Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej i udokumentowania operacji kasowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej i udokumentowania operacji kasowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2.2 do Załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2010r. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej i udokumentowania operacji kasowych

2 Instrukcja określa zasady gospodarki kasowej w zakresie: - wpłat i wypłat związanych z obsługą Urzędu - jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem dochodów obsługiwanych przez placówki Banku Millennium S.A. Niniejsza instrukcja obejmuje następujące zagadnienia: 1. Pomieszczenie kasy. 2. Kasjer. 3. Ochrona wartości pieniężnych. 4. Obroty kasowe, zapas gotówki. 5. Dowody kasowe. 6. Raporty kasowe. 7. Depozyty kasowe. 8. Inwentaryzacja kasy. 9. Postanowienia końcowe. 1. Pomieszczenie kasy 1.1 Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wartości pieniężnych powinno być wydzielone, okna i drzwi odpowiednio zabezpieczone. W pomieszczeniu kasy winno być zainstalowane urządzenie alarmowe z głośnikami na zewnątrz kasy i w portierni. 2. Kasjer Kasjerem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mająca nienaganną opinię, nie karana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenie przeciwko mieniu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której powierzono na piśmie obowiązki Kasjera. 2.1 Przejęcie - przekazanie kasy może nastąpić jedynie protokolarnie, w obecności Kierownika Referatu Wydatków Budżetowych lub innej wyznaczonej osoby. 2.2 Kasjer na dowód przyjęcia odpowiedzialności materialnej składa deklarację o odpowiedzialności za powierzone mienie oraz o znajomości przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych, przechowywania i transportu gotówki. 2.3 Kasjer winien posiadać wykaz osób upoważnionych do dysponowania gotówką i kartę wzorów podpisów tych osób. Wykaz w/w osób kasjer sporządza w oparciu o aktualne Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska, przekazywane mu przez kierownika referatu. 3. Ochrona wartości pieniężnych przechowywanie i transport gotówki 3.1 Przez: - wartości pieniężne - należy rozumieć krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, 2

3 - klasę odporności na włamanie - rozumie się klasyfikacyjne oznaczenie odporności na włamanie, wyrażonej w jednostkach oporowych obliczanych dla każdego urządzenia, - przechowywanie wartości pieniężnych - należy rozumieć magazynowanie wartości pieniężnych w pomieszczeniach służących do przechowywania wartości pieniężnych, wyposażonych w odpowiednie urządzenia techniczne (np, systemy alarmowe) lub w urządzeniach (kasetki stalowe, szafy stalowe) służących do przechowywania wartości pieniężnych, - transport wartości pieniężnych - należy rozumieć przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych w obrębie jednostki lub poza jej obrębem, - jednostkę obliczeniową (j.o.) - należy rozumieć krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa GUS w "Monitorze Polskim", - konwojenta - należy rozumieć pracownika ochrony wyposażonego w broń palną. 3.2 Wartości pieniężne muszą być przechowywane w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem. 3.3 Maksymalny zapas gotówki w kasie UM określa się jako 0,2 jednostki obliczeniowej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalny zapas gotówki w kasie może wynosić 0,5 j.o. 3.4 Wartości pieniężne w zależności od ilości zapasu winny być przechowywane : - w kasecie stalowej przymocowanej do podłoża lub ściany lub - w szafie stalowej, przymocowanej trwale do podłoża lub ściany. 1. Pomieszczenia i urządzenia, ich podział ze względu na klasę odporności na włamanie oraz limit przechowywanych wartości pieniężnych przedstawia tabela - stanowiąca Załącznik Nr 2 do Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166 poz.1128). 3.5 Wartości pieniężne nie przekraczające 0,3 j.o. mogą być przenoszone przez kasjera pieszo bez ochrony, natomiast w przypadku przenoszenia wartości pieniężnych powyżej 0,3 j.o. ale nie przekraczającej 1 j.o. mogą być przenoszone przez kasjera chronionego przez co najmniej 1 pracownikiem ochrony (może być nie uzbrojony). 3.6 Transport wartości pieniężnych większych niż 1 j.o. i nie przekraczający 5 j. o. odbywa się pojazdami specjalnymi lub przystosowanymi i jest chroniony co najmniej przez 1 konwojenta. 3

4 3.7 Pierwsze klucze zapasowe niezbędne do otwarcia pomieszczenia kasowego przechowywane są w zaplombowanym woreczku, w metalowej szafce (w pomieszczeniu nr 30, w którym przechowywane są wszystkie klucze do pomieszczeń Urzędu zgodnie z przepisami p. poż), zaś zapasowy klucz do szafy pancernej i do kasetki wewnątrz szafy pancernej zdeponowany jest (w kasetce) w Kancelarii Tajnej. 3.8 Drugie klucze zapasowe (do drzwi wejściowych i do drzwi wewnątrz kasy) przechowywane są w szafie pancernej, która znajduje się w pomieszczeniu kasowym. 3.9 Zamki oraz klucze/oryginały i duplikaty/do szaf stalowych należy wymienić w razie zmiany kasjera, oraz w razie zagubienia kluczy. Wymiany zamka i kluczy dokonuje się w obecności osób, którym przydzielono klucze. 4. Obroty kasowe, zapas gotówki 4.1 W kasie Urzędu Miejskiego przechowuje się: a. zapas gotówki na pokrycie określonych rodzajowo wydatków, b. gotówkę złożoną w formie depozytu, c. gotówkę z wpłat wadiów, d. gotówkę z wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłat od dokonania czynności urzędowej, e. weksle, akcje, obligacje, gwarancje bankowe i inne papiery wartościowe. 4.2 Zapas gotówki pochodzi ze środków: a. podjętych z rachunku bankowego Urzędu, b. wpłacanych do kasy Urzędu kwot z tytułu rozliczenia delegacji i pobranych zaliczek na wydatki. 4.3 Obsługa wypłat realizowana jest wyłącznie ze środków stanowiących zapas gotówki. 4.4 Gotówkę wpłaconą jako wadium kasjer jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy w dniu jej wpływu. 4.5 Wpłaconą do kasy gotówkę dotyczącą dochodów podatkowych i niepodatkowych kasjer jest zobowiązany wpłacić na właściwy rachunek bankowy w dniu jej wpłaty. 4.6 Ze względu na bezpieczeństwo przechowywania wartości pieniężnych w kasie, należy: a. nadwyżkę zapasu gotówki ponad ustaloną jego wysokość, wpłacić na rachunek bankowy Urzędu w dniu powstania tej nadwyżki, 4

5 b. nadwyżkę gotówki, która wynosi nie więcej niż 0,5 j.o. można w wyjątkowych przypadkach odprowadzić w dniu następnym na rachunek bankowy, po uprzednim uzyskaniu zgody Skarbnika Miasta lub Dyrektora Wydziału Finansowego. 5. Dokumentacja i dowody kasowe 5.1 Wszelkie obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami kasowymi: wpłaty gotówkowe - własnymi przychodowymi dowodami kasowymi KP- "Kasa przyjmie", wypłaty gotówkowe - źródłowymi dowodami kasowymi lub dowodami zastępczymi KW- "Kasa wypłaci". 5.2 Przed wypłatą gotówki kasjer zobowiązany jest sprawdzić, czy odpowiednie dowody kasowe są podpisane przez osoby upoważnione do zlecania wypłat. Dowody kasowe nie podpisane przez osoby do tego upoważnione nie mogą być przez kasjera przyjęte do realizacji. 5.3 W zastępczych dowodach kasowych własnych nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wpłat i wypłat gotówki wyrażonych cyframi i słownie. Błędy popełnione w tym zakresie poprawia się przez anulowanie błędnych przychodowych dowodów kasowych lub zastępczych dowodów wypłat gotówki i wystawienie nowych prawidłowych dowodów w celu udokumentowania operacji kasowych. Anulowane formularze nie mogą być zniszczone. Pozostają w bloczku w celu ewidencyjnego rozliczenia. 5.4 Błędy popełnione w źródłowych dowodach własnych stanowiących podstawę rozchodu należy poprawiać przed dokonaniem wypłaty zgodnie z art.22 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zmianami). Poprawianie dowodów kasowych po wypłacie lub wpłacie jest niedopuszczalne. 5.5 Wpłaty gotówki do kasy dokonywane są na podstawie wystawionego przez kasjera dowodu wpłaty na druku "Kasa Przyjmie" KP. Dowód na druku KP wystawia się w trzech egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje wpłacający, pierwszą kopię dołącza się do raportu kasowego a drugą kopię pozostawia się w grzbiecie bloku formularza. Dowody wpłat gotówki powinny zawierać datę wpłaty, nazwisko i imię lub nazwę firmy dokonującej wpłaty, dokładne określenie tytułu wpłaty. Na dowód wystawienia dowodu KP kasjer w pozycji "wystawił" składa własnoręczny podpis. Drugi podpis składa kasjer w pozycji "otrzymałem" jako potwierdzenie przyjęcia gotówki. 5.6 Formularze druków wpłat gotówki powinny być połączone w bloki, które należy ponumerować przed oddaniem ich do użytku. Liczba formularzy w każdym bloku powinna być poświadczona przez kierownika referatu, któremu organizacyjnie podporządkowana jest kasa. Na okładce bloczku należy odnotować : - numer kolejny bloczku - numery kart formularzy w bloczku (od nr... do nr...); okres w którym korzystano z bloczku (od dnia...do dnia...). 5

6 5.7 Wypłata gotówki z kasy może nastąpić na podstawie: 1. źródłowych dowodów uzasadniających wypłatę, to znaczy na podstawie: a. dowodów wpłat na własne rachunki bankowe, przy czym fakt dokonania wpłaty powinien potwierdzać stempel banku na dowodzie wpłaty, b. rachunków, faktur vat, faktur korygujących, c. list płac dotyczących wynagrodzeń, stałych świadczeń pieniężnych, premii, nagród, diet świadczeń ZUS itp., d. innych np: zaliczek na wydatki, rozliczeń zaliczek, poleceń wyjazdu służbowego, 2. dowodów zastępczych -"kasa wypłaci". Własne źródłowe dowody kasowe, wystawione w związku z wypłatą zaliczek na koszty podróży służbowych, powinny określać termin, do którego zaliczka ma być rozliczona. 5.8 Źródłowe dowody kasowe powinny być przed dokonaniem wypłaty sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Pracownicy zobowiązani do wykonywania tych czynności zamieszczają na dowodach kasowych swój podpis wraz z imienną pieczątką i datę. Sprawdzone dowody zatwierdza do wypłaty Prezydent Miasta, lub osoba przez niego upoważniona i Skarbnik Miasta lub osoba przez niego wyznaczona zgodnie z zakresem czynności, składając swoje podpisy oraz imienne pieczątki. 5.9 Zastępcze dowody wypłat nie mogą być wystawiane przez kasjera. Wystawiane są przez wyznaczonych pracowników Referatu Wydatków Budżetowych Dowód "KW" winien zawierać: - datę dokonania wypłaty, nazwisko i imię (nazwę) oraz adres osoby na rzecz której dokonuje się wypłaty - tytuł wypłaty - kwotę wypłaty cyframi i słownie - podpisy: osoby wystawiającej dowód, zatwierdzającej dowód do realizacji, wypłacającej oraz osoby otrzymującej wypłatę Dowody wypłaty "KW" sporządza się w 2 egzemplarzach, z których: - oryginał jest załącznikiem do raportu kasowego, - kopia pozostaje w bloczku Zastępcze dowody wypłat gotówki "kasa wypłaci" podpisuje kasjer -osoba odpowiedzialna za prawidłowe dokonanie i udokumentowanie operacji kasowej. Dowód KW zatwierdza Kierownik 6

7 Referatu Wydatków Budżetowych lub inna wyznaczona osoba. Odbiór gotówki potwierdza własnoręcznym podpisem osoba otrzymująca wypłatę Gotówkę wypłaca się osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie kasowym. Odbiorca gotówki kwituje jej odbiór w sposób trwały atramentem lub długopisem, podając słownie kwotę i datę jej otrzymania oraz zamieszczając swój podpis. Obowiązek wpisywania słownie otrzymanej kwoty nie dotyczy przypadku wpisywania przez wystawcę tych dowodów na zbiorczych zestawieniach, w których umieszczona jest ogólna suma do wypłaty /np.: listy wypłat). Jeżeli rozchodowy dowód kasowy wystawiony jest na więcej niż jedną osobę, to każdy odbiorca kwituje kwotę otrzymanej przez siebie gotówki W przypadku gdy w źródłowym dowodzie kasowym nie wymienione są osoby kontrahenta z nazwiska, to wypłaty gotówki dokonuje się osobie, która przedstawi upoważnienie do odbioru gotówki. Upoważnienie winno być podpisane imiennie przez osobę reprezentującą kontrahenta. Przy wypłacie gotówki osobom nie znanym, kasjer obowiązany jest zażądać do okazania dowód osobisty lub inny dokument, stwierdzający tożsamość odbiorcy gotówki oraz wpisać na rozchodowym dowodzie kasowym numer, datę oraz wystawcę dokumentu tożsamości 5.14 Przy wypłacie gotówki osobie nie mogącej się podpisać, na jej prośbę lub na prośbę kasjera, może podpisać inna osoba stwierdzając jako świadek swoim podpisem fakt wypłaty gotówki osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie kasowym. Na rozchodowym dowodzie kasowym zamieszcza się numer, datę i wystawcę dowodu stwierdzającego tożsamość osoby otrzymującej gotówkę oraz imię i nazwisko osoby podpisującej jako świadek. Kwotę wypłaca się osobie nie mogącej się podpisać Jeżeli wypłata następuje na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę wymienioną w rozchodowym dowodzie kasowym, w dowodzie tym należy określić, że wypłata została dokonana osobie do tego upoważnionej. Upoważnienie powinno być dołączone do rozchodowego dowodu kasowego. Upoważnienie do odbioru gotówki powinno zawierać potwierdzenie tożsamości własnoręczności podpisu osoby wystawiającej upoważnienie. Potwierdzenie to powinno być dokonane przez notariusza, zakład pracy zatrudniający osobę, która wystawiła upoważnienie lub zakład leczniczy służby zdrowia w razie przebywania pracownika na leczeniu lub przez inne instytucje do tego upoważnione Zastępcze dowody źródłowe "kasa wypłaci" są drukami ścisłego zarachowania tak jak druki KP Zrealizowane dowody kasowe powinny być podpisane przez kasjera i oznaczone przez podanie na nich daty, numeru i pozycji raportu kasowego, w którym objęte nimi wpłaty i wypłaty zostały zaewidencjonowane. 7

8 6. Raport kasowy - "RK" Raport kasowy służy do ewidencji szczegółowej wszystkich dowodów kasowych dotyczących wpłat i wypłat dokonywanych przez kasjera w danym dniu lub okresie. Wypełniany jest przez kasjera w porządku chronologicznym tzn. w kolejności dokonywanych wpłat i wypłat. Raport kasowy sporządza się w sposób następujący : - w lewym górnym rogu odbija się pieczęć firmową a w rubryce "kasa" wpisuje się oznaczenie kasy, dla której raport jest sporządzony, po prawej stronie w górnej rubryce wpisuje się numer raportu kasowego; numer ustala się z zachowaniem ciągłości numeracji rocznej dla roku obrotowego, - w części tabelarycznej raportu kasowego ewidencjonuje się dowody kasowe na bieżąco w układzie chronologicznym w kolejności ich realizacji, przy czym w rubryce "treść" określa się rodzaj operacji gotówkowej,a w rubryce "dowód" symbol dokumentu wraz z jego numerem np. "KP- 4","KW-8", - w dolnej części raportu w przeznaczonych na ten cel rubrykach wpisuje się ilość dowodów "KP " i "KW" i łączne kwoty operacji gotówkowych. Każda strona raportu kasowego podlega oddzielnemu sumowaniu,a łączną sumę obrotów objętych raportem kasowym wpisuje się w wierszu "obroty dnia" na ostatniej stronie raportu kasowego. Po ustaleniu obrotów rubryk "przychód" i "rozchód", oblicza się pozostałość gotówki na dzień następny tj. do stanu poprzedniego wpisanego w wierszu "stan kasy poprzedni" przeniesionego z raportu poprzedniego, dodaje się obroty przychodowe i odejmuje obroty rozchodowe,a kwotę obliczonej pozostałości wpisuje się w wierszu "stan kasy obecny". 6.1 Kasjer prowadzi raporty kasowe w dwóch egzemplarzach odrębnie na gotówkę w złotych polskich i gotówkę w walutach obcych z podziałem na poszczególne waluty. 6.2 Raporty kasowe dla złotych polskich prowadzone są z podziałem na rachunki bankowe, z których została pobrana gotówka lub na które będzie odprowadzana. 6.3 Raporty kasowe dla waluty obcej prowadzone są odrębnie dla każdego rodzaju waluty z jednoczesnym przeliczeniem na złote polskie według kursu obowiązującego w dniu pobrania lub oddanie waluty w banku obsługującym Urząd. 6.4 Wszystkie dowody kasowe dotyczące wpłat i wypłat gotówki, dokonywanych w danym dniu, powinny być w tym dniu wpisane do raportu kasowego. Dowody kasowe wpłat i wypłat gotówki mogą być ujmowane w raporcie kasowym zbiorczo na podstawie odpowiednich zestawień wpłat i wypłat gotówkowych jednorodnych operacji gospodarczych. 6.5 Do wypłat gotówkowych wynagrodzeń i innych należności dokonywanych na podstawie list, kasjer sporządza na koniec każdego dnia zbiorczy dowód wypłaty KW na sumę wypłat zrealizowanych 8

9 w tym dniu z jednoczesnym wpisaniem numeru KW przy każdej pozycji listy, która została ujęta w tym dowodzie. W przypadku, gdy liczba wpłat i wypłat gotówki w poszczególnych dniach jest niewielka, raporty kasowe mogą obejmować okresy kilkudniowe z tym, że należy sporządzić raport kasowy na koniec każdego miesiąca. Zapisy w raporcie kasowym sporządzonym za okresy kilkudniowe powinny być dokonane chronologicznie z podziałem na poszczególne dni dokonania wpłaty i wypłaty. Obowiązuje wpisanie do raportu dowodów kasowych w każdym dniu. 6.6 Po wpisaniu do raportu kasowego wpłat i wypłat za dany dzień lub za dany okres i ustaleniu pozostałości gotówki w kasie na dzień zakończenia raportu, kasjer podpisuje raport i przekazuje go wraz z dowodami kasowymi pracownikowi odpowiedniego referatu Wydziału Finansowego w celu jego sprawdzenia, a następnie kierownikowi referatu, któremu organizacyjnie podporządkowana jest kasa lub osobie wskazanej przez tego kierownika w celu jego zatwierdzenia. Następnie Kasjer przekazując oryginał raportu kasowego (wraz z załączonymi dowodami)do zaksięgowania, otrzymuje pokwitowanie na kopii raportu kasowego. 6.7 Rozchodu gotówki z kasy nie udokumentowanego rozchodowymi dowodami kasowymi nie uwzględnia się. 7. Depozyty kasowe 7.1 Kasjer może przechowywać w kasie, w formie depozytu otrzymane od działających w jednostce organizacji społecznych np. Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej - zaplombowane kasety zawierające gotówkę, pieczątki, druki ścisłego zarachowania itp. Środki pieniężne składane w innych opakowaniach niż kasety, winny być przed zabezpieczeniem przeliczone przez kasjera. W formie depozytu w kasie mogą być przechowywane również gwarancje bankowe, gwarancje firm ubezpieczeniowych itp. 7.2 Przyjęcie i wydanie depozytu odbywa się na podstawie pisma wydziału merytorycznego, w którym określa się sposób przyjęcia i wydania depozytu oraz osobę upoważnioną do składania i odbioru deponowanego przedmiotu. 7.3 Kasjer na dowód przyjęcia i wydania depozytu wydaje deponującemu oryginał pokwitowania na druku depozytowym, ponumerowanym kolejno. Kopia pozostaje u kasjera dla celów kontrolnych. 7.4 Ewidencję przyjętych i wydanych depozytów prowadzi kasjer. Ewidencja ta musi zawierać co najmniej następujące dane: a. numer kolejny depozytu, 9

10 b. określenie deponowanego przedmiotu, a przy deponowaniu gotówki niezabezpieczonej w kasecie - jej kwotę, c. określenie jednostki, której własność stanowi depozyt, d. datę i godz. przyjęcia depozytu.podpis osoby deponującej, osoby przyjmującej depozyt i podpis kierownika Referatu Wydatków Budżetowych lub osoby przez niego wyznaczonej e. datę i godzinę zwrotu depozytu, podpis osoby upoważnionej do podjęcia depozytu, podpis kasjera oraz kierownika Referatu Wydatków Budżetowych lub osoby przez niego wyznaczonej. Ewidencja depozytów przechowywana jest w kasie łącznie z depozytami. 8. Inwentaryzacja kasy 8.1 Inwentaryzacja kasy jest jedną z form kontroli polegającą na spisywaniu z natury składników stanu posiadania kasy. 8.2 Inwentaryzacji kasy podlegają wartości pieniężne i posiadane depozyty kasowe (pieniężne i niepieniężne), z wyjątkiem depozytów złożonych w zamkniętych kasetach. 8.3 Inwentaryzację kasy przeprowadza się na drukach arkuszy spisu z natury lub na protokole (wzór nr 1 w załączeniu) nadając im znamiona druku ścisłego zarachowania. Na dowód przeprowadzenia inwentaryzacji, osoby upoważnione, poza sporządzeniem wymienionych dokumentów (protokół lub arkusz) umieszczają na raporcie kasowym adnotację oraz swoje podpisy wraz z imiennymi pieczątkami. 8.4 Kontrolę stanu gotówki w kasie przeprowadza Skarbnik Miasta lub osoby przez niego wyznaczone zgodnie z zakresem czynności - minimum dwie w ciągu roku. Niezapowiedziane kontrole w ciągu roku przeprowadza się z uwzględnieniem rozróżnienia pory dnia tj, np. na otwarcie kasy, po zamknięciu i rozliczeniu kasy, a także w trakcie pracy. 8.5 Inwentaryzację kasy przeprowadza się: a. w dniu przekazania obowiązków kasjera, b. w ostatnim dniu roboczym roku, c. w ciągu roku, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 10

11 Wykaz obowiązujących przepisów: 2. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zmianami). 3. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz z późn. zmianami). 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166 poz.1128). Prezydent Miasta Gdańska /-/ Paweł Adamowicz 11

12 Wzór Nr 1 do Załącznika nr 2.2 PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY Z INWENTARYZACJI KASY URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU* Sporządzony dnia r. w obecności Kierownika Ref. Wydatków Budżetowych. Pani pełniąca obowiązki kasjera przekazała w dniu 20...r. czynności kasjera Pani która przejęła: 1. Gotówkę Pogotowie Raport Raport Raport Raport Raport Raport Nominały Wartość ,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 RAZEM Słownie PLN Powyższy stan gotówki wykazuje zgodność / niezgodność* z saldem ustalonym w raporcie kasowym nr.. z dnia r. w kwocie nr.. z dnia r. w kwocie nr.. z dnia r. w kwocie Na różnicę w kwocie PLN... składają się następujące pozycje nie objęte bieżącą ewidencją.. 2. Papiery i znaki wartościowe. 3. Depozyty Przejmująca kasę Pani oświadczyła, że znane są jej przepisy kasowe obowiązujące w jednostce budżetowej i złożyła oświadczenie pisemne o przyjęciu na siebie odpowiedzialności materialnej. Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Zdająca kasę Kierownik Referatu Przejmująca kasę.... * niepotrzebne skreślić 12

Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej i udokumentowania operacji kasowych

Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej i udokumentowania operacji kasowych Załącznik nr 2.2 do Załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 1169/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 sierpnia 2012r. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej i udokumentowania operacji kasowych Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia gospodarki kasowej. w Urzędzie Gminy Kościerzyna

Instrukcja prowadzenia gospodarki kasowej. w Urzędzie Gminy Kościerzyna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 24/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23 maja 2012 r. Instrukcja prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Kościerzyna Rozdział 1 Podstawy prawne 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29 czerwca 2007 r. Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2 INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2 INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2 w Rybniku w kasie szkoły i kasie intendentki 1 POMIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dotycząca gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni. Rozdział I. Podstawy prawne

INSTRUKCJA dotycząca gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni. Rozdział I. Podstawy prawne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10.10.2013 r. INSTRUKCJA dotycząca gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni Rozdział I Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki kasowej w... Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia

I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki kasowej w... Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia PRZYKŁAD I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki kasowej w... Rozdział I Podstawy prawne 1 Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących oraz wypracowanych i sprawdzonych przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku INSTRUKCJA KASOWA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku INSTRUKCJA KASOWA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku INSTRUKCJA KASOWA SĘDZISZÓW 2011 1 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszą instrukcję opracowano na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu

Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 4/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu z dnia 02 kwietnia 2013 r. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/2006 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 28 grudnia 2006 roku

ZARZĄDZENIE Nr 43/2006 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 28 grudnia 2006 roku ZARZĄDZENIE Nr 43/2006 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: wprowadzenia w życie instrukcji w zakresie kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR...114...

ZARZĄDZENIE NR...114... ZARZĄDZENIE NR...114... Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30.10.2006r w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarki kasowej i ewidencji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Włoszakowice.

Instrukcja gospodarki kasowej i ewidencji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Włoszakowice. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja gospodarki kasowej i ewidencji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Włoszakowice. I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KAROLINOWIE

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KAROLINOWIE Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora DPS w Karolinowie z dnia 4 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KAROLINOWIE 1. 1. Instrukcja określa jednolite

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 10 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 10 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 10 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 21 października 2013 r. w sprawie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. w sprawie Radzymin wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 749/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.10.2006 r. Instrukcja kasowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 749/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.10.2006 r. Instrukcja kasowa Załącznik do Zarządzenia Nr 749/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.10.2006 r. Instrukcja kasowa 1 Spis treści: 1 Podstawa prawna... 3 2 Ochrona wartości pieniężnych... 3 3 Zapas gotówki w kasie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA URZĘDU GMINY BRWINÓW CZĘŚĆ OGÓLNA

INSTRUKCJA KASOWA URZĘDU GMINY BRWINÓW CZĘŚĆ OGÓLNA INSTRUKCJA KASOWA URZĘDU GMINY BRWINÓW CZĘŚĆ OGÓLNA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 90 z dnia 29 grudnia 2010 r. 1. Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do Zasad (polityki) Rachunkowości W SŁUPSKU INSTRUKCJA

Załącznik Nr 7 do Zasad (polityki) Rachunkowości W SŁUPSKU INSTRUKCJA Załącznik Nr 7 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ S P I S T R E Ś C I Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 3 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 3 Pomieszczenie kasy 3 Ochrona wartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/11 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 31 grudnia 2011r. w sprawie Instrukcji Kasowej

ZARZĄDZENIE NR 77/11 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 31 grudnia 2011r. w sprawie Instrukcji Kasowej ZARZĄDZENIE NR 77/11 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 31 grudnia 2011r. w sprawie Instrukcji Kasowej Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. NR157, poz. 1240 ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA Niniejsza instrukcja kasowa określa zasady gospodarki kasowej stosowanej w naszej jednostce

INSTRUKCJA KASOWA Niniejsza instrukcja kasowa określa zasady gospodarki kasowej stosowanej w naszej jednostce Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 120.4.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lutego 2011 INSTRUKCJA KASOWA Niniejsza instrukcja kasowa określa zasady gospodarki kasowej stosowanej w naszej jednostce Druki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Sępopolu

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Sępopolu Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/11 Burmistrza Sępopola z dnia 30 grudnia 2011 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Sępopolu I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1 Instrukcję opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 z 2 stycznia 2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE 1. Prowadzenie kasy powierza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-64/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr R-64/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr R-64/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza się Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

1. Wprowadza się Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 04/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora. Część I Ogólna

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora. Część I Ogólna Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr. INSTRUKCJA KASOWA Część I Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowanie kasy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu zwanym w dalszej części jednostką. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Część I Ogólna

INSTRUKCJA KASOWA. Część I Ogólna DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH ul. Wojska Polskiego 37 tel./fax 074/866 92 G3 Nip"ttoTef/ Z a ł^ c z n i k n r 5 INSTRUKCJA KASOWA Część I Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowanie kasy w Domu Wczasów Dziecięcych

Bardziej szczegółowo

Obowiązek określenia przez kierownika tych zasad - jako procedury dokonania wydatków ze środków publicznych - wynika z ustawy o finansach publicznych.

Obowiązek określenia przez kierownika tych zasad - jako procedury dokonania wydatków ze środków publicznych - wynika z ustawy o finansach publicznych. Obowiązek określenia przez kierownika tych zasad - jako procedury dokonania wydatków ze środków publicznych - wynika z ustawy o finansach publicznych. Środki pieniężne są najbardziej płynnym składnikiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zarządzenia 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A

Załącznik nr 5 do Zarządzenia 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A Załącznik nr 5 do Zarządzenia 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W ZESPOLE EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Grębocice 03.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/K/2010 Burmistrza Głuszycy

ZARZĄDZENIE Nr 16/K/2010 Burmistrza Głuszycy ZARZĄDZENIE Nr 16/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie: prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH KANDYTY 2010 Załącznik do Zarządzenie Nr 75/2010 Dyrektora Zespołu Szkół w Kandytach z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi. Instrukcja kasowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi

Załącznik Nr 4 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi. Instrukcja kasowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 4 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Instrukcja kasowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi 1 Ochrona i transport wartości pieniężnych 1. Pomieszczenia kasy. Kasa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ I OCHRONY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ I OCHRONY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH w Urzędzie Gminy w Wierzbicy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2009 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 17.06.2009r. INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ I OCHRONY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH w Urzędzie Gminy w Wierzbicy Rozdział I Podstawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej obowiązującej w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej

Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej obowiązującej w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej Załącznik do uchwały ZHP ChK Nr 5/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej obowiązującej w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej Rozdział I Podstawy prawne 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 51/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 51/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzania operacji finansowych na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Giżycku

Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Giżycku Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Giżycku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 128/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 września 2015 roku Rozdział I Ustalenia ogólne 1. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA WĘGORZEWA. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA WĘGORZEWA. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej ZARZĄDZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA WĘGORZEWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w Instrukcji kasowej

Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w Instrukcji kasowej Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w Instrukcji kasowej Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 19/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA INSTRUKCJA KASOWA Warszawa, marzec 2007 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Centrala oraz oddziały wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. w sprawie gospodarki kasowej

Instrukcja. w sprawie gospodarki kasowej Załącznik do Zasad rachunkowości Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej I. Zasady ogólne Prowadzenie kasy powierza się referentowi finansowemu - kasjer. Do podstawowych obowiązków kasjera naleŝy: wystawianie

Bardziej szczegółowo

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy:

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy: w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora w Dusznikach-Zdroju z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: 1. Art. 10

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 października 2015 r. DFP. 30 2 /15 ZARZĄDZENIE Nr 76/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej Na podstawie art. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 25/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23 maja 2012 r. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Część ogólna 1 1. Druki ścisłego zarachowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 186/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.

Zarządzenie nr 186/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Zarządzenie nr 186/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Miejskim Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1 Podstawa prawna Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 38 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 38 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady gospodarki kasowej na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie 35 pkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich. we Wrocławiu

Instrukcja kasowa w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich. we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2011 Dyrektora Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu z dnia 31 maja 2011r. Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Instrukcja kasowa w Zarządzie Obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Część I Ogólna

INSTRUKCJA KASOWA. Część I Ogólna Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 13/10 INSTRUKCJA KASOWA Część I Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowanie kasy w MOPS w Lubaniu Instrukcja została opracowana na podstawie: 1. Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 468/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Urząd Miejski w Wałbrzychu czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie stosowania instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Sopotu.

ZARZĄDZENIE NR 90/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie stosowania instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Sopotu. ZARZĄDZENIE NR 90/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie stosowania instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ

INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ Załącznik do Zarządzenia 732/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 3 września 2014 r. INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ W URZĘDZIE MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI KASOWEJ UNIWERSYTEU GDAŃSKIEGO

ZASADY GOSPODARKI KASOWEJ UNIWERSYTEU GDAŃSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Kanclerza nr 1/K/11 ZASADY GOSPODARKI KASOWEJ UNIWERSYTEU GDAŃSKIEGO 1 Uwagi ogólne 1. W Uniwersytecie Gdańskim czynne są dwie kasy stałe obsługiwane przez Dział Obsługi Kasowej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. II Liceum Ogólnokształcącego. im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

INSTRUKCJA KASOWA. II Liceum Ogólnokształcącego. im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu Załącznik Nr 3 do zarządzenia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA KASOWA II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ Do użytku wewnętrznego - 2 - I. Podstawy prawne gospodarki kasowej Unormowania ujęte w instrukcji stanowią wymienione akty prawne : 1.Ustawa z dnia 20 września

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5064/10

Zarządzenie Nr 5064/10 Zarządzenie Nr 5064/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 września 2010 roku w sprawie Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Skarbu i Budżetu i Oddziale

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODARKI DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

INSTRUKCJA GOSPODARKI DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 214/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. INSTRUKCJA GOSPODARKI DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Instrukcję opracowano na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie: "ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej"

INSTRUKCJA. w sprawie: ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej Załącznik do Zarządzenia 20812010 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA w sprawie: "ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

INSTRUKCJA. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Objaśnienia 1 1. Druki ścisłego zarachowania są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku, w zakresie, których obowiązuje specjalna

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) ZARZĄDZENIE NR 501/A/2006 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA z dnia 20 czerwca 2006r w sprawie obrotu drukami ścisłego zarachowania Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Finansowo-Księgowy

Zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Finansowo-Księgowy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 324/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2007 r. Zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Finansowo-Księgowy 1 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 października 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 października 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 142/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r. Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115. Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30.10 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 115. Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30.10 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 115 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30.10 2006 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze Piaseczno Zalesie Dolne Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców (PROJEKT) str. 1 I. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie instrukcji dotyczącej ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn Na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl 1 1. ŚRODKI PIENIĘŻNE Uwagi ogólne: Zapisy księgowe na koncie kasa odbywają się wg następującej zasady: zwiększenia księgujemy po stronie "wn" zmniejszenia księgujemy po stronie "ma" Konto do obsługi operacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/ 58 /2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.12.2012r.

Zarządzenie nr 120/ 58 /2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.12.2012r. Zarządzenie nr 120/ 58 /2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.12.2012r. w sprawie : wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Bojszowy Na podstawie art.10 ust.1 i 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W KAMPUSIE TORUŃSKIM

INSTRUKCJA KASOWA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W KAMPUSIE TORUŃSKIM Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18 Rektora UMK z dnia 6 lutego 2014 r. INSTRUKCJA KASOWA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W KAMPUSIE TORUŃSKIM Instrukcja kasowa określa warunki, jakie powinny być spełnione

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej z dnia 29 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie instrukcji określającej ewidencję i kontrolę druków ścisłego zarachowania w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Część I - Ogólna

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Część I - Ogólna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Część I - Ogólna 1 1. Druki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 40.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 28 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 40.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 28 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 40.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 28 stycznia 2015 r. o wprowadzeniu instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Jaworze Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 17 stycznia 2011 roku

Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 17 stycznia 2011 roku Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 53 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Powiatu Skarżyskiego Nr 50 z dnia 1.08.2007r. Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120 / 29/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 120 / 29/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 120 / 29/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Tychy Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 26.03.2014 roku

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 26.03.2014 roku Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 26.03.2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej dla Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE Nr 3/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie Instrukcji gospodarki kasowej w Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH KANDYTY 2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2010 Dyrektora Zespołu Szkół w Kandytach

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A EWIDENCJI I KONTORLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

I N S T R U K C J A EWIDENCJI I KONTORLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA I N S T R U K C J A EWIDENCJI I KONTORLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Do użytku wewnętrznego - 2- Część I Ogólna 1. Druki ścisłego zarachowania są to formularze powszechnego użytku, w zakresie których

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 04 wrzesień 2015 Burmistrza Mieroszowa

Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 04 wrzesień 2015 Burmistrza Mieroszowa Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 04 wrzesień 2015 Burmistrza Mieroszowa w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Na podstawie art. 31 i art.60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zasad prowadzenia gospodarki finansowymi drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Lublin

Instrukcja dotycząca zasad prowadzenia gospodarki finansowymi drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Lublin Załącznik do Zarządzenia nr 41/6/2012 Prezydenta Miasta z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowymi drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta. Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r w sprawie: zmian zarządzenia nr 93/99 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu INSTRUKCJA w sprawie w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu 1 1. Druki są to

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Plan kont dla projektu Wiejski I. Wykaz kont organu finansowego. 1. Konta bilansowe 137-56 - Rachunek środków funduszy pomocowych wydzielony dla projektu Wiejski 240-56

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 5 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 5 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr II/3/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 18 lutego 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr II/3/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 18 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr II/3/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 18 lutego 2014 r. INSTRUKCJA KASOWA 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja określa zasady i warunki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Wójta Gminy Skąpe z dnia 17 października 2012 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Wójta Gminy Skąpe z dnia 17 października 2012 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Wójta Gminy Skąpe z dnia 17 października 2012 roku Instrukcja w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania 1 1. Druki ścisłego zarachowania są to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA - Osiek 2009 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03/09 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 27/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2012 r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Definicje i ogólne zasady. 1. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 31 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 31 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA W URZĘDZIE MIEJSKIM W KROTOSZYNIE

INSTRUKCJA KASOWA W URZĘDZIE MIEJSKIM W KROTOSZYNIE Załącznik Nr 7 INSTRUKCJA KASOWA W URZĘDZIE MIEJSKIM W KROTOSZYNIE WPROWADZENIE 1. Instrukcja Kasowa określa zasady i warunki jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu gospodarki kasowej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA PIENIĘŻNA OSiR w Olsztynie

GOSPODARKA PIENIĘŻNA OSiR w Olsztynie Załącznik nr 2 GOSPODARKA PIENIĘŻNA OSiR w Olsztynie Gospodarka pieniężna Ustalam zasady prowadzenia, dokumentowania i ochrony obrotu gotówkowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olsztynie. I. OBRÓT GOTÓWKOWY

Bardziej szczegółowo