2 List Pawła do Tesaloniczan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 List Pawła do Tesaloniczan"

Transkrypt

1 1 2 List Pawła do Tesaloniczan Pozdrowienie 1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie; 2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, 1 i Pana Jezusa Chrystusa. Radość z powodu wiary i miłości Tesaloniczan 3 Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, jak to jest słuszne, Ŝe wasza wiara niezmiernie wzrasta 2 i bardzo obfituje miłość kaŝdego jednego spośród was wszystkich względem siebie nawzajem, 4 tak Ŝe my sami chlubimy się wami w kościołach BoŜych 3 z powodu waszej wytrwałości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie; 5 jest to dowodem sprawiedliwego sądu BoŜego, po to, abyście zostali uznani za godnych Królestwa BoŜego, za które teŝ cierpicie, 6 skoro jest rzeczą słuszną ze strony Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, 7 a wam, uciskanym, sprawić ulgę wraz z nami, przy objawieniu się 4 z nieba Pana Jezusa wraz z aniołami Jego mocy, 8 w ogniu płomienistym, jako Tego, który wymierzy odpłatę tym, którzy nie uznali Boga 5 oraz tym, którzy nie okazują posłuszeństwa ewangelii Pana naszego Jezusa. 9 Poniosą oni karę: wieczną zgubę od oblicza Pana i od potęgi 1 Większość świadectw tekstowych dodaje słowo naszego, gr. h`mw/n (hemon). Wygląda na to, Ŝe idzie w tym za niemal konsekwentnym stylem Pawła. Nie ma dobrego wyjaśnienia na to, dlaczego skryba miałby pomijać to słowo tutaj i tylko tutaj. A zatem wersja B D P et pauci wydaje się bardziej prawdopodobna. Przemawiałby za tym równieŝ fakt, Ŝe 2 Ts jest jednym z najwcześniejszych listów Pawła i jego typowe powitanie jeszcze się nie ustaliło. Zob. 1 Ts 1,1 (NET) 2 1 Ts 1,3. 3 Paweł opowiadał o jednych wspólnotach w drugich: 2 Kor 8,1-15; 9, W tym przypadku Przyjście (gr. parousia; zob. 1 Ts 2,19; 3,13; 5,23) przedstawiona jest w kategoriach objawienia się Pana podobnie jak w 1 Kor 1,7; 1 Ptr 1,7.13 (por. Łk 17,30). W czasie tego objawienia kaŝdy otrzyma stosowną odpłatę. 5 Być moŝe aluzja do Jr 10,25, a takŝe do Ps 79,6 i Iz 66,15.

2 str. 2 Pismo Święte Jego chwały, 6 10 gdy przyjdzie w tym dniu, aby doznać chwały wśród swoich świętych i być podziwiany wśród wszystkich, którzy uwierzyli, gdyŝ uwierzyliście naszemu świadectwu pośród was. 11 W tej myśli teŝ zawsze modlimy się za wami, aby nasz Bóg uznał was za godnych powołania i w mocy wypełnił 7 wszelkie pragnienie dobra i dzieło wiary, 12 aby w ten sposób zostało uwielbione imię naszego Pana Jezusa Chrystusa wśród was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 8 O powtórnym przyjściu Pana 1 Co do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszego 2 spotkania się z Nim, prosimy was, bracia, 2 abyście nie tak szybko dali się zachwiać w pojmowaniu i straszyć, czy to przez jakiegoś ducha, 9 czy przez słowo, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby juŝ nastał dzień Pana. 3 Niech was nikt nie zwiedzie w jakiś sposób; gdyŝ nie [nastanie] zanim najpierw nie przyjdzie odstępstwo 10 i nie zostanie objawiony człowiek bezprawia, syn zagłady, 4 który przeciwstawia się Bogu i wynosi się ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub jest przedmiotem czci, tak Ŝe sam zasiądzie w przybytku Boga, wskazując na samego siebie, Ŝe jest Bogiem. 5 Czy nie pamiętacie, Ŝe jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? 6 A teraz wiecie, co go powstrzymuje na to, by go objawiono we właściwym czasie. 7 Tajemnica bezprawia juŝ bowiem działa, tylko dopóki Ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z drogi. 8 A wtedy zostanie objawiony ten niegodziwiec, którego Pan Jezus 11 zabije tchnieniem swoich ust i zniszczy wyraźnym objawieniem swojego przyjścia. 9 Jego przyjście jest według działania szatana w całej mocy, pośród znaków, fałszywych cudów 10 i całego 6 Iz 2, Rz 1,29; Kol 1,4.24; 1 Ts 1,5. 8 Ze względów gramatycznych wyraŝenie Boga naszego i Pana moŝe oznaczać jedną i tę samą osobę, czyli Jezusa Chrystusa (na ten temat Robertson, BW 5). 9 1 Ts 5,10 10 Lub: bunt. 11 NET pomija słowo Jezus.

3 Pismo Święte str. 3 podstępu niesprawiedliwości tych, którzy giną, poniewaŝ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia I dlatego Bóg wystawia ich na działanie oszustwa, po to, by uwierzyli kłamstwu, 12 aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. Zachęta do wytrwałości 13 My zaś powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, ukochani przez Pana, Ŝe Bóg wybrał was od początku 13 do zbawienia w poświęceniu Ducha i w prawdziwej wierze. 14 Do tego teŝ powołał was przez naszą ewangelię, dla zachowania chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 15 Dlatego teŝ, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych prawd, których nauczyliście się czy to przez słowo, czy teŝ przez nasz list. 16 A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas ukochał i dał wieczną zachętę oraz dobrą nadzieję w łasce, 17 niech zachęci wasze serca i utwierdzi we wszelkim dziele i dobrym słowie. 12 Lub: aby mogli być zbawieni. 13 Niektórzy zamiast od początku (za Aleph D L Byz) tłumaczą: jako pierwociny (za B F G al). Przyjęte przez nas wskazuje na celowość działania Boga (1 Kor 2,7; Ef 1,4; 2 Tm 1,9); pierwociny z kolei łączą się z ulubioną koncepcją Pawła (1 Kor 15,20.23; 16,15; Rz 8,23; 11,16; 16,5).

4 str. 4 Pismo Święte a Rz 15,30-32; 1 Tes 5,25 b Kol 4,3 c 1 Tes 1,8 d Rz 15,31 3 Prośba o modlitwę w sprawie misji 1 W końcu, bracia, módlcie się za nami, a14 aby Słowo Pana 15 biegło i było sławione b16 podobnie jak u was, c 2 i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych 17 i złych; wiara bowiem nie jest [rzeczą] wszystkich. d18 14 Tłem dla wyraŝonej w 3,1-2 prośby o modlitwę są wypadki w Koryncie, opisane w Dz 18,1-17. Na przykładzie tej prośby moŝemy stwierdzić, Ŝe (1) Zgodnie z doświadczeniem Pawła skuteczna modlitwa to konkretna modlitwa. (2) Pomimo posłannictwa misyjnego i Chrystusowego zapewnienia o Jego stałej obecności przy zwiastujących (Mt 28,18-20) Apostoł wierzy w zasadność gorliwej modlitwy członków wspólnoty o swoich misjonarzy i o sytuację na polach misyjnych. Rozwój Kościoła bowiem jest wspólnym dziełem samych wierzących, jak równieŝ Boga i wierzących. (3) Apostoł jest przekonany, Ŝe istnieje bezpośredni związek pomiędzy powodzeniem misji i modlitewnym bojem (zob. takŝe Rz 15,30-32; Kol 4,3; por.: 2 MjŜ 17,11n). 15 Słowo Pana to techniczne wyraŝenie ST, odnoszące się często do wypowiedzi prorockich (np. 1 MjŜ 15,1, Iz 1,10, Jn 1,1). W NT pojawia się 15 razy: 3 razy jako rjh'ma tou' kurivou (rema tou kyriou) w Łk 22,61, Dz 11,16, 1 Ptr 1,25) i 12 razy lovgo" tou' kurivou (logos tou kyriou) w tym miejscu i w Dz 8,25; 13, ; 15,35.36; 16,32; 19,10.20; 1 Ts 1,8, 4,15). Podobnie jak w ST wyraŝenie to podkreśla proroczą naturę i boskie pochodzenie tego, co zostało powiedziane. 16 Paweł prawdopodobnie zaczerpnął tę metaforę ze sportu podobnie jak w 1 Kor 9,24nn; Gal 2,2; Rz 9,16; Flp 2,16; 2 Tm 4,7. Lightfoot tłumaczy: robiło zawrotną karierę. 17 Przewrotny, gr. a;topoj (atopos), nie na miejscu, dziwny, nie na miejscu. 18 Jako doświadczony misjonarz Apostoł Paweł wie, jak powaŝną przeszkodą w misji moŝe być sprzeciw ze strony ludzi przewrotnych, dziwnych i złych. Sam doświadczał tego po raz kolejny pisząc z Koryntu niniejszy List (zob.: Dz 18,1-17). W naszych relacjach z osobami nie naleŝącymi do Kościoła powinniśmy kierować się: przychylnością opartą na przekonaniu o BoŜym pragnieniu zbawienia kaŝdego człowieka i wyraŝającą się w gorliwej modlitwie o wszystkich ludzi (1 Tm 2,1-2), realizmem ewangelia jest solą w oku świata, a wiara nie jest rzeczą wszystkich (Mt 10,16) odwagą wobec ludzi oraz bojaźnią wobec Boga (Mt 10,28), rozwagą (Mt 10,16), poniechaniem zemsty (Rz 12,20), miłością wobec nieprzyjaciół wraz gotowością przezwycięŝania zła dobrem (Rz 12,21) i niesienia pomocy kaŝdemu potrzebującemu (Mt 5,43-48) dyskrecją (1 Kor 6,6), nienagannością (Mt 10,16; 1 Tm 2,2).

5 Pismo Święte str. 5 Zapewnienie o wierności Pana 3 A wierny jest Pan, e19 który was utwierdzi f i strzec g będzie od złego. h 4 Jesteśmy zaś przekonani w Panu co do was, Ŝe to, co wam nakazujemy, czynicie i czynić będziecie. i20 5 Pan zaś niech skieruje wasze serca do miłości BoŜej j i do cierpliwości Chrystusowej. k Nakaz przestrzegania zasad Ŝycia podanych przez apostoła 6 Nakazujemy wam zaś, bracia, w imieniu 21 naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście odsuwali się od kaŝdego brata, który Ŝyje nieporządnie i nie według przekazanej nauki, 22 którą przejęliście od nas. 7 Sami bowiem wiecie, jak trzeba nas naśladować, poniewaŝ nie Ŝyliśmy wśród was nieporządnie 8 ani teŝ u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju pracowaliśmy nocami i dniami, po to, by dla nikogo z was nie być cięŝarem; 9 nie dlatego, Ŝe nie mamy do tego prawa, l ale dlatego, Ŝeby dać wam siebie samych za przykład do naśladowania Gdy bowiem byliśmy u was, nakazywaliśmy wam: Skoro ktoś nie chce pracować, niechaj teŝ nie je. 11 Bo słyszymy, Ŝe niektórzy spośród was Ŝyją nieporządnie: nic pracują, lecz zajmują się tym, co nie trzeba. 12 Takim właśnie nakazujemy i takich wzywamy w Panu Jezusie Chrystuse, aby w spokoju pracowali i własny e 1 Kor 1,9; 10,13; 1 Ts 5,24; 2 Tm 2,13 f Rz 16,25; 1 Kor 1,21; 1 Ptr 5,10 g J 17,15; Jd 24 h 1 J 5,20 i 1 Tes 4,1n j 1 J 3,16; 4, k Flp 4,8n l Mt 10,10; 1 Kor 9, Wierność Pana oznacza, Ŝe (1) On dochowuje raz danych obietnic, w tym wypadku odnoszących się do umacniania nas i ochrony przed złym, oraz (2) konsekwentnie realizuje objawiony nam w proroctwach plan zbawienia, którego częścią póki pozostajemy w ziemskich realiach jest wykształtowanie w nas miłości BoŜej i cierpliwości Chrystusowej (zob.: Gal 4,19). 20 Da nas naleŝy trwanie; do Pana umacnianie nas i ochrona przed złem Ts 4,2 ma przez imię. 22 Gr. słowo paradosis, kryjące się za uŝytym tu nauka, oznacza polecenia lub instrukcje przekazane, przekaz. Niektórzy przekładają to słowo słowem tradycja. 23 Bycie przykładem do naśladowania było dla apostoła rzeczą waŝniejszą niŝ domaganie się respektowania jego praw. Paweł podkreśla swoje prawo do odpowiedniego wsparcia (1 Ts 2,6; 1 Kor 9,4 gdzie spotykamy podobne słowa; zob. 1 Kor 9,1-27). Paweł korzystał równieŝ ze wsparcia wspólnot kościelnych, które właściwie rozumiały sprawę wspierania pracy apostolskiej (2 Kor 11,7-11; Flp 4,45n).

6 str. 6 Pismo Święte chleb jedli. 13 Wy natomiast, bracia, nie ustawajcie w szlachetnym 24 postępowaniu. 14 Jeśli ktoś jest nieposłuszny naszemu słowu, [przekazanemu] w tym liście, tego sobie zaznaczcie, aby się z nim nie zadawać, Ŝeby go zawstydzić; 15 lecz nie traktujcie go jak wroga, lecz napominajcie jako brata. Błogosławieństwo i pozdrowienie 16 A sam Pan pokoju nich wam da pokój zawsze i we wszelki sposób. Pan [niech będzie] z wami wszystkimi. 17 Pozdrowienie moją ręką Pawła co jest znakiem w kaŝdym liście: tak piszę Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. 24 W 1 Tm 6,18 Paweł mówi o dobrym postępowniu. 25 Zob. 1 Kor 16,21; Gal 6,11; Kol 4:18.

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ KONFERENCJA SCALANIA TEMAT OGÓLNY: PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ JEDYNEMU ZWIERZCHNICTWU CHRYSTUSA I DOŚWIADCZAĆ ZBAWIENIA W życiu ORAZ KRÓLOWAĆ W życiu ZE WZGLĘDU NA życie CIAŁA WARSZAWA 1-3

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Poselstwo pierwsze Znać centralną myśl Boga, współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Wersety biblijne: Mt 16,16.18; Ef 5,32; 3,16-17a; Ga 4,19; Pnp 1,2-4. I. Jeśli mamy prowadzić

Bardziej szczegółowo

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA przygotowane przez Richarda L. Blake Xtend Ministries International WPROWADZENIE W poprzedniej sesji dokładnie przyglądaliśmy się procesowi przechodzenia od tekstu

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem

Bardziej szczegółowo

CZY DZIECKO BOŻE MOŻE MIEĆ W SOBIE DEMONA?

CZY DZIECKO BOŻE MOŻE MIEĆ W SOBIE DEMONA? CZY DZIECKO BOŻE MOŻE MIEĆ W SOBIE DEMONA? Na pewnym forum chrześcijańskim przeczytałem kiedyś wypowiedź zdumionej siostry, która była wstrząśnięta świadectwami na temat konieczności uwalniania osób będących

Bardziej szczegółowo

Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI

Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI Św. Paweł w liście do Rzymian uczy nas, że całe stworzenie jęczy aż dotąd i wzdycha w bólach

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości.

Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości. POTRZEBA MILCZENIA O dobrej mowie Milczenie jest podstawową wartością w życiu monastycznym, stąd potrzeba milczenia jest dla mnichów czymś oczywistym. Dlatego św. Benedykt, poświęcając cnocie milczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

Grzeszna sytuacja Żydów w perspektywie ich szczególnego uprzywilejowania i potrzeba usprawiedliwienia na podstawie Rz 2, 1 3, 20

Grzeszna sytuacja Żydów w perspektywie ich szczególnego uprzywilejowania i potrzeba usprawiedliwienia na podstawie Rz 2, 1 3, 20 Polonia Sacra XVI (XXXIV) 2012 nr 31 (75) Dariusz Adamczyk Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Grzeszna sytuacja Żydów w perspektywie ich szczególnego uprzywilejowania i potrzeba usprawiedliwienia

Bardziej szczegółowo

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium 1 Ks. Andrzej Muszala Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium Adhortacja to szczególny rodzaj wypowiedzi papieskiej. Nie posiada ona rangi encykliki, podającej ważne

Bardziej szczegółowo

I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE

I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE Jak mamy żyć? I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE A. Bóg obdarzył rasę ludzką wielką godnością. Mamy wolną wolę, co oznacza, że mamy możność podejmowania decyzji, które sprawiają rzeczywistą

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU Treść tej broszury może zmienić twoje życie. Przygotowaliśmy ją specjalnie dla ciebie i wierzymy, że trafiła w twoje ręce nieprzypadkowo. Mamy nadzieję, że pomoże ci odkryć

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele.

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele. Życie konsekrowane Życie konsekrowane jak to nam powiedział Sobór Watykański II, należy w sposób organiczny do życia i świętości Kościoła. Chociaż więc stan, który wyrasta z profesji rad ewangelicznych,

Bardziej szczegółowo

Nasze ciało jest podobne do ciała Jezusa, nasz duch komunikuje z Duchem Świętym, nasza dusza ma wolną wolę, którą dał jej Bóg Ojciec.

Nasze ciało jest podobne do ciała Jezusa, nasz duch komunikuje z Duchem Świętym, nasza dusza ma wolną wolę, którą dał jej Bóg Ojciec. ZMARTWYCHWSTANIE 1. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo 1 Rodzaju 1, 26 - (26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem

Bardziej szczegółowo

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Autor: James Jacob Prasch A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan

Bardziej szczegółowo

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego The Holy See Świadkowie radości List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego [Multimedia] Drogie Konsekrowane, drodzy Konsekrowani! Piszę do was

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo