawców pod kątem wyraźnie sprecyzowanych i zatwierdzonych przez rząd priorytetów, a nie jak dotychczas przyjmować oferowane nam kredyty mimo, że taka strategia tuż po transformacji ustrojowej miała swój sens. 2. Na bazie zatwierdzonych priorytetów należy zobowiązać poszczególne resorty i jednostki organizacyjne, które zawarły umowy pożyczkowe względnie kredytowe do dokonania przeglądów tych umów pod kątem polepszenia warunków ich wykorzystania i wyeliminowania ograniczeń i restrykcji, zmierzając w szczególności, tam gdzie jest to możliwe, do: zwiększenia wielkości kredytowania, wydłużenia czasookresu pożyczki względnie kredytu, zmniejszenia prowizji i narzutów z tytułu ubezpieczenia i innych. 3. W toku dokonywania przeglądu należy rozważyć czy i w jakim stopniu jest możliwe zastąpienie pożyczkami względnie kredytami zagranicznymi inwestycji centralnych finansowanych z budżetu, jak np. kontynuacji budowy warszawskiego metra. 4. Ponieważ, mimo zawarcia porozumień z Klubem Paryskim i Klubem Londyńskim, szereg krajów i ich banki centralne utrzymują restrykcyjne mechanizmy wewnętrzne

12 BSE 11 przy udzielaniu kredytów dla Polski, co wyraża się ograniczeniem wolumenu i czasookresu, a zwłaszcza podwyższeniem kosztu kredytu, należy zobowiązać Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą przy współdziałaniu Narodowego Banku Polskiego do odpowiednich wystąpień o usunięcie, a przynajmniej złagodzenie ograniczeń i restrykcji. Należy również wzmocnić oddziaływanie propagandowe w tym zakresie. 5. Należy zobowiązać wszystkie resorty, które same lub podległe im jednostki korzystają z pożyczek i kredytów zagranicznych, do przedkładania w terminach kwartalnych pełnych sprawozdań odnośnie zawierania umów, wykorzystywania oraz spłat pożyczek i kredytów. 6. Wobec braku jednolitej sprawozdawczości z zakresu zawierania umów, wykorzystywania i spłat pożyczek i kredytów należy zobowiązać Główny Urząd Statystyczny w porozumieniu z Centralnym Urzędem Planowania, Ministerstwem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim do opracowania jednolitego projektu i schematu takiej sprawozdawczości. 7. Wobec konieczności sterowania obciążeniami bilansu płatniczego i budżetu z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, należy zobowiązać Ministerstwo Finansów do opracowania i stosowania odpowiedniego systemu monitoringowego uwzględniającego podział na charakter zobowiązań i obciążenia nimi poszczególnych okresów. 8. Należy zwrócić się do Narodowego banku Polskiego o przedstawienie koncepcji i warunków udzielania preferencji w refinansowaniu kredytów zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem kredytowania importu dla produkcji eksportowej, o charakterze proekologicznym i energooszczędnym oraz dla ochrony zdrowia. Winno to objąć w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza w ich działalności eksportowej i importu z tym związanego. 9. Biorąc pod uwagę potrzebę usprawnienia procedur bankowych oraz stworzenia systemu gwarancji, należy zobowiązać Ministerstwo Finansów w porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich do opracowania projektu powołania towarzystwa ubezpieczeniowego do obsługi projektów inwestycyjnych. 10. Nadal trzeba usprawniać i zwiększać zasięg informacji o warunkach dostępu do kredytów zagranicznych, głównie w systemie bankowym.

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech :15:40

Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech :15:40 Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech 2015-12-25 22:15:40 2 Wsparcie inwestycyjne w Niemczech finansowane jest zarówno z budżetu UE (26,5 mld EUR w obecnej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych WSPARCIE FINANSOWE Co oferujemy? Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane średnim i dużym przedsiębiorcom, które mają służyć finansowaniu realizowanych kontraktów i zamówień, poprawie efektywności prowadzonej

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe 24 listopada 2010 r. Bank Ochrony Środowiska Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI, jako bank UE, oferuje finansowanie i służy fachową wiedzą na rzecz solidnych i trwałych projektów inwestycyjnych w Europie i poza jej granicami. Bank jest własnością

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 2 Rząd hiszpański poprzez Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu oraz Główną Dyrekcję Polityki Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie ul.żymierskiego 79 64-915 JASTROWIE Numer identyfikacyjny REGON 570791359

Bardziej szczegółowo

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych CHORWACJA Wobec kredytów we franku szwajcarskim władze zamroziły na jeden rok kurs kuny do franka (na poziomie 6,39, czyli sprzed decyzji SNB o uwolnieniu

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju zrównoważonej energii Instrumenty Finansowe. Konferencja Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii

Finansowanie rozwoju zrównoważonej energii Instrumenty Finansowe. Konferencja Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii Finansowanie rozwoju zrównoważonej energii Instrumenty Finansowe Konferencja Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii Warszawa, 18 marca 2015 Europejski Bank Inwestycyjny podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW 20072013 Nabór wniosków w ramach PROW

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej.

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Źródła finansowania: 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007 2013.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.mickiewicza 2 37-100 ŁAŃCUT Numer identyfikacyjny REGON 690581376 Nazwa województwa podkarpackie 1)

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW Numer identyfikacyjny REGON 291018508 Nazwa województwa świętokrzyskie 1)

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE Anna Żyła Małgorzata Kowalczuk BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 POZNAŃ 28.10.2015 r. Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 15 Misja

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 -

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - ALIOR BANK Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - Kim jesteśmy? NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ BANK, NOTOWANY NA GPW Rozpoczęliśmy działalność w 2008 r., grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Laszki Laszki 36 37-543 LASZKI Numer identyfikacyjny REGON 000541380 Nazwa województwa podkarpackie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 000523778 Nazwa województwa świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 66-320 Trzciel ul.poznańska 22 66-320 TRZCIEL Numer identyfikacyjny REGON 210966898 Nazwa województwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów PPP Finansowanie projektów PPP PPP a dług publiczny. Granice zadłużania. Cele PPP dotyczy zarówno szczebla centralnego jak i samorządów terytorialnych. Zmniejszenie wydatków władzy publicznej bez rezygnacji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r.

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000

Bardziej szczegółowo

O FRANKACH I BANKACH

O FRANKACH I BANKACH FAŁSZ Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki 4,500 4,000 3,500 3,000 Kwota podatku dochodowego w mld PLN od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu 40,2 mld 2,728 zł 3,369 2,800

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.główny Rynek 20 62-800 KALISZ Numer identyfikacyjny REGON 000631982 Nazwa województwa wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Ćwiczenia nr 1

WPROWADZENIE DO PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Ćwiczenia nr 1 WPROWADZENIE DO PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH Ćwiczenia nr 1 Czym jest pieniądz? ogólnie ujmując, pieniądz to środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary i usługi lub zwalniający od zobowiązań; wymyślenie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do Prognozy Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza

Objaśnienie do Prognozy Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza Objaśnienie do Prognozy Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza I. Wykaz obciążeń z poszczególnych tytułów dłużnych 1) Pożyczki razem: 414 817,72 414 817,72 2 400 000,00 - - - - - w tym: - pożyczka w kwocie 1

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Kazimierskiego ul. Tadeusza Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo