ROZSZERZONA RZECZYWISTO W E-BIZNESIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZSZERZONA RZECZYWISTO W E-BIZNESIE"

Transkrypt

1 ROZSZERZONA RZECZYWISTO W E-BIZNESIE MARIA PIETRUSZKA, Politechnika Łódzka MARIAN NIED WIEDZI SKI Uniwersytet Łódzki Streszczenie W istniej cych modelach e-biznesu wi kszo stron internetowych udost pnia potencjalnemu klientowi tylko obrazki i ograniczon informacj o produkcie lub usłudze. St d cz sto klient nie jest w stanie wyobrazi sobie czy produkt b dzie pasował do rzeczywistego otoczenia. Problem ten rozwi zuje rzeczywisto rozszerzona, wymagaj ca komputera PC lub inteligentnego telefonu komórkowego i odpowiedniego oprogramowania. Dzi ki temu klient mo e umieszcza trójwymiarowe wirtualne przedmioty w tym miejscu rzeczywistej (fizycznej) przestrzeni, w którym chciałby je mie po zakupie lub uzyskiwa informacje o sklepach, restauracjach i innych obiektach w czasie w drówki po mie cie. Artykuł omawia podstawowe problemy rzeczywisto ci rozszerzonej oraz przykłady zastosowania jej w e-biznesie. Słowa kluczowe: Rozszerzona rzeczywisto, e-biznes 1. Wprowadzenie W 1994 roku Paul Milgram i Fumio Kishino wprowadzili koncepcj Kontinuum Wirtualno ci (VC Virtuality Continuum) [3]. Na jednym ko cu umie cili wiat rzeczywisty (fizyczny), na drugim wiat wirtualny (wygenerowany przez komputer), pomi dzy nimi znalazła si rzeczywisto mieszana ł cz ca w jednym obrazie obiekty rzeczywiste i wirtualne. Od tego czy w obrazie przewa a rzeczywisto czy wirtualno zale y czy mamy do czynienia z rzeczywisto ci rozszerzon o obiekty wirtualne (AR Augmented Reality), czy z wirtualno ci rozszerzon o obiekty rzeczywiste (AV Augmented Virtuality). Do niedawna AR była przede wszystkim tematem bada akademickich, natomiast nie było to poj cie ogólnie znane i nie były dost pne tanie komercyjne zastosowania. AR u ywano do kosztownych zastosowa militarnych, automatyki przemysłowej, parków tematycznych, telewizji sportowej. Wynikało to przede wszystkim z wysokich wymaga odno nie narz dzi programistycznych i sprz tu. Tradycyjnie, obrazy AR s ogl dane za po rednictwem specjalnych okularów lub wy wietlaczy montowanych na głowie (ang. HMD head mounted display) i przetwarzane przez mobiln jednostk obliczeniow (rys. 1). U ytkownik ma mo liwo interakcji z wirtualnym obiektem za pomoc myszy, r kawicy cyfrowej, pióra, przycisków lub specjalnie zaprojektowanych wizualnych markerów. Komputery osobiste posiadaj obecnie odpowiednio du e moce obliczeniowe i wyposa enie (kamera internetowa), aby mogły by na nich uruchamiane aplikacje AR stosowane w ró norodnych dziedzinach, na przykład w medycynie, architekturze, komunikacji, szkolnictwie, sztuce, rozrywce, reklamie [1] i e-biznesie, w którym zast puj tradycyjne sklepy internetowe [2]. Jest to mo liwe tak e przy u yciu inteligentnych telefonów komórkowych z kamer [5]. Twórcy takich

2 105 Maria Pietruszka, Marian Nied wiedzi ski Rozszerzona rzeczywisto w e-biznesie aplikacji kieruj si zało eniem, e dla klienta istotne jest sprawdzenie czy produkt b dzie pasował do otoczenia, w którym si znajdzie. Dlatego wirtualny model produktu wł czany jest do obrazu zarejestrowanego przez kamer. W kolejnych cz ciach artykułu przedstawiona zostanie technologia AR, jej najpopularniejsze zastosowania w e-biznesie i obecne bariery. Urz dzenia typu HMD nale wprawdzie do tradycyjnego sprz tu AR, lecz barierami dla ich upowszechnienia s wysoka cena i słaba ergonomia. U ytkownik nie czuje si swobodnie w kasku na głowie. Dlatego w artykule przedstawione zostan technologie u ywaj ce kamer internetowych i z kamerami w mobilnych telefonach. Rys. 1. Zwiedzanie miasta przy u yciu okularów AR i komputera przeno nego w plecaku ródło: [4]. 2. Technologia AR Technologia AR posiada kilka kluczowych elementów: rozpoznawanie gdzie aktualnie znajduje si u ytkownik, fizycznie lub wirtualnie, i na co patrzy, akwizycja obrazu wiata rzeczywistego, akwizycja danych ze wiata wirtualnego, poł czenie obu typów danych na jednym obrazie Markery i kamery Marker jest obrazkiem wydrukowanym na papierze, umieszczanym tam gdzie chcemy zobaczy przedmiot wirtualny. Zwykle marker jest czarno-biały, a jego dese wskazuje orientacj przedmiotu wirtualnego w rzeczywistej (fizycznej) przestrzeni (rys. 2). Markery mog by : nieruchome wtedy obserwator musi by mobilny, ruchome obserwator jest nieruchomy, zwykle siedzi przed komputerem i obracaj c marker ogl da przedmiot wirtualny z ró nych stron. Dodatkowy marker pozwala zobaczy wybrane elementy przedmiotu, np. ukryte w jego wn trzu.

3 106 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Aby u ycie markera miało sens, musi on by widoczny w polu widzenia kamery. Mo e to by kamera internetowa komputera PC lub kamera inteligentnego telefonu komórkowego (SmartPhone). Oprogramowanie rozpoznaje kształt i orientacj markera w obrazie rejestrowanym przez kamer i w tym miejscu nakłada na obraz przedmiot wirtualny (rys. 2). Rys. 2. Przykładowe markery (lewy) i zrzut ekranowy aplikacji ARBase działaj cej na komputerze PC z kamer internetow (prawy); tor z jad cym samochodem (obiekt wirtualny) widoczny jest na markerze ródło: K. Szczerba, Politechnika Łódzka Narz dzia programistyczne Wraz z rozwojem technologii AR pojawiło si wiele programów narz dziowych, tak e zawieraj cych funkcje rozpoznawania markerów w strumieniu danych video. Ró ni si one j zykami programowania, bibliotekami graficznymi, liczb rozpoznawanych markerów. Najpierw były to biblioteki narz dziowe przeznaczone tylko na komputery PC. Najbardziej znany jest ARToolKit, napisany przez Hirokazu Kato (1999r) w j zyku C na platformy Windows, Linux i MacOs, który stał si wzorem dla innych projektów. Potem niektóre frameworki AR zacz ły wspiera zarówno tworzenie aplikacji AR na komputery PC jak i na urz dzenia mobilne. Przykładem jest Studierstube 4 opracowany w Politechnice w Grazu, który umo liwiał przeniesienie istniej cych aplikacji PC na mobilne telefony [6]. Niestety, takie rozwi zanie tworzyło wolne i niestabilne oprogramowanie AR, co wynikało mi dzy innymi ze znacznie mniejszej pami ci i dłu szego czasu dost pu do niej w urz dzeniach mobilnych. Aby poprawi parametry mobilnych aplikacji AR utworzono Studierstube ES, który uwzgl dnia specyficzne wymagania urz dze mobilnych takie jak mała pami i asymetryczna technika klient-serwer. Umo liwiło to uruchamianie aplikacji AR z cz stotliwo ci 20 ramek na sekund. Obecnie ten kierunek rozwoju narz dzi programistycznych AR jest preferowany.

4 107 Maria Pietruszka, Marian Nied wiedzi ski Rozszerzona rzeczywisto w e-biznesie 3. E-biznes wzbogacony o rzeczywisto rozszerzon 3.1. Internetowy sklep AR na platform PC W architekturze klasycznego sklepu internetowego wyst puje strona domowa, strona wyboru towaru i strona potwierdzenia zakupu. Strona domowa prezentuje asortyment sklepu. Powinna posiada intuicyjny interfejs, aby u ytkownik łatwo dotarł do szukanego towaru. Zadaniem strony wyboru towaru jest podanie jego ceny i specyfikacji. Strony te wy wietlaj teksty i obrazki. Na Uniwersytecie Kun Shan w Tajwanie powstał projekt sklepu internetowego AR, którego architektur rozszerzono o stron podgl du towaru i stron wydruku markera [2]. U ytkownik, który zapoznał si ze specyfikacj towaru, na stronie jego wyboru mo e klikn na przycisk Drukuj marker, który przeł czy go do okienka ustawie wydruku markera. Maj c marker (rys. 3a) mo e zobaczy jak wybrany towar b dzie si prezentował w pomieszczeniu, w którym si znajduje. Klikni cie na przycisk Podgl d przeł czy u ytkownika do strony podgl du, na której powinien klikn migoc c ikon kamery internetowej. Spowoduje to aktywacj kamery. Teraz nale y poło y marker w miejscu przeznaczenia kupowanego towaru, wycelowa w niego kamer (rys. 3b) i klikn przycisk przechwy. Spowoduje to przechwycenie obrazu z kamery, automatyczne obliczenie współrz dnych markera i precyzyjne nało enie w tym miejscu wirtualnego modelu towaru (rys. 3c). Je eli u ytkownik uwa a, e produkt dobrze prezentuje si w jego domu, mo e potwierdzi jego zakup klikaj c przycisk Potwierd. Interfejs wykonano w programie Flash, natomiast pozostałe funkcje aplikacji (tzn. przej cia mi dzy stronami i obsług AR) w programie Director i jego j zyku programowania Lingo. a) b)

5 108 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 c) Rys. 3. Internetowy sklep AR sprzedaj cy kopie obrazów: a) marker, b) u ytkownik kieruje kamer internetow na marker, c) na obrazie przechwyconym z kamery w miejscu markera nakładana jest wirtualna trójwymiarowa ramka z wybranym obrazem Mony Lizy ródło: [2] Internetowy sklep AR na mobilny telefon W tradycyjnym modelu handlu online wyst puje jednokierunkowe liniowe powi zanie mi dzy elementami procesu, np. projektant dostawca konsument. Przykładowo projektanci dostarczaj dostawcom mebli usługi projektowe. Dostawcy oferuj konsumentom wyprodukowane meble i usług dostawy. Załó my, e klient przyjdzie do punktu sprzeda y detalicznej, aby kupi stolik. Znalazł taki, który mu si spodobał, ale jego kolor nie pasuje do mebli w pokoju. Pyta wi c sprzedawc o inny kolor i otrzymuje negatywn odpowied, poniewa w tym modelu handlu klient nie ma wpływu na projektowanie i produkcj mebli. Rozwi zaniem tego problemu mo e by zaprojektowanie systemu informatycznego w oparciu o architektur zorientowan na usługi SOA (ang. Service-Oriented Architecture), której serwisy, komunikuj si ze sob na zasadzie zapytanie-odpowied. Na uniwersytecie w Sydney powstał projekt o nazwie ARF-Shop, w którym zastosowano równie technologi AR [7]. U ytkownik powinien mie inteligentny telefon z zainstalowan aplikacj ARF-Shop i wydrukowany marker. Na ekranie telefonu wy wietlany jest wirtualny mebel zgodnie z lokalizacj markera w pokoju (rys. 4). Klientka mo e przej si po pokoju, aby zobaczy wirtualny mebel z ró nych stron, lub przesun marker, aby zobaczy wirtualny mebel w innym miejscu. Aplikacja umo liwia równie zmian koloru, rozmiaru i stylu mebla poprzez operowanie mobilnym telefonem.

6 109 Maria Pietruszka, Marian Nied wiedzi ski Rozszerzona rzeczywisto w e-biznesie Rys. 4. Zakup mebli za po rednictwem e-biznesowego systemu ARF-Shop: klientka u ywa go w domu posługuj c si telefonem komórkowym i markerem wydrukowanym na papierze ródło: [7]. Rys. 5 przedstawia Framework ARF-Shop. Po stronie konsumenta komponent Kontroler dostarcza interfejs umo liwiaj cy u ytkownikowi sterowanie zdarzeniami takimi jak ogl danie wirtualnych mebli, komunikowanie si z projektantami itp. Poni ej znajduje si seria komponentów realizuj cych wyszukiwanie i ogl danie wirtualnych mebli. Komponent Przechwycenie współpracuje z kamer telefonu, aby przechwyci rejestrowany przez ni obraz oraz rozpozna w nim kształt i lokalizacj markera. Dzi ki komponentowi Rendering dane trójwymiarowego modelu mebla s przetwarzane na jego dwuwymiarowy obraz nakładany na obraz pokoju w miejscu markera. Komponent Komunikacja dostarcza konsumentowi kanały komunikacji z projektantami i dostawcami: werbalnej przez chat, przez obrazy wideo lub video konferencje. Komponent Audio/Video mógłby udost pnia zarówno komunikacj jak i przechwytywanie obrazu markera. Serwisy projektanta i dostawcy zawieraj analogiczne komponenty: Komunikacja dostarcza kanały komunikacji, Kontroler interfejs u ytkownika. Komponent Kontener enkapsuluje seri serwisów charakterystycznych dla uczestnika procesu. W przypadku dostawcy s to zamówienia online i przekazywanie produktów do serwisu konsumenta, dostarczanie projektantom informacji o aktualnych materiałach i istniej cych modelach mebli. Komponent Procesor Informacji transportuje dane mi dzy systemem, konsumentem, projektantem, dostawc. Komponent Security zawiera sub-komponenty koncentruj ce si na bezpiecze stwie płatno- ci, zabezpieczeniu danych osobowych u ytkownika przed nieautoryzowanym u yciem i zabezpieczeniu praw autorskich.

7 110 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Kontroler Marker Rendering Przechwycenie Audio/Video Komunikacja Konsument Serwis projektanta Komunikacja Serwis projektanta Komunikacja Serwis kontenera Procesor Informacji Serwis kontenera Procesor Informacji Kontroler Kontroler Serwis inteligencji Rys. 5. Framework e-biznesowego systemu ARF-Shop ródło: [7] Layar przegl darka i platforma AR Holenderska firma SPRXmobile uruchomiła pierwsz na wiecie przegl dark AR o nazwie Layar, na telefony mobilne z systemem Android OS oraz iphone 3GS. Telefon musi mie poł czenie z Internetem, kamer, GPS i kompas. Dzi ki temu u ytkownik mo e w czasie rzeczywistym ogl da na wy wietlaczu telefonu cyfrow informacj naniesion na obraz zarejestrowany kamer. Mo e to by informacja o pobliskich sklepach, restauracjach, mieszkaniach wystawionych na sprzeda. Pocz tkowo przegl darka była dost pna tylko na terenie Holandii. Od sierpnia 2009 r. jest dost pna na całym wiecie. Obecnie korzysta z niej ponad 2000 organizacji. Z reguły informacja dostarczana do telefonu ma form tekstow, czasem uzupełnion obrazkiem, lecz mo e mie równie form obiektu trójwymiarowego. Pochodzi z warstwy (ang. layer), która jest równowa na stronom internetowym w normalnych przegl darkach. Warstwa składa si z trzech cz ci: definicji warstwy, listy punktów zainteresowania POI (ang. POI Point of Interest) znajduj cych si w polu widzenia i lokalizacji poszczególnych POI. Definicja warstwy jest jej kluczowym komponentem, poniewa dostarcza widzowi tytuł, ogólny widok warstwy, a tak e meta-tagi i lokalizacj serwisu webowego (hostingowego), w którym obsługiwane s dane.

8 111 Maria Pietruszka, Marian Nied wiedzi ski Rozszerzona rzeczywisto w e-biznesie Dane GPS Tymczasowa strona internetowa Layar Aplikacja Layar Daj warstwy Dane Layar Warstwa API serwisu Developer Flickr layar Daj warstwy Flickr API Daj punkty zaintersowania Daj punkty zaintersowania Daj punkty zaintersowania ródło: [5]. Rys. 6. Ideowy schemat działania systemu Layar AR Rys. 7. Przykładowe warstwy Layar: Seeda Launch (lewa) i Valentinian screen shot (prawa) Ideowy schemat działania Layar pokazuje Rys. 6. Najpierw serwisy lokacyjne telefonu (np. kompas i GPS) okre laj, gdzie aktualnie jest u ytkownik. Nast pnie system identyfikuje lokalny punkt zainteresowania i otrzymuje informacj o nim z ró nych stron internetowych, takich jak Flickr hostingowa strona fotograficzna, Wikipedia, itd. Tymczasowa strona internetowa Layar przesyła dane do telefonu i programu AR w celu ich wy wietlenia.

9 112 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 API Layar umo liwia developerowi tworzenie nowych warstw. Aktualnie opublikowano 375 warstw, a ponad 1200 warstw jest przygotowywanych. Mo na je podzieli na warstwy serwisowe dla marketingu i warstwy dla organizacji (rys. 7). Przykładami warstw serwisowych s IN-N-Out i Voodoo. Pierwsza warstwa jest serwisem, który znajduje restauracje sieci hamburgerów w Kaliforni i udost pnia ich menu. Druga warstwa wspomaga festiwal Voodoo Rock w Nowym Orleanie. Pomaga sprawdzi czy dany artysta wła nie wyst puje, znale jedzenie, napoje, pokój. Przykładem warstw tworzonych dla organizacji s (rys. 7): Seeda Launch layer utworzona jako element kampanii promocyjnej nowego singla SE- EDA znanej japo skiej gwiazdy rap i hip-hop. W tygodniu poprzedzaj cym wydanie płyty u ytkownicy Layar mog posłucha jako pierwsi fragmentu utworu i zobaczy wiadomo video od SEEDA pod warunkiem, e znajd si odpowiednio blisko trzech głównych lokalizacji w Japonii (np. Tokyo Tower). Valentines screen shot layer u ytkownicy mog tworzy walentykowe fotoramki z obiektami 3D, a nast pnie wygra nagrod fundowan przez 15 restauracji i sklep internetowy chocolatestories.com, je li wy l zrzut ekranu. 4. Podsumowanie i wnioski W ostanich dwóch latach mo na zaobserwowa znaczny wzrost zainteresowania AR. Mimo to wielu specjalistów z dziedziny AR i e-biznesu s dzi, e technologia ta nie upowszechni si z dnia na dzie. Zdaniem Scotta Smith, analityka z Changeist, firmy badania rynku, upowszechnienie AR wymaga odpowiedniej infrastruktury, wł czaj c w to zintegrowane bazy danych geograficznych, kontekstowych oraz inne rodzaje danych, które mo na prezentowa na widokach fizycznego rodowiska [5]. Danych takich potrzebuj przegl darki AR takie jak opisana w artykule Layar i Wikitude firmy Mobilizy, oraz inne systemy tego typu stosuj ce mobilne telefony. Ograniczeniem tych urz dze jest mały ekran i zbyt wysoka cena poł cze internetowych. Problemem jest równie brak standardów dla API i danych rzeczywisto ci rozszerzonej. W zwi zku z tym nie ma mo liwo ci przenoszenia aplikacji i danych mi dzy ró nymi platformami. Firma Mobilizy utworzyła podobny do HTML j zyk ARML (ang. Augmented Reality Markup Language), który mógłby sta si takim standardem. U ywanie kamer i drukowanych markerów jako znaczników lokacji jest wprawdzie tanie, lecz ma szereg wad. Markery s du e i musz by zawsze zwrócone do kamery, aby wzór markera był widoczny. Biblioteki narz dziowe nie maj dostatecznie dobrych algorytmów rozpoznawania, s czułe na refleksy wietlne, co dyskwalifikuje takie markery w zastosowaniach na zewn trz. Mimo tych wad AR uwa ana jest za jedn z najbardziej przyszło ciowych technologii. Bibliografia [1] Chehimi F., Coulton P., Edwards R.: Augmented Reality 3D Interactive Advertisements on Smartphones, Sixth International Conference on the Management of Mobile Business (ICMB 2007). [2] Chen A., Ya-Ling Huangb, Chien-Hsu Chenc, Kuang-Ching Taid: Visual Augmented Reality Interface for Table-top E-Bussiness. 7th International Conference on Computer-Aided Industrial Design and Conceptual Design (CAIDCD 06), [3] Milgram P. and Kishino A. F., Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays IEICE Trans-

10 113 Maria Pietruszka, Marian Nied wiedzi ski Rozszerzona rzeczywisto w e-biznesie actions on Information and Systems, E77-D(12), pp , [4] Rosenblum L., Virtual and Augmented Reality 2020, IEEE Computer Graphics and Applications, January/February [5] Steven J. Vaughan-Nichols. Augmented Reality: No Longer a Novelty? IEEE Computer, December [6] Wagner D. and Schmalstieg D.: Making Augmented Reality Practical on Moblie Phones, Part 1. Projects in VR. IEEE Computer Graphics and Applications, May/June [7] Wang R. and Wang X.: Applying Service-Oriented Architecture into an Augmented Reality E-business. IEEE International Conference on e-business Engineering, AUGMENTED REALITY IN E-BUSSINESS Summary In the existing e-business models, most of the web pages shows to the potential customer only pictures and the incomplete information about the product or service. Therefore, the client is not able to imagine if the product will suit to the real surrounding. This problem is solved by an augmented reality, which needs a PC computer or SmartPhone, and also adequate software. For that reason the client can put the 3D virtual objects in that place of real (physical) surrounding in which he would have them after buying, or to get the information about the shops, restaurants, and other objects during the wandering around the city. The article discuss basic problems of augmented reality and also the examples of its usage in e-business. Keywords: Augmented Reality, E-Bussiness Maria Pietruszka Instytut Informatyki Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechnika Łódzka Marian Nied wiedzi ski Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika aplikacji mobilna Aplikacja Uczestnika Gry Miejskiej

Dokumentacja użytkownika aplikacji mobilna Aplikacja Uczestnika Gry Miejskiej Dokumentacja użytkownika aplikacji mobilna Aplikacja Uczestnika Gry Miejskiej Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora Wyślij sterownik Podręcznik administratora Styczeń 2013 www.lexmark.com Przegląd 2 Przegląd Aplikacja Wyślij sterownik umożliwia łatwe uzyskanie sterownika dla wybranego modelu drukarki. Aplikacja wysyła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Jak będą nas kusić producenci w nieodległej przyszłości? dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 28 września 2015 Zmiany w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcja DROGA DO PORTALU PARTNERA SERWISOWEGO TOLL COLLECT Spis treści 1. Warunki 2. Zakładanie konta 3. Logowanie 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego Grant badawczy KBN Agenda Wstęp Założenia Funkcjonalność Cele badawcze i utylitarne Urządzenia w projekcie Proponowany zakres współpracy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach Spis treści 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach 1. Transcend SSD18C3 128GB Przenoszenie danych w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer Pokonać Ransomware Grzegorz Ciołek Systems Engineer Agenda Historia Ransomware Analiza Ransomware:Jak to działa Trendy i statystyki z Laboratorium FortiGuard Jak żyć? 2 Co to jest Ransomware? Złośliwe

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło LATO 2007 Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika 1 Proces wytwarzania oprogramowania. Czyli trochę inżynierii oprogramowania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania WYKŁAD 8 Reprezentacja obrazu Elementy edycji (tworzenia) obrazu Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania Klasy obrazów Klasa 1: Obrazy o pełnej skali stopni jasności, typowe parametry:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w postępowaniu na wykonanie aplikacji wirtualny spacer oraz dostawę sprzętu multimedialnego

Wyjaśnienia w postępowaniu na wykonanie aplikacji wirtualny spacer oraz dostawę sprzętu multimedialnego ZP.260.55.2016.KD Lublin, dnia 17 maja 2016 r. Wyjaśnienia w postępowaniu na wykonanie aplikacji wirtualny spacer oraz dostawę sprzętu multimedialnego W związku ze złożeniem pytań w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty Do:...... (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska Warszawa, 20 października 2010 Exposure research Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich Polska Spis treści Metodologia Kim są użytkownicy mediów mobilnych? Jakie są zalety korzystania z mediów

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 1. Założenia i zakres pracy Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie przynajmniej ośmiu samouczków, służących nauczycielom

Bardziej szczegółowo

30. Język XML i jego wybrane aplikacje

30. Język XML i jego wybrane aplikacje 30. Język XML i jego wybrane aplikacje 13 października 2015 1 Język XML 2 Język XML XML extensible Markup Language XML uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK

INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK 1 Wstęp Strefa klienta to część portalu internetowego www.emyto.sk (dalej zwanego portal internetowy ), do której uŝytkownik

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników).

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja dzieli się na 3 kroki. 1. Konfiguracja i uruchomienie serwera ftp. 2. Konfiguracja Bistro. 3. Konfiguracja aplikacji mobilnej BistroMo.

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Automatyczne spisy. Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014

Automatyczne spisy. Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014 Automatyczne spisy Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014 Automatyczny spis treści Część I Automatyczny spis treści OpenOffice.org: automatyczny spis treści 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik CHEVROLET MYLINK Krótki przewodnik Chevrolet MyLink to system informacyjno-multimedialny, który poprawia komfort jazdy dzięki prostym złączom, możliwości zintegrowania smartfona oraz 7-calowemu ekranowi

Bardziej szczegółowo