c Plan nauczania z matematyki dla kursu maturalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "c Plan nauczania z matematyki dla kursu maturalnego"

Transkrypt

1 R c Plan nauczania z matematyki dla kursu maturalnego Plan nauczania opracowaªa Izabella

2 . Przedstawione opracowanie chroni ustawa o prawach autorskich. Powielanie, kopiowanie, wykorzystywanie we fragmentach lub w caªo±ci przez inne podmioty lub przez osoby zyczne, bez wiedzy autorów opracowania, jest zabronione pod odpowiedzialno±ci karn oraz cywilno - prawn. Opracowanie publikuje, ul. Smolna 40 lok. 1, Warszawa,

3 1 Plan nauczania 1.1 Cele programu edukacyjnego Celem programu nauczania z matematyki na kursie maturalnym jest powtórzenie, utrwalenie, a przede wszystkim usystematyzowanie wiedzy oraz umiej tno±ci sªuchaczy, która powinna by zdobyta we wcze±niejszych etapach edukacji. Poniewa» nie zawsze ta wiedza jest peªna i w dostateczny sposób ugruntowana i utrwalona, zatem szczególny nacisk kªadziony jest na te dziaªy i zagadnienia matematyczne, które zazwyczaj przysparzaj najwi cej trudno±ci uczniom. Bardzo wa»na jest rozmowa z kursantami na pierwszych zaj ciach (ankieta), jakie s ich oczekiwania wobec kursu i dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb sªuchaczy. Powtórzenie i utrwalenie wiadomo±ci z matematyki zgodnie z podstaw programow oraz standardami wymaga«egzaminacyjnych, ma za zadanie wyksztaªci nast puj ce kompetencje, które uj te s w cele ogólne: 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji; interpretacja tekstu matematycznego, formuªowanie uzyskanych wyników 2. Umiej tno± posªugiwania si prostymi obiektami matematycznymi 3. Umiej tno± dobierania modeli matematycznych do prostej sytuacji 4. Umiej tno± wyboru strategii rozwi zania i stosowania tej strategii, która jasno wynika z tre±ci zadania 5. Umiej tno± przeprowadzenia prostego rozumowania matematycznego skªadaj cego si z niewielkiej ilo±ci kroków A tak»e: 6. Usystematyzowanie wiedzy matematycznej oraz nabycie sprawno±ci wykonywania oblicze«i posªugiwania si modelami i algorytmami matematycznymi, jak równie» umiej tno± wykorzystania ich w sytuacjach praktycznych 7. Umiej tno± opisywania oraz analizy zale»no±ci i zmienno±ci za pomoc elementarnych funkcji 8. Poznanie struktury otaczaj cej nas przestrzeni poprzez wªasno±ci klasycznych obiektów geometrycznych, rozwój wyobra¹ni przestrzennej 9. Poznanie elementarnych metod analizy zjawisk statystycznych i losowych oraz ich najprostszych opisów kombinatorycznych 10. Ksztaªcenie umiej tno±ci logicznego my±lenia oraz argumentowania przeprowadzonego rozumowania dedukcyjnego. 11. Rozwijanie umiej tno±ci czytania tekstu matematycznego ze zrozumieniem 12. Pobudzenie aktywno±ci umysªowej uczniów Wymagania szczegóªowe zostaªy uj te w podsekcji Tre±ci ksztaªcenia dla poszczególnych zaj edukacyjnych. 3

4 1.2 Plan nauczania okre±laj cy nazw zaj edukacyjnych oraz ich wymiar Plan nauczania kursu maturalnego z matematyki obejmuje 96 godzin lekcyjnych I zaj cia (4h) Powtórzenie wiadomo±ci o liczbach i dziaªaniach na liczbach. Dziaªania w zbiorze liczb wymiernych. Dziaªania na pot gach i pierwiastkach; pot ga o wykªadniku wymiernym. Wzory skróconego mno»enia; usuwanie niewymierno±ci z mianownika. II zaj cia (4h) Podstawowe obliczenia procentowe. Zadania z tre±ci dotycz ce procentów. Obliczanie logarytmów. Dziaªania na logarytmach. III zaj cia (4h) Dziaªania na zbiorach. Warto± bezwzgl dna liczby rzeczywistej. Zadania maturalne dotycz ce liczb rzeczywistych. IV zaj cia (4h) Rozwi zywanie równa«: liniowych kwadratowych stopnia wy»szego ni» 2 wykªadniczych wymiernych V zaj cia (4h) Rozwi zywanie równa«- c.d. Rozwi zywanie nierówno±ci. VI zaj cia (4h) Metody rozwi zywania ukªadów równa«liniowych i kwadratowych. Ilo± rozwi za«ukªadów równa«liniowych. Zadania z tre±ci z zastosowaniem ukªadów równa«- zadania maturalne. VII zaj cia (4h) Powtórzenie wiadomo±ci do próbnej matury - wspólne rozwi zywanie arkusza maturalnego. VIII zaj cia (4h) Rozwi zywanie arkusza maturalnego - c.d.- zadania otwarte. IX zaj cia (4h) Poj cie funkcji, sposoby opisywania funkcji, okre±lanie dziedziny, zbioru warto±ci i miejsca zerowego funkcji. Odczytywanie wªasno±ci funkcji z jej wykresu. Przeksztaªcanie wykresów funkcji. X zaj cia (4h) Funkcja liniowa i jej wªasno±ci. XI zaj cia (4h) Funkcja kwadratowa i jej wªasno±ci. XII zaj cia (4h) Samodzielne rozwi zywanie arkusza maturalnego. XIII zaj cia (4h) Omówienie i poprawa arkuszy maturalnych. Wielomiany. XIV zaj cia (4h) Funkcja wykªadnicza i logarytmiczna - podstawowe wªasno±ci. Powtórzenie wiadomo±ci o logarytmach i dziaªaniach na logarytmach. Zadania maturalne dotycz ce funkcji liniowej, kwadratowej, wielomianów. XV zaj cia (4h) Funkcje trygonometryczne k ta ostrego w trójk cie prostok tnym. Zwi zki mi dzy funkcjami trygonometrycznymi tego samego k ta ostrego. To»samo±ci trygonometryczne. 4

5 XVI zaj cia (4h) Ci gi - poj cie ci gu liczbowego. Ci g arytmetyczny i jego wªasno±ci. Ci g geometryczny i jego wªasno±ci. XVII zaj cia (4h) Zadania z tre±ci dotycz ce ci gów. Powtórzenie wiadomo±ci z planimetrii. XVIII zaj cia (4h) Elementy geometrii analitycznej. XIX zaj cia (4h) Stereometria - obliczanie pola powierzchni i obj to±ci bryª. Przegl d zada«maturalnych z trygonometrii, geometrii i stereometrii. XX zaj cia (4h) Elementy statystyki opisowej i kombinatoryki. XXI zaj cia (4h) Rachunek prawdopodobie«stwa - denicja klasyczna; metoda drzew. Zadania maturalne z rachunku prawdopodobie«stwa. XXII zaj cia (4h) Rozwi zywanie zada«z arkuszy maturalnych - zadania otwarte. XXIII zaj cia (4h) Autorska matura próbna. XXIV zaj cia (4h) Omówienie wyników matury próbnej. 1.3 Tre±ci ksztaªcenia w zakresie poszczególnych zaj edukacyjnych Tre±ci ksztaªcenia w zakresie poszczególonych zaj edukacyjnych uj te sa w poni»szej tabeli. 5

6 Tematyka zaj (godz. lekcyjne) 1 (4h). Powtórzenie wiadomo±ci o liczbach; pot gi, pierwiastki, pot ga o wykªadniku wymiernym, wzory skróconego mno-»enia, usuwanie niewymierno±ci z mianownika. Tre±ci szczegóªowe Powtórzenie wiadomo±ci o liczbach : poj cie liczby naturalnej, caªkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej, pierwszej, zªo»onej; cechy podzielno- ±ci liczb; kolejno± wykonywania dziaªa«; dziaªania na uªamkach zwykªych i dziesi tnych; symbole logiczne; powtórzenie nazewnictwa podstawowych dziaªa«matematycznych; dziaªania na pot gach w tym pot ga o wykªadniku wymiernym, dziaªania na pierwiastkach, pierwiastek nieparzystego stopnia z liczb ujemnych, przybli»enia liczb, bª d wzgl dny i bezwzgl dny; wzory skróconego mno»enia: kwadrat sumy, kwadrat ró»nicy, ró»nica kwadratów, sze±cian sumy, sze±cian ró»nicy, suma i ró»nica sze±cianów; usuwanie niewymierno±ci z mianownika; przeprowadzanie prostych dowodów. Poj cie procentu, obliczanie procentu danej liczby, liczby z danego jej procentu, jakim procentem liczby jest liczba, obni»ka, podwy»ka o dany procent, poj cie punktu procentowego, zadania z tre±ci dotycz ce procentów, zadania geometryczne z procentami; procent skªadany. Oczekiwane osi gni cia kursanta po zako«- czonym kursie; kursant: Potra rozró»ni liczby naturalne, caªkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste; pierwsze. Potra sprawnie wykonywa dziaªania arytmetyczne na liczbach, zna i rozumie prawa dziaªa«na liczbach, potra wykonywa dziaªania na wyra»eniach algebraicznych, zna i rozumie dziaªania na pot gach i pierwiastkach, w tym potra oblicza pot g o wykªadniku wymiernym oraz zapisywa pierwiastek w postaci pot gi oraz pot g za pomoc pierwiastka; sprawnie posªuguje si wzorami skróconego mno»enia, potra usuwa niewymierno± z mianownika; potra przeprowadzi prosty dowód matematyczny. Potra rozwi za zadania maturalne dotycz ce dziaªa«na liczbach i wyra»eniach algebraicznych. 2 (4h). Podstawowe obliczenia procentowe; dziaªania na logarytmach. Potra wykonywa obliczenia procentowe zarówno w zadaniach rachunkowych jak i w zadaniach tekstowych, potra obliczy podwy»k, obni»k, rabat; potra zastosowa obliczenia procentowe w zadaniach z»ycia codziennego; potra obliczy procent prosty i skªadany, zanalizowa kredyty oferowane przez banki i poda argumentacj ich opªacalno±ci, zastosowa równania oraz proporcje do rozwi zywania zada«z procentami. Zna i rozumie poj cie logarytmu oraz stosuje je w obliczeniach oraz zna i stosuje wzory na logarytm iloczynu, ilorazu i logarytm pot gi o wykªadniku naturalnym. 6

7 3 (4h). Dziaªania na zbiorach. Warto± bezwzgl dna liczby rzeczywistej. Zadania maturalne dotycz ce liczb rzeczywistych. 4 (4h). Rozwi zywanie równa«: liniowych, kwadratowych, stopnia wy»- szego ni» 2, wymiernych oraz wykªadniczych. Poj cie zbioru (zbiory sko«czone, niesko«czone, puste, równe, podzbiory); dziaªania na zbiorach, rodzaje przedziaªów liczbowych; warto± bezwzgl dna liczby rzeczywistej - interpretacja geometryczna, wªasno±ci warto±ci bezwzgl dnej, rozwi zywanie równa«i nierówno±ci w oparciu o de- nicj i wªasno±ci. Zadania maturalne dotycz ce licz rzeczywistych. Równania liniowe, kwadratowe zupeªne i niezupeªne z wykorzystaniem delty, wzorów skróconego mno»enia, wyª czaniem czynnika przed nawias, równania dwukwadratowe, równania stopnia wy»szego ni» 2 - metoda grupowania wyrazów, rozkªadu na czynniki liniowe mo»- liwie najni»szego stopnia, rozwi zywanie prostych równa«wymiernych oraz wykªadniczych. Temat poprzednich zaj jest do± obszerny i nie zawsze uda si go zrealizowa na jednych zaj ciach. Rozwi zywanie równa«(c.d.) oraz rozwi zywanie nierówno±ci liniowych i kwadratowych. Rozwi zywanie zada«maturalnych z dotychczas przerobionego materiaªu. Powtórzenie wiadomo±ci o metodach algebraicznych i gracznych rozwi zywania ukªadów równa«liniowych, ilo± rozwi za«ukªadów równa«liniowych oraz interpretacja geometryczna (proste przecinaj ce si, równolegªe, pokrywaj ce si ), nazewnictwo Potra wykona dziaªania na zbiorach i przedzia- ªach liczbowych, poda algorytm rozwi zania i rozwi za równania i nierówno±ci zwarto±ci bezwzgl dn. Potra zastosowa zdobyt wiedze do rozwi zywania zada«maturalnych. Potra rozwi za równania liniowe, kwadratowe wszystkich rodzajów, dwukwadratowe, stopnia wy»szego ni» 2 oraz wymierne i wykªadnicze. 5 (4h). Rozwi zywanie równa«i nierówno±ci. 6 (4h). Ukªady równa«liniowych i kwadratowych - metody rozwi zywania i ilo± rozwi za«. Zadania tekstowe z arkuszy maturalnych Potra rozwi za nierówno±ci liniowe oraz kwadratowe, zna i rozumie interpretacj geometryczn rozwi zania nierówno±ci kwadratowej. Potra rozwi za ukªad równa«liniowych metoda podstawiania (równie» ukªad trzech równa«z trzema niewiadomymi), przeciwnych wspóªczynników, metoda graczn ; zna i rozumie interpretacje graczn ukªadów równa«liniowych, potra zbada ilo± rozwi za«ukªadów równa«liniowych i kwadratowych oraz zna rodzaje ukªadów równa«ze wzgl du na ilo± rozwi za«. 7

8 z zastosowaniem ukªadów równa«liniowych i kwadratowych. 7 (4h). Powtórzenie wiadomo±ci do matury próbnej. Wspólne rozwi zywanie arkusza maturalnego. 8 (4h). Rozwi zywanie arkusza maturalnego c.d. - zadania otwarte. 9 (4h). Poj cie funkcji, sposoby opisywania funkcji, dziedzina, zbiór warto±ci funkcji, miejsce zerowe funkcji. Odczytywanie wªasno±ci funkcji z wykresu i przeksztaªcanie wykresów funkcji. rodzajów ukªadów równa«liniowych w zale»no±ci od ilo±ci rozwi za«; ukªady równa«kwadratowych - metody rozwi zywania. Zadania z tre±ci z zastosowaniem ukªadów równa«liniowych i kwadratowych. Rozwi zywanie zada«z arkusza maturalnego. Rozwi zywanie zada«otwartych z arkuszy maturalnych. Poj cie funkcji, sposoby opisywania funkcji: opis sªowny, graf, tabelka, wykres, wzór, przykªady ró»nych funkcji; poj cie dziedziny, przeciwdziedziny funkcji, zbioru warto±ci funkcji, interpretacja geometryczna i obliczanie miejsca zerowego funkcji; odczytywanie wªasno±ci funkcji z jej wykresu; przeksztaªcanie wykresów funkcji S ox, S oy, S (0,0) oraz przesuni cie wykresu funkcji o wektor. Rysowanie wykresów funkcji liniowej; proste równolegªe i prostopadªe, równanie prostej przechodz cej przez dwa dane punkty; miejsce zerowe funkcji liniowej, wªasno±ci funkcji liniowej. Proste zadania z parametrem. Potra rozwi za zadania z tre±ci z zastosowaniem ukªadów równa«liniowych i kwadratowych. Poznaje jak skonstruowany jest arkusz maturalny, zapoznaje si ze standardami wymaga«egzaminacyjnych, poznaje strategie rozwi zywania testów oraz kryteria oceniania. Jest to równie» forma powtórki materiaªu liceum. Potra samodzielnie rozwi za najcz ±ciej pojawiaj ce si w arkuszach zadania otwarte, poznaje etapy rozwi zywania zada«otwartych, ró»ne metody rozwi zania zada«. Zna i rozumie poj cia funkcji, potra opisa dana funkcj za pomoc opisu sªownego, grafu, tabelki, wzoru czy wykresu, potra odczyta informacje z wykresu, zna i rozumie oraz potra okre±li dziedzin, zbiór warto±ci funkcji oraz obliczy miejsce zerowe funkcji. Potra odczyta wªasno±ci funkcji z wykresu takie jak: dziedzina, zbiór warto- ±ci, miejsca zerowe, punkty przeci cia z osiami ukªadu wspóªrz dnych, monotoniczno±, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje warto±ci dodatnie, ujemne, warto± najmniejsz i najwi ksz funkcji. Potra przeksztaªci wykres funkcji przez symetri lub przesun o wektor. Potra narysowa wykres funkcji liniowej, omówi wªasno±ci funkcji z wykresu; wyznaczy równanie prostej równolegªej i prostopadªej oraz przechodz cej przez dwa dane punkty, wyznaczy wzór funkcji liniowej gdy narysowany jest jej wykres. 10 (4h). Funkcja liniowa i jej wªasno- ±ci. 8

9 11 (4h). Funkcja kwadratowa i jej wªasno±ci. Posta ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej. Powtórzenie wzorów na pierwiastki trójmianu kwadratowego oraz powtórzenie rozwi zywania nierówno±ci kwadratowych. Warto± najmniejsza i najwi ksza funkcji kwadratowej, o± symetrii wykresu, rysowanie wykresów funkcji kwadratowej i odczytywanie wªasno±ci funkcji z jej wykresu. Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej, gdy narysowany jest jej wykres. Potra narysowa wykres funkcji kwadratowej i opisa jej wªasno±ci ; potra rozpozna trójmian kwadratowy w postaci ogólnej i kanonicznej, potra na podstawie postaci kanonicznej funkcji kwadratowej narysowa wykres, odczyta wspóªrz dne wierzchoªka paraboli; potra zamieni posta ogóln trójmianu kwadratowego na kanoniczn i odwrotnie ; wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej oraz zbiorów, w których funkcja przyjmuje warto±ci dodatnie oraz ujemne; potra ustali liczb miejsc zerowych trójmianu kwadratowego z zale»no±ci od wyró»- nika trójmianu; potra wyznaczy warto±ci ekstremalne funkcji kwadratowej; potra rozªo»y na czynniki trójmian kwadratowy w ró»nej postaci, potra zapisa trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej gdy dane s jego pierwiastki oraz odczyta miejsca zerowe gdy trójmian zapisany jest w postaci iloczynowej, potra rozwi za równanie i nierówno± kwadratow ; potra rozwi za zadanie z tre±ci. Potra rozwi za samodzielnie arkusz maturalny, jest to wiczenie maj ce na celu równie» zapoznanie si ze standardami wymaga«egzaminacyjnych. Rozwi zywanie arkuszy maturalnych odbywa si w trakcie prawie ka»dych zaj. Jest to cz ± arkusza, same zadania zamkni te lub pojedyncze zadania otwarte dotycz ce aktualnie przerabianego materiaªu na zaj ciach. Sprawnie wykonuje dziaªania na wielomianach; stosuje wzory skróconego mno»enia, wyª czanie wspólnego czynnika przed nawias oraz metod grupowania wyrazów przy rozkªadaniu wielomianu na czynniki; potra sprawdzi czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu; rozwi zuje równania wielomianowe. 12 (4h). Samodzielne rozwi - zywanie arkusza maturalnego. 13 (4h). Omówienie i poprawa arkuszy maturalnych. Wielomiany. Kursant rozwi zuje samodzielnie arkusz maturalny, korzystaj c z wªasnych wiadomo±ci, które nabyª w szkole oraz z wiedzy i umiej tno±ci, które posiadª do tej pory na kursie. Omówienie zada«z arkusza maturalnego, omówienie najcz ±ciej popeªnianych bª dów oraz zada«, które przysporzyªy kursantom najwi cej trudno±ci. Wielomiany: dodawanie, odejmowanie i mno»enie wielomianów. Warto± wielomianu, równo± wielomianu, pierwiastek wielomianu. Rozwi zywanie równa«stopnia wy»szego ni» 2 (przypomnienie) - metoda grupowania wyrazów, 9

10 14 (4h). Funkcja wykªadnicza i logarytmiczna - podstawowe wªasno±ci. Przegl d zada«maturalnych dotycz - cych funkcji. wyª czania wspólnego czynnika przed nawias, korzystanie ze wzorów skróconego mno»enia oraz wprowadzanie pomocniczej niewiadomej. Proste równania i nierówno- ±ci wykªadnicze (przypomnienie); oraz równania i nierówno- ±ci logarytmiczne; wykres i wªasno±ci funkcji wykªadniczej i logarytmicznej. Zadania maturalne dotycz ce funkcji liniowej, kwadratowej, wielomianów oraz funkcji wykªadniczej i logarytmicznej. Miara stopniowa i ªukowa kata; funkcje trygonometryczne w trójk cie prostok tnym, wspóªczynnik kierunkowy prostej a k t nachylenia tej prostej do osi ox; zwi zki mi dzy funkcjami trygonometrycznymi tego samego k ta ostrego w trójk cie prostok tnym; zadania geometryczne z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych. To»samo±ci trygonometryczne. 15 (4h). Funkcje trygonometryczne k ta ostrego w trójk cie prostok tnym. Potra narysowa wykres funkcji wykªadniczej i logarytmicznej oraz odczyta wªasno±ci funkcji z jej wykresu; potra sprawdzi czy dany punkt nale»y do wykresu funkcji. Potra rozwi zywa zadania maturalne dotycz ce funkcji w tym funkcji liniowej, kwadratowej, wielomianu, funkcji wykªadniczej i logarytmicznej. Potra sprawnie operowa poj ciami k t prosty, ostry, rozwarty, póªpeªny, peªny, wkl sªy, wypukªy; potra zamieni miar stopniow na ªukowa i odwrotnie; sprawnie rozwi zuje trójk ty prostok tne przy ró»nych danych; potra sprawnie korzysta z tablic warto±ci funkcji trygonometrycznych, potra samodzielnie obliczy warto±ci funkcji trygonometrycznych k tów 30, 60, 45 oraz wyprowadzi wzory na zwi zki mi dzy funkcjami trygonometrycznymi tego samego k ta ostrego ; potra interpretowa wspóªczynnik kierunkowy prostej przechodz cej przez dany punkt i nachylonej do osi ox pod danym k tem; potra wykorzysta zale»no±ci mi dzy funkcjami trygonometrycznymi tego samego k ta ostrego do obliczania brakuj cych warto±ci jego funkcji trygonometrycznych, sprawnie przeksztaªca wyra»enia zawieraj ce funkcje trygonometryczne i dowodzi to»samo±ci trygonometryczne; potra rozwi za zadania geometryczne z»ycia codziennego z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych. 10

11 16 (4h). Ci gi - poj cie ci gu liczbowego. Ci g arytmetyczny i jego wªasno±ci. Ci g geometryczny i jego wªasno±ci. Poj cie ci gu liczbowego, monotoniczno± ci gu. Ci g arytmetyczny i jego wªasno±ci, suma n wyrazów ci gu arytmetycznego; ci g geometryczny i jego wªasno- ±ci, suma n wyrazów ci gu geometrycznego. 17 (4h). Zadania z tre±ci dotycz ce ci gów. Powtórzenie wiadomo±ci z planimetrii. Zadania tekstowe z wykorzystaniem wªasno±ci ci gu arytmetycznego i geometrycznego. Podstawowe wªasno±ci gur geometrycznych na pªaszczy¹nie: czworok ty, trójk ty, wielok ty, koªo i okr g; wzajemne poªo»enie prostej i okr gu; k ty w kole, okr g wpisany i opisany na trójk - cie, zale»no±ci mi dzy bokami i k tami w trójk cie, nierówno± trójk ta, suma miar k tów w trójk cie, czworok cie i wielok - cie foremnym; okr g wpisany i opisany na czworok cie; pola - gur pªaskich; twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne, twierdzenie Talesa, podobie«stwo gur; wªasno±ci trójk tów prostok tnych o k tach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90. Posta ogólna i kierunkowa prostej; proste równolegªe i prostopadªe, równanie prostej przechodz cej przez dwa dane punkty, symetralna odcinka. Potra oblicza warto±ci wyrazów ci gu na podstawie wzoru; sprawdzanie czy dana warto± jest wyrazem ci gu, sprawdzanie które wyrazy ci gu nale» do danego przedziaªu; potra zbada monotoniczno± ci gu; potra sprawdzi czy ci g jest arytmetyczny, potra ustali wzór ci gu arytmetycznego na podstawie ró»nych danych, potra obliczy sum n-wyrazów ci gu arytmetycznego, rozwi zuje zadania z wykorzystaniem wªasno- ±ci ci gu arytmetycznego oraz wzorów na a n i S n ; potra sprawdzi czy ci g jest geometryczny, ustali wzór ci gu geometrycznego na podstawie ró»nych danych, potra obliczy sum n pocz tkowych wyrazów ci gu geometrycznego, rozwi - zuje zadania z wykorzystaniem wzorów na a n i S n ci gu geometrycznego. Potra okre±la wªasno±ci gur pªaskich oraz zna podstawowe wzory na pola gur pªaskich, przek tna kwadratu, wysoko± i pole trójk ta równobocznego; potra stosowa wªasno±ci gur pªaskich przy rozwi zywaniu zada«; potra okre±la wzajemne poªo»enie prostej i okr gu oraz dwóch okr gów; potra posªugiwa si wªasno±ciami k - tów w kole; zna i rozumie oraz potra zastosowa twierdzenie Pitagorasa i Talesa oraz podobie«stwo gur do rozwi zywania zada«maturalnych oraz zastosowa twierdzenia o wielok tach, wªasno±ci gur do rozwi zywania problemów. 18 (4h). Elementy geometrii analitycznej. Potra odró»ni równanie prostej w postaci ogólnej od kierunkowej; potra obliczy wspóªczynnik kierunkowy i caªe równanie prostej przechodz cej przez dwa dane punkty z zastosowaniem wzoru oraz ukªadu równa«, potra wyznaczy 11

12 19 (4h). Stereometria - obliczanie pola powierzchni i obj to±ci bryª, podstawowe wªasno±ci bryª. Zadania maturalne. Odlegªo± dwóch punktów w ukªadzie wspóªrz dnych. Odlegªo± punktu od prostej, obliczanie pola trójk ta. Równanie okr gu w ukªadzie wspóªrz dnych. Jednostki pola i obj to±ci bryª. K t dwu±cienny. Przypomnienie poj cia pola powierzchni i obj to±ci bryª - podstawowe wzory. Zale»no±ci mi dzy ilo- ±ci kraw dzi podstawy, ilo- ±ci ±cian i wierzchoªków w graniastosªupach i ostrosªupach. Zwi zki miarowe w graniastosªupach i ostrosªupach z zastosowaniem trygonometrii oraz wªasno±ci trójk tów prostok tnych. Podstawowe wªasno±ci bryª obrotowych, pole powierzchni i obj to±ci walca, sto»ka i kuli. Zwi zki miarowe w bryªach obrotowych z zastosowaniem trygonometrii i wªasno±ci trójk tów prostok tnych. Zadania maturalne z zastosowaniem trygonometrii, planimetrii i stereometrii. rednia arytmetyczna, ±rednia wa»ona, mediana, dominanta, wariancja, odchylenie standardowe; wykonywanie i odczytywanie diagramów ilustruj cych wyniki do±wiadcze«losowych. Twierdzenie o mno»eniu, poj cie silni, permutacje, wariacje, kombinacje - zadania maturalne. równanie prostej równolegªej i prostopadªej do danej prostej i przechodz cej przez dany punkt. Potra obliczy równanie symetralnej odcinka; odlegªo± dwóch punktów w ukªadzie wspóªrz dnych oraz odlegªo± punktu od prostej. Potra oblicza pola i obwody gur na pªaszczy¹nie kartezja«skiej. Rozpoznaje równanie okr gu, potra odczyta wspóªrz dne ±rodka i promie«okr gu o danym równaniu oraz zapisa równanie okr gu maj c dane wspóªrz dne ±rodka i promie«okr gu. Potra rozwi zywa zadania maturalne z dziaªu geometria analityczna. Potra poda jednostki pola i obj to±ci bryª i zamieni jednostki pola i obj to±ci; potra poda wªasno±ci graniastosªupów, ostrosªupów oraz bryª obrotowych; potra obliczy pole i obj to± bryª. Potra rozwi za zadania maturalne z zastosowaniem trygonometrii, planimetrii i stereometrii. 20 (4h). Elementy statystyki opisowej i kombinatoryki. Potra obliczy ±redni arytmetyczn, ±redni wa»on, median, wariancj, dominant i odchylenie standardowe danych z próby; potra wykona i odczyta dane z diagramów. Potra zastosowa elementy kombinatoryki w prostych zadaniach, potra obliczy warto± n! oraz warto± kombinacji; potra rozpozna permutacje, wariacje i kombinacje oraz obliczy ich liczb. 12

13 21 (4h). Rachunek prawdopodobie«- stwa - denicja klasyczna. Zdarzenie losowe, zbiór zdarze«elementarnych. Klasyczna i aksjomatyczna denicja prawdopodobie«stwa oraz jego wªasno±ci. Rozwi zywanie zada«maturalnych z rachunku prawdopodobie«stwa; metoda drzew. 22 (4h). Rozwi zywanie zada«z arkuszy maturalnych - zadania otwarte. 23 (4h). Autorska matura próbna. Zadania otwarte z arkuszy maturalnych o ró»nym stopniu trudno±ci. To ju» ostatni arkusz maturalny, który uczniowie samodzielnie rozwi zuj na zaj ciach. Omówienie zada«z próbnej matury. Ostatnie wskazówki dla maturzystów. Potra poda przykªady zdarze«losowych; potra wskaza zdarzenia elementarne w konkretnych do±wiadczeniach oraz oblicza liczb zdarze«elementarnych w konkretnym do±wiadczeniu; potra wykonywa dziaªania na zdarzeniach, potra rozró»ni zna i rozumie poj cie zdarzenia pewnego i niemo»liwego, potra opisa zdarzenie przeciwne do danego zdarzenia losowego, potra obliczy prawdopodobie«stwo zdarzenia losowego z zastosowaniem klasycznej denicji prawdopodobie«stwa, potra zastosowa wzór na prawdopodobie«stwo sumy zdarze«, potra zastosowa wzór na prawdopodobie«stwo zdarzenia przeciwnego. Potra samodzielnie rozwi za zadania otwarte z arkuszy maturalnych, zna strategi i etapy rozwi zywania takich zada«, potra w dokªadny i precyzyjny sposób przenie± na arkusz maturalny tok swojego rozumowania, zapisa prawidªowo rozwi zanie i odpowied¹. Potra samodzielnie rozwi za arkusz maturalny oraz potra korzysta z tablic matematycznych. 24 (4h). Omówienie wyników próbnej matury. 13

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Matematyka Program nauczania w liceach i technikach Zakres rozszerzony

Matematyka Program nauczania w liceach i technikach Zakres rozszerzony Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda Matematyka Program nauczania w liceach i technikach Zakres rozszerzony Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro Minister Edukacji Narodowej i Sportu dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej A. Bobrowski Spis tre±ci Teoria zbie»no±ci ci gów liczbowych strona 6. Gªówne zagadnienia 6.2 Granice sko«czone i niesko«czone

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

M@tematyka z komputerem

M@tematyka z komputerem Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Kraniku M@tematyka z komputerem Przegld oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki dla wszystkich typów szkół (zawiera przykładowe scenariusze lekcji)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Wojciech Szynkiewicz, Andrzej Rydzewski, Marek Majchrowski, Piotr Trojanek, Cezary Zieli«ski

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Autorzy: R. Kusztelak J. Stańdo K. Szumigaj Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Recenzenci: T. Ratusiński J. Guncaga Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Klasykacja ryzyka. Politechnika Gda«ska Wydziaª Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Klasykacja ryzyka. Politechnika Gda«ska Wydziaª Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gda«ska Wydziaª Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek Matematyka Specjalno± Matematyka Finansowa Studia II stopnia - magisterskie

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiado mości i umiejętności matematycznych

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna EGZMIN MTURLNY 0 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MJ 0 Egzamin maturalny z matematyki Zadanie. (0 ) Obszar standardów Modelowanie matematyczne Opis

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza wybranych zadańmaturalnych z poziomu podstawowego z lat

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Zdzisław Porosiński Wstęp 2 Matematyka Re@ktywacja 6 Uczestnicy projektu 6 Wymagania techniczne 7 Funkcjonalność materiałów e-learningowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisªawa Staszica w Krakowie Wydziaª In»ynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Systemów Energetycznych i Urz dze«ochrony rodowiska mgr in». Roman Filipek ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydziaª Informatyki ROZPRAWA DOKTORSKA mgr in». Zbigniew Piotrowski Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jakub Matusz Nr albumu: 201071 Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Psychologia Spo eczna 2010 tom 5 2 3 (14) 199 216 ISSN 1896-1800 Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Barnaba Danieluk Instytut Psychologii UMCS, Lublin W praktyce badawczej

Bardziej szczegółowo

Projekt dyplomowy in»ynierski

Projekt dyplomowy in»ynierski Katedra/Zakªad: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalno± : Matematyka nansowa Rodzaj studiów: stacjonarne Imi i nazwisko: Alicja Czerwi«ska Numer albumu: 120132 Projekt

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Liczby rzeczywiste Własności funkcji Funkcja liniowa Trygonometria Planimetria Geometria analityczna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo