Gwarancja bankowa jako forma wniesienia wadium kontrowersje interpretacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gwarancja bankowa jako forma wniesienia wadium kontrowersje interpretacyjne"

Transkrypt

1 Autor wyjaśnia kontrowersje, jakie powstają w praktyce postępowań o zamówienie publiczne w przypadku tej gwarancji. Instytucja wadium funkcjonuje w systemie zamówień publicznych od początku jego istnienia. Pomimo licznych nowelizacji ustawy przepisy regulujące tę materię zachowują swą zasadniczą postać. Mogłoby się zatem wydawać, iż instytucję tę cechuje przejrzystość i legislacyjne dopracowanie. Występujące w praktyce obrotu problemy nie pozwalają jednak przyjąć tak optymistycznego założenia i skłaniają do refleksji, że pomimo bogatego orzecznictwa oraz literatury nie wszystko zostało powiedziane i wyjaśnione. Poniższe rozważania będą więc próbą odpowiedzi na wybrane kontrowersje interpretacyjne, które powstają w praktyce postępowań o zamówienie publiczne. Treść gwarancji wadialnej - essentialia negotii Stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), dalej PrBank, gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku - gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. Przedmiotowa regulacja ma charakter bezwzględnie obowiązujący, jednak ramowy charakter definicji pozostawia dużą swobodę w kształtowaniu szczegółów treści tej czynności prawnej. W literaturze przedmiotu przedstawia się różne typy gwarancji, wskazując jako kryterium: przedmiot zabezpieczenia, treść gwarancji, liczbę banków, warunki wypłaty sumy gwarancyjnej itd. Różnorodność typów gwarancji bankowych implikuje zatem naturalne pytanie o prawidłową treść gwarancji bankowej na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej PZP. Pytanie staje się tym bardziej zasadne, jeżeli uwzględni się fakt, iż ustawodawca nie daje w tym zakresie żadnych wskazówek, ograniczając się jedynie do wskazania instytucji gwarancji bankowej jako formy wadium. Określenie niezbędnych elementów gwarancji wadialnej rozpocznijmy od przedstawienia elementów, które w judykaturze i literaturze przedmiotu nie wzbudzają większych kontrowersji. Ze względu na sformalizowany charakter gwarancji bankowej zostaną przedstawione nie tylko elementy treści czynności prawnej, jaką jest umową gwarancji, ale szerzej składniki treści dokumentu gwarancji bankowej. I tak z wyżej wskazanej regulacji wynika obowiązek wskazania w dokumencie banku - gwaranta oraz beneficjenta gwarancji. Beneficjentem może być jedynie osoba posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Oznaczenie 1 / 5

2 beneficjenta powinno być dokonane zgodnie z przepisami regulującymi jego firmę. Uwagi te należy odnieść w równej mierze do zasad oznaczania zleceniodawcy gwarancji i osoby, za którą bank gwarantuje. Oznaczenie zleceniodawcy nie jest elementem obligatoryjnym. Jego brak nie powoduje nieważności gwarancji. W praktyce zdarza się, iż firma wykonawcy wskazana w treści dokumentu jest skracana do dodatków wskazujących na przedmiot działalności lub dowolnie dobranych - tzw. fantazyjnych. W odniesieniu do osób prawnych błąd polega na ograniczaniu firmy do nazwy bez wskazania formy prawnej. Do elementów istotnych gwarancji wadialnej należy zaliczyć wskazanie obowiązku zapłaty sumy gwarancyjnej odpowiadającej wysokością kwocie wymaganego wadium. Brak oznaczenia sumy gwarancyjnej oznacza, iż mamy do czynienia z gwarancją innego rodzaju niż tą w rozumieniu art. 81 PrBank. Tej zaś nie można uznać za czynność wystarczającą w świetle przepisu art. 45 ust. 6 pkt 3 PZP. Suma gwarancyjna powinna opiewać na określoną walutę. Należy podzielić pogląd, iż powinna być wyrażona w złotych polskich. Wynika to z obowiązywania zasady walutowości (art. 358 KC). W doktrynie prawa bankowego sporna jest kwestia, czy elementem przedmiotowo istotnym treści gwarancji bankowej jest określenie terminu jej obowiązywania. Zdaniem części doktryny dopuszczalne są gwarancje bezterminowe. Odnosząc przedmiotowe wątpliwości na grunt Prawa zamówień publicznych należy stwierdzić, iż ze względu na zasadę ciągłości zabezpieczenia wadium pełnego okresu związania ofertą, gwarancja bankowa powinna mieć charakter terminowy i nie może być odwoływalna. Bank, który udzielił gwarancji, nie może w zasadzie jednostronnie zmienić treści gwarancji ani spowodować jej wygaśnięcia (chyba że oświadczenie banku o udzieleniu gwarancji byłoby traktowane jako oferta zawarcia umowy, wtedy możliwość odwołania takiego oświadczenia wynikałaby z art. 66(2) 1 KC). Wyjątkiem jest gwarancja zawierająca klauzulę upoważniającą bank do odwołania gwarancji w drodze jednostronnego oświadczenia woli. Zamieszczenie w treści dokumentu gwarancji bankowej klauzuli pozwalającej na odwołanie gwarancji jest równoznaczne z niewniesieniem wadium ze skutkiem określonym w art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP. Analogicznie należy ocenić występujące w praktyce obrotu gospodarczego klauzule powodujące wygaśnięcie gwarancji w przypadku zwrotu oryginału dokumentu gwarancji. Za niedopuszczalne należy w tym kontekście uznać zatem gwarancje bezterminowe. Gwarancja będąca zobowiązaniem trwałym może być bowiem w każdej chwili wypowiedziana przez gwaranta. Przejdźmy teraz do analizy elementów składowych gwarancji wadialnej mających podstawowe znaczenie z punktu widzenia realizacji jej funkcji w postępowaniu o zamówienie publiczne. 2 / 5

3 Obligatoryjny element gwarancji bankowej stanowią warunki jej zapłaty. W literaturze przedmiotu ze względu na warunki wypłaty sumy gwarancyjnej, przyjmując za podstawowe kryterium stopień pokrycia się przesłanek formalnych zapłaty z przesłankami merytorycznymi, wyróżnia się gwarancję: bezwarunkową, dokumentową, z klauzulą rzeczywistego zrealizowania się zabezpieczonego rezultatu. Przesłanki formalne to złożenie żądania zapłaty, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających zrealizowanie się zabezpieczonego rezultatu. Przesłanki materialne zaś to rzeczywiste zrealizowanie się zabezpieczonego rezultatu. I tak do typu gwarancji bankowej, której stopień realizacji przesłanek merytorycznych jest najmniejszy, zaliczyć należy gwarancję bankową z klauzulą na pierwsze żądanie", będącą postacią tzw. gwarancji bezwarunkowej. Gwarancja jest bezwarunkowa, gdy wypłata uzależniona jest od złożenia żądania zapłaty w formie określonej w gwarancji oraz oświadczenia, iż osoba, za którą bank udzielił gwarancji, nie wywiązała się z zobowiązań wobec beneficjenta. Na gruncie ustawy o zamówieniach publicznych wypowiedział się w tym duchu Sąd Okręgowy w wyroku z r., V Ca 1087/2002, wskazując, wprawdzie na przykładzie gwarancji ubezpieczeniowej wadialnej, iż wymóg pisemnego potwierdzenia okoliczności objętych treścią gwarancji należy traktować jako wyłącznie wymóg formalny pisemnego wezwania do zapłaty. Zdaniem Sądu: wymóg potwierdzenia okoliczności stanowiących podstawę wezwania do zapłaty rodzi po stronie gwaranta możliwość weryfikacji żądania. Tak więc znajdujące się w treści gwarancji wymogi nie miały znamion warunku, a jedynie stanowiły formalny element dla ewentualnej wypłaty kwoty wadium. Roszczenie przedmiotowej gwarancji płatne było na wezwanie do zapłaty spełniające określone wymogi formalne, a te nie stanowiły o warunkowości samego zobowiązania. Wynika stąd, iż nie stanowi gwarancji wadialnej, bezwarunkowej ten rodzaj gwarancji, który uzależnia wypłatę od przedłożenia wraz z żądaniem zapłaty innych dokumentów niż oświadczenia beneficjenta o wystąpieniu zabezpieczonego gwarancją zdarzenia. Znaczenie klauzuli na pierwsze żądanie" nie jest rozumiane jednoznacznie w aspekcie dopuszczalności przedstawiania zarzutów, jednak przeważa pogląd, zgodnie z którym powoduje ona, że gwarant zobowiązany jest do świadczenia już z momentem przedstawienia przez beneficjenta żądania zapłaty sumy gwarancyjnej, bez prawa do oceny stosunku podstawowego. Jak stwierdza T. Spyra: podstawy przypisania klauzuli na pierwsze żądanie" znaczenia 3 / 5

4 normatywnego w prawie polskim są wysoce niepewne. Szczególnie odnosi się to do obrotu krajowego, w którym brak jest ustalonych zwyczajów w tym względzie. Z tego powodu praktyka ograniczania się przy kształtowaniu treści zobowiązania gwaranta wyłącznie do klauzuli na pierwsze żądanie" musi być oceniona negatywnie. Dla własnego bezpieczeństwa strony umowy podstawowej powinny dążyć do sprecyzowania jej znaczenia w treści listu gwarancyjnego, w szczególności przez wskazanie, że gwarant nie może powołać się na zarzuty dotyczące istnienia i ważności umowy podstawowej oraz na rzeczywiste niezrealizowanie się zabezpieczonego rezultatu. W braku takiego dookreślenia dla wyznaczenia zakresu zarzutów należy stosować ogólne reguły kwalifikacji gwarancji jako czystej bądź podobnej do poręczenia. Klauzuli na pierwsze żądanie", ze względu na wymogi bezpieczeństwa obrotu, należy przypisać możliwie ograniczoną treść normatywną (znaczenie reguły rozkładu dowodu). Innymi słowy gwarant nie może żądać dodatkowych dowodów poświadczających zrealizowanie się zabezpieczonego rezultatu. Odnosząc to twierdzenie do układu stosunków prawnych funkcjonujących w postępowaniu o zamówienie publiczne należy stwierdzić, że bank, udzielając przedmiotowej gwarancji, nie będzie mógł podnieść zarzutu, iż zamawiający nie udowodnił, że wykonawca rzeczywiście uchylił się od zawarcia umowy w sytuacji objętej zakresem art. 46 ust. 5 PZP. Jako następną w gradacji stopnia realizacji przesłanek merytorycznych wskazać należy tzw. gwarancję dokumentową, której istotą jest udowodnienie przez beneficjenta zajścia zabezpieczonego rezultatu poprzez przedstawienie określonych dokumentów. Dokumenty stanowiące podstawę żądania wypłaty sumy gwarancyjnej powinny być dokładnie określone w treści listu gwarancyjnego. Gwarant obowiązany jest do kontroli zgodności przedstawionych dokumentów z ich opisem w liście gwarancyjnym oraz ogólnej kontroli autentyczności dokumentu (chyba że przyjął na siebie szczególne obowiązki w tym zakresie). W doktrynie podnosi się, iż załączane dokumenty powinny pochodzić od osób trzecich, np. dokumentacja techniczna, opinia biegłego. Typ gwarancji bankowej, który zakłada pełną realizację przesłanki merytorycznej, stanowi gwarancja z klauzulą rzeczywistego zrealizowania się zabezpieczonego rezultatu, której istotą jest uzależnienie zapłaty gwarancyjnej od przedstawienia wyroku sądowego. Wszystkie okoliczności dotyczące zabezpieczonego rezultatu powinny być bowiem rozważone w zakończonym postępowaniu sądowym. Bank, który ma wypłacić sumę gwarancyjną na podstawie wyroku sądu, nie jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą sumy gwarancyjnej. Wspólnym elementem koniecznym wszystkich rodzajów gwarancji bankowej jest określenie formy i treści żądania zapłaty. 4 / 5

5 Uwaga - pełna treść artykułu, wraz z zagadnieniami dotyczącymi określenia rezultatu zabezpieczenia w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, formy dokumentu wadium, zasady ciągłości zabezpieczenia okresu związania ofertą: plik pdf 5 / 5

Umowa kredytu uwagi de lege lata i de lege ferenda

Umowa kredytu uwagi de lege lata i de lege ferenda Transformacje Prawa Prywatnego 3 4/2007 ISSN 1641 1609 Grzegorz Tracz * Umowa kredytu uwagi de lege lata i de lege ferenda Mający miejsce w Polsce w ostatnich latach wzrost gospodarczy związany jest między

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1339/14

Sygn. akt KIO 1339/14 WYROK z dnia 10 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 12 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 179/15 WYROK z dnia 12 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Izabela Kuciak Luiza Łamejko Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2931/13 WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Emil Kuriata Honorata Łopianowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA

USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA Komentarz praktyczny Autorzy: Aleksandra Widziewicz (radca prawny/partner) Sławomir Szepietowski (radca prawny/partner) Katarzyna Otwinowska (radca prawny) Michał

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane i pojęcia obiektu budowlanego.

Ad. 1. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane i pojęcia obiektu budowlanego. Szanowni Państwo, W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące: 1) ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane i pojęcia obiektu budowlanego, 2) treści gwarancji wadialnych bankowych zawierających żądanie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Kraków, 8 marca 2015 r. POWÓDKA: POZWANA: Pandora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2403/13 WYROK z dnia 24 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie dnia 23 października

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań

Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań Zeszyty Naukowe nr 776 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Aneta Kaźmierczyk Katedra Prawa Monika Szaraniec Katedra Prawa Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Maj 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Maj 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Maj 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego

II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego 2.1. Jawność postępowania, a ochrona informacji poufnych w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego Marcin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 02 056 WARSZAWA, UL. FILTROWA 57 TEL. 22 444 5714, FAX 22 444 5415 Znak: BGO/BGZ 271 016/2012/KC Warszawa, dnia 6 czerwca 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Serwach *

Małgorzata Serwach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Małgorzata Serwach * PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ JAKO PRZYCZYNA ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BHSI3-020-04/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261141-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo