ROZSZERZONA RZECZYWISTO W E-BIZNESIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZSZERZONA RZECZYWISTO W E-BIZNESIE"

Transkrypt

1 ROZSZERZONA RZECZYWISTO W E-BIZNESIE MARIA PIETRUSZKA, Politechnika Łódzka MARIAN NIED WIEDZI SKI Uniwersytet Łódzki Streszczenie W istniej cych modelach e-biznesu wi kszo stron internetowych udost pnia potencjalnemu klientowi tylko obrazki i ograniczon informacj o produkcie lub usłudze. St d cz sto klient nie jest w stanie wyobrazi sobie czy produkt b dzie pasował do rzeczywistego otoczenia. Problem ten rozwi zuje rzeczywisto rozszerzona, wymagaj ca komputera PC lub inteligentnego telefonu komórkowego i odpowiedniego oprogramowania. Dzi ki temu klient mo e umieszcza trójwymiarowe wirtualne przedmioty w tym miejscu rzeczywistej (fizycznej) przestrzeni, w którym chciałby je mie po zakupie lub uzyskiwa informacje o sklepach, restauracjach i innych obiektach w czasie w drówki po mie cie. Artykuł omawia podstawowe problemy rzeczywisto ci rozszerzonej oraz przykłady zastosowania jej w e-biznesie. Słowa kluczowe: Rozszerzona rzeczywisto, e-biznes 1. Wprowadzenie W 1994 roku Paul Milgram i Fumio Kishino wprowadzili koncepcj Kontinuum Wirtualno ci (VC Virtuality Continuum) [3]. Na jednym ko cu umie cili wiat rzeczywisty (fizyczny), na drugim wiat wirtualny (wygenerowany przez komputer), pomi dzy nimi znalazła si rzeczywisto mieszana ł cz ca w jednym obrazie obiekty rzeczywiste i wirtualne. Od tego czy w obrazie przewa a rzeczywisto czy wirtualno zale y czy mamy do czynienia z rzeczywisto ci rozszerzon o obiekty wirtualne (AR Augmented Reality), czy z wirtualno ci rozszerzon o obiekty rzeczywiste (AV Augmented Virtuality). Do niedawna AR była przede wszystkim tematem bada akademickich, natomiast nie było to poj cie ogólnie znane i nie były dost pne tanie komercyjne zastosowania. AR u ywano do kosztownych zastosowa militarnych, automatyki przemysłowej, parków tematycznych, telewizji sportowej. Wynikało to przede wszystkim z wysokich wymaga odno nie narz dzi programistycznych i sprz tu. Tradycyjnie, obrazy AR s ogl dane za po rednictwem specjalnych okularów lub wy wietlaczy montowanych na głowie (ang. HMD head mounted display) i przetwarzane przez mobiln jednostk obliczeniow (rys. 1). U ytkownik ma mo liwo interakcji z wirtualnym obiektem za pomoc myszy, r kawicy cyfrowej, pióra, przycisków lub specjalnie zaprojektowanych wizualnych markerów. Komputery osobiste posiadaj obecnie odpowiednio du e moce obliczeniowe i wyposa enie (kamera internetowa), aby mogły by na nich uruchamiane aplikacje AR stosowane w ró norodnych dziedzinach, na przykład w medycynie, architekturze, komunikacji, szkolnictwie, sztuce, rozrywce, reklamie [1] i e-biznesie, w którym zast puj tradycyjne sklepy internetowe [2]. Jest to mo liwe tak e przy u yciu inteligentnych telefonów komórkowych z kamer [5]. Twórcy takich

2 105 Maria Pietruszka, Marian Nied wiedzi ski Rozszerzona rzeczywisto w e-biznesie aplikacji kieruj si zało eniem, e dla klienta istotne jest sprawdzenie czy produkt b dzie pasował do otoczenia, w którym si znajdzie. Dlatego wirtualny model produktu wł czany jest do obrazu zarejestrowanego przez kamer. W kolejnych cz ciach artykułu przedstawiona zostanie technologia AR, jej najpopularniejsze zastosowania w e-biznesie i obecne bariery. Urz dzenia typu HMD nale wprawdzie do tradycyjnego sprz tu AR, lecz barierami dla ich upowszechnienia s wysoka cena i słaba ergonomia. U ytkownik nie czuje si swobodnie w kasku na głowie. Dlatego w artykule przedstawione zostan technologie u ywaj ce kamer internetowych i z kamerami w mobilnych telefonach. Rys. 1. Zwiedzanie miasta przy u yciu okularów AR i komputera przeno nego w plecaku ródło: [4]. 2. Technologia AR Technologia AR posiada kilka kluczowych elementów: rozpoznawanie gdzie aktualnie znajduje si u ytkownik, fizycznie lub wirtualnie, i na co patrzy, akwizycja obrazu wiata rzeczywistego, akwizycja danych ze wiata wirtualnego, poł czenie obu typów danych na jednym obrazie Markery i kamery Marker jest obrazkiem wydrukowanym na papierze, umieszczanym tam gdzie chcemy zobaczy przedmiot wirtualny. Zwykle marker jest czarno-biały, a jego dese wskazuje orientacj przedmiotu wirtualnego w rzeczywistej (fizycznej) przestrzeni (rys. 2). Markery mog by : nieruchome wtedy obserwator musi by mobilny, ruchome obserwator jest nieruchomy, zwykle siedzi przed komputerem i obracaj c marker ogl da przedmiot wirtualny z ró nych stron. Dodatkowy marker pozwala zobaczy wybrane elementy przedmiotu, np. ukryte w jego wn trzu.

3 106 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Aby u ycie markera miało sens, musi on by widoczny w polu widzenia kamery. Mo e to by kamera internetowa komputera PC lub kamera inteligentnego telefonu komórkowego (SmartPhone). Oprogramowanie rozpoznaje kształt i orientacj markera w obrazie rejestrowanym przez kamer i w tym miejscu nakłada na obraz przedmiot wirtualny (rys. 2). Rys. 2. Przykładowe markery (lewy) i zrzut ekranowy aplikacji ARBase działaj cej na komputerze PC z kamer internetow (prawy); tor z jad cym samochodem (obiekt wirtualny) widoczny jest na markerze ródło: K. Szczerba, Politechnika Łódzka Narz dzia programistyczne Wraz z rozwojem technologii AR pojawiło si wiele programów narz dziowych, tak e zawieraj cych funkcje rozpoznawania markerów w strumieniu danych video. Ró ni si one j zykami programowania, bibliotekami graficznymi, liczb rozpoznawanych markerów. Najpierw były to biblioteki narz dziowe przeznaczone tylko na komputery PC. Najbardziej znany jest ARToolKit, napisany przez Hirokazu Kato (1999r) w j zyku C na platformy Windows, Linux i MacOs, który stał si wzorem dla innych projektów. Potem niektóre frameworki AR zacz ły wspiera zarówno tworzenie aplikacji AR na komputery PC jak i na urz dzenia mobilne. Przykładem jest Studierstube 4 opracowany w Politechnice w Grazu, który umo liwiał przeniesienie istniej cych aplikacji PC na mobilne telefony [6]. Niestety, takie rozwi zanie tworzyło wolne i niestabilne oprogramowanie AR, co wynikało mi dzy innymi ze znacznie mniejszej pami ci i dłu szego czasu dost pu do niej w urz dzeniach mobilnych. Aby poprawi parametry mobilnych aplikacji AR utworzono Studierstube ES, który uwzgl dnia specyficzne wymagania urz dze mobilnych takie jak mała pami i asymetryczna technika klient-serwer. Umo liwiło to uruchamianie aplikacji AR z cz stotliwo ci 20 ramek na sekund. Obecnie ten kierunek rozwoju narz dzi programistycznych AR jest preferowany.

4 107 Maria Pietruszka, Marian Nied wiedzi ski Rozszerzona rzeczywisto w e-biznesie 3. E-biznes wzbogacony o rzeczywisto rozszerzon 3.1. Internetowy sklep AR na platform PC W architekturze klasycznego sklepu internetowego wyst puje strona domowa, strona wyboru towaru i strona potwierdzenia zakupu. Strona domowa prezentuje asortyment sklepu. Powinna posiada intuicyjny interfejs, aby u ytkownik łatwo dotarł do szukanego towaru. Zadaniem strony wyboru towaru jest podanie jego ceny i specyfikacji. Strony te wy wietlaj teksty i obrazki. Na Uniwersytecie Kun Shan w Tajwanie powstał projekt sklepu internetowego AR, którego architektur rozszerzono o stron podgl du towaru i stron wydruku markera [2]. U ytkownik, który zapoznał si ze specyfikacj towaru, na stronie jego wyboru mo e klikn na przycisk Drukuj marker, który przeł czy go do okienka ustawie wydruku markera. Maj c marker (rys. 3a) mo e zobaczy jak wybrany towar b dzie si prezentował w pomieszczeniu, w którym si znajduje. Klikni cie na przycisk Podgl d przeł czy u ytkownika do strony podgl du, na której powinien klikn migoc c ikon kamery internetowej. Spowoduje to aktywacj kamery. Teraz nale y poło y marker w miejscu przeznaczenia kupowanego towaru, wycelowa w niego kamer (rys. 3b) i klikn przycisk przechwy. Spowoduje to przechwycenie obrazu z kamery, automatyczne obliczenie współrz dnych markera i precyzyjne nało enie w tym miejscu wirtualnego modelu towaru (rys. 3c). Je eli u ytkownik uwa a, e produkt dobrze prezentuje si w jego domu, mo e potwierdzi jego zakup klikaj c przycisk Potwierd. Interfejs wykonano w programie Flash, natomiast pozostałe funkcje aplikacji (tzn. przej cia mi dzy stronami i obsług AR) w programie Director i jego j zyku programowania Lingo. a) b)

5 108 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 c) Rys. 3. Internetowy sklep AR sprzedaj cy kopie obrazów: a) marker, b) u ytkownik kieruje kamer internetow na marker, c) na obrazie przechwyconym z kamery w miejscu markera nakładana jest wirtualna trójwymiarowa ramka z wybranym obrazem Mony Lizy ródło: [2] Internetowy sklep AR na mobilny telefon W tradycyjnym modelu handlu online wyst puje jednokierunkowe liniowe powi zanie mi dzy elementami procesu, np. projektant dostawca konsument. Przykładowo projektanci dostarczaj dostawcom mebli usługi projektowe. Dostawcy oferuj konsumentom wyprodukowane meble i usług dostawy. Załó my, e klient przyjdzie do punktu sprzeda y detalicznej, aby kupi stolik. Znalazł taki, który mu si spodobał, ale jego kolor nie pasuje do mebli w pokoju. Pyta wi c sprzedawc o inny kolor i otrzymuje negatywn odpowied, poniewa w tym modelu handlu klient nie ma wpływu na projektowanie i produkcj mebli. Rozwi zaniem tego problemu mo e by zaprojektowanie systemu informatycznego w oparciu o architektur zorientowan na usługi SOA (ang. Service-Oriented Architecture), której serwisy, komunikuj si ze sob na zasadzie zapytanie-odpowied. Na uniwersytecie w Sydney powstał projekt o nazwie ARF-Shop, w którym zastosowano równie technologi AR [7]. U ytkownik powinien mie inteligentny telefon z zainstalowan aplikacj ARF-Shop i wydrukowany marker. Na ekranie telefonu wy wietlany jest wirtualny mebel zgodnie z lokalizacj markera w pokoju (rys. 4). Klientka mo e przej si po pokoju, aby zobaczy wirtualny mebel z ró nych stron, lub przesun marker, aby zobaczy wirtualny mebel w innym miejscu. Aplikacja umo liwia równie zmian koloru, rozmiaru i stylu mebla poprzez operowanie mobilnym telefonem.

6 109 Maria Pietruszka, Marian Nied wiedzi ski Rozszerzona rzeczywisto w e-biznesie Rys. 4. Zakup mebli za po rednictwem e-biznesowego systemu ARF-Shop: klientka u ywa go w domu posługuj c si telefonem komórkowym i markerem wydrukowanym na papierze ródło: [7]. Rys. 5 przedstawia Framework ARF-Shop. Po stronie konsumenta komponent Kontroler dostarcza interfejs umo liwiaj cy u ytkownikowi sterowanie zdarzeniami takimi jak ogl danie wirtualnych mebli, komunikowanie si z projektantami itp. Poni ej znajduje si seria komponentów realizuj cych wyszukiwanie i ogl danie wirtualnych mebli. Komponent Przechwycenie współpracuje z kamer telefonu, aby przechwyci rejestrowany przez ni obraz oraz rozpozna w nim kształt i lokalizacj markera. Dzi ki komponentowi Rendering dane trójwymiarowego modelu mebla s przetwarzane na jego dwuwymiarowy obraz nakładany na obraz pokoju w miejscu markera. Komponent Komunikacja dostarcza konsumentowi kanały komunikacji z projektantami i dostawcami: werbalnej przez chat, przez obrazy wideo lub video konferencje. Komponent Audio/Video mógłby udost pnia zarówno komunikacj jak i przechwytywanie obrazu markera. Serwisy projektanta i dostawcy zawieraj analogiczne komponenty: Komunikacja dostarcza kanały komunikacji, Kontroler interfejs u ytkownika. Komponent Kontener enkapsuluje seri serwisów charakterystycznych dla uczestnika procesu. W przypadku dostawcy s to zamówienia online i przekazywanie produktów do serwisu konsumenta, dostarczanie projektantom informacji o aktualnych materiałach i istniej cych modelach mebli. Komponent Procesor Informacji transportuje dane mi dzy systemem, konsumentem, projektantem, dostawc. Komponent Security zawiera sub-komponenty koncentruj ce si na bezpiecze stwie płatno- ci, zabezpieczeniu danych osobowych u ytkownika przed nieautoryzowanym u yciem i zabezpieczeniu praw autorskich.

7 110 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Kontroler Marker Rendering Przechwycenie Audio/Video Komunikacja Konsument Serwis projektanta Komunikacja Serwis projektanta Komunikacja Serwis kontenera Procesor Informacji Serwis kontenera Procesor Informacji Kontroler Kontroler Serwis inteligencji Rys. 5. Framework e-biznesowego systemu ARF-Shop ródło: [7] Layar przegl darka i platforma AR Holenderska firma SPRXmobile uruchomiła pierwsz na wiecie przegl dark AR o nazwie Layar, na telefony mobilne z systemem Android OS oraz iphone 3GS. Telefon musi mie poł czenie z Internetem, kamer, GPS i kompas. Dzi ki temu u ytkownik mo e w czasie rzeczywistym ogl da na wy wietlaczu telefonu cyfrow informacj naniesion na obraz zarejestrowany kamer. Mo e to by informacja o pobliskich sklepach, restauracjach, mieszkaniach wystawionych na sprzeda. Pocz tkowo przegl darka była dost pna tylko na terenie Holandii. Od sierpnia 2009 r. jest dost pna na całym wiecie. Obecnie korzysta z niej ponad 2000 organizacji. Z reguły informacja dostarczana do telefonu ma form tekstow, czasem uzupełnion obrazkiem, lecz mo e mie równie form obiektu trójwymiarowego. Pochodzi z warstwy (ang. layer), która jest równowa na stronom internetowym w normalnych przegl darkach. Warstwa składa si z trzech cz ci: definicji warstwy, listy punktów zainteresowania POI (ang. POI Point of Interest) znajduj cych si w polu widzenia i lokalizacji poszczególnych POI. Definicja warstwy jest jej kluczowym komponentem, poniewa dostarcza widzowi tytuł, ogólny widok warstwy, a tak e meta-tagi i lokalizacj serwisu webowego (hostingowego), w którym obsługiwane s dane.

8 111 Maria Pietruszka, Marian Nied wiedzi ski Rozszerzona rzeczywisto w e-biznesie Dane GPS Tymczasowa strona internetowa Layar Aplikacja Layar Daj warstwy Dane Layar Warstwa API serwisu Developer Flickr layar Daj warstwy Flickr API Daj punkty zaintersowania Daj punkty zaintersowania Daj punkty zaintersowania ródło: [5]. Rys. 6. Ideowy schemat działania systemu Layar AR Rys. 7. Przykładowe warstwy Layar: Seeda Launch (lewa) i Valentinian screen shot (prawa) Ideowy schemat działania Layar pokazuje Rys. 6. Najpierw serwisy lokacyjne telefonu (np. kompas i GPS) okre laj, gdzie aktualnie jest u ytkownik. Nast pnie system identyfikuje lokalny punkt zainteresowania i otrzymuje informacj o nim z ró nych stron internetowych, takich jak Flickr hostingowa strona fotograficzna, Wikipedia, itd. Tymczasowa strona internetowa Layar przesyła dane do telefonu i programu AR w celu ich wy wietlenia.

9 112 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 API Layar umo liwia developerowi tworzenie nowych warstw. Aktualnie opublikowano 375 warstw, a ponad 1200 warstw jest przygotowywanych. Mo na je podzieli na warstwy serwisowe dla marketingu i warstwy dla organizacji (rys. 7). Przykładami warstw serwisowych s IN-N-Out i Voodoo. Pierwsza warstwa jest serwisem, który znajduje restauracje sieci hamburgerów w Kaliforni i udost pnia ich menu. Druga warstwa wspomaga festiwal Voodoo Rock w Nowym Orleanie. Pomaga sprawdzi czy dany artysta wła nie wyst puje, znale jedzenie, napoje, pokój. Przykładem warstw tworzonych dla organizacji s (rys. 7): Seeda Launch layer utworzona jako element kampanii promocyjnej nowego singla SE- EDA znanej japo skiej gwiazdy rap i hip-hop. W tygodniu poprzedzaj cym wydanie płyty u ytkownicy Layar mog posłucha jako pierwsi fragmentu utworu i zobaczy wiadomo video od SEEDA pod warunkiem, e znajd si odpowiednio blisko trzech głównych lokalizacji w Japonii (np. Tokyo Tower). Valentines screen shot layer u ytkownicy mog tworzy walentykowe fotoramki z obiektami 3D, a nast pnie wygra nagrod fundowan przez 15 restauracji i sklep internetowy chocolatestories.com, je li wy l zrzut ekranu. 4. Podsumowanie i wnioski W ostanich dwóch latach mo na zaobserwowa znaczny wzrost zainteresowania AR. Mimo to wielu specjalistów z dziedziny AR i e-biznesu s dzi, e technologia ta nie upowszechni si z dnia na dzie. Zdaniem Scotta Smith, analityka z Changeist, firmy badania rynku, upowszechnienie AR wymaga odpowiedniej infrastruktury, wł czaj c w to zintegrowane bazy danych geograficznych, kontekstowych oraz inne rodzaje danych, które mo na prezentowa na widokach fizycznego rodowiska [5]. Danych takich potrzebuj przegl darki AR takie jak opisana w artykule Layar i Wikitude firmy Mobilizy, oraz inne systemy tego typu stosuj ce mobilne telefony. Ograniczeniem tych urz dze jest mały ekran i zbyt wysoka cena poł cze internetowych. Problemem jest równie brak standardów dla API i danych rzeczywisto ci rozszerzonej. W zwi zku z tym nie ma mo liwo ci przenoszenia aplikacji i danych mi dzy ró nymi platformami. Firma Mobilizy utworzyła podobny do HTML j zyk ARML (ang. Augmented Reality Markup Language), który mógłby sta si takim standardem. U ywanie kamer i drukowanych markerów jako znaczników lokacji jest wprawdzie tanie, lecz ma szereg wad. Markery s du e i musz by zawsze zwrócone do kamery, aby wzór markera był widoczny. Biblioteki narz dziowe nie maj dostatecznie dobrych algorytmów rozpoznawania, s czułe na refleksy wietlne, co dyskwalifikuje takie markery w zastosowaniach na zewn trz. Mimo tych wad AR uwa ana jest za jedn z najbardziej przyszło ciowych technologii. Bibliografia [1] Chehimi F., Coulton P., Edwards R.: Augmented Reality 3D Interactive Advertisements on Smartphones, Sixth International Conference on the Management of Mobile Business (ICMB 2007). [2] Chen A., Ya-Ling Huangb, Chien-Hsu Chenc, Kuang-Ching Taid: Visual Augmented Reality Interface for Table-top E-Bussiness. 7th International Conference on Computer-Aided Industrial Design and Conceptual Design (CAIDCD 06), [3] Milgram P. and Kishino A. F., Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays IEICE Trans-

10 113 Maria Pietruszka, Marian Nied wiedzi ski Rozszerzona rzeczywisto w e-biznesie actions on Information and Systems, E77-D(12), pp , [4] Rosenblum L., Virtual and Augmented Reality 2020, IEEE Computer Graphics and Applications, January/February [5] Steven J. Vaughan-Nichols. Augmented Reality: No Longer a Novelty? IEEE Computer, December [6] Wagner D. and Schmalstieg D.: Making Augmented Reality Practical on Moblie Phones, Part 1. Projects in VR. IEEE Computer Graphics and Applications, May/June [7] Wang R. and Wang X.: Applying Service-Oriented Architecture into an Augmented Reality E-business. IEEE International Conference on e-business Engineering, AUGMENTED REALITY IN E-BUSSINESS Summary In the existing e-business models, most of the web pages shows to the potential customer only pictures and the incomplete information about the product or service. Therefore, the client is not able to imagine if the product will suit to the real surrounding. This problem is solved by an augmented reality, which needs a PC computer or SmartPhone, and also adequate software. For that reason the client can put the 3D virtual objects in that place of real (physical) surrounding in which he would have them after buying, or to get the information about the shops, restaurants, and other objects during the wandering around the city. The article discuss basic problems of augmented reality and also the examples of its usage in e-business. Keywords: Augmented Reality, E-Bussiness Maria Pietruszka Instytut Informatyki Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechnika Łódzka Marian Nied wiedzi ski Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Waldemar FURMANEK Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Wst p Wszechobecno techniki, w tym technologii i technologii informacyjno- -komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Praca dyplomowa inżynierska Igor Margasiński ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA ZBIGNIEW FILUTOWICZ, JÓZEF PASZKOWSKI, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA Streszczenie Istnieje wiele metod tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER ALEKSANDRA RADZISZEWSKA Politechnika Cz stochowska Streszczenie W celu okre lenia czynników determinuj cych

Bardziej szczegółowo

Organizacyjne aplikacje mobilne jako ródło informacji

Organizacyjne aplikacje mobilne jako ródło informacji Bogdan KWIATKOWSKI, Robert P KALA, Bogusław TWARÓG, Zbigniew GOMÓŁKA, Mateusz MICHNOWICZ Uniwersytet Rzeszowski, Polska Organizacyjne aplikacje mobilne jako ródło informacji Wprowadzenie W ci gu kilku

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL Streszczenie Tworzenie systemów informatycznych cz sto rozpoczyna si od modelowania procesów biznesowych,

Bardziej szczegółowo

Systemy i aplikacje. Klasy oprogramowania. Hardware, software i firmware. Klasy oprogramowania (2) uŝytkownik. administrator.

Systemy i aplikacje. Klasy oprogramowania. Hardware, software i firmware. Klasy oprogramowania (2) uŝytkownik. administrator. (u programy u Klasy oprogramowania Systemy i aplikacje administrator uytkownik Oprogramowanie wykład 5 i 6 Jarosław W. Kłos programista ytkowe programy narz dziowe abstrakcja oprogramowania UAM 2005 firmware

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1

ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1 JOLANTA KRYSTEK, MIECZYSŁAW JAGODZI SKI Politechnika l ska ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1 Streszczenie W coraz wi kszym stopniu wdra a si w krajowych przedsi biorstwach

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego;

Bardziej szczegółowo

SOCIAL COMMERCE MODYFIKACJA PROCESU NABYWCZEGO POD WPŁYWEM MEDIÓW SPOŁECZNO CIOWYCH MIROSŁAW MOROZ

SOCIAL COMMERCE MODYFIKACJA PROCESU NABYWCZEGO POD WPŁYWEM MEDIÓW SPOŁECZNO CIOWYCH MIROSŁAW MOROZ SOCIAL COMMERCE MODYFIKACJA PROCESU NABYWCZEGO POD WPŁYWEM MEDIÓW SPOŁECZNO CIOWYCH MIROSŁAW MOROZ Streszczenie Media społeczno ciowe umo liwiaj grupowanie internautów wokół wspólnych zainteresowa, pogl

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI Streszczenie Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, sytuacja ekonomiczna w Polsce i na wiecie,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI Streszczenie W pracy przedstawiono znaczenie podej cia opartego na technologiach semantycznych

Bardziej szczegółowo