CORDIS. Najpierw myśl na małą skalę: Poradnik dotyczący usług dla MŚP oferowanych przez UE. Dodatek: MŚP. W numerze. Numer wydania 3 Grudzień 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CORDIS. Najpierw myśl na małą skalę: Poradnik dotyczący usług dla MŚP oferowanych przez UE. Dodatek: MŚP. W numerze. Numer wydania 3 Grudzień 2006"

Transkrypt

1 CORDIS Numer wydania 3 Grudzień 2006 ISSN X Dodatek: MŚP Finanse 5 Badania 12, 33 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP 17 Biznes a innowacje 37 W numerze Praktyczny poradnik dla MŚP opisujący metody nawiązywania kontaktów, pozyskiwania funduszy oraz rozwoju: Fundusze strukturalne, strona 5 Zintegrowane projekty, strona 12 Wkładka poświęcona krajowym punktom kontaktowym dla MŚP, strona 17 Biznes a innowacje, strona 37 Najpierw myśl na małą skalę: Poradnik dotyczący usług dla MŚP oferowanych przez UE PL

2 Wydany przez: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich L-2985 Luksemburg Fax (352) CORDIS: Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju Subskrypcja i zamówienie: CORDIS focus OPOCE P.O. Box 2201 L-1022 Luxembourg Subskrypcja CORDIS focus online: focus/subscribe_pl.html CORDIS focus jest wydawany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Stanowi część szóstego programu ramowego Wspólnot Europejskich dotyczącego badań i przedstawia najświeższe wiadomości dotyczące badań i innowacji Unii Europejskiej oraz związanych z nią programów i polityk. Niniejsze wydanie dodatku CORDIS focus opiera się na informacjach pochodzących z zawartości witryny internetowej CORDIS oraz od działającego przy Komisji Europejskiej DG ds. Badań Naukowych (jednostki zajmującej się badaniami oraz MŚP) jak również od DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (jednostki zajmującej się przedsiębiorczością). Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące programów UE dla MŚP, zapraszamy na strony internetowe CORDIS poświęcone MŚP: oraz Przydatne informacje dotyczące MŚP dostępne są także na stronie DG ds. Badań Naukowych: oraz na stronie DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu: Dodatek prezentuje usługi dla MŚP, możliwości finansowania, projekty badawcze oraz regionalne punkty kontaktowe. Celem publikacji było zilustrowanie najbardziej reprezentatywnych kwestii związanych z MŚP, jednak zakres omówionych zagadnień z pewnością nie wyczerpuje tematu a żaden względny ranking nie jest sugerowany. Lista skrótów używanych w tym dodatku znajduje się na stronie 4. Wspólnoty Europejskie 2006 Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Oświadczenie prawne: Ani Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, ani żadna osoba działająca w jego imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za informacje czy ewentualne błędy zawarte w niniejszej publikacji. Wspólnota Europejska, 2006 EDYTORIAL Stawiając MŚP na pierwszym miejscu: Programy UE pobudzają przedsiębiorczość i myśli innowacyjne 23 miliony małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w UE stanowi o sile europejskiej gospodarki, dostarczając dwóch trzecich miejsc pracy w sektorze prywatnym europejskich przedsiębiorstw. Stanowią one główne źródło pomysłów, dynamizmu oraz umiejętności przedsiębiorczych niektórych najbardziej innowacyjnych branżach UE. Doceniając istotną rolę MŚP, UE intensyfikuje swoją politykę wobec małych firm i zgodnie z zasadą najpierw myśl na małą skalę stawia ich potrzeby w sercu działań UE. Poza pomocą w tworzeniu kultury bardziej przyjaznej przedsiębiorczości, w której MŚP mogłyby rozpoczynać i rozwijać swą działalność, wsparcie dla MŚP jest realizowane głównie poprzez poprawę ich dostępu do źródeł finansowania, zachęcanie do podejmowania wysiłków w zakresie badań i innowacji oraz wzmacnianie współpracy w ramach sieci. Aby zapewnić rzeczywisty start MŚP, UE znacznie zwiększyła finanse przewidziane w ramach budżetu na okres na wsparcie dla MŚP. Wzmocnione przez te środki liczne programy zarządzane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) będą kontynuowały inwestycje w przyjazne dla MŚP fundusze kapitału podwyższonego ryzyka oraz wsparcie małych firm w formie gwarancji bankowych. W tym samym czasie fundusze strukturalne UE przeznaczone na rozwój regionalny, w ramach których w ciągu ostatnich sześciu lat przekazano na pomoc 21 miliardów euro na wsparcie MŚP, nadal będą zapewniać małym firmom niezbędną pomoc. Patrząc przez pryzmat badań i innowacji, wspierane projekty w znacznym stopniu pomagają nastawionym na technologię, przyszłościowo myślącym MŚP w realizacji ich ambicji, bez względu na to, czy same prowadzą one badania, czy też zlecają je innym instytucjom. Programy i serwisy promujące wspólne badania umożliwiają niewielkim przedsiębiorstwom współdzielenie nowych koncepcji, znalezienie odpowiedniego partnera oraz dalszy rozwój ich sieci innowacyjności. Dr. Zoran Stančič MŚP otrzymują również pomoc przy rozszerzaniu swojej działalności na rynki międzynarodowe, korzystając z indywidualnej pomocy technologicznej świadczonej przez sieci (EICs), a także ośrodki przekazu innowacji (IRC), ale również wykorzystując interaktywne portale branżowe oraz bazy danych dostarczające informacji na temat zasad handlu, rynku wewnętrznego oraz możliwości biznesowych w UE. Zwalczanie biurokracji jest również kluczowym priorytetem UE, ponieważ nadmiar przepisów jest najboleśniej odczuwany przez MŚP. Aby znacząco zmniejszyć uciążliwość procedur administracyjnych dotykających przedsiębiorstwa, regulacje unijne są przez cały czas aktywnie optymalizowane, a ponadto zachęca się przedsiębiorców do stosowania najlepszych praktyk na poziomie krajowym oraz regionalnym. UE współpracuje również rządami poszczególnych krajów w obszarze prac nad sprawnymi przepisami na przyszłość: do 2007 r. planuje się wprowadzenie możliwości utworzenia nowej firmy w dowolnym miejscu w Europie w terminie nie przekraczającym jednego tygodnia i to w ramach pojedynczego punktu kontaktowego. Bieżące wydanie CORDIS focus Dodatek: MŚP prezentuje wszelkie niezbędne informacje na temat usług UE dla MŚP, poczynając od programów finansowania, po projekty badawcze oraz sieci biznesu. Publikacja ta ma stanowić narzędzie, które pomoże MŚP w optymalnym wykorzystaniu możliwości, jakie rozpościera przed nimi UE. Françoise Le Bail Pełnomocnik ds. MŚP i Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej Françoise Le Bail Dr Zoran Stančič Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Komisji Europejskiej Wspólnota Europejska,

3 SPIS TREŚCI Wstęp 4 FINANSE BADANIA Udogodnienia finansowe Fundusze strukturalne a małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 5 Instrumenty finansowe Europejski program finansowego wspierania technologii (ETF) 6 Działanie w zakresie kapitału zalążkowego 7 System gwarancyjny dla MŚP Inicjatywa JEREMIE 8 Inicjatywa Innowacja 2010 (i2i) 9 Instrumenty finansowania oferowane przez UE dla MŚP Serwisy sieciowe Dotacje z Unii Europejskiej 10 Publikacje Programy Unii Europejskiej adresowane do MŚP 11 Jak rozumieć nową kulturę oceny zdolności kredytowych Gotowi na euro Projekty badawcze dla MŚP prowadzących projekty badawcze Ukierunkowane projekty badawcze (STREP) 12 Zintegrowane projekty (IP) Sieci doskonałości (SD) 13 Projekty w zakresie informacji gospodarczej i technologicznej (ETI) dla MŚP 14 Projekty badawcze dla MŚP odczuwających potrzeby w zakresie outsourcingu prac badawczych Projekty badawcze realizowane w ramach współpracy 15 Zbiorcze projekty badań 16 WKŁADKA Ogólnoeuropejskie punkty kontaktowe dla MŚP 17 BADANIA ciąg dalszy BIZNES A INNOWACJE Serwisy sieciowe SME TechWeb 33 Badania i innowacje w portalu Europa Ośrodek Informacji Badawczej 34 CORDIS baza danych projektów CORDIS Znajdź partnera Punkty kontaktowe kontaktowe ds. badań i rozwoju dla MŚP 35 Centra biznesu i innowacji (BIC) Publikacje CORDIS focus Dodatek: MŚP 36 SME Update newsletter Publikacje poświęcone 6. PR dla MŚP Serwisy sieciowe Europejskie Sieci Wspierania Biznesu (b2europe) 37 Cyfrowy Ekosystem Działalności Gospodarczej (DBE) Portal sieciowy Easytrade 38 Baza rozpowszechniania danych Leonardo da Vinci Baza danych Dostępu do rynku 39 Portal Twoja Europa Elektroniczny biuletyn zamówień (TED) 40 Europejskie Zrzeszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Normalizacji (Normapme) Projekt IMP³rove 41 System SOLVIT 42 Punkty kontaktowe Ośrodki przekazu informacji (IRC) 43 (EICs) 44 IPR helpdesk 45 Sieć Regiony innowacji w Europie (IRE) Publikacje Innowacje w Europie 46 Enterprise Europe Euroabstracts Indeks kluczowych słów 47 3

4 Wstęp MŚP posiadają wielkie znaczenie dla Europy: w całej UE jest ich ponad 23 miliony i zapewniają one 75 milionów miejsc pracy. Dlatego też, dążąc wraz z rządami poszczególnych państw do osiągnięcia założeń strategii lizbońskiej w zakresie wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy, uważamy, że głównym priorytetem UE jest kreowanie środowiska przyjaznego MŚP. Oprócz dalszej realizacji i rozwoju inteligentnych i dalekowzrocznych koncepcji, UE daje dowód poparcia swoim słowom czynami. Dla przykładu, w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), który pochłonie 3,6 miliarda euro, wdrożony zostanie wzorcowy program dla MŚP, w wyniku którego w 2013 r. wydatki UE na sektor MŚP wzrosną o 60% w porównaniu z rokiem Wykorzystując inne środki finansowania, UE podjęła kilka odrębnych inicjatyw mających na celu nawiązanie dialogu z MŚP w zakresie świadczenia usług doradczych odnoszących się do trudności napotykanych przez przedsiębiorstwa oraz aby wzmocnić politykę promocji przedsiębiorczości. Kampania Europejski Dzień MŚP, utworzenie stanowiska pełnomocnika Komisji Europejskiej ds. Kontaktów z MŚP, ustanowienie Europejskich Nagród Przedsiębiorczości to zaledwie kilka przykładów spośród wielu dalekowzrocznych projektów. Europejski Dzień MŚP obchodzony po raz pierwszy w Brukseli oraz innych europejskich stolicach w czerwcu 2006 r. stanowił okazję do spotkania się przedsiębiorców i polityków, a zarazem wzmocnił prowadzoną przez nas kampanię tworzenia bardziej przyjaznego klimatu dla MŚP w całej UE. Pełnomocnikiem Komisji ds. Kontaktów z MŚP jest wysoki urzędnik Komisji Europejskiej pani Françoise Le Bail, której zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu szersze uwzględnienie zagadnień dotyczących sektora MŚP w polityce UE. Pani Le Bail uczestniczy w spotkaniach z MŚP oraz ich przedstawicielami, a następnie przekazuje poruszane przez nich zagadnienia odpowiednim służbom Komisji. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje pani pełnomocnik, umożliwia jej kształtowanie różnych kierunków polityki UE, które mają potencjalny wpływ na sektor MŚP. Poza działaniami prowadzonymi na forum Komisji, pełnomocnik utrzymuje regularne kontakty z MŚP oraz ich organizacjami przedstawicielskimi, a ponadto dostarcza informacji i zbiera informacje zwrotne. Odbywane pod nadzorem pełnomocnika Komisji ds. MŚP serie spotkań panelowych poświęconych MŚP organizowane przez EIC stanowią szybki i łatwy mechanizm konsultacji, za pomocą którego małe firmy mogą wyrazić swoje zdanie na temat poszczególnych obszarów polityki. Również w przypadku stwierdzenia przez MŚP nieprawidłowości we wdrażaniu legislacji europejskiej, mają one możliwość bezpośredniego poinformowania nas o tym fakcie dzięki systemowi zbierania opinii. Do zadań pełnomocnika Komisji ds. MŚP należy również nadzór nad przyznawanymi nowymi Europejskimi Nagrodami Przedsiębiorczości. Inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie lokalnych i regionalnych władz za głębokie zaangażowanie w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości oraz tworzenie środowiska przyjaznego dla MŚP. Niniejszy dodatek stanowi przegląd wielu spośród dziesiątek projektów, sieci, serwisów kierowanych bezpośrednio do MŚP, poczynając od udogodnień finansowych oraz projektów badawczych po usługi biznesowe i innowacyjne. Przeglądając strony niniejszej publikacji, będziecie mieli Państwo okazję do zapoznania się z licznymi możliwościami oferowanymi małym przedsiębiorstwom przez UE oraz docenienia rosnącej roli współpracy pomiędzy MŚP, UE oraz jej państwami członkowskimi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie poświęconym polityce Komisji Europejskiej wobec MŚP: Publikacja Pierwszeństwo dla MŚP znajduje się pod adresem: Przedsiębiorstwa Europy Mikroprzedsiębiorstwa: 1 do 9 pracowników Małe firmy: 10 do 49 pracowników Średniej wielkości firmy: 50 do 249 pracowników Duże przedsiębiorstwa: 250 pracowników lub więcej 1 % 1 % 7 % 91 % Często występujące skróty 6. PR/7. PR Szósty/Siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i demonstracji BIC centrum biznesu i innowacji (Business and Innovation Centre) B + R badania i rozwój BRT badania i rozwój technologiczny CIP program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (competitiveness and innovation framework programme) CORDIS (Community Research and Development Information Service) Wspólnotowy Serwis Informacyjny dotyczący Badań i Rozwoju EBI Europejski Bank Inwestycyjny EBOiR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EIC (ośrodek Euro Info) ETF ETI ICT IP IPR IRC KPK MŚP SD STREP TSI VAT europejski program finansowania technologii informacja gospodarcza i technologiczna (economic and technological intelligence) technologia informacyjno-komunikacyjna (information and communication technology) zintegrowane projekty (Integrated project) prawa własności intelektualnej (intellectual property rights) ośrodki przekazu innowacji (Innovation Relay Centre) krajowy punkt kontaktowy małe i średnie przedsiębiorstwa sieci doskonałości ukierunkowany projekt badawczy (specific targeted research project) technologie społeczeństwa informacyjnego podatek od wartości dodanej

5 Finanse Wykorzystując dostępne instrumenty finansowe, Komisja Europejska umożliwia MŚP uzyskanie dostępu do pieniędzy, które pozwolą im na rozwiniecie swojej działalności. Jednym z mechanizmów w znacznym stopniu wspierających niewielkie firmy jest utworzony z myślą o mniej uprzywilejowanych regionach fundusz strukturalny. Organem zarządzającym w imieniu Komisji Europejskiej licznymi instrumentami finansowymi jest EFI. Instrumenty te, stanowiące gwarancje dla pośredników finansowych, umożliwiają niewielkim przedsiębiorstwom zaciąganie kredytów. Są one również jednym z czynników zachęcających do inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka typu venture w sektorze MŚP. Finanse Niniejszy rozdział stanowi przegląd unijnych źródeł finansowania dostępnych dla MŚP, z uwzględnieniem zarówno funduszy strukturalnych jak i funduszy innowacji, a także instrumentów finansowych wspieranych przez Komisję. Udogodnienia finansowe Fundusze strukturalne i MŚP: likwidacja przepaści gospodarczej pomiędzy regionami Fundusze strukturalne stanowią jedno z najbardziej zasobnych źródeł finansowania MŚP w UE ich celem jest zmniejszenie różnic w zakresie rozwoju regionalnego oraz promocja spójności gospodarczej i społecznej w UE. Europę regionów nadal charakteryzuje nierówność gospodarcza. Obszary pozostające w tyle muszą dogonić resztę Europy, upadające regiony przemysłowe muszą przejść restrukturyzację, natomiast ludność obszarów wiejskich musi zdywersyfikować swoją działalność wobec zmniejszającej się roli rolnictwa. Aby odpowiedzieć na te naglące potrzeby, UE opracowała wszechstronną politykę regionalną, która ma przyczynić się do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE, a także do poprawy perspektyw dla regionów zmagającymi się z trudnościami. Wysiłki te są wspierane przez fundusze strukturalne, które dostarczają pomocy finansowej umożliwiającej tworzenie nowych możliwości. Fundusze koncentrują się w szczególności na działaniach innowacyjnych, a do ich głównych priorytetów należy tworzenie sieci łączących regiony oraz branże gospodarcze. Fundusze strukturalne stanowią realną okazję do wzmocnienia struktur wsparcia MŚP w najmniej uprzywilejowanych regionach UE. Fundusze te promują przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy na obszarach dotkniętych upadkiem tradycyjnych gałęzi przemysłu. Ponadto, poprzez unowocześnianie szkoleń oraz promocję zatrudnienia przyczyniają się one do rozwoju zasobów ludzkich. W rezultacie, fundusze strukturalne pomagają MŚP zwiększyć ich konkurencyjność, co z kolei przynosi korzyści poszczególnym regionom, a ostatecznie samej UE. Znaczna część funduszy strukturalnych jest przekazywana MŚP za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), będącego jednym z głównych instrumentów finansowania UE. Środki pochodzące z tego funduszu są wykorzystywane do współfinansowania działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw mających wpływ na wzrost gospodarczy w regionie. W okresie EFRR zainwestował 21,6 miliarda euro w rozwój MŚP oraz 3 miliardy euro w finansowanie kapitału podwyższonego ryzyka dla sektora MŚP. Obecnie dobiega końca bieżący cykl budżetowy dla funduszy strukturalnych i niebawem rozpocznie się nowy. Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca polityki spójności na lata koncentruje się na zagadnieniu konkurencyjności; państwa członkowskie postawiły sobie ambitny cel realizacji założeń strategii lizbońskiej w zakresie wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy, na co ma zostać poznaczona znaczna część funduszy strukturalnych. Ponadto, fundusze w mniejszym stopniu będą przeznaczane na inwestycje bezpośrednie w sektorze MŚP, natomiast zwiększy się ich rola odnośnie stymulacji innowacyjności, czemu mają służyć programy finansowania dla MŚP, usługi wsparcia szkoleń w zakresie przedsiębiorczości oraz mechanizmy transferu technologii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie Inforegio pod adresem: Zacieranie różnic w Alzacji Alzacja jest regionem dobrze prosperującym, ale zróżnicowanym, gdzie występują obszary dotknięte upadkiem przemysłu - zwłaszcza w północno-zachodniej części Alzacji, w dolinach gór Wogezów, na obszarze Sundgau oraz Miluzy. W ramach działań UE współfinansuje się wysiłki na rzecz wspierania przedsiębiorstw w regionie, zwłaszcza MŚP. Pomoc z funduszu strukturalnego wyniesie 93,4 miliona euro, natomiast całkowity budżet projektu zamknie się kwotą 293,5 miliona euro. Zaplanowane działania mają na celu zwiększenie kompetencji pracowników MŚP oraz przywrócenie ludności stanowisk pracy. Podejmowane są również specjalne działania skupiające się na szkoleniach dla przedsiębiorców kobiet. Dzięki pomocy środków finansowych z funduszy strukturalnych UE, Alzacja stoi przed szansą osiągnięcia większej stabilności oraz zmniejszenia wpływu znaczących różnic występujących w regionie.

6 Instrumenty finansowe Finanse W imieniu Komisji Europejskiej, EFI zarządza następującymi trzema instrumentami finansowymi dostępnymi w ramach wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości (MAP) na lata : europejskim programem finansowego wspierania uruchamiania działalności gospodarczej, działaniami w zakresie kapitału zalążkowego oraz systemem gwarancyjnym dla MŚP. Po zakończeniu programu MAP, w latach wdrożony zostanie ramowy program CIP, który przyczyni się do znacznego wzrostu budżetu dla tych instrumentów finansowych. Europejski program finansowego wspierania technologii: kapitał podwyższonego ryzyka dla innowacyjnych MŚP Program realizowany w ramach funduszy wspierania uruchamiania działalności gospodarczej dostarcza kapitału podwyższonego ryzyka innowacyjnym MŚP. W tym celu program wykorzystuje inwestycje w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, z których finansowane są przedsiębiorstwa o szybkiej stopie wzrostu w okresie pierwszych pięciu lat ich działalności. ich istnienia (GIF1) oraz w fazie rozwoju (GIF2). Podobnie jak program wspierania uruchomiania działalności gospodarczej, w ramach programu na rzecz szybko rozwijających się i innowacyjnych MŚP (GIF) będzie dzielił ryzyko i zyski z prywatnymi inwestorami na zasadzie proporcjonalności, zapewniając tym samym istotną dźwignię dla zapewnienia innowacyjnym firmom kapitału inwestycyjnego. Według opublikowanego w 2005 r. badania Eurobarometr, wiele MŚP napotyka coraz większe trudności z uzyskaniem kredytu bankowego. Niemniej, poprawa w zakresie dostępu do źródeł finansowania stanowi jeden z kluczowych założeń dotyczących rozwoju działalności gospodarczej, tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego. Program realizowany w ramach funduszu środków na wspieranie uruchomienia działalności gospodarczej zakłada inwestycje w fundusze kapitału o podwyższonym ryzyku w celu zapewnienia MŚP z bardzo dużym potencjałem wzrostu kapitału podwyższonego ryzyka jako alternatywy dla kredytów bankowych. Ten rodzaj finansowania jest niezbędny dla nowopowstałych bądź rozszerzających swą działalność innowacyjnych MŚP, kiedy dochody przedsiębiorstwa są niewielkie lub żadne. Tradycyjne kredyty bankowe mogą nie być odpowiednim instrumentem dla firm, które nie są jeszcze gotowe na spłatę rat. W ramach programu funduszu środków na wspieranie uruchamiania działalności gospodarczej finansowanego przez UE, EFI lokuje fundusze Wspólnoty w wyspecjalizowane fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, zwłaszcza w te, które zajmują się finansowaniem przedsiębiorstw na wczesnym etapie ich rozwoju. Obejmują one fundusze zalążkowe, fundusze funkcjonujące na poziomie regionalnym, fundusze koncentrujące się na konkretnych sektorach lub technologiach oraz fundusze kapitału ryzyka finansujące badania i rozwój (B + R). Ta ostatnia kategoria może uwzględniać fundusze powiązane z ośrodkami badawczymi i parkami nauki, które z kolei zapewniają kapitał wysokiego ryzyka dla MŚP. Po zakończeniu okresu funkcjonowania funduszu środków na uruchamianie działalności gospodarczej, na lata wprowadzony zostanie Program na rzecz szybko rozwijających się i innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (GIF). Program GIF ma na celu znaczne zwiększenie puli kapitału rozwojowego dla małych i średnich przedsiębiorstw we wczesnym etapie Innowacyjne przedsiębiorstwa pragnące ubiegać się o kapitał inwestycyjny w ramach programów ETF na uruchamianie działalności gospodarczej lub GIF winny skontaktować się z pośrednikami finansowymi danego programu wyznaczanymi bezpośrednio przez EFI. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie EFI pod adresem: Skype Technologies: podbijanie świata Wśród MŚP, które skorzystały z programu na uruchamianie działalności ETF znajduje się Skype Technologies. To działające w obszarze komunikacji internetowej przedsiębiorstwo, będące dostawcą usług telekomunikacyjnych typu peer-to-peer z wykorzystaniem protokołu VoIP, znalazło się wśród 100 najlepiej prosperujących i najbardziej innowacyjnych prywatnych przedsiębiorstw wysokich technologii w Europie (według rankingu Tornado 100 ze stycznia 2005 r.). Skype był jednym z pierwszych beneficjantów nadzorowanego przez Komisję Europejską funduszu środków na uruchamianie działalności gospodarczej (ETF Start-up facility). Europejski Fundusz Inwestycyjny przekazał środki pochodzące z funduszu środków funduszowi podwyższonego ryzyka Mangrove Capital Partners (Luksemburg) działającemu w obszarze nowych technologii, który z kolei stał się inwestorem dla Skype. W październiku 2005 r. Skype został przejęty przez ebay. Kolejną opowieścią sukcesu jest historia niemieckiej firmy Wave Light Laser Technologies produkującej urządzenia laserowe wykorzystywane w leczeniu dolegliwości skóry i oczu. W ciągu ostatnich pięciu lat roczne dochody firmy wzrosły dziesięciokrotnie i obecnie jest ona notowana na Deutsche Börse w segmencie Prime Standard. W 2005 r. przedsiębiorstwo zwiększyło swój dochód o 30% do 80,6 milionów euro, natomiast liczba pracowników wzrosła o 24% do 267 osób. Firma działa w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Azji i planuje rozszerzenie swojej działalności na wszystkie rynki światowe. 6

7 Działanie w zakresie kapitału zalążkowego: siejąc ziarna innowacji i wzrostu Działania w zakresie kapitału zalążkowego stanowią uzupełnienie funduszu środków na uruchamianie działalności gospodarczej pokrywając część kosztów funduszy zalążkowych oraz inkubatorów, w które obecnie inwestuje EFI. Biology and medicine Finanse Kapitał zalążkowy są to pieniądze wykorzystywane we wstępnej fazie projektu lub na etapie rozruchu firmy dla udowodnienia słuszności koncepcji, badania rynku czy początkowego rozwoju produktu. Mimo, że rynek kapitału podwyższonego ryzyka w Europie rozwija się, niewiele jest funduszy działających w sferze kapitału zalążkowego. Dzieje się tak głównie dlatego, że koszty związane z realizacją i nadzorem inwestycji są bardzo wysokie w stosunku do zainwestowanego kapitału. Niewielkie są również dochody z inwestycji kapitału zalążkowego. Tak więc, w obliczu niewielkiej liczby prywatnych współinwestorów, unijny program działań w zakresie kapitału zalążkowego pomaga zapewnić środki finansowe niezbędne na początku działalności firmy. Działanie w zakresie kapitału zalążkowego ma na celu promocję dostarczania kapitału na tworzenie i transfer niewielkich, nowych i innowacyjnych form działalności gospodarczej na obszarze Europy, które przyczynią się do wzrostu oraz dostarczą nowych miejsc pracy. Założenia te są realizowane poprzez przydzielanie ograniczonych dotacji na wsparcie procesu rekrutacji dodatkowego wyspecjalizowanego personelu, zwłaszcza kadry zarządzającej w obszarze inwestycji przez fundusze kapitału zalążkowego, w celu wzmocnienia zespołów zarządzających funduszami i zwiększenia w ten sposób szans na odniesienie sukcesu przez fundusze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie EFI pod adresem: System gwarancyjny dla MŚP: ciągłość funduszy dla nowoutworzonych MŚP Fundusz gwarancyjny dla MŚP finansowany przez UE i zarządzany przez EFI zapewnia współgwarancje i kontrgwarancje dla programów kredytowych i kapitałowych kierowanych do sektora MŚP oraz bezpośrednio dla banków na programy kredytowe dla MŚP. Fundusz realizuje te działania współdzieląc ryzyko z krajowymi, regionalnymi oraz wzajemnymi systemami gwarancyjnymi, a także odpowiednimi instytucjami, w tym z EBI. System gwarancyjny dla MŚP jest finansowany przez UE i w imieniu Komisji Europejskiej zarządzany przez EFI. Aby zapewnić pełną gamę produktów gwarancyjnych dla sektora MŚP, system operuje czterema instrumentami. Gwarancje kredytowe mają za zadanie pomóc firmom charakteryzującym się potencjałem wzrostu, zatrudniającym do 100 osób. Gwarancje dla mikrokredytów stanowią instrument wsparcia dla MŚP zatrudniających do 10 osób (więcej informacji na str. 8) Gwarancje kapitałowe zachęcają fundusze prywatne do inwestycji w MŚP charakteryzujące się potencjałem wzrostu. Gwarancja kredytowa dla przedsiębiorstw z sektora technologii informacyjnokomunikacyjnej (ICT) ma na celu pomoc przedsiębiorstwom zatrudniającym do 100 osób, jednak firmy posiadające do 50 pracowników mają pierwszeństwo. Instrument ten ma stymulować inwestycje w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz odpowiednie szkolenia, aby pomóc małym firmom w procesie modernizacji oraz w zwiększaniu swojej konkurencyjności. Gwarancje tworzą efekt dźwigni, przyczyniając się do wzrostu bezpośredniego finansowania dla małych i nowoutworzonych firm dzięki kredytom i pożyczkom, mikrokredytom oraz funduszom kapitałowym bądź quasi-kapitałowym. Dzięki tym gwarancjom, system zapewnia wzrost finansowania z tych źródeł. Wszystkie koszty gwarancji pokrywane są z budżetu systemu. Obejmują one od 50 do 75% domyślnego ryzyka każdego kredytu w gwarantowanym porftelu, podlegającym górnemu limitowi strat. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie EFI pod adresem:

8 Pomoc dla małych firm w uzyskiwaniu dostępu do źródeł finansowania Finanse Jako część systemu gwarancyjnego dla MŚP, instrument gwarancji dla mikrokredytów ma wspierać przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób. Gwarancja ta ma za zadanie pomoc przedsiębiorcom w uzyskaniu dostępu do źródeł finansowania na etapie rozruchu nowej firmy, co stanowi prawdzie wyzwanie biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie ryzyko oraz słabe zabezpieczenie przedsięwzięcia. Mikrokredyty (pożyczki poniżej euro) mają szczególne oddziaływanie na MŚP, które je otrzymują i odgrywają szczególnie istotną rolę w nowych państwach członkowskich. Niemniej, mikrokredyty oferowane przez instytucje finansowe są na ogół niewystarczające sytuacja ta dotyka głównie potencjalnych przedsiębiorców, do których zaliczają się m. in. bezrobotni, kobiety bądź osoby należące do mniejszości narodowych. Stąd też, wspierając mikrokredyty, Europejski Fundusz Inwestycyjny, który działała w imieniu Komisji Europejskiej, wspiera nie tylko przedsiębiorczość i wzrost gospodarczy, ale dotyka również kwestii społecznych. Zgodnie z systemem gwarancji dla mikrokredytów, EFI udziela częściowych gwarancji (bezpośrednio lub pośrednio) w celu zabezpieczenia portfela mikrokredytów dla tych kredytobiorców, którzy nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia. System ma na celu zachęcać instytucje finansowe do większego zaangażowania we wspieranie małych firm, poprzez oferowanie im niewielkich kredytów. Jego zadaniem jest także udostępnianie funduszy większej liczbie małych przedsiębiorstw na różnorodne inwestycje oraz zapewnienie gwarancji na kredyty o dużym stopniu ryzyka. Na każde euro udzielone w formie gwarancji przypada 8 euro udzielonego mikrokredytu. System ten koncentruje się w sposób szczególny na przedsiębiorcach rozpoczynających swoją działalność. Preferowane są kredyty o średnim terminie spłaty tj. kredyty, które należy spłacić w przeciągu 18 miesięcy. Inicjatywa JEREMIE: idealne fundusze z dotacji regionalnych Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) ma na celu ulepszenie regionalnej polityki UE oraz poprawę dostępu do źródeł finansowania dla MŚP. Jako instrument finansowy funkcjonujący w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata , inicjatywa JEREMIE ma stanowić uzupełnienie dla pozostałych inicjatyw na rzecz MŚP na poziomie europejskim, a zwłaszcza dla Programu (CIP). Inicjatywa będzie zarządzana wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz EFI. EFI będzie pełnił rolę jedynego w swoim rodzaju partnera państw członkowskich. Inicjatywa JEREMIE umożliwi państwom członkowskim oraz regionom na bardziej elastyczne wykorzystanie części przysługujących im funduszy na pomoc początkującym firmom, mikroprzedsiębiorstwom oraz MŚP. Cel ten ma zostać osiągnięty za pomocą specjalnych instrumentów finansowych utworzonych z myślą o potrzebach MŚP i przystosowanych do warunków lokalnych. Kiedy fundusze zostaną zwrócone, zostaną one odnowione i wykorzystane ponownie, co przyniesie efekt mnożnika inwestycyjnego, gdyż potencjalnie przyniosą one korzyści dla większej liczby MŚP niż tradycyjny system dotacji. W chwili obecnej EIF przeprowadza analizę dostępu do potrzeb finansowych w państwach członkowskich i wkrótce będzie samodzielnie wykorzystywać przyznany budżet w państwach członkowskich, zarządzając zasobami JEREMIE i wybierając instytucje pośrednictwa finansowego, których zadaniem będzie dostarczenie funduszy do MŚP. EFI będzie wykorzystywał wszystkie swoje możliwości kredytowe przy pełnym wsparciu ze strony EBI. Druga z tych instytucji będzie świadczyć usługi w zakresie oceny zdolności kredytowych. Tam gdzie EFI dysponuje funduszami, nawiąże współpracę z lokalnymi instytucjami pośrednictwa finansowego takimi jak fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, programy gwarancji kredytowych, banki oraz instytucje działające w dziedzinie mikrofinansów. EFI przekaże fundusze lokalnym instytucjom finansowym, które następnie będą finansowały MŚP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie poświęconej inicjatywie JEREMIE pod adresem:

9 Inicjatywa Innowacja 2010: zielone światło dla nowych technologii Opracowana przez UE strategia lizbońska zakłada zwiększenie atrakcyjności Europy dla inwestorów i pracowników. Zgodnie z tą strategią, klucz do rozwoju stanowią wiedza i innowacje, natomiast przedsiębiorstwa winny tworzyć więcej lepszych jakościowo stanowisk pracy. W odpowiedzi na wytyczone cele, EBI zaproponował inicjatywę Innowacja 2010 (i2i), której działania koncentrują się w czterech głównych obszarach. Po pierwsze, EBI finansuje inwestycje zarówno sektora prywatnego jak i publicznego w dziedzinie badań, rozwoju ośrodków doskonałości oraz akademickich ośrodków badawczych. Po drugie, EBI udziela pożyczek na rzecz tworzenia kapitału ludzkiego, a poprzez poprawę dostępu do szkoleń oraz promocję koncepcji uczenia się przez całe życie wspiera edukację uniwersytecką. Bank wnosi istotny wkład poprzez wspieranie integracji wyników badań w projektach na poziomie edukacji wyższej i zawodowej, zwłaszcza poprzez pomoc w finansowaniu modernizacji infrastruktury informatycznej, poprawę umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz rozpowszechnianie e-edukacji. Ponadto, EBI wspiera finansowo projekty zakładające szerzenie technologii oraz rozwój ICT. W szczególności, EBI wspomaga tworzenie sieci komunikacyjnych w takich sektorach jak opieka zdrowotna i transport. Ponadto, EBI w istotny sposób przyczynia się do rozwoju platform e-handlu oraz wprowadzania stacjonarnych i mobilnych sieci szerokopasmowych. Biology and medicine Po czwarte, EBI wspiera przedsiębiorczość poprzez finansowanie innowacyjnych MŚP za pośrednictwem banków komercyjnych oraz poprzez fundusz EIF, inwestując w fundusze podwyższonego ryzyka, co pozwala zapewnić środki kapitałowe dla innowacyjnych MŚP. Inicjatywa i2i jest powiązana z Europejskim Obszarem Badawczym. Oznacza to, że oprócz 25 państw członkowskich UE, mogą korzystać z niej Bułgaria, Rumunia, Turcja oraz Zachodnie Bałkany. W ciągu najbliższych 10 lat, EBI zamierza przeznaczyć 50 miliardów euro na wspieranie innowacji. W ciągu pierwszych pięciu lat od utworzenia i2i przez bank, instytucja ta udzieliła pożyczek w wysokości 24,5 miliarda euro i dostarczyła 2,3 miliarda euro w postaci kapitału o podwyższonym ryzyku za pośrednictwem EFI. Wiele z pożyczek przyczynia się do poprawy spójności gospodarczej i społecznej Unii, a niemal dwie trzecie funduszy i2i zostało przeznaczonych na realizację projektów w najmniej rozwiniętych obszarach Unii. Pożyczki umożliwiły również utworzenie ośrodków doskonałości w mniej uprzywilejowanych regionach Unii, co świadczy o silnym zaangażowaniu EBI w transfer wiedzy do obszarów UE, które pozostają w tyle. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w serwisie EBI pod Finanse Instrumenty finansowania oferowane przez UE dla MŚP: pomocna dłoń dla Europy Środkowo-Wschodniej Instrument finansowania MŚP oferowany wspólnie przez UE oraz kilka międzynarodowych instytucji pośredniczących w finansowaniu (IFI) służy udzielaniu pożyczek nowym krajom członkowskim UE oraz krajom kandydującym. Czyni to za pomocą połączenia linii kredytowych (z IFI) oraz wsparcia technicznego (opłacanego przez UE) dla lokalnych banków i instytucji kredytowych, które chciałyby rozwijać działalność MŚP. Instrument finansowania MŚP oferowany przez UE został utworzony z myślą o mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstwach z Europy Środkowej w tym z Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Dotyczy on również Turcji. Łącznie w ramach programu do MŚP z regionu trafiło 2,5 miliarda euro, przy czym 367 milionów euro stanowi bodźce motywacyjne od UE. Uwaga lokalnych banków oraz instytucji kredytowych skupia się na finansowaniu mniejszych MŚP; średnia kwota pożyczki oferowanej przez IFI wynosi od 5 do 20 milionów euro, podczas gdy wsparcie finansowe dla MŚP wynosi od do euro. Dotacje z UE pokrywają koszty realizacji programu poprzez zrekompensowanie bankom oraz instytucjom kredytowym kosztów początkowych związanych z udzielaniem pożyczek MŚP. Dotacje wykorzystywane są również na finansowanie pomocy technicznej związanej z rekrutacją i szkoleniem personelu bankowego, którego zadaniem będzie obsługa finansowania MŚP, usprawnianiem systemów informacyjnych oraz wzmocnieniem systemu zarządzania w zakresie MŚP. Więcej informacji na ten temat oraz listę instytucji uczestniczących w programie można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej:

10 Finanse Serwisy sieciowe Dotacje Unii Europejskiej Serwis internetowy poświęcony dotacjom z Unii Europejskiej Grants of the European Union zawiera przegląd wszystkich dotacji oraz pożyczek przyznawanych przez Komisję Europejską oraz opis procedur ubiegania się o dotacje we wszystkich obszarach polityki UE. Komisja Europejska przyznaje pieniądze w formie dotacji w celu wdrażania projektów lub działań związanych z kierunkami polityki UE w tak różnorodnych dziedzinach jak badania, edukacja, zdrowie, ochrona środowiska, polityka regionalna i w wielu innych. Z dotacji korzystają najczęściej prywatne oraz państwowe organizacje, a w wyjątkowych sytuacjach pojedyncze osoby, w oparciu o ocenę ich możliwości w zakresie wdrożenia danego projektu. Oprócz listy dotowanych obszarów polityki europejskiej, serwis prezentuje pełen opis każdego z programów. Witryna zawiera również dodatkowe informacje na temat każdej z inicjatyw oraz procesu ubiegania się o dotacje, uporządkowane według dziedzin. Ponieważ dotacje przyznawane są na różnorodne cele, warunki ich przyznawania różnią się w zależności od danego obszaru działalności, w związku z czym ubiegający się o dotacje winni skrupulatnie zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji w ramach poszczególnych programów. Niemniej, można wyróżnić pewne podstawowe zasady dotyczące wszystkich dotacji przyznawanych przez UE. Dotacje stanowią formę uzupełniających źródeł finansowania. UE nie finansuje projektów w 100% jedynie projekty realizowane poza obszarem Unii Europejskiej mogą być finansowane w całości. Pod względem finansowym saldo danego przedsięwzięcia musi być zerowe, a dotacje nie mogą przynieść zysku ich beneficjentom. Dotacje nie mogą być przyznawane wstecz na działania, które zostały już ukończone. Na to samo przedsięwzięcie może zostać przyznana tylko jedna dotacja. Dotacje nie są przyznawane indywidualnie są one objęte rocznym harmonogramem. Do 31 marca każdego roku, każdy z departamentów Komisji opracowuje ogólny zarys dotacji przewidzianych w danym roku. Następnie w serwisach internetowych poszczególnych departamentów publikowane są zaproszenia do składania wniosków, a najlepszym kandydatom przyznawane są dotacje. Wyjątkowo, niektóre dotacje przyznawane są pewnym beneficjentom bez zaproszenia do składania wniosków. Sytuacja taka może być spowodowana ich szczególnymi kompetencjami bądź cechami, co wiąże się z tym, że są oni wyłącznymi beneficjentami tych działań (posiadanie monopolu) bądź wyjątkowym charakterem działania (w szczególności, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną). Ponieważ dotacje przyznawane są z pieniędzy publicznych, transparentność stanowi tu kluczowe zagadnienie: Do 30 czerwca każdego roku, lista dotacji przyznanych w poprzednim roku jest publikowana w Internecie. Oprócz dotacji przyznawanych w wyniku zaproszenia do składania wniosków, Komisja zawiera umowy w ramach zamówień publicznych na dostawę towarów, wykonanie prac lub dostarczanie usług. Umowy te zawierane są w drodze przetargu więcej informacji na ten temat można uzyskać w serwisie internetowym Elektroniczny biuletyn zamówień (Tenders electronic daily - TED). Więcej informacji na temat dotacji i funduszy z UE można znaleźć pod adresem: 10

11 Biology and medicine Publikacje Programy Unii Europejskiej dla MŚP przegląd głównych źródeł finansowania dostępnych dla europejskich MŚP Niniejszy przewodnik, opublikowany w 2005 r., którego uaktualniona wersja ma się pojawić przed końcem roku 2006., zawiera podsumowanie informacji na temat źródeł finansowania dostępnych dla MŚP, a także odnośniki do głównych stron internetowych każdego z programów. Finanse Poradnik klasyfikuje programy pomocy finansowej UE dla MŚP w czterech kategoriach. Źródła finansowania dostępne bezpośrednio dla MŚP: w większości tematycznie pogrupowane źródła finansowania przeznaczone na określone cele ochronę środowiska, badania, edukację zaplanowane i wdrażane przez poszczególne departamenty Komisji Europejskiej. MŚP mogą bezpośrednio ubiegać się o środki z tych programów, pod warunkiem, że przedstawią projekty o trwałym charakterze, posiadające wartość dodaną i mające zasięg ponadnarodowy. Fundusze strukturalne: główne źródło finansowania dla MŚP, dostępne poprzez różne programy i inicjatywy wdrażane w poszczególnych regionach. Instrumenty finansowe: narzędzia finansowania zarządzane przez EFI i udostępniane poprzez krajowe instytucje finansowe. Inne formy wsparcia: ta kategoria obejmuje pomoc niefinansową, głównie w obszarze internacjonalizacji. Poradnik można pobrać z następującej lokalizacji: support_programmes_2005_en.pdf Jak rozumieć nową kulturę oceny zdolności kredytowych praktyczny poradnik na temat kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw Przewodnik ten został opublikowany przez Komisję Europejską w lipcu 2005 r. i zawiera praktyczne wskazówki dla MŚP ubiegających się o pożyczki bankowe. Pełni on rolę informatora dla członków zarządu MŚP, mających bezpośrednią styczność z bankami w kwestiach kredytowych. Ponieważ europejskie MŚP w dużym stopniu są uzależnione od pożyczek bankowych, zmiany w zakresie traktowania ich przez banki mają wpływ na dostępność kredytów dla MŚP. Zmiany na rynkach bankowych, w tym skutki reformy wymagań banków w zakresie kapitału (Umowa kapitałowa Bazylea II), wywołały sporo dyskusji w wielu krajach. Z wielu przyczyn, które tylko częściowo łączą się z Nową Umową Bazylejską II, banki zmieniły swoje podejście do klientów, przywiązując większe znaczenie do ich zdolności kredytowych. Aby ocenić ryzyko ponoszone przez przedsiębiorstwa będące klientami banków, te ostatnie potrzebują więcej informacji na temat firm niż wcześniej. MŚP wykazujące stabilność mogą skorzystać z niższego oprocentowania oraz lepszego dostępu do kredytów; w przypadku bardziej ryzykownych przedsięwzięć należy liczyć się z większym oprocentowaniem oraz wyższymi wymaganiami dotyczącymi kredytów. Poza przeglądem bieżących zmian zachodzących w branży bankowej, w tym także związanych z najnowszymi regulacjami, publikacja ta daje pewne wyobrażenie na temat przyszłości kredytów dla MŚP. Ponadto, opisano w niej procedurę uzyskiwania kredytu bankowego oraz nowe zmiany związane z tym procesem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienie oceny zdolności kredytowych oraz teraźniejsze i przyszłe aspekty wykorzystywania tej oceny przez banki. Przewodnik zawiera zbiór zasad, jakimi winny kierować się MŚP pragnące otrzymać kredyt bankowy w kształtującym się środowisku finansowym. Poradnik można pobrać z następującej lokalizacji: docs/basel_2_guide/basel_guide%20_en.pdf Gotowi na euro przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw Aby pomóc małym firmom w przygotowaniu się do przyjęcia euro, ta wydana w 2005 r. publikacja prezentuje porady wynikające z doświadczeń MŚP pochodzących z państw, które już wprowadziły euro. porady na temat tego, kiedy i w jaki sposób przedsiębiorstwa winny rozpocząć przygotowania do zmian. Publikacja przedstawia także analizę oddziaływania nowej waluty na MŚP oraz zagadnienia jakie należy wziąć pod uwagę w stosunku do istniejących oraz nowych umów. Bogactwo wiadomości zawarte w broszurze jest bardzo aktualne dla MŚP ze Słowenii, która przygotowuje się do wprowadzenia euro. Wśród innych informacji, zawarty został opis korzyści dla MŚP wynikających z wprowadzenia europejskiej waluty oraz Poradnik można pobrać z następującej lokalizacji: financing/docs/euro_guide/euro_guide_en.pdf 11

12 Badania Badania W latach , szósty program ramowy (6. PR) był głównym instrumentem UE promującym i wspierającym B + R w Europie. Całkowity budżet tego pięcioletniego programu wynosił 17,9 miliarda euro. Fundusze były przekazywane na dziedziny o szczególnym zainteresowaniu tj. te, w których UE zamierza stać się najbardziej konkurencyjną, dynamiczną i technologicznie rozwiniętą gospodarką na świecie. MŚP prowadzące badania zachęcane są do zaangażowania się w dziedziny o szczególnym zainteresowaniu, a 15% budżetu (blisko 1,9 miliarda euro) jest przeznaczanych dla tych właśnie przedsiębiorstw. Ponadto, MŚP, które są zmuszone zlecić badania firmom zewnętrznym, mogą liczyć na specjalny fundusz w wysokości 473 milionów euro. Od 2007 r. badania w Europie będą prowadzone z jeszcze większym rozmachem. Ustalono już bowiem całkowity budżet siedmioletniego programu ramowego dla badań (na lata ), w ramach którego 53,2 miliarda euro zostanie przeznaczonych na wsparcie rozwoju wiedzy naukowej i technologicznej w Europie. Zakłada się, że udział MŚP w programie będzie na poziomie 15% budżet przeznaczony na działania w sektorze MŚP w ramach siódmego programu ramowego (7. PR) wynosi około 1,3 miliarda euro. W poniższym rozdziale, przedstawiono niektóre projekty unijne adresowane do MŚP, finansowane w ramach 6. PR, a także serwisy sieciowe oraz punkty kontaktowe dla innowacyjnych MŚP. Projekty badawcze dla MŚP prowadzących projekty badawcze Ukierunkowane projekty badawcze (STREP): idealny związek Ukierunkowane projekty badawcze (STREP) to finansowane przez UE konsorcja, które zbliżają ku sobie różne instytucje badawcze, zarówno komercyjne jak i naukowe. Typowe konsorcjum STREP swoim zasięgiem obejmuje uniwersytety, instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa niezależnie od ich wielkości, w tym MŚP. W skład takiego konsorcjum wchodzi na ogół od 6 do 15 uczestników, fundusze unijne przeznaczane na jego cel wahają się w granicach od 800 tysięcy do 3 milionów euro, zaś realizowane projekty trwają od 18 do 36 miesięcy. W porównaniu z wielozadaniowym oraz wielodyscyplinarnym charakterem większych zintegrowanych projektów (IP), projekty STREP skupiają się na konkretnych celach badawczych, posiadających wyraźne i praktyczne rezultaty, które mogą zostać szybko wprowadzone na rynek węższy zakres tych projektów ułatwia MŚP udział w programach STREP. Wiedza uzyskana w ramach uczestnictwa w projekcie może być wykorzystywana w celach komercyjnych. Do innych korzyści można zaliczyć rozszerzenie sieci kontaktów biznesowych i badawczych oraz bycie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w danej dziedzinie. Więcej informacji na temat projektów można znaleźć w serwisie CORDIS 6. PR pod adresem: Broszurę MŚP w projektach STREP w ramach 6. PR można pobrać z następującej lokalizacji: Projekty zintegrowane: impuls do zmian IP mają na celu zgromadzenie masy krytycznej wiedzy eksperckiej oraz zasobów niezbędnych do osiągnięcia ambitnych założeń naukowo-technicznych niosących pozytywny oddźwięk na poziomie europejskim. Dla MŚP działających w obszarze wysokich technologii, zaangażowanych w projekty w ramach konsorcjów pełniących rolę ośrodków badań w zakresie wyspecjalizowanych technologii oraz know-how, zintegrowane projekty często stanowią odskocznię dla nowych produktów i usług bądź dla wejścia na rynki międzynarodowe. Działania w ramach zintegrowanych projektów obejmują nie tylko badania, ale również rozwój technologiczny, demonstrację, promocję, szkolenia, zarządzanie i transfer wiedzy. IP zostały wprowadzone po raz pierwszy w ramach 6. PR. Uważa się je za motor napędowy wiedzy, niezbędny do realizacji celów badawczych głównych obszarów tematycznych programu. Projekty trwają zazwyczaj od trzech do pięciu lat i są prowadzone na znacznie większą skalę niż finansowane przez UE projekty badawcze w latach wcześniejszych. Całkowite środki finansowe na projekt nierzadko przekraczają 20 milionów euro, natomiast w skład konsorcjów wchodzi zazwyczaj 20 lub więcej uczestników. Więcej informacji na temat projektów można znaleźć w serwisie CORDIS 6. PR pod adresem: Broszurę Jak wziąć udział w realizacji zintegrowanego projektu można pobrać z następującej lokalizacji: 12

13 Sieci Doskonałości: optymalizacja badań europejskich Wzmocnienie doskonałości naukowo-technicznej w całej Europie może zostać osiągnięte jedynie poprzez zgromadzenie odpowiedniej wiedzy specjalistycznej na poziomie UE zadaniu temu mają służyć sieci doskonałości (SD). Energy Badania Sieci doskonałości (SD) mają na celu zniesienie podziałów w dziedzinie badań prowadzonych w Europie poprzez zgromadzenie masy krytycznej zasobów oraz wiedzy specjalistycznej niezbędnej do osiągnięcia przez Europę statusu lidera. Podczas gdy zintegrowane projekty mają na celu rozwiązanie konkretnych problemów z danej dziedziny naukowej, celem projektów realizowanych w ramach SD jest ogólne wzmocnienie wiedzy naukowo-technologicznej na dany temat. Projekty te wiążą się ze szkoleniami i trwają nawet do siedmiu lat. Ich uczestnikami mogą być instytucje badawcze takie jak ośrodki badawcze, uniwersytety, przedsiębiorstwa w tym MŚP oraz organizacje badawczo-techniczne. Wspólny program działań (JPA) stanowi zbiorczy instrument mający pomóc w osiągnięciu założeń sieci. Program ten uwzględnia szereg spójnych nowych lub ulepszonych działań podejmowanych wspólnie przez jego uczestników. Prawa do własności intelektualnej wypracowanej w ramach projektu należą do jego uczestników. Więcej informacji na temat sieci Intuition network można znaleźć pod adresem: Więcej informacji na temat SD można znaleźć pod adresem: Wirtualna rzeczywistość w miejscu pracy Intuicja jest siecią doskonałości koncentrującą się na zagadnieniu wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz aplikacjach wirtualnego środowiska dla przyszłych przestrzeni roboczych. Sieć jest finansowana w ramach funduszy 6. PR przeznaczonych na rozwój technologii społeczeństwa informatycznego. Sieć obejmuje 60 partnerów i jest koordynowana przez Instytut Systemów Komunikacyjnych i Informatycznych Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach, w Grecji. VR jest coraz częściej wykorzystywana w aplikacjach przemysłowych. Niemniej technologii tej w dalszym ciągu brakuje odpowiednich ram organizacyjnych oraz długoterminowej wizji. Głównym celem jest promocja obecności wirtualnego środowiska w procesach przemysłowych oraz ocena zakresu jego wykorzystania w miejscu pracy i codziennym życiu. Ocenie należy poddać również oddziaływanie wirtualnego środowiska na rzeczywiste środowisko pracy. Wraz z gwałtownym rozwojem i rosnącym zróżnicowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości, masowy proces B + R osiągnął punkt, w którym niezbędne jest podjęcie ogólnoeuropejskich wysiłków na rzecz ustrukturyzowania i integracji tej technologii. Jednym z zadań programu Intuicja jest znoszenie podziałów oraz trwała integracja na poziomie europejskim. Sieć Intuicja ma na celu: systematyczne przyswajanie i gromadzenie wiedzy na temat zagadnień VR, metodologii i wytycznych, dostarczanie pełnego obrazu technologii oraz punktów odniesienia dla rozwoju przyszłych projektów; dokonywanie analizy istniejących i nowopowstających systemów VR oraz aplikacji wirtualnego środowiska, a także ustalenie ram potencjalnych problemów i ograniczeń, które należy rozwiązać; identyfikację wymagań oraz oczekiwań użytkowników oraz utworzenie nowych obszarów zastosowań dla technologii VR. Projekt obejmuje 10 grup roboczych działających w następujących obszarach: przemysł lotniczy i kosmiczny, rzeczywistość powiększona, przemysł samochodowy i transportowy, budownictwo i energetyka, projekty inżynieryjne, rozrywka i kultura, rozwój i testowanie, edukacja i szkolenia, interakcja poprzez dotyk, badanie układu nerwowego. 13

14 Badania Projekty w zakresie informacji gospodarczej i technologicznej dla MŚP: pomoc dla MŚP w zakresie uczestnictwa w 6. PR Projekty w zakresie informacji gospodarczej i technologicznej (ETI) stanowią odskocznię dla małych firm pragnących uczestniczyć w głównych projektach badawczych w ramach 6. PR. Program ten ma na celu również poprawę w kwestii dostępu MŚP do informacji gospodarczej i technologicznej. Projekty ETI trwają na ogół przez trzy lata, a ich całkowity budżet wynosi 1,5 miliona euro. Obecnie, w całej UE realizuje się dziesiątki projektów w ramach ETI. Projekty te służą budowaniu więzi pomiędzy sektorem MŚP, badaczami, przedsiębiorcami i inwestorami: nie są one natomiast prowadzone przez same MŚP, ale przez instytucje pośredniczące posiadające dobry dostęp do dróg rozpowszechniania takie jak krajowe punkty kontaktowe dla MŚP, federacje przemysłowe, sieci i stowarzyszenia badawcze, stowarzyszenia zawodowe, izby handlowe itp. Organizacje te odpowiadają za tworzenie bardziej sprzyjającego środowiska dla nowych koncepcji w UE, a także biorą udział w tworzeniu innowacyjnych, technologicznie zaawansowanych inicjatyw badawczych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie CORDIS SME TechWeb pod adresem: Broszurę Projekty w zakresie Informacji Gospodarczej i Technologicznej dla MŚP można pobrać z następującej lokalizacji: Śledząc najnowsze trendy Branża mody ma znaczny udział w gospodarce europejskiej i zapewnia miejsca pracy dla blisko 3 milionów ludzi. Jednak, jeżeli MŚP z branży mają stanowić konkurencję na skale światową, muszą one przejść dogłębną zmianę w zakresie modernizacji. Fashion Net to projekt ETI mający na celu ułatwienie MŚP z branży dostępu do projektów badawczych UE. Ma on również na celu promocję międzynarodowej promocji innowacji i technologii wśród MŚP działających w sektorze mody. Program ten ma służyć wzmocnieniu różnych sieci wymiany wiedzy specjalistycznej oraz najlepszych praktyk, w konsekwencji stymulując konkurencyjność wśród małych przedsiębiorstw. Jest to projekt o znacznym zasięgu, rozciągający się na wszystkie rodzaje działalności, poczynając od wzornictwa, a kończąc na produkcji różnorodnych materiałów. Jest on również kierowany do MŚP zaangażowanych w działania powiązane, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw oraz rozwój działalności. Jego głównymi adresatami są MŚP, które w jakimś stopniu wprowadziły już pewne innowacje, czyli blisko połowa przedsiębiorstw z branży mody. Istnieje wiele powodów, dla których MŚP mogą odnieść duże korzyści z udziału w Fashion Net. Po pierwsze, firmom tym brakuje na ogół personelu, co wiąże się z tym, że nie posiadają one wystarczających zasobów ludzkich niezbędnych do prowadzenia inwestycji w innowacje. Po drugie, innowacyjne MŚP borykają się z trudnościami w zakresie uzyskiwania informacji na temat potencjalnych partnerów oraz kontaktów. Instytucje pośredniczące mogą pomóc im znacznie poprzez formułowanie wniosków o udział w międzynarodowych projektach współpracy dotyczących innowacyjnych pomysłów. Projekt Fashion Net jest realizowany przez szesnastu uczestników w 8 krajach w Republice Czeskiej, Francji, Grecji, Włoszech, Litwie, Rumunii, Hiszpanii i Turcji. Projekt opiera się o sieć pośredników MŚP stowarzyszeń przemysłowych, instytucji badawczych, krajowych oraz klasterów MŚP. Obecnie planowana jest kampania informacyjna kierowana do MŚP. W ramach tej kampanii odbędą się dwie konferencje, osiem warsztatów innowacji oraz osiem sesji szkoleniowych. Ponadto, projekt zakłada przeprowadzenie 155 audytów oraz określenie antologii najlepszych praktyk. Po uwzględnieniu działań MŚP we wniosku do projektu w ramach 6. PR zostaną one zintegrowane i skoordynowane. Pomimo że kontrakt na realizację Fashion Net wygasł w kwietniu 2006 r., konsorcjum zawarło nowy kontrakt na projekt Fashion To Future obejmujący trzy projekty ETI: Fashion Net, ITE (dotyczący nowoczesnych tekstyliów) oraz SHOES 5000 (dotyczący obuwia). Celem tego projektu jest zwiększenie konkurencyjności MŚP w branży mody poprzez uproszczenie dostępu do wyników badań i innowacji. Mimo że projekt realizowany jest w ramach 6. PR, promuje on również uczestnictwo MŚP w 7. PR. 14

15 Energy Projekty badawcze realizowane w ramach współpracy: wsparcie dla innowacyjnych MŚP Projekty badawcze dla MŚP odczuwających potrzeby w zakresie outsourcingu prac badawczych Z myślą o MŚP nieposiadających własnych zdolności badawczych, projekty badawcze realizowane w ramach współpracy zrzeszają mniejsze firmy z różnych krajów posiadające konkretne cele lub potrzeby badawcze. 6. PR kładzie szczególnie duży nacisk na tę formę wsparcia dla MŚP, a budżet przeznaczony na finansowanie projektów badawczych w ramach współpracy wynosi 320 milionów euro. Badania Większość potrzebnych badań jest wykonywana przez instytucje badawczo-rozwojowe: uniwersytety, ośrodki badawcze oraz instytuty technologiczne. Jednak IPR pozostają w wyłącznym posiadaniu MŚP. Koncentrując się na krótkoterminowych potrzebach przemysłu, projekty mogą dotyczyć niemal każdej istotnej dziedziny badań naukowych lub technologicznych. Okres ich realizacji nie przekracza dwóch lat, a wysokość całkowitych środków finansowych waha się pomiędzy 0,5 miliona a 2 milionami euro. W ramach tego programu finansowane mogą być dwa rodzaje działalności działania związane z badaniami i innowacjami oraz działania związane z zarządzaniem konsorcjum. Działania związane z badaniami i innowacjami: mogą one dotyczyć wszelkich zagadnień naukowych i technologicznych opartych o dobrze zdefiniowane i jasno wytyczone cele, prowadzące do konkretnych wyników. Rezultatem tych działań winna być praktyczna wiedza dająca się wykorzystać bądź to do usprawnienia, bądź tworzenia nowych produktów, procesów lub usług, a także pozwalająca sprostać potrzebom innych MŚP. Działania w zakresie innowacji winny promować wykorzystanie rezultatów projektów. Działania związane z zarządzaniem konsorcjum: obejmują one koszty operacyjne związane z projektem. Należą do nich: umowa o zarządzanie konsorcjum, kwestie prawne, umowne i administracyjne, a na poziomie konsorcjum również koordynacja zarządzania wiedzą oraz innymi działaniami związanymi z innowacjami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie CORDIS 6. PR pod adresem: Broszurę Badania realizowane w ramach współpracy oraz folder Projekty badawcze realizowane w ramach współpracy część I i II można pobrać z następującej lokalizacji: Bezpieczna krew dla szpitali Realizowany przez trzy MŚP projekt Rastud dotyczył kwestii zapewnienia bezpieczeństwa produktom krwiopochodnym. Ośrodki krwiodawstwa oraz szpitale nieustannie poszukują dawców w celu zapewnienia stałych dostaw krwi, co wiąże się z potrzebą dostarczenia środków szybkiej i dokładnej analizy krwi w celu wykrywania bakterii. Przy współpracy z uniwersytetami, w ramach projektu Rastud utworzono sieć B + R, w celu stworzenia mechanizmu pozwalającego na szybkie i skuteczne wykrycie bakterii w krwi. Beneficjentami projektu będą setki ośrodków krwiodawstwa oraz szpitali w Europie rynek na urządzenie jest ogromny, jego wartość w skali światowej wynosi około siedmiu miliardów euro. Projekt Rastud pokazuje, w jaki sposób projekty badawcze realizowane w ramach współpracy mogą przynieść korzyści MŚP oraz instytutom badawczym. W ramach tego programu, uniwersytety mają do zaoferowania przedsiębiorstwom konkretne rozwiązania, a ponadto zapewniają możliwość poszerzenia wiedzy oraz tworzenia nowych technologii, które mogą zostać wykorzystane przez inne przedsiębiorstwa. UE wyłożyła euro na sfinansowanie projektu Rastud, którego całkowity budżet wynosił euro. 15

16 Badania Zbiorcze projekty badań: wykorzystanie wyników B + R Dzięki zbiorczym projektom badań, duże grupy MŚP są w stanie poszerzyć swoją wiedzę poprzez B + R w zakresie wspólnych zagadnień dotyczących technologii, środowiska, bezpieczeństwa oraz norm. Podobnie jak projekty badawcze realizowane w ramach współpracy, zbiorcze projekty badań realizowane są przez instytucje badawczo-rozwojowe tj. uniwersytety, ośrodki badawcze oraz instytuty technologiczne. Mogą one wykonywać zlecenia stowarzyszeń przemysłowych oraz grup reprezentujących MŚP w celu poprawy ogólnej konkurencyjności dużych grup MŚP oraz sektora intensywnie rozwijających się MŚP. Ponadto, zbiorcze projekty badań trwają zazwyczaj przez dłuższy okres czasu, a ich zasięg jest większy niż w przypadku projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy. Okres trwania tych projektów waha się od dwóch do trzech lat, a środki UE przeznaczane na ich finansowanie oscylują pomiędzy dwoma a pięcioma milionami euro. W każdym zbiorczym programie badań istnieje główna grupa MŚP, która uczestniczy we wszystkich etapach projektu, poczynając od wstępnej koncepcji badawczej, aż do etapu rozpowszechniania uzyskanych wyników. Działania te obejmują prace związane z badaniami i innowacjami, zadaniami w zakresie zarządzania konsorcjum oraz szkoleniami, głównie szkoleniami dla kadry zarządzającej MŚP oraz personelu technicznego w zakresie nowej wiedzy uzyskanej w ramach projektu. Jako inicjatywy o zasięgu ogólnoeuropejskim, projekty te mają na celu: wzmocnienie bazy technologicznej poszczególnych branż; opracowanie narzędzi technologicznych takich jak metody diagnostyczne, urządzenia bezpieczeństwa itp.; opracowanie rozwiązań częstych problemów takich jak spełnienie kryteriów w zakresie ochrony środowiska, zgodność z wymogami prawnymi, spełnienie norm dotyczących bezpieczeństwa miejsca pracy; oraz wykonanie przednormatywnych badań mających na celu pomóc określić europejskie normy i standardy. IPR nabyte w ramach projektu należą wyłącznie do towarzystw i stowarzyszeń branżowych będących stroną w umowie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie CORDIS 6. PR pod adresem: Broszurę Zbiorcze Badania oraz folder Zbiorcze Projekty Badawcze część I i II można pobrać z następującej lokalizacji: Szybsze narzędzia dla sprawniejszego biznesu Obrót sektora produkcji narzędzi wynosi 11 miliardów euro i jest wypracowywany głównie przez MŚP. Ponieważ produkcja narzędzi do wyprasek wtryskowych jest procesem pracochłonnym, automatyzacja istniejących linii produkcyjnych jest istotna dla MŚP, aby mogły one nadal konkurować na rynku. Przy budżecie euro (z czego euro pochodziło z UE), projekt Fastool zakładał realizację tych potrzeb poprzez zainstalowanie oszczędnych systemów automatyki w warsztatach. W ramach Fastool współpracowały ze sobą stowarzyszenia branżowe z Niemiec, Hiszpanii, Niderlandów oraz Zjednoczonego Królestwa, w celu realizacji zbiorczego projektu badań w imieniu swoich członków. W Niderlandach stowarzyszenie handlu reprezentuje 120 MŚP, w Niemczech 180, w Hiszpanii 209, a w Zjednoczonym Królestwie 299; rolą tych stowarzyszeń jest rozpowszechnianie wiedzy na temat najlepszych praktyk w sektorze MŚP. Kraje te są również objęte siecią B + R. Korzyści płynące z projektu są znaczne i wspomagają one utrzymanie branży narzędziowej w Europie. Obejmują one redukcję czasu programowania do 95%, udoskonalenie maszyn wykorzystujących grafit, zmniejszenie kosztów produkcji poprzez wydłużenie dnia pracy oraz większe wykorzystanie drogich urządzeń. 16

17 Wykaz ośrodków przekazu innowacji, krajowych dla MŚP oraz centrów biznesu i innowacji. Krajowe sieci (EICs). Więcej informacji na temat serwisów w artykułach na stronach 35, 43 oraz 44. Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP Belgia Direction Générale des Technologies, de la Recherche et de l Energie Ministère de la Région Wallonne (DGTRE CRIW) Avenue Prince de Liège, 7 B-5100 Jambes (Namur) Tel. (32-81) Fax (32-81) Web: Groupement d Intérêt Economique des Centres d Entreprises et d Innovation (GIE CEI) de Wallonie Avenue Sergent Vrithoff, 2 B-5000 Namur Tel. (32-81) Fax (32-81) Web: Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) in Vlaanderen Bischoffsheimlaan, 25 B-1000 Brussels Tel. (32-2) Fax (32-2) Web: Brussels Enterprise Agency Rue Gabrielle Petit, 4-b 12 B-1080 Brussels Tel. (32-2) Fax (32-2) Web: Instituut voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) in Vlaanderen Bischoffsheimlaan, 25 B-1000 Brussels Tel. (32-2) Fax (32-2) Web: Union wallonne des Entreprises (UWE) Chemin du Stockoy, 1 3 B-1300 Wavre Tel. (32-10) Fax (32-10) Centra biznesu i innowacji Bureau Économique de la Province de Namur Avenue Sergent Vrithoff, 2 B-5000 Namur Tel. (32-81) Fax (32-81) Web: Cap Innove Rue de l Industrie, 20 B-1400 Nivelles Tel. (32-67) Fax (32-67) Web: Centre Européen d entreprise et d innovation (CEEI) Heracles Avenue Général Michel, 1E B-6000 Charleroi Tel. (32-71) Fax (32-71) Web: CEEI ID Parc d Activités économiques de Saintes Avenue Léon Champagne, 2 B-1480 Saintes Tel. (32-2) Fax (32-2) Web: Idelux Drève de l Arc-en-Ciel, 98 B-6700 Arlon Tel. (32-63) Fax (32-63) Web: Innotek Cipalstraat, 3 B-2440 Geel Tel. (32-14) Fax (32-14) Web: Maison de l Entreprise S.A. Parc Scientifique Initialis Rue Descartes, 2 B-7000 Mons Tel. (32-65) Fax (32-65) Web: Socran S.A. Liège Science Park Avenue Pré-Aily B-4031 Angleur Tel. (32-4) Fax (32-4) Web: 17

18 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP Republika Czeska BIC Ostrava Mostárenská 1156/38 CZ Ostrava - Vítkovice Tel. (420) Fax (420) Web: Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno, spol. s.r.o. Příkop 4 CZ Brno Tel. (420) Fax (420) Web: Technology and Innovation Centre (TIC) Prague TIC CTU Plzenska 221/130 CZ Praha 5 Tel. (420) Fax (420) Web: Technology Centre AS CR Rozvojova 135 CZ Prague 6 Tel. (420) Fax (420) Web: EuroCenter Ministry for Science, Technology and Innovation c/o Teknologisk Institut, Indgang 8 Gregersensvej, Postboks 141 DK-2630 Taastrup Tel. (45) Fax (45) Web: Centra biznesu i innowacji BIC Nord Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Tel. (45) Fax (45) Web: BIC Plzen s.r.o. Riegrova 1 P.O. Box 325 CZ Plzen Tel. (420) Fax (420) Web: Technology Centre AS CR Rozvojová 135 CZ Prague 6 Tel. (420) Fax (420) Web: Technology Centre AS CR Rozvojová 135 CZ Prague 6 Tel. (420) Fax (420) Web: Centra biznesu i innowacji BIC Ostrava Mostárenská 1156/38 CZ Ostrava Vítkovice Tel. (420) Fax (420) Web: BIC Plzen P.O. Box 325 CZ Plzen Tel. (420) Fax (420) Web: Dania East Jutland Innovation (EJI) A/S Forskerparken Gustav Wieds Vej 10C DK-8000 Aarhus C Tel. (45) Fax (45) Web: EuroCenter Ministry for Science, Technology and Innovation c/o Teknologisk Institut, Indgang 8 Gregersensvej, Postboks 141 DK-2630 Taastrup Tel. (45) Fax (45) Web: Niemcy Agentur für Innovationsförderung & Technologietransfer GmbH Leipzig IRC Sachsen D Leipzig Tel. (49-341) Fax (49-341) Web: Ati-Küste GmbH Gesellschaft für Technologie und Innovation Schonenfahrerstraße 5 D Rostock Tel. (49-381) Fax (49-381) Web: AXON Technologie Consult GmbH Hochschulring 6 D Bremen Tel. (49-421) Fax (49-421) Web: 18

19 Bayern Innovativ Gesellschaft für Innovations- und Wissenstransfer GmbH Gewerbemuseumsplatz 2 D Nürnberg Tel. (49-911) Fax (49-911) Web: BTI Technologieagentur Dresden GmbH Gostritzer Straße D Dresden Tel. (49-351) Fax (49-351) Web: ETB Eurotransfer und Beratungsring Neisse e.v. Gartenstraße 4 D Görlitz Tel. ( ) Fax ( ) Web: Investitions-und-Förderbank Niedersachsen GmbH (NBANK) Günther-Wagner-Allee D Hannover Tel. (49-511) Fax (49-511) Web: Hessen Agentur (HA) GmbH Abraham-Lincoln-Straße D Wiesbaden Tel. (49-611) Fax (49-611) Web: IRC Northern Germany Steinplatz 1 D Berlin Tel. (49-30) Fax (49-30) Web: Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Stiftung für Wirtschaftsförderung Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher Straße 19 D Stuttgart Tel. (49-711) Fax (49-711) Web: Universität Hannover Brühlstraße 27 D Hannover Tel. (49-511) Fax (49-511) Web: Thüringen Innovativ GmbH Mainzerhofstraße 10 D Erfurt Tel. (49-361) Fax (49-361) Web: Zentrum für Innovation & Technik (ZENIT) in Nordrhein-Westfalen GmbH Bismarckstraße 28 P.O. Box D Mülheim Tel. (49-208) Fax (49-208) Web: Zentrum für Innovation & Technik (ZENIT) in Nordrhein-Westfalen GmbH Bismarckstraße 28 D Mülheim an der Ruhr Tel. (49-208) Fax (49-208) Web: Centra biznesu i innowacji BIC Frankfurt (Oder) GmbH Im Technologiepark 1 D Frankfurt (Oder) Tel. (49-335) Fax (49-335) Web: BIC Kaiserslautern GmbH Opelstraße 10 D Kaiserslautern/Siegelbach Tel. ( ) Fax ( ) Web: BIC Leipzig GmbH Karl-Heine-Straße 99 D Leipzig Tel. (49-341) Fax (49-341) Web: BIC Nordthüringen GmbH Alte Leipziger Straße 50 D Nordhausen Tel. ( ) Fax ( ) Web: BIC Zwickau GmbH Gewerbestraße 19 D Stenn Tel. (49-375) Fax (49-375) Web: Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) BIC Altmark GmbH Arneburger Straße 24 D Stendal Tel. ( ) Fax ( ) Web: TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH BIC Rhein-Neckar-Dreieck Donnersbergweg 1 D Ludwigshafen Tel. (49-621) Fax (49-621) Web: Estonia Archimedes Foundation Väike-Turu 8 EE Tartu Tel. (372) Fax (372) Web: Enterprise Estonia Liivalaia 13/15 EE Tallinn Tel. (372) Fax (372) Web: Tartu Science Park Foundation Riia 185 EE Tartu Tel. (372) Fax (372) Web: Tehnopol Tallinn Technology Park Akadeemia Street 19 EE Tallinn Tel. (372) Fax (372) Web: Enterprise Estonia Liivalaia 13/15 EE Tallinn Tel. (372) Fax (372) Web: Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP 19

20 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP Grecja National Documentation Centre Hellenic Innovation Relay Centre Vas. Konstantinou Avenue 48 GR Athens Tel. (30-210) Fax (30-210) Web: Ceramics and Refractories Technological Development Company (CERECO) S.A. 72nd km of Athens Lamie National Road P.O. Box GR Chalkida Tel. ( ) Fax ( ) Web: Clothing Textile and Fiber Technological Developments S.A. (CLOTEFI) S.A. Eleftheriou Venizelou 4 GR Kallithea/Athens Tel. (30-210) Fax (30-210) Web: Food Industrial Research and Technological Development Company S.A - ETAT S.A. Vouliagmenis Avenue 80 GR Athens Tel. (30-210) Fax (30-210) Web: HELF-FORWARD network (PRAXI) Zalokosta Road 4 GR Athens Tel. (30-210) Fax (30-210) Web: Foundation for Research and Technology (FORTH) Hellas Vassilika Vouton P.O. Box 1527 GR Crete Tel. ( ) Fax ( ) Web: Federation of Greek Industries 5 Xenofontos GR Athens Tel. (30-210) Fax (30-210) Web: index.aspx?lang=en Federation of Industries of Northern Greece Morihovou Square 1 GR Thessaloniki Tel. ( ) Fax ( ) Web: Hellenic Organisation of SMEs (EOMMEX) Xenias Street 16 GR Athens Tel. (30-210) Fax (30-210) Web: Centra biznesu i innowacji BIC of Attika Stadiou Street 7 GR Athens Tel. (30-210) Fax (30-210) Web: Hiszpania Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Torneo, 26 E Sevilla Tel. (34) Fax (34) Web: Ainia Instituto Tecnológico Agroalimentario Parque Tecnológico de Valencia c/ Benjamín Franklin, 5-11 E Paterna Valencia Tel. (34) Fax (34) Web: Asociación Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación Saretek Parque Tecnológico de Zamudio Edificio, 101 E Zamudio (Bizkaia) Tel. (34) Fax (34) Web: Centre d Innovació I Desenvolupament Empresarial Passeig de Gràcia, 129 E Barcelona Tel. (34) Fax (34) Web: Hellenic Organisation of Small and Medium-Sized Enterprises and Handicraft S.A. - ECOMMEX S.A. Xenias Street 16 GR Athens Tel. (30-210) Fax (30-210) Web: Metallurgical Industrial Research & Technological Development Centre (MIRTEC) S.A. A Industrial Area of Volos GR Volos Tel. (30-40) Fax (30-40) Web: BIC of Epirus Omirou Square 12 GR Ioannina Tel. (30-651) Fax (30-651) Web: Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía S.A.U. Av. Isaac Newton, s/n Pabellón de Italia 3ª planta E Sevilla Tel. (34) Fax (34) Web: Instituto Andaluz de Tecnología c/ Leonardo da Vinci, 2 Parque Tecnológico Cartuja, 93 E Sevilla Tel. (34) Fax (34) Web: 20

21 Instituto Tecnológico de Aragón c/ María de Luna, 7-8 E Zaragoza Tel. (34) Fax (34) Web: Parques Tecnológicos de Castilla y Leon, S.A. Edificio de Usos Comunes Parcela, 208 E Boecillo Valladolid Tel. (34) Fax (34) Web: parquestecnologicos Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana Colón, 66 E Valencia Tel. (34) Fax (34) Web: Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), S.A. c/ Gran Via, 35-3 E Bilbao Tel. (34) Fax (34) Web: Universidad de Alicante OTRI Campus Universitario de San Vicente del Raspeig Edificio Germán Benácer E Alicante Tel. (34) Fax (34) Web: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) c/ Cid, 4 E Madrid Tel. (34) Fax (34) Web: Centra biznesu i innowacji BEAZ S.A. Centro de Empresas e Innovación de Bizkaia Alameda de Recalde, 18-6º E Bilbao Tel. (34) Fax (34) Web: BIC Berrilan Parque Tecnológico Miramón Pº Mikeletegi, 56-Ed. B8 1ºPl. E San Sebastián Tel. (34) Fax (34) Web: BIC Euronova S.A. Parque Tecnológico de Andalucía Av. Juan López Peñalver, 21 E Málaga Tel. (34) Fax (34) Web: CEEI Aragón S.A. María de Luna, 11 Polígono Actur E Zaragoza Tel. (34) Fax (34) Web: CEEI Bahía Cádiz Pol. Ind. Las Salinas Centro de Lanzamiento Económico c/ Delta, 1 E El Puerto de Santa María (Cádiz) Tel. (34) Fax (34) Web: CEEI Burgos Edificio Centro de Empresas Aeropuerto de Burgos E Burgos Tel. (34) Fax (34) Web: CEEI Castellón c/ Ginjols, 1 E Castellón Tel. (34) Fax (34) Web: ceei-castellon/ceei.aspx CEEI Ciudad Real c/ Lanza, 2 E Ciudad Real Tel. (34) Fax (34) Web: CEEI BIC Galicia S.A. San Lázaro, s/n Edificio IGAPE E Santiago La Coruña Tel. (34) Fax (34) Web: CEEI de Navarra S.A. Polígono Industrial Mocholi E Noáin Navarra Tel. (34) Fax (34) Web: CEEI del Principado Asturias Parque Technológico de Asturias E Llanera Asturias Tel. (34) Fax (34) Web: CEEI Talavera de la Reina Toledo Plaza del Pan, 11 E Talavera de la Reina Toledo Tel. (34) Fax (34) Web: Centro de Empresas e Innovación de Alava S.A. c/ Albert Einstein, 15 Parque Tecnológico de Alava E Miñano Alava Tel. (34) Fax (34) Web: Eurocei CEEI S.A. Autovía Sevilla-Coria del Río, km 3,5 Apartado de correos, 76 E San Juan de Aznalfarache Tel. (34) Fax (34) Web: Francja Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR) d Ile de France 15, cité Malesherbes F Paris Tel. (33) Fax (33) Web: ANVAR des Pays de la Loire 42, rue de la Tour d Auvergne B.P F Nantes Cedex 2 Tel. (33) Fax (33) Web: Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP 21

22 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP Chambre de Commerce et d Industrie (CCI) de l Essonne Innovation and Business Intelligence 2, cours Monseigneur Roméro F Evry Cedex Tel. (33) Fax (33) Web: CCI de Paris 2, rue de Viarmes F Paris Cedex 01 Tel. (33) Fax (33) Web: Chambre Régionale de Commerce et d Industrie (CRCI) d Aquitaine 185, Cours du Médoc B.P. 143 F Bordeaux Cedex Tel. (33) Fax (33) Web: CRCI de Champagne-Ardenne 10, rue de Chastillon B.P. 537 F Châlons-en-Champagne Cedex Tel. (33) Fax (33) Web: CRCI du Nord-Pas-de-Calais Agence Régionale d Information Stratégique et Technologique 2, Palais de la Bourse B.P. 500 F Lille Tel. (33) Fax (33) Web: CRCI des Pays de la Loire 16, quai Ernest Renaud F Nantes Tel. (33) Fax (33) Web: CRCI de Provence Alpes Côte d Azur Corse 8, rue Neuve Saint-Martin B.P F Marseille Cedex 01 Tel. (33) Fax (33) Web: CRCI de Rhône-Alpes 75, cours Albert Thomas F Lyon Cedex 03 Tel. (33) Fax (33) Web: Méditerranée Technologie Les Docks Atrium , place de la Joliette F Marseille Tel. (33) Fax (33) Web: OSEO ANVAR d Aquitaine 44, rue du Général de Larminat B.P. 77 F Bordeaux Tel. (33) Fax (33) Web: OSEO ANVAR de Bourgogne Parc Technologique 8, rue Marcel Dassault F Dijon Tel. (33) Fax (33) Web: OSEO ANVAR de Champagne-Ardenne 2, rue Grenet-Tellier F Châlons-en-Champagne Cedex Tel. (33) Fax (33) Web: OSEO ANVAR de Corse 7, rue Campi B.P. 314 F Ajaccio Tel. (33) Fax (33) Web: OSEO ANVAR du Nord-Pas-de-Calais 148, rue Nationale F Lille Tel. (33) Fax (33) Web: OSEO ANVAR de Provence-Alpes-Côte d Azur 141, avenue du Prado F Marseille Tel. (33) Fax (33) Web: OSEO ANVAR de Rhône-Alpes 2, rue Antoine Charial F Lyon Cedex 03 Tel. (33) Fax (33) Web: OSEO ANVAR 21-31, avenue du Général Leclerc F Maisons-Alfort Cedex Tel. (33) Fax (33) Web: Centra biznesu i innowacji Accet CEEI du Val d Oise Pépinière de Sannois 2, esplanade de la Gare F Sannois Cedex Tel. (33) Fax (33) Web: Aditec CEEI du Pas-de-Calais Technoparc Futura Rue de l Université F Béthune Tel. (33) Fax (33) Web: Carrefour Entreprise Sarthe 75, boulevard Alexandre-Oyon B.P F Le Mans Cedex 1 Tel. (33) Fax (33) Web: carrefour-entreprise CEEI Alimentec Mixed Trade Union of Technopole Alimentec Plate-forme Alimentec Rue Henri de Boissieu F Bourg-en-Bresse Cedex 9 Tel. (33) Fax (33) Web: CEEI d Alsace 3, quai Kléber F Strasbourg Tel. (33) Fax (33) Web: CEEI CAP ALPHA Avenue de l Europe Clapiers F Montpellier Cedex 9 Tel. (33) Fax (33) Web: CEEI CAP DELTA Ariège Expansion Parc Technologique Delta Sud F Verniolle Tel. (33) Fax (33) Web: 22

23 CEEI du Gers-Gascogne Z.I. de l Hippodrome 6, rue Roger Salengro F Auch Tel. (33) Fax (33) Web: CEEI de la Loire 20, rue Benoît Lauras F Saint Etienne Tel. (33) Fax (33) Web: CEEI de Provence Domaine du Petit Arbois B.P. 88 F Aix-en-Provence Cedex 4 Tel. (33) Fax (33) Web: CEEI des Pyrénees Maison du Parc Technopole Izarbel F Bidart Tel. (33) Fax (33) Web: CEEI de Quimper-Cornouaille Technopole Quimper 2, rue Bernard Guillemot F Quimper Tel. (33) Fax (33) Web: CEEI Synergia Technopole Caen-Normandie Agence de développement économique Caen la mer 12, rue Alfred Kastler F Caen Cedex 4 Tel. (33) Fax (33) Web: CCI de Lyon Equipe d animation Novacite Place de la Bourse F Lyon Cedex 02 Tel. (33) Fax (33) Web: Creat iv CEEI d Ille et Vilaine Espace Performance Bât. H 1 F Saint-Gregoire Cedex Tel. (33) Fax (33) Web: Cicom Organisation 300, route des Cretes Sophia Antipolis F Valbonne Tel. (33) Fax (33) Web: Nantes Atlanpole Château de la Chantrerie B.P F Nantes Cedex 3 Tel. (33) Fax (33) Web: Orléans Technopole du Val de Loire Centre d innovation 16, rue Léonard de Vinci F Orléans Cedex 2 Tel. (33) Fax (33) Web: Promotech Centre d Entreprise et d Innovation (CEI) Technopole de Nancy-Brabois 6, allée Pelletier Doisy F Villers les Nancy Tel. (33) Fax (33) Web: Régie Départementale des Ruches d Entreprises Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis Le Mont Houy F Valenciennes Cedex 9 Tel. (33) Fax (33) Web: createur/ruches.html Savoie Technolac B.P. 234 F Le Bourget du lac Cedex Tel. (33) Fax (33) Web: Technopole de l Aube en Champagne B.P. 601 F Troyes Cedex 9 Tel. (33) Fax (33) Web: Thésame 7, avenue du Parmelan B.P F Annecy Cedex Tel. (33) Fax (33) Web: Toulon Var Technologies Place Georges Pompidou Quartier Mayol F Toulon Tel. (33) Fax (33) Web: Irlandia Enterprise Ireland Old Finglas Road, Glasnevin IRL-Dublin 9 Tel. (353-1) Fax (353-1) Web: Enterprise Ireland International Programmes and EU Affairs Old Finglas Road, Glasnevin IRL-Dublin 9 Tel. (353-1) Fax (353-1) Web: Centra biznesu i innowacji Cork BIC NSC Campus Mahon IRL-Cork Tel. (353-21) Fax (353-21) Web: Dublin BIC The Tower, Enterprise Centre Trinity College Pearse Street IRL-Dublin 2 Tel. (353-1) Fax (353-1) Web: Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP 23

24 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP Innovation Centre Limerick Town Centre IRL-Shannon Tel. (353-61) Fax (353-61) Web: South East BIC Ltd Unit 1 b, Industrial Park Cork Road IRL-Waterford Tel. (353-51) Fax (353-51) Web: WESTBIC Galway Technology Centre Mervue IRL-Galway Tel. (353-91) Fax (353-91) Web: Centro Sviluppo S.p.A. Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 24 I Aosta Tel. ( ) Fax ( ) Web: Centro Lombardo per lo Sviluppo Tecnologico e Produttivo dell Artigianto e delle Piccole Imprese (CESTEC) Via G. Fara, 35 I Milano Tel. (39-02) Fax (39-02) Web: Consiglio Nazionale Delle Ricerche Piazzale Aldo Moro, 7 I Roma Tel. (39-06) Fax (39-06) Web: Spin Consorzio di Ricerca in Tecnologie dell Informazione e della Comunicazione S.c.r.l. Via degli Stadi, 22/F I Cosenza Tel. ( ) Fax ( ) Web: Veneto Innovazione S.p.A. Via della Libertà, 12 I Venezia Marghera Tel. (39-041) Fax (39-041) Web: Università di Roma Tor Vergata II Div. II Rip. IV Sett. Parco Scientifico Via Orazio Raimondo, 18 I Roma Tel. (39-06) Fax (39-06) Web: Włochy Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea (APRE) Palazzo Italia Piazza Guglielmo Marconi, 25 I Roma Tel. (39-06) Fax (39-06) Web: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Via Meravigli, 9/B I Milano Tel. (39-02) Fax (39-02) Web: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino Via San Francesco da Paola, 24 I Torino Tel. (39-011) Fax (39-011) Web: Consorzio Pisa Ricerche Corso Italia, 116 I Pisa Tel. (39-050) Fax (39-050) Web: Ente per le Nuove Tecnologie, l Energia e l Ambiente ENEA IRC IRENE Via Don Fiammelli, 2 I Bologna Tel. (39-051) Fax (39-051) Web: Etruria Innovazione Via Banchi di Spora, 31 I Siena Tel. ( ) Fax ( ) Web: Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche Piazzale Rodolfo Morandi, 2 I Milano Tel. (39-02) Fax (39-02) Web: Firenze Tecnologia Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze Palazzo Borsa Merci Volta dei Mercanti, 1 I Firenze Tel. (39-055) Fax (39-055) Web: Politecnico Innovazione Via Garofalo, 39 I Milano Tel. (39-02) Fax (39-02) Web: Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea (APRE) Palazzo Italia Piazza Guglielmo Marconi, 25 I Roma Tel. (39-06) Fax (39-06) Web: Ministero Istruzione Universita Ricerca (MIUR) Piazza Kennedy, 20 I Roma Tel. (39-06) Fax (39-06) Web: Centra biznesu i innowacji Agenzia per lo Sviluppo S.p.A. Via Fortunato Zeni, 8 I Rovereto (TN) Tel. ( ) Fax ( ) Web: BIC Lazio S.p.A. Head office and Incubator Via Casilina, 3/T (Porta Maggiore) I Roma Tel. (39-06) Fax (39-06) Web: BIC Omega S.r.l. Zona industriale Ancarano I Ancarano (TE) Tel. ( ) Fax ( ) Web: 24

25 CEI Calabria Euro-BIC S.C.p.A. Via XX Settembre I Catanzaro Web: CII Pistoia S.c.r.l. Via Tripoli, 19 I Pistoia Tel. ( ) Fax ( ) Web: Codex S.c.r.l. Piazza Carlo Emanuele II, 19 I Torino Tel. (39-011) Web: Creazione d impresa Tecnopolis Strada Prov. Per Casamassima km 3,000 I Valenzano (BA) Tel. (39-080) Fax (39-080) Web: CSP-BIC Livorno S.r.l. Via dell Artigianato, 55 I Livorno Tel. ( ) Fax ( ) Web: Euro-BIC Abruzzo e Molise S.c.r.l. Via Padre Ugo Frasca, s.n. Centro DA.MA - Scala A. 2 piano I Chieti Scalo (CH) Tel. ( ) Fax ( ) Web: Euro-BIC Toscana Sud S.p.A. Località Salceto I Poggibonsi Siena Tel. ( ) Fax ( ) Web: Euro-BIC Vallée D Aoste Centro Sviluppo S.p.A. Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 24 I Aosta Tel. ( ) Fax ( ) Web: Innova BIC S.p.A. Strada S. Giacomo, 19 I Messina Tel. (39-090) Fax (39-090) Web: Parco Scientifico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia Strada Comuale Savonesa, 9 I Rivalta Scrivia Tortona (AL) Tel. ( ) Fax ( ) Web: Sviluppo Italia Calabria S.C.p.A. Via Alberto Serra, 46 I Cosenza Tel. ( ) Web: regione_context.jsp?id_link=112&area=52 Sviluppo Italia Campania S.p.A. Piazza Municipio, 1/4 I Napoli Tel. (39-081) Web: Sviluppo Italia Liguria Via Greto di Cornigliano, 6/r I Genova Tel. (39-010) Web: Sviluppo Italia Sicilia Centro Piazza Ignazio Florio, 24 I Palermo Tel. (39-091) Web: Cypr Cyprus Institute of Technology (CIT) Ionion Nison 1, 6th-7th floor P.O. Box CY-1663 Lefkosia Tel. (357) Fax (357) Web: Employers and Industrialists Federation (OEB) Griva Digeni Av. 30 P.O. Box CY-1811 Nicosia Tel. (357) Fax (357) Web: RTD Talos Diogenous 6 P.O. Box ERMIS Building, 1st floor, Offices CY-1512 Nicosia Tel. (357) Fax (357) Web: Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP Euroimpresa Legnano Via XX Settembre, 34 I Legnano (MI) Tel. ( ) Fax ( ) Web: Fondazione IDIS Città della Scienza Via Coroglio, 57 E 104 I Napoli Tel. (39-081) Fax (39-081) Web: 25

26 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP Łotwa Latvian Technological Centre Aizkraukles 21 LV-1006 Riga Tel. (371) Fax (371) Web: Latvian Technological Centre Aizkraukles 21 LV-1006 Riga Tel. (371) Fax (371) Web: Litwa Lithuanian Innovation Centre T. Sevcenkos 13 LT Vilnius Tel. (370) Fax (370) Web: Science and Technology Park A. Gostauto 11 LT Vilnius Tel. (370) Fax (370) Web: Agency for International Science and Technology Development Programmes A. Gostauto str LT Vilnius Tel. (370) Fax (370) Web: Luksemburg Luxinnovation GIE, Agence nationale pour la promotion de l innovation et de la recherche 7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Tel. (352) Fax (352) Web: Luxinnovation GIE, Agence nationale pour la promotion de l innovation et de la recherche 7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Tel. (352) Fax (352) Web: Centra biznesu i innowacji Centre de Recherche Public Henri Tudor 29, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg Tel. (352) Fax (352) Web: Węgry Budapest University of Technology and Economics National Technical Information Centre and Library (OMIKK) Gyorskocsi utca 5 7 H-1011 Budapest Tel. (36-1) Fax (36-1) Web: Theodore Puskas Foundation Institute of International Technology Munkacsy Mihaly u. 16 P.O. Box 570 H-1398 Budapest Tel. (36-1) Fax (36-1) Web: National Office for Research and Technology Szervita tér 8 H-1052 Budapest Tel. (36-1) Fax (36-1) Web: Centra biznesu i innowacji Innostart National BIC Fehérvári út 130 H-1116 Budapest Tel. (36-1) Fax (36-1) Web: 26

27 Malta Malta Enterprise Kordin Business Incubation Centre MT-Kordin PLA 08 Tel. (356) Fax (356) Web: Malta Council for Science and Technology Flask Eric MT-Kalkara CSP 12 Tel. (356) Fax (356) Web: Centra biznesu i innowacji Kordin Business Incubation Centre (KBIC) Industrial Estate MT-Kordin PLA 08 Tel. (356) Fax (356) Web: Niderlandy SenterNovem Juliana van Stolberglaan 3 Postbus NL-2509 AC Den Haag Tel. (31-70) Fax (31-70) Web: Syntens Syntens Rotterdam Postbus 2220 NL-3000 CE Rotterdam Tel. (31-10) Fax (31-10) Web: SenterNovem Juliana van Stolberglaan 3 Postbus NL-2509 AC Den Haag Tel. (31-70) Fax (31-70) Web: Centra biznesu i innowacji BIC Noord-Nederland Zernike Group B.V. Zernikepark 12 NL-9747 AN Groningen Tel. (31-50) Fax (31-50) Web: BIC Twente Postbus 545 NL-7500 AM Enschede Tel. (31-53) Fax (31-53) Web: Business Development Friesland (BDF) Francois HaverSchmidtwei 3 NL-8914 BC Leeuwarden Tel. (31-58) Fax (31-58) Web: Industrieel Kennis-Technologiecentrum (IKTC) Zaanstad Bezoekadres Cypressehout 95 NL-1507 EK Zaandam Tel. (31-75) Fax (31-75) Web: Austria Austrian Research Promotion Agency Donau-City Straße 1 A-1220 Vienna Tel. (43-5) Fax (43-5) Web: Büro für Europäische Programme (BEP) Technikerstraße 21a A-6020 Innsbruck Tel. (43-512) Fax (43-512) Web: CATT Innovation Management GmbH Hafenstraße A-4020 Linz Tel. (43-732) Fax (43-732) Web: Verein zur Förderung der Europäischen Kooperationen in Forschungs-, Entwicklungs- und Bildungsprogrammen (APS) Schlögelgasse 9/1 A-8010 Graz Tel. (43-316) Fax (43-316) Web: Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP 27

28 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP Austrian Research Promotion Agency European and International Programmes Division (FFG EIP) Sensengasse 1 A-1090 Wien Tel. (43-5) Fax (43-5) Web: FFG EIP Sensengasse 1 A-1090 Wien Tel. (43-5) Fax (43-5) Web: Centra biznesu i innowacji Entwicklungsagentur Kärnten GmbH Primoschgasse 3 A-9020 Klagenfurt Tel. (43) Fax: (43) Web: Lakeside Science & Technology Park GmbH Lakeside B01 A-9020 Klagenfurt Tel. (43) Fax (43) Web: RIZ No Holding GmbH Prof. Dr. Stephan Koren Straße 10 A-2700 Wiener Neustadt Tel. (43) Fax (43) Web: Center of Technology Transfer (CTT) ul. Grunwaldzka 529 PL Gdańsk Tel. (48) Fax (48) Web: Cracow University of Technology ul. Warszawska 24 PL Kraków Tel. (48) Fax (48) Web: Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Information Processing Centre Niepodleglości 188B PL Tel. (48) Fax (48) Web: Poznań Science and Technology Park Rubiez 46 PL Poznań Tel. (48) Fax (48) Web: Regional Centre for Innovation and Technology Transfer Ltd Aleja 1000-lecia P.P. 7 PL Kielce Tel. (48) Fax (48) Web: Rzeszów Regional Development Agency ul. Szopena 51 PL Rzeszów Tel. (48) Fax (48) Web: Technical University of Lublin ul. Nadbystrzycka 38D PL Lublin Tel. (48) Fax (48) Web: University of Warmia and Mazury in Olsztyn ul. Oczapkowskiego 2 PL Olsztyn Tel. (48) Fax (48) Web: Upper Silesian Agency for Enterprise Restructuring Co. Astrow 10 PL Katowice Tel. (48) Fax (48) Web: Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 PL Warszawa Tel. (48) Fax (48) Web: Wroclaw Centre for Technology Transfer ul. Smoluchowskiego 48 PL Wrocław Tel. (48) Fax (48) Web: Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences ul. Świętokrzyska 21 PL Warszawa Tel. (48) Fax (48) Web: Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences ul. Świętokrzyska 21 PL Warszawa Tel. (48) Fax (48) Web: Polska Case-Advisors Ltd ul. Sienkiewicza 12 PL Warszawa Tel. (48) Fax (48) Web: Technical University of Szczecin, International Programmes Office al. Piastów 17 PL Szczecin Tel. (48) Fax (48) Web: University of Bialystok Marii Sklodowskiej-Curie 14 PL Białystok Tel. (48) Fax (48) Web: 28

29 Portugalia Agencia de Inovação S.A. Rua de Sagres, 11 P Porto Tel. (351) Fax (351) Web: Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto Campus da Feup Rua Dr. Roberto Frias, 378 P Porto Tel. (351) Fax (351) Web: TecMinho Associação Universidade- Empresa para o Desenvolvimento Universidade do Minho Campus de Azurém P Guimarães Tel. (351) Fax (351) Web: ADI Av. Jacques Delors, Parque das Tecnologias Edifício Inovação I, Sala 114 P Porto Salvo Tel. (351) Fax (351) Web: Centra biznesu i innowacji BIC Algarve Huelva Av. Dr. Bernardino da Silva, 65 2º Dto. P Olhão Algarve Tel. (351) Fax (351) Web: BIC do Minho Associação Industrial do Minho Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves, 45 Ap. 99 P Braga Tel. (351) Fax (351) Web: BIC do Porto Novas Empresas e Tecnologias (NET) S.A. Rua de Salazares, 842 P Porto Tel. (351) Fax (351) Web: Centro de Empresas e Inovação da Madeira (CEIM) Lda. BIC Madeira Madeira Tecnopolo 1º andar Caminho da Penteada P Funchal Madeira Tel. (351) Fax (351) Web: Centro Promotor de Inovação e Negócios (CPIN) Av. Prof. Cavaco Silva Edificio IST P Porto Salvo Tel. (351) Fax (351) Web: Słowenia Josef Stefan Institute Jamova 39 SLO-1001 Ljubljana Tel. (386) Fax (386) Web: University of Maribor Centre for Interdisciplinary and Multidisciplinary Research and Studies (CIMRS) Krekova 2 SLO-2000 Maribor Tel. (386) Fax (386) Web: Ministry of Higher Education, Science and technology Directorate for Technology Trg OF 13 SLO-1000 Ljubljana Tel. (386) Fax (386) Web: minszt&gr3=&gr4=&id=&lng=eng Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior (GRICES) Rua Castilho 5-4 P Lisboa Tel. (351) Fax (351) Web: 29

30 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP Słowacja BIC Bratislava Zochava 5 SK Bratislava Tel. (421) Fax (421) Web: Cassovia BIC Strojárenská 11 SK Košice Tel. (421) Fax (421) Web: BIC Carelia Joensuun tiedepuisto oy Länsikatu 15 FIN Joensuu Tel. (358) Fax (358) Web: BIC Kymi Jyvaskyla Science Park Keskuskatu 7 P.O. Box 198 FIN Kotka Tel. (358) Fax (358) Web: Culminatum Ltd Oy Tekniikantie 14 FIN Espoo Tel. (358) Fax (358) Web: BIC Group Zochova 5 SK Bratislava Tel. (421) Fax (421) Web: National Agency for the Development of SMEs Prievozska 30 SK Bratislava Tel. (421) Fax (421) Web: Slovak Chamber of Commerce and Industry Gorkeho 9 SK Bratislava Tel. (421) Fax (421) Web: Centre for Advancement, Science and Technology (SARC) Stare Grunty 52 SK Bratislava Tel. (421) Fax (421) Web: Centra biznesu i innowacji BIC Group Zochova 5 SK Bratislava Tel. (421) Fax (421) Web: Finlandia Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69 FIN Länsi-Pasila Helsinki Tel. (358) Fax (358) Web: Employment and Economic Development Centre for Northern Ostrobothnia Viestikatu 1 P.O. Box 86 FIN Oulu Tel. (358) Fax (358) Web: Tekes National Technology Agency Kyllikinportti 6 P.O. Box 69 FIN Helsinki Tel. (358) Fax (358) Web: Centra biznesu i innowacji BIC Botnia P.O. Box 810 FIN Vaasa Tel. (358) Fax (358) Web: Hermia Business Development Ltd Hermiankatu 1 FIN Tampere Tel. (358) Fax (358) Web: Lahti Science and Business Park Ltd Niemenkatu 73 FIN Lahti Tel. (358) Fax (358) Web: Technology Centre Kareltek Inc. Laserkatu 6 FIN Lappeenranta Tel. (358) Fax (358) Web: Teknologiakeskus Innopark Oy Visamäentie 33 FIN Hämeenlinna Tel. (358) Fax (358) Web: 30

31 Szwecja Acreo AB Electrum 236 Isafjordsgatan 22 S Kista Tel. (46) Fax (46) Web: ALMI Företagspartner Jönköping AB Klubbhusgatan 13 S Jönköping Tel. (46) Fax (46) Web: ALMI Företagspartner Uppsala AB Kristallen S Uppsala Tel. (46) Fax (46) Web: Industrial Research and Development Corporation (IVF) Argongatan 30 S Mölndal Göteborg Tel. (46) Fax (46) Web: My-arbete Bänkformarvaegen 12 S Värnamo Tel. (46) Fax (46) Stiftelsen Centek Centrum för Teknologibaserad Affärsutveckling vid Luleå Tekniska Universitet Aurorum 6 S Lulea Tel. (46) Fax (46) Web: The Swedish Institute for Food and Biotechnology (SIK) Frans Pärssons väg 6 P.O. Box 5401 S Göteborg Tel. (46) Fax (46) Web: Uminova Innovation AB Tvistevägen 47 P.O. Box 7978 S Umeå Tel. (46) Fax (46) Web: EU R & D Council Regeringsgatan 56 P.O. Box 7091 S Stockholm Tel. (46) Fax (46) Web: Vinnova Mäster Samuelsgatan 56 S Stockholm Tel. (46) Fax (46) Web: Centra biznesu i innowacji BIC Mid Sweden AB Kyrkogatan 26 S Sundsvall Tel. (46) Fax (46) Web: Zjednoczone Królestwo Targeting Innovation Contact: Lorna MacLean 3rd floor Atrium Court UK-G2 6HQ Glasgow Tel. (44-14) Fax (44-14) Web: Highlands and Islands Enterprise Contact: Jeff Howarth Innovation Support Team The Green House UK-IV2 3BL Inverness Tel. (44-14) Fax (44-14) Web: Invest NI Contact: Marshall Addidle Bedford Square Bedford Street UK-BT2 7EH Belfast Tel. (44-28) Fax (44-28) Web: RTC North Ltd. Contact: Sarah Hart 1 Hylton Park, Wessington Way UK-SR5 3HD Sunderland Tel. (44-19) Fax (44-19) Web: Beta Technology Ltd. Contact: Martyn Leat Barclay Court Doncaster Carr UK-DN4 5HZ Doncaster Tel. (44-13) Fax (44-13) Web: Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP 31

32 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP ChamberLink Contact: Chris Greenhalgh Churchgate House 56 Oxford Street UK- M60 7HJ Manchester Tel. (44-16) Fax (44-16) Website: Coventry University Enterprises Ltd. Contact: Steve Shorthouse The Technocentre Puma Way UK-CV1 2TT Coventry Tel. (44-24) Fax (44-24) Web: Welsh Assembly Government Contact: Sandra Lopes Technology & Innovation Enterprise, Innovation & Technology UK-CF10 3AH Cardiff Tel. (44-29) Fax (44-29) Web: South West of England Regional Development Agency Contact: Chris Pinnell 4th floor 100 Temple Street UK-BS1 6EA Bristol Tel. (44-11) Fax (44-11) Web: Technology Enterprise Kent Ltd. Contact: Les Kennedy Research and Development Building University of Kent UK-CT2 7PD Canterbury Tel. (44-12) Fax (44-12) Web: Defence Diversification Agency Contact: Sean Banks Sir Frank Whittle Building, room 1055 Cody Technology Park UK-GU14 0LX Farnborough Tel. (44-19) Fax (44-19) Web: London Technology Network Contact: Zoe Bowers 17 Linhope Street UK-NW1 6HT London Tel. (44-87) Fax (44-87) Web: East of England IRC St. John s Innovation Centre Ltd. Contact: Andrew Goldsbrough Cowley Road UK-CB4 0WS Cambridge Tel. (44-12) Fax (44-12) Web: Beta Technology Ltd. Barclay Court, Doncaster Carr UK-DN4 5HZ Doncaster Tel. (44-13) Fax (44-13) Web: Centra biznesu i innowacji Birmingham BIC Aston Science Park Faraday Wharf Holt Street UK-B7 4BB Birmingham Tel. (44-12) Fax (44-12) Web: Edwinstowe House BIC Nottinghamshire Enterprises Edwinstowe House Centre for Business Excellence UK-NG21 9PR Edinstowe Tel. (44-16) Fax (44-16) Web: Hertfordshire Business Incubation Centre Business and Technology Centre Bessemer Drive UK-SG1 DX Stevenage Tel. (44-14) Fax (44-14) Web: Noribic 1b Millennium Way Springvale Business Park UK-BT12 7AL Belfast Tel. (44-28) Fax (44-28) Web: North East of England BIC Enterprise Park East Wearfield UK-SR5 2TA Sunderland Tel. (44-19) Fax (44-19) Web: Staffordshire and Black Country BIC Staffordshire Technology Park Beaconside UK-ST18 0AR Stafford Tel. (44-17) Fax (44-17) Web: Tapton Park Innovation Centre Brimington Road Tapton UK-S41 0TZ Chesterfield Tel. (44-12) Fax (44-12) Web: Technology Enterprise Kent St James House Castle Street UK-CT1 2QD Canterbury Tel. (44-12) Fax (44-12) Web: University of Warwick Science Park Ltd. Barclays Venture Centre Sir William Lyons Road UK-CV4 7EZ Coventry Tel. (44-24) Fax (44-24) Web: TVT Business Innovation Ltd. Contact: John Duckett Magdalen Centre The Oxford Science Park UK-OX4 4GA Oxford Tel. (44-18) Fax (44-18) Web: Innovation Centre Noribic Noribic, Northland Building NWIFHE, Strand Road UK-BT48 7AL Derry Tel. (44-28) Fax (44-28) Web: Listę adresów opublikowaną w niniejszej wkładce opracowano na podstawie informacji uzyskanych ze stron internetowych poszczególnych organizacji. Pomimo iż dołożono wszelkich starań, aby były one dokładne, CORDIS nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub zmiany. 32

33 Energy Serwisy sieciowe SME TechWeb: informacja w zasięgu ręki Badania Serwis SME TechWeb to łatwe w użytkowaniu, wielotematyczne źródło informacji na temat badań w UE dostępnych dla MŚP. Zawiera ono wszystkie ogólne informacje potrzebne do zrozumienia specjalnych środków UE przeznaczonych dla MŚP a dla potencjalnych uczestników projektów badawczych, szczegóły dotyczące składania wniosków o dofinansowanie. Serwis SME TechWeb zapewnia zasoby oraz informacje dla ukierunkowanych na technologię MŚP pragnących zmodernizować swoją działalność i rozszerzyć ją na skalę międzynarodową. Serwis ten pomaga MŚP dotrzeć do funduszy unijnych przeznaczonych na B + R, co jest istotne dla zapewnienia firmom konkurencyjności na rynkach światowych. Witryna zawiera informacje na temat krajowych (KPK) dla B + R w każdym kraju. Sieć krajowych została utworzona w celu udzielenia potencjalnej pomocy uczestnikom projektów finansowanych przez UE, dostarczając odpowiednich informacji i pomocy. Krajowe punkty kontaktowe są tworzone we wszystkich państwach członkowskich oraz państwach stowarzyszonych. Działają one w każdym z obszarów objętych programami 6. PR (programami finansującymi badania oraz wspierającymi innowacyjne przedsiębiorstwa w UE). Badania i innowacje w portalu Europa: przewodnik po europejskich działaniach w zakresie badań Portal Badań i Innowacji UE oferuje bogactwo informacji na temat finansowanych przez UE badań, a także możliwości, ośrodków wsparcia, praktyk biznesowych oraz decyzji UE na temat obszaru badań. Przed Europą stoi coraz więcej wyzwań, nie tylko ze strony tradycyjnych konkurentów, ale również ze strony nowych gospodarek. Aby zdecydowanie stawić im czoła, UE musi ponieść duże nakłady na działania w obszarze badań i innowacji. Wspólne programy badawcze dostarczają środków oraz możliwości, jakich nie są w stanie zapewnić same państwa członkowskie. W latach , w ramach 6. PR przeznaczono około 20 miliardów euro na utworzenie Europejskiego Obszaru Badań. Kolejny siódmy program ramowy, który będzie realizowany w latach , będzie posiadał większy budżet, tym samym zapewniając, że badania i innowacje pozostaną priorytetem polityki UE. Portal poświęcony badaniom jest pierwszym krokiem dla wszystkich zainteresowanych programami badawczymi w UE. Serwis dostarcza kontekstu dla programu ramowego, uwydatniając jego znaczenie w szerszym europejskim kontekście zapewnienia wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy. Jest on mapą priorytetowych obszarów badawczych i dostarcza przezroczystych MŚP potrzebujące pomocy w sporządzeniu wniosków o przystąpienie do europejskich projektów B + R mogą skontaktować się z lokalnymi punktami kontaktowymi oferującymi indywidualną pomoc, lokalny oraz osobisty dostęp do informacji na temat konkretnych programów oraz pomoc w znalezieniu odpowiedniego partnera. Pomoc dla MŚP jest udzielana na każdym etapie projektu, począwszy od fazy określenia potrzeb po komercyjne wykorzystanie wyników. Firmy mają również możliwość dostępu do najnowszych informacji na temat 6. PR/7. PR, współdzielenia wiedzy oraz doświadczeń na temat zarządzania małą firmą w fazie wzrostu, a także przedstawiania przykładów realizowanych oraz ukończonych projektów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie SME TechWeb pod adresem: informacji na temat ostatecznego przeznaczenia pokaźnych funduszy przekazywanych na projekty w ramach programu ramowego. Ponadto, portal odsyła potencjalnych uczestników projektu na strony Komisji poświęcone badaniom, gdzie możne uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat finansowania w ramach 7. PR. Odwiedzając strony serwisu CORDIS, można dowiedzieć się więcej na temat 7. PR oraz procedur składania wniosków. Europejski Portal Innowacji CORDIS oferuje przydatne i praktyczne informacje dla innowacyjnych MŚP w zakresie patentów i posiada liczne odsyłacze do serwisów internetowych wspomagających przedsiębiorstwa w ich wysiłkach na rzecz innowacji. Ponadto, internauci mogą być na bieżąco z najnowszymi decyzjami, wydarzeniami oraz działaniami dzięki możliwości przeglądania doniesień prasowych, sprawozdań oraz publikacji na temat badań. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących serwisach: Portal Europejskich Badań i Innowacji: Serwis Komisji Europejskiej poświęcony badaniom: CORDIS 7. PR: Europejski Portal Innowacji CORDIS: 33

34 Badania Centrum Informacji na temat badań: na bieżąco z najświeższymi badaniami Centrum Informacji na temat badań umożliwia korzystającym z serwisu dostęp do setek artykułów i literatury z wielu źródeł wydawniczych podlegających DG ds. Badań Komisji Europejskiej, w tym do informacji na temat RTD, publikacji na temat badań oraz pomyślnie zakończonych programów. Artykuły zostały skrupulatnie sklasyfikowane w 14 kategoriach i blisko 70 podkategoriach tematycznych, ułatwiając korzystającym odnalezienie interesujących ich informacji. Szeroki zakres tematyczny obejmuje takie zagadnienia jak rolnictwo, energetyka, transport oraz przestrzeń powietrzna, zdrowie, nauki przyrodnicze oraz społeczeństwo informacyjne. Serwis prezentuje artykuły o pomyślnie zrealizowanych projektach, będących wynikiem bardzo obiecujących projektów. Klikając na odpowiedni odsyłacz tematyczny, czytelnicy mogą uzyskać dostęp do licznych podkategorii umożliwiających im odnalezienie specjalistycznych informacji bez kłopotliwego przeszukiwania stron. Witryna posiada także odnośnik do serwisu 6. PR, skąd można uzyskać informacje na temat aktywnego uczestnictwa w europejskich działaniach badawczych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie Centrum Informacji na temat badań pod adresem: Baza danych projektów realizowanych w ramach współpracy, zbiorczych projektów badań oraz projektów ETI w serwisie CORDIS: przegląd projektów badawczych dla innowacyjnych MŚP Serwis ten udostępnia bazę danych wszystkich projektów prowadzonych obecnie w ramach 6. PR, w tym specjalnych działań badawczych w szczególności projektów realizowanych w ramach współpracy, zbiorczych projektów badań oraz w zakresie informacji gospodarczej i technologicznej (ETI). Baza danych umożliwia użytkownikom wyszukiwanie konkretnych słów lub wyrażeń (np. laser lub utylizacja odpadów ) poprzez wprowadzenie ich w odpowiednie pole tekstowe. Można również przeszukiwać poszczególne projekty według kryterium rodzaju lub kraju. Baza danych dostępna wyłącznie w języku angielskim jest aktualizowana każdego miesiąca, obejmując nowe projekty realizowane na podstawie nowo zawartych kontraktów. Więcej informacji na temat projektów obecnie finansowanych w ramach 6. PR można znaleźć w serwisie baza projektów CORDIS pod adresem: CORDIS Znajdź partnera : zbliżając ludzi Znajdź partnera to znakomicie przygotowany serwis pomagający przedsiębiorstwom nawiązać kontakt z najlepszymi dla nich partnerami w dziedzinie projektów badawczych, bądź to na poziomie projektów B + R finansowanych przez UE bądź w odniesieniu do współpracy związanej z konkretnymi kierunkami technologicznymi. Portal oferuje tysiące propozycji dotyczących aktywnej współpracy składanych przez przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz uniwersytety nie tylko z Europy. Firmy szukające partnerów do uczestnictwa w finansowanych przez UE badaniach mogą zaproponować projekt i utworzyć konsorcjum. Ewentualnie, jeżeli przedsiębiorstwa preferują przyłączenie się do danej inicjatywy, mogą one zamieścić informacje na temat dostępnej im wiedzy specjalistycznej. Nawet jeżeli jakieś MŚP nie są zainteresowane udziałem w finansowanych przez UE projektach, w dalszym ciągu mogą korzystać z usług serwisu w celu znalezienia partnera do prywatnej współpracy opartej na umowie handlowej lub wspólnym przedsięwzięciu. Liczba dostępnych organizacji aktywnie poszukujących partnerów do współpracy wynosi od do Serwis charakteryzuje się dużą dynamiką, a liczba ofert rośnie lub maleje w zależności od potrzeb w zakresie współpracy organizacji zamieszczających swoje profile. Przez lata dziesiątki tysięcy organizacji umieściło w serwisie zapytania ofertowe bądź też korzystało z usługi znajdź partnera. Osiągnięcia w dziedzinie technologii komunikacyjnej zaowocowały ułatwieniami dla licznej rzeszy organizacji korzystających z serwisu. Portal zapewnia łatwy i wielostronny pierwszy kontakt w zbliżaniu do siebie uzupełniających się wzajemnie organizacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie CORDIS Znajdź partnera pod adresem: fuseaction=usersite.fp6partnerspage 34

35 Energy Punkty kontaktowe kontaktowe B + R dla MŚP: indywidualna pomoc dla MŚP Krajowe punkty kontaktowe (KPK) zostały utworzone z myślą o świadczeniu indywidualnej i bezpośredniej pomocy dla ubiegających się o fundusze na B + R. W każdym państwie członkowskim UE, państwie stowarzyszonym bądź kraju kandydującym, sieć oficjalnych krajowych zapewnia wsparcie dla MŚP potrzebujących pomocy w sporządzeniu wniosku o dofinansowanie dla B + R. kontaktowe istnieją we wszystkich państwach członkowskich UE, a także w Bułgarii, Chorwacji, Islandii, Izraelu, Lichtensteinie, Norwegii, Rumunii, Szwajcarii oraz Turcji. Sieć KPK została utworzona w celu udzielenia potencjalnej pomocy uczestnikom projektów, dostarczając im odpowiednich informacji oraz pomocy. KPK są aktywne we wszystkich państwach członkowskich oraz państwach stowarzyszonych każdemu danemu programowi realizowanemu w ramach 6. PR odpowiada przynajmniej jeden krajowy punkt kontaktowy w każdym kraju. Punkty te zajmują się zagadnieniami związanymi z uczestnictwem MŚP w siedmiu priorytetowych obszarach tematycznych, badaniach realizowanych w ramach współpracy oraz zbiorczych projektach badań. Punkty kontaktowe pomagają również przedsiębiorstwom znaleźć partnera oraz określić dostępne w kraju inicjatywy wsparcia. Pomagając potencjalnym wnioskodawcom w określeniu najbardziej odpowiednich działań, a także w uzyskaniu informacji na temat procedur oraz wymogów administracyjnych, KPK mają wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa otrzymania dotacji. Ponadto, wspólnie tworzą one ogólnoeuropejską sieć zapewniającą lokalny i osobisty dostęp do informacji na temat konkretnych programów w ramach 6. PR oraz pomoc dla potencjalnych partnerów. Ponieważ KPK wkomponowują się w struktury krajowe, rodzaj oraz poziom usług oferowanych w poszczególnych krajach może być zróżnicowany. Zasadniczo, dostępne są następujące podstawowe usługi oferowane przez punkty: poradnictwo w wyborze priorytetów tematycznych oraz instrumentów; poradnictwo w zakresie procedur administracyjnych oraz kwestii dotyczących zawierania kontraktów; szkolenie i pomoc w przygotowywaniu wniosku; rozpowszechnianie dokumentacji (formularzy, informatorów, podręczników itp.); pomoc w znalezieniu partnera dla projektu badawczego. Ponieważ poszczególnym KPK przyporządkowano różne obszary 6. PR, szukając wsparcia firmy powinny kontaktować się z odpowiednimi placówkami związanymi z ich obszarem zainteresowań. Badania Centra biznesu i innowacji: wkraczając na ścieżkę innowacji Centra biznesu i innowacji (BIC) wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa oferując im doradztwo strategiczne w zakresie projektów z obszaru innowacji. Działalność centrów przyczynia się do regionalnego i lokalnego rozwoju gospodarczego, wspierania pionierskich działań badawczych w istniejących MŚP oraz tworzenia nowych lokalnych przedsiębiorstw działających w sferze innowacji. Sieć centrów biznesu i innowacji oferuje liczne usługi mające na celu pomóc europejskim przedsiębiorcom w otwieraniu nowych firm czy też rozszerzaniu swojej działalności na inne kraje. Centra aktywnie poszukują innowacyjnych projektów i prowadzą szeroko zakrojone działania mające służyć rozwojowi przedsiębiorstw na wczesnym etapie. Działania te obejmują analizę ryzyka, wsparcie w planowaniu działalności, doradztwo oraz szkolenia, a także ułatwianie dostępu do nieruchomości i środków finansowych. Centra świadczą również pomoc po rozpoczęciu działalności gospodarczej; udzielają porad MŚP na temat wchodzenia na europejskie i światowe rynki, pomagają w nawiązywaniu kontaktów z innymi przedsiębiorcami oraz promują współpracę. Sieć ponad 150 centrów obejmuje swoim zasięgiem większość państw członkowskich, a także kraje leżące daleko poza granicami UE. Więcej informacji można uzyskać we wkładce niniejszego dodatku, zawierającej listę KPK oraz BIC. 35

36 Publikacje Badania CORDIS focus Dodatek: MŚP Niniejsza publikacja stanowi pierwsze wydanie z nowej serii dodatków CORDIS focus poświęconych MŚP, których celem jest prezentacja szerokiego wachlarza usług, jakie UE ma do zaoferowania MŚP, a także wyników niektórych badań finansowanych przy udziale UE, wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. W dodatku CORDIS focus adresowanym głównie do europejskich MŚP, czytelnicy mogą zapoznać się ze stanowiącymi inspirację do dalszych wspólnych działań efektami owocnej współpracy pomiędzy UE a licznymi europejskimi MŚP. Seria jest dostępna nieodpłatnie w sześciu językach: hiszpańskim, niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim oraz polskim. Dodatki poświęcone MŚP są mile widzianym uzupełnieniem do wydawanego co miesiąc streszczenia wiadomości prezentowanego w biuletynie CORDIS focus Newsletter, który stanowi przegląd głównych osiągnięć we wszystkich aspektach dotyczących badań i innowacji w UE. Publikacja opisuje główne kierunki polityki, wdrożenia i aktualizacje programów, zachęca do składania propozycji i ofert przetargowych, przedstawia wyniki badań, nowe technologie, wydarzenia, działania legislacyjne oraz wiadomości ogólnoeuropejskie (http://cordis.europa.eu/focus). Prenumerata CORDIS focus obejmująca także biuletyn oraz różne dodatki jest bezpłatna. Aby rozpocząć prenumeratę lub zmienić dane dotyczące obecnej prenumeraty, należy skorzystać z formularza na ostatniej stronie publikacji lub z formularza prenumeraty on-line pod adresem: subscribe_pl.html SME Update newsletter Uaktualnienie SME Update jest darmową publikacją przedstawiającą wiadomości i opinie na temat najnowszych osiągnięć związanych z badaniami UE dla MŚP. Ten czterostronicowy kwartalnik wydawany jest w języku angielskim przez podlegającą 6. PR dla MŚP Komisji Europejskiej DG ds. Badań i prezentuje wiadomości, opinie, statystyki oraz Wiele specjalnych publikacji UE dotyczących projektów realizowanych w ramach współpracy, zbiorczych projektów badań oraz projektów w zakresie ETI dostarcza licznych studiów przypadku oraz historii o pomyślnie zrealizowanych projektach inspirujących zarówno naukowców jak i przedsiębiorców. porady na temat uczestnictwa MŚP w europejskich projektach badawczych, a także wywiady oraz przykłady pomyślnie zrealizowanych projektów. Więcej informacji na ten temat oraz kwartalnik do pobrania można znaleźć w następującej lokalizacji: Wszystkie wymienione projekty prowadzone są w ramach 6. PR i obejmują liczne innowacyjne inicjatywy. Niemniej wszystkie one mają wspólny cel: dostosowywanie innowacyjnych badań oraz poprawę perspektyw biznesowych. Broszury traktujące o projektach realizowanych w ramach współpracy, zbiorczych projektach badań oraz projektach w zakresie ETI, a także liczne publikacje adresowane do MŚP można pobrać z witryny CORDIS SME TechWeb. Więcej informacji na ten temat oraz publikacje do pobrania można znaleźć w następującej lokalizacji: about/downloadable.cfm 36

37 Biznes a innowacje Liczne działania UE mają na celu wsparcie rozwoju firm oraz stymulację wzrostu gospodarczego poczynając od sieci umożliwiających MŚP łączenie wysiłków po bazy danych zawierających odpowiedzi na wszelkie pytania małych firm dotyczące handlu międzynarodowego, IPR oraz rynku wewnętrznego. Niniejsza sekcja prezentuje przegląd niektórych programów UE wspierających biznes i innowacje. Serwisy sieciowe Biznes a innowacje Europejskie Sieci Wspierania Biznesu: pierwszeństwo dla MŚP Sojusz Europejskich Sieci Wspierania Biznesu (b2europe) jest unijną inicjatywą stworzoną w celu przezwyciężenia panującego wśród MŚP chaosu informacji na temat tego, do jakiej instytucji w danym regionie należy zwrócić się o pomoc. Celem inicjatywy jest ułatwienie MŚP rozszerzenia działalności, pozyskania technologii, a także znalezienia partnerów oraz źródeł finansowania. Inicjatywa b2europe stanowi krok w kierunku stworzenia skutecznego, indywidualnego podejścia do wspierania działalności gospodarczej europejskich MŚP. Dzięki inicjatywie b2europe, MŚP mogą łatwiej odnaleźć się w gąszczu usług oferowanych przez UE. Regionalne sojusze b2europe przyczyniają się do zacieśnienia współpracy pomiędzy lokalnymi sieciami wspierania biznesu w całej Europie, tym samym poprawiając ich zdolność do świadczenia lepszych usług dla MŚP. Poszczególne sieci mogą wymieniać informacje oraz najlepsze praktyki, aby osiągnąć lepszy poziom świadomości klientów. Wszyscy uczestnicy inicjatywy b2europe podpisują kartę oraz kodeks postępowania i zobowiązują się do prowadzenia działań w następujących obszarach. Obsługa klienta: b2europe jest pierwszą i najbardziej zaawansowaną inicjatywą mającą na celu skutecznie wspierać MŚP Europy, a uczestnicy tego przedsięwzięcia Cyfrowy Ekosystem Działalności Gospodarczej: nowoczesne oprogramowanie dla wszystkich MŚP Cyfrowy Ekosystem Działalności Gospodarczej (DBE) stanowi nowe podejście do współpracy biznesowej mającej na celu wprowadzenie MŚP w nową erę technologii internetowych. Projekt zakłada również rozwój innowacyjnych metod uczestnictwa regionów oraz MŚP w głównych międzynarodowych projektach badawczych. Wraz z pojawieniem się na horyzoncie nowej generacji technologii internetowych, małym firmom grozi pozostanie w tyle w związku z rosnącymi potrzebami w zakresie umiejętności informatycznych oraz zaawansowanych zasobów. Program DBE ma za zadanie kierować korzyści płynące z głównych osiągnięć w zakresie rozwoju oprogramowania do firm ICT oraz MŚP będących ich klientami, w ten sposób pomagając im konkurować na rynku światowym niezależnie od wielkości, odległości czy popularności prowadzonej przez nie działalności. Program DBE dostarcza platformę operacyjną wspierającą różnorodnie rozwiązania ICT dla MŚP, zarówno indywidualnie jak i w ramach regionalnych strategii ICT. Zgodnie z założeniami platforma ta jest darmowa i funkcjonuje na zasadzie open source, co oznacza, że jest niedroga i może starają się wzmocnić oddziaływanie oraz jakość świadczonych usług poprzez zacieśnienie kontaktów na szczeblu lokalnym. Umiejętności i wiedza specjalistyczna: b2europe podejmują działania mające na celu wykorzystanie istniejących pomiędzy nimi synergii. Wielokrotny punkt wprowadzenia: prosty i przezroczysty model wsparcia biznesu oparty na systemie wielokrotnego punktu wprowadzenia gwarantuje, że klienci otrzymają odpowiednią usługę z najlepszego źródła. Skierowanie klientów: aby zapewnić, że klienci są kierowani do odpowiednich instytucji zgodnie z najwyższymi normami jakości oraz że system spełnia minimalne wymagania stosowany jest dobrze zorganizowany mechanizm. Do uczestników inicjatywy należą między innymi ośrodki IRC oraz EIC (opisane na stronach 43 i 44), ośrodki biznesu i innowacji (opisane na str. 35) oraz ośrodki Eurocentres. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie b2europe pod adresem: zostać dostosowana według potrzeb lokalnych specjalistów w dziedzinie programowania. W efekcie, MŚP nie muszą pozostawać na łasce prywatnych interesów głównych dostawców: mogą one bowiem same tworzyć aplikacje w celu poprawienia swojej konkurencyjności we wszystkich branżach. DBE jest finansowany jako zintegrowany projekt w ramach 6. PR (patrz str. 12). Projekt łączy w sobie wiedzę specjalistyczną ze świata nauki, informatyki, biznesu oraz rozwoju gospodarczego 20 partnerów z 10 państw członkowskich UE współpracuje ze sobą w celu utworzenia społeczności informatycznej, która umożliwi trwałe funkcjonowanie cyfrowego ekosystemu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie DBE pod adresem: 37

38 Biznes a innowacje Portal sieciowy Easytrade: otwarcie rynków międzynarodowych dla MŚP Easytrade jest portalem internetowym ułatwiającym MŚP dostęp do informacji na temat międzynarodowego handlu. Łączy on również systemy zaplecza różnych przedsiębiorstw uczestniczących w transakcjach i jest wirtualnym miejscem spotkań, gdzie można nawiązać kontakty i negocjować transakcje. Pomimo istnienia Jednolitego Rynku, MŚP nadal stają przed licznymi trudnościami wiążącymi się z handlem zagranicznym, takimi jak nieznajomość przepisów dotyczących przewozu, biurokracja, regulacje podatkowe i celne bądź niemożność znalezienia dostawcy danego produktu. W efekcie, intratne transakcje handlowe często są poza ich zasięgiem. Serwis Easytrade skupia się na tym zagadnieniu, dostarczając MŚP wszelkich niezbędnych informacji na temat handlu międzynarodowego: portal szczegółowo prezentuje niezliczone dokumenty wymagane w transporcie towarów poczynając od licencji eksportowo-importowych po podatki i opłaty celne. Ponieważ wiele regulacji dotyczących podatków i ceł często ulega zmianom, baza danych jest cały czas aktualizowana. Natomiast sam portal jest czymś więcej niż tylko bazą danych. Jako zintegrowany system funkcjonujący w czasie rzeczywistym, serwis łączy różne przedsiębiorstwa uczestniczące w transakcjach dla przykładu, producent może połączyć się z zapleczem firmy spedycyjnej w celu wydruku niezbędnych dokumentów przewozowych. Ponadto, system znany jako Cyberfair zapewnia wirtualne miejsce spotkań dla sprzedawców, kupujących oraz osób trudniących się handlem zagranicznym, gdzie można odnaleźć dane produkty i negocjować transakcje. W swojej obecnej skomercjalizowanej postaci pod nazwą Xportplus.net platforma Easytrade jest dostępna w sześciu językach, a planowane jest wprowadzenie dalszych wersji językowych. Korzysta z niej około 500 MŚP z 7 krajów Europy. W 2004 r. w Hiszpanii system otrzymał nagrodę w kategorii najlepszej koncepcji biznesowej Spain s Best Business Idea Award i nieustannie zdobywa coraz większe uznanie ze strony inwestorów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie poświęconym społeczeństwu informacyjnemu UE: Baza rozpowszechniania danych Leonardo da Vinci : edukacja w kierunku lepszej konkurencyjności W ramach projektu Leonardo da Vinci finansuje się badania w zakresie szkoleń dla MŚP oraz ich potrzeb rozwojowych. Baza rozpowszechniania, utworzona na podstawie zakończonych projektów, uwydatnia rezultaty programu, a także zapewnia ich aktywne wykorzystanie w systemach szkoleniowych oraz stosowanych praktykach. Program Leonardo da Vinci wspiera innowacyjne międzynarodowe inicjatywy mające na celu promocję wiedzy, zdolności i umiejętności niezbędnych do pomyślnej integracji obywateli UE w ramach życia zawodowego. MŚP mogą odnosić oczywiste korzyści z tego typu inicjatyw uwzględniając potrzeby przedsiębiorstw, program pomaga w tworzeniu wyspecjalizowanej siły roboczej w świecie cechującym się rosnącymi wymaganiami w zakresie konkurencji. Hołdując tym założeniom, program zachęca obywateli Europy do nieustannego doskonalenia swoich umiejętności. Program promuje mobilność, innowacyjność oraz jakość szkoleń poprzez międzynarodowe współdziałanie tj. współpracę pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w obszarze szkoleń zawodowych takimi jak szkoły zawodowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa oraz izby handlu. Program Leonardo da Vinci finansuje szereg projektów, z których każdy ma w sobie potencjał do usprawnienia działalności europejskich MŚP. Projekty w ramach sieci międzynarodowych mają na celu gromadzenie, współdzielenie oraz tworzenie europejskiej wiedzy specjalistycznej oraz innowacyjnych metod. Dotacje umożliwiają osobom będącym na etapie edukacji zawodowej odbyć staż w innym kraju europejskim. Projekty te przygotowują pracowników z Europy do aktywnego uczestnictwa w wielojęzycznym rynku europejskim, gdzie znajomość przynajmniej jednego obcego języka jest dla poszukujących pracy zaletą samą w sobie. Projekty pilotażowe prowadzone są w celu poprawy jakości i promocji innowacji w ramach szkoleń zawodowych. Służą one opracowywaniu narzędzi, metod, koncepcji oraz konkretnych materiałów, które można wykorzystać lub przystosować w nieustannie zmieniającym się środowisku. Projekty podnoszenia kompetencji językowych mają na celu usprawnienie wielojęzycznej i wielokulturowej komunikacji w środowisku edukacyjnym i zawodowym. W ramach tych projektów opracowywane są metody oraz narzędzia odnoszące się bezpośrednio do sytuacji zawodowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie programu Leonardo da Vinci : leonardo/index_en.html 38

39 Baza danych Dostęp do rynku : jak rozgryźć światowe rynki Baza danych Dostępu do rynku jest bezpłatnym, interaktywnym i łatwym w użytkowaniu serwisem dostarczającym informacji na temat warunków dostępu do rynków pozaunijnych. Serwis ten pełni również rolę narzędzia, dzięki któremu Komisja Europejska ma możliwość śledzenia zażaleń dotyczących barier w handlu z krajami nienależącymi do UE. Jako główny filar polityki handlowej UE, strategia dostępu do rynku ma na celu zmniejszenie przeszkód napotykanych przez europejskich eksporterów towarów i usług. Powstała baza danych stanowi istotną operacyjną część tej strategii, wspierając ciągłą trójstronną wymianę informacji pomiędzy instytucjami UE, państwami członkowskimi oraz europejskimi przedsiębiorstwami. Oprócz informacji na temat eksportu oraz inwestycji na kluczowych rynkach w krajach trzeciego świata, baza danych zapewnia możliwość składania zażaleń dotyczących barier handlowych bądź to do Światowej Organizacji Handlu bądź bezpośrednio w ramach dwustronnych konsultacji z zainteresowanymi krajami. Baza danych Dostępu do rynku obejmuje następujące zagadnienia. Bariery sektorowe oraz handlowe: informacje na temat warunków eksportowych i inwestycyjnych w krajach nienależących do UE, w tym w krajach będących głównymi partnerami handlowymi UE. Przedsiębiorstwa mogą również określać bariery handlowe występujące w poszczególnych krajach. Stosowane taryfy: ta sekcja dotyczy ceł oraz podatków nakładanych na produkty, pozwalając eksporterom na wyliczenie ceny wraz kosztami wyładunku. Poradnik eksportera w zakresie formalności importowych: cała niezbędna wiedza na temat procedur importowych oraz dokumentów wymaganych przy imporcie określonych towarów. Statystyczna baza danych: przegląd dotyczący wymiany handlowej pomiędzy krajami należącymi a nienależącymi do UE dostępny po wpisaniu kodu HS lub podaniu opisu produktu. Badania: pełne raporty i badania na temat dostępu do rynku, z możliwością ich pobrania. Badania te obejmują takie zagadnienia jak obszary geograficzne, wybrane branże bądź istotne zagadnienia (np. oznakowanie). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w bazie danych Dostępu do rynku : Biznes a innowacje Portal Twoja Europa : łatwiejsze interesy w UE Portal Twoja Europa to serwis zawierający bogactwo praktycznych informacji dotyczących prowadzenia firmy w UE. Zawiera on dane, informacje oraz przydatne linki mające umożliwić przedsiębiorstwom rozwój na skalę europejską. Z uwagi na ilość informacji oraz konieczność dostosowania się do legislacji poszczególnych krajów zarządzanie ogólnoeuropejską firmą nie jest łatwym zadaniem. Jak powołać do życia spółkę zależną w innym państwie członkowskim? Jakie wymagania należy spełnić podczas rejestracji lub certyfikacji znaku towarowego? Jakie przepisy w zakresie ochrony środowiska wiążą się z danym rodzajem działalności? Jaka jest procedura składania skarg bądź ubiegania się o odszkodowanie w innym państwie członkowskim? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w portalu Twoja Europa. Serwis zawiera praktyczne informacje na temat praw oraz uprawnień związanych z prowadzeniem firmy w UE oraz jej obecności na rynku wewnętrznym. Portal przedstawia rady w takich kwestiach jak metody certyfikacji produktu, ubieganie się o kontrakty publiczne, rozszerzenie działalności gospodarczej na inne kraje Unii, a ponadto zawiera bogactwo dodatkowych informacji na temat Europejskiego Rynku Wewnętrznego. Portal przedstawia informacje dotyczące następujących obszarów. Informacje ogólnoeuropejskie: informacje biznesowe w wielu językach dotyczące ośmiu różnych obszarów tematycznych takich jak np. rozwój działalności gospodarczej, źródła finansowania, zamówienia publiczne oraz podatki. Informacje krajowe: informacje biznesowe dotyczące poszczególnych państw członkowskich, poruszające te same obszary zagadnień. Informacje dostępne są w języku wybranego kraju, a także w języku francuskim, angielskim oraz niemieckim. Przydatne linki: zarówno strony poświęcone kwestiom europejskim jak i krajowym zawierają odnośniki do zewnętrznych źródeł informacji, które mogą stanowić uzupełnienie informacji zamieszczonych w portalu. Usługi dla biznesu: oddzielna strona zawiera listę odsyłaczy do najbardziej przydatnych witryn opisujących serwisy unijne dla podmiotów gospodarczych w tym SOLVIT, Europe Direct oraz Sieć Wspierania Biznesu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w portalu Twoja Europa pod adresem: 39

40 Biznes a innowacje Elektroniczny biuletyn zamówień: baza danych przetargów unijnych Umożliwiając przedsiębiorstwom przeglądanie tysięcy zaproszeń do składania ofert na terenie całej UE serwis Tenders electronic daily (TED) jest nieocenionym narzędziem dla wszystkich firm. Unijne prawo dotyczące zamówień publicznych ma na celu zapewnienie wszystkim europejskim firmom równych szans przy ubieganiu się o publiczne kontrakty. Otwarte i transparentne procedury przetargowe oznaczają większą konkurencję, sprawniejsze przeciwdziałanie korupcji, lepszy stosunek wartości usługi do ceny dla podatników, a ostatecznie większą konkurencyjność Europy. Unijne rynki zamówień publicznych są warte ponad 1,5 biliona euro, czyli ponad 16% całkowitego PKB UE. Serwis TED umożliwia wszystkim przedsiębiorcom przeszukiwanie zamówień publicznych, dzięki uniwersalnej wyszukiwarce dostępnej w 20 oficjalnych językach UE. Mają oni możliwość przeszukiwania tysięcy ofert biznesowych w całej Europie, sklasyfikowanych w dziesiątkach różnych kategorii od rolnictwa i budownictwa po usługi informatyczne i edukację. Wprowadzenie szeregu nowych udoskonaleń w systemie TED sprawiło, że stał się on łatwiejszy w obsłudze. Sortowanie listy wyników: korzystający z serwisu mogą obecnie sortować listę wyników według numeru dokumentu, kraju, daty publikacji lub terminu. Ted Tenders Oferty biznesowe według branży: przedsiębiorstwa mają dostęp do zawiadomień poszeregowanych według branży. Branże zostały oznaczone za pomocą nadrzędnych kodów CPV (Common Procurement Vocabulary, Wspólny słownik zamówień). Rejestracja w bazie Mój TED : użytkownicy mogą obecnie zarejestrować się w bazie Mój TED aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji obejmujących m. in. profil użytkownika i ustawienia, przechowalnię zapisanych dokumentów oraz zachowane profile wyszukiwania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie TED: Electronic Daily Europejskie Zrzeszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Normalizacji (Normapme): krzewienie ogólnoeuropejskich norm Normapme Europejskie Zrzeszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Normalizacji jest organizacją stworzoną w celu pomocy MŚP w kreowaniu procesu określania standardów europejskich. Mianem normy można określić porozumienie pomiędzy współdziałającymi ze sobą stronami np. producentami, sprzedawcami, użytkownikami oraz organami nadzorującymi dany produkt, proces lub usługę. Przyjęcie norm oznacza, że wszyscy użytkownicy uzyskają jasną specyfikację techniczną, jakość, poprawne funkcjonowanie oraz niezawodność. Celem normalizacji jest zapewnienie, że produkty oraz usługi będą nadawać się do konkretnego celu, będą porównywalne oraz spełnią wymagania w zakresie zgodności. Normy pełnią istotną rolę dla dzisiejszego rynku: zapewniają, że części produkowane w różnych krajach są zgodne oraz, że sieci spełniają wymagania w zakresie zgodności operacyjnej; przyczyniają się do zmniejszenia kosztów produkcji i magazynowania oraz ułatwiają życie konsumentom, zapewniając im poczucie, że otrzymują oni właściwy produkt. Dlatego też, standaryzacja ma wpływ na znoszenie barier handlowych oraz wzrost konkurencyjności. Każdego roku 3 europejskie organizacje normalizacyjne przyjmuj ą p onad norm. Mimo że proces normalizacji formalnie uwzględnia udział oraz wkład wszystkich udziałowców, MŚP oraz przedsiębiorstwa rzemieślnicze bardzo często są nieświadome tego, jaką rolę spełniają normy. Inaczej niż w przypadku dużych przedsiębiorstw, MŚP nie posiadają środków do tego, aby nadążyć za najnowszymi przepisami i odnosić z tego tytułu korzyści. Bardzo często napotykają one przeszkody w zakresie dostępu oraz stosowania europejskich i krajowych norm, z powodu braku wiedzy, trudności w uzyskiwaniu właściwych informacji oraz problemów z rozumieniem unijnych dyrektyw. Aby uporać się z tymi problemami, stowarzyszenie Normapme nawiązało trwałe kontakty z trzema uznanymi europejskimi organizacjami normalizacyjnymi. Organizacja publikuje informacje na temat nowych dyrektyw posługując się jasnym, przejrzystym językiem, a także umożliwia MŚP formułowanie wniosków dotyczących poprawy norm i dyrektyw. Komisja Europejska regularnie kontaktuje się ze stowarzyszeniem Normapme. Aby zapewnić przejrzysty i owocny proces zbierania opinii, organizacja tworzy dokumenty, w których wyraża swoje stanowisko oraz komentarze do propozycji dyrektyw. Stowarzyszenie Normapme uczestniczy w posiedzeniach komitetów sektorowych, co pozwala organizacji na szczególny wkład w politykę europejską w różnych obszarach tematycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie Normapme pod adresem: 40

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy CIP przy Związku Banków Polskich Program ramowy na

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Projekt JEREMIE w Katalonii

Projekt JEREMIE w Katalonii Projekt JEREMIE w Katalonii Poznań, 10 września 2008 18/09/2008 1.- Opis 2.- JEREMIE w Katalonii 3.- Umowa o Dofinansowanie 4.- Plan inwestycyjny 1.- Opis 1.- Opis 4 1- Opis JEREMIE (Wspólne Europejskie

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Warszawa, 12 grudnia 2007 r. CIP - Program

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 Zakres prezentacji: Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP Zwrotne instrumenty finansowe w programach UE 2007-2013 Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty Aktualne zmiany systemu i rozwój współpracy banków spółdzielczych z regionalnymi i lokalnymi funduszami poręczeń kredytowych RYSZARD NOSOWICZ PREZES KSFP 14-1515 września 2009, WARSZAWA Historia FPK Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP - obecne również na polskim rynku Joanna Dąbrowska www. cip.gov.pl/eip

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 2 Rząd hiszpański poprzez Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu oraz Główną Dyrekcję Polityki Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce 3 października 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak

MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak Warszawa, 3 kwietnia 2007 r.... DIW-III-411-180-PN/07 Pragnę Państwu przekazać aktualne informacje dotyczące działań podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r.

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Centralny Punkt Informacyjny FE Warszawa 20 marca 2013 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo