UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia 15 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania opartego na niskosprawnych kotłach lub piecach węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) art. 400a ust. 1 pkt. 21 oraz art. 403 ust. 2, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje: 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasto Zakopane tylko i wyłącznie na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie systemu ogrzewania opartego na niskosprawnych kotłach lub piecach węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane. Wysokość dotacji celowej wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji jednak nie więcej niż: zł brutto dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub usługowego, zł brutto dla mieszkania w budynku wielorodzinnym w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej, montażu kotła gazowego, olejowego, pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego, zł brutto dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub usługowego, zł brutto dla mieszkania w budynku wielorodzinnym w przypadku montażu wysokosprawnego kotła klasy 5 na pellet, zł brutto dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub usługowego, zł brutto dla mieszkania w budynku wielorodzinnym w przypadku montażu wysokosprawnego kotła klasy 5 na węgiel. 3. Zasady udzielania dotacji o której mowa w 1, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielanie dotacji i sposób jej rozliczania określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Uchyla się Uchwałę Nr VIII/88/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr X/124/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia r. Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt Strona 1 z 16

2 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 2. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie pomocy de minimis, przepisy 2 pkt 8, 5 ust 2 załącznika Nr 1 do uchwały, ust. 13 załącznika Nr 1 do Regulaminu, ust. 3 załącznika Nr 2 do Regulaminu Część A tracą moc z dniem r. 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Strona 2 z 16 Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt

3 REGULAMIN określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania opartego na niskosprawnych kotłach lub piecach węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania - planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Rady Miasta Zakopane z dnia r. 1 Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Zakopane tylko i wyłącznie na zadania polegające na trwałej zmianie istniejącego systemu ogrzewania niskosprawnymi kotłami lub piecami opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ogrzewania w tym na: 1) podłączenie do sieci ciepłowniczej; 2) kotły gazowe; 3) kotły olejowe; 4) pompy ciepła; 5) ogrzewanie elektryczne; 6) wysokosprawne kotły klasy 5 na paliwa stałe. 2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Dotacji celowej rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); 2) Dotującym rozumie się przez to Gminę Miasto Zakopane; 3) Wnioskodawcy rozumie się przez to podmiot będący właścicielem, współwłaścicielem: budynku usługowego, lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego (jednorodzinnego lub wielorodzinnego), zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Zakopane, ubiegający się o udzielenie dotacji, tj.: a) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: - osoby fizyczne, - wspólnoty mieszkaniowe, - osoby prawne, - przedsiębiorcy; b) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,. 4) Zadaniu rozumie się przez to wykonanie przedsięwzięcia (zadania) z zakresu ochrony środowiska, o którym mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U r., poz.1232 z późn. zm.), polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na niskosprawnych kotłach lub piecach węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania w Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt Strona 1 z 13

4 nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Zakopane, przyczyniającego się do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza; 5) Zmianie systemu ogrzewania opartego na niskosprawnych kotłach lub piecach węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania rozumie się przez to trwałą zmianę istniejącego, nieekologicznego pieca lub kotła c.o. przestarzałej konstrukcji (tradycyjne piece i kotły c.o. komorowe zasypowe opalane węglem, koksem, miałem, ekogroszkiem) o niskiej sprawności energetycznej, poprzez jego trwałą likwidację i zastąpienie go niskoemisyjnym źródłem ogrzewania (miejska sieć ciepłownicza, kotły gazowe, kotły olejowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne oraz kotły na paliwa stałe klasy 5), w sposób umożliwiający jego ciągłe użytkowanie; 6) Kotle klasy 5 rozumie się przez to wysokosprawny kocioł na paliwo stałe (pellet, węgiel) posiadający certyfikat klasy 5, spełniający normę emisyjną PN-EN 303-5:2012 za wyjątkiem kotłów z możliwości montażu dodatkowego rusztu. 7) Pomocy de minimis rozumie się przez to pomoc, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. EU L352 z ) Rozdział 2. Wysokość dotacji 3 1. Wysokość dotacji celowej wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji jednak nie więcej niż: 1) zł brutto dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub usługowego, zł brutto dla mieszkania w budynku wielorodzinnym w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej, montażu kotła gazowego, olejowego, pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego, 2) zł brutto dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub usługowego, zł brutto dla mieszkania w budynku wielorodzinnym w przypadku montażu wysokosprawnego kotła klasy 5 na pellet, 3) zł brutto dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub usługowego, zł brutto dla mieszkania w budynku wielorodzinnym w przypadku montażu wysokosprawnego kotła klasy 5 na węgiel. 2. W przypadku zmiany systemu ogrzewania w całym budynku wielorodzinnym, kwota dofinansowania stanowi iloczyn kwoty dofinansowania określonej w 3 ust.1 pkt 1,2 lub 3 dla mieszkania w budynku wielorodzinnym i liczby mieszkań. 3. Warunkiem przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadania jest zawarcie z Gminą Miasto Zakopane umowy i jej realizacja na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 4. Dotacja wypłacana będzie jednorazowo przelewem na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy. 5. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie dotacji. Rozdział 3. Zasady otrzymania dotacji 4 1. O udzielenie dotacji może ubiegać się Wnioskodawca wykazany w 2 pkt. 3 Regulaminu, który spełnia łącznie następujące warunki: Strona 2 z 13 Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt

5 1) jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do władania nieruchomością, w której zamierza dokonać zmiany systemu ogrzewania, na które udzielana jest dotacja, 2) dokona zmiany systemu ogrzewania opartego na niskosprawnym kotle lub piecu węglowym na niskoemisyjne źródło ogrzewania wskazane w 1 w nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Zakopane na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 3) nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem). 2. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany budynek mieszkalny, usługowy lub mieszkanie w budynku wielorodzinnym bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela. 3. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, u którego funkcjonował będzie wyłącznie niskoemisyjny system ogrzewania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący dotychczas niskosprawny piec lub kocioł c.o. opalany paliwem stałym zostanie trwale zlikwidowany. 4. Od zasady likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić w przypadku: 1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, 2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, 3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego. 5. Do kosztów kwalifikowanych dotacji zalicza się: 1) koszty demontażu palenisk węglowych, 2) koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, 3) koszt wykonania lub modernizacji instalacji związanej w montażem nowego źródła ogrzewania, 4) koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania (dotyczy ogrzewania gazowego i olejowego), 5) koszt zakupu zasobnika ciepłej wody użytkowej. 6. Nie przyznaje się dotacji na: 1) dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlanowykonawczy przyłącza lub montażu instalacji), 2) zakup przenośnych źródeł ciepła (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe, elektryczne itp.) i innych niestanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego, 3) zaopatrzenie nowo powstających obiektów w ekologiczne źródła ciepła, 4) zmianę lub modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego) oraz w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach posiadających dwa źródła ogrzewania w tym jedno ekologiczne, 5) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych, 6) zakup grzejników wraz z instalacją rozprowadzającą. 7. Kotły klasy 5 na paliwo stałe podlegają dotacji wyłącznie w miejscach lub obszarach miasta gdzie nie ma technicznej możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej/gazowej. Na potwierdzenie powyższego warunku wnioskodawca Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt Strona 3 z 13

6 zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego przez zarządcę sieci brak technicznej możliwości podłączenia do sieci, 8. Dotacją objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i posiadają dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski. 9. Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalowane. 10. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych lub dofinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). Rozdział 4. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 5 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o dotację stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi we wniosku. Wniosek należy złożyć przed zakupem i wymianą istniejącego systemu ogrzewania, wskazując typ urządzenia. 2. Jeżeli dotacja dotyczy nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotację jest dodatkowo: 1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych w zależności od prowadzonej działalności w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, 2) przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zmianami) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1543). 3. W przypadku realizacji zmiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przez wspólnotę mieszkaniową, Wspólnota winna złożyć zbiorczy wniosek o wypłatę dotacji, sporządzony na podstawie indywidualnych wniosków właścicieli ww. lokali, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi we wniosku. Indywidualne wnioski winny ponadto zawierać pisemne oświadczenie o przeniesieniu przyznanych środków na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota dołącza również dokument, upoważniający osoby tam wymienione do reprezentacji wspólnoty w ramach postępowania o udzielenie dotacji celowej, w szczególności do złożenia wniosku o wypłatę dotacji oraz do podpisu umowy z Dotującym w tym zakresie. 4. Wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Zakopane można składać po wejściu w życie niniejszego Regulaminu - od dnia 1 stycznia do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego. 5. Do wniosku należy dołączyć: 1) dokumenty wskazane w załączniku nr 2 do regulaminu część A, 2) harmonogram rzeczowo-finansowy, określający przewidywany termin oraz koszty wykonania inwestycji wraz ze wskazaniem typu urządzenia grzewczego (kotła, pieca, wymiennika lub pompy ciepła), jego parametrów technicznych podanych przez producenta. Strona 4 z 13 Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt

7 6. Kompletne wnioski zgodne pod względem formalnym poddawane będą ocenie merytorycznej, która dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru zadania do dofinansowania, o których mowa w Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełniają warunków koniecznych do udzielenia dotacji określonych w Regulaminie, Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w terminie 14 dni od otrzymania wezwanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 8. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zostaną odrzucone. 9. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 10. Rozpatrzenie każdego kompletnego wniosku nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta Zakopane. Po rozpatrzeniu wniosku, w terminie do 14 dni Burmistrz Miasta Zakopane poinformuje pisemnie Wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przyznaniu dotacji i terminie podpisania umowy lub o negatywnym rozpatrzeniu wniosku podając powody takiego rozstrzygnięcia. 11. Po pozytywnej ocenie wniosku pod kątem formalnym i merytorycznym, Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Zakopane przeprowadzi oględziny mające na celu stwierdzenie stanu faktycznego istniejącego przed rozpoczęciem inwestycji. 12. Przed udzieleniem dotacji Burmistrz Miasta Zakopane podpisze z Wnioskodawcą umowę, określającą w szczególności termin i sposób wypłacenia udzielonej dotacji. Umowa stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia inwestycji. 13. Wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie tego terminu bez wcześniejszego uzgodnienia z Dotującym uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z dotacji. 6 Do dofinansowania zostaną zakwalifikowane zadania spełniające następujące kryteria: 1. celowości realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej Gminy Miasto Zakopane i przyczyni się do ochrony środowiska na jej terenie poprzez rzeczywiste ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, 2. kompletności możliwość realizacji zadania w oparciu o informacje zawarte we wniosku, 3. roczności możliwość realizacji całości zadania w danym roku budżetowym, 4. poprawności kalkulacji kosztów wniosek zawierać będzie poprawną kalkulację finansowania kosztów zadania, 5. wkładu własnego wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić udział własnych środków w realizacji zadania. Rozdział 5. Sposób rozliczenia dotacji 7 1. Podstawą rozliczenia dotacji będą: 1) dokumenty przedłożone przez Wnioskodawcę, po zawarciu umowy z Gminą Miasto Zakopane oraz po zakończeniu prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania, w tym dokumenty potwierdzające stan urządzenia grzewczego zgodnie z 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu oraz dowód poniesionych na realizację zadania Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt Strona 5 z 13

8 kosztów (rachunki lub faktury VAT wystawione na Wnioskodawcę obejmujące zakresem dotację celową wskazaną w 1). 2) Protokół z oględzin przeprowadzonych przez Komisję w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. 2. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w 3 ust. 1 Wnioskodawca zobowiązany jest rozliczyć w terminie 21 dni od dnia zakończenia realizacji zadania wskazanego w umowie dotacji podpisanej z Gminą Miasto Zakopane jednak nie później niż do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w 1 z tym, że nie później niż do 15 stycznia roku następnego. 3. Przyznana dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.poz. 885 z późn. zm.). 4. Wnioskodawca po wykonaniu zadania zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów wykazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu w Części B. Rozdział 6. Postanowienia końcowe 8 1. Dotacja wypłacana będzie w miarę posiadanych w budżecie miasta środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 2. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe na zadania służących ochronie powietrza w danym roku kalendarzowym, złożone wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie. Nie wyklucza to możliwości ubiegania się przez Wnioskodawcę o przyznanie dotacji w kolejnym roku, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Strona 6 z 13 Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt

9 Załącznik Nr 1 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania opartego na niskosprawnych kotłach lub piecach węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania - planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane Zakopane, dn.... Dane: Imię i Nazwisko lub nazwa wnioskodawcy... Adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy... Nr telefonu... Nr PESEL... Nr NIP **... Regon Adres do korespondencji... Burmistrz Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, Zakopane WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania opartego na niskosprawnych kotłach lub piecach węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania - planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane Zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane wyłącznie na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na niskosprawnych kotłach lub piecach węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania budynku usługowego/mieszkalnego/mieszkania*, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem...* oznaczonego nr..... przy ulicy....w Zakopanem. OPIS PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZADANIA: 1. Rodzaj i ilość dotychczas zainstalowanych i planowanych do likwidacji niskosprawnych pieców węglowych lub kotłów c.o Rodzaj i ilość rocznego zużycia paliwa stałego w tonach:.. 3. Moc likwidowanego kotła/pieca na paliwo stałe. 4. Wielkość ogrzewanej powierzchni:. 5. Rodzaj niskoemisyjnego źródła ogrzewania po modernizacji: Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt Strona 7 z 13

10 1) sieć ciepłownicza 2) kocioł gazowy 3) kocioł olejowy 4) pompa ciepła 5) ogrzewanie elektryczne 6) wysokosprawny kocioł klasy 5 na paliwa stałe 6. Typ i moc urządzenia grzewczego po modernizacji 7. Budynek usługowy/ mieszkalny/mieszkanie* w którym następuje zmiana ogrzewania użytkowany jest od.roku. 8. Wysokość kosztów koniecznych do realizacji zadania 9. Kwotę dotacji proszę wypłacić przelewem na konto Wnioskodawcy nr Planowany termin realizacji zadania (miesiąc, rok) Oświadczam, że: 1) Wszystkie posiadane niskosprawne piece/kotły c.o.* opalane paliwem stałym w ramach zmiany systemu ogrzewania zostaną zlikwidowane oraz zastąpione niskoemisyjnym źródłem ogrzewania. 2) W budynku usługowym/mieszkalnym/mieszkaniu*, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania oprócz likwidowanych pieców/kotłów c.o.* opalanych paliwem stałym nie występuje drugie źródło ogrzewania. 3) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w nieruchomości przez przedstawicieli Urzędu Miasta Zakopane przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu, w celu stwierdzenia wykonania zmiany systemu ogrzewania na niskoemisyjne oraz na wykonanie dokumentacji fotograficznej. 4) Zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania opartego na niskosprawnych kotłach i piecach węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania - planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Miasta Zakopane z dnia r. 5) Do chwili złożenia niniejszego wniosku, nie korzystałem(am) z dotacji z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zmianę systemu ogrzewania w budynku usługowym/mieszkalnym/mieszkaniu* będącym przedmiotem niniejszego wniosku. 6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby udzielenia wnioskowanej dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.). 12. Do wniosku dołączam: 1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania (aktualny odpis z księgi wieczystej, wydruk z księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu, wypis z aktu notarialnego*), 2) w przypadku budynku stanowiącego współwłasność oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę wraz z dokumentem pełnomocnictwa udzielanego Wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, upoważniającego Wnioskodawcę do podpisania umowy oraz pobrania dotacji, w razie nie podpisania umowy przez wszystkich współwłaścicieli, Strona 8 z 13 Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt

11 3) harmonogram rzeczowo finansowy, określający przewidywane koszty wykonania inwestycji wraz ze wskazaniem typu kotła, jego parametrów technicznych podanych przez producenta, 4) w przypadku montażu wysokosprawnych kotłów klasy 5 na paliwo stałe dokument poświadczający brak technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, 5) 13. W przypadku gdy dotacja dotyczy nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej należy dodatkowo przedłożyć: 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołóstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich lat podatkowych lub oświadczeń o takiej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 2) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem i wzorem, określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.2014 poz. 1543). ZAŁĄCZNIKAMI DO WNIOSKU są harmonogram rzeczowo-finansowy oraz dokumenty wymagane do przedłożenia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, wskazane w CZĘŚCI A Załącznika Nr 2 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania opartego na niskosprawnych kotłach lub piecach węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania - planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane... podpis Wnioskodawcy * niepotrzebne skreślić ** wypełniają podmioty za wyjątkiem osób fizycznych Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt Strona 9 z 13

12 Załącznik nr 1 do wniosku Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji Typ kotła :... Parametry techniczne podane przez producenta ( np. moc kotła, sprawność cieplna, zużycie i rodzaj paliwa) : Lp. Nazwa etapu przedsięwzięcia Planowany koszt [zł] Termin realizacji Źródła finansowania Razem:... podpis Wnioskodawcy Strona 10 z 13 Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt

13 Załącznik Nr 2 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania opartego na niskosprawnych kotłach lub piecach węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania - planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane Wykaz niezbędnych dokumentów do wniosku CZĘŚĆ A Wykaz dokumentów wymaganych do przedłożenia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji: 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. aktualny odpis z księgi wieczystej, wydruk z księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu, wypis z aktu notarialnego), natomiast w przypadku budynku, stanowiącego współwłasność dodatkowo oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę wraz z dokumentem pełnomocnictwa udzielanego Wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, upoważniającego Wnioskodawcę do podpisania umowy oraz pobrania dotacji, w razie nie podpisania umowy przez wszystkich współwłaścicieli. 2. W przypadku wspólnot mieszkaniowych należy złożyć zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji, sporządzony przez upoważnioną osobę, na podstawie indywidualnych wniosków właścicieli (najemców) lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, załączając: 1) uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru Zarządu osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową, 2) umowę w sprawie powierzania zarządzania nieruchomością wspólną profesjonalnemu Zarządcy, gdy taką zawarto. 3) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przebudowy systemu grzewczego, określającą zasady dofinansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielając pełnomocnictwa Zarządowi lub Zarządcy do zawarcia umowy z Gminą Miasto Zakopane oraz zestawienie lokali osób wnioskujących o dotację, podpisane przez Zarząd lub Zarządcę. 3. Jeżeli dotacja dotyczy nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w 5 ust. 2 Regulaminu. 4. W przypadku montażu wysokosprawnych kotłów klasy 5 na paliwo stałe dokument potwierdzający przez zarządcę sieci brak technicznej możliwości podłączenia do sieci, CZĘŚĆ B Wykaz dokumentów wymaganych do przedłożenia po wykonaniu zadania, polegającego na zmianie systemu ogrzewania, w przypadku: 1. ogrzewania gazowego: 1) faktura(y) lub rachunek(ki) potwierdzający(ce) poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na niskoemisyjne (z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania dotacji wskazanym w umowie zawartej z Gminą Miasto Zakopane z potwierdzeniem zapłaty faktury (rachunku) również z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania dotacji wskazanym w umowie). Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę. 2) warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez Zakład Gazowniczy lub umowę sprzedaży gazu, Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt Strona 11 z 13

14 3) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego Instalatora o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 4) decyzja Starosty Tatrzańskiego udzielająca pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej, 2. ogrzewania olejowego: 1) faktura(y) lub rachunek(ki) potwierdzający(ce) poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na niskoemisyjne (z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania dotacji wskazanym w umowie zawartej z Gminą Miasto Zakopane z potwierdzeniem zapłaty faktury (rachunku) również z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania dotacji wskazanym w umowie). Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę. 2) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego Instalatora o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 3. ogrzewania elektrycznego: 1) faktura(y) lub rachunek(ki) potwierdzający(ce) poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na niskoemisyjne (z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania dotacji wskazanym w umowie zawartej z Gminą Miasto Zakopane z potwierdzeniem zapłaty faktury (rachunku) również z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania dotacji wskazanym w umowie). Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę. 2) protokół odbioru i oddania instalacji przez Zakład Energetyczny lub protokół odbioru instalacji wystawiony przez uprawnionego elektryka wraz z oświadczeniem, że zainstalowana moc jest wystarczająca i dokonana modernizacja nie wymaga wystąpienia do Zakładu Energetycznego o jej zwiększenie, 4. podłączenie do sieci ciepłowniczej: 1) faktura(y) lub rachunek(ki) potwierdzający(ce) poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na niskoemisyjne (z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania dotacji wskazanym w umowie zawartej z Gminą Miasto Zakopane z potwierdzeniem zapłaty faktury (rachunku) również z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania dotacji wskazanym w umowie). Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę. 2) umowa na dostawę ciepła, 3) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego Instalatora o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 5. pompy ciepła: 1) faktura(y) lub rachunek(ki) potwierdzający(ce) poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na niskoemisyjne (z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania dotacji wskazanym w umowie zawartej z Gminą Miasto Zakopane z potwierdzeniem zapłaty faktury (rachunku) również z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania dotacji wskazanym w umowie). Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę. 2) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego Instalatora o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 6. wysokosprawne kotły klasy 5 na paliwa stałe : 1) faktura(y) lub rachunek(ki) potwierdzający(ce) poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na niskoemisyjne (z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania dotacji wskazanym w umowie zawartej z Gminą Miasto Zakopane z potwierdzeniem zapłaty faktury (rachunku) również z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania dotacji wskazanym w umowie). Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę. Strona 12 z 13 Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt

15 2) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego Instalatora o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 3) dokument poświadczający brak technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Wnioskodawca ma możliwość dokonania odbioru oryginału dokumentów wskazanych w Części B w terminie 14 dni od daty przedłożenia ich do rozliczeniu dotacji. Do rozliczenia dotacji dopuszcza się przedłożenie dokumentów wskazanych w Części B w formie notarialnie uwierzytelnionych ksero kopii. Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt Strona 13 z 13

16 UZASADNIENIE W celu poprawy jakości środowiska naturalnego, przez ograniczenie jego zanieczyszczenia, na terenie Gminy Miasto Zakopane planuje się wprowadzić dotację celową ze środków budżetu Miasta, będącą wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania proekologiczne służące ochronie powietrza. Dla określenia zasad dotacji opracowano regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Dotacja stanowi mechanizm zachęcający mieszkańców do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania. W stosunku do poprzedniego brzmienia treści uchwały o przedmiotowej dotacji w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały obecnie poszerza się katalog niskoemisyjnych źródeł ogrzewania o wysokosprawne kotły klasy 5 na paliwo stałe (pellet i węgiel), które będą mogły być dotowane w miejscach lub obszarach miasta gdzie nie ma technicznej możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej czy gazowej lub podłączenie do tych sieci jest ekonomicznie nieuzasadnione. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) projekt uchwały wraz z załącznikiem został przesłany celem zaopiniowania do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd ten nie zgłosił zastrzeżeń dotyczących przejrzystości zasad udzielania pomocy. Strona 1 z 16 Id: CC5954EA-9A79-4F81-8E5A-9D313DAD90A7. Projekt

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Załącznik do uchwały Nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018 r. Załącznik do uchwały Nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/475/2018 RADY MIASTA MARKI. z dnia 11 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/475/2018 RADY MIASTA MARKI. z dnia 11 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 lutego 2018 r. Poz. 1946 UCHWAŁA NR LVI/475/2018 RADY MIASTA MARKI z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/296/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018r Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janikowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/158/16 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/158/16 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/158/16 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy - Miasto Działdowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 20 lutego 2018 r.

Olsztyn, dnia 1 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 20 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 1020 UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 lutego 2019 r.

z dnia 28 lutego 2019 r. RO.0007.23.2019 UCHWAŁA NR V/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Wolbórz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV.291.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. REGULAMIN określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/174/16 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/174/16 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 28 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/174/16 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy-Miasto Działdowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające

Bardziej szczegółowo

2. W przypadku zmiany systemu ogrzewania w całym budynku wielorodzinnym, kwota dofinansowania stanowi iloczyn kwoty dofinansowania określonej w ust.

2. W przypadku zmiany systemu ogrzewania w całym budynku wielorodzinnym, kwota dofinansowania stanowi iloczyn kwoty dofinansowania określonej w ust. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nidzica na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr.. Rady Miasta Działdowo

Uchwała nr.. Rady Miasta Działdowo Uchwała nr.. Rady Miasta Działdowo z dnia w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy - Miasto Działdowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2018 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XLVI/645/2017 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2018 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XLVI/645/2017 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 stycznia 2018 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XLVI/645/2017 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 lipca 2014 r.

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 1286 UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU. z dnia 25 września 2017 r.

Wrocław, dnia 10 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU. z dnia 25 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2017 r. Poz. 4157 UCHWAŁA NR XLVI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 28 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 28 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza

UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX.584.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26.04.2018 r. REGULAMIN określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 7 września 2016 r.

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 7 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz. 8513 UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 7 września 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXXVII/276/2018 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 23 marca 2018 r.

UCHWAŁA XXXVII/276/2018 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 23 marca 2018 r. UCHWAŁA XXXVII/276/2018 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Skoroszyce dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r.

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5625 UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 11 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 11 grudnia 2017 r. Projekt z dnia 13 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głuchołazy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 8 stycznia 2018 r.

Poznań, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 8 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXXVI.257.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza realizowane

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 7 marca 2017 r.

Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 7 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Siechnice.

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Siechnice. Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/301/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Siechnice. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 23 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 30 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR X-72-11 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r.

Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r. Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 2697 UCHWAŁA NR L/1255/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7119 UCHWAŁA NR PR.0007.159.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 lutego 2018 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR LI/1207/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 lutego 2018 r.

Wrocław, dnia 26 lutego 2018 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR LI/1207/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 lutego 2018 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR LI/1207/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/202/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/202/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/202/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 22 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 3074 UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/620/2018 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 31 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LVII/620/2018 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LVII/620/2018 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 720/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 720/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 720/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 października 2015 r. Poz. 8535 UCHWAŁA NR 202/XI/2015 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 29 września 2015 r.

Warszawa, dnia 27 października 2015 r. Poz. 8535 UCHWAŁA NR 202/XI/2015 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 października 2015 r. Poz. 8535 UCHWAŁA NR 202/XI/2015 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 1288 UCHWAŁA NR XLII/1084/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYMIANY POZAKLASOWYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYMIANY POZAKLASOWYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA Załącznik do Uchwały Nr LX/311/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 24.07.2018 roku REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYMIANY POZAKLASOWYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. Projekt z dnia 17 października 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Procedura postępowania w sprawie udzielania dotacji

Rozdział 2. Procedura postępowania w sprawie udzielania dotacji REGULAMIN udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r. Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. nieruchomości rozumie się przez to lokal mieszkalny, lub budynek, którego dotyczy przedsięwzięcie;

1 Informacje ogólne. nieruchomości rozumie się przez to lokal mieszkalny, lub budynek, którego dotyczy przedsięwzięcie; Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2018 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 836 UCHWAŁA NR XXVIII/188/17 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 9 marca 2017 r.

Opole, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 836 UCHWAŁA NR XXVIII/188/17 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 9 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 836 UCHWAŁA NR XXVIII/188/17 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/342/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LII/342/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LII/342/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Regulamin określa zasady i tryb udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 marca 2018 r. Poz. 1559 UCHWAŁA NR XLVI/410/2018 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLVII/470/2014 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 26 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz. 2364 UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXIV/ RADY MIAST A LUBARTÓW. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów

UCHWALA NR XXIV/ RADY MIAST A LUBARTÓW. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów UCHWALA NR XXIV/15112017 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów Na podstawie aj1. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 78 UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 78 UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 78 UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 4 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Poznań, dnia 4 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 27 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 4829 UCHWAŁA NR XLI/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r. Projekt Nr BRM.0006...2015 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/531/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 7 listopada 2014 r.

Wrocław, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/531/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 7 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 5136 UCHWAŁA NR XLVI/531/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania

z dnia r. Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania z dnia 19 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 5651 UCHWAŁA NR XXXIX/504/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin

Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/443/2018 Rady Miejskiej Kleczewa z dnia 19 czerwca 2018 r. Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 lutego 2017 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 149/XXX/2017 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/368/18 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 12 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVII/368/18 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 12 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLVII/368/18 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 25 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 marca 2011 r.

z dnia 31 marca 2011 r. Załącznik do Obwieszczenia nr 3/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. Uchwała Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/351/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/351/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/351/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 23 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 23 maja 2019 r. UCHWAŁA NR IX/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z Budżetu Gminy Ozimek dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/329/2018 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 26 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/329/2018 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 26 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLIII/329/2018 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016r. Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE W sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/213/16 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/213/16 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XII/213/16 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 437/XXV/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 437/XXV/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 437/XXV/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/276/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/276/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXV/276/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Świnoujście na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Uzyskania dotacji celowej do wymiany kotłów w ramach programu Ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Bukowina Tatrzańska

REGULAMIN Uzyskania dotacji celowej do wymiany kotłów w ramach programu Ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Bukowina Tatrzańska Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/324/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24.10.2017r. REGULAMIN Uzyskania dotacji celowej do wymiany kotłów w ramach programu Ograniczenia niskiej emisji na terenie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 7840 UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 31 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 31 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 8 lutego 2018 r. Poz. 369 UCHWAŁA NR XXXI/233/18 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 1 lutego 2018 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 8 lutego 2018 r. Poz. 369 UCHWAŁA NR XXXI/233/18 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 1 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 8 lutego 2018 r. Poz. 369 UCHWAŁA NR XXXI/233/18 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 3956 UCHWAŁA NR XI.81.2015 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/324/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/324/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/324/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1902 UCHWAŁA NR XXVIII/322/2017 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/187/2016 Rady

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników dotyczy budynków wielorodzinnych,

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników dotyczy budynków wielorodzinnych, Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sucha Beskidzka na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne. Rozdział Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/163/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/163/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/163/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na dofinansowanie kosztów zadań

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania, realizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 27 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 27 marca 2019 r. UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/914/18 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 24 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR L/914/18 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 24 maja 2018 r. UCHWAŁA NR L/914/18 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 31 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 31 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo