Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y."

Transkrypt

1 Nowe wyzwania touroperatorów Dodatek do pisma branżowego Wiadomości Turystyczne tel. (022) Dodatek specjalny czerwca 2008 Touroperatorzy 2008 O systemie podatkowym, najwi kszych wyzwaniach i problemach organizatorów turystyki Rozmowa z Akisem Kelepeshisem strona 13 DESTYNACJE Klient raczej nielojalny Wed ug przeprowadzonych przez TNS, najwi kszego na Êwiecie oêrodka badaƒ konsumenckich, klienci biur podró y i agencji turystycznych wykazujà niskà lojalnoêç wobec tych podmiotów. Marta Gawrylik Niewielu jest klientów, którzy przy zakupie pakietu turystycznego kierujà si zaufaniem i lojalno- Êcià do wybranych agencji turystycznych. 2/3 respondentów bioràcych udzia w badaniach mi dzynarodowych deklaruje, e g ównym czynnikiem decydujàcym o wyborze wycieczki jest najkorzystniejsza pod wzgl dem cenowym i ogólnych warunków oferta turystyczna, a nie samo biuro. WÊród tych, którzy korzystajà z jednego, sprawdzonego biura podró y, 29 proc. badanych osób uzna o, e dzieje si tak, poniewa otrzymali tam najkorzystniejsze warunki, 23 proc. ceni sobie wysokà jakoêç us ug i profesjonalizm personelu agencji, a 21 proc. po prostu OPINIA Artur Matiaszczyk prezes Trade & Travel Company Konsorcjum Polskich Biur Podró y Wed ug przeprowadzanych przez nas badaƒ a 95 proc. klientów korzystajàcych z us ug naszego biura wraca do nas, niektórzy po raz trzeci i czwarty. Wieloletnie powroty Êwiadczà o tym, e sà oni przywiàzani do biura, z którym wyje d ajà oboj tnie naszego, czy innego. Czynnikiem majàcym decydujàcy wp yw na to przywiàzanie jest przede wszystkim standard Êwiadczonych us ug, jakoêç obs ugi, oferowany serwis i gwarancja dobrze zorganizowanego urlopu. Na drugim miejscu wymieni bym dostosowanie oferty do potrzeb turysty. Polak lubi zwiedzaç, byç co roku gdzie indziej. Przygotowujemy i modyfikujemy ofert pod dyktando klientów, poszerzyliêmy jà na przyk ad o Izrael, o który cz sto pytano, na ich yczenie przygotowaliêmy w Izraelu program oêmiodniowy i wprowadziliêmy czarter. Na yczenie klienta jesteêmy w stanie przygotowaç ka dy wyjazd. Wreszcie wa ne sà programy lojalnoêciowe u nas sà to specjalne zni ki i ró ne Êwiadczenia dodatkowe. Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y. korzysta z marki sprawdzonej i godnej zaufania. Jeden na pi ciu z 2037 zapytanych przez TNS klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie procesu planowania podró y. WÊród tych, którzy zdecydowali si na bezpoêredni kontakt z agencjà, 13 proc. zrobi o to, by wziàç katalog biura i zapoznaç si z nim, 10 proc. by zapytaç oraz omówiç szczegó y oferty z personelem, natomiast 5 proc. zasugerowa o si i skusi o na atrakcyjnà ofert umieszczonà w oknie agencji. Jak podajà badania, oko- o 1/3 osób, które odwiedzajà biura podró y w celu zakupu wycieczki, stanowi 10 mln klientów rynku turystycznego. Wed ug Toma Costely ego, prezesa TNS, biura podró y wcià odgrywajà g ównà rol zarówno w procesie planowania, jak i rezerwacji pakietów turystycznych przez klientów. Nast puje jednak p ynne przechodzenie klientów na dwa kana y dystrybucji ofert (internet i biura podró y), Wzrost zarobków, podwójny kana dystrybucji (bezpoêredni i przez internet) i coraz ni sze ceny wycieczek pozwalajà dotrzeç do corazszerszego grona potencjalnych klientów. a dzieje si tak, poniewa poszukujà oni jak najlepszej i najkorzystniejszej informacji. Nie ma natomiast danych potwierdzajàcych, e zdecydowanie cz Êciej wybierany przez turystów kontakt bezpoêredni z biurem podró y z pomini ciem u ytkowania turystycznych serwisów internetowych mo e wynikaç po prostu z braku dost pu do sieci. Z drugiej strony natomiast ponad po owa u ytkowników sieci, która ma do niej dost p na przyk ad w pracy, przed ostatecznym zakupem wyjazdu i podczas jego planowania w pierwszej kolejnoêci zapozna si z ofertami stron internetowych. TNS pokazuje równie, e ci, którzy decydujà si planowaç swoje wakacje online, sà bardziej sk onni do odwiedzenia witryn typu Lastminute i Expander ni jednych z zajmujàcych czo owe miejsca na rynku biur podró y. Wzrost zarobków i coraz ni sze ceny wp yn y na wzrost zainteresowania wakacjami egzotycznymi i bardziej luksusowymi. Co dalej? O prognozach na 2009 rok czytaj na stronie 6 GIE DA Sukces gie dowy Rainbow Tours umo liwi zdobycie kapita u na rozwój spó ki. Remigiusza Talarka, wiceprezesa spó ki zapytaliêmy o podsumowanie i ocen decyzji o wejêciu na gie d. Czytaj na stronie 15 WALUTY Od miesi cy cena dolara i euro spada. Sprzyja to tym, którzy zarabiajà w z otówkach, a wydajà w tych obcych walutach, czyli osobom korzystajàcym z oferty wyjazdowej. O sytuacji z otówki czytaj na stronie 17 PORADNIA Franczyza to dobry sposób na gotowy biznes. Jakie sà korzyêci dla odbiorcy systemu? O sytuacji franczyzowej, jej mo liwoêciach i prognozach na przysz oêç w Polsce czytaj na stronie 20 PODATKI Co w prawie piszczy, czyli o kwestii VAT-u z mar- y i zmianach w ustawie o systemach zabezpieczeƒ finansowych czytaj na stronie 25 DOSSIER WT Touroperatorzy pi tnastka najwi kszych Przedstawiamy dane dotyczàce obecnoêci najwi kszych organizatorów turystyki na polskim rynku turystycznym strony 27-31

2 2 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2008 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE DODATEK SPECJALNY TOUROPERATORZY czerwca 2008 ISSN Wydawca: Eurosystem, Jaros aw Âleszyƒski, Warszawa, ul. Wawelska 78, lok. 30, tel. (22) , faks (022) , Redakcja: Agnieszka Mularczyk (redaktor prowadzàca) Zespó : Luiza Poreda Karolina Felner Tomasz Furman Marta Gawrylik Joanna Morawska Liliana Olchowik Marianna Pietruszyƒska Marcin Zaczyƒski Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor) Joanna Markowska Sk ad: ArtMad Studio WiadomoÊci Turystyczne to specjalistyczny dwutygodnik bran y turystycznej. Opisujàc WIADOMOŚCI najwa niejsze wydarzenia TURYSTYCZNE turystyczne w Polsce i na Êwiecie, gazeta dostarcza aktualnych i rzetelnych informacji z zakresu organizacji pracy, prawa i marketingu. Redakcja przygotowuje równie specjalne wydania targowe, dodatki regionalne i tematyczne. Prenumerata: Zamówienia na prenumerat przyjmujemy pod tel./faks (022) , Zamówienia realizujà tak e: RUCH, KOLPORTER, GARMOND. Prenumerata standard: automatycznie odnawiana prenumerata, 24 numery w cenie 131 PLN, standard edukacja: oferta skierowana do uczniów, studentów i pracowników naukowych, 24 numery w cenie 93 PLN (50% upustu) i terminowa: roczna prenumerata w cenie 154 PLN INDEKS OSÓB od redakcji Oferta wyjazdów zagranicznych sprzedaje si z roku na rok coraz lepiej. Wyniki sprzeda y ofert na sezon 2008 przeros y oczekiwania touroperatorów. Dodatkowo Polacy coraz ch tniej wybierajà wyjazdy oferujàce wy szy standard i kierunki nietypowe, na co rodzime biura sà coraz lepiej przygotowane. Poszerzanie oferty jest dzisiaj koniecznie, zw aszcza e turysta staje si coraz bardziej wymagajàcy. Organizator wycieczek nadal musi zdobywaç klienta przede wszystkim korzystnà cenà. Wià e si z tym kwestia wcià umacniajàcej si z otówki i problem rosnàcych cen paliwa, który uderza przede wszystkim w aênie w organizatorów. Mimo problemów mo na jednak Êmia o stwierdziç, e jest dobrze i b dzie coraz lepiej. Obecnie stale polepszajàca si sytuacja finansowa przeci tnego Polaka pozwala biurom na sta e poszerzanie oferty i Êmia e inwestycje. Wyniki naszej najlepszej pi tnastki mo emy poznaç z zamieszczonego w dodatku dossier. Daje nam ono wglàd w sytuacj i rozwój najwi kszych na naszym rynku. Jest to rozwój nie tylko finansowy touroperatorzy, widzàc potencja rynku, Êmia o inwestujà w nowe, coraz odleglejsze kierunki. Luiza Poreda BENZYNA W GÓR Wzrost cen paliwa a koszty wycieczek Ceny paliw na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesi cy diametralnie wzros y, jest to rzàd proc. W przypadku naszej firmy koszty paliwa stanowià oko o 30 proc. wszystkich kosztów zwiàzanych z dzia alnoêcià, zatem bezpoêredni wzrost cen paliwa spowodowa wzrost kosztów ogó em o oko o proc., a jeêli ta tendencja si utrzyma to si gnie nawet 20 proc. Ta sytuacja powoduje, i niemal wszyscy touroperatorzy, linie lotnicze i firmy przewozowe sà zmuszone do ograniczania kosztów bàdê podwy szenia cen Êwiadczonych us ug. O ile w przypadku linii lotniczych dop ata paliwowa sta a si ju sta ym elementem oferty, co równie przek ada si na samolotowe oferty turystyczne biur podró y, o tyle ceny imprez turystycznych autokarowych i biletów komunikacji mi dzynarodowej od kilkunastu miesi cy nie by y zmieniane. Konkurencja tanich linii lotniczych i rozdrobnienie rynku przewoêników autokarowych powoduje, e przewoênicy nie decydujà si na podwy szenie cen i aby utrzymaç firm, starajà si wszelkimi sposobami ograniczaç koszty dzia alnoêci. Jednym z wa nych elementów kosztowych jest prowizja agencyjna (15-20 proc.). Niemal wszyscy przewoênicy obecni na rynku oferujà ju sprzeda biletów z pomini ciem agentów, wykorzystujàc mo liwoêci internetu (sprzeda przez strony www), prowadzàc sprzeda telefonicznà, jak równie umo liwiajàc kupno biletu bezpoêrednio w autokarze. Sindbad jest chyba jednà z ostatnich firm, która takich kroków nie podj a, utrzymujàc bardzo dobre relacje z siecià sprzeda y, ale tym samym ponoszàc znaczne koszty z tym zwiàzane. Ryszard Wójcik, prezes PB Sindbad INTEGRACJA I FUZJA Pojedynek gigantów Wystarczy spojrzeç na najwi ksze grupy touroperatorskie w Europie, aby mieç ÊwiadomoÊç, kto rozdaje karty. I nie dziwi hegemonia grupy niemieckiej oraz brytyjskiej, skoro oba rynki wykazujà najwy szy wskaênik wyjazdów za poêrednictwem biur podró y. Jest to skutek fuzji w 2007 roku pomi dzy TUI AG i First Choice (34 proc. rynku w Europie) z jednej strony Thomasa Cooka i My Travel (23 roc. rynku) z drugiej. Pierwsze szacunki wyników za rok 2008 wskazujà na sukces przyj tych strategii, gdy przyk adowo TUI planuje obroty rz du 18 mld euro. I choç mog o by si wydawaç, e ju brak miejsca na proces integracji i fuzji, to analitycy uwa ajà, e to dopiero poczàtek. Ewolucja organizacyjna poda y nastàpi ze wzgl du na unikanie poêrednictwa i wzrost sprzeda- y, szczególnie online. Cele przysz ych integracji b dà ciàgle te same kontrola cen i wielkoêci oferty. Kolejne fuzje wch aniaç b dà zapewne touroperatorów niszowych dajàc mo liwoêç pozyskania nowych segmentów. Przy tym porównaniu sytuacja na polskim rynku jest wr cz sielankowa. Szcz Êliwy kurs z otówki dla turystyki wyjazdowej oraz wzrost si y nabywczej pozornie uspakajajà. Niektórzy touroperatorzy prowadzà szerokie kampanie ATL i to cieszy, ale jest tajemnicà poliszynela, e kilka marek to kolosy na glinianych nogach. Konsolidacja kapita owa i specjalizacja segmentowa sà nieuchronne zanim wzrostowi ulegnà stawki podatku VAT. Bart omiej Walas, wiceprezes POT INDEKS FIRM Indeks nazwisk i firm Antosiak El bieta, str. 27 Armendowicz Lidia, str. 27 Bardadyn Barbara, str. 28 Baszczyƒski Grzegorz, str. 6, 28 Baumgartner Fritz, str. 29 Baumgartner Maria, str. 20 Bektas Ayhan, str. 31 Betlej Andrzej, str. 23, 29 B a ejczyk Agnieszka, str. 18 Borychowski Tomasz, str. 28 Buczek Rafa, str. 23 Cholewa Robert, str. 23 Cieszkowska Anna, str. 11, 31 Costely Tom, str. 1 Czapla Tomasz, str. 28 Czarnecki S awomir, str. 27 Denka Leszek, str. 23 Doliwa Kaarzyna, str. 23 Domurat Regina, str. 25 Ellili Aida, str. 27 Ellili Mohamed, str. 27 Fon Martyna, str. 4, 20 Gigiel Maksymilian, str. 28 Hamouda Hamdi, str. 29 Hamouda Semir, str. 29 Henicz Piotr, str. 28 Jaƒczuk Mariusz, str. 28 Jeschke Jaros aw, str. 23, 29 Kalinowski Andrzej, str. 23 Kelepeshis Akis, str. 13 Kling Janusz, str. 23 Kosmala Aleksandra, str. 28 Kowalski Wojciech, str. 28 Kozakowska Ma gorzata, str. 6, 11 Krawczyk Andrzej, str. 20 Krawczyƒski Wies aw, str. 27 Krzywiƒska Sylwia, str. 4 Kuniszyk Marta, str. 28 Kurys Bogdan, str. 28 Kwiecieƒ Przemys aw, str. 17 Lad yƒska Barbara, str. 17, 29 Lesiƒska Liliana, str. 4 Lewandowski Pawe, str. 28 Lupa Dariusz, str. 27 Lutyk Jakub, str. 25 asiƒska Katarzyna, str. 4 cki Pawe, str. 29 Marciƒczak Karol, str. 27 Matiaszczyk Artur, str. 1, 29 Miazek Ma gorzata, str. 23 Milczarek Zbigniew, str. 23 MoÊcichowska Adrianna, str. 23 Niewiadomski Pawe, str. 25 Olejniczak-Chahrour Joanna, str. 11, 29 Piàtek Krzysztof, str. 27 Plutecka-Dydoƒ Magda, str. 8, 20 P ociennik Karolina, str. 27 Potaƒski Wojciech, str. 28 Pribyl Jadwiga, str. 23 Przybylska Wies awa, str. 29 Pucha ka Jakub, str. 23, 29 Ropa Rafa, str. 23 Rosiak Inga, str. 23, 27 Rudziƒski Krzysztof, str. 23, 27 Szczepaƒski Piotr, str. 28 Sikorski Miros aw, str. 27 Strzylak Izabela, str. 27 Strzylak Sylwester, str. 27 Studnicki Andrzej, str. 6, 23, 28 Su owski Jerzy, str. 28 Szagdaj Leszek, str. 28 Âwiàtek Jerzy, str. 28 Talarek Remigiusz, str. 8, 15, 17, 28 Tokarczyk Andrzej, str. 28 Walas Bart omiej, str. 2 Wasiak Rafa, str. 27 Wojtasiewicz Dariusz, str. 29 Wójcik Ryszard, str. 2, 28 Wróbel Micha, str. 28 Yurt Coskun, str. 31 Zajàc Iwona, str. 23 Zajàc Joanna, str. 23 Zar bska Agata, str. 20 Zarzycka Wioletta, str. 4, 23, 29 Zawistowski Piotr, str. 29 Zghal Slim, str. 28 Zghal Ziad, str. 28 Adriatyk, str. 4, 20 Aeroflot Russian Airlines, str. 13 Air IndiaLine, str. 13 Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych, str. 20 Alfa Star, str. 6, 11, 27 Almatur, str. 27 Austria Info, str. 23 Best Harctur sp. z o. o., str. 23 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, str. 18 Centrum Podró y SA, str. 23 Ecco Holiday, str. 23, 27 Ecco Travel, str. 23 ECTAA, str. 13, 25 EgyThai, str. 4 Exim Tours, str. 4, 27 Federacja Konsumentów, str. 25 First Choice, str. 2 JAT Airways, str. 13 Jet Touristic, str. 23 Ministerstwo Finansów, str. 25 MyTravel, str. 2 Neckermann Polska, str. 20, 28 Nowa Itaka, str. 28 Oasis Tours, str. 28 Orbis Travel, str. 6, 23, 28 Orlando Travel, str. 23 Oskar, str. 4 PIT, str. 25 POT, str. 2 Rainbow Tours, str. 6, 8, 15, 17, 28 Selectours, str. 23 Sindbad, str. 2, 29 Sun&Fun, str. 11, 29 Thomas Cook, str. 2 TNS, str. 1 Trade&Travel Company Konsorcjum Polskich Biur Podró y, str. 1, 17, 29 Travelplanet.pl, str. 8 Triada SA, str. 4, 23, 29 TUI AG, str. 2 TUI Poland, str. 20, 31 Wezyr, str. 8, 11, 31 Viva Tours, str. 23 X-Trade Brokers Dom Maklerski, str. 17

3 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2008 DODATEK SPECJALNY 3

4 4 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2008 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE krótko EgyThai otwiera si na Azj. Na rynku touroperatorów konkurencja jest silna. Co na ten temat ma do powiedzenia istniejàce od zesz ego roku na polskim rynku biuro podró y EgyThai? JesteÊmy uznanà markà z 15-letnim, mi dzynarodowym doêwiadczeniem. W tej chwili sà 92 agencje sprzedajàce nasze us ugi i po owa z nich sama zainteresowa a si naszà ofertà informuje Sylwia Krzywiƒska z EgyThai. Egipskie biuro chce pozyskaç klientów przede wszystkim konkurencyjnymi cenami. Takim przyk adem mo e byç kierunek egipski, który jest najlepiej sprzedajàcym si produktem EgyThai. Od nowego sezonu w ofercie biura pojawià si nowe propozycje. Zapraszamy do Chin, gdzie otwieramy nowe biuro. Kolejne destynacje to Wietnam i Kambod a. Zaproponujemy wycieczki fakultatywne, które b dà ju wliczone w cen produktu wymienia Sylwia Krzywiƒska. MZ wi cej: PopularnoÊç S owenii roênie. Zainteresowanie wakacjami w S owenii konsekwentnie roênie, atutem kraju jest sezon trwajàcy ca y rok, a w ofercie znajdujà si oêrodki spa. Biuro podró y Adriatyk wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. Oferta sprzedaje si coraz lepiej. Sprzeda s oweƒskich produktów wynosi 10 proc. wszystkich sprzedanych ofert regionu basenu Morza Âródziemnego. Jest to ma- y kraj, majàcy 2 mln mieszkaƒców, dlatego nie mo e przyjàç tylu turystów co np. Chorwacja informuje Martyna Fon, PR Manager biura Adriatyk. Dobre wyniki sprzeda y zaowocowa y planami rozszerzenia oferty o kolejne produkty. MZ wi cej: AktualnoÊci Jak je d à Polacy? Nowy styl polskiego turysty Wraz ze zmianà warunków finansowych, zmienia si równie styl podró owania Polaków. Jest to wynik nie tylko wi kszych zarobków, ale coraz ciekawszych i taƒszych ofert, które przygotowujà biura podró y. Karolina Felner Albaƒska oferta poznaƒskiego biura podró y Oskar okaza a si sukcesem. Nieznana kultura i niska cena przyciàgn y polskich turystów. Marcin Zaczyƒski Biuro podró y Oskar rozpocz o rok wprowadzeniem Albanii do swojej oferty. Nieznany kierunek wydawa si niewiadomà. Czy obawy by y s uszne? Albania cieszy si bardzo du ym zainteresowaniem, g ównie wêród sta ych klientów, którzy poznali standardy, którymi si kierujemy Polacy coraz cz Êciej decydujà si na ofert wyjazdowà do krajów odleg ych i bardziej egzotycznych Coraz cz Êciej polskiego turyst staç na wakacyjne wyjazdy dwa razy do roku. Polacy ch tniej decydujà si te na wakacje za granicà, w krajach coraz bardziej odleg ych i egzotycznych mówi Katarzyna asiƒska, Exim Tours. Ceny zagranicznych wycieczek, które proponujemy naszym klientom, sà konkurencyjne w stosunku do tych, jakie sà im oferowane za pobyt wakacyjny w Polsce. Przyk adu nie trzeba szukaç daleko. W naszej ofercie za wyjazd do Turcji z zakwaterowaniem w hotelu 3-gwiazdkowym, àcznie ze wszystkimi op atami, nale y zap aciç 700 z otych, co Destynacje Albania sprawdza si Nietypowa propozycja Oskara wyjaênia Liliana Lesiƒska z biura. Co oferuje Albania, e przyciàga coraz wi cej osób? Na pewno sprzyjajàcym czynnikiem sà finanse. Kraj jest tani, dlatego na wyjazdy mogà sobie pozwoliç nie tylko dobrze sytuowani finansowo ludzie, ale tak e studenci. Albania porównywalna jest z Bu garià synonimem taniego urlopu. W konfrontacji do polskiej oferty wypoczynkowej jest ona ni sza Liliana Lesiƒska: Albaƒska oferta wypoczynkowa jest o 25 proc. taƒsza od polskiej o 25 proc. informuje Liliana Lesiƒska. Kolejnym aspektem jest nieznana historia oraz kultura, a dla lubiàcych wypoczynek w wodzie ciep e morze, którego w Polsce nie mamy. Oskar zamierza rozwinàç swojà ofert o kolejne produkty. W planach mamy dodanie wycieczek fakultatywnych oraz wycieczek objazdowych po Albanii i Czarnogórze wymienia Liliana Lesiƒska. wi cej: w po àczeniu z gwarantowanà pogodà i egzotykà skutecznie zach ca klienta dodaje asiƒska. Ponad 60 proc. Polaków zdecydowanie preferuje dziê krótkie 7-dniowe wyjazdy. Dlaczego? Przyczyna jest prosta. Ch ç odpoczynku dwa razy do roku: raz w sezonie letnim, a drugi raz zimà. Standardem sta y si równie wyjazdy wrze- Êniowe, które w statystykach swojà liczbà dorównujà wyjazdom w miesiàcach typowo wakacyjnych. Coraz liczniejszà grupà klientów polskich biur podró y sà dziê osoby samotne. Single to klienci bogaci i sk onni zap aciç za swoje wakacje wi cej ni osoby podró ujàce grupowo. Poniewa sami decydujà o swoim wolnym czasie, ich wakacje trwajà d u ej ni rodzinny urlop. Wed ug Travelplanet.pl osoby te wyje d ajà przez okràg y rok, niekoniecznie w okresie wysokiego sezonu, a na swój wypoczynek przeznaczajà wi cej ni przeci tny klient. Destynacje Egzotycznie Aruba z Triadà Triada otwiera nowe biura i nowe, odleg e kierunki. Nowy sezon to dla Triady nowe kierunki. Bardziej wymagajàcy turyêci b dà mogli zwiedziç m.in. Malediwy, Arub, Bali, Sri Lank lub Wyspy Kanaryjskie. Dodatkowo Triada na terenie Polski otworzy a dziesi ç nowych biur podró y, m.in. w Chorzowie i W oc awku. Ca y czas tworzymy nowe biura. W najbli szym czasie nastàpi otwarcie kolejnych informuje Wioletta Zarzycka, wiceprezes zarzàdu ds. sprzeda y biura podró y Triada. MZ wi cej: reklama BIURO PODRÓ Y PRIMA TOUR KIELCE JesteÊmy organizatorem imprez turystycznych w Regionie Âwi tokrzyskim. Rezerwujemy miejsca noclegowe, bilety wst pu do zwiedzanych obiektów, np. Jaskinia Raj, Ba tów..., wy ywienie, obs ug przewodnickà. Organizujemy wycieczki, wczasy, zielone szko y, kolonie, zapewniajàc bogaty program pobytu. TOUR OPERATOR na W ochy, Bu gari, W gry i Polsk. Organizator wczasów, wycieczek, kolonii i obozów.

5 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2008 DODATEK SPECJALNY 5 Szanowni Paƒstwo, Biuro podró y EgyThai powsta o w 1993 roku, dzia a o poczàtkowo pod nazwà Paradise East. Ponad pi tnastoletnie doêwiadczenie w organizowaniu wyjazdów indywidualnych oraz wycieczek pozwoli o nam osiàgnàç najwy szy poziom oferowanych us ug. Nasz zespó to mi dzynarodowa sieç pracowników oraz ekspertów turystyki w ponad 45 biurach na ca ym Êwiecie. EgyThai jest wyjàtkowym touroperatorem, poniewa wyró nia nas wêród innych biur podró y posiadanie oddzia- ów w Egipcie, Tajlandii, Jerozolimie oraz w Polsce. Wkrótce otwieramy kolejny oddzia w Chinach. Paƒstwa kolejne wakacje mogà byç niezapomniane dzi ki profesjonalnej organizacji oraz obs udze. W ka dym z wymienionych biur znajdà Paƒstwo fachowà obs ug wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny turystyki. S u à oni pomocà, poczynià równie wszelkie starania, aby Paƒstwa pobyt w ich ojczyênie nie by tylko nudnym spotkaniem z obcà kulturà, ale fascynujàcym niecodziennym wydarzeniem. Podró owanie z pomocà naszej mi dzynarodowej sieci placówek jest najlepszym sposobem na sp dzenie wakacji. Taka oferta jest dost pna tylko w EgyThai biurze podró y, które zapracowa o w wielu krajach na presti owe wyró nienia. Teraz mamy nadziej zyskaç uznanie w oczach Polaków. EgyThai Polska, ul. Dzia yƒskich 2/10, Poznaƒ, Poland, tel. (061) /83, faks (+48 61) tel kom. (+48) , (+48) ,

6 6 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2008 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Destynacje Najpopularniejsze kierunki w 2008 roku Topowe kierunki: Turcja i Egipt Bardzo dobre wyniki sprzeda y zanotowane przez touroperatorów to rezultat ogólnej tendencji do wczesnych rezerwacji i dobrej koniunktury stworzonej przez spadek kursu dolara i euro. Marianna Pietruszyƒska Organizatorzy turystyki sà bardzo zadowoleni z zainteresowania podró ami zagranicznymi, zw aszcza w przedsprzeda y letniej, podczas której biura sprzeda y od ok. 35 proc. do 65 proc. swojej oferty. To du o wi cej ni w roku ubieg ym, niektóre spó ki poprawi y swoje wyniki prawie o 100 proc., choç sezon letni tak naprawd dopiero si zaczyna. Egipt liderem W wielu biurach niekwestionowanym liderem pod wzgl dem sprzedanych wycieczek jest Egipt, wyprzedzajàc nast pnà w kolejnoêci Turcj. MyÊl, e sukces Egiptu jako reklama destynacji dolarowej jest spowodowany przede wszystkim niskà wartoêcià tej waluty, Turcji natomiast tym, e za tà samà cen dostaniemy lepszà ofert w porównaniu do innych europejskich kierunków uwa a Grzegorz Baszczyƒski, prezes Rainbow Tours. Na wysokich pozycjach w rankingu uplasowa y si jeszcze Grecja i Hiszpania, zarówno jeêli chodzi o wyspy (Kreta, Rodos, Majorka, Teneryfa), jak równie wyjazdy kontynentalne (Chalkidiki, Riwiera Olimpijska, Costa del Sol, Costa Brava). Mo na te zauwa- yç, e turyêci coraz cz Êciej sà zainteresowani dalszymi i bardziej egzotycznymi kierunkami, takimi jak Chiny czy Portugalia, które touroperatorzy odwa nie wprowadzajà do oferty. Warto zauwa yç, e Niemczech dalekie destynacje stajà si niemal tak popularne, jak europejskie kurorty, g ównie dlatego, e doêwiadczeni tury- Êci byli ju w nich kilka, a czasem kilkanaêcie razy i szukajà ROK nowych miejsc. Sukces trzeba zaplanowaç Sukcesy wyjazdówki to jednak zas uga nie tylko dolara. Jednoczesny wzrost zarobków i coraz ni sze ceny wycieczek, zw aszcza podczas promocji, pozwalajà dotrzeç do coraz wi kszego grona potencjalnych klientów. Prezes Orbis Travel, Andrzej Studnicki zauwa a, e polski rynek zbli a si do rynku zachodniego, gdzie istnieje tendencja Najpopularniejsze destynacje Egipt 26,34% 18,16% 21,69% 24,75% Turcja 10,92% 10,60% 10,57% 12,23% èród o: Travelplanet.pl RAPORT Podró e Polaków nr VI/ data WA NE Topdestynacje tego lata to Egipt, Grecja, Turcja, Hiszpania i Bu garia. Niekwestionowanym liderem jest Egipt, który wyprzedza nast pnà w kolejnoêci Grecj do wczesnego rezerwowania wycieczek. Wielu Polaków ju w grudniu planowa o swoje wakacje, a touroperatorzy chcàc sprostaç ich oczekiwaniom, wydali swoje letnie katalogi i rozpocz li kampanie reklamowe w Êrodku zimy. Wp yw na to majà jeszcze inne czynniki. Samo planowanie rodzaju i liczby wycieczek, które sprzedamy, udaje si coraz lepiej, nasze za o enia bardzo dobrze si sprawdzajà t umaczy Ma gorzata Kozakowska z biura Alfa Star. Poza tym powstaje coraz wi cej biur wyspecjalizowanych w sprzeda y jednego kierunku, co pozwala na podzia rynku.

7 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2008 DODATEK SPECJALNY 7 Rodzinne wakacje prosto z bajki Kluby FanScan to propozycja wspania ej zabawy dla dzieci i doros ych pod opiekà profesjonalnych, polskich animatorów. Przez 6 dni w tygodniu, od czerwca do wrzeênia znakomicie przygotowany program rozrywki bawi nie tylko najm odszych. Kluby FanScan podzielone sà na Klub Skanbo oraz Akademi Skanbo. Wszystko po to, by dzieci w zbli onym wieku rozwija y swoje pasje i zainteresowania, a starsze lub m odsze si nie nudzi y. Dzieci w Krainie Przygód S onika Skanbo àczà szalonà zabaw z naukà o kraju, w którym sp dzajà wakacje. Mali klubowicze szukajà skarbów oraz poznajà kultur odwiedzanych krajów. Podczas gier i turniejów sportowych kszta tujà potrzeb zdrowej rywalizacji. Swoje artystyczne zdolnoêci rozwijajà w trakcie zaj ç plastycznych i teatralnych, a upust dzieci cej energii dajà podczas minidyskotek. Za udzia w grach i zabawach dostajà odznaki Skanbowicza. Kolekcjonujà je w Paszportach do Krainy Przygód Skanbo. Dzieci potrzebujà nie tylko s oƒca, basenów i opieki rodziców, ale przede wszystkim szukajà atrakcji i kontaktu z rówieênikami. Mama i tata na urlopie chcà oczywiêcie, by ich pociechy sp dzi y radosne chwile, ale sami te potrzebujà wypoczàç, z dala od codziennych trosk i koniecznoêci wynajdywania dzieciom kolejnych zabaw, by si nie nudzi y mówi Izabela Jurczewska twórca idei Klubów FanScan. Dlatego stworzyliêmy Kluby FanScan, to w aênie odpowiedê na potrzeby rodziny dodaje Jurczewska. Hotele klubowe FanScan to dynamiczne, nowoczesne i przyjazne obiekty, w których mo na sp dzaç wspania e wakacje. W klubach zatrudnieni sà polscy animatorzy, którzy t umaczà zasady gier i zabaw organizowanych w hotelu i razem z dzieçmi odkrywajà Krain S onika Skanbo. W ciàgu ostatnich dwóch sezonów Kluby FanScan sta y si ulubionym miejscem na rodzinne wakacje. Hotele sà specjalnie dobierane i kontrolowane, wed ug ÊciÊle okreêlonych kryteriów, zgodnie z wymaganiami rodzin z dzieçmi mówi Emilia Bratkowska, Brand Manager Scan Holiday. Zawsze sà to hotele w wygodnej formule all inclusive, po o one najcz - Êciej przy pla y, w du ych, zielonych ogrodach, z basenami i zje d alniami wodnymi, gdzie mo na rozrabiaç do woli. To zaê daje mo liwoêç nieograniczonej zabawy dla dzieci i spokojnego relaksu rodziców podkreêla. W tym roku Scan Holiday proponuje ju 16 hoteli a w 11 regionach, m.in. w Turcji, Tunezji oraz na wyspach greckich i w Hiszpanii. A pobyt dwojga dzieci do 14 lat zawsze ma sta à cen, co dla rodzinnego bud etu jest niezwykle wa ne. Oferta Scan Holiday dost pna jest w 23 firmowych salonach oraz ponad 400 biurach agencyjnych w ca ej Polsce. W asne call center dzia ajàce przez 7 dni w tygodniu oraz najnowoczeêniejsza strona internetowa gwarantujà pe nà informacj o aktualnej ofercie, dost pnych promocjach i rabatach, a tym samym natychmiastowà rezerwacj wymarzonych wakacji.

8 8 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2008 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Destynacje Prognozy na 2009 rok Polacy stawiajà na nowe kierunki Jak zmieniajà si preferencje Polaków i co ma najwi kszy wp yw na ich potrzeby i oczekiwania? W jaki sposób do dynamicznie rozwijajàcego si rynku us ug turystycznych w Polsce dostosowujà si obecni na nim touroperatorzy? Co nowego zaoferujà wkrótce swoim klientom? Karolina Felner Rynek us ug turystycznych to pr nie rozwijajàca si ga àê polskiej gospodarki. Potwierdzajà to badania, które wskazujà na systematyczny wzrost obrotów w tym sektorze. Wyjazdowy boom Od kilku lat w biurach podró y trwa boom. Wzrós popyt na wycieczki, spad y ich ceny, a polscy turyêci coraz cz - Êciej wybierajà bardziej ekskluzywne imprezy. RoÊnie Êrednia cena rezerwacji oraz liczba zamówieƒ dokonywanych przez internet. Wszystko to w po- àczeniu z silnà z otówkà sprawia, e destynacje modne jeszcze dwa, trzy lata temu dziê odchodzà do lamusa. Równie szybko pojawiajà si nowe kierunki, bo biura podró y elastycznie dopasowujà si do preferencji klientów. Dobra koniunktura gospodarcza, wzrost p ac i ciekawoêç Êwiata to g ówne motory rozwoju oferty turystycznej. Oczekiwania klientów stale pobudzajà nas do poszerzania propozycji wyjazdowych mówi Remigiusz Talarek, wiceprezes Rainbow Tours. Króluje Morze Âródziemne Od lat nies abnàcà popularnoêcià wêród Polaków cieszà si kraje po o one nad Morzem Âródziemnym. Najpopularniejszymi kierunkami wybieranymi przez klientów polskich biur podró- y w poprzednim i obecnym sezonie letnim sà Egipt, Grecja, Turcja, Tunezja i Kreta. Ocenia si, e te kierunki nie stracà popularnoêci równie w nast pnym sezonie. Decydujàca jest tu atrakcyjna cena kierunków i to, na co polski turysta zwraca dziê szczególnà uwag czyli jakoêç. Najwi cej, bo przesz o 25 proc. turystów, jako miejsce wypoczynku wybiera dziê Egipt, co piàty Grecj, a 12 proc. z nich decyduje si na Turcj. Bardzo szybko ro- Ênie te popyt na Tunezj, Portugali i Maroko. Znacznie zwi kszy o si zainteresowanie wyjazdami egzotycznymi: do Kenii, na Karaiby i do dalekiej Azji. Nasze biuro w zimie 2007/2008 zanotowa o wzrost si gajàcy ponad 200 proc. komentuje Talarek. Popyt na Egipt uwzgl dni o w swojej ofercie zimowej równie biuro Wezyr Holidays, które dotychczas specjalizowa o si w wyjazdach do Turcji. Od maja proponuje swoim klientom nowy kierunek Tunezj. Co nowego? Rok 2009 tak jak jego poprzednik przyniesie wiele nowoêci. Obecni na naszym rynku touroperatorzy ju dziê przygotowujà bogatà ofert z nowymi destynacjami. Widaç to ju po naszym nowym katalogu Prawdziwe podró e jesieƒ 2008 wiosna Stawiamy przede wszystkim na Ameryk karaibskà: Meksyk, Kostaryka i Wenezuela mówi wiceprezes Rainbow Tours. Kolejny kierunek Prognoza liczby zagranicznych podró y turystycznych Polaków 9,3 mln 9,7mln 10,2mln 10,7 mln 11,3 mln reklama èród o: badania i prognozy Instytutu Turystyki (XII 2007) to Sri Lanka. Na kolejne lato dojdà nowe destynacje dodaje Talarek. Planów nie chce zdradzaç równie Magda Plutecka-Dydoƒ z Neckermanna, które w tym roku jako nowoêç wprowadzi- o wycieczki objazdowe dla polskoj zycznych turystów po Maroku, Tunezji i Andaluzji, a tak e wycieczki fly & drive na Cyprze, Costa del Sol i Sycylii. W ramach oferty z dojazdem w asnym nowoêcià by a Holandia. Ju od poczàtku maja sprzeda wyjazdów zima 2008/2009 rozpocz a Itaka. Nowo- Êciami katalogu sà: Wyspy Kanaryjskie, Panama, San Andres, Kostaryka, Chile, Reunion, Mauritius, a tak e Meksyk. Biuro podró y Holiday w katalogu zima 2008/2009, Zima, goràce marzenia! oferuje swoim klientom zimowy urlop, m.in. na hiszpaƒskiej Fuerteventurze, kanaryjskiej Lanzarote i na Kubie. Destynacje W poszukiwaniu luksusu Atrakcyjny all inclusive Polak jak nigdy poszukuje dziê wi kszego luksusu. Analitycy przewidujà wzrost popularnoêci wyjazdów all inclusive wêród Polaków. Zgodnie z opublikowanymi w najnowszym raporcie Travelplanet.pl Podró e Polaków informacjami liczba turystów korzystajàcych z opcji all inclusive wzros a w poprzednim roku o prawie 50 proc., co stanowi 150 proc. wzrostu w stosunku do roku Coraz wi cej osób decyduje si te na hotele o wy szym standardzie. Klienci wybierajà lepsze hotele, a ich Êrednia gwiazdkowoêç to prawie cztery. Mo na si spodziewaç, e hotele czterogwiazdkowe b dà nied ugo dominowa y w zawieranych rezerwacjach, a udzia hoteli pi ciogwiazdkowych w ca oêci rezerwacji b dzie umacnia swojà pozycj czytamy w raporcie. Wed ug danych z raportu wzros a te wartoêç jednej rezerwacji i w 2007 po raz pierwszy przekroczy a 5000 z. Analitycy twierdzà w raporcie, e jest to dobra prognoza na przysz oêç. Touroperatorzy b dà mogli oferowaç polskiemu klientowi produkt bardziej luksusowy i zró nicowany. Wzrost wartoêci rezerwacji to równie szansa na rozpowszechnienie wêród Polaków wyjazdów egzotycznych oraz oferty dla osób bardziej wymagajàcych. KF WA NE Ponad 60 proc. Polaków zdecydowanie preferuje dziê krótkie 7-dniowe wyjazdy. Przyczynà jest ch ç odpoczynku dwa razy do roku: raz w sezonie letnim, a drugi raz zimà.

9 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2008 DODATEK SPECJALNY 9 NowoÊciami na 2009 rok b dà w biurach podró y mi dzy innymi Sri Lanka,Kenia, Madera, Costa Del Sol i Panama.

10 10 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2008 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

11 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2008 DODATEK SPECJALNY 11 Raport Wchodzenie na dobry rynek i odchodzenie od ujednoliconej oferty jest dobrym sposobem na rozwój Wyprawa po nowe terytoria Stare powiedzenie mówi: lepszy wróbel w garêci ni go àb na dachu. JeÊli przyjrzeç si biurom podró y, które Êmia o uruchamiajà nowe kierunki, w miejscach, gdzie jest doêç du a konkurencja, mo na stwierdziç, e s owa te dalekie sà od specyfiki rynku turystycznego. Rynek ten powi ksza si i inwestowanie w sprawdzone kierunki jest gwarancjà sukcesu. Marta Gawrylik Przekwalifikowywanie si biur podró y i si ganie po nowe terytoria wydaje si jak najbardziej logiczne. Sprawa nabiera rumieƒców, kiedy biuro rozpoczyna ob aw na kierunki ju nasycone. Z jednej strony konkurencja mo e uniemo liwiç zak adany sukces. Z drugiej strony w bran y turystycznej trzeba ca y czas iêç naprzód i oferowaç turystom nowoêci, by ci znudzeni nie odeszli do innych touroperatorów. Firma chce si specjalizowaç w swych kierunkach, ale chce si te rozwijaç mówi Ma gorzata Kozakowska z biura podró y Alfa Star, które od ponad 13 lat specjalizujàc si w Egipcie, w 2004 roku rozpocz o swojà ekspansj na Bu gari, Turcj (2005), Tunezj (2007), a w ostatnim czasie na Teneryf i Cypr (od listopada 2007). Tym, którzy nam zaufali i którzy nas cenià, chcemy zaoferowaç coê wi cej. Nie jest jednak atwo znaleêç przestrzeƒ na rynku, który jest ju zaj ty. Ma gorzata Kozakowska uwa a, e sukces tkwi w obserwacji rynku oraz w zbadaniu zainteresowania i liczbie ch tnych. Równie istotna jest liczba zaplanowanych ofert. Najwa niejsze to dobrze zaplanowaç liczb miejsc, które si sprzedadzà bez ryzyka straty dodaje. Takie kroki zosta y poczynione przez Alfa Star przy uruchamianiu Cypru, który by w ofercie internetowej biura od 2002 roku, ale po zbadaniu liczby ch tnych dopiero w 2007 roku rozpocz to jego aktywnà promocj. Alfa Star czuje si pewnie równie na swoim macierzystym kierunku Egipcie, mimo e nat ok polskich touroperatorów w Egipcie mo e powodowaç straty w sprzeda y i walk o klienta. Jest to najcz Êciej wybierany przez Polaków kierunek. Pomimo nowych touroperatorów, którzy tam wchodzà, nasza sprzeda wcià roênie. W 2007 roku sprzedaliêmy ponad 76 tys. ofert, w tym roku w maju mamy ju sprzedanych ponad 73 tys. wycieczek do Egiptu mówi Ma gorzata Kozakowska. PisaliÊmy ju w WT o tym, e równie Wezyr zdecydowa si na nowy, popularny kierunek Egipt, wprowadzajàc w listopadzie 2007 ofert do tego kraju, choç to Turcja by a jego numerem 1. WprowadziliÊmy Egipt do oferty na szczególnà potrzeb rynku oraz naszych klientów indywidualnych, którzy poszukiwali czegoê nowego mówi Anna Cieszkowska z Wezyra. Czy by o to ryzykowne posuni cie? Nie bali- Êmy si Egiptu. Dzi ki niemu rozbudowaliêmy naszà ofert oraz zatrzymaliêmy sta ych klientów, którzy szukali w naszym katalogu nowej alternatywy na wakacje. PrzygotowaliÊmy wyselekcjonowany produkt po àczony z konkurencyjnymi cenami, dzi ki czemu zyskaliêmy zaufanie. Obecnie Turcja przoduje w wynikach sprzeda y, ale w Egipcie i Tunezji b dziemy równie silni. Jak dotàd Wezyr nie uruchomi jednak zapowiadanych przez Kaana Erguna na kwiecieƒ 2008 czarterów prywatnych. Mo na sàdziç, e sprzeda kierunku mo e byç ni sza od planowanej. Do podobnie obl onej co Egipt Turcji wkroczy o w kwietniu tego roku Sun & Fun, nie obawiajàc si konkurencji ze strony wyspecjalizowanych biur, które od dawna eksplorujà tamtejszy rynek. Rynek stale si powi ksza, portfele klientów sà coraz grubsze, a co za tym idzie wi cej ludzi wyje d a i miejsca wystarczy dla wielu touroperatorów mówi Joanna Olejniczak-Chahrour, wiceprezes biura. Zainteresowanie ofertà do Turcji przewy szy o nasze oczekiwania, co Êwiadczy o tym, e mamy bardzo dobry produkt w dobrej cenie. Wydaje si zatem, e t ok na tureckim rynku nie przeszkadza odnaleêç si tam biurom podró y o ugruntowanej pozycji. A co z narastajàcym obl - eniem Egiptu? Pomimo konkurencji innych biur podró y Sun & Fun nie boi si o swojà pozycj. Na rynku jest miejsce dla wszystkich mówi Olejniczak. Nie boimy si o zabieranie klientów ani o naszà pozycj w Egipcie. Nasz egipski partner jest naszym udzia owcem, mamy w asnà baz hotelowà, jakoêç produktu i obs uga na miejscu sà na najwy szym poziomie. Ponadto zyskaliêmy ju sobie zaufanie klientów i agentów, którzy naszà ofert sprzedajà. Jak widaç, stu dobrze prosperujàcych touroperatorów na rynku mo e spowodowaç, e i sto pierwszy osiàgnie na nim sukces. Ujednolicenie oferty dla turystów wydawa oby si dzia aniem stratnym i ryzykownym. W wi kszoêci jednak kierunki masowe oznaczajà równie masowy ich odbiór. WT SONDA Przedstawicielki najwi kszych firm touroperatorskich zapytaliêmy jaka jest przyczyna przekwailfikowywania si biur podró y i jakie czynniki decydujà o wyborze destynacji? Przekwalifikowywanie uwarunkowane jest rosnàcym zapotrzebowaniem ze strony naszych klientów na inne kierunki. Klienci, którzy zaufali nam, chcà czegoê nowego i my staramy si to zapewniç. Poza tym coraz wi cej osób staç na nieco dro sze kierunki od tych najbardziej znanych i popularnych, najbli szych w których ju byli. O wyborze destynacji decydujemy na podstawie obserwacji rynku. Staramy si podà aç za trendami oraz spe niaç oczekiwania naszych klientów. Decyzja o przekwalifikowaniu to przede wszystkim obserwacja potrzeb klientów oraz rynku, który wymaga zmian. W przypadku Egiptu na rynku jest oczywiêcie wiele biur podró y oferujàcych od dawna Egipt i Tunezj, ale nam bardzo pomaga nasza macierzysta firma Odeon Tour, która równie ma swojà siedzib w Egipcie oraz agenci z ca- ej Polski, którzy owocnie wsparli nas w sprzeda- y dwóch nowych kierunków. Przekwalifikowanie wynika z potrzeby wzbogacenia oraz urozmaicenia oferty biura. Z ka dym sezonem przybywa nam zadowolonych klientów, którzy chcà odwiedzaç nowe miejsca w aênie z nami. O wyborze oferty decyduje szereg czynników, badania i analizy rynku, trendy i tendencje panujàce w turystyce, klimat, baza hotelowa itp. Ma gorzata Kozakowska, dyrektor reklamy i marketingu w Alfa Star. Anna Cieszkowska, kierownik dzia u marketingu w Wezyrze. Joanna Olejniczak-Chahrour, wiceprezes zarzàdu Sun & Fun

12 12 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2008 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

13 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2008 DODATEK SPECJALNY 13 W Êwietle Package travel Na pytania dotyczàce problemów, tendencji i wyzwaƒ, z którymi muszà zmierzyç si touroperatorzy, odpowiada Akis Kelepeshis, nowo wybrany prezes Stowarzyszenia ECTAA. Co wed ug Pana jest obecnie najwi kszym wyzwaniem dla touroperatorów? Jednym z najwi kszych wyzwaƒ, któremu touroperatorzy muszà stawiç czo a, jest utrzymanie konkurencyjnoêci w stosunku do nowych kana ów dystrybucji, w szczególnoêci internetu i dynamic packaging. Zmiany sposobu dokonywania zakupów przez konsumentów sà wynikiem rozpowszechnienia tanich po àczeƒ lotniczych i szybkiego rozwoju internetu. Majà oni bezpoêredni dost p serwisów oferujàcych us ugi turystyczne z jednoczesnà mo liwoêcià dokonywania rezerwacji. W Êwietle dyrektywy Package travel touroperatorzy sà odpowiedzialni za prawid owy przebieg tak kupionego wyjazdu, dlatego muszà mieç gwarancje finansowe czym nie sà obarczeni dystrybutorzy pojedynczych us ug. ECTAA uwa a, e dyrektywa ta, wdro ona w 1990 roku, jest ju nieaktualna i powinna byç zastàpiona nowym aktem, regulujàcym jednakowo wszystkie umowy zawierane z konsumentami przez internet, niezale nie od tego, czy przedmiotem jest pojedyncza us uga, czy te pakiet. Czy w takim razie ochrona konsumentów us ug turystycznych wymaga wzmocnienia? Prawo europejskie przyznaje wiele praw konsumentom i sà one bardzo dobrze egzekwowane. Jednak wszyscy, tak e tury- Êci korzystajàcy z serwisów internetowych, powinni podlegaç takiej samej ochronie, a aktualnie klienci portali oferujàcych pojedyncze us ugi wy àczeni sà spod regulacji dyrektywy Package travel. Ka dy podmiot, który dokonuje sprzeda y us ug turystycznych we w asnym imieniu, powinien podlegaç identycznym zasadom. Nie dotyczy to agentów, poniewa sà oni jedynie poêrednikami a nie stronami umowy. Rozwa amy te wprowadzenie obowiàzku posiadania gwarancji finansowych przez linie lotnicze, chroniàcej pasa erów w razie odwo ania lotu i zwiàzanych z tym konsekwencji. Czy system podatkowy, któremu podlegajà us ugi turystyczne wymaga zmiany? Istnieje wiele niejasnoêci dotyczàcych opodatkowania us ug WA NE Package travel (definicja z dyrektywy) pakiet oznacza wczeêniej ustalonà kombinacj nie mniej ni dwóch z nast pujàcych us ug, które sà sprzedawane lub oferowane do sprzeda y po wy- àcznych cenach i kiedy taka us uga obejmuje okres d u szy ni 24godziny lub obejmuje nocleg: a) transport b) zakwaterowanie c) inne us ugi turystyczne niezwiàzane z transportem lub zakwaterowaniem, stanowiàce wi kszà cz Êç tre- Êci pakietu sprzedawanych lub oferowanych na sprzeda za àcznà cen, je eli us uga obejmuje okres powy ej 24 godzin lub ca odobowe zakwaterowanie. turystycznych. Wynikajà one z tego, e system naliczania podatku od mar y dla agentów jest inaczej stosowany w ró nych paƒstwach cz onkowskich oraz z tego, e niektórzy agenci pochodzà spoza obszaru Unii Europejskiej i w konsekwencji nie podlegajà unijnym regu om podatku VAT. Kiedy Komisja Europejska w 2002 roku przyj - a projekt zmiany systemu podatku od mar y dla agentów, bran a popar a ten pomys. Projekt by przystosowany do zmian zachodzàcych na rynku, przede wszystkim tego, e agenci przeprowadzajà transakcje mi dzy sobà i powinni byç uprawnieni do korzystania z uproszczonych regu obliczania mar y tak e w tym przypadku. WczeÊniej KE sta a na stanowisku, e jedynie transakcje dokonane z ostatecznym konsumentem podlegajà systemowi opodatkowania mar y, dlatego zmiana uwzgl dniajàca rodzaj klienta (osoba fizyczna czy osoba prawna) by aby korzystna. Niestety podczas dyskusji w radzie, projekt zosta zmieniony, przede wszystkim procedura opt-out zosta a zmodyfikowana na tyle, e sta a si bezu yteczna dla bran y turystycznej. W konsekwencji os abia to pozycj agentów w stosunku do przedsi biorców oferujàcych us ugi przez internet. Dlatego myêl, e potrzebna jest bran y zmiana w brzmieniu zaproponowanym przez KE w Jaki jest obecnie najwi kszy problem touroperatorów? Podstawowym problemem jest to, jak pozostaç konkurencyjnym w stosunku do serwisów oferujàcych pojedyncze us ugi turystyczne. Stawia im si tylko kilka wymogów dotyczàcych zdrowia i bezpieczeƒstwa klientów, natomiast touroperatorzy muszà spe niç wiele restrykcyjnych warunków z dyrektywy Package travel. Poza tym touroperatorzy majà wiele trudnoêci z szacowaniem ryzyka podró y dla poszczególnych destynacji. W jaki sposób rozwój e- -commerce i nowych kana ów dystrybucji wp ywa na przemys turystyczny w Europie? E-commerce oferuje wiele mo liwoêci przede wszystkim dla konsumentów, którzy mogà samodzielnie dokonywaç rezerwacji. Powoduje to wzrost konkurencji mi dzy oferujàcymi te us ugi a touroperatorami. Trzeba zauwa yç, e rozwój internetu stwarza szanse równie dla naszych cz onków, poniewa majà oni dost p do nowych rynków i mogà oferowaç nowe produkty klientom. W jakim stopniu liberalizacja przemys u lotniczego i dystrybucji biletów lotniczych wp ywa na pozycj touroperatorów? Pierwsza fala liberalizacji przemys u lotniczego z lat 90. spowodowa a powstanie konkurencji na rynku i pozwoli a na wejêcie nowych linii lotniczych, przede wszystkim niskokosztowych. Dzi ki temu nastàpi generalny spadek cen podró y lotniczych, na czym skorzystali organizatorzy turystyki (tak e package travel). Umo liwi o im to zaoferowanie nowych destynacji. Z drugiej strony odkàd linie zdoby y mocnà pozycj na rynku sta y si silnà konkurencjà dla touroperatorów, poniewa klienci mogà bezpoêrednio na ich stronach rezerwowaç bilety, a nawet miejsca w hotelach, oraz wypo yczaç samochody. Jakie sà obecnie globalne tendencje, jeêli chodzi o kierunki wybierane przez turystów? Tak naprawd ranking najpopularniejszych destynacji jest inny w ka dym kraju. Generalnie mówiàc, w Europie kierunkiem numer jeden jest Francja, a za nià w bliskiej odleg oêci Hiszpania i W ochy. Na europejskiej liêcie znalaz yby si te na pewno Wielka Brytania, Turcja i Grecja. Na wielu rynkach du y wzrost wyjazdów zanotowa y Stany Zjednoczone, oczywiêcie dzi ki bardzo korzystnemu kursowi dolara. Coraz wi kszym zainteresowaniem cieszà si tak- e Chiny i Tajlandia. Rozmawia a Marianna Pietruszyƒska Akis Kelepeshis, prezes EC- TAA, jest dyrektorem zarzàdzajàcym Top Kinisis Travel. W 1996 roku zosta sekretarzem generalnym stowarzyszenia ACTA (Association of Cyprus Travel Agents Stowarzyszenie Cypryjskich Biur Podró- y), nast pnie objà funkcj wiceprezesa ACTA, a od 2005 roku jest prezesem zarzàdu ACTA. Akis Kelepeshis zosta prezesem stowarzyszenia ECTAA 27 maja 2008 r. i b dzie pe ni t funkcj do 2010 roku. Jego poprzednik Jan van Steen objà stanowisko wiceprezesa ECTAA. krótko Burgas szykuje si na inwazj turystów Bu garskie lotnisko Burgas w szczycie rozpocz tego w a- Ênie sezonu letniego planuje obs ug ponad 100 pasa erów na godzin. Szacuje si, e w ciàgu ca ego roku lotnisko odprawi ok. 2,1 mln osób. Na sierpieƒ przewidziane jest Êrednio 160 lotów dziennie. Tegoroczne wakacje na Czarnomorskiej Riwierze b dà dro sze ni w latach ubieg ych. Powodem jest znaczny wzrost ceny benzyny. Tylko w pierwszym kwartale 2008 roku przychód z turystyki w tym kraju wzrós do poziomu blisko 45 mln euro, z czego 25 mln stanowi y wydatki zagranicznych turystów. kf wi cej: Prywatyzacja serbskiego przewoênika. Serbia zdecydowa a si na prywatyzacj paƒstwowych linii lotniczych JAT Airways. Przewoênik, który lata obecnie na 38 kierunkach, zostanie oficjalnie wystawiony na sprzeda do koƒca czerwca tego roku, jednak rzàd musi najpierw ustaliç warunki, na jakich kontrakt mia by si opieraç. Rzàd planuje sprzeda 51 proc. udzia ów serbskich linii. Od strony finansowej JAT Airways nie przedstawia si jednak zbyt zach cajàco przewoênik jest zad u ony na 209 mln euro, a jego roczny przychód od dwóch lat wynosi 3,8 mln euro. W przesz o- Êci inwestycjà by y zainteresowane Aeroflot Russian Airlines i Air IndiaLinie, lecz niepewna sytuacja polityczna kraju przekreêli a ich plany. LP wi cej: Francja najlepsza Francja utrzyma a swojà pozycj top destynacji w roku 2007, wyprzedzajàc w ten sposób m.in. Hiszpani. Kraj odwiedzi o w zesz ym roku blisko 82 mln turystów, dajàc 4-procentowy przyrost w stosunku do roku poprzedniego. Z tej rekordowej liczby zaledwie 14 mln stanowià turyêci tranzytowi, dla 68 mln miejscem docelowym by a w aênie Francja. Europejczycy stanowià 46 proc. odwiedzajàcych i sp dzajà w kraju Êrednio 6 dni. WÊród turystów z innych kontynentów prym wiodà Amerykanie, których liczba mimo spadku wartoêci dolara wzrasta corocznie o ok. 7 proc., a Êrednia d ugoêç pobytu wynosi 8 dni. LP wi cej:

14 14 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2008 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE w w w. j o a n n a. w r o c. p l WROC AW, ul. Pi sudskiego 74/45a, (budynek NOT-u) tel. (071) (071) (071) Infolinia Touroperator kierunków wschodnich i Bu garii KRYM samolotem chartery z Warszawy, wyjazdy sanatoryjne TRUSKAWIEC na Ukrainie, DRUSKIENNIKI i Pa anga na Litwie, BARANOWICZE na Bia orusi, ODESSA wczasy i pobyty lecznicze, BU GARIA wczasy, Albena, Z ote Piaski, Kranewo, S oneczny Brzeg, wczasy krajowe, SYLWESTER i wypoczynek zimowy w górach, super BAL SYLWESTROWY we Wroc awiu, na 600 osób!, wczasy i wycieczki zagraniczne, kolonie i obozy m odzie owe, wczasy dla singli, sprzeda biletów autokarowych i lotniczych. Posiadamy wieloletnie doêwiadczenie w organizacji: wczasów krajowych, pobytów sanatoryjnych w Druskiennikach, Pa andze i w Truskawcu, Odessie i w Ja cie, Ewpatorii, A uszcie i Sudaku na Krymie oraz w Soczi, wypoczynku dla dzieci i m odzie y (kolonie, obozy, zimowiska, zielone szko y, wycieczki szkolne). Przez ca y rok zapewniamy Êwiadczenia w sprawdzonych hotelach, oêrodkach wypoczynkowych, apartamentach, pensjonatach, kwaterach prywatnych. W programie Latam z Katowic uzyskaliêmy tytu Touroperatora nowego kierunku roku 2005 KRYMU. Naszà dewizà jest profesjonalizm, wysoka jakoêç Êwiadczeƒ, solidnoêç i wiarygodnoêç. Zapraszamy do wspó pracy!

15 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2008 DODATEK SPECJALNY 15 Rainbow Tours nowy kapita gie dowy Rozmowa z Remigiuszem Talarkiem, wiceprezesem Rainbow Tours SA. Czy zarzàd Rainbow Tours jest zadowolony z obecnoêci na warszawskiej gie dzie? Przede wszystkim jesteêmy zadowoleni z udanej, jesiennej emisji akcji i pozyskania niezb dnego kapita u na rozwój spó ki. Mniej z samego debiutu akcji na GPW, który przypad na okresie znacznych spadków na gie dzie. Otrzymane od inwestorów pieniàdze w wi kszoêci ju wydali- Êmy, g ównie na rozwój sieci sprzeda y, dofinansowanie ukraiƒskiej spó ki i przej cia. Ile konkretnie pieni dzy gie dowych inwestorów spó ka ju zainwestowa a? Po odj ciu kosztów zwiàzanych z emisjà do spó ki faktycznie trafi o oko o 17 mln z. MyÊl, e z tej kwoty powy- ej 14 mln z ju zainwestowaliêmy. Jak du à sieç sprzeda y ma obecnie Rainbow Tours? Pod naszym logo dzia a obecnie 31 biur. Dodatkowo cztery funkcjonujà na zasadzie franczyzy. Wkrótce otworzymy kolejne w asne biuro w Chorzowie. àcznie chcemy ich mieç w tym roku 36. A docelowo, powiedzmy w okresie dwóch lat, do 50 punktów, bo wi cej chyba nie ma sensu otwieraç. W jakich jeszcze miastach powstanà? Zamierzamy mieç w asne punkty w ka dym polskim mieêcie powy ej 100 tys. mieszkaƒców. W najbli szym czasie uruchomimy kolejne biura w Chorzowie, Zielonej Górze i Cz stochowie, a do koƒca roku przynajmniej cztery kolejne. A jak rozwija si dzia alnoêç Rainbow Tours Ukraina? Zgodnie z przewidywaniami. Istotnie poszerzyliêmy ofert i systematycznie zwi kszamy sprzeda. Podstawowym problem jest kwestia uzyskania przez Ukraiƒców wiz do krajów z obszaru Schengen. To niewàtpliwie utrudnia sprzeda, zw aszcza e obostrzenia sà du e. Radzimy sobie jednak z tym problemem, co widaç po coraz lepszych wynikach. Kiedy zatem ukraiƒska spó ka zacznie przynosiç zyski? W zesz ym roku straty by y spore. W tym roku Rainbow Tours Ukraina powinna wyjêç ju na zero. Udanie wystartowaliêmy z katalogiem letnim, co oznacza, e coraz bardziej realne jest te podwojenie sprzeda y. Od przysz ego roku liczymy na osiàgni cie zysków. Czy zarzàd jest zadowolony z ubieg orocznych wyników finansowych? Przychody i zyski samego Rainbow Tours by y dobre. Ze wzgl du na straty ukraiƒskiej spó ki ca a grupa kapita owa nie mog a si jednak pochwaliç dobrymi wynikami. Liczymy jednak, e w tym roku b dzie zdecydowanie lepiej i na poziomie skonsolidowanym osiàgniemy 7 mln z zysku netto. To sà ostro ne prognozy, wi c mo e byç wi cej. Dobrym prognostykiem sà wyniki uzykane w pierwszym kwartale, które przeros y nasze oczekiwania. Powodem jest udana sprzeda w sezonie zimowym oraz wysoka przedsprzeda imprez turystycznych. Czy Rainbow Tours b dzie przejmowa kolejne firmy? Takich spektakularnych zakupów, jak firmy ABC ju nie planujemy. Z siecià dzia ajàcà pod markà tego podmiotu na pewno b dziemy chcieli wyjêç poza Poznaƒ, gdzie obecnie on funkcjonuje. My- Êlimy o dokapitalizowaniu ABC, tak aby mog o rozwinàç sieç sprzeda y na rynkach przyleg ych do Poznania. Poczàtkowo chcemy je rozwijaç w kierunku Bydgoszczy, Torunia i Szczecina. Czym b dzie si ró ni a oferta ABC od Rainbow Tours? ABC jest i ma dalej byç multiagentem, czyli sprzedawaç ofert wielu touroperatorów. DziÊ oferuje imprezy turystyczne oko o 20 touroperatorów. Wi kszoêç sprzeda y stanowià oczywiêcie wycieczki 10 najwi kszych w bran y, czyli m.in. Triady, Neckermanna, TUI i wreszcie tak e Rainbow Tours. Jak z tego widaç, ABC to supermarket turystyczny. Biura w asne Rainbow Tours majà natomiast sprzedawaç przede wszystkim w asne produkty. Czy w Pana ocenie rynek turystyczny konsoliduje si? Na pewno wykszta ca si grupa du ych touroperatorów. DziÊ widaç wi kszà ró nic pomi dzy, powiedzmy, 10 najwi kszymi z nich a resztà stawki. Oznacza to, e przychody Notowania gie dowe Rainbow Tours 6,99 z * 7,18 z * 6,60 z * 8,39 z * 8,49 z * 8,30 z * 8,08 z * ze sprzeda y osiàgane przez czo owych touroperatorów rosnà szybciej ni mniejszych firm. Po prostu klienci wolà kupowaç imprezy turystyczne w wi kszych i znanych firmach. Mniejsze, mimo e czasami oferujà taƒsze wycieczki, sà troch obcià one odium Open Travel, które zbankrutowa o ze wzgl du na stosowanie dumpingowych cen. Dlaczego zagraniczne firmy turystyczne nie wchodzà na Polski rynek? Najwi kszych graczy ju mamy. Jest Neckermann oraz TUI. Co wi cej wydaje mi si, e krajowi touroperatorzy dobrze sobie radzà na lokalnym rynku, co byç mo e powstrzymuje zagraniczne firmy przed wejêciem do Polski. A mo e polski rynek jest jeszcze zbyt ma o atrakcyjny? Firmy zagraniczne próbujà zaistnieç nad Wis à, ale prosz pami taç, e nie jest to takie atwe, jak mog oby si wydawaç. Niektórzy zagraniczni touroperatorzy, zw aszcza stawiajàcy na dystrybucj sprzeda y poprzez internet, podejmowali dzia ania zmierzajàce do pozyskania wi kszej rzeszy Rainbow Tours wszed na gie d 9 wrzeênia 2007 roku W chwili zamkni cia pierwszego dnia na gie dzie akcje notowaƒ kosztowa y 8,63 z Notowanie z 3 czerwca 2008 roku w chwili zamkni cia kosztowa y 8,30 z *Stawka z momentu zamkni cia polskich klientów, ale nie przynios o to efektów. Powodem ich pora ki jest zapewne brak tradycyjnych biur w Polsce. Rozmawia Tomasz Furman Remigiusz Talarek, wiceprezes Rainbow Tours, w latach by w aêcicielem spó ki Globtroter. Przez nast pne cztery lata pe ni w niej funkcj wiceprezesa. W latach by wiceprezesem Rainbow Polska. Od 2003 jest wiceprezesem Rainbow Tours i Rainbow Tours Biuro Podró- y. W gie dowej spó ce odpowiada za dzia marketingu i public relations, dzia sprzeda y oraz sprawy korporacyjne. Rainbow Tours SA rozpoczà dzia alnoêç w 1990 r. Kapita zak adowy firmy wynosi 1,2 mln z, a obroty w 2007 r. si gn y 162 mln z. Liczba agentów si ga 950. Prowizja, jakà otrzymujà agenci, waha si w granicach 7-12 proc. G ówne kierunki wyjazdów to basen Morza Âródziemnego, Europa, Azja i Afryka. Dzia a równie w bran- y incentive, przygotowuje wyjazdy motywacyjne i lojalno- Êciowe, prowadzi sprzeda biletów lotniczych i autokarowych. Nale y do organizacji turystycznych PIT i IATA. reklama

16 16 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2008 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE OZTERRA TO JEDYNY AUSTRALIJSKI TOUROPERATOR Z PRZEDSTAWICIELSTWEM W POLSCE! NAJWI KSZY WYBÓR AUSTRALIJSKICH I NOWOZELANDZKICH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH W POLSCE! OzTerra Australian Adventures INDYWIDUALNE PLANOWANIE WYCIECZEK DLA CIEBIE! WYBIERZ SAM, CO PRAGNIESZ ZOBACZYå I KIEDY! GORÑCO ZAPRASZAMY INNYCH ORGANIZATORÓW IMPREZ TURYSTYCZNYCH I AGENCJE PODRO Y DO WSPÓ PRACY!

17 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2008 DODATEK SPECJALNY 17 Raport Od czego zale y cena oferty Dobra sytuacja z otówki Silna z otówka zach ca wiele osób do korzystania w wi kszym stopniu ni dotychczas z turystyki wyjazdowej. To niewàtpliwie poprawia rentownoêç touroperatorów. Z drugiej strony zyski ograniczajà drogie paliwa. Tomasz Furman Od miesi cy cena dolara i euro systematycznie spada. Pod koniec maja 2007 r. Êredni kurs waluty amerykaƒskiej w Narodowym Banku Polskim wynosi 2,85 z i ju wtedy wydawa si niski. Pod koniec maja tego roku dolar kosztowa 2,17 z. Nieco mocniejsza by a waluta unijna, chocia i ona traci a. Pod koniec maja ubieg ego roku euro wyceniano na 3,83 z. Rok póêniej kosztowa o ju 3,38 z. To z kolei oznacza spadek o prawie 12 proc. Ceny ofert bez zmian Obecne zmiany kursów walut obcych sprzyjajà tym, którzy zarabiajà pieniàdze w z otówkach, a wydajà je w euro lub dolarze. Beneficjentem tej sytuacji niewàtpliwie sà osoby korzystajàce z oferty wyjazdowej. Silnej z otówce niewàtpliwie zawdzi czamy wzrost zainteresowania Polaków wycieczkami zagranicznymi. TuryÊci widzà, e za towary i us ugi p acà mniej ni jeszcze rok temu mówi Remigiusz Talarek, wiceprezes Rainbow Tours. Klienci oczekujà, e za tym pójdzie spadek cen imprez turystycznych. Remigiusz Talarek zwraca uwag, e to tylko jedna strona medalu, bo wraz z umacnianiem si z otówki ros y ceny paliw. Pod koniec maja tego roku cena ropy naftowej typu Brent na gie dzie w Londynie kosztowa a ponad 130 dol. za bary k. Rok wczeêniej kszta towa a si na poziomie poni ej 70 dol. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost ceny. Tymczasem ropa naftowa to podstawowy surowiec energetyczny, na bazie którego wycenia si koszty zakupu innych paliw. Nikogo wi c nie dziwi, e podobny wzrost objà chocia by paliwo lotnicze, benzyn i olej opa owy. To z kolei mia o bezpo- Êredni wp yw na koszty przewozów, zakwaterowania, wy- ywienia, a w praktyce równie wszystkich towarów i us ug. Drogie przewozy Dla wyjazdów zagranicznych najistotniejsze znaczenie majà przewozy lotnicze. Paliwo lotnicze w ciàgu roku wzros o o 100 proc. Dzi ki silnej z otówce uda o si je jednak cz Êciowo zrekompensowaç. W efekcie ceny pakietów turystycznych utrzymujà si mniej wi cej na takim samym poziomie jak w zesz ym Maj 2008 Maj 2007 Maj 2006 Maj 2005 Kurs dolara i euro w latach dolar 2,10 z 2,80 z 3,00 z 3,30 z 1 euro 3,40 z 3,70 z 3,90 z 4,10 z roku twierdzi wiceprezes Rainbow Tours. Linie lotnicze, aby broniç si przed niekorzystnymi zmianami cen surowca, wprowadzi y dop aty paliwowe. W niektórych przypadkach mogà one spowodowaç wzrost kosztów przelotów nawet o kilkanaêcie procent. Op aty musieli tak e podnieêç przewoênicy autokarowi. Droga w tej sytuacji mo e wydawaç si turystyka przyjazdowa. Zagraniczni turyêci nie doêç, e b dà musieli wydaç wi cej euro lub dolarów na zakup z otówek, to jeszcze wi cej zap acà za same wycieczki. W tej sytuacji przynajmniej na razie stosunkowo atrakcyjna pod wzgl dem cenowym staje si kolej. Grupa PKP informuje jednak, e ju dziê nie mo na kupiç biletów na niektóre pociàgi. Podobnie jest równie w innych krajach. Kolej cieszy si coraz wi kszà popularno- Êcià m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii. èród o: badania i prognozy Instytutu Turystyki (XII 2007) Ryzyko i zyski Historycznie sprawdzonym w realizacji sposobem ograniczania ryzyka walutowego jest przenoszenie go na klienta. W sytuacji taniejàcych walut obcych nie ma jednak takiej potrzeby. W efekcie touroperatorzy mogà wykazaç wi ksze zyski, ni zak adali. Z drugiej strony ze wzgl du na dro ejàce paliwa, a wraz z nimi inne towary i us ugi zyski nie sà tak du e, jakby to wynika o z prostego przeliczenia zmian kursów walut obcych. Prawie adnych zmartwieƒ ze zmieniajàcà si cenà dolara i euro nie majà za to agenci. Pod wzgl dem przep ywów finansowych sà niemal wy àcznie poêrednikiem pomi dzy touroperatorem a klientem. Rola agentów polega na pobraniu pieni dzy za us ug turystycznà i przekazaniu ich do touroperatora. Pod wzgl dem finansowym klientowi mogà tylko zaproponowaç rabat, który pomniejsza ich mar. Tracà za to wszyscy ci, którzy zabezpieczali si przed wzrostem cen walut obcych. Dokonywane przez nich transakcje zabezpieczajàce na gie dach dziê niewàtpliwie wià à si z ponoszeniem wymiernych strat. Zapytajeksperta Przemys aw Kwiecieƒ, g ówny analityk X-Trade Brokers Dom Maklerski O kursie z otówki wzgl dem g ównych walut obcych decydujà dwa czynniki. Pierwszy to kurs euro do dolara. JeÊli waluta unijna zyskuje, to z otówka te, i to zarówno w stosunku do dolara, jak i samego euro. Gdy umacnia si waluta amerykaƒska, z otówka zazwyczaj traci. Drugi czynnik dotyczy sytuacji gospodarczej w Polsce. Szybki wzrost produktu krajowego brutto oraz stosunkowo wysokie stopy procentowe (nad Wis à stopa mi dzybankowa przekracza 6 proc., a w strefie euro wynosi tylko 4,5 proc.) powodujà, e wielu inwestorów wchodzàcych na rynek europejski woli ulokowaç gotówk w Polsce. Nie nale y równie zapominaç o zagro eniach dla kursu z otówki. Przede wszystkim spadek jej kursu mogà spowodowaç zawirowania na rynkach mi dzynarodowych. JeÊli powtórzy si sytuacja z poczàtku tego roku, gdy na ca ym Êwiecie inwestorzy zacz li pozbywaç si akcji, wówczas w pierwszej kolejnoêci kapita y wycofywane sà z rynków wschodzàcych, a do nich jest zaliczana Polska. Bioràc pod uwag wszystkie czynniki, oczekuj stabilizacji ceny euro i dolara lub lekkiej tendencji do umocnienia. Planujàc zagraniczne wakacje, mo emy za o yç, i za euro nie zap acimy wi cej ni 3,5 z otego. A mo e byç lepiej. Opinia Spadek dolara niewiele zmienia Taƒsze waluty nie takie tanie Barbara Lad yƒska, dyrektor generalny Trade & Travel Company Konsorcjum Polskich Biur Podró y Teoretycznie silna z otówka powinna pozytywnie wp ywaç na ceny zagranicznych wycieczek. JeÊli jednak przyjrzymy si dok adnie temu problemowi, to ju tak dobrze nie jest. Wi kszoêç wyjazdowych imprez turystycznych jest realizowana na obszarze Morza Âródziemnego oraz do krajów arabskich, które rozliczajà si w dolarze. JeÊli w Polsce spada kurs dolara, to najcz Êciej spada równie w stosunku do walut tych paƒstw. To powoduje, e za wynajem pokoi hotelowych oraz inne us ugi i towary lokalne firmy àdajà w walucie amerykaƒskiej wi cej pieni dzy ni dotychczas. Aby utrzymaç ceny na dotychczasowym poziomie, bierzemy kredyt konsumencki. Mówiàc o taƒszych walutach obcych, nale y te pami taç, e touroperatorzy, podobnie jak inne firmy realizujàce p atnoêci z zagranicà, muszà korzystaç z poêrednictwa banków. Tymczasem w bankach kurs euro i dolara jest zdecydowanie mniej korzystny ni w kantorach. Stosunkowo du o p acimy równie za przelewy realizowane na zagraniczne konta kontrahentów. DziÊ od kursu walut obcych zdecydowanie wi kszy wp yw na ceny zagranicznych wycieczek majà jednak koszty paliw, które ka dego dnia sà coraz wy sze. Do samolotów rezerwowanych na wrzesieƒ ju dziê nasi klienci muszà dop acaç oko o 10 proc. w ramach dop aty paliwowej. Co wi cej, wy sze ceny paliw i w konsekwencji wszystkich noêników energii dodatkowo powodujà wzrost op at za towary i us ugi (m.in. pokoje hotelowe) Êwiadczone w ramach imprez turystycznych.

18 18 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2008 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Vademecum Przed sàdem. W polskim orzecznictwie nie istnieje tradycja przyznawania odszkodowania poszkodowanym klientom biur podró y. Do rozpraw dochodzi rzadko, a przedstawiciel Rzecznika Konsumentów na sali sàdowej pojawia si jeszcze rzadziej. Na ogó jego rola i pomoc koƒczà si na napisaniu pozwu. Zasada, e brak odpowiedzi biura podró y na za alenie klienta w ciàgu 30 dni oznacza przyznanie mu racji, nie broni si przed polskimi sàdami. Choç zapisana w ustawie jest cz sto na sali rozpraw podwa- ana. Art. 11a Ustawy o us ugach turystycznych mówi, e organizator podró y jest pociàgany do odpowiedzialnoêci za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy. Nie zaznaczono, e musi zaistnieç szkoda o charakterze majàtkowym. Praktycznie wi c nic nie przeszkadza, by dochodziç rekompensaty za swoistà krzywd moralnà, jakà jest zmarnowanie urlopu. Raport Reklamacje u Rzecznika Konsumentów Turystyka pod nadzorem Przewinienia touroperatorów nale à do kategorii grzechów pospolitych i niezbyt ci kich. Warte odnotowania zjawisko to wzrastajàca liczba skarg na biura podró y kierowanych do rzecznika konsumentów. Liliana Olchowik Wstolicy dzia a najwi cej biur podró y mo na wi c dane gromadzone przez biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie uznaç za reprezentatywne. Nie ma jednak pewnej odpowiedzi na pytanie, na ile wzrost liczby reklamacji (od 2005 r.) mo na przypisaç rosnàcej usterkowo- Êci. Z pewnoêcià ma na to wp yw umocnienie instancji, do której klienci majà zaufanie. Izby Turystyki postrzegane sà jako rodzaj korporacji, która dba o interesy swoich cz onków. Droga urz dowa jest ma o satysfakcjonujàca. Urzàd musia by zostaç zalany ich lawinà, by zareagowaç. ZaÊ rzecznik konsumentów udziela bezp atnej pomocy prawnej i mo e doprowadziç do korzystnych rozstrzygni ç. Tak e przed sàdem. G ówny przedmiot sporów Najwi cej skarg dotyczy zakwaterowania. TuryÊci bywajà kwaterowani w innym, ni wynika o to z katalogu, hotelu. Z doêwiadczeƒ Agnieszki B a ejczyk z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie wynika, e touroperatorzy przesuwajà swoich klientów do innej miejscowoêci, a nawet na ca kiem innà wysp. JeÊli hotel ma tyle samo gwiazdek, touroperator czuje si w porzàdku. A bywa, e kategoria niewiele mówi o standardzie. W tropikach istotnym problemem jest klimatyzacja. W katalogu najcz Êciej jest, na miejscu bywa ró nie. W 2005 r. Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie udzieli 137 porad i informacji w zakresie us ug turystycznych. W 2006 ju 620, a w Skargi dotyczà tak e higieny w pokojach i restauracjach. JeÊli obs uga restauracji wyjmuje u ywane kubki plastikowe z kosza i myje, traktujàc jak rodowà zastaw, to ów zabieg mo na potraktowaç jako istotne uchybienie. Agnieszka B a ejczyk przyznaje, e poêredniczàc w ugodzie, pos uguje si tzw. Kartà frankfurckà. Ten stary dokument, bez adnej mocy prawnej, wcià jest w u yciu. Z braku jakichkolwiek innych. Katalogowe pu apki Wed ug Agnieszki B a ejczyk organizatorzy turystyki stosujà zasadzki na klienta ju na etapie wyboru imprezy. Bywa, e dysponujà paroma katalogami, np. internetowym i papierowym lub polskim i obcoj zycznym, które ró nià si nieznacznie ofertà. Twórcy katalogów stosujà w asne oznakowania, umieszczajàc je w tytule imprezy, przy nazwie wysoko ocenianego hotelu. Prawdziwe gwiazdki sà w Êrodku tekstu. A powinno byç odwrotnie. Rycza towe potràcanie kosztów w wypadku rezygnacji z imprezy znajduje si od dawna w rejestrze praktyk niedozwolonych, lecz touroperatorzy ów fakt ignorujà, zaznaczajàc w umowach, e jeêli rezygnacja nastàpi x dni przed imprezà to y procent jej ceny trzeba pokryç. Tymczasem nikt nie kwestionuje koniecznoêci pokrycia poniesionych przez organizatora kosztów, tyle e muszà to byç koszty realne. Cz sto organizator jest w stanie odwo- aç rezerwacj miejsca w samolocie lub hotelu, nie mówiàc o posi kach. Kosztuje go faks lub telefon. A chce wyegzekwowaç np. 40 proc. ceny imprezy bez adnej kalkulacji. Takà spraw niedosz y klient z pewnoêcià wygra. reklama

19 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2008 DODATEK SPECJALNY 19

20 20 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2008 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Poradnia Franczyza Sposób na gotowy biznes Franczyza jako dobry sposób na biznes znana jest ju na ca- ym Êwiecie. Stopniowo popularnoêç zyskuje równie w Polsce. Jak wyglàda polski rynek franchisingu? Jak na tle innych bran wypada bran a turystyczna? Co mówià prognozy? Karolina Felner Dzisiejszy rynek w Polsce sprzyja rozwojowi franczyzy jako formy tworzenia i prowadzenia dzia alnoêci w wi kszoêci z wiodàcych bran. I chocia franchising na rodzimym rynku kszta tuje si ju przesz o 18 lat to taki model wspó pracy ca kiem niedawno zyska uznanie polskich przedsi biorców. W dobie globalnego rozwoju coraz trudniej funkcjonowaç lokalnie, dotyczy to równie biur podró y. Ten, kto w przysz oêci b dzie chcia sprostaç wymaganiom rynku w sposób kompleksowy i niezawodny, a co za tym idzie dzia aç z zyskiem, powinien wspó pracowaç z najwi kszymi t umaczy Martyna Fon, PR Manager, Adriatyk. Turystyka na starcie Bran a turystyczna korzysta z franczyzy od kilku lat. W Polsce z tej metody rozwoju korzystajà przede wszystkim biura podró y. W tym sektorze rynku dzia a osiem sieci franczyzowych. Franczyza staje si dla biur podró y drugà, obok umów agencyjnych, skutecznà metodà szybkiego rozwoju sieci placówek mówi Agata Zar bska, kierownik ds. kluczowych klientów bran y HoReCa i turystycznej, Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych. Inaczej wyglàda sytuacja polskiej franczyzy hotelarskiej. O ile na ca ym Êwiecie franczyza jest najpowszechniej stosowanà metodà rozwoju sieci hotelowych, o tyle w Polsce ta forma dopiero raczkuje. Jakie korzyêci dla odbiorcy systemu? Istotà franczyzowych systemów sieciowych jest know- -how, czyli w skrócie pomys na biznes. Taka forma wspó pracy daje wsparcie, ale zapewnia te ochron i stabilnoêç. Pojedynczy podmiot gospodarczy nie tylko korzysta z do- Êwiadczenia franczyzodawcy, ale te nie musi staraç si o ubezpieczenia oraz zezwolenia na prowadzenie dzia alno- Êci organizatora lub poêrednika wyjaênia Martyna Fon. Metoda ta gwarantuje równie wi ksze prowizje u touroperatorów. To jeden z g ównych atutów franczyzy. W naszej firmie warunki prowizyjne wahajà si od 10,8 do 13,68 proc. mówi Magda Plutecka-Dydoƒ, PR Manager, Neckermann. KonkurencyjnoÊç na rynku turystycznym sprawia, e oferta dla biorcy systemu jest coraz korzystniejsza. Dzisiaj umowa musi byç szeroka, aby biuro mog o si z marki danej firmy i na warunkach zawartych w umowie utrzymaç. Nie mo e ona te wykluczaç sprzeda y innych ofert, oczywiêcie w odpowiednio mniejszym stopniu ni marka podstawowa dodaje Maria Baumgartner, TUI Poland. Co zyskuje dawca know- -how? Najwi kszà korzyêcià dla dawcy systemu jest dotarcie do wi kszej grupy klientów. Cz sto franczyza dla biur podró y okazuje si metodà taƒszà ni metoda agencyjna, bo jej koszty sà ni sze od tych zwiàzanych z wyp acaniem prowizji dla agentów mówi Zar bska. Dodatkowym atutem jest zaanga owanie biorcy w prowadzenie dzia alnoêci, gdy to on zg asza si do uczestnictwa w systemie i co wa ne inwestuje w dzia alnoêç w asne Êrodki. Jak to zrobiç: 1Zdobàdê niezb dnà wiedz biznesowà oraz doêwiadczenie w bran y. 2Zbuduj rozpoznawalnà mark i zgromadê sprawdzone know- -how. 3Przedstaw minimum kilkuletnià obecnoêç na rynku i stabilnà pozycj finansowà. 4Zabezpiecz fundusze w asne potrzebne do ustalenia, czy firma mo e rozwijaç si poprzez franczyz. 5PoÊwi ç czas, aby znaleêç dobrych franczyzobiorców lub wybraç ich spoêród tych, którzy sami zg oszà ch ç przystàpienia do systemu. 6Przygotuj si organizacyjno- -prawnie, a w szczególnoêci opracuj dobry wzór umowy oraz tzw. podr cznik operacyjny. W oczekiwaniu na boom Prognozy dla rozwoju franczyzy w Polsce sà optymistyczne. Nasza firma ma konkretne zapytania, które sà w toku realizacji. Oceniam, e do koƒca 2008 roku w ró nych regionach Polski przyb dzie nam pi ciu partnerów franchisingowych mówi Maria Baumgartner, TUI Poland. Pod szyldem biura Neckermann powsta y dotychczas 24 biura podró y dzia ajàce na zasadzie franczyzy. Firma zapowiada sta y wzrost tej liczby. Nasza firma ma w planach rozszerzenie sieci biur franchisingowych w najwi kszych miastach Polski, takich miastach jak: Trójmiasto, Gorzów Wlkp., Olsztyn, Elblàg, Grudziàdz, Legnica, W oc awek, S upsk, Koszalin oraz Pi a mówi Magda Plutecka-Dydoƒ. Z równie du ym zadowoleniem o systemie franczyzowym biura Adriatyk wypowiada si Martyna Fon. To, e na ca ym Êwiecie franczyza rozwija si pr nie i niemal z dnia na dzieƒ przybywa nowych sieci, wiemy ju dziê. Zauwa alnie roênie te zainteresowanie polskim rynkiem, g ównie ze wzgl du na jego nienasycenie i szybki rozwój. Dla ca ej bran y turystycznej to znak, e pr dzej czy póêniej i ona zyska nale ne jej zainteresowanie ze strony franczyzodawców. Zapytajeksperta Czy franczyza b dzie si w Polsce rozwijaç? Andrzej Krawczyk, partner zarzàdzajàcy z Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych Raporty o franchisingu w Polsce wskazujà na sta y wzrost liczby sieci franczyzowych. KonkurencyjnoÊç polskiej gospodarki wzrasta. Coraz trudniej jest wejêç na rynek z nowym pomys em na biznes i z sukcesem go rozwinàç. Dlatego roênie liczba osób poszukujàcych sprawdzonego pomys u, b dàcych w stanie zap aciç za mo liwoêç korzystania z niego oraz za wsparcie oferowane przez franczyzodawc wyja- Ênia Andrzej Krawczyk, partner zarzàdzajàcy firmy konsultingowej Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych. W Êwietle badaƒ przeprowadzonych przez firm konsultingowà Profit System liczba nowych systemów franczyzowych i agencyjnych wzros a w ciàgu roku o 20 proc. Aktualnie w Polsce dzia a blisko 600 systemów franczyzowych, w ramach których funkcjonuje ponad 20 tys. franczyzobiorców. 19- proc. spoêród operatorów zadeklarowa o rozwój wi cej ni jednej sieci opartej na zasadach franczyzy dodaje Krawczyk. Nale- y jednak pami taç, e rynek ten jest na takim etapie rozwoju, na jakim rynek franczyzy w USA by 40 lat temu, a w Europie 20 lat temu przypomina. reklama

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z )

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z ) Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego ˇ ˇ Kierunki rozwoju handlu elektronicznego WITOLD CHMIELARZ Od poczàtku roku 2000 kondycja firm internetowych znacznie si pogorszy a. Przez pierwsze pó roku ponad pi çdziesiàt dotcoms og osi o bankructwo.

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 6/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np. Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

Segment o rosnàcym potencjale

Segment o rosnàcym potencjale Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16 e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 5/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np: Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE 16 30 KWIETNIA 2008 Od teorii do kompetencji Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem teorii. A co z praktykà?

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group RAPORT ROCZNY 2005 2 Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 4 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 8 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 9 Sk ad Zarzàdu Banku BPH 14 Misja

Bardziej szczegółowo

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç 20 04 Raport Roczny >> Nasza wspólna odpowiedzialnoêç Citigroup pragnie byç najbardziej szanowanà instytucjà finansowà na Êwiecie. Jako du a firma z d ugà i pe nà sukcesów historià odgrywamy bardzo wa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo