Wprowadzenie do lekkiej metodyki zarz dzania projektami Scrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do lekkiej metodyki zarz dzania projektami Scrum"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do lekkiej metodyki zarz dzania projektami Scrum Andrzej Skowron Wydziaª Matematyki i Informatyki Uniwersytet Šódzki Programowanie zespoªowe A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 1 z 49

2 Cel zaj Podziaª na 4-5 osobowe grupy. Realizowanie projektu metodyk Scrum. Wykorzystanie narz dzi do zarz dzania Scrumem. Wykorzystanie systemu kontroli wersji Git. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 2 z 49

3 Projekt a proces I Projekt Wiele denicji. Zorganizowane dziaªanie zmierzaj ce do osi gni cia zamierzonego celu. Problem przeznaczony do rozwi zania. Okre±lone w czasie dziaªanie podejmowane w celu osi gni cia konkretnego celu. Podstawowe cechy: Unikalny, niepowtarzalny, innowacyjny. Jest interdyscyplinarny. Ma zaªo»ony czas trwania. Ma cele. Potrzebuje zasobów. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 3 z 49

4 Projekt a proces II Proces Ukierunkowany na zmiany. Wi»e si z wysokim ryzykiem niepowodzenia. Wymaga du»ego zaanga»owania zespoªu kierowniczego i pracowników. Powtarzalny ci g czynno±ci, bez zaplanowanego ko«ca. Przykªadem mo»e by wyprodukowanie partii towaru na linii produkcyjnej. Podstawowe cechy: Realizuje znany przepis, rutynowy. Niewielkie zagro»enie pora»k. Nie ma zaªo»onego czasu trwania. Niewielkie zaanga»owanie zespoªu kierowniczego i pracowników. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 4 z 49

5 Co mo»e by projektem Zaprojektowanie, implementacja i wdro»enie projektu informatycznego. Kampania wyborcza, reklamowa. Prace naukowe. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 5 z 49

6 Dlaczego wiele projektów upada Okazuje si,»e blisko 20% projektów informatycznych ko«czy si pora»k, a okoªo 50% przekracza termin realizacji. Do najwa»niejszych przyczyn tego stanu zaliczmy: 1 Zªo»ono± projektu. 2 Nieodpowiednie metody pracy. 3 Nieodpowiednie narz dzia. Na punkt drugi skªadaj si m.in.: 1 zaªamanie komunikacji; 2 zªe planowanie; 3 sªaba kontrola jako±ci; 4 zªe zarz dzanie zasobami; 5 brak ±ledzenia post pu prac; 6 zªe zarz dzanie. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 6 z 49

7 Metodyka a metodologia Metodyka zarzadzania projektem Ustandaryzowane podej±cie do wytwarzania projektów informatycznych. Metodologia Metodologia jest to nauka o metodach bada«naukowych, ich skuteczno±ci i warto±ci poznawczej. Metodyka koncentruje si na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jak to nale»y robi? Natomiast zadaniem metodologii jest odpowied¹ na pytanie: Co nale»y robi? Generalnie metodyka bardziej kieruje si ku praktyce wykonawczej. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 7 z 49

8 Wybrane metodyki zarz dzania projektami Klasyczne (ci»kie): PMI od Project Management Institute; PRINCE/PRINCE2 od Projects In a Controlled Environment - Projekty w sterowanym ±rodowisku. Lekkie, zwinne (Agile): Scrum; Programowanie ekstremalne od extreme Programming, XP; Feature Driven Development (FDD). A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 8 z 49

9 Manifest Agile I W 2001 roku 17 programistów utworzyªo tzw. Manifest Agile (ang. Agile Manifesto). Poprzez wytwarzanie oprogramowania oraz pomaganie innym w tym zakresie odkrywamy lepsze sposoby realizowania tej pracy. W wyniku tych do±wiadcze«zacz li±my przedkªada : Ludzi i ich wzajemne interakcje (wspóªdziaªanie) ponad procedury i narz dzia. Dziaªaj ce oprogramowanie nad wyczerpuj c dokumentacj. Wspóªprac z klientem nad negocjacje umów. Reagowanie na zmiany nad realizowanie planu. Oznacza to, ze wprawdzie doceniamy to co wymieniono po prawej stronie, to jednak bardziej cenimy to co wymieniono po lewej. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 9 z 49

10 Manifest Agile II Ta tre± znajduje si pod adresem i mo»na si pod ni podpisa. Tam równie» znajdziemy Zasady kryj ce si za Manifestem Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 10 z 49

11 Zasady programowania zwinnego I Zasady kryj ce si za Manifestem Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania: Najwa»niejsze dla nas jest zadowolenie Klienta wynikaj ce z wcze±nie rozpocz tego i ci gªego dostarczania warto±ciowego oprogramowania. B d¹ otwarty na zmieniaj ce si wymagania nawet na zaawansowanym etapie projektu. Zwinne procesy wykorzystuj zmiany dla uzyskania przewagi konkurencyjnej Klienta. Cz sto dostarczaj dziaªaj ce oprogramowanie od kilku tygodni do paru miesi cy, im krócej tym lepiej z preferencj krótszych terminów. Wspóªpraca mi dzy lud¹mi biznesu i programistami musi odbywa si codziennie w trakcie trwania projektu. Twórz projekty wokóª zmotywowanych osób. Daj im ±rodowisko i wsparcie, którego potrzebuj i ufaj im, ze wykonaj swoj prac. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 11 z 49

12 Zasady programowania zwinnego II Najwydajniejszym i najskuteczniejszym sposobem przekazywania informacji do i ramach zespoªu jest rozmowa twarz w twarz Podstawow i najwa»niejsz miar post pu jest dziaªaj ce oprogramowanie. Zwinne procesy tworz ±rodowisko do równomiernego rozwijania oprogramowania. Równomierne tempo powinno by nieustannie utrzymywane poprzez sponsorów, programistów oraz u»ytkowników. Poprzez ci gªe skupienie na technicznej doskonaªo±ci i dobremu zaprojektowaniu oprogramowania zwi ksza zwinno±. Prostota sztuka maksymalizacji pracy niewykonanej jest zasadnicza. Najlepsze architektury, wymagania i projekty powstaj w samoorganizuj cych si zespoªach. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 12 z 49

13 Zasady programowania zwinnego III W regularnych odst pach czasu zespóª zastanawia si jak poprawi swoj efektywno±, dostosowuje lub zmienia swoje zachowanie. W skrócie: 1 Priorytetem jest osi gni cie zadowolenia klienta poprzez wczesne i nieprzerwane dostarczanie mu oprogramowania wysokiej jako±ci. 2 Podstawow miar post pu jest dziaªaj ce oprogramowanie. 3 Zmiany w specykacji nie maja destrukcyjnego wpªywu na proces wytwarzania oprogramowania. 4 Nale»y dostarcza dziaªaj ce wydania oprogramowania cz sto, raz na kilka tygodni do kilku miesi cy, z tendencj do krótszych okresów. 5 Klient i programi±ci musz pracowa razem codziennie. 6 Bezpo±redni kontakt, jako najlepsza forma komunikacji w zespole i poza nim. 7 Klient i programi±ci powinni móc ±ledzi post p stale i bez ogranicze«. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 13 z 49

14 Zasady programowania zwinnego IV 8 Nale»y dostarczy zespoªowi ±rodowisko pracy i wszelkie wsparcie oraz zaufa,»e wykona swoj prac. 9 Samozarz dzalno± zespoªów. 10 W regularnych odst pach czasu zespóª winien rozwa»a, jak zwi kszy swoj wydajno± i zgodnie z tym zmienia swoje metody pracy. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 14 z 49

15 Korzy±ci metodyk typu agile Klient jest zadowolony, gdy» oprogramowanie speªnia jego oczekiwania, zostaªo dostarczone w planowanym czasie, kosztowaªo tyle ile planowano. Zespóª jest zadowolony, poniewa»: ma satysfakcj z wykonanej pracy, jest dobrze zmotywowany. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 15 z 49

16 Scrum - wst p I Scrum (ang. mªyn) jest metod usprawniania procesów wytwarzania zªo»onych produktów. Ogólne zaªo»enia metodyki zostaªy zaprezentowane przez Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka w artykule The New Product Development Game, opublikowanym w Harvard Business Review w styczniu 1986 roku. Peªna metodyka oraz denicja zostaªa sformalizowana przez Kena Schwabera w 1986 roku. Jest obecny w Polsce, wiele ró»nej wielko±ci rm go u»ywa. To najbardziej popularna ze wszystkich zwinnych metod, okoªo 58%. W ramach tej metodyki oprogramowanie powstaje w kolejnych iteracjach metod przyrostow. Scrum pozwala klientowi i u»ytkownikom uzyska caªkowit kontrol nad kierunkiem i zakresem prac projektu. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 16 z 49

17 Scrum - wst p II Scrum dobrze pasuje do maªych zespoªów (od 5 do 9 programistów). W obr b Scruma wchodz : Zespoªy Scrumowe (Scrum Teams) oraz zwi zane z nimi role, zdarzenia, artefakty i reguªy post powania. Wszystkie te elementy sªu» konkretnym celom i wszystkie s niezb dne do osi gni cia sukcesu w stosowaniu Scruma. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 17 z 49

18 Scrum najwa»niejsze poj cia Rejestr Produktu (ang. Product Backlog) jest list prac, które nale»y wykona. Sprint - o pojedyncza iteracja, zespóª ustala czas jego trwania od 2 do 4 tyg. Rejestr Sprintu - (ang. Sprint Backlog) lista prac wybranych z Rejestr Produktu przez Wªa±ciciela Produktu do realizacji w danym Sprincie. Cel sprintu okre±la biznesowe uzasadnienie dla tego konkretnego sprintu. Opowie±ci U»ytkownika (ang. User Stories) - wymagania u»ytkownika w stosunku do produktu s najcz ±ciej zapisane w postaci opowie±ci u»ytkownika, cechuje je j zyk naturalny, brak technicznych sformuªowa«. Wchodz w skªad Rejestru Produktu. Np. Jako u»ytkownik musz mie mo»liwo± wprowadzania oferty sprzeda»y. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 18 z 49

19 Zespóª Scrumowy I W skªad Zespoªu Scrumowego wchodz : Wªa±ciciel Produktu (Product Owner), Zespóª Deweloperski (Development Team), Scrum Master. Oto cechy, które musi posiada ka»dy zespóª Scrumowy. Zespoªy Scrumowe s samoorganizuj ce si i wielofunkcyjne (interdyscyplinarne). Samoorganizuj ce si zespoªy samodzielnie decyduj, w jaki sposób najlepiej wykonywa prac, nie s przy tym w»aden sposób kierowane przez osoby spoza zespoªu. Zespoªy wielofunkcyjne posiadaj wszelkie kompetencje niezb dne do uko«czenia pracy, nie b d c zale»nymi od osób niewchodz cych w skªad zespoªu. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 19 z 49

20 Zespóª Scrumowy II Model zespoªu zaproponowany w Scrumie zostaª zaprojektowany tak, aby zoptymalizowa elastyczno±, kreatywno± i produktywno±. Zespoªy Scrumowe dostarczaj produkty iteracyjnie i przyrostowo, zwi kszaj c szanse na wczesne uzyskanie informacji zwrotnej. Przyrostowe dostarczanie Uko«czonego produktu zapewnia,»e jego potencjalnie u»yteczna i funkcjonalna wersja jest zawsze dost pna. Omówimy role w zespole: Wªa±ciciel Produktu ang. Product Owner jest odpowiedzialny za maksymalizacj warto±ci produktu i pracy Zespoªu Deweloperskiego. Wªa±ciciel Produktu jest jedyn osob zarz dzaj c Rejestrem Produktu (Product Backlog). Poj cie zarz dzania Rejestrem Produktu mie±ci w sobie: 1 Jasne artykuªowanie elementów Rejestru Produktu, 2 Okre±lanie kolejno±ci elementów Rejestru Produktu w sposób zapewniaj cy osi ganie zaªo»onych celów i misji, 3 Zapewnianie warto±ci pracy wykonywanej przez Zespóª Deweloperski, A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 20 z 49

21 Zespóª Scrumowy III 4 Zapewnianie,»e Rejestr Produktu jest dost pny, przejrzysty oraz jasny dla wszystkich, a tak»e,»e dobrze opisuje to, czym Zespóª Scrumowy b dzie si zajmowaª w dalszej kolejno±ci oraz, 5 Zapewnianie,»e Zespóª Deweloperski rozumie elementy Rejestru Produktu w wymaganym stopniu. Wªa±ciciel Produktu mo»e wykonywa powy»sze zadania samodzielnie lub zleca je Zespoªowi Deweloperskiemu, jednak to Wªa±ciciel Produktu pozostaje za nie odpowiedzialny. Zespóª Deweloperski zªo»ony jest z profesjonalistów, których zadaniem jest dostarczenie, na zako«czenie ka»dego Sprintu, gotowego do wydania Przyrostu (Increment) produktu. Tylko czªonkowie Zespoªu Deweloperskiego s zaanga»owani w wytwarzanie Przyrostu. Zespoªy Deweloperskie s uprawnione przez organizacj do samodzielnego organizowania i zarz dzania swoj wªasn prac. Synergia, b d ca rezultatem takiego post powania, zwi ksza ogóln wydajno± i efektywno± Zespoªu Deweloperskiego. Charakterystyka Zespoªów Deweloperskich jest nast puj ca: A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 21 z 49

22 Zespóª Scrumowy IV S samoorganizuj ce si. Nikt (nawet Scrum Master) nie mo»e mówi Zespoªowi Deweloperskiemu, jak nale»y przeksztaªca elementy Rejestru Produktu w Przyrosty gotowej do wydania funkcjonalno±ci, Zespoªy Deweloperskie s wielofunkcyjne, w swoim skªadzie posiadaj wszystkie umiej tno±ci niezb dne do wytworzenia Przyrostu, Scrum nie przewiduje tytuªów innych ni» Deweloper dla czªonków Zespoªu Deweloperskiego. Reguªa ta obowi zuje bez wzgl du na charakter pracy wykonywanej przez dan osob i nie ma od niej wyj tków, Mimo, i» pojedynczy czªonkowie Zespoªu Deweloperskiego mog posiada wyspecjalizowane umiej tno±ci oraz mog skupia si na konkretnych dziedzinach, odpowiedzialno± za wykonywan prac ponosi caªy Zespóª Deweloperski oraz, Zespoªy Deweloperskie nie skªadaj si z podzespoªów przeznaczonych do wykonywania konkretnych rodzajów zada«, jak na przykªad testowanie czy analiza biznesowa. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 22 z 49

23 Zespóª Scrumowy V Scrum Master jest odpowiedzialny za to, by Scrum byª rozumiany i stosowany. Scrum Masterzy dokonuj tego poprzez upewnianie si,»e Zespóª Scrumowy stosuje si do zaªo»e«teorii Scruma, jego praktyk i reguª post powania. Scrum Mastera mo»na okre±li mianem przywódcy sªu»ebnego w stosunku do Zespoªu Scrumowego. Scrum Master pomaga tak»e osobom spoza Zespoªu Scrumowego zrozumie, które z ich interakcji z Zespoªem Scrumowym s pomocne, a które nie. Scrum Master pomaga zmienia te zachowania celem zmaksymalizowania warto±ci wytwarzanej przez Zespóª Scrumowy. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 23 z 49

24 Zdarzenia w Scrumie - Sprint Sercem Scruma jest Sprint ograniczenie czasowe trwaj ce jeden miesi c lub krócej, podczas którego wytwarzany jest Przyrost Uko«czonej, u»ywalnej i potencjalnie gotowej do wydania funkcjonalno±ci. Sprinty maj staª dªugo± przez caªy okres trwania prac. Nowy Sprint rozpoczyna si bezpo±rednio po podsumowaniu poprzedniego. Sprinty zawieraj i skªadaj si z Planowania Sprintu, Codziennych Scrumów, wytwarzania, Przegl du Sprintu i Retrospektywy Sprintu. Podczas Sprintu: Niedozwolone s zmiany, które wpªyn na Cel Sprintu, Skªad Zespoªu Deweloperskiego i jego cel jako±ciowy pozostaj niezmienne, Zakres prac mo»e by wyja±niany i renegocjowany pomi dzy Wªa±cicielem Produktu oraz Zespoªem Deweloperskim zawsze, gdy odkrywane s nowe aspekty pracy. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 24 z 49

25 Zdarzenia w Scrumie - Planowanie Sprintu I Planowanie Sprintu ang. Sprint Planning Meeting Praca wykonywana w trakcie Sprintu jest planowana podczas Planowania Sprintu. Plan ten powstaje w wyniku wspólnej pracy caªego Zespoªu Scrumowego. Planowanie Sprintu jest spotkaniem ograniczonym do o±miu godzin dla miesi cznego Sprintu. Dla krótszych Sprintów jest ono proporcjonalnie krótsze. Na przykªad planowanie dwutygodniowego Sprintu trwa maksymalnie cztery godziny. Planowanie Sprintu skªada si z dwóch cz ±ci. Ka»da z nich jest ograniczona do poªowy czasu trwania caªego spotkania. Obie cz ±ci Planowania Sprintu daj odpowied¹ na nast puj ce pytania: Co zostanie dostarczone w Przyro±cie b d cym rezultatem najbli»szego Sprintu? Jak praca, prowadz ca do uko«czenia Przyrostu, zostanie wykonana? A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 25 z 49

26 Zdarzenia w Scrumie - Planowanie Sprintu II Cz ± pierwsza - co b dzie zrobione w tym Sprincie, obejmuje: Prognozowanie zakresu funkcjonalno±ci, który zostanie zrealizowany w trakcie najbli»szego Sprintu. Wªa±ciciel Produktu prezentuje Zespoªowi Deweloperskiemu uporz dkowany Rejestr Produktu, nast pnie caªy Zespóª Scrumowy wspólnie pracuje nad zrozumieniem pracy przewidzianej na najbli»szy Sprint. Wej±ciem do tego spotkania jest Rejestr Produktu, ostatni Przyrost, przewidywana pojemno± Zespoªu Deweloperskiego w Sprincie i ostatnie odczyty wydajno±ci tego zespoªu. Decyzja o liczbie wybranych elementów Rejestru Produktu nale»y tylko i wyª cznie do Zespoªu Deweloperskiego. Tylko on mo»e oceni, ile jest w stanie osi gn w nadchodz cym Sprincie. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 26 z 49

27 Zdarzenia w Scrumie - Planowanie Sprintu III Po oszacowaniu, ile elementów Rejestru Produktu Zespóª Deweloperski b dzie w stanie dostarczy, caªy Zespóª Scrumowy ustala Cel Sprintu. Jest to cel, który zostanie osi gni ty w ramach Sprintu poprzez implementacj wybranych elementów Rejestru Produktu. Uzasadnia, w jakim celu Zespóª Deweloperski buduje Przyrost. Cz ± druga - jak wybrana praca b dzie wykonana, obejmuje: Po wybraniu zakresu pracy do Sprintu, Zespóª Deweloperski ustala, jak zamieni t funkcjonalno± w Uko«czony Przyrost w trakcie trwania Sprintu. Wybrane elementy Rejestru Produktu wraz z planem ich wykonania nazywane s Rejestrem Sprintu. Zespóª Deweloperski zwykle rozpoczyna od stworzenia projektu systemu i planu prac niezb dnych do przetworzenia elementów Rejestru Produktu w dziaªaj cy Przyrost produktu. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 27 z 49

28 Zdarzenia w Scrumie - Planowanie Sprintu IV Przed ko«cem tego spotkania, praca przewidziana na pierwsze dni Sprintu jest dekomponowana na jednostki wielko±ci jednego dnia roboczego lub mniejsze. Zespóª Deweloperski samodzielnie organizuje si tak, aby móc podj si pracy nad Rejestrem Sprintu, zarówno podczas Planowania, jak i w ci gu caªego Sprintu. Wªa±ciciel Produktu mo»e by obecny podczas drugiej cz ±ci Planowania Sprintu, aby wyja±nia wybrane elementy Rejestru Produktu lub pomaga osi ga kompromisy. Je±li Zespóª Deweloperski zadecyduje,»e ma za du»o lub za maªo pracy, mo»e renegocjowa elementy Rejestru Sprintu z Wªa±cicielem Produktu. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 28 z 49

29 Zdarzenia w Scrumie - Planowanie Sprintu V Zespóª Deweloperski mo»e tak»e zaprosi na to spotkanie inne osoby, aby wsparªy Zespóª wiedz techniczn lub domenow. Zanim Planowanie Sprintu dobiegnie ko«ca, Zespóª Deweloperski powinien móc wytªumaczy Wªa±cicielowi Produktu i Scrum Masterowi, w jaki sposób ma zamiar pracowa, organizuj c si samodzielnie, by osi gn Cel Sprintu i wytworzy oczekiwany Przyrost. Cel Sprintu Cel Sprintu istnieje, aby da Zespoªowi Deweloperskiemu pewn swobod co do sposobu, w jaki dana funkcjonalno± zostanie zaimplementowana w najbli»szym Sprincie. W trakcie prac Zespóª Deweloperski pami ta o Celu Sprintu. Aby go osi gn, wprowadza nowe funkcjonalno±ci i technologie. Je±li charakter prac okazuje si by inny ni» oczekiwano, Zespóª Deweloperski wspóªpracuje z Wªa±cicielem Produktu w trakcie Sprintu, aby renegocjowa zakres Rejestru Sprintu. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 29 z 49

30 Zdarzenia w Scrumie - Codzienny scrum (Daily Scrum) I Codzienny Scrum jest spotkaniem dla Zespoªu Deweloperskiego, ograniczonym czasowo do pi tnastu minut, podczas którego bie» ce zadania s synchronizowane i powstaje plan dziaªania na najbli»sze 24 godziny. Jest to osi gane poprzez inspekcj prac, które zostaªy wykonane od ostatniego Codziennego Scruma i prognozowaniu prac, które mog zosta wykonane przed kolejnym spotkaniem. Aby zredukowa zªo»ono± Codzienny Scrum ma wyznaczone staªe miejsce i czas. Podczas tego spotkania ka»dy z czªonków Zespoªu Deweloperskiego wyja±nia: 1 Co zostaªo wykonane od ostatniego spotkania? 2 Co zostanie wykonane przed kolejnym spotkaniem? 3 Jakie przeszkody stoj na drodze? A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 30 z 49

31 Zdarzenia w Scrumie - Codzienny scrum (Daily Scrum) II Scrum Master musi zagwarantowa,»e Zespóª Deweloperski spotyka si w ramach Codziennego Scruma, jednak to Zespóª Deweloperski jest odpowiedzialny za przeprowadzenie samego spotkania. Scrum Master egzekwuje zasad,»e tylko Zespóª Deweloperski bierze udziaª w Codziennym Scrumie. Spotkanie to nie jest spotkaniem raportowym (statusowym) i przeznaczone jest dla osób, które bior aktywny udziaª w przeksztaªcaniu elementów Rejestru Produktu w Przyrost. Codzienne Scrumy poprawiaj komunikacj, eliminuj dodatkowe spotkania, identykuj i usuwaj przeszkody, sprzyjaj szybkiemu podejmowaniu decyzji i podnosz poziom wiedzy Zespoªu Deweloperskiego na temat przebiegu projektu. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 31 z 49

32 Zdarzenia w Scrumie - Przegl d Sprintu I Przegl d Sprintu ang. Sprint Review Meeting Podczas Przegl du Sprintu Zespóª Scrumowy i interesariusze wspólnie omawiaj to, co zostaªo uko«czone w Sprincie. Na tej podstawie oraz na podstawie zmian wprowadzonych do Rejestru Produktu w trakcie Sprintu, uczestnicy spotkania wspólnie pracuj nad tym, co mogªoby by wykonane w nast pnej kolejno±ci. Jest to nieformalne spotkanie, a prezentacja Przyrostu ma na celu uzyskanie informacji zwrotnej i pobudzenie wspóªpracy. Przegl d Sprintu jest maksymalnie czterogodzinnym spotkaniem dla miesi cznego Sprintu i proporcjonalnie krótszym dla krótszych Sprintów. Na przykªad dwugodzinnym dla dwutygodniowych Sprintów. Przegl d Sprintu obejmuje nast puj ce punkty: 1 Wªa±ciciel Produktu stwierdza, które funkcjonalno±ci zostaªy Uko«czone, a które nie, A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 32 z 49

33 Zdarzenia w Scrumie - Przegl d Sprintu II 2 Zespóª Deweloperski omawia, co poszªo dobrze w trakcie Sprintu, jakie napotkano problemy, oraz jak te problemy rozwi zano, 3 Zespóª Deweloperski prezentuje Uko«czon prac i odpowiada na pytania dotycz ce Przyrostu, 4 Wªa±ciciel Produktu omawia Rejestr Produktu w aktualnej jego postaci. Na tej podstawie przewiduje termin zako«czenia prac bior c pod uwag dotychczasowe post py i tempo prac, 5 Caªa grupa wspólnie omawia kolejne kroki. W ten sposób Przegl d Sprintu dostarcza warto±ciowego wkªadu w nast puj ce po nim kolejne Planowania Sprintu. Wynikiem Przegl du Sprintu jest uaktualniona wersja Rejestru Produktu, która deniuje najbardziej prawdopodobne elementy dla najbli»szego Sprintu. Caªy Rejestr Produktu mo»e tak»e zosta zmieniony tak, aby jak najlepiej wykorzysta otwieraj ce si mo»liwo±ci. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 33 z 49

34 Zdarzenia w Scrumie - Retrospektywa Sprintu I Retrospektywa Sprintu ang. Sprint Retrospective Retrospektywa Sprintu jest okazj dla Zespoªu Scrumowego do przeprowadzenia inspekcji swoich dziaªa«i opracowania planu usprawnie«, który zostanie wcielony w»ycie w najbli»szym Sprincie. Retrospektywa Sprintu przeprowadzana jest po Przegl dzie, a przed kolejnym Planowaniem Sprintu. Spotkanie to trwa nie dªu»ej ni» trzy godziny dla Sprintów miesi cznej dªugo±ci. Retrospektywa Sprintu ma na celu: Sprawdzenie, co dziaªo si w ostatnim Sprincie, bior c pod uwag ludzi, zale»no±ci, procesy i narz dzia, Zidentykowanie i uporz dkowanie istotnych elementów, które sprawdziªy si w dziaªaniu oraz tych, które kwalikuj si do poprawy oraz, A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 34 z 49

35 Zdarzenia w Scrumie - Retrospektywa Sprintu II Stworzenie planu wprowadzania w»ycie usprawnie«sposobu wykonywania pracy przez Zespóª Scrumowy. Scrum Master zach ca czªonków Zespoªu Scrumowego do usprawniania, w ramach Scruma, procesu i praktyk wytwórczych tak, aby w kolejnym Sprincie uczyni wykonywan prac bardziej efektywn i daj c wi cej satysfakcji. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 35 z 49

36 Artefakty Scruma I Rejestr Produktu Rejestr Produktu to uporz dkowana lista wszystkiego, co mo»e by potrzebne w produkcie oraz jedyne ¹ródªo wymaganych zmian, które maj by do produktu wprowadzone. Odpowiedzialnym za Rejestr Produktu, w tym jego zawarto±, dost pno± i uporz dkowanie, jest Wªa±ciciel Produktu. Rejestr Produktu nigdy nie jest kompletny. Jego wczesna wersja jedynie nakre±la pocz tkowo znane i najlepiej zrozumiane wymagania. Rejestr Produktu ewoluuje wraz z produktem i ±rodowiskiem, w którym produkt ten b dzie u»ywany. Rejestr Produktu istnieje tak dªugo, jak istnieje produkt. Elementy Rejestru Produktu posiadaj nast puj ce atrybuty: opis, kolejno± i oszacowanie (estymacj ). A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 36 z 49

37 Artefakty Scruma II Rejestr Produktu jest cz sto uporz dkowany wedªug warto±ci, ryzyka, priorytetów lub zapotrzebowania. Elementy na najwy»szych pozycjach prowadz do najbli»szych prac wytwórczych. Rejestr Sprintu Rejestr Sprintu jest to zbiór elementów Rejestru Produktu wybranych do Sprintu rozszerzony o plan dostarczenia Przyrostu produktu i realizacji Celu Sprintu. Rejestr Sprintu to prognoza czyniona przez Zespóª Deweloperski odno±nie tego, jakie funkcjonalno±ci znajd si w kolejnym Przyro±cie i jak prac nale»y wykona, aby te funkcjonalno±ci dostarczy. Rejestr Sprintu uwidacznia caª prac, jak Zespóª Deweloperski uznaje za niezb dn do osi gni cia Celu Sprintu. Rejestr Sprintu to plan wystarczaj co szczegóªowy, by post py prac byªy zrozumiaªe podczas Codziennego Scruma. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 37 z 49

38 Artefakty Scruma III Zespóª Deweloperski modykuje Rejestr Sprintu w czasie trwania caªego Sprintu. Je±li pojawia si potrzeba wykonania dodatkowej pracy, Zespóª Deweloperski dodaje j do Rejestru Sprintu. W miar jak praca jest wykonywana albo ko«czona, aktualizowane jest oszacowanie pozostaªej do wykonania pracy. Jedynie Zespóª Deweloperski mo»e zmienia swój Rejestr Sprintu w trakcie Sprintu. Rejestr Sprintu jest dobrze widocznym, tworzonym w czasie rzeczywistym obrazem pracy, jak Zespóª Deweloperski planuje wykona w trakcie Sprintu i nale»y tylko i wyª cznie do Zespoªu Deweloperskiego. Przyrost Przyrost jest sum wszystkich elementów Rejestru Produktu zako«czonych podczas Sprintu i wszystkich Sprintów poprzednich. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 38 z 49

39 Artefakty Scruma IV Na koniec Sprintu nowy Przyrost musi by Uko«czony, co oznacza,»e musi on by u»ywalny i zgodny z Denicj Uko«czenia tego Zespoªu Scrumowego. Wykres spalania ang. burndown chart Na koniec ka»dego dnia pracy, ka»dy czªonek zespoªu aktualizuje wykres malej cy (ang. burndown chart) przedstawiaj cy ilo± pracy pozostaªej do wykonania w Sprincie. Ka»dy czªonek zespoªu dokonuje aktualizacji wyª cznie w zakresie zada«które wykonywaª. Dzi ki temu wykresowi ka»dy mo»e ªatwo zobaczy, czy sprint idzie pomy±lnie, czy te» wyst piªy jakie± zdarzenia wymagaj ce korekty planów. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 39 z 49

40 Scrum w praktyce Rysunek: Scrum A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 40 z 49

41 Tworzenie Rejestru produktu I Co prawda za Rejestr Produktu odpowiada Wªa±ciciel produktu, ale w praktyce caªy zespóª jest zaanga»owany w jego tworzenie. Opiera si on na opowie±ciach u»ytkownika. Ich pisanie nie jest ªatwe, ale Mike Cohn zaproponowaª nast puj cy szablon ich pisania: Jako rola/osoba chc /potrzebuj funkcji/rzeczy, z powodu... Np. Jako programista potrzebuj kawy, aby nie usn. Wedªug Billa Wake dobre opowie±ci u»ytkownika maj nast puj ce cechy: s od siebie niezale»ne, s warto±ciowe dla klienta, da si oznaczy ich wag i pracochªonno±, s raczej maªe. Na pocz tku rejestr musi zawiera wystarczaj c list zada«na pierwszy sprint. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 41 z 49

42 Tworzenie Rejestru produktu II Jego wykonanie powinno zaj okoªo 1 dnia (bez ustalenia kolejno±ci i rozmiaru zada«). Nast pnie rejestr musi by posortowany wedªug warto±ci biznesowej, jednym ze sposobów, aby tego dokona jest satysfakcja klienta z realizacji zada«. Nie wszyscy mog robi wszystko. Trzeba zidentykowa role (rodzaje u»ytkowników), stworzy dla ka»dej z nich odr bne zestawy opowie±ci. Ustalamy z klientem co kto mo»e, decydujemy kto jest wa»niejszy i ukªadamy w tej kolejno±ci w rejestrze. Jakie operacje u»ytkownicy wykonuj cz sto a jakie sporadycznie? Ukªadamy opowie±ci w rejestrze od najcz ±ciej do najrzadziej wykorzystywanych. Ustalamy jakie dane s gromadzone, przetwarzane, przesyªane. Czy mo»na ograniczy ich ilo± /typ/zakres/rozmiar? Czy zamiast skomplikowanych formatów danych mo»emy u»y pliku tekstowego? A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 42 z 49

43 Tworzenie Rejestru produktu III Ustalamy sposób komunikacji z systemem. Czy zamiast rozbudowanego GUI mo»emy u»y konsoli, a? W jaki sposób komunikujemy si ze sprz tem (wprowadzanie i wyprowadzanie danych)? W jaki sposób komponenty komunikuj si ze sob? Co mo»na upro±ci, pomin? Jakie operacje musimy przeprowadzi a jakie kroki mo»emy opu±ci? Jakie dane, w jakich okoliczno±ciach musz bezwzgl dnie podlega walidacji? Do ustalania kolejno±ci u»ywamy punktów opowie±ci (ang. story points), wi ksze warto±ci s dla du»ych zada«. Rejestr mo»na pó¹niej poprawi i zmieni kolejno± zada«. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 43 z 49

44 Planowanie Sprintu Pierwsza cz ± : Scrum Master bierze pierwsz histori z rejestru i pyta zespóª: czy zdoªamy to zrobi w czasie sprintu? Zespóª dyskutuje wymagania tej historii. Pytanie to jest kontynuowane do momentu, gdy zespóª nie zgodzi si na wi ksz liczb zada«. Druga cz ± Analizowane s kolejne wybrane historie. Dyskusja zespoªu deweloperskiego nad wybranymi zadaniami: Jakie interfejsy musz by napisane? Jaka architektura musi by stworzona? Jakie komponenty musz by stworzone/poprawione? Jak wiele czasu to zajmie? Zespóª rozkªada wybrane pozycje rejestru produktu na rejestr sprintu. Cz sto u»ywana jest do tego tablica. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 44 z 49

45 Bibliograa Do Better Scrum, The Scrum Primer, A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 45 z 49

46 Jakie narz dzia b d wykorzystane? I Do zarz dzania projektem wykorzystywa b dziemy: Acunote - Jest to proste narz dzie oparte na stronie WWW do zwinnego zarz dzania projektami. Inne narz dzia WWW tego typu to: https://www.planbox.com/. S te» dost pne narz dzia desktopowe do Scruma: i https://www.chiliproject.org/. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 46 z 49

47 Jakie narz dzia b d wykorzystane? II Do zarz dzania ¹ródªami wykorzystamy system Git oraz serwis GitHub: https://github.com/. ewentualnie nakªadk GUI Je±li chodzi o ±rodowisko deweloperskie (IDE), to mo»e by dowolne. Visual Studio, Eclipse, Netbeans, Komodo, Intellij Idea. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 47 z 49

48 Jakie narz dzia b d wykorzystane? III Pami tamy o: standardach kodowania, wybieramy standard j zyka PHP PSR2 i narz dzie do jego testowania PHP_CodeSnier. odpowiednim komentowaniu kodu, które posªu»y do automatycznego stworzenia dokumentacji za pomoc phpdocumentor. A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 48 z 49

Planowanie i realizacja zadań w zespole Scrum

Planowanie i realizacja zadań w zespole Scrum MetaPack IT Academy Uniwersytet Zielonogórski Planowanie i realizacja zadań w zespole Scrum Paweł Przybyła Professional Scrum Master (www.scrum.org) Planowanie i realizacja zadań w zespole Scrum Agenda:

Bardziej szczegółowo

Programowanie zwinne - wprowadzenie. Programowanie ekstremalne. Wstęp Reguły i praktyki SCRUM. Wprowadzenie Role Zdarzenia Artefakty

Programowanie zwinne - wprowadzenie. Programowanie ekstremalne. Wstęp Reguły i praktyki SCRUM. Wprowadzenie Role Zdarzenia Artefakty Anna Kulig Programowanie zwinne - wprowadzenie Programowanie ekstremalne Wstęp Reguły i praktyki SCRUM Wprowadzenie Role Zdarzenia Artefakty Agile Manifesto 2001 rok, Snowbird w stanie Utah w USA Najważniejsi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metodyki SCRUM. mgr inż. Remigiusz Samborski Instytut Informatyki Politechnika Wrocławska

Wprowadzenie do metodyki SCRUM. mgr inż. Remigiusz Samborski Instytut Informatyki Politechnika Wrocławska Wprowadzenie do metodyki SCRUM mgr inż. Remigiusz Samborski Instytut Informatyki Politechnika Wrocławska SCRUM Scrum (skrót od scrummage) - metoda ponownego uruchomienia gry w rugby zwana również formacją

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy WWW

Asynchroniczne interfejsy WWW Asynchroniczne interfejsy WWW Metodyki zwinnego wytwarzania oprogramowania mgr inż. Rafał Grycuk Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa, 12-14

Bardziej szczegółowo

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE I STAŠE 1 Liczby losowe Czasami spotkamy si z tak sytuacj,»e b dziemy potrzebowa by program za nas wylosowaª jak ± liczb. U»yjemy do tego polecenia: - liczba losowa Sprawd¹my

Bardziej szczegółowo

Scrum. Zwinna metodyka prowadzenia projektów

Scrum. Zwinna metodyka prowadzenia projektów Scrum Zwinna metodyka prowadzenia projektów Plan prezentacji 1. Ogólna idea 2. Najważniejsze elementy 3. Role 4. Czynności 5. Artefakty 6. Wnioski 7. Literatura Źródło ilustracji: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:scrum.jpg

Bardziej szczegółowo

SCRUM. Metodyka prowadzenia projektów. Na podstawie prezentacji B. Kuka i W. Sidora

SCRUM. Metodyka prowadzenia projektów. Na podstawie prezentacji B. Kuka i W. Sidora SCRUM Metodyka prowadzenia projektów Na podstawie prezentacji B. Kuka i W. Sidora Wprowadzenie. Scrum jest metodyką prowadzenia projektów zaliczaną do metodyk zwinnych, zgodnych z Agile Manifesto. Scrum

Bardziej szczegółowo

SCRUM. Wprowadzenie Role Zdarzenia Artefakty KANBAN SCRUM-BAN

SCRUM. Wprowadzenie Role Zdarzenia Artefakty KANBAN SCRUM-BAN Anna Kulig SCRUM Wprowadzenie Role Zdarzenia Artefakty KANBAN SCRUM-BAN Przypomnienie różnica miedzy tradycyjnym a zwinnym podejściem SCRUM - metoda przy użyciu której ludzie mogą z powodzeniem rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

Programowanie Zespołowe

Programowanie Zespołowe Programowanie Zespołowe Programowanie zwinne dr Rafał Skinderowicz mgr inż. Michał Maliszewski Programowanie zwinne Grupa metodyk wytwarzania oprogramowania oparta na modelu iteracyjno-obiektowym Powstała

Bardziej szczegółowo

Programowanie Zespołowe

Programowanie Zespołowe Programowanie Zespołowe Systemy kontroli wersji dr Rafał Skinderowicz mgr inż. Michał Maliszewski Systemy kontroli wersji Śledzenie zmian, np.: w kodzie źródłowym Łączenie zmian dokonanych w plikach Ułatwienie

Bardziej szczegółowo

SCRUM niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce. Adam Krosny

SCRUM niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce. Adam Krosny SCRUM niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce Adam Krosny 1 Czym się zajmujemy Realizujemy projekty informatyczne średniej wielkości Ilość osób w projekcie 10-50 Architektura SOA, EBA Wiele komponentów

Bardziej szczegółowo

SCRUM - FRAMEWORK DO ZWINNEGO PROWADZENIA PROJEKTÓW. Ilona Ławniczak-Tomczak

SCRUM - FRAMEWORK DO ZWINNEGO PROWADZENIA PROJEKTÓW. Ilona Ławniczak-Tomczak SCRUM - FRAMEWORK DO ZWINNEGO PROWADZENIA PROJEKTÓW Ilona Ławniczak-Tomczak AGENDA WPROWADZENIE DO TEMATYKI AGILE OMÓWIENIE METODYKI SCRUM I JEJ ISTOTY ĆWICZENIA WYJAŚNIENIE POWIĄZANIA SCRUM I ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Scrum w praktyce. Michał Piórek

Scrum w praktyce. Michał Piórek Scrum w praktyce Michał Piórek Slajd 2 z 28 Plan prezentacji Scrum metodyka prowadzenia projektów Opis projektu systemu do rozliczania podatków Struktura zespołu i jego role Zespół w firmie Podatnik.info

Bardziej szczegółowo

Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania

Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania Wykład 1 Marcin Młotkowski 7 października 2014 Plan wykładu Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 1 Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 2 3 Marcin Młotkowski

Bardziej szczegółowo

Programowanie zwinne

Programowanie zwinne Programowanie zwinne Wykład 1 Marcin Młotkowski 10 października 2012 Plan wykładu Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 1 Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 2 3 Marcin Młotkowski Programowanie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Propozycja integracji elementów ±wiata gry przy u»yciu drzew zachowa«

Propozycja integracji elementów ±wiata gry przy u»yciu drzew zachowa« Praca cz ±ciowo sponsorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy»szego, grant nr N N519 172337, Integracyjna metoda wytwarzania aplikacji rozproszonych o wysokich wymaganiach wiarygodno±ciowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie rm. Zasada 2: samoorganizuj ce si zespoªy. Piotr Fulma«ski. March 17, 2015

Zarz dzanie rm. Zasada 2: samoorganizuj ce si zespoªy. Piotr Fulma«ski. March 17, 2015 Zarz dzanie rm Zasada 2: samoorganizuj ce si zespoªy Piotr Fulma«ski Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Pa«stwowa Wy»sza Szkoªa Zawodowa w Pªocku, Polska March 17, 2015 Table of contents Ludzie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 9 Liczby losowe, zmienne, staªe

Lekcja 9 Liczby losowe, zmienne, staªe Lekcja 9 Liczby losowe, zmienne, staªe Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie Liczby losowe Czasami potrzebujemy by program za nas wylosowaª liczb. U»yjemy do tego polecenia liczba losowa: Liczby losowe

Bardziej szczegółowo

Programowanie zespołowe

Programowanie zespołowe Programowanie zespołowe Laboratorium 4 - modele tworzenia oprogramowania, manifest Agile i wstęp do Scruma mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 14 marca 2017 1 / 21 mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO TO DZIAŁA? 21. marca 2012r.

DLACZEGO TO DZIAŁA? 21. marca 2012r. TO DZIAŁA? 21. marca 2012r. PLAN DZIAŁANIA Wprowadzenie Garstka teorii (Agile, Scrum, Kanban) Ćwiczenie 1 Wesele Ćwiczenie 2 Agencja reklamowa Ćwiczenie 3 Obraz Podsumowanie 2 / 25 O MNIE KRZYSZTOF ZALASA

Bardziej szczegółowo

W zadaniach na procenty wyró»niamy trzy typy czynno±ci: obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba,

W zadaniach na procenty wyró»niamy trzy typy czynno±ci: obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, 2 Procenty W tej lekcji przypomnimy sobie poj cie procentu i zwi zane z nim podstawowe typy zada«. Prosimy o zapoznanie si z regulaminem na ostatniej stronie. 2.1 Poj cie procentu Procent jest to jedna

Bardziej szczegółowo

Enterprise Test Manager Architektura systemu. Krzysztof Kryniecki Filip Balejko Artur M czka Szymon Seliga Jakub Dziedzina 24 stycze«2009

Enterprise Test Manager Architektura systemu. Krzysztof Kryniecki Filip Balejko Artur M czka Szymon Seliga Jakub Dziedzina 24 stycze«2009 Enterprise Test Manager Architektura systemu Krzysztof Kryniecki Filip Balejko Artur M czka Szymon Seliga Jakub Dziedzina 24 stycze«2009 1 Spis tre±ci 1 Wprowadzenie 4 1.1 Cel........................................

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15

ANALIZA NUMERYCZNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15 ANALIZA NUMERYCZNA Grzegorz Szkibiel Wiosna 2014/15 Spis tre±ci 1 Metoda Eulera 3 1.1 zagadnienia brzegowe....................... 3 1.2 Zastosowanie ró»niczki...................... 4 1.3 Output do pliku

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Cel podręcznika. Definicja SCRUMa. Teoria SCRUMa. Zespół SCRUMowy. Właściciel Produktu. Zespół Deweloperski.

Spis Treści. Cel podręcznika. Definicja SCRUMa. Teoria SCRUMa. Zespół SCRUMowy. Właściciel Produktu. Zespół Deweloperski. Spis Treści Cel podręcznika Definicja SCRUMa Teoria SCRUMa Zespół SCRUMowy Właściciel Produktu Zespół Deweloperski SCRUM Master Zdarzenia w SCRUMie Sprint Planowanie Sprintu Cel Sprintu Codzienny SCRUM

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz Lekcja 8 - ANIMACJA 1 Polecenia Za pomoc Baltiego mo»emy tworzy animacj, tzn. sprawia by obraz na ekranie wygl daª jakby si poruszaª. Do animowania przedmiotów i tworzenia animacji posªu» nam polecenia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 12 - POMOCNICY

Lekcja 12 - POMOCNICY Lekcja 12 - POMOCNICY 1 Pomocnicy Pomocnicy, jak sama nazwa wskazuje, pomagaj Baltiemu w programach wykonuj c cz ± czynno±ci. S oni szczególnie pomocni, gdy chcemy ci g polece«wykona kilka razy w programie.

Bardziej szczegółowo

1 Metody iteracyjne rozwi zywania równania f(x)=0

1 Metody iteracyjne rozwi zywania równania f(x)=0 1 Metody iteracyjne rozwi zywania równania f()=0 1.1 Metoda bisekcji Zaªó»my,»e funkcja f jest ci gªa w [a 0, b 0 ]. Pierwiastek jest w przedziale [a 0, b 0 ] gdy f(a 0 )f(b 0 ) < 0. (1) Ustalmy f(a 0

Bardziej szczegółowo

Edyta Juszczyk. Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie. Lekcja 1Wst p

Edyta Juszczyk. Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie. Lekcja 1Wst p Lekcja 1 Wst p Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie Baltie Baltie Baltie jest narz dziem, które sªu»y do nauki programowania dla dzieci od najmªodszych lat. Zostaª stworzony przez Bohumira Soukupa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Lekkie metodyki. tworzenia oprogramowania

Lekkie metodyki. tworzenia oprogramowania Lekkie metodyki tworzenia oprogramowania Programowanie zwinne ( Agile software development) grupa metodyk wytwarzania oprogramowania opartego o programowanie iteracyjne (model przyrostowy). Wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Podejście zwinne do zarządzania projektami

Podejście zwinne do zarządzania projektami Podejście zwinne do zarządzania projektami na przykładach projektów wytwarzania oprogramowania Wojciech Czujowski, Łukasz Sienkiewicz Tieto Poland Agenda CZĘŚĆ I-sza: Kilka słów o Tieto SCRUM w organizacji

Bardziej szczegółowo

Wskazówki projektowe. Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński

Wskazówki projektowe. Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Wskazówki projektowe Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Przydatne zasady SOLID Wzorce struktury aplikacji MVC MVP MVVM Metody wytwarzania oprogramowania Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Bash i algorytmy. Elwira Wachowicz. 20 lutego

Bash i algorytmy. Elwira Wachowicz. 20 lutego Bash i algorytmy Elwira Wachowicz elwira@ifd.uni.wroc.pl 20 lutego 2012 Elwira Wachowicz (elwira@ifd.uni.wroc.pl) Bash i algorytmy 20 lutego 2012 1 / 16 Inne przydatne polecenia Polecenie Dziaªanie Przykªad

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 852 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 852 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 852 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 117 2015 MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 1 INTEGRACJA METODYKI PRINCE2 ORAZ

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

JAO - J zyki, Automaty i Obliczenia - Wykªad 1. JAO - J zyki, Automaty i Obliczenia - Wykªad 1

JAO - J zyki, Automaty i Obliczenia - Wykªad 1. JAO - J zyki, Automaty i Obliczenia - Wykªad 1 J zyki formalne i operacje na j zykach J zyki formalne s abstrakcyjnie zbiorami sªów nad alfabetem sko«czonym Σ. J zyk formalny L to opis pewnego problemu decyzyjnego: sªowa to kody instancji (wej±cia)

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

The Scrum Guide. Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry. Lipiec 2011. Przygotowany i utrzymywany przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda

The Scrum Guide. Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry. Lipiec 2011. Przygotowany i utrzymywany przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda The Scrum Guide Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry Lipiec 2011 Przygotowany i utrzymywany przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda Spis treści Cel przewodnika... 3 Scrum informacje ogólne... 3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Zastosowania matematyki

Zastosowania matematyki Zastosowania matematyki Monika Bartkiewicz 1 / 126 ...czy«cie dobrze i po»yczajcie niczego si nie spodziewaj c(šk. 6,34-35) Zagadnienie pobierania procentu jest tak stare jak gospodarka pieni»na. Procent

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016 POZIOM

Bardziej szczegółowo

YapS Plan testów. Šukasz Bieniasz-Krzywiec Dariusz Leniowski Jakub Š cki 29 maja 2007

YapS Plan testów. Šukasz Bieniasz-Krzywiec Dariusz Leniowski Jakub Š cki 29 maja 2007 YapS Plan testów Šukasz Bieniasz-Krzywiec Dariusz Leniowski Jakub Š cki 29 maja 2007 1 Spis tre±ci 1 Wprowadzenie 3 1.1................................. 3 1.2 Zakres............................... 3 2

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Promotor dr inż. Szymon Supernak Warszawa, 22.05.2014 Plan prezentacji 1. Cel i

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

Metody dowodzenia twierdze«

Metody dowodzenia twierdze« Metody dowodzenia twierdze«1 Metoda indukcji matematycznej Je±li T (n) jest form zdaniow okre±lon w zbiorze liczb naturalnych, to prawdziwe jest zdanie (T (0) n N (T (n) T (n + 1))) n N T (n). 2 W przypadku

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykªad 7. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych.

Wykªad 7. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych. Wykªad jest prowadzony w oparciu o podr cznik Analiza matematyczna 2. Denicje, twierdzenia, wzory M. Gewerta i Z. Skoczylasa. Wykªad 7. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych. Denicja Mówimy,»e funkcja

Bardziej szczegółowo

Baza danych - Access. 2 Budowa bazy danych

Baza danych - Access. 2 Budowa bazy danych Baza danych - Access 1 Baza danych Jest to zbiór danych zapisanych zgodnie z okre±lonymi reguªami. W w»szym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyj tymi dla danego programu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2, Scrum, TenStep

Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2, Scrum, TenStep Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydziaª Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Informatyka Stosowana Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI Kierunek: Specjalno± : Automatyka i Robotyka (AIR) Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Podatny manipulator planarny - budowa i sterowanie Vulnerable planar

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki i Technologii Informacyjnej

Podstawy Informatyki i Technologii Informacyjnej Automatyka i Robotyka, Rok I Wprowadzenie do systemów operacyjnych PWSZ Gªogów, 2009 Denicja System operacyjny (ang. OS, Operating System) oprogramowanie zarz dzaj ce sprz tem komputerowym, tworz ce ±rodowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Metodyki programowania. Tomasz Kaszuba 2015 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Metodyki programowania. Tomasz Kaszuba 2015 kaszubat@pjwstk.edu.pl Metodyki programowania Tomasz Kaszuba 2015 kaszubat@pjwstk.edu.pl Wybrane metodyki zwinne TRADYCYJNE: RUP (Rational Unified Process) spiralny, rozbudowany PRINCE2 (Projects In Controlled Environments)

Bardziej szczegółowo

Analiza wydajno±ci serwera openldap

Analiza wydajno±ci serwera openldap Analiza wydajno±ci serwera openldap Autor: Tomasz Kowal 13 listopada 2003 Wst p Jako narz dzie testowe do pomiarów wydajno±ci i oceny konguracji serwera openldap wykorzystano pakiet DirectoryMark w wersji

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego Wykªad 9 Systemy kolejkowe

Elementy Modelowania Matematycznego Wykªad 9 Systemy kolejkowe Elementy Modelowania Matematycznego Wykªad 9 Systemy kolejkowe Romuald Kotowski Katedra Informatyki Stosowanej PJWSTK 2009 Spis tre±ci 1 2 3 Spis tre±ci 1 2 3 Spis tre±ci 1 2 3 Teoria masowej obsªugi,

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji otwartej

Konspekt lekcji otwartej Konspekt lekcji otwartej Przedmiot: Temat lekcji: informatyka Modelowanie i symulacja komputerowa prawidłowości w świecie liczb losowych Klasa: 2 g Data zajęć: 21.12.2004. Nauczyciel: Roman Wyrwas Czas

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Wzorce projektowe strukturalne cz. 1

Wzorce projektowe strukturalne cz. 1 Wzorce projektowe strukturalne cz. 1 Krzysztof Ciebiera 19 pa¹dziernika 2005 1 1 Wst p 1.1 Podstawowe wzorce Podstawowe wzorce Podstawowe informacje Singleton gwarantuje,»e klasa ma jeden egzemplarz. Adapter

Bardziej szczegółowo

Matematyka wykªad 1. Macierze (1) Andrzej Torój. 17 wrze±nia 2011. Wy»sza Szkoªa Zarz dzania i Prawa im. H. Chodkowskiej

Matematyka wykªad 1. Macierze (1) Andrzej Torój. 17 wrze±nia 2011. Wy»sza Szkoªa Zarz dzania i Prawa im. H. Chodkowskiej Matematyka wykªad 1 Macierze (1) Andrzej Torój Wy»sza Szkoªa Zarz dzania i Prawa im. H. Chodkowskiej 17 wrze±nia 2011 Plan wykªadu 1 2 3 4 5 Plan prezentacji 1 2 3 4 5 Kontakt moja strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Hotel Hilberta. Zdumiewaj cy ±wiat niesko«czono±ci. Marcin Kysiak. Festiwal Nauki, 20.09.2011. Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego

Hotel Hilberta. Zdumiewaj cy ±wiat niesko«czono±ci. Marcin Kysiak. Festiwal Nauki, 20.09.2011. Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego Zdumiewaj cy ±wiat niesko«czono±ci Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego Festiwal Nauki, 20.09.2011 Nasze do±wiadczenia hotelowe Fakt oczywisty Hotel nie przyjmie nowych go±ci, je»eli wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Android. Podstawy tworzenia aplikacji. Piotr Fulma«ski. March 4, 2015

Android. Podstawy tworzenia aplikacji. Piotr Fulma«ski. March 4, 2015 Android Podstawy tworzenia aplikacji Piotr Fulma«ski Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Pa«stwowa Wy»sza Szkoªa Zawodowa w Pªocku, Polska March 4, 2015 Table of contents Framework Jednym z najwarto±ciowszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usªugi VPS

Regulamin Usªugi VPS Regulamin Usªugi VPS 1 (Poj cia) Poj cia u»ywane w niniejszym Regulaminie maj znaczenia jak okre±lone w Ÿ1 Regulaminu Ogólnego Usªug Auth.pl Sp. z o.o. oraz dodatkowo jak ni»ej: Wirtualny Serwer Prywatny

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nr 1 Projekt Podstawy In»ynierii Oprogramowania, Wydziaª Elektryczny

Sprawozdanie nr 1 Projekt Podstawy In»ynierii Oprogramowania, Wydziaª Elektryczny Sprawozdanie nr 1 Projekt Podstawy In»ynierii Oprogramowania, Wydziaª Elektryczny Artur Skonecki Mikoªaj Kowalski Marcin Wartecz-Wartecki Prowadz cy: mgr in». Adam Srebro Wygenerowano: 23 marca 2010 Spis

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język polski

Przedmiotowy System Oceniania Język polski Przedmiotowy System Oceniania Język polski II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA PW-.3. /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Wojciech Lorek Data: 26 wrzesień 2007r. Obowiązuje od:2 listopada 2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 26 września2007r. Nr

Bardziej szczegółowo

Jak być agile w projekcie utrzymaniowym? JOANNA SIEMIŃSKA

Jak być agile w projekcie utrzymaniowym? JOANNA SIEMIŃSKA Jak być agile w projekcie utrzymaniowym? JOANNA SIEMIŃSKA Joanna Siemińska o mnie Absolwentka Politechniki Warszawskiej Orange Outbox Europejska Organizacja Badań Jądrowych w Genewie (CERN) TouK Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Model obiektu w JavaScript

Model obiektu w JavaScript 16 marca 2009 E4X Paradygmat klasowy Klasa Deniuje wszystkie wªa±ciwo±ci charakterystyczne dla wybranego zbioru obiektów. Klasa jest poj ciem abstrakcyjnym odnosz cym si do zbioru, a nie do pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl.

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl. Dostęp do pakietu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych stworzonych w ramach projektu Przedsiębiorcze szkoły W

Bardziej szczegółowo

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I Przedmowa.................................................... i Cz ± I 1 Czym s hurtownie danych?............................... 3 1.1 Wst p.................................................. 3 1.2 Denicja

Bardziej szczegółowo

Techniki komputerowe w robotyce

Techniki komputerowe w robotyce Techniki komputerowe w robotyce Wykład V Adaptacyjne zarządzanie projektami Robert Muszyński KCiR, W4, PWr Skład FoilTEX c R. Muszyński 2009-2015 Metodologie prowadzenia projektu Dążenie do opracowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysoko±ci, przyznawania i wypªacania stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów MIMUW v4.3

Regulamin ustalania wysoko±ci, przyznawania i wypªacania stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów MIMUW v4.3 Regulamin ustalania wysoko±ci, przyznawania i wypªacania stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów MIMUW v4.3 1 grudnia 2007 Komentarze s pisane kursyw. 1. Doktoranci s dzieleni na kategorie pod wzgl

Bardziej szczegółowo

Scaling Scrum with SAFe. Małgorzata Czerwińska

Scaling Scrum with SAFe. Małgorzata Czerwińska Scaling Scrum with SAFe Małgorzata Czerwińska Agenda 1. Wstęp 2. Współpraca zespołów scrumowych 3. Zarządzanie Programem 4. Podsumowanie Wstęp Skuteczność zespołów developerskich, realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn do Wykorzystanie do na moc elektryczn Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Slide 1 of 20 do Coraz bardziej popularne staj si zagadnienia zwi zane z prac ¹ródªa energii elektrycznej (i cieplnej)

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Code Sprinters sp z o.o. Królewska 2/2 Kraków Telefon +48 12 379 34 14 Fax +48 12 379 34 11 info@codesprinters.com www.codesprinters.com Jako liderzy na rynku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Wst p do informatyki. Systemy liczbowe. Piotr Fulma«ski. 21 pa¹dziernika 2010. Wydziaª Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Šódzki, Polska

Wst p do informatyki. Systemy liczbowe. Piotr Fulma«ski. 21 pa¹dziernika 2010. Wydziaª Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Šódzki, Polska Wst p do informatyki Systemy liczbowe Piotr Fulma«ski Wydziaª Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Šódzki, Polska 21 pa¹dziernika 2010 Spis tre±ci 1 Liczby i ich systemy 2 Rodzaje systemów liczbowych

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Metodydowodzenia twierdzeń

Metodydowodzenia twierdzeń 1 Metodydowodzenia twierdzeń Przez zdanie rozumiemy dowolne stwierdzenie, które jest albo prawdziwe, albo faªszywe (nie mo»e by ono jednocze±nie prawdziwe i faªszywe). Tradycyjnie b dziemy u»ywali maªych

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo