Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej i udokumentowania operacji kasowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej i udokumentowania operacji kasowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2.2 do Załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2010r. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej i udokumentowania operacji kasowych

2 Instrukcja określa zasady gospodarki kasowej w zakresie: - wpłat i wypłat związanych z obsługą Urzędu - jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem dochodów obsługiwanych przez placówki Banku Millennium S.A. Niniejsza instrukcja obejmuje następujące zagadnienia: 1. Pomieszczenie kasy. 2. Kasjer. 3. Ochrona wartości pieniężnych. 4. Obroty kasowe, zapas gotówki. 5. Dowody kasowe. 6. Raporty kasowe. 7. Depozyty kasowe. 8. Inwentaryzacja kasy. 9. Postanowienia końcowe. 1. Pomieszczenie kasy 1.1 Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wartości pieniężnych powinno być wydzielone, okna i drzwi odpowiednio zabezpieczone. W pomieszczeniu kasy winno być zainstalowane urządzenie alarmowe z głośnikami na zewnątrz kasy i w portierni. 2. Kasjer Kasjerem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mająca nienaganną opinię, nie karana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenie przeciwko mieniu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której powierzono na piśmie obowiązki Kasjera. 2.1 Przejęcie - przekazanie kasy może nastąpić jedynie protokolarnie, w obecności Kierownika Referatu Wydatków Budżetowych lub innej wyznaczonej osoby. 2.2 Kasjer na dowód przyjęcia odpowiedzialności materialnej składa deklarację o odpowiedzialności za powierzone mienie oraz o znajomości przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych, przechowywania i transportu gotówki. 2.3 Kasjer winien posiadać wykaz osób upoważnionych do dysponowania gotówką i kartę wzorów podpisów tych osób. Wykaz w/w osób kasjer sporządza w oparciu o aktualne Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska, przekazywane mu przez kierownika referatu. 3. Ochrona wartości pieniężnych przechowywanie i transport gotówki 3.1 Przez: - wartości pieniężne - należy rozumieć krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, 2

3 - klasę odporności na włamanie - rozumie się klasyfikacyjne oznaczenie odporności na włamanie, wyrażonej w jednostkach oporowych obliczanych dla każdego urządzenia, - przechowywanie wartości pieniężnych - należy rozumieć magazynowanie wartości pieniężnych w pomieszczeniach służących do przechowywania wartości pieniężnych, wyposażonych w odpowiednie urządzenia techniczne (np, systemy alarmowe) lub w urządzeniach (kasetki stalowe, szafy stalowe) służących do przechowywania wartości pieniężnych, - transport wartości pieniężnych - należy rozumieć przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych w obrębie jednostki lub poza jej obrębem, - jednostkę obliczeniową (j.o.) - należy rozumieć krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa GUS w "Monitorze Polskim", - konwojenta - należy rozumieć pracownika ochrony wyposażonego w broń palną. 3.2 Wartości pieniężne muszą być przechowywane w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem. 3.3 Maksymalny zapas gotówki w kasie UM określa się jako 0,2 jednostki obliczeniowej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalny zapas gotówki w kasie może wynosić 0,5 j.o. 3.4 Wartości pieniężne w zależności od ilości zapasu winny być przechowywane : - w kasecie stalowej przymocowanej do podłoża lub ściany lub - w szafie stalowej, przymocowanej trwale do podłoża lub ściany. 1. Pomieszczenia i urządzenia, ich podział ze względu na klasę odporności na włamanie oraz limit przechowywanych wartości pieniężnych przedstawia tabela - stanowiąca Załącznik Nr 2 do Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166 poz.1128). 3.5 Wartości pieniężne nie przekraczające 0,3 j.o. mogą być przenoszone przez kasjera pieszo bez ochrony, natomiast w przypadku przenoszenia wartości pieniężnych powyżej 0,3 j.o. ale nie przekraczającej 1 j.o. mogą być przenoszone przez kasjera chronionego przez co najmniej 1 pracownikiem ochrony (może być nie uzbrojony). 3.6 Transport wartości pieniężnych większych niż 1 j.o. i nie przekraczający 5 j. o. odbywa się pojazdami specjalnymi lub przystosowanymi i jest chroniony co najmniej przez 1 konwojenta. 3

4 3.7 Pierwsze klucze zapasowe niezbędne do otwarcia pomieszczenia kasowego przechowywane są w zaplombowanym woreczku, w metalowej szafce (w pomieszczeniu nr 30, w którym przechowywane są wszystkie klucze do pomieszczeń Urzędu zgodnie z przepisami p. poż), zaś zapasowy klucz do szafy pancernej i do kasetki wewnątrz szafy pancernej zdeponowany jest (w kasetce) w Kancelarii Tajnej. 3.8 Drugie klucze zapasowe (do drzwi wejściowych i do drzwi wewnątrz kasy) przechowywane są w szafie pancernej, która znajduje się w pomieszczeniu kasowym. 3.9 Zamki oraz klucze/oryginały i duplikaty/do szaf stalowych należy wymienić w razie zmiany kasjera, oraz w razie zagubienia kluczy. Wymiany zamka i kluczy dokonuje się w obecności osób, którym przydzielono klucze. 4. Obroty kasowe, zapas gotówki 4.1 W kasie Urzędu Miejskiego przechowuje się: a. zapas gotówki na pokrycie określonych rodzajowo wydatków, b. gotówkę złożoną w formie depozytu, c. gotówkę z wpłat wadiów, d. gotówkę z wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłat od dokonania czynności urzędowej, e. weksle, akcje, obligacje, gwarancje bankowe i inne papiery wartościowe. 4.2 Zapas gotówki pochodzi ze środków: a. podjętych z rachunku bankowego Urzędu, b. wpłacanych do kasy Urzędu kwot z tytułu rozliczenia delegacji i pobranych zaliczek na wydatki. 4.3 Obsługa wypłat realizowana jest wyłącznie ze środków stanowiących zapas gotówki. 4.4 Gotówkę wpłaconą jako wadium kasjer jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy w dniu jej wpływu. 4.5 Wpłaconą do kasy gotówkę dotyczącą dochodów podatkowych i niepodatkowych kasjer jest zobowiązany wpłacić na właściwy rachunek bankowy w dniu jej wpłaty. 4.6 Ze względu na bezpieczeństwo przechowywania wartości pieniężnych w kasie, należy: a. nadwyżkę zapasu gotówki ponad ustaloną jego wysokość, wpłacić na rachunek bankowy Urzędu w dniu powstania tej nadwyżki, 4

5 b. nadwyżkę gotówki, która wynosi nie więcej niż 0,5 j.o. można w wyjątkowych przypadkach odprowadzić w dniu następnym na rachunek bankowy, po uprzednim uzyskaniu zgody Skarbnika Miasta lub Dyrektora Wydziału Finansowego. 5. Dokumentacja i dowody kasowe 5.1 Wszelkie obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami kasowymi: wpłaty gotówkowe - własnymi przychodowymi dowodami kasowymi KP- "Kasa przyjmie", wypłaty gotówkowe - źródłowymi dowodami kasowymi lub dowodami zastępczymi KW- "Kasa wypłaci". 5.2 Przed wypłatą gotówki kasjer zobowiązany jest sprawdzić, czy odpowiednie dowody kasowe są podpisane przez osoby upoważnione do zlecania wypłat. Dowody kasowe nie podpisane przez osoby do tego upoważnione nie mogą być przez kasjera przyjęte do realizacji. 5.3 W zastępczych dowodach kasowych własnych nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wpłat i wypłat gotówki wyrażonych cyframi i słownie. Błędy popełnione w tym zakresie poprawia się przez anulowanie błędnych przychodowych dowodów kasowych lub zastępczych dowodów wypłat gotówki i wystawienie nowych prawidłowych dowodów w celu udokumentowania operacji kasowych. Anulowane formularze nie mogą być zniszczone. Pozostają w bloczku w celu ewidencyjnego rozliczenia. 5.4 Błędy popełnione w źródłowych dowodach własnych stanowiących podstawę rozchodu należy poprawiać przed dokonaniem wypłaty zgodnie z art.22 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zmianami). Poprawianie dowodów kasowych po wypłacie lub wpłacie jest niedopuszczalne. 5.5 Wpłaty gotówki do kasy dokonywane są na podstawie wystawionego przez kasjera dowodu wpłaty na druku "Kasa Przyjmie" KP. Dowód na druku KP wystawia się w trzech egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje wpłacający, pierwszą kopię dołącza się do raportu kasowego a drugą kopię pozostawia się w grzbiecie bloku formularza. Dowody wpłat gotówki powinny zawierać datę wpłaty, nazwisko i imię lub nazwę firmy dokonującej wpłaty, dokładne określenie tytułu wpłaty. Na dowód wystawienia dowodu KP kasjer w pozycji "wystawił" składa własnoręczny podpis. Drugi podpis składa kasjer w pozycji "otrzymałem" jako potwierdzenie przyjęcia gotówki. 5.6 Formularze druków wpłat gotówki powinny być połączone w bloki, które należy ponumerować przed oddaniem ich do użytku. Liczba formularzy w każdym bloku powinna być poświadczona przez kierownika referatu, któremu organizacyjnie podporządkowana jest kasa. Na okładce bloczku należy odnotować : - numer kolejny bloczku - numery kart formularzy w bloczku (od nr... do nr...); okres w którym korzystano z bloczku (od dnia...do dnia...). 5

6 5.7 Wypłata gotówki z kasy może nastąpić na podstawie: 1. źródłowych dowodów uzasadniających wypłatę, to znaczy na podstawie: a. dowodów wpłat na własne rachunki bankowe, przy czym fakt dokonania wpłaty powinien potwierdzać stempel banku na dowodzie wpłaty, b. rachunków, faktur vat, faktur korygujących, c. list płac dotyczących wynagrodzeń, stałych świadczeń pieniężnych, premii, nagród, diet świadczeń ZUS itp., d. innych np: zaliczek na wydatki, rozliczeń zaliczek, poleceń wyjazdu służbowego, 2. dowodów zastępczych -"kasa wypłaci". Własne źródłowe dowody kasowe, wystawione w związku z wypłatą zaliczek na koszty podróży służbowych, powinny określać termin, do którego zaliczka ma być rozliczona. 5.8 Źródłowe dowody kasowe powinny być przed dokonaniem wypłaty sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Pracownicy zobowiązani do wykonywania tych czynności zamieszczają na dowodach kasowych swój podpis wraz z imienną pieczątką i datę. Sprawdzone dowody zatwierdza do wypłaty Prezydent Miasta, lub osoba przez niego upoważniona i Skarbnik Miasta lub osoba przez niego wyznaczona zgodnie z zakresem czynności, składając swoje podpisy oraz imienne pieczątki. 5.9 Zastępcze dowody wypłat nie mogą być wystawiane przez kasjera. Wystawiane są przez wyznaczonych pracowników Referatu Wydatków Budżetowych Dowód "KW" winien zawierać: - datę dokonania wypłaty, nazwisko i imię (nazwę) oraz adres osoby na rzecz której dokonuje się wypłaty - tytuł wypłaty - kwotę wypłaty cyframi i słownie - podpisy: osoby wystawiającej dowód, zatwierdzającej dowód do realizacji, wypłacającej oraz osoby otrzymującej wypłatę Dowody wypłaty "KW" sporządza się w 2 egzemplarzach, z których: - oryginał jest załącznikiem do raportu kasowego, - kopia pozostaje w bloczku Zastępcze dowody wypłat gotówki "kasa wypłaci" podpisuje kasjer -osoba odpowiedzialna za prawidłowe dokonanie i udokumentowanie operacji kasowej. Dowód KW zatwierdza Kierownik 6

7 Referatu Wydatków Budżetowych lub inna wyznaczona osoba. Odbiór gotówki potwierdza własnoręcznym podpisem osoba otrzymująca wypłatę Gotówkę wypłaca się osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie kasowym. Odbiorca gotówki kwituje jej odbiór w sposób trwały atramentem lub długopisem, podając słownie kwotę i datę jej otrzymania oraz zamieszczając swój podpis. Obowiązek wpisywania słownie otrzymanej kwoty nie dotyczy przypadku wpisywania przez wystawcę tych dowodów na zbiorczych zestawieniach, w których umieszczona jest ogólna suma do wypłaty /np.: listy wypłat). Jeżeli rozchodowy dowód kasowy wystawiony jest na więcej niż jedną osobę, to każdy odbiorca kwituje kwotę otrzymanej przez siebie gotówki W przypadku gdy w źródłowym dowodzie kasowym nie wymienione są osoby kontrahenta z nazwiska, to wypłaty gotówki dokonuje się osobie, która przedstawi upoważnienie do odbioru gotówki. Upoważnienie winno być podpisane imiennie przez osobę reprezentującą kontrahenta. Przy wypłacie gotówki osobom nie znanym, kasjer obowiązany jest zażądać do okazania dowód osobisty lub inny dokument, stwierdzający tożsamość odbiorcy gotówki oraz wpisać na rozchodowym dowodzie kasowym numer, datę oraz wystawcę dokumentu tożsamości 5.14 Przy wypłacie gotówki osobie nie mogącej się podpisać, na jej prośbę lub na prośbę kasjera, może podpisać inna osoba stwierdzając jako świadek swoim podpisem fakt wypłaty gotówki osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie kasowym. Na rozchodowym dowodzie kasowym zamieszcza się numer, datę i wystawcę dowodu stwierdzającego tożsamość osoby otrzymującej gotówkę oraz imię i nazwisko osoby podpisującej jako świadek. Kwotę wypłaca się osobie nie mogącej się podpisać Jeżeli wypłata następuje na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę wymienioną w rozchodowym dowodzie kasowym, w dowodzie tym należy określić, że wypłata została dokonana osobie do tego upoważnionej. Upoważnienie powinno być dołączone do rozchodowego dowodu kasowego. Upoważnienie do odbioru gotówki powinno zawierać potwierdzenie tożsamości własnoręczności podpisu osoby wystawiającej upoważnienie. Potwierdzenie to powinno być dokonane przez notariusza, zakład pracy zatrudniający osobę, która wystawiła upoważnienie lub zakład leczniczy służby zdrowia w razie przebywania pracownika na leczeniu lub przez inne instytucje do tego upoważnione Zastępcze dowody źródłowe "kasa wypłaci" są drukami ścisłego zarachowania tak jak druki KP Zrealizowane dowody kasowe powinny być podpisane przez kasjera i oznaczone przez podanie na nich daty, numeru i pozycji raportu kasowego, w którym objęte nimi wpłaty i wypłaty zostały zaewidencjonowane. 7

8 6. Raport kasowy - "RK" Raport kasowy służy do ewidencji szczegółowej wszystkich dowodów kasowych dotyczących wpłat i wypłat dokonywanych przez kasjera w danym dniu lub okresie. Wypełniany jest przez kasjera w porządku chronologicznym tzn. w kolejności dokonywanych wpłat i wypłat. Raport kasowy sporządza się w sposób następujący : - w lewym górnym rogu odbija się pieczęć firmową a w rubryce "kasa" wpisuje się oznaczenie kasy, dla której raport jest sporządzony, po prawej stronie w górnej rubryce wpisuje się numer raportu kasowego; numer ustala się z zachowaniem ciągłości numeracji rocznej dla roku obrotowego, - w części tabelarycznej raportu kasowego ewidencjonuje się dowody kasowe na bieżąco w układzie chronologicznym w kolejności ich realizacji, przy czym w rubryce "treść" określa się rodzaj operacji gotówkowej,a w rubryce "dowód" symbol dokumentu wraz z jego numerem np. "KP- 4","KW-8", - w dolnej części raportu w przeznaczonych na ten cel rubrykach wpisuje się ilość dowodów "KP " i "KW" i łączne kwoty operacji gotówkowych. Każda strona raportu kasowego podlega oddzielnemu sumowaniu,a łączną sumę obrotów objętych raportem kasowym wpisuje się w wierszu "obroty dnia" na ostatniej stronie raportu kasowego. Po ustaleniu obrotów rubryk "przychód" i "rozchód", oblicza się pozostałość gotówki na dzień następny tj. do stanu poprzedniego wpisanego w wierszu "stan kasy poprzedni" przeniesionego z raportu poprzedniego, dodaje się obroty przychodowe i odejmuje obroty rozchodowe,a kwotę obliczonej pozostałości wpisuje się w wierszu "stan kasy obecny". 6.1 Kasjer prowadzi raporty kasowe w dwóch egzemplarzach odrębnie na gotówkę w złotych polskich i gotówkę w walutach obcych z podziałem na poszczególne waluty. 6.2 Raporty kasowe dla złotych polskich prowadzone są z podziałem na rachunki bankowe, z których została pobrana gotówka lub na które będzie odprowadzana. 6.3 Raporty kasowe dla waluty obcej prowadzone są odrębnie dla każdego rodzaju waluty z jednoczesnym przeliczeniem na złote polskie według kursu obowiązującego w dniu pobrania lub oddanie waluty w banku obsługującym Urząd. 6.4 Wszystkie dowody kasowe dotyczące wpłat i wypłat gotówki, dokonywanych w danym dniu, powinny być w tym dniu wpisane do raportu kasowego. Dowody kasowe wpłat i wypłat gotówki mogą być ujmowane w raporcie kasowym zbiorczo na podstawie odpowiednich zestawień wpłat i wypłat gotówkowych jednorodnych operacji gospodarczych. 6.5 Do wypłat gotówkowych wynagrodzeń i innych należności dokonywanych na podstawie list, kasjer sporządza na koniec każdego dnia zbiorczy dowód wypłaty KW na sumę wypłat zrealizowanych 8

9 w tym dniu z jednoczesnym wpisaniem numeru KW przy każdej pozycji listy, która została ujęta w tym dowodzie. W przypadku, gdy liczba wpłat i wypłat gotówki w poszczególnych dniach jest niewielka, raporty kasowe mogą obejmować okresy kilkudniowe z tym, że należy sporządzić raport kasowy na koniec każdego miesiąca. Zapisy w raporcie kasowym sporządzonym za okresy kilkudniowe powinny być dokonane chronologicznie z podziałem na poszczególne dni dokonania wpłaty i wypłaty. Obowiązuje wpisanie do raportu dowodów kasowych w każdym dniu. 6.6 Po wpisaniu do raportu kasowego wpłat i wypłat za dany dzień lub za dany okres i ustaleniu pozostałości gotówki w kasie na dzień zakończenia raportu, kasjer podpisuje raport i przekazuje go wraz z dowodami kasowymi pracownikowi odpowiedniego referatu Wydziału Finansowego w celu jego sprawdzenia, a następnie kierownikowi referatu, któremu organizacyjnie podporządkowana jest kasa lub osobie wskazanej przez tego kierownika w celu jego zatwierdzenia. Następnie Kasjer przekazując oryginał raportu kasowego (wraz z załączonymi dowodami)do zaksięgowania, otrzymuje pokwitowanie na kopii raportu kasowego. 6.7 Rozchodu gotówki z kasy nie udokumentowanego rozchodowymi dowodami kasowymi nie uwzględnia się. 7. Depozyty kasowe 7.1 Kasjer może przechowywać w kasie, w formie depozytu otrzymane od działających w jednostce organizacji społecznych np. Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej - zaplombowane kasety zawierające gotówkę, pieczątki, druki ścisłego zarachowania itp. Środki pieniężne składane w innych opakowaniach niż kasety, winny być przed zabezpieczeniem przeliczone przez kasjera. W formie depozytu w kasie mogą być przechowywane również gwarancje bankowe, gwarancje firm ubezpieczeniowych itp. 7.2 Przyjęcie i wydanie depozytu odbywa się na podstawie pisma wydziału merytorycznego, w którym określa się sposób przyjęcia i wydania depozytu oraz osobę upoważnioną do składania i odbioru deponowanego przedmiotu. 7.3 Kasjer na dowód przyjęcia i wydania depozytu wydaje deponującemu oryginał pokwitowania na druku depozytowym, ponumerowanym kolejno. Kopia pozostaje u kasjera dla celów kontrolnych. 7.4 Ewidencję przyjętych i wydanych depozytów prowadzi kasjer. Ewidencja ta musi zawierać co najmniej następujące dane: a. numer kolejny depozytu, 9

10 b. określenie deponowanego przedmiotu, a przy deponowaniu gotówki niezabezpieczonej w kasecie - jej kwotę, c. określenie jednostki, której własność stanowi depozyt, d. datę i godz. przyjęcia depozytu.podpis osoby deponującej, osoby przyjmującej depozyt i podpis kierownika Referatu Wydatków Budżetowych lub osoby przez niego wyznaczonej e. datę i godzinę zwrotu depozytu, podpis osoby upoważnionej do podjęcia depozytu, podpis kasjera oraz kierownika Referatu Wydatków Budżetowych lub osoby przez niego wyznaczonej. Ewidencja depozytów przechowywana jest w kasie łącznie z depozytami. 8. Inwentaryzacja kasy 8.1 Inwentaryzacja kasy jest jedną z form kontroli polegającą na spisywaniu z natury składników stanu posiadania kasy. 8.2 Inwentaryzacji kasy podlegają wartości pieniężne i posiadane depozyty kasowe (pieniężne i niepieniężne), z wyjątkiem depozytów złożonych w zamkniętych kasetach. 8.3 Inwentaryzację kasy przeprowadza się na drukach arkuszy spisu z natury lub na protokole (wzór nr 1 w załączeniu) nadając im znamiona druku ścisłego zarachowania. Na dowód przeprowadzenia inwentaryzacji, osoby upoważnione, poza sporządzeniem wymienionych dokumentów (protokół lub arkusz) umieszczają na raporcie kasowym adnotację oraz swoje podpisy wraz z imiennymi pieczątkami. 8.4 Kontrolę stanu gotówki w kasie przeprowadza Skarbnik Miasta lub osoby przez niego wyznaczone zgodnie z zakresem czynności - minimum dwie w ciągu roku. Niezapowiedziane kontrole w ciągu roku przeprowadza się z uwzględnieniem rozróżnienia pory dnia tj, np. na otwarcie kasy, po zamknięciu i rozliczeniu kasy, a także w trakcie pracy. 8.5 Inwentaryzację kasy przeprowadza się: a. w dniu przekazania obowiązków kasjera, b. w ostatnim dniu roboczym roku, c. w ciągu roku, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 10

11 Wykaz obowiązujących przepisów: 2. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zmianami). 3. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz z późn. zmianami). 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166 poz.1128). Prezydent Miasta Gdańska /-/ Paweł Adamowicz 11

12 Wzór Nr 1 do Załącznika nr 2.2 PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY Z INWENTARYZACJI KASY URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU* Sporządzony dnia r. w obecności Kierownika Ref. Wydatków Budżetowych. Pani pełniąca obowiązki kasjera przekazała w dniu 20...r. czynności kasjera Pani która przejęła: 1. Gotówkę Pogotowie Raport Raport Raport Raport Raport Raport Nominały Wartość ,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 RAZEM Słownie PLN Powyższy stan gotówki wykazuje zgodność / niezgodność* z saldem ustalonym w raporcie kasowym nr.. z dnia r. w kwocie nr.. z dnia r. w kwocie nr.. z dnia r. w kwocie Na różnicę w kwocie PLN... składają się następujące pozycje nie objęte bieżącą ewidencją.. 2. Papiery i znaki wartościowe. 3. Depozyty Przejmująca kasę Pani oświadczyła, że znane są jej przepisy kasowe obowiązujące w jednostce budżetowej i złożyła oświadczenie pisemne o przyjęciu na siebie odpowiedzialności materialnej. Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Zdająca kasę Kierownik Referatu Przejmująca kasę.... * niepotrzebne skreślić 12

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego I N S T R U K C J A Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego CZĘŚĆ I Wstęp 1 Każde zdarzenie gospodarcze powoduje skutki finansowe musi być udokumentowane w sposób umożliwiający

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1 Podstawa prawna Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik do Uchwały Nr 69/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Instrukcji Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 27 Starosty Olkuskiego z dnia 30.04.2014r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA INSTRUKCJA Strona/Stron 1/26 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA W GRYFINIE DATA 10-02-2012 NUMER/DATA WYDANIA 1/10-02-2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2014. Wójta Gminy Krzemieniewo. z dnia 19 lutego 2014

Zarządzenie Nr 1/2014. Wójta Gminy Krzemieniewo. z dnia 19 lutego 2014 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 19 lutego 2014 w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy Krzemieniewo Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY Załącznik do Zarządzenia Nr 76/K/2013 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 22 marca 2013 r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY 1 1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 października 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. Część I ogólna. 1. Instrukcja ustala jednolite zasady stosowania, wypełniania, kontroli i obiegu dokumentów. 2. Insrtukcja

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR,{ b/09

ZARZADZENIE NR,{ b/09 ] ZARZADZENIE NR,{ b/09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia G lh1 &,\ o..- 2009 r. w sprawie Instrukcji gospodarki majatkiem trwalym, gospodarki magazynowej i zasad odpowiedzialnosci za powierzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Polityki wewnętrznej rachunkowości z dnia 11 stycznia 2012r.

Załącznik Nr 2 do Polityki wewnętrznej rachunkowości z dnia 11 stycznia 2012r. Załącznik Nr 2 do Polityki wewnętrznej rachunkowości z dnia 11 stycznia 2012r. OBIEG DOWODÓW KSIĘGOWYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ FINANSOWĄ PWSZ w ELBLĄGU I. 1/ Dowód wpłaty gotówki do kasy KP ( zał. I.1)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE

CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJAGOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENATARYZACJI MAJĄTKU ORAZ ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku

Instrukcja Kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku Instrukcja Kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku 1. Przedmiot kontroli. Przedmiotem kontroli są dowody dokumentujące każde zdarzenie gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW 4213 płk Jan BEREZA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego Instrukcja obiegu dokumentów w obszarze zarządzania zasobami w Jednostce Wojskowej 4213, z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1 Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział 1 Zakres instrukcji,

Bardziej szczegółowo